நான்காம் திருமுறை
113 பதிகங்கள், 1070 பாடல்கள், 50 கோயில்கள்
001 திருவதிகை வீரட்டானம்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


பாடல் எண் : 7 பண் : கொல்லி

உயர்ந்தேன்மனை வாழ்க்கையும் ஒண்பொருளும் ஒருவர்தலை காவல் இலாமையினால்
வயந்தேஉமக் காட்செய்து வாழலுற்றால் வலிக்கின்றது சூலை தவிர்த்தருளீர்
பயந்தேயென் வயிற்றின் அகம்படியே பறித்துப்புரட் டிஅறுத் தீர்த்திடநான்
அயர்ந்தேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே 
.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

அதிகை... அம்மானே! அடியேனுக்குத் தலைவராக இருந்து அடியேனை நெறி பிறழாமல் காப்பவர் ஒருவரும் நும்மை யல்லாது இல்லாத காரணத்தினால் மனையிலிருந்து வாழும் இல்லற வாழ்க்கையிலும் அதற்கு வேண்டியதாய் நன்னெறியில் ஈட்டப்படும் பொருள் தேடும் செயலிலும் நீங்கினேன். என் வயிற்றினுள்ளே யான் அஞ்சுமாறு குடலைப் பறித்தெடுத்துப் புரட்டி அறுத்துச் சூலை நோய் உள் உறுப்புக்களை இழுக்க, அடியேன் தாங்க முடியாதவனாகி விட்டேன். இனி, உமக்குத் தொண்டனாகி நான் வாழக்கருதினால், அதற்கு ஏற்ப என்னைத் துன்புறுத்தும் சூலைநோயைப் போக்கி அருளுவீராக.

குறிப்புரை:

என்னைத் தலைமையராய்க் காவல்புரிவார் நும்மையல்லாது வேறு ஒருவரும் இல்லாமையால், மனையிலிருந்து வாழும் வாழ்க்கையினும் அதற்கு வேண்டியதாய் நன்னெறியில் வாழும் பொருளினும் நீங்கினேன்; முற்செய் தவச் சிறப்பால் விளங்கினேனாகி நுமக்கே ஆளாகித் தொண்டு செய்து வாழ்தல் உற்றேன். உற்ற என்னைத் துன்புறுத்துகின்றதாகிய சூலை நோயைத் தீர்த்தருளா திருக்கின்றீர். என் வயிற்றின் உள்ளடியில் குடலைப் பறித்துப் புரட்டி அறுத்து இழுத்திடலால் அடியேன் அஞ்சி அயர்ந்தேன். உயர்தல் - ஈண்டு நீக்கத்தைக் குறித்து நின்றது. `உக்கத்து மேலும் நடுவுயர்ந்து` `தலைக்கு மேலும் நடு இல்லையாய்` (கலித்தொகை 94) `நடுவுயர்ந்து என்றது நோன்புயர்ந்தது என்றாற்போல நின்றது`. `உயருமன் பழி` - `தாம் செய்த பழி மிகவும் போம்` `உயர்தல் - நோன்புயர்தல் போல நீக்கத்தின் கண் நின்றது`. (கலித்தொகை 129) என்புழி ஆசிரியர் நச்சினார்க்கினியர் எழுதியுள்ள உரையை ஈண்டு நோக்குக. பிங்கலந்தை 1760 பார்க்க. வயந்து - வளர்ந்து; வயமாக்கி. விளங்கி எனின் வயங்கி எனல் வேண்டும். வயக்கம் - விளக்கம். `வெண்ணிற வயக்கம் மாண்டது`. (தணிகைப். நாட்டுப்.15) பழக்கமும் ஆம்.
இலாமையினால் உயர்ந்தேன் என்க. வயந்து என்றதோ டியைத்தும் பொருள் கொள்ளலாம். ஆயினும் அடுத்த திருப் பாடலை நோக்கின், அது பொருந்தாமை காண்க.
தலை என்பது சினையாகு பெயராய்த்தலைவர் என்னும் பொருட்டாய் ஒரு தலைவர் என நின்று, தலைவர் ஒருவர் காவல் இல்லாமையினால் உயர்ந்தேன் என்று இயைத்துக் கொள்ளலாயிற்று. ஆசிரியர்க்கு மனைவாழ்க்கையும் பொருளும் இல்லாமையும், `புல்லோடும் கல்லோடும் பொன்னோடும் மணியோடும் சொல்லோடும் வேறுபாடிலா நிலைமை துணிந்திருந்த நல்லோர்` ஆய் உள்ளமையும்; பொன்னும் மணியும் உழவாரத்தினில் ஏந்தி எறிந்தமையும், அரம்பையர்கள் புரிந்தவற்றால் நிலை திரியாத சித்தத்தினை அத்தனார் திருவடிக்கீழ் நினைவகலா அன்புருகு மெய்த் தன்மை யுணர்வொடு நிறுத்திச் செய்பணியின் தலை நின்றமையும் அறிவார்க்கு உயர்ந்தமை (நீங்கினமை) உடன்பாடாம். தி.4 ப.26 பா.4, 7; ப.52.பா.3,5,8; ப.54 பா.6; ப.67 பா.6, 9; ப.69 பா.9; ப.78 பா.9ஆகிய பாக்களின் உள்ளவாறு உண்டு என்பார்க்கு உடன்பாடன்று. `கருவுற்றிருந்துன் கழலே நினைந்தேன்` (தி.4 ப.96 பா.5) `கருவுற்ற நாள் முதலாக வுன்பாதமே காண்பதற்கு உருகிற்று என் உள்ளமும் நானும் கிடந்து அலந்து எய்த்தொழிந்தேன் திருவொற்றியூரா! திருவாலவாயா! திருவாரூரா ஒருபற்று இலாமையுங் கண்டிரங்காய் கச்சியேகம்பனே.` (தி.4 ப.99 பா.6); `கருவாய்க் கிடந்துன் கழலே நினையுங் கருத்துடையேன்` (தி.4 ப.94 பா.6); கருவுற்ற காலத்தே என்னை ஆண்டு கழற்போது தந்தளித்த கள்வர்` (தி.6 ப.8 பா.99) என்ற ஈசர் வாக்கால் அவ் வாகீசர்க்கு மனை அறம் இல்லை என்னாது உண்டென்பார்க்கு நரகம் இல்லாது போமோ? `அப் பற்றல்லது மற்றடிநாயினேன் எப்பற்றும் இலன் எந்தை பிரானிரே` (தி.5 ப.96 பா.9) என்ற அப்பர்க்கு மனை வாழ்க்கைப்பற்று இருந்ததாகக் கோடல் பொருந்துமோ?
அவர்க்குப் பற்று இருந்ததாகக் கொள்ளினும், நம்மனோர்க்குள்ள அளவினது அன்று அது. ஏகனாகி இறைபணிநிற்கும் உண்மை நிலையினரிடத்தும் அஞ்ஞான கன்மப்பிரவேசம் உண்டு என்று அருள் நூல்கள் உணர்த்துகின்றன. அக்கன்மப் பிரவேசம் உளதாகாவாறு தடுக்கும் வழி அவனருளால் அல்லது ஒன்றையும் செய்யாமை. அஃதாவது (ஏகனாகி) இறைபணி வழுவாது நிற்றலாகும். அத்தகையோர்க்கும் அஞ்ஞான கன்மப் பிரவேசம் உண்டாகலாம் எனின், அதனை நம்மனோர்க்கு உள்ள பற்றினளவை நிகர்த்ததாகக் கொள்ளலாமோ? ஏகனாதலும் இறைபணி நிற்றலும் எங்கே? நாம் எங்கே? அத்தகைய சிற்றளவு பற்றுக்கே அப்பர் வருந்துகின்றார் எனக் கொண்டுரைத்தல் தக்கது. அப்பொழுது `உயர்ந்தேன்` என்பது மிகுதிப்பொருட்டாகும்.
சிவனது இச்சையே தனது இச்சை; சிவனது அறிவே தனது அறிவு; சிவனது செயலே தனது செயல். தனக்கென இச்சையும் ஞானமும் கிரியையும் உரியனவாய் இல்லை என்று சிவனுடைய இச்சாஞானக்கிரியை நிகழ்ச்சிகட்குத் தான் ஒரு கருவியாக நின்று ஒழுகுவதே இறைபணி நிற்றலாகும். பசுகரணம் சிவகரணமாதல் இன்னதே.
திருக்களிற்றுப்படியார்க்குள்ள பழைய உரைகளுள் ஒன்று (சிதம்பரம், சைவத்திரு. முத்து. வைத்தியலிங்கச் செட்டியார் அவர்கள் பதிப்பு. பக்கம்.64).
`சிவன்முதலே அன்றி முதல் இல்லை என்றும்
சிவனுடையது என்அறிவது என்றும் - சிவனவனது
என்செயலது ஆகின்றது என்றும் இவையிற்றைத்
தன்செயலாக் கொள்ளாமை தான்.` (திருக்களிறு - 64)
என்னும் திருவெண்பாவிற்கு உரிய உரையின் முதற்கண், `முதல் என்பது இச்சை ஞானம் கிரியை மூன்றில் முதலிற் கூறியது இச்சையின் மேற்று` `சிவனுடைய இச்சையே அன்றி நமக்கு இச்சையில்லை` என்று உணர்த்துகின்றது. ஆங்கு, அறிவும் செயலும் கூறப்படுதலின், `முதல்` என்றது இச்சை என்னும் பொருளதேயாகும். இதனை அறியாதார் வேறு கூறுவது பொருந்தாது.
அதனால், `முதல்` என்றது இச்சையையே. அடுத்த இரண்டும் சிவனது ஞானம் சிவனது கிரியை என ஆறனுருபிற் கூறியதால், `சிவன் முதல்` என்றதும் ஆறன்றொகையாகும். எழுவாய்த் தொடராகாது. பசுகரணங்கள் சிவகரணமாகத் துன்னிய சாக்கிரமதனில் துரியாதீதம் தோன்ற முயன்று சுவாநுபூதிகமான சிவாநுபவம் உடையவர்க்கு அம்மூன்றும் சிவனுடையனவாக நிகழ்வனவே ஆகும். ஆகாவேல், சிவகரணம் அல்ல; பசுகரணமே அவை. அவரும் சிவாநுபவத்தரல்லர்.
திருக்களிற்றுப்படியாரில் 63 - ஆவது திருவெண்பாவில், கூட்டில் வாட்சார்த்தி நில்லாதார் வீட்டிலே சென்று வினையொழிந்து நின்றாலும் நாட்டிலே நின்று நல்வினைகள் செய்தாலும் பயனொன்றும் இல்லை என்று கூறி, அடுத்த திருப்பாட்டிலே கூட்டிலே வாட்சார்த்தி நிற்குமாறு விளக்கப்பட்டது. அஃது இறைபணி நிற்றலாகும்.
`ஆன்மாவினது இச்சா ஞானக் கிரியை ஆகிய பசுகரணங்கள் சிவனது கரணமாகிய இச்சா ஞானக் கிரியை முழுதும் ஆவதே ஆன்ம தரிசனம்` (தருமையாதீனத்து வெளியீடாகிய சிவாநந்த போத சாரத்தின் உரை) ஆன்ம தரிசனமும் சிவரூபமும் ஒருங்கு நிகழ்வன. `சடசித்துக்கள் முழுவதும் சுகப்பிரபையே தனக்கு வடிவாக உடைய சிவம் கலத்தலால் சிவமயம் எனப் பிரபஞ்சத்தைக் காண்பது சிவரூபம் ஆம்.` (சிவாநந்த போத சாரம் உரை) இவற்றால், `முதல்` என்றது இச்சையே ஆதல் இனிது விளங்கும்.
`நாயகன் எல்லா ஞானத் தொழில் முதல் நண்ணலாலே காயமோ மாயை அன்று காண்பது சத்திதன்னால்` (சித்தியார். சுபக்கம். சூ. 1 - 41) எனவும், `இறைவனாவான் ஞானம் எல்லாம் எல்லா முதன்மை அநுக்கிரகம் எல்லாம் இயல்புடையான், (சித்தியார். சூ. 8:- 17) எனவும் வரும் இடங்களிலும் முதல் என இச்சையைக் குறித்தது காண்க.
நெறிப்பட நிறைந்த ஞானத் தொழிலுடை நிலைமையன் ஆகிய நின்மலன் நினைந்த மேனி நிறுத்தும் முதன்மையன் என்பதில் ஐயம் ஏது? பராசத்தியின் முதல் வேறுபாடு இச்சையாதலினாலும் ஞானம் கிரியைகட்கு (இச்சையாதி) முன்னது ஆதலினாலும் `முதல்` எனப்பட்டது.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
గృహస్థ జీవితానికి స్వస్తి చెప్పి, న్యాయంగా సంపాదించిన జీవితంనకు సరిపడ్ద ధనాన్ని త్యజించాను, నన్ను మించు కాపాడు పరమపురుష వంటివారు లెక. నా శక్తి కొలది మి యొక్క సంరక్షణలొ జీవించిన నెను నా పూర్వజన్మల పాపము తొలగిపొయింది. ఏది అయినచొ. ఎముకుల యొక్క బాదను, దయాద్రులె నయం చెయుము. ఈ బాధ కడుపులొ ద్రెవగ, భయంతొ నాకు మూర్చవచును.
[అనువాదము: డా. సత్యవాణి, 2015]
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
प्रभु आप जैसे रक्षक के अभाव में मैं गृहस्थ जीवन से, सद्धर्म मार्ग से हट गया। पूर्व जन्म के फल से मैं अब आपको अपना कर सेवा कर रहा हूँ। वेदनाप्रद शूल-रोग का निवारण करने की कृपा कीजिये। मेरे शरीर में प्रवेष पाकर अतडि़यों में पीड़ा देने से यह दास अत्यधिक भयभीत हो गया। आदिकै के केडिलम् नदी के तट पर स्थित वीरस्थान देवालय में प्रतिष्ठित मेरे आराध्यदेव! मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अदिकै के केडिलम् नदी के तट पर स्थित वीरस्थान देवालय में प्रतिष्ठित मेरे आराध्यदेव! मैं आपको जल, पुष्प और धूप देना अभी तक नहीं भूला। मैं मधुर राग-रागिनियों से निबद्ध तमिल़ गीतों का गायन नहीं भूला। मैं भली-बुरी स्थिति में आपको नहीं भूला। मैं अपनी जिह्वा से आपका नाम-स्मरण करना नहीं भूला। आप तो कपाल पर भिक्षा लेकर फिरते हैं। इस शरीर कोे वेदनाप्रद शूल-रोग से विमुक्त करने की कृपा कीजिए। मैं आपका दास इस रोग से छटपटा रहा हूँ।

रूपान्तरकार - डॉ.एन.सुन्दरम 2000
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
see 1st verse
I gave up the house-holders life and the wealth earned by fair ways which is required to run that life;
as there was nobody superior to me to guard me.
I lived having become your protege by my strength of penance done in previous births;
if it is so.
arthritis is inflicting pain.
be gracious enough to cure me of it.
as it drags along rolling and pulling out, inside my belly.
I fainted caught with fear.
Translation: V.M.Subramanya Aiyar–Courtesy: French Institute of Pondichery / EFEO (2006)

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀉𑀬𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢𑁂𑀷𑁆𑀫𑀷𑁃 𑀯𑀸𑀵𑁆𑀓𑁆𑀓𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀑𑁆𑀡𑁆𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀴𑀼𑀫𑁆 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀯𑀭𑁆𑀢𑀮𑁃 𑀓𑀸𑀯𑀮𑁆 𑀇𑀮𑀸𑀫𑁃𑀬𑀺𑀷𑀸𑀮𑁆
𑀯𑀬𑀦𑁆𑀢𑁂𑀉𑀫𑀓𑁆 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀼 𑀯𑀸𑀵𑀮𑀼𑀶𑁆𑀶𑀸𑀮𑁆 𑀯𑀮𑀺𑀓𑁆𑀓𑀺𑀷𑁆𑀶𑀢𑀼 𑀘𑀽𑀮𑁃 𑀢𑀯𑀺𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀭𑀼𑀴𑀻𑀭𑁆
𑀧𑀬𑀦𑁆𑀢𑁂𑀬𑁂𑁆𑀷𑁆 𑀯𑀬𑀺𑀶𑁆𑀶𑀺𑀷𑁆 𑀅𑀓𑀫𑁆𑀧𑀝𑀺𑀬𑁂 𑀧𑀶𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀧𑁆𑀧𑀼𑀭𑀝𑁆 𑀝𑀺𑀅𑀶𑀼𑀢𑁆 𑀢𑀻𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀺𑀝𑀦𑀸𑀷𑁆
𑀅𑀬𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢𑁂𑀷𑁆𑀅𑀝𑀺 𑀬𑁂𑀷𑁆𑀅𑀢𑀺 𑀓𑁃𑀓𑁆𑀓𑁂𑁆𑀝𑀺𑀮 𑀯𑀻𑀭𑀝𑁆𑀝𑀸 𑀷𑀢𑁆𑀢𑀼𑀶𑁃 𑀅𑀫𑁆𑀫𑀸𑀷𑁂 


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

উযর্ন্দেন়্‌মন়ৈ ৱাৰ়্‌ক্কৈযুম্ ওণ্বোরুৰুম্ ওরুৱর্দলৈ কাৱল্ ইলামৈযিন়াল্
ৱযন্দেউমক্ কাট্চেয্দু ৱাৰ়লুট্রাল্ ৱলিক্কিণ্ড্রদু সূলৈ তৱির্ত্তরুৰীর্
পযন্দেযেন়্‌ ৱযিট্রিন়্‌ অহম্বডিযে পর়িত্তুপ্পুরট্ টিঅর়ুত্ তীর্ত্তিডনান়্‌
অযর্ন্দেন়্‌অডি যেন়্‌অদি কৈক্কেডিল ৱীরট্টা ন়ত্তুর়ৈ অম্মান়ে 


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

உயர்ந்தேன்மனை வாழ்க்கையும் ஒண்பொருளும் ஒருவர்தலை காவல் இலாமையினால்
வயந்தேஉமக் காட்செய்து வாழலுற்றால் வலிக்கின்றது சூலை தவிர்த்தருளீர்
பயந்தேயென் வயிற்றின் அகம்படியே பறித்துப்புரட் டிஅறுத் தீர்த்திடநான்
அயர்ந்தேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே 


Open the Thamizhi Section in a New Tab
உயர்ந்தேன்மனை வாழ்க்கையும் ஒண்பொருளும் ஒருவர்தலை காவல் இலாமையினால்
வயந்தேஉமக் காட்செய்து வாழலுற்றால் வலிக்கின்றது சூலை தவிர்த்தருளீர்
பயந்தேயென் வயிற்றின் அகம்படியே பறித்துப்புரட் டிஅறுத் தீர்த்திடநான்
அயர்ந்தேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே 

Open the Reformed Script Section in a New Tab
उयर्न्देऩ्मऩै वाऴ्क्कैयुम् ऒण्बॊरुळुम् ऒरुवर्दलै कावल् इलामैयिऩाल्
वयन्देउमक् काट्चॆय्दु वाऴलुट्राल् वलिक्किण्ड्रदु सूलै तविर्त्तरुळीर्
पयन्देयॆऩ् वयिट्रिऩ् अहम्बडिये पऱित्तुप्पुरट् टिअऱुत् तीर्त्तिडनाऩ्
अयर्न्देऩ्अडि येऩ्अदि कैक्कॆडिल वीरट्टा ऩत्तुऱै अम्माऩे 

Open the Devanagari Section in a New Tab
ಉಯರ್ಂದೇನ್ಮನೈ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯುಂ ಒಣ್ಬೊರುಳುಂ ಒರುವರ್ದಲೈ ಕಾವಲ್ ಇಲಾಮೈಯಿನಾಲ್
ವಯಂದೇಉಮಕ್ ಕಾಟ್ಚೆಯ್ದು ವಾೞಲುಟ್ರಾಲ್ ವಲಿಕ್ಕಿಂಡ್ರದು ಸೂಲೈ ತವಿರ್ತ್ತರುಳೀರ್
ಪಯಂದೇಯೆನ್ ವಯಿಟ್ರಿನ್ ಅಹಂಬಡಿಯೇ ಪಱಿತ್ತುಪ್ಪುರಟ್ ಟಿಅಱುತ್ ತೀರ್ತ್ತಿಡನಾನ್
ಅಯರ್ಂದೇನ್ಅಡಿ ಯೇನ್ಅದಿ ಕೈಕ್ಕೆಡಿಲ ವೀರಟ್ಟಾ ನತ್ತುಱೈ ಅಮ್ಮಾನೇ 

Open the Kannada Section in a New Tab
ఉయర్ందేన్మనై వాళ్క్కైయుం ఒణ్బొరుళుం ఒరువర్దలై కావల్ ఇలామైయినాల్
వయందేఉమక్ కాట్చెయ్దు వాళలుట్రాల్ వలిక్కిండ్రదు సూలై తవిర్త్తరుళీర్
పయందేయెన్ వయిట్రిన్ అహంబడియే పఱిత్తుప్పురట్ టిఅఱుత్ తీర్త్తిడనాన్
అయర్ందేన్అడి యేన్అది కైక్కెడిల వీరట్టా నత్తుఱై అమ్మానే 

Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

උයර්න්දේන්මනෛ වාළ්ක්කෛයුම් ඔණ්බොරුළුම් ඔරුවර්දලෛ කාවල් ඉලාමෛයිනාල්
වයන්දේඋමක් කාට්චෙය්දු වාළලුට්‍රාල් වලික්කින්‍රදු සූලෛ තවිර්ත්තරුළීර්
පයන්දේයෙන් වයිට්‍රින් අහම්බඩියේ පරිත්තුප්පුරට් ටිඅරුත් තීර්ත්තිඩනාන්
අයර්න්දේන්අඩි යේන්අදි කෛක්කෙඩිල වීරට්ටා නත්තුරෛ අම්මානේ 


Open the Sinhala Section in a New Tab
ഉയര്‍ന്തേന്‍മനൈ വാഴ്ക്കൈയും ഒണ്‍പൊരുളും ഒരുവര്‍തലൈ കാവല്‍ ഇലാമൈയിനാല്‍
വയന്തേഉമക് കാട്ചെയ്തു വാഴലുറ്റാല്‍ വലിക്കിന്‍റതു ചൂലൈ തവിര്‍ത്തരുളീര്‍
പയന്തേയെന്‍ വയിറ്റിന്‍ അകംപടിയേ പറിത്തുപ്പുരട് ടിഅറുത് തീര്‍ത്തിടനാന്‍
അയര്‍ന്തേന്‍അടി യേന്‍അതി കൈക്കെടില വീരട്ടാ നത്തുറൈ അമ്മാനേ 

Open the Malayalam Section in a New Tab
อุยะรนเถณมะณาย วาฬกกายยุม โอะณโปะรุลุม โอะรุวะรถะลาย กาวะล อิลามายยิณาล
วะยะนเถอุมะก กาดเจะยถุ วาฬะลุรราล วะลิกกิณระถุ จูลาย ถะวิรถถะรุลีร
ปะยะนเถเยะณ วะยิรริณ อกะมปะดิเย ปะริถถุปปุระด ดิอรุถ ถีรถถิดะนาณ
อยะรนเถณอดิ เยณอถิ กายกเกะดิละ วีระดดา ณะถถุราย อมมาเณ 

Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

အုယရ္န္ေထန္မနဲ ဝာလ္က္ကဲယုမ္ ေအာ့န္ေပာ့ရုလုမ္ ေအာ့ရုဝရ္ထလဲ ကာဝလ္ အိလာမဲယိနာလ္
ဝယန္ေထအုမက္ ကာတ္ေစ့ယ္ထု ဝာလလုရ္ရာလ္ ဝလိက္ကိန္ရထု စူလဲ ထဝိရ္ထ္ထရုလီရ္
ပယန္ေထေယ့န္ ဝယိရ္ရိန္ အကမ္ပတိေယ ပရိထ္ထုပ္ပုရတ္ တိအရုထ္ ထီရ္ထ္ထိတနာန္
အယရ္န္ေထန္အတိ ေယန္အထိ ကဲက္ေက့တိလ ဝီရတ္တာ နထ္ထုရဲ အမ္မာေန 


Open the Burmese Section in a New Tab
ウヤリ・ニ・テーニ・マニイ ヴァーリ・ク・カイユミ・ オニ・ポルルミ・ オルヴァリ・タリイ カーヴァリ・ イラーマイヤナーリ・
ヴァヤニ・テーウマク・ カータ・セヤ・トゥ ヴァーラルリ・ラーリ・ ヴァリク・キニ・ラトゥ チューリイ タヴィリ・タ・タルリーリ・
パヤニ・テーイェニ・ ヴァヤリ・リニ・ アカミ・パティヤエ パリタ・トゥピ・プラタ・ ティアルタ・ ティーリ・タ・ティタナーニ・
アヤリ・ニ・テーニ・アティ ヤエニ・アティ カイク・ケティラ ヴィーラタ・ター ナタ・トゥリイ アミ・マーネー 

Open the Japanese Section in a New Tab
uyarndenmanai falggaiyuM onboruluM orufardalai gafal ilamaiyinal
fayandeumag gaddeydu falaludral faliggindradu sulai dafirddarulir
bayandeyen fayidrin ahaMbadiye bariddubburad diarud dirddidanan
ayarndenadi yenadi gaiggedila firadda naddurai ammane 

Open the Pinyin Section in a New Tab
اُیَرْنْديَۤنْمَنَيْ وَاظْكَّيْیُن اُونْبُورُضُن اُورُوَرْدَلَيْ كاوَلْ اِلامَيْیِنالْ
وَیَنْديَۤاُمَكْ كاتْتشيَیْدُ وَاظَلُتْرالْ وَلِكِّنْدْرَدُ سُولَيْ تَوِرْتَّرُضِيرْ
بَیَنْديَۤیيَنْ وَیِتْرِنْ اَحَنبَدِیيَۤ بَرِتُّبُّرَتْ تِاَرُتْ تِيرْتِّدَنانْ
اَیَرْنْديَۤنْاَدِ یيَۤنْاَدِ كَيْكّيَدِلَ وِيرَتّا نَتُّرَيْ اَمّانيَۤ Open the Arabic Section in a New Tab
ʷʊɪ̯ʌrn̪d̪e:n̺mʌn̺ʌɪ̯ ʋɑ˞:ɻkkʌjɪ̯ɨm ʷo̞˞ɳbo̞ɾɨ˞ɭʼɨm ʷo̞ɾɨʋʌrðʌlʌɪ̯ kɑ:ʋʌl ʲɪlɑ:mʌjɪ̯ɪn̺ɑ:l
ʋʌɪ̯ʌn̪d̪e:_ɨmʌk kɑ˞:ʈʧɛ̝ɪ̯ðɨ ʋɑ˞:ɻʌlɨt̺t̺ʳɑ:l ʋʌlɪkkʲɪn̺d̺ʳʌðɨ su:lʌɪ̯ t̪ʌʋɪrt̪t̪ʌɾɨ˞ɭʼi:r
pʌɪ̯ʌn̪d̪e:ɪ̯ɛ̝n̺ ʋʌɪ̯ɪt̺t̺ʳɪn̺ ˀʌxʌmbʌ˞ɽɪɪ̯e· pʌɾɪt̪t̪ɨppʉ̩ɾʌ˞ʈ ʈɪˀʌɾɨt̪ t̪i:rt̪t̪ɪ˞ɽʌn̺ɑ:n̺
ˀʌɪ̯ʌrn̪d̪e:n̺ʌ˞ɽɪ· ɪ̯e:n̺ʌðɪ· kʌjccɛ̝˞ɽɪlə ʋi:ɾʌ˞ʈʈɑ: n̺ʌt̪t̪ɨɾʌɪ̯ ˀʌmmɑ:n̺e 

Open the IPA Section in a New Tab
uyarntēṉmaṉai vāḻkkaiyum oṇporuḷum oruvartalai kāval ilāmaiyiṉāl
vayantēumak kāṭceytu vāḻaluṟṟāl valikkiṉṟatu cūlai tavirttaruḷīr
payantēyeṉ vayiṟṟiṉ akampaṭiyē paṟittuppuraṭ ṭiaṟut tīrttiṭanāṉ
ayarntēṉaṭi yēṉati kaikkeṭila vīraṭṭā ṉattuṟai ammāṉē 

Open the Diacritic Section in a New Tab
юярнтэaнмaнaы ваалзккaыём онпорюлюм орювaртaлaы кaвaл ылаамaыйынаал
вaянтэaюмaк кaтсэйтю ваалзaлютраал вaлыккынрaтю сулaы тaвырттaрюлир
пaянтэaен вaйытрын акампaтыеa пaрыттюппюрaт тыарют тирттытaнаан
аярнтэaнаты еaнаты кaыккэтылa вирaттаа нaттюрaы аммаанэa 

Open the Russian Section in a New Tab
uja'r:nthehnmanä wahshkkäjum o'npo'ru'lum o'ruwa'rthalä kahwal ilahmäjinahl
waja:nthehumak kahdzejthu wahshalurrahl walikkinrathu zuhlä thawi'rththa'ru'lih'r
paja:nthehjen wajirrin akampadijeh pariththuppu'rad diaruth thih'rththida:nahn
aja'r:nthehnadi jehnathi käkkedila wih'raddah naththurä ammahneh 

Open the German Section in a New Tab
òyarnthèènmanâi vaalzkkâiyòm onhporòlhòm oròvarthalâi kaaval ilaamâiyeinaal
vayanthèèòmak kaatçèiythò vaalzalòrhrhaal valikkinrhathò çölâi thavirththaròlhiir
payanthèèyèn vayeirhrhin akampadiyèè parhiththòppòrat diarhòth thiirththidanaan
ayarnthèènadi yèènathi kâikkèdila viiratdaa naththòrhâi ammaanèè 
uyarintheenmanai valzickaiyum oinhporulhum oruvarthalai caaval ilaamaiyiinaal
vayaintheeumaic caaitceyithu valzalurhrhaal valiiccinrhathu chuolai thaviriththarulhiir
payaintheeyien vayiirhrhin acampatiyiee parhiiththuppurait tiarhuith thiiriththitanaan
ayarintheenati yieenathi kaiicketila viiraittaa naiththurhai ammaanee 
uyar:nthaenmanai vaazhkkaiyum o'nporu'lum oruvarthalai kaaval ilaamaiyinaal
vaya:nthaeumak kaadcheythu vaazhalu'r'raal valikkin'rathu soolai thavirththaru'leer
paya:nthaeyen vayi'r'rin akampadiyae pa'riththuppurad dia'ruth theerththida:naan
ayar:nthaenadi yaenathi kaikkedila veeraddaa naththu'rai ammaanae 

Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.