1. சிவஞான போதம்
மொத்தம் - 12 சூத்திரங்கள்
001 சிறப்புப் பாயிரம்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1


பாடல் எண் : 1

மலர்தலை உலகின் மாயிருள் துமியப்
பலர்புகழ் ஞாயிறு படரின் அல்லதைக்
காண்டல் செல்லாக் கண்போல் ஈண்டிய
பெரும்பெயர்க் கடவுளிற் கண்டுகண் ணிருள்தீர்ந்
தருந்துயர்க் குரம்பையின் ஆன்மா நாடி
மயர்வற நந்தி முனிகணத் தளித்த
உயர்சிவ ஞான போதம் உரைத்தோன்
பெண்ணைப் புனல்சூழ் வெண்ணைச் சுவேதவனன்
பொய்கண் டகன்ற மெய்கண்ட தேவன்
பவநனி வன்பகை கடந்த
தவரடி புனைந்த தலைமை யோனே.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

இதன் பொருள், மலர் தலை உலகின் மா இருள் துமியப் பலர் புகழ் ஞாயிறு படரின் அல்லதைக் காண்டல் செல்லாக் கண்போல் என்பது விரிந்த இடத்தையுடைய ஞாலத்தின்கண்ணே துன்னிய பெரிய புறவிருள் கெடும்படி பல சமயத்தாரானும் புகழப்படுகின்ற பரிதியங்கடவுள் உதயகிரியினின்றும் போந்தாலன்றிக் காட்சி யெய்தமாட்டாத கண்ணொளிபோல, அருந்துயர்க் குரம்பையின் ஆன்மா நாடி என்பது பொறுத்தற்கரிய துயரங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நிலைக்களமாய்ச் சத்த தாதுக்களாற் பொத்திய குரம்பையாகிய காணப்பட்ட உடம்பானே காணப்படாத ஆன்மாவையும் பரமான் மாவையும் அனுமான அளவையான் வைத்தாராய்ந்து அவற்றது தடத்த லக்கணமெனப்படும் பொதுவியல்புணர்ந்து, கண் இருள் தீர்ந்து எது அவ்வுணர்ச்சியானே கருதியுணரப்படும் அகவிருளாகிய ஆணவமலத்தினின்று நீங்கி, ஈண்டிய பெரும்பெயர்க் கடவுளிற் கண்டு என்பது அது நீங்கிய வழி எல்லா நூல்களுந் தன் பொருளேயாகத் திரண்டு கூடிய பெரும்பெயரெனப்படும் ஒரு வார்த்தையாகிய மகாவாக்கியத்தான் எடுத்தோதப்படும் முதற்கடவுளது திருவருளானே அப்பொருள்களது சொரூபலக்கணமெனப்படுஞ் சிறப்பியல்பை அநுபூதியிற் கண்டுணர்ந்து, மயர்வு அற என்பது இம்முறையானே மயக்கவாசனையற்றுச் சிவாநுபவம் பெறுதற்பொருட்டு, நந்திமுனிகணத்து அளித்த என்பது சீகண்டதேவர்பாற் கேட்டருளிய நந்திபெருமான் சனற்குமாரமுனிவன் முதலிய முனிவர்கணங்கட்கு முறையானே அளித்தருளப்பட்ட, உயர் சிவஞானபோதம் எது சரியை முதலிய மூன்று பாதப்பொருள்களை ஆராயு நூல்களின் மேற்பட்ட சிவஞான போதமென்னும் வடநூலை,உரைத்தோன் என்பது மொழி பெயர்த்துக் (இது இவ்வுரையாசிரியர் தம்முரையுட் பல இடங்களில் கூறுவது: தமிழ்ச் சிவஞானபோதம் மொழி பெயர்ப்பல்ல, தமிழ் முதனூலே என்பது இக்காலத்திய ஆராய்ச்சியின் முடிபு) கூறி வார்த்திக மெனப்படும் பொழிப்புரை செய்தோன் பெண்ணைப்புனல்சூழ் வெண்ணைச் சுவேதவனன் எது பெண்ணையாற்று நீராலே சூழப்பட்ட திருவெண்ணெய் நல்லூரில் அவதரித்தருளிய சுவேதவனப் பெருமாளென்னும் பிள்ளைத் திருநாமமுடையான், பொய் கண்டு அகன்ற மெய்கண்ட தேவன் என்பது பொய்ச்சமயங்களின் பொருள் இதுவிது என்று கண்டு கழிப்பித்த காரணத்தாற்பெற்ற மெய்கண்ட தேவனென்னுஞ் சிறப்புத் திருநாமமுடையான், பவம்நனி வன்பகை கடந்த தவர் அடிபுனைந்த தலைமையோன் எது பிறவியாகிய மிக்க வலிய பகையினை வென்ற தவத்தோர் தனது திருவடியைப் புனைந்து கோடற் கேதுவாகிய தலைமைப் பாட்டினையுடையோன் என்றவாறு.

குறிப்புரை:

படரிற் காண்டல் செல்லுங் கண்ணெனற்பாலதனை எதிர் மறைமுகத்தாற் கூறினார், இன்றியமையாமை விளக்குதற்கு. இப்பொருள்பற்றிக் கண்மேல் வைத்துக் கூறினாரேனும், உவமேயப் பொருட்கேற்பக் காண்டல்சேறற்குப் படர்ந்த ஞாயிறு போலென்பது கருத்தாகக் கொள்க. இருட்கேட்டிற்கும் நிருவிகற்பஞ் சவிகற்பமென்னும் இருவகைக்காட்சிக்கும் ஞாயிறு இன்றியமையாச் சிறப்பிற் றாயவாறுபோல, மலத்தீர்விற்கும் ஆராய்ச்சி அநுபூதியென்னும் இருவகை யுணர்விற்கும் இன்றியமையாச் சிறப்பிற்றாயது இந்நூலென்பார், துமியப் படரினல்லதைக் காண்டல் செல்லாக் இது இவ்வுரையாசிரியர் தம்முரையுட் பல இடங்களில் கூறுவது: தமிழ்ச் சிவஞானபோதம் மொழி பெயர்ப்பல்ல, தமிழ் முதனூலே என்பது இக்காலத்திய ஆராய்ச்சியின் முடிபு. கண்போனாடித் தீர்ந்து கண்டு மயர்வறவளித்த சிவஞானபோதமென்றார். தலைமைபற்றி அருந்துயர்க்குரம்பையின் என்றாரேனும், இனம்பற்றிக் கரணம் புவனமுதலியனவும் உடன் கொள்ளப்படும். அருந்துயர்க் குரம்பையி னாடப்படுவதாகிய பொதுவியல்பு முன்னாறு சூத்திரத்தானும், பெரும்பெயர்ப் பொருளிற் காணப்படுவதாகிய சிறப்பியல்பு பின்னாறு சூத்திரத்தானும் ஓதுப. நாடியெனவே அநுமான அளவையான் என்பதூஉம், கண்டெனவே அநுபூதியில் என்பதூஉம், தாமே போதரும். பொதுவியல்பு அளவை முகத்தானும் இலக்கணமுகத்தானுங் கூறப்பட்டுக் கேட்டல் சிந்தித்தல் என்னும் இருதிறத்தானுணரப்படும்; சிறப்பியல்பு சாதனமுகத்தானும் பயன்முகத்தானுங் கூறப்பட்டுக் கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல் நிட்டையென்னும் நான்கு திறத்தானுணரப்படும்.
இஃதென்சொல்லியவாறோவெனின், இவ்விருவகையியல்பும் வேறுகூறும் ஆகமங்களின் பொருளொருமை உணரமாட்டாது ஒரோவொன்றேபற்றி ஐக்கவாதமுதற் பலதிறத்தான் வேறுபட்டுத் தம்முள் மாறுகொண்டு மயங்குவார்க்கு அங்ஙனம் மயங்காது அவற்றின் பொருளொருமை யுணர்த்தற்கு எழுந்தது இந்நூலென்றவாறாயிற்று. சிவஞானபோதம் என்பதூஉம் இக்காரணத்தாற் பெற்ற பெயரென்பது வடமொழிச் சிவஞானபோதத்து இறுதிச் சூத்திரத்து ஓதியவாறுபற்றி யுணர்க.
சரியை முதலிய மூன்று பாதப்பொருளை ஆராயும் நூல்களாவன சோமசம்பு பத்ததி முதலாயின. அந்நூல்களின் மேற்பட்ட சிவஞானபோதமெனவே, அந்நூல்களுணர்ந்த பின்னர் இந்நூல் கேட்கற்பாற்றென்பது பெறப்பட்டது; படவே, முன்னர்த் தீக்கையுற்றுச் சிவாகமங்களையோதி அதன்பின்னர்ச் சரியாபாத முதலியவற்றை ஆராயும் நூல்களை முறையேகேட்டு அவ்வாறொழுகி மனந்தூயராய் நித்தியாநித்திய வுணர்வு தோன்றிப் பிறவிக்கஞ்சி வீடுபேற்றின் அவாமிக்குடையராய் வந்த அதிகாரிகளுக்கு இந்நூல் உணர்த்துக என்பது போந்ததெனக்கொள்க.
உயர் சிவஞானபோதமெனவே யாப்பும், கேட்போரும், நுதலிய பொருளும், நூற்பெயரும்; நாடித் தீர்த்து கண்டு மயர்வறவெனவே நுதலிய பொருளின்வகையும், பயனும்; நந்தி முனிகணத்தளித்தவெனவே வழியும்; வெண்ணைச்சுவேதவனன் மெய்கண்டதேவனெனவே ஆக்கியோன் பெயரும், தமிழ் வழங்குநிலமே இந்நூல் வழங்குநிலமென எல்லையும் போந்தவாறுணர்க. வடநூலார் யாப்பை ஆனந்தரியமென்றும், நுதலிய பொருளை விடயமென்றும், கேட்போரை அதிகாரிகளென்றும், பயனைப் பிரயோசனமென்றுங் கூறுப. யாப்புச்சம்பந்தமென்பாருமுளர்.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • Burmese/ பர்மியம்
 • Assamese/ அசாமியம்
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction.

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
 • Assamese
  அசாமியம்
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀫𑀮𑀭𑁆𑀢𑀮𑁃 𑀉𑀮𑀓𑀺𑀷𑁆 𑀫𑀸𑀬𑀺𑀭𑀼𑀴𑁆 𑀢𑀼𑀫𑀺𑀬𑀧𑁆
𑀧𑀮𑀭𑁆𑀧𑀼𑀓𑀵𑁆 𑀜𑀸𑀬𑀺𑀶𑀼 𑀧𑀝𑀭𑀺𑀷𑁆 𑀅𑀮𑁆𑀮𑀢𑁃𑀓𑁆
𑀓𑀸𑀡𑁆𑀝𑀮𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀓𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀧𑁄𑀮𑁆 𑀈𑀡𑁆𑀝𑀺𑀬
𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑁆𑀧𑁂𑁆𑀬𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀝𑀯𑀼𑀴𑀺𑀶𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀝𑀼𑀓𑀡𑁆 𑀡𑀺𑀭𑀼𑀴𑁆𑀢𑀻𑀭𑁆𑀦𑁆
𑀢𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼𑀬𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀭𑀫𑁆𑀧𑁃𑀬𑀺𑀷𑁆 𑀆𑀷𑁆𑀫𑀸 𑀦𑀸𑀝𑀺
𑀫𑀬𑀭𑁆𑀯𑀶 𑀦𑀦𑁆𑀢𑀺 𑀫𑀼𑀷𑀺𑀓𑀡𑀢𑁆 𑀢𑀴𑀺𑀢𑁆𑀢
𑀉𑀬𑀭𑁆𑀘𑀺𑀯 𑀜𑀸𑀷 𑀧𑁄𑀢𑀫𑁆 𑀉𑀭𑁃𑀢𑁆𑀢𑁄𑀷𑁆
𑀧𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀷𑀮𑁆𑀘𑀽𑀵𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡𑁃𑀘𑁆 𑀘𑀼𑀯𑁂𑀢𑀯𑀷𑀷𑁆
𑀧𑁄𑁆𑀬𑁆𑀓𑀡𑁆 𑀝𑀓𑀷𑁆𑀶 𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀓𑀡𑁆𑀝 𑀢𑁂𑀯𑀷𑁆
𑀧𑀯𑀦𑀷𑀺 𑀯𑀷𑁆𑀧𑀓𑁃 𑀓𑀝𑀦𑁆𑀢
𑀢𑀯𑀭𑀝𑀺 𑀧𑀼𑀷𑁃𑀦𑁆𑀢 𑀢𑀮𑁃𑀫𑁃 𑀬𑁄𑀷𑁂


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

মলর্দলৈ উলহিন়্‌ মাযিরুৰ‍্ তুমিযপ্
পলর্বুহৰ়্‌ ঞাযির়ু পডরিন়্‌ অল্লদৈক্
কাণ্ডল্ সেল্লাক্ কণ্বোল্ ঈণ্ডিয
পেরুম্বেযর্ক্ কডৱুৰির়্‌ কণ্ডুহণ্ ণিরুৰ‍্দীর্ন্
তরুন্দুযর্ক্ কুরম্বৈযিন়্‌ আন়্‌মা নাডি
মযর্ৱর় নন্দি মুন়িহণত্ তৰিত্ত
উযর্সিৱ ঞান় পোদম্ উরৈত্তোন়্‌
পেণ্ণৈপ্ পুন়ল্সূৰ়্‌ ৱেণ্ণৈচ্ চুৱেদৱন়ন়্‌
পোয্গণ্ টহণ্ড্র মেয্গণ্ড তেৱন়্‌
পৱনন়ি ৱন়্‌বহৈ কডন্দ
তৱরডি পুন়ৈন্দ তলৈমৈ যোন়ে


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

மலர்தலை உலகின் மாயிருள் துமியப்
பலர்புகழ் ஞாயிறு படரின் அல்லதைக்
காண்டல் செல்லாக் கண்போல் ஈண்டிய
பெரும்பெயர்க் கடவுளிற் கண்டுகண் ணிருள்தீர்ந்
தருந்துயர்க் குரம்பையின் ஆன்மா நாடி
மயர்வற நந்தி முனிகணத் தளித்த
உயர்சிவ ஞான போதம் உரைத்தோன்
பெண்ணைப் புனல்சூழ் வெண்ணைச் சுவேதவனன்
பொய்கண் டகன்ற மெய்கண்ட தேவன்
பவநனி வன்பகை கடந்த
தவரடி புனைந்த தலைமை யோனே


Open the Thamizhi Section in a New Tab
மலர்தலை உலகின் மாயிருள் துமியப்
பலர்புகழ் ஞாயிறு படரின் அல்லதைக்
காண்டல் செல்லாக் கண்போல் ஈண்டிய
பெரும்பெயர்க் கடவுளிற் கண்டுகண் ணிருள்தீர்ந்
தருந்துயர்க் குரம்பையின் ஆன்மா நாடி
மயர்வற நந்தி முனிகணத் தளித்த
உயர்சிவ ஞான போதம் உரைத்தோன்
பெண்ணைப் புனல்சூழ் வெண்ணைச் சுவேதவனன்
பொய்கண் டகன்ற மெய்கண்ட தேவன்
பவநனி வன்பகை கடந்த
தவரடி புனைந்த தலைமை யோனே

Open the Reformed Script Section in a New Tab
मलर्दलै उलहिऩ् मायिरुळ् तुमियप्
पलर्बुहऴ् ञायिऱु पडरिऩ् अल्लदैक्
काण्डल् सॆल्लाक् कण्बोल् ईण्डिय
पॆरुम्बॆयर्क् कडवुळिऱ् कण्डुहण् णिरुळ्दीर्न्
तरुन्दुयर्क् कुरम्बैयिऩ् आऩ्मा नाडि
मयर्वऱ नन्दि मुऩिहणत् तळित्त
उयर्सिव ञाऩ पोदम् उरैत्तोऩ्
पॆण्णैप् पुऩल्सूऴ् वॆण्णैच् चुवेदवऩऩ्
पॊय्गण् टहण्ड्र मॆय्गण्ड तेवऩ्
पवनऩि वऩ्बहै कडन्द
तवरडि पुऩैन्द तलैमै योऩे
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಮಲರ್ದಲೈ ಉಲಹಿನ್ ಮಾಯಿರುಳ್ ತುಮಿಯಪ್
ಪಲರ್ಬುಹೞ್ ಞಾಯಿಱು ಪಡರಿನ್ ಅಲ್ಲದೈಕ್
ಕಾಂಡಲ್ ಸೆಲ್ಲಾಕ್ ಕಣ್ಬೋಲ್ ಈಂಡಿಯ
ಪೆರುಂಬೆಯರ್ಕ್ ಕಡವುಳಿಱ್ ಕಂಡುಹಣ್ ಣಿರುಳ್ದೀರ್ನ್
ತರುಂದುಯರ್ಕ್ ಕುರಂಬೈಯಿನ್ ಆನ್ಮಾ ನಾಡಿ
ಮಯರ್ವಱ ನಂದಿ ಮುನಿಹಣತ್ ತಳಿತ್ತ
ಉಯರ್ಸಿವ ಞಾನ ಪೋದಂ ಉರೈತ್ತೋನ್
ಪೆಣ್ಣೈಪ್ ಪುನಲ್ಸೂೞ್ ವೆಣ್ಣೈಚ್ ಚುವೇದವನನ್
ಪೊಯ್ಗಣ್ ಟಹಂಡ್ರ ಮೆಯ್ಗಂಡ ತೇವನ್
ಪವನನಿ ವನ್ಬಹೈ ಕಡಂದ
ತವರಡಿ ಪುನೈಂದ ತಲೈಮೈ ಯೋನೇ
Open the Kannada Section in a New Tab
మలర్దలై ఉలహిన్ మాయిరుళ్ తుమియప్
పలర్బుహళ్ ఞాయిఱు పడరిన్ అల్లదైక్
కాండల్ సెల్లాక్ కణ్బోల్ ఈండియ
పెరుంబెయర్క్ కడవుళిఱ్ కండుహణ్ ణిరుళ్దీర్న్
తరుందుయర్క్ కురంబైయిన్ ఆన్మా నాడి
మయర్వఱ నంది మునిహణత్ తళిత్త
ఉయర్సివ ఞాన పోదం ఉరైత్తోన్
పెణ్ణైప్ పునల్సూళ్ వెణ్ణైచ్ చువేదవనన్
పొయ్గణ్ టహండ్ర మెయ్గండ తేవన్
పవనని వన్బహై కడంద
తవరడి పునైంద తలైమై యోనే
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

මලර්දලෛ උලහින් මායිරුළ් තුමියප්
පලර්බුහළ් ඥායිරු පඩරින් අල්ලදෛක්
කාණ්ඩල් සෙල්ලාක් කණ්බෝල් ඊණ්ඩිය
පෙරුම්බෙයර්ක් කඩවුළිර් කණ්ඩුහණ් ණිරුළ්දීර්න්
තරුන්දුයර්ක් කුරම්බෛයින් ආන්මා නාඩි
මයර්වර නන්දි මුනිහණත් තළිත්ත
උයර්සිව ඥාන පෝදම් උරෛත්තෝන්
පෙණ්ණෛප් පුනල්සූළ් වෙණ්ණෛච් චුවේදවනන්
පොය්හණ් ටහන්‍ර මෙය්හණ්ඩ තේවන්
පවනනි වන්බහෛ කඩන්ද
තවරඩි පුනෛන්ද තලෛමෛ යෝනේ


Open the Sinhala Section in a New Tab
മലര്‍തലൈ ഉലകിന്‍ മായിരുള്‍ തുമിയപ്
പലര്‍പുകഴ് ഞായിറു പടരിന്‍ അല്ലതൈക്
കാണ്ടല്‍ ചെല്ലാക് കണ്‍പോല്‍ ഈണ്ടിയ
പെരുംപെയര്‍ക് കടവുളിറ് കണ്ടുകണ്‍ ണിരുള്‍തീര്‍ന്‍
തരുന്തുയര്‍ക് കുരംപൈയിന്‍ ആന്‍മാ നാടി
മയര്‍വറ നന്തി മുനികണത് തളിത്ത
ഉയര്‍ചിവ ഞാന പോതം ഉരൈത്തോന്‍
പെണ്ണൈപ് പുനല്‍ചൂഴ് വെണ്ണൈച് ചുവേതവനന്‍
പൊയ്കണ്‍ ടകന്‍റ മെയ്കണ്ട തേവന്‍
പവനനി വന്‍പകൈ കടന്ത
തവരടി പുനൈന്ത തലൈമൈ യോനേ
Open the Malayalam Section in a New Tab
มะละรถะลาย อุละกิณ มายิรุล ถุมิยะป
ปะละรปุกะฬ ญายิรุ ปะดะริณ อลละถายก
กาณดะล เจะลลาก กะณโปล อีณดิยะ
เปะรุมเปะยะรก กะดะวุลิร กะณดุกะณ ณิรุลถีรน
ถะรุนถุยะรก กุระมปายยิณ อาณมา นาดิ
มะยะรวะระ นะนถิ มุณิกะณะถ ถะลิถถะ
อุยะรจิวะ ญาณะ โปถะม อุรายถโถณ
เปะณณายป ปุณะลจูฬ เวะณณายจ จุเวถะวะณะณ
โปะยกะณ ดะกะณระ เมะยกะณดะ เถวะณ
ปะวะนะณิ วะณปะกาย กะดะนถะ
ถะวะระดิ ปุณายนถะ ถะลายมาย โยเณ
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

မလရ္ထလဲ အုလကိန္ မာယိရုလ္ ထုမိယပ္
ပလရ္ပုကလ္ ညာယိရု ပတရိန္ အလ္လထဲက္
ကာန္တလ္ ေစ့လ္လာက္ ကန္ေပာလ္ အီန္တိယ
ေပ့ရုမ္ေပ့ယရ္က္ ကတဝုလိရ္ ကန္တုကန္ နိရုလ္ထီရ္န္
ထရုန္ထုယရ္က္ ကုရမ္ပဲယိန္ အာန္မာ နာတိ
မယရ္ဝရ နန္ထိ မုနိကနထ္ ထလိထ္ထ
အုယရ္စိဝ ညာန ေပာထမ္ အုရဲထ္ေထာန္
ေပ့န္နဲပ္ ပုနလ္စူလ္ ေဝ့န္နဲစ္ စုေဝထဝနန္
ေပာ့ယ္ကန္ တကန္ရ ေမ့ယ္ကန္တ ေထဝန္
ပဝနနိ ဝန္ပကဲ ကတန္ထ
ထဝရတိ ပုနဲန္ထ ထလဲမဲ ေယာေန


Open the Burmese Section in a New Tab
マラリ・タリイ ウラキニ・ マーヤルリ・ トゥミヤピ・
パラリ・プカリ・ ニャーヤル パタリニ・ アリ・ラタイク・
カーニ・タリ・ セリ・ラーク・ カニ・ポーリ・ イーニ・ティヤ
ペルミ・ペヤリ・ク・ カタヴリリ・ カニ・トゥカニ・ ニルリ・ティーリ・ニ・
タルニ・トゥヤリ・ク・ クラミ・パイヤニ・ アーニ・マー ナーティ
マヤリ・ヴァラ ナニ・ティ ムニカナタ・ タリタ・タ
ウヤリ・チヴァ ニャーナ ポータミ・ ウリイタ・トーニ・
ペニ・ナイピ・ プナリ・チューリ・ ヴェニ・ナイシ・ チュヴェータヴァナニ・
ポヤ・カニ・ タカニ・ラ メヤ・カニ・タ テーヴァニ・
パヴァナニ ヴァニ・パカイ カタニ・タ
タヴァラティ プニイニ・タ タリイマイ ョーネー
Open the Japanese Section in a New Tab
malardalai ulahin mayirul dumiyab
balarbuhal nayiru badarin alladaig
gandal sellag ganbol indiya
beruMbeyarg gadafulir ganduhan niruldirn
darunduyarg guraMbaiyin anma nadi
mayarfara nandi munihanad dalidda
uyarsifa nana bodaM uraiddon
bennaib bunalsul fennaid dufedafanan
boygan dahandra meyganda defan
bafanani fanbahai gadanda
dafaradi bunainda dalaimai yone
Open the Pinyin Section in a New Tab
مَلَرْدَلَيْ اُلَحِنْ مایِرُضْ تُمِیَبْ
بَلَرْبُحَظْ نعایِرُ بَدَرِنْ اَلَّدَيْكْ
كانْدَلْ سيَلّاكْ كَنْبُوۤلْ اِينْدِیَ
بيَرُنبيَیَرْكْ كَدَوُضِرْ كَنْدُحَنْ نِرُضْدِيرْنْ
تَرُنْدُیَرْكْ كُرَنبَيْیِنْ آنْما نادِ
مَیَرْوَرَ نَنْدِ مُنِحَنَتْ تَضِتَّ
اُیَرْسِوَ نعانَ بُوۤدَن اُرَيْتُّوۤنْ
بيَنَّيْبْ بُنَلْسُوظْ وٕنَّيْتشْ تشُوٕۤدَوَنَنْ
بُویْغَنْ تَحَنْدْرَ ميَیْغَنْدَ تيَۤوَنْ
بَوَنَنِ وَنْبَحَيْ كَدَنْدَ
تَوَرَدِ بُنَيْنْدَ تَلَيْمَيْ یُوۤنيَۤ


Open the Arabic Section in a New Tab
mʌlʌrðʌlʌɪ̯ ʷʊlʌçɪn̺ mɑ:ɪ̯ɪɾɨ˞ɭ t̪ɨmɪɪ̯ʌp
pʌlʌrβʉ̩xʌ˞ɻ ɲɑ:ɪ̯ɪɾɨ pʌ˞ɽʌɾɪn̺ ˀʌllʌðʌɪ̯k
kɑ˞:ɳɖʌl sɛ̝llɑ:k kʌ˞ɳbo:l ʲi˞:ɳɖɪɪ̯ʌ
pɛ̝ɾɨmbɛ̝ɪ̯ʌrk kʌ˞ɽʌʋʉ̩˞ɭʼɪr kʌ˞ɳɖɨxʌ˞ɳ ɳɪɾɨ˞ɭði:rn̺
t̪ʌɾɨn̪d̪ɨɪ̯ʌrk kʊɾʌmbʌjɪ̯ɪn̺ ˀɑ:n̺mɑ: n̺ɑ˞:ɽɪ
mʌɪ̯ʌrʋʌɾə n̺ʌn̪d̪ɪ· mʊn̺ɪxʌ˞ɳʼʌt̪ t̪ʌ˞ɭʼɪt̪t̪ʌ
ɨɪ̯ʌrʧɪʋə ɲɑ:n̺ə po:ðʌm ʷʊɾʌɪ̯t̪t̪o:n̺
pɛ̝˞ɳɳʌɪ̯p pʊn̺ʌlsu˞:ɻ ʋɛ̝˞ɳɳʌɪ̯ʧ ʧɨʋe:ðʌʋʌn̺ʌn̺
po̞ɪ̯xʌ˞ɳ ʈʌxʌn̺d̺ʳə mɛ̝ɪ̯xʌ˞ɳɖə t̪e:ʋʌn̺
pʌʋʌn̺ʌn̺ɪ· ʋʌn̺bʌxʌɪ̯ kʌ˞ɽʌn̪d̪ʌ
t̪ʌʋʌɾʌ˞ɽɪ· pʊn̺ʌɪ̯n̪d̪ə t̪ʌlʌɪ̯mʌɪ̯ ɪ̯o:n̺e·
Open the IPA Section in a New Tab
malartalai ulakiṉ māyiruḷ tumiyap
palarpukaḻ ñāyiṟu paṭariṉ allataik
kāṇṭal cellāk kaṇpōl īṇṭiya
perumpeyark kaṭavuḷiṟ kaṇṭukaṇ ṇiruḷtīrn
taruntuyark kurampaiyiṉ āṉmā nāṭi
mayarvaṟa nanti muṉikaṇat taḷitta
uyarciva ñāṉa pōtam uraittōṉ
peṇṇaip puṉalcūḻ veṇṇaic cuvētavaṉaṉ
poykaṇ ṭakaṉṟa meykaṇṭa tēvaṉ
pavanaṉi vaṉpakai kaṭanta
tavaraṭi puṉainta talaimai yōṉē
Open the Diacritic Section in a New Tab
мaлaртaлaы юлaкын маайырюл тюмыяп
пaлaрпюкалз гнaaйырю пaтaрын аллaтaык
кaнтaл сэллаак канпоол интыя
пэрюмпэярк катaвюлыт кантюкан нырюлтирн
тaрюнтюярк кюрaмпaыйын аанмаа нааты
мaярвaрa нaнты мюныканaт тaлыттa
юярсывa гнaaнa поотaм юрaыттоон
пэннaып пюнaлсулз вэннaыч сювэaтaвaнaн
пойкан тaканрa мэйкантa тэaвaн
пaвaнaны вaнпaкaы катaнтa
тaвaрaты пюнaынтa тaлaымaы йоонэa
Open the Russian Section in a New Tab
mala'rthalä ulakin mahji'ru'l thumijap
pala'rpukash gnahjiru pada'rin allathäk
kah'ndal zellahk ka'npohl ih'ndija
pe'rumpeja'rk kadawu'lir ka'nduka'n 'ni'ru'lthih'r:n
tha'ru:nthuja'rk ku'rampäjin ahnmah :nahdi
maja'rwara :na:nthi munika'nath tha'liththa
uja'rziwa gnahna pohtham u'räththohn
pe'n'näp punalzuhsh we'n'näch zuwehthawanan
pojka'n dakanra mejka'nda thehwan
pawa:nani wanpakä kada:ntha
thawa'radi punä:ntha thalämä johneh
Open the German Section in a New Tab
malarthalâi òlakin maayeiròlh thòmiyap
palarpòkalz gnaayeirhò padarin allathâik
kaanhdal çèllaak kanhpool iinhdiya
pèròmpèyark kadavòlhirh kanhdòkanh nhiròlhthiirn
tharònthòyark kòrampâiyein aanmaa naadi
mayarvarha nanthi mònikanhath thalhiththa
òyarçiva gnaana pootham òrâiththoon
pènhnhâip pònalçölz vènhnhâiçh çòvèèthavanan
poiykanh dakanrha mèiykanhda thèèvan
pavanani vanpakâi kadantha
thavaradi pònâintha thalâimâi yoonèè
malarthalai ulacin maayiirulh thumiyap
palarpucalz gnaayiirhu patarin allathaiic
caainhtal cellaaic cainhpool iiinhtiya
perumpeyaric catavulhirh cainhtucainh nhirulhthiirin
tharuinthuyaric curampaiyiin aanmaa naati
mayarvarha nainthi municanhaith thalhiiththa
uyarceiva gnaana pootham uraiiththoon
peinhnhaip punalchuolz veinhnhaic suveethavanan
poyicainh tacanrha meyicainhta theevan
pavanani vanpakai cataintha
thavarati punaiintha thalaimai yoonee
malarthalai ulakin maayiru'l thumiyap
palarpukazh gnaayi'ru padarin allathaik
kaa'ndal sellaak ka'npoal ee'ndiya
perumpeyark kadavu'li'r ka'nduka'n 'niru'ltheer:n
tharu:nthuyark kurampaiyin aanmaa :naadi
mayarva'ra :na:nthi munika'nath tha'liththa
uyarsiva gnaana poatham uraiththoan
pe'n'naip punalsoozh ve'n'naich suvaethavanan
poyka'n dakan'ra meyka'nda thaevan
pava:nani vanpakai kada:ntha
thavaradi punai:ntha thalaimai yoanae
Open the English Section in a New Tab
মলৰ্তলৈ উলকিন্ মায়িৰুল্ তুমিয়প্
পলৰ্পুকইল ঞায়িৰূ পতৰিন্ অল্লতৈক্
কাণ্তল্ চেল্লাক্ কণ্পোল্ পীণ্টিয়
পেৰুম্পেয়ৰ্ক্ কতৱুলিৰ্ কণ্টুকণ্ ণাৰুল্তীৰ্ণ্
তৰুণ্তুয়ৰ্ক্ কুৰম্পৈয়িন্ আন্মা ণাটি
ময়ৰ্ৱৰ ণণ্তি মুনিকণত্ তলিত্ত
উয়ৰ্চিৱ ঞান পোতম্ উৰৈত্তোন্
পেণ্ণৈপ্ পুনল্চূইল ৱেণ্ণৈচ্ চুৱেতৱনন্
পোয়্কণ্ তকন্ৰ মেয়্কণ্ত তেৱন্
পৱণনি ৱন্পকৈ কতণ্ত
তৱৰটি পুনৈণ্ত তলৈমৈ য়োনে
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.