5. திருவுந்தியார்
001 திருவுந்தியார்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.


 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
பாடல் எண் : 1

அகளமாய் யாரும் அறிவரி தப்பொருள்
சகளமாய் வந்ததென் றுந்தீபற
தானாகத் தந்ததென் றுந்தீபற.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க 
 

பொழிப்புரை :

நிட்களமாய் ஒருவராலும் அறிதற்கரியதாகிய சிவம் ஆசாரிய மூர்த்தமாகி வந்ததென்று கருதி உம்முடைய குற்றத்தினின்று நீங்குவீராக. ஞானத்தைத் தான் விரும்பாமல் தானே வலியக் கொடுத்ததென்று கருதி உம்முடைய குற்றத்தினின்று நீங்குவீராக.
உந்தீபற வென்பதற்கு மேற்செய்யுள்களுக்கும் இப்படிப் பொருளுரைக்க. பறவென்றது ஒருமைப்பன்மை மயக்கம். இப்படியன்றிப் பறக்கவென்னும் வியங்கோளைப் பறவென்று விகாரமாக்கிக் கர்த்திருவாலே உம்முடைய தீமைகளெல்லாம் பறக்கக் கடவதெனினு மமையும். இதற்கும் அப்படியன்றிப் பறக்கவென்னு மெச்சத்தைப் பறவென விகாரமாக்கி உம்முடைய தீமைகளெல்லாம் பறந்துபோம்படிக்குக் கருதி நிற்பீரெனினுமமையும். இதற்கு நிற்பீரென்பது வருவிக்க. இம்மூவகையன்றிப் பொருளுண்டாயினுங் காண்க.

குறிப்புரை :

குறிப்புரை எழுதவில்லை

ஆங்கிலத்தில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

  • English / ஆங்கிலம்
The formless Ens that is incomprehensible to any
Deigned to manifest in form, unti para!
Granted Grace of its own accord, unti para!
Translation: Dr. T. N. Ramachandran,Thanjaavoor, 2003

ஆங்கிலத்தில் பாடல் படிக்க / Transliteration


  • Afrikaans/Creole/Swahili/Malay/
    BashaIndonesia/Pidgin/English
aka'lamaay yaarum a'rivari thapporu'l
saka'lamaay va:nthathen 'ru:ntheepa'ra
thaanaakath tha:nthathen 'ru:ntheepa'ra.
சிற்பி