எட்டாம் திருமுறை
76 பதிகங்கள், 1058 பாடல்கள்
04 திருவாசகம்-போற்றித் திருவகவல்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1


பாடல் எண் : 1

நான்முகன் முதலா வானவர் தொழுதெழ
ஈரடி யாலே மூவுல களந்து
நாற்றிசை முனிவரும் ஐம்புலன் மலரப்
போற்றிசெய் கதிர்முடித் திருநெடு மாலன்று
அடிமுடி யறியும் ஆதர வதனிற் 5
கடுமுரண் ஏன மாகி முன்கலந்து
ஏழ்தலம் உருவ இடந்து பின்னெய்த்து
ஊழி முதல்வ சயசய என்று
வழுத்தியுங் காணா மலரடி யிணைகள்
வழுத்துதற் கெளிதாய் வார்கடல் உலகினில் 10
யானை முதலா எறும்பீ றாய
ஊனமில் யோனியி னுள்வினை பிழைத்தும்
மானுடப் பிறப்பினுள் மாதா உதரத்து
ஈனமில் கிருமிச் செருவினிற் பிழைத்தும்
ஒருமதித் தான்றியின் இருமையிற் பிழைத்தும் 15
இருமதி விளைவின் ஒருமையிற் பிழைத்தும்
மும்மதி தன்னுள் அம்மதம் பிழைத்தும்
ஈரிரு திங்களிற் பேரிருள் பிழைத்தும்
அஞ்சு திங்களின் முஞ்சுதல் பிழைத்தும்
ஆறு திங்களின் ஊறலர் பிழைத்தும் 20
ஏழு திங்களில் தாழ்புவி பிழைத்தும்
எட்டுத் திங்களிற் கட்டமும் பிழைத்தும்
ஒன்பதில் வருதரு துன்பமும் பிழைத்தும்
தக்க தசமதி தாயொடு தான்படும்
துக்க சாகரத் துயரிடைப் பிழைத்தும் 25
ஆண்டுகள் தோறும் அடைந்தஅக் காலை
ஈண்டியும் இருத்தியும் எனைப்பல பிழைத்தும்
காலை மலமொடு கடும்பகற் பசிநிசி
வேலை நித்திரை யாத்திரை பிழைத்தும்
கருங்குழற் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கார்மயில் 30
ஒருங்கிய சாயல் நெருங்கியுள் மதர்த்துக்
கச்சற நிமிர்ந்து கதிர்த்து முன்பணைத்து
எய்த்திடை வருந்த எழுந்து புடைபரந்து
ஈர்க்கிடை போகா இளமுலை மாதர்தங்
கூர்த்த நயனக் கொள்ளையிற் பிழைத்தும் 35
பித்த வுலகர் பெருந்துறைப் பரப்பினுள்
மத்தக் களிறெனும் அவாவிடைப் பிழைத்தும்
கல்வி யென்னும் பல்கடற் பிழைத்தும்
செல்வ மென்னும் அல்லலிற் பிழைத்தும்
நல்குர வென்னுந் தொல்விடம் பிழைத்தும் 40
புல்வரம் பாய பலதுறைப் பிழைத்தும்
தெய்வ மென்பதோர் சித்தமுண் டாகி
முனிவி லாததோர் பொருளது கருதலும்
ஆறு கோடி மாயா சத்திகள்
வேறு வேறுதம் மாயைகள் தொடங்கின 45
ஆத்த மானார் அயலவர் கூடி
நாத்திகம் பேசி நாத்தழும் பேறினர்
சுற்ற மென்னுந் தொல்பசுக் குழாங்கள்
பற்றி யழைத்துப் பதறினர் பெருகவும்
விரத மேபர மாகவே தியரும் 50
சரத மாகவே சாத்திரங் காட்டினர்
சமய வாதிகள் தத்தம் மதங்களே
அமைவ தாக அரற்றி மலைந்தனர்
மிண்டிய மாயா வாத மென்னும்
சண்ட மாருதஞ் சுழித்தடித் தாஅர்த்து 55
உலோகா யதனெனும் ஒண்டிறற் பாம்பின்
கலாபே தத்த கடுவிட மெய்தி
அதிற்பெரு மாயை யெனைப்பல சூழவும்
தப்பா மேதாம் பிடித்தது சலியாத்
தழலது கண்ட மெழுகது போலத் 60
தொழுதுளம் உருகி அழுதுடல் கம்பித்
தாடியும் அலறியும் பாடியும் பரவியுங்
கொடிறும் பேதையுங் கொண்டது விடாதெனும்
படியே யாகிநல் லிடையறா அன்பிற்
பசுமரத் தாணி அறைந்தாற் போலக் 65
கசிவது பெருகிக் கடலென மறுகி
அகங்குழைந் தனுகுல மாய்மெய் விதிர்த்துச்
சகம்பேய் என்று தம்மைச் சிரிப்ப
நாணது ஒழிந்து நாடவர் பழித்துரை
பூணது வாகக் கோணுத லின்றிச் 70
சதுரிழந் தறிமால் கொண்டு சாரும்
கதியது பரமா அதிசய மாகக்
கற்றா மனமெனக் கதறியும் பதறியும்
மற்றோர் தெய்வங் கனவிலும் நினையா
தருபரத் தொருவன் அவனியில் வந்து 75
குருபர னாகி அருளிய பெருமையைச்
சிறுமையென் றிகழாதே திருவடி யிணையைப்
பிறிவினை யறியா நிழலது போல
முன்பின் னாகி முனியா தத்திசை
என்புநைந் துருகி நெக்குநெக் கேங்கி 80
அன்பெனும் ஆறு கரையது புரள
நன்புலன் ஒன்றி நாதஎன் றரற்றி
உரைதடு மாறி உரோமஞ் சிலிர்ப்பக்
கரமலர் மொட்டித் திருதயம் மலரக்
கண்களி கூர நுண்துளி அரும்பச் 85
சாயா அன்பினை நாடொறுந் தழைப்பவர்
தாயே யாகி வளர்த்தனை போற்றி
மெய்தரு வேதிய னாகி வினைகெடக்
கைதர வல்ல கடவுள் போற்றி
ஆடக மதுரை அரசே போற்றி 90
கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி
தென்தில்லை மன்றினுள் ஆடி போற்றி
இன்றெனக் காரமு தானாய் போற்றி
மூவா நான்மறை முதல்வா போற்றி
சேவார் வெல்கொடிச் சிவனே போற்றி 95
மின்னா ருருவ விகிர்தா போற்றி
கல்நார் உரித்த கனியே போற்றி
காவாய் கனகக் குன்றே போற்றி
ஆவா என்றனக் கருளாய் போற்றி
படைப்பாய் காப்பாய் துடைப்பாய் போற்றி 100
இடரைக் களையும் எந்தாய் போற்றி
ஈச போற்றி இறைவ போற்றி
தேசப் பளிங்கின் திரளே போற்றி
அரைசே போற்றி அமுதே போற்றி
விரைசேர் சரண விகிர்தா போற்றி 105
வேதி போற்றி விமலா போற்றி
ஆதி போற்றி அறிவே போற்றி
கதியே போற்றி கனியே போற்றி
நதிசேர் செஞ்சடை நம்பா போற்றி
உடையாய் போற்றி உணர்வே போற்றி 110
கடையேன் அடிமை கண்டாய் போற்றி
ஐயா போற்றி அணுவே போற்றி
சைவா போற்றி தலைவா போற்றி
குறியே போற்றி குணமே போற்றி
நெறியே போற்றி நினைவே போற்றி 115
வானோர்க் கரிய மருந்தே போற்றி
ஏனோர்க் கெளிய இறைவா போற்றி
மூவேழ் சுற்றம் முரணுறு நரகிடை
ஆழா மேயருள் அரசே போற்றி
தோழா போற்றி துணைவா போற்றி 120
வாழ்வே போற்றி என் வைப்பே போற்றி
முத்தா போற்றி முதல்வா போற்றி
அத்தா போற்றி அரனே போற்றி
உரையுணர் விறந்த ஒருவ போற்றி
விரிகடல் உலகின் விளைவே போற்றி 125
அருமையில் எளிய அழகே போற்றி
கருமுகி லாகிய கண்ணே போற்றி
மன்னிய திருவருள் மலையே போற்றி
என்னையும் ஒருவ னாக்கி இருங்கழல்
சென்னியில் வைத்த சேவக போற்றி 130
தொழுதகை துன்பந் துடைப்பாய் போற்றி
அழிவிலா ஆனந்த வாரி போற்றி
அழிவதும் ஆவதுங் கடந்தாய் போற்றி
முழுவதும் இறந்த முதல்வா போற்றி
மானோர் நோக்கி மணாளா போற்றி 135
வானகத் தமரர் தாயே போற்றி
பாரிடை ஐந்தாய்ப் பரந்தாய் போற்றி
நீரிடை நான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி
தீயிடை மூன்றாய்த் திகழ்ந்தாய் போற்றி
வளியிடை இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் போற்றி 140
வெளியிடை ஒன்றாய் விளைந்தாய் போற்றி
அளிபவர் உள்ளத் தமுதே போற்றி
கனவிலுந் தேவர்க் கரியாய் போற்றி
நனவிலும் நாயேற் கருளினை போற்றி
இடைமரு துறையும் எந்தாய் போற்றி 145
சடையிடைக் கங்கை தரித்தாய் போற்றி
ஆரூ ரமர்ந்த அரசே போற்றி
சீரார் திருவை யாறா போற்றி
அண்ணா மலையெம் அண்ணா போற்றி
கண்ணார் அமுதக் கடலே போற்றி 150
ஏகம் பத்துறை யெந்தாய் போற்றி
பாகம் பெண்ணுரு வானாய் போற்றி
பராய்த்துறை மேவிய பரனே போற்றி
சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி
மற்றோர் பற்றிங் கறியேன் போற்றி 155
குற்றா லத்தெங் கூத்தா போற்றி
கோகழி மேவிய கோவே போற்றி
ஈங்கோய் மலையெம் எந்தாய் போற்றி
பாங்கார் பழனத் தழகா போற்றி
கடம்பூர் மேவிய விடங்கா போற்றி 160
அடைந்தவர்க் கருளும் அப்பா போற்றி
இத்தி தன்னின் கீழிரு மூவர்க்
கத்திக் கருளிய அரசே போற்றி
தென்னா டுடைய சிவனே போற்றி
எந்நாட் டவர்க்கும் இறைவா போற்றி 165
ஏனக் குருளைக் கருளினை போற்றி
மானக் கயிலை மலையாய் போற்றி
அருளிட வேண்டும் அம்மான் போற்றி
இருள்கெட அருளும் இறைவா போற்றி
தளர்ந்தேன் அடியேன் தமியேன் போற்றி 170
களங்கொளக் கருத அருளாய் போற்றி
அஞ்சே லென்றிங் கருளாய் போற்றி
நஞ்சே அமுதா நயந்தாய் போற்றி
அத்தா போற்றி ஐயா போற்றி
நித்தா போற்றி நிமலா போற்றி 175
பத்தா போற்றி பவனே போற்றி
பெரியாய் போற்றி பிரானே போற்றி
அரியாய் போற்றி அமலா போற்றி
மறையோர் கோல நெறியே போற்றி
முறையோ தரியேன் முதல்வா போற்றி 180
உறவே போற்றி உயிரே போற்றி
சிறவே போற்றி சிவமே போற்றி
மஞ்சா போற்றி மணாளா போற்றி
பஞ்சே ரடியாள் பங்கா போற்றி
அலந்தேன் நாயேன் அடியேன் போற்றி 185
இலங்கு சுடரெம் ஈசா போற்றி
கவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி
குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி
மலைநா டுடைய மன்னே போற்றி
கலையா ரரிகே சரியாய் போற்றி 190
திருக்கழுக் குன்றிற் செல்வா போற்றி
பொருப்பமர் பூவணத் தரனே போற்றி
அருவமும் உருவமும் ஆனாய் போற்றி
மருவிய கருணை மலையே போற்றி
துரியமும் இறந்த சுடரே போற்றி 195
தெரிவரி தாகிய தெளிவே போற்றி
தோளா முத்தச் சுடரே போற்றி
ஆளா னவர்கட் கன்பா போற்றி
ஆரா அமுதே அருளே போற்றி
பேரா யிரமுடைப் பெம்மான் போற்றி 200
தாளி அறுகின் தாராய் போற்றி
நீளொளி யாகிய நிருத்தா போற்றி
சந்தனச் சாந்தின் சுந்தர போற்றி
சிந்தனைக் கரிய சிவமே போற்றி
மந்தர மாமலை மேயாய் போற்றி 205
எந்தமை உய்யக் கொள்வாய் போற்றி
புலிமுலை புல்வாய்க் கருளினை போற்றி
அலைகடல் மீமிசை நடந்தாய் போற்றி
கருங்குரு விக்கன் றருளினை போற்றி
இரும்புலன் புலர இசைந்தனை போற்றி 210
படியுறப் பயின்ற பாவக போற்றி
அடியொடு நடுவீ றானாய் போற்றி
நரகொடு சுவர்க்கம் நானிலம் புகாமற்
பரகதி பாண்டியற் கருளினை போற்றி
ஒழிவற நிறைந்த ஒருவ போற்றி 214
செழுமலர்ச் சிவபுரத் தரசே போற்றி
கழுநீர் மாலைக் கடவுள் போற்றி
தொழுவார் மையல் துணிப்பாய் போற்றி
பிழைப்பு வாய்ப்பொன் றறியா நாயேன்
குழைத்தசொன் மாலை கொண்டருள் போற்றி 220
புரம்பல எரித்த புராண போற்றி
பரம்பரஞ் சோதிப் பரனே போற்றி
போற்றி போற்றி புயங்கப் பெருமான்
போற்றிபோற்றி புராண காரண
போற்ற போற்றி சயசய போற்றி 225.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: திருத்தணி சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வர்த்தமானன், சென்னை 600017
 

பொழிப்புரை:

பிரமன் முதலாகத் தேவர்கள் யாவரும் தொழுது நிற்க, இரண்டு திருவடிகளாலே மூன்று உலகங்களையும் அளந்து, நான்கு திக்கிலுள்ள முனிவர்களும் ஐம்புலன்களும் மகிழும்படி வணங்குகின்ற, ஒளி பொருந்திய திருமுடியையுடைய அழகிய நெடுமால், அந்நாளில் திருவடியின் முடிவையறிய வேண்டுமென்ற விருப்பத்தால், வேகமும் வலிமையுமுடைய பன்றியாகி முன்வந்து ஏழுலகங்களும் ஊடுருவும்படி தோண்டிச் சென்று பின்னே இளைத்து `ஊழியை நடத்தும் முதல்வனே வெல்க வெல்க` என்று துதித்தும் காணப் பெறாத தாமரை மலர் போலும் திருவடிகள், துதித்தற்கு எளிதாகி,நெடிய கடலாற் சூழப்பட்ட உலகத்தில்,
யானை முதலாக, எறும்பு இறுதியாகிய குறைவில்லாத கருப்பைகளினின்றும் உள்ள நல்வினையால் தப்பியும், மனிதப் பிறப்பில் தாயின் வயிற்றில் அதனை அழித்தற்குச் செய்யும் குறை வில்லாத புழுக்களின் போருக்குத் தப்பியும், முதல் மாதத்தில் தான்றிக்காய் அளவுடைய கரு இரண்டாகப் பிளவுபடுவதனின்றும் தப்பியும், இரண்டாம் மாதத்தில் விளைக்கின்ற விளைவினால் உருக்கெடுவதினின்று தப்பியும் மூன்றாம் மாதத்தில் தாயின் மதநீர்ப் பெருக்குக்குத் தப்பியும், நான்காம் மாதத்தில் அம்மதநீர் நிறைவினால் உண்டாகும், பெரிய இருளுக்குத் தப்பியும், ஐந்தாம் மாதத்தில் உயிர் பெறாது இருத்தலினின்று தப்பியும், ஆறாம் மாதத்தில் கருப்பையில் தினவு மிகுதியால் உண்டாகிய துன்பத்தினின்றும் தப்பியும், ஏழாவது மாதத்தில் கருப்பை தாங்காமையால் பூமியில் காயாய் விழுவதனின்று தப்பியும், எட்டாவது மாதத்தில் வளர்ச்சி நெருக்கத்தினால் உண்டாகும் துன்பத்தினின்றும் தப்பியும், ஒன்பதாவது மாதத்தில் வெளிப்பட முயல்வதனால் வரும் துன்பத்தினின்று தப்பியும், குழவி வெளிப்படுதற்குத் தகுதியாகிய பத்தாவது மாதத்தில், தாய்படுகின்றதனோடு தான்படுகின்ற, கடல் போன்ற துயரத்தினின்று தப்பியும், பூமியிற் பிறந்த பின்பு, வளர்ச்சியடையும் வருடங்கள் தோறும் தாய் தந்தையர் முதலியோர் நெருக்கியும், அழுத்தியும் செய்கின்ற எத்தனையோ பல துன்பங்களில் தப்பியும் காலைப் பொழுதில் மலத்தாலும், உச்சிப் பொழுதில் பசியாலும், இராப்பொழுதில் தூக்கத்தாலும், ஊர்ப்பயணங்களாலும் உண்டா கின்ற துன்பங்களினின்று தப்பியும், கரிய கூந்தலையும் சிவந்த வாயினையும், வெண்மையாகிய பற்களையும், கார்காலத்து மயில் போலப் பொருந்திய. சாயலையும், நெருக்கமாகி உள்ளே களிப்புக் கொண்டு, கச்சு அறும்படி நிமிர்ந்து ஒளி பெற்று முன்னே பருத்து, இடை இளைத்து வருந்தும்படி எழுந்து பக்கங்களில் பரவி ஈர்க்குக் குச்சியும் இடையே நுழையப் பெறாத இளங்கொங்கைகளையும் உடைய மாதருடைய கூர்மையாகிய கண்களின் கொள்ளைக்குத் தப்பியும், மயக்கம் கொண்ட உலகினரது பெரிய மத்தக்களிறு என்று சொல்லத் தக்க ஆசைக்குத் தப்பியும், கல்விஎன்கின்ற பலவாகிய கடலுக்குத் தப்பியும், செல்வமென்கின்ற துன்பத்தினின்று தப்பியும், வறுமை என்கின்ற பழமையாகிய விடத்தினின்று தப்பியும், சிறிய எல்லைகளையுடைய பல வகைப்பட்ட முயற்சிகளில் தப்பியும்,
தெய்வம் உண்டு என்பதாகிய ஒரு நினைப்பு உண்டாகி, வெறுப்பில்லாததாகிய ஒரு பொருளை நாடுதலும்,ஆறுகோடியெனத் தக்கனவாய் மயக்கம் செய்யவல்ல சடவுலக ஆற்றல்கள், வேறு வேறாகிய தம் மாயைகளைச் செய்யத் தொடங்கினவாகவும், அயலா ராயினோரும் கடவுள் இல்லையென்று பொய் வழக்குப் பேசி நாவில் தழும்பேறப் பெற்றனர். உறவினர் என்கின்ற பசுக்கூட்டங்கள் பின் பற்றி அழைத்துப் பதறிப் பெருகவும், மறையோரும், விரதத்தையே மேன்மையான சாதனம் என்று தம் கொள்கை உண்மையாகும் படி நூற்பிரமாணங்களைக் காட்டினார்களாகவும், சமயவாதிகள் எல்லாம் தம்தம் மதங்களே ஏற்புடைய மதங்களாகும் எனச் சொல்லி ஆர வாரித்துப் பூசலிட்டார்களாகவும், உறுதியான மாயாவாதம் என்கிற பெருங்காற்றானது சுழன்று வீசி முழங்கவும், உலோகாயத மதம் என்கிற, ஒள்ளிய வலிமையுடைய பாம்பினது கலை வேறுபாடு களையுடைய கொடிய நஞ்சு வந்து சேர்ந்து அதிலுள்ள பெருஞ் சூழ்ச்சிகள் எத்தனையோ பலவாகச் சுற்றித் தொடரவும்,
முற்கூறிய அவற்றால் வழுவாது தாம் பிடித்த கொள்கையை விட்டு விடாமல், நெருப்பினிற் பட்ட மெழுகுபோல வணங்கி மனம் உருகி, அழுது உடல் நடுக்கமடைந்து ஆடுதல் செய்தும், அலறுதல் செய்தும், பாடுதல் செய்தும், வழிபட்டும், குறடும் மூடனும் தாம் பிடித்ததை விடா என்கிற முறைமையேயாகி நல்ல, இடையறாத கடவுள் பத்தியில் பச்சை மரத்தில் அடித்த ஆணி திண்மையாய்ப் பற்றி நிற்பது போல உறைத்து நின்று உருக்கம் மிகுந்து கடல் அலைபோல அலைவுற்று மனம் வாடி, அதற்கு ஏற்ப உடல் அசைவுற்று உலகவர் பேய் என்று தம்மை இகழ்ந்து சிரிக்க வெட்கமென்பது தவிர்ந்து, நாட்டில் உள்ளவர் கூறும் குறைச்சொற்களை அணியாக ஏற்று, மனம் கோணுதல் இல்லாமல், தமது திறமை ஒழிந்து, சிவஞானம் என்னும் உணர்வினால் அடையப் பெறுகின்ற மேலான வியப்பாகக் கருதி கன்றினை உடைய பசுவின் மனம் போல அலறியும் நடுங்கியும், வேறொரு தெய்வத்தைக் கனவிலும் நினையாமல், அரிய மேலான ஒருவன் பூமியில் வந்து குருமூர்த்தியாகி அருள் செய்த பெருமையை எளிமையாக எண்ணி அசட்டை செய்யாது திருவடிகள் இரண்டையும் உருவைவிட்டு அகலாத நிழலைப் போல வெறுக்காமல், முன்பின்னும் நீங்காது நின்று அந்தத் திசை நோக்கி நினைந்து எலும்பு மெலிவுற்று உருக, மிகக் கனிவுற்று இரங்கிப் பத்தியென்னும் நதியானது கரை புரண்டு ஒட, நல்ல புலனறிவு ஒருமைப்பட்டு, `நாதனே!` என்று கூவி அழைத்துச் சொற்கள் குழறி, மயிர்சிலிர்க்க, கைம்மலர் குவித்து நெஞ்சத் தாமரை விரிய, கண்கள் களிப்பு மிக நுண்ணிய துளிகள் அரும்பத் தளராத பேரன்பினை, தினந்தோறும், வளர்ப்பவர்களுக்குத் தாயாகியே அவர்களை வளர்த்தவனே! வணக்கம்.
மெய்யுணர்வை நல்கும் மறையோனாகி, வினைகள் நீங்க, கைகொடுத்துக் காப்பாற்ற வல்ல கடவுளே! வணக்கம். பொன்மயமா யிருக்கிற மதுரைக்கு அரசனே! வணக்கம். கூடற்பதியில் விளங்கு கின்ற நன்னிற மாணிக்கமே! வணக்கம். தென்தில்லையம்பலத்தில் ஆடுவோனே! வணக்கம். இன்று எனக்கு அரிய அமிர்தமாயினவனே! வணக்கம். கெடாத நான்கு வேதங்களுக்கும் முதல்வனே! வணக்கம். இடபம் பொருந்திய வெற்றிக் கொடியை உடைய சிவபிரானே! வணக்கம். மின்னல் ஒளி பொருந்திய பல அழகிய வேறுவேறு உருவங்களை உடையவனே! வணக்கம். கல்லில் நார் உரித்தது போல என் மனத்தை இளகச் செய்த கனியே! வணக்கம். பொன்மலை போன்றவனே! காத்தருள்வாய். வணக்கம். ஐயோ! எனக்கருள் செய்வாய். நினக்கு வணக்கங்கள். எல்லா உலகங்களையும் படைப் பவனே! காப்பவனே! ஒடுக்குபவனே! வணக்கம். பிறவித்துன்பத்தை நீக்கி அருள் புரிகின்ற எம் தந்தையே! வணக்கம். ஆண்டவனே! வணக்கம். எங்கும் நிறைந்தவனே! வணக்கம். ஒளியை வீசுகின்ற படிகத்தின் திரட்சியே! வணக்கம்.
தலைவனே! வணக்கம். சாவாமையைத் தரும் மருந்தான வனே! வணக்கம். நறுமணம் பொருந்திய திருவடியையுடைய நீதியாளனே! வணக்கம். வேதத்தை உடையவனே! வணக்கம். குற்ற மற்றவனே! வணக்கம். முதல்வனே! வணக்கம். அறிவாய் இருப் பவனே! வணக்கம், வீட்டு நெறியானவனே! வணக்கம். கனியின் சுவை போன்றவனே! வணக்கம். கங்கையாறு தங்கிய சிவந்த சடையை யுடைய நம்பனே! வணக்கம். எல்லாப் பொருள்களையும் உடைய வனே! வணக்கம். உயிர்களின் உணர்விற்கு உணர்வாய் இருப்பவனே! வணக்கம். கடையேனுடைய அடிமையைக் கடைக்கணித்து ஏற்றுக் கொண்டவனே! வணக்கம். பெரியோனே! வணக்கம். நுண்ணியனே! வணக்கம். சைவனே! வணக்கம், தலைவனே! வணக்கம், அனற் பிழம்பாகிய இலிங்கவடிவினனே! வணக்கம். எண்குணங்கள் உடையவனே! வணக்கம். நல்வழியானவனே! வணக்கம். உயிர்களின் நினைவில் கலந்துள்ளவனே! வணக்கம். தேவர்களுக்கும் அரிதாகிய மருந்தானவனே! வணக்கம். மற்றையோர்க்கு எளிமையான இறைவனே! வணக்கம். இருபத்தொரு தலை முறையில் வருகின்ற சுற்றத்தார் வலிய நரகத்தில் ஆழ்ந்து போகாமல் அருள் செய்கின்ற அரசனே! வணக்கம். தோழனே! வணக்கம். துணைபுரிபவனே! வணக்கம். என்னுடைய வாழ்வானவனே! வணக்கம். என் நிதியானவனே! வணக்கம். இயல்பாகவே பாசங்கள் இல்லாதவனே! வணக்கம். தலைவனே! வணக்கம். அப்பனே! வணக்கம். பாசத்தை அழிப்பவனே! வணக்கம். சொல்லையும் அறிவையும் கடந்த ஒப்பற்றவனே! வணக்கம். விரிந்த கடல் சூழ்ந்த உலக வாழ்வின் பயனே! வணக்கம்.
அருமையாய் இருந்தும் எளிமையாய் வந்தருளும் அழகனே! வணக்கம். கார்மேகம் போல அருள் புரிகின்ற கண் போன்றவனே! வணக்கம். நிலைபெற்ற பெருங்கருணை மலையே! வணக்கம். என்னையும் ஓர் அடியவனாக்கிப் பெருமையாகிய திருவடியை என் தலையில் வைத்த வீரனே! வணக்கம். வணங்கிய கையினரின் துன்பங்களை நீக்குவோனே! வணக்கம். அழிவில்லாத இன்பக்கடலே! வணக்கம். ஒடுக்கமும் தோற்றமும் கடந்தவனே! வணக்கம். எல்லாம் கடந்த முதல்வனே! வணக்கம். மானை நிகர்த்த நோக்கத்தையுடைய உமா தேவியின் மணவாளனே! வணக்கம். விண்ணுலகத்திலுள்ள தேவர்களுக்குத் தாய் போன்றவனே! வணக்கம். பூமியில் ஐந்து தன்மைகளாய்ப் பரவியிருப்பவனே! வணக்கம். நீரில் நான்கு தன்மைகளாய் நிறைந்து இருப்பவனே! வணக்கம். நெருப்பில் மூன்று தன்மைகளாய்த் தெரிபவனே! வணக்கம். காற்றில் இரண்டு தன்மைகளாய் மகிழ்ந்து இருப்பவனே! வணக்கம். ஆகாயத்தில் ஒரு தன்மையாய்த் தோன்றியவனே! வணக்கம். கனிபவருடைய மனத்தில் அமுதமாய் இருப்பவனே! வணக்கம். கனவிலும் தேவர்கட்கு அருமையானவனே! வணக்கம். நாய் போன்ற எனக்கு விழிப்பிலும் அருள் செய்தவனே! வணக்கம்.
திருவிடை மருதூரில் வீற்றிருக்கும் எம் அப்பனே! வணக்கம். சடையில் கங்கையைத் தாங்கியவனே! வணக்கம். திருவாரூரில் தங்கியருளிய தலைவனே! வணக்கம். சிறப்புப் பொருந்திய திருவையாற்றில் உள்ளவனே! வணக்கம். அண்ணாமலையிலுள்ள எம்மேலோனே! வணக்கம். கண்ணால் நுகரப்படும் அமுதக் கடலாய் உள்ளவனே! வணக்கம். திருவேகம்பத்தில் வாழ்கின்ற எந்தையே! வணக்கம். அங்கு ஒரு பாகம் பெண்ணுருவாகியவனே! வணக்கம். திருப்பராய்த் துறையில் பொருந்திய மேலோனே! வணக்கம். திருச்சிராப்பள்ளியில் எழுந்தருளிய சிவபிரானே! வணக்கம். இவ்விடத்து உன்னையன்றி மற்றொருபற்றையும் யான் அறிந்திலேன் ஆதலின் வணக்கம். திருக்குற்றாலத்தில் எழுந்தருளியுள்ள எம் கூத்தனே! வணக்கம். திருப் பெருந்துறையில் பொருந்திய இறைவனே! வணக்கம். திரு ஈங்கோய் மலையில் வாழ்கின்ற எம் தந்தையே! வணக்கம். வனப்பு நிறைந்த திருப்பழனத்தில் உள்ள அழகனே! வணக்கம். திருக்கடம்பூரில் எழுந்தருளிய சுயம்புவே! வணக்கம்.
உன்னை அடுத்தவர்க்கு அருள் செய்கின்ற அப்பனே! வணக்கம். கல்லால மரத்தின் கீழ் இயக்கியர் அறுவருக்கும், வெள்ளானைக்கும் அருள் செய்த அரசனே! வணக்கம். மற்றும்பல தலங்கள் உள்ள தென்னாடுடைய சிவபிரானே! வணக்கம். வேறு பல நாட்டவர்களுக்கும் வழிபடு தெய்வமானவனே! வணக்கம். பன்றிக்குட்டிகளுக்குக் கருணை காட்டி அருளியவனே! வணக்கம். பெரிய கயிலாயமலையில் இருப்பவனே! வணக்கம். அம்மானே! அருள் செய்ய வேண்டும். அஞ்ஞான இருள் அழியும்படி அருள் செய்கின்ற இறைவனே! வணக்கம். அடியேன் துணையற்றவனாய்த் தளர்ச்சி அடைந்தேன்; வணக்கம்.
நிலையான இடத்தைப் பெற எண்ணும்படி அருள்புரிவாய், வணக்கம். அஞ்சாதே என்று இப்பொழுது எனக்கு அருள் செய்ய வேண்டும்; வணக்கம். நஞ்சையே அமுதமாக விரும்பினவனே! வணக்கம், அப்பனே! வணக்கம், குருவே! வணக்கம். என்றும் உள்ளவனே! வணக்கம். குற்றம் அற்றவனே! வணக்கம். தலைவனே! வணக்கம். எவற்றுக்கும் பிறப்பிடமானவனே! வணக்கம். பெரியவனே! வணக்கம். வள்ளலே! வணக்கம், அரியவனே! வணக்கம். பாசம் இல்லாதவனே! வணக்கம். அந்தணர் கோலத்தோடு வந்து அருள் புரிந்த நீதியானவனே! வணக்கம். முறையோ பொறுக்க மாட்டேன். முதல்வனே! வணக்கம். சுற்றமானவனே! வணக்கம். உயிர்க்கு உயிராய் இருப்பவனே! வணக்கம். சிறந்த பொருளான வனே! வணக்கம். மங்கலப் பொருளானவனே! வணக்கம். ஆற்ற லுடையவனே! வணக்கம். அழகுடையவனே! வணக்கம். செம்பஞ்சுக் குழம்பு பூசிய அழகிய பாதங்களை உடைய உமாதேவி பாகனே! வணக்கம். நாயினேன் வருத்த முற்றேன். நின் அடியவன் நினக்கு வணக்கம். விளங்குகின்ற ஒளியையுடைய எம் ஆண்டவனே! வணக்கம். கவைத்தலை என்னும் திருப்பதியில் விரும்பி எழுந்தருளிய கண் போன்றவனே! வணக்கம். குவைப்பதி என்னும் ஊரிலே மகிழ்ந்து இருந்த இறைவனே! வணக்கம். மலைநாட்டை உடைய மன்னனே! வணக்கம். கல்வி மிகுந்த அரிகேசரி யென்னும் ஊரினை உடையாய்! வணக்கம். திருக்கழுக்குன்றிலுள்ள செல்வனே! வணக்கம். கயிலை மலையில் வீற்றிருக்கும், திருப்பூவணத் திலுள்ள பெருமானே! வணக்கம். அருவம் உருவம் என்னும் திருமேனிகளைக் கொண்டவனே! வணக்கம். என்னிடத்தில் வந்து பொருந்திய அருள் மலையே! வணக்கம்.
சாக்கிரம் முதலிய நான்கு நிலையும் கடந்த பேரறிவே! வணக்கம். அறிதற்கு அருமையாகிய தெளிவே! வணக்கம். துளைக்கப் படாத தூய முகத்தின் சோதியே! வணக்கம். அடிமையானவர்க்கு அன்பனே! வணக்கம். தெவிட்டாத அமுதமே! திருவருளே! வணக்கம். ஆயிரம் திருப்பெயர்களை உடைய பெருமானே! வணக்கம். நீண்ட தாளினையுடைய அறுகம்புல் கட்டிய மாலை அணிந் தவனே! வணக்கம். பேரொளி வடிவாகிய கூத்தப் பெருமானே! வணக்கம். சந்தனக் குழம்பை அணிந்த அழகனே! வணக்கம். நினைத்தற்கரிய சிவமே! வணக்கம். மந்திர நூல் வெளிப்பட்ட பெரிய மகேந்திர மலையில் வீற்றிருந்தவனே! வணக்கம். எங்களை உய்யும்படி ஆட்கொள்வோனே! வணக்கம். புலியின் பாலை மானுக்கு ஊட்டுமாறு அருளினவனே! வணக்கம். அசையாநின்ற கடலின் மேல் நடந்தவனே! வணக்கம். கரிக் குருவிக்கு அன்று அருள் செய்தவனே! வணக்கம். வலிய ஐம்புல வேட்கைகள் அற்றொழியும் உள்ளம் பொருந்தி அருளினவனே! வணக்கம். நிலத்தின் கண் பொருந்தப் பழகிய பல்வகைத் தோற்ற முடையவனே! வணக்கம். உலகத்திற்கு எல்லாம் முதலும் நடுவும் முடிவுமானவனே! வணக்கம். நாகம், விண்ணுலகம், நிலவுலகம் என்ற மூவிடத்தும் புகாதபடி பாண்டியனுக்கு மேலான வீட்டுலகை நல்கி அருளியவனே! வணக்கம். எங்கும் நீக்கமற நிறைந்த ஒருவனே! வணக்கம். செழுமை மிக்க மலர் நிறைந்த திருப்பெருந்துறைத் தலைவனே! வணக்கம்.
செங்கழுநீர் மாலையை அணிந்த கடவுளே! வணக்கம். வணங்குவோருடைய மயக்கத்தை அறுப்பவனே! வணக்கம். தவறு யாது? பொருத்தம் யாது? என்று அறியாத நாயினேன் குழைந்து சொன்ன சொல் மாலையைக் கொண்டருள வேண்டும்; வணக்கம். மூன்றுபுரங்களை எரித்த பழையோனே! வணக்கம். மேலான ஒளியை உடைய மேலோனே! வணக்கம். பாம்பை அணிந்த பெரியோனே! வணக்கம். பழமையானவனே! எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணனே! வணக்கம். வணக்கம். வெற்றியுண்டாக வணக்கம்! வணக்கம்!.

குறிப்புரை:

போற்றித் திருஅகவல் - `போற்றி` என்னும் சொல்லையுடைய திரு அகவல். `போற்றுதலை உடைய` எனப் பொருள் மேல் வைத்துரைப்பின், அஃது ஏனைய பகுதிகட்கும் பிறவற்றிற்கும் பொதுவாதல் அறிக. இத் திருப்பாட்டில் இறைவனை அடிகள் பலபெயர்க் கோவையாற் போற்றுகின்றார்.
.
இதற்கு, `சகத்தின் உற்பத்தி` என முன்னோர் உரைத்த குறிப்பு, முதற் போற்றி வரையில் உள்ள பகுதி பற்றியே கூறியதாம். அங்ஙனம் கூறும் வழியும், `உலகம்` எனப் பொருள்தரும், `சகம்` என்பது, மக்களுலகையே குறித்துக் கூறியதாம்.
.
1-10. இதனுள் முதல் மூன்று அடிகளில் எண்ணலங்காரம் வந்தது, திருமால் காத்தற் கடவுளாதலின், போகத்தைத் தரும் கடவுளாவன். அதனால், ஐம்புலன்களும் நிரம்பக் கிடைத்தற் பொருட்டுப் போற்றப்படுவனாயினன். ஆகவே, இங்கு ``முனிவர்`` என்றது, சுவர்க்க இன்பத்தை வேண்டித் தவம் செய்வோரையாயிற்று. மலர - நிரம்ப உளவாதற் பொருட்டு. கதிர்முடி - மணிமுடி. கடவுளரிற் சிறந்தமையின், மாலை, `திருமால்` என்ப. அவன் கடவுளரிற் சிறந்தோனாதலை,
``தேவில் திருமால் எனச் சிறந்த``
என்னும் திருவள்ளுவ மாலையானும் (36) அறிக. இதில் `தே` என்பது அஃறிணைச் சொல்லாய், பன்மைமேல் நின்றது. `புருடோத்தமன்` என்றலும் இதுபற்றி. நிலங்கடந்த (உலகத்தை அளந்த) அண்ணல் என்பார், ``கதிர்முடி நெடுமால்`` என்று அருளினார். பிரமன், மால் இருவரும் சிவசோதியினது அடி, முடி, இரண்டையுங்காணவே புகுந்தனராதலின்,``அடி முடி அறியும் ஆதரவு`` என்றார். ஆதரவு - விருப்பம். அது, பகுதிப் பொருள் விகுதி. இன், ஏதுப்பொருட்கண் வந்த ஐந்தாம் உருபு.
கடுமுரண் - மிக்க வலிமை. ஏனம் - பன்றி. முன் கலந்து - நிலத்தைச் சார்ந்து. ``முன்`` என்றது ஆகுபெயராய், முன்னே காணப்படும் நிலத்தைக் குறித்தது. ஆகாயம், அண்ணாந்து நோக்கிய வழியே காணப்படுமாதலின், அது முன்னர்க் காணப்படுவதன்றா யிற்று, ஏழ்தலம், கீழ் உலகம் ஏழு; அவை `அதலம், விதலம், சுதலம், தராதலம், ரசாதலம், மகாதலம், பாதலம்` என்பன. உருவுதல் - கடந்து போதல். எய்த்தது, பிரகிருதியுடம்பு உடைமையின், பாதலத்திற்குக் கீழ்ச் செல்ல இயலாமையால் என்க. எய்த்தல் - இளைத்தல் ``ஊழி முதல்வன்`` என்றது, `காலத்தை நடத்துபவன்` என்றவாறு. எல்லாப் பொருளும் காலத்திற்கு உட்பட்டு நிற்றலின், `காலத்திற்கு முதல்வன்` என்றது, `எல்லாப் பொருட்கும் முதல்வன்` என்றவாறாம்.
சயசய - நீ வெல்க! வெல்க! வழுத்துதல் - துதித்தல். ``அடி இணைகள்`` என்றதனை, `இணை அடிகள்` என மாற்றிக்கொள்க. இணை அடிகள் சிவபிரானுடையன என்பது, திருமால் தேடிக் காணாத வரலாறு கூறியவதனால் பெறப் பட்டது.
``எளிது`` என்ற ஒருமை அப்பண்பின் மேல் நின்று ஆகு பெயராயிற்று. ``ஆய்`` என்ற வினையெச்சம் காரணப் பொருட் டாய்,`தாம் பிடித்தது சலியா`` (அடி.59) என்பது முதலியவற்றில் வரும் `சலியா` முதலிய வினைகளோடு இயைந்து நின்றது. வார் - நீண்ட.
.
11-12. இது முதலாகவரும் நாற்பத்தொன்பது அடிகளால் உயிர்கட்கு இறையுணர்வு உண்டாவதன் அருமையை விரித்தோதி யருளுகின்றார்.
யானையினும் பெரிய பிறவியும், எறும்பினும் சிறிய
பிறவியும் உளவாயினும் பெருமை சிறுமைகளின் எல்லைக்கு அவற்றைக்கூறும் வழக்குப் பற்றி அங்ஙனமே ஓதியருளினார். ஊனம் - குறைவு. `குறைவில்லாத` என்றது, `பலவாகிய` என்பதனைக் குறித்தது.
யோனி - பிறப்பின் வகைகள். இவ் வடசொல் முதற்கண் இகரம் பெற்று வந்தது. ஏழுவகைப் பிறப்பிலும் உள்ள யோனி பேதம் எண்பத்து நான்கு நூறாயிரம் என்பதை,
அண்டசம் சுவேத சங்கள்
உற்பிச்சம் சராயு சத்தோ
டெண்டரு நால்எண் பத்து
நான்குநூ றாயி ரத்தால்
உண்டுபல் யோனி எல்லாம்
ஒழித்துமா னுடத்து தித்தல்
கண்டிடிற் கடலைக் கையால்
நீந்தினன் காரி யங்காண்.
என்னும் சிவஞான சித்தியிலும் (சூ, 2. 89),
தோற்றியிடும் அண்டங்கள் சுவேதசங்கள் பாரில் துதைந்துவரும் உற்பீசம் சராயுசங்கள் நான்கில்
ஊற்றமிகு தாபரங்கள் பத்தொன்ப தென்றும்
ஊர்வபதி னைந்தமரர் பதினொன்றொ டுலவா
மாற்றருநீர் உறைவனநற் பறவைகள்நாற் காலி
மன்னியிடும் பப்பத்து மானுடர்ஒன் பதுமா
ஏற்றிஒரு தொகையதனில் இயம்புவர்கள் யோனி
எண்பத்து நான்குநூ றாயிரமென் றெடுத்தே.
என்னும் சிவப்பிரகாசத்திலும் (47) காண்க. எண்பத்து நான்கிற்குச் சிவப்பிரகாசத்துட் கூறப்பட்ட வகையை,
ஊர்வ பதினொன்றாம் ஒன்பது மானுடம்
நீர்ப்பறவை நாற்கால்ஓர் பப்பத்துச் - சீரிய
பந்தமாந் தேவர் பதினால் அயன்படைத்த
அந்தமில் சீர்த் தாவரம்நா லைந்து.
என (குறள்.62 - பரிமேலழகர் உரை)ச் சிறிது வேறுபடவும் கூறுவர் என்பது தோன்றவே சிவப்பிரகாசத்துள் `ஒரு தொகையதனில் இயம்புவர்`` என்று அருளினார் போலும்!
``யோனியினுள்`` என்றதன்பின், `செலுத்தும்` என்பது தொகுத்தலாய் நின்றது. `வினையினின்றும் பிழைத்தும்` என்க. பிழைத்தல் - தப்புதல். `` பிழைத்தும்`` என வரும் உம்மைகள் யாவும், வினைக்கண் வந்த எண்ணிடைச் சொற்கள். உயிர்கட்கு இறையுணர்வு உண்டாதற்கு உளவாகும் இடையூறுகள் பலவற்றையும் இங்கு முறைமைப்பட வைத்து அருளிச் செய்கின்றாராதலின், ``பிழைத்தும்`` என வருவனவற்றின் பின்னெல்லாம், `அதன்பின்` என்பது வருவித்து அம் முறைமை தோன்ற உரைக்க. ``பிழைத்து`` என வருவன பலவும், ``உண்டாகி`` (அடி.42) என்பதனோடே முடியும்.
.
13-14. உயிர்கள் நிலவுலகில் கருப்பையினுள் தோன்றும் பிறப்பிற்புகுங்கால், முதற்கண் தான் நின்ற நுண்ணுடம்போடு உணவு வழியாக ஆண் உடம்பிற் புகுந்து தங்கி, பின் அதனது வெண்ணீர் வழியாகப் பெண்ணினது வயிற்றில் உள்ள கருப்பையினுட் புகுந்து புல் நுனியில் நிற்கும் பனியினது சிறு திவலையினும் சிறிதாகிய நுண்டுளியளவில் கருவாகி நின்று,பின் சிறிது சிறிதாக வளர்ந்து நிரம்பும் பருவுடம்புடனே பிறக்கும். பெண்ணினது வயிற்றில் நுண்டுளியளவில் நின்று வளர்ந்து பிறத்தற்கு இடையே அதற்கு உண்டாகும் அழிவு நிலைகள் எத்துணையோ உளவாம். மக்களாய்ப் பிறக்கும் உயிர்களும், அத்துணை அழிவுகட்கும் தப்பியே பிறத்தல் வேண்டும் என்பதனை இது முதற்பதின்மூன்று அடிகளில் அருளிச் செய்கின்றார்.
உதரம் - வயிறு; அஃது இங்கு அதனிடத்துள்ள கருப்பையைக் குறித்தது. ஈனம் இல் - குன்றுதல் இல்லாத; என்றது, `பலவான` என்றபடி. எனவே அவற்றின் செருவிற்குத் தப்புதலின் அருமை குறித்தவாறாயிற்று. ``கிருமி`` என்றது, அக்கருவை உண்ண விரையும் அவற்றை. அவற்றினின்றும் தப்புதல், அவ்விடத்து அக்கிருமிகளை அழித்தொழிக்கும் நற்பொருள்களாலேயாம். அப்பொருள்கள் அவ்விடத்து உளவாதல் அக்கருவிடத்து உள்ள உயிரது நல்வினை யானேயாம் ஆதலின்; `அவ்வாற்றான் அவ்வுயிர் அவற்றது செருவி னின்றும் பிழைத்தும்` என்று அருளினார்.
.
15. ஒருமதி - ஒரு திங்கள் அளவில், ஈண்டு, `திங்கள்` என்பது, `சாந்திரமானம்` எனப்படும் மதியளவாகிய இருபத்தேழுநாட் காலமே யாம்; அது, `திங்கள்` என்பதனானே இனிது பெறப்படும். தான்றி - தான்றிக் காய்; என்றது, அவ்வளவினதாகிய வடிவத்தைக் குறித்தது. `தான்றியின் கண்` என ஏழாம் உருபு விரித்து, தான்றிக்காய் அளவினதாய வடிவம் பெறும் அளவில்` என உரைக்க. ``இருமை`` என்றது, இங்கு, சிதைவுறும் தன்மையைக் குறித்தது. இம் மெல்லிய நிலையிலே தாயது அறியாமை முதலிய பற்பல காரணங்களால் கருச்சிதைந்தொழிதல் எளிதாதலின்,` அதனின்றும் தப்பியும்` என்றார். இந்நிலையில் தப்புதல், தாயது வயிற்றில் நின்று அக்கருவை ஊட்டி வலியுற நிறுத்தும் நற்பொருள்களாலேயாம்.
.
16. இருமதி விளைவின் - இரண்டு திங்கள் என்னும் அளவில் உண்டாகின்ற வளர்ச்சிக்கண். ஒருமையின் பிழைத்தும் - ஒரு திங்கள் அளவில் இருந்தவாறே இருத்தலினின்றும் தப்பியும்; என்றது, முதற்றிங்களில் தான்றிக்காய் அளவாய் முட்டைபோற் பருத்து நின்ற கரு, இரண்டாந் திங்கள் முதலாக உறுப்புக்கள் பிரிந்து தோன்றும் நிலையைப்பெற்று வளர்ச்சியுறுமாகலானும், அந்நிலையில் அக்கரு அங்ஙனம் வளர்தற்கு வேண்டும் பொருள்கள் அதற்குக் கிடையா தொழியின், முதற்றிங்களில் நின்ற நிலையிலே நின்று கெட்டொழியு மாகலானும், `அங்ஙனம் கெடுதலினின்றும் தப்பியும்` என்றவாறு.
புல்நுனிமேல் பனித்திவலையினும் சிறிய நுண்டுளியாய் நிற்குமதுவே வித்தாயினும், நிலத்தின் கட்பதிந்து நீர் முதலியவற்றால் பதனெய்திய விதையே பின் முளையைத் தோற்றுவித்தல்போல, அந்நுண்டுளி ஒரு திங்கள் காறும் பருத்துத் தான்றிக்காயளவினதாய் நின்றபின்பே பின்னர்க் கழுத்து, தலை முதலிய உறுப்புக்களைத் தோற்றுவிக்குமாதலின், அதுகாறும் உள்ள நிலையை வித்தெனவே கொண்டு, பின்னர் இரண்டாந் திங்கள் முதலாக உறுப்பு முதலியவை தோன்றப்பெறும் நிலைகளையே, `விளைவு` என்று அருளினார். ஒருமை - ஒன்றன் தன்மை. `ஒன்று` என்று முன்னர் ஒருதிங்களாகிய காலத்தைக் குறித்து, பின்னர் அக்காலத்தில் நிகழும் நிகழ்ச்சியைக் குறித்தது.
.
17. மும்மதிதன்னுள் - மூன்று திங்கள் என்னும் அளவில். மதம் - மயக்கம். சூல்கொண்ட மகளிர் மூன்றாந் திங்களில் பித்தம் மிகப்பெற்று உணவேலாது மயக்கமுற்றுக் கிடக்கும் நிலையை, `மயற்கை` என வழங்குதல் பலரும் அறிந்ததாகலின் அதனை `அம்மதம்` எனப் பண்டறிசுட்டாற் சுட்டிப் போயினார். இம் மயற்கைக் காலத்தில் மகளிர், கருவைக் காத்துக்கொள்ளுதலில் கருத்தின்றி, புளிப்புப் பண்டங்களையே யன்றி மண்ணை உண்ணுதல் முதலிய வற்றையும் செய்வர், ஆதலின், அவற்றிற்கெல்லாம் அக் கரு, தப்பி வளர்தல் வேண்டும் என்று அருளிச் செய்தார். கருவுற்ற மகளிர் மண்ணை விரும்பியுண்டல்,
``1வயவுறு மகளிர் வேட்டுணி னல்லது
பகைவ ருண்ணா வருமண் ணினையே`` -புறநானூறு, 20
எனக் கூறப்பட்டதும் காண்க.
.
18. ஈரிரு திங்கள் - நான்கு திங்களளவில். பேரிருள் - யாதும் அறியாமை. மூன்றாந் திங்களில் மயற்கையுற்ற மகளிர், நான்காந் திங்களில் அம்மயற்கை நீங்கப் பெறுவர். அந் நிலையில் முன்னர் உற்று நின்ற கரு மயற்கைக் காலத்துக் கெட்டொழியாது நிலைபெற்றதோ, அன்றி நிலைபெறாதே கெட்டொழிந்ததோ என எழும் ஐயத்தின்கண் யாதும் துணியப்படுதற்கு வழியின்றி நிற்குமாதலின், அந் நிலையையே, ``பேரிருள்`` என்றார். எனவே, அந்நிலையிலும் அக்கரு நிலைபெறாதொழிதல் கூடுமாகலின், `அவ்விடத்தும் கெடாது நிலை பெற்று` என்பார், `ஈரிரு திங்களிற் பேரிருள் பிழைத்தும்` என்றார்.
.
19. ஐந்து, அஞ்சு என மருவிற்று. அஞ்சு திங்கள் - ஐந்து திங்களின் என்னும் அளவில். முஞ்சுதல் - சாதல். தாயது வயிற்றினின்றும் போந்து நிலத்தையடைதற்குப் பத்துத் திங்களை எல்லையாக உடைய கருப்பைக் குழவி, அதனிற் பாதியளவினதாகிய ஐந்து திங்கள் காறும் பெரும்பான்மையும் நிலையாமையையே உடையதாம். அதனுள்ளும், மயற்கைக் காலத்து அழிந்தொழியாது நிலைபெற்று நான்காந் திங்களில் மெலிந்துநிற்கும் கருக்குழவியை, ஐந்தாந் திங்களிற் பல்லாற்றானும் குறிக்கொண்டு காவாதொழியின், வலுப்பெற்று முதிர மாட்டாது அழிந்தொழியும்; அதனால், ஐந்தாந் திங்களைக் கரு அழியுங் காலமாக அருளினார்.
.
20. ஆறு திங்களின் - ஆறு திங்கள் என்னும் அளவில். நூறு அலர் பிழைத்தும் - கருப்பையைக் கிழிக்கின்ற பூவினது செயலுக்குத் தப்பியும். அலர் - பூ. மரவகைகளிடத்துக் காய் தோன்றுதற்கு வழியாய் நிற்கும் பூப்போல, கருப்பையுள் கருவை ஏற்று ஈனும் பிறப்புக்களது கருப்பை யினுள், தாயினது செந்நீரில் குமிழிபோலத் தோன்றுவதொரு பொருள் உண்டு. அதற்கும் பூவைப்போல அரும்புதல், மலர்தல், கூம்புதல்கள் உள. அதனது மலர்ச்சிக் காலத்தில் பெண்ணிற்கு ஆணோடு கூட்டம் உண்டாயின், கரு வாய்க்கும். அக்காலத்தன்றி, அரும்பற் காலத்தும், கூம்பற் காலத்தும் உளவாம் கூட்டத்தாற் கருவுண்டாதல் இல்லை. கருவை ஏற்றலின்றி வாளா கூம்பிய பூ, சின்னாளில் கெட்டு வெளிப் போந்தொழியும், தாயது வயிற்றிற் பூவுண்டாயினமை அது புறத்துப் போந்துழியே அறியப்படுதலின், அதனையே, `பூப்பு` என வழங்குப முதற் பூ, கருவை ஏற்றலின்றி அழியற்பாலதே; ஏனெனின், அது கரு வந்தடைதற்கு வாயிலில்லாத காலத்தே உண்டாவது. அது கெட்டபின், தான் உள்ளே நில்லாது வெளிப்போதுங்கால், வாயிலை உண்டாக்கிப் போதருதலின், பின்னர்த் தோன்றும் பூக்கள் கருப் பெறுதற்கு உரியன வாம். முதற் பூத் தான் பயனின்றி ஒழியினும், பின்னர்த் தோன்றுவன அனைத்தும் பயனுடையவாதற்கு ஏதுவாய் வீழ்தலின், அவ் வீழ்ச்சியையே, சிறப்பாக, `பூப்பு` எனக் குறிப்பர். ஒரு பூ அரும்பி மலர்ந்து நிற்கும் காலம், முன்னைப் பூ வீழ்ந்த நாள் முதலாகப் பதினைந்து நாள் எல்லை என்பதும், அதன் பின்னர் அது கூம்புதல் உளதாம் என்பதும்,
``பூப்பின் புறப்பா டீராறு நாளும்``
என்பதனான் அறியப்படும் (தொல் - பொருள்; 185). `பூ வீழ்ந்த நாள்முதலாக மூன்று நாட்கள் பூப்பின் அகப்பாட்டு நாள்களாம்` என்பதனை அச்சூத்திர உரைகளான் அறிக.
கருப்பையுடைய பிறப்புக்களில் மக்கட் பிறப்பிலும் மாக்களுள் ஒருசார் பிறப்பிலும் உள்ள பெண்களது கருப்பையில் ஒரு முறையில் பெரும்பாலும் ஒரு பூவும் சிறுபான்மை சில முறைகளில் ஒன்றற்கு மேற்பட்ட பூக்களும் தோன்றும்; ஆதலின், அவற்றால் ஓர் ஈற்றில் பெரும்பான்மையும் ஒரு குழவியும், சிறுபான்மை ஒன்றற்கு மேற்பட்ட குழவிகளும் பிறக்கும்.
மாக்களுள் ஒரு சாரனவற்றுப் பெண்களது கருப்பையில் ஒருமுறையில் பல பூக்கள் தோன்றுதலின், அவற்றிடமாக ஓர் ஈற்றில் பல குழவிகள் பிறப்பனவாம். ஆகவே, கருப்பையுள் தோன்றும் கருவிற்கும், மரவகைகளிற்போல, அக்கருப்பையினுள் அரும்பி மலரும் பூவே காரணம் என்பது புலப்படும்.
இத்தகைய பூ, மக்கட் பிறப்பின் மகளிரிடத்துக் கருவை ஏற்றுக் குழவி உருவத்தைப் பெறத்தொடங்குவது, அஃது ஐந்தாந் திங்களிற் கெடாது வலியுற்று நின்ற பின்னரேயாம். அஃது அங்ஙனம் உருப்பெற்று வளர்கின்றுழி. அது கருப்பையைத் தாக்குதல் உளதாம். அக்காலத்து அத்தாக்குதலால் ஒரோவழி, கருப்பை கிழிந்து, அவ்வுருவம் அரையும் குறையுமாய் நிலத்தில் வீழ்தலும் உண்டு. அந் நிலையினும் குழவி தப்புதல் வேண்டும் என்பதனையே, ``ஆறு திங்களின் நூறலர் பிழைத்தும்`` என்று அருளிச்செய்தார். மக்களுள் மலடரல்லராயும், மகவை உருவோடு பெறும் நல்வினை இல்லாத மகளிர் தம் கருவை இழத்தல், பெரும்பான்மையும் இத்தன்மைத்தாய ஆறாந்திங்களிலேயாம். ஆதலின், அதனைக் கடந்த பின்னரே, சூல் காப்பு முதலிய சடங்குகளைச் செய்தல் முறைமையாயிற்று. நூறுதல் - சிதைத்தல். ``அலர்`` என்றது ஆகு பெயராய் அதனது தொழிலைக் குறித்தது. கருவை ஏற்ற பூ, காய் எனப்படுதல், குழவி உருவம் நிரம்பப் பெற்ற ஏழாந் திங்களிலே யாதலின், ஆறாந்திங்களில் நின்ற உருவத் தினை, ``பூ`` (அலர்) என்றே அருளினார்.
.
21. ஏழு திங்களில் - ஏழென்னும் திங்களளவில். புவி - நிலம். அஃது ஆகுபெயராய், அதனுள் தோன்றும் பிறப்புக்களை உணர்த் திற்று. கரு ஆறாந் திங்களில் வீழாதே நிற்பினும், குழவி நன்முறையில் வளராதொழியின், மக்கட்டன்மை நிரம்பப்பெறாது, ஏழாந் திங்களில் மாக்கள் போலப் பிறப்பதாம். அப்பிறப்பு வகைகளை,
``சிறப்பில் சிதடும், உறுப்பில் பிண்டமும்,
கூனும், குறளும், ஊமும், செவிடும்,
மாவும் மருளும்``
என வந்த புறப்பாட்டுள் (28) `உறுப்பில் பிண்டம்` என்றது ஒழிந்தன எனக் கொள்க. இவ்வாறெல்லாம் பிறத்தல் மக்களுலகில் தொன்று தொட்டே காணப்படுவது என்பதனை,

``................ இவையெல்லாம்
பேதைமை யல்ல தூதிய மில்லென
முன்னும் அறிந்தோர் கூறினர்``
என அப்பாட்டுட் கிளந்தோதியவாற்றான் அறிக.
இனி மக்கள் வயிற்றினும் ஒரோவொருகால் மாக்களும் பாம்பு போலும் சில ஊர்வனவும், பிறவும் பிறத்தல் உள என்ப; அவை யெல்லாம் ஏழாந்திங்களில் குழவியது வளர்ச்சிக் குறைபாட்டால் நிகழ்வனவே யாதலின், மானுடப் பிறப்பினுட் புகுந்தும், தீவினை வயத்தால் அவ்வாறெல்லாம் ஆகாது தப்புதல் வேண்டும் என்ப தனையே, ``தாழ்புவி பிழைத்தும்`` என்று அருளினார், இஃது உண்டாகாமைப் பொருட்டும் ஏழாந் திங்களிற் கடவுட் பராவலை, அறிந்தோர் செய்ப.
இனி, மக்கட் குழவி பிறப்பது பெரும்பான்மையும் பத்தாம் திங்களிலேயாயினும், சிறுபான்மை அதற்கு முற்பட்ட ஒன்பது, எட்டு ஏழென்னும் திங்களிலும் பிறத்தல் நிகழ்ச்சிகள் உள. அவை ஒன்றினொ ன்று சிறுபான்மைத்தாக நிகழும். அவற்றுள் ஏழாம் திங்களிற் பிறக்குங் குழவி உயிரொடு பிறத்தல் சிறுபான்மை. உயிரொடு பிறந்த வழியும் பின்னர் நெடிது வாழ்தல் மிகச் சிறுபான்மை. அதனால், அங்ஙனம் ஏழாம் திங்களிற் பிறத்தலினும் தப்புதல் வேண்டும் என்பதனையே இவ்வடியுள் அருளினார் எனக் கொண்டு, அதற்கேற்ப `தாழ்புவி` என்றதனை `புவிதாழ்` என பின்முன்னாக மாற்றி ஏழாந் திங்களிற் றானே நிலத்தில் வந்து பிறத்தலினின்றுந் தப்பியும்` என உரைத்தலு மாம். இவ்விரண்டனையும் இவ்வடியின் பொருளாகக் கொள்க.
.
22. எட்டுத் திங்களில் - எட்டென்னும் திங்களளவில். கட்டம் - மெய்வருத்தம். அஃதாவது, ஏழாம் திங்களில் உருநிரம்பப் பெற்ற குழவி, அவ்வுருவம் நன்கு முதிர்ந்து வளரும் வளர்ச்சியால் கருப்பையினுட் கட்டுண்டு கிடக்கமாட்டாது வருந்தும் வருத்தமாம். இக்காலத்தில் அது, அக்கருப்பையோடே அசைவுறுதலும் உண்டு.
.
23. ``ஒன்பது``, ஆகுபெயர்; `ஒன்பது திங்கள் என்னும் அளவில்` என்றபடி. துன்பம் - மனக்கவலை. எட்டாம் திங்களில் நன்கு முதிர்ந்து வளர்ச்சியுற்ற குழவி, ஒன்பதாம் திங்களில் கருப்பையுட் கட்டுண்டு கிடக்கும் நிலையை உணர்ந்து ` இனி இதனினின்றும் புறப்படுமாறு எவ்வாறு` என நினைந்து கவலையுறும். `அக்காலை அஃது இனிப் பிறவி வாராமல் அருள வேண்டும் என இறைவனைக் கைகூப்பி வேண்டும்` எனவும் சொல்லுப. இவ் எட்டு ஒன்பதாம் திங்களில் உள வாகும் உடல் வருத்தம், மன வருத்தம் என்பவற்றைத் தாங்கும் உடல் வலிமையும், மனவலியும் இல்லாததாய் இருப்பின், குழவி அக் காலத்தே இறந்துபடுமாகலின், அவற்றினின்றுந் தப்புதல் வேண்டும் என்பார், `` எட்டுத் திங்களிற் கட்டமும் பிழைத்தும்`` என்றும் ``ஒன்பதில் வருதரு துன்பமும் பிழைத்தும்`` என்றும் அருளினார். ``கட்டமும் துன்பமும்` என்ற உம்மைகள் எச்சப் பொருள.
.
24-25. தக்க தச மதி - குழவி குறையின்றிப் பிறப்பதற்கு ஏற்புடைத்தாய பத்துத் திங்கள் என்னும் அளவில் ``தாயொடு`` என்ற ஒடு, எண்ணொடு. துக்க சாகாரத் துயர் - துக்கமாகிய. கடல்போலும் துயர். `துக்கம், துயர் ` என்பன ஒரு பொருளவாயினும், அடையடுத்து வந்தமையின், சிறப்பும் பொதுவுமாய் இருபெயரொட்டாய் நின்றன. குழவி பிறக்குங்கால் தாயும், குழவியும் படும் துன்பம் பெருந்துன்ப மாதல் வெளிப்படை. குழவிக்கும் தாய்க்கும் உளவாந் துன்பங்கள், குழவி தான் வெளிப்போதற்குச் செய்யும் முயற்சியால் வருவன
வாம். தாய் தனக்கு உளதாய துன்பமிகுதியால் குழவி இனிது பிறத்தற்கு ஏற்ப நில்லாமையானாதல், குழவி தனக்கு உண்டாய துன்ப மிகுதியால் வெளிப்போதும் முயற்சியிற் சோர்வுறுதலானாதல் குழவி பிறவாது வயிற்றிலே இறத்தலும் உண்டு.
அதனால், அவ்விருவகை இன்னலினும் தப்புதல் வேண்டு மாகலின், ``தாயொடு தான்படுந் துக்கசாகரத் துயரிடைப் பிழைத்தும்`` என்று அருளினார்.
.
26-27. `ஆண்டுகள் தோறும்`` என்றதனை, `` இருத்தியும்`` என்றதன் பின்னர்க் கூட்டுக. `பிறந்த பின்னர், தாயர் முதலியோர் தம்பால் நெருங்க அணைத்தும் ஓரிடத்தே இருக்க வைத்தும் ஆண்டு களின் வளர்ச்சிதோறும் அவர் செய்யும் எத்துணையோ பல செயல் களினின்றும் தப்பியும்` என்க.
`ஈண்டுவித்தும்` என்பது, தொகுத்தலாயிற்று. எனைப் பலவாவன, பாலூட்டல், நீராட்டல், மருந்தூட்டல், சீராட்டல் முதலியன, இவை குழவிக்கு நலஞ்செய்யுமாயினும், காலம் அளவு முதலியன ஒவ்வாதவழித் தீங்கு பயக்குமாதலானும், அவ்வொவ்வாமையை அவர் அறிதல் அரிதாகலானும், அவற்றினும் தப்புதல் வேண்டும் என்றார்.
.
28-29. மேலெல்லாம், உயிர், மக்கட் பிறப்பிற் புக்க வழியும் இனிது பிறவாதவாறும், பிறந்தபின் நன்கு வளராதவாறும் நிகழும் இடையூறுகளினின்றும் தப்புதல் கூறினார்; இனி, வளர்ந்த பின்னரும் உள்ளம் தெய்வத்தின் பாலன்றிப் பிறவற்றிற் செல்லுதற்கு வாயிலாவன வற்றினின்றுந் தப்புதல் கூறுகின்றார்.
``வேலை`` என்றதை, ``காலை``, ``கடும்பகல்`` என்ற வற்றிற்குங் கூட்டுக. வேலை - பொழுது, மலம் - வயிற்றில் உள்ள மலத் தால் உளதாம் துன்பம். இது காலைக்கண் பெரிதாம், பசி - பசித் துன்பம், நிசி - இரவு. நித்திரை - உறக்கம். இது நன்றாயினும் தெய்வத்தை நினைத்தற்கு இடங்கொடாது, தானே வந்து பற்றுதலின், தடையாயிற்று. `நித்திரை பிழைத்தும், யாத்திரை பிழைத்தும்` எனத் தனித்தனி கூட்டுக. நாள்தோறும் தவறாது நிகழும் மலம் முதலிய மூன்றனையும் ஒருங்கெண்ணி, `அவற்றிற் பிழைத்தும்` எனவும், இடையீடுற்று வேண்டுங்காலத்து நிகழும் யாத்திரையை வேறு வைத்து, ``யாத்திரை பிழைத்தும்`` எனவும் அருளினார் என்க. யாத்திரை - வழிச் செலவு. மலம், ஆகுபெயர்.
.
30-35. இப் பகுதியுள் மகளிரது அழகு ஆடவரது மனத்தைக் கொள்ளை கொள்ளுமாற்றினை விரித்தருளிச் செய்கின்றார். சிறப்பு பற்றி ஆடவரது உள்ளத்தையே கூறினாராயினும், இதனானே ஆடவரது அழகும் பெண்டிரது உள்ளத்தைக் கொள்ளை கொள்ளுதலும் பெறப்படுவதேயாம், கார்மயில் - கார்காலத்து மயில், கார்காலத்தில் மயில் மேகத்தைக் கண்டு களித்தலும், அக் களிப்பினால் தோகையை விரித்து அழகுற ஆடுதலும் இயல்பு. ஒருங்கிய சாயல் - ஒழுங்கு பட்ட தோற்றம். பிற்கால வழக்கில் சாயல் என்னும் சொல் தோற்றம் எனப் பொருள் தரும் என்க. `மயில்போலும் சாயல்` என்க. நெருங்கி - ஒன்றை ஒன்று அணுகி. மதர்த்து - விம்மி. கதிர்த்து - அழகு மிக்கு, `முன்`என்றதனை, ``நிமிர்ந்து`` என்றதற்கு முன்னேகூட்டுக. பணைத்து - பருத்து. `இடை எய்த்து வருந்த` என்க. வருந்தல் பாரம் தாங்கமாட்டாமையானாம். எழுந்து - வளர்ச்சியுற்று. புடைபரந்து - மார்பிடம் எங்கும் பரவி. ``ஈர்க்கிடை போகா இளமுலை`` என்பது. பொருநராற்றுப் படையுள்ளும் (36) வந்தமை காண்க. `குழலையும், வாயையும், நகையையும், சாயலையும், முலையையும் உடைய மாதர் என்க. கூர்த்த - கூர்மை பெற்ற, நயனம் - கண். பிற உறுப்புக்களும் உள்ளத்தைக் கவருமாயினும், அவை நின்ற நிலையில் நிற்றலன்றிக் கண்போலப் புடைபெயர்ந்து அகப் படுத்த மாட்டாமையின் அக் கவர்ச்சிகள் சிறியவாக, கண் அவ்வாறன்றிப் புடைபெயர்ந்து அதனை அகப்படுத்தலின் அக்கவர்ச்சி பெரிதாதல்பற்றி அதனையே உள்ளத்தைக் கொள்ளை கொள்வதாக அருளினார்.
.
36-37. பித்து,`பித்தம்` என நின்று, வேற்றுமைக்கன் இறுதி யொற்றுக் கெட்டது. உலகர் - உலக வாழ்க்கையையன்றிப் பிறி தொன்றை நோக்காதவர். அவ்வியல்பு அவரறிவின் கண் உள்ள மயக்கத்தாலாயிற்றாகலின், அதனை, `பித்து` என்றார். பெருந்துறைப் பரப்பு - பெரியவாகிய துறைகளையுடைய நீர்ப்பரப்பு. `பரப்பு` என்றது, வாழ்க்கையை, அதுதான், அரசாட்சியும் அமைச்சு முதலிய அரச வினைகளும், உழவும் வாணிபமும் முதலாகப் பற்பல துறை களையுடைமையின் `பெருந்துறைப் பரப்பு` என்றார். `துறை, பரப்பு` என்றவை குறிப்பு உருவகம். பெருமை, இங்கு, பன்மை குறித்தது. `பரப்பினுள் ` என்றதன் பின்,`நின்று கலக்கும்` என்பது வருவிக்க. `வாழ்க்கையாகிய நீர்ப்பரப்பினுள் நின்று அதனைக் கலக்கும் மத யானை என்று சொல்லத்தக்க ஆைu2970?` என்க. வாழ்க்கைக்கண் உளதாம் ஆசையாவது, பல தொழில் துறைகளில் நிற்குங்கால் அவற்றை இவை உடலோம்பல் மாத்திரைக்கே ஆவன` என்று அறிந்து புறத்தால் தழுவி, அகத்தில் பற்றின்றி யொழுகாது, அவையே உயிராகக் கருதி, அவற்றின்கண் மேன்மேல் உயர விரும்புதல். அவ் விருப்பம், அறிவை அறத்தையும் வீட்டையும் நோக்கவொட்டாது மயக்கி, அதனானே, வாழ்க்கைத் துறைகளிலும் பொய், களவு முதலிய பலவற்றைப் புரிந்து ஒழுகச் செய்தலின் அதனை நீர்ப்பரப்பைக் கலக்கும் மதயானையாக உருவகம் செய்தார் `அவாவிடை`` என்ற ஏழனுருபை ஐந்தனுருபாகத் திரிக்க.
.
38. `கல்வி கரையில`` (நாலடி - 135.) என்றபடி, கல்வி, அள வில்லாத துறைகளையுடைத்தாய், ஒவ்வொரு துறையும் மிகப் பரந்து கிடப்ப நிற்றலானும், அவை அனைத்திலும் வேட்கை செலுத்தின், நிரம்பப் பயன் எய்துதல் கூடாமையானும், நீர்வேட்கை கொண்டோன், அது தணிதற்கு வேண்டும் நீரை முகந்துண்டு தன் காரியத்திற் செல்லுதல்லது, தன் முன் காணப்படும் ஆறு, குளம் முதலியவற்றி லுள்ள நீரையெல்லாம் முகக்கக் கருதாமைபோல, பரந்துபட்ட கல்வியுள் உலகியலில் தமக்கு வேண்டுந்துணையே கற்று அமைந்து, உயிர்க்குறுதிதேட முயறலன்றி எல்லாக் கல்வியையும் முற்றக் கற்க முயலுதல் அறிவுடைமை யன்றாகலானும், ``கல்வி யென்னும் பல்கடற் பிழைத்தும்`` என்றார்.
.
39. ஈட்டல், காத்தல், அழித்தல் முதலிய எல்லாவற்றானும் பொருள் துன்பமே பயத்தலின், `செல்வம் என்னும் அல்லல்`` என்று அருளினார். அல்லலைத் தருவது, ``அல்லல்`` எனப்பட்டது. இதனின்றுந் தப்புதலாவது, இதன்கண் பற்றுச் செய்யாமையாம்.
.
40. நல்குரவு - வறுமை, விடம் - நஞ்சு. செல்வம் அல்லல் பயப்பினும், அறிவுடையார்க்காயின், அறத்தையும் உடன் பயக்கும், வறுமை அவ்வாறின்றி அவர்க்கும் இருமுது குரவர் முதலாயினாரை இனிது ஓம்பமாட்டாமை முதலிய பல குற்றங்களைப் பயந்து இருமையையுங் கெடுத்தலின், அதனை நஞ்சாக உருவகித்தார். இதனானே, வறுமையுட் பட்டார்க்கு அறிவு மெய்யுணர்தற்கட் செல்லாமையும் பெறப்பட்டது.
``வாழ்வெனும் மையல் விட்டு வறுமையாம் சிறுமை தப்பி``
(சூ. 2-91) என்றார் சித்தியாரினும். வறுமை இருமையையுங் கெடுத்தலை,
இன்மை யென ஒருபாவி மறுமையும்
இம்மையும் இன்றி வரும். (-குறள், 1042)
என்பதனானும் அறிக. இவ்வாறு நல்குரவு இருமையுங் கெடுத்தலைப் பலரும் பண்டே அறிந்து அஞ்சப்படுவதென்பதனையே, ``தொல் விடம்`` என்றார் என்க.
இதனினின்றும் தப்புதல்.
தெண்ணீ ரடுபுற்கை யாயினும் தாள்தந்த
துண்ணலி னூங்கினிய தில். -குறள், 1065
என்று மகிழ்ந்திருக்கும் பண்பு, தமக்கும், தம் சுற்றத்திற்கும் வாய்த் தலால் உண்டாவதாம்.
.
41. புல் வரம்பாய பல துறை - இழிந்த நிலையினவாகிய பல தொழில்கள். அவை, கள் விற்றல், மீன்படுத்தல், ஊன் விற்றல் போல்வன. இவை அறிவின்கண் நல்லன புகவொட்டாமையின், தெய்வ உணர்விற்கும் தடையாதல் அறிக. இத்தொழில்கள் தாமே சாதிகளாய் நிற்றலின்,
``தரைதனிற் கீழை விட்டுத் தவம்செய்சா தியினில் வந்து``
எனச் சிவஞானசித்தி (சூ 2-90) யுட் கூறப்பட்டது.
.
42-45. தெய்வம் என்பது ஓர் சித்தம் - கடவுள் என்று உணர்வ தோர் உணர்ச்சி. உண்டாகி - தோன்றப் பெற்று. முனிவிலாதது ஓர் பொருள் கருதலும் - எஞ்ஞான்றும் வெறுக்கப் படாததாகிய அவ் வொப்பற்ற பொருளை அடைய விரும்பிய அளவிலே. அளவில்லாத மாயையின் ஆற்றல்கள் தனித் தனியே தம் மயக்கும் செயல்களைச் செய்யத் தொடங்கிவிட்டன என்க.
தெய்வம், `கடவுள்` - பரம்பொருள் என்னும் பொருளதாய் நின்றது. `அம் முனிவிலாததோர் பொருள்` எனச் சுட்டு வருவித் துரைக்க. அதுபகுதிப் பொருள் விகுதி. ``மாயா சத்திகள்`` எனப் பட்டன. உலகியல்களாம். ``ஆறுகோடி`` என்றது, அளவின்மை குறித்தவாறாம். கோடி என்றே போகாது ``ஆறுகோடி `` என்றது மாயா காரியங்கள் அனைத்தும் `அத்துவா` எனப்படும், `மந்திரம், பதம், வன்னம், புவனம், தத்துவம், கலை` என்னும் ஆறாய் அடங்குதல் பற்றிப் போலும்! இனி, இதனை, `காமம், குரோதம்` முதலிய அகப் பகை ஆறென்றல் பற்றிக் கூறியதாக உரைப்பின், அவை ஆணவத்தின் காரியமாதலேயன்றி, மேல், மாதர்தம் மயக்கம் முதலாகக் கூறிய வற்றுள் அடங்கினவாதலும் அறிக.
மேல் கடவுளுணர்வு தோன்றுதற்குத் தடையாயுள்ளனவற்றை வகுத்தருளிச் செய்தார்; இனி, அது தோன்றிய பின்னரும், நிலை பெறாதொழிலைச் செய்வனவற்றை அவ்வாறருளிச் செய்வாராய், ``மாயா சத்திகள் தம் மாயைகள் தொடங்கின`` என்றார். எனவே, இனி வருவன அம் மாயா சத்திகளின் செயல்களே யாதல் அறிக.
உணர்வை, ``சித்தம்`` என்றார். உலகப் பொருள்கள் முன்னர் இனியவாய்த் தோன்றி விரும்பப்பட்டு, பின்னர் இன்னாதனவாய் வெறுக்கப்படுதல் போலன்றி, பரம்பொருள் எஞ்ஞான்றும் இனிதாயே நிற்றலின், அடையற்பாலது அஃது ஒன்றுமே என்பது உணர்த்து வார்,``முனிவிலாததோர் பொருள்` என்றார்.
.
46-47. `ஆத்தமானாரும் அயலவரும் கூடி` என்க. ஆத்தம்- மெய்ம்மை. ஆனார் - நீங்காதவர்; என்றது, `உறுதியுரைக்கும் நண்பர்` என்றவாறு. இனி. `ஆத்தம்` என்னும் பண்புப் பெயர், அதனை உடையார்மேல் நின்றதெனக் கொண்டு, `ஆத்தராயினார்` என்று உரைத்தலுமாம். அயலவரும் அவரொடு கூடியது அவர் கூற்றை வலியுறுத்தற்பொருட்டாம், இவர்கள் பேசும் நாத்திக உரைகளாவன, `இப்பொழுது கிடைத்துள்ள செல்வமும், மாடமாளிகையும், மகளிரும் முதலாய பொருள்களைத் துறந்து, இனி எய்தற் பாலதாய கடவுளை அடைதற்கு இப்பொழுது விரும்புதல் வேண்டா; பின்னர்ப் பார்த்துக் கொள்வோம் என்றாற் போல மெய்ந்நெறியினை நெகிழவிடக் கூறுவனவாம், கடவுளும் வினைப்பயனும் மறுபிறப்பும் போல்வன வற்றை, `இல்லை` என அழித்துரைக்கும் நாத்திகரைப் பின்னர்க் குறித் தருளுப. ``நாத்தழும் பேறினர்`` என்றதனால் இவற்றைப் பல்காலும் இடையறாது கூறி ஆமளவும் கடவுள் உணர்வை மாற்ற முயறல் குறிக்கப்பட்டது. ``நாத்தழும் பேறினர்`` என சினைவினை, முதல்மேல் நின்றது. ``பெருகவும் சூழவும்`` எனப் பின்னர் வருதலின், அவற்றிற் கேற்ப ஏனையிடங்களிலும், `நாத்தழும்பேறினராகவும், `சாத்திரங் காட்டினராகவும்` என்றாற்போல, ஆக்கமும், உம்மையும் விரித் துரைக்க.

48-49. சுற்றம் - உறவினர். கடவுள் நெறியது நலப் பாட்டினை அறியமாட்டாமையின், அதனை அடைய விரும்புவாரைத் தமக்கும் தம் தமர்க்கும் உறுதியுணராதவராக நினைத்து அவலம் எய்தலின், அத்தன்மையராய உறவினரை விலங்குகளோடு ஒப்பித்து, ``பசுக் குழாங்கள்`` என்று அருளிச் செய்தார். எனவே, சுற்றம் என்னும் குழாங்கள்`` என்றது இகழ்ச்சிக்கண் உயர்திணை அஃறிணையாய், பின் வரும், ``பதறினர்`` என்பதனோடு திணை மயக்கமாயிற்று என்க. இனி, `பதறின`` என்பதே பாடம் என்றலுமாம். தொன்று தொட்டு வந்த உறவுடையர் என்பார், `தொல்பசுக்குழாங்கள்`` என்றார். பற்றி அழைத்தல் - கை கால்களைப் பற்றிக்கொண்டு `அந்தோ! துறத்தல் வேண்டா` எனக் கூப்பீடு செய்தல். பதறுதல் - துன்பத்தால் விதிர் விதிர்த்தல். `பதறினராய்ப் பெருக` என்க. பெருகுதல், பலராய்ச் சூழ்ந்து கொள்ளுதல். உம்மை, வினைக்கண் வந்த எண்ணிடைச் சொல். ``சூழவும்`` எனப் பின்னர் (அடி 58) வருவதும் அது.
ஒருவர்க்கு ஒரு காரியம் பற்றிச் சொல்பவருள் ஆத்த நண்பர் முன்னிற்பராகலானும், அவர் தம் கருத்தை யுரைத்தலைக் கேட்கும் வாய்ப்புப் பெற்றுழி, அயலாரும் அவரோடு உடம்பட்டுச் சில சொல்லுபவாகலானும் அவ்விருவரையும் முன்னர் வைத்தும், அவர்தம் உரைப்படியேனும், அவற்றிற்கு மாறாக வேனும் செயலை மேற்கொள்ளும் வழியே, சுற்றத்தார் அறிந்து தாம் கூறுவனவற்றைக் கூறுவராகலின், அவரை அவ்விருவருக்கும் பின்னர் வைத்தும் அருளிச் செய்தார். இவரெல்லாம் உலகவராய் நீங்க, இனிச் சமயத்தார் செய்வனவற்றை அருளுவார்.
.
50-51. விரதம் - நோன்புகள், பரம் - மெய்ப்பொருள். `உயிர்கள் செய்யும் வினைகளே, அவற்றிற்கு நன்மை தீமைகளைப் பயக்கும்; உயிர்கட்கும், அவை செய்யும் வினைகட்கும் வேறாய் மூன்றாவதொரு பொருள் இல்லை என்பவர், வேதத்துட் கரும காண்டத்தையே சிறப்புடைய பகுதியாகக் கொண்டு. ஏனைய பகுதிகளைப் பொதுவகையால் தழுவுபவர். இவர், வேதத்தின் முற்பகுதியாகிய கரும காண்டம் ஒன்றனையுமே ஆராய்பவராகலின் `பூருவ மீமாஞ்சகர்` எனவும், கரும காண்டம் ஒன்றனையுமே சிறந்த பிரமாணமாகக் கொள்ளுதலின், `கருமகாண்டிகள்` எனவும், `கருமமே கடவுள்` என்றலின் `கருமப்பிரமவாதிகள்` எனவும் பெயர் கூறப்படுவர். எனவே, இங்கு, ``வேதியர்`` என்றது, இவர்களையே யாம்.
``ஆதிமறை ஓதி அதன்பயனொன் றும்மறியா
வேதியர்சொல் மெய்யென்று மேவாதே``
என்றார், நெஞ்சுவிடு தூதினும் (116,117).
சரதம் - உண்மை. `சாத்திரம்` என்றது, இவரது நூலாகிய பூருவ மீமாஞ்சையை. இது, சைமினி முனிவரால் செய்யப்பட்டது. அந்நூல், இவர் தம் கொள்கையை மிகத் திறம்பட நிறுவலின், ``சரதமாகவே காட்டினர்`` என்று அருளினார், எவ்வாறுரைப்பினும், இவர் தம் கூற்று உண்மையல்ல என்பார், ``பரமாக`` எனவும், `சரதமாகவே``எனவும் ஈரிடத்தும் ஆக்கச் சொற்புணர்த்து அருளிச் செய்தார். ``ஆகவே`` என்றது, `போலத் தோன்றும்படியே` என்றவாறு. இன்னும், `உணர்த்தினர்` என்னாது, ``காட்டினர்`` என்றார், அஃது அறிவுடையோர் உணர்வைப் பற்றாது நீங்கலின். வேதத்துட் கரும காண்டம் முன் நிற்றல் பற்றி, இவரை முன்னர்க் கூறினார்.

52-53, ``சமய வாதிகள்`` என்றது, வேதத்துள் உபாசனா காண்டமும், அதுபோலும் பிற நூல்களும் பற்றி ஒரு தெய்வத்தை யாதல், பல தெய்வங்களையாதல் வழிபடும் கிரியா மார்க்கத்தவரை யாம். உபாசனா காண்டம், கரும காண்டத்தின் பின்னர்த்தாதல் பற்றி, இவரை மீமாஞ்சர்க்குப் பின்னர் வைத்து அருளிச்செய்தார். மதம் - தாம் தாம் தெய்வம் எனக் கொண்ட பொருள் பற்றிய கொள்கை. அமைதலுக்கு வினைமுதல், மேல் `பரம்`` என்றதேயாம். அதனால், அதனை இங்கும் இயைத்துரைக்க. இங்கும், ``அமைவதாக`` என்றார், பரம் பொருள் அவர் தம் மதங்களில் அமையாமையின். அமைதல் - அடங்குதல். ``அரற்றி`` என்றதும் அதுபற்றி. அரற்றுதல் - வாய் விட்டழுதல். இவருள் ஒருவர் கொண்ட தெய்வத்தை மற்றையோர் உடம்படாது மறுத்துரைத்துக் கலாய்த்தலின், `மலைந்தனர்` என்றும் அருளிச் செய்தார்.
.
54-55. மிண்டிய - வலிமைபெற்றெழுந்த. மாயாவாதம் - `உலகம் உள்பொருளன்று` என்னும் கூற்று. உலகம், கடவுள் போல என்றும் ஒருநிலையாய் நில்லாது, தோன்றி நின்று மறைதல் பற்றி, `பொய்` எனவும், `அசத்து` எனவும் ஆன்றோர் கூறினாராக, அக்கருத் துணராது, `கயிற்றில் அரவு போலவும் கானலின் நீர் போலவும் கடவுளிடத்தே தோன்றுவதொரு பொய்த் தோற்றமே உலகம்` எனவும், `அன்னதொரு தோற்றமே மாயை` எனவும் கொண்டு` `நாம் காண்பன அனைத்தும் மாயையே` என வாதித்தலின், அவ்வாதம், `மாயா வாதம்` எனப்பட்டது. இவ்வாதத்தினை வலியுறுத்தும் உத்தரமீமாஞ்சை யாகிய பிரம சூத்திரம் என்னும் முதனூலைச் செய்தவர் வேதவியாத முனிவராதலின், அதற்கு அந்நூலோடு இயைந்த உரையை வகுத்துப் பெருமைபெற்ற சங்கரர் காலத்திற்றான் இவ்வாதம் தோன்றிற்று என்றல் உண்மையுணராதார் கூற்றேயாமென்க,
இனி, மாயாவாதம் சங்கரர் காலத்திற்கு முன்னரே தோன் றிற்றாயினும், அது தமிழகத்திற் பரவியது, அவரது காலத்திற்றான் என்பது உண்மையேயாயினும், அடிகள் போன்ற பேரறிவுடை யார்க்குச் சங்கரர் காலத்திற்கு முன்னர் அதனை அறிதல் இயலா தென்றல் பொருந்துவதன்றாம், மாயாவாத நூல் வேதவியாத முனிவ ரால் செய்யப்பட்டது என்பதனை, `இங்ஙனம் நால்வேறு வகைப்பட்ட ஏகான்மவாத நூல் செய்தவன் வியாதமுனிவன்` எனச் சிவஞானபாடி யத்துட் கூறியவாற்றான் உணர்க. ஏகான்மவாதவகை நான்கனுள் மாயாவாதமே தலையாயதென்பது வெளிப்படை.
இவ்வாற்றான், சிவநெறியாளர்க்கு வடமொழியில் சிவாகமமே சிறப்பு நூலாவதன்றிப் பிற நூல்களுள் யாதொன்றும் அன்னதாகாமை பெறப்பட்டது. இவ்வரையறையில் நில்லாது, வியாத முனிவரது ஏகான்ம நூலைச் சிவநெறி நூலாக மேற்கொண்டு உரை வகுக்கப் புகுந்தமையால், நீலகண்ட சிவாசாரியர் சைவசித்தாந்தத்தோடு உள்ளத்தால் முரணாராயும், உரையால் முரணி நிற்பாராயினார் என்க,
வேதத்தை வகைப்படுத்திப் பதினெண் புராணங்களையும் செய்த வியாத முனிவரது நூலை, இவ்வாறு பிரமாணம் அன்றென விலக்குதல் குற்றமாமன்றோ எனின், ஆகாது; எவ்வாறு எனின்,
``வேதந் துறைசெய்தான் மெய்துணியான் கைதுணிந்தான்``
எனப் பிற்காலத்தார் தாமே (குமரகுருபர அடிகள் - சிதம்பரச் செய்யுட் கோவை - 13.) ஓதினாராகலானும், அவர் அங்ஙனம் ஓதுதற்கு முதலாய்,
``கங்கைசூழ் கிடந்த காசிமால் வரைப்பிற்
பொய்புகல் வியாதன் கைதம் பித்தலின்``
(சிவஞான முனிவர் மொழிபெயர்ப்பு; இதன் மூலம் சிவாசாரியர் பஞ்ச சுலோக வாக்கியம்) எனக் குறிக்கப்படும் பண்டை வரலாறு உண்மையானும், வேதவியாதர் குணவயப்பட்டு மயங்கினமை பெறப்படுதலான் என்க.
`மாயாவாதம் சங்கரர் காலத்திலன்றோ தோன்றியது என்பார்க்கு இங்ஙனம் செவ்வனே விடையிறுக்கமாட்டாதார், ஈண்டு அடிகள், `மாயாவாதம்`` என்றது, சூனியவாதமாகிய புத்த மதத்தை எனக் கூறி இடர்ப்படுவர், `மாயை` என்னும் வாய்பாடு வைதிக மதங்கட்கன்றி, அவற்றிற்குப் புறமாய மதங்கட்கு ஏலாமைதானே, அவர் கூற்றுப் பொருந்தாமையை இனிது விளக்கும். அன்றியும் அடிகள் ஈண்டு வைதிக மதங்களை எடுத்தோதியதன்றி அவைதிக மதங்களை எடுத்தோதினாரல்லர். ஓதினாரெனின், ஆருக மதத்தையும் கூறியிருத்தல் வேண்டும் என்க. உலகாயத மதம் ஏனை மதங்கள் அனைத்திற்குமே புறம்பாவதென்பதுணர்க.
இம் மாயாவாதம், கடவுட்கும் உயிர்க்கும் இடையே உள்ளதாய், யாண்டும் உயர்ந்தோர் பலராலும் போற்றிக் கொள்ளப்பட்டு வரும் ஆண்டான் அடிமைத் திறத்தினை, முனிவர் ஒருவரது நூலைத் துணைக்கொண்டு போக்க உறுதி கொண்டு நிற்றலின், ``மிண்டிய`` என அடைபுணர்த்தும், ஈன்று புறந்தந்து விளங்குவாளை, `இவள் மலடி` என்பார் கூற்றுப்போல, யாவராலும் உள்ளதாய்க் காணப்பட்டுப் பயன் தந்து வரும் உலகினை, விடாய் கொண்டோர்க்கு அதனைத் தணிக்க மாட்டாது வெறுந் தோற்றமாத்திரையாய் ஒழியும் கானல்நீர் முதலியவற்றோடு ஒப்பித்து, `இஃதோர் பொய்த் தோற்றம்`எனக் கூறும் தமது முருட்டு வாதத்தினை, `தற்கம், வாதம், செற்பம், விதண்டை, சலம், சாதி` முதலிய பாகுபாட்டுரைகளாற் சொற்சாலம் படவிரிக்கும் அவரது ஆரவார உரைகள், யாதுமறியா மக்களுள்ளத்தை மருட்சிக்குள்ளாக்குதலின், அதனை, சுழன்றடித்துப் பொருள்களைத் தலைதடுமாறாகப் புரட்டி மக்களை அல்லற்படுத்தும் பேய்க்காற்றின் செயலோடொப்பித்து, மாயாவாதமென்னும் சண்ட மாருதம் சுழித் தடித்து ஆஅர்த்து` என உருவகித்தும் அருளிச் செய்தார். `மாயாவாதிகள்` என அதனை உடையார் மேல் வைத்து அருளாது `மாயாவாதம்` என அவ்வாதத்தின் மேலே வைத்து அருளியதும், அதனது மயக்க மிகுதியைப் புலப்படுத்தற் பொருட்டாம். ``அதிற்பெரு மாயை எனைப் பல சூழவும்`` எனப் பின்னர் வருவதனை (அடி58) இதற்குங் கூட்டியுரைக்க.
இவ்வாதம், வேதத்துள் உபாசனா காண்டத்தின் பின்னர்த் தாய் இறுதியில் நிற்கும் ஞான காண்டத்தையே பற்றிநிற்றலின், மேற்கூறிய கிரியாமார்க்கச் சமயங்களின் பின்னர் வைத்து அருளினார். இதனானே, இதன்நூல், `உத்தர மீமாஞ்ைu2970?` எனவும், இம்மதம், `வேதாந்தம்` எனவும் பெயர் பெறுவவாயின. உபநிடதங்களுள் `அத்துவிதம்` எனவரும் சொல்லினைச் சிறப்பாகப் பற்றிக்கோடலின். `இவ்வாதிகள் தம் மதத்தினை` `அத்துவித மதம்` எனவும், தம்மை `அத்துவிதிகள்` எனவும் கூறிக்கொள்ளினும், `ஏகான்ம வாதம்` என்பது இதற்கு ஏற்புடைய பெயராகும், `மாயாவாதம்` என்பது சிவநெறியாளர் இதற்கு இட்ட பெயராம்.
உத்தர மீமாஞ்சை வேதத்தின் ஞானகாண்டத்தை ஆராய்வ தாயின், அதனை இகழ்தல் குற்றமாமன்றோ எனின் அன்றாம். என்னையெனின், வேதத்தின் பொருளை ஒருதலையாக இனிது விளங்க எழுந்தவையே சிவாகமங்களாதலின் அவற்றை இகழ்ந் தொதுக்கி, அவற்றொடு மாறுபட எழுந்த பிற நூல்களைக் கொள்வதே குற்றமாதலின் என்க, இதனை,
``............. நீண்மறையின் ஒழிபொருள், வேதாந்தத்
தீதில் பொருள் கொண்டுரைக்கும் நூல் சைவம்; பிறநூல்
திகழ்பூர்வம்; சிவாகமங்கள் சித்தாந்த மாகும்``
என்றும் (சிவஞான சித்தி - சூ. 8-15) ``வேதாந்தத் தெளிவாம் சைவ சித்தாந்தம்`` என்றும் (சிவப்பிரகாசம்-7.) சிவநெறியாசிரியன்மார் இனிது விளக்கிப் போந்தவாறறிக. இன்னும் அவர், சிவாகமங்களை யொழித்து வேதத்தின் சார்பாய் எழுந்த நுல்கள் அனைத்தும் பசுத்தன்மை யுடையோரால், தாம்தாம் அறிந்தவாற்றாற் செய்யப் பட்டன என்பதை,
அருமறை,ஆ கமம் முதல்நூல், அனைத்தும் உரைக்
கையினால்;
அளப்பரிதாம் அப்பொருளை; அரனருளால் அணுக்கள்
தருவர்கள்,பின் தனித்தனியே தாமறிந்த அளவில்
தர்க்கமொடுத் தரங்களினால் சமயம்சா தித்து
-சிவஞானசித்தி, சூ. 8-14
என எடுத்தோதியதுங் காண்க.

56-57. `உலகாயதர்` எனப் பன்மையாற் கூறாது ஒருமையாற் கூறினார். அவரது மதம் ஏனை எல்லா மதங்களினுங் கீழ்ப்பட்டதாய அதனது இழிபுணர்த்தற் பொருட்டு.
`காட்சி ஒன்றே அளவை; அதற்கு வாராதவாறு உரைப்பன வெல்லாம் போலிகள்; ஆகவே, முற்பிறப்பு மறு பிறப்பு, வீடுபேறு முதலியவற்றைக் கூறி, உலகத்தாரை, அலைக்கழித்தல் வேண்டா` என்பதே உலகாயதமதம். `நாத்திகம்` எனப்படுவதும் இதுவே. உலகாயதருள்ளும், `உடம்பே உயிர். மனமே உயர், பிராணவாயுவே உயிர்` என்றாற்போலும் வேறுபட்ட கொள்கை நூல்களையுடையார் உளராகலின், அந்நூல் வேறுபாடுகளை, ``கலாபேதம்`` என்றார், கலா- கலை; நூல். உலகாயதரது கொள்கைகள் பலவும் அந்நூல்களில் கிடைத்தலால், அந்நூற்பொருளை அம்மதமாகிய பாம்பினது கடிய விடமாக உருவகித்தார். கடுவிடம் - பெருநஞ்சு; `அஃதாவது மீளுதற்கரிய நஞ்சு` என்றவாறு. உலகாயதம், ஏனை மதங்கள்போல மக்களை உள்ளவாறு நெறிப்பட்டொழுகச் செய்யாது ``அச்சமே கீழ்கள தாசாரம்; எச்சம் - அவாவுண்டேல் உண்டாம் சிறிது`` (குறள் - 1075) என்றபடி அரசனாணையும், பிறவுமாகிய புறப்பொருள்கள் சார்பாக நெறிப்பட்டொழுகச் செய்தலால், உள்ளத்தால் பழி பாவங்கட்கு அஞ்சுதலைப் போக்கிக் கேடு பயத்தலின், அதனைக் கடுவிடமாக உருவகிப்பார், அதற்கேற்ப, அதனையுடையாரைப் பாம்பாக உருவகித்தார்,

58. உலகத்தைபொய்த்தோற்றம் எனவும், அதனால் கடவுட்கும், உயிர்க்கும் இடையே காணப்படும் ஆண்டவன் அடிமைத் திறமும் அன்னதே எனவும் உபதேசிக்கும் மாயாவாதிகளது உபதேச மொழியைக் கேட்டோர், கடவுளும், புண்ணிய பாவங்களும் சுவர்க்க நரகங்களும் இல்லை என்பதனை வலியுறுத்தி உணர்த்தும் உலகாய தரது நாத்திக மதத்தில் எளிதின் வீழ்ந்து கெடுவர் என்பது தோன்ற, அவர்களை மாயாவாதிகளை அடுக்க வைத்து அவர் கூற்றினைக் கடவுளுணர்விற்கு மாறாவன பலவற்றினும் நேர்மாறாவதெனக் குறிப்பான் உணர்த்தி முடித்தார். எய்தி - எய்துதலால், மாயை - மயக்கம். எனைப் பல - எத்துணையோ பல.

59. தப்பாமே - தவறிப்போகாதபடி. `தாம்பிடித்தது` எனச் செயப்படுபொருள் வினைமுதல் போலக் கூறப்பட்டது. பிடித்தது, முன்னர்க் கூறிய, முனிவிலாத பொருளை அடையக் கருதிய. கருத்து (அடி.43). `சலியாது` என்பது ஈறு குறைந்தது. இதன்பின்னர். `நின்று` என்பது எஞ்சி நின்றது, ``ஆத்தமானார்`` (அடி.46) என்றது முதலாக இதுகாறும் வந்தவற்றை, ஏறவும், பெருகவும், காட்டவும், மலையவும், ஆர்த்தலால் சூழவும், எய்தலால் சூழவும், தாம் பிடித்தது தப்பாமே சலியாது நின்று` என முடிக்க. இதனுள் ``தாம்`` என்றது, பின்னர், ``தழைப்பவர்`` (அடி.86) எனப் படுவாரைக் குறித்தது,

60-61. ``தழலது`, ``மெழுகது`` என்றவற்றில் அது, பகுதிப் பொருள் விகுதி. `மெழுகுபோல உளம் உருகித் தொழுது` என மாற்றி உரைக்க. கம்பித்து - நடுங்கி. தொழுவது, சிவபெருமானை என்பது உய்த்துணர வைக்கப்பட்டது, ஞானத்தைத் தருபவன் அவனே என்பது வெளிப்படை என்பது தோன்றுதற் பொருட்டு.

62-64. பரவி - துதித்து., கொடிறு - `குறடு` என்னும் கருவி, ``விடாது``என்றதனைத் தனித்தனி கூட்டியுரைக்க, ``படியேயாகி`` என்றது, `இறுகப் பற்றிக் கொண்டு` என்றவாறு,

65-67. `ஆணி அறைந்தாற்போல`` என்றாராயினும், `அறைந்த ஆணிபோல` என்பதே கருத்து. `பசுமரத்தின் கண் அறையப் பட்ட ஆணிபோல இடையறாது நிற்கும் நல்ல அன்பினால் கசிவது` என்க. நல்லன்பு - மெய்யன்பு. கசிவது- துளிப்பதாகி. கண்ணீர், `அது பெருகிக் கடல் என்னும்படி மறுகப்பெற்று` என்க. மறுகுதல், இங்கு, வீழ்தலைக் குறித்தது, அகம் குழைந்து - மனம் கரைந்து; என்றது, `அந்தக் கரணங்களும் அன்பு வடிவாகப் பெற்று` என்றபடி. `அனுகுலமாய் அகங்குழைந்து`என மாறிக் கூட்டுக. `அனுகூலமாய்` என்றது குறுகிநின்றது, `அந்தக்கரணங்கள் முன்னர் மாறிநின்ற ஐம்புல வழியே தம்மை ஈர்த்து அலைத்தாற்போல அலையாது, தம்மோடு ஒத்துநிற்கப் பெற்று என்றவாறு. மெய்விதிர்த்து - உடல் நடுங்கி இவை யெல்லாம் இடையறாத நல்லன்பின் செயலாக அருளினமையின், முன்னர், உளம் உருகுதல் முதலாகப் பரவுதல் ஈறாக அருளியவை ஒரோவழி நிகழும் பொதுவன்பின் செயலாம் என்பது உணர்க.

68-71. சகம் - உலகம், `தம்மைப் பேய் என்று சிரிப்ப` என மாற்றிக் கொள்க. பேய் என்றலாவது, `அறிவை இழந்தார்` என்றலாம். சிரித்தல் - எள்ளி நகையாடுதல். `சகம் சிரிக்கும்படி நாண் நீங்கப் பெற்று` என்க. நாண் நீங்குதல் நன்றாமோ எனின், `அவமதிப்பும் ஆன்றமதிப்பும் இரண்டும் - மிகைமக்களான் மதிக்கற் பால` (நாலடி 163.) என்பவாகலின், உலகர் இகழ்ச்சிக்கு இறைவன் அடியார் நாணார் என்க. `நாடவர்`என்றது, `அவர்` என்னும் சுட்டுப் பெயரளவாய் நின்றது. பூணாக - அணிகலனாய் நிற்ப, உலகத்தாரால் இகழப் பெறுதல் இறைவன் அடியார்க்குச் சிறுமையாகாமையே யன்றிப் பெருமையாயும் நிற்றலின்,`பழித்துரை பூணதுவாக` என்றார். நாணது, பூணது என்றவற்றில் அது, பகுதிப் பொருள் விகுதி, `பூணது` என ஒருமையாகக் கூறியது, `பூண்` என்னும் இனத்தை நோக்கி. கோணுதல் - மனம் திரிதல்; திரிவு, வெகுளியான் என்க, சதுர் - திறமை, அஃதாவது, அவர் போலத் தாமும் உலகியலில் வல்லராகல். அந்நிலை மனத்தினும் தோன்றாது ஒழிதலின், `இழந்து` என்றார். அறிமால் - அறிகின்ற மயக்கம்; அஃதாவதுஉலகியலை அறிந்தே அதனைப் பொருட்படுத்தாது நிற்றல். எனவே, பித்துக்கொண்டோர் உலகியலை அறியாது மயங்கி அலமரும் மயக்கம் போல்வதன்று என்றவாறாயிற்று. அறிவதையே, `மால்` என்றமையின், `அறி` என்னும் காலங்கரந்த பெயரெச்சம் வினைப் பெயர் கொண்டதாம், `அறிதுயில்` என்பதற்கும் இது பொருந்தும்.

72-87. சாருங் கதி - அடையத்தக்க நிலை; வீடுபேறு. `கதியது` என்றதில் அது, பகுதிப் பொருள்விகுதி. `கதியதனை` என இரண்டனுருபு விரித்து,` என வருவதனோடு முடிக்க. பரமா அதிசயமாக - மேலான பெருவியப்பாம்படி; இதனையும், அத னோடே முடிக்க. கற்றா - கன்று ஆ; கன்றையுடைய பசு. `கதறியும் பதறியும்` என்றது, `அன்பு மீதூரப் பெற்று` என்னும் பொருட்டாய், `மனமென` என்றதற்கு முடிபாயிற்று. இது, `நினையாது` என வரு வதில், நினைத்தல் வினையோடே முடிந்தது. எனவே, `பிறதெய் வங்களிடத்து அன்பு செலுத்துதலைச் செய்யாது` என்றவாறாயிற்று. இறைவன் குருவாகி அருளுதற்குமுன் முப்பொருள்களின் இயல்பு அனுபவமாய்த் தோன்றாமையின், அக்காலத்தில் ஏனைத் தெய்வங் களையும் சிவபெருமானோடு ஒப்பக்கொண்டு தொழுதல் உண்டாக, அவன் குருவாகிவந்து அருளியபின்பு அவை அனுபவமாய்த் தோன்ற லின், மற்றோர் தெய்வத்தைக் கனவிலும் நினையாத நிலை உளதாதல் பற்றி, `மற்றோர் தெய்வம் கனவிலும் நினையாது - குருபரனாகிவந்து அருளிய பெருமை` என்று அருளினார்.
`நினையாது` என்றதனை, `நினையாமே` எனத் திரித்து, `நினையாமே வந்து அருளிய` என முடிக்க. `அரும்பரம்` என்பது,` அருபரம்` எனக் குறைந்துநின்றது. அரும்பரத்து ஒருவன் - அரிய பரம் பொருளாகிய இறைவன். `பரத்து` என்றதில் அத்து, அல்வழிக்கண் வந்த சாரியை. அவனி - பூமி, `வந்து குருபரனாகி அருளிய பெருமை` என்றதனை, `குருபரனாகி வந்து அருளிய பெருமை` என மாற்றியுரைக்க.
`பெருமை`, `சிறுமை` என்றன, அவ்வளவினவான கருணையைக் குறித்தது. பெருங்கருணையாவது, அருளப்படுவாரது தரத்தினளவாகாது, அதனின் மிகப் பெரிதாவது. அஃது ஏனக் குருளைக்குத் தாயாய் வந்து பால் கொடுத்தமை போல்வது. இதனை, `நாய்க்குத் தவிசிட்டாற் போல` என அடிகள் பலவிடத்தும் எடுத்தோதியருளுவார். அதனை அறியாது, `எம்தரத்திற்கு இஃது அவனாற் செயற்பாலதே என இகழாது` என்பார். `சிறுமையென்று இகழாதே` என்றார். தெய்வம் என்பதோர் சித்தம் உண்டாகிய பின்னர் ஒரோவழி உளம் உருகி ஆடிப் பாடித் தொழுதலும், அதன் பின்னர்ப் பலநாள் செல்ல, சகம் பேய் என்று தம்மைச் சிரித்தலைப் பொருட்படுத்தாது இடையறா அன்பின் இறைவனையே நாடி நிற்றலும் செய்யினும், அனாதி தொட்டு அளவிலா ஊழிக் காலங்காறும், ஓர் இமைப்பொழுதும் நீங்காது உயிர்க்குயிராய் உடன் நின்று நோக்கி உபகரித்து வந்த அவனது அருட்டிறத்தைச் சிறிதும் நினையாது மறந்தமையேயன்றி அதனை மறத்தலாகாது` என, அறிவோர் உரைத்த பல அருளுரைகளையும் அழித்துப் பேசிவந்த பெருங் குற்றத்தைச் சிறிதும் திருவுளத்தடையாது, இடையறா அன்பு தோன்றிய துணையானே வெளிநின்று அருள் புரிந்த திறத்தினை அங்ஙனம் அருளப் பட்டாரது தரத்தினளவானதே என்றல் எத்துணை ஓர் அறியாமையாதல் உணர்க.
இதனானே, முதற்கண் ஒரோவழி உளம் உருகித் தொழுதலும், பின்னர் இடையறா அன்பின் சதுர் இழந்து அறிமால் கொண்டு நிற்றலும் நிகழும் என்பதும், அது நிகழ்ந்தபின்னரே இறைவன் குருபரனாகி வந்து அருளுவான் என்பதும் போந்தன. குருபரனாகி அருளுவதற்குமுன் நிகழும் அந்நிலைகளே சத்திநிபாதமாவன. அவற்றுள், முன்னையது `மந்ததரம், மந்தம்` என இருவகைப்பட்டும், பின்னையது, `தீவிரம், தீவிரதரம்` என இருவகைப்பட்டும் நிகழும். அவற்றுள், `நாணது ஒழிந்து` என்றது முதல், `அறிமால் கொண்டு` என்றது ஈறாக அருளப்பட்டன தீவிரதர சத்திநிபாதமாம் என்க, `இகழாதே` என்பது முதலியன, இறைவன் குருபரனாகிவந்து அருளியதன் பின்னர் நிகழும் ஞானச் செய்திகளாம்.
`நிழலது` என்றதில் அது,பகுதிப் பொருள் விகுதி. `கரையது` என்றதும் அது. `அத்திசை முன்பின்னாகி` எனக் கூட்டுக, அத்திசை - அவ்விடத்து; என்றது, திருவடியுள்ள இடத்தை. அடியார்க்குத் துணையாவன ஆசிரியனது அடியிணையே யாதலின், அதனையே அருளிச் செய்தார், முன்பின் ஆகி - முன்னாதல் பின்னாதல் அணுகி. முனியாது - வெறாது நின்று; வெறுத்தல், மெய்வருத்தம் காரணமாக உளதாவது. அன்பு மீதூர்ந்தவிடத்து அவ்வருத்தந் தோன்றாமையின், `முனியாது` என்றார். அதனை,
`........... மெய்ம்மையின் வேறு கொள்ளாச்
செவ்விய அன்பு தாங்கித்
திருக்கையிற் சிலையுந் தாங்கி
மைவரை என்ன ஐயர்
மருங்குநின் றகலா நின்றார்`
எனவும்,
சார்வருந் தவங்கள் செய்து
முனிவரும் அமரர் தாமும்
கார்வரை அடவி சேர்ந்துங்
காணுதற் கரியார் தம்மை
ஆர்வமுன் பெருக ஆரா
அன்பினிற் கண்டு கொண்டே
நேர்பெற நோக்கி நின்றார்
நீளிருள் நீங்க நின்றார்.
எனவும்,
`கருங்கடல் என்ன நின்று
கண்துயி லாத வீரர்`
எனவும்,
`எப்பொழுதும் மேன்மேல் வந் தெழும் அன்பால் காளத்தி
அப்பர்எதிர் அல்உறங்கார்; பகல் வேட்டை யாடுவார்`
எனவும்,
`கருமுகில் என்ன நின்ற
கண்படா வில்லி யார் தாம்`
எனவும் (தி.12 கண்ணப்பர் புராணம்-127,128,132, 151, 166.) சேக்கிழார் நாயனார் இனிது விளங்க அருளிச் செய்தமை யறிக,
இந்நிலை நோக்கியன்றே,
`கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பின்மை கண்டபின்`
(தி.8 திருக்கோத்தும்பி - 4)என அடிகள் தாமே தம் நிலைக்கு இரங்கி யருளிச் செய்தார் என்க.
`நெக்கு நெக்கு` என்றதற்கு வினை முதலாகிய, `மனம்` என்பது வருவிக்க. `புலன்` என்றது, ஐம்புலன்கண்மேற் செல்லும் அறிவை, அஃது ஒன்றுதலாவது, அவற்றின்மேற் செல்லாது, ஆசான் மூர்த்தியையே அறிந்து நிற்றல், அவ்வழிக்காண்டல் கேட்டல் முதலியன அவன்பொருட்டே நிகழ்தலின், அங்ஙனம் ஒன்றும் தன்மை எய்திய அதனை, `நன்புலன்` எனச் சிறப்பித்தார், நாத - தலைவனே, அரற்றுதல், பிரிவுக் குறிப்புத் தோன்றிய பொழுதாம். மொட்டித்தல் - அரும்புதல்; என்றது, குவிதலை. கரம் மொட்டித்து இருதயம் மலர` என்றது நயம், `மலர்` என்றதனை இருதயத்திற்குங் கூட்டுக. இதனானே, முன்னர், இருதயம் மொட்டித்து, கரம் மலர்ந்திருந்தமை பெறப்பட்டது.
கண்களிகூர்தல், ஆசிரியத் திருமேனியைக் காணும் காட்சி யாலாம், `கண்` என முன்னர் வந்தமையின், பின்னர் வாளா, `நுண்துளி அரும்ப` என்றார். நிறுப்பவும் நில்லாது வெளிப்படுதல் தோன்ற, `நுண்துளி` எனவும், `அரும்ப` எனவும் அருளிச் செய்தார். `ஆர்வலர் புன்கணீர்` (குறள்-71) என்றார் திருவள்ளுவ நாயனாரும். கண்ணீரை நிறுத்த முயல்வது, மெய்யடியார் முன் தாமும் பேரன்புடைய அடியராய்த் தோன்றுதற்கு வெள்கி என்க.
சாயா - மெலியாத. தழைப்பவர் - பெருக நிற்பவர். பெருகுதல், ஆசான் மூர்த்தியைக் காண்டல், அவனது அருட்டிறத்தை நினைதல் முதலியவற்றால் இயல்பாகவே நிகழும் என்க. `தாயே` என்னும் பிரிநிலை ஏகாரம், சிறப்புணர்த்தி நின்றது. வளர்த்தது, ஞானத்தையாம். `வளர்த்தனை` என்றது வினையாலணையும் பெயர். அதன் பின்னர் நான்கனுருபு விரிக்க, போற்றி - வணக்கம்.
இதனுள் `உடல் கம்பித்து, அகம் குழைந்து, கரமலர் மொட்டித்து` என்றாற்போல வந்த பல சினைவினையும் குணவினை யும், அவற்றையுடைய முதல்மேலும், குணிமேலும் நின்றன,
`யானை முதலா` என்றது முதலாக இதுகாறும் வந்தன பலவற்றையும், பிறர்மேல் வைத்துப் பொதுப்பட அருளிச் செய்தாரா யினும் தம் அனுபவச் செயலையே அவ்வாறு அருளினார் என்பது உணர்ந்துகொள்க.

88, 89. மெய் - உண்மை ஞானம். `வேதியன்` என்றது, ஆசாரியனை. வினை, முன்னே செய்யப்பட்டுக் கிடந்தனவும், இஞ் ஞான்று செய்யப்படுவனவுமாம். இவை முறையே, `சஞ்சிதம்` எனவும், `ஆகாமியம்` எனவும் சொல்லப்படும். சஞ்சிதத்தினின்றும் இப் பிறப்பிற்கு நுகர்ச்சியாய் அமைந்தவை `பிராரத்தம்` எனப்படும். இவற்றுள் முன்வினையை அருட்பார்வையால், நெருப்புச் சேர்ந்த விறகுபோல அழிந்தொழியப் போக்கியும், இஞ்ஞான்றை வினையை, உணக்கிலாத வித்துப் போல மெலிவித்தும் கெடுத்தலால், சஞ்சிதத்தினின்று பிராரத்தம்; பிராரத்தத்தினின்று ஆகாமியம் என்று ஆகி, மீளவும் ஆகாமியம் சஞ்சிதமாய் வளர்தலாகிய தொடர்ச்சி அற்றொழிதலால், `வினை கெடக் கைதர வல்ல கடவுள்` என்றார். உற்றுழி உதவுதலை, `கை கொடுத்தல்` என்னும் வழக்குப்பற்றி, `கைதர வல்ல` என்றார். `பிறவிக் கடலின் ஆழாது, கைகொடுத்து ஏற்ற வல்ல` என்றது குறிப்பு. ஏனையோர் அது மாட்டாமையின், `வல்ல` என்றார். இறைவற்குக் கையாவது திருவருளே என்க.
முதற்கண் அன்பரை ஆட்கொள்ளும் முறையை விரிவாக எடுத்தோதிப் போற்றி, அப்பால், முன்னர் மதுரையிலும், இறுதியில் தில்லையிலும் தமக்கு அருள்புரிந்தும், புரியவும் நிற்கும் நிலையினை நினைந்து போற்றுகின்றார்,

90-91. ஆடக மதுரை - பொன்மயமான மதுரை. இது, செல்வச் சிறப்பை விளக்கிற்று, அரசு - தலைவன், அரசனாய் இருந் தான் எனக் கூறப்படும் வரலாற்றோடு இயைய உரைப்பாரும் உளர். மதுரையை, முதற்கண் கூறினமையின, அஃதே அடிகள் முன்னர் வாழ்ந்த இடம் என்பது பெறுதும். மதுரை கூடல், எனப் பெயர் பெற்றமைக்கு வரலாறு ஒன்று கூறப்படினும், `சங்கம் இருக்கும் இடம்` என்பதே பொருளாதல் வேண்டும். `உயர்மதிற் கூடலின் ஆய்ந்த ஒண் தீந்தமிழ்` என்று அருளுவார்.
திருக்கோவையாருள்ளும். `கூடல், கூட்டம்` என்பன ஒருபொருட் சொற்கள். சங்கத்தை, `புணர் கூட்டு` (மதுரைக் காஞ்சி - அடி.762) என்றார் மாங்குடி மருதனார். எனவே, `மதுரை` என்றது திருக்கோயிலில் இருத்தல் நோக்கியும், `கூடல்` என்றது, சங்கத்தில் இருத்தல் நோக்கியும் அருளியவாறாயிற்று. அல்லாக்கால், `மதுரை` என்றதனையே, மீளவும் பிறிதொரு பெயராற் குறித்தல் வேண்டாமையறிக. குருமணி - மேலான ஆசிரியன், சங்கத்தார்க்குத் தலைமை பூண்டு நின்றமை பற்றி, இவ்வாறு அருளிச் செய்தார்,

92-93. தமிழகம், பரதகண்டத்தின் தென்பகுதியாதல் பற்றி, அதன்கண் உள்ள தலங்களைத் தெற்கின்கண் உள்ளனவாகக் கூறுப; அதனால், `தென்தில்லை` என்றார். பின்னும் இவ்வாறு வருவன பல உள. இதற்கு, `தென் - அழகு` என்றே உரை கூறிப் போதலும் செய்ப. ஆடி - ஆடுபவன்; இப்பெயர் விளியேற்று நின்றது, இன்று - உன்னை யான் அடையப் பெற்ற இக்காலத்தில். `ஆரமுது` என்றது, அமுதம் கிடைத்தற்கரிய பொருளாதலை விதந்தவாறு. அதனால், இறைவன் காண்டற்கரியன் என்பது உணர்த்தப்பட்டது. `அமுது` முதலியன வாக இங்கு வருவன பலவும் உவம ஆகுபெயராதல் அறிக. இவ்விரு தலங்களையும் அருளிய பின்னர், அவனது பெருமைகளை எடுத் தோதிப் போற்றுகின்றார்.

94-95. மூவா - கெடாத. மறைகளை (வேதங்களை), `நான்கு` என்றல், `அறம், பொருள், இன்பம், வீடு` என்னும் பொருள் பற்றிய வழக்கென்றலே பொருந்துவதாம், என்னையெனின் சொல்பற்றி `மூன்று` எனவும், `நான்கு` எனவும் `அளவில்லன` எனவும் பலவாறு கூறப்படுதலின், `மறை` என்பதற்கும், `வேதம்` என்பதற்கும் சொற் பொருள் யாதாயினும், `உண்மை முதனூல்` என்பதே பொருளாம். அஃது எக்காலத்திலும் எவ்விடத்திலும் எம்மொழியிலும் தோன்றுதல் கூடும். அத் தோற்றம் இறைவன் திருவருள் முன்னிற்றலானேயாம், ஆதலின், `மறைகள் ஈசன் சொல்` (சிவஞான சித்தி. சூ. 2.30) என்றல் பொருந்துவதேயாகும்.
`உற்ற குறியழியும் ஓதுங்காற் பாடைகளில் சற்றும் பொருள்தான் சலியாது`
(உண்மை விளக்கம்- 41. ) என்றபடி, சொல்லுக்கன்றிப் பொருட்கு அழிவின்மையின், `மூவா நான்மறை` என்று அருளினார். இனி, நான்மறையாவன இருக்கு முதலியவே எனினும், மூவாமை, பொருள் பற்றிக் கூறியதாமன்றிச் சொல் பற்றியதாகாமையறிக. `முதல்வன்`, `ஆக்கியோனும், அவற்றால்` உணர்த்தப்படும் தலைவனும் என்க.
சே ஆர் - இடபம் பொருந்திய. `வெல்கொடி` என்ற வினைத் தொகையில், `கொடி` என்பது, `ஆறு சென்றவியர்` என்பதில், `வியர்` என்பது போலக் காரியப் பெயர்.

96-97. `மின் ஆர்` எனப் பிரித்து, `ஒளி பொருந்திய` என்றும், `மின்னார்` என ஒரு சொல்லாகவே கொண்டு. `உமையை உடைய` என்றும் பொருள் கொள்க. விகிர்தன் - உலகியலின் வேறுபட்டவன். கல் - கல்லினின்றும். `வானத்தை வில்லா வளைத்தல், மணலைக் கயிறாத் திரித்தல்` என்பன போல `கல்லில் நார் உரித்தல்` என்பதும், செயற்கருஞ் செயலைச் செய்தலைக் குறித்து வழங்கப்படுவதோர் உவம வழக்கு. இதுவும் ஒட்டணியின் பாற்படும். எனவே, `கல்லில் நார் உரித்தது போலும் வியக்கத் தக்கதொரு செயலைச்செய்தவனே` என்பது பொருளாயிற்று. இது, தம்மை அன்பராக்கிய செயலைக் குறித்தே அருளியதாம். தம் வன்கண்மையை உணர்த்தத் தம்மை, `கல்` என்று அருளி, இறைவனது அருளுடைமையை உணர்த்த, `கனி` என்று அருளிச் செய்தார். `நார் என்பது, அன்பினையும் குறித்துநிற்றல்` காண்க.

98-99. `காவாய்` என்றது, `முன்னர்உலகியலின் நீக்கி அங்ஙனம் ஆண்டுகொண்டவாறே, இனியும் அதன்கண் செல்லாத வாறு காத்தருள்` என வேண்டியதாம். கனகம் - பொன். ஆ என்னும் இடைச்சொல் அடுக்கி, `ஆவா` என வந்தது, இஃது, `இரக்கம் வியப்பு` என்பவற்றைக் குறிக்கும் இடைச்சொல்; இங்கு இரக்கங்குறித்து நின்றது. `அருளாய்` என்றது, `உனது திருவடிப் பேற்றினை அளித் தருள்` என்றதாம். `ஆவா` என்றது, அது பெறாமையால் உளதாகும் வருத்தம் பற்றி. `எனக்கு` என்பது, `என்றனக்கு` எனச் சாரியை பெற்று வந்தது; `என்றெனக்கு` எனப் பாடம் ஓதுதலுமாம்.

100-101. `படைப்பாய்` முதலிய மூன்றும் விளிகள். இடர்- பந்தம்; அதனைக் களைதல் கூறவே, அஃது, `அருளல்` என்பதைக் கூறியதாயிற்று. எந்தாய் - எம் தந்தையே.

102-103. ஈசன் - ஐசுவரியம் உடையவன்; இவ் வட சொல்லைத் தமிழில், `செல்வன்` என்பர் ஆசிரியன்மார். இறைவன் - எப்பொருளிலும் தங்குவோன். `தேசு` எனக் குற்றியலுகர ஈறாய் நிற்கும் வடசொல், அம்முப்பெற்று, `தேசம்` என வந்தது. `குன்று, குன்றம்; மன்று மன்றம்` என்றற்றொடக்கத்தன போல. இன்னோரன்ன வற்றை, `குற்றிய லுகரம் அக்குச்சாரியை பெற்றன` (தொல் எழுத்து -418) என்பர் ஆசிரியர் தொல்காப்பியர். சிவபெருமான், தீத்திரள்போலும் திருமேனியையன்றித் தூய பளிங்குத் திரள் போலும் திருமேனியையும் உடையவனேயாம். இனி, இதனை, திருநீற்றுப் பூச்சுப் பற்றிக் கூறப்படுவதாகவும் உரைப்பர்.

104-105. அரைசு - அரசன். விரை - வாசனை. சரணம் - திருவடி. `விரைசேர்` என்றது, மலர்போறலைக் குறித்தது.

106-107, வேதி - வேதத்தை உடையவன். விமலன் - மாசில்லாதவன். ஆதி - எப்பொருட்கும் முதலானவன். அறிவு - அறிவே வடிவாயுள்ளவன்.

108-109. கதி - எவ்வுயிரும் சென்று சேரும் இடமாய் உள்ள வன். இன்பவடிவினனாதல் பற்றி, `கனியே` என்றார். நம்பன் - விரும்புதற்குரியவன்.

110-111. உடையான் - எப்பொருளையும் தனக்கு உடைமையாகவும், எவ்வுயிரையும் தனக்கு அடிமையாகவும் உடையவன். உணர்வு - உயிர்கட்கு அறிவைப் பயப்பவன். `கடையேனது அடிமைத் தன்மையையும் பொருட்படுத்தி நோக்கினாய்` என்றது, `அதனை மகிழ்ந்து ஏற்றுக் கொண்டாய்` என்றபடி.

112-113. ஐயன் - வியக்கத் தக்கவன்; வியப்பு, பல்கோடி அண்டங்களையும் தன்னுள் அடக்கிநிற்கும் பெரியனாய் நிற்கும் நிலைபற்றித் தோன்றுவது. அணு - அவ்வாறே சிறியதிற் சிறியனு மாயவன். சைவன் - சிவம் (மங்கலம்) உடையவன். தலைவன் - யாவர்க்கும் தலைவன்.

114-115. குறி - உலகில் காணப்படும் ஆண் பெண் வடிவங் கள். குணம் - அவற்றிற்கு அமைந்த இயல்புகள். நெறி - அவற்றிற்கு அமைந்த ஒழுகலாறுகள். நினைவு - அவ்வொழுகலாறுகட்கிடையே அவற்றது உள்ளங்களில் எழும் எண்ணங்கள். இவை அனைத்திலும் இறைவன் கலந்து நிற்கும் கலப்புப் பற்றி அவனை அவையேயாக அருளினார். பின்னரும் இவ்வாறு அருளப் படுவனவற்றை அறிந்து கொள்க.

116-117. மருந்து - அமுதம். தேவர்கட்குக் கிடைத்துள்ள அமுதம் அன்று என்பார், `வானோர்க்கரிய மருந்து` என்றார். ஏனோர், மக்கள். வானோர், தம் சுவர்க்கபோகத்தில் மயங்கி வழி படாது காலங்கழித்தலின், இறைவன் அவர்கட்கு அரியனாயும், மக்கள் அவ்வாறன்றி உலகியலின் துன்பத்தை உணர்ந்து அதனை நீக்க வேண்டி வழிபட்டு நிற்றலின் அவர்க்கு எளியனாயும் நிற்கின்றான் என்க. `இப்பூமி - சிவன் உய்யக் கொள்கின்ற ஆறு` (தி.8 திருப்பள்ளி. 10) எனப் பின்னரும் அருளிச் செய்வார்.

118-119. சுற்றம் - வழித்தோன்றல்கள். மூவேழ் தலை முறையாவன, தன் தந்தைவழி, தாய்வழி, தன் மனைவிக்குத் தந்தைவழி என்பவற்றுள் ஒவ்வொன்றினும் ஏழாய் நிற்கும் தலை முறைகளாம். இவைகளைச் சென்றகாலம் பற்றியும், வருங்காலம் பற்றியும் கொள்க. ஒரு குடியுள் ஒருவன் செய்த நன்மை தீமைகள், முன்னும் பின்னும் அவனது இம் மூவேழ் தலைமுறையில் உள்ளாரை யும் சென்று பற்றும் என்பது வைதிக நூற்றுணிபு. அதனால், `தன்னால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட அடியவரது மூவேழ் சுற்றங்களையும் நரகின்கண் அழுந்தாது மீட்டருள்வான்` என்று அருளிச் செய்தார். இவ்வாறே திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனாரும்,
நாளாய போகாமே நஞ்சணியுங் கண்டனுக்கே
ஆளாய அன்புசெய்வோம்; மடநெஞ்சே, அரன்நாமம்
கேளாய்; நம் கிளைகிளைக்கும் கேடுபடாத் திறம்அருளிக்
கேளாய நீக்குமவன் கோளிலிஎம் பெருமானே.
(தி.1. ப.62. பா.1) என அருளிச் செய்தல் காண்க.
எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
பண்புடை மக்கட் பெறின்.
(குறள் - 62.) என்று அருளியதும், இதுபற்றி.
`மனம் தூயார்க்கு எச்சம் நன்றாகும்`
(குறள் - 456.) என்றமையால் நன்மக்கட்பேற்றிற்கு மனமொழி மெய்களின் தூய்மையும், தவமும் வேண்டும் என்பது விளங்கும். விளங்கவே,
`நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம்; தீயொழுக்கம்
என்றும் இடும்பை தரும்`.
என்னும் அருமைத் திருக்குறளை(138)ப் பொன்னேபோற் பொதிந்து போற்றுதல் இன்றியமையாததொன்று என்பது போதரும். இவ்வாறு சுற்றத்தையும் காக்கும் வன்மையுடையன் என்பார், `அருள் அரே` என்று அருளினார். முரண் - வலிமை.

120-121. அடியவர், தம் அடிமைத் திறம் திறம்பாது நிற்பினும், இறைவன் தான் அவரொடு தோழமை முறையிலும், உடன் பிறந்தார் முறையிலும் எளியனாய் நின்று அருளுதலை, ``தோழா, துணைவா`` என்பவற்றால், அருளிச் செய்தார். வாழ்வு - நல்ல வாழ்க்கை. வைப்பு - சேம நிதி.

122-123. முத்தன் - பாசத்தினின்றும் நீங்கினவன். இஃது இயல்பாகவே நீங்கியதாம். இஃது,`அனாதி முத்தத் தன்மை` எனப்படும். முதல்வன் - எப்பொருட்கும் முன்னுள்ளவன். அத்தன் - தந்தை. அரன் - பாசங்களைத் தேய்ப்பவன்.

124-125. ``உரை`` என்பது, `பாச ஞானம்` எனவும், ``உணர்வு`` என்றது, `பசு ஞானம்` எனவும் கொள்ளப்படும். ``உரை யுணர்வு``, உம்மைத்தொகை. இறந்த - கடந்த. ஒருவன் - தனக்கு நிகராவது ஒரு பொருளும் இல்லாதவன். விளைவு - நிகழ்ச்சி; அஃது ஆகுபெயராய், அதனது காரணத்தின் மேல் நின்றது, காணப்படும் சிறப்புப் பற்றி, கடல் சூழ்ந்த உலகத்தையே எடுத்தோதினார்.

126-127. அருமை, காணலாகாத நிலை; அது, கருவி கரணங்களாகிய உடம்பொடு நிற்கும் நிலையாம், அதன் கண்ணே உள்ள எளிமையாவது, அந்நிலையிற்றானே கண்ணாற் காண எழுந் தருளி வருதலாம். அழகு - அழகிய திருமேனியையுடையவன்; இரு மடியாகுபெயர். `இன்பமாகிய மழையைப் பொழிதலின், கண்போலச் சிறந்து நிற்பவனே` என்பார், ``கருமுகிலாகிய கண்ணே`` என்றார்.

128-130. ஏனை மலைகளின் வேறுபடுத்தற்கு, ``மன்னிய`` எனவும், ``திருவருள்`` எனவும் அருளிச் செய்தார். ``மலை`` என்றது, பெருமை பற்றி வந்த உவமை. சேவகன் - வீரன். சேவகம், ஒரு சொல்லால் தம்மை வழிப்படுத்த திறல்; ``மன்ன என்னை ஓர் வார்த்தையுட் படுத்துப் பற்றினாய்`` (தி.8 செத்திலாப் பத்து-2) எனப் பின்னரும் அருளுப.

131-134. தொழுத கை - வணங்கிய உடன், `கை` என்பது இங்குக் காலத்தை உணர்த்திற்று. இனி, `தொழு தகை` என்றானும், `தொழுத கை` என்றானும் பிரித்து, `தொழுந் தகைமையுடையார், தொழுத கையினை யுடையார்` எனப்பொருள் கொள்ளலுமாம். துடைத்தல் - விரையச் சென்று முற்றத் தொலைத்தல், வாரி - கடல். முழுதும் - பசுக்களும், பாசங்களுமாகிய எல்லாப் பொருள் களையும்.

135-136. நோக்கி - பார்வையையுடையவள். தாய் - தாய்போலச் சிறந்தவள்.

137-142. பார் - நிலம். ஐந்து, `நாற்றம்,சுவை, உருவம், ஊறு, ஒலி` என்னும் குணங்கள். இவற்றுள் நாற்றம் முதல் ஒரோவொன்றாக முறையே நீக்கி, ஏனையவற்றை நீர் முதலிய ஏனை நான்கு பூதங் களினும் உள்ளன என்க. அளிபவர் - மனம் இளகுபவர்.

143-144. தமக்கு நனவிலும் வந்து அருளிய அருட்டிறம் இனிது விளங்க, கனவிலும் தேவர்க்கு அரியனாதலை, முன்னர் எடுத் தோதினார். இங்ஙனம் இறைவனை அவனது பெருமைகள் பல வற்றையும் விதந்து போற்றிய பின்னர், மதுரையும், தில்லையும் தவிர ஏனைய தலங்கள் பலவற்றிலும் எழுந்தருளியிருக்கும் நிலையை விதந்து போற்றுகின்றார்.

149-150. `அண்ணால்` என்பது, `அண்ணா` என மருவிற்று. கண் ஆர் - கண்ணால் பருகும். ஆர்தல் - நிறைதல். அஃது இங்கு நிறையப் பருகுதலைக் குறித்தது.
155. இஃது இடைநிலையாய் வந்தது. அன்பு மிகுதியால் இன்னோரன்னவை இடை இடையே அடிகள் வாக்கில் நிகழ்தல் காண்க.

159. பாங்கு - அழகு.

160. விடங்கன் - ஒருவராற் செய்யப்படாது, இயல்பாய் அமைந்த திருவுருவத்தை யுடையவன். `அழகன்` என்றுமாம்.

162-163. இத்தி - கல்லால மரம். இருமூவர், அட்டமா சித்தி வேண்டி நோற்ற மகளிர் அறுவர். அத்தி - வெள்ளானை. `மகளிர்க்கும், அத்திக்கும் அருளியவன்` என்க, இவ்வரலாறுகளைத் திருவிளை யாடற் புராணம் சிறிது வேறுபடக் கூறும்.

164-165. தென்னாடு - பாண்டிநாடு. தமக்கு அருளிய நிலை பற்றி, அதனையே அடிகள் இறைவனுக்கு உரிய நாடாகப் பல விடத்தும் அருளுவர். எனினும், எல்லா நாடும் அவனுடையனவே என்பது தெரித்தற்கு, அடுத்த, ``எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா`` என்று அருளினார். இறுதிக் கண் எந்நாட்டையும் எடுத்தோதி முடித்து, இனியும் முன்போலப் பிறவாற்றாற் போற்றுகின்றார்.

166-167. பன்றிக்குட்டிகட்கு இறைவன் தாய்ப் பன்றியாய்ச் சென்று பால் கொடுத்த வரலாற்றைத் திருவிளையாடற்புராணத்துட் காண்க. ஏனம் - பன்றி. குருளை - குட்டி. மானம் - பெருமை.

168-169. அம்மான் - தலைவன். இருள் - துன்பம்; நரகமு மாம்; உவமையாகுபெயர்.
171. களங்கொளக் கருத - உன்னை என் நெஞ்சார நினைக்கும்படி. நெஞ்சத்தையே இங்கு, `களம்` என்றார் என்க.

172. இங்கு - இப்பொழுது.

174-176. `அத்தன், ஐயன்` என்பன முன்னர்க் கூறப்பட்ட வாயினும், நித்தன் முதலாகப் பின்னர் வருவனவற்றோடு ஒருங்கு நின்று சிறப்பித்தற் பொருட்டு ஈண்டும் கூறினார். நித்தன் - அழி வில்லாதவன். நிமலன் - மலம் இல்லாதவன். பத்தா - தலைவன்; வட சொல்; இஃது இயல்பாய் நின்று, அண்மை விளி ஏற்றது, `பத்தன்` எனக் கொண்டு, `அன்புடையவன்` என்றும் உரைப்ப. பவன் - எவ்விடத்தும் தோன்றுபவன்; `எவையும் தோன்றுதற்கு இடமாயுள்ளவன்` என்றுமாம்,

177-178. பிரான் - கடவுள். அமலன் - மலம் இல்லாதவன்; `விமலன், அமலன், நிமலன்` என்பன ஒரு பொருட்சொற்களாயினும், பலவகையாகப் போற்றுதல் செய்யும் போற்றிக் கோவையில் பொருள் வகை ஒன்றானே போற்றுதல் வேண்டும் என்பதோர் யாப்புறவில்லை; சொல்வகையானும் பலவகையாகப் போற்றுதல் செய்யப்படும்; அதனால், இன்னோரன்ன சொற்களால் பன்முறையானும் போற்றினார் என்க.

179-180. கோலம் - வடிவம்; `அதனையுடைய நெறி யாளனே` என்க. நெறியாளன் - உய்யும் நெறியை உணர்த்துபவன்; ஞானாசிரியன். தரியேன் - இனிப் பொறேன்; `வீடுதந்தருள்` என்பது கருத்து. ``முறையோ`` என்ற முறையீட்டுச் சொல்லை, இதன்பின் கூட்டியுரைக்க. `முதல்வா` என்றதனை, `ஈண்டு எனது முறையீட்டைக் கேட்பது உனக்குக் கடப்பாடு` என்னுங் கருத்தாற் கூறினார்.

181-182. உறவு - உறவினன். உயிர் - உயிரின்கண் கலந்து நிற்பவன். சிறவு - சிறப்பு; சிறப்புடையவன். சிவம் - மங்கலம்; மங்கலம் உடையவன்.

183-184. `மைந்தன்` என்பது, `மஞ்சன்` எனப்போலி யாயிற்று. `வலிமை யுடையவன்` என்பது பொருள். மணாளன் - `மண வாளன்` என்பதன் மரூஉ. `கலியாணகோலம் உடையவன்` என்பது பொருள். சிவபிரான் வடிவங்களுள், கலியாண கோலமும் ஒன்றாதல் உணர்க. பஞ்சு ஏர் அடி - செம்பஞ்சினையும், அழகினையும் உடைய பாதம்.

185-186. அலந்தேன் - உழன்றேன், நாயேன் அடியேன் - நாய்போன்றேனாகிய அடியேன். இலங்கு சுடர்- விளங்குகின்ற விளக்குப்போலும்.

187-190. இந்நான்கடிகளிலும் சிவபிரான், தமிழ்நாடன்றிப் பிற நாடுகளிலும் கோயில் கொண்டிருத்தலை எடுத்தோதிப் போற்று கின்றார். `கவைத்தலை, குவைப்பதி, அரிகேசரி` என்பன தலங்களாம், அவை இக்காலத்து அறிதற்கரியவாயின. சேரநாடும் மலைநாடு எனப்படுமாயினும் இங்கு, ``மலைநாடு`` என்றது, இமயத்தைச் சார்ந்த நிலப்பகுதியையாம். அங்குக் கேதாரம், பசுபதீச்சரம், அனேகதங்காவதம், இந்திர நீலப் பருப்பதம் முதலிய சிவதலங்கள் இருத்தல் வெளிப்படை. ``கலை ஆர்`` என்றது, `நூல்கள் நிரம்பிய` என்றும், `மான் கூட்டங்கள் நிறைந்த` என்றும் பொருள் கொள்ளுதற்கு உரித்து. அத்தொடரால் சிறப்பிக்கப்பட்ட தலம் அறியப்படாமையின், அத்தொடர்க்கும் பொருள்காண்டல் அரிதாகும். கவைத்தலை முதலியவற்றைத் தலங்களாகக் கொள்ளாது, சொற்பொருள் கூறுவாரும் உளர்.

191-192. பிற நாட்டுத் தலங்களை நினைந்த தொடர்பானே, தமக்கு மீளவும் குருவடிவத்தைக் காட்டியருளிய திருக்கழுக் குன்றத்தையும், தமது பாண்டிநாட்டில் பொன்னுருவில் நின்று அருள் புரியும் திருப்பூவணத்தையும் நினைந்து, இவ்விரண்டடிகளிலும் போற்றி செய்தார்.

193-194. மூவகைத் திருமேனிகளுள் அருவத் திருமேனி, உருவத் திருமேனி என்னும் இரண்டனைக் கூறவே இடைநிற்கும் அருவுருவத் திருமேனியும் தானே பெறப்பட்டது. முன்னர், ``மன்னிய திருவருள் மலை`` (அடி.128) என்றார்; இங்கு, ``மருவிய கருணை மலை`` என்றார். மருவுதல் - அடியவர் உள்ளத்து நீங்காது பொருந்துதல்.

195-196. `நனவு, கனவு, உறக்கம், பேருறக்கம், உயிர்ப் படங்கல்` என்னும் ஐந்து நிலைகளும் வடமொழியில் முறையே, `சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, துரியம், துரியாதீதம்` எனப்படும். இவை, `இருள்நிலை, பொருள்நிலை, அருள்நிலை` என்னும் மூன்று நிலைகளிலும் நிகழ்வன. இருள்நிலையில், ஒன்றைவிட மற்றொன்றில இருள் (அறியாமை) மிகும்; பொருள் நிலையில், ஒன்றைவிட மற்றொன்றில் உலகப் பொருள் மிக்கு விளங்கும்; அருள்நிலையில் ஒன்றைவிட மற்றொன்றில் இறைவனது திருவருள் மிக்கு விளங்கும். அவற்றுள் அருள்நிலையில் உள்ள துரிய நிலையே இங்குக் குறிக்கப் பட்டது. அந்நிலையில் பேரின்பம் சிறிது அரும்புதலன்றி, வெள்ள மாய்ப் பெருகி உயிரை விழுங்கிக் கொள்ளும் நிலை உண்டாகாது. அதனால், இந்நிலையில் நின்றோர், பேரின்ப வெள்ளத்துள் மூழ்கித் திளைத்திருத்தலன்றி, உலகத்தை நோக்கி நிற்றலும் உடையராவர். இதனைக் கடந்த அதீத நிலையிலே அது கூடுவதாகும். அதனைப் பெற்றோரே சிவனது உண்மை நிலையைத் தலைப்பட்டவராவர். அவர்க்கு அந்நிலையினின்றும் மீட்சி இல்லை. ஆதலின், அப்பெரு மானை, ``துரியமும் இறந்த சுடர்` என்று அருளினார். இருள்நிலை முதலிய மூன்றும் முறையே. ``கேவலம், சகலம், சுத்தம்` எனப்படும், உம்மை, சிறப்பும்மை. தெளிவு அரிது - கருவிகளால் அறியப்படாதது. தெளிவு - அனுபவப்பொருள்.

197-198 தோளா - துளையிடாத. முத்தம் - முத்து. துளையிடாத முத்தில் ஒளி குறைபாடின்றி விளங்கும். மாணிக்கம் முதலிய பிறவற்றின் ஒளிகளினும், முத்தின் ஒளி தண்ணிதாதல் பற்றி, அதனையே உவமித்தார். திருநீற்றுப் பூச்சினால் விளங்கும் வெண்மை பற்றி உவமித்தார் என்றலுமாம். இறைவன் தனக்கு அடியரானார்க்கு அன்பனாதலை, ``தீர்ந்த அன்பாய அன்பர்க்கு அவரினும் அன்ப போற்றி`` எனப் பின்னரும் (தி.8 திருச்சதகம்-69) அருளுவார்.

199-200. ஆராமை - நிரம்பாமை. பேர் - பெயர். ஆயிரம், மிகுதிக்கு ஓர் எண் காட்டியவாறு. எல்லாம் உடைய பெருமானாகலின் அவைபற்றி வரும் பெயர்கள் அளவிலவாயின. பெம்மான் - பெரியோன்.

201-202. தாளி அறுகு - தழைத்துப் படர்ந்த அறுகம்புல். இது, பனையினுள் ஒருவகை, `தாளிப்பனை` என்னும் பெயர்த்தாதல் பற்றி யும் அறியப்படும். `இதனைக் கன்றுகள் விரும்பி மேயும்` என்பதும், அவ்வாறு மேயப்பட்டு வேனிற் காலத்தில் பட்டுக்கிடப்பினும் மழைக் காலத்தில் செழித்துப்படரும் என்பதும் இதனை அங்ஙனமே வளர விட்டால், அரும்புவிட்டுப் பூக்கும் என்பதும், அப்பூ நீலநிறத்துடன் அழகியதாய் விளங்கும் என்பதும், அதனை, மணவினைக்காலத்தில் மணமகளுக்கு வாகை இலையொடு விரவத் தொடுத்து அணிவர் என்பதும், பின்வரும் அகநானூற்றுப் பாடலின் (136.) அடிகளால் அறியப்படும்.
``மென்பூ வாகைப் புன்புறக் கவட்டிலை
பழங்கன்று கறித்த பயம்பமல் அறுகைத்
தழங்குகுரல் வானின் தலைப்பெயற் கீன்ற
மண்ணுமணி யன்ன மாயிதழ்ப் பாவைத்
தண்ணறு முகையொடு வெண்ணூல் சூட்டி.``
அறுகம் புல், பண்டைத் தமிழ்ச் செய்யுட்களில், `அறுகை` என வழங்கும். இதனால், இவ்வறுகு தமிழகத்தில் பண்டு கண்கவர் வனப் பினதாய்ச் சிறந்த ஒரு மங்கலப் பொருளாய் விளங்கினமை பெறப் படும். அதனானே வாழ்த்துக் கூறுவோர், மஞ்சளரிசியுடன் இதனை யும் சேர்த்துத் தூவி வாழ்த்துதல் பண்டை மரபாய் இருந்தது.
``அறுகு சிறுபூளை நெல்லொடு தூஉய்`` என்னும் வரி, சிலப் பதிகாரத்துள் (கனாத்திறம் உரைத்த காதை - 43) கடவுள் வழிபாடு கூறுமிடத்துக் காணப்படுகின்றது. இவ்வாற்றனே, ஞானாசிரியர்க்கு அவர்தம் அடியவர் தழைத்து வளர்ந்த அறுகம் புல்லாலாய மாலையை அணிவித்து அவரை வழிபட்டு நிற்றல் மரபாய் இருந்தமை பெறப் படும். செங்கழுநீர்ப் பூமாலையும் அவ்வாறு ஞானாசிரியர்க்கு அணியப்படுவதாம், அதனைப் பின்னர் (அடி.217) கூறுப. சிவபிரான் அடிமுடி தோன்றாத நீண்ட ஒளிப்பிழம்பாய்த் தோன்றியது, மால் அயன் முன்பு என்க. நிருத்தன் - நடனம் புரிபவன்.

203. இறைவன் தன் அடியவர் சாத்தும் சந்தனக் குழம்பினை அணிந்து அழகுடன் விளங்குதல் வெளிப்படை.
205-206. `மந்திர மாமலை, மகேந்திரமலை` என்பது, கீர்த்தித் திருவகவலில் காட்டப்பட்டது. உய்யக்கொள்வாய் - உய்யுமாறு உலகியலினின்றும் மீட்டுக் கொள்பவனே. ``எந்தமை`` என்றது, அடியவர்களை.

207-208. ``புலிமுலை புல்வாய்க்கு அருளினை``(அடி 207) என்ற இதுவும் ``கல்நார் உரித்த`` (அடி 97) என்றாற்போல `நினது அரிய திருவருளை எனக்கு வழங்கினாய் என, அன்னதொரு செயலைக் குறிப்பது. ``புலியொன்றைத் தாயை இழந்த மான்கன்று ஒன்றிற்குப் பால்கொடுக்கச் செய்தனன்`` என்ற வரலாறொன்றும் உண்டு. அலை கடல் - அலைகின்ற கடல்நீர். `இவ்வடி, வலைவீசிய திருவிளையாடலைக் குறித்தது` என்ப. ``மீமி`` எனவும், ``நடந்தாய்`` எனவும் போந்த சொற்கள், அங்ஙனம் பொருள்படுதற்கு ஏலாமையின், பிரளய வெள்ளத்துட்படாது நின்று, அதனுட்பட்டு அலந்த மாயோன் முதலியோர்க்குத் தோன்றி அருள்புரிந்தமையைக் குறித்தது என்றல் பொருந்தும்.

209-210. கரிக்குருவிக்கு அருள்புரிந்தமை திருவிளையாடற் புராணத்துட் கூறப்பட்டது. அதுவும், எளியோர்க்கு அருளுதலையே விளக்கி நிற்கும், இரும் புலன் - வரம்பில்லனவாய் எழும் ஐம்புல வேட்கைகள். நிரம்புதலை, `விடிதல்` என்னும் வழக்குப் பற்றி, புலர என்றார். அஃதாவது. `இனி இவை அமையும்` என்று ஒழிதல். இசைந் தனை - வந்து பொருந்தினாய். `உனக்கு வணக்கம்` என்க.

211-212. படி உறப் பயின்ற - நிலத்தின்கண்ணே பல நாள் எம்முடன் மிகப் பழகின. பாவக - வேடத்தையுடையவனே. இறைவன் குருவாகி வந்த கோலத்தை, `வேடம்` என்றார். தன்பொருட்டன்றிப் பிறர்பொருட்டுக் கொண்டதாகலின், ``ஒருவனே இராவணாதி பாவகம் உற்றாற் போல``(சிவஞான சித்தி, சூ. 1.67) என்றதும் காண்க. அடி நடு ஈறு - உலகத்தின் தோற்றம் நிலை இறுதி. அவற்றைச் செய்பவனை அவையாகவே அருளினார்.

213-214. நானிலம் - பூமி. `நாகலோகம் முதலிய மூவுலகத்தி லும் புகாமல்` என்றது `பிறவி எய்தாமல்` என்றபடி. பரகதி - மேலான நிலை; வீடுபேறு. பாண்டியற்கு அருளியது, அடிகள் நிமித்தமாக அவனும் காண எழுந்தருளிவந்தது.

215-216. ஒழிவு அற - எப்பொருளும் எஞ்சுதல் இல்லையாக. நிறைந்த - எல்லாவற்றிலும் நிறைந்து நிற்கின்ற. செழுமலர்ச் சிவபுரம்- உலகமாகிய கொடிக்குச் செம்மையான பூப்போலச் சிறந்து நிற்கும் சிவலோகம்; குறிப்புருவகம். திருக்கயிலையைச் சேக்கிழார் இங்ஙனம் (தி.12 திருமலைச் சிறப்பு. 3) சிறப்பித்தல் காண்க, ஒளிவடிவாய் நிற்றல் பற்றிச் செழுமை கூறினார்.

217-218. கழுநீர் மாலை பற்றி மேலே (அடி.201.) கூறப் பட்டது. மையல் - மயக்கம்; திரிபுணர்வு. துணித்தல் - அறுத்தல்.

219-220. பிழைப்பு - பொருந்தாதது. வாய்ப்பு - பொருந்து வது. இத்தொழிற் பெயர்கள் இரண்டும் ஆகுபெயராய் நின்று இவற்றை யுடைய பொருளைக் குறித்தன. `ஒன்றும்` என்னும் இழிவு சிறப்பும்மை தொகுத்தலாயிற்று. `குழைத்த` என்பது, உன்னைக் `குழைவித்தற்குச் செய்த` எனக் காரணத்தின்மேல் நின்றது. ``அன்போடியைந்த வழக்கு`` (குறள். 73). என்றதில், `இயைந்த` என்றதுபோல.

221- 222. திரிபுரம் வகையால் மூன்றாயினும், அதனுட்பட்ட நகரங்கள் பலவாதல் பற்றி, ``பல`` என்றார். அன்றி. ஒன்றல்லன வெல்லாம், `பல` எனப்படுதல் பற்றி, அவ்வாறு அருளினார் என்றலு மாம். புராணன் - பழையோன். பரம் பரஞ்சோதி - மேலானவற்றினும் மேலான ஒளி; பேரறிவு. `அதனையுடைய பரன்` என்க, ``பரன்`` என்றது, வாளா பெயராய் நின்றது.

223-225. புயங்கன் - பாம்பையணிந்தவன். `புயங்கம் என்ப தொருநடனத்தைச் செய்பவன்` எனவும் உரைப்ப. புராண காரணன் - காரணங்கள் பலவற்றிற்கும் காரணமாய் நிற்பவன். சயசய - வெல்க வெல்க.
இத் திருப்பாட்டும் கீர்த்தித்திருவகவலேபோல, நிலை மண்டில ஆசிரியம் என்க.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • Burmese/ பர்மியம்
 • Assamese/ அசாமியம்
 • English / ஆங்கிலம்
తిరువాసహం - పోట్రిత్ తిరువహవల్


బ్రహ్మ మొదలుకొని స్వర్గవాసులు మొక్కి ఉండగా
రెండు అడుగులతో మూడు లోకాలు కొలచి
నాలుగు దిశల మునులూ ఐదు అవయవాలు వికచించి
నమస్కరించగా కాంతికురులు శ్రీపొడుగు విష్ణును ఆ
నాడు అడుగు తల తెలుసుకునే కాంక్షతో
వేగమూ బలమూగల ఏనం అయి ముందు వచ్చి
ఏడు లోకాలు దూరి తవ్వి తరువాత బలహీనపడి
ఊళి మొదటివాడా జయ జయ అని
స్తుతించీ తెలుసుకోలేని పూలపాదజతలు
స్తుతించడానికి సులభంగా పొడుగు కడలి లోకములో
ఏనుగు మొదలుకొని చీమ చివరైన
హీనం లేని గర్భసంచిలోపటి కర్మ(కు) తప్పించీ
మనుష్య పుట్టుకలో మాతృ ఉదర
హీనంలేని కీటక గుంపుకు తప్పించీ
మొదటినేలలో వేలకాయంతా రెండుగా చీలడం తప్పించీ
రెండునేలలో పండే ఏకంలో తప్పించీ
మూడు నెలలలో ఆ మతం తప్పించీ
రెండ్రెండు నెలలలో కఠిక చీకటి తప్పించీ
ఐదు నెలలలో ముగింపు తప్పించీ
ఆరు నెలలలో గర్భసంచి గోకుడు తప్పించీ
ఏడు నెలలలో కిందభూమి తప్పించీ
ఎనిమిది నెలలలో కష్టమూ తప్పించీ
తొమ్మిది నెలలలో రావడం ఇచ్చు బదా తప్పించీ
తగిన దశనెలలో తల్లితో తాను పడే
దుఃఖ సాగర బాద మధ్య తప్పించీ
ప్రతి సంవత్సరం చేరిన అప్పుడు
దగ్గరై కూర్చోపెట్టీ అని పలుదాంట్లో బతికీ
పొద్దుటి మలముతో కఠిన పగటి ఆకలి రాత్రి
పూట నిత్ర యాతనించి బతికీ
నల్లని కురులు ఎర్రని నోరు తెల్లని నగవు నల్లని నెమలి
లాంటి రూపు దగ్గరై లోపల ఆనందం ఇచ్చి
కచ్చు ముడి విడువగా లేచి ముందు కౌగిలించి
సన్నబడి నడుము బాద పడగా లేచి చుట్టు పాకి
చిన్న పుల్లకూడా దూరలేని దగ్గర సన్నుగల మగులు తమ
కత్తిలాంటి నయన దోపిడి నించి బతికీ
మైకం గల లోకులు పెద్దనీటి స్థలంలో
మదం గలిగిన ఏనుగు అనే ఆశనించి తప్పించి
చదువు అనే పలు కడలినించి బతికీ
సొమ్ము అనే బాదనించి బతికీ
లేమితనం అనే పాత విషం నించి బతికీ
నీచమైన పలు వృత్తినించి బతికి
దేవుడు అనే చింతన ఏర్పడి
కోపం లేని వాళ్ళ వస్తువు అది అనుకోవడమూ
ఆరు కోట్ల మాయ శక్తులు
వేరే వేరే తమ మాయలను ప్రరంభించాయి
నమ్మకానికి గలవాళ్ళు పరాయివాళ్ళు చేరి
నాస్తికం మాట్లాడి నాలికలో మచ్చ తెచ్చుకున్నారు
చుట్టం అనే ప్రాచీన పశువుల గుంపులు
పట్టుకొని పిలిచి పదరడం పెరుగగా
ఉపవాసమే దేవుడు కాగ వేధం చెప్పవాళ్లు
సాధనం కాగగా శాస్త్రం చూపించారు
సమయవాదులు తమతమ మతాలే
ఉన్నట్టు ఒరలి గొడవ చేసారు
స్థిరమైన మాయావాదం అనే
పెద్ద గాలి చుట్టి వీచి శబ్దంచెయ్యగా
లోకాయదం అనే బలమైన పాముయొక
కళ భేదం యొక కఠిన విషం ఏర్పడి
అందులో పెద్ద మాయ నను చుట్టగా
తప్పకుండా తాము పట్టుకున్నది ఒదలక
నిప్పును చూచిన మొపత్తిలా
మొక్కి మనసు కరుగి ఏడ్చి శరీరం కంపించి
ఆడుతూ కేక వేసి పాడుతూ పాకీ
కొఱడా మూర్ఖుడూ తము పట్టుకున్నది విడువదు అనే
టట్టు అయి ఎడతెరిపిలేని ప్రేమవల్ల
పచ్చని చెట్టులో కొట్టిన మొలలా
చిమ్మేది పెరుగి కడలి అని పెరుగి
లోన మెత్తబడి అనుకూలముగా శరీరం వణుకి
జగం దెయ్యం అని తాము నవ్వుగా
సిగ్గు తొలగించి దేశపు వాళ్ళ అవమానంగా చెప్పేది
ఆభరణాలుగా తీసుకోవడం తప్ప
గొప్పతనం పోకొట్టుకొని తెలుసుకోవాలన్న జ్ఞానంతో చేరే
గతి అది పరమ అతిశయోక్తి కాగ
తూడ మనసులా ఏడ్చి వణుకి
వేరే దేవుణ్ణి కలలోనూ తలచుకోక
అరుదైన దేవుడు ఒకడు భూమిమీద వచ్చి
గురువు అయి కరుణించిన గొప్పతనాన్ని
చిన్నతనం అని అవమానించకు శ్రీపాద జతను
విడువడం తెలియని నీడలాగా
ముందువెనక అయి కోపగించక ఆ దిశ
మక్కె చిదిలమై కరుగి చలించి చలించి బెంగ పెట్టుకొని
ప్రేమ అనే నది గట్టు పొరళగా
మంచి అవయవాలు చేరి నాధుడా అని ఒరలి
మాట జారి వెంట్రుక నిక్కపొడిచి
చేతి పుష్పం ఎత్తి హృదయం వికసించగా
కళ్ళు ఆనందించి సూక్ష్మ బిందువు రాగా
నీరసం లేని ప్రేమను రోజూ పెంచే వాళ్ళకు
తల్లై పెంచావు నమస్కారం
జ్ఞాన స్పృహను ఇచ్చు వేదమైనవాడి అయి కర్మ చెడ
చెయ్యి ఇచ్చు దేవుడా నమస్కారం
బంగారు రంగు గల మధురై రాజే నమస్కారం
కూడలి నగరిలో ఉన్న చిన్న మణే నమస్కారం
దక్షిణ తిల్లై అంబలములో ఆడు వాడా నమస్కారం
ఈనాడు నాకు తియ్యని అమృతం అయ్యావు నమస్కారం
చెడులేని నాలుగు వేదాల మొదటివాడా నమస్కారం
రిషుభంగల విజయ జండగల శివుడా నమస్కారం
మెరుపు రూపం గల వికృత నమస్కారం
రాతిలో నారు ఒలిచిన పళ్ళా నమస్కారం
కాపాడు కనకగుట్ట నమస్కారం
ఆ ఆ అన్న నాకు కరుణించు నమస్కారం
సృష్టిస్తావు కాపాడుతావు తుడుస్తావు నమస్కారం
ఇరుకును తొలగించే మా తండ్రి నమస్కారం
భగవాన్ నమస్కారం దేవుడా నమస్కాం
దేశ మెరిసే రాతి రాశే నమస్కారం
రాజే నమస్కారం అమృతమా నమస్కారం
వాసన చేర్చే చరణంగల వికృతా నమస్కారం
వేదమా నమస్కారం విమలా నమస్కారం
ఆది నమస్కారం తెలివే నమస్కారం
గతే నమస్కారం పళ్ళు నమస్కారం
నది చేరే ఎర్రని జడలగల వాడా నమస్కారం
ఉన్నవాడా నమస్కారం స్పృహే నమస్కారం
కడవాడు బానిస చూసావు నమస్కారం
ఐయ నమస్కారం అణువా నమస్కారం
శైవుడా నమస్కారం నాయకుడా నమస్కారం
లక్ష్యమా నమస్కారం గుణమా సమస్కారం
పద్ధతే నమస్కారం తలంపే నమస్కారం
వింటివారికి అరుదైన మందే నమస్కారం
మిగిలివారికి సులభమైన దేవుడా నమస్కారం
మూడి ఏడు చుట్టం బలమైన నరకంలో
మునుగకుండా కరుణించు రాజే నమస్కారం
మిత్రుడా నమస్కారం తోడే నమస్కారం
బతుకా నమస్కారం నా పొదుపే నమస్కారం
ముక్తుడా నమస్కారం మొదటివాడా నమస్కారం
తండ్రి నమస్కారం పాశం తెంపువాడా నమస్కారం
మాటస్పృహ మరణించిన ఒకడా నమస్కారం
పెద్దకడలి చుట్టిన వాడా నమస్కారం
అరుదుగా ఉన్న సూలభమైన అందమా నమస్కారం
నల్ల మేఘం అయిన కళ్ళే నమస్కారం
స్థిరమైన శ్రీకరుణ కొండ నమస్కారం
నన్నూ ఒకడిగా చేసి జతపాద
తలలో పెట్టిన సేవకుడా నమస్కారం
మొక్కినవాళ్ళ బాద తీర్సతావు నమస్కారం
నాశనం లేని ఆనంద కడలి నమస్కారం
నాశనం కావడం ఉత్పత్తి దాటావు నమస్కారం
మొత్తంగా మరణించిన మొదటివాడా నమస్కారం
లేడి దృష్టిగలదాని భర్త నమస్కారం
నింగిలోని అమరుల తల్లే నమస్కారం
భూమిలో ఐదుగా పాకినావు నమస్కారం
నీటి మధ్య నాలుగుగా పరిణమించావు నమస్కారం
నిప్పు మధ్య మూడుగా ఉన్నావు నమస్కారం
గాలి మధ్య రెండుగా ఆనందించావు నమస్కారం
నింగిలో ఒకటిగా ఉన్నావు నమస్కారం
సంతోషం పొందు వాళ్ళ మనసులోఅమృతమా నమస్కారం
కలలోనూ స్వర్గవాసులకు అరుదైన వాడా నమస్కారం
ఇలలోనూ కుక్కలకు కరుణించావు నమస్కారం
ఇడైమరుతులో నివసించే మా తండ్రి నమస్కారం
జడల మధ్య గంగను ధరించావు నమస్కారం
ఆరూరులో ఉన్నరాజే నమస్కారం
గొప్పతనం గల తిరువైయాఱువాడా నమస్కారం
అన్నామలై మా అన్న నమస్కారం
కంటిలో స్వీకరించపడే అమృతకడలే నమస్కారం
ఏ కంబంలోనైనా నివసించే మా తండ్రి నమస్కారం
సగంభాగం ఆడరూపం ధరించావు నమస్కారం
పరాయితుఱైలోఉన్న దేవుడా నమస్కారం
తిరుచ్చిలో ఉన్న శివుడా నమస్కారం
వేరే ఒక పట్టు ఇక్కడ ఎరగను నమస్కరాం
కుట్ఱాలంలోని మా నృత్తుడా నమస్కారం
కోకళిలో ఉన్నరాజు నమస్కారం
శ్రీఈంకోయి పర్వత మా తండ్రి నమస్కారం
అందమైన శ్రీపళనంలోని అందగాడా నమస్కారం
కడంపూరులో ఉన్న విషంగలవాడా నమస్కారం
చేరిన వాళ్ళకు కరుణించే తండ్రి నమస్కారం
మర్రి తనకు కింద ఇరువురు ముగ్గురుకీ
ఏనుగుకూ కరుణించిన రాజే నమస్కారం
దక్షిణం గల శివుడా నమస్కారం
ఏ దేశపు వాళ్ళకు దేవుడా నమస్కారం
ఏనం పిల్లకి కరుణించినావు నమస్కారం
కీర్తిగల కైలాస పర్వతుడా నమస్కారం
కరుణించాలి అమ్మానే నమస్కారం
చీకటి తొలక కరుణించే భగవాన్ నమస్కారం
నీరసించాను బానిస ఒంటరి వాడు నమస్కారం
స్థిరమైన స్థలం దొరక కరుణించు నమస్కారం
భయపడకు అని ఇక్కడ కరుణించు నమస్కారం
విషమా అమృతమా సేవించినవాడా నమస్కారం
తండ్రి నమస్కారం ఐయ నమస్కారం
నిత్యుడా నమస్కారం నిర్మల నమస్కారం
భక్తుడా నమస్కారం పవనే నమస్కారం
పెద్దవాడా నమస్కారం అదిపతి నమస్కారం
అరుదైనవాడా నమస్కారం అమలుడా నమస్కారం
వేదమైనవాళ్ళ మంచి పద్ధతే నమస్కారం
పద్ధతితో తెలియని వాణ్ణి మొదటివాడా నమస్కారం
బంధమా నమస్కారం ప్రాణమా నమస్కారం
ప్రత్యేక వస్తువా నమస్కారం శివుడా నమస్కారం
శక్తిగలవాడా నమస్కారం పతే నమస్కారం
ఎర్రని ముద్ద రాసిన అడుగుగలదాని భర్త నమస్కారం
తిరిగాను కుక్కవాడు బానిస నమస్కారం
ఉన్న వెలుతురు రూపమా శివుడా నమస్కారం
కవైతలైలో ఉన్న నయనమా నమస్కారం
కువైపతిలో ఉండి ఆనందం చెందువాడా నమస్కారం
పర్వతదేశం గల వాడా నమస్కారం
కళలుగల అరికేసరిలో ఉన్నవాడా నమస్కారం
తిరకళుగుట్ట సెల్వ నమస్కారం
పర్వతంలో ఉన్న త్రిభూవనాన్ని ఏలే రాజు నమస్కారం
కడిచిన కరుణ కొండ నమస్కారం
రూపమూలేని రూపము అయినాయ నమస్కారం
నలురకాలూ కడిచిన కాంతే నమస్కారం
తెలుసుకోవడానికి అరుదైన తెలివే నమస్కారం
రంత్రం చేయ్యని ముత్యం యొక కాంతే నమస్కారం
బానిస అయినవాళ్ళకు మిత్రుడా నమస్కారం
అరుదైన అమృతమా కరుణా నమస్కారం
పేరు వెయ్యి ఉన్న పెద్దవాడా నమస్కారం
పొడుగైన గడ్డి దండగలవాడా నమస్కారం
పొడుగైన వెలుతురు అయిన నృత్తా నమస్కారం
గంథపు ముద్దయొక్క సుందరుడా నమస్కారం
చింతనకు అరుదైన శివుడా నమస్కారం
మంత్ర పెద్ద పర్వతలో ఉన్నవాడా నమస్కారం
మమ్మల్ని బతికించడానికి ఇవ్వు నమస్కారం
పులిసన్ను లేడి నోటికి కరుణించినావు నమస్కారం
అలలకడలి పైన నడిచినవాడా నమస్కారం
నల్లని పిట్టకు ఆనాడు కరుణించినావు నమస్కారం
బలమైన ఐదు అవయవాల కాంక్ష తొలగేటట్టు చేసావు నమస్కారం
తప్పు లేక చదివిన భావకుడా నమస్కారం
అడుగుతో నడి చివరి అయినావు నమస్కారం
నరకముతో స్వర్గం ప్రపంచం దూరకుండా
స్వర్గలోకం(పరగతి) పాండ్యుడికి కరుణించినావు నమస్కారం
దాపరికం లేక నిండుకున్న ఒకడా నమస్కారం
పచ్చని పూల శివపురానికి రాజే నమస్కారం
పచ్చని పూలదండ భగవాన్ నమస్కారం
మొక్కేవాళ్ళ మత్తు వదలకొడుతావు నమస్కారం
తప్పులు ఏవి సందర్భం ఏవి అని ఏమీ ఎరగని కుక్క
చెప్పిన పద దండ ఒప్పుకో నమస్కారం
పురములు పలు కాల్చిన పురాణుడా నమస్కారం
పరంపరంజ్యోతి పరనే నమస్కారం
నమస్కారం నమస్కారం పాముల పెద్దవాడా
నమస్కారం నమస్కారం పురాణ కారణుడా
నమస్కారం నమస్కారం జయ జయ నమస్కారం

అనువాదండా.పరిమళరంబై,హైదరాబాదు,2013

Under construction. Contributions welcome.
4. പോറ്റിത്തിരു അകവല്‍


നാന്‍മുഖരാദിവാനവര്‍ എല്ലാം കണ്ടു വണങ്ങിട
ഈരടിയതാല്‍ മൂലോകം അളന്നിട്ട മാലോന്‍ ഒരു ദിനം
ചതുര്‍ദിശ മുനിവരും പോറ്റും ഐംപുല ആനന്ദ-
മൂര്‍ത്തിയാം കതിര്‍മുടിത്തിരു നെടും കപാലി തന്‍
പാദാഗ്രം കാണുമാറൊരു വന്‍-
വരാഹമായി വടിവാര്‍ന്നു
ഏഴുലകും പിളര്‍ന്നുപോയ് തളര്‍ന്നു വലഞ്ഞ് പിന്‍
ഊഴി മുതല്വാ ജയ ജയവെന്നു
വാഴ്ത്തിയും കാണാ നിന്‍ മലരിണയടിയതിനെ വാഴ്ത്തുവതെളിതോ ഈശാ
വാര്‍ കടല്‍ ചൂഴും വന്‍ലോക മിതിലാം 10
ആനയാദി ഉറുമ്പീറായ ജ•മുള്ളിലായിപ്പിന്‍
ഊനങ്ങള്‍ ചേരാ, യോനിയുള്ളിലായ് പിറന്നിറന്നു
മാനിടപ്പിറവിയുള്ളിലായി മാതാ ഉദരത്തിനുള്ളിലെ
കൃമികീടാദി ഇടയില്‍പ്പെട്ടുഴന്നു പിഴച്ചും
ഒരു മതികാലേ കര്‍ഷ ഫലമതുപോല്‍ ഇരുനിലയാര്‍ന്നു പിഴച്ചും 15
ഇരുമതിമുടിവില്‍ ഒരുമയതാര്‍ന്നു പിഴച്ചും
മുമ്മതി തനില്‍ അമദമകന്നു പിഴച്ചും
ഈരിരു തിങ്കളില്‍ പേരിരുള്‍ മാഞ്ഞുപിഴച്ചും
അഞ്ചാം തിങ്കളില്‍ മുഞ്ചുതലുറ്റു പിഴച്ചും
ആറാം തിങ്കളില്‍ നീറലര്‍ നീങ്ങിപ്പിഴച്ചും 20
ഏഴാം തിങ്കളില്‍ ഭുവി വീഴ്നില വിട്ട് പിഴച്ചും
എട്ടാം തിങ്കള്‍ ഘട്ടം കടന്നു പിഴച്ചും
ഒന്‍പതിലായി വന്നുപെടും ദുഃഖം ചോര്‍ന്നു പിഴച്ചും
ഒത്ത ദശമതിയതില്‍ തായൊടു താനും ചേര്‍ന്നുപെടും
ദുഃഖസാഗരത്തുയരമതും വിട്ട് പിഴച്ച് പിറന്നു 25
ആണ്ടുകള്‍ തോറും താന്‍ വളരും കാലേ
ഈണ്ടിക്കെട്ടി ഇരുത്തുമതിലായ് പിഴച്ചും
കാലത്തെ കര്‍മ്മവും പകല്‍ വേല വിശപ്പും ദാഹവും
നിശിനിദ്രയാത്രയാദിയിലിരുന്നു പിഴച്ചും
കാര്‍മയില്‍ കരുംകുഴല്‍ വെണ്ണപ്പല്‍ ചെവ്വധരമൊടു 30
കച്ചറ നിവര്‍ന്ന് തിമിര്‍ത്തെഴും സ്തനങ്ങള്‍ താങ്ങി
ഇട മെലിഞ്ഞ് കടിപരന്നൊരുങ്ങിയ തോറ്റമൊടു
മത്തമദാലസരായ് മുന്നില്‍
വന്നണയും വേല്‍മിഴി മാതര്‍ തം
കൊള്ളനോട്ടമതിലായ് വീണുപിഴച്ചും 35
പിത്തര്‍ വാഴും പേരുലകപ്പെരും ഭൂമിയിതിലായ
മത്തഗജ ദുരാസദം വിട്ടു പിഴച്ചും
വിദ്യയാം സാഗരം പലകടന്നുപോയ് പിഴച്ചും
ധനാദി സമ്പദ് സൊല്ലകളറ്റുപിഴച്ചും
ദാരിദ്യ്ര ദുഃഖസാഗരം നീന്തിപ്പിഴച്ചും 40
പാവം പലചേരും ഹീനങ്ങളെല്ലാം പോയ് പിഴച്ചും
ദൈവചിത്തം വന്നണയും വേളയില്‍
നിവൃത്തി തന്‍ മാര്‍ഗ്ഗത്തിലായ വസ്തു സത്യം തെളിഞ്ഞു വരും
ആറുകോടി മായ ശക്തിയും തം
വേറു വേറുമായകളതു കാട്ടി നില്‍ക്കും 45
ആര്‍ത്തി അകലാ അയല്‍ മാര്‍ഗ്ഗ മാന്തരെല്ലാം
നാസ്തികം ഉരചെയ്തു നാത്തഴുമ്പുറ്റു നില്‍ക്കും
ചുറ്റമാര്‍ന്ന സഹമാര്‍ഗ്ഗതൊല്‍ പശുക്കൂട്ടമെല്ലാം
പറ്റിനിന്നലറി പിതറ്റി പെരുമൂച്ചെയ്തിടും
വ്രതമാണു പരമാര്‍ത്ഥ സത്യമെന്നങ്ങു 50
വേദിയരും ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ ഓതി ഉണര്‍ത്തും
സമയവാദികളെല്ലാം അവര്‍ തം സമയമൊന്നേ
അവമയമില്ലാതെന്നലറിവിളിക്കും
ലോകായതമെന്ന ഒള്‍ വര്‍ണ്ണക്കലാഭേദങ്ങള്‍ അകലാത്ത
പാമ്പിന്‍വിഷം കലര്‍ന്ന 55
മണ്ടിയ മായാവാദമെന്നൊരു
ചണ്ഡമാരുതം ആഞ്ഞടിച്ചുയര്‍ത്തുന്ന
പെരുംമായതന്‍ തത്ത്വങ്ങള്‍ പല ചൂഴ്ന്നിടും നേരവും
തളരാതങ്ങു താന്‍ മുറുകൈപ്പിടിച്ചൊരു തത്ത്വമതിലായി
അഴലതില്‍പ്പെട്ട മെഴുകെന്നപോല്‍ 60
തൊഴുതുള്ളം ഉരുകിക്കണ്ണീര്‍ മല്കി ഉടലും മെലിഞ്ഞ്
ആടി നിന്നലറി പാടിപ്പരവശമാര്‍ന്നു
മടയനും ക്രൂരനും തം പിടി വിടാതപോല്‍
നല്‍ അരുള്‍ ചേരും അന്‍പുള്ളിലായമര്‍ന്നു
പച്ചമരം തനിലറഞ്ഞൊരു ആണികണക്കേ 65
കനിഞ്ഞുരുകി കരുണാസാഗരമായ് മാറി
അകം കുളിരാര്‍ന്നു കോള്‍മയിര്‍ ഗാത്രനായി നില്‍ക്കവേ
ജഗവും താനൊരു പിത്തന്‍ എന്നവഹേളിച്ചിട
നാണം ഒഴിഞ്ഞ് നാട്ടാര്‍ പഴിച്ചൊല്‍ മുഴുക്കെയും
പൂണാരം പോല്‍ പൊറുമയോടേറ്റ് 70
അഹവുമഴിഞ്ഞ് അജ്ഞാനമതാം മായയും അഴിഞ്ഞ്
ഗതിയതിലായ് ചേരുക പരമാ നിന്‍ മഹിമയതാലെന്നേ കണ്ടു
ആവിന്‍ കന്നതുപോല്‍ കതറിയും പതറിയും
മറ്റൊരുദൈവം കനവിലും നിനയാനിലയില്‍
അരും പരന്‍ ഒരുവന്‍ അവനിയിതില്‍ 75
ഗുരുപരനായ് വന്നരുളും പെരുമയെ
ചെറുതായ് എണ്ണി ഇകഴാതിരുന്നു ! തിരുവടി ഇണയെ
പിരിയാതങ്ങു ആകാ നിഴലതുപോല്‍ പറ്റി
മുന്‍പിന്‍ നിങ്ങാതിരുന്നു മുനിയുക മാറ്റി അദ്ദിശയതിലായി
എല്ലും ഉരുകിട നെകിഴാര്‍ന്നേത്തിടവേ 80
അന്‍പിന്‍ വെള്ളം ആറായ് പ്പെരുകി
തന്‍പുലം എല്ലാം ഒന്നായ്ച്ചേര്‍ന്നു നാഥാ എന്നലറിയടങ്ങി
ഉരയതു അറ്റ്, പുളകമണിഞ്ഞ്
കരമലര്‍ കൂപ്പി, ഹൃദയം മലര്‍ന്നു
കണ്ണും കനിത്തുളിയാര്‍ന്നു കനിഞ്ഞു
അന്‍പുരുവാര്‍ന്ന എന്‍പോല്‍ ആവോര്‍ ഉള്ളില്‍ 85
തായായ് വന്നരുളി വളര്‍ത്തും ഗുരുവേ പോറ്റി
മെയ്മയുണര്‍ത്തും വേദിയനായ് വന്നു
കൈതവം അറ്റിട കൈതരും കടാടങ്കന്‍ പോറ്റി
ആടകമധുര അരശനേ പോറ്റി 90
കൂടല്‍ കനകമണി ഗുരുവേ പോറ്റി
തെന്‍ തില്ല വെളിയുള്ളില്‍ ആടിയോന്‍ പോറ്റി
ഇന്നെനിക്കാരമൃതായോന്‍ പോറ്റി
മൂവാത ചതുര്‍വ്വേദ മുതല്വാ പോറ്റി
ചേലാര്‍ന്ന ഋഷഭധ്വജ ശിവനേ പോറ്റി 95
കല്ലിനില്‍ നാരുരിക്കും കനിയേപോറ്റി
കനകാചലം തന്‍ കാവലന്‍ പോറ്റി
ആഹാ എന്നെന്‍ ഉള്ളിലമര്‍ന്നരുളുവോന്‍ പോറ്റി
ഉല്പത്തി സ്ഥിതിലയഗുരുവേ പോറ്റി 100
ഇടരതുപോക്കും എന്തായേ പോറ്റി
ഈശാ പോറ്റി ഇറവാ പോറ്റി
തേജപ്പളിങ്കിന്‍ തിരളേ പോറ്റി
അരചേ പോറ്റി അമൃതേ പോറ്റി
വിരചരണ വികൃതാ പോറ്റി 105
വേദാ പോറ്റി വിമലാ പോറ്റി
ആദിയേ പോറ്റി അറിവേ പോറ്റി
ഗതിയേ പോറ്റി ഖനിയേ പോറ്റി
ഗംഗാസംഗമ ചെഞ്ചെടധാരീ പോറ്റി
ഉടയതേ പോറ്റി ഉണര്‍വേ പോറ്റി 110
കടമ്പനാം എന്നെയും അടിമയായ് കൊണ്ടോന്‍ പോറ്റി
അയ്യാ പോറ്റി അണുവേ പോറ്റി
ശൈവാ പോറ്റി തലവാ പോറ്റി
കുറിയേ പോറ്റി ഗുണമേ പോറ്റി
നെറിയേ പോറ്റി നിനവേ പോറ്റി 115
വാനോര്‍ക്കരിയ മരുന്നേ പോറ്റി
ഏവര്‍ക്കും എളിയ ഇറയേ പോറ്റി
മുവേഴു ചുറ്റവും പാഴ് നരകമുള്ളില്‍ പോയ്
വീഴാതരുളും അരചേ പോറ്റി
തോഴാപോറ്റി തുണയേ പോറ്റി 120
വാഴ്വേ പോറ്റി വൈപ്പേ പോറ്റി
മുക്താ പോറ്റി മുതല്വാ പോറ്റി
അത്താ പോറ്റി അരനേ പോറ്റി
ഉരചെയ്തുണര്‍ത്തവല്ലാ ഉടയോ പോറ്റി
വിരികടല്‍ ഞാലമായ് വിരിഞ്ഞവന്‍ പോറ്റി 125
അരുമയതിന്‍ എഴില്‍ മേനിയാര്‍ന്ന അരിമ്പൊരുളേ പോറ്റി
കരിമുകില്‍ കണ്ണുടയോ പോറ്റി
മിന്നും തിരുവരുള്‍ മലയേ പോറ്റി
എന്നെയും നിന്‍ മേനിപോലാക്കിട ഇരുകഴല്‍
ചെന്നിയില്‍ വച്ചരുളിയ സേവകാ പോറ്റി 130
കൈതൊഴുന്നോര്‍ കദനം കളയുവോന്‍ പോറ്റി
അഴിവില്ലാ ആനന്ദവാരിധിയേ പോറ്റി
അഴിയുക ആകുക അറ്റവാ പോറ്റി
മുഴുമയും കടന്ന മുതല്വാ പോറ്റി
മാന്‍മിഴി മങ്ക മണാളാ പോറ്റി 135
വാന്‍ ഉലക അമരര്‍ തം തായേ പോറ്റി
പാരിനില്‍ അഞ്ചായ് പരന്നവന്‍ പോറ്റി
നീരിനില്‍ നാലായ് നികഴ്വോന്‍ പോറ്റി
നെരുപ്പിനില്‍ മൂന്നായ് തികഴ്വോന്‍ പോറ്റി
വളിയിനില്‍ രണ്ടായ് മകിഴ്വോന്‍ പോറ്റി 140
വെളിയിനില്‍ ഒന്നായ് വിളങ്ങുവോന്‍ പോറ്റി
അളിയാര്‍ തം അകക്കാമ്പിലെ അമൃതേ പോറ്റി
കനവിലും ദേവര്‍ക്കരിയോ പോറ്റി
നനവിലായ് വന്നു നായ് എനിക്കരുളിയോന്‍ പോറ്റി
ഇടമരുതൂരില്‍ ഇടം കൊണ്ട എന്തായേ പോറ്റി 145
ജടയുള്ളില്‍ ഗംഗയെ ധരിച്ചവാ പോറ്റി
ആരൂരമര്‍ന്ന അരചേ പോറ്റി
ചീരാര്‍ന്ന തിരുവൈയാറാ പോറ്റി
അണ്ണാമലയിലെ എന്‍ അണ്ണാ പോറ്റി
കണ്‍കൊള്ളാകരുണാസാഗരാ പോറ്റി 150
ഏകമ്പത്തുറയതിലെ എന്തായേ പോറ്റി
ഭാഗം പെണ്‍ വടിവാര്‍ന്നവാ പോറ്റി
പരായ്ത്തുറമേവിയ പരാപരാ പോറ്റി
ചിരാപ്പള്ളി മേവിയ ശിവനാഥാ പോറ്റി
മറ്റൊരു മോഹവും ഇല്ലെനിക്കെന്‍ അയ്യാ പോറ്റി 155
കുറ്റാലത്തിലമര്‍ന്ന കൂത്താ പോറ്റി
കോകഴി മേവിയ കോനേ പോറ്റി
ഈങ്കോയ് മലയിലെ തായേ പോറ്റി
പാങ്ങായമര്‍ന്ന പഴനത്തഴകാ പോറ്റി
കടമ്പൂര്‍ മേവിയ വിടങ്ങാ പോറ്റി 160
അണുകുവോര്‍ക്കരുളും അപ്പനേപോറ്റി
ഇത്തിമരത്തടിയിലമര്‍ന്നു ഇരുമൂവര്‍ക്കും
ഹസ്തിക്കും അരുളിയ അരചേ പോറ്റി
തെന്‍ നാടു ഉടയ ശിവനേ പോറ്റി
എന്നാട്ടവരും പോറ്റും ഇറവാ പോറ്റി 165
കിരി തന്‍ കുരുളയ്ക്കരുളിയോനേ പോറ്റി
മാനദ കൈലാസഗിരി ഓകസ്സാ പോറ്റി
അരുളുക വേണം നീ അമ്മാന്‍ പോറ്റി
ഇരുള്‍ പോക്കി അരുളും ഇറവാ പോറ്റി
തളര്‍ന്നു ഞാന്‍ തമിസ്രന്‍ നിന്‍ അടിയന്‍ പോറ്റി 170
ഗളം തനിലിരുത്തി നിനവാര്‍ന്നിട നിന്നരുളുക പോറ്റി
അഞ്ചുക വേണ്ടാ എന്നരുളുക നീ പോറ്റി
നഞ്ചിനെ അമൃതായ് ഉണ്ടവാ പോറ്റി
അത്താ പോറ്റി അയ്യാ പോറ്റി
നിത്യാ പോറ്റി നിമലാ പോറ്റി 175
ഭക്താ പോറ്റി ഭവനേ പോറ്റി
പെരിയാ പോറ്റി പുരാന്‍ പോറ്റി
അരിയാ പോറ്റി അമലാ പോറ്റി
മറയോര്‍ കോല നെറിയേ പോറ്റി
മുറയോര്‍ക്കരിയ മുതല്വാ പോറ്റി 180
ഉറവേ പോറ്റി ഉയിരേ പോറ്റി
ചിറയേ പോറ്റി ശിവമേ പോറ്റി
മഞ്ചേ പോറ്റി മണാളാ പോറ്റി
പഞ്ചേഷുശര മങ്ക പാദ പാങ്ങാ പോറ്റി
അലഞ്ഞു നിന്‍ അടിയന്‍ നായായ് പോറ്റി 185
ഇലങ്കു ചുടര്‍ എന്‍ ഈശാ പോറ്റി
കവത്തലമേവിയ കണ്ണേ പോറ്റി
കുവപ്പതിയില്‍ കുടിയേറിയ കോവേ പോറ്റി
മലനാടുടയ മന്നവാ പോറ്റി
കലയാര്‍ന്ന അരികേസരിയില്‍ അമര്‍ന്നോന്‍ പോറ്റി 190
തിരുക്കഴുക്കുന്റ തിരുവേ പോറ്റി
പൊരുതിയമര്‍ന്ന പൂവണത്തരചേ പോറ്റി
രൂപാരൂപമാര്‍ന്നവനേ പോറ്റി
മരുവിയ കാരുണ്യമലയേ പോറ്റി
തുരിയാതീതച്ചുടരേ പോറ്റി 195
തെളിയുമാറരിയ തെള്ളറിവേ പോറ്റി
തോളാതരുളും മുക്തിച്ചുടരേ പോറ്റി
ആളാകുവോര്‍ക്കന്‍പനേ പോറ്റി
ആരാ അമൃതേ അരുളേ പോറ്റി
പേരായിരമുള്ള പെരുമാന്‍ പോറ്റി 200
താളി അറുകാധരനേ പോറ്റി
നീളൊളിയാകിയ നൃത്താപോറ്റി
ചന്ദനച്ചാന്തണി സുന്ദരാ പോറ്റി
ചിന്തയ്ക്കരിയ ശിവമേ പോറ്റി
മന്ത്രമാമല മേവിയോന്‍ പോറ്റി 205
പരഗതി നമുക്കരുളുവോന്‍ പോറ്റി
പുലിമുലയതിനെ മാന്‍ വായതിലാക്കി അരുളിയോന്‍ പോറ്റി
അലകടല്‍ മേലേ നടന്നവന്‍ പോറ്റി
കരും കുരുവിക്കരുളിയോന്‍ പോറ്റി
ഇരുമ്പൊത്ത പുലം പുലവിട പ്പുണരുവോന്‍ പോറ്റി 210
പടിയതായ്പ്പടിഞ്ഞ ഭാവന്‍ പോറ്റി
അടിയൊടു നടു ഈറായോന്‍ പോറ്റി
നരക സ്വര്‍ഗ്ഗ നാനിലമതില്‍ പോയ് ചേരാവണ്ണം
പരഗതി പാണ്ഡ്യനരുളിയ പരനേ പോറ്റി
പരിപൂര്‍ണ്ണനായ് നിറഞ്ഞ പരംപൊരുളേ പോറ്റി 215
ചെഴുമലര്‍ ശിവ പുരത്തരചനേ പോറ്റി
കഴുനീര്‍ മാല അണിയും കങ്കാളമാലീ പോറ്റി
തൊഴുവോര്‍ തം മയല്‍ മാറ്റുവോന്‍ പോറ്റി
പിഴയേത് ശരിയേതെന്നറിയാ നായാം ഇവന്‍
കുഴഞ്ഞു ചൊല്ലിയ ചൊല്‍മാല ഏറ്റരുളു നീ പോറ്റി 220
പുരം പല എരിച്ച പുരാണാ പോറ്റി
പരമ്പദ ജ്യോതിര്‍പ്പരനേ പോറ്റി
പോറ്റി പോറ്റി ഭുജംഗപെരുമാന്‍
പോറ്റി പോറ്റി പുരാണകാരണാ
പോറ്റി പോറ്റി ജയ ജയാ പോറ്റി ! 225

കെ. ജി. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍ (2011)
තිරුවාසගම්
අට වැනි තිරුමුරෙයි පෝට්රිත් තිරුවහවල්


චතුර් මුඛ බ්‍රහ්මා ද,ඇතුළු සුරයන් නමදින
පියවර දෙකකින් තිලොවම මැන ,
සතර දිසාවේ සිටි මුනිවරුන් ද, පසිඳුරන් ද, පිපෙන අයුරින්
පුදන ලද ආලෝකය පිරි කිරුළ පළඳා සිටින වෙනු ද,
පතුල හා සිරස සොයනා රිසියෙන් - 05

වේගයත්,සවියත් පිරි සූකරයකු ගෙ රුවක් දරා ගෙන,
සත් ලොවම හාරා වෙහෙසට පත් වී
ලෝක අවසානයේ ප්‍රමුඛයාණනි, ‘ජයවේ, ජයවේ’ කියමින්
පසසා ද, නුදුටු සිරි පා කමල්,
නමදින්නට පහසු වන සේ, සයුරෙන් වටවූ ලොවේ - 10

හස්තියා ගේ පටන් කුහුඹුවා වන තෙක්
මාංශ නැති සත්ත්ව භේදයන් ගෙන කම්විපාක සේ ඉපිද
මිනිසත් බව ලැබ මවකගෙ කුස තුළ ද
පණුවන්ගෙ සටනින් ද බේරී ගත්තෙමි
පළමු මාසයේ දී තිඹිරි ඵලයක පමණින් දිවි රැක - 15

දෙවන මාසයේ දී පාප කර්මයෙන් බේරී
තුන් වන මාසයේ දී උතුරා යන දියෙන් ගැලවී,
සතර වන මාසයේ දී ඝන අඳුරින් මිදී,
පස් වැනි මාසයේ දී නොනැසී බේරුණෙමි
සය වැනි මාසයේ දී ගම් වැසියන් ගෙ බහසි බස් වලින් - 20

සත් වන මාසයේ දී බිමට පතිත වීමෙන් ගැලවුණෙමි
අට වන මාසයේ දී වැඩෙන තෙරපුමෙන් මිදුණෙමි
නව වන මාසයේ දී පිටතට එන වේදනාවෙන් පෙළුණෙමි
දස වන මාසයේ දී මවත් සමග මම විඳිනා
දුක් සයුරේ නොවැනසී බේරී මිදුණෙමි -25

වසරක් පුරා වැඩෙමින් සිටිනා මොහොතේ දී
තද කර ද, හිඳුවා ද, දුක් වේදනාවලින් මිදුණෙමි
උදේ මළ පහ කරන්නත්, දහවල් කුස ගින්නේ තැවි තැවී
රෑ යාමේ නින්දේ ත්, දහවල ගමන ත් බේරී
කළු කෙස් කළඹ, රත්පැහැ මුව, සුදු සිනහව, වස්සානයේ මොනරකු -30

බඳු හැඩ රුවැති ළංව පිහිටි ඇතුළත පිපුණු ලය මඬල
කච්චිය ඉරී යන සේ පෙරට තෙර පී,
ඉඟටිය තැවෙන සේ වැඩී සිට,
ඉරටුව ද අතරට නො පිවිසෙන ලයැති යොවුන් ලියන්ගෙ,
තියුණු නෙත් පහරට කතුන් කෙරේ හසු නොවී බේරී - 35

පිස්සු වැටී ඇවිදින මෙලෝ තලේ
මද කිපුණු ඇතකු යැයි කිව යුතු ආශාවන්ගෙන් මිදුණෙමි
ශිල්පය කියනා නන් සයුරේ නො ගිලී
සම්පත් කියනා දුකින් මිදී,
දුගී බව නම් දරුණු විෂ අනුභව නොකර - 40

නන් අයුරින් තැත් දරමින් කල් නො මරා මිදුණෙමි
දෙවියන් කෙරේ සිත පැහැදී,
කළකිරීමක් නැති අසම සම සම්පත දෙසට හැරුණෙමි,
සය කෝටියක් මායා ශක්තීන් මා පසුපස හඹා ආවේ,
වෙන වෙන මායාවන්ද මතුව ආවේ - 45

සමීපව සිටින්නන් බොහෝ දෙන එක්ව
නාස්තිවාදය උගන්වා, දිව හිරි වැටී යන්නට,
නෑයන් කියනා පරණ දෙනුන් රැළ,
මා වටලා ගෙන, තමන් හා එක් කර ගන්නට තැත් දැරූ
උපවාසය ම උසස් දහම් මඟ යැයි වේදාන්තයන් ද - 50

තහවුරු කරනට සිප් සතර පෙන් වූයේ,
සමයවාදීන් තම වේදයන් තුළ
පරම සත්‍ය ගැබ්ව ඇති බව දෙසන්නේ
රුදුරු මායා වාදය නම් වූ,
මහ කුණාටුව සුළියක් සේ කැරකී ඝෝෂා කරන්නේ - 55

ලෞකිකය කියනා හැකියාව පිරි සර්පයා ගේ,
ශාස්ත්‍ර වේදයන් සතු දරුණු විෂ අත්පත් කර ගෙන,
එහි පවතින මහත් මායාවන් මා වට කර ගති,
නො වරදින සේ හසු කර ගත් දෙව් සිතිවිල්ලේ අනලස්ව,
ගින්න දුටු ඉටි පිඩක් විලසින් - 60

නමදිමින් සිත උණු වී වැළපී සිරුර වෙවුලා,
නටමින් ද, අඳෝනා දෙමින් ද, ගයමින් ද, තුති පුදා,
රකුසා ද, මූඪයා ද තමන් ඩැහැගත් දෑ අත් නො හරින්නා සේ,
තම පිළිවෙත් අත් නො හැර අදරින්,
කිරි ගසට ඇන්නා සේ - 65

හදවත උණු වී උතුරා සමුදුර මෙන් පවතින්නේ
හදවත වියරුව, සිරුර ද වෙවුලා,
ලෝ දනන් තමන් රකුසෙකැ යි සිනහවෙද් දී,
ඔවුන ගෙ පරිභවය සුළු කොට තකා, විළි බිය නො මැතිව,
නිගරු වදන් තමනට අබරණ මෙන් බාර ගන්නේ - 70

තමන්ට සියල්ල හැකි යැයි දස්කම් පිරි හැඟුමෙන් යුතුව,
පිළිසරණයම පරම අසිරිය මෙන් සිතා,
වසු පැටවකු ඇති එළදෙනක සේ සිතා අඬා දොඩා,
අන් දෙවි කෙනෙකු සිහිනෙනුදු නො සිතන අයකු වී,
අසමසම පරම සම්පත මිහිපිට පහළව - 75

ගුරු මූර්තිය මෙන් වැඩ සිට, අසිරි දෙවා වදාරා,
අවැඩක් නො වන සේ දෙපා කමල්,
වෙන්ව යාමට නො දන්නා, සේයාවක් විලසින්
පෙරත්, පසුවත් පිළිකුලක් නැත ඒ දිසාවට ම,
ඇටකටු ද මෙළෙක් වී යන අයුරින්, මුදුව තැවෙයි - 80

ආදරය නම් වූ ගංගාව පිටාර ගලා යන සේ,
යහපත් ඉඳුරන් සැම තැන්පත්ව, දෙවිඳුනේ යැයි පසසා,
වචන ගොත ගැසෙන්න ද, සිරුර කිළිපොළා යන්න ද
සුරත් කුසුම් නමදින්නට ද, හදවත් කුසුම විකසිත වන්නට ද,
දෙනෙත් සතුටින් මුදු කඳුළු දහරා වගුරන්නේ - 85

නො පසුබට ආදරය, දිනපතා ඔබ කෙරේ වගුරන අයහට
මවක් වී ඔවුන් ඇති දැඩි කළේ පසසා
පරම දහම සලසන යතිවරයකු වී, අකුසලය දුරු වන අයුරින්
අත දෙන්නට සමත් දෙවිඳුන්, පසසා,
මථුරාවේ රජිඳුන් පසසා - 90

කූඩල් පුද බිමේ වැජඹෙන ගුරු නාදාණන්, පසසා
තිල්ලෙයියම්බලමේ මහඟු රැඟුම් රඟන්නා, පසසා
අද මට නීරස නො වන අමෘතය පසසා,
මහලු බවක් නැති චතුර් වේදයනට මූලිකයාණන් පසසා,
වෘෂභ ධජය දරනා සිව දෙවිඳුන් පසසා - 95

විදුලියක් බඳු රුවක් දරා සිටින්නා පසසා
ගලකින් පට්ටයක් ගලවා ගත් මියුරු ඵලය පසසා
රන්වන් ගිරක් බඳු රුවැත්තාණන්, පසසා
අහෝ මට පිළිසරණ වන දෙවිඳුන් පසසා
උත්පාද, තිථි, භංග කරනා සමිඳුන් පසසා - 100

දුක දුරු කර, පිළිසරණ වන පියාණන් පසසා,
ඉසිවරයාණන් පසසා, දෙවිඳුන් පසසා
ආලෝකය විහිදු වන, පළිඟු හා සමාන සමිඳුන් පසසා,
රජිඳාණන් පසසා, අමෘතය පසසා,
මන බැදි සිරි පා කමල් ඇත්තාණන්, පසසා - 105

නියැදි දම් පනවන සමිඳුන් පසසා,නිර්මලයාණන් පසසා,
මුලය වන සමිඳුන් පසසා, වියතාණන් පසසා,
පිළිසරණ වන දෙවිඳ, මියුරු ඵලයක් වන ඔබ පසසා,
ගංගාවක් දරා සිටිනා සමිඳුන් පසසා,
අප හිමිපාණන් පසසා, සිතැඟි සේ සිටින්නා පසසා - 110

නිහීනයා බැතිමතකු කළ සමිඳාණන් පසසා
මැතිඳුන් පසසා, අංශු කලාපය වූ දෙවිඳුන් පසසා
සෛවයාණන් පසසා, නායකයාණන් පසසා
සලකුණක් වන සමිඳුන් පසසා, ගුණදම් රුවැත්තාණන් පසසා
සදහම සේ බබළන්නා පසසා,මතකයේ රැඳි සමිඳුන් පසසා - 115

සුරයන් අත්පත් කර ගත නොහැකි ඔසුව පසසා,
බැතිමතුනට සුළු කෙනෙකු වූ දෙවිඳුන් පසසා,
සත් මුතු පරපුරම දුගතියේ දුක්
නො විඳින අයුරින් ආසිරි වගුරන රජිඳුන් පසසා,
මිතුරාණන් පසසා, සහකරුවාණන් පසසා - 120

දිවිය පසසා, සම්පත පසසා,
විමුක්තිය සලසන්නා පසසා, මූලය වන සමිඳුන් පසසා,
පියාණන් පසසා. බැඳුම් සිඳ දමන්නා පසසා,
වදනත්, හැඟුමත් ඉක්මවා සිටි,
පැතිරුණු සයුරෙන් වට වූ ලොවේ ජීවය පසසා - 125

අසිරිමත් වුවද, චාම් සුන්දරත්වය පසසා
ඝන වළාවන් සේ, ආසිරිය වගුරන නෙත් සඟල පසසා
තිරව පිහිටි උතුම් ආසිරි ගිරි කුළ පසසා,
මාවත් කෙනෙකු කොට, ඔබ සිරි පා කමල,
හිස මත තැබුවෙහි, මා මෙහෙකරුකර ගත් සමිඳුන් පසසා - 130

යාතිකා කරන්නන් ගෙ දුක දුරු කරනා රජිඳුන් පසසා.
අමරණීය සතුටු සයුර පසසා,
වැනසුමත්, පහළ වීමත් ඉක්මවා සිටි සමිඳුන් පසසා,
පරමානන්දය ද ඉක්මවා සිටි සමිඳුන් පසසා
මුව දෙනගෙ බැල්ම රැඳි උමය ගෙ මනාලයාණන් පසසා - 135

දෙව් ලොව සිටිනා සුරයන්ගෙ මව් පසසා,
ලොවේ පසිඳුරන් ලෙස සිටිනා සමිඳු පසසා
ජලයේ සොබා ගුණ සතරක් ඇත්තාණන් පසසා
ගින්නෙහි සොබා ගති තුනක් ඇත්තාණන් පසසා,
වාතයේ සොබා ගුණ දෙකක් ඇත්තාණන් පසසා - 140

ආකාශයේ එකම සොබාවක් ඇත්තාණන් පසසා
උණු වන හදක් ඇති අය තුළ අමෘතය සේ සිටිනා සමිඳුන් පසසා
සුරයන් සිහිනෙනුදු නොදකින සමිඳුන් පසසා
සුනඛයකු වන මා අබියස දසුන් දැක් වූ දෙවිඳුන් පසසා,
තිරුවිඩෙයිමරුදූර දෙවොල වැඩ සිටිනා පියාණන් පසසා - 145

ජටාධරයේ ගංගාව පළඳා සිටින සමිඳුන් පසසා
තිරුවාවූරයේ වැඩ සිටිනා දෙවිඳුන් පසසා
සසිරිබර තිරුවෛයාරයේ වැජඹෙන සමිඳුන් පසසා
තිරුවන්නාමලයේ වැඩ සිටිනා දෙවිඳුන් පසසා
අමෘත මහ සයුරේ දසුන් දක්වන සමිඳු පසසා - 150

තිරු ඒකම්බයේ වැජඹෙන සමිඳුන් පසසා
අංශයක ගැහැණු රුවක් දරන්නා පසසා
තිරුප්පරායන්තුරෙයි වැඩ සිටිනා සිවයන් පසසා
තිරුපරාච්චිපල්ලියේ වැඩ සිටිනා සිව දෙවිඳුන් පසසා
අන් කිසිත් පිහිටක් නොදැක මා ඔබ පසසන්නෙමි -
155
තිරුක්කුට්රාලයේ වැඩ සිටිනා රඟන්නාණන් පසසා
තිරුවාඩුතුරයේ වැජඹෙන සමිඳුන් පසසා
තිරුවීන්කොයිමලයේ සිටිනා පියාණන් පසසා
තිරුපළනයේ සොබමන් අයුරින් වැඩ සිටින සමිඳුන් පසසා
තිරුකඩම්පූරයේ විරාජමානව බබළන දෙවිඳුන් පසසා - 160

සරණාගතවූවනට පිළිසරණ වන පියාණන් පසසා
කල්ලාල රුක මුල සිටි සය දෙනාටත්
තිරුකඩම්බ වනයේ ඇතුටත් පිළිසරණ වූ සමිඳුන් පසසා
දක්ෂිණ දේශයේ සිව දෙවිඳුන් පසසා
සැම රට වැසියනට ද දෙවිඳුන් පසසා - 165

සූකර පැටවුනට පිළිසරණ වූවාණන් පසසා
උතුම් කෛලාශ කූඨයේ වැඩ සිටිනා සමිඳුන් පසසා
පිළිසරණ වන, මෑණියන් පසසා
අඥාන අඳුර නසනා දෙවිඳුන් පසසා
බැතිමතකු වන මා මිලානව හුදකලා වූවා, නමුදු පසසමි - 170

ඔබ පා කමල හා එක්වන්නට පිළිසරණ පසසා
බිය නොවනු යැයි පිළිසරණවන්නා පසසා
විෂ අමෘතයක් සේ වැළඳු දෙවිඳුන් පසසා
පියාණන් පසසා, දෙවිඳුන් පසසා
නිත්‍යයා පසසා, නිමලයාණන් පසසා - 175

අප පතියාණන් පසසා, සියල්ලටම නිජබිමව සිටින්නා පසසා,
අනඟි උතුමාණන් පසසා, දෙවිඳුන් පසසා
අවබෝධයට විරලයාණන් පසසා, ඇල්මක් නැත්තාණන් පසසා
බමුණු වෙසක් මවා ගෙන වැඩ සිටින පරම දහම පසසා,
මෙය හොබිනේ දෝ, ඉවසනු බැරිය මූලාකාරයනි,පසසා - 180

නෑකම පසසා, මගේ ප්‍රාණය පසසා
මඳ නුවණක් ඇති මා පසසන්නෙමි, සිව දෙවිඳුන් පසසන්නෙමි
රූබරයාණන් පසසා, මනාලයන් පසසා,
පුළුන් බඳු පා ඇත්තිය පාර්ශවය කළ සමිඳාණන් පසසා
සුනඛයකු වන මා, ඇවිදින්නෙමි, බැතිමතා පසසන්නෙමි - 185

දීප්තිමත්ව බබළන දෙවිඳුන් පසසා
සුවෛතලයේ වැඩ සිටින දෙවිඳුන් පසසා
කුවයි පදීයේ වැඩ සිටින සමිඳුන් පසසා
කඳු රටක් ඇති රජිඳුන් පසසා,
සිප් සතර අරිකේශරිය පසසා - 190

තිරුක්කළුකුන්රම් වැඩ සිටින සම්පත් කුමරු පසසා,
තිරුප්පූවන ගිරිකුලේ වැඩ සිටින දහම පසසා,
අසරීරි සේ ද, රුවැතිව ද වැඩ සිටින සමිඳුන් පසසා
ආසිරි කන්දක් ලෙස වැඩ සිටිනා දෙව් පසසා
පිවිතුරුව වැඩ සිටිනා ඥාන ප්‍රදීපය පසසා - 195

වටහා ගන්නට විරල නිමලයන් පසසා
මුළු මුතු කැටයේ ජෝතිය, ඔබ පසසා,
ගැත්තාට පවා, ආදරය කරනා සමිඳුන් පසසා
නීරසක් නැති අමෘතය, ආසිරිය,ඔබ පසසන්නෙමි,
නාම දහසක් යුත් නායකයාණන් පසසා - 200

තාලි වැල ද, අරුගම් තෘණ ද මාලයක් සේ පළඳිනා සමිඳුන් පසසා,
මහත් ආලෝකයක් වන රංගන පෙරුමාන් පසසා,
චන්දන කල්කය තවරා ගත් රූබරයාණන් පසසා,
චින්තනයට නො හසු වන විරලයාණන්, සිව සමිඳුන් පසසා
මන්ත්‍ර මහ මෙරක රුවින් වැඩ සිටින සමිඳුන් පසසා - 205

අප මුදවන අයුරින් පිළිසරණ වන සමිඳුන් පසසා
කොටි දෙන ගෙ කිරි මුව පැටවාට දෙවා වදාළ සමිඳුන් පසසා
මහ රළැති සයුර මත වැඩියා වූ දෙවිඳුන් පසසා
පාන්කිරිත්තට පවා දහම් දෙසා පිළිසරණ වූ දෙව් රදුන් පසසා,
රුදුරු පසිඳුරන් දමනය කරනට පිළිසරණ වූ සමිඳුන් පසසා - 210

මිහි මත මනා ඇසුරු කළ පිවිතුරු සමිඳාණන් පසසා
මුල,මැද,අග වී සිටිනා දෙව් රදුන් පසසා
දුගතිය,සුගතිය,මිහිතල නො ගැටෙන අයුරින්
පඬි නිරිඳුනට මොක්පුර සලසා දුන් සමිඳාණන් පසසා
අතරක් නො මැතිව පැතිරී සිටිනා දෙව් රදුන් පසසා - 215

සසිරිබර සිවපුරයේ නිරිඳාණන් පසසා,
කළුනීර් මාලාව පළඳිනා දෙවිඳුන් පසසා
නමදින බැතිමතුන ගෙ මොහඳුර සිඳ දමන්නා පසසා
නපුර, යහපත කිසිවක් නොදත් සුනඛයා,
පුද කළ වදන් මාලා පිළි ගෙන, ආසිරි වගුරන සුරිඳුන් පසසා - 220

තිරිපුරය දවා ලූ පැරැන්නා පසසා,
උතුම් රැස් කිරණ රැඳි පරම සමිඳුන් පසසා,
පසස පසසා, සපුන් පළඳා ගත් සමිඳුන් පසසා
පසස පසසා, පැරැන්නේ මූලයාණන් පසසා
පසස පසසා, චිරං ජයතු ජය පසසා - 225

පරිවර්තනය: ආර්. වඩිවේල් (විශ්‍රාමලත් උපගුරු), ඩී. ජී. ලින්ටන්, (විශ්‍රාමලත් විදුහල්පති), 2013
Poatri Thiruvahaval


Tuhan Vishnu
Yang tinggi dan bermahkota bergemerlapan
Mengukur tiga dunia dengan dua langkah -
Untuk memenuhi doa dewa bermuka empat dan dewa-dewa lain
Yang bersujud di hadapanNya.
Tuhan Vishu telah pun dipuji oleh orang kudus dari empat arah,
dalam kekaguman, dengan semua lima deria mereka.
Pada satu hari di purba kala,
Tuhan Vishnu mengambil bentuk babi berkuat dan berderas
Supaya berusaha untuk melihat hujung Tapak KakiMu,
Dengan menggali melalui tujuh dunia di bawah;
Namun demikian beliau menjadi letih dan lelah, dan memujiMu,
“Oh Maha Esa yang menjalankan dunia ini dari purba kala, Mu yang selalu Berjaya”
Masih tak dapat melihat tapak kaki Mu yang merupakan bunga teratai!
Namun begitu, di dunia ini yang dikelilingi laut (10)
Jiwa dapat menyembah tapak kakiMu,
Jiwa-jiwa telah pun,
Berlepas daripada memasuki Rahim binatang, yang banyak jumlahnya,
Dari gajah sehingga semut, oleh kerana karma baik mereka;
Semasa peringkat embrio manusia dalam rahim ibu
Terselamat dari kecelakaan, akibat perjuangan antara bakteria yang tak terhitung,
Pada bulan pertama janin sebesar buah ‘thandri’ terselamat dari terbelah dua
Pada bulan kedua itu terselamat dari serangan yang boleh menjadikannya amorfus
Pada bulan ketiga itu terselamat dari banjir cairan di Rahim
Pada bulan dua kali dua itu terselamat dari kesuraman sengit, akibat cairan rahim
Pada bulan kelima itu terlepas dari keguguran
Pada bulan keenam itu terselamat dari ketidakenakan kegatalan keterlaluan (20)
Pada bulan ketujuh itu terlepas dari kematian pramasa
Pada bulan kelapan, terlepas dari kesulitan oleh kerana penuh sesak dalam Rahim
Pada bulan kesembilan, terlepas dari kesakitan oleh kerana cuba keluar dari Rahim
Dalam bulan kesepuluh, yang ditunggu-tunggu,
Bayi, dengan ibunya terselamat dari kesulitan, sebesar laut, dalam proses kelahiran.
Selepas dilahirkan di bumi ini, dan semasa meningkat tahun demi tahun
Terlepas dari banyak kesusahan oleh kerana tekanan dan ketegasan orang seperti ibubapa
Terlepas dari kesusahan oleh kerana perkumuhan pada pagi, kelaparan pada tengah hari,
Tidur pada malam dan berbagai perjalanan!
Terlepas dari mata merompak gadis (30)
Dengan rambut hitam, bibir merah, senyuman putih, dan payudara yang menarik,
Dan juga lemah gemalai seperti merak pada musim hujan!
Terlepas dari ketamakan, yang merupakan gajah tergila-gila,
Di tanah yang luas bentang, yang dihuni orang gila
Terlepas dari pelbagai pembelajaran yang seluas seperti banyak lautan
Terlepas dari kekayaan yang merupakan penjelmaan masalah
Terlepas dari kemiskinan yang merupakan racun usang (40)
Dan banyak lagi dugaan remeh temeh!
Kemudiannya, termuncul kesedaran bahawa ‘adalah Tuhan yang Maha Esa’
Dan tertarik pada ‘Yang Maha Besar’ itu, yang tidak mempuyai kebencian.
Ketika itu
Muncullah enam puluh juta kuasa maya, yang bermula dengan pendayaan masing-masing!
Kawan rapat dan tetangga muncul dan terus menyebut kata kufur
Sehingga lidah mereka menjadi berbelulang;
Oleh kerana perhubungan yang terkuno, segala sanak saudara, yang merupakan roh-roh yang
mengikuti melalui banyak kelahiran, telah berkumpul di sekeliling jiwa tersebut di atas,
Memegang mereka sambil berteriak, turut menjadi gelisah;
Yang mahir dalam Veda menyebut
bahawa puasa adalah amalan keagamaan yang terbaik (50)
Dengan rujukan pada Sastera untuk menegaskan kebenaran sebutan mereka,
Ahli agama-agama bertengkar dengan menegaskan
Bahawa agama masing-masing adalah agama yang berpatutan;
Taufan Mazhab Maya yang angkuh, berpusar, meluru dan berhembus dengan kuat;
Mazhab Lokayat yang berbeza dari semua yang lain,
Merupakan seekor ular berkilat, berkuat dan teramat berbisa,
Serta turut menyertai dalam pergaduhan
Dan mengeluarkan butir- butir kepalsuan yang amat berkuasa.
Namun demikian, jiwa itu menggenggam kepada falsafah yang baru disedarinya,
Tanpa dipengaruhi oleh falsafah-falsafah lain;
Dan seperti lilin menjadi cair dalam api, (60)
Jiwa itu menyembah dengan hati yang lembut dan menangis;
Dengan badannya yang gementar, sambil menari, menyanyi dan memuji,
Dan jiwa itu berdiri teguh dalam cinta yang tulen dan tidak berhenti-henti;
Sebagai ragum dan dungu yang tidak melepaskan cengkaman mereka,
Dengan kasih sayangnya yang berterusan,
Dan seperti paku dalam pokok hijau;
Cintanya meleleh bertambah sehingga
dia terumbang-ambing seperti laut berombak; hatinya merana;
badannya menjadi gelisah dengan ghairah.
Walaupun dunia mengejeknya dan memanggilnya ‘hantu’, dia mengetepikan rasa malu;
Dan menerima sebutan buruk orang negara, sebagai barang permata;
Dia tidak beralih dari haluannya; (70)
Dengan melepaskan kecerdasannya;
Dia sangat ingin memperolehi keinsafan murni yang mengagumkan
Dengan berkat Tuhan Siva;
Dia menangis kuat dan bimbang, seperti seekor lembu yang terpisah dari anaknya;
Tidak memikiri, walaupun dalam impiannya, tuhan-tuhan lain kecuali Tuhan Maha Esa!
Tanpa mengetepikan keagungan limpah kurnia Yang Maha Esa,
Yang turun sebagai seorang Guru, di Bumi ini dari langit yang sukar dijangkau,
Dia berpegang kepada tapak kaki ilahiNya;
Seperti bayang-bayang yang tidak pernah berpisah dari sesuatu bentuk,
Dia terus bersembah di depan dan mengikuti di belakanag Tuhan
Tanpa berasa penat dalam usahanya,
Dan menyembah ke arah di mana Guru yang mulia telah pun memberkatinya,
Semasa tulangnya menjadi lembut dan mencair dengan kebaktian lembut; (80)
Sungai kebaktian melimpah tebingnya;
Dengan kesemua deria baiknya bertumpu bersama, dia berteriak ‘Oh Tuhan!’;
Ucapannya teragak-agak; bulu romanya meremang;
Dia membawa kedua-dua tangan bersama dan berdoa;
Mindanya yang merupakan teratai, mekar;
Terdapat titisan air mata oleh kerana kegembiraan;
Pujian pada Mu!
Sebagai seorang Ibu, Mu memelihara jiwa
yang setiap hari mempertingkatkan kebaktian secara yang sebut tadi!
Oh Tuhan, Yang menjelmakan diriMu sebagai seorang Brahmin
Dan memberi Pengetuan yang Benar,
Dan berkebolehan membantu makhluk demi menhilangkan karma mereka, Pujian pada Mu!
Oh Raja bagi Madurai yang bergilang gemilang sebagai emas, Pujian pada Mu! (90)
Oh Batu Delima Yang berada di Bandar Koodal, Pujian pada Mu!
Oh Yang menari dalam Dewan di Thillai Selatan, Pujian pada Mu!
Oh Yang menjadi Nektar Ilahi bagi ku pada hari ini, Pujian pada Mu!
Oh Tuhan Yang asal wujud Veda yang kekal abadi.Pujian pada Mu!
Oh Tuhan Siva yang mempunyai bendera berjaya
Yang membayangkan seekor lembu jantan, Pujian pada Mu!
Oh Tuhan yang mempunyai berbagai manifestisasi tertarik
Yang bergemerlapan, Pujian pada Mu!
Oh Tuhan, yang manis seperti buah, telah melembutkan hatiku
Sebagai mengupas serabut daripada batu, Pujian pada Mu!
Yang merupakan sebuah gunung emas, selamatkanku! Pujian pada Mu!
Aduhai! Yang mengurniaiku dengan berkatMu, Pujian pada Mu!
Yang mencipta, menahan dan membubar segala-galanya, Pujian pada Mu! (100)
Oh Ayahanda! Yang menghilangkan kesengsaraan, Pujian pada Mu!
Oh Maha Esa, Pujian pada Mu! Yang Maha Wujud, Pujian pada Mu!
Oh Gumpalan hablur berkilau, Pujian pada Mu!
Oh Raja, Pujian pada Mu! Oh Nektar Ilahi, Pujian pada Mu!
Yang merupakan adil dan munasabah, dan bertapak kaki harum,
Yang merupakan tempat perlidungan, Pujian pada Mu!
Yang Maha Mengetahui, Pujian pada Mu!
Yang melampaui segala kelemahan, Pujian pada Mu!
Yang Kewujudan Pertama, Pujian pada Mu!
Yang Serba Berpengetahuan, Pujian pada Mu!
Yang merupakan tempat akhir dan tetap bagi kesentosaanku, Pujian pada Mu!
Yang meyenagkanku sebagai sebiji buah, Pujian pada Mu!
Oh Tuhan Yang mempunyai rambut kusut,
dimana terwujud Sungai Ganga, Pujian pada Mu! (110)
Oh Pemilik kami, Pujian pada Mu! Oh Kesedaran dalam hati kami,Pujian pada Mu!
Yang menerimaku, yang merupakaan suatu insan yang hina,
sebagai hamba Mu, Pujian pada Mu!
Oh Tuanku, Pujian pada Mu! Yang terlalu Halus, Pujian pada Mu!
Oh Saiva, Pujian pada Mu! Oh Pemimpin, Pujian pada Mu!
Yang wujud sebagai lambang, Pujian pada Mu!
Yang berakhlak mulia, Pujian pada Mu!
Yang menjadi Arah berpatutan, Pujian pada Mu!
Yang wujud dalam fikiranku, Pujian pada Mu!
Oh Nektar Ilahi yang susah dicapai oleh Dewa, Pujian pada Mu!
Oh Tuhan yang senang di capai bagi pemuja lain, Pujian pada Mu!
Oh Raja, yang menentukan agar dua puluh satu generasi itu tidak menderita,
oleh kerana ditenggelamkan dalam neraka serba aneka,
dengan berkati dan menerima mereka sebagai pemuja Mu, Pujian pada Mu!
Oh Sahabatku, Pujian pada Mu! Oh Pembantuku, Pujian pada Mu! (120)
Oh Kehidupan bahagiaku, Pujian pada Mu!
Yang sangat dihargai, Pujian pada Mu!
Yang mengurniakan pelepasan (dari putaran lahir-maut), Pujian pada Mu!
Yang menjadi Asal sekali, Pujian pada Mu!
Oh Ayahnda, Pujian pada Mu!
Yang menghapuskan ikatan duniawi, Pujian pada Mu!
Yang tiada perbandingan, serta melampaui kata dan persepsi, Pujian pada Mu!
Yang menjadi akar dan akibat dunia yang dikelilingi laut berluas, Pujian pada Mu!
Oh Tuhan yang tampan, yang merestui pemuja dengan segera,
walaupun Mu merupakan Sesuatu yang tak dapat dinikmati
dengan senangnya , Pujian pada Mu!
Oh Tuhan yang menyerupai mataku - yang berkati seperti awan hitam,
Pujian pada Mu!
Oh Gunung berbelas-kasihan yang tetap, Pujian pada Mu!
Yang sudi menerimaku sebagai pemujaMu dan restuiku
dengan letak tapak kakiMu atas kepalaku, Pujian pada Mu! (130)
Yang mamadamkan penderitaan mereka,
yang berdoa dengan membawa kedua-dua tangan bersama, Pujian pada Mu!
Oh Lautan bahagia yang tiada ketumpasan, Pujian pada Mu!
Yang melampaui kemunculan dan kebinasaan, Pujian pada Mu!
Yang melampaui segala-galanya, Pujian pada Mu!
Oh Swami padaNya yang mataNya menyerupai mata rusa, Pujian pada Mu!
Yang menyerupakan seorang ibu bagi dewa, Pujian pada Mu!
Yang meresapi bumi dengan lima sifat, Pujian pada Mu!
Yang wujud dalam air dengan empat sifat, Pujian pada Mu!
Yang muncul dalam api dengan tiga sifat, Pujian pada Mu!
Yang sudi wujud dalam udara dengan dua sifat, Pujian pada Mu! (140)
Yang wujud di angkasa dengan satu sifat, Pujian pada Mu!
Yang menjadi Nektar Ilahi pada mereka dengan hati,
Yang dilembutkan kesalihan kesungguhan, Pujian pada Mu!
Yang tak dapat dicapai oleh dewa, maupun dalam mimpi mereka,
Pujian pada Mu!
Mu merestuiku yang menyerupai seekor anjing, semasa ku masih sedar, Pujian pada Mu!
Oh Ayahanda yang mengeduduki Idaimarudu, Pujian pada Mu!
Yang mempunyai Sungai Ganga dirambut kusutMu, Pujian pada Mu!
Oh Raja yang mengeduduki Aarur, Pujian pada Mu!
Oh Tuhan Thiruvaiyaru yang mulia, Pujian pada Mu!
Oh Tuhan di Annamalai yang payah untuk mencapai, Pujian pada Mu!
Yang wujud sebagai laut Nektar Ilahi yang dinikmati mataku, Pujian pada Mu! (150)
Ayahandaku yang mendiami Aehambam, Pujian pada Mu!
Yang mempunyai rupa di mana kelihatan Si Wanita pada sebahagiannya, Pujian pada Mu!
Yang mendiami Paraaythurai dengan gembira, Pujian pada Mu!
Yang mengeduduki Siraappalli dengan bahagia, Pujian pada Mu!
Tiadalah ku sokongan lain selain Mu, Pujian pada Mu!
Oh Nadaraja yang menari di Thiru Kutraalam, Pujian pada Mu!
Oh Raja yang berada di Kohazhi dengan bahagia, Pujian pada Mu!
Oh Ayahanda yang berada di Gunung Eenkoi, Pujian pada Mu!
Si Kacak yang mendiami Pazhanam yang terindah, Pujian pada Mu!
Yang berwujud secara semula jadi di Kadampur, Pujian pada Mu! (160)
Yang merestui mereka yang mendekati Mu
dengan kesalihan sepenuhnya, Pujian pada Mu!
Yang menduduk di bawah pokok ‘itti’, dan merestui enam orang perempuan
serta seekor Gajah putih (di Kadambavanam), Pujian pada Mu!
Oh Tuhan Siva yang dimiliki negara Selatan (India), Pujian pada Mu!
Yang menjadi Tuhan pada manusia di segala Negara, Pujian pada Mu!
Yang berbelas kasihan terhadap anak babi, Pujian pada Mu!
Yang menjadikan Gunung Kayilai yang mulia
sebagai tempat tiggalMu, Pujian pada Mu!
Tolong merestuiku (supaya mencapai ‘mutti’), Pujian pada Mu!
Oh Tuhan, tolong menhilangkan (sikap keangkuhan serupa dengan) kegelapan,
Pujian pada Mu!,
Ku yang menjadi hambaMu, telah menjadi lemah dan layu,
disebabkan kesepian, Tolong menyelamatkan ku! (170)
Tolong merestuiku supaya menginginkan pencapaiaan keadaan,
Yang sangat bahagia dan tetap, Pujian pada Mu!
Memberkatiku dengan kata meggalakkan, ‘jangan risau’, Pujian pada Mu!
Yang sudi menelan bisa sebagai Nektar Ilahi, Pujian pada Mu!
Oh Ayahandaku, Pujian pada Mu! Oh Tuan, Pujian pada Mu!
Yang kekal abadi, Pujian pada Mu!
Yang melampaui segala ketidaksucian, Pujian pada Mu!
Yang penuh degan kasih sayang, Pujian pada Mu!
Yang menjadi asal bagi kewujudan segalanya, Pujian pada Mu!
Yang Maha Agung, Pujian pada Mu! Yang sangat bemrurah hati, Pujian pada Mu!
Yang payah dicapai, Pujian pada Mu!
Yang melampaui segala ikatan duniawi, Pujian pada Mu!
Oh Pengadil yang datang dengan menyamar diri sebagai ‘brahmin’, Pujian pada Mu!
Patutkah ku direstui Tuhan? Ku tak dapat terimanya! Tolong menyelamatkan ku!
Yang menjadi Asal sekali, Pujian pada Mu! (180)
Yang menjadi saudara-maraku, Pujian pada Mu!
Yang menjadi roh kedalam jiwaku, Pemujian pada Mu!
Yang Terbaik, Pujian pada Mu! Oh Tuhan Siva, Pujian Pada Mu!
Yang Kacak, Pujian pada Mu! Oh Mempelai, Pujian pada Mu!
Yang berada Dewi, yang kakinya selembut kapas dan cantik,
di sebahagian rupa Mu, Pujian pada Mu!
Ku yang menyerupai anjing, adalah hambaMu,
yang telah berhancur hati dan murung, Pujian pada Mu!
Oh Maha Esa yang bergemilang, Pujian pada Mu!
Oh Tuhan, sebagai mataku, yang mengeduduki Kavaittalai, Pujian pada Mu!
Oh Raja yang sudi mendiami Kuvaippathi, Pujian pada Mu!
Oh Raja negeri bergung-ganang, Pujian pada Mu!
Yang megeduduki Arikesari yang terkenal bagi Pendidikan, Pujian pada Mu! (190)
Oh Tuhan mewah yang mengeduduki Thirukkazhukundru, Pujian pada Mu!
Oh Tuhan, yang berada di Gunung Kayilai,
dan juga mendiami Puvanam, Pujian pada Mu!
Oh Tuhan yang berupa dan juga tanpa rupa, Pujian pada Mu!
Oh Sebuah Gunung berbelas kasihan, Pujian pada Mu!
Oh Cahaya yang melampaui peringkat ‘thuriya’, Pujian pada Mu!
(‘thuriya’=peringkat keempat dalam keadaan minda, yang disamakan dengan keadaan tidur)
Yang sejelas-jelasnya, tetapi payah bagi persepsi, Pujian pada Mu!
Oh Bercahaya Mutiara tulen yang tak dicucuk, Pujian pada Mu!
Yang menyayangi mereka yang meyerahkan diri pada Mu, Pujian pada Mu!
Oh Nektar Ilahi yang tiada tahap kepuasan, Pujian pada Mu!
Yang penuh belas kasihan, Pujian pada Mu!
Oh Tuhan, yang dipanggil pemujaMu
dengan nama yang melebihi seribu, Pujian pada Mu! (200)
Yang memakai kalungan yang dibuat
dengan dengan rumput ‘Aruhu’ yang bertangkai panjang, Pujian pada Mu!
Oh Penari yang merupakan Nyala yang terus membesar, Pujian pada Mu!
Yang Kacak dengan memakai pes cendana, Pujian pada Mu!
Oh Siva yang melampaui fikiranku, Pujian pada Mu!
Yang sudi mendiami Gunung Mahendra
di mana wujudnya kitab “mantra”, Pujian pada Mu!
Yang membebaskan kami dari putaran lahir dan maut, Pujian pada Mu!
Yang memberkati supaya harimau betina menyusui anak rusa, Pujian pada Mu!
Yang berjalan atas laut berombak, Pujian pada Mu!
Yang memberkati burung ‘karunkuruvi; pada masa kuno, Pujian pada Mu!
Yang wujud sepenuhnya dihatiku,
supaya kekuatan pancinderaku dihapuskan, Pujian pada Mu! (210)
Yang menurun ke bumi dengan pelbagai rupa, Pujian pada Mu!
Yang menjadi asal, tengah, dan akhir, Pujian pada Mu!
Yang memberkati Raja Pandiya supaya beliau mencapai ‘mutti’,
dan dengan itu, dibebaskannya dari memasuki neraka, syurga dan bumi ini,
Pujian pada Mu!
Yang Maha Wujud, Pujian pada Mu!
Oh Ketua Sivapruam yang penuh dengan bunga yang segar, Pujian pada Mu!
Yang memakai kalungan yang terdiri dari bunga ‘sengkzhuneer’, Pujian pada Mu!
Yang menghilangkan delusi pemujaMu, Pujian pada Mu!
Tolong menerima kalungan kataku, yang digubahku, yang menyerupai anjing, tanpa
pengetahuan untuk membezakan antara yang salah dan sesuai, Pujian pada Mu! (220)
Oh Tuhan yang terkuno, yang membakar banyak kota, Pujian pada Mu!
Oh Kilauan agung, Yang Maha Agung, Pujian pada Mu!
Pujian pada Mu! Pujian pada Mu! Yang Maha Esa yang menjadikan ular sebagai hiasanMu!
Pujian pada Mu! Pujian pada Mu! Yang terkuno dan menjadi sebab bagi segala!
Pujian pada Mu! Pujian pada Mu! Berjaya, Berjaya! Pujian pada Mu! (225)
Thirucchitrambalam


Terjemahan: Mannar Mannan Maruthai, K. Thilakavathi, So. Supramani (2019)
4. स्तुति स्तोत्रमाला

1 विरिंचि देवगण गद्गद् होकर प्रार्थना करते रहे।
अपने दोनों चरणों से विश्णु ने तीनों लोकों को नापा।

3 चतुर्दिकों से मुनि पु्रगव अपनी पंचेन्द्रियों से अनुभूति प्राप्त कर
तेजोमय मुकुटधारी नारायण की स्तुति कर प्रसन्न हुए।

5 नारायण ने तो ईष के दिव्य चरणों के आद्यान्त स्वरूप को
देखना चाहा।
बलिश्ट वराह का अवतार लेकर प्रयत्न किया।

7 सप्त पाताल लोकों को कुरेदकर फोड़कर देखा।
निराष होकर षंकर की जय जयकार करने लगे।
‘‘आद्यान्त स्वरूपी, जय हो, जय हो‘‘ की स्तुति से आराधना करने लगे।
उनके लिए षंकर के श्रीचरण अगोचर ही रहे।

10 देवाधिदेवों के लिए अगोचर, अगम्य, मेरे लिए सुलभ रहे।

11 विषाल समुद्र से घिरे संसार में, कर्मों के फलस्वरूप
हाथी से चींटी तक, दोश रहित गर्भ में जन्म लेने के दुख से बचा।

13 मानव जन्म में माता के उदर में
निर्दोश कीटाणुओं के संघर्श से बचा।

15 गर्भधारण के प्रथम मास में लघुफल सदृष आकर ग्रहण कर,
टूटने से बचा कि दो टुकड़े न हो जाऍं।
द्वितीय मास में गर्भ छिन्न-भिन्न होने से बचा।

17 तृतीय मास में मदनीर स्राव से बचा।
चतुर्थ मास में गाढ़ांधकार से बचा।

19 पंचम मास में गर्भ नाष से बचा।
शश्ठ मास में अधिक मत्त अवस्था की बाधा से बचा।

21 सप्तम मास में गर्भ स्खलन से बचा।
अश्ठम मास में विकास बाधा से बचा।

23 नवम मास में अनहोनी घटना से बचा।
दषम मास में मॉं सहित मैं, प्रसाव वेदना के दुख-सागर से बचा।

26 अवस्था के विकास में उद्भूत विभिन्न प्रकार के,
स्नेहाधिक्य दुख से बचा।

28 प्रातः मल मूत्रादि के, दिन में भूख आदि के,
रात्रि की निद्रादि के, यात्रा-दुख के, कश्टों से निवृत्त हुआ।

30 ष्याम केष, रक्तांभ अधर, रजत हास्य, वर्शाकालीन मयूर सदृष आकार,
घने व स्तन-भार से कंचकि फट जानेवाले उन्नत उरोज,
स्तन-भार से पतली कमर ऐसी दीखती है मानों टूट न जाय,
बृहत द्वय कुचोन्नत ऐसे दीखते हैं मानों उनके भीतर तिनका भी
प्रविश्ट न हो,
ऐसी कामिनियों के तीक्ष्ण नयनों के, प्रहार से बचा।

36 सांसारिक जीवन को ही अधिक प्रश्रय देनेवाले उन्मत्तों के मध्य
मदमात्सर्य रूपी मत्त गजों से बचा।

38 षिक्षा रूपी नाना सागरों में डूबने से बचा।
धन संग्रह के घोर कश्ट से बचा।

40 दारिद्रिय रूपी भयंकर विश से बचा।
अन्य विविध निकृश्ट कार्यों से बचा।

42 भगवान के अस्तित्व पर आस्था हुई।
द्वेश रहित उस पदमानंद स्वरूप को पाना चाहता था।
छः करोड़’ माया षक्तियॉं
भिन्न भिन्न प्रकार से अपना स्वरूप दिखाने लगीं।

46 इश्ट-मित्र-बन्धु तथा नाना प्रकार के लोग
जिह्वा में निषान पड़ने तक नास्ति तत्व पर बोलते रहे।

48 गायों के समूह की भॉंति जन्म जन्मान्तर के पुरातन प्रीतिवाले बन्धु
गले लगाकर मनाने लगे कि पुनः लौकिक दुनियॉं में आ जाओ।

50 वैदिक सनातनी लोगों ने कहा कि व्रत पूजा अनुश्ठान ही धर्म है।
षास्त्र ज्ञान के माध्यम से यह सिद्ध किया कि वही श्रेश्ठ धर्म है।

52 भिन्न भिन्न धर्मावलंबी साधकों ने ऊंचे स्वरों में कहा कि
अपना अपना धर्म ही जीव उद्धरत्रार के लिए उन्नत मार्ग है।

’ मामायै मायै वैन्दवम् वैकरि
ओमायै उळ्ळॉळि यारारु कोडियिर
रामान मन्दिरज्ञ् सत्ति तन् मूर्तिकळ ‘‘तिरुमंदिरम‘‘
आमा यलवा न तिरिपुरै यांगे।

54 जगत मिथ्या कहकर बड़बड़ानेवाले मायावादी अपने सिद्धांत को
आंधी की तीव्र गति में बहाकर अट्टहास करने लगे।

56 सांसारिक सुख(-प्रेयस) के सिवाय भगवान के अस्तित्व को न माननेवाले,
लोकायतवाद के सिद्धांत, चमकीले सर्प के भयंकर विश के समान
बनकर फैले।

58 इस पगकार नानाविध सिद्धांतों के मायावी चक्कर में मैं घिरा हुआ था।

59 इस सिद्धांताके के चक्कर में फंसे बिना, थके बिना,
आग में पड़े मोम के समान पिघलकर, प्रभु!
तुम्हें नमन करते हुए, हृदय द्रवित हुआ, रोते हुए
थर थर कॉंपते हुए, नाचते गाते हुए, बिलखते हुए स्तुति करने लगा।

63 चिमटा और मूर्ख अपनी पकड़ को नहीं छोड़ते।
मैंने तुमको दृढ़ हाथों से जकड़ कर प्रेम किया।

65 हरे भरे बढ़ते वृक्ष में कील ठोंकने के सदृष
दृढ़ता से तुम्हारे प्रति द्रवित होकर, समुद्र की तरंगों की तरह भक्ति
भावना उमड़ने लगे।

67 मन द्रवित हो उठा। तन खेद से तर हो गया। थर थर कॉप उठा।
संसार ने समझा कि इस पर भूत सवार हो गया है।

69 मैं लज्जित नहीं हुआ। उनका परिहास ही मेरे लिए वरदान बन गया।
मन में क्लेष नहीं हुआ।

71 गर्व मिटा, षिव-ज्ञान बोध की जिज्ञासा बढ़ी,
स्वयं को मोक्ष-मार्ग की ओर प्रवृत्त होते देख विस्मित हुआ।

73 गाय के अपने बछड़ के लिए रंभाने सदृष चीखा, चिल्लाया।
स्वप्न में भी और किसी देव का स्मरण नहीं किया।

75 दिव्य परमानन्द स्वरूप ने इस पृथ्वी तल पर
गुरुमूर्ति बनकर मुझे कृपा प्रदान की। उसकी क्या अद्भुत महिमा है।

77 यह कोई साधारण घटना नहीं है।
उपेक्षा किए बिना प्रभु के श्रीचरणों का छाया सदृष अनुषरण
करता रहूंगा।

79 द्वेश, वासना रहित होकर प्रभु की दिषा की ओर दृश्टिपात करके
हृदय द्रवीभूतकर, रो रोकर अस्थि गल जाने तक उनकी स्तुति करूंगा।

81 भक्ति बाढ़ उमड़ आती है। पंचेन्द्रियॉं अपनी षक्ति खो
बैठती हैं। षक्तिहीन हो जाती हैं।
‘‘प्रभु! नाथ! रक्षा करो‘‘-कहते हुए प्रलाप करने लगता हूं।

83 वाक् षक्ति अषक्त हो जाती है। रोमांचित हो जाता हंू।
हाथ जुड़ जाते हैं। हृदय खिल उठता है।
गद् गद् होकर आनन्दाश्रु उमड़ने लगते हैं।

86 इस भांति प्रभु ने षाष्वत प्रेम स्वरूप बनकर मेरी रक्षा की।
प्रभु को मेरा नमन।

88 आचार्य बनकर ज्ञान प्रदान करने आये।
मेरा कर्म विनश्ट हुए। आश्रय दाता! तुम्हारी जय हो।

90 स्वर्णिम मदुराधिपति। तुमको मेरा नमन।
संगमेष्वर गुरु, तुमको मेरा नमन।

92 नटराज भगवान की जय हो।
आज तुम मेरे लिए अमृत स्वरूपी हो। तुमको मेरा नमन।

94 षाष्वत चतुर्वेदों के अधिपति! तुमको मेरा नमन।
वृशभ अंकित विजय पताकावाले षिव! त्ुमको मेरा नमन।

96 नाना प्रकार के आकारवाले ज्योति स्वरूप जय हो।
पाशाण में धागा निकालने सदृष मुझ जैसे दास के उद्धारक प्रभु।

98 मेरे रक्षक प्रभु तुम स्वर्णिम पर्वत सदृष हो। तुम्हारी स्तुति करता हूं।
आह! मेरे प्रभु! मुझे कृपा प्रदान करो। तुमको नमन।

100 स्थिति, रक्षक, संहारक प्रभु, तुमको नमन।
दुख नाषक, मेरे पिताश्री, नमन।

102 ईष को जय हो। प्रभु महादेव को नमन।
जाज्चल्यमान प्रकाषपुंज प्रभु! तुमको नमन।

104 देवाधिपति नमन। अमृत स्वरूपी नमन।
सुगंधित श्रीचरणोंवाले नमन।

106 वेद विज्ञ! नमः। विमलाय नमः।
आदि स्वरूपा! नमः। ज्ञान स्वरूपा नमः।

108 आश्रय दाता! नमः। फलायै नमः।
गंगालंकृत जटाधारी! नमः।

110 प्रभु ईष! नमः। भावनागम्य! नमः।
निकृश्ट दास को भी सेवक बनाया, तुमको नमन।

112 देवाधिदेव! नमः। सूक्ष्म स्वरूपी! नमः।
मंगलकारी! नमः। प्रभु तुम्हारी जय हो।

114 मेरे लक्ष्याधिपति! नमः। सगुण स्वरूपी नमः।
धर्म स्वरूपी! नमः। स्मरण स्वरूपी नमः।

116 अमरों के दुर्लभ भेशज! नमः।
मुझ जैसे भक्तों को सुलभता से प्राप्त प्रभु, तुमको नमन।

118 इक्कीस पीढ़ियों तक के बन्धु बान्धवों को नरक की यातना से
बचाकर कृपा प्रदान करनेवाले ईष तुम्हारी जय हो।

120 मित्रवर जय हो, मेरे रक्षक प्रभु! जय हो
जीवनाधार जय हो। मेरे क्षेमनिधि जय हो।

122 मुक्ति स्वरूपी जय हो, आदि स्वरूपी जय हो।
पिताश्री जय हो, मोह नाषक जय हो।

124 मनो वाक् के अगोचर प्रभु जय हो।
विषाल सागर से घिरे सांसारिक जीवन स्वरूपी तुम्हारी जय हो।

126 अगोचर होने पर भी, भक्त-जन-सुलभ, सौन्दर्य स्वरूपी जय हो।
करुणा प्रद ष्याम मेघ स्वरूपी, जय हो।

128 षाष्वत कृपा पर्वत जय हो।
मुझ दास को भी भक्तों में स्वीकार करो।
तुम्हारे श्रीचरणों को षीष पर रख स्तुति करता हूं।

131 स्तुति करनेवालों के दुख-नाषक प्रभु जय हो।
अविनाषी आनन्द सागर1 जय हो।

133 तुम जन्म मृत्यु से परे हो, तुम्हारी जय हो।
अनन्त स्वरूपी, मूलाधारैक निलय जय हो।

135 मृगनेत्री उमा देवी के पति! तुम्हारी जय हो।
अमरों के माता सदृष रक्षक, प्रभु! तुम्हारी जय हो।

137 इस सृश्टि में, स्वाद, प्रकाष, गति, ध्वनि, गंध आदि पंच तत्वों
स्वरूपी! जय हो।
जल में चतुर्थ तत्व (गंध को छोड़कर षेश सब) स्वरूपी जय हो।

139 अग्नि में तीन तत्व स्वरूपी! जय हो।
वायु में दो तत्व स्वरूपी! जय हो।

141 आकाष में एक तत्व स्वरूपी! जय हो।
द्रवीभूतहोनेवालों के हृदय में अमृत स्वरूपी जय हो।

143 अमरों को स्वप्न में भी अगोचर, प्रभु! जय हो।
इस निकृश्ट दास को दिन में दर्षन देकर रक्षाकरनेवाले, जय हो।

145 तिरुवुडैमरुदुर में षोभयमान पिताश्री! नमः।
ग्ंगालंकृत जटाधारी! नमः।

147 तिरुवारूर स्वामी! नमःं
सुन्दर तिरुवैयारू में विराजमान प्रभु! नमः

149 अण्णमलै स्वामी! नमः।
महिमा मंडित अमृत सागर! नमः।

151 कांचीपुर में स्थित प्रभु, नमः।
अर्द्धनारीष्वर स्वामी! नमः।

153 तिरुप्परायत्तुरै में सुषोभित प्रभु! नमः।
तिरुच्चिराप्पल्लि में षोभित षिव! नमः।

155 तुम्हारे सिवा मेरा और कोई रक्षक नहीं है। मेरे रक्षक प्रभु! नमन,
कुट्र्लत्तु नटराज भगवान की जय हो।

157 तिरुप्पॅरुम्तुरै के गोंकलीष्वर प्रभु को नमन।

158 तिरुईंगो पर्वत राज! नमः।
सुन्दर तिरुप्पलनत्तु स्वामी! नमः।

160 तिरुक्कडम्बूर त्यागी! नमः।
आश्रय पानेवाले को कृपा प्रदान करनेवाले! नमः।

162 कल्लाल वृक्ष वटवृक्ष के नीचे आसीनस्थ होकर छः देवताओं को तथा
मदुरै में गज पर कृपा करनेवाले प्रभु को नमन।

तीन तत्वः प्रकाष, चेतन, ध्वनि
दो तत्वः चेतन, ध्वनि
एक तम्वः ध्वनि

164 दक्षिणाधिपति षिव! नमः।
अखिल देषाधिपति! नमः।

166 वराह षिषुओं को क्षीर प्रदान करनेवाले! नमः।
ऊंचे कैलाष पर्वतराज! नमः।

168 मुझे ज्ञान कृपा प्रदान करो, प्रभु! तुम्हारी जय हो।
मेरे अज्ञानांधकार को दूर करनेवाले प्रभु! जय हो।

170 दास अकेले रहकर थक गया है, रक्षा करो प्रभु। तुम्हारी जय हो।
तुम्हें स्मरण करने और उसी में स्थिर रहने की कृपा करो,
प्रभु! जय हो।

172 ‘निर्भय रहो‘ कहकर आश्रय देनेवाले प्रभु को नमन।
दूसरों के दुख निवारण करने हेतु विश पान करनेवाले तुम्हारी जय हो।

174 माताश्री! नमः। पिताश्री! नमः।
षाष्वत स्वरूपी! नमः। निर्मल स्वरूपी! नमः।
प्रेम स्वरूपी! नमः। स्वयंभू! नमः।

177 महादेव प्रभु! नमः। नायक प्रभु! नमः।
दुर्लभ स्वरूपी! नमः। अमला! नमः।

179 ब्राह्मण धर्म स्वरूपी! नमः।
सद्धर्म से अनभिज्ञ हूं, प्रभु तुम्हारी जय हो।

181 बन्धु स्वरूपी! नमः। प्राण स्वरूपी! नमः
षुद्ध सवरूपी! नमः। षिचाय! नमः।

183 सौन्दर्य स्वरूपी! नमः। वरस्वरूपी! नमः।
कपास के सदृष कोमल चरण पार्वती के अद्र्धांग स्वरूपी नमः।

185 दास दुखी है, कृपा करो, तुम्हारी जय हो।
ज्योति स्वरूपी, प्रभु! नमः।

187 कवैत्तलै के अधिपति! नमः।
अनेक दिव्य मंदिरों में सुषोभित प्रभु! नमः।

189 पर्वत राज! नमः।
कलाओं से भरभूर अरिकेसरी के अधिपति! नमः।

191 तिरुक्कलुकुन्ट्र् में सुषोभित ईष! नमः।
पहाडियों से घिरे तिरुभुवनम् के राज! नमः।

193 रूप भी हो, अरूप भी हो, तुम्हारी जय हो।
करुणापूर्ण पर्वतराज को नमन।

195 स्वप्न निद्रा से परे तूर्यावस्थावाले ज्योति स्वरूपी को नमन।
ज्ञान सुलभ स्वामी को नमन।

197 विच्छेद रहित मोती सदृष ज्योति स्वरूपी! नमरु।
निकृश्ट दास के स्वामी नमः।

199 अतुप्त अमृत स्वामी, कृपा सागर! नमः।
स्हस्र नामधारी! नमः।

201 बिल्व एवं दूर्वादल मालाधारी प्रभु! नमः।
ज्योति स्वरूपी नटराज! नमः।

203 चन्दन लेपधारी सुन्दर स्वरूपी! नमः।
मन के अगोचर स्वामी, षिवाय नमः।

205 महेन्द्र पर्वत में सुषोभित स्वामी! नमः।
हमारे उद्धार हेतु अपनानेवाले प्रभु! नमः।

207 हिरण षिषु को बघ थन का दूध प्रदान करनेवाले कृपा सागर! नमः।
समुद्र लहरों में संचरण करनेवाले स्वामी! नमः।

211 संसार उद्धार हेतु अवतार लेनेवाले स्वामी! नमः।
आदि मध्य अन्त स्वामी! नमः।

213 नरक, स्वर्ग, भुवन में कश्ट भोगे बिना
मदुरै नरेष पाण्ड्य राजा को मोक्ष प्रदान करनेवाले की जय हो।

215 निर्दोश निर्मल षुद्ध ब्रह्म स्वरूपी! नमः।
पुश्पों से अलंकृत षिवपुर ईष! नमः।

217 लाल पुश्पों से अलंकृत प्रभु! नमः।
अपने भक्तों के मोह नाषक प्रभु! नमः।

219 उचित क्या है, अनुचित क्या है, यह मैं नहीं जानता। निकृश्ट ष्वान
सदृष भक्त ने द्रवित होकर तुम्हें षब्दमाला समर्पित की है।
इसे स्वीकार करो प्रभु।

221 त्रिपुर जैसे अनेक पुरों को भस्मकरनेवाले, नमः।
पुराण पुरुश नमः। ज्योति स्वरूपी! नमः।

223 भुजंग महादेव! ज्य जय।
प्रीति पुरातन आदि स्वरूप! जय जय।

225 जय जय हो। जय जय हो।

रूपान्तरकार डॉ.एन.सुन्दरम 1996
4. पोट्रित्तिरुवहवल्
शिवनामावलिः
तिरुचिट्ट्रम्बलम्
ब्रह्मादि देवेषु पूजयत्सु सत्सु
द्वाभ्यां पादाभ्यां त्रिलोकानां परिमाता,
चतस्रप्रदेशमुनिभिः पञ्चेन्द्रियैश्च
वन्द्यमानः। भासमानकिरीटधारी विष्णुः
तस्य पादकोटिं ज्ञातुमिच्छऩ्
बलिष्ठो वराहो भूत्वा
सप्त पातालान् भित्वा श्रान्तो बभूव।
प्रलयकारिन् आदिदेव जय जय इति
प्रार्थ्यापि शिवस्य पद्मपादौ नापश्यत्।
तौ अस्मभ्यं वन्दितुं सुलभौ अभवताम्। समुद्रपरिवृते लोके 10
गजप्रभृति पिपीलिकापर्यन्तं
बहुविधयोनौ वेशयितारं कर्म अतिजीव्य
नरजन्मनि मातुरुदरे
नाशकारिणीमनेककृमिबाधां अतिजीव्य
गर्भवास प्रथममासे अक्षबीजाकार भ्रूणद्विधाभाजनं अतिजीव्य
द्वितीयमासे फलितरूपान्तरबाधां अतिजीव्य
तृतीयमासे पित्तप्रकोपं अतिजीव्य
चतुर्थेमासे घनान्धकारं अतिजीव्य
पञ्चममासे गर्भच्युतिं अतिजीव्य
षष्ठमासे शरीरकष्टान् अतिजीव्य 20
सप्तममासे भूपतनं अतिजीव्य
अष्टममासे कष्टान् अतिजीव्य
नवममासे आगच्छतः कष्टान् अतिजीव्य
दशममासे मात्रा सह स्वयमपि प्रसूति समये
दुःखसागरमज्जनं अतिजीव्य
प्रतिवर्षं शरीरवर्धनकाले
मातापित्रोः आलिङ्गनं स्थापनं चातिजीव्य,
प्रातः विसर्जनं, मध्याह्ने भोजनं, रात्रौ
निद्राप्रयाणोत्पन्न कष्टान् अतिजीव्य
नीलालकानां बिम्बाधराणां सुस्मितानां वर्षाकालशिखिरिव 30
सौन्दर्यवतीनां, निबिड-
बन्धनभञ्जकसमुन्नतपीन
कटिहानिकारी पार्श्वव्यापी
दहरशलाकादुर्गमस्तनवतीनां
तीक्ष्णनयनदृष्टिपातं अतिजीव्य
उन्मत्तजनानां विस्तृतजीवनक्षेत्रे
लोभमत्तगजं अतिजीव्य
विद्यामहासागरं अतिजीव्य
द्रविणं नाम बाधां अतिजीव्य
दारिद्र्यमिति पुराणविषं अतिजीव्य 40
अल्पसीमावतः बहुव्यापारान् अतिजीव्य
ईश्वरास्तित्व ज्ञान प्रबोधनमभवत् मम मनसि।
द्वेषरहितं तं यदाहं प्राप्तुमैच्छं
षट्कोटि मायाशक्तयः
नानाविधानि मायाकार्याण्यकुर्वन्।
आप्तजना अन्याश्च संमिल्य
नास्तिक्यवादेन किणरसना अभवन्।
पशुगणसदृशबान्धवाः
अनुगत्य आहूय मम निवारणपरोऽभवन्।
व्रतान्येव परमाण्यिति श्रोत्रियाः 50
शास्त्रप्रमाणान् दर्शितवन्तः।
मतवादिनः स्वस्वमतानेव
महत इत्युद्घोषयन् आसन्।
मायवाद इत्याख्यो बलिष्ठः
चण्डमारुतोऽभ्रामयत् जनान्।
लोकायत इति तीव्रज्वालायुतोरगस्य
बहुविधघातकविष आगच्छत्।
तस्य महामाया मां परिवृता आसीत्।
एभिरविचलितोऽहं स्वप्रत्यये स्थिरोऽतिष्ठम्।
अग्निसंगतो मदनक इव 60
नत्वा द्रवीभूतमनसा रुदित्वा कम्पितकायो भूत्वा
नर्तनं कृत्वा क्रुष्ट्वा गात्वा भजाम्यहम्।
मकरो मूर्खश्च ग्रस्तं न त्यजतः इत्युक्तिं
अनुसृत्य अविच्छिन्नसद्भक्त्या
अशुष्कवृक्षे चालितसूचिरिव भक्त्यां दृढः स्थितोऽहम्।
भृशं प्रेम स्रवित्वा समुद्रार्ण इव परिभ्रमामि।
द्रवीभूतं मनोऽनुसृत्य कायं कम्पति।
पिशाच इति मां जनाः परिहसन्ति।
त्रपां निरस्य जनैः कृतान् अपवादान्
आभरणान्यिव धरामि। कोपरहितः 70
अहं चतुर इति भावो नष्टः, जिज्ञासा अवर्धत।
गन्तव्यस्थानमेव परमाश्चर्यं बभूव।
वत्साय पशुरिव अरोदम्, अभ्यपतम्।
देवतान्तरं स्वप्नेऽपि अचिन्तयम्।
परोऽद्वितीयो भूमौ अवतीर्य
गुरुपरोऽभवत्। तन्महिमा
अल्पा इति नानादरणीया।
देहाविरहिता छाया इव
पुरश्च पश्चाच्च संपृक्तो सन्, तत्प्रति
अस्थिगलितो भूत्वा मनो द्रवीभवामि। 80
प्रेमनदी कूलमभिप्लवति।
इन्द्रियाणि संयुञ्जन्ति, नाथ नाथेति आक्रन्द्य
वाक् गद्गदाभवति। रोमहर्षणं जायते।
हस्तौ अञ्जलिं कुरुतः, हृदयं विकसति।
नयनौ हर्षतः। अश्रुबिन्दवः स्रवन्ति।
शाश्वतं भक्तिं प्रतिदिनं ये वर्धयन्ते तान्
माता भूत्वा पोषयसि, तुभ्यं नमः
परतत्त्वबोधयित्रे विप्राय, पूर्वकर्मनाशयित्रे,
उद्धरणशीलाय ईशाय नमः
हाटकमधुरापुरस्य राज्ञे नमः 90
मधुरायां विराजिताय गुरुमणये नमः।
दक्षिणचिदम्बरसभायां नटनकर्त्रे नमः।
अद्य, मह्यं अमृतस्वरूपभवाय नमः।
अजरचतुर्वेदप्रथमाय नमः।
ऋषभाङ्कित जयपताकाय शिवाय नमः।
विद्युन्निभाय विविधरूपाय नमः।
पाषाणरज्जुविदरणकारिणे फलाय नमः।
कनकपर्वताय मम रक्षकाय नमः।
हा हा मह्यं अनुगृह्णीष्व, तुभ्यं नमः
सृजसि रक्षसि संहरसि तुभ्यं नमः 100
दुःखापनेत्रे पित्रे नमः।
ईशाय नमः, अधिपाय नमः।
तेजोपुञ्जाय स्फटिकाय नमः।
राज्ञे नमः, अमृताय नमः।
सुगन्धचरणवते विकृताय नमः।
वेदिने नमः, विमलाय नमः।
आद्याय नमः, ज्ञानाय नमः।
गतये नमः, फलाय नमः।
नदियुक्तारुणजटाधारिणे नमः।
स्वामिने नमः, भावरूपाय नमः। 110
क्षुद्रं मां दासकृताय नमः।
ईशाय नमः, अणवे नमः।
शैवाय नमः, नेत्रे नमः।
लिङ्गरूपाय नमः, अष्टगुणाय नमः।
सन्मार्गाय नमः, प्रज्ञारूपाय नमः।
देवानामप्यलभ्यौषधाय नमः।
अन्यानां सुलभाय भगवते नमः।
एकविंशति वंशजान् नरकस्य
अवसादनात् त्रात्रे राज्ञे नमः।
सुहृदे नमः, सहायकृते नमः। 120
जीवनाय नमः, मम निधये नमः।
मुक्ताय नमः, प्रथमाय नमः।
पित्रे नमः, हराय नमः।
वाचामगोचराय एकाय नमः।
विशालसमुद्रपरिवृत लोकजीवनप्रयोजनाय नमः।
अपूर्वे सत्यपि सुलभाय सुन्दराय नमः।
नीलजीमूतलोचनाय नमः।
स्थिरकरुणापर्वताय नमः।
मामपि दासं कृत्वा, महत्पादौ
मम शिरसि निक्षेपणकारिणे वीराय नमः। 130
अञ्जलीकर्तृणां दुःखहारिणे नमः।
अनन्तानन्दवारिधये नमः।
सृष्टिनाशातीताय नमः।
सर्वातीताय प्रधानाय नमः।
मृगनयन्यापतये नमः।
दिवौकसानां मात्रे नमः।
भूमौ पञ्चधर्मव्यञ्जकाय नमः।
जले चतुर्धर्मव्यञ्जकाय नमः।
अग्नौ त्रिधर्मव्यञ्जकाय नमः
वायौ द्विधर्मव्यञ्जकाय नमः 140
आकाशे एकधर्मप्रकाशकाय नमः।
परिपक्वमनसि प्रकाशमानाय अमृताय नमः।
स्वप्नेऽपि देवानां दुर्लभाय नमः।
श्वानसदृशाय मह्यं जाग्रतावस्थायां अनुगृहीत्रे नमः।
तिरुविडैमरुदूर्पुरस्थिताय पित्रे नमः।
जटायां गङ्गां विलीनकर्त्रे नमः।
तिरुवारूर्नगरस्थिताय राज्ञे नमः
श्रीयुततिरुवैयारुवासिने नमः।
तिरुवण्णामलैवासिने श्रेष्ठाय नमः।
नेत्रभुक्तामृतसागराय नमः। 150
एकम्पपुरवासिने नमः।
अर्धनारीश्वराय नमः।
तिरुप्पराय्तुरैपुरस्थिताय नमः।
तिरुच्चिराप्पळ्ळिपुरस्थिताय नमः।
त्वदन्य आश्रयोऽत्र न जाने, नमः।
कुत्तालेशाय मम नटाय नमः।
कोकळिपुरस्थिताय नमः।
ईङ्गोय्पर्वतस्थिताय पित्रे नमः।
सुन्दरपळन नगरस्थित सुन्दराय नमः।
कडम्पूर्पुरस्थिताय विटङ्काय नमः। 160
प्रपन्नानुग्रहकारिणे पित्रे नमः।
कल्लालवृक्षतले षट्यक्षिणीभ्यो
हस्तिने चानुग्रहकारिणे राज्ञे नमः।
दक्षिणदेशस्थाय शिवाय नमः।
सर्वेषां देशानां भगवते नमः।
सूकरशावकानुगृहकारिणे नमः।
उत्कृष्टकैसालशिखरवासिने नमः।
अनुगृहीत्रे ईशाय नमः।
अज्ञानतमोनाशकाय नमः।
शिथिलासहायकदासोऽहं, नमः 170
शाश्वतपदप्राप्तये प्रसादितवते नमः।
मा भैषीरित्यिदानीं वदतु, ते नमः।
विषं अमृतीकर्त्रे नमः।
पित्रे नमः, स्वामिने नमः।
नित्याय नमः निर्मलाय नमः।
प्रियाय नमः, जनकाय नमः।
महते नमः, सुदानवे नमः।
दुर्लभाय नमः, अमलाय नमः।
ब्राह्मणरूपधारिण ऋताय नमः।
मम उल्लङ्गनं अनुचितं, तन्न सहे, आदिदेवाय नमः 180
बन्धवे नमः, प्राणाय नमः।
विशिष्टाय नमः, शिवाय नमः।
बलाय नमः, सुन्दराय नमः।
अलक्तपादाभागाय नमः।
श्वानसदृशस्तवदासो दुःखितोऽहं, नमः।
दीप्तमानज्योतिषे ममेशाय नमः।
कवैत्तलैपुरे स्थिताय प्रियाय नमः।
कुवैपतिवासिने राज्ञे नमः।
पर्वतक्षेत्राधिपतये नमः।
विद्यासमन्वित हरिकेसरिपुरवासाय नमः 190
तिरुक्कळुक्कुऩ्ऱवासिने नमः।
गिरिशाय पूवणपुराय हराय नमः।
व्यक्ताव्यक्तरूपाय नमः।
मयि समागतकरुणागिरये नमः।
तुरीयातीतज्योतिषे नमः।
अज्ञेयचैतन्याय नमः।
अविद्धमणिप्रकाशाय नमः।
दासानां प्रियाय नमः।
अपर्याप्तामृताय अनुग्रहाय नमः।
सहस्रनामधारिणे महते नमः। 200
दूर्वामालाधराय नमः।
महज्ज्योतिषे ताण्डवकारिणे नमः।
चन्दनलेपितसुन्दराय नमः।
अचिन्त्याय शिवाय नमः।
महेन्द्रपर्वतारूढाय नमः।
अस्माकं उद्धरणकारिणे नमः।
मृगशावकव्याग्रस्तन्यपानकारयित्रे नमः।
कल्लोलसमुद्रपदचारिणे नमः।
श्यामचटकप्रसादितवते नमः।
इन्द्रियनिग्रहकारयित्रे नमः। 210
भूमौ मम चिरसहवर्तिने पावकाय नमः।
आदिमध्यान्तभूताय नमः।
नरकस्वर्गभूमिषु प्रवेशं निषिध्य
पाण्ड्यराजं परगतिप्रापयित्रे नमः।
सर्वव्यापिने एकाय नमः।
पुष्पसमृद्धशिवपुरराजाय नमः।
अरुणोत्पलमालाधारिणे नमः।
प्रपन्नाज्ञानापहारिणे नमः।
भद्राभद्रमजानन् श्वानसमोऽहं
यत्स्तुतिमालामरचयं तामङ्गीकर्त्रे नमः। 220
त्रिपुरसंहारिणे पुराणपुरुषाय नमः।
परात्परज्योतिषे नमः
नमोनमो भुजङ्गेश्वराय।
नमोनमो पुराणकारणाय।
नमो नमो जयतु जयतु नमो नमः। 225
तिरुचिट्ट्रम्बलम्

भाषानुवादकः चेन्नै स्वामि. कोदण्डरामः(2011)
PORRITTIRUVAKAVAL
DER HEILIGE LOBPREIS
DIE ENTSTEHUNG DES ALLS
Kundgegeben in Chidambaram


Gepriesen seist du, o Herr,
Der du wie eine Mutter
Dich aller derer annimmst,
Die leben auf dieser Erde,
Der vom großen Meere umspülten,
Auf der - ach! - so leicht es ist,
Deine Füße zu verehren
Die duftenden Blumenfüße,
Während Visnu, als die Götter
-Der Vierköpfige und die andern-
Kamen, dich anzubeten,
Die drei Welten durchmaß
Mit zweien seiner Schritte,
Und dennoch nicht konnte erlangen
Deine duftenden Blumenfüße,
Visnu, der herrlich geschmückt war
Mit einer strahlenden Krone,
Der damals zu dir flehte
Als der Muni fünf Sinneskräfte
Nach allen Richtungen hin,
Sich weit ausbreitend, wuchsen,
Obgleich er, voll Verlangen,
Zu seh’ n deines Fußes Sohle,
Die Gestalt eines Ebers annahm,
Des schnellen, starken Tieres,
Erst eifrigst die Erde durchwühlte,
Um endlich zu gelangen
Durch die sieben weiten Welten,
Dann aber, müde werdend,
Dich pries als den Herrn des Weltalls.
Gepriesen seist du, o Herr,
Der du derer dich annimmst,
Die, nachdem sie gelebt
Ihren Taten gemäß
In den unzerstörbaren Arten
Vom starken Elefanten
Bis zur kleinen Ameise hin,
Dann bei der Geburt als Mensch
Im Leibe der Mutter gestanden
Im Kampfe mit den Würmern,
Den unzerstörbaren, eklen,
Die im Überfluß lebten
In ihrem ersten Monat;
Im zweiten versunken gewesen
In tiefes, ernstes Sinnen
Über das Entstehen;
Im dritten im Mutterschoß;
Die in vierten gewesen
In großer Finsternis;
In Gefahr des Sterbens im fünften;
Die im sechsten Monat gewesen
In übler, schlimmer Nachred’
Und im siebenten Monat
Auf sich senkendem Boden;
In großen Ängsten im achten;
Die dann im neunten gewesen
In den beginnenden Wehen;
Die sich haben im zehnten
Mit der Mutter zusammen
Im Meere der Schmerzen befunden. -
Gepriesen seist du,o Herr,
Der du derer dich annimmst,
Die dann Jahre hindurch
Bald hierhin, bald dorthin geworfen,
Und die dann haben gelebt
An den verschiedenen Orten,
Morgens den Geschäften
Der Ausleerung nachgehend,
Am Mittag Hunger empfindend
Und in der Nacht unternehmend
Weite Reise im Schlafe;
Die ganz verstrickt sind gewesen
In die durchdringenden Augen
Der Frauen mit schwarzen Haaren,
Mit dem kleinen roten Munde,
Mit den schimmerndweißen Zähnen,
Von einer Schönheit, die selbst
Den Pfau in den Schatten stellt,
Und mit den zarten Brüsten,
Die dicht aneinander liegen,
Sich üppig dehnen und schwellen,
So daß der Gürtel zerreißt,
Die glänzen und treten hervor,
Daß schmäler erscheinen die Hüften,
-Die früher so starken, vollen -
Die über die ganze Brust
Schwellend sich ausbreiten,
Und zwischen die man auch nicht
Einen Strohhalm stecken kann;
Die im Getriebe der Menschen,
Der tollen, weltlich gesinnten,
In Begierden lebten,
So wild und gewaltig wie die
Eines brünstigen Elefanten. -
Gepriesen seist du,o Herr,
Der du derer dich annimmst,
Die da haben gelebt
Im Meer des Wissenschaft,
Die lebten in Unbehagen,
Den der Reichtum mit sich bringt;
Die da gelitten haben
Durch das alte Gift der Armut;
Die in Verhältnissen,
In ärmlichen, geringen.
An verschiedenen Orten lebten;
Die - ob auch die sechzig Millionen
Kräfte der Maya anfingen
Ihre verschiedenen Künste,
Die - sobald die glaubten
An einer Gottheit Dasein
Und sie für ein Wesen hielten,
Von jeder Abneigung frei,
Ob auch die Freunde und Nachbarn
Sofort und voll Eifer kamen,
Gottesleugnerisch redend,
Bis ihnen die Zunge wund ward,
Ob auch aus gelehrten Schriften,
Ihnen die Schriftgelehrten
In überzeugender Weise
Bewiesen, daß die Askese
Das Beste, das Höchste sei,
Ob auch die verschied’ nen Sekten
Eifrig mit ihnen stritten,
Daß ihre Sekte allein
Die wahre Sekte sei,
Ob auch der wilde Sturmwind,
Der arg auf sie einstürmende,
Der Mayavada-Schule
Sie in seinem Wirbel ergriff
Und arg ihnen zugesetzet,
Ob sie auch vergiftet wurden
Mt dem grausamen Gifte
Der Nichtübereinstimmung
Mit der hell’ gen Wissenschaft
Durch die glänzende starke Schlange
Des Materialismus,
Die, ob sie auch umgeben
Von großen Lügenkräften,
Doch nicht in die Irre gingen,
Doch nicht schwankend wurden
In dem, was sie einmal ergriffen. -
Gepriesen seist du, o Herr,
Der du derer dich annimmst,
Die vor lauter Ehrfurcht
Wie Wachs am Feuer zerfließen,
Die da weinen, die da zitttern
An ihrem ganzen Leibe,
Die da tanzen, schluchzen, singen;
Und die sich tief verneigen,
Die nicht wieder lassen los
Das einmal von ihnen Ergriff’ ne,
Wie der Rachen des Tieres tut
Und einer, der von Sinnen;
Deren tiefe Ergriffenheit
Durch die überquellende Liebe,
Die nimmer aufhören kann,
Noch mehr befestigt wurde,
So fest, als wie ein Nagel,
Den man hat eingeschlagen
In einen frischen Baumstamm;
Deren Herz in Wallung geriet
Wie das tiefe, wogende Meer
Und zerschmolz wie Wachs am Feuer;
Deren Leib an allen Gliedern
Aus Zuneigung erzittern;
Die jedes Gefühl der Scham
Verloren, so daß die Welt,
Sich über sie lustig machte
Wie über Sinnverwirrte;
Die halten für einen Schmuck
Die Schmährenden der Leute;
Die ihre Beredsamkeit
Verloren ohn’ Hintergedanken,
Die halten die Verwirrung,
Die durch Wissen veranlaßt,
Für die höchste Seligkeit,
Die ein Mensch erlangen kann;
Die weinen und schreien laut
Wie eine Kuh nach dem Kalbe. -
Gepriesen seist du, o Herr,
Der du derer dich annimmst,
Die auch im Traum nicht gedenken
Eines andern Gottes;
Die nicht halten das Große
Für etwas, das niedrig und klein ist,
Das Große, daß der Erhab’ ne
Zur Erde kommt und erschient
In der Gestalt eine Guru,
Der Unvergleichliche, Höchste!
Die gleich unzertrennlichen Schatten
Deinen zwei Füßen folgen,
Ohne daß sie jemals
Des überdrüssig würden;
Deren Gebeine zergehen,
Die seufzen und sich sehnen,
Wenn sie auch nur hinschauen
Nach der Richtung, wo sie
Die heil’ gen Füße wissen;
Deren Sinne, o Siva,
Auf dich alleine sich richten,
Als wäre der Fluß der Liebe
Über die Ufer getreten;
Die da rufen: „Herr, o Herr!“
Deren Worte sich verwirren;
Die mit den flinken Händen
So eifrig Blumen sammeln,
Daß ihre Haare sich sträuben;
Die ihre Liebe so pflegen,
Die unzerstörbare, große
Daß in voller Blüte stehen
Ihrer Herzen Lotusblumen,
Und daß vor lauter Freude
Den Augen Tränen entquellen!
Sei gepriesen, machtvoller Gott,
Der du mir zum Lehrer wirst,
Der mich die Wahrheit lehret,
Der du mir hilfst, daß aufhören
Meine zweierlei taten!
Gepriesen seist du, O Siva
Du König von Madura,
Dem Schauplatz deines Tanzes!
Gepriesen seist du, Erhab’ ner,
Du leuchtender Edelstein
Eines Lehrers in Menschengestalt!
Gepriesen seist du Tänzer
In der Halle Chidambarams,
Das im Südland gelegen!
Gepriesen seist du, der du bist
Köstlicher Nektar mir heute!
Gepriesen seiest du, Herr
Der heiligen vier Veden,
Die nie und nimmer veralten!
Gepriesen seist du, Siva,
Mit dem Stier als Siegeswahrzeichen!
Gepriesen seist du, o Herr,
In der Mannigfaltigkeit
Deiner strahlenden Lichtgestalten!
Herrlicher, sei gepriesen,
Der du Sehnen aus Steinen schneidest!
Gepriesen seist du, Siva,
Du Hüter des golden Berges!
Gepriesen seist du, der du
Voll Erbarmen dich meiner annimmst!
Gepriesen seist du, der du
Schaffst, erhältst und zerstörest!
Gepriesen seist du, mein Vater,
Der alles Unheil hinwegnimmt!
Gepriesen seist du, o Herr!
Gepriesen seist du, o Höchster!
Gepriesen seist du, Erhab’ ner,
O glänzender Kristallberg!
Gepriesen seist du, o König!
Gepriesen seist du, o Nektar!
Gepriesen seien, o Siva,
Deine duftenden Blumenfüße!
Gepriesen seist du, o Gott,
Du Herr des Opferaltars!
Sei gepriesen Malaloser!
Gepriesen seist du, Herr,
Der du der Erste bist!
Gepriesen seiest du,
Der du das Wissen bist!
Gepriesen seiest du,
Der du die Seligkeit bist!
Gepriesen seiest du,
Der du wie eine Frucht bist!
Gepriesen seiest du, höchstes Gut,
Du, mit dem herrlichen Zopfe,
In dem die Ganges fließet!
Gepriesen seiest du, o Siva,
Der du bist der Herr aller Dinge!
Gepriesen seiest du, der du
Mit dienest als Intelligenz!
Gepriesen seist du, daß du
Mich Geringen als Knecht genommen!
Gepriesen seist du, o Herr!
Gepriesen seist du, O Gott,
Der du klein wie ein Atom bist!
Gepriesen seist du, o Herr,
Der du die Seligkeit bist!
Gepriesen seist du, Haupt aller!
Gepriesen seist du,
Von dem alles ein Abbild ist!
Gepriesen seist du, o Gott!
Der du bist als Guna in allem!
Gepriesen seist du, der du
Allein der rechte Weg bist!
Gepriesen seist du,
Der du der Gedanke bist!
Gepriesen seist du, der du bist
Für die Götter köstlicher Nektar!
Gepriesen seist du, der du bist
Für die andern ein gnädiger Herr!
Gepriesen seist du, o König,
Der du gnädig bewirkt hast,
Daß meine drei mal sieben
Verwandten nicht sind gekommen
Hinein in die qualvolle Hölle!
Gepriesen seist du, O Freund!
Gepriesen seist du, o Helfer!
Gepriesen seist du, mein Heil!
Gepriesen seist du, o mein Schatz!
Gepriesen seist du, o Sel’ ger!
Gepriesen seist du, o Höchster!
Gepriesen seist du, o Vater!
Gepriesen seist du, o Siva!
Gepriesen seist du, o Einz’ ger,
Der du jenseits stehest
Von Worten und Gedanken!
Gepriesen seist du, der du läßt
Hervortreten unsere Erde
Aus dem weiten, tiefen Meer!
Gepriesen seist du, o Šiva,
O unvergleichliche Schönheit!
Gepriesen seist du, des Auge
Einer schwarzen Wolke gleicht!
Gepriesen seist du, o Herr,
Du ewiger Gnadenberg!
Gepriesen seist du, o Held,
Der du mich sogar gehalten
Für wertvoll genug, zu setzen
Deine machtvollen Füße,
O Herr, auf meinen Kopf!
Gepriesen seist du, o Gott,
Der du bist allen Unheils
Verehrungswürd’ ger Zerstörer!
Gepriesen seist du,
Unausschöpfbares Wonnenmeer!
Gepriesen seist du, o Šiva,
Der du jenseits stehst von allem
Vergehen und Entstehen!
Gepriesen seist du, Gemahl
Der Rehäugigen, Schönen!
Gepriesen seist du, der du bist
Eine Mutter für die Götter
In der ganzen Himmelwelt!
Gepriesen seist du, der du
In der Erde alles erfüllst
In Gestalt der fünf Elemente!
Gepriesen seist du, der du
Im Wasser alles erfüllst
In Gestalt der vier Elemente!
Gepriesen seist du, der du
Im Feuer so hell leuchtest
In Gestalt der drei Elemente!
Gepriesen seist du, Šiva,
Der du dich im Winde erfreust
In Gestalt der zwei Elemente!
Gepriesen seist du, der im Äther
Allein tritt in die Erscheinung!
Gepriesen seist du, o Herr!
Der du bist als Nektar zugegen
Im Herzen aller derer,
Die dich, o Vater, lieben!
Gepriesen seist du, der du
Für die Götter auch im Traume
Schwer zu erreichen bist!
Gepriesen seist du, der du
Mir Geringem erschienen bist
Sogar im wachen Zustand!
Gepriesen seist du, o Vater,
Der du wohnest in dem schönen Tiruvidaimarutur!
Gepriesen seist du, der du trägst
Die Ganges in deinem Zopfe!
Gepriesen seist du, o König,
Der du thronst in Tiruvarur!
Gepriesen seist du, o Herr
Des berühmten Tiruvaiyaru!
Gepriesen seist du, der du wohnst
In Tiruvannamalai!
Gepriesen seist du,
Du großer Nektarsee!
Gepriesen seist du, o Vater,
Der du wohnest in dem lieblichen Tiruvekampattu!
Gepriesen seist du,
Des eine Hälfte die Frau ist!
Gepriesen seist du, Höchster,
Der du erschienen bist
In Tirupparayatturai!
Gepriesen seist du, o Siva,
Der du erschienen bist
In Tirussirappalli!
Gepriesen seist du, o Herr,
Außer dem ich in dieser Welt
Keine einzige Zuflucht kenne!
Gepriesen seist du
O Tänzer, der du wohnst
In Tirukkurralam!
Gepriesen seist du,
O König von Kokali!
Gepriesen seist du,
O Vater, der du wohnest
In Tiruvinkoymalai!
Gepriesen seist, Herrlicher, du
Der du wohnst im lieblichen,
Im schönen Tiruppalanam!
Gepriesen seist du, der du thronst
O Schöngestaltiger, du,
Im schönen Tirukkadampur!
Gepriesen seist du, o Vater,
Der du denen Gnade erweist,
Die in Liebe zu dir kommen!
Gepriesen seist du, o König,
Der du unter dem Ficus virens
Den Sechs und dem Elefanten
In Gnaden erschienen bist!
Gepriesen seist du, o Siva,
Der du Herr des Südlands bist!
Gepriesen seist du, o Gott,
Der du Herr bist aller Menschen!
Gepriesen seist du, der du gnädig
Der jungen Eber dich annahmst!
Gepriesen seist du,
O Herr des herrlichen, schönen,
Des berühmten Kailasabergs!
Gepriesen seist du, o Vater,
Der du Gnade erweisen mußt!
Gepriesen seist du, o König,
Der du hast in deiner Gnade
Die Unwissenheit beseitigt!
Gepriesen seist du, Siva!
Ich bin dein Knecht, leide Pein,
Ich fühle mich verlassen!
Gepriesen seist du,
Der du gnädig darauf bedacht bist,
Erhab’ ner, zu betrügen!
Gepriesen seist du,
Der du hier auf Erden gnädigst
Uns zurufst:„Fürchtet euch nicht!
“ Gepriesen seist du,
Der du Gift wie Nektar liebst!
Gepriesen seist du, o Vater!
Gepriesen seist du, o Herr!
Gepriesen seist du, o Ew’ ger,
Gepriesen seist du, o Reiner!
Gepriesen seist du, du Frommer!
Gepriesen seist du,
O wahrhaft Seiender!
Gepriesen seist du, o Großer,
Gepriesen seist du o Fürst!
Gepriesen seist du, o Teurer,
Gepriesen, Malaloser!
Gepriesen seist du, o Weg,
Der du hast angenommen
Die Verkleidung eines Brahmanen!
Gepriesen seist du - o weh! -
Ich ertrage es nicht, o Höchster!
Gepriesen seist du, Siva,
Der du mir Verwandtschaft bist!
Gepriesen seist du,
O Seele meiner Seele!
Gepriesen seist, Herrlicher, du,
Gepriesen seist du, O Sivam!
Gepriesen seist du, o Schöner,
Gepriesen, du, o Gemahl!
Gepriesen seist du, o Gefährte
Der Frau mit den schönen Füßen,
Die bekleidet mit Baumwolle sind!
Gepriesen seist du!
Ich, o Herr, erlitt Pein,
Ich Tier, ich Diener, ich Sklave!
Gepriesen seist du, o Siva,
O Herr mit den glänzenden Strahlen!
Gepriesen seist du, des Auge
Die Spalte der Stirn ausfüllt!
Gepriesen seist du, o König,
Der du so gerne weilest
In dem so viel besuchten,
Dem schönen Tiruppati!
Gepriesen seist du, der du bist
König des bergigen Landes!
Gepriesen seist du, der du bist
Wie ein gewaltiger Löwe
Für Visnu, der ausgerüstet
Mit allerlei Kräften ist!
Gepriesen seist du, o Reicher,
Der du so gerne wohnest
In Tirukkalukkundru!
Gepriesen seist du, o König
Von Tiruppuvanam!
Gepriesen seist du, der du bist
Gestaltlos und gestaltig
Du herrlicher Gnadenberg,
Der du dich uns freundlich nahst!
Gepriesen seist du, o Licht,
O Siva, der du stehest
Jenseits des Turiya-Avastha!
O Siva, der du ganz allein
Bist die Intelligenz,
Die schwer zu erkennende!
Gepriesen seist du, der du glänzest
Wie eine schimmernde Perle,
Eine schöne, fehlerlose!
Gepriesen seist du, der du liebst,
Die deine Knechte geworden!
Gepriesen seist du, o Nektar
Dessen überdrüssig
Man niemals wird, o Arul!
Gepriesen seist du, Erhab’ ner
Mit den tausend Namen!
Einen Kranz aus rankendem Gras!
Gepriesen seist du,
O lichtgestaltiger Tänzer!
Gepriesen seist du, o Schöner,
Der du dich bestrichen hast
Mit duftendem Sandelwasser!
Gepriesen seist du, o Siva,
O schwer auszudenkende,
O ewige Seligkeit!
Gepriesen seist du, der du wohnst
Auf dem Zauberberge Kailasa!
Gepriesen seist du,
Der du dich uns’ rer annahmst,
Damit wir leben können!
Gepriesen seist du, der du
Dem Rehkälbchen hast gegeben
Die Euter eines Tigers!
Gepriesen seist du, der du wandelst
Auf dem wild bewegten Meer,
Der du dich gnädig erwiesest
Dem armen, schwarzen Vogel!
Gepriesen seist du, Šiva,
Der du bewirkst, daß hinschwinden
Unsere kraftvollen Sinne!
Gepriesen seist du, Herr,
O du, des Feuers Gott,
Der du es verstehst, dich zu nahen
Der Welt, o herrlich Erhab’ ner!
Gepriesen seist du, der du bist
Anfang, Mitte und Ende!
Gepriesen seist du,der du schenktest
Dem Pandya-Könige
Die ewige All-Seligkeit,
So daß zurückkehren brauchte
Er weder zur Höll’ noch zur Erde
Und auch zum Himmel nicht mehr!
Gepriesen seist du, Einz’ ger,
Der du unzertrennlich mit allem
Verbunden, alles erfüllst!
Gepriesen seist du, o König
Der goldenen Sivastadt,
Die lieblich umgeben ist
Von üppigen Blumenhainen!
Gepriesen seist du, der du trägst
Einen Kranz aus Wasserlilien!
Gepriesen seist du, der du wegnimmst
Die Verwirrung der Verehrer!
Gepriesen seist du, der du hast
Den Liederkranz angenommen,
Den ich, Geringer, dir wand,
Ich, der ich weder kenne
Deine Seligkeit, o Siva,
Noch auch deine Herrlichkeit!
Gepriesen seist du, o Alter,
Der du die drei Städte verbrannt hast!
Gepriesen seist du, Höchster
Im Glanze des hellen Lichtes,
Das alles übertrifft!
Gepriesen, gepriesen seist du,
O Herr der schillernden Schlange!
Gepriesen, gepriesen seist du,
Aller Dinge Ursach’ , o Alter!
Gepriesen, gepriesen seist du!
Heil sei dir!
Gepriesen seist du!

Aus dem Tamil übersetzt von H.W. Schomerus, 1923
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
As the Four-faced and the celestials prostrated Before Him and rose up,
in answer to their prayer,
He with his two steps measured the three worlds.
He – the divine and tall Vishnu whose crown Coruscates,
the one praised by the saints Of the four directions with their pentad of senses Burgeoning full -,
That day,
of yore,
driven by a penchant To behold Your crown and feet,
Assumed the form of a fierce and puissant boar,
Delved deep through the seven nether worlds,
Grew fatigued and then hailed You thus:
``O Lord of Aeons !
Victory is ever Yours !
`` Yet he could not eye Your flower-feet twain.
Such feet are by us adored with ease In this sea-girt earth !
Thanks to Your grace Souls survive the inner cataclysms Right from the elephant`s down to the emmet`s. -10
Human embryo survives the skirmishes Of the countless bacteria in its mother`s uterus;
In the first month,
the Taandri-like foetus Gets not split into two;
in the second month,
It survives the onslaught of that which can Make it amorphous;
in the third,
it survives The flood of uterine fluid;
in the month that is Two times two,
it survives the great inner murk;
In the fifth,
it eludes miscarriage;
In the sixth,
it survives itches galore;
In the seventh it eschews premature death;
In the eighth it survives blockades;
In the ninth,
the pains of that month;
In the duly-awaited tenth,
it survives Its and its mother`s troublous sea of sorrows; -20
As years roll on,
man survives many hardships Like earning and storing wealth;
He survives the matutinal call of nature,
The fierce esurience of the mid-day,
The nocturnal slumber,
the journeys,
And the looting of the sharp eyes of lasses Whose locks are dark,
whose lips are ruddy,
Whose teeth are white,
whose mien is like that Of a peafowl`s,
during the rainy season,
And whose young,
close-set and swelling breasts – erect and exquisite –,
project majestically,
Grieve the hips by their burden,
and are So well-formed that they defy their bands And suffer not a rib of palm-leaf to pass betwixt them.
Caught in the vast expanse of the world of mad men He survives the onslaught of desire Which indeed is a musty tusker;
he survives The many oceans which constitute his learning,
And wealth which is trouble-incarnate.
He survives the hoary venom that is penury And the many,
petty trials of life.
Then dawns the sense that ``God is``.
But when that Ens that knows no mismos is sought to be contemplated,

-30 -40
Six billion Maayic forces begin to assail him With their manifold,
varied and delusive operations;
Then came close friends and neighbours too And so descanted on atheism that their tongues grew calloused;
The herds of hoary pasu-s yclept Kin Caught hold of him,
cried aloud and grew agitated.
``Rituals galore constitute supernality.
`` Thus affirmed the ones versed in the Vedas,
The while citing Sastras to buttress their `truth`.
Religious sectarians claimed supremacy;
Each for his own faith,
shouted hoarse and quarrelled.
The hurricane of the haughty Maya-School Whirled and dashed and blew amain;
The Lokayat who differs from all others And who truly is a bright,
puissant and cruelly-venomous serpent,
Joined the fray and thence issued Mighty encircling delusions. -50
Nathless,
grasping firm what was come by,
Like wax melting in fire,
the devotees Adore with melting minds,
weep feel thrilled,
Dance,
cry,
sing and extol.
Even as pincers and fools loosen not their grip Over that which is by them held,
they too so behave,
And thrive in pure and ceaseless love.
They are ever-fixed like the nail in a green tree.
The oozing of their love increases and becomes a sea In which they are tossed about;
Their bosoms become lithe;
besieged by a longing Their bodies get agitated ecstatically,
While the world leers at them,
calling them ghouls,
Forsaking shame,
they wear as true jewels Such blameworthy remarks;
never swerving From their fixed course and rid of sophistry,
They are goaded by an ever-crescent desire for Gnosis,
And pursue the wondrous,
supernal way;
They cry aloud like the cow separated from its calf,
Feel alarmed,
and never dream Of a god other than their,
even in their somnium.
Never do they dis-esteem the grace bestowed By the supernal One who as Guru came down On earth;
like the ineluctable shadow that falls Before or after the substance,
they hold onto His Divine pair of feet and tire not in their pursuit,
Ever adoring,
facing the blessed direction.
Their bones grow soft and melt in mellow love;
In them,
the river of love overflows its banks; -60 -70 -80
Their senses gain at-one-ment And they cry out:
``Oh Lord !
`` Their speech falters;
the hairs of their bodies Stand erect;
their hands fold tight like a bud;
Their bosoms burgeon;
their eyes gladden and become tear-bedewed;
They are the ones that daily thrive in Your fadeless love.
As Mother,
You foster them,
praise be !
Manifesting as a Brahmin who dispenses Truth,
O God,
You help souls to get rid of Karma,
praise be !
O Sovereign of auric Madurai,
praise be !
O Gem of a Guru abiding at a Koodal,
praise be !
O Dancer in the southern Tillai`s forum,
praise be !
For me,
this day,
You became insatiable ambrosia,
praise be !
O Author of the four ageless Vedas,
praise be !
O Siva who sports a triumphant Bull in Your flag,
praise be ! -90
O Vikirta of fulgurant form,
praise be !
O Fruit that peeled the fibre off the stone,
praise be !
O Hill of Gold,
save me;
praise be !
Ah,
ah !
Bless me with grace;
praise be !
You create,
sustain and absorb;
praise be !
O my Father who roots out my troubles,
praise be !
O Lord-God,
praise be !
O Deity,
praise be !
O Mass of bright crystals,
praise be !
O Sovereign,
praise be !
O Nectar,
praise be !
O Vikirta of suaveolent feet,
praise be !
O Alchemist,
praise be !
O Vimala,
praise be !
O Primal One,
praise be !
O Gnosis,
praise be !
O Refuge,
praise be !
O Fruition,
praise be !
O Supremely desirable One in whose hirsutorufous crest,
a river abides,
praise be !
O Lord-Owner,
praise be !
O Consciousness,
praise be !
O Lord who holds me,
the base one,
as Your slave,
praise be ! -100 -110
O Sire,
praise be !
O Atom,
praise be !
O Saiva,
praise be !
O Leader,
praise be !
O Sign and Symbol,
praise be !
O Virtue,
praise be !
O Way,
praise be !
O Awareness,
praise be !
O Medicine rare for the celestials,
praise be !
O God easy of access to others,
praise be !
O King who in grace forfends the fall of twentyone generations of devotees into the profound and fierce inferno,
praise be !
O Friend,
praise be !
O One who helps,
praise be !
O Life,
praise be !
O my Treasure,
praise be !
O Conferrer of Deliverance,
praise be !
O First One,
praise be !
O Father,
praise be !
O Hara,
praise be !
O One beyond the pale of word and perception,
praise be !
O Root and Fruit of the world girt by extensive seas,
praise be !
O rare Beauty,
easy of access,
praise be !
O liberal and dark Cloud,
dear as eyes,
praise be ! -120
O everlasting Mountain of divine grace,
praise be !
O Hero who made even me a worthy being by placing Your great feet on my head,
praise be !
O Remover of misery when hands adore You,
praise be !
O flawless Sea of Bliss,
praise be !
O One beyond dis-becoming and becoming,
praise be !
O First One,
the Surpasser par excellence,
praise be !
O Consort of Her whose eyes are like the antelope`s,
praise be !
O Mater of the celestial immortals,
praise be !
You pervade the earth and endue it with virtues five,
praise be !
The water with virtues four,
praise be !
The fire with virtues three,
praise be !
The air with virtues two,
praise be !
The ether with a single virtue,
praise be ! -130 -140
You are the Ambrosia of melting hearts,
praise be !
For gods,
You are hard to attain even in their dreams,
praise be !
You graced me,
a cur,
even in my waking state,
praise be !
O my Father that abides at Idaimaruthu,
praise be !
O Wearer of the Ganga in Your matted crest,
praise be !
O Sovereign enthroned at Aaroor,
praise be !
O Lord of glorious Tiruvaiyaaru,
praise be !
O our inaccessible Lord of Annaamalai,
praise be !
O Sea of Ambrosia,
sweet to behold,
praise be !
O our Father who abides at Ekambam,
praise be !
Half of You is Woman,
praise be !
O supernal One that presides over Paraaitthurai,
praise be !
O Siva who presides over Ciraappalli,
praise be !
Here,
I know of no other desire or prop,
praise be !
O our Dancer of Kutraalam,
praise be !
O King of Kokazhi,
praise be !
O our Sire of Eengkoimalai,
praise be !
O beautiful One of lovely Pazhanam,
praise be !
O Vitangka abiding at Kadambur,
praise be !
O Father that graces them that have sought You,
praise be ! -150-160
Seated under the Itthi tree,
unto the six,
You granted grace;
praise be !
O Monarch that blessed the white Tusker,
praise be !
O Siva that owns the southern realm,
praise be !
O Lord of all,
in all the realms,
praise be !
You granted grace to the piglets,
praise be !
O Lord of the immense Kailash Mount,
praise be !
O Sire,
You should grace us,
praise be !
O God,
who in grace,
annuls murk,
praise be !
I,
Your slave,
grown weak,
languish in loneliness,
praise be !
So bless me that I should long for the true beatitude,
praise be !
Bless me thus:
``Fear not!
`` – praise be !
In grace,
You devoured venom,
in love deeming it,
nectar;
praise be !
O Father,
praise be !
O Sire,
praise be !
O One sempiternal,
praise be !
O Nimala praise be !
O One devoted to devotees,
praise be !
O Bhava,
praise be !
O great One,
praise be !
O God praise be !
O rare One,
praise be !
O Amala,
praise be !
O the beautiful Way pursued by the Vedic sages,
praise be !
Is it proper that I should be endowed with grace?
I cannot endure this !
O First One,
praise be ! -170 -180
O Kinsman,
praise be !
O Life,
praise be !
O One par excellence,
praise be !
O Sivam,
praise be !
O Puissant One,
praise be !
O Bridegroom,
praise be !
O One concorporate with Her whose feet are dyed with the red-cotton silk,
praise be !
I,
Your slave,
a cur,
stand fatigued,
praise be !
O our Lord-God,
the resplendent lustre,
praise be !
O my Eye abiding at Kavaitthalai,
praise be !
O King of Kuvaippati,
praise be !
O Monarch of the montane realm,
praise be !
O One of scripture-rich Arikesari,
praise be !
O the opulent One of Tirukkazhukkundru,
praise be !
O Hara enthroned in the hill of Poovanam,
praise be !
O One with form as well as formlessness,
praise be !
O Mountain of Mercy,
praise be !
O Light beyond the Turiya,
praise be !
O Clarity rare to be apprehended,
praise be ! -190
O Lustre of the unpierced pearl,
praise be !
O One that loves the committed servitors,
praise be !
O insatiable Ambrosia,
praise be !
O Grace,
praise be !
O One hailed with a thousand names,
praise be !
O One that wears a wreath woven Of Taali Aruku,
praise be !
O Dancer who is the ever-extending light,
praise be !
O comely One olent with sandalwood-paste,
praise be !
O Sivam that defies Thought,
praise be !
O Dweller on the great Mantira Mount,
praise be !
May You,
in grace,
redeem us;
praise be !
O One that caused the tigress to suckle the fawn,
praise be !
O One that walked over the billows of the sea,
praise be ! -200
O One that blessed the Karungkuruvi,
praise be !
You suffered the mighty pentad of senses to wither away;
praise be !
O Bhaavaga that trod on earth,
praise be !
You are the base,
the centre and the top;
praise be !
You granted divine deliverance to the Paandya annulling his abidance in inferno,
paradise or fourfold earth;
praise be !
O unique One of total pervasion,
praise be!
O Sovereign of Sivapuram rich in flowers,
praise be !
O Wearer of the wreath of Kazhuneer,
praise be !
O One that destroys the delusion of adorers,
praise be !
Deign to accept the verse-garland woven in love,
by me – a mere cur –,
that cannot discriminate between the real and the pseudo,
and bless me;
praise be !
O Perfect one that burnt the many citadels,
praise be !
O Supreme Splendour supremely superne,
praise be !
O God who wears snakes,
praise be !
praise be !
O Cause Absolute,
praise be !
praise be !
Hail Victory !
All hail Victory !
Praise be,
praise be,
praise be ! -210 -220 -225
Translation: T. N. Ramachandran,Thanjaavoor ,1995

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
 • Assamese
  அசாமியம்
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀦𑀸𑀷𑁆𑀫𑀼𑀓𑀷𑁆 𑀫𑀼𑀢𑀮𑀸 𑀯𑀸𑀷𑀯𑀭𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀵𑀼𑀢𑁂𑁆𑀵
𑀈𑀭𑀝𑀺 𑀬𑀸𑀮𑁂 𑀫𑀽𑀯𑀼𑀮 𑀓𑀴𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀦𑀸𑀶𑁆𑀶𑀺𑀘𑁃 𑀫𑀼𑀷𑀺𑀯𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀐𑀫𑁆𑀧𑀼𑀮𑀷𑁆 𑀫𑀮𑀭𑀧𑁆
𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆 𑀓𑀢𑀺𑀭𑁆𑀫𑀼𑀝𑀺𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀦𑁂𑁆𑀝𑀼 𑀫𑀸𑀮𑀷𑁆𑀶𑀼
𑀅𑀝𑀺𑀫𑀼𑀝𑀺 𑀬𑀶𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀆𑀢𑀭 𑀯𑀢𑀷𑀺𑀶𑁆 5
𑀓𑀝𑀼𑀫𑀼𑀭𑀡𑁆 𑀏𑀷 𑀫𑀸𑀓𑀺 𑀫𑀼𑀷𑁆𑀓𑀮𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀏𑀵𑁆𑀢𑀮𑀫𑁆 𑀉𑀭𑀼𑀯 𑀇𑀝𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀧𑀺𑀷𑁆𑀷𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑁆𑀢𑀼
𑀊𑀵𑀺 𑀫𑀼𑀢𑀮𑁆𑀯 𑀘𑀬𑀘𑀬 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼
𑀯𑀵𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺𑀬𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀸𑀡𑀸 𑀫𑀮𑀭𑀝𑀺 𑀬𑀺𑀡𑁃𑀓𑀴𑁆
𑀯𑀵𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼𑀢𑀶𑁆 𑀓𑁂𑁆𑀴𑀺𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀯𑀸𑀭𑁆𑀓𑀝𑀮𑁆 𑀉𑀮𑀓𑀺𑀷𑀺𑀮𑁆 10
𑀬𑀸𑀷𑁃 𑀫𑀼𑀢𑀮𑀸 𑀏𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆𑀧𑀻 𑀶𑀸𑀬
𑀊𑀷𑀫𑀺𑀮𑁆 𑀬𑁄𑀷𑀺𑀬𑀺 𑀷𑀼𑀴𑁆𑀯𑀺𑀷𑁃 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀫𑀸𑀷𑀼𑀝𑀧𑁆 𑀧𑀺𑀶𑀧𑁆𑀧𑀺𑀷𑀼𑀴𑁆 𑀫𑀸𑀢𑀸 𑀉𑀢𑀭𑀢𑁆𑀢𑀼
𑀈𑀷𑀫𑀺𑀮𑁆 𑀓𑀺𑀭𑀼𑀫𑀺𑀘𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀭𑀼𑀯𑀺𑀷𑀺𑀶𑁆 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀑𑁆𑀭𑀼𑀫𑀢𑀺𑀢𑁆 𑀢𑀸𑀷𑁆𑀶𑀺𑀬𑀺𑀷𑁆 𑀇𑀭𑀼𑀫𑁃𑀬𑀺𑀶𑁆 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 15
𑀇𑀭𑀼𑀫𑀢𑀺 𑀯𑀺𑀴𑁃𑀯𑀺𑀷𑁆 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀫𑁃𑀬𑀺𑀶𑁆 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀫𑀼𑀫𑁆𑀫𑀢𑀺 𑀢𑀷𑁆𑀷𑀼𑀴𑁆 𑀅𑀫𑁆𑀫𑀢𑀫𑁆 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀈𑀭𑀺𑀭𑀼 𑀢𑀺𑀗𑁆𑀓𑀴𑀺𑀶𑁆 𑀧𑁂𑀭𑀺𑀭𑀼𑀴𑁆 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀅𑀜𑁆𑀘𑀼 𑀢𑀺𑀗𑁆𑀓𑀴𑀺𑀷𑁆 𑀫𑀼𑀜𑁆𑀘𑀼𑀢𑀮𑁆 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀆𑀶𑀼 𑀢𑀺𑀗𑁆𑀓𑀴𑀺𑀷𑁆 𑀊𑀶𑀮𑀭𑁆 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 20
𑀏𑀵𑀼 𑀢𑀺𑀗𑁆𑀓𑀴𑀺𑀮𑁆 𑀢𑀸𑀵𑁆𑀧𑀼𑀯𑀺 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀏𑁆𑀝𑁆𑀝𑀼𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀗𑁆𑀓𑀴𑀺𑀶𑁆 𑀓𑀝𑁆𑀝𑀫𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀑𑁆𑀷𑁆𑀧𑀢𑀺𑀮𑁆 𑀯𑀭𑀼𑀢𑀭𑀼 𑀢𑀼𑀷𑁆𑀧𑀫𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀢𑀓𑁆𑀓 𑀢𑀘𑀫𑀢𑀺 𑀢𑀸𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀢𑀸𑀷𑁆𑀧𑀝𑀼𑀫𑁆
𑀢𑀼𑀓𑁆𑀓 𑀘𑀸𑀓𑀭𑀢𑁆 𑀢𑀼𑀬𑀭𑀺𑀝𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 25
𑀆𑀡𑁆𑀝𑀼𑀓𑀴𑁆 𑀢𑁄𑀶𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀝𑁃𑀦𑁆𑀢𑀅𑀓𑁆 𑀓𑀸𑀮𑁃
𑀈𑀡𑁆𑀝𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀭𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁃𑀧𑁆𑀧𑀮 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀓𑀸𑀮𑁃 𑀫𑀮𑀫𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀓𑀝𑀼𑀫𑁆𑀧𑀓𑀶𑁆 𑀧𑀘𑀺𑀦𑀺𑀘𑀺
𑀯𑁂𑀮𑁃 𑀦𑀺𑀢𑁆𑀢𑀺𑀭𑁃 𑀬𑀸𑀢𑁆𑀢𑀺𑀭𑁃 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀓𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀼𑀵𑀶𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀯𑁆𑀯𑀸𑀬𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡𑀓𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀸𑀭𑁆𑀫𑀬𑀺𑀮𑁆 30
𑀑𑁆𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀺𑀬 𑀘𑀸𑀬𑀮𑁆 𑀦𑁂𑁆𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀺𑀬𑀼𑀴𑁆 𑀫𑀢𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀼𑀓𑁆
𑀓𑀘𑁆𑀘𑀶 𑀦𑀺𑀫𑀺𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀓𑀢𑀺𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀼 𑀫𑀼𑀷𑁆𑀧𑀡𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼
𑀏𑁆𑀬𑁆𑀢𑁆𑀢𑀺𑀝𑁃 𑀯𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢 𑀏𑁆𑀵𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀧𑀼𑀝𑁃𑀧𑀭𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀈𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀺𑀝𑁃 𑀧𑁄𑀓𑀸 𑀇𑀴𑀫𑀼𑀮𑁃 𑀫𑀸𑀢𑀭𑁆𑀢𑀗𑁆
𑀓𑀽𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢 𑀦𑀬𑀷𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀴𑁆𑀴𑁃𑀬𑀺𑀶𑁆 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 35
𑀧𑀺𑀢𑁆𑀢 𑀯𑀼𑀮𑀓𑀭𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼𑀶𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀭𑀧𑁆𑀧𑀺𑀷𑀼𑀴𑁆
𑀫𑀢𑁆𑀢𑀓𑁆 𑀓𑀴𑀺𑀶𑁂𑁆𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀯𑀸𑀯𑀺𑀝𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀓𑀮𑁆𑀯𑀺 𑀬𑁂𑁆𑀷𑁆𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀮𑁆𑀓𑀝𑀶𑁆 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀮𑁆𑀯 𑀫𑁂𑁆𑀷𑁆𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀮𑁆𑀮𑀮𑀺𑀶𑁆 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀦𑀮𑁆𑀓𑀼𑀭 𑀯𑁂𑁆𑀷𑁆𑀷𑀼𑀦𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀮𑁆𑀯𑀺𑀝𑀫𑁆 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 40
𑀧𑀼𑀮𑁆𑀯𑀭𑀫𑁆 𑀧𑀸𑀬 𑀧𑀮𑀢𑀼𑀶𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀢𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯 𑀫𑁂𑁆𑀷𑁆𑀧𑀢𑁄𑀭𑁆 𑀘𑀺𑀢𑁆𑀢𑀫𑀼𑀡𑁆 𑀝𑀸𑀓𑀺
𑀫𑀼𑀷𑀺𑀯𑀺 𑀮𑀸𑀢𑀢𑁄𑀭𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀴𑀢𑀼 𑀓𑀭𑀼𑀢𑀮𑀼𑀫𑁆
𑀆𑀶𑀼 𑀓𑁄𑀝𑀺 𑀫𑀸𑀬𑀸 𑀘𑀢𑁆𑀢𑀺𑀓𑀴𑁆
𑀯𑁂𑀶𑀼 𑀯𑁂𑀶𑀼𑀢𑀫𑁆 𑀫𑀸𑀬𑁃𑀓𑀴𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀝𑀗𑁆𑀓𑀺𑀷 45
𑀆𑀢𑁆𑀢 𑀫𑀸𑀷𑀸𑀭𑁆 𑀅𑀬𑀮𑀯𑀭𑁆 𑀓𑀽𑀝𑀺
𑀦𑀸𑀢𑁆𑀢𑀺𑀓𑀫𑁆 𑀧𑁂𑀘𑀺 𑀦𑀸𑀢𑁆𑀢𑀵𑀼𑀫𑁆 𑀧𑁂𑀶𑀺𑀷𑀭𑁆
𑀘𑀼𑀶𑁆𑀶 𑀫𑁂𑁆𑀷𑁆𑀷𑀼𑀦𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀮𑁆𑀧𑀘𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀵𑀸𑀗𑁆𑀓𑀴𑁆
𑀧𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀬𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀧𑁆 𑀧𑀢𑀶𑀺𑀷𑀭𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀓𑀯𑀼𑀫𑁆
𑀯𑀺𑀭𑀢 𑀫𑁂𑀧𑀭 𑀫𑀸𑀓𑀯𑁂 𑀢𑀺𑀬𑀭𑀼𑀫𑁆 50
𑀘𑀭𑀢 𑀫𑀸𑀓𑀯𑁂 𑀘𑀸𑀢𑁆𑀢𑀺𑀭𑀗𑁆 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝𑀺𑀷𑀭𑁆
𑀘𑀫𑀬 𑀯𑀸𑀢𑀺𑀓𑀴𑁆 𑀢𑀢𑁆𑀢𑀫𑁆 𑀫𑀢𑀗𑁆𑀓𑀴𑁂
𑀅𑀫𑁃𑀯 𑀢𑀸𑀓 𑀅𑀭𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀫𑀮𑁃𑀦𑁆𑀢𑀷𑀭𑁆
𑀫𑀺𑀡𑁆𑀝𑀺𑀬 𑀫𑀸𑀬𑀸 𑀯𑀸𑀢 𑀫𑁂𑁆𑀷𑁆𑀷𑀼𑀫𑁆
𑀘𑀡𑁆𑀝 𑀫𑀸𑀭𑀼𑀢𑀜𑁆 𑀘𑀼𑀵𑀺𑀢𑁆𑀢𑀝𑀺𑀢𑁆 𑀢𑀸𑀅𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀼 55
𑀉𑀮𑁄𑀓𑀸 𑀬𑀢𑀷𑁂𑁆𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀑𑁆𑀡𑁆𑀝𑀺𑀶𑀶𑁆 𑀧𑀸𑀫𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆
𑀓𑀮𑀸𑀧𑁂 𑀢𑀢𑁆𑀢 𑀓𑀝𑀼𑀯𑀺𑀝 𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀺
𑀅𑀢𑀺𑀶𑁆𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼 𑀫𑀸𑀬𑁃 𑀬𑁂𑁆𑀷𑁃𑀧𑁆𑀧𑀮 𑀘𑀽𑀵𑀯𑀼𑀫𑁆
𑀢𑀧𑁆𑀧𑀸 𑀫𑁂𑀢𑀸𑀫𑁆 𑀧𑀺𑀝𑀺𑀢𑁆𑀢𑀢𑀼 𑀘𑀮𑀺𑀬𑀸𑀢𑁆
𑀢𑀵𑀮𑀢𑀼 𑀓𑀡𑁆𑀝 𑀫𑁂𑁆𑀵𑀼𑀓𑀢𑀼 𑀧𑁄𑀮𑀢𑁆 60
𑀢𑁄𑁆𑀵𑀼𑀢𑀼𑀴𑀫𑁆 𑀉𑀭𑀼𑀓𑀺 𑀅𑀵𑀼𑀢𑀼𑀝𑀮𑁆 𑀓𑀫𑁆𑀧𑀺𑀢𑁆
𑀢𑀸𑀝𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀮𑀶𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀸𑀝𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀭𑀯𑀺𑀬𑀼𑀗𑁆
𑀓𑁄𑁆𑀝𑀺𑀶𑀼𑀫𑁆 𑀧𑁂𑀢𑁃𑀬𑀼𑀗𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀢𑀼 𑀯𑀺𑀝𑀸𑀢𑁂𑁆𑀷𑀼𑀫𑁆
𑀧𑀝𑀺𑀬𑁂 𑀬𑀸𑀓𑀺𑀦𑀮𑁆 𑀮𑀺𑀝𑁃𑀬𑀶𑀸 𑀅𑀷𑁆𑀧𑀺𑀶𑁆
𑀧𑀘𑀼𑀫𑀭𑀢𑁆 𑀢𑀸𑀡𑀺 𑀅𑀶𑁃𑀦𑁆𑀢𑀸𑀶𑁆 𑀧𑁄𑀮𑀓𑁆 65
𑀓𑀘𑀺𑀯𑀢𑀼 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀓𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀝𑀮𑁂𑁆𑀷 𑀫𑀶𑀼𑀓𑀺
𑀅𑀓𑀗𑁆𑀓𑀼𑀵𑁃𑀦𑁆 𑀢𑀷𑀼𑀓𑀼𑀮 𑀫𑀸𑀬𑁆𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆 𑀯𑀺𑀢𑀺𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀼𑀘𑁆
𑀘𑀓𑀫𑁆𑀧𑁂𑀬𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀢𑀫𑁆𑀫𑁃𑀘𑁆 𑀘𑀺𑀭𑀺𑀧𑁆𑀧
𑀦𑀸𑀡𑀢𑀼 𑀑𑁆𑀵𑀺𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀦𑀸𑀝𑀯𑀭𑁆 𑀧𑀵𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀭𑁃
𑀧𑀽𑀡𑀢𑀼 𑀯𑀸𑀓𑀓𑁆 𑀓𑁄𑀡𑀼𑀢 𑀮𑀺𑀷𑁆𑀶𑀺𑀘𑁆 70
𑀘𑀢𑀼𑀭𑀺𑀵𑀦𑁆 𑀢𑀶𑀺𑀫𑀸𑀮𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀼 𑀘𑀸𑀭𑀼𑀫𑁆
𑀓𑀢𑀺𑀬𑀢𑀼 𑀧𑀭𑀫𑀸 𑀅𑀢𑀺𑀘𑀬 𑀫𑀸𑀓𑀓𑁆
𑀓𑀶𑁆𑀶𑀸 𑀫𑀷𑀫𑁂𑁆𑀷𑀓𑁆 𑀓𑀢𑀶𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀢𑀶𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆
𑀫𑀶𑁆𑀶𑁄𑀭𑁆 𑀢𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯𑀗𑁆 𑀓𑀷𑀯𑀺𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁃𑀬𑀸
𑀢𑀭𑀼𑀧𑀭𑀢𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀭𑀼𑀯𑀷𑁆 𑀅𑀯𑀷𑀺𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀯𑀦𑁆𑀢𑀼 75
𑀓𑀼𑀭𑀼𑀧𑀭 𑀷𑀸𑀓𑀺 𑀅𑀭𑀼𑀴𑀺𑀬 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑁃𑀬𑁃𑀘𑁆
𑀘𑀺𑀶𑀼𑀫𑁃𑀬𑁂𑁆𑀷𑁆 𑀶𑀺𑀓𑀵𑀸𑀢𑁂 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀯𑀝𑀺 𑀬𑀺𑀡𑁃𑀬𑁃𑀧𑁆
𑀧𑀺𑀶𑀺𑀯𑀺𑀷𑁃 𑀬𑀶𑀺𑀬𑀸 𑀦𑀺𑀵𑀮𑀢𑀼 𑀧𑁄𑀮
𑀫𑀼𑀷𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆 𑀷𑀸𑀓𑀺 𑀫𑀼𑀷𑀺𑀬𑀸 𑀢𑀢𑁆𑀢𑀺𑀘𑁃
𑀏𑁆𑀷𑁆𑀧𑀼𑀦𑁃𑀦𑁆 𑀢𑀼𑀭𑀼𑀓𑀺 𑀦𑁂𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼𑀦𑁂𑁆𑀓𑁆 𑀓𑁂𑀗𑁆𑀓𑀺 80
𑀅𑀷𑁆𑀧𑁂𑁆𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀆𑀶𑀼 𑀓𑀭𑁃𑀬𑀢𑀼 𑀧𑀼𑀭𑀴
𑀦𑀷𑁆𑀧𑀼𑀮𑀷𑁆 𑀑𑁆𑀷𑁆𑀶𑀺 𑀦𑀸𑀢𑀏𑁆𑀷𑁆 𑀶𑀭𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀉𑀭𑁃𑀢𑀝𑀼 𑀫𑀸𑀶𑀺 𑀉𑀭𑁄𑀫𑀜𑁆 𑀘𑀺𑀮𑀺𑀭𑁆𑀧𑁆𑀧𑀓𑁆
𑀓𑀭𑀫𑀮𑀭𑁆 𑀫𑁄𑁆𑀝𑁆𑀝𑀺𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀢𑀬𑀫𑁆 𑀫𑀮𑀭𑀓𑁆
𑀓𑀡𑁆𑀓𑀴𑀺 𑀓𑀽𑀭 𑀦𑀼𑀡𑁆𑀢𑀼𑀴𑀺 𑀅𑀭𑀼𑀫𑁆𑀧𑀘𑁆 85
𑀘𑀸𑀬𑀸 𑀅𑀷𑁆𑀧𑀺𑀷𑁃 𑀦𑀸𑀝𑁄𑁆𑀶𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀵𑁃𑀧𑁆𑀧𑀯𑀭𑁆
𑀢𑀸𑀬𑁂 𑀬𑀸𑀓𑀺 𑀯𑀴𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀷𑁃 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀭𑀼 𑀯𑁂𑀢𑀺𑀬 𑀷𑀸𑀓𑀺 𑀯𑀺𑀷𑁃𑀓𑁂𑁆𑀝𑀓𑁆
𑀓𑁃𑀢𑀭 𑀯𑀮𑁆𑀮 𑀓𑀝𑀯𑀼𑀴𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀆𑀝𑀓 𑀫𑀢𑀼𑀭𑁃 𑀅𑀭𑀘𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 90
𑀓𑀽𑀝𑀮𑁆 𑀇𑀮𑀗𑁆𑀓𑀼 𑀓𑀼𑀭𑀼𑀫𑀡𑀺 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀢𑁂𑁆𑀷𑁆𑀢𑀺𑀮𑁆𑀮𑁃 𑀫𑀷𑁆𑀶𑀺𑀷𑀼𑀴𑁆 𑀆𑀝𑀺 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀇𑀷𑁆𑀶𑁂𑁆𑀷𑀓𑁆 𑀓𑀸𑀭𑀫𑀼 𑀢𑀸𑀷𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀫𑀽𑀯𑀸 𑀦𑀸𑀷𑁆𑀫𑀶𑁃 𑀫𑀼𑀢𑀮𑁆𑀯𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀘𑁂𑀯𑀸𑀭𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀮𑁆𑀓𑁄𑁆𑀝𑀺𑀘𑁆 𑀘𑀺𑀯𑀷𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 95
𑀫𑀺𑀷𑁆𑀷𑀸 𑀭𑀼𑀭𑀼𑀯 𑀯𑀺𑀓𑀺𑀭𑁆𑀢𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀓𑀮𑁆𑀦𑀸𑀭𑁆 𑀉𑀭𑀺𑀢𑁆𑀢 𑀓𑀷𑀺𑀬𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀓𑀸𑀯𑀸𑀬𑁆 𑀓𑀷𑀓𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀷𑁆𑀶𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀆𑀯𑀸 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀷𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀴𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀧𑀝𑁃𑀧𑁆𑀧𑀸𑀬𑁆 𑀓𑀸𑀧𑁆𑀧𑀸𑀬𑁆 𑀢𑀼𑀝𑁃𑀧𑁆𑀧𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 100
𑀇𑀝𑀭𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀴𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀦𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀈𑀘 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀇𑀶𑁃𑀯 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀢𑁂𑀘𑀧𑁆 𑀧𑀴𑀺𑀗𑁆𑀓𑀺𑀷𑁆 𑀢𑀺𑀭𑀴𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀅𑀭𑁃𑀘𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀅𑀫𑀼𑀢𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀯𑀺𑀭𑁃𑀘𑁂𑀭𑁆 𑀘𑀭𑀡 𑀯𑀺𑀓𑀺𑀭𑁆𑀢𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 105
𑀯𑁂𑀢𑀺 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀯𑀺𑀫𑀮𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀆𑀢𑀺 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀅𑀶𑀺𑀯𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀓𑀢𑀺𑀬𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀓𑀷𑀺𑀬𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀦𑀢𑀺𑀘𑁂𑀭𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀜𑁆𑀘𑀝𑁃 𑀦𑀫𑁆𑀧𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀉𑀝𑁃𑀬𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀉𑀡𑀭𑁆𑀯𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 110
𑀓𑀝𑁃𑀬𑁂𑀷𑁆 𑀅𑀝𑀺𑀫𑁃 𑀓𑀡𑁆𑀝𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀐𑀬𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀅𑀡𑀼𑀯𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀘𑁃𑀯𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀢𑀮𑁃𑀯𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀓𑀼𑀶𑀺𑀬𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀓𑀼𑀡𑀫𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀦𑁂𑁆𑀶𑀺𑀬𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀦𑀺𑀷𑁃𑀯𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 115
𑀯𑀸𑀷𑁄𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀺𑀬 𑀫𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀏𑀷𑁄𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑁂𑁆𑀴𑀺𑀬 𑀇𑀶𑁃𑀯𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀫𑀽𑀯𑁂𑀵𑁆 𑀘𑀼𑀶𑁆𑀶𑀫𑁆 𑀫𑀼𑀭𑀡𑀼𑀶𑀼 𑀦𑀭𑀓𑀺𑀝𑁃
𑀆𑀵𑀸 𑀫𑁂𑀬𑀭𑀼𑀴𑁆 𑀅𑀭𑀘𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀢𑁄𑀵𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀢𑀼𑀡𑁃𑀯𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 120
𑀯𑀸𑀵𑁆𑀯𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀏𑁆𑀷𑁆 𑀯𑁃𑀧𑁆𑀧𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀫𑀼𑀢𑁆𑀢𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀫𑀼𑀢𑀮𑁆𑀯𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀅𑀢𑁆𑀢𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀅𑀭𑀷𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀉𑀭𑁃𑀬𑀼𑀡𑀭𑁆 𑀯𑀺𑀶𑀦𑁆𑀢 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀯 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀯𑀺𑀭𑀺𑀓𑀝𑀮𑁆 𑀉𑀮𑀓𑀺𑀷𑁆 𑀯𑀺𑀴𑁃𑀯𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 125
𑀅𑀭𑀼𑀫𑁃𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀏𑁆𑀴𑀺𑀬 𑀅𑀵𑀓𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀓𑀭𑀼𑀫𑀼𑀓𑀺 𑀮𑀸𑀓𑀺𑀬 𑀓𑀡𑁆𑀡𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀫𑀷𑁆𑀷𑀺𑀬 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀯𑀭𑀼𑀴𑁆 𑀫𑀮𑁃𑀬𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀏𑁆𑀷𑁆𑀷𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀯 𑀷𑀸𑀓𑁆𑀓𑀺 𑀇𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀵𑀮𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀷𑁆𑀷𑀺𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀯𑁃𑀢𑁆𑀢 𑀘𑁂𑀯𑀓 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 130
𑀢𑁄𑁆𑀵𑀼𑀢𑀓𑁃 𑀢𑀼𑀷𑁆𑀧𑀦𑁆 𑀢𑀼𑀝𑁃𑀧𑁆𑀧𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀅𑀵𑀺𑀯𑀺𑀮𑀸 𑀆𑀷𑀦𑁆𑀢 𑀯𑀸𑀭𑀺 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀅𑀵𑀺𑀯𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀆𑀯𑀢𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀝𑀦𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀫𑀼𑀵𑀼𑀯𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀶𑀦𑁆𑀢 𑀫𑀼𑀢𑀮𑁆𑀯𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀫𑀸𑀷𑁄𑀭𑁆 𑀦𑁄𑀓𑁆𑀓𑀺 𑀫𑀡𑀸𑀴𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 135
𑀯𑀸𑀷𑀓𑀢𑁆 𑀢𑀫𑀭𑀭𑁆 𑀢𑀸𑀬𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀧𑀸𑀭𑀺𑀝𑁃 𑀐𑀦𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆𑀧𑁆 𑀧𑀭𑀦𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀦𑀻𑀭𑀺𑀝𑁃 𑀦𑀸𑀷𑁆𑀓𑀸𑀬𑁆 𑀦𑀺𑀓𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀢𑀻𑀬𑀺𑀝𑁃 𑀫𑀽𑀷𑁆𑀶𑀸𑀬𑁆𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀓𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀯𑀴𑀺𑀬𑀺𑀝𑁃 𑀇𑀭𑀡𑁆𑀝𑀸𑀬𑁆 𑀫𑀓𑀺𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 140
𑀯𑁂𑁆𑀴𑀺𑀬𑀺𑀝𑁃 𑀑𑁆𑀷𑁆𑀶𑀸𑀬𑁆 𑀯𑀺𑀴𑁃𑀦𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀅𑀴𑀺𑀧𑀯𑀭𑁆 𑀉𑀴𑁆𑀴𑀢𑁆 𑀢𑀫𑀼𑀢𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀓𑀷𑀯𑀺𑀮𑀼𑀦𑁆 𑀢𑁂𑀯𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀺𑀬𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀦𑀷𑀯𑀺𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀸𑀬𑁂𑀶𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀴𑀺𑀷𑁃 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀇𑀝𑁃𑀫𑀭𑀼 𑀢𑀼𑀶𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀦𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 145
𑀘𑀝𑁃𑀬𑀺𑀝𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀗𑁆𑀓𑁃 𑀢𑀭𑀺𑀢𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀆𑀭𑀽 𑀭𑀫𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢 𑀅𑀭𑀘𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀘𑀻𑀭𑀸𑀭𑁆 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀯𑁃 𑀬𑀸𑀶𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀅𑀡𑁆𑀡𑀸 𑀫𑀮𑁃𑀬𑁂𑁆𑀫𑁆 𑀅𑀡𑁆𑀡𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀓𑀡𑁆𑀡𑀸𑀭𑁆 𑀅𑀫𑀼𑀢𑀓𑁆 𑀓𑀝𑀮𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 150
𑀏𑀓𑀫𑁆 𑀧𑀢𑁆𑀢𑀼𑀶𑁃 𑀬𑁂𑁆𑀦𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀧𑀸𑀓𑀫𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡𑀼𑀭𑀼 𑀯𑀸𑀷𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀧𑀭𑀸𑀬𑁆𑀢𑁆𑀢𑀼𑀶𑁃 𑀫𑁂𑀯𑀺𑀬 𑀧𑀭𑀷𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀘𑀺𑀭𑀸𑀧𑁆𑀧𑀴𑁆𑀴𑀺 𑀫𑁂𑀯𑀺𑀬 𑀘𑀺𑀯𑀷𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀫𑀶𑁆𑀶𑁄𑀭𑁆 𑀧𑀶𑁆𑀶𑀺𑀗𑁆 𑀓𑀶𑀺𑀬𑁂𑀷𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 155
𑀓𑀼𑀶𑁆𑀶𑀸 𑀮𑀢𑁆𑀢𑁂𑁆𑀗𑁆 𑀓𑀽𑀢𑁆𑀢𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀓𑁄𑀓𑀵𑀺 𑀫𑁂𑀯𑀺𑀬 𑀓𑁄𑀯𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀈𑀗𑁆𑀓𑁄𑀬𑁆 𑀫𑀮𑁃𑀬𑁂𑁆𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀦𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀧𑀸𑀗𑁆𑀓𑀸𑀭𑁆 𑀧𑀵𑀷𑀢𑁆 𑀢𑀵𑀓𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀓𑀝𑀫𑁆𑀧𑀽𑀭𑁆 𑀫𑁂𑀯𑀺𑀬 𑀯𑀺𑀝𑀗𑁆𑀓𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 160
𑀅𑀝𑁃𑀦𑁆𑀢𑀯𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀴𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀧𑁆𑀧𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀇𑀢𑁆𑀢𑀺 𑀢𑀷𑁆𑀷𑀺𑀷𑁆 𑀓𑀻𑀵𑀺𑀭𑀼 𑀫𑀽𑀯𑀭𑁆𑀓𑁆
𑀓𑀢𑁆𑀢𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀴𑀺𑀬 𑀅𑀭𑀘𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀢𑁂𑁆𑀷𑁆𑀷𑀸 𑀝𑀼𑀝𑁃𑀬 𑀘𑀺𑀯𑀷𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀏𑁆𑀦𑁆𑀦𑀸𑀝𑁆 𑀝𑀯𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀶𑁃𑀯𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 165
𑀏𑀷𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀭𑀼𑀴𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀴𑀺𑀷𑁃 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀫𑀸𑀷𑀓𑁆 𑀓𑀬𑀺𑀮𑁃 𑀫𑀮𑁃𑀬𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀅𑀭𑀼𑀴𑀺𑀝 𑀯𑁂𑀡𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀫𑁆𑀫𑀸𑀷𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀇𑀭𑀼𑀴𑁆𑀓𑁂𑁆𑀝 𑀅𑀭𑀼𑀴𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀶𑁃𑀯𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀢𑀴𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢𑁂𑀷𑁆 𑀅𑀝𑀺𑀬𑁂𑀷𑁆 𑀢𑀫𑀺𑀬𑁂𑀷𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 170
𑀓𑀴𑀗𑁆𑀓𑁄𑁆𑀴𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀢 𑀅𑀭𑀼𑀴𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀅𑀜𑁆𑀘𑁂 𑀮𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀺𑀗𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀴𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀦𑀜𑁆𑀘𑁂 𑀅𑀫𑀼𑀢𑀸 𑀦𑀬𑀦𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀅𑀢𑁆𑀢𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀐𑀬𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀦𑀺𑀢𑁆𑀢𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀦𑀺𑀫𑀮𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 175
𑀧𑀢𑁆𑀢𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀧𑀯𑀷𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀧𑁂𑁆𑀭𑀺𑀬𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀧𑀺𑀭𑀸𑀷𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀅𑀭𑀺𑀬𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀅𑀫𑀮𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀫𑀶𑁃𑀬𑁄𑀭𑁆 𑀓𑁄𑀮 𑀦𑁂𑁆𑀶𑀺𑀬𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀫𑀼𑀶𑁃𑀬𑁄 𑀢𑀭𑀺𑀬𑁂𑀷𑁆 𑀫𑀼𑀢𑀮𑁆𑀯𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 180
𑀉𑀶𑀯𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀉𑀬𑀺𑀭𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀘𑀺𑀶𑀯𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀘𑀺𑀯𑀫𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀫𑀜𑁆𑀘𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀫𑀡𑀸𑀴𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀧𑀜𑁆𑀘𑁂 𑀭𑀝𑀺𑀬𑀸𑀴𑁆 𑀧𑀗𑁆𑀓𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀅𑀮𑀦𑁆𑀢𑁂𑀷𑁆 𑀦𑀸𑀬𑁂𑀷𑁆 𑀅𑀝𑀺𑀬𑁂𑀷𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 185
𑀇𑀮𑀗𑁆𑀓𑀼 𑀘𑀼𑀝𑀭𑁂𑁆𑀫𑁆 𑀈𑀘𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀓𑀯𑁃𑀢𑁆𑀢𑀮𑁃 𑀫𑁂𑀯𑀺𑀬 𑀓𑀡𑁆𑀡𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀓𑀼𑀯𑁃𑀧𑁆𑀧𑀢𑀺 𑀫𑀮𑀺𑀦𑁆𑀢 𑀓𑁄𑀯𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀫𑀮𑁃𑀦𑀸 𑀝𑀼𑀝𑁃𑀬 𑀫𑀷𑁆𑀷𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀓𑀮𑁃𑀬𑀸 𑀭𑀭𑀺𑀓𑁂 𑀘𑀭𑀺𑀬𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 190
𑀢𑀺𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑀵𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀷𑁆𑀶𑀺𑀶𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀮𑁆𑀯𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀧𑁆𑀧𑀫𑀭𑁆 𑀧𑀽𑀯𑀡𑀢𑁆 𑀢𑀭𑀷𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀅𑀭𑀼𑀯𑀫𑀼𑀫𑁆 𑀉𑀭𑀼𑀯𑀫𑀼𑀫𑁆 𑀆𑀷𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀫𑀭𑀼𑀯𑀺𑀬 𑀓𑀭𑀼𑀡𑁃 𑀫𑀮𑁃𑀬𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀢𑀼𑀭𑀺𑀬𑀫𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀶𑀦𑁆𑀢 𑀘𑀼𑀝𑀭𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 195
𑀢𑁂𑁆𑀭𑀺𑀯𑀭𑀺 𑀢𑀸𑀓𑀺𑀬 𑀢𑁂𑁆𑀴𑀺𑀯𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀢𑁄𑀴𑀸 𑀫𑀼𑀢𑁆𑀢𑀘𑁆 𑀘𑀼𑀝𑀭𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀆𑀴𑀸 𑀷𑀯𑀭𑁆𑀓𑀝𑁆 𑀓𑀷𑁆𑀧𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀆𑀭𑀸 𑀅𑀫𑀼𑀢𑁂 𑀅𑀭𑀼𑀴𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀧𑁂𑀭𑀸 𑀬𑀺𑀭𑀫𑀼𑀝𑁃𑀧𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀫𑁆𑀫𑀸𑀷𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 200
𑀢𑀸𑀴𑀺 𑀅𑀶𑀼𑀓𑀺𑀷𑁆 𑀢𑀸𑀭𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀦𑀻𑀴𑁄𑁆𑀴𑀺 𑀬𑀸𑀓𑀺𑀬 𑀦𑀺𑀭𑀼𑀢𑁆𑀢𑀸 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀘𑀦𑁆𑀢𑀷𑀘𑁆 𑀘𑀸𑀦𑁆𑀢𑀺𑀷𑁆 𑀘𑀼𑀦𑁆𑀢𑀭 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀘𑀺𑀦𑁆𑀢𑀷𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀺𑀬 𑀘𑀺𑀯𑀫𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀫𑀦𑁆𑀢𑀭 𑀫𑀸𑀫𑀮𑁃 𑀫𑁂𑀬𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 205
𑀏𑁆𑀦𑁆𑀢𑀫𑁃 𑀉𑀬𑁆𑀬𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀴𑁆𑀯𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀧𑀼𑀮𑀺𑀫𑀼𑀮𑁃 𑀧𑀼𑀮𑁆𑀯𑀸𑀬𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀴𑀺𑀷𑁃 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀅𑀮𑁃𑀓𑀝𑀮𑁆 𑀫𑀻𑀫𑀺𑀘𑁃 𑀦𑀝𑀦𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀓𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀼𑀭𑀼 𑀯𑀺𑀓𑁆𑀓𑀷𑁆 𑀶𑀭𑀼𑀴𑀺𑀷𑁃 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀇𑀭𑀼𑀫𑁆𑀧𑀼𑀮𑀷𑁆 𑀧𑀼𑀮𑀭 𑀇𑀘𑁃𑀦𑁆𑀢𑀷𑁃 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 210
𑀧𑀝𑀺𑀬𑀼𑀶𑀧𑁆 𑀧𑀬𑀺𑀷𑁆𑀶 𑀧𑀸𑀯𑀓 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀅𑀝𑀺𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀦𑀝𑀼𑀯𑀻 𑀶𑀸𑀷𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀦𑀭𑀓𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀘𑀼𑀯𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀫𑁆 𑀦𑀸𑀷𑀺𑀮𑀫𑁆 𑀧𑀼𑀓𑀸𑀫𑀶𑁆
𑀧𑀭𑀓𑀢𑀺 𑀧𑀸𑀡𑁆𑀝𑀺𑀬𑀶𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀴𑀺𑀷𑁃 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀑𑁆𑀵𑀺𑀯𑀶 𑀦𑀺𑀶𑁃𑀦𑁆𑀢 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀯 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 214
𑀘𑁂𑁆𑀵𑀼𑀫𑀮𑀭𑁆𑀘𑁆 𑀘𑀺𑀯𑀧𑀼𑀭𑀢𑁆 𑀢𑀭𑀘𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀓𑀵𑀼𑀦𑀻𑀭𑁆 𑀫𑀸𑀮𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀝𑀯𑀼𑀴𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀢𑁄𑁆𑀵𑀼𑀯𑀸𑀭𑁆 𑀫𑁃𑀬𑀮𑁆 𑀢𑀼𑀡𑀺𑀧𑁆𑀧𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀧𑀺𑀵𑁃𑀧𑁆𑀧𑀼 𑀯𑀸𑀬𑁆𑀧𑁆𑀧𑁄𑁆𑀷𑁆 𑀶𑀶𑀺𑀬𑀸 𑀦𑀸𑀬𑁂𑀷𑁆
𑀓𑀼𑀵𑁃𑀢𑁆𑀢𑀘𑁄𑁆𑀷𑁆 𑀫𑀸𑀮𑁃 𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀭𑀼𑀴𑁆 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 220
𑀧𑀼𑀭𑀫𑁆𑀧𑀮 𑀏𑁆𑀭𑀺𑀢𑁆𑀢 𑀧𑀼𑀭𑀸𑀡 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀧𑀭𑀫𑁆𑀧𑀭𑀜𑁆 𑀘𑁄𑀢𑀺𑀧𑁆 𑀧𑀭𑀷𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀧𑀼𑀬𑀗𑁆𑀓𑀧𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑀸𑀷𑁆
𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀧𑀼𑀭𑀸𑀡 𑀓𑀸𑀭𑀡
𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀘𑀬𑀘𑀬 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 225


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

নান়্‌মুহন়্‌ মুদলা ৱান়ৱর্ তোৰ়ুদেৰ়
ঈরডি যালে মূৱুল কৰন্দু
নাট্রিসৈ মুন়িৱরুম্ ঐম্বুলন়্‌ মলরপ্
পোট্রিসেয্ কদির্মুডিত্ তিরুনেডু মালণ্ড্রু
অডিমুডি যর়িযুম্ আদর ৱদন়ির়্‌ ৫
কডুমুরণ্ এন় মাহি মুন়্‌গলন্দু
এৰ়্‌দলম্ উরুৱ ইডন্দু পিন়্‌ন়েয্ত্তু
ঊৰ়ি মুদল্ৱ সযসয এণ্ড্রু
ৱৰ়ুত্তিযুঙ্ কাণা মলরডি যিণৈহৰ‍্
ৱৰ়ুত্তুদর়্‌ কেৰিদায্ ৱার্গডল্ উলহিন়িল্ ১০
যান়ৈ মুদলা এর়ুম্বী র়ায
ঊন়মিল্ যোন়িযি ন়ুৰ‍্ৱিন়ৈ পিৰ়ৈত্তুম্
মান়ুডপ্ পির়প্পিন়ুৰ‍্ মাদা উদরত্তু
ঈন়মিল্ কিরুমিচ্ চেরুৱিন়ির়্‌ পিৰ়ৈত্তুম্
ওরুমদিত্ তাণ্ড্রিযিন়্‌ ইরুমৈযির়্‌ পিৰ়ৈত্তুম্ ১৫
ইরুমদি ৱিৰৈৱিন়্‌ ওরুমৈযির়্‌ পিৰ়ৈত্তুম্
মুম্মদি তন়্‌ন়ুৰ‍্ অম্মদম্ পিৰ়ৈত্তুম্
ঈরিরু তিঙ্গৰির়্‌ পেরিরুৰ‍্ পিৰ়ৈত্তুম্
অঞ্জু তিঙ্গৰিন়্‌ মুঞ্জুদল্ পিৰ়ৈত্তুম্
আর়ু তিঙ্গৰিন়্‌ ঊর়লর্ পিৰ়ৈত্তুম্ ২০
এৰ়ু তিঙ্গৰিল্ তাৰ়্‌বুৱি পিৰ়ৈত্তুম্
এট্টুত্ তিঙ্গৰির়্‌ কট্টমুম্ পিৰ়ৈত্তুম্
ওন়্‌বদিল্ ৱরুদরু তুন়্‌বমুম্ পিৰ়ৈত্তুম্
তক্ক তসমদি তাযোডু তান়্‌বডুম্
তুক্ক সাহরত্ তুযরিডৈপ্ পিৰ়ৈত্তুম্ ২৫
আণ্ডুহৰ‍্ তোর়ুম্ অডৈন্দঅক্ কালৈ
ঈণ্ডিযুম্ ইরুত্তিযুম্ এন়ৈপ্পল পিৰ়ৈত্তুম্
কালৈ মলমোডু কডুম্বহর়্‌ পসিনিসি
ৱেলৈ নিত্তিরৈ যাত্তিরৈ পিৰ়ৈত্তুম্
করুঙ্গুৰ়র়্‌ সেৱ্ৱায্ ৱেণ্ণহৈক্ কার্মযিল্ ৩০
ওরুঙ্গিয সাযল্ নেরুঙ্গিযুৰ‍্ মদর্ত্তুক্
কচ্চর় নিমির্ন্দু কদির্ত্তু মুন়্‌বণৈত্তু
এয্ত্তিডৈ ৱরুন্দ এৰ়ুন্দু পুডৈবরন্দু
ঈর্ক্কিডৈ পোহা ইৰমুলৈ মাদর্দঙ্
কূর্ত্ত নযন়ক্ কোৰ‍্ৰৈযির়্‌ পিৰ়ৈত্তুম্ ৩৫
পিত্ত ৱুলহর্ পেরুন্দুর়ৈপ্ পরপ্পিন়ুৰ‍্
মত্তক্ কৰির়েন়ুম্ অৱাৱিডৈপ্ পিৰ়ৈত্তুম্
কল্ৱি যেন়্‌ন়ুম্ পল্গডর়্‌ পিৰ়ৈত্তুম্
সেল্ৱ মেন়্‌ন়ুম্ অল্ললির়্‌ পিৰ়ৈত্তুম্
নল্গুর ৱেন়্‌ন়ুন্ দোল্ৱিডম্ পিৰ়ৈত্তুম্ ৪০
পুল্ৱরম্ পায পলদুর়ৈপ্ পিৰ়ৈত্তুম্
তেয্ৱ মেন়্‌বদোর্ সিত্তমুণ্ টাহি
মুন়িৱি লাদদোর্ পোরুৰদু করুদলুম্
আর়ু কোডি মাযা সত্তিহৰ‍্
ৱের়ু ৱের়ুদম্ মাযৈহৰ‍্ তোডঙ্গিন় ৪৫
আত্ত মান়ার্ অযলৱর্ কূডি
নাত্তিহম্ পেসি নাত্তৰ়ুম্ পের়িন়র্
সুট্র মেন়্‌ন়ুন্ দোল্বসুক্ কুৰ়াঙ্গৰ‍্
পট্রি যৰ়ৈত্তুপ্ পদর়িন়র্ পেরুহৱুম্
ৱিরদ মেবর মাহৱে তিযরুম্ ৫০
সরদ মাহৱে সাত্তিরঙ্ কাট্টিন়র্
সময ৱাদিহৰ‍্ তত্তম্ মদঙ্গৰে
অমৈৱ তাহ অরট্রি মলৈন্দন়র্
মিণ্ডিয মাযা ৱাদ মেন়্‌ন়ুম্
সণ্ড মারুদঞ্ সুৰ়িত্তডিত্ তাঅর্ত্তু ৫৫
উলোহা যদন়েন়ুম্ ওণ্ডির়র়্‌ পাম্বিন়্‌
কলাবে তত্ত কডুৱিড মেয্দি
অদির়্‌পেরু মাযৈ যেন়ৈপ্পল সূৰ়ৱুম্
তপ্পা মেদাম্ পিডিত্তদু সলিযাত্
তৰ়লদু কণ্ড মেৰ়ুহদু পোলত্ ৬০
তোৰ়ুদুৰম্ উরুহি অৰ়ুদুডল্ কম্বিত্
তাডিযুম্ অলর়িযুম্ পাডিযুম্ পরৱিযুঙ্
কোডির়ুম্ পেদৈযুঙ্ কোণ্ডদু ৱিডাদেন়ুম্
পডিযে যাহিনল্ লিডৈযর়া অন়্‌বির়্‌
পসুমরত্ তাণি অর়ৈন্দার়্‌ পোলক্ ৬৫
কসিৱদু পেরুহিক্ কডলেন় মর়ুহি
অহঙ্গুৰ়ৈন্ দন়ুহুল মায্মেয্ ৱিদির্ত্তুচ্
সহম্বেয্ এণ্ড্রু তম্মৈচ্ চিরিপ্প
নাণদু ওৰ়িন্দু নাডৱর্ পৰ়িত্তুরৈ
পূণদু ৱাহক্ কোণুদ লিণ্ড্রিচ্ ৭০
সদুরিৰ়ন্ দর়িমাল্ কোণ্ডু সারুম্
কদিযদু পরমা অদিসয মাহক্
কট্রা মন়মেন়ক্ কদর়িযুম্ পদর়িযুম্
মট্রোর্ তেয্ৱঙ্ কন়ৱিলুম্ নিন়ৈযা
তরুবরত্ তোরুৱন়্‌ অৱন়িযিল্ ৱন্দু ৭৫
কুরুবর ন়াহি অরুৰিয পেরুমৈযৈচ্
সির়ুমৈযেণ্ড্রিহৰ়াদে তিরুৱডি যিণৈযৈপ্
পির়িৱিন়ৈ যর়িযা নিৰ়লদু পোল
মুন়্‌বিন়্‌ ন়াহি মুন়িযা তত্তিসৈ
এন়্‌বুনৈন্ দুরুহি নেক্কুনেক্ কেঙ্গি ৮০
অন়্‌বেন়ুম্ আর়ু করৈযদু পুরৰ
নন়্‌বুলন়্‌ ওণ্ড্রি নাদএণ্ড্ররট্রি
উরৈদডু মার়ি উরোমঞ্ সিলির্প্পক্
করমলর্ মোট্টিত্ তিরুদযম্ মলরক্
কণ্গৰি কূর নুণ্দুৰি অরুম্বচ্ ৮৫
সাযা অন়্‌বিন়ৈ নাডোর়ুন্ দৰ়ৈপ্পৱর্
তাযে যাহি ৱৰর্ত্তন়ৈ পোট্রি
মেয্দরু ৱেদিয ন়াহি ৱিন়ৈহেডক্
কৈদর ৱল্ল কডৱুৰ‍্ পোট্রি
আডহ মদুরৈ অরসে পোট্রি ৯০
কূডল্ ইলঙ্গু কুরুমণি পোট্রি
তেন়্‌দিল্লৈ মণ্ড্রিন়ুৰ‍্ আডি পোট্রি
ইণ্ড্রেন়ক্ কারমু তান়ায্ পোট্রি
মূৱা নান়্‌মর়ৈ মুদল্ৱা পোট্রি
সেৱার্ ৱেল্গোডিচ্ চিৱন়ে পোট্রি ৯৫
মিন়্‌ন়া রুরুৱ ৱিহির্দা পোট্রি
কল্নার্ উরিত্ত কন়িযে পোট্রি
কাৱায্ কন়হক্ কুণ্ড্রে পোট্রি
আৱা এণ্ড্রন়ক্ করুৰায্ পোট্রি
পডৈপ্পায্ কাপ্পায্ তুডৈপ্পায্ পোট্রি ১০০
ইডরৈক্ কৰৈযুম্ এন্দায্ পোট্রি
ঈস পোট্রি ইর়ৈৱ পোট্রি
তেসপ্ পৰিঙ্গিন়্‌ তিরৰে পোট্রি
অরৈসে পোট্রি অমুদে পোট্রি
ৱিরৈসের্ সরণ ৱিহির্দা পোট্রি ১০৫
ৱেদি পোট্রি ৱিমলা পোট্রি
আদি পোট্রি অর়িৱে পোট্রি
কদিযে পোট্রি কন়িযে পোট্রি
নদিসের্ সেঞ্জডৈ নম্বা পোট্রি
উডৈযায্ পোট্রি উণর্ৱে পোট্রি ১১০
কডৈযেন়্‌ অডিমৈ কণ্ডায্ পোট্রি
ঐযা পোট্রি অণুৱে পোট্রি
সৈৱা পোট্রি তলৈৱা পোট্রি
কুর়িযে পোট্রি কুণমে পোট্রি
নের়িযে পোট্রি নিন়ৈৱে পোট্রি ১১৫
ৱান়োর্ক্ করিয মরুন্দে পোট্রি
এন়োর্ক্ কেৰিয ইর়ৈৱা পোট্রি
মূৱেৰ়্‌ সুট্রম্ মুরণুর়ু নরহিডৈ
আৰ়া মেযরুৰ‍্ অরসে পোট্রি
তোৰ়া পোট্রি তুণৈৱা পোট্রি ১২০
ৱাৰ়্‌ৱে পোট্রি এন়্‌ ৱৈপ্পে পোট্রি
মুত্তা পোট্রি মুদল্ৱা পোট্রি
অত্তা পোট্রি অরন়ে পোট্রি
উরৈযুণর্ ৱির়ন্দ ওরুৱ পোট্রি
ৱিরিহডল্ উলহিন়্‌ ৱিৰৈৱে পোট্রি ১২৫
অরুমৈযিল্ এৰিয অৰ়হে পোট্রি
করুমুহি লাহিয কণ্ণে পোট্রি
মন়্‌ন়িয তিরুৱরুৰ‍্ মলৈযে পোট্রি
এন়্‌ন়ৈযুম্ ওরুৱ ন়াক্কি ইরুঙ্গৰ়ল্
সেন়্‌ন়িযিল্ ৱৈত্ত সেৱহ পোট্রি ১৩০
তোৰ়ুদহৈ তুন়্‌বন্ দুডৈপ্পায্ পোট্রি
অৰ়িৱিলা আন়ন্দ ৱারি পোট্রি
অৰ়িৱদুম্ আৱদুঙ্ কডন্দায্ পোট্রি
মুৰ়ুৱদুম্ ইর়ন্দ মুদল্ৱা পোট্রি
মান়োর্ নোক্কি মণাৰা পোট্রি ১৩৫
ৱান়হত্ তমরর্ তাযে পোট্রি
পারিডৈ ঐন্দায্প্ পরন্দায্ পোট্রি
নীরিডৈ নান়্‌গায্ নিহৰ়্‌ন্দায্ পোট্রি
তীযিডৈ মূণ্ড্রায্ত্ তিহৰ়্‌ন্দায্ পোট্রি
ৱৰিযিডৈ ইরণ্ডায্ মহিৰ়্‌ন্দায্ পোট্রি ১৪০
ৱেৰিযিডৈ ওণ্ড্রায্ ৱিৰৈন্দায্ পোট্রি
অৰিবৱর্ উৰ‍্ৰত্ তমুদে পোট্রি
কন়ৱিলুন্ দেৱর্ক্ করিযায্ পোট্রি
নন়ৱিলুম্ নাযের়্‌ করুৰিন়ৈ পোট্রি
ইডৈমরু তুর়ৈযুম্ এন্দায্ পোট্রি ১৪৫
সডৈযিডৈক্ কঙ্গৈ তরিত্তায্ পোট্রি
আরূ রমর্ন্দ অরসে পোট্রি
সীরার্ তিরুৱৈ যার়া পোট্রি
অণ্ণা মলৈযেম্ অণ্ণা পোট্রি
কণ্ণার্ অমুদক্ কডলে পোট্রি ১৫০
এহম্ পত্তুর়ৈ যেন্দায্ পোট্রি
পাহম্ পেণ্ণুরু ৱান়ায্ পোট্রি
পরায্ত্তুর়ৈ মেৱিয পরন়ে পোট্রি
সিরাপ্পৰ‍্ৰি মেৱিয সিৱন়ে পোট্রি
মট্রোর্ পট্রিঙ্ কর়িযেন়্‌ পোট্রি ১৫৫
কুট্রা লত্তেঙ্ কূত্তা পোট্রি
কোহৰ়ি মেৱিয কোৱে পোট্রি
ঈঙ্গোয্ মলৈযেম্ এন্দায্ পোট্রি
পাঙ্গার্ পৰ়ন়ত্ তৰ়হা পোট্রি
কডম্বূর্ মেৱিয ৱিডঙ্গা পোট্রি ১৬০
অডৈন্দৱর্ক্ করুৰুম্ অপ্পা পোট্রি
ইত্তি তন়্‌ন়িন়্‌ কীৰ়িরু মূৱর্ক্
কত্তিক্ করুৰিয অরসে পোট্রি
তেন়্‌ন়া টুডৈয সিৱন়ে পোট্রি
এন্নাট্ টৱর্ক্কুম্ ইর়ৈৱা পোট্রি ১৬৫
এন়ক্ কুরুৰৈক্ করুৰিন়ৈ পোট্রি
মান়ক্ কযিলৈ মলৈযায্ পোট্রি
অরুৰিড ৱেণ্ডুম্ অম্মান়্‌ পোট্রি
ইরুৰ‍্গেড অরুৰুম্ ইর়ৈৱা পোট্রি
তৰর্ন্দেন়্‌ অডিযেন়্‌ তমিযেন়্‌ পোট্রি ১৭০
কৰঙ্গোৰক্ করুদ অরুৰায্ পোট্রি
অঞ্জে লেণ্ড্রিঙ্ করুৰায্ পোট্রি
নঞ্জে অমুদা নযন্দায্ পোট্রি
অত্তা পোট্রি ঐযা পোট্রি
নিত্তা পোট্রি নিমলা পোট্রি ১৭৫
পত্তা পোট্রি পৱন়ে পোট্রি
পেরিযায্ পোট্রি পিরান়ে পোট্রি
অরিযায্ পোট্রি অমলা পোট্রি
মর়ৈযোর্ কোল নের়িযে পোট্রি
মুর়ৈযো তরিযেন়্‌ মুদল্ৱা পোট্রি ১৮০
উর়ৱে পোট্রি উযিরে পোট্রি
সির়ৱে পোট্রি সিৱমে পোট্রি
মঞ্জা পোট্রি মণাৰা পোট্রি
পঞ্জে রডিযাৰ‍্ পঙ্গা পোট্রি
অলন্দেন়্‌ নাযেন়্‌ অডিযেন়্‌ পোট্রি ১৮৫
ইলঙ্গু সুডরেম্ ঈসা পোট্রি
কৱৈত্তলৈ মেৱিয কণ্ণে পোট্রি
কুৱৈপ্পদি মলিন্দ কোৱে পোট্রি
মলৈনা টুডৈয মন়্‌ন়ে পোট্রি
কলৈযা ররিহে সরিযায্ পোট্রি ১৯০
তিরুক্কৰ়ুক্ কুণ্ড্রির়্‌ সেল্ৱা পোট্রি
পোরুপ্পমর্ পূৱণত্ তরন়ে পোট্রি
অরুৱমুম্ উরুৱমুম্ আন়ায্ পোট্রি
মরুৱিয করুণৈ মলৈযে পোট্রি
তুরিযমুম্ ইর়ন্দ সুডরে পোট্রি ১৯৫
তেরিৱরি তাহিয তেৰিৱে পোট্রি
তোৰা মুত্তচ্ চুডরে পোট্রি
আৰা ন়ৱর্গট্ কন়্‌বা পোট্রি
আরা অমুদে অরুৰে পোট্রি
পেরা যিরমুডৈপ্ পেম্মান়্‌ পোট্রি ২০০
তাৰি অর়ুহিন়্‌ তারায্ পোট্রি
নীৰোৰি যাহিয নিরুত্তা পোট্রি
সন্দন়চ্ চান্দিন়্‌ সুন্দর পোট্রি
সিন্দন়ৈক্ করিয সিৱমে পোট্রি
মন্দর মামলৈ মেযায্ পোট্রি ২০৫
এন্দমৈ উয্যক্ কোৰ‍্ৱায্ পোট্রি
পুলিমুলৈ পুল্ৱায্ক্ করুৰিন়ৈ পোট্রি
অলৈহডল্ মীমিসৈ নডন্দায্ পোট্রি
করুঙ্গুরু ৱিক্কণ্ড্ররুৰিন়ৈ পোট্রি
ইরুম্বুলন়্‌ পুলর ইসৈন্দন়ৈ পোট্রি ২১০
পডিযুর়প্ পযিণ্ড্র পাৱহ পোট্রি
অডিযোডু নডুৱী র়ান়ায্ পোট্রি
নরহোডু সুৱর্ক্কম্ নান়িলম্ পুহামর়্‌
পরহদি পাণ্ডিযর়্‌ করুৰিন়ৈ পোট্রি
ওৰ়িৱর় নির়ৈন্দ ওরুৱ পোট্রি ২১৪
সেৰ়ুমলর্চ্ চিৱবুরত্ তরসে পোট্রি
কৰ়ুনীর্ মালৈক্ কডৱুৰ‍্ পোট্রি
তোৰ়ুৱার্ মৈযল্ তুণিপ্পায্ পোট্রি
পিৰ়ৈপ্পু ৱায্প্পোণ্ড্রর়িযা নাযেন়্‌
কুৰ়ৈত্তসোন়্‌ মালৈ কোণ্ডরুৰ‍্ পোট্রি ২২০
পুরম্বল এরিত্ত পুরাণ পোট্রি
পরম্বরঞ্ সোদিপ্ পরন়ে পোট্রি
পোট্রি পোট্রি পুযঙ্গপ্ পেরুমান়্‌
পোট্রিবোট্রি পুরাণ কারণ
পোট্র পোট্রি সযসয পোট্রি ২২৫


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

நான்முகன் முதலா வானவர் தொழுதெழ
ஈரடி யாலே மூவுல களந்து
நாற்றிசை முனிவரும் ஐம்புலன் மலரப்
போற்றிசெய் கதிர்முடித் திருநெடு மாலன்று
அடிமுடி யறியும் ஆதர வதனிற் 5
கடுமுரண் ஏன மாகி முன்கலந்து
ஏழ்தலம் உருவ இடந்து பின்னெய்த்து
ஊழி முதல்வ சயசய என்று
வழுத்தியுங் காணா மலரடி யிணைகள்
வழுத்துதற் கெளிதாய் வார்கடல் உலகினில் 10
யானை முதலா எறும்பீ றாய
ஊனமில் யோனியி னுள்வினை பிழைத்தும்
மானுடப் பிறப்பினுள் மாதா உதரத்து
ஈனமில் கிருமிச் செருவினிற் பிழைத்தும்
ஒருமதித் தான்றியின் இருமையிற் பிழைத்தும் 15
இருமதி விளைவின் ஒருமையிற் பிழைத்தும்
மும்மதி தன்னுள் அம்மதம் பிழைத்தும்
ஈரிரு திங்களிற் பேரிருள் பிழைத்தும்
அஞ்சு திங்களின் முஞ்சுதல் பிழைத்தும்
ஆறு திங்களின் ஊறலர் பிழைத்தும் 20
ஏழு திங்களில் தாழ்புவி பிழைத்தும்
எட்டுத் திங்களிற் கட்டமும் பிழைத்தும்
ஒன்பதில் வருதரு துன்பமும் பிழைத்தும்
தக்க தசமதி தாயொடு தான்படும்
துக்க சாகரத் துயரிடைப் பிழைத்தும் 25
ஆண்டுகள் தோறும் அடைந்தஅக் காலை
ஈண்டியும் இருத்தியும் எனைப்பல பிழைத்தும்
காலை மலமொடு கடும்பகற் பசிநிசி
வேலை நித்திரை யாத்திரை பிழைத்தும்
கருங்குழற் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கார்மயில் 30
ஒருங்கிய சாயல் நெருங்கியுள் மதர்த்துக்
கச்சற நிமிர்ந்து கதிர்த்து முன்பணைத்து
எய்த்திடை வருந்த எழுந்து புடைபரந்து
ஈர்க்கிடை போகா இளமுலை மாதர்தங்
கூர்த்த நயனக் கொள்ளையிற் பிழைத்தும் 35
பித்த வுலகர் பெருந்துறைப் பரப்பினுள்
மத்தக் களிறெனும் அவாவிடைப் பிழைத்தும்
கல்வி யென்னும் பல்கடற் பிழைத்தும்
செல்வ மென்னும் அல்லலிற் பிழைத்தும்
நல்குர வென்னுந் தொல்விடம் பிழைத்தும் 40
புல்வரம் பாய பலதுறைப் பிழைத்தும்
தெய்வ மென்பதோர் சித்தமுண் டாகி
முனிவி லாததோர் பொருளது கருதலும்
ஆறு கோடி மாயா சத்திகள்
வேறு வேறுதம் மாயைகள் தொடங்கின 45
ஆத்த மானார் அயலவர் கூடி
நாத்திகம் பேசி நாத்தழும் பேறினர்
சுற்ற மென்னுந் தொல்பசுக் குழாங்கள்
பற்றி யழைத்துப் பதறினர் பெருகவும்
விரத மேபர மாகவே தியரும் 50
சரத மாகவே சாத்திரங் காட்டினர்
சமய வாதிகள் தத்தம் மதங்களே
அமைவ தாக அரற்றி மலைந்தனர்
மிண்டிய மாயா வாத மென்னும்
சண்ட மாருதஞ் சுழித்தடித் தாஅர்த்து 55
உலோகா யதனெனும் ஒண்டிறற் பாம்பின்
கலாபே தத்த கடுவிட மெய்தி
அதிற்பெரு மாயை யெனைப்பல சூழவும்
தப்பா மேதாம் பிடித்தது சலியாத்
தழலது கண்ட மெழுகது போலத் 60
தொழுதுளம் உருகி அழுதுடல் கம்பித்
தாடியும் அலறியும் பாடியும் பரவியுங்
கொடிறும் பேதையுங் கொண்டது விடாதெனும்
படியே யாகிநல் லிடையறா அன்பிற்
பசுமரத் தாணி அறைந்தாற் போலக் 65
கசிவது பெருகிக் கடலென மறுகி
அகங்குழைந் தனுகுல மாய்மெய் விதிர்த்துச்
சகம்பேய் என்று தம்மைச் சிரிப்ப
நாணது ஒழிந்து நாடவர் பழித்துரை
பூணது வாகக் கோணுத லின்றிச் 70
சதுரிழந் தறிமால் கொண்டு சாரும்
கதியது பரமா அதிசய மாகக்
கற்றா மனமெனக் கதறியும் பதறியும்
மற்றோர் தெய்வங் கனவிலும் நினையா
தருபரத் தொருவன் அவனியில் வந்து 75
குருபர னாகி அருளிய பெருமையைச்
சிறுமையென் றிகழாதே திருவடி யிணையைப்
பிறிவினை யறியா நிழலது போல
முன்பின் னாகி முனியா தத்திசை
என்புநைந் துருகி நெக்குநெக் கேங்கி 80
அன்பெனும் ஆறு கரையது புரள
நன்புலன் ஒன்றி நாதஎன் றரற்றி
உரைதடு மாறி உரோமஞ் சிலிர்ப்பக்
கரமலர் மொட்டித் திருதயம் மலரக்
கண்களி கூர நுண்துளி அரும்பச் 85
சாயா அன்பினை நாடொறுந் தழைப்பவர்
தாயே யாகி வளர்த்தனை போற்றி
மெய்தரு வேதிய னாகி வினைகெடக்
கைதர வல்ல கடவுள் போற்றி
ஆடக மதுரை அரசே போற்றி 90
கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி
தென்தில்லை மன்றினுள் ஆடி போற்றி
இன்றெனக் காரமு தானாய் போற்றி
மூவா நான்மறை முதல்வா போற்றி
சேவார் வெல்கொடிச் சிவனே போற்றி 95
மின்னா ருருவ விகிர்தா போற்றி
கல்நார் உரித்த கனியே போற்றி
காவாய் கனகக் குன்றே போற்றி
ஆவா என்றனக் கருளாய் போற்றி
படைப்பாய் காப்பாய் துடைப்பாய் போற்றி 100
இடரைக் களையும் எந்தாய் போற்றி
ஈச போற்றி இறைவ போற்றி
தேசப் பளிங்கின் திரளே போற்றி
அரைசே போற்றி அமுதே போற்றி
விரைசேர் சரண விகிர்தா போற்றி 105
வேதி போற்றி விமலா போற்றி
ஆதி போற்றி அறிவே போற்றி
கதியே போற்றி கனியே போற்றி
நதிசேர் செஞ்சடை நம்பா போற்றி
உடையாய் போற்றி உணர்வே போற்றி 110
கடையேன் அடிமை கண்டாய் போற்றி
ஐயா போற்றி அணுவே போற்றி
சைவா போற்றி தலைவா போற்றி
குறியே போற்றி குணமே போற்றி
நெறியே போற்றி நினைவே போற்றி 115
வானோர்க் கரிய மருந்தே போற்றி
ஏனோர்க் கெளிய இறைவா போற்றி
மூவேழ் சுற்றம் முரணுறு நரகிடை
ஆழா மேயருள் அரசே போற்றி
தோழா போற்றி துணைவா போற்றி 120
வாழ்வே போற்றி என் வைப்பே போற்றி
முத்தா போற்றி முதல்வா போற்றி
அத்தா போற்றி அரனே போற்றி
உரையுணர் விறந்த ஒருவ போற்றி
விரிகடல் உலகின் விளைவே போற்றி 125
அருமையில் எளிய அழகே போற்றி
கருமுகி லாகிய கண்ணே போற்றி
மன்னிய திருவருள் மலையே போற்றி
என்னையும் ஒருவ னாக்கி இருங்கழல்
சென்னியில் வைத்த சேவக போற்றி 130
தொழுதகை துன்பந் துடைப்பாய் போற்றி
அழிவிலா ஆனந்த வாரி போற்றி
அழிவதும் ஆவதுங் கடந்தாய் போற்றி
முழுவதும் இறந்த முதல்வா போற்றி
மானோர் நோக்கி மணாளா போற்றி 135
வானகத் தமரர் தாயே போற்றி
பாரிடை ஐந்தாய்ப் பரந்தாய் போற்றி
நீரிடை நான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி
தீயிடை மூன்றாய்த் திகழ்ந்தாய் போற்றி
வளியிடை இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் போற்றி 140
வெளியிடை ஒன்றாய் விளைந்தாய் போற்றி
அளிபவர் உள்ளத் தமுதே போற்றி
கனவிலுந் தேவர்க் கரியாய் போற்றி
நனவிலும் நாயேற் கருளினை போற்றி
இடைமரு துறையும் எந்தாய் போற்றி 145
சடையிடைக் கங்கை தரித்தாய் போற்றி
ஆரூ ரமர்ந்த அரசே போற்றி
சீரார் திருவை யாறா போற்றி
அண்ணா மலையெம் அண்ணா போற்றி
கண்ணார் அமுதக் கடலே போற்றி 150
ஏகம் பத்துறை யெந்தாய் போற்றி
பாகம் பெண்ணுரு வானாய் போற்றி
பராய்த்துறை மேவிய பரனே போற்றி
சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி
மற்றோர் பற்றிங் கறியேன் போற்றி 155
குற்றா லத்தெங் கூத்தா போற்றி
கோகழி மேவிய கோவே போற்றி
ஈங்கோய் மலையெம் எந்தாய் போற்றி
பாங்கார் பழனத் தழகா போற்றி
கடம்பூர் மேவிய விடங்கா போற்றி 160
அடைந்தவர்க் கருளும் அப்பா போற்றி
இத்தி தன்னின் கீழிரு மூவர்க்
கத்திக் கருளிய அரசே போற்றி
தென்னா டுடைய சிவனே போற்றி
எந்நாட் டவர்க்கும் இறைவா போற்றி 165
ஏனக் குருளைக் கருளினை போற்றி
மானக் கயிலை மலையாய் போற்றி
அருளிட வேண்டும் அம்மான் போற்றி
இருள்கெட அருளும் இறைவா போற்றி
தளர்ந்தேன் அடியேன் தமியேன் போற்றி 170
களங்கொளக் கருத அருளாய் போற்றி
அஞ்சே லென்றிங் கருளாய் போற்றி
நஞ்சே அமுதா நயந்தாய் போற்றி
அத்தா போற்றி ஐயா போற்றி
நித்தா போற்றி நிமலா போற்றி 175
பத்தா போற்றி பவனே போற்றி
பெரியாய் போற்றி பிரானே போற்றி
அரியாய் போற்றி அமலா போற்றி
மறையோர் கோல நெறியே போற்றி
முறையோ தரியேன் முதல்வா போற்றி 180
உறவே போற்றி உயிரே போற்றி
சிறவே போற்றி சிவமே போற்றி
மஞ்சா போற்றி மணாளா போற்றி
பஞ்சே ரடியாள் பங்கா போற்றி
அலந்தேன் நாயேன் அடியேன் போற்றி 185
இலங்கு சுடரெம் ஈசா போற்றி
கவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி
குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி
மலைநா டுடைய மன்னே போற்றி
கலையா ரரிகே சரியாய் போற்றி 190
திருக்கழுக் குன்றிற் செல்வா போற்றி
பொருப்பமர் பூவணத் தரனே போற்றி
அருவமும் உருவமும் ஆனாய் போற்றி
மருவிய கருணை மலையே போற்றி
துரியமும் இறந்த சுடரே போற்றி 195
தெரிவரி தாகிய தெளிவே போற்றி
தோளா முத்தச் சுடரே போற்றி
ஆளா னவர்கட் கன்பா போற்றி
ஆரா அமுதே அருளே போற்றி
பேரா யிரமுடைப் பெம்மான் போற்றி 200
தாளி அறுகின் தாராய் போற்றி
நீளொளி யாகிய நிருத்தா போற்றி
சந்தனச் சாந்தின் சுந்தர போற்றி
சிந்தனைக் கரிய சிவமே போற்றி
மந்தர மாமலை மேயாய் போற்றி 205
எந்தமை உய்யக் கொள்வாய் போற்றி
புலிமுலை புல்வாய்க் கருளினை போற்றி
அலைகடல் மீமிசை நடந்தாய் போற்றி
கருங்குரு விக்கன் றருளினை போற்றி
இரும்புலன் புலர இசைந்தனை போற்றி 210
படியுறப் பயின்ற பாவக போற்றி
அடியொடு நடுவீ றானாய் போற்றி
நரகொடு சுவர்க்கம் நானிலம் புகாமற்
பரகதி பாண்டியற் கருளினை போற்றி
ஒழிவற நிறைந்த ஒருவ போற்றி 214
செழுமலர்ச் சிவபுரத் தரசே போற்றி
கழுநீர் மாலைக் கடவுள் போற்றி
தொழுவார் மையல் துணிப்பாய் போற்றி
பிழைப்பு வாய்ப்பொன் றறியா நாயேன்
குழைத்தசொன் மாலை கொண்டருள் போற்றி 220
புரம்பல எரித்த புராண போற்றி
பரம்பரஞ் சோதிப் பரனே போற்றி
போற்றி போற்றி புயங்கப் பெருமான்
போற்றிபோற்றி புராண காரண
போற்ற போற்றி சயசய போற்றி 225


Open the Thamizhi Section in a New Tab
நான்முகன் முதலா வானவர் தொழுதெழ
ஈரடி யாலே மூவுல களந்து
நாற்றிசை முனிவரும் ஐம்புலன் மலரப்
போற்றிசெய் கதிர்முடித் திருநெடு மாலன்று
அடிமுடி யறியும் ஆதர வதனிற் 5
கடுமுரண் ஏன மாகி முன்கலந்து
ஏழ்தலம் உருவ இடந்து பின்னெய்த்து
ஊழி முதல்வ சயசய என்று
வழுத்தியுங் காணா மலரடி யிணைகள்
வழுத்துதற் கெளிதாய் வார்கடல் உலகினில் 10
யானை முதலா எறும்பீ றாய
ஊனமில் யோனியி னுள்வினை பிழைத்தும்
மானுடப் பிறப்பினுள் மாதா உதரத்து
ஈனமில் கிருமிச் செருவினிற் பிழைத்தும்
ஒருமதித் தான்றியின் இருமையிற் பிழைத்தும் 15
இருமதி விளைவின் ஒருமையிற் பிழைத்தும்
மும்மதி தன்னுள் அம்மதம் பிழைத்தும்
ஈரிரு திங்களிற் பேரிருள் பிழைத்தும்
அஞ்சு திங்களின் முஞ்சுதல் பிழைத்தும்
ஆறு திங்களின் ஊறலர் பிழைத்தும் 20
ஏழு திங்களில் தாழ்புவி பிழைத்தும்
எட்டுத் திங்களிற் கட்டமும் பிழைத்தும்
ஒன்பதில் வருதரு துன்பமும் பிழைத்தும்
தக்க தசமதி தாயொடு தான்படும்
துக்க சாகரத் துயரிடைப் பிழைத்தும் 25
ஆண்டுகள் தோறும் அடைந்தஅக் காலை
ஈண்டியும் இருத்தியும் எனைப்பல பிழைத்தும்
காலை மலமொடு கடும்பகற் பசிநிசி
வேலை நித்திரை யாத்திரை பிழைத்தும்
கருங்குழற் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கார்மயில் 30
ஒருங்கிய சாயல் நெருங்கியுள் மதர்த்துக்
கச்சற நிமிர்ந்து கதிர்த்து முன்பணைத்து
எய்த்திடை வருந்த எழுந்து புடைபரந்து
ஈர்க்கிடை போகா இளமுலை மாதர்தங்
கூர்த்த நயனக் கொள்ளையிற் பிழைத்தும் 35
பித்த வுலகர் பெருந்துறைப் பரப்பினுள்
மத்தக் களிறெனும் அவாவிடைப் பிழைத்தும்
கல்வி யென்னும் பல்கடற் பிழைத்தும்
செல்வ மென்னும் அல்லலிற் பிழைத்தும்
நல்குர வென்னுந் தொல்விடம் பிழைத்தும் 40
புல்வரம் பாய பலதுறைப் பிழைத்தும்
தெய்வ மென்பதோர் சித்தமுண் டாகி
முனிவி லாததோர் பொருளது கருதலும்
ஆறு கோடி மாயா சத்திகள்
வேறு வேறுதம் மாயைகள் தொடங்கின 45
ஆத்த மானார் அயலவர் கூடி
நாத்திகம் பேசி நாத்தழும் பேறினர்
சுற்ற மென்னுந் தொல்பசுக் குழாங்கள்
பற்றி யழைத்துப் பதறினர் பெருகவும்
விரத மேபர மாகவே தியரும் 50
சரத மாகவே சாத்திரங் காட்டினர்
சமய வாதிகள் தத்தம் மதங்களே
அமைவ தாக அரற்றி மலைந்தனர்
மிண்டிய மாயா வாத மென்னும்
சண்ட மாருதஞ் சுழித்தடித் தாஅர்த்து 55
உலோகா யதனெனும் ஒண்டிறற் பாம்பின்
கலாபே தத்த கடுவிட மெய்தி
அதிற்பெரு மாயை யெனைப்பல சூழவும்
தப்பா மேதாம் பிடித்தது சலியாத்
தழலது கண்ட மெழுகது போலத் 60
தொழுதுளம் உருகி அழுதுடல் கம்பித்
தாடியும் அலறியும் பாடியும் பரவியுங்
கொடிறும் பேதையுங் கொண்டது விடாதெனும்
படியே யாகிநல் லிடையறா அன்பிற்
பசுமரத் தாணி அறைந்தாற் போலக் 65
கசிவது பெருகிக் கடலென மறுகி
அகங்குழைந் தனுகுல மாய்மெய் விதிர்த்துச்
சகம்பேய் என்று தம்மைச் சிரிப்ப
நாணது ஒழிந்து நாடவர் பழித்துரை
பூணது வாகக் கோணுத லின்றிச் 70
சதுரிழந் தறிமால் கொண்டு சாரும்
கதியது பரமா அதிசய மாகக்
கற்றா மனமெனக் கதறியும் பதறியும்
மற்றோர் தெய்வங் கனவிலும் நினையா
தருபரத் தொருவன் அவனியில் வந்து 75
குருபர னாகி அருளிய பெருமையைச்
சிறுமையென் றிகழாதே திருவடி யிணையைப்
பிறிவினை யறியா நிழலது போல
முன்பின் னாகி முனியா தத்திசை
என்புநைந் துருகி நெக்குநெக் கேங்கி 80
அன்பெனும் ஆறு கரையது புரள
நன்புலன் ஒன்றி நாதஎன் றரற்றி
உரைதடு மாறி உரோமஞ் சிலிர்ப்பக்
கரமலர் மொட்டித் திருதயம் மலரக்
கண்களி கூர நுண்துளி அரும்பச் 85
சாயா அன்பினை நாடொறுந் தழைப்பவர்
தாயே யாகி வளர்த்தனை போற்றி
மெய்தரு வேதிய னாகி வினைகெடக்
கைதர வல்ல கடவுள் போற்றி
ஆடக மதுரை அரசே போற்றி 90
கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி
தென்தில்லை மன்றினுள் ஆடி போற்றி
இன்றெனக் காரமு தானாய் போற்றி
மூவா நான்மறை முதல்வா போற்றி
சேவார் வெல்கொடிச் சிவனே போற்றி 95
மின்னா ருருவ விகிர்தா போற்றி
கல்நார் உரித்த கனியே போற்றி
காவாய் கனகக் குன்றே போற்றி
ஆவா என்றனக் கருளாய் போற்றி
படைப்பாய் காப்பாய் துடைப்பாய் போற்றி 100
இடரைக் களையும் எந்தாய் போற்றி
ஈச போற்றி இறைவ போற்றி
தேசப் பளிங்கின் திரளே போற்றி
அரைசே போற்றி அமுதே போற்றி
விரைசேர் சரண விகிர்தா போற்றி 105
வேதி போற்றி விமலா போற்றி
ஆதி போற்றி அறிவே போற்றி
கதியே போற்றி கனியே போற்றி
நதிசேர் செஞ்சடை நம்பா போற்றி
உடையாய் போற்றி உணர்வே போற்றி 110
கடையேன் அடிமை கண்டாய் போற்றி
ஐயா போற்றி அணுவே போற்றி
சைவா போற்றி தலைவா போற்றி
குறியே போற்றி குணமே போற்றி
நெறியே போற்றி நினைவே போற்றி 115
வானோர்க் கரிய மருந்தே போற்றி
ஏனோர்க் கெளிய இறைவா போற்றி
மூவேழ் சுற்றம் முரணுறு நரகிடை
ஆழா மேயருள் அரசே போற்றி
தோழா போற்றி துணைவா போற்றி 120
வாழ்வே போற்றி என் வைப்பே போற்றி
முத்தா போற்றி முதல்வா போற்றி
அத்தா போற்றி அரனே போற்றி
உரையுணர் விறந்த ஒருவ போற்றி
விரிகடல் உலகின் விளைவே போற்றி 125
அருமையில் எளிய அழகே போற்றி
கருமுகி லாகிய கண்ணே போற்றி
மன்னிய திருவருள் மலையே போற்றி
என்னையும் ஒருவ னாக்கி இருங்கழல்
சென்னியில் வைத்த சேவக போற்றி 130
தொழுதகை துன்பந் துடைப்பாய் போற்றி
அழிவிலா ஆனந்த வாரி போற்றி
அழிவதும் ஆவதுங் கடந்தாய் போற்றி
முழுவதும் இறந்த முதல்வா போற்றி
மானோர் நோக்கி மணாளா போற்றி 135
வானகத் தமரர் தாயே போற்றி
பாரிடை ஐந்தாய்ப் பரந்தாய் போற்றி
நீரிடை நான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி
தீயிடை மூன்றாய்த் திகழ்ந்தாய் போற்றி
வளியிடை இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் போற்றி 140
வெளியிடை ஒன்றாய் விளைந்தாய் போற்றி
அளிபவர் உள்ளத் தமுதே போற்றி
கனவிலுந் தேவர்க் கரியாய் போற்றி
நனவிலும் நாயேற் கருளினை போற்றி
இடைமரு துறையும் எந்தாய் போற்றி 145
சடையிடைக் கங்கை தரித்தாய் போற்றி
ஆரூ ரமர்ந்த அரசே போற்றி
சீரார் திருவை யாறா போற்றி
அண்ணா மலையெம் அண்ணா போற்றி
கண்ணார் அமுதக் கடலே போற்றி 150
ஏகம் பத்துறை யெந்தாய் போற்றி
பாகம் பெண்ணுரு வானாய் போற்றி
பராய்த்துறை மேவிய பரனே போற்றி
சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி
மற்றோர் பற்றிங் கறியேன் போற்றி 155
குற்றா லத்தெங் கூத்தா போற்றி
கோகழி மேவிய கோவே போற்றி
ஈங்கோய் மலையெம் எந்தாய் போற்றி
பாங்கார் பழனத் தழகா போற்றி
கடம்பூர் மேவிய விடங்கா போற்றி 160
அடைந்தவர்க் கருளும் அப்பா போற்றி
இத்தி தன்னின் கீழிரு மூவர்க்
கத்திக் கருளிய அரசே போற்றி
தென்னா டுடைய சிவனே போற்றி
எந்நாட் டவர்க்கும் இறைவா போற்றி 165
ஏனக் குருளைக் கருளினை போற்றி
மானக் கயிலை மலையாய் போற்றி
அருளிட வேண்டும் அம்மான் போற்றி
இருள்கெட அருளும் இறைவா போற்றி
தளர்ந்தேன் அடியேன் தமியேன் போற்றி 170
களங்கொளக் கருத அருளாய் போற்றி
அஞ்சே லென்றிங் கருளாய் போற்றி
நஞ்சே அமுதா நயந்தாய் போற்றி
அத்தா போற்றி ஐயா போற்றி
நித்தா போற்றி நிமலா போற்றி 175
பத்தா போற்றி பவனே போற்றி
பெரியாய் போற்றி பிரானே போற்றி
அரியாய் போற்றி அமலா போற்றி
மறையோர் கோல நெறியே போற்றி
முறையோ தரியேன் முதல்வா போற்றி 180
உறவே போற்றி உயிரே போற்றி
சிறவே போற்றி சிவமே போற்றி
மஞ்சா போற்றி மணாளா போற்றி
பஞ்சே ரடியாள் பங்கா போற்றி
அலந்தேன் நாயேன் அடியேன் போற்றி 185
இலங்கு சுடரெம் ஈசா போற்றி
கவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி
குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி
மலைநா டுடைய மன்னே போற்றி
கலையா ரரிகே சரியாய் போற்றி 190
திருக்கழுக் குன்றிற் செல்வா போற்றி
பொருப்பமர் பூவணத் தரனே போற்றி
அருவமும் உருவமும் ஆனாய் போற்றி
மருவிய கருணை மலையே போற்றி
துரியமும் இறந்த சுடரே போற்றி 195
தெரிவரி தாகிய தெளிவே போற்றி
தோளா முத்தச் சுடரே போற்றி
ஆளா னவர்கட் கன்பா போற்றி
ஆரா அமுதே அருளே போற்றி
பேரா யிரமுடைப் பெம்மான் போற்றி 200
தாளி அறுகின் தாராய் போற்றி
நீளொளி யாகிய நிருத்தா போற்றி
சந்தனச் சாந்தின் சுந்தர போற்றி
சிந்தனைக் கரிய சிவமே போற்றி
மந்தர மாமலை மேயாய் போற்றி 205
எந்தமை உய்யக் கொள்வாய் போற்றி
புலிமுலை புல்வாய்க் கருளினை போற்றி
அலைகடல் மீமிசை நடந்தாய் போற்றி
கருங்குரு விக்கன் றருளினை போற்றி
இரும்புலன் புலர இசைந்தனை போற்றி 210
படியுறப் பயின்ற பாவக போற்றி
அடியொடு நடுவீ றானாய் போற்றி
நரகொடு சுவர்க்கம் நானிலம் புகாமற்
பரகதி பாண்டியற் கருளினை போற்றி
ஒழிவற நிறைந்த ஒருவ போற்றி 214
செழுமலர்ச் சிவபுரத் தரசே போற்றி
கழுநீர் மாலைக் கடவுள் போற்றி
தொழுவார் மையல் துணிப்பாய் போற்றி
பிழைப்பு வாய்ப்பொன் றறியா நாயேன்
குழைத்தசொன் மாலை கொண்டருள் போற்றி 220
புரம்பல எரித்த புராண போற்றி
பரம்பரஞ் சோதிப் பரனே போற்றி
போற்றி போற்றி புயங்கப் பெருமான்
போற்றிபோற்றி புராண காரண
போற்ற போற்றி சயசய போற்றி 225

Open the Reformed Script Section in a New Tab
नाऩ्मुहऩ् मुदला वाऩवर् तॊऴुदॆऴ
ईरडि याले मूवुल कळन्दु
नाट्रिसै मुऩिवरुम् ऐम्बुलऩ् मलरप्
पोट्रिसॆय् कदिर्मुडित् तिरुनॆडु मालण्ड्रु
अडिमुडि यऱियुम् आदर वदऩिऱ् ५
कडुमुरण् एऩ माहि मुऩ्गलन्दु
एऴ्दलम् उरुव इडन्दु पिऩ्ऩॆय्त्तु
ऊऴि मुदल्व सयसय ऎण्ड्रु
वऴुत्तियुङ् काणा मलरडि यिणैहळ्
वऴुत्तुदऱ् कॆळिदाय् वार्गडल् उलहिऩिल् १०
याऩै मुदला ऎऱुम्बी ऱाय
ऊऩमिल् योऩियि ऩुळ्विऩै पिऴैत्तुम्
माऩुडप् पिऱप्पिऩुळ् मादा उदरत्तु
ईऩमिल् किरुमिच् चॆरुविऩिऱ् पिऴैत्तुम्
ऒरुमदित् ताण्ड्रियिऩ् इरुमैयिऱ् पिऴैत्तुम् १५
इरुमदि विळैविऩ् ऒरुमैयिऱ् पिऴैत्तुम्
मुम्मदि तऩ्ऩुळ् अम्मदम् पिऴैत्तुम्
ईरिरु तिङ्गळिऱ् पेरिरुळ् पिऴैत्तुम्
अञ्जु तिङ्गळिऩ् मुञ्जुदल् पिऴैत्तुम्
आऱु तिङ्गळिऩ् ऊऱलर् पिऴैत्तुम् २०
एऴु तिङ्गळिल् ताऴ्बुवि पिऴैत्तुम्
ऎट्टुत् तिङ्गळिऱ् कट्टमुम् पिऴैत्तुम्
ऒऩ्बदिल् वरुदरु तुऩ्बमुम् पिऴैत्तुम्
तक्क तसमदि तायॊडु ताऩ्बडुम्
तुक्क साहरत् तुयरिडैप् पिऴैत्तुम् २५
आण्डुहळ् तोऱुम् अडैन्दअक् कालै
ईण्डियुम् इरुत्तियुम् ऎऩैप्पल पिऴैत्तुम्
कालै मलमॊडु कडुम्बहऱ् पसिनिसि
वेलै नित्तिरै यात्तिरै पिऴैत्तुम्
करुङ्गुऴऱ् सॆव्वाय् वॆण्णहैक् कार्मयिल् ३०
ऒरुङ्गिय सायल् नॆरुङ्गियुळ् मदर्त्तुक्
कच्चऱ निमिर्न्दु कदिर्त्तु मुऩ्बणैत्तु
ऎय्त्तिडै वरुन्द ऎऴुन्दु पुडैबरन्दु
ईर्क्किडै पोहा इळमुलै मादर्दङ्
कूर्त्त नयऩक् कॊळ्ळैयिऱ् पिऴैत्तुम् ३५
पित्त वुलहर् पॆरुन्दुऱैप् परप्पिऩुळ्
मत्तक् कळिऱॆऩुम् अवाविडैप् पिऴैत्तुम्
कल्वि यॆऩ्ऩुम् पल्गडऱ् पिऴैत्तुम्
सॆल्व मॆऩ्ऩुम् अल्ललिऱ् पिऴैत्तुम्
नल्गुर वॆऩ्ऩुन् दॊल्विडम् पिऴैत्तुम् ४०
पुल्वरम् पाय पलदुऱैप् पिऴैत्तुम्
तॆय्व मॆऩ्बदोर् सित्तमुण् टाहि
मुऩिवि लाददोर् पॊरुळदु करुदलुम्
आऱु कोडि माया सत्तिहळ्
वेऱु वेऱुदम् मायैहळ् तॊडङ्गिऩ ४५
आत्त माऩार् अयलवर् कूडि
नात्तिहम् पेसि नात्तऴुम् पेऱिऩर्
सुट्र मॆऩ्ऩुन् दॊल्बसुक् कुऴाङ्गळ्
पट्रि यऴैत्तुप् पदऱिऩर् पॆरुहवुम्
विरद मेबर माहवे तियरुम् ५०
सरद माहवे सात्तिरङ् काट्टिऩर्
समय वादिहळ् तत्तम् मदङ्गळे
अमैव ताह अरट्रि मलैन्दऩर्
मिण्डिय माया वाद मॆऩ्ऩुम्
सण्ड मारुदञ् सुऴित्तडित् ताअर्त्तु ५५
उलोहा यदऩॆऩुम् ऒण्डिऱऱ् पाम्बिऩ्
कलाबे तत्त कडुविड मॆय्दि
अदिऱ्पॆरु मायै यॆऩैप्पल सूऴवुम्
तप्पा मेदाम् पिडित्तदु सलियात्
तऴलदु कण्ड मॆऴुहदु पोलत् ६०
तॊऴुदुळम् उरुहि अऴुदुडल् कम्बित्
ताडियुम् अलऱियुम् पाडियुम् परवियुङ्
कॊडिऱुम् पेदैयुङ् कॊण्डदु विडादॆऩुम्
पडिये याहिनल् लिडैयऱा अऩ्बिऱ्
पसुमरत् ताणि अऱैन्दाऱ् पोलक् ६५
कसिवदु पॆरुहिक् कडलॆऩ मऱुहि
अहङ्गुऴैन् दऩुहुल माय्मॆय् विदिर्त्तुच्
सहम्बेय् ऎण्ड्रु तम्मैच् चिरिप्प
नाणदु ऒऴिन्दु नाडवर् पऴित्तुरै
पूणदु वाहक् कोणुद लिण्ड्रिच् ७०
सदुरिऴन् दऱिमाल् कॊण्डु सारुम्
कदियदु परमा अदिसय माहक्
कट्रा मऩमॆऩक् कदऱियुम् पदऱियुम्
मट्रोर् तॆय्वङ् कऩविलुम् निऩैया
तरुबरत् तॊरुवऩ् अवऩियिल् वन्दु ७५
कुरुबर ऩाहि अरुळिय पॆरुमैयैच्
सिऱुमैयॆण्ड्रिहऴादे तिरुवडि यिणैयैप्
पिऱिविऩै यऱिया निऴलदु पोल
मुऩ्बिऩ् ऩाहि मुऩिया तत्तिसै
ऎऩ्बुनैन् दुरुहि नॆक्कुनॆक् केङ्गि ८०
अऩ्बॆऩुम् आऱु करैयदु पुरळ
नऩ्बुलऩ् ऒण्ड्रि नादऎण्ड्ररट्रि
उरैदडु माऱि उरोमञ् सिलिर्प्पक्
करमलर् मॊट्टित् तिरुदयम् मलरक्
कण्गळि कूर नुण्दुळि अरुम्बच् ८५
साया अऩ्बिऩै नाडॊऱुन् दऴैप्पवर्
ताये याहि वळर्त्तऩै पोट्रि
मॆय्दरु वेदिय ऩाहि विऩैहॆडक्
कैदर वल्ल कडवुळ् पोट्रि
आडह मदुरै अरसे पोट्रि ९०
कूडल् इलङ्गु कुरुमणि पोट्रि
तॆऩ्दिल्लै मण्ड्रिऩुळ् आडि पोट्रि
इण्ड्रॆऩक् कारमु ताऩाय् पोट्रि
मूवा नाऩ्मऱै मुदल्वा पोट्रि
सेवार् वॆल्गॊडिच् चिवऩे पोट्रि ९५
मिऩ्ऩा रुरुव विहिर्दा पोट्रि
कल्नार् उरित्त कऩिये पोट्रि
कावाय् कऩहक् कुण्ड्रे पोट्रि
आवा ऎण्ड्रऩक् करुळाय् पोट्रि
पडैप्पाय् काप्पाय् तुडैप्पाय् पोट्रि १००
इडरैक् कळैयुम् ऎन्दाय् पोट्रि
ईस पोट्रि इऱैव पोट्रि
तेसप् पळिङ्गिऩ् तिरळे पोट्रि
अरैसे पोट्रि अमुदे पोट्रि
विरैसेर् सरण विहिर्दा पोट्रि १०५
वेदि पोट्रि विमला पोट्रि
आदि पोट्रि अऱिवे पोट्रि
कदिये पोट्रि कऩिये पोट्रि
नदिसेर् सॆञ्जडै नम्बा पोट्रि
उडैयाय् पोट्रि उणर्वे पोट्रि ११०
कडैयेऩ् अडिमै कण्डाय् पोट्रि
ऐया पोट्रि अणुवे पोट्रि
सैवा पोट्रि तलैवा पोट्रि
कुऱिये पोट्रि कुणमे पोट्रि
नॆऱिये पोट्रि निऩैवे पोट्रि ११५
वाऩोर्क् करिय मरुन्दे पोट्रि
एऩोर्क् कॆळिय इऱैवा पोट्रि
मूवेऴ् सुट्रम् मुरणुऱु नरहिडै
आऴा मेयरुळ् अरसे पोट्रि
तोऴा पोट्रि तुणैवा पोट्रि १२०
वाऴ्वे पोट्रि ऎऩ् वैप्पे पोट्रि
मुत्ता पोट्रि मुदल्वा पोट्रि
अत्ता पोट्रि अरऩे पोट्रि
उरैयुणर् विऱन्द ऒरुव पोट्रि
विरिहडल् उलहिऩ् विळैवे पोट्रि १२५
अरुमैयिल् ऎळिय अऴहे पोट्रि
करुमुहि लाहिय कण्णे पोट्रि
मऩ्ऩिय तिरुवरुळ् मलैये पोट्रि
ऎऩ्ऩैयुम् ऒरुव ऩाक्कि इरुङ्गऴल्
सॆऩ्ऩियिल् वैत्त सेवह पोट्रि १३०
तॊऴुदहै तुऩ्बन् दुडैप्पाय् पोट्रि
अऴिविला आऩन्द वारि पोट्रि
अऴिवदुम् आवदुङ् कडन्दाय् पोट्रि
मुऴुवदुम् इऱन्द मुदल्वा पोट्रि
माऩोर् नोक्कि मणाळा पोट्रि १३५
वाऩहत् तमरर् ताये पोट्रि
पारिडै ऐन्दाय्प् परन्दाय् पोट्रि
नीरिडै नाऩ्गाय् निहऴ्न्दाय् पोट्रि
तीयिडै मूण्ड्राय्त् तिहऴ्न्दाय् पोट्रि
वळियिडै इरण्डाय् महिऴ्न्दाय् पोट्रि १४०
वॆळियिडै ऒण्ड्राय् विळैन्दाय् पोट्रि
अळिबवर् उळ्ळत् तमुदे पोट्रि
कऩविलुन् देवर्क् करियाय् पोट्रि
नऩविलुम् नायेऱ् करुळिऩै पोट्रि
इडैमरु तुऱैयुम् ऎन्दाय् पोट्रि १४५
सडैयिडैक् कङ्गै तरित्ताय् पोट्रि
आरू रमर्न्द अरसे पोट्रि
सीरार् तिरुवै याऱा पोट्रि
अण्णा मलैयॆम् अण्णा पोट्रि
कण्णार् अमुदक् कडले पोट्रि १५०
एहम् पत्तुऱै यॆन्दाय् पोट्रि
पाहम् पॆण्णुरु वाऩाय् पोट्रि
पराय्त्तुऱै मेविय परऩे पोट्रि
सिराप्पळ्ळि मेविय सिवऩे पोट्रि
मट्रोर् पट्रिङ् कऱियेऩ् पोट्रि १५५
कुट्रा लत्तॆङ् कूत्ता पोट्रि
कोहऴि मेविय कोवे पोट्रि
ईङ्गोय् मलैयॆम् ऎन्दाय् पोट्रि
पाङ्गार् पऴऩत् तऴहा पोट्रि
कडम्बूर् मेविय विडङ्गा पोट्रि १६०
अडैन्दवर्क् करुळुम् अप्पा पोट्रि
इत्ति तऩ्ऩिऩ् कीऴिरु मूवर्क्
कत्तिक् करुळिय अरसे पोट्रि
तॆऩ्ऩा टुडैय सिवऩे पोट्रि
ऎन्नाट् टवर्क्कुम् इऱैवा पोट्रि १६५
एऩक् कुरुळैक् करुळिऩै पोट्रि
माऩक् कयिलै मलैयाय् पोट्रि
अरुळिड वेण्डुम् अम्माऩ् पोट्रि
इरुळ्गॆड अरुळुम् इऱैवा पोट्रि
तळर्न्देऩ् अडियेऩ् तमियेऩ् पोट्रि १७०
कळङ्गॊळक् करुद अरुळाय् पोट्रि
अञ्जे लॆण्ड्रिङ् करुळाय् पोट्रि
नञ्जे अमुदा नयन्दाय् पोट्रि
अत्ता पोट्रि ऐया पोट्रि
नित्ता पोट्रि निमला पोट्रि १७५
पत्ता पोट्रि पवऩे पोट्रि
पॆरियाय् पोट्रि पिराऩे पोट्रि
अरियाय् पोट्रि अमला पोट्रि
मऱैयोर् कोल नॆऱिये पोट्रि
मुऱैयो तरियेऩ् मुदल्वा पोट्रि १८०
उऱवे पोट्रि उयिरे पोट्रि
सिऱवे पोट्रि सिवमे पोट्रि
मञ्जा पोट्रि मणाळा पोट्रि
पञ्जे रडियाळ् पङ्गा पोट्रि
अलन्देऩ् नायेऩ् अडियेऩ् पोट्रि १८५
इलङ्गु सुडरॆम् ईसा पोट्रि
कवैत्तलै मेविय कण्णे पोट्रि
कुवैप्पदि मलिन्द कोवे पोट्रि
मलैना टुडैय मऩ्ऩे पोट्रि
कलैया ररिहे सरियाय् पोट्रि १९०
तिरुक्कऴुक् कुण्ड्रिऱ् सॆल्वा पोट्रि
पॊरुप्पमर् पूवणत् तरऩे पोट्रि
अरुवमुम् उरुवमुम् आऩाय् पोट्रि
मरुविय करुणै मलैये पोट्रि
तुरियमुम् इऱन्द सुडरे पोट्रि १९५
तॆरिवरि ताहिय तॆळिवे पोट्रि
तोळा मुत्तच् चुडरे पोट्रि
आळा ऩवर्गट् कऩ्बा पोट्रि
आरा अमुदे अरुळे पोट्रि
पेरा यिरमुडैप् पॆम्माऩ् पोट्रि २००
ताळि अऱुहिऩ् ताराय् पोट्रि
नीळॊळि याहिय निरुत्ता पोट्रि
सन्दऩच् चान्दिऩ् सुन्दर पोट्रि
सिन्दऩैक् करिय सिवमे पोट्रि
मन्दर मामलै मेयाय् पोट्रि २०५
ऎन्दमै उय्यक् कॊळ्वाय् पोट्रि
पुलिमुलै पुल्वाय्क् करुळिऩै पोट्रि
अलैहडल् मीमिसै नडन्दाय् पोट्रि
करुङ्गुरु विक्कण्ड्ररुळिऩै पोट्रि
इरुम्बुलऩ् पुलर इसैन्दऩै पोट्रि २१०
पडियुऱप् पयिण्ड्र पावह पोट्रि
अडियॊडु नडुवी ऱाऩाय् पोट्रि
नरहॊडु सुवर्क्कम् नाऩिलम् पुहामऱ्
परहदि पाण्डियऱ् करुळिऩै पोट्रि
ऒऴिवऱ निऱैन्द ऒरुव पोट्रि २१४
सॆऴुमलर्च् चिवबुरत् तरसे पोट्रि
कऴुनीर् मालैक् कडवुळ् पोट्रि
तॊऴुवार् मैयल् तुणिप्पाय् पोट्रि
पिऴैप्पु वाय्प्पॊण्ड्रऱिया नायेऩ्
कुऴैत्तसॊऩ् मालै कॊण्डरुळ् पोट्रि २२०
पुरम्बल ऎरित्त पुराण पोट्रि
परम्बरञ् सोदिप् परऩे पोट्रि
पोट्रि पोट्रि पुयङ्गप् पॆरुमाऩ्
पोट्रिबोट्रि पुराण कारण
पोट्र पोट्रि सयसय पोट्रि २२५
Open the Devanagari Section in a New Tab
ನಾನ್ಮುಹನ್ ಮುದಲಾ ವಾನವರ್ ತೊೞುದೆೞ
ಈರಡಿ ಯಾಲೇ ಮೂವುಲ ಕಳಂದು
ನಾಟ್ರಿಸೈ ಮುನಿವರುಂ ಐಂಬುಲನ್ ಮಲರಪ್
ಪೋಟ್ರಿಸೆಯ್ ಕದಿರ್ಮುಡಿತ್ ತಿರುನೆಡು ಮಾಲಂಡ್ರು
ಅಡಿಮುಡಿ ಯಱಿಯುಂ ಆದರ ವದನಿಱ್ ೫
ಕಡುಮುರಣ್ ಏನ ಮಾಹಿ ಮುನ್ಗಲಂದು
ಏೞ್ದಲಂ ಉರುವ ಇಡಂದು ಪಿನ್ನೆಯ್ತ್ತು
ಊೞಿ ಮುದಲ್ವ ಸಯಸಯ ಎಂಡ್ರು
ವೞುತ್ತಿಯುಙ್ ಕಾಣಾ ಮಲರಡಿ ಯಿಣೈಹಳ್
ವೞುತ್ತುದಱ್ ಕೆಳಿದಾಯ್ ವಾರ್ಗಡಲ್ ಉಲಹಿನಿಲ್ ೧೦
ಯಾನೈ ಮುದಲಾ ಎಱುಂಬೀ ಱಾಯ
ಊನಮಿಲ್ ಯೋನಿಯಿ ನುಳ್ವಿನೈ ಪಿೞೈತ್ತುಂ
ಮಾನುಡಪ್ ಪಿಱಪ್ಪಿನುಳ್ ಮಾದಾ ಉದರತ್ತು
ಈನಮಿಲ್ ಕಿರುಮಿಚ್ ಚೆರುವಿನಿಱ್ ಪಿೞೈತ್ತುಂ
ಒರುಮದಿತ್ ತಾಂಡ್ರಿಯಿನ್ ಇರುಮೈಯಿಱ್ ಪಿೞೈತ್ತುಂ ೧೫
ಇರುಮದಿ ವಿಳೈವಿನ್ ಒರುಮೈಯಿಱ್ ಪಿೞೈತ್ತುಂ
ಮುಮ್ಮದಿ ತನ್ನುಳ್ ಅಮ್ಮದಂ ಪಿೞೈತ್ತುಂ
ಈರಿರು ತಿಂಗಳಿಱ್ ಪೇರಿರುಳ್ ಪಿೞೈತ್ತುಂ
ಅಂಜು ತಿಂಗಳಿನ್ ಮುಂಜುದಲ್ ಪಿೞೈತ್ತುಂ
ಆಱು ತಿಂಗಳಿನ್ ಊಱಲರ್ ಪಿೞೈತ್ತುಂ ೨೦
ಏೞು ತಿಂಗಳಿಲ್ ತಾೞ್ಬುವಿ ಪಿೞೈತ್ತುಂ
ಎಟ್ಟುತ್ ತಿಂಗಳಿಱ್ ಕಟ್ಟಮುಂ ಪಿೞೈತ್ತುಂ
ಒನ್ಬದಿಲ್ ವರುದರು ತುನ್ಬಮುಂ ಪಿೞೈತ್ತುಂ
ತಕ್ಕ ತಸಮದಿ ತಾಯೊಡು ತಾನ್ಬಡುಂ
ತುಕ್ಕ ಸಾಹರತ್ ತುಯರಿಡೈಪ್ ಪಿೞೈತ್ತುಂ ೨೫
ಆಂಡುಹಳ್ ತೋಱುಂ ಅಡೈಂದಅಕ್ ಕಾಲೈ
ಈಂಡಿಯುಂ ಇರುತ್ತಿಯುಂ ಎನೈಪ್ಪಲ ಪಿೞೈತ್ತುಂ
ಕಾಲೈ ಮಲಮೊಡು ಕಡುಂಬಹಱ್ ಪಸಿನಿಸಿ
ವೇಲೈ ನಿತ್ತಿರೈ ಯಾತ್ತಿರೈ ಪಿೞೈತ್ತುಂ
ಕರುಂಗುೞಱ್ ಸೆವ್ವಾಯ್ ವೆಣ್ಣಹೈಕ್ ಕಾರ್ಮಯಿಲ್ ೩೦
ಒರುಂಗಿಯ ಸಾಯಲ್ ನೆರುಂಗಿಯುಳ್ ಮದರ್ತ್ತುಕ್
ಕಚ್ಚಱ ನಿಮಿರ್ಂದು ಕದಿರ್ತ್ತು ಮುನ್ಬಣೈತ್ತು
ಎಯ್ತ್ತಿಡೈ ವರುಂದ ಎೞುಂದು ಪುಡೈಬರಂದು
ಈರ್ಕ್ಕಿಡೈ ಪೋಹಾ ಇಳಮುಲೈ ಮಾದರ್ದಙ್
ಕೂರ್ತ್ತ ನಯನಕ್ ಕೊಳ್ಳೈಯಿಱ್ ಪಿೞೈತ್ತುಂ ೩೫
ಪಿತ್ತ ವುಲಹರ್ ಪೆರುಂದುಱೈಪ್ ಪರಪ್ಪಿನುಳ್
ಮತ್ತಕ್ ಕಳಿಱೆನುಂ ಅವಾವಿಡೈಪ್ ಪಿೞೈತ್ತುಂ
ಕಲ್ವಿ ಯೆನ್ನುಂ ಪಲ್ಗಡಱ್ ಪಿೞೈತ್ತುಂ
ಸೆಲ್ವ ಮೆನ್ನುಂ ಅಲ್ಲಲಿಱ್ ಪಿೞೈತ್ತುಂ
ನಲ್ಗುರ ವೆನ್ನುನ್ ದೊಲ್ವಿಡಂ ಪಿೞೈತ್ತುಂ ೪೦
ಪುಲ್ವರಂ ಪಾಯ ಪಲದುಱೈಪ್ ಪಿೞೈತ್ತುಂ
ತೆಯ್ವ ಮೆನ್ಬದೋರ್ ಸಿತ್ತಮುಣ್ ಟಾಹಿ
ಮುನಿವಿ ಲಾದದೋರ್ ಪೊರುಳದು ಕರುದಲುಂ
ಆಱು ಕೋಡಿ ಮಾಯಾ ಸತ್ತಿಹಳ್
ವೇಱು ವೇಱುದಂ ಮಾಯೈಹಳ್ ತೊಡಂಗಿನ ೪೫
ಆತ್ತ ಮಾನಾರ್ ಅಯಲವರ್ ಕೂಡಿ
ನಾತ್ತಿಹಂ ಪೇಸಿ ನಾತ್ತೞುಂ ಪೇಱಿನರ್
ಸುಟ್ರ ಮೆನ್ನುನ್ ದೊಲ್ಬಸುಕ್ ಕುೞಾಂಗಳ್
ಪಟ್ರಿ ಯೞೈತ್ತುಪ್ ಪದಱಿನರ್ ಪೆರುಹವುಂ
ವಿರದ ಮೇಬರ ಮಾಹವೇ ತಿಯರುಂ ೫೦
ಸರದ ಮಾಹವೇ ಸಾತ್ತಿರಙ್ ಕಾಟ್ಟಿನರ್
ಸಮಯ ವಾದಿಹಳ್ ತತ್ತಂ ಮದಂಗಳೇ
ಅಮೈವ ತಾಹ ಅರಟ್ರಿ ಮಲೈಂದನರ್
ಮಿಂಡಿಯ ಮಾಯಾ ವಾದ ಮೆನ್ನುಂ
ಸಂಡ ಮಾರುದಞ್ ಸುೞಿತ್ತಡಿತ್ ತಾಅರ್ತ್ತು ೫೫
ಉಲೋಹಾ ಯದನೆನುಂ ಒಂಡಿಱಱ್ ಪಾಂಬಿನ್
ಕಲಾಬೇ ತತ್ತ ಕಡುವಿಡ ಮೆಯ್ದಿ
ಅದಿಱ್ಪೆರು ಮಾಯೈ ಯೆನೈಪ್ಪಲ ಸೂೞವುಂ
ತಪ್ಪಾ ಮೇದಾಂ ಪಿಡಿತ್ತದು ಸಲಿಯಾತ್
ತೞಲದು ಕಂಡ ಮೆೞುಹದು ಪೋಲತ್ ೬೦
ತೊೞುದುಳಂ ಉರುಹಿ ಅೞುದುಡಲ್ ಕಂಬಿತ್
ತಾಡಿಯುಂ ಅಲಱಿಯುಂ ಪಾಡಿಯುಂ ಪರವಿಯುಙ್
ಕೊಡಿಱುಂ ಪೇದೈಯುಙ್ ಕೊಂಡದು ವಿಡಾದೆನುಂ
ಪಡಿಯೇ ಯಾಹಿನಲ್ ಲಿಡೈಯಱಾ ಅನ್ಬಿಱ್
ಪಸುಮರತ್ ತಾಣಿ ಅಱೈಂದಾಱ್ ಪೋಲಕ್ ೬೫
ಕಸಿವದು ಪೆರುಹಿಕ್ ಕಡಲೆನ ಮಱುಹಿ
ಅಹಂಗುೞೈನ್ ದನುಹುಲ ಮಾಯ್ಮೆಯ್ ವಿದಿರ್ತ್ತುಚ್
ಸಹಂಬೇಯ್ ಎಂಡ್ರು ತಮ್ಮೈಚ್ ಚಿರಿಪ್ಪ
ನಾಣದು ಒೞಿಂದು ನಾಡವರ್ ಪೞಿತ್ತುರೈ
ಪೂಣದು ವಾಹಕ್ ಕೋಣುದ ಲಿಂಡ್ರಿಚ್ ೭೦
ಸದುರಿೞನ್ ದಱಿಮಾಲ್ ಕೊಂಡು ಸಾರುಂ
ಕದಿಯದು ಪರಮಾ ಅದಿಸಯ ಮಾಹಕ್
ಕಟ್ರಾ ಮನಮೆನಕ್ ಕದಱಿಯುಂ ಪದಱಿಯುಂ
ಮಟ್ರೋರ್ ತೆಯ್ವಙ್ ಕನವಿಲುಂ ನಿನೈಯಾ
ತರುಬರತ್ ತೊರುವನ್ ಅವನಿಯಿಲ್ ವಂದು ೭೫
ಕುರುಬರ ನಾಹಿ ಅರುಳಿಯ ಪೆರುಮೈಯೈಚ್
ಸಿಱುಮೈಯೆಂಡ್ರಿಹೞಾದೇ ತಿರುವಡಿ ಯಿಣೈಯೈಪ್
ಪಿಱಿವಿನೈ ಯಱಿಯಾ ನಿೞಲದು ಪೋಲ
ಮುನ್ಬಿನ್ ನಾಹಿ ಮುನಿಯಾ ತತ್ತಿಸೈ
ಎನ್ಬುನೈನ್ ದುರುಹಿ ನೆಕ್ಕುನೆಕ್ ಕೇಂಗಿ ೮೦
ಅನ್ಬೆನುಂ ಆಱು ಕರೈಯದು ಪುರಳ
ನನ್ಬುಲನ್ ಒಂಡ್ರಿ ನಾದಎಂಡ್ರರಟ್ರಿ
ಉರೈದಡು ಮಾಱಿ ಉರೋಮಞ್ ಸಿಲಿರ್ಪ್ಪಕ್
ಕರಮಲರ್ ಮೊಟ್ಟಿತ್ ತಿರುದಯಂ ಮಲರಕ್
ಕಣ್ಗಳಿ ಕೂರ ನುಣ್ದುಳಿ ಅರುಂಬಚ್ ೮೫
ಸಾಯಾ ಅನ್ಬಿನೈ ನಾಡೊಱುನ್ ದೞೈಪ್ಪವರ್
ತಾಯೇ ಯಾಹಿ ವಳರ್ತ್ತನೈ ಪೋಟ್ರಿ
ಮೆಯ್ದರು ವೇದಿಯ ನಾಹಿ ವಿನೈಹೆಡಕ್
ಕೈದರ ವಲ್ಲ ಕಡವುಳ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಆಡಹ ಮದುರೈ ಅರಸೇ ಪೋಟ್ರಿ ೯೦
ಕೂಡಲ್ ಇಲಂಗು ಕುರುಮಣಿ ಪೋಟ್ರಿ
ತೆನ್ದಿಲ್ಲೈ ಮಂಡ್ರಿನುಳ್ ಆಡಿ ಪೋಟ್ರಿ
ಇಂಡ್ರೆನಕ್ ಕಾರಮು ತಾನಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಮೂವಾ ನಾನ್ಮಱೈ ಮುದಲ್ವಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಸೇವಾರ್ ವೆಲ್ಗೊಡಿಚ್ ಚಿವನೇ ಪೋಟ್ರಿ ೯೫
ಮಿನ್ನಾ ರುರುವ ವಿಹಿರ್ದಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಕಲ್ನಾರ್ ಉರಿತ್ತ ಕನಿಯೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಕಾವಾಯ್ ಕನಹಕ್ ಕುಂಡ್ರೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಆವಾ ಎಂಡ್ರನಕ್ ಕರುಳಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಪಡೈಪ್ಪಾಯ್ ಕಾಪ್ಪಾಯ್ ತುಡೈಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ ೧೦೦
ಇಡರೈಕ್ ಕಳೈಯುಂ ಎಂದಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಈಸ ಪೋಟ್ರಿ ಇಱೈವ ಪೋಟ್ರಿ
ತೇಸಪ್ ಪಳಿಂಗಿನ್ ತಿರಳೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಅರೈಸೇ ಪೋಟ್ರಿ ಅಮುದೇ ಪೋಟ್ರಿ
ವಿರೈಸೇರ್ ಸರಣ ವಿಹಿರ್ದಾ ಪೋಟ್ರಿ ೧೦೫
ವೇದಿ ಪೋಟ್ರಿ ವಿಮಲಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಆದಿ ಪೋಟ್ರಿ ಅಱಿವೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಕದಿಯೇ ಪೋಟ್ರಿ ಕನಿಯೇ ಪೋಟ್ರಿ
ನದಿಸೇರ್ ಸೆಂಜಡೈ ನಂಬಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಉಡೈಯಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ ಉಣರ್ವೇ ಪೋಟ್ರಿ ೧೧೦
ಕಡೈಯೇನ್ ಅಡಿಮೈ ಕಂಡಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಐಯಾ ಪೋಟ್ರಿ ಅಣುವೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಸೈವಾ ಪೋಟ್ರಿ ತಲೈವಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಕುಱಿಯೇ ಪೋಟ್ರಿ ಕುಣಮೇ ಪೋಟ್ರಿ
ನೆಱಿಯೇ ಪೋಟ್ರಿ ನಿನೈವೇ ಪೋಟ್ರಿ ೧೧೫
ವಾನೋರ್ಕ್ ಕರಿಯ ಮರುಂದೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಏನೋರ್ಕ್ ಕೆಳಿಯ ಇಱೈವಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಮೂವೇೞ್ ಸುಟ್ರಂ ಮುರಣುಱು ನರಹಿಡೈ
ಆೞಾ ಮೇಯರುಳ್ ಅರಸೇ ಪೋಟ್ರಿ
ತೋೞಾ ಪೋಟ್ರಿ ತುಣೈವಾ ಪೋಟ್ರಿ ೧೨೦
ವಾೞ್ವೇ ಪೋಟ್ರಿ ಎನ್ ವೈಪ್ಪೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಮುತ್ತಾ ಪೋಟ್ರಿ ಮುದಲ್ವಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಅತ್ತಾ ಪೋಟ್ರಿ ಅರನೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಉರೈಯುಣರ್ ವಿಱಂದ ಒರುವ ಪೋಟ್ರಿ
ವಿರಿಹಡಲ್ ಉಲಹಿನ್ ವಿಳೈವೇ ಪೋಟ್ರಿ ೧೨೫
ಅರುಮೈಯಿಲ್ ಎಳಿಯ ಅೞಹೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಕರುಮುಹಿ ಲಾಹಿಯ ಕಣ್ಣೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಮನ್ನಿಯ ತಿರುವರುಳ್ ಮಲೈಯೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಎನ್ನೈಯುಂ ಒರುವ ನಾಕ್ಕಿ ಇರುಂಗೞಲ್
ಸೆನ್ನಿಯಿಲ್ ವೈತ್ತ ಸೇವಹ ಪೋಟ್ರಿ ೧೩೦
ತೊೞುದಹೈ ತುನ್ಬನ್ ದುಡೈಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಅೞಿವಿಲಾ ಆನಂದ ವಾರಿ ಪೋಟ್ರಿ
ಅೞಿವದುಂ ಆವದುಙ್ ಕಡಂದಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಮುೞುವದುಂ ಇಱಂದ ಮುದಲ್ವಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಮಾನೋರ್ ನೋಕ್ಕಿ ಮಣಾಳಾ ಪೋಟ್ರಿ ೧೩೫
ವಾನಹತ್ ತಮರರ್ ತಾಯೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಪಾರಿಡೈ ಐಂದಾಯ್ಪ್ ಪರಂದಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ನೀರಿಡೈ ನಾನ್ಗಾಯ್ ನಿಹೞ್ಂದಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ತೀಯಿಡೈ ಮೂಂಡ್ರಾಯ್ತ್ ತಿಹೞ್ಂದಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ವಳಿಯಿಡೈ ಇರಂಡಾಯ್ ಮಹಿೞ್ಂದಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ ೧೪೦
ವೆಳಿಯಿಡೈ ಒಂಡ್ರಾಯ್ ವಿಳೈಂದಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಅಳಿಬವರ್ ಉಳ್ಳತ್ ತಮುದೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಕನವಿಲುನ್ ದೇವರ್ಕ್ ಕರಿಯಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ನನವಿಲುಂ ನಾಯೇಱ್ ಕರುಳಿನೈ ಪೋಟ್ರಿ
ಇಡೈಮರು ತುಱೈಯುಂ ಎಂದಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ ೧೪೫
ಸಡೈಯಿಡೈಕ್ ಕಂಗೈ ತರಿತ್ತಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಆರೂ ರಮರ್ಂದ ಅರಸೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಸೀರಾರ್ ತಿರುವೈ ಯಾಱಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಅಣ್ಣಾ ಮಲೈಯೆಂ ಅಣ್ಣಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಕಣ್ಣಾರ್ ಅಮುದಕ್ ಕಡಲೇ ಪೋಟ್ರಿ ೧೫೦
ಏಹಂ ಪತ್ತುಱೈ ಯೆಂದಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಪಾಹಂ ಪೆಣ್ಣುರು ವಾನಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಪರಾಯ್ತ್ತುಱೈ ಮೇವಿಯ ಪರನೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಸಿರಾಪ್ಪಳ್ಳಿ ಮೇವಿಯ ಸಿವನೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಮಟ್ರೋರ್ ಪಟ್ರಿಙ್ ಕಱಿಯೇನ್ ಪೋಟ್ರಿ ೧೫೫
ಕುಟ್ರಾ ಲತ್ತೆಙ್ ಕೂತ್ತಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಕೋಹೞಿ ಮೇವಿಯ ಕೋವೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಈಂಗೋಯ್ ಮಲೈಯೆಂ ಎಂದಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಪಾಂಗಾರ್ ಪೞನತ್ ತೞಹಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಕಡಂಬೂರ್ ಮೇವಿಯ ವಿಡಂಗಾ ಪೋಟ್ರಿ ೧೬೦
ಅಡೈಂದವರ್ಕ್ ಕರುಳುಂ ಅಪ್ಪಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಇತ್ತಿ ತನ್ನಿನ್ ಕೀೞಿರು ಮೂವರ್ಕ್
ಕತ್ತಿಕ್ ಕರುಳಿಯ ಅರಸೇ ಪೋಟ್ರಿ
ತೆನ್ನಾ ಟುಡೈಯ ಸಿವನೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಎನ್ನಾಟ್ ಟವರ್ಕ್ಕುಂ ಇಱೈವಾ ಪೋಟ್ರಿ ೧೬೫
ಏನಕ್ ಕುರುಳೈಕ್ ಕರುಳಿನೈ ಪೋಟ್ರಿ
ಮಾನಕ್ ಕಯಿಲೈ ಮಲೈಯಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಅರುಳಿಡ ವೇಂಡುಂ ಅಮ್ಮಾನ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಇರುಳ್ಗೆಡ ಅರುಳುಂ ಇಱೈವಾ ಪೋಟ್ರಿ
ತಳರ್ಂದೇನ್ ಅಡಿಯೇನ್ ತಮಿಯೇನ್ ಪೋಟ್ರಿ ೧೭೦
ಕಳಂಗೊಳಕ್ ಕರುದ ಅರುಳಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಅಂಜೇ ಲೆಂಡ್ರಿಙ್ ಕರುಳಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ನಂಜೇ ಅಮುದಾ ನಯಂದಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಅತ್ತಾ ಪೋಟ್ರಿ ಐಯಾ ಪೋಟ್ರಿ
ನಿತ್ತಾ ಪೋಟ್ರಿ ನಿಮಲಾ ಪೋಟ್ರಿ ೧೭೫
ಪತ್ತಾ ಪೋಟ್ರಿ ಪವನೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಪೆರಿಯಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ ಪಿರಾನೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಅರಿಯಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ ಅಮಲಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಮಱೈಯೋರ್ ಕೋಲ ನೆಱಿಯೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಮುಱೈಯೋ ತರಿಯೇನ್ ಮುದಲ್ವಾ ಪೋಟ್ರಿ ೧೮೦
ಉಱವೇ ಪೋಟ್ರಿ ಉಯಿರೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಸಿಱವೇ ಪೋಟ್ರಿ ಸಿವಮೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಮಂಜಾ ಪೋಟ್ರಿ ಮಣಾಳಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಪಂಜೇ ರಡಿಯಾಳ್ ಪಂಗಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಅಲಂದೇನ್ ನಾಯೇನ್ ಅಡಿಯೇನ್ ಪೋಟ್ರಿ ೧೮೫
ಇಲಂಗು ಸುಡರೆಂ ಈಸಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಕವೈತ್ತಲೈ ಮೇವಿಯ ಕಣ್ಣೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಕುವೈಪ್ಪದಿ ಮಲಿಂದ ಕೋವೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಮಲೈನಾ ಟುಡೈಯ ಮನ್ನೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಕಲೈಯಾ ರರಿಹೇ ಸರಿಯಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ ೧೯೦
ತಿರುಕ್ಕೞುಕ್ ಕುಂಡ್ರಿಱ್ ಸೆಲ್ವಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಪೊರುಪ್ಪಮರ್ ಪೂವಣತ್ ತರನೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಅರುವಮುಂ ಉರುವಮುಂ ಆನಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಮರುವಿಯ ಕರುಣೈ ಮಲೈಯೇ ಪೋಟ್ರಿ
ತುರಿಯಮುಂ ಇಱಂದ ಸುಡರೇ ಪೋಟ್ರಿ ೧೯೫
ತೆರಿವರಿ ತಾಹಿಯ ತೆಳಿವೇ ಪೋಟ್ರಿ
ತೋಳಾ ಮುತ್ತಚ್ ಚುಡರೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಆಳಾ ನವರ್ಗಟ್ ಕನ್ಬಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಆರಾ ಅಮುದೇ ಅರುಳೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಪೇರಾ ಯಿರಮುಡೈಪ್ ಪೆಮ್ಮಾನ್ ಪೋಟ್ರಿ ೨೦೦
ತಾಳಿ ಅಱುಹಿನ್ ತಾರಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ನೀಳೊಳಿ ಯಾಹಿಯ ನಿರುತ್ತಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಸಂದನಚ್ ಚಾಂದಿನ್ ಸುಂದರ ಪೋಟ್ರಿ
ಸಿಂದನೈಕ್ ಕರಿಯ ಸಿವಮೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಮಂದರ ಮಾಮಲೈ ಮೇಯಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ ೨೦೫
ಎಂದಮೈ ಉಯ್ಯಕ್ ಕೊಳ್ವಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಪುಲಿಮುಲೈ ಪುಲ್ವಾಯ್ಕ್ ಕರುಳಿನೈ ಪೋಟ್ರಿ
ಅಲೈಹಡಲ್ ಮೀಮಿಸೈ ನಡಂದಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಕರುಂಗುರು ವಿಕ್ಕಂಡ್ರರುಳಿನೈ ಪೋಟ್ರಿ
ಇರುಂಬುಲನ್ ಪುಲರ ಇಸೈಂದನೈ ಪೋಟ್ರಿ ೨೧೦
ಪಡಿಯುಱಪ್ ಪಯಿಂಡ್ರ ಪಾವಹ ಪೋಟ್ರಿ
ಅಡಿಯೊಡು ನಡುವೀ ಱಾನಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ನರಹೊಡು ಸುವರ್ಕ್ಕಂ ನಾನಿಲಂ ಪುಹಾಮಱ್
ಪರಹದಿ ಪಾಂಡಿಯಱ್ ಕರುಳಿನೈ ಪೋಟ್ರಿ
ಒೞಿವಱ ನಿಱೈಂದ ಒರುವ ಪೋಟ್ರಿ ೨೧೪
ಸೆೞುಮಲರ್ಚ್ ಚಿವಬುರತ್ ತರಸೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಕೞುನೀರ್ ಮಾಲೈಕ್ ಕಡವುಳ್ ಪೋಟ್ರಿ
ತೊೞುವಾರ್ ಮೈಯಲ್ ತುಣಿಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಪಿೞೈಪ್ಪು ವಾಯ್ಪ್ಪೊಂಡ್ರಱಿಯಾ ನಾಯೇನ್
ಕುೞೈತ್ತಸೊನ್ ಮಾಲೈ ಕೊಂಡರುಳ್ ಪೋಟ್ರಿ ೨೨೦
ಪುರಂಬಲ ಎರಿತ್ತ ಪುರಾಣ ಪೋಟ್ರಿ
ಪರಂಬರಞ್ ಸೋದಿಪ್ ಪರನೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಪೋಟ್ರಿ ಪೋಟ್ರಿ ಪುಯಂಗಪ್ ಪೆರುಮಾನ್
ಪೋಟ್ರಿಬೋಟ್ರಿ ಪುರಾಣ ಕಾರಣ
ಪೋಟ್ರ ಪೋಟ್ರಿ ಸಯಸಯ ಪೋಟ್ರಿ ೨೨೫
Open the Kannada Section in a New Tab
నాన్ముహన్ ముదలా వానవర్ తొళుదెళ
ఈరడి యాలే మూవుల కళందు
నాట్రిసై మునివరుం ఐంబులన్ మలరప్
పోట్రిసెయ్ కదిర్ముడిత్ తిరునెడు మాలండ్రు
అడిముడి యఱియుం ఆదర వదనిఱ్ 5
కడుమురణ్ ఏన మాహి మున్గలందు
ఏళ్దలం ఉరువ ఇడందు పిన్నెయ్త్తు
ఊళి ముదల్వ సయసయ ఎండ్రు
వళుత్తియుఙ్ కాణా మలరడి యిణైహళ్
వళుత్తుదఱ్ కెళిదాయ్ వార్గడల్ ఉలహినిల్ 10
యానై ముదలా ఎఱుంబీ ఱాయ
ఊనమిల్ యోనియి నుళ్వినై పిళైత్తుం
మానుడప్ పిఱప్పినుళ్ మాదా ఉదరత్తు
ఈనమిల్ కిరుమిచ్ చెరువినిఱ్ పిళైత్తుం
ఒరుమదిత్ తాండ్రియిన్ ఇరుమైయిఱ్ పిళైత్తుం 15
ఇరుమది విళైవిన్ ఒరుమైయిఱ్ పిళైత్తుం
ముమ్మది తన్నుళ్ అమ్మదం పిళైత్తుం
ఈరిరు తింగళిఱ్ పేరిరుళ్ పిళైత్తుం
అంజు తింగళిన్ ముంజుదల్ పిళైత్తుం
ఆఱు తింగళిన్ ఊఱలర్ పిళైత్తుం 20
ఏళు తింగళిల్ తాళ్బువి పిళైత్తుం
ఎట్టుత్ తింగళిఱ్ కట్టముం పిళైత్తుం
ఒన్బదిల్ వరుదరు తున్బముం పిళైత్తుం
తక్క తసమది తాయొడు తాన్బడుం
తుక్క సాహరత్ తుయరిడైప్ పిళైత్తుం 25
ఆండుహళ్ తోఱుం అడైందఅక్ కాలై
ఈండియుం ఇరుత్తియుం ఎనైప్పల పిళైత్తుం
కాలై మలమొడు కడుంబహఱ్ పసినిసి
వేలై నిత్తిరై యాత్తిరై పిళైత్తుం
కరుంగుళఱ్ సెవ్వాయ్ వెణ్ణహైక్ కార్మయిల్ 30
ఒరుంగియ సాయల్ నెరుంగియుళ్ మదర్త్తుక్
కచ్చఱ నిమిర్ందు కదిర్త్తు మున్బణైత్తు
ఎయ్త్తిడై వరుంద ఎళుందు పుడైబరందు
ఈర్క్కిడై పోహా ఇళములై మాదర్దఙ్
కూర్త్త నయనక్ కొళ్ళైయిఱ్ పిళైత్తుం 35
పిత్త వులహర్ పెరుందుఱైప్ పరప్పినుళ్
మత్తక్ కళిఱెనుం అవావిడైప్ పిళైత్తుం
కల్వి యెన్నుం పల్గడఱ్ పిళైత్తుం
సెల్వ మెన్నుం అల్లలిఱ్ పిళైత్తుం
నల్గుర వెన్నున్ దొల్విడం పిళైత్తుం 40
పుల్వరం పాయ పలదుఱైప్ పిళైత్తుం
తెయ్వ మెన్బదోర్ సిత్తముణ్ టాహి
మునివి లాదదోర్ పొరుళదు కరుదలుం
ఆఱు కోడి మాయా సత్తిహళ్
వేఱు వేఱుదం మాయైహళ్ తొడంగిన 45
ఆత్త మానార్ అయలవర్ కూడి
నాత్తిహం పేసి నాత్తళుం పేఱినర్
సుట్ర మెన్నున్ దొల్బసుక్ కుళాంగళ్
పట్రి యళైత్తుప్ పదఱినర్ పెరుహవుం
విరద మేబర మాహవే తియరుం 50
సరద మాహవే సాత్తిరఙ్ కాట్టినర్
సమయ వాదిహళ్ తత్తం మదంగళే
అమైవ తాహ అరట్రి మలైందనర్
మిండియ మాయా వాద మెన్నుం
సండ మారుదఞ్ సుళిత్తడిత్ తాఅర్త్తు 55
ఉలోహా యదనెనుం ఒండిఱఱ్ పాంబిన్
కలాబే తత్త కడువిడ మెయ్ది
అదిఱ్పెరు మాయై యెనైప్పల సూళవుం
తప్పా మేదాం పిడిత్తదు సలియాత్
తళలదు కండ మెళుహదు పోలత్ 60
తొళుదుళం ఉరుహి అళుదుడల్ కంబిత్
తాడియుం అలఱియుం పాడియుం పరవియుఙ్
కొడిఱుం పేదైయుఙ్ కొండదు విడాదెనుం
పడియే యాహినల్ లిడైయఱా అన్బిఱ్
పసుమరత్ తాణి అఱైందాఱ్ పోలక్ 65
కసివదు పెరుహిక్ కడలెన మఱుహి
అహంగుళైన్ దనుహుల మాయ్మెయ్ విదిర్త్తుచ్
సహంబేయ్ ఎండ్రు తమ్మైచ్ చిరిప్ప
నాణదు ఒళిందు నాడవర్ పళిత్తురై
పూణదు వాహక్ కోణుద లిండ్రిచ్ 70
సదురిళన్ దఱిమాల్ కొండు సారుం
కదియదు పరమా అదిసయ మాహక్
కట్రా మనమెనక్ కదఱియుం పదఱియుం
మట్రోర్ తెయ్వఙ్ కనవిలుం నినైయా
తరుబరత్ తొరువన్ అవనియిల్ వందు 75
కురుబర నాహి అరుళియ పెరుమైయైచ్
సిఱుమైయెండ్రిహళాదే తిరువడి యిణైయైప్
పిఱివినై యఱియా నిళలదు పోల
మున్బిన్ నాహి మునియా తత్తిసై
ఎన్బునైన్ దురుహి నెక్కునెక్ కేంగి 80
అన్బెనుం ఆఱు కరైయదు పురళ
నన్బులన్ ఒండ్రి నాదఎండ్రరట్రి
ఉరైదడు మాఱి ఉరోమఞ్ సిలిర్ప్పక్
కరమలర్ మొట్టిత్ తిరుదయం మలరక్
కణ్గళి కూర నుణ్దుళి అరుంబచ్ 85
సాయా అన్బినై నాడొఱున్ దళైప్పవర్
తాయే యాహి వళర్త్తనై పోట్రి
మెయ్దరు వేదియ నాహి వినైహెడక్
కైదర వల్ల కడవుళ్ పోట్రి
ఆడహ మదురై అరసే పోట్రి 90
కూడల్ ఇలంగు కురుమణి పోట్రి
తెన్దిల్లై మండ్రినుళ్ ఆడి పోట్రి
ఇండ్రెనక్ కారము తానాయ్ పోట్రి
మూవా నాన్మఱై ముదల్వా పోట్రి
సేవార్ వెల్గొడిచ్ చివనే పోట్రి 95
మిన్నా రురువ విహిర్దా పోట్రి
కల్నార్ ఉరిత్త కనియే పోట్రి
కావాయ్ కనహక్ కుండ్రే పోట్రి
ఆవా ఎండ్రనక్ కరుళాయ్ పోట్రి
పడైప్పాయ్ కాప్పాయ్ తుడైప్పాయ్ పోట్రి 100
ఇడరైక్ కళైయుం ఎందాయ్ పోట్రి
ఈస పోట్రి ఇఱైవ పోట్రి
తేసప్ పళింగిన్ తిరళే పోట్రి
అరైసే పోట్రి అముదే పోట్రి
విరైసేర్ సరణ విహిర్దా పోట్రి 105
వేది పోట్రి విమలా పోట్రి
ఆది పోట్రి అఱివే పోట్రి
కదియే పోట్రి కనియే పోట్రి
నదిసేర్ సెంజడై నంబా పోట్రి
ఉడైయాయ్ పోట్రి ఉణర్వే పోట్రి 110
కడైయేన్ అడిమై కండాయ్ పోట్రి
ఐయా పోట్రి అణువే పోట్రి
సైవా పోట్రి తలైవా పోట్రి
కుఱియే పోట్రి కుణమే పోట్రి
నెఱియే పోట్రి నినైవే పోట్రి 115
వానోర్క్ కరియ మరుందే పోట్రి
ఏనోర్క్ కెళియ ఇఱైవా పోట్రి
మూవేళ్ సుట్రం మురణుఱు నరహిడై
ఆళా మేయరుళ్ అరసే పోట్రి
తోళా పోట్రి తుణైవా పోట్రి 120
వాళ్వే పోట్రి ఎన్ వైప్పే పోట్రి
ముత్తా పోట్రి ముదల్వా పోట్రి
అత్తా పోట్రి అరనే పోట్రి
ఉరైయుణర్ విఱంద ఒరువ పోట్రి
విరిహడల్ ఉలహిన్ విళైవే పోట్రి 125
అరుమైయిల్ ఎళియ అళహే పోట్రి
కరుముహి లాహియ కణ్ణే పోట్రి
మన్నియ తిరువరుళ్ మలైయే పోట్రి
ఎన్నైయుం ఒరువ నాక్కి ఇరుంగళల్
సెన్నియిల్ వైత్త సేవహ పోట్రి 130
తొళుదహై తున్బన్ దుడైప్పాయ్ పోట్రి
అళివిలా ఆనంద వారి పోట్రి
అళివదుం ఆవదుఙ్ కడందాయ్ పోట్రి
ముళువదుం ఇఱంద ముదల్వా పోట్రి
మానోర్ నోక్కి మణాళా పోట్రి 135
వానహత్ తమరర్ తాయే పోట్రి
పారిడై ఐందాయ్ప్ పరందాయ్ పోట్రి
నీరిడై నాన్గాయ్ నిహళ్ందాయ్ పోట్రి
తీయిడై మూండ్రాయ్త్ తిహళ్ందాయ్ పోట్రి
వళియిడై ఇరండాయ్ మహిళ్ందాయ్ పోట్రి 140
వెళియిడై ఒండ్రాయ్ విళైందాయ్ పోట్రి
అళిబవర్ ఉళ్ళత్ తముదే పోట్రి
కనవిలున్ దేవర్క్ కరియాయ్ పోట్రి
ననవిలుం నాయేఱ్ కరుళినై పోట్రి
ఇడైమరు తుఱైయుం ఎందాయ్ పోట్రి 145
సడైయిడైక్ కంగై తరిత్తాయ్ పోట్రి
ఆరూ రమర్ంద అరసే పోట్రి
సీరార్ తిరువై యాఱా పోట్రి
అణ్ణా మలైయెం అణ్ణా పోట్రి
కణ్ణార్ అముదక్ కడలే పోట్రి 150
ఏహం పత్తుఱై యెందాయ్ పోట్రి
పాహం పెణ్ణురు వానాయ్ పోట్రి
పరాయ్త్తుఱై మేవియ పరనే పోట్రి
సిరాప్పళ్ళి మేవియ సివనే పోట్రి
మట్రోర్ పట్రిఙ్ కఱియేన్ పోట్రి 155
కుట్రా లత్తెఙ్ కూత్తా పోట్రి
కోహళి మేవియ కోవే పోట్రి
ఈంగోయ్ మలైయెం ఎందాయ్ పోట్రి
పాంగార్ పళనత్ తళహా పోట్రి
కడంబూర్ మేవియ విడంగా పోట్రి 160
అడైందవర్క్ కరుళుం అప్పా పోట్రి
ఇత్తి తన్నిన్ కీళిరు మూవర్క్
కత్తిక్ కరుళియ అరసే పోట్రి
తెన్నా టుడైయ సివనే పోట్రి
ఎన్నాట్ టవర్క్కుం ఇఱైవా పోట్రి 165
ఏనక్ కురుళైక్ కరుళినై పోట్రి
మానక్ కయిలై మలైయాయ్ పోట్రి
అరుళిడ వేండుం అమ్మాన్ పోట్రి
ఇరుళ్గెడ అరుళుం ఇఱైవా పోట్రి
తళర్ందేన్ అడియేన్ తమియేన్ పోట్రి 170
కళంగొళక్ కరుద అరుళాయ్ పోట్రి
అంజే లెండ్రిఙ్ కరుళాయ్ పోట్రి
నంజే అముదా నయందాయ్ పోట్రి
అత్తా పోట్రి ఐయా పోట్రి
నిత్తా పోట్రి నిమలా పోట్రి 175
పత్తా పోట్రి పవనే పోట్రి
పెరియాయ్ పోట్రి పిరానే పోట్రి
అరియాయ్ పోట్రి అమలా పోట్రి
మఱైయోర్ కోల నెఱియే పోట్రి
ముఱైయో తరియేన్ ముదల్వా పోట్రి 180
ఉఱవే పోట్రి ఉయిరే పోట్రి
సిఱవే పోట్రి సివమే పోట్రి
మంజా పోట్రి మణాళా పోట్రి
పంజే రడియాళ్ పంగా పోట్రి
అలందేన్ నాయేన్ అడియేన్ పోట్రి 185
ఇలంగు సుడరెం ఈసా పోట్రి
కవైత్తలై మేవియ కణ్ణే పోట్రి
కువైప్పది మలింద కోవే పోట్రి
మలైనా టుడైయ మన్నే పోట్రి
కలైయా రరిహే సరియాయ్ పోట్రి 190
తిరుక్కళుక్ కుండ్రిఱ్ సెల్వా పోట్రి
పొరుప్పమర్ పూవణత్ తరనే పోట్రి
అరువముం ఉరువముం ఆనాయ్ పోట్రి
మరువియ కరుణై మలైయే పోట్రి
తురియముం ఇఱంద సుడరే పోట్రి 195
తెరివరి తాహియ తెళివే పోట్రి
తోళా ముత్తచ్ చుడరే పోట్రి
ఆళా నవర్గట్ కన్బా పోట్రి
ఆరా అముదే అరుళే పోట్రి
పేరా యిరముడైప్ పెమ్మాన్ పోట్రి 200
తాళి అఱుహిన్ తారాయ్ పోట్రి
నీళొళి యాహియ నిరుత్తా పోట్రి
సందనచ్ చాందిన్ సుందర పోట్రి
సిందనైక్ కరియ సివమే పోట్రి
మందర మామలై మేయాయ్ పోట్రి 205
ఎందమై ఉయ్యక్ కొళ్వాయ్ పోట్రి
పులిములై పుల్వాయ్క్ కరుళినై పోట్రి
అలైహడల్ మీమిసై నడందాయ్ పోట్రి
కరుంగురు విక్కండ్రరుళినై పోట్రి
ఇరుంబులన్ పులర ఇసైందనై పోట్రి 210
పడియుఱప్ పయిండ్ర పావహ పోట్రి
అడియొడు నడువీ ఱానాయ్ పోట్రి
నరహొడు సువర్క్కం నానిలం పుహామఱ్
పరహది పాండియఱ్ కరుళినై పోట్రి
ఒళివఱ నిఱైంద ఒరువ పోట్రి 214
సెళుమలర్చ్ చివబురత్ తరసే పోట్రి
కళునీర్ మాలైక్ కడవుళ్ పోట్రి
తొళువార్ మైయల్ తుణిప్పాయ్ పోట్రి
పిళైప్పు వాయ్ప్పొండ్రఱియా నాయేన్
కుళైత్తసొన్ మాలై కొండరుళ్ పోట్రి 220
పురంబల ఎరిత్త పురాణ పోట్రి
పరంబరఞ్ సోదిప్ పరనే పోట్రి
పోట్రి పోట్రి పుయంగప్ పెరుమాన్
పోట్రిబోట్రి పురాణ కారణ
పోట్ర పోట్రి సయసయ పోట్రి 225
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

නාන්මුහන් මුදලා වානවර් තොළුදෙළ
ඊරඩි යාලේ මූවුල කළන්දු
නාට්‍රිසෛ මුනිවරුම් ඓම්බුලන් මලරප්
පෝට්‍රිසෙය් කදිර්මුඩිත් තිරුනෙඩු මාලන්‍රු
අඩිමුඩි යරියුම් ආදර වදනිර් 5
කඩුමුරණ් ඒන මාහි මුන්හලන්දු
ඒළ්දලම් උරුව ඉඩන්දු පින්නෙය්ත්තු
ඌළි මුදල්ව සයසය එන්‍රු
වළුත්තියුඞ් කාණා මලරඩි යිණෛහළ්
වළුත්තුදර් කෙළිදාය් වාර්හඩල් උලහිනිල් 10
යානෛ මුදලා එරුම්බී රාය
ඌනමිල් යෝනියි නුළ්විනෛ පිළෛත්තුම්
මානුඩප් පිරප්පිනුළ් මාදා උදරත්තු
ඊනමිල් කිරුමිච් චෙරුවිනිර් පිළෛත්තුම්
ඔරුමදිත් තාන්‍රියින් ඉරුමෛයිර් පිළෛත්තුම් 15
ඉරුමදි විළෛවින් ඔරුමෛයිර් පිළෛත්තුම්
මුම්මදි තන්නුළ් අම්මදම් පිළෛත්තුම්
ඊරිරු තිංගළිර් පේරිරුළ් පිළෛත්තුම්
අඥ්ජු තිංගළින් මුඥ්ජුදල් පිළෛත්තුම්
ආරු තිංගළින් ඌරලර් පිළෛත්තුම් 20
ඒළු තිංගළිල් තාළ්බුවි පිළෛත්තුම්
එට්ටුත් තිංගළිර් කට්ටමුම් පිළෛත්තුම්
ඔන්බදිල් වරුදරු තුන්බමුම් පිළෛත්තුම්
තක්ක තසමදි තායොඩු තාන්බඩුම්
තුක්ක සාහරත් තුයරිඩෛප් පිළෛත්තුම් 25
ආණ්ඩුහළ් තෝරුම් අඩෛන්දඅක් කාලෛ
ඊණ්ඩියුම් ඉරුත්තියුම් එනෛප්පල පිළෛත්තුම්
කාලෛ මලමොඩු කඩුම්බහර් පසිනිසි
වේලෛ නිත්තිරෛ යාත්තිරෛ පිළෛත්තුම්
කරුංගුළර් සෙව්වාය් වෙණ්ණහෛක් කාර්මයිල් 30
ඔරුංගිය සායල් නෙරුංගියුළ් මදර්ත්තුක්
කච්චර නිමිර්න්දු කදිර්ත්තු මුන්බණෛත්තු
එය්ත්තිඩෛ වරුන්ද එළුන්දු පුඩෛබරන්දු
ඊර්ක්කිඩෛ පෝහා ඉළමුලෛ මාදර්දඞ්
කූර්ත්ත නයනක් කොළ්ළෛයිර් පිළෛත්තුම් 35
පිත්ත වුලහර් පෙරුන්දුරෛප් පරප්පිනුළ්
මත්තක් කළිරෙනුම් අවාවිඩෛප් පිළෛත්තුම්
කල්වි යෙන්නුම් පල්හඩර් පිළෛත්තුම්
සෙල්ව මෙන්නුම් අල්ලලිර් පිළෛත්තුම්
නල්හුර වෙන්නුන් දොල්විඩම් පිළෛත්තුම් 40
පුල්වරම් පාය පලදුරෛප් පිළෛත්තුම්
තෙය්ව මෙන්බදෝර් සිත්තමුණ් ටාහි
මුනිවි ලාදදෝර් පොරුළදු කරුදලුම්
ආරු කෝඩි මායා සත්තිහළ්
වේරු වේරුදම් මායෛහළ් තොඩංගින 45
ආත්ත මානාර් අයලවර් කූඩි
නාත්තිහම් පේසි නාත්තළුම් පේරිනර්
සුට්‍ර මෙන්නුන් දොල්බසුක් කුළාංගළ්
පට්‍රි යළෛත්තුප් පදරිනර් පෙරුහවුම්
විරද මේබර මාහවේ තියරුම් 50
සරද මාහවේ සාත්තිරඞ් කාට්ටිනර්
සමය වාදිහළ් තත්තම් මදංගළේ
අමෛව තාහ අරට්‍රි මලෛන්දනර්
මිණ්ඩිය මායා වාද මෙන්නුම්
සණ්ඩ මාරුදඥ් සුළිත්තඩිත් තාඅර්ත්තු 55
උලෝහා යදනෙනුම් ඔණ්ඩිරර් පාම්බින්
කලාබේ තත්ත කඩුවිඩ මෙය්දි
අදිර්පෙරු මායෛ යෙනෛප්පල සූළවුම්
තප්පා මේදාම් පිඩිත්තදු සලියාත්
තළලදු කණ්ඩ මෙළුහදු පෝලත් 60
තොළුදුළම් උරුහි අළුදුඩල් කම්බිත්
තාඩියුම් අලරියුම් පාඩියුම් පරවියුඞ්
කොඩිරුම් පේදෛයුඞ් කොණ්ඩදු විඩාදෙනුම්
පඩියේ යාහිනල් ලිඩෛයරා අන්බිර්
පසුමරත් තාණි අරෛන්දාර් පෝලක් 65
කසිවදු පෙරුහික් කඩලෙන මරුහි
අහංගුළෛන් දනුහුල මාය්මෙය් විදිර්ත්තුච්
සහම්බේය් එන්‍රු තම්මෛච් චිරිප්ප
නාණදු ඔළින්දු නාඩවර් පළිත්තුරෛ
පූණදු වාහක් කෝණුද ලින්‍රිච් 70
සදුරිළන් දරිමාල් කොණ්ඩු සාරුම්
කදියදු පරමා අදිසය මාහක්
කට්‍රා මනමෙනක් කදරියුම් පදරියුම්
මට්‍රෝර් තෙය්වඞ් කනවිලුම් නිනෛයා
තරුබරත් තොරුවන් අවනියිල් වන්දු 75
කුරුබර නාහි අරුළිය පෙරුමෛයෛච්
සිරුමෛයෙන්‍රිහළාදේ තිරුවඩි යිණෛයෛප්
පිරිවිනෛ යරියා නිළලදු පෝල
මුන්බින් නාහි මුනියා තත්තිසෛ
එන්බුනෛන් දුරුහි නෙක්කුනෙක් කේංගි 80
අන්බෙනුම් ආරු කරෛයදු පුරළ
නන්බුලන් ඔන්‍රි නාදඑන්‍රරට්‍රි
උරෛදඩු මාරි උරෝමඥ් සිලිර්ප්පක්
කරමලර් මොට්ටිත් තිරුදයම් මලරක්
කණ්හළි කූර නුණ්දුළි අරුම්බච් 85
සායා අන්බිනෛ නාඩොරුන් දළෛප්පවර්
තායේ යාහි වළර්ත්තනෛ පෝට්‍රි
මෙය්දරු වේදිය නාහි විනෛහෙඩක්
කෛදර වල්ල කඩවුළ් පෝට්‍රි
ආඩහ මදුරෛ අරසේ පෝට්‍රි 90
කූඩල් ඉලංගු කුරුමණි පෝට්‍රි
තෙන්දිල්ලෛ මන්‍රිනුළ් ආඩි පෝට්‍රි
ඉන්‍රෙනක් කාරමු තානාය් පෝට්‍රි
මූවා නාන්මරෛ මුදල්වා පෝට්‍රි
සේවාර් වෙල්හොඩිච් චිවනේ පෝට්‍රි 95
මින්නා රුරුව විහිර්දා පෝට්‍රි
කල්නාර් උරිත්ත කනියේ පෝට්‍රි
කාවාය් කනහක් කුන්‍රේ පෝට්‍රි
ආවා එන්‍රනක් කරුළාය් පෝට්‍රි
පඩෛප්පාය් කාප්පාය් තුඩෛප්පාය් පෝට්‍රි 100
ඉඩරෛක් කළෛයුම් එන්දාය් පෝට්‍රි
ඊස පෝට්‍රි ඉරෛව පෝට්‍රි
තේසප් පළිංගින් තිරළේ පෝට්‍රි
අරෛසේ පෝට්‍රි අමුදේ පෝට්‍රි
විරෛසේර් සරණ විහිර්දා පෝට්‍රි 105
වේදි පෝට්‍රි විමලා පෝට්‍රි
ආදි පෝට්‍රි අරිවේ පෝට්‍රි
කදියේ පෝට්‍රි කනියේ පෝට්‍රි
නදිසේර් සෙඥ්ජඩෛ නම්බා පෝට්‍රි
උඩෛයාය් පෝට්‍රි උණර්වේ පෝට්‍රි 110
කඩෛයේන් අඩිමෛ කණ්ඩාය් පෝට්‍රි
ඓයා පෝට්‍රි අණුවේ පෝට්‍රි
සෛවා පෝට්‍රි තලෛවා පෝට්‍රි
කුරියේ පෝට්‍රි කුණමේ පෝට්‍රි
නෙරියේ පෝට්‍රි නිනෛවේ පෝට්‍රි 115
වානෝර්ක් කරිය මරුන්දේ පෝට්‍රි
ඒනෝර්ක් කෙළිය ඉරෛවා පෝට්‍රි
මූවේළ් සුට්‍රම් මුරණුරු නරහිඩෛ
ආළා මේයරුළ් අරසේ පෝට්‍රි
තෝළා පෝට්‍රි තුණෛවා පෝට්‍රි 120
වාළ්වේ පෝට්‍රි එන් වෛප්පේ පෝට්‍රි
මුත්තා පෝට්‍රි මුදල්වා පෝට්‍රි
අත්තා පෝට්‍රි අරනේ පෝට්‍රි
උරෛයුණර් විරන්ද ඔරුව පෝට්‍රි
විරිහඩල් උලහින් විළෛවේ පෝට්‍රි 125
අරුමෛයිල් එළිය අළහේ පෝට්‍රි
කරුමුහි ලාහිය කණ්ණේ පෝට්‍රි
මන්නිය තිරුවරුළ් මලෛයේ පෝට්‍රි
එන්නෛයුම් ඔරුව නාක්කි ඉරුංගළල්
සෙන්නියිල් වෛත්ත සේවහ පෝට්‍රි 130
තොළුදහෛ තුන්බන් දුඩෛප්පාය් පෝට්‍රි
අළිවිලා ආනන්ද වාරි පෝට්‍රි
අළිවදුම් ආවදුඞ් කඩන්දාය් පෝට්‍රි
මුළුවදුම් ඉරන්ද මුදල්වා පෝට්‍රි
මානෝර් නෝක්කි මණාළා පෝට්‍රි 135
වානහත් තමරර් තායේ පෝට්‍රි
පාරිඩෛ ඓන්දාය්ප් පරන්දාය් පෝට්‍රි
නීරිඩෛ නාන්හාය් නිහළ්න්දාය් පෝට්‍රි
තීයිඩෛ මූන්‍රාය්ත් තිහළ්න්දාය් පෝට්‍රි
වළියිඩෛ ඉරණ්ඩාය් මහිළ්න්දාය් පෝට්‍රි 140
වෙළියිඩෛ ඔන්‍රාය් විළෛන්දාය් පෝට්‍රි
අළිබවර් උළ්ළත් තමුදේ පෝට්‍රි
කනවිලුන් දේවර්ක් කරියාය් පෝට්‍රි
නනවිලුම් නායේර් කරුළිනෛ පෝට්‍රි
ඉඩෛමරු තුරෛයුම් එන්දාය් පෝට්‍රි 145
සඩෛයිඩෛක් කංගෛ තරිත්තාය් පෝට්‍රි
ආරූ රමර්න්ද අරසේ පෝට්‍රි
සීරාර් තිරුවෛ යාරා පෝට්‍රි
අණ්ණා මලෛයෙම් අණ්ණා පෝට්‍රි
කණ්ණාර් අමුදක් කඩලේ පෝට්‍රි 150
ඒහම් පත්තුරෛ යෙන්දාය් පෝට්‍රි
පාහම් පෙණ්ණුරු වානාය් පෝට්‍රි
පරාය්ත්තුරෛ මේවිය පරනේ පෝට්‍රි
සිරාප්පළ්ළි මේවිය සිවනේ පෝට්‍රි
මට්‍රෝර් පට්‍රිඞ් කරියේන් පෝට්‍රි 155
කුට්‍රා ලත්තෙඞ් කූත්තා පෝට්‍රි
කෝහළි මේවිය කෝවේ පෝට්‍රි
ඊංගෝය් මලෛයෙම් එන්දාය් පෝට්‍රි
පාංගාර් පළනත් තළහා පෝට්‍රි
කඩම්බූර් මේවිය විඩංගා පෝට්‍රි 160
අඩෛන්දවර්ක් කරුළුම් අප්පා පෝට්‍රි
ඉත්ති තන්නින් කීළිරු මූවර්ක්
කත්තික් කරුළිය අරසේ පෝට්‍රි
තෙන්නා ටුඩෛය සිවනේ පෝට්‍රි
එන්නාට් ටවර්ක්කුම් ඉරෛවා පෝට්‍රි 165
ඒනක් කුරුළෛක් කරුළිනෛ පෝට්‍රි
මානක් කයිලෛ මලෛයාය් පෝට්‍රි
අරුළිඩ වේණ්ඩුම් අම්මාන් පෝට්‍රි
ඉරුළ්හෙඩ අරුළුම් ඉරෛවා පෝට්‍රි
තළර්න්දේන් අඩියේන් තමියේන් පෝට්‍රි 170
කළංගොළක් කරුද අරුළාය් පෝට්‍රි
අඥ්ජේ ලෙන්‍රිඞ් කරුළාය් පෝට්‍රි
නඥ්ජේ අමුදා නයන්දාය් පෝට්‍රි
අත්තා පෝට්‍රි ඓයා පෝට්‍රි
නිත්තා පෝට්‍රි නිමලා පෝට්‍රි 175
පත්තා පෝට්‍රි පවනේ පෝට්‍රි
පෙරියාය් පෝට්‍රි පිරානේ පෝට්‍රි
අරියාය් පෝට්‍රි අමලා පෝට්‍රි
මරෛයෝර් කෝල නෙරියේ පෝට්‍රි
මුරෛයෝ තරියේන් මුදල්වා පෝට්‍රි 180
උරවේ පෝට්‍රි උයිරේ පෝට්‍රි
සිරවේ පෝට්‍රි සිවමේ පෝට්‍රි
මඥ්ජා පෝට්‍රි මණාළා පෝට්‍රි
පඥ්ජේ රඩියාළ් පංගා පෝට්‍රි
අලන්දේන් නායේන් අඩියේන් පෝට්‍රි 185
ඉලංගු සුඩරෙම් ඊසා පෝට්‍රි
කවෛත්තලෛ මේවිය කණ්ණේ පෝට්‍රි
කුවෛප්පදි මලින්ද කෝවේ පෝට්‍රි
මලෛනා ටුඩෛය මන්නේ පෝට්‍රි
කලෛයා රරිහේ සරියාය් පෝට්‍රි 190
තිරුක්කළුක් කුන්‍රිර් සෙල්වා පෝට්‍රි
පොරුප්පමර් පූවණත් තරනේ පෝට්‍රි
අරුවමුම් උරුවමුම් ආනාය් පෝට්‍රි
මරුවිය කරුණෛ මලෛයේ පෝට්‍රි
තුරියමුම් ඉරන්ද සුඩරේ පෝට්‍රි 195
තෙරිවරි තාහිය තෙළිවේ පෝට්‍රි
තෝළා මුත්තච් චුඩරේ පෝට්‍රි
ආළා නවර්හට් කන්බා පෝට්‍රි
ආරා අමුදේ අරුළේ පෝට්‍රි
පේරා යිරමුඩෛප් පෙම්මාන් පෝට්‍රි 200
තාළි අරුහින් තාරාය් පෝට්‍රි
නීළොළි යාහිය නිරුත්තා පෝට්‍රි
සන්දනච් චාන්දින් සුන්දර පෝට්‍රි
සින්දනෛක් කරිය සිවමේ පෝට්‍රි
මන්දර මාමලෛ මේයාය් පෝට්‍රි 205
එන්දමෛ උය්‍යක් කොළ්වාය් පෝට්‍රි
පුලිමුලෛ පුල්වාය්ක් කරුළිනෛ පෝට්‍රි
අලෛහඩල් මීමිසෛ නඩන්දාය් පෝට්‍රි
කරුංගුරු වික්කන්‍රරුළිනෛ පෝට්‍රි
ඉරුම්බුලන් පුලර ඉසෛන්දනෛ පෝට්‍රි 210
පඩියුරප් පයින්‍ර පාවහ පෝට්‍රි
අඩියොඩු නඩුවී රානාය් පෝට්‍රි
නරහොඩු සුවර්ක්කම් නානිලම් පුහාමර්
පරහදි පාණ්ඩියර් කරුළිනෛ පෝට්‍රි
ඔළිවර නිරෛන්ද ඔරුව පෝට්‍රි 214
සෙළුමලර්ච් චිවබුරත් තරසේ පෝට්‍රි
කළුනීර් මාලෛක් කඩවුළ් පෝට්‍රි
තොළුවාර් මෛයල් තුණිප්පාය් පෝට්‍රි
පිළෛප්පු වාය්ප්පොන්‍රරියා නායේන්
කුළෛත්තසොන් මාලෛ කොණ්ඩරුළ් පෝට්‍රි 220
පුරම්බල එරිත්ත පුරාණ පෝට්‍රි
පරම්බරඥ් සෝදිප් පරනේ පෝට්‍රි
පෝට්‍රි පෝට්‍රි පුයංගප් පෙරුමාන්
පෝට්‍රිබෝට්‍රි පුරාණ කාරණ
පෝට්‍ර පෝට්‍රි සයසය පෝට්‍රි 225


Open the Sinhala Section in a New Tab
നാന്‍മുകന്‍ മുതലാ വാനവര്‍ തൊഴുതെഴ
ഈരടി യാലേ മൂവുല കളന്തു
നാറ്റിചൈ മുനിവരും ഐംപുലന്‍ മലരപ്
പോറ്റിചെയ് കതിര്‍മുടിത് തിരുനെടു മാലന്‍റു
അടിമുടി യറിയും ആതര വതനിറ് 5
കടുമുരണ്‍ ഏന മാകി മുന്‍കലന്തു
ഏഴ്തലം ഉരുവ ഇടന്തു പിന്‍നെയ്ത്തു
ഊഴി മുതല്വ ചയചയ എന്‍റു
വഴുത്തിയുങ് കാണാ മലരടി യിണൈകള്‍
വഴുത്തുതറ് കെളിതായ് വാര്‍കടല്‍ ഉലകിനില്‍ 10
യാനൈ മുതലാ എറുംപീ റായ
ഊനമില്‍ യോനിയി നുള്വിനൈ പിഴൈത്തും
മാനുടപ് പിറപ്പിനുള്‍ മാതാ ഉതരത്തു
ഈനമില്‍ കിരുമിച് ചെരുവിനിറ് പിഴൈത്തും
ഒരുമതിത് താന്‍റിയിന്‍ ഇരുമൈയിറ് പിഴൈത്തും 15
ഇരുമതി വിളൈവിന്‍ ഒരുമൈയിറ് പിഴൈത്തും
മുമ്മതി തന്‍നുള്‍ അമ്മതം പിഴൈത്തും
ഈരിരു തിങ്കളിറ് പേരിരുള്‍ പിഴൈത്തും
അഞ്ചു തിങ്കളിന്‍ മുഞ്ചുതല്‍ പിഴൈത്തും
ആറു തിങ്കളിന്‍ ഊറലര്‍ പിഴൈത്തും 20
ഏഴു തിങ്കളില്‍ താഴ്പുവി പിഴൈത്തും
എട്ടുത് തിങ്കളിറ് കട്ടമും പിഴൈത്തും
ഒന്‍പതില്‍ വരുതരു തുന്‍പമും പിഴൈത്തും
തക്ക തചമതി തായൊടു താന്‍പടും
തുക്ക ചാകരത് തുയരിടൈപ് പിഴൈത്തും 25
ആണ്ടുകള്‍ തോറും അടൈന്തഅക് കാലൈ
ഈണ്ടിയും ഇരുത്തിയും എനൈപ്പല പിഴൈത്തും
കാലൈ മലമൊടു കടുംപകറ് പചിനിചി
വേലൈ നിത്തിരൈ യാത്തിരൈ പിഴൈത്തും
കരുങ്കുഴറ് ചെവ്വായ് വെണ്ണകൈക് കാര്‍മയില്‍ 30
ഒരുങ്കിയ ചായല്‍ നെരുങ്കിയുള്‍ മതര്‍ത്തുക്
കച്ചറ നിമിര്‍ന്തു കതിര്‍ത്തു മുന്‍പണൈത്തു
എയ്ത്തിടൈ വരുന്ത എഴുന്തു പുടൈപരന്തു
ഈര്‍ക്കിടൈ പോകാ ഇളമുലൈ മാതര്‍തങ്
കൂര്‍ത്ത നയനക് കൊള്ളൈയിറ് പിഴൈത്തും 35
പിത്ത വുലകര്‍ പെരുന്തുറൈപ് പരപ്പിനുള്‍
മത്തക് കളിറെനും അവാവിടൈപ് പിഴൈത്തും
കല്വി യെന്‍നും പല്‍കടറ് പിഴൈത്തും
ചെല്വ മെന്‍നും അല്ലലിറ് പിഴൈത്തും
നല്‍കുര വെന്‍നുന്‍ തൊല്വിടം പിഴൈത്തും 40
പുല്വരം പായ പലതുറൈപ് പിഴൈത്തും
തെയ്വ മെന്‍പതോര്‍ ചിത്തമുണ്‍ ടാകി
മുനിവി ലാതതോര്‍ പൊരുളതു കരുതലും
ആറു കോടി മായാ ചത്തികള്‍
വേറു വേറുതം മായൈകള്‍ തൊടങ്കിന 45
ആത്ത മാനാര്‍ അയലവര്‍ കൂടി
നാത്തികം പേചി നാത്തഴും പേറിനര്‍
ചുറ്റ മെന്‍നുന്‍ തൊല്‍പചുക് കുഴാങ്കള്‍
പറ്റി യഴൈത്തുപ് പതറിനര്‍ പെരുകവും
വിരത മേപര മാകവേ തിയരും 50
ചരത മാകവേ ചാത്തിരങ് കാട്ടിനര്‍
ചമയ വാതികള്‍ തത്തം മതങ്കളേ
അമൈവ താക അരറ്റി മലൈന്തനര്‍
മിണ്ടിയ മായാ വാത മെന്‍നും
ചണ്ട മാരുതഞ് ചുഴിത്തടിത് താഅര്‍ത്തു 55
ഉലോകാ യതനെനും ഒണ്ടിററ് പാംപിന്‍
കലാപേ തത്ത കടുവിട മെയ്തി
അതിറ്പെരു മായൈ യെനൈപ്പല ചൂഴവും
തപ്പാ മേതാം പിടിത്തതു ചലിയാത്
തഴലതു കണ്ട മെഴുകതു പോലത് 60
തൊഴുതുളം ഉരുകി അഴുതുടല്‍ കംപിത്
താടിയും അലറിയും പാടിയും പരവിയുങ്
കൊടിറും പേതൈയുങ് കൊണ്ടതു വിടാതെനും
പടിയേ യാകിനല്‍ ലിടൈയറാ അന്‍പിറ്
പചുമരത് താണി അറൈന്താറ് പോലക് 65
കചിവതു പെരുകിക് കടലെന മറുകി
അകങ്കുഴൈന്‍ തനുകുല മായ്മെയ് വിതിര്‍ത്തുച്
ചകംപേയ് എന്‍റു തമ്മൈച് ചിരിപ്പ
നാണതു ഒഴിന്തു നാടവര്‍ പഴിത്തുരൈ
പൂണതു വാകക് കോണുത ലിന്‍റിച് 70
ചതുരിഴന്‍ തറിമാല്‍ കൊണ്ടു ചാരും
കതിയതു പരമാ അതിചയ മാകക്
കറ്റാ മനമെനക് കതറിയും പതറിയും
മറ്റോര്‍ തെയ്വങ് കനവിലും നിനൈയാ
തരുപരത് തൊരുവന്‍ അവനിയില്‍ വന്തു 75
കുരുപര നാകി അരുളിയ പെരുമൈയൈച്
ചിറുമൈയെന്‍ റികഴാതേ തിരുവടി യിണൈയൈപ്
പിറിവിനൈ യറിയാ നിഴലതു പോല
മുന്‍പിന്‍ നാകി മുനിയാ തത്തിചൈ
എന്‍പുനൈന്‍ തുരുകി നെക്കുനെക് കേങ്കി 80
അന്‍പെനും ആറു കരൈയതു പുരള
നന്‍പുലന്‍ ഒന്‍റി നാതഎന്‍ റരറ്റി
ഉരൈതടു മാറി ഉരോമഞ് ചിലിര്‍പ്പക്
കരമലര്‍ മൊട്ടിത് തിരുതയം മലരക്
കണ്‍കളി കൂര നുണ്‍തുളി അരുംപച് 85
ചായാ അന്‍പിനൈ നാടൊറുന്‍ തഴൈപ്പവര്‍
തായേ യാകി വളര്‍ത്തനൈ പോറ്റി
മെയ്തരു വേതിയ നാകി വിനൈകെടക്
കൈതര വല്ല കടവുള്‍ പോറ്റി
ആടക മതുരൈ അരചേ പോറ്റി 90
കൂടല്‍ ഇലങ്കു കുരുമണി പോറ്റി
തെന്‍തില്ലൈ മന്‍റിനുള്‍ ആടി പോറ്റി
ഇന്‍റെനക് കാരമു താനായ് പോറ്റി
മൂവാ നാന്‍മറൈ മുതല്വാ പോറ്റി
ചേവാര്‍ വെല്‍കൊടിച് ചിവനേ പോറ്റി 95
മിന്‍നാ രുരുവ വികിര്‍താ പോറ്റി
കല്‍നാര്‍ ഉരിത്ത കനിയേ പോറ്റി
കാവായ് കനകക് കുന്‍റേ പോറ്റി
ആവാ എന്‍റനക് കരുളായ് പോറ്റി
പടൈപ്പായ് കാപ്പായ് തുടൈപ്പായ് പോറ്റി 100
ഇടരൈക് കളൈയും എന്തായ് പോറ്റി
ഈച പോറ്റി ഇറൈവ പോറ്റി
തേചപ് പളിങ്കിന്‍ തിരളേ പോറ്റി
അരൈചേ പോറ്റി അമുതേ പോറ്റി
വിരൈചേര്‍ ചരണ വികിര്‍താ പോറ്റി 105
വേതി പോറ്റി വിമലാ പോറ്റി
ആതി പോറ്റി അറിവേ പോറ്റി
കതിയേ പോറ്റി കനിയേ പോറ്റി
നതിചേര്‍ ചെഞ്ചടൈ നംപാ പോറ്റി
ഉടൈയായ് പോറ്റി ഉണര്‍വേ പോറ്റി 110
കടൈയേന്‍ അടിമൈ കണ്ടായ് പോറ്റി
ഐയാ പോറ്റി അണുവേ പോറ്റി
ചൈവാ പോറ്റി തലൈവാ പോറ്റി
കുറിയേ പോറ്റി കുണമേ പോറ്റി
നെറിയേ പോറ്റി നിനൈവേ പോറ്റി 115
വാനോര്‍ക് കരിയ മരുന്തേ പോറ്റി
ഏനോര്‍ക് കെളിയ ഇറൈവാ പോറ്റി
മൂവേഴ് ചുറ്റം മുരണുറു നരകിടൈ
ആഴാ മേയരുള്‍ അരചേ പോറ്റി
തോഴാ പോറ്റി തുണൈവാ പോറ്റി 120
വാഴ്വേ പോറ്റി എന്‍ വൈപ്പേ പോറ്റി
മുത്താ പോറ്റി മുതല്വാ പോറ്റി
അത്താ പോറ്റി അരനേ പോറ്റി
ഉരൈയുണര്‍ വിറന്ത ഒരുവ പോറ്റി
വിരികടല്‍ ഉലകിന്‍ വിളൈവേ പോറ്റി 125
അരുമൈയില്‍ എളിയ അഴകേ പോറ്റി
കരുമുകി ലാകിയ കണ്ണേ പോറ്റി
മന്‍നിയ തിരുവരുള്‍ മലൈയേ പോറ്റി
എന്‍നൈയും ഒരുവ നാക്കി ഇരുങ്കഴല്‍
ചെന്‍നിയില്‍ വൈത്ത ചേവക പോറ്റി 130
തൊഴുതകൈ തുന്‍പന്‍ തുടൈപ്പായ് പോറ്റി
അഴിവിലാ ആനന്ത വാരി പോറ്റി
അഴിവതും ആവതുങ് കടന്തായ് പോറ്റി
മുഴുവതും ഇറന്ത മുതല്വാ പോറ്റി
മാനോര്‍ നോക്കി മണാളാ പോറ്റി 135
വാനകത് തമരര്‍ തായേ പോറ്റി
പാരിടൈ ഐന്തായ്പ് പരന്തായ് പോറ്റി
നീരിടൈ നാന്‍കായ് നികഴ്ന്തായ് പോറ്റി
തീയിടൈ മൂന്‍റായ്ത് തികഴ്ന്തായ് പോറ്റി
വളിയിടൈ ഇരണ്ടായ് മകിഴ്ന്തായ് പോറ്റി 140
വെളിയിടൈ ഒന്‍റായ് വിളൈന്തായ് പോറ്റി
അളിപവര്‍ ഉള്ളത് തമുതേ പോറ്റി
കനവിലുന്‍ തേവര്‍ക് കരിയായ് പോറ്റി
നനവിലും നായേറ് കരുളിനൈ പോറ്റി
ഇടൈമരു തുറൈയും എന്തായ് പോറ്റി 145
ചടൈയിടൈക് കങ്കൈ തരിത്തായ് പോറ്റി
ആരൂ രമര്‍ന്ത അരചേ പോറ്റി
ചീരാര്‍ തിരുവൈ യാറാ പോറ്റി
അണ്ണാ മലൈയെം അണ്ണാ പോറ്റി
കണ്ണാര്‍ അമുതക് കടലേ പോറ്റി 150
ഏകം പത്തുറൈ യെന്തായ് പോറ്റി
പാകം പെണ്ണുരു വാനായ് പോറ്റി
പരായ്ത്തുറൈ മേവിയ പരനേ പോറ്റി
ചിരാപ്പള്ളി മേവിയ ചിവനേ പോറ്റി
മറ്റോര്‍ പറ്റിങ് കറിയേന്‍ പോറ്റി 155
കുറ്റാ ലത്തെങ് കൂത്താ പോറ്റി
കോകഴി മേവിയ കോവേ പോറ്റി
ഈങ്കോയ് മലൈയെം എന്തായ് പോറ്റി
പാങ്കാര്‍ പഴനത് തഴകാ പോറ്റി
കടംപൂര്‍ മേവിയ വിടങ്കാ പോറ്റി 160
അടൈന്തവര്‍ക് കരുളും അപ്പാ പോറ്റി
ഇത്തി തന്‍നിന്‍ കീഴിരു മൂവര്‍ക്
കത്തിക് കരുളിയ അരചേ പോറ്റി
തെന്‍നാ ടുടൈയ ചിവനേ പോറ്റി
എന്നാട് ടവര്‍ക്കും ഇറൈവാ പോറ്റി 165
ഏനക് കുരുളൈക് കരുളിനൈ പോറ്റി
മാനക് കയിലൈ മലൈയായ് പോറ്റി
അരുളിട വേണ്ടും അമ്മാന്‍ പോറ്റി
ഇരുള്‍കെട അരുളും ഇറൈവാ പോറ്റി
തളര്‍ന്തേന്‍ അടിയേന്‍ തമിയേന്‍ പോറ്റി 170
കളങ്കൊളക് കരുത അരുളായ് പോറ്റി
അഞ്ചേ ലെന്‍റിങ് കരുളായ് പോറ്റി
നഞ്ചേ അമുതാ നയന്തായ് പോറ്റി
അത്താ പോറ്റി ഐയാ പോറ്റി
നിത്താ പോറ്റി നിമലാ പോറ്റി 175
പത്താ പോറ്റി പവനേ പോറ്റി
പെരിയായ് പോറ്റി പിരാനേ പോറ്റി
അരിയായ് പോറ്റി അമലാ പോറ്റി
മറൈയോര്‍ കോല നെറിയേ പോറ്റി
മുറൈയോ തരിയേന്‍ മുതല്വാ പോറ്റി 180
ഉറവേ പോറ്റി ഉയിരേ പോറ്റി
ചിറവേ പോറ്റി ചിവമേ പോറ്റി
മഞ്ചാ പോറ്റി മണാളാ പോറ്റി
പഞ്ചേ രടിയാള്‍ പങ്കാ പോറ്റി
അലന്തേന്‍ നായേന്‍ അടിയേന്‍ പോറ്റി 185
ഇലങ്കു ചുടരെം ഈചാ പോറ്റി
കവൈത്തലൈ മേവിയ കണ്ണേ പോറ്റി
കുവൈപ്പതി മലിന്ത കോവേ പോറ്റി
മലൈനാ ടുടൈയ മന്‍നേ പോറ്റി
കലൈയാ രരികേ ചരിയായ് പോറ്റി 190
തിരുക്കഴുക് കുന്‍റിറ് ചെല്വാ പോറ്റി
പൊരുപ്പമര്‍ പൂവണത് തരനേ പോറ്റി
അരുവമും ഉരുവമും ആനായ് പോറ്റി
മരുവിയ കരുണൈ മലൈയേ പോറ്റി
തുരിയമും ഇറന്ത ചുടരേ പോറ്റി 195
തെരിവരി താകിയ തെളിവേ പോറ്റി
തോളാ മുത്തച് ചുടരേ പോറ്റി
ആളാ നവര്‍കട് കന്‍പാ പോറ്റി
ആരാ അമുതേ അരുളേ പോറ്റി
പേരാ യിരമുടൈപ് പെമ്മാന്‍ പോറ്റി 200
താളി അറുകിന്‍ താരായ് പോറ്റി
നീളൊളി യാകിയ നിരുത്താ പോറ്റി
ചന്തനച് ചാന്തിന്‍ ചുന്തര പോറ്റി
ചിന്തനൈക് കരിയ ചിവമേ പോറ്റി
മന്തര മാമലൈ മേയായ് പോറ്റി 205
എന്തമൈ ഉയ്യക് കൊള്വായ് പോറ്റി
പുലിമുലൈ പുല്വായ്ക് കരുളിനൈ പോറ്റി
അലൈകടല്‍ മീമിചൈ നടന്തായ് പോറ്റി
കരുങ്കുരു വിക്കന്‍ റരുളിനൈ പോറ്റി
ഇരുംപുലന്‍ പുലര ഇചൈന്തനൈ പോറ്റി 210
പടിയുറപ് പയിന്‍റ പാവക പോറ്റി
അടിയൊടു നടുവീ റാനായ് പോറ്റി
നരകൊടു ചുവര്‍ക്കം നാനിലം പുകാമറ്
പരകതി പാണ്ടിയറ് കരുളിനൈ പോറ്റി
ഒഴിവറ നിറൈന്ത ഒരുവ പോറ്റി 214
ചെഴുമലര്‍ച് ചിവപുരത് തരചേ പോറ്റി
കഴുനീര്‍ മാലൈക് കടവുള്‍ പോറ്റി
തൊഴുവാര്‍ മൈയല്‍ തുണിപ്പായ് പോറ്റി
പിഴൈപ്പു വായ്പ്പൊന്‍ ററിയാ നായേന്‍
കുഴൈത്തചൊന്‍ മാലൈ കൊണ്ടരുള്‍ പോറ്റി 220
പുരംപല എരിത്ത പുരാണ പോറ്റി
പരംപരഞ് ചോതിപ് പരനേ പോറ്റി
പോറ്റി പോറ്റി പുയങ്കപ് പെരുമാന്‍
പോറ്റിപോറ്റി പുരാണ കാരണ
പോറ്റ പോറ്റി ചയചയ പോറ്റി 225
Open the Malayalam Section in a New Tab
นาณมุกะณ มุถะลา วาณะวะร โถะฬุเถะฬะ
อีระดิ ยาเล มูวุละ กะละนถุ
นารริจาย มุณิวะรุม อายมปุละณ มะละระป
โปรริเจะย กะถิรมุดิถ ถิรุเนะดุ มาละณรุ
อดิมุดิ ยะริยุม อาถะระ วะถะณิร 5
กะดุมุระณ เอณะ มากิ มุณกะละนถุ
เอฬถะละม อุรุวะ อิดะนถุ ปิณเณะยถถุ
อูฬิ มุถะลวะ จะยะจะยะ เอะณรุ
วะฬุถถิยุง กาณา มะละระดิ ยิณายกะล
วะฬุถถุถะร เกะลิถาย วารกะดะล อุละกิณิล 10
ยาณาย มุถะลา เอะรุมปี รายะ
อูณะมิล โยณิยิ ณุลวิณาย ปิฬายถถุม
มาณุดะป ปิระปปิณุล มาถา อุถะระถถุ
อีณะมิล กิรุมิจ เจะรุวิณิร ปิฬายถถุม
โอะรุมะถิถ ถาณริยิณ อิรุมายยิร ปิฬายถถุม 15
อิรุมะถิ วิลายวิณ โอะรุมายยิร ปิฬายถถุม
มุมมะถิ ถะณณุล อมมะถะม ปิฬายถถุม
อีริรุ ถิงกะลิร เปริรุล ปิฬายถถุม
อญจุ ถิงกะลิณ มุญจุถะล ปิฬายถถุม
อารุ ถิงกะลิณ อูระละร ปิฬายถถุม 20
เอฬุ ถิงกะลิล ถาฬปุวิ ปิฬายถถุม
เอะดดุถ ถิงกะลิร กะดดะมุม ปิฬายถถุม
โอะณปะถิล วะรุถะรุ ถุณปะมุม ปิฬายถถุม
ถะกกะ ถะจะมะถิ ถาโยะดุ ถาณปะดุม
ถุกกะ จากะระถ ถุยะริดายป ปิฬายถถุม 25
อาณดุกะล โถรุม อดายนถะอก กาลาย
อีณดิยุม อิรุถถิยุม เอะณายปปะละ ปิฬายถถุม
กาลาย มะละโมะดุ กะดุมปะกะร ปะจินิจิ
เวลาย นิถถิราย ยาถถิราย ปิฬายถถุม
กะรุงกุฬะร เจะววาย เวะณณะกายก การมะยิล 30
โอะรุงกิยะ จายะล เนะรุงกิยุล มะถะรถถุก
กะจจะระ นิมิรนถุ กะถิรถถุ มุณปะณายถถุ
เอะยถถิดาย วะรุนถะ เอะฬุนถุ ปุดายปะระนถุ
อีรกกิดาย โปกา อิละมุลาย มาถะรถะง
กูรถถะ นะยะณะก โกะลลายยิร ปิฬายถถุม 35
ปิถถะ วุละกะร เปะรุนถุรายป ปะระปปิณุล
มะถถะก กะลิเระณุม อวาวิดายป ปิฬายถถุม
กะลวิ เยะณณุม ปะลกะดะร ปิฬายถถุม
เจะลวะ เมะณณุม อลละลิร ปิฬายถถุม
นะลกุระ เวะณณุน โถะลวิดะม ปิฬายถถุม 40
ปุลวะระม ปายะ ปะละถุรายป ปิฬายถถุม
เถะยวะ เมะณปะโถร จิถถะมุณ ดากิ
มุณิวิ ลาถะโถร โปะรุละถุ กะรุถะลุม
อารุ โกดิ มายา จะถถิกะล
เวรุ เวรุถะม มายายกะล โถะดะงกิณะ 45
อาถถะ มาณาร อยะละวะร กูดิ
นาถถิกะม เปจิ นาถถะฬุม เปริณะร
จุรระ เมะณณุน โถะลปะจุก กุฬางกะล
ปะรริ ยะฬายถถุป ปะถะริณะร เปะรุกะวุม
วิระถะ เมปะระ มากะเว ถิยะรุม 50
จะระถะ มากะเว จาถถิระง กาดดิณะร
จะมะยะ วาถิกะล ถะถถะม มะถะงกะเล
อมายวะ ถากะ อระรริ มะลายนถะณะร
มิณดิยะ มายา วาถะ เมะณณุม
จะณดะ มารุถะญ จุฬิถถะดิถ ถาอรถถุ 55
อุโลกา ยะถะเณะณุม โอะณดิระร ปามปิณ
กะลาเป ถะถถะ กะดุวิดะ เมะยถิ
อถิรเปะรุ มายาย เยะณายปปะละ จูฬะวุม
ถะปปา เมถาม ปิดิถถะถุ จะลิยาถ
ถะฬะละถุ กะณดะ เมะฬุกะถุ โปละถ 60
โถะฬุถุละม อุรุกิ อฬุถุดะล กะมปิถ
ถาดิยุม อละริยุม ปาดิยุม ปะระวิยุง
โกะดิรุม เปถายยุง โกะณดะถุ วิดาเถะณุม
ปะดิเย ยากินะล ลิดายยะรา อณปิร
ปะจุมะระถ ถาณิ อรายนถาร โปละก 65
กะจิวะถุ เปะรุกิก กะดะเละณะ มะรุกิ
อกะงกุฬายน ถะณุกุละ มายเมะย วิถิรถถุจ
จะกะมเปย เอะณรุ ถะมมายจ จิริปปะ
นาณะถุ โอะฬินถุ นาดะวะร ปะฬิถถุราย
ปูณะถุ วากะก โกณุถะ ลิณริจ 70
จะถุริฬะน ถะริมาล โกะณดุ จารุม
กะถิยะถุ ปะระมา อถิจะยะ มากะก
กะรรา มะณะเมะณะก กะถะริยุม ปะถะริยุม
มะรโรร เถะยวะง กะณะวิลุม นิณายยา
ถะรุปะระถ โถะรุวะณ อวะณิยิล วะนถุ 75
กุรุปะระ ณากิ อรุลิยะ เปะรุมายยายจ
จิรุมายเยะณ ริกะฬาเถ ถิรุวะดิ ยิณายยายป
ปิริวิณาย ยะริยา นิฬะละถุ โปละ
มุณปิณ ณากิ มุณิยา ถะถถิจาย
เอะณปุนายน ถุรุกิ เนะกกุเนะก เกงกิ 80
อณเปะณุม อารุ กะรายยะถุ ปุระละ
นะณปุละณ โอะณริ นาถะเอะณ ระระรริ
อุรายถะดุ มาริ อุโรมะญ จิลิรปปะก
กะระมะละร โมะดดิถ ถิรุถะยะม มะละระก
กะณกะลิ กูระ นุณถุลิ อรุมปะจ 85
จายา อณปิณาย นาโดะรุน ถะฬายปปะวะร
ถาเย ยากิ วะละรถถะณาย โปรริ
เมะยถะรุ เวถิยะ ณากิ วิณายเกะดะก
กายถะระ วะลละ กะดะวุล โปรริ
อาดะกะ มะถุราย อระเจ โปรริ 90
กูดะล อิละงกุ กุรุมะณิ โปรริ
เถะณถิลลาย มะณริณุล อาดิ โปรริ
อิณเระณะก การะมุ ถาณาย โปรริ
มูวา นาณมะราย มุถะลวา โปรริ
เจวาร เวะลโกะดิจ จิวะเณ โปรริ 95
มิณณา รุรุวะ วิกิรถา โปรริ
กะลนาร อุริถถะ กะณิเย โปรริ
กาวาย กะณะกะก กุณเร โปรริ
อาวา เอะณระณะก กะรุลาย โปรริ
ปะดายปปาย กาปปาย ถุดายปปาย โปรริ 100
อิดะรายก กะลายยุม เอะนถาย โปรริ
อีจะ โปรริ อิรายวะ โปรริ
เถจะป ปะลิงกิณ ถิระเล โปรริ
อรายเจ โปรริ อมุเถ โปรริ
วิรายเจร จะระณะ วิกิรถา โปรริ 105
เวถิ โปรริ วิมะลา โปรริ
อาถิ โปรริ อริเว โปรริ
กะถิเย โปรริ กะณิเย โปรริ
นะถิเจร เจะญจะดาย นะมปา โปรริ
อุดายยาย โปรริ อุณะรเว โปรริ 110
กะดายเยณ อดิมาย กะณดาย โปรริ
อายยา โปรริ อณุเว โปรริ
จายวา โปรริ ถะลายวา โปรริ
กุริเย โปรริ กุณะเม โปรริ
เนะริเย โปรริ นิณายเว โปรริ 115
วาโณรก กะริยะ มะรุนเถ โปรริ
เอโณรก เกะลิยะ อิรายวา โปรริ
มูเวฬ จุรระม มุระณุรุ นะระกิดาย
อาฬา เมยะรุล อระเจ โปรริ
โถฬา โปรริ ถุณายวา โปรริ 120
วาฬเว โปรริ เอะณ วายปเป โปรริ
มุถถา โปรริ มุถะลวา โปรริ
อถถา โปรริ อระเณ โปรริ
อุรายยุณะร วิระนถะ โอะรุวะ โปรริ
วิริกะดะล อุละกิณ วิลายเว โปรริ 125
อรุมายยิล เอะลิยะ อฬะเก โปรริ
กะรุมุกิ ลากิยะ กะณเณ โปรริ
มะณณิยะ ถิรุวะรุล มะลายเย โปรริ
เอะณณายยุม โอะรุวะ ณากกิ อิรุงกะฬะล
เจะณณิยิล วายถถะ เจวะกะ โปรริ 130
โถะฬุถะกาย ถุณปะน ถุดายปปาย โปรริ
อฬิวิลา อาณะนถะ วาริ โปรริ
อฬิวะถุม อาวะถุง กะดะนถาย โปรริ
มุฬุวะถุม อิระนถะ มุถะลวา โปรริ
มาโณร โนกกิ มะณาลา โปรริ 135
วาณะกะถ ถะมะระร ถาเย โปรริ
ปาริดาย อายนถายป ปะระนถาย โปรริ
นีริดาย นาณกาย นิกะฬนถาย โปรริ
ถียิดาย มูณรายถ ถิกะฬนถาย โปรริ
วะลิยิดาย อิระณดาย มะกิฬนถาย โปรริ 140
เวะลิยิดาย โอะณราย วิลายนถาย โปรริ
อลิปะวะร อุลละถ ถะมุเถ โปรริ
กะณะวิลุน เถวะรก กะริยาย โปรริ
นะณะวิลุม นาเยร กะรุลิณาย โปรริ
อิดายมะรุ ถุรายยุม เอะนถาย โปรริ 145
จะดายยิดายก กะงกาย ถะริถถาย โปรริ
อารู ระมะรนถะ อระเจ โปรริ
จีราร ถิรุวาย ยารา โปรริ
อณณา มะลายเยะม อณณา โปรริ
กะณณาร อมุถะก กะดะเล โปรริ 150
เอกะม ปะถถุราย เยะนถาย โปรริ
ปากะม เปะณณุรุ วาณาย โปรริ
ปะรายถถุราย เมวิยะ ปะระเณ โปรริ
จิราปปะลลิ เมวิยะ จิวะเณ โปรริ
มะรโรร ปะรริง กะริเยณ โปรริ 155
กุรรา ละถเถะง กูถถา โปรริ
โกกะฬิ เมวิยะ โกเว โปรริ
อีงโกย มะลายเยะม เอะนถาย โปรริ
ปางการ ปะฬะณะถ ถะฬะกา โปรริ
กะดะมปูร เมวิยะ วิดะงกา โปรริ 160
อดายนถะวะรก กะรุลุม อปปา โปรริ
อิถถิ ถะณณิณ กีฬิรุ มูวะรก
กะถถิก กะรุลิยะ อระเจ โปรริ
เถะณณา ดุดายยะ จิวะเณ โปรริ
เอะนนาด ดะวะรกกุม อิรายวา โปรริ 165
เอณะก กุรุลายก กะรุลิณาย โปรริ
มาณะก กะยิลาย มะลายยาย โปรริ
อรุลิดะ เวณดุม อมมาณ โปรริ
อิรุลเกะดะ อรุลุม อิรายวา โปรริ
ถะละรนเถณ อดิเยณ ถะมิเยณ โปรริ 170
กะละงโกะละก กะรุถะ อรุลาย โปรริ
อญเจ เละณริง กะรุลาย โปรริ
นะญเจ อมุถา นะยะนถาย โปรริ
อถถา โปรริ อายยา โปรริ
นิถถา โปรริ นิมะลา โปรริ 175
ปะถถา โปรริ ปะวะเณ โปรริ
เปะริยาย โปรริ ปิราเณ โปรริ
อริยาย โปรริ อมะลา โปรริ
มะรายโยร โกละ เนะริเย โปรริ
มุรายโย ถะริเยณ มุถะลวา โปรริ 180
อุระเว โปรริ อุยิเร โปรริ
จิระเว โปรริ จิวะเม โปรริ
มะญจา โปรริ มะณาลา โปรริ
ปะญเจ ระดิยาล ปะงกา โปรริ
อละนเถณ นาเยณ อดิเยณ โปรริ 185
อิละงกุ จุดะเระม อีจา โปรริ
กะวายถถะลาย เมวิยะ กะณเณ โปรริ
กุวายปปะถิ มะลินถะ โกเว โปรริ
มะลายนา ดุดายยะ มะณเณ โปรริ
กะลายยา ระริเก จะริยาย โปรริ 190
ถิรุกกะฬุก กุณริร เจะลวา โปรริ
โปะรุปปะมะร ปูวะณะถ ถะระเณ โปรริ
อรุวะมุม อุรุวะมุม อาณาย โปรริ
มะรุวิยะ กะรุณาย มะลายเย โปรริ
ถุริยะมุม อิระนถะ จุดะเร โปรริ 195
เถะริวะริ ถากิยะ เถะลิเว โปรริ
โถลา มุถถะจ จุดะเร โปรริ
อาลา ณะวะรกะด กะณปา โปรริ
อารา อมุเถ อรุเล โปรริ
เปรา ยิระมุดายป เปะมมาณ โปรริ 200
ถาลิ อรุกิณ ถาราย โปรริ
นีโละลิ ยากิยะ นิรุถถา โปรริ
จะนถะณะจ จานถิณ จุนถะระ โปรริ
จินถะณายก กะริยะ จิวะเม โปรริ
มะนถะระ มามะลาย เมยาย โปรริ 205
เอะนถะมาย อุยยะก โกะลวาย โปรริ
ปุลิมุลาย ปุลวายก กะรุลิณาย โปรริ
อลายกะดะล มีมิจาย นะดะนถาย โปรริ
กะรุงกุรุ วิกกะณ ระรุลิณาย โปรริ
อิรุมปุละณ ปุละระ อิจายนถะณาย โปรริ 210
ปะดิยุระป ปะยิณระ ปาวะกะ โปรริ
อดิโยะดุ นะดุวี ราณาย โปรริ
นะระโกะดุ จุวะรกกะม นาณิละม ปุกามะร
ปะระกะถิ ปาณดิยะร กะรุลิณาย โปรริ
โอะฬิวะระ นิรายนถะ โอะรุวะ โปรริ 214
เจะฬุมะละรจ จิวะปุระถ ถะระเจ โปรริ
กะฬุนีร มาลายก กะดะวุล โปรริ
โถะฬุวาร มายยะล ถุณิปปาย โปรริ
ปิฬายปปุ วายปโปะณ ระริยา นาเยณ
กุฬายถถะโจะณ มาลาย โกะณดะรุล โปรริ 220
ปุระมปะละ เอะริถถะ ปุราณะ โปรริ
ปะระมปะระญ โจถิป ปะระเณ โปรริ
โปรริ โปรริ ปุยะงกะป เปะรุมาณ
โปรริโปรริ ปุราณะ การะณะ
โปรระ โปรริ จะยะจะยะ โปรริ 225
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

နာန္မုကန္ မုထလာ ဝာနဝရ္ ေထာ့လုေထ့လ
အီရတိ ယာေလ မူဝုလ ကလန္ထု
နာရ္ရိစဲ မုနိဝရုမ္ အဲမ္ပုလန္ မလရပ္
ေပာရ္ရိေစ့ယ္ ကထိရ္မုတိထ္ ထိရုေန့တု မာလန္ရု
အတိမုတိ ယရိယုမ္ အာထရ ဝထနိရ္ 5
ကတုမုရန္ ေအန မာကိ မုန္ကလန္ထု
ေအလ္ထလမ္ အုရုဝ အိတန္ထု ပိန္ေန့ယ္ထ္ထု
အူလိ မုထလ္ဝ စယစယ ေအ့န္ရု
ဝလုထ္ထိယုင္ ကာနာ မလရတိ ယိနဲကလ္
ဝလုထ္ထုထရ္ ေက့လိထာယ္ ဝာရ္ကတလ္ အုလကိနိလ္ 10
ယာနဲ မုထလာ ေအ့ရုမ္ပီ ရာယ
အူနမိလ္ ေယာနိယိ နုလ္ဝိနဲ ပိလဲထ္ထုမ္
မာနုတပ္ ပိရပ္ပိနုလ္ မာထာ အုထရထ္ထု
အီနမိလ္ ကိရုမိစ္ ေစ့ရုဝိနိရ္ ပိလဲထ္ထုမ္
ေအာ့ရုမထိထ္ ထာန္ရိယိန္ အိရုမဲယိရ္ ပိလဲထ္ထုမ္ 15
အိရုမထိ ဝိလဲဝိန္ ေအာ့ရုမဲယိရ္ ပိလဲထ္ထုမ္
မုမ္မထိ ထန္နုလ္ အမ္မထမ္ ပိလဲထ္ထုမ္
အီရိရု ထိင္ကလိရ္ ေပရိရုလ္ ပိလဲထ္ထုမ္
အည္စု ထိင္ကလိန္ မုည္စုထလ္ ပိလဲထ္ထုမ္
အာရု ထိင္ကလိန္ အူရလရ္ ပိလဲထ္ထုမ္ 20
ေအလု ထိင္ကလိလ္ ထာလ္ပုဝိ ပိလဲထ္ထုမ္
ေအ့တ္တုထ္ ထိင္ကလိရ္ ကတ္တမုမ္ ပိလဲထ္ထုမ္
ေအာ့န္ပထိလ္ ဝရုထရု ထုန္ပမုမ္ ပိလဲထ္ထုမ္
ထက္က ထစမထိ ထာေယာ့တု ထာန္ပတုမ္
ထုက္က စာကရထ္ ထုယရိတဲပ္ ပိလဲထ္ထုမ္ 25
အာန္တုကလ္ ေထာရုမ္ အတဲန္ထအက္ ကာလဲ
အီန္တိယုမ္ အိရုထ္ထိယုမ္ ေအ့နဲပ္ပလ ပိလဲထ္ထုမ္
ကာလဲ မလေမာ့တု ကတုမ္ပကရ္ ပစိနိစိ
ေဝလဲ နိထ္ထိရဲ ယာထ္ထိရဲ ပိလဲထ္ထုမ္
ကရုင္ကုလရ္ ေစ့ဝ္ဝာယ္ ေဝ့န္နကဲက္ ကာရ္မယိလ္ 30
ေအာ့ရုင္ကိယ စာယလ္ ေန့ရုင္ကိယုလ္ မထရ္ထ္ထုက္
ကစ္စရ နိမိရ္န္ထု ကထိရ္ထ္ထု မုန္ပနဲထ္ထု
ေအ့ယ္ထ္ထိတဲ ဝရုန္ထ ေအ့လုန္ထု ပုတဲပရန္ထု
အီရ္က္ကိတဲ ေပာကာ အိလမုလဲ မာထရ္ထင္
ကူရ္ထ္ထ နယနက္ ေကာ့လ္လဲယိရ္ ပိလဲထ္ထုမ္ 35
ပိထ္ထ ဝုလကရ္ ေပ့ရုန္ထုရဲပ္ ပရပ္ပိနုလ္
မထ္ထက္ ကလိေရ့နုမ္ အဝာဝိတဲပ္ ပိလဲထ္ထုမ္
ကလ္ဝိ ေယ့န္နုမ္ ပလ္ကတရ္ ပိလဲထ္ထုမ္
ေစ့လ္ဝ ေမ့န္နုမ္ အလ္လလိရ္ ပိလဲထ္ထုမ္
နလ္ကုရ ေဝ့န္နုန္ ေထာ့လ္ဝိတမ္ ပိလဲထ္ထုမ္ 40
ပုလ္ဝရမ္ ပာယ ပလထုရဲပ္ ပိလဲထ္ထုမ္
ေထ့ယ္ဝ ေမ့န္ပေထာရ္ စိထ္ထမုန္ တာကိ
မုနိဝိ လာထေထာရ္ ေပာ့ရုလထု ကရုထလုမ္
အာရု ေကာတိ မာယာ စထ္ထိကလ္
ေဝရု ေဝရုထမ္ မာယဲကလ္ ေထာ့တင္ကိန 45
အာထ္ထ မာနာရ္ အယလဝရ္ ကူတိ
နာထ္ထိကမ္ ေပစိ နာထ္ထလုမ္ ေပရိနရ္
စုရ္ရ ေမ့န္နုန္ ေထာ့လ္ပစုက္ ကုလာင္ကလ္
ပရ္ရိ ယလဲထ္ထုပ္ ပထရိနရ္ ေပ့ရုကဝုမ္
ဝိရထ ေမပရ မာကေဝ ထိယရုမ္ 50
စရထ မာကေဝ စာထ္ထိရင္ ကာတ္တိနရ္
စမယ ဝာထိကလ္ ထထ္ထမ္ မထင္ကေလ
အမဲဝ ထာက အရရ္ရိ မလဲန္ထနရ္
မိန္တိယ မာယာ ဝာထ ေမ့န္နုမ္
စန္တ မာရုထည္ စုလိထ္ထတိထ္ ထာအရ္ထ္ထု 55
အုေလာကာ ယထေန့နုမ္ ေအာ့န္တိရရ္ ပာမ္ပိန္
ကလာေပ ထထ္ထ ကတုဝိတ ေမ့ယ္ထိ
အထိရ္ေပ့ရု မာယဲ ေယ့နဲပ္ပလ စူလဝုမ္
ထပ္ပာ ေမထာမ္ ပိတိထ္ထထု စလိယာထ္
ထလလထု ကန္တ ေမ့လုကထု ေပာလထ္ 60
ေထာ့လုထုလမ္ အုရုကိ အလုထုတလ္ ကမ္ပိထ္
ထာတိယုမ္ အလရိယုမ္ ပာတိယုမ္ ပရဝိယုင္
ေကာ့တိရုမ္ ေပထဲယုင္ ေကာ့န္တထု ဝိတာေထ့နုမ္
ပတိေယ ယာကိနလ္ လိတဲယရာ အန္ပိရ္
ပစုမရထ္ ထာနိ အရဲန္ထာရ္ ေပာလက္ 65
ကစိဝထု ေပ့ရုကိက္ ကတေလ့န မရုကိ
အကင္ကုလဲန္ ထနုကုလ မာယ္ေမ့ယ္ ဝိထိရ္ထ္ထုစ္
စကမ္ေပယ္ ေအ့န္ရု ထမ္မဲစ္ စိရိပ္ပ
နာနထု ေအာ့လိန္ထု နာတဝရ္ ပလိထ္ထုရဲ
ပူနထု ဝာကက္ ေကာနုထ လိန္ရိစ္ 70
စထုရိလန္ ထရိမာလ္ ေကာ့န္တု စာရုမ္
ကထိယထု ပရမာ အထိစယ မာကက္
ကရ္ရာ မနေမ့နက္ ကထရိယုမ္ ပထရိယုမ္
မရ္ေရာရ္ ေထ့ယ္ဝင္ ကနဝိလုမ္ နိနဲယာ
ထရုပရထ္ ေထာ့ရုဝန္ အဝနိယိလ္ ဝန္ထု 75
ကုရုပရ နာကိ အရုလိယ ေပ့ရုမဲယဲစ္
စိရုမဲေယ့န္ ရိကလာေထ ထိရုဝတိ ယိနဲယဲပ္
ပိရိဝိနဲ ယရိယာ နိလလထု ေပာလ
မုန္ပိန္ နာကိ မုနိယာ ထထ္ထိစဲ
ေအ့န္ပုနဲန္ ထုရုကိ ေန့က္ကုေန့က္ ေကင္ကိ 80
အန္ေပ့နုမ္ အာရု ကရဲယထု ပုရလ
နန္ပုလန္ ေအာ့န္ရိ နာထေအ့န္ ရရရ္ရိ
အုရဲထတု မာရိ အုေရာမည္ စိလိရ္ပ္ပက္
ကရမလရ္ ေမာ့တ္တိထ္ ထိရုထယမ္ မလရက္
ကန္ကလိ ကူရ နုန္ထုလိ အရုမ္ပစ္ 85
စာယာ အန္ပိနဲ နာေတာ့ရုန္ ထလဲပ္ပဝရ္
ထာေယ ယာကိ ဝလရ္ထ္ထနဲ ေပာရ္ရိ
ေမ့ယ္ထရု ေဝထိယ နာကိ ဝိနဲေက့တက္
ကဲထရ ဝလ္လ ကတဝုလ္ ေပာရ္ရိ
အာတက မထုရဲ အရေစ ေပာရ္ရိ 90
ကူတလ္ အိလင္ကု ကုရုမနိ ေပာရ္ရိ
ေထ့န္ထိလ္လဲ မန္ရိနုလ္ အာတိ ေပာရ္ရိ
အိန္ေရ့နက္ ကာရမု ထာနာယ္ ေပာရ္ရိ
မူဝာ နာန္မရဲ မုထလ္ဝာ ေပာရ္ရိ
ေစဝာရ္ ေဝ့လ္ေကာ့တိစ္ စိဝေန ေပာရ္ရိ 95
မိန္နာ ရုရုဝ ဝိကိရ္ထာ ေပာရ္ရိ
ကလ္နာရ္ အုရိထ္ထ ကနိေယ ေပာရ္ရိ
ကာဝာယ္ ကနကက္ ကုန္ေရ ေပာရ္ရိ
အာဝာ ေအ့န္ရနက္ ကရုလာယ္ ေပာရ္ရိ
ပတဲပ္ပာယ္ ကာပ္ပာယ္ ထုတဲပ္ပာယ္ ေပာရ္ရိ 100
အိတရဲက္ ကလဲယုမ္ ေအ့န္ထာယ္ ေပာရ္ရိ
အီစ ေပာရ္ရိ အိရဲဝ ေပာရ္ရိ
ေထစပ္ ပလိင္ကိန္ ထိရေလ ေပာရ္ရိ
အရဲေစ ေပာရ္ရိ အမုေထ ေပာရ္ရိ
ဝိရဲေစရ္ စရန ဝိကိရ္ထာ ေပာရ္ရိ 105
ေဝထိ ေပာရ္ရိ ဝိမလာ ေပာရ္ရိ
အာထိ ေပာရ္ရိ အရိေဝ ေပာရ္ရိ
ကထိေယ ေပာရ္ရိ ကနိေယ ေပာရ္ရိ
နထိေစရ္ ေစ့ည္စတဲ နမ္ပာ ေပာရ္ရိ
အုတဲယာယ္ ေပာရ္ရိ အုနရ္ေဝ ေပာရ္ရိ 110
ကတဲေယန္ အတိမဲ ကန္တာယ္ ေပာရ္ရိ
အဲယာ ေပာရ္ရိ အနုေဝ ေပာရ္ရိ
စဲဝာ ေပာရ္ရိ ထလဲဝာ ေပာရ္ရိ
ကုရိေယ ေပာရ္ရိ ကုနေမ ေပာရ္ရိ
ေန့ရိေယ ေပာရ္ရိ နိနဲေဝ ေပာရ္ရိ 115
ဝာေနာရ္က္ ကရိယ မရုန္ေထ ေပာရ္ရိ
ေအေနာရ္က္ ေက့လိယ အိရဲဝာ ေပာရ္ရိ
မူေဝလ္ စုရ္ရမ္ မုရနုရု နရကိတဲ
အာလာ ေမယရုလ္ အရေစ ေပာရ္ရိ
ေထာလာ ေပာရ္ရိ ထုနဲဝာ ေပာရ္ရိ 120
ဝာလ္ေဝ ေပာရ္ရိ ေအ့န္ ဝဲပ္ေပ ေပာရ္ရိ
မုထ္ထာ ေပာရ္ရိ မုထလ္ဝာ ေပာရ္ရိ
အထ္ထာ ေပာရ္ရိ အရေန ေပာရ္ရိ
အုရဲယုနရ္ ဝိရန္ထ ေအာ့ရုဝ ေပာရ္ရိ
ဝိရိကတလ္ အုလကိန္ ဝိလဲေဝ ေပာရ္ရိ 125
အရုမဲယိလ္ ေအ့လိယ အလေက ေပာရ္ရိ
ကရုမုကိ လာကိယ ကန္ေန ေပာရ္ရိ
မန္နိယ ထိရုဝရုလ္ မလဲေယ ေပာရ္ရိ
ေအ့န္နဲယုမ္ ေအာ့ရုဝ နာက္ကိ အိရုင္ကလလ္
ေစ့န္နိယိလ္ ဝဲထ္ထ ေစဝက ေပာရ္ရိ 130
ေထာ့လုထကဲ ထုန္ပန္ ထုတဲပ္ပာယ္ ေပာရ္ရိ
အလိဝိလာ အာနန္ထ ဝာရိ ေပာရ္ရိ
အလိဝထုမ္ အာဝထုင္ ကတန္ထာယ္ ေပာရ္ရိ
မုလုဝထုမ္ အိရန္ထ မုထလ္ဝာ ေပာရ္ရိ
မာေနာရ္ ေနာက္ကိ မနာလာ ေပာရ္ရိ 135
ဝာနကထ္ ထမရရ္ ထာေယ ေပာရ္ရိ
ပာရိတဲ အဲန္ထာယ္ပ္ ပရန္ထာယ္ ေပာရ္ရိ
နီရိတဲ နာန္ကာယ္ နိကလ္န္ထာယ္ ေပာရ္ရိ
ထီယိတဲ မူန္ရာယ္ထ္ ထိကလ္န္ထာယ္ ေပာရ္ရိ
ဝလိယိတဲ အိရန္တာယ္ မကိလ္န္ထာယ္ ေပာရ္ရိ 140
ေဝ့လိယိတဲ ေအာ့န္ရာယ္ ဝိလဲန္ထာယ္ ေပာရ္ရိ
အလိပဝရ္ အုလ္လထ္ ထမုေထ ေပာရ္ရိ
ကနဝိလုန္ ေထဝရ္က္ ကရိယာယ္ ေပာရ္ရိ
နနဝိလုမ္ နာေယရ္ ကရုလိနဲ ေပာရ္ရိ
အိတဲမရု ထုရဲယုမ္ ေအ့န္ထာယ္ ေပာရ္ရိ 145
စတဲယိတဲက္ ကင္ကဲ ထရိထ္ထာယ္ ေပာရ္ရိ
အာရူ ရမရ္န္ထ အရေစ ေပာရ္ရိ
စီရာရ္ ထိရုဝဲ ယာရာ ေပာရ္ရိ
အန္နာ မလဲေယ့မ္ အန္နာ ေပာရ္ရိ
ကန္နာရ္ အမုထက္ ကတေလ ေပာရ္ရိ 150
ေအကမ္ ပထ္ထုရဲ ေယ့န္ထာယ္ ေပာရ္ရိ
ပာကမ္ ေပ့န္နုရု ဝာနာယ္ ေပာရ္ရိ
ပရာယ္ထ္ထုရဲ ေမဝိယ ပရေန ေပာရ္ရိ
စိရာပ္ပလ္လိ ေမဝိယ စိဝေန ေပာရ္ရိ
မရ္ေရာရ္ ပရ္ရိင္ ကရိေယန္ ေပာရ္ရိ 155
ကုရ္ရာ လထ္ေထ့င္ ကူထ္ထာ ေပာရ္ရိ
ေကာကလိ ေမဝိယ ေကာေဝ ေပာရ္ရိ
အီင္ေကာယ္ မလဲေယ့မ္ ေအ့န္ထာယ္ ေပာရ္ရိ
ပာင္ကာရ္ ပလနထ္ ထလကာ ေပာရ္ရိ
ကတမ္ပူရ္ ေမဝိယ ဝိတင္ကာ ေပာရ္ရိ 160
အတဲန္ထဝရ္က္ ကရုလုမ္ အပ္ပာ ေပာရ္ရိ
အိထ္ထိ ထန္နိန္ ကီလိရု မူဝရ္က္
ကထ္ထိက္ ကရုလိယ အရေစ ေပာရ္ရိ
ေထ့န္နာ တုတဲယ စိဝေန ေပာရ္ရိ
ေအ့န္နာတ္ တဝရ္က္ကုမ္ အိရဲဝာ ေပာရ္ရိ 165
ေအနက္ ကုရုလဲက္ ကရုလိနဲ ေပာရ္ရိ
မာနက္ ကယိလဲ မလဲယာယ္ ေပာရ္ရိ
အရုလိတ ေဝန္တုမ္ အမ္မာန္ ေပာရ္ရိ
အိရုလ္ေက့တ အရုလုမ္ အိရဲဝာ ေပာရ္ရိ
ထလရ္န္ေထန္ အတိေယန္ ထမိေယန္ ေပာရ္ရိ 170
ကလင္ေကာ့လက္ ကရုထ အရုလာယ္ ေပာရ္ရိ
အည္ေစ ေလ့န္ရိင္ ကရုလာယ္ ေပာရ္ရိ
နည္ေစ အမုထာ နယန္ထာယ္ ေပာရ္ရိ
အထ္ထာ ေပာရ္ရိ အဲယာ ေပာရ္ရိ
နိထ္ထာ ေပာရ္ရိ နိမလာ ေပာရ္ရိ 175
ပထ္ထာ ေပာရ္ရိ ပဝေန ေပာရ္ရိ
ေပ့ရိယာယ္ ေပာရ္ရိ ပိရာေန ေပာရ္ရိ
အရိယာယ္ ေပာရ္ရိ အမလာ ေပာရ္ရိ
မရဲေယာရ္ ေကာလ ေန့ရိေယ ေပာရ္ရိ
မုရဲေယာ ထရိေယန္ မုထလ္ဝာ ေပာရ္ရိ 180
အုရေဝ ေပာရ္ရိ အုယိေရ ေပာရ္ရိ
စိရေဝ ေပာရ္ရိ စိဝေမ ေပာရ္ရိ
မည္စာ ေပာရ္ရိ မနာလာ ေပာရ္ရိ
ပည္ေစ ရတိယာလ္ ပင္ကာ ေပာရ္ရိ
အလန္ေထန္ နာေယန္ အတိေယန္ ေပာရ္ရိ 185
အိလင္ကု စုတေရ့မ္ အီစာ ေပာရ္ရိ
ကဝဲထ္ထလဲ ေမဝိယ ကန္ေန ေပာရ္ရိ
ကုဝဲပ္ပထိ မလိန္ထ ေကာေဝ ေပာရ္ရိ
မလဲနာ တုတဲယ မန္ေန ေပာရ္ရိ
ကလဲယာ ရရိေက စရိယာယ္ ေပာရ္ရိ 190
ထိရုက္ကလုက္ ကုန္ရိရ္ ေစ့လ္ဝာ ေပာရ္ရိ
ေပာ့ရုပ္ပမရ္ ပူဝနထ္ ထရေန ေပာရ္ရိ
အရုဝမုမ္ အုရုဝမုမ္ အာနာယ္ ေပာရ္ရိ
မရုဝိယ ကရုနဲ မလဲေယ ေပာရ္ရိ
ထုရိယမုမ္ အိရန္ထ စုတေရ ေပာရ္ရိ 195
ေထ့ရိဝရိ ထာကိယ ေထ့လိေဝ ေပာရ္ရိ
ေထာလာ မုထ္ထစ္ စုတေရ ေပာရ္ရိ
အာလာ နဝရ္ကတ္ ကန္ပာ ေပာရ္ရိ
အာရာ အမုေထ အရုေလ ေပာရ္ရိ
ေပရာ ယိရမုတဲပ္ ေပ့မ္မာန္ ေပာရ္ရိ 200
ထာလိ အရုကိန္ ထာရာယ္ ေပာရ္ရိ
နီေလာ့လိ ယာကိယ နိရုထ္ထာ ေပာရ္ရိ
စန္ထနစ္ စာန္ထိန္ စုန္ထရ ေပာရ္ရိ
စိန္ထနဲက္ ကရိယ စိဝေမ ေပာရ္ရိ
မန္ထရ မာမလဲ ေမယာယ္ ေပာရ္ရိ 205
ေအ့န္ထမဲ အုယ္ယက္ ေကာ့လ္ဝာယ္ ေပာရ္ရိ
ပုလိမုလဲ ပုလ္ဝာယ္က္ ကရုလိနဲ ေပာရ္ရိ
အလဲကတလ္ မီမိစဲ နတန္ထာယ္ ေပာရ္ရိ
ကရုင္ကုရု ဝိက္ကန္ ရရုလိနဲ ေပာရ္ရိ
အိရုမ္ပုလန္ ပုလရ အိစဲန္ထနဲ ေပာရ္ရိ 210
ပတိယုရပ္ ပယိန္ရ ပာဝက ေပာရ္ရိ
အတိေယာ့တု နတုဝီ ရာနာယ္ ေပာရ္ရိ
နရေကာ့တု စုဝရ္က္ကမ္ နာနိလမ္ ပုကာမရ္
ပရကထိ ပာန္တိယရ္ ကရုလိနဲ ေပာရ္ရိ
ေအာ့လိဝရ နိရဲန္ထ ေအာ့ရုဝ ေပာရ္ရိ 214
ေစ့လုမလရ္စ္ စိဝပုရထ္ ထရေစ ေပာရ္ရိ
ကလုနီရ္ မာလဲက္ ကတဝုလ္ ေပာရ္ရိ
ေထာ့လုဝာရ္ မဲယလ္ ထုနိပ္ပာယ္ ေပာရ္ရိ
ပိလဲပ္ပု ဝာယ္ပ္ေပာ့န္ ရရိယာ နာေယန္
ကုလဲထ္ထေစာ့န္ မာလဲ ေကာ့န္တရုလ္ ေပာရ္ရိ 220
ပုရမ္ပလ ေအ့ရိထ္ထ ပုရာန ေပာရ္ရိ
ပရမ္ပရည္ ေစာထိပ္ ပရေန ေပာရ္ရိ
ေပာရ္ရိ ေပာရ္ရိ ပုယင္ကပ္ ေပ့ရုမာန္
ေပာရ္ရိေပာရ္ရိ ပုရာန ကာရန
ေပာရ္ရ ေပာရ္ရိ စယစယ ေပာရ္ရိ 225


Open the Burmese Section in a New Tab
ナーニ・ムカニ・ ムタラー ヴァーナヴァリ・ トルテラ
イーラティ ヤーレー ムーヴラ カラニ・トゥ
ナーリ・リサイ ムニヴァルミ・ アヤ・ミ・プラニ・ マララピ・
ポーリ・リセヤ・ カティリ・ムティタ・ ティルネトゥ マーラニ・ル
アティムティ ヤリユミ・ アータラ ヴァタニリ・ 5
カトゥムラニ・ エーナ マーキ ムニ・カラニ・トゥ
エーリ・タラミ・ ウルヴァ イタニ・トゥ ピニ・ネヤ・タ・トゥ
ウーリ ムタリ・ヴァ サヤサヤ エニ・ル
ヴァルタ・ティユニ・ カーナー マララティ ヤナイカリ・
ヴァルタ・トゥタリ・ ケリターヤ・ ヴァーリ・カタリ・ ウラキニリ・ 10
ヤーニイ ムタラー エルミ・ピー ラーヤ
ウーナミリ・ ョーニヤ ヌリ・ヴィニイ ピリイタ・トゥミ・
マーヌタピ・ ピラピ・ピヌリ・ マーター ウタラタ・トゥ
イーナミリ・ キルミシ・ セルヴィニリ・ ピリイタ・トゥミ・
オルマティタ・ ターニ・リヤニ・ イルマイヤリ・ ピリイタ・トゥミ・ 15
イルマティ ヴィリイヴィニ・ オルマイヤリ・ ピリイタ・トゥミ・
ムミ・マティ タニ・ヌリ・ アミ・マタミ・ ピリイタ・トゥミ・
イーリル ティニ・カリリ・ ペーリルリ・ ピリイタ・トゥミ・
アニ・チュ ティニ・カリニ・ ムニ・チュタリ・ ピリイタ・トゥミ・
アール ティニ・カリニ・ ウーララリ・ ピリイタ・トゥミ・ 20
エール ティニ・カリリ・ ターリ・プヴィ ピリイタ・トゥミ・
エタ・トゥタ・ ティニ・カリリ・ カタ・タムミ・ ピリイタ・トゥミ・
オニ・パティリ・ ヴァルタル トゥニ・パムミ・ ピリイタ・トゥミ・
タク・カ タサマティ ターヨトゥ ターニ・パトゥミ・
トゥク・カ チャカラタ・ トゥヤリタイピ・ ピリイタ・トゥミ・ 25
アーニ・トゥカリ・ トールミ・ アタイニ・タアク・ カーリイ
イーニ・ティユミ・ イルタ・ティユミ・ エニイピ・パラ ピリイタ・トゥミ・
カーリイ マラモトゥ カトゥミ・パカリ・ パチニチ
ヴェーリイ ニタ・ティリイ ヤータ・ティリイ ピリイタ・トゥミ・
カルニ・クラリ・ セヴ・ヴァーヤ・ ヴェニ・ナカイク・ カーリ・マヤリ・ 30
オルニ・キヤ チャヤリ・ ネルニ・キユリ・ マタリ・タ・トゥク・
カシ・サラ ニミリ・ニ・トゥ カティリ・タ・トゥ ムニ・パナイタ・トゥ
エヤ・タ・ティタイ ヴァルニ・タ エルニ・トゥ プタイパラニ・トゥ
イーリ・ク・キタイ ポーカー イラムリイ マータリ・タニ・
クーリ・タ・タ ナヤナク・ コリ・リイヤリ・ ピリイタ・トゥミ・ 35
ピタ・タ ヴラカリ・ ペルニ・トゥリイピ・ パラピ・ピヌリ・
マタ・タク・ カリレヌミ・ アヴァーヴィタイピ・ ピリイタ・トゥミ・
カリ・ヴィ イェニ・ヌミ・ パリ・カタリ・ ピリイタ・トゥミ・
セリ・ヴァ メニ・ヌミ・ アリ・ラリリ・ ピリイタ・トゥミ・
ナリ・クラ ヴェニ・ヌニ・ トリ・ヴィタミ・ ピリイタ・トゥミ・ 40
プリ・ヴァラミ・ パーヤ パラトゥリイピ・ ピリイタ・トゥミ・
テヤ・ヴァ メニ・パトーリ・ チタ・タムニ・ ターキ
ムニヴィ ラータトーリ・ ポルラトゥ カルタルミ・
アール コーティ マーヤー サタ・ティカリ・
ヴェール ヴェールタミ・ マーヤイカリ・ トタニ・キナ 45
アータ・タ マーナーリ・ アヤラヴァリ・ クーティ
ナータ・ティカミ・ ペーチ ナータ・タルミ・ ペーリナリ・
チュリ・ラ メニ・ヌニ・ トリ・パチュク・ クラーニ・カリ・
パリ・リ ヤリイタ・トゥピ・ パタリナリ・ ペルカヴミ・
ヴィラタ メーパラ マーカヴェー ティヤルミ・ 50
サラタ マーカヴェー チャタ・ティラニ・ カータ・ティナリ・
サマヤ ヴァーティカリ・ タタ・タミ・ マタニ・カレー
アマイヴァ ターカ アラリ・リ マリイニ・タナリ・
ミニ・ティヤ マーヤー ヴァータ メニ・ヌミ・
サニ・タ マールタニ・ チュリタ・タティタ・ ターアリ・タ・トゥ 55
ウローカー ヤタネヌミ・ オニ・ティラリ・ パーミ・ピニ・
カラーペー タタ・タ カトゥヴィタ メヤ・ティ
アティリ・ペル マーヤイ イェニイピ・パラ チューラヴミ・
タピ・パー メーターミ・ ピティタ・タトゥ サリヤータ・
タララトゥ カニ・タ メルカトゥ ポーラタ・ 60
トルトゥラミ・ ウルキ アルトゥタリ・ カミ・ピタ・
ターティユミ・ アラリユミ・ パーティユミ・ パラヴィユニ・
コティルミ・ ペータイユニ・ コニ・タトゥ ヴィターテヌミ・
パティヤエ ヤーキナリ・ リタイヤラー アニ・ピリ・
パチュマラタ・ ターニ アリイニ・ターリ・ ポーラク・ 65
カチヴァトゥ ペルキク・ カタレナ マルキ
アカニ・クリイニ・ タヌクラ マーヤ・メヤ・ ヴィティリ・タ・トゥシ・
サカミ・ペーヤ・ エニ・ル タミ・マイシ・ チリピ・パ
ナーナトゥ オリニ・トゥ ナータヴァリ・ パリタ・トゥリイ
プーナトゥ ヴァーカク・ コーヌタ リニ・リシ・ 70
サトゥリラニ・ タリマーリ・ コニ・トゥ チャルミ・
カティヤトゥ パラマー アティサヤ マーカク・
カリ・ラー マナメナク・ カタリユミ・ パタリユミ・
マリ・ロー.リ・ テヤ・ヴァニ・ カナヴィルミ・ ニニイヤー
タルパラタ・ トルヴァニ・ アヴァニヤリ・ ヴァニ・トゥ 75
クルパラ ナーキ アルリヤ ペルマイヤイシ・
チルマイイェニ・ リカラーテー ティルヴァティ ヤナイヤイピ・
ピリヴィニイ ヤリヤー ニララトゥ ポーラ
ムニ・ピニ・ ナーキ ムニヤー タタ・ティサイ
エニ・プナイニ・ トゥルキ ネク・クネク・ ケーニ・キ 80
アニ・ペヌミ・ アール カリイヤトゥ プララ
ナニ・プラニ・ オニ・リ ナータエニ・ ララリ・リ
ウリイタトゥ マーリ ウローマニ・ チリリ・ピ・パク・
カラマラリ・ モタ・ティタ・ ティルタヤミ・ マララク・
カニ・カリ クーラ ヌニ・トゥリ アルミ・パシ・ 85
チャヤー アニ・ピニイ ナートルニ・ タリイピ・パヴァリ・
ターヤエ ヤーキ ヴァラリ・タ・タニイ ポーリ・リ
メヤ・タル ヴェーティヤ ナーキ ヴィニイケタク・
カイタラ ヴァリ・ラ カタヴリ・ ポーリ・リ
アータカ マトゥリイ アラセー ポーリ・リ 90
クータリ・ イラニ・ク クルマニ ポーリ・リ
テニ・ティリ・リイ マニ・リヌリ・ アーティ ポーリ・リ
イニ・レナク・ カーラム ターナーヤ・ ポーリ・リ
ムーヴァー ナーニ・マリイ ムタリ・ヴァー ポーリ・リ
セーヴァーリ・ ヴェリ・コティシ・ チヴァネー ポーリ・リ 95
ミニ・ナー ルルヴァ ヴィキリ・ター ポーリ・リ
カリ・ナーリ・ ウリタ・タ カニヤエ ポーリ・リ
カーヴァーヤ・ カナカク・ クニ・レー ポーリ・リ
アーヴァー エニ・ラナク・ カルラアヤ・ ポーリ・リ
パタイピ・パーヤ・ カーピ・パーヤ・ トゥタイピ・パーヤ・ ポーリ・リ 100
イタリイク・ カリイユミ・ エニ・ターヤ・ ポーリ・リ
イーサ ポーリ・リ イリイヴァ ポーリ・リ
テーサピ・ パリニ・キニ・ ティラレー ポーリ・リ
アリイセー ポーリ・リ アムテー ポーリ・リ
ヴィリイセーリ・ サラナ ヴィキリ・ター ポーリ・リ 105
ヴェーティ ポーリ・リ ヴィマラー ポーリ・リ
アーティ ポーリ・リ アリヴェー ポーリ・リ
カティヤエ ポーリ・リ カニヤエ ポーリ・リ
ナティセーリ・ セニ・サタイ ナミ・パー ポーリ・リ
ウタイヤーヤ・ ポーリ・リ ウナリ・ヴェー ポーリ・リ 110
カタイヤエニ・ アティマイ カニ・ターヤ・ ポーリ・リ
アヤ・ヤー ポーリ・リ アヌヴェー ポーリ・リ
サイヴァー ポーリ・リ タリイヴァー ポーリ・リ
クリヤエ ポーリ・リ クナメー ポーリ・リ
ネリヤエ ポーリ・リ ニニイヴェー ポーリ・リ 115
ヴァーノーリ・ク・ カリヤ マルニ・テー ポーリ・リ
エーノーリ・ク・ ケリヤ イリイヴァー ポーリ・リ
ムーヴェーリ・ チュリ・ラミ・ ムラヌル ナラキタイ
アーラー メーヤルリ・ アラセー ポーリ・リ
トーラー ポーリ・リ トゥナイヴァー ポーリ・リ 120
ヴァーリ・ヴェー ポーリ・リ エニ・ ヴイピ・ペー ポーリ・リ
ムタ・ター ポーリ・リ ムタリ・ヴァー ポーリ・リ
アタ・ター ポーリ・リ アラネー ポーリ・リ
ウリイユナリ・ ヴィラニ・タ オルヴァ ポーリ・リ
ヴィリカタリ・ ウラキニ・ ヴィリイヴェー ポーリ・リ 125
アルマイヤリ・ エリヤ アラケー ポーリ・リ
カルムキ ラーキヤ カニ・ネー ポーリ・リ
マニ・ニヤ ティルヴァルリ・ マリイヤエ ポーリ・リ
エニ・ニイユミ・ オルヴァ ナーク・キ イルニ・カラリ・
セニ・ニヤリ・ ヴイタ・タ セーヴァカ ポーリ・リ 130
トルタカイ トゥニ・パニ・ トゥタイピ・パーヤ・ ポーリ・リ
アリヴィラー アーナニ・タ ヴァーリ ポーリ・リ
アリヴァトゥミ・ アーヴァトゥニ・ カタニ・ターヤ・ ポーリ・リ
ムルヴァトゥミ・ イラニ・タ ムタリ・ヴァー ポーリ・リ
マーノーリ・ ノーク・キ マナーラア ポーリ・リ 135
ヴァーナカタ・ タマラリ・ ターヤエ ポーリ・リ
パーリタイ アヤ・ニ・ターヤ・ピ・ パラニ・ターヤ・ ポーリ・リ
ニーリタイ ナーニ・カーヤ・ ニカリ・ニ・ターヤ・ ポーリ・リ
ティーヤタイ ムーニ・ラーヤ・タ・ ティカリ・ニ・ターヤ・ ポーリ・リ
ヴァリヤタイ イラニ・ターヤ・ マキリ・ニ・ターヤ・ ポーリ・リ 140
ヴェリヤタイ オニ・ラーヤ・ ヴィリイニ・ターヤ・ ポーリ・リ
アリパヴァリ・ ウリ・ラタ・ タムテー ポーリ・リ
カナヴィルニ・ テーヴァリ・ク・ カリヤーヤ・ ポーリ・リ
ナナヴィルミ・ ナーヤエリ・ カルリニイ ポーリ・リ
イタイマル トゥリイユミ・ エニ・ターヤ・ ポーリ・リ 145
サタイヤタイク・ カニ・カイ タリタ・ターヤ・ ポーリ・リ
アールー ラマリ・ニ・タ アラセー ポーリ・リ
チーラーリ・ ティルヴイ ヤーラー ポーリ・リ
アニ・ナー マリイイェミ・ アニ・ナー ポーリ・リ
カニ・ナーリ・ アムタク・ カタレー ポーリ・リ 150
エーカミ・ パタ・トゥリイ イェニ・ターヤ・ ポーリ・リ
パーカミ・ ペニ・ヌル ヴァーナーヤ・ ポーリ・リ
パラーヤ・タ・トゥリイ メーヴィヤ パラネー ポーリ・リ
チラーピ・パリ・リ メーヴィヤ チヴァネー ポーリ・リ
マリ・ロー.リ・ パリ・リニ・ カリヤエニ・ ポーリ・リ 155
クリ・ラー ラタ・テニ・ クータ・ター ポーリ・リ
コーカリ メーヴィヤ コーヴェー ポーリ・リ
イーニ・コーヤ・ マリイイェミ・ エニ・ターヤ・ ポーリ・リ
パーニ・カーリ・ パラナタ・ タラカー ポーリ・リ
カタミ・プーリ・ メーヴィヤ ヴィタニ・カー ポーリ・リ 160
アタイニ・タヴァリ・ク・ カルルミ・ アピ・パー ポーリ・リ
イタ・ティ タニ・ニニ・ キーリル ムーヴァリ・ク・
カタ・ティク・ カルリヤ アラセー ポーリ・リ
テニ・ナー トゥタイヤ チヴァネー ポーリ・リ
エニ・ナータ・ タヴァリ・ク・クミ・ イリイヴァー ポーリ・リ 165
エーナク・ クルリイク・ カルリニイ ポーリ・リ
マーナク・ カヤリイ マリイヤーヤ・ ポーリ・リ
アルリタ ヴェーニ・トゥミ・ アミ・マーニ・ ポーリ・リ
イルリ・ケタ アルルミ・ イリイヴァー ポーリ・リ
タラリ・ニ・テーニ・ アティヤエニ・ タミヤエニ・ ポーリ・リ 170
カラニ・コラク・ カルタ アルラアヤ・ ポーリ・リ
アニ・セー レニ・リニ・ カルラアヤ・ ポーリ・リ
ナニ・セー アムター ナヤニ・ターヤ・ ポーリ・リ
アタ・ター ポーリ・リ アヤ・ヤー ポーリ・リ
ニタ・ター ポーリ・リ ニマラー ポーリ・リ 175
パタ・ター ポーリ・リ パヴァネー ポーリ・リ
ペリヤーヤ・ ポーリ・リ ピラーネー ポーリ・リ
アリヤーヤ・ ポーリ・リ アマラー ポーリ・リ
マリイョーリ・ コーラ ネリヤエ ポーリ・リ
ムリイョー タリヤエニ・ ムタリ・ヴァー ポーリ・リ 180
ウラヴェー ポーリ・リ ウヤレー ポーリ・リ
チラヴェー ポーリ・リ チヴァメー ポーリ・リ
マニ・チャ ポーリ・リ マナーラア ポーリ・リ
パニ・セー ラティヤーリ・ パニ・カー ポーリ・リ
アラニ・テーニ・ ナーヤエニ・ アティヤエニ・ ポーリ・リ 185
イラニ・ク チュタレミ・ イーチャ ポーリ・リ
カヴイタ・タリイ メーヴィヤ カニ・ネー ポーリ・リ
クヴイピ・パティ マリニ・タ コーヴェー ポーリ・リ
マリイナー トゥタイヤ マニ・ネー ポーリ・リ
カリイヤー ラリケー サリヤーヤ・ ポーリ・リ 190
ティルク・カルク・ クニ・リリ・ セリ・ヴァー ポーリ・リ
ポルピ・パマリ・ プーヴァナタ・ タラネー ポーリ・リ
アルヴァムミ・ ウルヴァムミ・ アーナーヤ・ ポーリ・リ
マルヴィヤ カルナイ マリイヤエ ポーリ・リ
トゥリヤムミ・ イラニ・タ チュタレー ポーリ・リ 195
テリヴァリ ターキヤ テリヴェー ポーリ・リ
トーラア ムタ・タシ・ チュタレー ポーリ・リ
アーラア ナヴァリ・カタ・ カニ・パー ポーリ・リ
アーラー アムテー アルレー ポーリ・リ
ペーラー ヤラムタイピ・ ペミ・マーニ・ ポーリ・リ 200
ターリ アルキニ・ ターラーヤ・ ポーリ・リ
ニーロリ ヤーキヤ ニルタ・ター ポーリ・リ
サニ・タナシ・ チャニ・ティニ・ チュニ・タラ ポーリ・リ
チニ・タニイク・ カリヤ チヴァメー ポーリ・リ
マニ・タラ マーマリイ メーヤーヤ・ ポーリ・リ 205
エニ・タマイ ウヤ・ヤク・ コリ・ヴァーヤ・ ポーリ・リ
プリムリイ プリ・ヴァーヤ・ク・ カルリニイ ポーリ・リ
アリイカタリ・ ミーミサイ ナタニ・ターヤ・ ポーリ・リ
カルニ・クル ヴィク・カニ・ ラルリニイ ポーリ・リ
イルミ・プラニ・ プララ イサイニ・タニイ ポーリ・リ 210
パティユラピ・ パヤニ・ラ パーヴァカ ポーリ・リ
アティヨトゥ ナトゥヴィー ラーナーヤ・ ポーリ・リ
ナラコトゥ チュヴァリ・ク・カミ・ ナーニラミ・ プカーマリ・
パラカティ パーニ・ティヤリ・ カルリニイ ポーリ・リ
オリヴァラ ニリイニ・タ オルヴァ ポーリ・リ 214
セルマラリ・シ・ チヴァプラタ・ タラセー ポーリ・リ
カルニーリ・ マーリイク・ カタヴリ・ ポーリ・リ
トルヴァーリ・ マイヤリ・ トゥニピ・パーヤ・ ポーリ・リ
ピリイピ・プ ヴァーヤ・ピ・ポニ・ ラリヤー ナーヤエニ・
クリイタ・タチョニ・ マーリイ コニ・タルリ・ ポーリ・リ 220
プラミ・パラ エリタ・タ プラーナ ポーリ・リ
パラミ・パラニ・ チョーティピ・ パラネー ポーリ・リ
ポーリ・リ ポーリ・リ プヤニ・カピ・ ペルマーニ・
ポーリ・リポーリ・リ プラーナ カーラナ
ポーリ・ラ ポーリ・リ サヤサヤ ポーリ・リ 225
Open the Japanese Section in a New Tab
nanmuhan mudala fanafar doludela
iradi yale mufula galandu
nadrisai munifaruM aiMbulan malarab
bodrisey gadirmudid dirunedu malandru
adimudi yariyuM adara fadanir 5
gadumuran ena mahi mungalandu
eldalaM urufa idandu binneyddu
uli mudalfa sayasaya endru
faluddiyung gana malaradi yinaihal
faluddudar geliday fargadal ulahinil 10
yanai mudala eruMbi raya
unamil yoniyi nulfinai bilaidduM
manudab birabbinul mada udaraddu
inamil girumid derufinir bilaidduM
orumadid dandriyin irumaiyir bilaidduM 15
irumadi filaifin orumaiyir bilaidduM
mummadi dannul ammadaM bilaidduM
iriru dinggalir berirul bilaidduM
andu dinggalin mundudal bilaidduM
aru dinggalin uralar bilaidduM 20
elu dinggalil dalbufi bilaidduM
eddud dinggalir gaddamuM bilaidduM
onbadil farudaru dunbamuM bilaidduM
dagga dasamadi dayodu danbaduM
dugga saharad duyaridaib bilaidduM 25
anduhal doruM adaindaag galai
indiyuM iruddiyuM enaibbala bilaidduM
galai malamodu gaduMbahar basinisi
felai niddirai yaddirai bilaidduM
garunggular seffay fennahaig garmayil 30
orunggiya sayal nerunggiyul madarddug
gaddara nimirndu gadirddu munbanaiddu
eyddidai farunda elundu budaibarandu
irggidai boha ilamulai madardang
gurdda nayanag gollaiyir bilaidduM 35
bidda fulahar berunduraib barabbinul
maddag galirenuM afafidaib bilaidduM
galfi yennuM balgadar bilaidduM
selfa mennuM allalir bilaidduM
nalgura fennun dolfidaM bilaidduM 40
bulfaraM baya baladuraib bilaidduM
deyfa menbador siddamun dahi
munifi ladador boruladu garudaluM
aru godi maya saddihal
feru ferudaM mayaihal dodanggina 45
adda manar ayalafar gudi
naddihaM besi naddaluM berinar
sudra mennun dolbasug gulanggal
badri yalaiddub badarinar beruhafuM
firada mebara mahafe diyaruM 50
sarada mahafe saddirang gaddinar
samaya fadihal daddaM madanggale
amaifa daha aradri malaindanar
mindiya maya fada mennuM
sanda marudan suliddadid daarddu 55
uloha yadanenuM ondirar baMbin
galabe dadda gadufida meydi
adirberu mayai yenaibbala sulafuM
dabba medaM bididdadu saliyad
dalaladu ganda meluhadu bolad 60
doludulaM uruhi alududal gaMbid
dadiyuM alariyuM badiyuM barafiyung
godiruM bedaiyung gondadu fidadenuM
badiye yahinal lidaiyara anbir
basumarad dani araindar bolag 65
gasifadu beruhig gadalena maruhi
ahanggulain danuhula maymey fidirddud
sahaMbey endru dammaid diribba
nanadu olindu nadafar baliddurai
bunadu fahag gonuda lindrid 70
sadurilan darimal gondu saruM
gadiyadu barama adisaya mahag
gadra manamenag gadariyuM badariyuM
madror deyfang ganafiluM ninaiya
darubarad dorufan afaniyil fandu 75
gurubara nahi aruliya berumaiyaid
sirumaiyendrihalade dirufadi yinaiyaib
birifinai yariya nilaladu bola
munbin nahi muniya daddisai
enbunain duruhi negguneg genggi 80
anbenuM aru garaiyadu burala
nanbulan ondri nadaendraradri
uraidadu mari uroman silirbbag
garamalar moddid dirudayaM malarag
gangali gura nunduli aruMbad 85
saya anbinai nadorun dalaibbafar
daye yahi falarddanai bodri
meydaru fediya nahi finaihedag
gaidara falla gadaful bodri
adaha madurai arase bodri 90
gudal ilanggu gurumani bodri
dendillai mandrinul adi bodri
indrenag garamu danay bodri
mufa nanmarai mudalfa bodri
sefar felgodid difane bodri 95
minna rurufa fihirda bodri
galnar uridda ganiye bodri
gafay ganahag gundre bodri
afa endranag garulay bodri
badaibbay gabbay dudaibbay bodri 100
idaraig galaiyuM enday bodri
isa bodri iraifa bodri
desab balinggin dirale bodri
araise bodri amude bodri
firaiser sarana fihirda bodri 105
fedi bodri fimala bodri
adi bodri arife bodri
gadiye bodri ganiye bodri
nadiser sendadai naMba bodri
udaiyay bodri unarfe bodri 110
gadaiyen adimai ganday bodri
aiya bodri anufe bodri
saifa bodri dalaifa bodri
guriye bodri guname bodri
neriye bodri ninaife bodri 115
fanorg gariya marunde bodri
enorg geliya iraifa bodri
mufel sudraM muranuru narahidai
ala meyarul arase bodri
dola bodri dunaifa bodri 120
falfe bodri en faibbe bodri
mudda bodri mudalfa bodri
adda bodri arane bodri
uraiyunar firanda orufa bodri
firihadal ulahin filaife bodri 125
arumaiyil eliya alahe bodri
garumuhi lahiya ganne bodri
manniya dirufarul malaiye bodri
ennaiyuM orufa naggi irunggalal
senniyil faidda sefaha bodri 130
doludahai dunban dudaibbay bodri
alifila ananda fari bodri
alifaduM afadung gadanday bodri
mulufaduM iranda mudalfa bodri
manor noggi manala bodri 135
fanahad damarar daye bodri
baridai aindayb baranday bodri
niridai nangay nihalnday bodri
diyidai mundrayd dihalnday bodri
faliyidai iranday mahilnday bodri 140
feliyidai ondray filainday bodri
alibafar ullad damude bodri
ganafilun defarg gariyay bodri
nanafiluM nayer garulinai bodri
idaimaru duraiyuM enday bodri 145
sadaiyidaig ganggai daridday bodri
aru ramarnda arase bodri
sirar dirufai yara bodri
anna malaiyeM anna bodri
gannar amudag gadale bodri 150
ehaM baddurai yenday bodri
bahaM bennuru fanay bodri
barayddurai mefiya barane bodri
sirabballi mefiya sifane bodri
madror badring gariyen bodri 155
gudra laddeng gudda bodri
gohali mefiya gofe bodri
inggoy malaiyeM enday bodri
banggar balanad dalaha bodri
gadaMbur mefiya fidangga bodri 160
adaindafarg garuluM abba bodri
iddi dannin giliru mufarg
gaddig garuliya arase bodri
denna dudaiya sifane bodri
ennad dafargguM iraifa bodri 165
enag gurulaig garulinai bodri
manag gayilai malaiyay bodri
arulida fenduM amman bodri
irulgeda aruluM iraifa bodri
dalarnden adiyen damiyen bodri 170
galanggolag garuda arulay bodri
ande lendring garulay bodri
nande amuda nayanday bodri
adda bodri aiya bodri
nidda bodri nimala bodri 175
badda bodri bafane bodri
beriyay bodri birane bodri
ariyay bodri amala bodri
maraiyor gola neriye bodri
muraiyo dariyen mudalfa bodri 180
urafe bodri uyire bodri
sirafe bodri sifame bodri
manda bodri manala bodri
bande radiyal bangga bodri
alanden nayen adiyen bodri 185
ilanggu sudareM isa bodri
gafaiddalai mefiya ganne bodri
gufaibbadi malinda gofe bodri
malaina dudaiya manne bodri
galaiya rarihe sariyay bodri 190
diruggalug gundrir selfa bodri
borubbamar bufanad darane bodri
arufamuM urufamuM anay bodri
marufiya garunai malaiye bodri
duriyamuM iranda sudare bodri 195
derifari dahiya delife bodri
dola muddad dudare bodri
ala nafargad ganba bodri
ara amude arule bodri
bera yiramudaib bemman bodri 200
dali aruhin daray bodri
niloli yahiya nirudda bodri
sandanad dandin sundara bodri
sindanaig gariya sifame bodri
mandara mamalai meyay bodri 205
endamai uyyag golfay bodri
bulimulai bulfayg garulinai bodri
alaihadal mimisai nadanday bodri
garungguru figgandrarulinai bodri
iruMbulan bulara isaindanai bodri 210
badiyurab bayindra bafaha bodri
adiyodu nadufi ranay bodri
narahodu sufarggaM nanilaM buhamar
barahadi bandiyar garulinai bodri
olifara nirainda orufa bodri 214
selumalard difaburad darase bodri
galunir malaig gadaful bodri
dolufar maiyal dunibbay bodri
bilaibbu faybbondrariya nayen
gulaiddason malai gondarul bodri 220
buraMbala eridda burana bodri
baraMbaran sodib barane bodri
bodri bodri buyanggab beruman
bodribodri burana garana
bodra bodri sayasaya bodri 225
Open the Pinyin Section in a New Tab
نانْمُحَنْ مُدَلا وَانَوَرْ تُوظُديَظَ
اِيرَدِ یاليَۤ مُووُلَ كَضَنْدُ
ناتْرِسَيْ مُنِوَرُن اَيْنبُلَنْ مَلَرَبْ
بُوۤتْرِسيَیْ كَدِرْمُدِتْ تِرُنيَدُ مالَنْدْرُ
اَدِمُدِ یَرِیُن آدَرَ وَدَنِرْ ۵
كَدُمُرَنْ يَۤنَ ماحِ مُنْغَلَنْدُ
يَۤظْدَلَن اُرُوَ اِدَنْدُ بِنّْيَیْتُّ
اُوظِ مُدَلْوَ سَیَسَیَ يَنْدْرُ
وَظُتِّیُنغْ كانا مَلَرَدِ یِنَيْحَضْ
وَظُتُّدَرْ كيَضِدایْ وَارْغَدَلْ اُلَحِنِلْ ۱۰
یانَيْ مُدَلا يَرُنبِي رایَ
اُونَمِلْ یُوۤنِیِ نُضْوِنَيْ بِظَيْتُّن
مانُدَبْ بِرَبِّنُضْ مادا اُدَرَتُّ
اِينَمِلْ كِرُمِتشْ تشيَرُوِنِرْ بِظَيْتُّن
اُورُمَدِتْ تانْدْرِیِنْ اِرُمَيْیِرْ بِظَيْتُّن ۱۵
اِرُمَدِ وِضَيْوِنْ اُورُمَيْیِرْ بِظَيْتُّن
مُمَّدِ تَنُّْضْ اَمَّدَن بِظَيْتُّن
اِيرِرُ تِنغْغَضِرْ بيَۤرِرُضْ بِظَيْتُّن
اَنعْجُ تِنغْغَضِنْ مُنعْجُدَلْ بِظَيْتُّن
آرُ تِنغْغَضِنْ اُورَلَرْ بِظَيْتُّن ۲۰
يَۤظُ تِنغْغَضِلْ تاظْبُوِ بِظَيْتُّن
يَتُّتْ تِنغْغَضِرْ كَتَّمُن بِظَيْتُّن
اُونْبَدِلْ وَرُدَرُ تُنْبَمُن بِظَيْتُّن
تَكَّ تَسَمَدِ تایُودُ تانْبَدُن
تُكَّ ساحَرَتْ تُیَرِدَيْبْ بِظَيْتُّن ۲۵
آنْدُحَضْ تُوۤرُن اَدَيْنْدَاَكْ كالَيْ
اِينْدِیُن اِرُتِّیُن يَنَيْبَّلَ بِظَيْتُّن
كالَيْ مَلَمُودُ كَدُنبَحَرْ بَسِنِسِ
وٕۤلَيْ نِتِّرَيْ یاتِّرَيْ بِظَيْتُّن
كَرُنغْغُظَرْ سيَوّایْ وٕنَّحَيْكْ كارْمَیِلْ ۳۰
اُورُنغْغِیَ سایَلْ نيَرُنغْغِیُضْ مَدَرْتُّكْ
كَتشَّرَ نِمِرْنْدُ كَدِرْتُّ مُنْبَنَيْتُّ
يَیْتِّدَيْ وَرُنْدَ يَظُنْدُ بُدَيْبَرَنْدُ
اِيرْكِّدَيْ بُوۤحا اِضَمُلَيْ مادَرْدَنغْ
كُورْتَّ نَیَنَكْ كُوضَّيْیِرْ بِظَيْتُّن ۳۵
بِتَّ وُلَحَرْ بيَرُنْدُرَيْبْ بَرَبِّنُضْ
مَتَّكْ كَضِريَنُن اَوَاوِدَيْبْ بِظَيْتُّن
كَلْوِ یيَنُّْن بَلْغَدَرْ بِظَيْتُّن
سيَلْوَ ميَنُّْن اَلَّلِرْ بِظَيْتُّن
نَلْغُرَ وٕنُّْنْ دُولْوِدَن بِظَيْتُّن ۴۰
بُلْوَرَن بایَ بَلَدُرَيْبْ بِظَيْتُّن
تيَیْوَ ميَنْبَدُوۤرْ سِتَّمُنْ تاحِ
مُنِوِ لادَدُوۤرْ بُورُضَدُ كَرُدَلُن
آرُ كُوۤدِ مایا سَتِّحَضْ
وٕۤرُ وٕۤرُدَن مایَيْحَضْ تُودَنغْغِنَ ۴۵
آتَّ مانارْ اَیَلَوَرْ كُودِ
ناتِّحَن بيَۤسِ ناتَّظُن بيَۤرِنَرْ
سُتْرَ ميَنُّْنْ دُولْبَسُكْ كُظانغْغَضْ
بَتْرِ یَظَيْتُّبْ بَدَرِنَرْ بيَرُحَوُن
وِرَدَ ميَۤبَرَ ماحَوٕۤ تِیَرُن ۵۰
سَرَدَ ماحَوٕۤ ساتِّرَنغْ كاتِّنَرْ
سَمَیَ وَادِحَضْ تَتَّن مَدَنغْغَضيَۤ
اَمَيْوَ تاحَ اَرَتْرِ مَلَيْنْدَنَرْ
مِنْدِیَ مایا وَادَ ميَنُّْن
سَنْدَ مارُدَنعْ سُظِتَّدِتْ تااَرْتُّ ۵۵
اُلُوۤحا یَدَنيَنُن اُونْدِرَرْ بانبِنْ
كَلابيَۤ تَتَّ كَدُوِدَ ميَیْدِ
اَدِرْبيَرُ مایَيْ یيَنَيْبَّلَ سُوظَوُن
تَبّا ميَۤدان بِدِتَّدُ سَلِیاتْ
تَظَلَدُ كَنْدَ ميَظُحَدُ بُوۤلَتْ ۶۰
تُوظُدُضَن اُرُحِ اَظُدُدَلْ كَنبِتْ
تادِیُن اَلَرِیُن بادِیُن بَرَوِیُنغْ
كُودِرُن بيَۤدَيْیُنغْ كُونْدَدُ وِداديَنُن
بَدِیيَۤ یاحِنَلْ لِدَيْیَرا اَنْبِرْ
بَسُمَرَتْ تانِ اَرَيْنْدارْ بُوۤلَكْ ۶۵
كَسِوَدُ بيَرُحِكْ كَدَليَنَ مَرُحِ
اَحَنغْغُظَيْنْ دَنُحُلَ مایْميَیْ وِدِرْتُّتشْ
سَحَنبيَۤیْ يَنْدْرُ تَمَّيْتشْ تشِرِبَّ
نانَدُ اُوظِنْدُ نادَوَرْ بَظِتُّرَيْ
بُونَدُ وَاحَكْ كُوۤنُدَ لِنْدْرِتشْ ۷۰
سَدُرِظَنْ دَرِمالْ كُونْدُ سارُن
كَدِیَدُ بَرَما اَدِسَیَ ماحَكْ
كَتْرا مَنَميَنَكْ كَدَرِیُن بَدَرِیُن
مَتْرُوۤرْ تيَیْوَنغْ كَنَوِلُن نِنَيْیا
تَرُبَرَتْ تُورُوَنْ اَوَنِیِلْ وَنْدُ ۷۵
كُرُبَرَ ناحِ اَرُضِیَ بيَرُمَيْیَيْتشْ
سِرُمَيْیيَنْدْرِحَظاديَۤ تِرُوَدِ یِنَيْیَيْبْ
بِرِوِنَيْ یَرِیا نِظَلَدُ بُوۤلَ
مُنْبِنْ ناحِ مُنِیا تَتِّسَيْ
يَنْبُنَيْنْ دُرُحِ نيَكُّنيَكْ كيَۤنغْغِ ۸۰
اَنْبيَنُن آرُ كَرَيْیَدُ بُرَضَ
نَنْبُلَنْ اُونْدْرِ نادَيَنْدْرَرَتْرِ
اُرَيْدَدُ مارِ اُرُوۤمَنعْ سِلِرْبَّكْ
كَرَمَلَرْ مُوتِّتْ تِرُدَیَن مَلَرَكْ
كَنْغَضِ كُورَ نُنْدُضِ اَرُنبَتشْ ۸۵
سایا اَنْبِنَيْ نادُورُنْ دَظَيْبَّوَرْ
تایيَۤ یاحِ وَضَرْتَّنَيْ بُوۤتْرِ
ميَیْدَرُ وٕۤدِیَ ناحِ وِنَيْحيَدَكْ
كَيْدَرَ وَلَّ كَدَوُضْ بُوۤتْرِ
آدَحَ مَدُرَيْ اَرَسيَۤ بُوۤتْرِ ۹۰
كُودَلْ اِلَنغْغُ كُرُمَنِ بُوۤتْرِ
تيَنْدِلَّيْ مَنْدْرِنُضْ آدِ بُوۤتْرِ
اِنْدْريَنَكْ كارَمُ تانایْ بُوۤتْرِ
مُووَا نانْمَرَيْ مُدَلْوَا بُوۤتْرِ
سيَۤوَارْ وٕلْغُودِتشْ تشِوَنيَۤ بُوۤتْرِ ۹۵
مِنّْا رُرُوَ وِحِرْدا بُوۤتْرِ
كَلْنارْ اُرِتَّ كَنِیيَۤ بُوۤتْرِ
كاوَایْ كَنَحَكْ كُنْدْريَۤ بُوۤتْرِ
آوَا يَنْدْرَنَكْ كَرُضایْ بُوۤتْرِ
بَدَيْبّایْ كابّایْ تُدَيْبّایْ بُوۤتْرِ ۱۰۰
اِدَرَيْكْ كَضَيْیُن يَنْدایْ بُوۤتْرِ
اِيسَ بُوۤتْرِ اِرَيْوَ بُوۤتْرِ
تيَۤسَبْ بَضِنغْغِنْ تِرَضيَۤ بُوۤتْرِ
اَرَيْسيَۤ بُوۤتْرِ اَمُديَۤ بُوۤتْرِ
وِرَيْسيَۤرْ سَرَنَ وِحِرْدا بُوۤتْرِ ۱۰۵
وٕۤدِ بُوۤتْرِ وِمَلا بُوۤتْرِ
آدِ بُوۤتْرِ اَرِوٕۤ بُوۤتْرِ
كَدِیيَۤ بُوۤتْرِ كَنِیيَۤ بُوۤتْرِ
نَدِسيَۤرْ سيَنعْجَدَيْ نَنبا بُوۤتْرِ
اُدَيْیایْ بُوۤتْرِ اُنَرْوٕۤ بُوۤتْرِ ۱۱۰
كَدَيْیيَۤنْ اَدِمَيْ كَنْدایْ بُوۤتْرِ
اَيْیا بُوۤتْرِ اَنُوٕۤ بُوۤتْرِ
سَيْوَا بُوۤتْرِ تَلَيْوَا بُوۤتْرِ
كُرِیيَۤ بُوۤتْرِ كُنَميَۤ بُوۤتْرِ
نيَرِیيَۤ بُوۤتْرِ نِنَيْوٕۤ بُوۤتْرِ ۱۱۵
وَانُوۤرْكْ كَرِیَ مَرُنْديَۤ بُوۤتْرِ
يَۤنُوۤرْكْ كيَضِیَ اِرَيْوَا بُوۤتْرِ
مُووٕۤظْ سُتْرَن مُرَنُرُ نَرَحِدَيْ
آظا ميَۤیَرُضْ اَرَسيَۤ بُوۤتْرِ
تُوۤظا بُوۤتْرِ تُنَيْوَا بُوۤتْرِ ۱۲۰
وَاظْوٕۤ بُوۤتْرِ يَنْ وَيْبّيَۤ بُوۤتْرِ
مُتّا بُوۤتْرِ مُدَلْوَا بُوۤتْرِ
اَتّا بُوۤتْرِ اَرَنيَۤ بُوۤتْرِ
اُرَيْیُنَرْ وِرَنْدَ اُورُوَ بُوۤتْرِ
وِرِحَدَلْ اُلَحِنْ وِضَيْوٕۤ بُوۤتْرِ ۱۲۵
اَرُمَيْیِلْ يَضِیَ اَظَحيَۤ بُوۤتْرِ
كَرُمُحِ لاحِیَ كَنّيَۤ بُوۤتْرِ
مَنِّْیَ تِرُوَرُضْ مَلَيْیيَۤ بُوۤتْرِ
يَنَّْيْیُن اُورُوَ ناكِّ اِرُنغْغَظَلْ
سيَنِّْیِلْ وَيْتَّ سيَۤوَحَ بُوۤتْرِ ۱۳۰
تُوظُدَحَيْ تُنْبَنْ دُدَيْبّایْ بُوۤتْرِ
اَظِوِلا آنَنْدَ وَارِ بُوۤتْرِ
اَظِوَدُن آوَدُنغْ كَدَنْدایْ بُوۤتْرِ
مُظُوَدُن اِرَنْدَ مُدَلْوَا بُوۤتْرِ
مانُوۤرْ نُوۤكِّ مَناضا بُوۤتْرِ ۱۳۵
وَانَحَتْ تَمَرَرْ تایيَۤ بُوۤتْرِ
بارِدَيْ اَيْنْدایْبْ بَرَنْدایْ بُوۤتْرِ
نِيرِدَيْ نانْغایْ نِحَظْنْدایْ بُوۤتْرِ
تِيیِدَيْ مُونْدْرایْتْ تِحَظْنْدایْ بُوۤتْرِ
وَضِیِدَيْ اِرَنْدایْ مَحِظْنْدایْ بُوۤتْرِ ۱۴۰
وٕضِیِدَيْ اُونْدْرایْ وِضَيْنْدایْ بُوۤتْرِ
اَضِبَوَرْ اُضَّتْ تَمُديَۤ بُوۤتْرِ
كَنَوِلُنْ ديَۤوَرْكْ كَرِیایْ بُوۤتْرِ
نَنَوِلُن نایيَۤرْ كَرُضِنَيْ بُوۤتْرِ
اِدَيْمَرُ تُرَيْیُن يَنْدایْ بُوۤتْرِ ۱۴۵
سَدَيْیِدَيْكْ كَنغْغَيْ تَرِتّایْ بُوۤتْرِ
آرُو رَمَرْنْدَ اَرَسيَۤ بُوۤتْرِ
سِيرارْ تِرُوَيْ یارا بُوۤتْرِ
اَنّا مَلَيْیيَن اَنّا بُوۤتْرِ
كَنّارْ اَمُدَكْ كَدَليَۤ بُوۤتْرِ ۱۵۰
يَۤحَن بَتُّرَيْ یيَنْدایْ بُوۤتْرِ
باحَن بيَنُّرُ وَانایْ بُوۤتْرِ
بَرایْتُّرَيْ ميَۤوِیَ بَرَنيَۤ بُوۤتْرِ
سِرابَّضِّ ميَۤوِیَ سِوَنيَۤ بُوۤتْرِ
مَتْرُوۤرْ بَتْرِنغْ كَرِیيَۤنْ بُوۤتْرِ ۱۵۵
كُتْرا لَتّيَنغْ كُوتّا بُوۤتْرِ
كُوۤحَظِ ميَۤوِیَ كُوۤوٕۤ بُوۤتْرِ
اِينغْغُوۤیْ مَلَيْیيَن يَنْدایْ بُوۤتْرِ
بانغْغارْ بَظَنَتْ تَظَحا بُوۤتْرِ
كَدَنبُورْ ميَۤوِیَ وِدَنغْغا بُوۤتْرِ ۱۶۰
اَدَيْنْدَوَرْكْ كَرُضُن اَبّا بُوۤتْرِ
اِتِّ تَنِّْنْ كِيظِرُ مُووَرْكْ
كَتِّكْ كَرُضِیَ اَرَسيَۤ بُوۤتْرِ
تيَنّْا تُدَيْیَ سِوَنيَۤ بُوۤتْرِ
يَنّاتْ تَوَرْكُّن اِرَيْوَا بُوۤتْرِ ۱۶۵
يَۤنَكْ كُرُضَيْكْ كَرُضِنَيْ بُوۤتْرِ
مانَكْ كَیِلَيْ مَلَيْیایْ بُوۤتْرِ
اَرُضِدَ وٕۤنْدُن اَمّانْ بُوۤتْرِ
اِرُضْغيَدَ اَرُضُن اِرَيْوَا بُوۤتْرِ
تَضَرْنْديَۤنْ اَدِیيَۤنْ تَمِیيَۤنْ بُوۤتْرِ ۱۷۰
كَضَنغْغُوضَكْ كَرُدَ اَرُضایْ بُوۤتْرِ
اَنعْجيَۤ ليَنْدْرِنغْ كَرُضایْ بُوۤتْرِ
نَنعْجيَۤ اَمُدا نَیَنْدایْ بُوۤتْرِ
اَتّا بُوۤتْرِ اَيْیا بُوۤتْرِ
نِتّا بُوۤتْرِ نِمَلا بُوۤتْرِ ۱۷۵
بَتّا بُوۤتْرِ بَوَنيَۤ بُوۤتْرِ
بيَرِیایْ بُوۤتْرِ بِرانيَۤ بُوۤتْرِ
اَرِیایْ بُوۤتْرِ اَمَلا بُوۤتْرِ
مَرَيْیُوۤرْ كُوۤلَ نيَرِیيَۤ بُوۤتْرِ
مُرَيْیُوۤ تَرِیيَۤنْ مُدَلْوَا بُوۤتْرِ ۱۸۰
اُرَوٕۤ بُوۤتْرِ اُیِريَۤ بُوۤتْرِ
سِرَوٕۤ بُوۤتْرِ سِوَميَۤ بُوۤتْرِ
مَنعْجا بُوۤتْرِ مَناضا بُوۤتْرِ
بَنعْجيَۤ رَدِیاضْ بَنغْغا بُوۤتْرِ
اَلَنْديَۤنْ نایيَۤنْ اَدِیيَۤنْ بُوۤتْرِ ۱۸۵
اِلَنغْغُ سُدَريَن اِيسا بُوۤتْرِ
كَوَيْتَّلَيْ ميَۤوِیَ كَنّيَۤ بُوۤتْرِ
كُوَيْبَّدِ مَلِنْدَ كُوۤوٕۤ بُوۤتْرِ
مَلَيْنا تُدَيْیَ مَنّْيَۤ بُوۤتْرِ
كَلَيْیا رَرِحيَۤ سَرِیایْ بُوۤتْرِ ۱۹۰
تِرُكَّظُكْ كُنْدْرِرْ سيَلْوَا بُوۤتْرِ
بُورُبَّمَرْ بُووَنَتْ تَرَنيَۤ بُوۤتْرِ
اَرُوَمُن اُرُوَمُن آنایْ بُوۤتْرِ
مَرُوِیَ كَرُنَيْ مَلَيْیيَۤ بُوۤتْرِ
تُرِیَمُن اِرَنْدَ سُدَريَۤ بُوۤتْرِ ۱۹۵
تيَرِوَرِ تاحِیَ تيَضِوٕۤ بُوۤتْرِ
تُوۤضا مُتَّتشْ تشُدَريَۤ بُوۤتْرِ
آضا نَوَرْغَتْ كَنْبا بُوۤتْرِ
آرا اَمُديَۤ اَرُضيَۤ بُوۤتْرِ
بيَۤرا یِرَمُدَيْبْ بيَمّانْ بُوۤتْرِ ۲۰۰
تاضِ اَرُحِنْ تارایْ بُوۤتْرِ
نِيضُوضِ یاحِیَ نِرُتّا بُوۤتْرِ
سَنْدَنَتشْ تشانْدِنْ سُنْدَرَ بُوۤتْرِ
سِنْدَنَيْكْ كَرِیَ سِوَميَۤ بُوۤتْرِ
مَنْدَرَ مامَلَيْ ميَۤیایْ بُوۤتْرِ ۲۰۵
يَنْدَمَيْ اُیَّكْ كُوضْوَایْ بُوۤتْرِ
بُلِمُلَيْ بُلْوَایْكْ كَرُضِنَيْ بُوۤتْرِ
اَلَيْحَدَلْ مِيمِسَيْ نَدَنْدایْ بُوۤتْرِ
كَرُنغْغُرُ وِكَّنْدْرَرُضِنَيْ بُوۤتْرِ
اِرُنبُلَنْ بُلَرَ اِسَيْنْدَنَيْ بُوۤتْرِ ۲۱۰
بَدِیُرَبْ بَیِنْدْرَ باوَحَ بُوۤتْرِ
اَدِیُودُ نَدُوِي رانایْ بُوۤتْرِ
نَرَحُودُ سُوَرْكَّن نانِلَن بُحامَرْ
بَرَحَدِ بانْدِیَرْ كَرُضِنَيْ بُوۤتْرِ
اُوظِوَرَ نِرَيْنْدَ اُورُوَ بُوۤتْرِ ۲۱۴
سيَظُمَلَرْتشْ تشِوَبُرَتْ تَرَسيَۤ بُوۤتْرِ
كَظُنِيرْ مالَيْكْ كَدَوُضْ بُوۤتْرِ
تُوظُوَارْ مَيْیَلْ تُنِبّایْ بُوۤتْرِ
بِظَيْبُّ وَایْبُّونْدْرَرِیا نایيَۤنْ
كُظَيْتَّسُونْ مالَيْ كُونْدَرُضْ بُوۤتْرِ ۲۲۰
بُرَنبَلَ يَرِتَّ بُرانَ بُوۤتْرِ
بَرَنبَرَنعْ سُوۤدِبْ بَرَنيَۤ بُوۤتْرِ
بُوۤتْرِ بُوۤتْرِ بُیَنغْغَبْ بيَرُمانْ
بُوۤتْرِبُوۤتْرِ بُرانَ كارَنَ
بُوۤتْرَ بُوۤتْرِ سَیَسَیَ بُوۤتْرِ ۲۲۵


Open the Arabic Section in a New Tab
n̺ɑ:n̺mʉ̩xʌn̺ mʊðʌlɑ: ʋɑ:n̺ʌʋʌr t̪o̞˞ɻɨðɛ̝˞ɻʌ
ʲi:ɾʌ˞ɽɪ· ɪ̯ɑ:le· mu:ʋʉ̩lə kʌ˞ɭʼʌn̪d̪ɨ
n̺ɑ:t̺t̺ʳɪsʌɪ̯ mʊn̺ɪʋʌɾɨm ˀʌɪ̯mbʉ̩lʌn̺ mʌlʌɾʌp
po:t̺t̺ʳɪsɛ̝ɪ̯ kʌðɪrmʉ̩˞ɽɪt̪ t̪ɪɾɨn̺ɛ̝˞ɽɨ mɑ:lʌn̺d̺ʳɨ
ˀʌ˞ɽɪmʉ̩˞ɽɪ· ɪ̯ʌɾɪɪ̯ɨm ˀɑ:ðʌɾə ʋʌðʌn̺ɪr 5
kʌ˞ɽɨmʉ̩ɾʌ˞ɳ ʲe:n̺ə mɑ:çɪ· mʊn̺gʌlʌn̪d̪ɨ
ʲe˞:ɻðʌlʌm ʷʊɾʊʋə ʲɪ˞ɽʌn̪d̪ɨ pɪn̺n̺ɛ̝ɪ̯t̪t̪ɨ
ʷu˞:ɻɪ· mʊðʌlʋə sʌɪ̯ʌsʌɪ̯ə ʲɛ̝n̺d̺ʳɨ
ʋʌ˞ɻɨt̪t̪ɪɪ̯ɨŋ kɑ˞:ɳʼɑ: mʌlʌɾʌ˞ɽɪ· ɪ̯ɪ˞ɳʼʌɪ̯xʌ˞ɭ
ʋʌ˞ɻɨt̪t̪ɨðʌr kɛ̝˞ɭʼɪðɑ:ɪ̯ ʋɑ:rɣʌ˞ɽʌl ʷʊlʌçɪn̺ɪl 10
ɪ̯ɑ:n̺ʌɪ̯ mʊðʌlɑ: ʲɛ̝ɾɨmbi· rɑ:ɪ̯ʌ
ʷu:n̺ʌmɪl ɪ̯o:n̺ɪɪ̯ɪ· n̺ɨ˞ɭʋɪn̺ʌɪ̯ pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm
mɑ:n̺ɨ˞ɽʌp pɪɾʌppɪn̺ɨ˞ɭ mɑ:ðɑ: ʷʊðʌɾʌt̪t̪ɨ
ʲi:n̺ʌmɪl kɪɾɨmɪʧ ʧɛ̝ɾɨʋɪn̺ɪr pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm
ʷo̞ɾɨmʌðɪt̪ t̪ɑ:n̺d̺ʳɪɪ̯ɪn̺ ʲɪɾɨmʌjɪ̯ɪr pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm 15
ʲɪɾɨmʌðɪ· ʋɪ˞ɭʼʌɪ̯ʋɪn̺ ʷo̞ɾɨmʌjɪ̯ɪr pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm
mʊmmʌðɪ· t̪ʌn̺n̺ɨ˞ɭ ˀʌmmʌðʌm pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm
ʲi:ɾɪɾɨ t̪ɪŋgʌ˞ɭʼɪr pe:ɾɪɾɨ˞ɭ pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm
ˀʌɲʤɨ t̪ɪŋgʌ˞ɭʼɪn̺ mʊɲʤɨðʌl pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm
ˀɑ:ɾɨ t̪ɪŋgʌ˞ɭʼɪn̺ ʷu:ɾʌlʌr pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm 20
ʲe˞:ɻɨ t̪ɪŋgʌ˞ɭʼɪl t̪ɑ˞:ɻβʉ̩ʋɪ· pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm
ʲɛ̝˞ʈʈɨt̪ t̪ɪŋgʌ˞ɭʼɪr kʌ˞ʈʈʌmʉ̩m pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm
ʷo̞n̺bʌðɪl ʋʌɾɨðʌɾɨ t̪ɨn̺bʌmʉ̩m pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm
t̪ʌkkə t̪ʌsʌmʌðɪ· t̪ɑ:ɪ̯o̞˞ɽɨ t̪ɑ:n̺bʌ˞ɽɨm
t̪ɨkkə sɑ:xʌɾʌt̪ t̪ɨɪ̯ʌɾɪ˞ɽʌɪ̯p pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm 25
ˀɑ˞:ɳɖɨxʌ˞ɭ t̪o:ɾɨm ˀʌ˞ɽʌɪ̯n̪d̪ʌˀʌk kɑ:lʌɪ̯
ʲi˞:ɳɖɪɪ̯ɨm ʲɪɾɨt̪t̪ɪɪ̯ɨm ʲɛ̝n̺ʌɪ̯ppʌlə pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm
kɑ:lʌɪ̯ mʌlʌmo̞˞ɽɨ kʌ˞ɽɨmbʌxʌr pʌsɪn̺ɪsɪ
ʋe:lʌɪ̯ n̺ɪt̪t̪ɪɾʌɪ̯ ɪ̯ɑ:t̪t̪ɪɾʌɪ̯ pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm
kʌɾɨŋgɨ˞ɻʌr sɛ̝ʊ̯ʋɑ:ɪ̯ ʋɛ̝˞ɳɳʌxʌɪ̯k kɑ:rmʌɪ̯ɪl 30
ʷo̞ɾɨŋʲgʲɪɪ̯ə sɑ:ɪ̯ʌl n̺ɛ̝ɾɨŋʲgʲɪɪ̯ɨ˞ɭ mʌðʌrt̪t̪ɨk
kʌʧʧʌɾə n̺ɪmɪrn̪d̪ɨ kʌðɪrt̪t̪ɨ mʊn̺bʌ˞ɳʼʌɪ̯t̪t̪ɨ
ʲɛ̝ɪ̯t̪t̪ɪ˞ɽʌɪ̯ ʋʌɾɨn̪d̪ə ʲɛ̝˞ɻɨn̪d̪ɨ pʊ˞ɽʌɪ̯βʌɾʌn̪d̪ɨ
ʲi:rkkʲɪ˞ɽʌɪ̯ po:xɑ: ʲɪ˞ɭʼʌmʉ̩lʌɪ̯ mɑ:ðʌrðʌŋ
ku:rt̪t̪ə n̺ʌɪ̯ʌn̺ʌk ko̞˞ɭɭʌjɪ̯ɪr pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm 35
pɪt̪t̪ə ʋʉ̩lʌxʌr pɛ̝ɾɨn̪d̪ɨɾʌɪ̯p pʌɾʌppɪn̺ɨ˞ɭ
mʌt̪t̪ʌk kʌ˞ɭʼɪɾɛ̝n̺ɨm ˀʌʋɑ:ʋɪ˞ɽʌɪ̯p pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm
kʌlʋɪ· ɪ̯ɛ̝n̺n̺ɨm pʌlxʌ˞ɽʌr pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm
sɛ̝lʋə mɛ̝n̺n̺ɨm ˀʌllʌlɪr pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm
n̺ʌlxɨɾə ʋɛ̝n̺n̺ɨn̺ t̪o̞lʋɪ˞ɽʌm pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm 40
pʊlʋʌɾʌm pɑ:ɪ̯ə pʌlʌðɨɾʌɪ̯p pɪ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨm
t̪ɛ̝ɪ̯ʋə mɛ̝n̺bʌðo:r sɪt̪t̪ʌmʉ̩˞ɳ ʈɑ:çɪ
mʊn̺ɪʋɪ· lɑ:ðʌðo:r po̞ɾɨ˞ɭʼʌðɨ kʌɾɨðʌlɨm
ˀɑ:ɾɨ ko˞:ɽɪ· mɑ:ɪ̯ɑ: sʌt̪t̪ɪxʌ˞ɭ
ʋe:ɾɨ ʋe:ɾɨðʌm mɑ:ɪ̯ʌɪ̯xʌ˞ɭ t̪o̞˞ɽʌŋʲgʲɪn̺ə 45
ˀɑ:t̪t̪ə mɑ:n̺ɑ:r ˀʌɪ̯ʌlʌʋʌr ku˞:ɽɪ
n̺ɑ:t̪t̪ɪxʌm pe:sɪ· n̺ɑ:t̪t̪ʌ˞ɻɨm pe:ɾɪn̺ʌr
sʊt̺t̺ʳə mɛ̝n̺n̺ɨn̺ t̪o̞lβʌsɨk kʊ˞ɻɑ:ŋgʌ˞ɭ
pʌt̺t̺ʳɪ· ɪ̯ʌ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ɨp pʌðʌɾɪn̺ʌr pɛ̝ɾɨxʌʋʉ̩m
ʋɪɾʌðə me:βʌɾə mɑ:xʌʋe· t̪ɪɪ̯ʌɾɨm 50
sʌɾʌðə mɑ:xʌʋe· sɑ:t̪t̪ɪɾʌŋ kɑ˞:ʈʈɪn̺ʌr
sʌmʌɪ̯ə ʋɑ:ðɪxʌ˞ɭ t̪ʌt̪t̪ʌm mʌðʌŋgʌ˞ɭʼe:
ˀʌmʌɪ̯ʋə t̪ɑ:xə ˀʌɾʌt̺t̺ʳɪ· mʌlʌɪ̯n̪d̪ʌn̺ʌr
mɪ˞ɳɖɪɪ̯ə mɑ:ɪ̯ɑ: ʋɑ:ðə mɛ̝n̺n̺ɨm
sʌ˞ɳɖə mɑ:ɾɨðʌɲ sʊ˞ɻɪt̪t̪ʌ˞ɽɪt̪ t̪ɑ:ˀʌrt̪t̪ɨ 55
ʷʊlo:xɑ: ɪ̯ʌðʌn̺ɛ̝n̺ɨm ʷo̞˞ɳɖɪɾʌr pɑ:mbɪn̺
kʌlɑ:βe· t̪ʌt̪t̪ə kʌ˞ɽɨʋɪ˞ɽə mɛ̝ɪ̯ðɪ
ˀʌðɪrpɛ̝ɾɨ mɑ:ɪ̯ʌɪ̯ ɪ̯ɛ̝n̺ʌɪ̯ppʌlə su˞:ɻʌʋʉ̩m
t̪ʌppɑ: me:ðɑ:m pɪ˞ɽɪt̪t̪ʌðɨ sʌlɪɪ̯ɑ:t̪
t̪ʌ˞ɻʌlʌðɨ kʌ˞ɳɖə mɛ̝˞ɻɨxʌðɨ po:lʌt̪ 60
t̪o̞˞ɻɨðɨ˞ɭʼʌm ʷʊɾʊçɪ· ˀʌ˞ɻɨðɨ˞ɽʌl kʌmbɪt̪
t̪ɑ˞:ɽɪɪ̯ɨm ˀʌlʌɾɪɪ̯ɨm pɑ˞:ɽɪɪ̯ɨm pʌɾʌʋɪɪ̯ɨŋ
ko̞˞ɽɪɾɨm pe:ðʌjɪ̯ɨŋ ko̞˞ɳɖʌðɨ ʋɪ˞ɽɑ:ðɛ̝n̺ɨm
pʌ˞ɽɪɪ̯e· ɪ̯ɑ:çɪn̺ʌl lɪ˞ɽʌjɪ̯ʌɾɑ: ˀʌn̺bɪr
pʌsɨmʌɾʌt̪ t̪ɑ˞:ɳʼɪ· ˀʌɾʌɪ̯n̪d̪ɑ:r po:lʌk 65
kʌsɪʋʌðɨ pɛ̝ɾɨçɪk kʌ˞ɽʌlɛ̝n̺ə mʌɾɨçɪ
ˀʌxʌŋgɨ˞ɻʌɪ̯n̺ t̪ʌn̺ɨxulə mɑ:ɪ̯mɛ̝ɪ̯ ʋɪðɪrt̪t̪ɨʧ
sʌxʌmbe:ɪ̯ ʲɛ̝n̺d̺ʳɨ t̪ʌmmʌɪ̯ʧ ʧɪɾɪppʌ
n̺ɑ˞:ɳʼʌðɨ ʷo̞˞ɻɪn̪d̪ɨ n̺ɑ˞:ɽʌʋʌr pʌ˞ɻɪt̪t̪ɨɾʌɪ̯
pu˞:ɳʼʌðɨ ʋɑ:xʌk ko˞:ɳʼɨðə lɪn̺d̺ʳɪʧ 70
sʌðɨɾɪ˞ɻʌn̺ t̪ʌɾɪmɑ:l ko̞˞ɳɖɨ sɑ:ɾɨm
kʌðɪɪ̯ʌðɨ pʌɾʌmɑ: ˀʌðɪsʌɪ̯ə mɑ:xʌk
kʌt̺t̺ʳɑ: mʌn̺ʌmɛ̝n̺ʌk kʌðʌɾɪɪ̯ɨm pʌðʌɾɪɪ̯ɨm
mʌt̺t̺ʳo:r t̪ɛ̝ɪ̯ʋʌŋ kʌn̺ʌʋɪlɨm n̺ɪn̺ʌjɪ̯ɑ:
t̪ʌɾɨβʌɾʌt̪ t̪o̞ɾɨʋʌn̺ ˀʌʋʌn̺ɪɪ̯ɪl ʋʌn̪d̪ɨ 75
kʊɾʊβʌɾə n̺ɑ:çɪ· ˀʌɾɨ˞ɭʼɪɪ̯ə pɛ̝ɾɨmʌjɪ̯ʌɪ̯ʧ
sɪɾɨmʌjɪ̯ɛ̝n̺ rɪxʌ˞ɻɑ:ðe· t̪ɪɾɨʋʌ˞ɽɪ· ɪ̯ɪ˞ɳʼʌjɪ̯ʌɪ̯β
pɪɾɪʋɪn̺ʌɪ̯ ɪ̯ʌɾɪɪ̯ɑ: n̺ɪ˞ɻʌlʌðɨ po:lʌ
mʊn̺bɪn̺ n̺ɑ:çɪ· mʊn̺ɪɪ̯ɑ: t̪ʌt̪t̪ɪsʌɪ̯
ʲɛ̝n̺bʉ̩n̺ʌɪ̯n̺ t̪ɨɾɨçɪ· n̺ɛ̝kkɨn̺ɛ̝k ke:ŋʲgʲɪ· 80
ˀʌn̺bɛ̝n̺ɨm ˀɑ:ɾɨ kʌɾʌjɪ̯ʌðɨ pʊɾʌ˞ɭʼʌ
n̺ʌn̺bʉ̩lʌn̺ ʷo̞n̺d̺ʳɪ· n̺ɑ:ðʌʲɛ̝n̺ rʌɾʌt̺t̺ʳɪ
ʷʊɾʌɪ̯ðʌ˞ɽɨ mɑ:ɾɪ· ʷʊɾo:mʌɲ sɪlɪrppʌk
kʌɾʌmʌlʌr mo̞˞ʈʈɪt̪ t̪ɪɾɨðʌɪ̯ʌm mʌlʌɾʌk
kʌ˞ɳgʌ˞ɭʼɪ· ku:ɾə n̺ɨ˞ɳt̪ɨ˞ɭʼɪ· ˀʌɾɨmbʌʧ 85
sɑ:ɪ̯ɑ: ˀʌn̺bɪn̺ʌɪ̯ n̺ɑ˞:ɽo̞ɾɨn̺ t̪ʌ˞ɻʌɪ̯ppʌʋʌr
t̪ɑ:ɪ̯e· ɪ̯ɑ:çɪ· ʋʌ˞ɭʼʌrt̪t̪ʌn̺ʌɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
mɛ̝ɪ̯ðʌɾɨ ʋe:ðɪɪ̯ə n̺ɑ:çɪ· ʋɪn̺ʌɪ̯xɛ̝˞ɽʌk
kʌɪ̯ðʌɾə ʋʌllə kʌ˞ɽʌʋʉ̩˞ɭ po:t̺t̺ʳɪ·
ˀɑ˞:ɽʌxə mʌðɨɾʌɪ̯ ˀʌɾʌse· po:t̺t̺ʳɪ· 90
ku˞:ɽʌl ʲɪlʌŋgɨ kʊɾʊmʌ˞ɳʼɪ· po:t̺t̺ʳɪ
t̪ɛ̝n̪d̪ɪllʌɪ̯ mʌn̺d̺ʳɪn̺ɨ˞ɭ ˀɑ˞:ɽɪ· po:t̺t̺ʳɪ
ʲɪn̺d̺ʳɛ̝n̺ʌk kɑ:ɾʌmʉ̩ t̪ɑ:n̺ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
mu:ʋɑ: n̺ɑ:n̺mʌɾʌɪ̯ mʊðʌlʋɑ: po:t̺t̺ʳɪ·
se:ʋɑ:r ʋɛ̝lxo̞˞ɽɪʧ ʧɪʋʌn̺e· po:t̺t̺ʳɪ· 95
mɪn̺n̺ɑ: rʊɾʊʋə ʋɪçɪrðɑ: po:t̺t̺ʳɪ
kʌln̺ɑ:r ʷʊɾɪt̪t̪ə kʌn̺ɪɪ̯e· po:t̺t̺ʳɪ
kɑ:ʋɑ:ɪ̯ kʌn̺ʌxʌk kʊn̺d̺ʳe· po:t̺t̺ʳɪ
ˀɑ:ʋɑ: ʲɛ̝n̺d̺ʳʌn̺ʌk kʌɾɨ˞ɭʼɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ·
pʌ˞ɽʌɪ̯ppɑ:ɪ̯ kɑ:ppɑ:ɪ̯ t̪ɨ˞ɽʌɪ̯ppɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ· 100
ʲɪ˞ɽʌɾʌɪ̯k kʌ˞ɭʼʌjɪ̯ɨm ʲɛ̝n̪d̪ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
ʲi:sə po:t̺t̺ʳɪ· ʲɪɾʌɪ̯ʋə po:t̺t̺ʳɪ
t̪e:sʌp pʌ˞ɭʼɪŋʲgʲɪn̺ t̪ɪɾʌ˞ɭʼe· po:t̺t̺ʳɪ
ˀʌɾʌɪ̯ʧe· po:t̺t̺ʳɪ· ˀʌmʉ̩ðe· po:t̺t̺ʳɪ·
ʋɪɾʌɪ̯ʧe:r sʌɾʌ˞ɳʼə ʋɪçɪrðɑ: po:t̺t̺ʳɪ· 105
ʋe:ðɪ· po:t̺t̺ʳɪ· ʋɪmʌlɑ: po:t̺t̺ʳɪ
ˀɑ:ðɪ· po:t̺t̺ʳɪ· ˀʌɾɪʋe· po:t̺t̺ʳɪ
kʌðɪɪ̯e· po:t̺t̺ʳɪ· kʌn̺ɪɪ̯e· po:t̺t̺ʳɪ
n̺ʌðɪse:r sɛ̝ɲʤʌ˞ɽʌɪ̯ n̺ʌmbɑ: po:t̺t̺ʳɪ·
ʷʊ˞ɽʌjɪ̯ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ· ʷʊ˞ɳʼʌrʋe· po:t̺t̺ʳɪ· 110
kʌ˞ɽʌjɪ̯e:n̺ ˀʌ˞ɽɪmʌɪ̯ kʌ˞ɳɖɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
ˀʌjɪ̯ɑ: po:t̺t̺ʳɪ· ˀʌ˞ɳʼɨʋe· po:t̺t̺ʳɪ
sʌɪ̯ʋɑ: po:t̺t̺ʳɪ· t̪ʌlʌɪ̯ʋɑ: po:t̺t̺ʳɪ
kʊɾɪɪ̯e· po:t̺t̺ʳɪ· kʊ˞ɳʼʌme· po:t̺t̺ʳɪ·
n̺ɛ̝ɾɪɪ̯e· po:t̺t̺ʳɪ· n̺ɪn̺ʌɪ̯ʋe· po:t̺t̺ʳɪ· 115
ʋɑ:n̺o:rk kʌɾɪɪ̯ə mʌɾɨn̪d̪e· po:t̺t̺ʳɪ
ʲe:n̺o:rk kɛ̝˞ɭʼɪɪ̯ə ʲɪɾʌɪ̯ʋɑ: po:t̺t̺ʳɪ
mu:ʋe˞:ɻ sʊt̺t̺ʳʌm mʊɾʌ˞ɳʼɨɾɨ n̺ʌɾʌçɪ˞ɽʌɪ̯
ˀɑ˞:ɻɑ: me:ɪ̯ʌɾɨ˞ɭ ˀʌɾʌse· po:t̺t̺ʳɪ·
t̪o˞:ɻɑ: po:t̺t̺ʳɪ· t̪ɨ˞ɳʼʌɪ̯ʋɑ: po:t̺t̺ʳɪ· 120
ʋɑ˞:ɻʋe· po:t̺t̺ʳɪ· ʲɛ̝n̺ ʋʌɪ̯ppe· po:t̺t̺ʳɪ
mʊt̪t̪ɑ: po:t̺t̺ʳɪ· mʊðʌlʋɑ: po:t̺t̺ʳɪ
ˀʌt̪t̪ɑ: po:t̺t̺ʳɪ· ˀʌɾʌn̺e· po:t̺t̺ʳɪ
ʷʊɾʌjɪ̯ɨ˞ɳʼʌr ʋɪɾʌn̪d̪ə ʷo̞ɾɨʋə po:t̺t̺ʳɪ·
ʋɪɾɪxʌ˞ɽʌl ʷʊlʌçɪn̺ ʋɪ˞ɭʼʌɪ̯ʋe· po:t̺t̺ʳɪ· 125
ˀʌɾɨmʌjɪ̯ɪl ʲɛ̝˞ɭʼɪɪ̯ə ˀʌ˞ɻʌxe· po:t̺t̺ʳɪ
kʌɾɨmʉ̩çɪ· lɑ:çɪɪ̯ə kʌ˞ɳɳe· po:t̺t̺ʳɪ
mʌn̺n̺ɪɪ̯ə t̪ɪɾɨʋʌɾɨ˞ɭ mʌlʌjɪ̯e· po:t̺t̺ʳɪ
ʲɛ̝n̺n̺ʌjɪ̯ɨm ʷo̞ɾɨʋə n̺ɑ:kkʲɪ· ʲɪɾɨŋgʌ˞ɻʌl
sɛ̝n̺n̺ɪɪ̯ɪl ʋʌɪ̯t̪t̪ə se:ʋʌxə po:t̺t̺ʳɪ· 130
t̪o̞˞ɻɨðʌxʌɪ̯ t̪ɨn̺bʌn̺ t̪ɨ˞ɽʌɪ̯ppɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
ˀʌ˞ɻɪʋɪlɑ: ˀɑ:n̺ʌn̪d̪ə ʋɑ:ɾɪ· po:t̺t̺ʳɪ
ˀʌ˞ɻɪʋʌðɨm ˀɑ:ʋʌðɨŋ kʌ˞ɽʌn̪d̪ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
mʊ˞ɻʊʋʌðɨm ʲɪɾʌn̪d̪ə mʊðʌlʋɑ: po:t̺t̺ʳɪ·
mɑ:n̺o:r n̺o:kkʲɪ· mʌ˞ɳʼɑ˞:ɭʼɑ: po:t̺t̺ʳɪ· 135
ʋɑ:n̺ʌxʌt̪ t̪ʌmʌɾʌr t̪ɑ:ɪ̯e· po:t̺t̺ʳɪ
pɑ:ɾɪ˞ɽʌɪ̯ ˀʌɪ̯n̪d̪ɑ:ɪ̯p pʌɾʌn̪d̪ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
n̺i:ɾɪ˞ɽʌɪ̯ n̺ɑ:n̺gɑ:ɪ̯ n̺ɪxʌ˞ɻn̪d̪ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
t̪i:ɪ̯ɪ˞ɽʌɪ̯ mu:n̺d̺ʳɑ:ɪ̯t̪ t̪ɪxʌ˞ɻn̪d̪ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ·
ʋʌ˞ɭʼɪɪ̯ɪ˞ɽʌɪ̯ ʲɪɾʌ˞ɳɖɑ:ɪ̯ mʌçɪ˞ɻn̪d̪ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ· 140
ʋɛ̝˞ɭʼɪɪ̯ɪ˞ɽʌɪ̯ ʷo̞n̺d̺ʳɑ:ɪ̯ ʋɪ˞ɭʼʌɪ̯n̪d̪ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
ˀʌ˞ɭʼɪβʌʋʌr ʷʊ˞ɭɭʌt̪ t̪ʌmʉ̩ðe· po:t̺t̺ʳɪ
kʌn̺ʌʋɪlɨn̺ t̪e:ʋʌrk kʌɾɪɪ̯ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
n̺ʌn̺ʌʋɪlɨm n̺ɑ:ɪ̯e:r kʌɾɨ˞ɭʼɪn̺ʌɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ·
ʲɪ˞ɽʌɪ̯mʌɾɨ t̪ɨɾʌjɪ̯ɨm ʲɛ̝n̪d̪ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ· 145
sʌ˞ɽʌjɪ̯ɪ˞ɽʌɪ̯k kʌŋgʌɪ̯ t̪ʌɾɪt̪t̪ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
ˀɑ:ɾu· rʌmʌrn̪d̪ə ˀʌɾʌse· po:t̺t̺ʳɪ
si:ɾɑ:r t̪ɪɾɨʋʌɪ̯ ɪ̯ɑ:ɾɑ: po:t̺t̺ʳɪ
ˀʌ˞ɳɳɑ: mʌlʌjɪ̯ɛ̝m ˀʌ˞ɳɳɑ: po:t̺t̺ʳɪ·
kʌ˞ɳɳɑ:r ˀʌmʉ̩ðʌk kʌ˞ɽʌle· po:t̺t̺ʳɪ· 150
ʲe:xʌm pʌt̪t̪ɨɾʌɪ̯ ɪ̯ɛ̝n̪d̪ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
pɑ:xʌm pɛ̝˞ɳɳɨɾɨ ʋɑ:n̺ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
pʌɾɑ:ɪ̯t̪t̪ɨɾʌɪ̯ me:ʋɪɪ̯ə pʌɾʌn̺e· po:t̺t̺ʳɪ
sɪɾɑ:ppʌ˞ɭɭɪ· me:ʋɪɪ̯ə sɪʋʌn̺e· po:t̺t̺ʳɪ·
mʌt̺t̺ʳo:r pʌt̺t̺ʳɪŋ kʌɾɪɪ̯e:n̺ po:t̺t̺ʳɪ· 155
kʊt̺t̺ʳɑ: lʌt̪t̪ɛ̝ŋ ku:t̪t̪ɑ: po:t̺t̺ʳɪ
ko:xʌ˞ɻɪ· me:ʋɪɪ̯ə ko:ʋe· po:t̺t̺ʳɪ
ʲi:ŋgo:ɪ̯ mʌlʌjɪ̯ɛ̝m ʲɛ̝n̪d̪ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
pɑ:ŋgɑ:r pʌ˞ɻʌn̺ʌt̪ t̪ʌ˞ɻʌxɑ: po:t̺t̺ʳɪ·
kʌ˞ɽʌmbu:r me:ʋɪɪ̯ə ʋɪ˞ɽʌŋgɑ: po:t̺t̺ʳɪ· 160
ˀʌ˞ɽʌɪ̯n̪d̪ʌʋʌrk kʌɾɨ˞ɭʼɨm ˀʌppɑ: po:t̺t̺ʳɪ
ʲɪt̪t̪ɪ· t̪ʌn̺n̺ɪn̺ ki˞:ɻɪɾɨ mu:ʋʌrk
kʌt̪t̪ɪk kʌɾɨ˞ɭʼɪɪ̯ə ˀʌɾʌse· po:t̺t̺ʳɪ
t̪ɛ̝n̺n̺ɑ: ʈɨ˞ɽʌjɪ̯ə sɪʋʌn̺e· po:t̺t̺ʳɪ·
ʲɛ̝n̺n̺ɑ˞:ʈ ʈʌʋʌrkkɨm ʲɪɾʌɪ̯ʋɑ: po:t̺t̺ʳɪ· 165
ʲe:n̺ʌk kʊɾʊ˞ɭʼʌɪ̯k kʌɾɨ˞ɭʼɪn̺ʌɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
mɑ:n̺ʌk kʌɪ̯ɪlʌɪ̯ mʌlʌjɪ̯ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
ˀʌɾɨ˞ɭʼɪ˞ɽə ʋe˞:ɳɖɨm ˀʌmmɑ:n̺ po:t̺t̺ʳɪ
ʲɪɾɨ˞ɭxɛ̝˞ɽə ˀʌɾɨ˞ɭʼɨm ʲɪɾʌɪ̯ʋɑ: po:t̺t̺ʳɪ·
t̪ʌ˞ɭʼʌrn̪d̪e:n̺ ˀʌ˞ɽɪɪ̯e:n̺ t̪ʌmɪɪ̯e:n̺ po:t̺t̺ʳɪ· 170
kʌ˞ɭʼʌŋgo̞˞ɭʼʌk kʌɾɨðə ˀʌɾɨ˞ɭʼɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
ˀʌɲʤe· lɛ̝n̺d̺ʳɪŋ kʌɾɨ˞ɭʼɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
n̺ʌɲʤe· ˀʌmʉ̩ðɑ: n̺ʌɪ̯ʌn̪d̪ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
ˀʌt̪t̪ɑ: po:t̺t̺ʳɪ· ˀʌjɪ̯ɑ: po:t̺t̺ʳɪ·
n̺ɪt̪t̪ɑ: po:t̺t̺ʳɪ· n̺ɪmʌlɑ: po:t̺t̺ʳɪ· 175
pʌt̪t̪ɑ: po:t̺t̺ʳɪ· pʌʋʌn̺e· po:t̺t̺ʳɪ
pɛ̝ɾɪɪ̯ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ· pɪɾɑ:n̺e· po:t̺t̺ʳɪ
ˀʌɾɪɪ̯ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ· ˀʌmʌlɑ: po:t̺t̺ʳɪ
mʌɾʌjɪ̯o:r ko:lə n̺ɛ̝ɾɪɪ̯e· po:t̺t̺ʳɪ·
mʊɾʌjɪ̯o· t̪ʌɾɪɪ̯e:n̺ mʊðʌlʋɑ: po:t̺t̺ʳɪ· 180
ʷʊɾʌʋe· po:t̺t̺ʳɪ· ʷʊɪ̯ɪɾe· po:t̺t̺ʳɪ
sɪɾʌʋe· po:t̺t̺ʳɪ· sɪʋʌme· po:t̺t̺ʳɪ
mʌɲʤɑ: po:t̺t̺ʳɪ· mʌ˞ɳʼɑ˞:ɭʼɑ: po:t̺t̺ʳɪ
pʌɲʤe· rʌ˞ɽɪɪ̯ɑ˞:ɭ pʌŋgɑ: po:t̺t̺ʳɪ·
ˀʌlʌn̪d̪e:n̺ n̺ɑ:ɪ̯e:n̺ ˀʌ˞ɽɪɪ̯e:n̺ po:t̺t̺ʳɪ· 185
ʲɪlʌŋgɨ sʊ˞ɽʌɾɛ̝m ʲi:sɑ: po:t̺t̺ʳɪ
kʌʋʌɪ̯t̪t̪ʌlʌɪ̯ me:ʋɪɪ̯ə kʌ˞ɳɳe· po:t̺t̺ʳɪ
kʊʋʌɪ̯ppʌðɪ· mʌlɪn̪d̪ə ko:ʋe· po:t̺t̺ʳɪ
mʌlʌɪ̯n̺ɑ: ʈɨ˞ɽʌjɪ̯ə mʌn̺n̺e· po:t̺t̺ʳɪ·
kʌlʌjɪ̯ɑ: rʌɾɪxe· sʌɾɪɪ̯ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ· 190
t̪ɪɾɨkkʌ˞ɻɨk kʊn̺d̺ʳɪr sɛ̝lʋɑ: po:t̺t̺ʳɪ
po̞ɾɨppʌmʌr pu:ʋʌ˞ɳʼʌt̪ t̪ʌɾʌn̺e· po:t̺t̺ʳɪ
ˀʌɾɨʋʌmʉ̩m ʷʊɾʊʋʌmʉ̩m ˀɑ:n̺ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
mʌɾɨʋɪɪ̯ə kʌɾɨ˞ɳʼʌɪ̯ mʌlʌjɪ̯e· po:t̺t̺ʳɪ·
t̪ɨɾɪɪ̯ʌmʉ̩m ʲɪɾʌn̪d̪ə sʊ˞ɽʌɾe· po:t̺t̺ʳɪ· 195
t̪ɛ̝ɾɪʋʌɾɪ· t̪ɑ:çɪɪ̯ə t̪ɛ̝˞ɭʼɪʋe· po:t̺t̺ʳɪ
t̪o˞:ɭʼɑ: mʊt̪t̪ʌʧ ʧɨ˞ɽʌɾe· po:t̺t̺ʳɪ
ˀɑ˞:ɭʼɑ: n̺ʌʋʌrɣʌ˞ʈ kʌn̺bɑ: po:t̺t̺ʳɪ
ˀɑ:ɾɑ: ˀʌmʉ̩ðe· ˀʌɾɨ˞ɭʼe· po:t̺t̺ʳɪ·
pe:ɾɑ: ɪ̯ɪɾʌmʉ̩˞ɽʌɪ̯p pɛ̝mmɑ:n̺ po:t̺t̺ʳɪ· 200
t̪ɑ˞:ɭʼɪ· ˀʌɾɨçɪn̺ t̪ɑ:ɾɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
n̺i˞:ɭʼo̞˞ɭʼɪ· ɪ̯ɑ:çɪɪ̯ə n̺ɪɾɨt̪t̪ɑ: po:t̺t̺ʳɪ
sʌn̪d̪ʌn̺ʌʧ ʧɑ:n̪d̪ɪn̺ sʊn̪d̪ʌɾə po:t̺t̺ʳɪ
sɪn̪d̪ʌn̺ʌɪ̯k kʌɾɪɪ̯ə sɪʋʌme· po:t̺t̺ʳɪ·
mʌn̪d̪ʌɾə mɑ:mʌlʌɪ̯ me:ɪ̯ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ· 205
ʲɛ̝n̪d̪ʌmʌɪ̯ ʷʊjɪ̯ʌk ko̞˞ɭʋɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
pʊlɪmʉ̩lʌɪ̯ pʊlʋɑ:ɪ̯k kʌɾɨ˞ɭʼɪn̺ʌɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
ˀʌlʌɪ̯xʌ˞ɽʌl mi:mɪsʌɪ̯ n̺ʌ˞ɽʌn̪d̪ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
kʌɾɨŋgɨɾɨ ʋɪkkʌn̺ rʌɾɨ˞ɭʼɪn̺ʌɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ·
ʲɪɾɨmbʉ̩lʌn̺ pʊlʌɾə ʲɪsʌɪ̯n̪d̪ʌn̺ʌɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ· 210
pʌ˞ɽɪɪ̯ɨɾʌp pʌɪ̯ɪn̺d̺ʳə pɑ:ʋʌxə po:t̺t̺ʳɪ
ˀʌ˞ɽɪɪ̯o̞˞ɽɨ n̺ʌ˞ɽɨʋi· rɑ:n̺ɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
n̺ʌɾʌxo̞˞ɽɨ sʊʋʌrkkʌm n̺ɑ:n̺ɪlʌm pʊxɑ:mʌr
pʌɾʌxʌðɪ· pɑ˞:ɳɖɪɪ̯ʌr kʌɾɨ˞ɭʼɪn̺ʌɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ·
ʷo̞˞ɻɪʋʌɾə n̺ɪɾʌɪ̯n̪d̪ə ʷo̞ɾɨʋə po:t̺t̺ʳɪ· 214
sɛ̝˞ɻɨmʌlʌrʧ ʧɪʋʌβʉ̩ɾʌt̪ t̪ʌɾʌse· po:t̺t̺ʳɪ
kʌ˞ɻɨn̺i:r mɑ:lʌɪ̯k kʌ˞ɽʌʋʉ̩˞ɭ po:t̺t̺ʳɪ
t̪o̞˞ɻɨʋɑ:r mʌjɪ̯ʌl t̪ɨ˞ɳʼɪppɑ:ɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
pɪ˞ɻʌɪ̯ppʉ̩ ʋɑ:ɪ̯ppo̞n̺ rʌɾɪɪ̯ɑ: n̺ɑ:ɪ̯e:n̺
kʊ˞ɻʌɪ̯t̪t̪ʌso̞n̺ mɑ:lʌɪ̯ ko̞˞ɳɖʌɾɨ˞ɭ po:t̺t̺ʳɪ· 220
pʊɾʌmbʌlə ʲɛ̝ɾɪt̪t̪ə pʊɾɑ˞:ɳʼə po:t̺t̺ʳɪ
pʌɾʌmbʌɾʌɲ so:ðɪp pʌɾʌn̺e· po:t̺t̺ʳɪ
po:t̺t̺ʳɪ· po:t̺t̺ʳɪ· pʊɪ̯ʌŋgʌp pɛ̝ɾɨmɑ:n̺
po:t̺t̺ʳɪβo:t̺t̺ʳɪ· pʊɾɑ˞:ɳʼə kɑ:ɾʌ˞ɳʼə
po:t̺t̺ʳə po:t̺t̺ʳɪ· sʌɪ̯ʌsʌɪ̯ə po:t̺t̺ʳɪ· 225
Open the IPA Section in a New Tab
nāṉmukaṉ mutalā vāṉavar toḻuteḻa
īraṭi yālē mūvula kaḷantu
nāṟṟicai muṉivarum aimpulaṉ malarap
pōṟṟicey katirmuṭit tiruneṭu mālaṉṟu
aṭimuṭi yaṟiyum ātara vataṉiṟ 5
kaṭumuraṇ ēṉa māki muṉkalantu
ēḻtalam uruva iṭantu piṉṉeyttu
ūḻi mutalva cayacaya eṉṟu
vaḻuttiyuṅ kāṇā malaraṭi yiṇaikaḷ
vaḻuttutaṟ keḷitāy vārkaṭal ulakiṉil 10
yāṉai mutalā eṟumpī ṟāya
ūṉamil yōṉiyi ṉuḷviṉai piḻaittum
māṉuṭap piṟappiṉuḷ mātā utarattu
īṉamil kirumic ceruviṉiṟ piḻaittum
orumatit tāṉṟiyiṉ irumaiyiṟ piḻaittum 15
irumati viḷaiviṉ orumaiyiṟ piḻaittum
mummati taṉṉuḷ ammatam piḻaittum
īriru tiṅkaḷiṟ pēriruḷ piḻaittum
añcu tiṅkaḷiṉ muñcutal piḻaittum
āṟu tiṅkaḷiṉ ūṟalar piḻaittum 20
ēḻu tiṅkaḷil tāḻpuvi piḻaittum
eṭṭut tiṅkaḷiṟ kaṭṭamum piḻaittum
oṉpatil varutaru tuṉpamum piḻaittum
takka tacamati tāyoṭu tāṉpaṭum
tukka cākarat tuyariṭaip piḻaittum 25
āṇṭukaḷ tōṟum aṭaintaak kālai
īṇṭiyum iruttiyum eṉaippala piḻaittum
kālai malamoṭu kaṭumpakaṟ pacinici
vēlai nittirai yāttirai piḻaittum
karuṅkuḻaṟ cevvāy veṇṇakaik kārmayil 30
oruṅkiya cāyal neruṅkiyuḷ matarttuk
kaccaṟa nimirntu katirttu muṉpaṇaittu
eyttiṭai varunta eḻuntu puṭaiparantu
īrkkiṭai pōkā iḷamulai mātartaṅ
kūrtta nayaṉak koḷḷaiyiṟ piḻaittum 35
pitta vulakar peruntuṟaip parappiṉuḷ
mattak kaḷiṟeṉum avāviṭaip piḻaittum
kalvi yeṉṉum palkaṭaṟ piḻaittum
celva meṉṉum allaliṟ piḻaittum
nalkura veṉṉun tolviṭam piḻaittum 40
pulvaram pāya palatuṟaip piḻaittum
teyva meṉpatōr cittamuṇ ṭāki
muṉivi lātatōr poruḷatu karutalum
āṟu kōṭi māyā cattikaḷ
vēṟu vēṟutam māyaikaḷ toṭaṅkiṉa 45
ātta māṉār ayalavar kūṭi
nāttikam pēci nāttaḻum pēṟiṉar
cuṟṟa meṉṉun tolpacuk kuḻāṅkaḷ
paṟṟi yaḻaittup pataṟiṉar perukavum
virata mēpara mākavē tiyarum 50
carata mākavē cāttiraṅ kāṭṭiṉar
camaya vātikaḷ tattam mataṅkaḷē
amaiva tāka araṟṟi malaintaṉar
miṇṭiya māyā vāta meṉṉum
caṇṭa mārutañ cuḻittaṭit tāarttu 55
ulōkā yataṉeṉum oṇṭiṟaṟ pāmpiṉ
kalāpē tatta kaṭuviṭa meyti
atiṟperu māyai yeṉaippala cūḻavum
tappā mētām piṭittatu caliyāt
taḻalatu kaṇṭa meḻukatu pōlat 60
toḻutuḷam uruki aḻutuṭal kampit
tāṭiyum alaṟiyum pāṭiyum paraviyuṅ
koṭiṟum pētaiyuṅ koṇṭatu viṭāteṉum
paṭiyē yākinal liṭaiyaṟā aṉpiṟ
pacumarat tāṇi aṟaintāṟ pōlak 65
kacivatu perukik kaṭaleṉa maṟuki
akaṅkuḻain taṉukula māymey vitirttuc
cakampēy eṉṟu tammaic cirippa
nāṇatu oḻintu nāṭavar paḻitturai
pūṇatu vākak kōṇuta liṉṟic 70
caturiḻan taṟimāl koṇṭu cārum
katiyatu paramā aticaya mākak
kaṟṟā maṉameṉak kataṟiyum pataṟiyum
maṟṟōr teyvaṅ kaṉavilum niṉaiyā
taruparat toruvaṉ avaṉiyil vantu 75
kurupara ṉāki aruḷiya perumaiyaic
ciṟumaiyeṉ ṟikaḻātē tiruvaṭi yiṇaiyaip
piṟiviṉai yaṟiyā niḻalatu pōla
muṉpiṉ ṉāki muṉiyā tatticai
eṉpunain turuki nekkunek kēṅki 80
aṉpeṉum āṟu karaiyatu puraḷa
naṉpulaṉ oṉṟi nātaeṉ ṟaraṟṟi
uraitaṭu māṟi urōmañ cilirppak
karamalar moṭṭit tirutayam malarak
kaṇkaḷi kūra nuṇtuḷi arumpac 85
cāyā aṉpiṉai nāṭoṟun taḻaippavar
tāyē yāki vaḷarttaṉai pōṟṟi
meytaru vētiya ṉāki viṉaikeṭak
kaitara valla kaṭavuḷ pōṟṟi
āṭaka maturai aracē pōṟṟi 90
kūṭal ilaṅku kurumaṇi pōṟṟi
teṉtillai maṉṟiṉuḷ āṭi pōṟṟi
iṉṟeṉak kāramu tāṉāy pōṟṟi
mūvā nāṉmaṟai mutalvā pōṟṟi
cēvār velkoṭic civaṉē pōṟṟi 95
miṉṉā ruruva vikirtā pōṟṟi
kalnār uritta kaṉiyē pōṟṟi
kāvāy kaṉakak kuṉṟē pōṟṟi
āvā eṉṟaṉak karuḷāy pōṟṟi
paṭaippāy kāppāy tuṭaippāy pōṟṟi 100
iṭaraik kaḷaiyum entāy pōṟṟi
īca pōṟṟi iṟaiva pōṟṟi
tēcap paḷiṅkiṉ tiraḷē pōṟṟi
araicē pōṟṟi amutē pōṟṟi
viraicēr caraṇa vikirtā pōṟṟi 105
vēti pōṟṟi vimalā pōṟṟi
āti pōṟṟi aṟivē pōṟṟi
katiyē pōṟṟi kaṉiyē pōṟṟi
naticēr ceñcaṭai nampā pōṟṟi
uṭaiyāy pōṟṟi uṇarvē pōṟṟi 110
kaṭaiyēṉ aṭimai kaṇṭāy pōṟṟi
aiyā pōṟṟi aṇuvē pōṟṟi
caivā pōṟṟi talaivā pōṟṟi
kuṟiyē pōṟṟi kuṇamē pōṟṟi
neṟiyē pōṟṟi niṉaivē pōṟṟi 115
vāṉōrk kariya maruntē pōṟṟi
ēṉōrk keḷiya iṟaivā pōṟṟi
mūvēḻ cuṟṟam muraṇuṟu narakiṭai
āḻā mēyaruḷ aracē pōṟṟi
tōḻā pōṟṟi tuṇaivā pōṟṟi 120
vāḻvē pōṟṟi eṉ vaippē pōṟṟi
muttā pōṟṟi mutalvā pōṟṟi
attā pōṟṟi araṉē pōṟṟi
uraiyuṇar viṟanta oruva pōṟṟi
virikaṭal ulakiṉ viḷaivē pōṟṟi 125
arumaiyil eḷiya aḻakē pōṟṟi
karumuki lākiya kaṇṇē pōṟṟi
maṉṉiya tiruvaruḷ malaiyē pōṟṟi
eṉṉaiyum oruva ṉākki iruṅkaḻal
ceṉṉiyil vaitta cēvaka pōṟṟi 130
toḻutakai tuṉpan tuṭaippāy pōṟṟi
aḻivilā āṉanta vāri pōṟṟi
aḻivatum āvatuṅ kaṭantāy pōṟṟi
muḻuvatum iṟanta mutalvā pōṟṟi
māṉōr nōkki maṇāḷā pōṟṟi 135
vāṉakat tamarar tāyē pōṟṟi
pāriṭai aintāyp parantāy pōṟṟi
nīriṭai nāṉkāy nikaḻntāy pōṟṟi
tīyiṭai mūṉṟāyt tikaḻntāy pōṟṟi
vaḷiyiṭai iraṇṭāy makiḻntāy pōṟṟi 140
veḷiyiṭai oṉṟāy viḷaintāy pōṟṟi
aḷipavar uḷḷat tamutē pōṟṟi
kaṉavilun tēvark kariyāy pōṟṟi
naṉavilum nāyēṟ karuḷiṉai pōṟṟi
iṭaimaru tuṟaiyum entāy pōṟṟi 145
caṭaiyiṭaik kaṅkai tarittāy pōṟṟi
ārū ramarnta aracē pōṟṟi
cīrār tiruvai yāṟā pōṟṟi
aṇṇā malaiyem aṇṇā pōṟṟi
kaṇṇār amutak kaṭalē pōṟṟi 150
ēkam pattuṟai yentāy pōṟṟi
pākam peṇṇuru vāṉāy pōṟṟi
parāyttuṟai mēviya paraṉē pōṟṟi
cirāppaḷḷi mēviya civaṉē pōṟṟi
maṟṟōr paṟṟiṅ kaṟiyēṉ pōṟṟi 155
kuṟṟā latteṅ kūttā pōṟṟi
kōkaḻi mēviya kōvē pōṟṟi
īṅkōy malaiyem entāy pōṟṟi
pāṅkār paḻaṉat taḻakā pōṟṟi
kaṭampūr mēviya viṭaṅkā pōṟṟi 160
aṭaintavark karuḷum appā pōṟṟi
itti taṉṉiṉ kīḻiru mūvark
kattik karuḷiya aracē pōṟṟi
teṉṉā ṭuṭaiya civaṉē pōṟṟi
ennāṭ ṭavarkkum iṟaivā pōṟṟi 165
ēṉak kuruḷaik karuḷiṉai pōṟṟi
māṉak kayilai malaiyāy pōṟṟi
aruḷiṭa vēṇṭum ammāṉ pōṟṟi
iruḷkeṭa aruḷum iṟaivā pōṟṟi
taḷarntēṉ aṭiyēṉ tamiyēṉ pōṟṟi 170
kaḷaṅkoḷak karuta aruḷāy pōṟṟi
añcē leṉṟiṅ karuḷāy pōṟṟi
nañcē amutā nayantāy pōṟṟi
attā pōṟṟi aiyā pōṟṟi
nittā pōṟṟi nimalā pōṟṟi 175
pattā pōṟṟi pavaṉē pōṟṟi
periyāy pōṟṟi pirāṉē pōṟṟi
ariyāy pōṟṟi amalā pōṟṟi
maṟaiyōr kōla neṟiyē pōṟṟi
muṟaiyō tariyēṉ mutalvā pōṟṟi 180
uṟavē pōṟṟi uyirē pōṟṟi
ciṟavē pōṟṟi civamē pōṟṟi
mañcā pōṟṟi maṇāḷā pōṟṟi
pañcē raṭiyāḷ paṅkā pōṟṟi
alantēṉ nāyēṉ aṭiyēṉ pōṟṟi 185
ilaṅku cuṭarem īcā pōṟṟi
kavaittalai mēviya kaṇṇē pōṟṟi
kuvaippati malinta kōvē pōṟṟi
malainā ṭuṭaiya maṉṉē pōṟṟi
kalaiyā rarikē cariyāy pōṟṟi 190
tirukkaḻuk kuṉṟiṟ celvā pōṟṟi
poruppamar pūvaṇat taraṉē pōṟṟi
aruvamum uruvamum āṉāy pōṟṟi
maruviya karuṇai malaiyē pōṟṟi
turiyamum iṟanta cuṭarē pōṟṟi 195
terivari tākiya teḷivē pōṟṟi
tōḷā muttac cuṭarē pōṟṟi
āḷā ṉavarkaṭ kaṉpā pōṟṟi
ārā amutē aruḷē pōṟṟi
pērā yiramuṭaip pemmāṉ pōṟṟi 200
tāḷi aṟukiṉ tārāy pōṟṟi
nīḷoḷi yākiya niruttā pōṟṟi
cantaṉac cāntiṉ cuntara pōṟṟi
cintaṉaik kariya civamē pōṟṟi
mantara māmalai mēyāy pōṟṟi 205
entamai uyyak koḷvāy pōṟṟi
pulimulai pulvāyk karuḷiṉai pōṟṟi
alaikaṭal mīmicai naṭantāy pōṟṟi
karuṅkuru vikkaṉ ṟaruḷiṉai pōṟṟi
irumpulaṉ pulara icaintaṉai pōṟṟi 210
paṭiyuṟap payiṉṟa pāvaka pōṟṟi
aṭiyoṭu naṭuvī ṟāṉāy pōṟṟi
narakoṭu cuvarkkam nāṉilam pukāmaṟ
parakati pāṇṭiyaṟ karuḷiṉai pōṟṟi
oḻivaṟa niṟainta oruva pōṟṟi 214
ceḻumalarc civapurat taracē pōṟṟi
kaḻunīr mālaik kaṭavuḷ pōṟṟi
toḻuvār maiyal tuṇippāy pōṟṟi
piḻaippu vāyppoṉ ṟaṟiyā nāyēṉ
kuḻaittacoṉ mālai koṇṭaruḷ pōṟṟi 220
purampala eritta purāṇa pōṟṟi
paramparañ cōtip paraṉē pōṟṟi
pōṟṟi pōṟṟi puyaṅkap perumāṉ
pōṟṟipōṟṟi purāṇa kāraṇa
pōṟṟa pōṟṟi cayacaya pōṟṟi 225
Open the Diacritic Section in a New Tab
наанмюкан мютaлаа ваанaвaр толзютэлзa
ирaты яaлэa мувюлa калaнтю
наатрысaы мюнывaрюм aымпюлaн мaлaрaп
поотрысэй катырмютыт тырюнэтю маалaнрю
атымюты ярыём аатaрa вaтaныт 5
катюмюрaн эaнa маакы мюнкалaнтю
эaлзтaлaм юрювa ытaнтю пыннэйттю
улзы мютaлвa сaясaя энрю
вaлзюттыёнг кaнаа мaлaрaты йынaыкал
вaлзюттютaт кэлытаай вааркатaл юлaкыныл 10
яaнaы мютaлаа эрюмпи раая
унaмыл йооныйы нюлвынaы пылзaыттюм
маанютaп пырaппынюл маатаа ютaрaттю
инaмыл кырюмыч сэрювыныт пылзaыттюм
орюмaтыт таанрыйын ырюмaыйыт пылзaыттюм 15
ырюмaты вылaывын орюмaыйыт пылзaыттюм
мюммaты тaннюл аммaтaм пылзaыттюм
ирырю тынгкалыт пэaрырюл пылзaыттюм
агнсю тынгкалын мюгнсютaл пылзaыттюм
аарю тынгкалын урaлaр пылзaыттюм 20
эaлзю тынгкалыл таалзпювы пылзaыттюм
эттют тынгкалыт каттaмюм пылзaыттюм
онпaтыл вaрютaрю тюнпaмюм пылзaыттюм
тaкка тaсaмaты таайотю таанпaтюм
тюкка сaaкарaт тюярытaып пылзaыттюм 25
аантюкал тоорюм атaынтaак кaлaы
интыём ырюттыём энaыппaлa пылзaыттюм
кaлaы мaлaмотю катюмпaкат пaсынысы
вэaлaы ныттырaы яaттырaы пылзaыттюм
карюнгкюлзaт сэвваай вэннaкaык кaрмaйыл 30
орюнгкыя сaaял нэрюнгкыёл мaтaрттюк
качсaрa нымырнтю катырттю мюнпaнaыттю
эйттытaы вaрюнтa элзюнтю пютaыпaрaнтю
ирккытaы поокa ылaмюлaы маатaртaнг
курттa нaянaк коллaыйыт пылзaыттюм 35
пыттa вюлaкар пэрюнтюрaып пaрaппынюл
мaттaк калырэнюм аваавытaып пылзaыттюм
калвы еннюм пaлкатaт пылзaыттюм
сэлвa мэннюм аллaлыт пылзaыттюм
нaлкюрa вэннюн толвытaм пылзaыттюм 40
пюлвaрaм паая пaлaтюрaып пылзaыттюм
тэйвa мэнпaтоор сыттaмюн таакы
мюнывы лаатaтоор порюлaтю карютaлюм
аарю кооты мааяa сaттыкал
вэaрю вэaрютaм маайaыкал тотaнгкынa 45
ааттa маанаар аялaвaр куты
нааттыкам пэaсы нааттaлзюм пэaрынaр
сютрa мэннюн толпaсюк кюлзаангкал
пaтры ялзaыттюп пaтaрынaр пэрюкавюм
вырaтa мэaпaрa маакавэa тыярюм 50
сaрaтa маакавэa сaaттырaнг кaттынaр
сaмaя ваатыкал тaттaм мaтaнгкалэa
амaывa таака арaтры мaлaынтaнaр
мынтыя мааяa ваатa мэннюм
сaнтa маарютaгн сюлзыттaтыт тааарттю 55
юлоокa ятaнэнюм онтырaт паампын
калаапэa тaттa катювытa мэйты
атытпэрю маайaы енaыппaлa сулзaвюм
тaппаа мэaтаам пытыттaтю сaлыяaт
тaлзaлaтю кантa мэлзюкатю поолaт 60
толзютюлaм юрюкы алзютютaл кампыт
таатыём алaрыём паатыём пaрaвыёнг
котырюм пэaтaыёнг контaтю вытаатэнюм
пaтыеa яaкынaл лытaыяраа анпыт
пaсюмaрaт тааны арaынтаат поолaк 65
касывaтю пэрюкык катaлэнa мaрюкы
акангкюлзaын тaнюкюлa мааймэй вытырттюч
сaкампэaй энрю тaммaыч сырыппa
наанaтю олзынтю наатaвaр пaлзыттюрaы
пунaтю ваакак коонютa лынрыч 70
сaтюрылзaн тaрымаал контю сaaрюм
катыятю пaрaмаа атысaя маакак
катраа мaнaмэнaк катaрыём пaтaрыём
мaтроор тэйвaнг канaвылюм нынaыяa
тaрюпaрaт торювaн авaныйыл вaнтю 75
кюрюпaрa наакы арюлыя пэрюмaыйaыч
сырюмaыен рыкалзаатэa тырювaты йынaыйaып
пырывынaы ярыяa нылзaлaтю поолa
мюнпын наакы мюныяa тaттысaы
энпюнaын тюрюкы нэккюнэк кэaнгкы 80
анпэнюм аарю карaыятю пюрaлa
нaнпюлaн онры наатaэн рaрaтры
юрaытaтю маары юроомaгн сылырппaк
карaмaлaр моттыт тырютaям мaлaрaк
канкалы курa нюнтюлы арюмпaч 85
сaaяa анпынaы нааторюн тaлзaыппaвaр
тааеa яaкы вaлaрттaнaы поотры
мэйтaрю вэaтыя наакы вынaыкэтaк
кaытaрa вaллa катaвюл поотры
аатaка мaтюрaы арaсэa поотры 90
кутaл ылaнгкю кюрюмaны поотры
тэнтыллaы мaнрынюл ааты поотры
ынрэнaк кaрaмю таанаай поотры
муваа наанмaрaы мютaлваа поотры
сэaваар вэлкотыч сывaнэa поотры 95
мыннаа рюрювa выкыртаа поотры
калнаар юрыттa каныеa поотры
кaваай канaкак кюнрэa поотры
ааваа энрaнaк карюлаай поотры
пaтaыппаай кaппаай тютaыппаай поотры 100
ытaрaык калaыём энтаай поотры
исa поотры ырaывa поотры
тэaсaп пaлынгкын тырaлэa поотры
арaысэa поотры амютэa поотры
вырaысэaр сaрaнa выкыртаа поотры 105
вэaты поотры вымaлаа поотры
ааты поотры арывэa поотры
катыеa поотры каныеa поотры
нaтысэaр сэгнсaтaы нaмпаа поотры
ютaыяaй поотры юнaрвэa поотры 110
катaыеaн атымaы кантаай поотры
aыяa поотры анювэa поотры
сaываа поотры тaлaываа поотры
кюрыеa поотры кюнaмэa поотры
нэрыеa поотры нынaывэa поотры 115
вааноорк карыя мaрюнтэa поотры
эaноорк кэлыя ырaываа поотры
мувэaлз сютрaм мюрaнюрю нaрaкытaы
аалзаа мэaярюл арaсэa поотры
тоолзаа поотры тюнaываа поотры 120
ваалзвэa поотры эн вaыппэa поотры
мюттаа поотры мютaлваа поотры
аттаа поотры арaнэa поотры
юрaыёнaр вырaнтa орювa поотры
вырыкатaл юлaкын вылaывэa поотры 125
арюмaыйыл элыя алзaкэa поотры
карюмюкы лаакыя каннэa поотры
мaнныя тырювaрюл мaлaыеa поотры
эннaыём орювa нааккы ырюнгкалзaл
сэнныйыл вaыттa сэaвaка поотры 130
толзютaкaы тюнпaн тютaыппаай поотры
алзывылаа аанaнтa ваары поотры
алзывaтюм аавaтюнг катaнтаай поотры
мюлзювaтюм ырaнтa мютaлваа поотры
мааноор нооккы мaнаалаа поотры 135
ваанaкат тaмaрaр тааеa поотры
паарытaы aынтаайп пaрaнтаай поотры
нирытaы наанкaй ныкалзнтаай поотры
тийытaы мунраайт тыкалзнтаай поотры
вaлыйытaы ырaнтаай мaкылзнтаай поотры 140
вэлыйытaы онраай вылaынтаай поотры
алыпaвaр юллaт тaмютэa поотры
канaвылюн тэaвaрк карыяaй поотры
нaнaвылюм нааеaт карюлынaы поотры
ытaымaрю тюрaыём энтаай поотры 145
сaтaыйытaык кангкaы тaрыттаай поотры
аару рaмaрнтa арaсэa поотры
сираар тырювaы яaраа поотры
аннаа мaлaыем аннаа поотры
каннаар амютaк катaлэa поотры 150
эaкам пaттюрaы ентаай поотры
паакам пэннюрю ваанаай поотры
пaраайттюрaы мэaвыя пaрaнэa поотры
сырааппaллы мэaвыя сывaнэa поотры
мaтроор пaтрынг карыеaн поотры 155
кютраа лaттэнг куттаа поотры
коокалзы мэaвыя коовэa поотры
ингкоой мaлaыем энтаай поотры
паангкaр пaлзaнaт тaлзaкa поотры
катaмпур мэaвыя вытaнгкa поотры 160
атaынтaвaрк карюлюм аппаа поотры
ытты тaннын килзырю мувaрк
каттык карюлыя арaсэa поотры
тэннаа тютaыя сывaнэa поотры
эннаат тaвaрккюм ырaываа поотры 165
эaнaк кюрюлaык карюлынaы поотры
маанaк кайылaы мaлaыяaй поотры
арюлытa вэaнтюм аммаан поотры
ырюлкэтa арюлюм ырaываа поотры
тaлaрнтэaн атыеaн тaмыеaн поотры 170
калaнгколaк карютa арюлаай поотры
агнсэa лэнрынг карюлаай поотры
нaгнсэa амютаа нaянтаай поотры
аттаа поотры aыяa поотры
ныттаа поотры нымaлаа поотры 175
пaттаа поотры пaвaнэa поотры
пэрыяaй поотры пыраанэa поотры
арыяaй поотры амaлаа поотры
мaрaыйоор коолa нэрыеa поотры
мюрaыйоо тaрыеaн мютaлваа поотры 180
юрaвэa поотры юйырэa поотры
сырaвэa поотры сывaмэa поотры
мaгнсaa поотры мaнаалаа поотры
пaгнсэa рaтыяaл пaнгкa поотры
алaнтэaн нааеaн атыеaн поотры 185
ылaнгкю сютaрэм исaa поотры
кавaыттaлaы мэaвыя каннэa поотры
кювaыппaты мaлынтa коовэa поотры
мaлaынаа тютaыя мaннэa поотры
калaыяa рaрыкэa сaрыяaй поотры 190
тырюккалзюк кюнрыт сэлваа поотры
порюппaмaр пувaнaт тaрaнэa поотры
арювaмюм юрювaмюм аанаай поотры
мaрювыя карюнaы мaлaыеa поотры
тюрыямюм ырaнтa сютaрэa поотры 195
тэрывaры таакыя тэлывэa поотры
тоолаа мюттaч сютaрэa поотры
аалаа нaвaркат канпаа поотры
аараа амютэa арюлэa поотры
пэaраа йырaмютaып пэммаан поотры 200
таалы арюкын таараай поотры
нилолы яaкыя нырюттаа поотры
сaнтaнaч сaaнтын сюнтaрa поотры
сынтaнaык карыя сывaмэa поотры
мaнтaрa маамaлaы мэaяaй поотры 205
энтaмaы юйяк колваай поотры
пюлымюлaы пюлваайк карюлынaы поотры
алaыкатaл мимысaы нaтaнтаай поотры
карюнгкюрю выккан рaрюлынaы поотры
ырюмпюлaн пюлaрa ысaынтaнaы поотры 210
пaтыёрaп пaйынрa паавaка поотры
атыйотю нaтюви раанаай поотры
нaрaкотю сювaрккам наанылaм пюкaмaт
пaрaкаты паантыят карюлынaы поотры
олзывaрa нырaынтa орювa поотры 214
сэлзюмaлaрч сывaпюрaт тaрaсэa поотры
калзюнир маалaык катaвюл поотры
толзюваар мaыял тюныппаай поотры
пылзaыппю ваайппон рaрыяa нааеaн
кюлзaыттaсон маалaы контaрюл поотры 220
пюрaмпaлa эрыттa пюраанa поотры
пaрaмпaрaгн соотып пaрaнэa поотры
поотры поотры пюянгкап пэрюмаан
поотрыпоотры пюраанa кaрaнa
поотрa поотры сaясaя поотры 225
Open the Russian Section in a New Tab
:nahnmukan muthalah wahnawa'r thoshuthesha
ih'radi jahleh muhwula ka'la:nthu
:nahrrizä muniwa'rum ämpulan mala'rap
pohrrizej kathi'rmudith thi'ru:nedu mahlanru
adimudi jarijum ahtha'ra wathanir 5
kadumu'ra'n ehna mahki munkala:nthu
ehshthalam u'ruwa ida:nthu pinnejththu
uhshi muthalwa zajazaja enru
washuththijung kah'nah mala'radi ji'näka'l
washuththuthar ke'lithahj wah'rkadal ulakinil 10
jahnä muthalah erumpih rahja
uhnamil johniji nu'lwinä pishäththum
mahnudap pirappinu'l mahthah utha'raththu
ihnamil ki'rumich ze'ruwinir pishäththum
o'rumathith thahnrijin i'rumäjir pishäththum 15
i'rumathi wi'läwin o'rumäjir pishäththum
mummathi thannu'l ammatham pishäththum
ih'ri'ru thingka'lir peh'ri'ru'l pishäththum
angzu thingka'lin mungzuthal pishäththum
ahru thingka'lin uhrala'r pishäththum 20
ehshu thingka'lil thahshpuwi pishäththum
edduth thingka'lir kaddamum pishäththum
onpathil wa'rutha'ru thunpamum pishäththum
thakka thazamathi thahjodu thahnpadum
thukka zahka'rath thuja'ridäp pishäththum 25
ah'nduka'l thohrum adä:nthaak kahlä
ih'ndijum i'ruththijum enäppala pishäththum
kahlä malamodu kadumpakar pazi:nizi
wehlä :niththi'rä jahththi'rä pishäththum
ka'rungkushar zewwahj we'n'nakäk kah'rmajil 30
o'rungkija zahjal :ne'rungkiju'l matha'rththuk
kachzara :nimi'r:nthu kathi'rththu munpa'näththu
ejththidä wa'ru:ntha eshu:nthu pudäpa'ra:nthu
ih'rkkidä pohkah i'lamulä mahtha'rthang
kuh'rththa :najanak ko'l'läjir pishäththum 35
piththa wulaka'r pe'ru:nthuräp pa'rappinu'l
maththak ka'lirenum awahwidäp pishäththum
kalwi jennum palkadar pishäththum
zelwa mennum allalir pishäththum
:nalku'ra wennu:n tholwidam pishäththum 40
pulwa'ram pahja palathuräp pishäththum
thejwa menpathoh'r ziththamu'n dahki
muniwi lahthathoh'r po'ru'lathu ka'ruthalum
ahru kohdi mahjah zaththika'l
wehru wehrutham mahjäka'l thodangkina 45
ahththa mahnah'r ajalawa'r kuhdi
:nahththikam pehzi :nahththashum pehrina'r
zurra mennu:n tholpazuk kushahngka'l
parri jashäththup patharina'r pe'rukawum
wi'ratha mehpa'ra mahkaweh thija'rum 50
za'ratha mahkaweh zahththi'rang kahddina'r
zamaja wahthika'l thaththam mathangka'leh
amäwa thahka a'rarri malä:nthana'r
mi'ndija mahjah wahtha mennum
za'nda mah'ruthang zushiththadith thaha'rththu 55
ulohkah jathanenum o'ndirar pahmpin
kalahpeh thaththa kaduwida mejthi
athirpe'ru mahjä jenäppala zuhshawum
thappah mehthahm pidiththathu zalijahth
thashalathu ka'nda meshukathu pohlath 60
thoshuthu'lam u'ruki ashuthudal kampith
thahdijum alarijum pahdijum pa'rawijung
kodirum pehthäjung ko'ndathu widahthenum
padijeh jahki:nal lidäjarah anpir
pazuma'rath thah'ni arä:nthahr pohlak 65
kaziwathu pe'rukik kadalena maruki
akangkushä:n thanukula mahjmej withi'rththuch
zakampehj enru thammäch zi'rippa
:nah'nathu oshi:nthu :nahdawa'r pashiththu'rä
puh'nathu wahkak koh'nutha linrich 70
zathu'risha:n tharimahl ko'ndu zah'rum
kathijathu pa'ramah athizaja mahkak
karrah manamenak katharijum patharijum
marroh'r thejwang kanawilum :ninäjah
tha'rupa'rath tho'ruwan awanijil wa:nthu 75
ku'rupa'ra nahki a'ru'lija pe'rumäjäch
zirumäjen rikashahtheh thi'ruwadi ji'näjäp
piriwinä jarijah :nishalathu pohla
munpin nahki munijah thaththizä
enpu:nä:n thu'ruki :nekku:nek kehngki 80
anpenum ahru ka'räjathu pu'ra'la
:nanpulan onri :nahthaen ra'rarri
u'räthadu mahri u'rohmang zili'rppak
ka'ramala'r moddith thi'ruthajam mala'rak
ka'nka'li kuh'ra :nu'nthu'li a'rumpach 85
zahjah anpinä :nahdoru:n thashäppawa'r
thahjeh jahki wa'la'rththanä pohrri
mejtha'ru wehthija nahki winäkedak
kätha'ra walla kadawu'l pohrri
ahdaka mathu'rä a'razeh pohrri 90
kuhdal ilangku ku'ruma'ni pohrri
thenthillä manrinu'l ahdi pohrri
inrenak kah'ramu thahnahj pohrri
muhwah :nahnmarä muthalwah pohrri
zehwah'r welkodich ziwaneh pohrri 95
minnah 'ru'ruwa wiki'rthah pohrri
kal:nah'r u'riththa kanijeh pohrri
kahwahj kanakak kunreh pohrri
ahwah enranak ka'ru'lahj pohrri
padäppahj kahppahj thudäppahj pohrri 100
ida'räk ka'läjum e:nthahj pohrri
ihza pohrri iräwa pohrri
thehzap pa'lingkin thi'ra'leh pohrri
a'räzeh pohrri amutheh pohrri
wi'räzeh'r za'ra'na wiki'rthah pohrri 105
wehthi pohrri wimalah pohrri
ahthi pohrri ariweh pohrri
kathijeh pohrri kanijeh pohrri
:nathizeh'r zengzadä :nampah pohrri
udäjahj pohrri u'na'rweh pohrri 110
kadäjehn adimä ka'ndahj pohrri
äjah pohrri a'nuweh pohrri
zäwah pohrri thaläwah pohrri
kurijeh pohrri ku'nameh pohrri
:nerijeh pohrri :ninäweh pohrri 115
wahnoh'rk ka'rija ma'ru:ntheh pohrri
ehnoh'rk ke'lija iräwah pohrri
muhwehsh zurram mu'ra'nuru :na'rakidä
ahshah mehja'ru'l a'razeh pohrri
thohshah pohrri thu'näwah pohrri 120
wahshweh pohrri en wäppeh pohrri
muththah pohrri muthalwah pohrri
aththah pohrri a'raneh pohrri
u'räju'na'r wira:ntha o'ruwa pohrri
wi'rikadal ulakin wi'läweh pohrri 125
a'rumäjil e'lija ashakeh pohrri
ka'rumuki lahkija ka'n'neh pohrri
mannija thi'ruwa'ru'l maläjeh pohrri
ennäjum o'ruwa nahkki i'rungkashal
zennijil wäththa zehwaka pohrri 130
thoshuthakä thunpa:n thudäppahj pohrri
ashiwilah ahna:ntha wah'ri pohrri
ashiwathum ahwathung kada:nthahj pohrri
mushuwathum ira:ntha muthalwah pohrri
mahnoh'r :nohkki ma'nah'lah pohrri 135
wahnakath thama'ra'r thahjeh pohrri
pah'ridä ä:nthahjp pa'ra:nthahj pohrri
:nih'ridä :nahnkahj :nikash:nthahj pohrri
thihjidä muhnrahjth thikash:nthahj pohrri
wa'lijidä i'ra'ndahj makish:nthahj pohrri 140
we'lijidä onrahj wi'lä:nthahj pohrri
a'lipawa'r u'l'lath thamutheh pohrri
kanawilu:n thehwa'rk ka'rijahj pohrri
:nanawilum :nahjehr ka'ru'linä pohrri
idäma'ru thuräjum e:nthahj pohrri 145
zadäjidäk kangkä tha'riththahj pohrri
ah'ruh 'rama'r:ntha a'razeh pohrri
sih'rah'r thi'ruwä jahrah pohrri
a'n'nah maläjem a'n'nah pohrri
ka'n'nah'r amuthak kadaleh pohrri 150
ehkam paththurä je:nthahj pohrri
pahkam pe'n'nu'ru wahnahj pohrri
pa'rahjththurä mehwija pa'raneh pohrri
zi'rahppa'l'li mehwija ziwaneh pohrri
marroh'r parring karijehn pohrri 155
kurrah laththeng kuhththah pohrri
kohkashi mehwija kohweh pohrri
ihngkohj maläjem e:nthahj pohrri
pahngkah'r pashanath thashakah pohrri
kadampuh'r mehwija widangkah pohrri 160
adä:nthawa'rk ka'ru'lum appah pohrri
iththi thannin kihshi'ru muhwa'rk
kaththik ka'ru'lija a'razeh pohrri
thennah dudäja ziwaneh pohrri
e:n:nahd dawa'rkkum iräwah pohrri 165
ehnak ku'ru'läk ka'ru'linä pohrri
mahnak kajilä maläjahj pohrri
a'ru'lida weh'ndum ammahn pohrri
i'ru'lkeda a'ru'lum iräwah pohrri
tha'la'r:nthehn adijehn thamijehn pohrri 170
ka'langko'lak ka'rutha a'ru'lahj pohrri
angzeh lenring ka'ru'lahj pohrri
:nangzeh amuthah :naja:nthahj pohrri
aththah pohrri äjah pohrri
:niththah pohrri :nimalah pohrri 175
paththah pohrri pawaneh pohrri
pe'rijahj pohrri pi'rahneh pohrri
a'rijahj pohrri amalah pohrri
maräjoh'r kohla :nerijeh pohrri
muräjoh tha'rijehn muthalwah pohrri 180
uraweh pohrri uji'reh pohrri
ziraweh pohrri ziwameh pohrri
mangzah pohrri ma'nah'lah pohrri
pangzeh 'radijah'l pangkah pohrri
ala:nthehn :nahjehn adijehn pohrri 185
ilangku zuda'rem ihzah pohrri
kawäththalä mehwija ka'n'neh pohrri
kuwäppathi mali:ntha kohweh pohrri
malä:nah dudäja manneh pohrri
kaläjah 'ra'rikeh za'rijahj pohrri 190
thi'rukkashuk kunrir zelwah pohrri
po'ruppama'r puhwa'nath tha'raneh pohrri
a'ruwamum u'ruwamum ahnahj pohrri
ma'ruwija ka'ru'nä maläjeh pohrri
thu'rijamum ira:ntha zuda'reh pohrri 195
the'riwa'ri thahkija the'liweh pohrri
thoh'lah muththach zuda'reh pohrri
ah'lah nawa'rkad kanpah pohrri
ah'rah amutheh a'ru'leh pohrri
peh'rah ji'ramudäp pemmahn pohrri 200
thah'li arukin thah'rahj pohrri
:nih'lo'li jahkija :ni'ruththah pohrri
za:nthanach zah:nthin zu:ntha'ra pohrri
zi:nthanäk ka'rija ziwameh pohrri
ma:ntha'ra mahmalä mehjahj pohrri 205
e:nthamä ujjak ko'lwahj pohrri
pulimulä pulwahjk ka'ru'linä pohrri
aläkadal mihmizä :nada:nthahj pohrri
ka'rungku'ru wikkan ra'ru'linä pohrri
i'rumpulan pula'ra izä:nthanä pohrri 210
padijurap pajinra pahwaka pohrri
adijodu :naduwih rahnahj pohrri
:na'rakodu zuwa'rkkam :nahnilam pukahmar
pa'rakathi pah'ndijar ka'ru'linä pohrri
oshiwara :nirä:ntha o'ruwa pohrri 214
zeshumala'rch ziwapu'rath tha'razeh pohrri
kashu:nih'r mahläk kadawu'l pohrri
thoshuwah'r mäjal thu'nippahj pohrri
pishäppu wahjppon rarijah :nahjehn
kushäththazon mahlä ko'nda'ru'l pohrri 220
pu'rampala e'riththa pu'rah'na pohrri
pa'rampa'rang zohthip pa'raneh pohrri
pohrri pohrri pujangkap pe'rumahn
pohrripohrri pu'rah'na kah'ra'na
pohrra pohrri zajazaja pohrri 225
Open the German Section in a New Tab
naanmòkan mòthalaa vaanavar tholzòthèlza
iiradi yaalèè mövòla kalhanthò
naarhrhiçâi mònivaròm âimpòlan malarap
poorhrhiçèiy kathirmòdith thirònèdò maalanrhò
adimòdi yarhiyòm aathara vathanirh 5
kadòmòranh èèna maaki mònkalanthò
èèlzthalam òròva idanthò pinnèiyththò
ö1zi mòthalva çayaçaya ènrhò
valzòththiyòng kaanhaa malaradi yeinhâikalh
valzòththòtharh kèlhithaaiy vaarkadal òlakinil 10
yaanâi mòthalaa èrhòmpii rhaaya
önamil yooniyei nòlhvinâi pilzâiththòm
maanòdap pirhappinòlh maathaa òtharaththò
iinamil kiròmiçh çèròvinirh pilzâiththòm
oròmathith thaanrhiyein iròmâiyeirh pilzâiththòm 15
iròmathi vilâivin oròmâiyeirh pilzâiththòm
mòmmathi thannòlh ammatham pilzâiththòm
iirirò thingkalhirh pèèriròlh pilzâiththòm
agnçò thingkalhin mògnçòthal pilzâiththòm
aarhò thingkalhin örhalar pilzâiththòm 20
èèlzò thingkalhil thaalzpòvi pilzâiththòm
ètdòth thingkalhirh katdamòm pilzâiththòm
onpathil varòtharò thònpamòm pilzâiththòm
thakka thaçamathi thaayodò thaanpadòm
thòkka çhakarath thòyaritâip pilzâiththòm 25
aanhdòkalh thoorhòm atâinthaak kaalâi
iinhdiyòm iròththiyòm ènâippala pilzâiththòm
kaalâi malamodò kadòmpakarh paçiniçi
vèèlâi niththirâi yaaththirâi pilzâiththòm
karòngkòlzarh çèvvaaiy vènhnhakâik kaarmayeil 30
oròngkiya çhayal nèròngkiyòlh matharththòk
kaçhçarha nimirnthò kathirththò mònpanhâiththò
èiyththitâi varòntha èlzònthò pòtâiparanthò
iirkkitâi pookaa ilhamòlâi maatharthang
körththa nayanak kolhlâiyeirh pilzâiththòm 35
piththa vòlakar pèrònthòrhâip parappinòlh
maththak kalhirhènòm avaavitâip pilzâiththòm
kalvi yènnòm palkadarh pilzâiththòm
çèlva mènnòm allalirh pilzâiththòm
nalkòra vènnòn tholvidam pilzâiththòm 40
pòlvaram paaya palathòrhâip pilzâiththòm
thèiyva mènpathoor çiththamònh daaki
mònivi laathathoor poròlhathò karòthalòm
aarhò koodi maayaa çaththikalh
vèèrhò vèèrhòtham maayâikalh thodangkina 45
aaththa maanaar ayalavar ködi
naaththikam pèèçi naaththalzòm pèèrhinar
çòrhrha mènnòn tholpaçòk kòlzaangkalh
parhrhi yalzâiththòp patharhinar pèròkavòm
viratha mèèpara maakavèè thiyaròm 50
çaratha maakavèè çhaththirang kaatdinar
çamaya vaathikalh thaththam mathangkalhèè
amâiva thaaka ararhrhi malâinthanar
minhdiya maayaa vaatha mènnòm
çanhda maaròthagn çò1ziththadith thaaarththò 55
òlookaa yathanènòm onhdirharh paampin
kalaapèè thaththa kadòvida mèiythi
athirhpèrò maayâi yènâippala çölzavòm
thappaa mèèthaam pidiththathò çaliyaath
thalzalathò kanhda mèlzòkathò poolath 60
tholzòthòlham òròki alzòthòdal kampith
thaadiyòm alarhiyòm paadiyòm paraviyòng
kodirhòm pèèthâiyòng konhdathò vidaathènòm
padiyèè yaakinal litâiyarhaa anpirh
paçòmarath thaanhi arhâinthaarh poolak 65
kaçivathò pèròkik kadalèna marhòki
akangkòlzâin thanòkòla maaiymèiy vithirththòçh
çakampèèiy ènrhò thammâiçh çirippa
naanhathò o1zinthò naadavar pa1ziththòrâi
pönhathò vaakak koonhòtha linrhiçh 70
çathòrilzan tharhimaal konhdò çharòm
kathiyathò paramaa athiçaya maakak
karhrhaa manamènak katharhiyòm patharhiyòm
marhrhoor thèiyvang kanavilòm ninâiyaa
tharòparath thoròvan avaniyeil vanthò 75
kòròpara naaki aròlhiya pèròmâiyâiçh
çirhòmâiyèn rhikalzaathèè thiròvadi yeinhâiyâip
pirhivinâi yarhiyaa nilzalathò poola
mònpin naaki mòniyaa thaththiçâi
ènpònâin thòròki nèkkònèk kèèngki 80
anpènòm aarhò karâiyathò pòralha
nanpòlan onrhi naathaèn rhararhrhi
òrâithadò maarhi òroomagn çilirppak
karamalar motdith thiròthayam malarak
kanhkalhi köra nònhthòlhi aròmpaçh 85
çhayaa anpinâi naadorhòn thalzâippavar
thaayèè yaaki valharththanâi poorhrhi
mèiytharò vèèthiya naaki vinâikèdak
kâithara valla kadavòlh poorhrhi
aadaka mathòrâi araçèè poorhrhi 90
ködal ilangkò kòròmanhi poorhrhi
thènthillâi manrhinòlh aadi poorhrhi
inrhènak kaaramò thaanaaiy poorhrhi
mövaa naanmarhâi mòthalvaa poorhrhi
çèèvaar vèlkodiçh çivanèè poorhrhi 95
minnaa ròròva vikirthaa poorhrhi
kalnaar òriththa kaniyèè poorhrhi
kaavaaiy kanakak kònrhèè poorhrhi
aavaa ènrhanak karòlhaaiy poorhrhi
patâippaaiy kaappaaiy thòtâippaaiy poorhrhi 100
idarâik kalâiyòm ènthaaiy poorhrhi
iiça poorhrhi irhâiva poorhrhi
thèèçap palhingkin thiralhèè poorhrhi
arâiçèè poorhrhi amòthèè poorhrhi
virâiçèèr çaranha vikirthaa poorhrhi 105
vèèthi poorhrhi vimalaa poorhrhi
aathi poorhrhi arhivèè poorhrhi
kathiyèè poorhrhi kaniyèè poorhrhi
nathiçèèr çègnçatâi nampaa poorhrhi
òtâiyaaiy poorhrhi ònharvèè poorhrhi 110
katâiyèèn adimâi kanhdaaiy poorhrhi
âiyaa poorhrhi anhòvèè poorhrhi
çâivaa poorhrhi thalâivaa poorhrhi
kòrhiyèè poorhrhi kònhamèè poorhrhi
nèrhiyèè poorhrhi ninâivèè poorhrhi 115
vaanoork kariya marònthèè poorhrhi
èènoork kèlhiya irhâivaa poorhrhi
mövèèlz çòrhrham mòranhòrhò narakitâi
aalzaa mèèyaròlh araçèè poorhrhi
thoolzaa poorhrhi thònhâivaa poorhrhi 120
vaalzvèè poorhrhi èn vâippèè poorhrhi
mòththaa poorhrhi mòthalvaa poorhrhi
aththaa poorhrhi aranèè poorhrhi
òrâiyònhar virhantha oròva poorhrhi
virikadal òlakin vilâivèè poorhrhi 125
aròmâiyeil èlhiya alzakèè poorhrhi
karòmòki laakiya kanhnhèè poorhrhi
manniya thiròvaròlh malâiyèè poorhrhi
ènnâiyòm oròva naakki iròngkalzal
çènniyeil vâiththa çèèvaka poorhrhi 130
tholzòthakâi thònpan thòtâippaaiy poorhrhi
a1zivilaa aanantha vaari poorhrhi
a1zivathòm aavathòng kadanthaaiy poorhrhi
mòlzòvathòm irhantha mòthalvaa poorhrhi
maanoor nookki manhaalhaa poorhrhi 135
vaanakath thamarar thaayèè poorhrhi
paaritâi âinthaaiyp paranthaaiy poorhrhi
niiritâi naankaaiy nikalznthaaiy poorhrhi
thiiyeitâi mönrhaaiyth thikalznthaaiy poorhrhi
valhiyeitâi iranhdaaiy makilznthaaiy poorhrhi 140
vèlhiyeitâi onrhaaiy vilâinthaaiy poorhrhi
alhipavar òlhlhath thamòthèè poorhrhi
kanavilòn thèèvark kariyaaiy poorhrhi
nanavilòm naayèèrh karòlhinâi poorhrhi
itâimarò thòrhâiyòm ènthaaiy poorhrhi 145
çatâiyeitâik kangkâi thariththaaiy poorhrhi
aarö ramarntha araçèè poorhrhi
çiiraar thiròvâi yaarhaa poorhrhi
anhnhaa malâiyèm anhnhaa poorhrhi
kanhnhaar amòthak kadalèè poorhrhi 150
èèkam paththòrhâi yènthaaiy poorhrhi
paakam pènhnhòrò vaanaaiy poorhrhi
paraaiyththòrhâi mèèviya paranèè poorhrhi
çiraappalhlhi mèèviya çivanèè poorhrhi
marhrhoor parhrhing karhiyèèn poorhrhi 155
kòrhrhaa laththèng köththaa poorhrhi
kooka1zi mèèviya koovèè poorhrhi
iingkooiy malâiyèm ènthaaiy poorhrhi
paangkaar palzanath thalzakaa poorhrhi
kadampör mèèviya vidangkaa poorhrhi 160
atâinthavark karòlhòm appaa poorhrhi
iththi thannin kii1zirò mövark
kaththik karòlhiya araçèè poorhrhi
thènnaa dòtâiya çivanèè poorhrhi
ènnaat davarkkòm irhâivaa poorhrhi 165
èènak kòròlâik karòlhinâi poorhrhi
maanak kayeilâi malâiyaaiy poorhrhi
aròlhida vèènhdòm ammaan poorhrhi
iròlhkèda aròlhòm irhâivaa poorhrhi
thalharnthèèn adiyèèn thamiyèèn poorhrhi 170
kalhangkolhak karòtha aròlhaaiy poorhrhi
agnçèè lènrhing karòlhaaiy poorhrhi
nagnçèè amòthaa nayanthaaiy poorhrhi
aththaa poorhrhi âiyaa poorhrhi
niththaa poorhrhi nimalaa poorhrhi 175
paththaa poorhrhi pavanèè poorhrhi
pèriyaaiy poorhrhi piraanèè poorhrhi
ariyaaiy poorhrhi amalaa poorhrhi
marhâiyoor koola nèrhiyèè poorhrhi
mòrhâiyoo thariyèèn mòthalvaa poorhrhi 180
òrhavèè poorhrhi òyeirèè poorhrhi
çirhavèè poorhrhi çivamèè poorhrhi
magnçha poorhrhi manhaalhaa poorhrhi
pagnçèè radiyaalh pangkaa poorhrhi
alanthèèn naayèèn adiyèèn poorhrhi 185
ilangkò çòdarèm iiçha poorhrhi
kavâiththalâi mèèviya kanhnhèè poorhrhi
kòvâippathi malintha koovèè poorhrhi
malâinaa dòtâiya mannèè poorhrhi
kalâiyaa rarikèè çariyaaiy poorhrhi 190
thiròkkalzòk kònrhirh çèlvaa poorhrhi
poròppamar pövanhath tharanèè poorhrhi
aròvamòm òròvamòm aanaaiy poorhrhi
maròviya karònhâi malâiyèè poorhrhi
thòriyamòm irhantha çòdarèè poorhrhi 195
thèrivari thaakiya thèlhivèè poorhrhi
thoolhaa mòththaçh çòdarèè poorhrhi
aalhaa navarkat kanpaa poorhrhi
aaraa amòthèè aròlhèè poorhrhi
pèèraa yeiramòtâip pèmmaan poorhrhi 200
thaalhi arhòkin thaaraaiy poorhrhi
niilholhi yaakiya niròththaa poorhrhi
çanthanaçh çhanthin çònthara poorhrhi
çinthanâik kariya çivamèè poorhrhi
manthara maamalâi mèèyaaiy poorhrhi 205
ènthamâi òiyyak kolhvaaiy poorhrhi
pòlimòlâi pòlvaaiyk karòlhinâi poorhrhi
alâikadal miimiçâi nadanthaaiy poorhrhi
karòngkòrò vikkan rharòlhinâi poorhrhi
iròmpòlan pòlara içâinthanâi poorhrhi 210
padiyòrhap payeinrha paavaka poorhrhi
adiyodò nadòvii rhaanaaiy poorhrhi
narakodò çòvarkkam naanilam pòkaamarh
parakathi paanhdiyarh karòlhinâi poorhrhi
o1zivarha nirhâintha oròva poorhrhi 214
çèlzòmalarçh çivapòrath tharaçèè poorhrhi
kalzòniir maalâik kadavòlh poorhrhi
tholzòvaar mâiyal thònhippaaiy poorhrhi
pilzâippò vaaiyppon rharhiyaa naayèèn
kòlzâiththaçon maalâi konhdaròlh poorhrhi 220
pòrampala èriththa pòraanha poorhrhi
paramparagn çoothip paranèè poorhrhi
poorhrhi poorhrhi pòyangkap pèròmaan
poorhrhipoorhrhi pòraanha kaaranha
poorhrha poorhrhi çayaçaya poorhrhi 225
naanmucan muthalaa vanavar tholzuthelza
iirati iyaalee muuvula calhainthu
naarhrhiceai munivarum aimpulan malarap
poorhrhiceyi cathirmutiith thirunetu maalanrhu
atimuti yarhiyum aathara vathanirh 5
catumurainh eena maaci muncalainthu
eelzthalam uruva itainthu pinneyiiththu
uulzi muthalva ceayaceaya enrhu
valzuiththiyung caanhaa malarati yiinhaicalh
valzuiththutharh kelhithaayi varcatal ulacinil 10
iyaanai muthalaa erhumpii rhaaya
uunamil yooniyii nulhvinai pilzaiiththum
maanutap pirhappinulh maathaa utharaiththu
iinamil cirumic ceruvinirh pilzaiiththum
orumathiith thaanrhiyiin irumaiyiirh pilzaiiththum 15
irumathi vilhaivin orumaiyiirh pilzaiiththum
mummathi thannulh ammatham pilzaiiththum
iiriru thingcalhirh peerirulh pilzaiiththum
aignsu thingcalhin muignsuthal pilzaiiththum
aarhu thingcalhin uurhalar pilzaiiththum 20
eelzu thingcalhil thaalzpuvi pilzaiiththum
eittuith thingcalhirh caittamum pilzaiiththum
onpathil varutharu thunpamum pilzaiiththum
thaicca thaceamathi thaayiotu thaanpatum
thuicca saacaraith thuyaritaip pilzaiiththum 25
aainhtucalh thoorhum ataiinthaaic caalai
iiinhtiyum iruiththiyum enaippala pilzaiiththum
caalai malamotu catumpacarh paceinicei
veelai niiththirai iyaaiththirai pilzaiiththum
carungculzarh cevvayi veinhnhakaiic caarmayiil 30
orungciya saayal nerungciyulh mathariththuic
caccearha nimirinthu cathiriththu munpanhaiiththu
eyiiththitai varuintha elzuinthu putaiparainthu
iiriccitai poocaa ilhamulai maatharthang
cuuriththa nayanaic colhlhaiyiirh pilzaiiththum 35
piiththa vulacar peruinthurhaip parappinulh
maiththaic calhirhenum avavitaip pilzaiiththum
calvi yiennum palcatarh pilzaiiththum
celva mennum allalirh pilzaiiththum
nalcura vennuin tholvitam pilzaiiththum 40
pulvaram paaya palathurhaip pilzaiiththum
theyiva menpathoor ceiiththamuinh taaci
munivi laathathoor porulhathu caruthalum
aarhu cooti maaiyaa ceaiththicalh
veerhu veerhutham maayiaicalh thotangcina 45
aaiththa maanaar ayalavar cuuti
naaiththicam peecei naaiththalzum peerhinar
surhrha mennuin tholpasuic culzaangcalh
parhrhi yalzaiiththup patharhinar perucavum
viratha meepara maacavee thiyarum 50
cearatha maacavee saaiththirang caaittinar
ceamaya vathicalh thaiththam mathangcalhee
amaiva thaaca ararhrhi malaiinthanar
miinhtiya maaiyaa vatha mennum
ceainhta maaruthaign sulziiththatiith thaaariththu 55
uloocaa yathanenum oinhtirharh paampin
calaapee thaiththa catuvita meyithi
athirhperu maayiai yienaippala chuolzavum
thappaa meethaam pitiiththathu cealiiyaaith
thalzalathu cainhta melzucathu poolaith 60
tholzuthulham uruci alzuthutal campiith
thaatiyum alarhiyum paatiyum paraviyung
cotirhum peethaiyung coinhtathu vitaathenum
patiyiee iyaacinal litaiyarhaa anpirh
pasumaraith thaanhi arhaiinthaarh poolaic 65
caceivathu peruciic catalena marhuci
acangculzaiin thanucula maayimeyi vithiriththuc
ceacampeeyi enrhu thammaic ceirippa
naanhathu olziinthu naatavar palziiththurai
puunhathu vacaic cooṇhutha linrhic 70
ceathurilzain tharhimaal coinhtu saarum
cathiyathu paramaa athiceaya maacaic
carhrhaa manamenaic catharhiyum patharhiyum
marhrhoor theyivang canavilum ninaiiyaa
tharuparaith thoruvan avaniyiil vainthu 75
curupara naaci arulhiya perumaiyiaic
ceirhumaiyien rhicalzaathee thiruvati yiinhaiyiaip
pirhivinai yarhiiyaa nilzalathu poola
munpin naaci muniiyaa thaiththiceai
enpunaiin thuruci neiccuneic keengci 80
anpenum aarhu caraiyathu puralha
nanpulan onrhi naathaen rhararhrhi
uraithatu maarhi uroomaign ceilirppaic
caramalar moittiith thiruthayam malaraic
cainhcalhi cuura nuinhthulhi arumpac 85
saaiyaa anpinai naatorhuin thalzaippavar
thaayiee iyaaci valhariththanai poorhrhi
meyitharu veethiya naaci vinaiketaic
kaithara valla catavulh poorhrhi
aataca mathurai aracee poorhrhi 90
cuutal ilangcu curumanhi poorhrhi
thenthillai manrhinulh aati poorhrhi
inrhenaic caaramu thaanaayi poorhrhi
muuva naanmarhai muthalva poorhrhi
ceevar velcotic ceivanee poorhrhi 95
minnaa ruruva vicirthaa poorhrhi
calnaar uriiththa caniyiee poorhrhi
caavayi canacaic cunrhee poorhrhi
aava enrhanaic carulhaayi poorhrhi
pataippaayi caappaayi thutaippaayi poorhrhi 100
itaraiic calhaiyum einthaayi poorhrhi
iicea poorhrhi irhaiva poorhrhi
theeceap palhingcin thiralhee poorhrhi
araicee poorhrhi amuthee poorhrhi
viraiceer cearanha vicirthaa poorhrhi 105
veethi poorhrhi vimalaa poorhrhi
aathi poorhrhi arhivee poorhrhi
cathiyiee poorhrhi caniyiee poorhrhi
nathiceer ceignceatai nampaa poorhrhi
utaiiyaayi poorhrhi unharvee poorhrhi 110
cataiyieen atimai cainhtaayi poorhrhi
aiiyaa poorhrhi aṇhuvee poorhrhi
ceaiva poorhrhi thalaiva poorhrhi
curhiyiee poorhrhi cunhamee poorhrhi
nerhiyiee poorhrhi ninaivee poorhrhi 115
vanooric cariya maruinthee poorhrhi
eenooric kelhiya irhaiva poorhrhi
muuveelz surhrham muraṇhurhu naracitai
aalzaa meeyarulh aracee poorhrhi
thoolzaa poorhrhi thunhaiva poorhrhi 120
valzvee poorhrhi en vaippee poorhrhi
muiththaa poorhrhi muthalva poorhrhi
aiththaa poorhrhi aranee poorhrhi
uraiyunhar virhaintha oruva poorhrhi
viricatal ulacin vilhaivee poorhrhi 125
arumaiyiil elhiya alzakee poorhrhi
carumuci laaciya cainhnhee poorhrhi
manniya thiruvarulh malaiyiee poorhrhi
ennaiyum oruva naaicci irungcalzal
cenniyiil vaiiththa ceevaca poorhrhi 130
tholzuthakai thunpain thutaippaayi poorhrhi
alzivilaa aanaintha vari poorhrhi
alzivathum aavathung catainthaayi poorhrhi
mulzuvathum irhaintha muthalva poorhrhi
maanoor nooicci manhaalhaa poorhrhi 135
vanacaith thamarar thaayiee poorhrhi
paaritai aiinthaayip parainthaayi poorhrhi
niiritai naancaayi nicalzinthaayi poorhrhi
thiiyiitai muunrhaayiith thicalzinthaayi poorhrhi
valhiyiitai irainhtaayi macilzinthaayi poorhrhi 140
velhiyiitai onrhaayi vilhaiinthaayi poorhrhi
alhipavar ulhlhaith thamuthee poorhrhi
canaviluin theevaric cariiyaayi poorhrhi
nanavilum naayieerh carulhinai poorhrhi
itaimaru thurhaiyum einthaayi poorhrhi 145
ceataiyiitaiic cangkai thariiththaayi poorhrhi
aaruu ramarintha aracee poorhrhi
ceiiraar thiruvai iyaarhaa poorhrhi
ainhnhaa malaiyiem ainhnhaa poorhrhi
cainhnhaar amuthaic catalee poorhrhi 150
eecam paiththurhai yieinthaayi poorhrhi
paacam peinhṇhuru vanaayi poorhrhi
paraayiiththurhai meeviya paranee poorhrhi
ceiraappalhlhi meeviya ceivanee poorhrhi
marhrhoor parhrhing carhiyieen poorhrhi 155
curhrhaa laiththeng cuuiththaa poorhrhi
coocalzi meeviya coovee poorhrhi
iingcooyi malaiyiem einthaayi poorhrhi
paangcaar palzanaith thalzacaa poorhrhi
catampuur meeviya vitangcaa poorhrhi 160
ataiinthavaric carulhum appaa poorhrhi
iiththi thannin ciilziru muuvaric
caiththiic carulhiya aracee poorhrhi
thennaa tutaiya ceivanee poorhrhi
einnaait tavariccum irhaiva poorhrhi 165
eenaic curulhaiic carulhinai poorhrhi
maanaic cayiilai malaiiyaayi poorhrhi
arulhita veeinhtum ammaan poorhrhi
irulhketa arulhum irhaiva poorhrhi
thalharintheen atiyieen thamiyieen poorhrhi 170
calhangcolhaic carutha arulhaayi poorhrhi
aigncee lenrhing carulhaayi poorhrhi
naigncee amuthaa nayainthaayi poorhrhi
aiththaa poorhrhi aiiyaa poorhrhi
niiththaa poorhrhi nimalaa poorhrhi 175
paiththaa poorhrhi pavanee poorhrhi
periiyaayi poorhrhi piraanee poorhrhi
ariiyaayi poorhrhi amalaa poorhrhi
marhaiyoor coola nerhiyiee poorhrhi
murhaiyoo thariyieen muthalva poorhrhi 180
urhavee poorhrhi uyiiree poorhrhi
ceirhavee poorhrhi ceivamee poorhrhi
maignsaa poorhrhi manhaalhaa poorhrhi
paigncee ratiiyaalh pangcaa poorhrhi
alaintheen naayieen atiyieen poorhrhi 185
ilangcu sutarem iisaa poorhrhi
cavaiiththalai meeviya cainhnhee poorhrhi
cuvaippathi maliintha coovee poorhrhi
malainaa tutaiya mannee poorhrhi
calaiiyaa rarikee ceariiyaayi poorhrhi 190
thiruiccalzuic cunrhirh celva poorhrhi
poruppamar puuvanhaith tharanee poorhrhi
aruvamum uruvamum aanaayi poorhrhi
maruviya carunhai malaiyiee poorhrhi
thuriyamum irhaintha sutaree poorhrhi 195
therivari thaaciya thelhivee poorhrhi
thoolhaa muiththac sutaree poorhrhi
aalhaa navarcait canpaa poorhrhi
aaraa amuthee arulhee poorhrhi
peeraa yiiramutaip pemmaan poorhrhi 200
thaalhi arhucin thaaraayi poorhrhi
niilholhi iyaaciya niruiththaa poorhrhi
ceainthanac saainthin suinthara poorhrhi
ceiinthanaiic cariya ceivamee poorhrhi
mainthara maamalai meeiyaayi poorhrhi 205
einthamai uyiyaic colhvayi poorhrhi
pulimulai pulvayiic carulhinai poorhrhi
alaicatal miimiceai natainthaayi poorhrhi
carungcuru viiccan rharulhinai poorhrhi
irumpulan pulara iceaiinthanai poorhrhi 210
patiyurhap payiinrha paavaca poorhrhi
atiyiotu natuvii rhaanaayi poorhrhi
naracotu suvariccam naanilam pucaamarh
paracathi paainhtiyarh carulhinai poorhrhi
olzivarha nirhaiintha oruva poorhrhi 214
celzumalarc ceivapuraith tharacee poorhrhi
calzuniir maalaiic catavulh poorhrhi
tholzuvar maiyal thunhippaayi poorhrhi
pilzaippu vayippon rharhiiyaa naayieen
culzaiiththacion maalai coinhtarulh poorhrhi 220
purampala eriiththa puraanha poorhrhi
paramparaign cioothip paranee poorhrhi
poorhrhi poorhrhi puyangcap perumaan
poorhrhipoorhrhi puraanha caaranha
poorhrha poorhrhi ceayaceaya poorhrhi 225
:naanmukan muthalaa vaanavar thozhuthezha
eeradi yaalae moovula ka'la:nthu
:naa'r'risai munivarum aimpulan malarap
poa'r'risey kathirmudith thiru:nedu maalan'ru
adimudi ya'riyum aathara vathani'r 5
kadumura'n aena maaki munkala:nthu
aezhthalam uruva ida:nthu pinneyththu
oozhi muthalva sayasaya en'ru
vazhuththiyung kaa'naa malaradi yi'naika'l
vazhuththutha'r ke'lithaay vaarkadal ulakinil 10
yaanai muthalaa e'rumpee 'raaya
oonamil yoaniyi nu'lvinai pizhaiththum
maanudap pi'rappinu'l maathaa utharaththu
eenamil kirumich seruvini'r pizhaiththum
orumathith thaan'riyin irumaiyi'r pizhaiththum 15
irumathi vi'laivin orumaiyi'r pizhaiththum
mummathi thannu'l ammatham pizhaiththum
eeriru thingka'li'r paeriru'l pizhaiththum
anjsu thingka'lin munjsuthal pizhaiththum
aa'ru thingka'lin oo'ralar pizhaiththum 20
aezhu thingka'lil thaazhpuvi pizhaiththum
edduth thingka'li'r kaddamum pizhaiththum
onpathil varutharu thunpamum pizhaiththum
thakka thasamathi thaayodu thaanpadum
thukka saakarath thuyaridaip pizhaiththum 25
aa'nduka'l thoa'rum adai:nthaak kaalai
ee'ndiyum iruththiyum enaippala pizhaiththum
kaalai malamodu kadumpaka'r pasi:nisi
vaelai :niththirai yaaththirai pizhaiththum
karungkuzha'r sevvaay ve'n'nakaik kaarmayil 30
orungkiya saayal :nerungkiyu'l matharththuk
kachcha'ra :nimir:nthu kathirththu munpa'naiththu
eyththidai varu:ntha ezhu:nthu pudaipara:nthu
eerkkidai poakaa i'lamulai maatharthang
koorththa :nayanak ko'l'laiyi'r pizhaiththum 35
piththa vulakar peru:nthu'raip parappinu'l
maththak ka'li'renum avaavidaip pizhaiththum
kalvi yennum palkada'r pizhaiththum
selva mennum allali'r pizhaiththum
:nalkura vennu:n tholvidam pizhaiththum 40
pulvaram paaya palathu'raip pizhaiththum
theyva menpathoar siththamu'n daaki
munivi laathathoar poru'lathu karuthalum
aa'ru koadi maayaa saththika'l
vae'ru vae'rutham maayaika'l thodangkina 45
aaththa maanaar ayalavar koodi
:naaththikam paesi :naaththazhum pae'rinar
su'r'ra mennu:n tholpasuk kuzhaangka'l
pa'r'ri yazhaiththup patha'rinar perukavum
viratha maepara maakavae thiyarum 50
saratha maakavae saaththirang kaaddinar
samaya vaathika'l thaththam mathangka'lae
amaiva thaaka ara'r'ri malai:nthanar
mi'ndiya maayaa vaatha mennum
sa'nda maaruthanj suzhiththadith thaaarththu 55
uloakaa yathanenum o'ndi'ra'r paampin
kalaapae thaththa kaduvida meythi
athi'rperu maayai yenaippala soozhavum
thappaa maethaam pidiththathu saliyaath
thazhalathu ka'nda mezhukathu poalath 60
thozhuthu'lam uruki azhuthudal kampith
thaadiyum ala'riyum paadiyum paraviyung
kodi'rum paethaiyung ko'ndathu vidaathenum
padiyae yaaki:nal lidaiya'raa anpi'r
pasumarath thaa'ni a'rai:nthaa'r poalak 65
kasivathu perukik kadalena ma'ruki
akangkuzhai:n thanukula maaymey vithirththuch
sakampaey en'ru thammaich sirippa
:naa'nathu ozhi:nthu :naadavar pazhiththurai
poo'nathu vaakak koa'nutha lin'rich 70
sathurizha:n tha'rimaal ko'ndu saarum
kathiyathu paramaa athisaya maakak
ka'r'raa manamenak katha'riyum patha'riyum
ma'r'roar theyvang kanavilum :ninaiyaa
tharuparath thoruvan avaniyil va:nthu 75
kurupara naaki aru'liya perumaiyaich
si'rumaiyen 'rikazhaathae thiruvadi yi'naiyaip
pi'rivinai ya'riyaa :nizhalathu poala
munpin naaki muniyaa thaththisai
enpu:nai:n thuruki :nekku:nek kaengki 80
anpenum aa'ru karaiyathu pura'la
:nanpulan on'ri :naathaen 'rara'r'ri
uraithadu maa'ri uroamanj silirppak
karamalar moddith thiruthayam malarak
ka'nka'li koora :nu'nthu'li arumpach 85
saayaa anpinai :naado'ru:n thazhaippavar
thaayae yaaki va'larththanai poa'r'ri
meytharu vaethiya naaki vinaikedak
kaithara valla kadavu'l poa'r'ri
aadaka mathurai arasae poa'r'ri 90
koodal ilangku kuruma'ni poa'r'ri
thenthillai man'rinu'l aadi poa'r'ri
in'renak kaaramu thaanaay poa'r'ri
moovaa :naanma'rai muthalvaa poa'r'ri
saevaar velkodich sivanae poa'r'ri 95
minnaa ruruva vikirthaa poa'r'ri
kal:naar uriththa kaniyae poa'r'ri
kaavaay kanakak kun'rae poa'r'ri
aavaa en'ranak karu'laay poa'r'ri
padaippaay kaappaay thudaippaay poa'r'ri 100
idaraik ka'laiyum e:nthaay poa'r'ri
eesa poa'r'ri i'raiva poa'r'ri
thaesap pa'lingkin thira'lae poa'r'ri
araisae poa'r'ri amuthae poa'r'ri
viraisaer sara'na vikirthaa poa'r'ri 105
vaethi poa'r'ri vimalaa poa'r'ri
aathi poa'r'ri a'rivae poa'r'ri
kathiyae poa'r'ri kaniyae poa'r'ri
:nathisaer senjsadai :nampaa poa'r'ri
udaiyaay poa'r'ri u'narvae poa'r'ri 110
kadaiyaen adimai ka'ndaay poa'r'ri
aiyaa poa'r'ri a'nuvae poa'r'ri
saivaa poa'r'ri thalaivaa poa'r'ri
ku'riyae poa'r'ri ku'namae poa'r'ri
:ne'riyae poa'r'ri :ninaivae poa'r'ri 115
vaanoark kariya maru:nthae poa'r'ri
aenoark ke'liya i'raivaa poa'r'ri
moovaezh su'r'ram mura'nu'ru :narakidai
aazhaa maeyaru'l arasae poa'r'ri
thoazhaa poa'r'ri thu'naivaa poa'r'ri 120
vaazhvae poa'r'ri en vaippae poa'r'ri
muththaa poa'r'ri muthalvaa poa'r'ri
aththaa poa'r'ri aranae poa'r'ri
uraiyu'nar vi'ra:ntha oruva poa'r'ri
virikadal ulakin vi'laivae poa'r'ri 125
arumaiyil e'liya azhakae poa'r'ri
karumuki laakiya ka'n'nae poa'r'ri
manniya thiruvaru'l malaiyae poa'r'ri
ennaiyum oruva naakki irungkazhal
senniyil vaiththa saevaka poa'r'ri 130
thozhuthakai thunpa:n thudaippaay poa'r'ri
azhivilaa aana:ntha vaari poa'r'ri
azhivathum aavathung kada:nthaay poa'r'ri
muzhuvathum i'ra:ntha muthalvaa poa'r'ri
maanoar :noakki ma'naa'laa poa'r'ri 135
vaanakath thamarar thaayae poa'r'ri
paaridai ai:nthaayp para:nthaay poa'r'ri
:neeridai :naankaay :nikazh:nthaay poa'r'ri
theeyidai moon'raayth thikazh:nthaay poa'r'ri
va'liyidai ira'ndaay makizh:nthaay poa'r'ri 140
ve'liyidai on'raay vi'lai:nthaay poa'r'ri
a'lipavar u'l'lath thamuthae poa'r'ri
kanavilu:n thaevark kariyaay poa'r'ri
:nanavilum :naayae'r karu'linai poa'r'ri
idaimaru thu'raiyum e:nthaay poa'r'ri 145
sadaiyidaik kangkai thariththaay poa'r'ri
aaroo ramar:ntha arasae poa'r'ri
seeraar thiruvai yaa'raa poa'r'ri
a'n'naa malaiyem a'n'naa poa'r'ri
ka'n'naar amuthak kadalae poa'r'ri 150
aekam paththu'rai ye:nthaay poa'r'ri
paakam pe'n'nuru vaanaay poa'r'ri
paraayththu'rai maeviya paranae poa'r'ri
siraappa'l'li maeviya sivanae poa'r'ri
ma'r'roar pa'r'ring ka'riyaen poa'r'ri 155
ku'r'raa laththeng kooththaa poa'r'ri
koakazhi maeviya koavae poa'r'ri
eengkoay malaiyem e:nthaay poa'r'ri
paangkaar pazhanath thazhakaa poa'r'ri
kadampoor maeviya vidangkaa poa'r'ri 160
adai:nthavark karu'lum appaa poa'r'ri
iththi thannin keezhiru moovark
kaththik karu'liya arasae poa'r'ri
thennaa dudaiya sivanae poa'r'ri
e:n:naad davarkkum i'raivaa poa'r'ri 165
aenak kuru'laik karu'linai poa'r'ri
maanak kayilai malaiyaay poa'r'ri
aru'lida vae'ndum ammaan poa'r'ri
iru'lkeda aru'lum i'raivaa poa'r'ri
tha'lar:nthaen adiyaen thamiyaen poa'r'ri 170
ka'langko'lak karutha aru'laay poa'r'ri
anjsae len'ring karu'laay poa'r'ri
:nanjsae amuthaa :naya:nthaay poa'r'ri
aththaa poa'r'ri aiyaa poa'r'ri
:niththaa poa'r'ri :nimalaa poa'r'ri 175
paththaa poa'r'ri pavanae poa'r'ri
periyaay poa'r'ri piraanae poa'r'ri
ariyaay poa'r'ri amalaa poa'r'ri
ma'raiyoar koala :ne'riyae poa'r'ri
mu'raiyoa thariyaen muthalvaa poa'r'ri 180
u'ravae poa'r'ri uyirae poa'r'ri
si'ravae poa'r'ri sivamae poa'r'ri
manjsaa poa'r'ri ma'naa'laa poa'r'ri
panjsae radiyaa'l pangkaa poa'r'ri
ala:nthaen :naayaen adiyaen poa'r'ri 185
ilangku sudarem eesaa poa'r'ri
kavaiththalai maeviya ka'n'nae poa'r'ri
kuvaippathi mali:ntha koavae poa'r'ri
malai:naa dudaiya mannae poa'r'ri
kalaiyaa rarikae sariyaay poa'r'ri 190
thirukkazhuk kun'ri'r selvaa poa'r'ri
poruppamar poova'nath tharanae poa'r'ri
aruvamum uruvamum aanaay poa'r'ri
maruviya karu'nai malaiyae poa'r'ri
thuriyamum i'ra:ntha sudarae poa'r'ri 195
therivari thaakiya the'livae poa'r'ri
thoa'laa muththach sudarae poa'r'ri
aa'laa navarkad kanpaa poa'r'ri
aaraa amuthae aru'lae poa'r'ri
paeraa yiramudaip pemmaan poa'r'ri 200
thaa'li a'rukin thaaraay poa'r'ri
:nee'lo'li yaakiya :niruththaa poa'r'ri
sa:nthanach saa:nthin su:nthara poa'r'ri
si:nthanaik kariya sivamae poa'r'ri
ma:nthara maamalai maeyaay poa'r'ri 205
e:nthamai uyyak ko'lvaay poa'r'ri
pulimulai pulvaayk karu'linai poa'r'ri
alaikadal meemisai :nada:nthaay poa'r'ri
karungkuru vikkan 'raru'linai poa'r'ri
irumpulan pulara isai:nthanai poa'r'ri 210
padiyu'rap payin'ra paavaka poa'r'ri
adiyodu :naduvee 'raanaay poa'r'ri
:narakodu suvarkkam :naanilam pukaama'r
parakathi paa'ndiya'r karu'linai poa'r'ri
ozhiva'ra :ni'rai:ntha oruva poa'r'ri 214
sezhumalarch sivapurath tharasae poa'r'ri
kazhu:neer maalaik kadavu'l poa'r'ri
thozhuvaar maiyal thu'nippaay poa'r'ri
pizhaippu vaayppon 'ra'riyaa :naayaen
kuzhaiththason maalai ko'ndaru'l poa'r'ri 220
purampala eriththa puraa'na poa'r'ri
paramparanj soathip paranae poa'r'ri
poa'r'ri poa'r'ri puyangkap perumaan
poa'r'ripoa'r'ri puraa'na kaara'na
poa'r'ra poa'r'ri sayasaya poa'r'ri 225
Open the English Section in a New Tab
ণান্মুকন্ মুতলা ৱানৱৰ্ তোলুতেল
পীৰটি য়ালে মূৱুল কলণ্তু
ণাৰ্ৰিচৈ মুনিৱৰুম্ ঈম্পুলন্ মলৰপ্
পোৰ্ৰিচেয়্ কতিৰ্মুটিত্ তিৰুণেটু মালন্ৰূ
অটিমুটি য়ৰিয়ুম্ আতৰ ৱতনিৰ্ 5
কটুমুৰণ্ এন মাকি মুন্কলণ্তু
এইলতলম্ উৰুৱ ইতণ্তু পিন্নেয়্ত্তু
ঊলী মুতল্ৱ চয়চয় এন্ৰূ
ৱলুত্তিয়ুঙ কানা মলৰটি য়িণৈকল্
ৱলুত্তুতৰ্ কেলিতায়্ ৱাৰ্কতল্ উলকিনিল্ 10
য়ানৈ মুতলা এৰূম্পী ৰায়
ঊনমিল্ য়োনিয়ি নূল্ৱিনৈ পিলৈত্তুম্
মানূতপ্ পিৰপ্পিনূল্ মাতা উতৰত্তু
পীনমিল্ কিৰুমিচ্ চেৰুৱিনিৰ্ পিলৈত্তুম্
ওৰুমতিত্ তান্ৰিয়িন্ ইৰুমৈয়িৰ্ পিলৈত্তুম্ 15
ইৰুমতি ৱিলৈৱিন্ ওৰুমৈয়িৰ্ পিলৈত্তুম্
মুম্মতি তন্নূল্ অম্মতম্ পিলৈত্তুম্
পীৰিৰু তিঙকলিৰ্ পেৰিৰুল্ পিলৈত্তুম্
অঞ্চু তিঙকলিন্ মুঞ্চুতল্ পিলৈত্তুম্
আৰূ তিঙকলিন্ ঊৰলৰ্ পিলৈত্তুম্ 20
এলু তিঙকলিল্ তাইলপুৱি পিলৈত্তুম্
এইটটুত্ তিঙকলিৰ্ কইটতমুম্ পিলৈত্তুম্
ওন্পতিল্ ৱৰুতৰু তুন্পমুম্ পিলৈত্তুম্
তক্ক তচমতি তায়ʼটু তান্পটুম্
তুক্ক চাকৰত্ তুয়ৰিটৈপ্ পিলৈত্তুম্ 25
আণ্টুকল্ তোৰূম্ অটৈণ্তঅক্ কালৈ
পীণ্টিয়ুম্ ইৰুত্তিয়ুম্ এনৈপ্পল পিলৈত্তুম্
কালৈ মলমোটু কটুম্পকৰ্ পচিণিচি
ৱেলৈ ণিত্তিৰৈ য়াত্তিৰৈ পিলৈত্তুম্
কৰুঙকুলৰ্ চেৱ্ৱায়্ ৱেণ্ণকৈক্ কাৰ্ময়িল্ 30
ওৰুঙকিয় চায়ল্ ণেৰুঙকিয়ুল্ মতৰ্ত্তুক্
কচ্চৰ ণিমিৰ্ণ্তু কতিৰ্ত্তু মুন্পণৈত্তু
এয়্ত্তিটৈ ৱৰুণ্ত এলুণ্তু পুটৈপৰণ্তু
পীৰ্ক্কিটৈ পোকা ইলমুলৈ মাতৰ্তঙ
কূৰ্ত্ত ণয়নক্ কোল্লৈয়িৰ্ পিলৈত্তুম্ 35
পিত্ত ৱুলকৰ্ পেৰুণ্তুৰৈপ্ পৰপ্পিনূল্
মত্তক্ কলিৰেনূম্ অৱাৱিটৈপ্ পিলৈত্তুম্
কল্ৱি য়েন্নূম্ পল্কতৰ্ পিলৈত্তুম্
চেল্ৱ মেন্নূম্ অল্ললিৰ্ পিলৈত্তুম্
ণল্কুৰ ৱেন্নূণ্ তোল্ৱিতম্ পিলৈত্তুম্ 40
পুল্ৱৰম্ পায় পলতুৰৈপ্ পিলৈত্তুম্
তেয়্ৱ মেন্পতোৰ্ চিত্তমুণ্ টাকি
মুনিৱি লাততোৰ্ পোৰুলতু কৰুতলুম্
আৰূ কোটি মায়া চত্তিকল্
ৱেৰূ ৱেৰূতম্ মায়ৈকল্ তোতঙকিন 45
আত্ত মানাৰ্ অয়লৱৰ্ কূটি
ণাত্তিকম্ পেচি ণাত্তলুম্ পেৰিনৰ্
চুৰ্ৰ মেন্নূণ্ তোল্পচুক্ কুলাঙকল্
পৰ্ৰি য়লৈত্তুপ্ পতৰিনৰ্ পেৰুকৱুম্
ৱিৰত মেপৰ মাকৱে তিয়ৰুম্ 50
চৰত মাকৱে চাত্তিৰঙ কাইটটিনৰ্
চময় ৱাতিকল্ তত্তম্ মতঙকলে
অমৈৱ তাক অৰৰ্ৰি মলৈণ্তনৰ্
মিণ্টিয় মায়া ৱাত মেন্নূম্
চণ্ত মাৰুতঞ্ চুলীত্তটিত্ তাঅৰ্ত্তু 55
উলোকা য়তনেনূম্ ওণ্টিৰৰ্ পাম্পিন্
কলাপে তত্ত কটুৱিত মেয়্তি
অতিৰ্পেৰু মায়ৈ য়েনৈপ্পল চূলৱুম্
তপ্পা মেতাম্ পিটিত্ততু চলিয়াত্
তললতু কণ্ত মেলুকতু পোলত্ 60
তোলুতুলম্ উৰুকি অলুতুতল্ কম্পিত্
তাটিয়ুম্ অলৰিয়ুম্ পাটিয়ুম্ পৰৱিয়ুঙ
কোটিৰূম্ পেতৈয়ুঙ কোণ্ততু ৱিটাতেনূম্
পটিয়ে য়াকিণল্ লিটৈয়ৰা অন্পিৰ্
পচুমৰত্ তাণা অৰৈণ্তাৰ্ পোলক্ 65
কচিৱতু পেৰুকিক্ কতলেন মৰূকি
অকঙকুলৈণ্ তনূকুল মায়্মেয়্ ৱিতিৰ্ত্তুচ্
চকম্পেয়্ এন্ৰূ তম্মৈচ্ চিৰিপ্প
ণাণতু ওলীণ্তু ণাতৱৰ্ পলীত্তুৰৈ
পূণতু ৱাকক্ কোণুত লিন্ৰিচ্ 70
চতুৰিলণ্ তৰিমাল্ কোণ্টু চাৰুম্
কতিয়তু পৰমা অতিচয় মাকক্
কৰ্ৰা মনমেনক্ কতৰিয়ুম্ পতৰিয়ুম্
মৰ্ৰোৰ্ তেয়্ৱঙ কনৱিলুম্ ণিনৈয়া
তৰুপৰত্ তোৰুৱন্ অৱনিয়িল্ ৱণ্তু 75
কুৰুপৰ নাকি অৰুলিয় পেৰুমৈয়ৈচ্
চিৰূমৈয়েন্ ৰিকলাতে তিৰুৱটি য়িণৈয়ৈপ্
পিৰিৱিনৈ য়ৰিয়া ণিললতু পোল
মুন্পিন্ নাকি মুনিয়া তত্তিচৈ
এন্পুণৈণ্ তুৰুকি ণেক্কুণেক্ কেঙকি 80
অন্পেনূম্ আৰূ কৰৈয়তু পুৰল
ণন্পুলন্ ওন্ৰি ণাতএন্ ৰৰৰ্ৰি
উৰৈতটু মাৰি উৰোমঞ্ চিলিৰ্প্পক্
কৰমলৰ্ মোইটটিত্ তিৰুতয়ম্ মলৰক্
কণ্কলি কূৰ ণূণ্তুলি অৰুম্পচ্ 85
চায়া অন্পিনৈ ণাটোৰূণ্ তলৈপ্পৱৰ্
তায়ে য়াকি ৱলৰ্ত্তনৈ পোৰ্ৰি
মেয়্তৰু ৱেতিয় নাকি ৱিনৈকেতক্
কৈতৰ ৱল্ল কতৱুল্ পোৰ্ৰি
আতক মতুৰৈ অৰচে পোৰ্ৰি 90
কূতল্ ইলঙকু কুৰুমণা পোৰ্ৰি
তেন্তিল্লৈ মন্ৰিনূল্ আটি পোৰ্ৰি
ইন্ৰেনক্ কাৰমু তানায়্ পোৰ্ৰি
মূৱা ণান্মৰৈ মুতল্ৱা পোৰ্ৰি
চেৱাৰ্ ৱেল্কোটিচ্ চিৱনে পোৰ্ৰি 95
মিন্না ৰুৰুৱ ৱিকিৰ্তা পোৰ্ৰি
কল্ণাৰ্ উৰিত্ত কনিয়ে পোৰ্ৰি
কাৱায়্ কনকক্ কুন্ৰে পোৰ্ৰি
আৱা এন্ৰনক্ কৰুলায়্ পোৰ্ৰি
পটৈপ্পায়্ কাপ্পায়্ তুটৈপ্পায়্ পোৰ্ৰি 100
ইতৰৈক্ কলৈয়ুম্ এণ্তায়্ পোৰ্ৰি
পীচ পোৰ্ৰি ইৰৈৱ পোৰ্ৰি
তেচপ্ পলিঙকিন্ তিৰলে পোৰ্ৰি
অৰৈচে পোৰ্ৰি অমুতে পোৰ্ৰি
ৱিৰৈচেৰ্ চৰণ ৱিকিৰ্তা পোৰ্ৰি 105
ৱেতি পোৰ্ৰি ৱিমলা পোৰ্ৰি
আতি পোৰ্ৰি অৰিৱে পোৰ্ৰি
কতিয়ে পোৰ্ৰি কনিয়ে পোৰ্ৰি
ণতিচেৰ্ চেঞ্চটৈ ণম্পা পোৰ্ৰি
উটৈয়ায়্ পোৰ্ৰি উণৰ্ৱে পোৰ্ৰি 110
কটৈয়েন্ অটিমৈ কণ্টায়্ পোৰ্ৰি
ঈয়া পোৰ্ৰি অণুৱে পোৰ্ৰি
চৈৱা পোৰ্ৰি তলৈৱা পোৰ্ৰি
কুৰিয়ে পোৰ্ৰি কুণমে পোৰ্ৰি
ণেৰিয়ে পোৰ্ৰি ণিনৈৱে পোৰ্ৰি 115
ৱানোৰ্ক্ কৰিয় মৰুণ্তে পোৰ্ৰি
এনোৰ্ক্ কেলিয় ইৰৈৱা পোৰ্ৰি
মূৱেইল চুৰ্ৰম্ মুৰণুৰূ ণৰকিটৈ
আলা মেয়ৰুল্ অৰচে পোৰ্ৰি
তোলা পোৰ্ৰি তুণৈৱা পোৰ্ৰি 120
ৱাইলৱে পোৰ্ৰি এন্ ৱৈপ্পে পোৰ্ৰি
মুত্তা পোৰ্ৰি মুতল্ৱা পোৰ্ৰি
অত্তা পোৰ্ৰি অৰনে পোৰ্ৰি
উৰৈয়ুণৰ্ ৱিৰণ্ত ওৰুৱ পোৰ্ৰি
ৱিৰিকতল্ উলকিন্ ৱিলৈৱে পোৰ্ৰি 125
অৰুমৈয়িল্ এলিয় অলকে পোৰ্ৰি
কৰুমুকি লাকিয় কণ্ণে পোৰ্ৰি
মন্নিয় তিৰুৱৰুল্ মলৈয়ে পোৰ্ৰি
এন্নৈয়ুম্ ওৰুৱ নাক্কি ইৰুঙকলল্
চেন্নিয়িল্ ৱৈত্ত চেৱক পোৰ্ৰি 130
তোলুতকৈ তুন্পণ্ তুটৈপ্পায়্ পোৰ্ৰি
অলীৱিলা আনণ্ত ৱাৰি পোৰ্ৰি
অলীৱতুম্ আৱতুঙ কতণ্তায়্ পোৰ্ৰি
মুলুৱতুম্ ইৰণ্ত মুতল্ৱা পোৰ্ৰি
মানোৰ্ ণোক্কি মনালা পোৰ্ৰি 135
ৱানকত্ তমৰৰ্ তায়ে পোৰ্ৰি
পাৰিটৈ ঈণ্তায়্প্ পৰণ্তায়্ পোৰ্ৰি
ণীৰিটৈ ণান্কায়্ ণিকইলণ্তায়্ পোৰ্ৰি
তীয়িটৈ মূন্ৰায়্ত্ তিকইলণ্তায়্ পোৰ্ৰি
ৱলিয়িটৈ ইৰণ্টায়্ মকিইলণ্তায়্ পোৰ্ৰি 140
ৱেলিয়িটৈ ওন্ৰায়্ ৱিলৈণ্তায়্ পোৰ্ৰি
অলিপৱৰ্ উল্লত্ তমুতে পোৰ্ৰি
কনৱিলুণ্ তেৱৰ্ক্ কৰিয়ায়্ পোৰ্ৰি
ণনৱিলুম্ ণায়েৰ্ কৰুলিনৈ পোৰ্ৰি
ইটৈমৰু তুৰৈয়ুম্ এণ্তায়্ পোৰ্ৰি 145
চটৈয়িটৈক্ কঙকৈ তৰিত্তায়্ পোৰ্ৰি
আৰূ ৰমৰ্ণ্ত অৰচে পোৰ্ৰি
চীৰাৰ্ তিৰুৱৈ য়াৰা পোৰ্ৰি
অণ্না মলৈয়েম্ অণ্না পোৰ্ৰি
কণ্নাৰ্ অমুতক্ কতলে পোৰ্ৰি 150
একম্ পত্তুৰৈ য়েণ্তায়্ পোৰ্ৰি
পাকম্ পেণ্ণুৰু ৱানায়্ পোৰ্ৰি
পৰায়্ত্তুৰৈ মেৱিয় পৰনে পোৰ্ৰি
চিৰাপ্পল্লি মেৱিয় চিৱনে পোৰ্ৰি
মৰ্ৰোৰ্ পৰ্ৰিঙ কৰিয়েন্ পোৰ্ৰি 155
কুৰ্ৰা লত্তেঙ কূত্তা পোৰ্ৰি
কোকলী মেৱিয় কোৱে পোৰ্ৰি
পীঙকোয়্ মলৈয়েম্ এণ্তায়্ পোৰ্ৰি
পাঙকাৰ্ পলনত্ তলকা পোৰ্ৰি
কতম্পূৰ্ মেৱিয় ৱিতঙকা পোৰ্ৰি 160
অটৈণ্তৱৰ্ক্ কৰুলুম্ অপ্পা পোৰ্ৰি
ইত্তি তন্নিন্ কিলীৰু মূৱৰ্ক্
কত্তিক্ কৰুলিয় অৰচে পোৰ্ৰি
তেন্না টুটৈয় চিৱনে পোৰ্ৰি
এণ্ণাইট তৱৰ্ক্কুম্ ইৰৈৱা পোৰ্ৰি 165
এনক্ কুৰুলৈক্ কৰুলিনৈ পোৰ্ৰি
মানক্ কয়িলৈ মলৈয়ায়্ পোৰ্ৰি
অৰুলিত ৱেণ্টুম্ অম্মান্ পোৰ্ৰি
ইৰুল্কেত অৰুলুম্ ইৰৈৱা পোৰ্ৰি
তলৰ্ণ্তেন্ অটিয়েন্ তমিয়েন্ পোৰ্ৰি 170
কলঙকোলক্ কৰুত অৰুলায়্ পোৰ্ৰি
অঞ্চে লেন্ৰিঙ কৰুলায়্ পোৰ্ৰি
ণঞ্চে অমুতা ণয়ণ্তায়্ পোৰ্ৰি
অত্তা পোৰ্ৰি ঈয়া পোৰ্ৰি
ণিত্তা পোৰ্ৰি ণিমলা পোৰ্ৰি 175
পত্তা পোৰ্ৰি পৱনে পোৰ্ৰি
পেৰিয়ায়্ পোৰ্ৰি পিৰানে পোৰ্ৰি
অৰিয়ায়্ পোৰ্ৰি অমলা পোৰ্ৰি
মৰৈয়োৰ্ কোল ণেৰিয়ে পোৰ্ৰি
মুৰৈয়ো তৰিয়েন্ মুতল্ৱা পোৰ্ৰি 180
উৰৱে পোৰ্ৰি উয়িৰে পোৰ্ৰি
চিৰৱে পোৰ্ৰি চিৱমে পোৰ্ৰি
মঞ্চা পোৰ্ৰি মনালা পোৰ্ৰি
পঞ্চে ৰটিয়াল্ পঙকা পোৰ্ৰি
অলণ্তেন্ ণায়েন্ অটিয়েন্ পোৰ্ৰি 185
ইলঙকু চুতৰেম্ পীচা পোৰ্ৰি
কৱৈত্তলৈ মেৱিয় কণ্ণে পোৰ্ৰি
কুৱৈপ্পতি মলিণ্ত কোৱে পোৰ্ৰি
মলৈণা টুটৈয় মন্নে পোৰ্ৰি
কলৈয়া ৰৰিকে চৰিয়ায়্ পোৰ্ৰি 190
তিৰুক্কলুক্ কুন্ৰিৰ্ চেল্ৱা পোৰ্ৰি
পোৰুপ্পমৰ্ পূৱণত্ তৰনে পোৰ্ৰি
অৰুৱমুম্ উৰুৱমুম্ আনায়্ পোৰ্ৰি
মৰুৱিয় কৰুণৈ মলৈয়ে পোৰ্ৰি
তুৰিয়মুম্ ইৰণ্ত চুতৰে পোৰ্ৰি 195
তেৰিৱৰি তাকিয় তেলিৱে পোৰ্ৰি
তোলা মুত্তচ্ চুতৰে পোৰ্ৰি
আলা নৱৰ্কইট কন্পা পোৰ্ৰি
আৰা অমুতে অৰুলে পোৰ্ৰি
পেৰা য়িৰমুটৈপ্ পেম্মান্ পোৰ্ৰি 200
তালি অৰূকিন্ তাৰায়্ পোৰ্ৰি
ণীলৌʼলি য়াকিয় ণিৰুত্তা পোৰ্ৰি
চণ্তনচ্ চাণ্তিন্ চুণ্তৰ পোৰ্ৰি
চিণ্তনৈক্ কৰিয় চিৱমে পোৰ্ৰি
মণ্তৰ মামলৈ মেয়ায়্ পোৰ্ৰি 205
এণ্তমৈ উয়্য়ক্ কোল্ৱায়্ পোৰ্ৰি
পুলিমুলৈ পুল্ৱায়্ক্ কৰুলিনৈ পোৰ্ৰি
অলৈকতল্ মীমিচৈ ণতণ্তায়্ পোৰ্ৰি
কৰুঙকুৰু ৱিক্কন্ ৰৰুলিনৈ পোৰ্ৰি
ইৰুম্পুলন্ পুলৰ ইচৈণ্তনৈ পোৰ্ৰি 210
পটিয়ুৰপ্ পয়িন্ৰ পাৱক পোৰ্ৰি
অটিয়ʼটু ণটুৱী ৰানায়্ পোৰ্ৰি
ণৰকোটু চুৱৰ্ক্কম্ ণানিলম্ পুকামৰ্
পৰকতি পাণ্টিয়ৰ্ কৰুলিনৈ পোৰ্ৰি
ওলীৱৰ ণিৰৈণ্ত ওৰুৱ পোৰ্ৰি 214
চেলুমলৰ্চ্ চিৱপুৰত্ তৰচে পোৰ্ৰি
কলুণীৰ্ মালৈক্ কতৱুল্ পোৰ্ৰি
তোলুৱাৰ্ মৈয়ল্ তুণাপ্পায়্ পোৰ্ৰি
পিলৈপ্পু ৱায়্প্পোন্ ৰৰিয়া ণায়েন্
কুলৈত্তচোন্ মালৈ কোণ্তৰুল্ পোৰ্ৰি 220
পুৰম্পল এৰিত্ত পুৰাণ পোৰ্ৰি
পৰম্পৰঞ্ চোতিপ্ পৰনে পোৰ্ৰি
পোৰ্ৰি পোৰ্ৰি পুয়ঙকপ্ পেৰুমান্
পোৰ্ৰিপোৰ্ৰি পুৰাণ কাৰণ
পোৰ্ৰ পোৰ্ৰি চয়চয় পোৰ্ৰি 225
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.