10. போற்றிப்பஃறொடை
001 பஃறொடை வெண்பா
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2


பாடல் எண் : 1

பூமன்னு நான்முகத்தோன் புத்தேளிர் ஆங்கவர்கோன்
மாமன்னு சோதி மணிமார்பன் - நாமன்னும்
வேதம்வே தாந்தம் விளக்கஞ்செய் விந்துவுடன்
நாதம்நா தாந்தம் நடுவேதம் - போதத்தால்
ஆமளவும் தேட அளவிறந்த அப்பாலைச்
சேம ஒளிஎவருந் தேறும்வகை - மாமணிசூழ்
மன்றுள் நிறைந்து பிறவி வழக்கறுக்க
நின்ற நிருத்த நிலைபோற்றி - குன்றாத
பல்லுயிர்வெவ் வேறு படைத்தும் அவைகாத்தும் 5
எல்லை இளைப்பொழிய விட்டுவைத்துந் - தொல்லையுறும்
அந்தம் அடிநடுவென் றெண்ண அளவிறந்து
வந்த பெரிய வழிபோற்றி - முந்துற்ற
நெல்லுக் குமிதவிடு நீடுசெம்பிற் காளிதமுந்
தொல்லைக் கடல்தோன்றத் தோன்றவரும் - எல்லாம்
ஒருபுடைய யொப்பாய்த்தான் உள்ளவா றுண்டாய்
அருவமாய் எவ்வுயிரும் ஆர்த்தே - உருவுடைய
மாமணியை உள்ளடக்கும் மாநாகம் வன்னிதனைத்
தான்அடக்குங் காட்டத் தகுதியும்போல் - ஞானத்தின்
கண்ணை மறைத்த கடியதொழி லாணவத்தால் 10
எண்ணுஞ் செயல்மாண்ட எவ்வுயிர்க்கும் - உள்நாடிக்
கட்புலனாற் காணார்தம் கைக்கொடுத்த கோலேபோற்
பொற்புடைய மாயைப் புணர்ப்பின்கண் - முற்பால்
தனுகரண மும்புவன முந்தந் தவற்றால்
மனமுதலால் வந்தவிகா ரத்தால் - வினையிரண்டுங்
காட்டி அதனாற் பிறப்பாக்கிக் கைக்கொண்டும்
மீட்டறிவு காட்டும் வினைபோற்றி - நாட்டுகின்ற
எப்பிறப்பும் முற்செய் இருவினையால் நிச்சயித்துப்
பொற்புடைய தந்தைதாய் போகத்துட் - கர்ப்பமாய்ப்
புல்லிற் பனிபோற் புகுந்திவலைக் குட்படுங்கால் 15
எல்லைப் படாஉதரத் தீண்டியதீப் - பல்வகையால்
அங்கே கிடந்த அநாதியுயிர் தம்பசியால்
எங்கேனு மாக எடுக்குமென - வெங்கும்பிக்
காயக் கருக்குழியிற் காத்திருந்துங் காமியத்துக்
கேயக்கை கால்முதலாய் எவ்வுறுப்பும் - ஆசறவே
செய்து திருத்திப்பின் பியோகிருத்தி முன்புக்க
வையவழி யேகொண் டணைகின்ற - பொய்யாத
வல்லபமே போற்றியம் மாயக்கால் தான்மறைப்ப
நல்ல அறிவொழிந்து நன்குதீ - தொல்லையுறா
அக்காலந் தன்னில் பசியையறி வித்தழுவித்(து) 20
உக்காவி சோரத்தாய் உள்நடுங்கி - மிக்கோங்குஞ்
சிந்தை உருக முலையுருகுந் தீஞ்சுவைப்பால்
வந்துமடுப் பக்கண்டு வாழ்ந்திருப்பப் - பந்தித்த
பாசப் பெருங்கயிற்றாற் பல்லுயிரும் பாலிக்க
நேசத்தை வைத்த நெறிபோற்றி - ஆசற்ற
பாளைப் பசும்பதத்தும் பாலனாம் அப்பதத்தும்
நாளுக்கு நாட்சகல ஞானத்து - மூள்வித்துக்
கொண்டாள ஆளக் கருவிகொடுத் தொக்கநின்று
பண்டாரி யான படிபோற்றி - தண்டாத
புன்புலால் போர்த்த புழுக்குரம்பை மாமனையில் 25
அன்புசேர் கின்றனகட் டைந்தாக்கி - முன்புள்ள
உண்மை நிலைமை ஒருகால் அகலாது
திண்மை மலத்தாற் சிறையாக்கிக் - கண்மறைத்து
மூலஅருங் கட்டில்உயிர் மூடமாய் உட்கிடப்பக்
கால நியதி யதுகாட்டி - மேலோங்கு
முந்திவியன் கட்டில்உயிர் சேர்த்துக் கலைவித்தை
யந்த அராக மவைமுன்பு - தந்த
தொழிலறி விச்சை துணையாக மானின்
எழிலுடைய முக்குணமும் எய்தி - மருளோடு
மன்னும் இதயத்திற் சித்தத்தாற் கண்டபொருள் 30
இன்ன பொருளென் றியம்பவொண்ணா - அந்நிலைபோய்க்
கண்டவியன் கட்டிற் கருவிகள்ஈ ரைந்தொழியக்
கொண்டுநிய மித்தற்றை நாட்கொடுப்பப் - பண்டை
இருவினையால் முன்புள்ள இன்பத்துன் பங்கள்
மருவும்வகை அங்கே மருவி - உருவுடன்நின்(று)
ஓங்கு நுதலாய ஓலக்க மண்டபத்திற்
போங்கருவி யெல்லாம் புகுந்தீண்டி - நீங்காத
முன்னை மலத்திருளுள் மூடா வகையகத்துட்
டுன்னும்இருள் நீக்குஞ் சுடரேபோல் - அந்நிலையே
சூக்கஞ் சுடருருவிற் பெய்து தொழிற்குரிய 35
ராக்கிப் பணித்த அறம்போற்றி - வேட்கைமிகும்
உண்டிப் பொருட்டால் ஒருகால் அவியாது
மண்டிஎரி யும்பெருந்தீ மாற்றுதற்குத் - திண்டிறல்சேர்
வல்லார்கள் வல்ல வகையாற் றொழில்புரித
லெல்லாம் உடனே ஒருங்கிசைந்து - சொல்காலை
முட்டாமற் செய்வினைக்கு முற்செய்வினைக் குஞ்செலவு
பட்டோலை தீட்டும் படிபோற்றி - நட்டோங்கும்
இந்நிலைமை மானுடருக் கேயன்றி எண்ணிலா
மன்னுயிர்க்கும் இந்த வழக்கேயாய் - முன்னுடைய
நாள்நாள் வரையில் உடல்பிரித்து நல்வினைக்கண் 40
வாணாளின் மாலாய் அயனாகி - நீள்நாகர்
வானாடர் கோமுதலாய் வந்த பெரும்பதத்து
நானா விதத்தால் நலம்பெறுநாள் - தான்மாள
வெற்றிக் கடுந்தூதர் வேகத் துடன்வந்து
பற்றித்தம் வெங்குருவின் பாற்காட்ட - இற்றைக்கும்
இல்லையோ பாவி பிறவாமை என்றெடுத்து
நல்லதோர் இன்சொல் நடுவாகச் - சொல்லிஇவர்
செய்திக்குத் தக்க செயலுறுத்து வீர்என்று
வெய்துற் றுரைக்க விடைகொண்டு - மையல்தருஞ்
செக்கி னிடைத்திரித்துந் தீவாயி லிட்டெரித்துந் 45
தக்கநெருப் புத்தூண் தழுவுவித்தும் - மிக்கோங்கு
நாராசங் காய்ச்சிச் செவிமடுத்தும் நாஅரிந்தும்
ஈராஉன் ஊனைத்தின் என்றடித்தும் - பேராமல்
அங்காழ் நரகத் தழுத்துவித்தும் பின்னுந்தம்
வெங்கோபம் மாறாத வேட்கையராய் - இங்கொருநாள்
எண்ணிமுதற் காணாத இன்னற் கடுநரகம்
பன்னெடுநாட் செல்லும் பணிகொண்டு - முன்நாடிக்
கண்டு கடன்கழித்தல் காரியமாம் என்றெண்ணிக்
கொண்டுவரு நோயின் குறிப்பறிவார் - மண்டெரியிற்
காய்ச்சிச் சுடவறுக்கக் கண்ணுரிக்க நன்னிதியம் 50
ஈய்த்துத்தாய் தந்தைதமர் இன்புறுதல் - வாய்த்தநெறி
ஓடியதே ரின்கீழ் உயிர்போன கன்றாலே
நீடுபெரும் பாவம் இன்றே நீங்குமென - நாடித்தன்
மைந்தனையும் ஊர்ந்தோன் வழக்கே வழக்காக
நஞ்சனைய சிந்தை நமன்தூதர் - வெஞ்சினத்தால்
அல்ல லுறுத்தும் அருநரகங் கண்டுநிற்க
வல்ல கருணை மறம்போற்றி - பல்லுயிர்க்கும்
இன்ன வகையால் இருவினைக்கண் நின்றருத்தி
முன்னைமுத லென்ன முதலில்லோன் - நல்வினைக்கண்
எல்லா உலகும் எடுப்புண் டெடுப்புண்டு 55
செல்காலம் பின்நரகஞ் சேராமே - நல்லநெறி
எய்துவதோர் காலம்தன் அன்பரைக்கண் டின்புறுதல்
உய்யும் நெறிசிறிதே உண்டாக்கிப் - பையவே
மட்டாய் மலராய் வருநாளில் முன்னைநாள்
மொட்டாய் உருவாம் முறைபோலக் - கிட்டியதோர்
நல்ல பிறப்பிற் பிறப்பித்து நாடும்வினை
எல்லை யிரண்டும் இடையொப்பிற் - பல்பிறவி
அத்தமதி லன்றோ அளவென்று பார்த்திருந்து
சத்தி பதிக்கும் தரம்போற்றி - முத்திதரு
நன்னெறிவிஞ் ஞானகலர் நாடுமலம் ஒன்றினையும் 60
அந்நிலையே உள்நின் றறுத்தருளிப் - பின்அன்பு
மேவா விளங்கும் பிரளயா கலருக்குத்
தேவாய் மலகன்மந் தீர்த்தருளிப் - பூவலயந்
தன்னின்று நீங்காச் சகலர்க் கவர்போல
முன்நின்று மும்மலந்தீர்த் தாட்கொள்கை - அன்னவனுக்
காதிகுண மாதலினால் ஆடுந் திருத்தொழிலுஞ்
சோதி மணிமிடற்றுச் சுந்தரமும் - பாதியாம்
பச்சை யிடமும் பவளத் திருச்சடைமேல்
வைச்ச நதியும் மதிக்கொழுந்தும் அச்சமற
ஆடும் அரவும் அழகார் திருநுதல்மேல் 65
நீடுருவ வன்னி நெடுங்கண்ணுங் - கேடிலயங்
கூட்டுந் தமருகமுங் கோல எரியகலும்
பூட்டரவக் கச்சும் புலியதளும் - வீட்டின்ப
வெள்ளத் தழுத்தி விடுந்தாளி னும்அடியார்
உள்ளத்தி னும்பிரியா ஒண்சிலம்பும் - கள்ளவினை
வென்று பிறப்பறுக்கச் சாத்தியவீ ரக்கழலும்
ஒன்றும்உருத் தோன்றாமல் உள்ளடக்கி - என்றும்
இறவாத இன்பத் தெமைஇருத்த வேண்டிப்
பிறவா இன்பத் தெமைஇருத்த வேண்டிப்
பிறவா முதல்வன் பிறந்து - நறவாருந்
தாருலா வும்புயத்துச் சம்பந்த நாதனென்று 70
பேரிலா நாதன்ஒரு பேர்புனைந்து - பாரோர்தம்
உண்டி உறக்கம் பயம்இன்பம் ஒத்தொழுகிக்
கொண்டு மகிழ்ந்த குணம்போற்றி - மிண்டாய
ஆறு சமயப் பொருளும்அறி வித்தவற்றிற்
பேறின்மை எங்களுக்கே பேறாக்கித் - தேறாத
சித்தந் தெளியத் திருமேனி கொண்டுவரும்
அத்தகைமை தானே அமையாமல் - வித்தகமாஞ்
சைவ நெறியிற் சமய முதலாக
எய்தும் அபிடேகம் எய்துவித்துச் - செய்யதிருக்
கண்ணருளால் நோக்கிக் கடியபிறப் பாற்பட்ட 75
புண்ணும் இருவினையும் போய்அகல - வண்ணமலர்க்
கைத்தலத்தை வைத்தருளிக் கல்லாய நெஞ்சுருக்கி
மெய்த்தகைமை யெல்லாம் விரித்தோதி - ஒத்தொழுகும்
சேண்ஆர் இருள்வடிவும் செங்கதிரோன் பால்நிற்பக்
காணா தொழியும் கணக்கேபோல் - ஆணவத்தின்
ஆதி குறையாமல் என்பால் அணுகாமல்
நீதி நிறுத்தும் நிலைபோற்றி - மேதக்கோர்
செய்யுஞ் சரியை திகழ்கிரியா யோகத்தால்
எய்துஞ்சீர் முத்திபதம் எய்துவித்து - மெய்யன்பாற்
காணத் தகுவார்கள் கண்டால் தமைப்பின்பு 80
நாணத் தகும்ஞான நன்னெறியை - வீணே
எனக்குத் தரவேண்டி எல்லாப் பொருட்கும்
மனக்கும் மலரயன்மால் வானோர் - நினைப்பினுக்குந்
தூரம்போ லேயணிய சுந்தரத்தாள் என்தலைமேல்
ஆரும் படிதந் தருள்செய்த - பேராளன்
தந்தபொருள் ஏதென்னில் தான்வேறு நான்வேறாய்
வந்து புணரா வழக்காக்கி - முந்திஎன்றன்
உள்ளம்என்றும் நீங்கா தொளித்திருந்து தோன்றிநிற்குங்
கள்ளம்இன்று காட்டும் கழல்போற்றி - வள்ளமையால்
தன்னைத் தெரிவித்துத் தன்றாளி னுட்கிடந்த 85
என்னைத் தெரிவித்த எல்லையின்கண் - மின்ஆரும்
வண்ணம் உருவம் மருவுங் குணமயக்கம்
எண்ணுங் கலைகாலம் எப்பொருளும் - முன்னம்எனக்(கு)
இல்லாமை காட்டிப்பின் பெய்தியவா காட்டிஇனிச்
செல்லாமை காட்டுஞ் செயல்போற்றி - எல்லாம்போய்த்
தம்மைத் தெளிந்தாராய்த் தாமே பொருளாகி
எம்மைப் புறங்கூறி இன்புற்றுச் - செம்மை
அவிகாரம் பேசும் அகம்பிரமக் காரர்
வெளியாம் இருளில் விடாதே - ஒளியாய்நீ
நின்ற நிலையே நிகழ்த்தி ஒருபொருள்வே 90
றின்றி யமையாமை எடுத்தோதி - ஒன்றாகச்
சாதித்துத் தம்மைச் சிவமாக்கி இப்பிறவிப்
பேதந் தனில்இன்பப் பேதமுறாப் - பாதகரோ(டு)
ஏகமாய்ப் போகாமல் எவ்விடத்துங் காட்சிதந்து
போகமாம் பொற்றாளி னுட்புணர்த்தி - ஆதியுடன்
நிற்க அழியா நிலைஇதுவே என்றருளி
ஒக்க வியாபகந்தன் னுட்காட்டி - மிக்கோங்கும்
ஆநந்த மாக்கடலில் ஆரா அமுதளித்துத்
தான்வந்து செய்யுந் தகுதியினால் - ஊன்உயிர்தான்
முன்கண்ட காலத்தும் நீங்காத முன்னோனை 95
என்கொண்டு போற்றிசைப்பேன் யான்.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

1-4. பூமன்னும் நிருத்த நிலை போற்றி :
(உரை) பொற்றாமரைப் பூவில் நிலைபெற்று நான்கு முகத்தோ டெழுந்தருளி யிருக்கின்ற பிரமனும், தேவர்களும், அவர்களுக்கு மன்னனாகிய தேவேந்திரனும், திருமகள் பொருந்திய மார்பில் மிகுந்த பிரகாசமுடைய கௌத்துவ மணி தரித்திருக்கிற விஷ்ணுவும், சகல பொருண்மையும் நாவிலிருந்து சொல்லுகிற வேதங்களும், வேத முடிவான உபநிடதங்களும், சகல அறிவும் விளக்கஞ் செய்கிற விந்துவும், அதற்குள்ளொளியாகிய நாதமும் குடிலையும் தத்தம் இதயத்தில் தோன்றிய போதச் செயல்களால் ஆமளவுந் தேடவும் அளவுபடாமல் அப்பாற்பட்டிருக்கிற பேரின்பவொளியாகிய பதி ஆன்மாக்களை இரக்ஷிக்க வேண்டுமென்கிற கிருபை ஜனித்து எவர்களும் பத்தியுடனே தரிசித்து மலமயக்கம் நீங்கித் தெளிந்து தேறும்படிக்கு மிகுந்த இரத்தின மணிகள் சூழ்ந்து விளங்காநின்ற அழகிய திருச்சிற்றம்பலத்துள் ஞானப்பிரகாசம் நிறைந்து தோன்ற நின்று ஆன்மாக்களுடைய பிறவித் தொடர் பறுக்கச் செய்யும் ஆனந்த நிருத்தநிலை எம்மை இரக்ஷிக்க.
4-6. குன்றாத பெரியவழி போற்றி :
(உரை) அநாதியாய் எண்ணிறந்த ஆன்மாக்கள் மோக்ஷமடைந் திருக்கவும் குறைவில்லாமல் நித்தியமாய் அளவிறந்திருக்கிற பெத்தான் மாக்களைக் கன்மத்துக்கீடான தேகங்களில் சராயுஜம் அண்டஜம் சுவேதஜம் உத்பீஜம் ஆகிய நால்வகை யோனிகளிலும் மாறி மாறி வேறு வேறாகப் படைத்தும் அவ்வான்மாக்களுக்குள்ள அரிய வினைப் போகங்களை ஏறாமற் குறையாமற் கூட்டிப் புசிப்பித்தும் சர்வ சங்கார காலத்தில் ஆன்மாக்கள் சகலாவத்தைப் பட்டுப் பிறந்து இறந்து அலைந்து திரிந்த இளைப்பு நீங்கும்படிக்குக் காரண கேவலாவத்தையில் ஒடுக்குவித்தும் அநாதியே தொடுத்து ஆதியாய்ச் சிருஷ்டித்துந் திதித்துஞ் சங்கரித்தும் அளவிறந்து ஆதி நடுவந்தமற்று வருகிற பெரிய கிருத்திய வழி எம்மை இரக்ஷிக்க.
6-13. முந்துற்ற வினைபோற்றி :
(உரை) ஆன்மாக்கள் நித்தியமாயிருக்கச் சிருஷ்டிப்பட்டுந் திதிப் பட்டுஞ் சங்காரப்பட்டும் வருவானேனென்னில், அநாதியிலே மலத்திலே பந்திக்கப் பட்டிருக்கையினாலே மலம் நீங்கும் படிக்குக் கர்த்தா கிருபையினாலே செய்வித்ததாயிருக்கும். ஆனால் மலம் ஆன்மாக்களைப் பந்தித்த தெப்படியென்னில், முன்னேயுண்டான நெல்லுக்கு உமிதவிடு முளை முற்பிற்பாடில்லாமல் அநாதியிலே கூடத்தோன்றினதாயிருக்கும். இதில் ஆணவமலம் ஆன்மாவின் அறிவை மறைத்த தெப்படியென்னில், செம்பினுடைய நிறத்தைக் காளிதங் கூட உதித்து மறைத்தது போன்றிருக்கும். கர்த்தாவினுடைய வியாபகத்திலே ஆன்மாக்கள் நிறைந்திருக்கவும் ஆணவமலம் உயிரை மறைத்தது எப்படியென்னில், பழமையாகிய கடல் வியாபகத்திலே நிறைந்திருக்கிற தண்ணீரை உப்புக் கலந்து பிடித்திருப்பது போன்றிருக்கும். இப்படி யெல்லாம் வெவ்வேறாய் ஒருபுடை யொப்பாகக் கர்த்தா உள்ளவன்றே யுண்டாய் அருவமாய் மூவகையான்மாக்களையும் ஆணவமலம் பிடித்து உருவையுடைய மகத்தான மாணிக்க மணியை நஞ்சுவாய்க்கு ளடக்கின மகத்தாகிய சர்ப்பம் போலவும் பச்சையாய் முளைத்து விறகாகுமட்டும் அக்கினியைத் தெரியாமல் மறைத்து வைத்திருந்த காஷ்டம் போலவும் ஆன்மாவினுடைய ஞானக் கண்ணை மறைத்த கடுந்தொழிலையுடைய ஆணவமலத்தினாலே அறிவுஞ் செயலும் இறந்த சகல உயிர்களுக்குங் கர்த்தா கிருபையினாலே நன்றாய் அவர்களிச்சையை நாடிப் பார்த்துக் கட்புலனாற் காணாத பிறவியந்தகர்க்கு உரிமையுள்ளவர்கள் இச்சித்த படிக்குக் கோலைக் கொடுத்து இச்சித்த இடங்களிலே கொண்டுபோய் விடுகிறது போலப் பொலிவினையுடைய மாயையின் காரியமான தனுகரண புவன போகங்களையும் முன்னே யுண்டாக்கிக் கொடுத்து இச்சித்த புவனங்களிலே இச்சித்த வினைப் போகங்களையும் கூட்டி முடித்துப் புசிப்பிக்கையினும் அந்த ஆணவமல மயக்கத்தாற் கர்த்தா வுபகாரத்தை மறந்து நாமென்கிற அந்தக்கரண விகார ஹிதாஹித முண்டாகையாற் புண்ணிய பாவமிரண்டும் உண்டாம்படி காட்டி அந்தப் புண்ணிய பாவத்தினாற் பிறக்கும் பிறவியுண்டாக்கி அதனாற் செய்யு மிருவினைகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு மீண்டும் அந்த வினைப் போகங்களைப் புசிப்பதற்குக் கலாதி ஞானங்களையுங் காட்டுங் கிருபைத் தொழில் எம்மை இரக்ஷிக்க.
13-19. நாட்டுகின்ற வல்லபமே போற்றி :
(உரை) கர்த்தா ஆன்மாக்களுக்கு வினைப்போகங்களைப் புசிப்பிக்கிறதற்குத் தேகங்களைக் கூட்டுகிற முறைமை சொல்லுமிடத்து முன்பு ஆகமங்களிலே சொல்லப்பட்ட எண்பத்து நான்கு நூறாயிரம் யோனி பேதப் பிறப்பின் வகையெல்லாம் முன் செய்த இருவினைக் கீடாக உண்டாம்படி திருவுள்ளத்திலே நிச்சயித்துப் பல பிரகாரம் வெவ்வேறு தேகபேதங்களை யுண்டாக்குவதுமல்லாமல் மானுட தேகமுண்டாக்குவ தெப்படியென்னின், அழகு பொருந்திய தந்தையுந் தாயுங் காமவிகாரம் தீரும்படிக்குச் சையோகபோகஞ் செய்யுங் காலத்து அவர்களுக்குப் பிள்ளைப்பேறு உண்டு இல்லையென்பதும் அறிந்து தாயினுடைய கருப்பத்தில் தந்தை புல்லினுனியிற் றங்கிய பனித்திவலை போன்ற விந்துவை விடும்போது அதற்குள் உயிரை யடக்கி உட்கருப்பாசயத்திற் சுரோணிதத்துடனே கலப்பித்து இருத்தி அந்த விந்து தாய் வயிற்றில் அளவற்றிருக்கின்ற உதராக்கினியினால் எரிசுவற்றாமலும் பல வகையாகிய அந்த வயிற்றுக்குட் கிடந்த அநாதி யுயிர்களாகிய புழுக்கள் தங்கள் பசியினாலே அந்த விந்துவை விரைவிலே யெடுத்துப் புசியாமலும் வெய்ய கும்பிநரகம் போன்ற காயக் கருக்குழியிற் காத்திருந்து வினைக்கீடான கை கால் முதலாகிய சகல உறுப்புங் குற்றமறச் செய்து அழகு பொருந்தத் திருத்திப் பின்பு அத்தேகத்தை யெடுத்து நேரே யோகத்தி லிருத்தித் திரிகால வர்த்தமானங்களையும் அறியும்படிக்கு உணர்வையுங் கொடுத்துப் பத்துமாதவரைக்கும் புசிப்புங் கொடுத்துப் பின்பு பூமியிலே பிறக்கும்போது இரண்டு கையுஞ் சிரசிலே குவித்த பாவனையாய்த் தலைகீழாய் வரும்படி செய்து முன் புகுந்த சிறுவழியைப் பெருவழியாக்கி அவ்வுயிர் துன்புற்று இறவாமல் உயிருக்குயிராய் அணைத்திருந்து வெளியிலே யிழுத்துக்கொண்டு வருகிற மெய்ம்மையாகிய வல்லபம் எம்மை இரக்ஷிக்க.
19-22. அம்மாயக்கால் நெறி போற்றி :
(உரை) தாய் வயிற்றை விட்டுப் பூமியிலே பிள்ளை பிறந்தவுடனே சரீரத்துக்குக் காரணமான மாயை சண்டமாருதம் போல் அலைத்து மயக்க, முன் கருப்பத்தினிருக்கும்போது இப்பிறவித் துன்பத்தை நீக்கிக் கொள்ள வேண்டுமென்று அவ்விடத்திலே நினைத்திருந்த நல்ல நினைவையும் மறந்து உயிர் தேக மயமாய் நல்வினை தீவினைத் துன்பத் தொடர்ச்சியாற் பகுத்தறிவில்லாமல் அக்காலத்தில் உயிர் புசிப்பிச்சையுற் றிருப்பதை யறிந்து பசிதெரியும்படி அறிவித்துக் கதறியழும்படி செய்வித்துப் பிள்ளை யழுவதுகண்டு உடனே பெறும்போதுற்ற வருத்தத்தையுந் தாயானவள் மறந்து உட்கி ஆவிசோரும்படி யுள்ளே நடுங்கி மிகுந்தோங்கிய அன்பினாலே அவள் சிந்தையிரங்கி யுருகப் பச்சுடம்பிலிருந்த இரத்தஞ் சிவப்பு மாறி வெண்ணிற அமுதமாய்க் கொங்கையில் வந்து சுரக்கிற அந்தத் தீஞ்சுவைப் பாலைப் பிள்ளை வாய்வைத்துக் குடித்து முகஞ்செழித் திருப்பது கண்டு தாய் மகிழ்ந்திருக்கும்படி செய்வித்து இப்படிப் பிள்ளையாசை யென்கிற பெருங் கயிற்றாற் கட்டிச் சகல உயிர்களுக்குங் குழந்தைகளை வளர்க்கும்படிக்கு ஆன்மாக்கள் தோறும் நேசத்தை வைத்தருளிய நெறி எம்மை இரக்ஷிக்க.
22-24. ஆசற்ற படிபோற்றி :
(உரை) தாயன்பாயிருந்து இரக்ஷித்த கர்த்தா இப்படி ஜநித்து வரும் உயிர்களுக்குக் கருப்பத்திலிருக்கிற பசும்பருவத்தும் பாலனாயிருக்கிற அந்தப் பருவத்தும் நாளுக்கு நாள் பரிணமித்து வளரும் பாலகுமார விருத்தப்பருவத்துஞ் சகலாவத்தைப்படுத்திப் பருவத்துக் கேதுவான கலாதிஞானத்தைக் கொடுத்துச் செயலற்ற உயிர்கள் வாங்கிக்கொள்ள ஆள்வதற்கேற்ற முப்பத்தாறு வகைக் கருவிகளையுங் கொடுத்து உயிர்க்குயிராய் இமைப்பொழுதும் நீங்காமல் நின்று பண்டாரியாய் உயிர்க்கு ஏவல் செய்யும் கிருபை எம்மை இரக்ஷிக்க.
24-35. தண்டாத அறம் போற்றி :
(உரை) கர்த்தா பண்டாரிபோல நின்று தத்துவங்களைக் கூட்டி இரக்ஷிக்கும்படி எப்படியென்னில், நீங்காமற் புன்புலால் நாறுந் தோல் போர்த்த புழுக்கூடான சரீரமாகிய பெரியமனைக்குள் கிருபையினாலே துரியாதீதந் துரியம் சுழுத்தி சொப்பனம் சாக்கிரமென்னும் பெயரையுடைய ஐந்துகட்டாக்கி, ஆன்மாவுக்கு அநாதியிலே பொருந்தின உண்மை நிலைமையான ஆணவமல மறைப்புச் சற்றும் நீங்காமல் திண்மையாய் உயிரைச் சிறைப்படுத்தி நிற்கும் மூலாதாரமாகிய வீட்டில் அதீதப்பட்டு உயிர் மூடமாய் உட்கிடப்ப அவ்விடத்தில் இளைப்பாறு மட்டுங் காலத்தை நியதியினால் நிறுத்தி, அப்பால் மேலே ஓங்கியிருக்குந் துரியமான நாபித்தான வீட்டில் உயிரைப் பிராணவாயு வுடனே கூடச்சேர்த்து அவ்விடத்திலே கலை வித்தை இராகத்தினால் முன்னே ஆன்மாவினுடைய தொழில் அறிவு இச்சை மூன்றையும் எழுப்பி அதற்குத் துணையாகப் பிரகிருதிமாயையி லுண்டான அழகு பொருந்திய சாத்துவிக ராசத தாமத மென்னும் முக்குணங்களையுஞ் சேர்த்து, அப்பால் மேலே சுழுத்தி வீடாகிய இருதயத் தானத்திற் சித்தக் கருவியுடனே கூட்டி, அவ்விடத்திற் சித்தத்தாற் கண்ட பொருள் இன்ன பொருளென் றறியாமல் மயங்கி நின்ற உயிரைச் சொப்பன வீடாகிய கண்டத்தானத்திற் சேர்த்து அவ்விடத்திலே சத்தாதியைந்தும் வசனாதியைந்தும் அந்தக்கரணங்கள் நான்கும் வாயுக்கள் பத்தும் புருடனுமான இருபத்தைந்து கருவியுங் கூட்டி முன்னே செய்த இருவினைக்கீடாக முன் சாக்கிரத்திலே இன்ப துன்பத்தைப் புசிப்பித்த முறைமைபோலச் சொப்பனத்திலும் இருவினைப் போகம் உண்டானதுமறிந்து சுத்ததத்துவங்களினாற் பிரேரித்துப் புசிப்பித்து, பின்பு அதற்கு மேலாய தூலதேகத்தின்கண் வளர்ந்து நிற்கிற சாக்கிர வீடென்னும் நுதற்றானமாகிய ஓலக்கமண்டபத்தின்முன் கேவலாவத்தைக்குக் கூடாமல் நின்ற பூதங்கள் ஐந்தும் புருடதத்துவம் நீங்கலாக நின்ற வித்தியாதத்துவம் ஆறுஞ் சிவதத்துவம் ஐந்தும் ஆகப் பதினாறும் முன் சாக்கிரத்திலிருந்த ஞானேந்திரியம் ஐந்துங் கன்மேந்திரியம் ஐந்துஞ் சொப்பனத்திலிருந்து வந்த இருபத்தைந்து கருவியும் மற்றப் புறக்கருவிகள் நாற்பத்தைந்தும் ஆகத் தொண்ணூற்றாறு கருவிகளையும் பொருத்தி ஜீவிக்கும்படி செய்வித்து, முன்னே விட்டு நீங்காமல் ஐந்தவத்தையினும் மறைந்து நின்ற ஆணவமல இருள் கூடாதபடி மனையிலே நெருங்கியிராநின்ற இருளை நீக்கும் விளக்கைப் போலச் சூக்குமாதி வாக்குடனே கூடிப் பிரகாசித்து நிற்குஞ் சகலாவத்தையில் உயிரை நிறுத்திக் கன்மத்துக் கேதுவான சத்தாதி விடயங்களைக் காட்டி ஆன்மாக்கள் யானென தென்று கர்ஜித்து நின்றவர்கள் வெவ்வேறு தொழிற்குரியராம்படி செய்விக்குஞ் சிவதருமம் எம்மை இரக்ஷிக்க.
35-38. வேட்கைமிகும் படிபோற்றி:
(உரை) கர்த்தா சகலாவத்தையிற் கருவி கூட்டி முடிக்கும் உபகாரத்தை மறந்து ஆன்மாக்கள் பிரபஞ்ச ஆசை மிகுந்து புசிப்பு நிமித்தம் ஒருகண நேரமானாலுங் கெடாமல் வயிற்றிலே மண்டியெரிந்து கொண்டிருக்கிற வடவாமுகாக்கினி போன்ற பசியைத் தணிக்கும் பொருட்டுத் திண்ணிய ஆங்காரப் பலன்களால் அவரவர் வல்லமைக் கேற்ற தொழில்கள் செய்யுமிடத்து அவர்களுக்குத் தோன்றாமல் உடன் நிகழ்ச்சியான ஒருமைப்பாடாய்க் கூடி நின்று அவரவர் நினைவின்படி செய்வித்துக் கொடுத்து ஆன்மாக்கள் யானெனதென்று இடையறாது செய்யும் வினை மிகுதியான ஆகாமியத்துக்கும் முன்செய்த ஆறத்து வாவிலுங் கட்டுப்பட்டிருக்கிற சஞ்சிதத்துக்கும் அதிலே பாகப்பட்டுப் புசிப்புக்கு வந்த பிராரத்துவச் செலவுக்கும் அவரவர் கணக்கப்பிள்ளை யாயிருந்து பட்டோலை யெழுதி யொப்பிக்குங் கருணை இரக்ஷிக்க.
38-53. நட்டோங்கும் மறம்போற்றி :
(உரை) கர்த்தா ஆன்மாக்கள் செய்த இருவினைக்குங் கணக்கெழுதின படிக்குப் புண்ணிய பாவத்துக்குள்ள பலன்களைக் கூட்டுகிறது எப்படியென்னில், பொருந்தி மிகுந்த இருவினை முறைமை பூமியிலுள்ள மானுடருக்கே யல்லாமலும் எண்ணில்லாத தனுக்களிலே பொருந்தியிருக்கிற பல உயிர்களுக்கும் இந்த முறைமையாக வினைகளை நிச்சயித்தறிந்து முன் அமைத்த ஆயுள் முடிவில் உடல்களைப் பிரித்து நல்வினை பாகப்பட்ட உயிர்களையெல்லாம் பூதசரீரமான திவ்விய சரீரத்துடனே காலநீட்டிப்பாய் வாழ்ந்திருக்கும்படிக்கு விஷ்ணுவுலகத்தில் விஷ்ணு ரூபமாயும் பிரமலோகத்திற் பிரமரூபமாயுந் தேவலோகத்தில் தேவேந்திர ரூபமாயுந் தேவர்களாயும் வந்த பெரிய பதப்பிராப்திகளிலே நானாவிதமான போகங்கள் புசித்திருக்கும்படி செய்வித்தும், பூமியிலே இராஜ ஐசுவரியத்துடனே வாழும்படி செய்வித்து மிருக்கும் நாராயண(?) புண்ணிய கன்மபலன் புசித்து முடிந்து பாவகன்ம பலன் புசிக்கும் நாள் அடுத்தவுடனே அங்கங்கு வாழ்ந்திருந்த உயிர்கள் அந்தந்தத் தேகத்தை விட்டு மாளும்படிக்குக் கர்த்தாவினுடைய ஆக்கினையினாலே வெற்றி பொருந்திய யமதூதர்கள் வேகத்துடனே வந்து பாசத்தினாற் கட்டிப் பிடித்துக் கொண்டு போய்த் தங்கள் யஜமானாகிய தருமராஜாவின் முன்புவிடத் தருமராஜர் வந்து ஆன்மாக்களைப் பார்த்து இரங்கி, ‘பாவிகாள்! உங்களுக்கு இற்றைவரைக் குள்ளாகப் பிறவாநெறி பெறவேண்டுமென்று கர்த்தாவை விரும்பும் அறிவு பிறக்கவில்லையோ’ என்று நல்ல இன்சொல்லாக நடுவுநிலைமையாய்ப் பேசிப் பின்பு அவர்கள் செய்த பாவத்துக்கேற்ற செயல்களைச் செய்யுமென்று கோபத்துடனே கிங்கரர்களைப் பார்த்துச் சொல்ல, விடைபெற்றுப் பூதசரீரமான யாதனா சரீரத்திலே உயிரை நிறுத்தித் துன்பமுறும்படிக்குச் செக்கிலேயிட் டாட்டியும், தீவாயிலிட் டெரித்தும், பெரிய நெருப்புத் தூணைத் தழுவிக் கிடக்கும்படிச் செய்தும், மிகுந்து நீண்டிருக்கிற நாராசங்களைக் காய்ச்சிச் செவியிலே செலுத்தியும், நாக்கைக் கருவிகொண்டறுத்தும், அவரவர் ஊனை அவரவர் தின்னும்படிக்கு அரிந்து கொடுத்து அடித்தும், பேராதபடி ஆழ்ந்த நரகங்களிலே அழுத்துவித்தும், பின்னுந் தங்களுடைய கடுங்கோபமாறாத இச்சையுடையராய் அவற்றிலே ஒருநாள் போல் துன்பத்தைக் கொடாநின்ற கொடிய நரகங்களிலே பல நெடுநாள் செல்லுமட்டும் இயமகிங்கரர்கள் பணி செய்யக் காருண்ணிய வடிவாகிய கர்த்தா சிற்றுயிர்களை யமகிங்கரர்களிடத்திலே காட்டிக் கொடுத்து அவர்கள் துக்கப்படுகிறதைப் பார்த்திருப்பானேனென்னில், உலகத்திலே தந்தை தாயான பேர்கள் பிள்ளையினுடைய நோய் மிகுதியை உள்ளே நாடியறிந்து நோய் தீரும்படிக்கு அதற்கேற்ற முறைமை செய்வது கடனென்று நினைந்து பிள்ளையை நோயறிந்து மருந்து கொடுத்துத் தீர்க்கும் வைத்தியத் தொழில் செய்கிறவனிடத்திலே ஒப்புவித்து, அவன் இருப்பு நாராசங் காய்ச்சிச் சுடவும் சத்திரமிட்டு அறுக்கவும், கண்படலத்தை உரிக்கவும், இப்படிப் பல கிரியையுஞ் செய்யப் பிள்ளை வருத்தப்பட்டாலும் நோய் தீர்ப்பதை யறிந்து அந்த வைத்தியனுக்கு நல்ல திரவியமுதலான வெகுமானம் பண்ணிச் சந்தோஷத்துடனே அவர்கள் கண்டு நிற்பதுபோலவும், மனுச்சக்கிரவர்த்தியான சோழராஜா தான் அரிய தவம் பண்ணிப் பெற்ற அருமையான ஒரு மகன் திருவாரூர்த் தெருவழியே தேரேறிப் போம்பொழுது மாயமாகத் தேர்க்காலில் வீழ்ந்து இறந்த பசுவின் கன்றினிமித்தம் அந்தப் பாவந் தீரும்படிக்கு எத்தனை பேர்கள் மாறுபாடாய்த் தடுக்கவுங் கேளாமற் பிள்ளையைக் கன்று தங்கின படிக்குத் தேர்க்காலிலே போட்டு நசுக்கிப் போடவேண்டு மென்று துணிந்து தேரிலே தாய்ப்பசுவை வைத்து ஊர்ந்து கொன்றது மகனை யமன்பிடித்து வருத்தாதபடிக்குச் செய்த கிருபையே யாகையால் அந்த வழக்குப்போலவும், விடம்போன்ற சிந்தையையுடைய நமன் தூதர் மிகுந்த கோபத்துடனே பாவஞ்செய்த உயிர்களைக் கொடிய நரக வாதனைப் படுத்துவதைச் சகல உயிர்களுக்குந் தந்தையுந் தாயுமாயிருக்கிற சிவமுஞ் சத்தியும் மலநோய் தீர்ந்தாற் போதுமென்று சந்தோஷத்துடனே கண்டு நிற்கிற வல்லபமான கருணை மறம் எம்மை இரக்ஷிக்க.
53-59. பல்லுயிர்க்கும் தரம்போற்றி :
(உரை) கர்த்தா இங்ஙனஞ் சொன்ன ஒன்பது வகையினாலும் இரக்ஷிக்கப்பட்ட ஆன்மாக்களுக்குப் பெத்தகாலம் முடிவாகுமட்டும் இருவினைப் பலன்களை அவன் அவள் அது முன்னிலையாக நின்றருத்தித் தனக்குமேல் ஒரு கர்த்தா இல்லாத சகல புவனகர்த்தாவாகிய சிவன் அந்த இருவினைகளுக்கு இருப்பிடமான மாயாவுலகங்களை எடுப்புண்டு எடுப்புண்டு மாறிமாறி வரும்படிக்கு ஆதியாய் அநாதிதொடுத்துச் சிருஷ்டித்துந் திதித்துஞ் சங்கரித்துந் திரோபவித்தும் அநுக்கிரகித்துந் தமது சத்தியினாலே பஞ்சகிருத்தியங்களைச் செய்வித்தும் மலபரிபாகப்பட்டதை அறிந்து பின் நரகத்திற் செல்லும் பெத்தத்தை நீக்கி, ஆன்மாக்களுக்கு முத்திக் காலத்தை ஏற்படுத்த வேண்டித் தனக்கு அன்பராகிய மெய்யடியார்களைக் கண்டவுடனே தன்னைக் கண்டதுபோல அந்த ஆன்மாக்கள் இன்புற்று அவர் ஏவின பணிவிடை கேட்டுய்யும் படிக்குச் சிறிது நல்லவழியை யுண்டாக்கிக் காட்டி, அதின் நல்வழியே சிவபுண்ணியமானது புத்தி பூர்வத்தினும் அபுத்தி பூர்வத்தினும் உபாயச் சரிதையாதியிலும் உண்மைச் சரிதையாதியிலுமாகக் கிரமத்திலே செய்யப்படுத்தி, அந்தமட்டாய் மலர விருக்கிற அரும்புப் பருவம் நீங்கிய வரும்பருவத்துக்கடுத்த முதனாள் மொட்டாயிருக்கிற மலர்போல் மலம் பரிபாகம் பிறந்த தன்மை சமீபத்திற் கண்டு ஒப்பற்ற நல்ல சிவசமயத்திற் பத்திமிகுந்த இடத்திலே பிறப்பித்து நாட்டப்பட்ட இருவினையும் ஏககாலத்தில் இரண்டுந் தராசு நுனிபோலச் சமனான பருவத்திலே பல பிறவியும் அந்தமாம் படிக்குத் தமது தீவிரதரம் பொருந்தின அருட்சத்தியை அவ்வுயிர்களின் மலம் நீங்கும்படிக்குப் பதிக்குந் தரம் எம்மை இரக்ஷிக்க.
59-71. முத்திதரும் குணம் போற்றி :
(உரை) இருவினையொப்பு மலபரிபாகம் சத்திநிபாதம் பெற்ற பக்குவான்மாக்களுக்குக் கர்த்தா ஆசாரிய மூர்த்தமாய் அநுக்கிரகம் பண்ணுகிற முறைமை எப்படியென்னில், முத்தியைக் கொடுக்கும் நல்வழியையுடைய விஞ்ஞானாகலர்க்கு அவர்கள் பற்றியிருக்கிற ஆணவமல மொன்றினையும் அவர்களறிவுக்குட் பேரறிவாய்ப் பிரகாசித்துத் தோன்றி நீக்கி அருள்வடிவாக்கி ஞேயத்திலழுந்தும்படி கடாக்ஷிப்பர். பின்பு பொருந்தி விளங்காநின்ற பிரளயாகலருக்குத் திருவுருக்காணும் படிக்கு மானும் மழுவுஞ் சதுர்ப்புஜமுங் காளகண்டமுந் திரிநேத்திரமுமுடைய திருமேனி கொண்டிருந்து, அவர்களைப் பற்றியிருக்கிற ஆணவமலங் கன்மமலம் இரண்டையும் நீக்கி அருள்வடிவாக்கி, ஞேயத்தி லழுந்தும்படி கடாக்ஷிப்பர். அசுத்த மாயையிற் றோன்றி பூலோகத்தை விட்டு நீங்காமலிருக்கிற சகலருக்கு அவர்களைப் போல மானுடச்சட்டை சாத்தி, மானைக்காட்டி மானைப் பிடிப்பார் போல, முன்நின்று தரிசனை கொடுத்து அவர்களைப் பற்றியிருக்கிற ஆணவம் கன்மம் மாயையென்னும் மூன்று மலங்களையுந் தீக்ஷடக்கிரமங்களினாலே தீர்த்து அருள்வடிவாக்கி அடிமையாக்கிக் கொள்ளுதல் அந்தக் கர்த்தாவுக்கு ஆதிகாலத்திலே யுண்டான குணமாதலால், திருச்சிற்றம்பலத்தின் கண்ணே நின்றாடுகிற திருநடனத் தொழிலும், பிரகாசம் பொருந்திய நீலமணி போன்று இலங்குகிற காளகண்டமும், திருமேனியிற் பாதியாய்ப் பச்சை வடிவு கொண்டிலங்குஞ் சிவகாமி தங்கிய இடப்பாகமும், பவளக்கொடி படர்ந்து கிடப்பதுபோன்ற திருச்சடா பாரத்தின்மேல் தரித்திருக்கிற கங்கையும், பாலசந்திரப் பிரபையும், வெருவும்படிக்குப் படம்விரித்தாடுகிற சர்ப்பமும், அழகுமிகுந்த திருநுதல் நடுவில் மேல்நோக்கி நீண்டு கிடந்திலங்கும் அக்கினி நேத்திரமும், வலக்கையிற் பிடித்திருக்கிற கேடில்லாத லயத்துடனே முழங்குந் தமருகமும், அழகு பொருந்திய இடக்கையிற் பிடித்திருக்கிற அக்கினி குண்டமும், அரையிலே கட்டியிருக்கிற ஐந்தலையரவக் கச்சும் புள்ளிபொருந்திய புலித்தோலுடையும், பக்குவான்மாக்களை மோட்சமாகிய பேரின்ப வெள்ளத் தழுத்துதற்கு ஊன்றின பாதத்தினும் அடியாருள்ளத்திற் கலந்து இன்ப பூரணமாயிருக்கிற ஞான குஞ்சிதபாதத்தினும் பிரியாமற் றரித்திருக்கிற திருவருட் பிரகாசம் பொருந்திய சிலம்பும், உயிர்களைச் சோரத்தனமாய்க் களவு கொண்டு தன் வசப்படுத்துகிற முன்னை வினையை வென்று பிறவித் துன்பங்களை யறுப்பதற்கு மலவைரி நாமென்று முழந்தாளில் தரித்துக் கொண்டிருக்கிற வீரகண்டாமணியும் இவைகளொன்றும் உருத்தோன்றாதபடி உள்ளேயடக்கி ஒளித்துக்கொண்டு, என்றும் முடிவில்லாத பேரின்ப மோக்ஷத்தில் எம்போல்வாரையும் உறுத்த வேண்டிப் பிறவா முதல்வன் பிறந்து வந்தானென்று அதிசயமாய்ச் சொல்லும்படிக்குத் திருமேனி கொண்டு, தேன்பொருந்திய செங்கழுநீர் மாலை யுலாவும் புயத்தையுடைய மறைஞானசம்பந்த நாதனென்று ஒரு பெயருஞ் சுபாவத்திலில்லாத நாதன் ஒரு திருப்பெயருஞ் சாத்திக் கொண்டு பூமியிலுள்ளவர்களைப் போல உண்பதும் உறங்குவதும் அஞ்சுவதும் விடயபோகம் இன்பமுறுவதும் ஒத்தொழுகிக் கொண்டெழுந்தருளி மகிழ்ந்திருந்த குணம் எம்மை இரக்ஷிக்க.
71-78. மிண்டாய நிலைபோற்றி :
(உரை) இப்படி மானுடரைப்போலத் திருமேனி கொண்டு ஆசாரியமூர்த்தமாய்ப் பெண்ணாகடத்தின்கண் எழுந்தருளியிருந்து, எங்களுக்கு அகங்காரம் பொருந்திய புறச்சமயப் பொருள்களெல்லாம் அறிவித்து, அதிலே ஒரு பிரயோஜனமு மில்லையென்று அறிகிற திடமே பேறாகும்படி செய்வித்து, தேறாமலிருந்த சித்தந் தெளியும் படிக்குத் திருமேனி தரிசனை கொடுத்தருளிய அந்தத் தகைமையும் போகாமல் மேம்பாடாகிய மெய்கண்ட சந்தானச் சுத்தசைவ நெறியில் விட்டகுறை யறிந்து சமயவிசேட நிருவாணம் பொருந்தப்பட்ட அபிடேகமென்னும் நான்குவகைத் தீடிக்ஷயும் பண்ணி, சிவந்த தாமரை மலர் போன்ற திருக்கண்ணருளினாற் பார்த்து துன்பப் பிறப்பினாற் பட்ட புண்ணுடம்புத் துன்பமும் இருவினைத் துன்பமும் உயிரை விட்டு நீங்கும்படிக்கு அழகு பொருந்திய தாமரை மலர் போன்ற திருக்கைத் தலத்தைச் சிரசிலே வைத்தருளி, கற்போன்றிருந்த நெஞ்சை அக்கினியைச் சேர்ந்த மெழுகுபோல உருக்கி, திரிபதார்த்த மெய்த்தகைமைப் பொருள்களெல்லாம் விரித்தோதி யுபதேசித்து, ஒற்றுமையாக ஆகாயத்தை மறைத்த பூதவிருள்வடிவானது அந்த ஆகாயத்திற் சிவந்த சூரியன் உதயமானவுடனே பூதவிருட் பிரகாசமாய் மறைந்து நீங்க ஆகாயம் சூரியவொளி வடிவாகி நின்ற முறைமைபோல உபதேசித்த ஞானப்பிரகாசத்தைப் பற்றி மும்மலமும் நீங்கி ஆன்மபோதம் அருளிலடங்கச் செய்து, மலம் ஆன்ம போதத்தையும் பற்றாமல் தன்னுடைய அநாதி நித்தியமுங் கெடாமல் நீதியாக நிறுத்தின நிலைமை எம்மை இரக்ஷிக்க.
79-84. மேதக்கோர் கழல்போற்றி :
(உரை) உலகப்பற்று அற மேம்பாட்டுடனே தாதமார்க்கஞ் சற் புத்திரமார்க்கஞ் சகமார்க்கஞ் சன்மார்க்கமென்னும் நான்கு வழியினும் நின்று உண்மைச் சரியை கிரியா யோகங்களை விதிதப்பாமல் அநுட்டித்துச் செய்த அடியார்களுக்குச் சிறப்பு மிகுந்த பதமுத்தியான சாலோக சாமீப சாரூபம் எய்தும்படி செய்வித்து அதனால் ஞானதாகமுற்ற அடியார்கள் அநுக்கிரகத்தைப் பெற்று மெய்யன்பினாலே சிவ ரூபத்தில் ஆன்மதரிசனை பண்ணிச் சிவதரிசனத்தில் ஆன்மாவின் தன்னியல்பை யறிந்து பின்பு பெத்தமுத்தி இரண்டினும் உபகரித்து இரக்ஷிக்கிற கர்த்தாவினுடைய கருணையை மறந்து நாம் ஒரு முதலென்றிருந்தோமேயென்று லஜ்ஜைப்பட்டு நாணிப் பதைப்பற அருளினழுந்தி இரண்டற் றநுபவிக்குஞ் சிவாநுபவத்தைத் தடுமாறியானாலுஞ் சிவசிவாவென்று நினையாத எனக்கும் வீணே இரங்கி அநுக்கிரகம் பண்ணவேண்டி வேதாகமபுராண சாத்திரங்களிற் சொல்லப்பட்ட எல்லாப் பொருளுக்கும் மனத்துக்குந் தாமரைமலரி னெழுந்தருளி யிருக்கும் பிரமாவிஷ்ணு முதலாகிய தேவர்கள் நினைப்புக்குந் தெரியப்படாத தூரம்போல நின்றும் ஜடசித்துக்களிடத்தினும் அணித்தாய் நிறைந்திருக்கிற அழகு பொருந்திய சீர்பாத கமலத்தை அடியேன் சிரசின்மீதிருந்து பிரகாசிக்கும்படிக்கு வைத்துப் பெரிய மஹாதேவரென்னும் பெயரையுடைய மறைஞானசம்பந்த ஞானாசாரியர் எனக்கு அநுக்கிரகம் பண்ணிய பொருள் ஏதென்னில், தான்வேறு நான்வேறாய் வந்து பொருந்தினதில்லை யென்னும் வழக்கை யறிவித்து, அநாதியே தொடுத்து உன்னிடத்திலே யொளித்திருந்து நீ நம்மைப் காணாதிருக்க நாம் என்றும் உன்னைக் கண்டு கொண்டிருந்தோமென்கிற கள்ளத்தை இப்போது உயிர்க்குயிராய்ப் பிரகாசித்துநின்று அறிவித்த பாதமானது எம்மை இரக்ஷிக்க.
84-87. வள்ளமையால் செயல்போற்றி :
(உரை) வளப்பமிகுந்த கிருபையினாற் கர்த்தா தன்னைத் தெரிவித்துத் தன் பாததாமரையான திருவருளுக்குள்ளே பிரியாமல் என்றுங் கிடந்த என்னையுந் தெரிவித்த எல்லைக்கண் மின்போன்று தோன்றி யழிகிற வண்ணத்தையுடைய தேகமுந் தேகத்தைப் பொருந்திய குணமயக்கங்களும் அறிவை விளக்கப்பட்ட கலைகால முதலாகிய தத்துவங்களும் முன்னில்லாத கேவலாவத்தையை முன்னே அறிவித்துப் பின்பு தேக முதலிய கருவி கரணாதிகளுங் கூடின சகலாவத்தையையும் அறிவித்து இனி அருளை விட்டுத் தேக முதலான கருவிகரணாதிகளிற் செல்லாத சுத்தாவத்தையையும் அறிவித்த செயல் எம்மை இரக்ஷிக்க.
87-95. எல்லாம் போற்றிசைப்பேன் யான் :
(உரை) எல்லாத் தத்துவங்களையும் பொய்யென்று கண்டு நீங்கித் தம்மைத் தெளிந்தோ மென்றும், நமக்கு மேலே வேறொரு பொருளில்லை யென்றும், சைவ சித்தாந்திகளுடனே கூடலாகாது அவர் நமக்குப் புறம்பென்றும் பேசித் தன் இன்பத்தை தானே புசித்திருப்போ மென்று மகிழ்ச்சியுற்றுச் செவ்விதான நிருவிகாரி நாமேயென்று பேசி அகமே பிரமமென்னும் வாதிகள் தன்னையும் அறியாமல் தலைவனையும் அறியாமல் மயங்கி நிற்கிற வெளிபோன்ற இருளில் என்னை விடாமல், ஞானசொரூப வொளி வடிவாய் இப்போது நீ நிற்கிற நிலையென்று நிகழ்த்தி, இதற்கு மேலே வேறொரு பொருளின்றி யமையாமையும் எடுத்தோதி, ஆன்மாவைச் சிவத்துடனே ஒன்றாகும்படி சாதித்துத் தம்மைச் சிவமாக்கி இந்தப் பிறவிப் பேதமாகிய சரீரத்திலேதானே ஜீவன் முத்தித் தன்மையும் பரமுத்தித் தன்மையும் சரியாகக் கண்டு வெற்றின்பமான சிவபோகம் புசியாமல் சமவாதம் பேசி ஆன்ம சத்தியுடனே கூடி இன்பம் புசிப்போமென்கிற பாதகரோடுங்கூடி ஏகமாய்ப் போகாமல் எனக்கு எவ்விடத்துங் குருலிங்க சங்கமமாய்க் காட்சிகொடுத்து, மேலான போகமுண்டாகிற திருவருட் பாதத்திற் பிரியாமல் உள்ளேயடங்கிக் கிடக்கும்படி பொருந்துவித்து, ஞேயத்தி லழுந்திநிற்கும் அழியாத சாயுச்சியநிலை இந்த அருள் நிலையென்று விகற்பந்தோன்றாமல் அநுக்கிரகித்து, தமது பரிபூரண வியாபகத்துள்ளே யானும் ஒக்க வியாபித்து நிற்குந் தன்மையுங் காட்டி, மிகுந்தோங்கி அளவுபடாமல் நிறைந்து நின்ற தமது பேராநந்தத் திருவருட் கடலில் விளைந்த ஆராத ஞேயவமுதத்தைப் புசித்துக் களித்திருக்கும்படி தாமே என்னைத் தேடிவந்து கொடுத்த பெருங்கருணைத் தகுதியினால் ஊனுயிர் தானே முதன்மையென்று நின்ற பெத்தகாலத்தும் அதற்கு முதன்மையுங் கொடுத்து நீங்காமல் நின்ற முன்னோனை எந்த விதங்கொண்டு புகழ்ந்து போற்றுவேன் யான்.

குறிப்புரை:

குறிப்புரை எழுதவில்லை

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • Burmese/ பர்மியம்
 • Assamese/ அசாமியம்
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction.

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
 • Assamese
  அசாமியம்
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀧𑀽𑀫𑀷𑁆𑀷𑀼 𑀦𑀸𑀷𑁆𑀫𑀼𑀓𑀢𑁆𑀢𑁄𑀷𑁆 𑀧𑀼𑀢𑁆𑀢𑁂𑀴𑀺𑀭𑁆 𑀆𑀗𑁆𑀓𑀯𑀭𑁆𑀓𑁄𑀷𑁆
𑀫𑀸𑀫𑀷𑁆𑀷𑀼 𑀘𑁄𑀢𑀺 𑀫𑀡𑀺𑀫𑀸𑀭𑁆𑀧𑀷𑁆 - 𑀦𑀸𑀫𑀷𑁆𑀷𑀼𑀫𑁆
𑀯𑁂𑀢𑀫𑁆𑀯𑁂 𑀢𑀸𑀦𑁆𑀢𑀫𑁆 𑀯𑀺𑀴𑀓𑁆𑀓𑀜𑁆𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆 𑀯𑀺𑀦𑁆𑀢𑀼𑀯𑀼𑀝𑀷𑁆
𑀦𑀸𑀢𑀫𑁆𑀦𑀸 𑀢𑀸𑀦𑁆𑀢𑀫𑁆 𑀦𑀝𑀼𑀯𑁂𑀢𑀫𑁆 - 𑀧𑁄𑀢𑀢𑁆𑀢𑀸𑀮𑁆
𑀆𑀫𑀴𑀯𑀼𑀫𑁆 𑀢𑁂𑀝 𑀅𑀴𑀯𑀺𑀶𑀦𑁆𑀢 𑀅𑀧𑁆𑀧𑀸𑀮𑁃𑀘𑁆
𑀘𑁂𑀫 𑀑𑁆𑀴𑀺𑀏𑁆𑀯𑀭𑀼𑀦𑁆 𑀢𑁂𑀶𑀼𑀫𑁆𑀯𑀓𑁃 - 𑀫𑀸𑀫𑀡𑀺𑀘𑀽𑀵𑁆
𑀫𑀷𑁆𑀶𑀼𑀴𑁆 𑀦𑀺𑀶𑁃𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀧𑀺𑀶𑀯𑀺 𑀯𑀵𑀓𑁆𑀓𑀶𑀼𑀓𑁆𑀓
𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶 𑀦𑀺𑀭𑀼𑀢𑁆𑀢 𑀦𑀺𑀮𑁃𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 - 𑀓𑀼𑀷𑁆𑀶𑀸𑀢
𑀧𑀮𑁆𑀮𑀼𑀬𑀺𑀭𑁆𑀯𑁂𑁆𑀯𑁆 𑀯𑁂𑀶𑀼 𑀧𑀝𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀯𑁃𑀓𑀸𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 5
𑀏𑁆𑀮𑁆𑀮𑁃 𑀇𑀴𑁃𑀧𑁆𑀧𑁄𑁆𑀵𑀺𑀬 𑀯𑀺𑀝𑁆𑀝𑀼𑀯𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀦𑁆 - 𑀢𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑁃𑀬𑀼𑀶𑀼𑀫𑁆
𑀅𑀦𑁆𑀢𑀫𑁆 𑀅𑀝𑀺𑀦𑀝𑀼𑀯𑁂𑁆𑀷𑁆 𑀶𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡 𑀅𑀴𑀯𑀺𑀶𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀯𑀦𑁆𑀢 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀺𑀬 𑀯𑀵𑀺𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 - 𑀫𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼𑀶𑁆𑀶
𑀦𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀫𑀺𑀢𑀯𑀺𑀝𑀼 𑀦𑀻𑀝𑀼𑀘𑁂𑁆𑀫𑁆𑀧𑀺𑀶𑁆 𑀓𑀸𑀴𑀺𑀢𑀫𑀼𑀦𑁆
𑀢𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀝𑀮𑁆𑀢𑁄𑀷𑁆𑀶𑀢𑁆 𑀢𑁄𑀷𑁆𑀶𑀯𑀭𑀼𑀫𑁆 - 𑀏𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀫𑁆
𑀑𑁆𑀭𑀼𑀧𑀼𑀝𑁃𑀬 𑀬𑁄𑁆𑀧𑁆𑀧𑀸𑀬𑁆𑀢𑁆𑀢𑀸𑀷𑁆 𑀉𑀴𑁆𑀴𑀯𑀸 𑀶𑀼𑀡𑁆𑀝𑀸𑀬𑁆
𑀅𑀭𑀼𑀯𑀫𑀸𑀬𑁆 𑀏𑁆𑀯𑁆𑀯𑀼𑀬𑀺𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀆𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑁂 - 𑀉𑀭𑀼𑀯𑀼𑀝𑁃𑀬
𑀫𑀸𑀫𑀡𑀺𑀬𑁃 𑀉𑀴𑁆𑀴𑀝𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀸𑀦𑀸𑀓𑀫𑁆 𑀯𑀷𑁆𑀷𑀺𑀢𑀷𑁃𑀢𑁆
𑀢𑀸𑀷𑁆𑀅𑀝𑀓𑁆𑀓𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝𑀢𑁆 𑀢𑀓𑀼𑀢𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆𑀧𑁄𑀮𑁆 - 𑀜𑀸𑀷𑀢𑁆𑀢𑀺𑀷𑁆
𑀓𑀡𑁆𑀡𑁃 𑀫𑀶𑁃𑀢𑁆𑀢 𑀓𑀝𑀺𑀬𑀢𑁄𑁆𑀵𑀺 𑀮𑀸𑀡𑀯𑀢𑁆𑀢𑀸𑀮𑁆 10
𑀏𑁆𑀡𑁆𑀡𑀼𑀜𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀬𑀮𑁆𑀫𑀸𑀡𑁆𑀝 𑀏𑁆𑀯𑁆𑀯𑀼𑀬𑀺𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 - 𑀉𑀴𑁆𑀦𑀸𑀝𑀺𑀓𑁆
𑀓𑀝𑁆𑀧𑀼𑀮𑀷𑀸𑀶𑁆 𑀓𑀸𑀡𑀸𑀭𑁆𑀢𑀫𑁆 𑀓𑁃𑀓𑁆𑀓𑁄𑁆𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢 𑀓𑁄𑀮𑁂𑀧𑁄𑀶𑁆
𑀧𑁄𑁆𑀶𑁆𑀧𑀼𑀝𑁃𑀬 𑀫𑀸𑀬𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀡𑀭𑁆𑀧𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆𑀓𑀡𑁆 - 𑀫𑀼𑀶𑁆𑀧𑀸𑀮𑁆
𑀢𑀷𑀼𑀓𑀭𑀡 𑀫𑀼𑀫𑁆𑀧𑀼𑀯𑀷 𑀫𑀼𑀦𑁆𑀢𑀦𑁆 𑀢𑀯𑀶𑁆𑀶𑀸𑀮𑁆
𑀫𑀷𑀫𑀼𑀢𑀮𑀸𑀮𑁆 𑀯𑀦𑁆𑀢𑀯𑀺𑀓𑀸 𑀭𑀢𑁆𑀢𑀸𑀮𑁆 - 𑀯𑀺𑀷𑁃𑀬𑀺𑀭𑀡𑁆𑀝𑀼𑀗𑁆
𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝𑀺 𑀅𑀢𑀷𑀸𑀶𑁆 𑀧𑀺𑀶𑀧𑁆𑀧𑀸𑀓𑁆𑀓𑀺𑀓𑁆 𑀓𑁃𑀓𑁆𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆
𑀫𑀻𑀝𑁆𑀝𑀶𑀺𑀯𑀼 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀯𑀺𑀷𑁃𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 - 𑀦𑀸𑀝𑁆𑀝𑀼𑀓𑀺𑀷𑁆𑀶
𑀏𑁆𑀧𑁆𑀧𑀺𑀶𑀧𑁆𑀧𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀼𑀶𑁆𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆 𑀇𑀭𑀼𑀯𑀺𑀷𑁃𑀬𑀸𑀮𑁆 𑀦𑀺𑀘𑁆𑀘𑀬𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀧𑁆
𑀧𑁄𑁆𑀶𑁆𑀧𑀼𑀝𑁃𑀬 𑀢𑀦𑁆𑀢𑁃𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀧𑁄𑀓𑀢𑁆𑀢𑀼𑀝𑁆 - 𑀓𑀭𑁆𑀧𑁆𑀧𑀫𑀸𑀬𑁆𑀧𑁆
𑀧𑀼𑀮𑁆𑀮𑀺𑀶𑁆 𑀧𑀷𑀺𑀧𑁄𑀶𑁆 𑀧𑀼𑀓𑀼𑀦𑁆𑀢𑀺𑀯𑀮𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀝𑁆𑀧𑀝𑀼𑀗𑁆𑀓𑀸𑀮𑁆 15
𑀏𑁆𑀮𑁆𑀮𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀝𑀸𑀉𑀢𑀭𑀢𑁆 𑀢𑀻𑀡𑁆𑀝𑀺𑀬𑀢𑀻𑀧𑁆 - 𑀧𑀮𑁆𑀯𑀓𑁃𑀬𑀸𑀮𑁆
𑀅𑀗𑁆𑀓𑁂 𑀓𑀺𑀝𑀦𑁆𑀢 𑀅𑀦𑀸𑀢𑀺𑀬𑀼𑀬𑀺𑀭𑁆 𑀢𑀫𑁆𑀧𑀘𑀺𑀬𑀸𑀮𑁆
𑀏𑁆𑀗𑁆𑀓𑁂𑀷𑀼 𑀫𑀸𑀓 𑀏𑁆𑀝𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁂𑁆𑀷 - 𑀯𑁂𑁆𑀗𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆𑀧𑀺𑀓𑁆
𑀓𑀸𑀬𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀵𑀺𑀬𑀺𑀶𑁆 𑀓𑀸𑀢𑁆𑀢𑀺𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀸𑀫𑀺𑀬𑀢𑁆𑀢𑀼𑀓𑁆
𑀓𑁂𑀬𑀓𑁆𑀓𑁃 𑀓𑀸𑀮𑁆𑀫𑀼𑀢𑀮𑀸𑀬𑁆 𑀏𑁆𑀯𑁆𑀯𑀼𑀶𑀼𑀧𑁆𑀧𑀼𑀫𑁆 - 𑀆𑀘𑀶𑀯𑁂
𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀼 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺𑀧𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆 𑀧𑀺𑀬𑁄𑀓𑀺𑀭𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺 𑀫𑀼𑀷𑁆𑀧𑀼𑀓𑁆𑀓
𑀯𑁃𑀬𑀯𑀵𑀺 𑀬𑁂𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆 𑀝𑀡𑁃𑀓𑀺𑀷𑁆𑀶 - 𑀧𑁄𑁆𑀬𑁆𑀬𑀸𑀢
𑀯𑀮𑁆𑀮𑀧𑀫𑁂 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺𑀬𑀫𑁆 𑀫𑀸𑀬𑀓𑁆𑀓𑀸𑀮𑁆 𑀢𑀸𑀷𑁆𑀫𑀶𑁃𑀧𑁆𑀧
𑀦𑀮𑁆𑀮 𑀅𑀶𑀺𑀯𑁄𑁆𑀵𑀺𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀦𑀷𑁆𑀓𑀼𑀢𑀻 - 𑀢𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑁃𑀬𑀼𑀶𑀸
𑀅𑀓𑁆𑀓𑀸𑀮𑀦𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀷𑀺𑀮𑁆 𑀧𑀘𑀺𑀬𑁃𑀬𑀶𑀺 𑀯𑀺𑀢𑁆𑀢𑀵𑀼𑀯𑀺𑀢𑁆(𑀢𑀼) 20
𑀉𑀓𑁆𑀓𑀸𑀯𑀺 𑀘𑁄𑀭𑀢𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀉𑀴𑁆𑀦𑀝𑀼𑀗𑁆𑀓𑀺 - 𑀫𑀺𑀓𑁆𑀓𑁄𑀗𑁆𑀓𑀼𑀜𑁆
𑀘𑀺𑀦𑁆𑀢𑁃 𑀉𑀭𑀼𑀓 𑀫𑀼𑀮𑁃𑀬𑀼𑀭𑀼𑀓𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀻𑀜𑁆𑀘𑀼𑀯𑁃𑀧𑁆𑀧𑀸𑀮𑁆
𑀯𑀦𑁆𑀢𑀼𑀫𑀝𑀼𑀧𑁆 𑀧𑀓𑁆𑀓𑀡𑁆𑀝𑀼 𑀯𑀸𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢𑀺𑀭𑀼𑀧𑁆𑀧𑀧𑁆 - 𑀧𑀦𑁆𑀢𑀺𑀢𑁆𑀢
𑀧𑀸𑀘𑀧𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀬𑀺𑀶𑁆𑀶𑀸𑀶𑁆 𑀧𑀮𑁆𑀮𑀼𑀬𑀺𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀸𑀮𑀺𑀓𑁆𑀓
𑀦𑁂𑀘𑀢𑁆𑀢𑁃 𑀯𑁃𑀢𑁆𑀢 𑀦𑁂𑁆𑀶𑀺𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 - 𑀆𑀘𑀶𑁆𑀶
𑀧𑀸𑀴𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀘𑀼𑀫𑁆𑀧𑀢𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀸𑀮𑀷𑀸𑀫𑁆 𑀅𑀧𑁆𑀧𑀢𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀦𑀸𑀴𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼 𑀦𑀸𑀝𑁆𑀘𑀓𑀮 𑀜𑀸𑀷𑀢𑁆𑀢𑀼 - 𑀫𑀽𑀴𑁆𑀯𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀓𑁆
𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀸𑀴 𑀆𑀴𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀯𑀺𑀓𑁄𑁆𑀝𑀼𑀢𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀓𑁆𑀓𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀼
𑀧𑀡𑁆𑀝𑀸𑀭𑀺 𑀬𑀸𑀷 𑀧𑀝𑀺𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 - 𑀢𑀡𑁆𑀝𑀸𑀢
𑀧𑀼𑀷𑁆𑀧𑀼𑀮𑀸𑀮𑁆 𑀧𑁄𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢 𑀧𑀼𑀵𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀭𑀫𑁆𑀧𑁃 𑀫𑀸𑀫𑀷𑁃𑀬𑀺𑀮𑁆 25
𑀅𑀷𑁆𑀧𑀼𑀘𑁂𑀭𑁆 𑀓𑀺𑀷𑁆𑀶𑀷𑀓𑀝𑁆 𑀝𑁃𑀦𑁆𑀢𑀸𑀓𑁆𑀓𑀺 - 𑀫𑀼𑀷𑁆𑀧𑀼𑀴𑁆𑀴
𑀉𑀡𑁆𑀫𑁃 𑀦𑀺𑀮𑁃𑀫𑁃 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀓𑀸𑀮𑁆 𑀅𑀓𑀮𑀸𑀢𑀼
𑀢𑀺𑀡𑁆𑀫𑁃 𑀫𑀮𑀢𑁆𑀢𑀸𑀶𑁆 𑀘𑀺𑀶𑁃𑀬𑀸𑀓𑁆𑀓𑀺𑀓𑁆 - 𑀓𑀡𑁆𑀫𑀶𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼
𑀫𑀽𑀮𑀅𑀭𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀝𑁆𑀝𑀺𑀮𑁆𑀉𑀬𑀺𑀭𑁆 𑀫𑀽𑀝𑀫𑀸𑀬𑁆 𑀉𑀝𑁆𑀓𑀺𑀝𑀧𑁆𑀧𑀓𑁆
𑀓𑀸𑀮 𑀦𑀺𑀬𑀢𑀺 𑀬𑀢𑀼𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝𑀺 - 𑀫𑁂𑀮𑁄𑀗𑁆𑀓𑀼
𑀫𑀼𑀦𑁆𑀢𑀺𑀯𑀺𑀬𑀷𑁆 𑀓𑀝𑁆𑀝𑀺𑀮𑁆𑀉𑀬𑀺𑀭𑁆 𑀘𑁂𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀮𑁃𑀯𑀺𑀢𑁆𑀢𑁃
𑀬𑀦𑁆𑀢 𑀅𑀭𑀸𑀓 𑀫𑀯𑁃𑀫𑀼𑀷𑁆𑀧𑀼 - 𑀢𑀦𑁆𑀢
𑀢𑁄𑁆𑀵𑀺𑀮𑀶𑀺 𑀯𑀺𑀘𑁆𑀘𑁃 𑀢𑀼𑀡𑁃𑀬𑀸𑀓 𑀫𑀸𑀷𑀺𑀷𑁆
𑀏𑁆𑀵𑀺𑀮𑀼𑀝𑁃𑀬 𑀫𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀡𑀫𑀼𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀬𑁆𑀢𑀺 - 𑀫𑀭𑀼𑀴𑁄𑀝𑀼
𑀫𑀷𑁆𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀢𑀬𑀢𑁆𑀢𑀺𑀶𑁆 𑀘𑀺𑀢𑁆𑀢𑀢𑁆𑀢𑀸𑀶𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀝𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀴𑁆 30
𑀇𑀷𑁆𑀷 𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀴𑁂𑁆𑀷𑁆 𑀶𑀺𑀬𑀫𑁆𑀧𑀯𑁄𑁆𑀡𑁆𑀡𑀸 - 𑀅𑀦𑁆𑀦𑀺𑀮𑁃𑀧𑁄𑀬𑁆𑀓𑁆
𑀓𑀡𑁆𑀝𑀯𑀺𑀬𑀷𑁆 𑀓𑀝𑁆𑀝𑀺𑀶𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀯𑀺𑀓𑀴𑁆𑀈 𑀭𑁃𑀦𑁆𑀢𑁄𑁆𑀵𑀺𑀬𑀓𑁆
𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀼𑀦𑀺𑀬 𑀫𑀺𑀢𑁆𑀢𑀶𑁆𑀶𑁃 𑀦𑀸𑀝𑁆𑀓𑁄𑁆𑀝𑀼𑀧𑁆𑀧𑀧𑁆 - 𑀧𑀡𑁆𑀝𑁃
𑀇𑀭𑀼𑀯𑀺𑀷𑁃𑀬𑀸𑀮𑁆 𑀫𑀼𑀷𑁆𑀧𑀼𑀴𑁆𑀴 𑀇𑀷𑁆𑀧𑀢𑁆𑀢𑀼𑀷𑁆 𑀧𑀗𑁆𑀓𑀴𑁆
𑀫𑀭𑀼𑀯𑀼𑀫𑁆𑀯𑀓𑁃 𑀅𑀗𑁆𑀓𑁂 𑀫𑀭𑀼𑀯𑀺 - 𑀉𑀭𑀼𑀯𑀼𑀝𑀷𑁆𑀦𑀺𑀷𑁆(𑀶𑀼)
𑀑𑀗𑁆𑀓𑀼 𑀦𑀼𑀢𑀮𑀸𑀬 𑀑𑀮𑀓𑁆𑀓 𑀫𑀡𑁆𑀝𑀧𑀢𑁆𑀢𑀺𑀶𑁆
𑀧𑁄𑀗𑁆𑀓𑀭𑀼𑀯𑀺 𑀬𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀫𑁆 𑀧𑀼𑀓𑀼𑀦𑁆𑀢𑀻𑀡𑁆𑀝𑀺 - 𑀦𑀻𑀗𑁆𑀓𑀸𑀢
𑀫𑀼𑀷𑁆𑀷𑁃 𑀫𑀮𑀢𑁆𑀢𑀺𑀭𑀼𑀴𑀼𑀴𑁆 𑀫𑀽𑀝𑀸 𑀯𑀓𑁃𑀬𑀓𑀢𑁆𑀢𑀼𑀝𑁆
𑀝𑀼𑀷𑁆𑀷𑀼𑀫𑁆𑀇𑀭𑀼𑀴𑁆 𑀦𑀻𑀓𑁆𑀓𑀼𑀜𑁆 𑀘𑀼𑀝𑀭𑁂𑀧𑁄𑀮𑁆 - 𑀅𑀦𑁆𑀦𑀺𑀮𑁃𑀬𑁂
𑀘𑀽𑀓𑁆𑀓𑀜𑁆 𑀘𑀼𑀝𑀭𑀼𑀭𑀼𑀯𑀺𑀶𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀼 𑀢𑁄𑁆𑀵𑀺𑀶𑁆𑀓𑀼𑀭𑀺𑀬 35
𑀭𑀸𑀓𑁆𑀓𑀺𑀧𑁆 𑀧𑀡𑀺𑀢𑁆𑀢 𑀅𑀶𑀫𑁆𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 - 𑀯𑁂𑀝𑁆𑀓𑁃𑀫𑀺𑀓𑀼𑀫𑁆
𑀉𑀡𑁆𑀝𑀺𑀧𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀝𑁆𑀝𑀸𑀮𑁆 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀓𑀸𑀮𑁆 𑀅𑀯𑀺𑀬𑀸𑀢𑀼
𑀫𑀡𑁆𑀝𑀺𑀏𑁆𑀭𑀺 𑀬𑀼𑀫𑁆𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀻 𑀫𑀸𑀶𑁆𑀶𑀼𑀢𑀶𑁆𑀓𑀼𑀢𑁆 - 𑀢𑀺𑀡𑁆𑀝𑀺𑀶𑀮𑁆𑀘𑁂𑀭𑁆
𑀯𑀮𑁆𑀮𑀸𑀭𑁆𑀓𑀴𑁆 𑀯𑀮𑁆𑀮 𑀯𑀓𑁃𑀬𑀸𑀶𑁆 𑀶𑁄𑁆𑀵𑀺𑀮𑁆𑀧𑀼𑀭𑀺𑀢
𑀮𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀫𑁆 𑀉𑀝𑀷𑁂 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀺𑀘𑁃𑀦𑁆𑀢𑀼 - 𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆𑀓𑀸𑀮𑁃
𑀫𑀼𑀝𑁆𑀝𑀸𑀫𑀶𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯𑀺𑀷𑁃𑀓𑁆𑀓𑀼 𑀫𑀼𑀶𑁆𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯𑀺𑀷𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀜𑁆𑀘𑁂𑁆𑀮𑀯𑀼
𑀧𑀝𑁆𑀝𑁄𑀮𑁃 𑀢𑀻𑀝𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀝𑀺𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 - 𑀦𑀝𑁆𑀝𑁄𑀗𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆
𑀇𑀦𑁆𑀦𑀺𑀮𑁃𑀫𑁃 𑀫𑀸𑀷𑀼𑀝𑀭𑀼𑀓𑁆 𑀓𑁂𑀬𑀷𑁆𑀶𑀺 𑀏𑁆𑀡𑁆𑀡𑀺𑀮𑀸
𑀫𑀷𑁆𑀷𑀼𑀬𑀺𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀦𑁆𑀢 𑀯𑀵𑀓𑁆𑀓𑁂𑀬𑀸𑀬𑁆 - 𑀫𑀼𑀷𑁆𑀷𑀼𑀝𑁃𑀬
𑀦𑀸𑀴𑁆𑀦𑀸𑀴𑁆 𑀯𑀭𑁃𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀉𑀝𑀮𑁆𑀧𑀺𑀭𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼 𑀦𑀮𑁆𑀯𑀺𑀷𑁃𑀓𑁆𑀓𑀡𑁆 40
𑀯𑀸𑀡𑀸𑀴𑀺𑀷𑁆 𑀫𑀸𑀮𑀸𑀬𑁆 𑀅𑀬𑀷𑀸𑀓𑀺 - 𑀦𑀻𑀴𑁆𑀦𑀸𑀓𑀭𑁆
𑀯𑀸𑀷𑀸𑀝𑀭𑁆 𑀓𑁄𑀫𑀼𑀢𑀮𑀸𑀬𑁆 𑀯𑀦𑁆𑀢 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑁆𑀧𑀢𑀢𑁆𑀢𑀼
𑀦𑀸𑀷𑀸 𑀯𑀺𑀢𑀢𑁆𑀢𑀸𑀮𑁆 𑀦𑀮𑀫𑁆𑀧𑁂𑁆𑀶𑀼𑀦𑀸𑀴𑁆 - 𑀢𑀸𑀷𑁆𑀫𑀸𑀴
𑀯𑁂𑁆𑀶𑁆𑀶𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀝𑀼𑀦𑁆𑀢𑀽𑀢𑀭𑁆 𑀯𑁂𑀓𑀢𑁆 𑀢𑀼𑀝𑀷𑁆𑀯𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀧𑀶𑁆𑀶𑀺𑀢𑁆𑀢𑀫𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀗𑁆𑀓𑀼𑀭𑀼𑀯𑀺𑀷𑁆 𑀧𑀸𑀶𑁆𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝 - 𑀇𑀶𑁆𑀶𑁃𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆
𑀇𑀮𑁆𑀮𑁃𑀬𑁄 𑀧𑀸𑀯𑀺 𑀧𑀺𑀶𑀯𑀸𑀫𑁃 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑁂𑁆𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼
𑀦𑀮𑁆𑀮𑀢𑁄𑀭𑁆 𑀇𑀷𑁆𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆 𑀦𑀝𑀼𑀯𑀸𑀓𑀘𑁆 - 𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑀺𑀇𑀯𑀭𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀢𑁆 𑀢𑀓𑁆𑀓 𑀘𑁂𑁆𑀬𑀮𑀼𑀶𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼 𑀯𑀻𑀭𑁆𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼
𑀯𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀼𑀶𑁆 𑀶𑀼𑀭𑁃𑀓𑁆𑀓 𑀯𑀺𑀝𑁃𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀼 - 𑀫𑁃𑀬𑀮𑁆𑀢𑀭𑀼𑀜𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀓𑁆𑀓𑀺 𑀷𑀺𑀝𑁃𑀢𑁆𑀢𑀺𑀭𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀻𑀯𑀸𑀬𑀺 𑀮𑀺𑀝𑁆𑀝𑁂𑁆𑀭𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀦𑁆 45
𑀢𑀓𑁆𑀓𑀦𑁂𑁆𑀭𑀼𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀢𑁆𑀢𑀽𑀡𑁆 𑀢𑀵𑀼𑀯𑀼𑀯𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 - 𑀫𑀺𑀓𑁆𑀓𑁄𑀗𑁆𑀓𑀼
𑀦𑀸𑀭𑀸𑀘𑀗𑁆 𑀓𑀸𑀬𑁆𑀘𑁆𑀘𑀺𑀘𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀯𑀺𑀫𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀸𑀅𑀭𑀺𑀦𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀈𑀭𑀸𑀉𑀷𑁆 𑀊𑀷𑁃𑀢𑁆𑀢𑀺𑀷𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀝𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 - 𑀧𑁂𑀭𑀸𑀫𑀮𑁆
𑀅𑀗𑁆𑀓𑀸𑀵𑁆 𑀦𑀭𑀓𑀢𑁆 𑀢𑀵𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼𑀯𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀺𑀷𑁆𑀷𑀼𑀦𑁆𑀢𑀫𑁆
𑀯𑁂𑁆𑀗𑁆𑀓𑁄𑀧𑀫𑁆 𑀫𑀸𑀶𑀸𑀢 𑀯𑁂𑀝𑁆𑀓𑁃𑀬𑀭𑀸𑀬𑁆 - 𑀇𑀗𑁆𑀓𑁄𑁆𑀭𑀼𑀦𑀸𑀴𑁆
𑀏𑁆𑀡𑁆𑀡𑀺𑀫𑀼𑀢𑀶𑁆 𑀓𑀸𑀡𑀸𑀢 𑀇𑀷𑁆𑀷𑀶𑁆 𑀓𑀝𑀼𑀦𑀭𑀓𑀫𑁆
𑀧𑀷𑁆𑀷𑁂𑁆𑀝𑀼𑀦𑀸𑀝𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀡𑀺𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀼 - 𑀫𑀼𑀷𑁆𑀦𑀸𑀝𑀺𑀓𑁆
𑀓𑀡𑁆𑀝𑀼 𑀓𑀝𑀷𑁆𑀓𑀵𑀺𑀢𑁆𑀢𑀮𑁆 𑀓𑀸𑀭𑀺𑀬𑀫𑀸𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡𑀺𑀓𑁆
𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀼𑀯𑀭𑀼 𑀦𑁄𑀬𑀺𑀷𑁆 𑀓𑀼𑀶𑀺𑀧𑁆𑀧𑀶𑀺𑀯𑀸𑀭𑁆 - 𑀫𑀡𑁆𑀝𑁂𑁆𑀭𑀺𑀬𑀺𑀶𑁆
𑀓𑀸𑀬𑁆𑀘𑁆𑀘𑀺𑀘𑁆 𑀘𑀼𑀝𑀯𑀶𑀼𑀓𑁆𑀓𑀓𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀡𑀼𑀭𑀺𑀓𑁆𑀓 𑀦𑀷𑁆𑀷𑀺𑀢𑀺𑀬𑀫𑁆 50
𑀈𑀬𑁆𑀢𑁆𑀢𑀼𑀢𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀢𑀦𑁆𑀢𑁃𑀢𑀫𑀭𑁆 𑀇𑀷𑁆𑀧𑀼𑀶𑀼𑀢𑀮𑁆 - 𑀯𑀸𑀬𑁆𑀢𑁆𑀢𑀦𑁂𑁆𑀶𑀺
𑀑𑀝𑀺𑀬𑀢𑁂 𑀭𑀺𑀷𑁆𑀓𑀻𑀵𑁆 𑀉𑀬𑀺𑀭𑁆𑀧𑁄𑀷 𑀓𑀷𑁆𑀶𑀸𑀮𑁂
𑀦𑀻𑀝𑀼𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀸𑀯𑀫𑁆 𑀇𑀷𑁆𑀶𑁂 𑀦𑀻𑀗𑁆𑀓𑀼𑀫𑁂𑁆𑀷 - 𑀦𑀸𑀝𑀺𑀢𑁆𑀢𑀷𑁆
𑀫𑁃𑀦𑁆𑀢𑀷𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀊𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢𑁄𑀷𑁆 𑀯𑀵𑀓𑁆𑀓𑁂 𑀯𑀵𑀓𑁆𑀓𑀸𑀓
𑀦𑀜𑁆𑀘𑀷𑁃𑀬 𑀘𑀺𑀦𑁆𑀢𑁃 𑀦𑀫𑀷𑁆𑀢𑀽𑀢𑀭𑁆 - 𑀯𑁂𑁆𑀜𑁆𑀘𑀺𑀷𑀢𑁆𑀢𑀸𑀮𑁆
𑀅𑀮𑁆𑀮 𑀮𑀼𑀶𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀭𑀼𑀦𑀭𑀓𑀗𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀝𑀼𑀦𑀺𑀶𑁆𑀓
𑀯𑀮𑁆𑀮 𑀓𑀭𑀼𑀡𑁃 𑀫𑀶𑀫𑁆𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 - 𑀧𑀮𑁆𑀮𑀼𑀬𑀺𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆
𑀇𑀷𑁆𑀷 𑀯𑀓𑁃𑀬𑀸𑀮𑁆 𑀇𑀭𑀼𑀯𑀺𑀷𑁃𑀓𑁆𑀓𑀡𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀭𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺
𑀫𑀼𑀷𑁆𑀷𑁃𑀫𑀼𑀢 𑀮𑁂𑁆𑀷𑁆𑀷 𑀫𑀼𑀢𑀮𑀺𑀮𑁆𑀮𑁄𑀷𑁆 - 𑀦𑀮𑁆𑀯𑀺𑀷𑁃𑀓𑁆𑀓𑀡𑁆
𑀏𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸 𑀉𑀮𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀝𑀼𑀧𑁆𑀧𑀼𑀡𑁆 𑀝𑁂𑁆𑀝𑀼𑀧𑁆𑀧𑀼𑀡𑁆𑀝𑀼 55
𑀘𑁂𑁆𑀮𑁆𑀓𑀸𑀮𑀫𑁆 𑀧𑀺𑀷𑁆𑀦𑀭𑀓𑀜𑁆 𑀘𑁂𑀭𑀸𑀫𑁂 - 𑀦𑀮𑁆𑀮𑀦𑁂𑁆𑀶𑀺
𑀏𑁆𑀬𑁆𑀢𑀼𑀯𑀢𑁄𑀭𑁆 𑀓𑀸𑀮𑀫𑁆𑀢𑀷𑁆 𑀅𑀷𑁆𑀧𑀭𑁃𑀓𑁆𑀓𑀡𑁆 𑀝𑀺𑀷𑁆𑀧𑀼𑀶𑀼𑀢𑀮𑁆
𑀉𑀬𑁆𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀦𑁂𑁆𑀶𑀺𑀘𑀺𑀶𑀺𑀢𑁂 𑀉𑀡𑁆𑀝𑀸𑀓𑁆𑀓𑀺𑀧𑁆 - 𑀧𑁃𑀬𑀯𑁂
𑀫𑀝𑁆𑀝𑀸𑀬𑁆 𑀫𑀮𑀭𑀸𑀬𑁆 𑀯𑀭𑀼𑀦𑀸𑀴𑀺𑀮𑁆 𑀫𑀼𑀷𑁆𑀷𑁃𑀦𑀸𑀴𑁆
𑀫𑁄𑁆𑀝𑁆𑀝𑀸𑀬𑁆 𑀉𑀭𑀼𑀯𑀸𑀫𑁆 𑀫𑀼𑀶𑁃𑀧𑁄𑀮𑀓𑁆 - 𑀓𑀺𑀝𑁆𑀝𑀺𑀬𑀢𑁄𑀭𑁆
𑀦𑀮𑁆𑀮 𑀧𑀺𑀶𑀧𑁆𑀧𑀺𑀶𑁆 𑀧𑀺𑀶𑀧𑁆𑀧𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼 𑀦𑀸𑀝𑀼𑀫𑁆𑀯𑀺𑀷𑁃
𑀏𑁆𑀮𑁆𑀮𑁃 𑀬𑀺𑀭𑀡𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀝𑁃𑀬𑁄𑁆𑀧𑁆𑀧𑀺𑀶𑁆 - 𑀧𑀮𑁆𑀧𑀺𑀶𑀯𑀺
𑀅𑀢𑁆𑀢𑀫𑀢𑀺 𑀮𑀷𑁆𑀶𑁄 𑀅𑀴𑀯𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀧𑀸𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀺𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀘𑀢𑁆𑀢𑀺 𑀧𑀢𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀢𑀭𑀫𑁆𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 - 𑀫𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺𑀢𑀭𑀼
𑀦𑀷𑁆𑀷𑁂𑁆𑀶𑀺𑀯𑀺𑀜𑁆 𑀜𑀸𑀷𑀓𑀮𑀭𑁆 𑀦𑀸𑀝𑀼𑀫𑀮𑀫𑁆 𑀑𑁆𑀷𑁆𑀶𑀺𑀷𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆 60
𑀅𑀦𑁆𑀦𑀺𑀮𑁃𑀬𑁂 𑀉𑀴𑁆𑀦𑀺𑀷𑁆 𑀶𑀶𑀼𑀢𑁆𑀢𑀭𑀼𑀴𑀺𑀧𑁆 - 𑀧𑀺𑀷𑁆𑀅𑀷𑁆𑀧𑀼
𑀫𑁂𑀯𑀸 𑀯𑀺𑀴𑀗𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀺𑀭𑀴𑀬𑀸 𑀓𑀮𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀢𑁆
𑀢𑁂𑀯𑀸𑀬𑁆 𑀫𑀮𑀓𑀷𑁆𑀫𑀦𑁆 𑀢𑀻𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀭𑀼𑀴𑀺𑀧𑁆 - 𑀧𑀽𑀯𑀮𑀬𑀦𑁆
𑀢𑀷𑁆𑀷𑀺𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀦𑀻𑀗𑁆𑀓𑀸𑀘𑁆 𑀘𑀓𑀮𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀯𑀭𑁆𑀧𑁄𑀮
𑀫𑀼𑀷𑁆𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀫𑀼𑀫𑁆𑀫𑀮𑀦𑁆𑀢𑀻𑀭𑁆𑀢𑁆 𑀢𑀸𑀝𑁆𑀓𑁄𑁆𑀴𑁆𑀓𑁃 - 𑀅𑀷𑁆𑀷𑀯𑀷𑀼𑀓𑁆
𑀓𑀸𑀢𑀺𑀓𑀼𑀡 𑀫𑀸𑀢𑀮𑀺𑀷𑀸𑀮𑁆 𑀆𑀝𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀢𑁆𑀢𑁄𑁆𑀵𑀺𑀮𑀼𑀜𑁆
𑀘𑁄𑀢𑀺 𑀫𑀡𑀺𑀫𑀺𑀝𑀶𑁆𑀶𑀼𑀘𑁆 𑀘𑀼𑀦𑁆𑀢𑀭𑀫𑀼𑀫𑁆 - 𑀧𑀸𑀢𑀺𑀬𑀸𑀫𑁆
𑀧𑀘𑁆𑀘𑁃 𑀬𑀺𑀝𑀫𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀯𑀴𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀘𑁆𑀘𑀝𑁃𑀫𑁂𑀮𑁆
𑀯𑁃𑀘𑁆𑀘 𑀦𑀢𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀢𑀺𑀓𑁆𑀓𑁄𑁆𑀵𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀘𑁆𑀘𑀫𑀶
𑀆𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀭𑀯𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀵𑀓𑀸𑀭𑁆 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀦𑀼𑀢𑀮𑁆𑀫𑁂𑀮𑁆 65
𑀦𑀻𑀝𑀼𑀭𑀼𑀯 𑀯𑀷𑁆𑀷𑀺 𑀦𑁂𑁆𑀝𑀼𑀗𑁆𑀓𑀡𑁆𑀡𑀼𑀗𑁆 - 𑀓𑁂𑀝𑀺𑀮𑀬𑀗𑁆
𑀓𑀽𑀝𑁆𑀝𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀫𑀭𑀼𑀓𑀫𑀼𑀗𑁆 𑀓𑁄𑀮 𑀏𑁆𑀭𑀺𑀬𑀓𑀮𑀼𑀫𑁆
𑀧𑀽𑀝𑁆𑀝𑀭𑀯𑀓𑁆 𑀓𑀘𑁆𑀘𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀼𑀮𑀺𑀬𑀢𑀴𑀼𑀫𑁆 - 𑀯𑀻𑀝𑁆𑀝𑀺𑀷𑁆𑀧
𑀯𑁂𑁆𑀴𑁆𑀴𑀢𑁆 𑀢𑀵𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺 𑀯𑀺𑀝𑀼𑀦𑁆𑀢𑀸𑀴𑀺 𑀷𑀼𑀫𑁆𑀅𑀝𑀺𑀬𑀸𑀭𑁆
𑀉𑀴𑁆𑀴𑀢𑁆𑀢𑀺 𑀷𑀼𑀫𑁆𑀧𑀺𑀭𑀺𑀬𑀸 𑀑𑁆𑀡𑁆𑀘𑀺𑀮𑀫𑁆𑀧𑀼𑀫𑁆 - 𑀓𑀴𑁆𑀴𑀯𑀺𑀷𑁃
𑀯𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀧𑀺𑀶𑀧𑁆𑀧𑀶𑀼𑀓𑁆𑀓𑀘𑁆 𑀘𑀸𑀢𑁆𑀢𑀺𑀬𑀯𑀻 𑀭𑀓𑁆𑀓𑀵𑀮𑀼𑀫𑁆
𑀑𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆𑀉𑀭𑀼𑀢𑁆 𑀢𑁄𑀷𑁆𑀶𑀸𑀫𑀮𑁆 𑀉𑀴𑁆𑀴𑀝𑀓𑁆𑀓𑀺 - 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆
𑀇𑀶𑀯𑀸𑀢 𑀇𑀷𑁆𑀧𑀢𑁆 𑀢𑁂𑁆𑀫𑁃𑀇𑀭𑀼𑀢𑁆𑀢 𑀯𑁂𑀡𑁆𑀝𑀺𑀧𑁆
𑀧𑀺𑀶𑀯𑀸 𑀇𑀷𑁆𑀧𑀢𑁆 𑀢𑁂𑁆𑀫𑁃𑀇𑀭𑀼𑀢𑁆𑀢 𑀯𑁂𑀡𑁆𑀝𑀺𑀧𑁆
𑀧𑀺𑀶𑀯𑀸 𑀫𑀼𑀢𑀮𑁆𑀯𑀷𑁆 𑀧𑀺𑀶𑀦𑁆𑀢𑀼 - 𑀦𑀶𑀯𑀸𑀭𑀼𑀦𑁆
𑀢𑀸𑀭𑀼𑀮𑀸 𑀯𑀼𑀫𑁆𑀧𑀼𑀬𑀢𑁆𑀢𑀼𑀘𑁆 𑀘𑀫𑁆𑀧𑀦𑁆𑀢 𑀦𑀸𑀢𑀷𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼 70
𑀧𑁂𑀭𑀺𑀮𑀸 𑀦𑀸𑀢𑀷𑁆𑀑𑁆𑀭𑀼 𑀧𑁂𑀭𑁆𑀧𑀼𑀷𑁃𑀦𑁆𑀢𑀼 - 𑀧𑀸𑀭𑁄𑀭𑁆𑀢𑀫𑁆
𑀉𑀡𑁆𑀝𑀺 𑀉𑀶𑀓𑁆𑀓𑀫𑁆 𑀧𑀬𑀫𑁆𑀇𑀷𑁆𑀧𑀫𑁆 𑀑𑁆𑀢𑁆𑀢𑁄𑁆𑀵𑀼𑀓𑀺𑀓𑁆
𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀼 𑀫𑀓𑀺𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢 𑀓𑀼𑀡𑀫𑁆𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 - 𑀫𑀺𑀡𑁆𑀝𑀸𑀬
𑀆𑀶𑀼 𑀘𑀫𑀬𑀧𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀴𑀼𑀫𑁆𑀅𑀶𑀺 𑀯𑀺𑀢𑁆𑀢𑀯𑀶𑁆𑀶𑀺𑀶𑁆
𑀧𑁂𑀶𑀺𑀷𑁆𑀫𑁃 𑀏𑁆𑀗𑁆𑀓𑀴𑀼𑀓𑁆𑀓𑁂 𑀧𑁂𑀶𑀸𑀓𑁆𑀓𑀺𑀢𑁆 - 𑀢𑁂𑀶𑀸𑀢
𑀘𑀺𑀢𑁆𑀢𑀦𑁆 𑀢𑁂𑁆𑀴𑀺𑀬𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀫𑁂𑀷𑀺 𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀼𑀯𑀭𑀼𑀫𑁆
𑀅𑀢𑁆𑀢𑀓𑁃𑀫𑁃 𑀢𑀸𑀷𑁂 𑀅𑀫𑁃𑀬𑀸𑀫𑀮𑁆 - 𑀯𑀺𑀢𑁆𑀢𑀓𑀫𑀸𑀜𑁆
𑀘𑁃𑀯 𑀦𑁂𑁆𑀶𑀺𑀬𑀺𑀶𑁆 𑀘𑀫𑀬 𑀫𑀼𑀢𑀮𑀸𑀓
𑀏𑁆𑀬𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀧𑀺𑀝𑁂𑀓𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀬𑁆𑀢𑀼𑀯𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀘𑁆 - 𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑀢𑀺𑀭𑀼𑀓𑁆
𑀓𑀡𑁆𑀡𑀭𑀼𑀴𑀸𑀮𑁆 𑀦𑁄𑀓𑁆𑀓𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀝𑀺𑀬𑀧𑀺𑀶𑀧𑁆 𑀧𑀸𑀶𑁆𑀧𑀝𑁆𑀝 75
𑀧𑀼𑀡𑁆𑀡𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀭𑀼𑀯𑀺𑀷𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀧𑁄𑀬𑁆𑀅𑀓𑀮 - 𑀯𑀡𑁆𑀡𑀫𑀮𑀭𑁆𑀓𑁆
𑀓𑁃𑀢𑁆𑀢𑀮𑀢𑁆𑀢𑁃 𑀯𑁃𑀢𑁆𑀢𑀭𑀼𑀴𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀮𑁆𑀮𑀸𑀬 𑀦𑁂𑁆𑀜𑁆𑀘𑀼𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑀺
𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑁆𑀢𑀓𑁃𑀫𑁃 𑀬𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀫𑁆 𑀯𑀺𑀭𑀺𑀢𑁆𑀢𑁄𑀢𑀺 - 𑀑𑁆𑀢𑁆𑀢𑁄𑁆𑀵𑀼𑀓𑀼𑀫𑁆
𑀘𑁂𑀡𑁆𑀆𑀭𑁆 𑀇𑀭𑀼𑀴𑁆𑀯𑀝𑀺𑀯𑀼𑀫𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀗𑁆𑀓𑀢𑀺𑀭𑁄𑀷𑁆 𑀧𑀸𑀮𑁆𑀦𑀺𑀶𑁆𑀧𑀓𑁆
𑀓𑀸𑀡𑀸 𑀢𑁄𑁆𑀵𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀓𑀡𑀓𑁆𑀓𑁂𑀧𑁄𑀮𑁆 - 𑀆𑀡𑀯𑀢𑁆𑀢𑀺𑀷𑁆
𑀆𑀢𑀺 𑀓𑀼𑀶𑁃𑀬𑀸𑀫𑀮𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀧𑀸𑀮𑁆 𑀅𑀡𑀼𑀓𑀸𑀫𑀮𑁆
𑀦𑀻𑀢𑀺 𑀦𑀺𑀶𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀺𑀮𑁃𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 - 𑀫𑁂𑀢𑀓𑁆𑀓𑁄𑀭𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑀼𑀜𑁆 𑀘𑀭𑀺𑀬𑁃 𑀢𑀺𑀓𑀵𑁆𑀓𑀺𑀭𑀺𑀬𑀸 𑀬𑁄𑀓𑀢𑁆𑀢𑀸𑀮𑁆
𑀏𑁆𑀬𑁆𑀢𑀼𑀜𑁆𑀘𑀻𑀭𑁆 𑀫𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺𑀧𑀢𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀬𑁆𑀢𑀼𑀯𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼 - 𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑀷𑁆𑀧𑀸𑀶𑁆
𑀓𑀸𑀡𑀢𑁆 𑀢𑀓𑀼𑀯𑀸𑀭𑁆𑀓𑀴𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀝𑀸𑀮𑁆 𑀢𑀫𑁃𑀧𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆𑀧𑀼 80
𑀦𑀸𑀡𑀢𑁆 𑀢𑀓𑀼𑀫𑁆𑀜𑀸𑀷 𑀦𑀷𑁆𑀷𑁂𑁆𑀶𑀺𑀬𑁃 - 𑀯𑀻𑀡𑁂
𑀏𑁆𑀷𑀓𑁆𑀓𑀼𑀢𑁆 𑀢𑀭𑀯𑁂𑀡𑁆𑀝𑀺 𑀏𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀧𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀝𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆
𑀫𑀷𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀮𑀭𑀬𑀷𑁆𑀫𑀸𑀮𑁆 𑀯𑀸𑀷𑁄𑀭𑁆 - 𑀦𑀺𑀷𑁃𑀧𑁆𑀧𑀺𑀷𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀦𑁆
𑀢𑀽𑀭𑀫𑁆𑀧𑁄 𑀮𑁂𑀬𑀡𑀺𑀬 𑀘𑀼𑀦𑁆𑀢𑀭𑀢𑁆𑀢𑀸𑀴𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀢𑀮𑁃𑀫𑁂𑀮𑁆
𑀆𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀝𑀺𑀢𑀦𑁆 𑀢𑀭𑀼𑀴𑁆𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢 - 𑀧𑁂𑀭𑀸𑀴𑀷𑁆
𑀢𑀦𑁆𑀢𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀴𑁆 𑀏𑀢𑁂𑁆𑀷𑁆𑀷𑀺𑀮𑁆 𑀢𑀸𑀷𑁆𑀯𑁂𑀶𑀼 𑀦𑀸𑀷𑁆𑀯𑁂𑀶𑀸𑀬𑁆
𑀯𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀧𑀼𑀡𑀭𑀸 𑀯𑀵𑀓𑁆𑀓𑀸𑀓𑁆𑀓𑀺 - 𑀫𑀼𑀦𑁆𑀢𑀺𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀷𑁆
𑀉𑀴𑁆𑀴𑀫𑁆𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀻𑀗𑁆𑀓𑀸 𑀢𑁄𑁆𑀴𑀺𑀢𑁆𑀢𑀺𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀢𑁄𑀷𑁆𑀶𑀺𑀦𑀺𑀶𑁆𑀓𑀼𑀗𑁆
𑀓𑀴𑁆𑀴𑀫𑁆𑀇𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀓𑀵𑀮𑁆𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 - 𑀯𑀴𑁆𑀴𑀫𑁃𑀬𑀸𑀮𑁆
𑀢𑀷𑁆𑀷𑁃𑀢𑁆 𑀢𑁂𑁆𑀭𑀺𑀯𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀢𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀶𑀸𑀴𑀺 𑀷𑀼𑀝𑁆𑀓𑀺𑀝𑀦𑁆𑀢 85
𑀏𑁆𑀷𑁆𑀷𑁃𑀢𑁆 𑀢𑁂𑁆𑀭𑀺𑀯𑀺𑀢𑁆𑀢 𑀏𑁆𑀮𑁆𑀮𑁃𑀬𑀺𑀷𑁆𑀓𑀡𑁆 - 𑀫𑀺𑀷𑁆𑀆𑀭𑀼𑀫𑁆
𑀯𑀡𑁆𑀡𑀫𑁆 𑀉𑀭𑀼𑀯𑀫𑁆 𑀫𑀭𑀼𑀯𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀼𑀡𑀫𑀬𑀓𑁆𑀓𑀫𑁆
𑀏𑁆𑀡𑁆𑀡𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀮𑁃𑀓𑀸𑀮𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀧𑁆𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀴𑀼𑀫𑁆 - 𑀫𑀼𑀷𑁆𑀷𑀫𑁆𑀏𑁆𑀷𑀓𑁆(𑀓𑀼)
𑀇𑀮𑁆𑀮𑀸𑀫𑁃 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝𑀺𑀧𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀺𑀬𑀯𑀸 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝𑀺𑀇𑀷𑀺𑀘𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀫𑁃 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝𑀼𑀜𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀬𑀮𑁆𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 - 𑀏𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀫𑁆𑀧𑁄𑀬𑁆𑀢𑁆
𑀢𑀫𑁆𑀫𑁃𑀢𑁆 𑀢𑁂𑁆𑀴𑀺𑀦𑁆𑀢𑀸𑀭𑀸𑀬𑁆𑀢𑁆 𑀢𑀸𑀫𑁂 𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀴𑀸𑀓𑀺
𑀏𑁆𑀫𑁆𑀫𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀶𑀗𑁆𑀓𑀽𑀶𑀺 𑀇𑀷𑁆𑀧𑀼𑀶𑁆𑀶𑀼𑀘𑁆 - 𑀘𑁂𑁆𑀫𑁆𑀫𑁃
𑀅𑀯𑀺𑀓𑀸𑀭𑀫𑁆 𑀧𑁂𑀘𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀓𑀫𑁆𑀧𑀺𑀭𑀫𑀓𑁆 𑀓𑀸𑀭𑀭𑁆
𑀯𑁂𑁆𑀴𑀺𑀬𑀸𑀫𑁆 𑀇𑀭𑀼𑀴𑀺𑀮𑁆 𑀯𑀺𑀝𑀸𑀢𑁂 - 𑀑𑁆𑀴𑀺𑀬𑀸𑀬𑁆𑀦𑀻
𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶 𑀦𑀺𑀮𑁃𑀬𑁂 𑀦𑀺𑀓𑀵𑁆𑀢𑁆𑀢𑀺 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀴𑁆𑀯𑁂 90
𑀶𑀺𑀷𑁆𑀶𑀺 𑀬𑀫𑁃𑀬𑀸𑀫𑁃 𑀏𑁆𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢𑁄𑀢𑀺 - 𑀑𑁆𑀷𑁆𑀶𑀸𑀓𑀘𑁆
𑀘𑀸𑀢𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀢𑁆 𑀢𑀫𑁆𑀫𑁃𑀘𑁆 𑀘𑀺𑀯𑀫𑀸𑀓𑁆𑀓𑀺 𑀇𑀧𑁆𑀧𑀺𑀶𑀯𑀺𑀧𑁆
𑀧𑁂𑀢𑀦𑁆 𑀢𑀷𑀺𑀮𑁆𑀇𑀷𑁆𑀧𑀧𑁆 𑀧𑁂𑀢𑀫𑀼𑀶𑀸𑀧𑁆 - 𑀧𑀸𑀢𑀓𑀭𑁄(𑀝𑀼)
𑀏𑀓𑀫𑀸𑀬𑁆𑀧𑁆 𑀧𑁄𑀓𑀸𑀫𑀮𑁆 𑀏𑁆𑀯𑁆𑀯𑀺𑀝𑀢𑁆𑀢𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀘𑀺𑀢𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀧𑁄𑀓𑀫𑀸𑀫𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀶𑁆𑀶𑀸𑀴𑀺 𑀷𑀼𑀝𑁆𑀧𑀼𑀡𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀺 - 𑀆𑀢𑀺𑀬𑀼𑀝𑀷𑁆
𑀦𑀺𑀶𑁆𑀓 𑀅𑀵𑀺𑀬𑀸 𑀦𑀺𑀮𑁃𑀇𑀢𑀼𑀯𑁂 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀭𑀼𑀴𑀺
𑀑𑁆𑀓𑁆𑀓 𑀯𑀺𑀬𑀸𑀧𑀓𑀦𑁆𑀢𑀷𑁆 𑀷𑀼𑀝𑁆𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝𑀺 - 𑀫𑀺𑀓𑁆𑀓𑁄𑀗𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆
𑀆𑀦𑀦𑁆𑀢 𑀫𑀸𑀓𑁆𑀓𑀝𑀮𑀺𑀮𑁆 𑀆𑀭𑀸 𑀅𑀫𑀼𑀢𑀴𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀢𑁆
𑀢𑀸𑀷𑁆𑀯𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀓𑀼𑀢𑀺𑀬𑀺𑀷𑀸𑀮𑁆 - 𑀊𑀷𑁆𑀉𑀬𑀺𑀭𑁆𑀢𑀸𑀷𑁆
𑀫𑀼𑀷𑁆𑀓𑀡𑁆𑀝 𑀓𑀸𑀮𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀻𑀗𑁆𑀓𑀸𑀢 𑀫𑀼𑀷𑁆𑀷𑁄𑀷𑁃 95
𑀏𑁆𑀷𑁆𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀼 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺𑀘𑁃𑀧𑁆𑀧𑁂𑀷𑁆 𑀬𑀸𑀷𑁆


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

পূমন়্‌ন়ু নান়্‌মুহত্তোন়্‌ পুত্তেৰির্ আঙ্গৱর্গোন়্‌
মামন়্‌ন়ু সোদি মণিমার্বন়্‌ - নামন়্‌ন়ুম্
ৱেদম্ৱে তান্দম্ ৱিৰক্কঞ্জেয্ ৱিন্দুৱুডন়্‌
নাদম্না তান্দম্ নডুৱেদম্ - পোদত্তাল্
আমৰৱুম্ তেড অৰৱির়ন্দ অপ্পালৈচ্
সেম ওৰিএৱরুন্ দের়ুম্ৱহৈ - মামণিসূৰ়্‌
মণ্ড্রুৰ‍্ নির়ৈন্দু পির়ৱি ৱৰ়ক্কর়ুক্ক
নিণ্ড্র নিরুত্ত নিলৈবোট্রি - কুণ্ড্রাদ
পল্লুযির্ৱেৱ্ ৱের়ু পডৈত্তুম্ অৱৈহাত্তুম্ ৫
এল্লৈ ইৰৈপ্পোৰ়িয ৱিট্টুৱৈত্তুন্ - তোল্লৈযুর়ুম্
অন্দম্ অডিনডুৱেণ্ড্রেণ্ণ অৰৱির়ন্দু
ৱন্দ পেরিয ৱৰ়িবোট্রি - মুন্দুট্র
নেল্লুক্ কুমিদৱিডু নীডুসেম্বির়্‌ কাৰিদমুন্
তোল্লৈক্ কডল্দোণ্ড্রত্ তোণ্ড্রৱরুম্ - এল্লাম্
ওরুবুডৈয যোপ্পায্ত্তান়্‌ উৰ‍্ৰৱা র়ুণ্ডায্
অরুৱমায্ এৱ্ৱুযিরুম্ আর্ত্তে - উরুৱুডৈয
মামণিযৈ উৰ‍্ৰডক্কুম্ মানাহম্ ৱন়্‌ন়িদন়ৈত্
তান়্‌অডক্কুঙ্ কাট্টত্ তহুদিযুম্বোল্ - ঞান়ত্তিন়্‌
কণ্ণৈ মর়ৈত্ত কডিযদোৰ়ি লাণৱত্তাল্ ১০
এণ্ণুঞ্ সেযল্মাণ্ড এৱ্ৱুযির্ক্কুম্ - উৰ‍্নাডিক্
কট্পুলন়ার়্‌ কাণার্দম্ কৈক্কোডুত্ত কোলেবোর়্‌
পোর়্‌পুডৈয মাযৈপ্ পুণর্প্পিন়্‌গণ্ - মুর়্‌পাল্
তন়ুহরণ মুম্বুৱন় মুন্দন্ দৱট্রাল্
মন়মুদলাল্ ৱন্দৱিহা রত্তাল্ - ৱিন়ৈযিরণ্ডুঙ্
কাট্টি অদন়ার়্‌ পির়প্পাক্কিক্ কৈক্কোণ্ডুম্
মীট্টর়িৱু কাট্টুম্ ৱিন়ৈবোট্রি - নাট্টুহিণ্ড্র
এপ্পির়প্পুম্ মুর়্‌চেয্ ইরুৱিন়ৈযাল্ নিচ্চযিত্তুপ্
পোর়্‌পুডৈয তন্দৈদায্ পোহত্তুট্ - কর্প্পমায্প্
পুল্লির়্‌ পন়িবোর়্‌ পুহুন্দিৱলৈক্ কুট্পডুঙ্গাল্ ১৫
এল্লৈপ্ পডাউদরত্ তীণ্ডিযদীপ্ - পল্ৱহৈযাল্
অঙ্গে কিডন্দ অনাদিযুযির্ তম্বসিযাল্
এঙ্গেন়ু মাহ এডুক্কুমেন় - ৱেঙ্গুম্বিক্
কাযক্ করুক্কুৰ়িযির়্‌ কাত্তিরুন্দুঙ্ কামিযত্তুক্
কেযক্কৈ কাল্মুদলায্ এৱ্ৱুর়ুপ্পুম্ - আসর়ৱে
সেয্দু তিরুত্তিপ্পিন়্‌ পিযোহিরুত্তি মুন়্‌বুক্ক
ৱৈযৱৰ়ি যেহোণ্ টণৈহিণ্ড্র - পোয্যাদ
ৱল্লবমে পোট্রিযম্ মাযক্কাল্ তান়্‌মর়ৈপ্প
নল্ল অর়িৱোৰ়িন্দু নন়্‌গুদী - তোল্লৈযুর়া
অক্কালন্ দন়্‌ন়িল্ পসিযৈযর়ি ৱিত্তৰ়ুৱিত্(তু) ২০
উক্কাৱি সোরত্তায্ উৰ‍্নডুঙ্গি - মিক্কোঙ্গুঞ্
সিন্দৈ উরুহ মুলৈযুরুহুন্ দীঞ্জুৱৈপ্পাল্
ৱন্দুমডুপ্ পক্কণ্ডু ৱাৰ়্‌ন্দিরুপ্পপ্ - পন্দিত্ত
পাসপ্ পেরুঙ্গযিট্রার়্‌ পল্লুযিরুম্ পালিক্ক
নেসত্তৈ ৱৈত্ত নের়িবোট্রি - আসট্র
পাৰৈপ্ পসুম্বদত্তুম্ পালন়াম্ অপ্পদত্তুম্
নাৰুক্কু নাট্চহল ঞান়ত্তু - মূৰ‍্ৱিত্তুক্
কোণ্ডাৰ আৰক্ করুৱিহোডুত্ তোক্কনিণ্ড্রু
পণ্ডারি যান় পডিবোট্রি - তণ্ডাদ
পুন়্‌বুলাল্ পোর্ত্ত পুৰ়ুক্কুরম্বৈ মামন়ৈযিল্ ২৫
অন়্‌বুসের্ কিণ্ড্রন়হট্ টৈন্দাক্কি - মুন়্‌বুৰ‍্ৰ
উণ্মৈ নিলৈমৈ ওরুহাল্ অহলাদু
তিণ্মৈ মলত্তার়্‌ সির়ৈযাক্কিক্ - কণ্মর়ৈত্তু
মূলঅরুঙ্ কট্টিল্উযির্ মূডমায্ উট্কিডপ্পক্
কাল নিযদি যদুহাট্টি - মেলোঙ্গু
মুন্দিৱিযন়্‌ কট্টিল্উযির্ সের্ত্তুক্ কলৈৱিত্তৈ
যন্দ অরাহ মৱৈমুন়্‌বু - তন্দ
তোৰ়িলর়ি ৱিচ্চৈ তুণৈযাহ মান়িন়্‌
এৰ়িলুডৈয মুক্কুণমুম্ এয্দি - মরুৰোডু
মন়্‌ন়ুম্ ইদযত্তির়্‌ সিত্তত্তার়্‌ কণ্ডবোরুৰ‍্ ৩০
ইন়্‌ন় পোরুৰেণ্ড্রিযম্বৱোণ্ণা - অন্নিলৈবোয্ক্
কণ্ডৱিযন়্‌ কট্টির়্‌ করুৱিহৰ‍্ঈ রৈন্দোৰ়িযক্
কোণ্ডুনিয মিত্তট্রৈ নাট্কোডুপ্পপ্ - পণ্ডৈ
ইরুৱিন়ৈযাল্ মুন়্‌বুৰ‍্ৰ ইন়্‌বত্তুন়্‌ পঙ্গৰ‍্
মরুৱুম্ৱহৈ অঙ্গে মরুৱি - উরুৱুডন়্‌নিন়্‌(র়ু)
ওঙ্গু নুদলায ওলক্ক মণ্ডবত্তির়্‌
পোঙ্গরুৱি যেল্লাম্ পুহুন্দীণ্ডি - নীঙ্গাদ
মুন়্‌ন়ৈ মলত্তিরুৰুৰ‍্ মূডা ৱহৈযহত্তুট্
টুন়্‌ন়ুম্ইরুৰ‍্ নীক্কুঞ্ সুডরেবোল্ - অন্নিলৈযে
সূক্কঞ্ সুডরুরুৱির়্‌ পেয্দু তোৰ়ির়্‌কুরিয ৩৫
রাক্কিপ্ পণিত্ত অর়ম্বোট্রি - ৱেট্কৈমিহুম্
উণ্ডিপ্ পোরুট্টাল্ ওরুহাল্ অৱিযাদু
মণ্ডিএরি যুম্বেরুন্দী মাট্রুদর়্‌কুত্ - তিণ্ডির়ল্সের্
ৱল্লার্গৰ‍্ ৱল্ল ৱহৈযাট্রোৰ়িল্বুরিদ
লেল্লাম্ উডন়ে ওরুঙ্গিসৈন্দু - সোল্গালৈ
মুট্টামর়্‌ সেয্ৱিন়ৈক্কু মুর়্‌চেয্ৱিন়ৈক্ কুঞ্জেলৱু
পট্টোলৈ তীট্টুম্ পডিবোট্রি - নট্টোঙ্গুম্
ইন্নিলৈমৈ মান়ুডরুক্ কেযণ্ড্রি এণ্ণিলা
মন়্‌ন়ুযির্ক্কুম্ ইন্দ ৱৰ়ক্কেযায্ - মুন়্‌ন়ুডৈয
নাৰ‍্নাৰ‍্ ৱরৈযিল্ উডল্বিরিত্তু নল্ৱিন়ৈক্কণ্ ৪০
ৱাণাৰিন়্‌ মালায্ অযন়াহি - নীৰ‍্নাহর্
ৱান়াডর্ কোমুদলায্ ৱন্দ পেরুম্বদত্তু
নান়া ৱিদত্তাল্ নলম্বের়ুনাৰ‍্ - তান়্‌মাৰ
ৱেট্রিক্ কডুন্দূদর্ ৱেহত্ তুডন়্‌ৱন্দু
পট্রিত্তম্ ৱেঙ্গুরুৱিন়্‌ পার়্‌কাট্ট - ইট্রৈক্কুম্
ইল্লৈযো পাৱি পির়ৱামৈ এণ্ড্রেডুত্তু
নল্লদোর্ ইন়্‌চোল্ নডুৱাহচ্ - সোল্লিইৱর্
সেয্দিক্কুত্ তক্ক সেযলুর়ুত্তু ৱীর্এণ্ড্রু
ৱেয্দুট্রুরৈক্ক ৱিডৈহোণ্ডু - মৈযল্দরুঞ্
সেক্কি ন়িডৈত্তিরিত্তুন্ দীৱাযি লিট্টেরিত্তুন্ ৪৫
তক্কনেরুপ্ পুত্তূণ্ তৰ়ুৱুৱিত্তুম্ - মিক্কোঙ্গু
নারাসঙ্ কায্চ্চিচ্ চেৱিমডুত্তুম্ নাঅরিন্দুম্
ঈরাউন়্‌ ঊন়ৈত্তিন়্‌ এণ্ড্রডিত্তুম্ - পেরামল্
অঙ্গাৰ়্‌ নরহত্ তৰ়ুত্তুৱিত্তুম্ পিন়্‌ন়ুন্দম্
ৱেঙ্গোবম্ মার়াদ ৱেট্কৈযরায্ - ইঙ্গোরুনাৰ‍্
এণ্ণিমুদর়্‌ কাণাদ ইন়্‌ন়র়্‌ কডুনরহম্
পন়্‌ন়েডুনাট্ সেল্লুম্ পণিহোণ্ডু - মুন়্‌নাডিক্
কণ্ডু কডন়্‌গৰ়িত্তল্ কারিযমাম্ এণ্ড্রেণ্ণিক্
কোণ্ডুৱরু নোযিন়্‌ কুর়িপ্পর়িৱার্ - মণ্ডেরিযির়্‌
কায্চ্চিচ্ চুডৱর়ুক্কক্ কণ্ণুরিক্ক নন়্‌ন়িদিযম্ ৫০
ঈয্ত্তুত্তায্ তন্দৈদমর্ ইন়্‌বুর়ুদল্ - ৱায্ত্তনের়ি
ওডিযদে রিন়্‌গীৰ়্‌ উযির্বোন় কণ্ড্রালে
নীডুবেরুম্ পাৱম্ ইণ্ড্রে নীঙ্গুমেন় - নাডিত্তন়্‌
মৈন্দন়ৈযুম্ ঊর্ন্দোন়্‌ ৱৰ়ক্কে ৱৰ়ক্কাহ
নঞ্জন়ৈয সিন্দৈ নমন়্‌দূদর্ - ৱেঞ্জিন়ত্তাল্
অল্ল লুর়ুত্তুম্ অরুনরহঙ্ কণ্ডুনির়্‌ক
ৱল্ল করুণৈ মর়ম্বোট্রি - পল্লুযির্ক্কুম্
ইন়্‌ন় ৱহৈযাল্ ইরুৱিন়ৈক্কণ্ নিণ্ড্ররুত্তি
মুন়্‌ন়ৈমুদ লেন়্‌ন় মুদলিল্লোন়্‌ - নল্ৱিন়ৈক্কণ্
এল্লা উলহুম্ এডুপ্পুণ্ টেডুপ্পুণ্ডু ৫৫
সেল্গালম্ পিন়্‌নরহঞ্ সেরামে - নল্লনের়ি
এয্দুৱদোর্ কালম্তন়্‌ অন়্‌বরৈক্কণ্ টিন়্‌বুর়ুদল্
উয্যুম্ নের়িসির়িদে উণ্ডাক্কিপ্ - পৈযৱে
মট্টায্ মলরায্ ৱরুনাৰিল্ মুন়্‌ন়ৈনাৰ‍্
মোট্টায্ উরুৱাম্ মুর়ৈবোলক্ - কিট্টিযদোর্
নল্ল পির়প্পির়্‌ পির়প্পিত্তু নাডুম্ৱিন়ৈ
এল্লৈ যিরণ্ডুম্ ইডৈযোপ্পির়্‌ - পল্বির়ৱি
অত্তমদি লণ্ড্রো অৰৱেণ্ড্রু পার্ত্তিরুন্দু
সত্তি পদিক্কুম্ তরম্বোট্রি - মুত্তিদরু
নন়্‌ন়ের়িৱিঞ্ ঞান়হলর্ নাডুমলম্ ওণ্ড্রিন়ৈযুম্ ৬০
অন্নিলৈযে উৰ‍্নিণ্ড্রর়ুত্তরুৰিপ্ - পিন়্‌অন়্‌বু
মেৱা ৱিৰঙ্গুম্ পিরৰযা কলরুক্কুত্
তেৱায্ মলহন়্‌মন্ দীর্ত্তরুৰিপ্ - পূৱলযন্
তন়্‌ন়িণ্ড্রু নীঙ্গাচ্ চহলর্ক্ কৱর্বোল
মুন়্‌নিণ্ড্রু মুম্মলন্দীর্ত্ তাট্কোৰ‍্গৈ - অন়্‌ন়ৱন়ুক্
কাদিহুণ মাদলিন়াল্ আডুন্ দিরুত্তোৰ়িলুঞ্
সোদি মণিমিডট্রুচ্ চুন্দরমুম্ - পাদিযাম্
পচ্চৈ যিডমুম্ পৱৰত্ তিরুচ্চডৈমেল্
ৱৈচ্চ নদিযুম্ মদিক্কোৰ়ুন্দুম্ অচ্চমর়
আডুম্ অরৱুম্ অৰ়হার্ তিরুনুদল্মেল্ ৬৫
নীডুরুৱ ৱন়্‌ন়ি নেডুঙ্গণ্ণুঙ্ - কেডিলযঙ্
কূট্টুন্ দমরুহমুঙ্ কোল এরিযহলুম্
পূট্টরৱক্ কচ্চুম্ পুলিযদৰুম্ - ৱীট্টিন়্‌ব
ৱেৰ‍্ৰত্ তৰ়ুত্তি ৱিডুন্দাৰি ন়ুম্অডিযার্
উৰ‍্ৰত্তি ন়ুম্বিরিযা ওণ্সিলম্বুম্ - কৰ‍্ৰৱিন়ৈ
ৱেণ্ড্রু পির়প্পর়ুক্কচ্ চাত্তিযৱী রক্কৰ়লুম্
ওণ্ড্রুম্উরুত্ তোণ্ড্রামল্ উৰ‍্ৰডক্কি - এণ্ড্রুম্
ইর়ৱাদ ইন়্‌বত্ তেমৈইরুত্ত ৱেণ্ডিপ্
পির়ৱা ইন়্‌বত্ তেমৈইরুত্ত ৱেণ্ডিপ্
পির়ৱা মুদল্ৱন়্‌ পির়ন্দু - নর়ৱারুন্
তারুলা ৱুম্বুযত্তুচ্ চম্বন্দ নাদন়েণ্ড্রু ৭০
পেরিলা নাদন়্‌ওরু পের্বুন়ৈন্দু - পারোর্দম্
উণ্ডি উর়ক্কম্ পযম্ইন়্‌বম্ ওত্তোৰ়ুহিক্
কোণ্ডু মহিৰ়্‌ন্দ কুণম্বোট্রি - মিণ্ডায
আর়ু সমযপ্ পোরুৰুম্অর়ি ৱিত্তৱট্রির়্‌
পের়িন়্‌মৈ এঙ্গৰুক্কে পের়াক্কিত্ - তের়াদ
সিত্তন্ দেৰিযত্ তিরুমেন়ি কোণ্ডুৱরুম্
অত্তহৈমৈ তান়ে অমৈযামল্ - ৱিত্তহমাঞ্
সৈৱ নের়িযির়্‌ সময মুদলাহ
এয্দুম্ অবিডেহম্ এয্দুৱিত্তুচ্ - সেয্যদিরুক্
কণ্ণরুৰাল্ নোক্কিক্ কডিযবির়প্ পার়্‌পট্ট ৭৫
পুণ্ণুম্ ইরুৱিন়ৈযুম্ পোয্অহল - ৱণ্ণমলর্ক্
কৈত্তলত্তৈ ৱৈত্তরুৰিক্ কল্লায নেঞ্জুরুক্কি
মেয্ত্তহৈমৈ যেল্লাম্ ৱিরিত্তোদি - ওত্তোৰ়ুহুম্
সেণ্আর্ ইরুৰ‍্ৱডিৱুম্ সেঙ্গদিরোন়্‌ পাল্নির়্‌পক্
কাণা তোৰ়িযুম্ কণক্কেবোল্ - আণৱত্তিন়্‌
আদি কুর়ৈযামল্ এন়্‌বাল্ অণুহামল্
নীদি নির়ুত্তুম্ নিলৈবোট্রি - মেদক্কোর্
সেয্যুঞ্ সরিযৈ তিহৰ়্‌গিরিযা যোহত্তাল্
এয্দুঞ্জীর্ মুত্তিবদম্ এয্দুৱিত্তু - মেয্যন়্‌বার়্‌
কাণত্ তহুৱার্গৰ‍্ কণ্ডাল্ তমৈপ্পিন়্‌বু ৮০
নাণত্ তহুম্ঞান় নন়্‌ন়ের়িযৈ - ৱীণে
এন়ক্কুত্ তরৱেণ্ডি এল্লাপ্ পোরুট্কুম্
মন়ক্কুম্ মলরযন়্‌মাল্ ৱান়োর্ - নিন়ৈপ্পিন়ুক্কুন্
তূরম্বো লেযণিয সুন্দরত্তাৰ‍্ এন়্‌দলৈমেল্
আরুম্ পডিদন্ দরুৰ‍্সেয্দ - পেরাৰন়্‌
তন্দবোরুৰ‍্ এদেন়্‌ন়িল্ তান়্‌ৱের়ু নান়্‌ৱের়ায্
ৱন্দু পুণরা ৱৰ়ক্কাক্কি - মুন্দিএণ্ড্রন়্‌
উৰ‍্ৰম্এণ্ড্রুম্ নীঙ্গা তোৰিত্তিরুন্দু তোণ্ড্রিনির়্‌কুঙ্
কৰ‍্ৰম্ইণ্ড্রু কাট্টুম্ কৰ়ল্বোট্রি - ৱৰ‍্ৰমৈযাল্
তন়্‌ন়ৈত্ তেরিৱিত্তুত্ তণ্ড্রাৰি ন়ুট্কিডন্দ ৮৫
এন়্‌ন়ৈত্ তেরিৱিত্ত এল্লৈযিন়্‌গণ্ - মিন়্‌আরুম্
ৱণ্ণম্ উরুৱম্ মরুৱুঙ্ কুণমযক্কম্
এণ্ণুঙ্ কলৈহালম্ এপ্পোরুৰুম্ - মুন়্‌ন়ম্এন়ক্(কু)
ইল্লামৈ কাট্টিপ্পিন়্‌ পেয্দিযৱা কাট্টিইন়িচ্
সেল্লামৈ কাট্টুঞ্ সেযল্বোট্রি - এল্লাম্বোয্ত্
তম্মৈত্ তেৰিন্দারায্ত্ তামে পোরুৰাহি
এম্মৈপ্ পুর়ঙ্গূর়ি ইন়্‌বুট্রুচ্ - সেম্মৈ
অৱিহারম্ পেসুম্ অহম্বিরমক্ কারর্
ৱেৰিযাম্ ইরুৰিল্ ৱিডাদে - ওৰিযায্নী
নিণ্ড্র নিলৈযে নিহৰ়্‌ত্তি ওরুবোরুৰ‍্ৱে ৯০
র়িণ্ড্রি যমৈযামৈ এডুত্তোদি - ওণ্ড্রাহচ্
সাদিত্তুত্ তম্মৈচ্ চিৱমাক্কি ইপ্পির়ৱিপ্
পেদন্ দন়িল্ইন়্‌বপ্ পেদমুর়াপ্ - পাদহরো(টু)
এহমায্প্ পোহামল্ এৱ্ৱিডত্তুঙ্ কাট্চিদন্দু
পোহমাম্ পোট্রাৰি ন়ুট্পুণর্ত্তি - আদিযুডন়্‌
নির়্‌ক অৰ়িযা নিলৈইদুৱে এণ্ড্ররুৰি
ওক্ক ৱিযাবহন্দন়্‌ ন়ুট্কাট্টি - মিক্কোঙ্গুম্
আনন্দ মাক্কডলিল্ আরা অমুদৰিত্তুত্
তান়্‌ৱন্দু সেয্যুন্ দহুদিযিন়াল্ - ঊন়্‌উযির্দান়্‌
মুন়্‌গণ্ড কালত্তুম্ নীঙ্গাদ মুন়্‌ন়োন়ৈ ৯৫
এন়্‌গোণ্ডু পোট্রিসৈপ্পেন়্‌ যান়্‌


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

பூமன்னு நான்முகத்தோன் புத்தேளிர் ஆங்கவர்கோன்
மாமன்னு சோதி மணிமார்பன் - நாமன்னும்
வேதம்வே தாந்தம் விளக்கஞ்செய் விந்துவுடன்
நாதம்நா தாந்தம் நடுவேதம் - போதத்தால்
ஆமளவும் தேட அளவிறந்த அப்பாலைச்
சேம ஒளிஎவருந் தேறும்வகை - மாமணிசூழ்
மன்றுள் நிறைந்து பிறவி வழக்கறுக்க
நின்ற நிருத்த நிலைபோற்றி - குன்றாத
பல்லுயிர்வெவ் வேறு படைத்தும் அவைகாத்தும் 5
எல்லை இளைப்பொழிய விட்டுவைத்துந் - தொல்லையுறும்
அந்தம் அடிநடுவென் றெண்ண அளவிறந்து
வந்த பெரிய வழிபோற்றி - முந்துற்ற
நெல்லுக் குமிதவிடு நீடுசெம்பிற் காளிதமுந்
தொல்லைக் கடல்தோன்றத் தோன்றவரும் - எல்லாம்
ஒருபுடைய யொப்பாய்த்தான் உள்ளவா றுண்டாய்
அருவமாய் எவ்வுயிரும் ஆர்த்தே - உருவுடைய
மாமணியை உள்ளடக்கும் மாநாகம் வன்னிதனைத்
தான்அடக்குங் காட்டத் தகுதியும்போல் - ஞானத்தின்
கண்ணை மறைத்த கடியதொழி லாணவத்தால் 10
எண்ணுஞ் செயல்மாண்ட எவ்வுயிர்க்கும் - உள்நாடிக்
கட்புலனாற் காணார்தம் கைக்கொடுத்த கோலேபோற்
பொற்புடைய மாயைப் புணர்ப்பின்கண் - முற்பால்
தனுகரண மும்புவன முந்தந் தவற்றால்
மனமுதலால் வந்தவிகா ரத்தால் - வினையிரண்டுங்
காட்டி அதனாற் பிறப்பாக்கிக் கைக்கொண்டும்
மீட்டறிவு காட்டும் வினைபோற்றி - நாட்டுகின்ற
எப்பிறப்பும் முற்செய் இருவினையால் நிச்சயித்துப்
பொற்புடைய தந்தைதாய் போகத்துட் - கர்ப்பமாய்ப்
புல்லிற் பனிபோற் புகுந்திவலைக் குட்படுங்கால் 15
எல்லைப் படாஉதரத் தீண்டியதீப் - பல்வகையால்
அங்கே கிடந்த அநாதியுயிர் தம்பசியால்
எங்கேனு மாக எடுக்குமென - வெங்கும்பிக்
காயக் கருக்குழியிற் காத்திருந்துங் காமியத்துக்
கேயக்கை கால்முதலாய் எவ்வுறுப்பும் - ஆசறவே
செய்து திருத்திப்பின் பியோகிருத்தி முன்புக்க
வையவழி யேகொண் டணைகின்ற - பொய்யாத
வல்லபமே போற்றியம் மாயக்கால் தான்மறைப்ப
நல்ல அறிவொழிந்து நன்குதீ - தொல்லையுறா
அக்காலந் தன்னில் பசியையறி வித்தழுவித்(து) 20
உக்காவி சோரத்தாய் உள்நடுங்கி - மிக்கோங்குஞ்
சிந்தை உருக முலையுருகுந் தீஞ்சுவைப்பால்
வந்துமடுப் பக்கண்டு வாழ்ந்திருப்பப் - பந்தித்த
பாசப் பெருங்கயிற்றாற் பல்லுயிரும் பாலிக்க
நேசத்தை வைத்த நெறிபோற்றி - ஆசற்ற
பாளைப் பசும்பதத்தும் பாலனாம் அப்பதத்தும்
நாளுக்கு நாட்சகல ஞானத்து - மூள்வித்துக்
கொண்டாள ஆளக் கருவிகொடுத் தொக்கநின்று
பண்டாரி யான படிபோற்றி - தண்டாத
புன்புலால் போர்த்த புழுக்குரம்பை மாமனையில் 25
அன்புசேர் கின்றனகட் டைந்தாக்கி - முன்புள்ள
உண்மை நிலைமை ஒருகால் அகலாது
திண்மை மலத்தாற் சிறையாக்கிக் - கண்மறைத்து
மூலஅருங் கட்டில்உயிர் மூடமாய் உட்கிடப்பக்
கால நியதி யதுகாட்டி - மேலோங்கு
முந்திவியன் கட்டில்உயிர் சேர்த்துக் கலைவித்தை
யந்த அராக மவைமுன்பு - தந்த
தொழிலறி விச்சை துணையாக மானின்
எழிலுடைய முக்குணமும் எய்தி - மருளோடு
மன்னும் இதயத்திற் சித்தத்தாற் கண்டபொருள் 30
இன்ன பொருளென் றியம்பவொண்ணா - அந்நிலைபோய்க்
கண்டவியன் கட்டிற் கருவிகள்ஈ ரைந்தொழியக்
கொண்டுநிய மித்தற்றை நாட்கொடுப்பப் - பண்டை
இருவினையால் முன்புள்ள இன்பத்துன் பங்கள்
மருவும்வகை அங்கே மருவி - உருவுடன்நின்(று)
ஓங்கு நுதலாய ஓலக்க மண்டபத்திற்
போங்கருவி யெல்லாம் புகுந்தீண்டி - நீங்காத
முன்னை மலத்திருளுள் மூடா வகையகத்துட்
டுன்னும்இருள் நீக்குஞ் சுடரேபோல் - அந்நிலையே
சூக்கஞ் சுடருருவிற் பெய்து தொழிற்குரிய 35
ராக்கிப் பணித்த அறம்போற்றி - வேட்கைமிகும்
உண்டிப் பொருட்டால் ஒருகால் அவியாது
மண்டிஎரி யும்பெருந்தீ மாற்றுதற்குத் - திண்டிறல்சேர்
வல்லார்கள் வல்ல வகையாற் றொழில்புரித
லெல்லாம் உடனே ஒருங்கிசைந்து - சொல்காலை
முட்டாமற் செய்வினைக்கு முற்செய்வினைக் குஞ்செலவு
பட்டோலை தீட்டும் படிபோற்றி - நட்டோங்கும்
இந்நிலைமை மானுடருக் கேயன்றி எண்ணிலா
மன்னுயிர்க்கும் இந்த வழக்கேயாய் - முன்னுடைய
நாள்நாள் வரையில் உடல்பிரித்து நல்வினைக்கண் 40
வாணாளின் மாலாய் அயனாகி - நீள்நாகர்
வானாடர் கோமுதலாய் வந்த பெரும்பதத்து
நானா விதத்தால் நலம்பெறுநாள் - தான்மாள
வெற்றிக் கடுந்தூதர் வேகத் துடன்வந்து
பற்றித்தம் வெங்குருவின் பாற்காட்ட - இற்றைக்கும்
இல்லையோ பாவி பிறவாமை என்றெடுத்து
நல்லதோர் இன்சொல் நடுவாகச் - சொல்லிஇவர்
செய்திக்குத் தக்க செயலுறுத்து வீர்என்று
வெய்துற் றுரைக்க விடைகொண்டு - மையல்தருஞ்
செக்கி னிடைத்திரித்துந் தீவாயி லிட்டெரித்துந் 45
தக்கநெருப் புத்தூண் தழுவுவித்தும் - மிக்கோங்கு
நாராசங் காய்ச்சிச் செவிமடுத்தும் நாஅரிந்தும்
ஈராஉன் ஊனைத்தின் என்றடித்தும் - பேராமல்
அங்காழ் நரகத் தழுத்துவித்தும் பின்னுந்தம்
வெங்கோபம் மாறாத வேட்கையராய் - இங்கொருநாள்
எண்ணிமுதற் காணாத இன்னற் கடுநரகம்
பன்னெடுநாட் செல்லும் பணிகொண்டு - முன்நாடிக்
கண்டு கடன்கழித்தல் காரியமாம் என்றெண்ணிக்
கொண்டுவரு நோயின் குறிப்பறிவார் - மண்டெரியிற்
காய்ச்சிச் சுடவறுக்கக் கண்ணுரிக்க நன்னிதியம் 50
ஈய்த்துத்தாய் தந்தைதமர் இன்புறுதல் - வாய்த்தநெறி
ஓடியதே ரின்கீழ் உயிர்போன கன்றாலே
நீடுபெரும் பாவம் இன்றே நீங்குமென - நாடித்தன்
மைந்தனையும் ஊர்ந்தோன் வழக்கே வழக்காக
நஞ்சனைய சிந்தை நமன்தூதர் - வெஞ்சினத்தால்
அல்ல லுறுத்தும் அருநரகங் கண்டுநிற்க
வல்ல கருணை மறம்போற்றி - பல்லுயிர்க்கும்
இன்ன வகையால் இருவினைக்கண் நின்றருத்தி
முன்னைமுத லென்ன முதலில்லோன் - நல்வினைக்கண்
எல்லா உலகும் எடுப்புண் டெடுப்புண்டு 55
செல்காலம் பின்நரகஞ் சேராமே - நல்லநெறி
எய்துவதோர் காலம்தன் அன்பரைக்கண் டின்புறுதல்
உய்யும் நெறிசிறிதே உண்டாக்கிப் - பையவே
மட்டாய் மலராய் வருநாளில் முன்னைநாள்
மொட்டாய் உருவாம் முறைபோலக் - கிட்டியதோர்
நல்ல பிறப்பிற் பிறப்பித்து நாடும்வினை
எல்லை யிரண்டும் இடையொப்பிற் - பல்பிறவி
அத்தமதி லன்றோ அளவென்று பார்த்திருந்து
சத்தி பதிக்கும் தரம்போற்றி - முத்திதரு
நன்னெறிவிஞ் ஞானகலர் நாடுமலம் ஒன்றினையும் 60
அந்நிலையே உள்நின் றறுத்தருளிப் - பின்அன்பு
மேவா விளங்கும் பிரளயா கலருக்குத்
தேவாய் மலகன்மந் தீர்த்தருளிப் - பூவலயந்
தன்னின்று நீங்காச் சகலர்க் கவர்போல
முன்நின்று மும்மலந்தீர்த் தாட்கொள்கை - அன்னவனுக்
காதிகுண மாதலினால் ஆடுந் திருத்தொழிலுஞ்
சோதி மணிமிடற்றுச் சுந்தரமும் - பாதியாம்
பச்சை யிடமும் பவளத் திருச்சடைமேல்
வைச்ச நதியும் மதிக்கொழுந்தும் அச்சமற
ஆடும் அரவும் அழகார் திருநுதல்மேல் 65
நீடுருவ வன்னி நெடுங்கண்ணுங் - கேடிலயங்
கூட்டுந் தமருகமுங் கோல எரியகலும்
பூட்டரவக் கச்சும் புலியதளும் - வீட்டின்ப
வெள்ளத் தழுத்தி விடுந்தாளி னும்அடியார்
உள்ளத்தி னும்பிரியா ஒண்சிலம்பும் - கள்ளவினை
வென்று பிறப்பறுக்கச் சாத்தியவீ ரக்கழலும்
ஒன்றும்உருத் தோன்றாமல் உள்ளடக்கி - என்றும்
இறவாத இன்பத் தெமைஇருத்த வேண்டிப்
பிறவா இன்பத் தெமைஇருத்த வேண்டிப்
பிறவா முதல்வன் பிறந்து - நறவாருந்
தாருலா வும்புயத்துச் சம்பந்த நாதனென்று 70
பேரிலா நாதன்ஒரு பேர்புனைந்து - பாரோர்தம்
உண்டி உறக்கம் பயம்இன்பம் ஒத்தொழுகிக்
கொண்டு மகிழ்ந்த குணம்போற்றி - மிண்டாய
ஆறு சமயப் பொருளும்அறி வித்தவற்றிற்
பேறின்மை எங்களுக்கே பேறாக்கித் - தேறாத
சித்தந் தெளியத் திருமேனி கொண்டுவரும்
அத்தகைமை தானே அமையாமல் - வித்தகமாஞ்
சைவ நெறியிற் சமய முதலாக
எய்தும் அபிடேகம் எய்துவித்துச் - செய்யதிருக்
கண்ணருளால் நோக்கிக் கடியபிறப் பாற்பட்ட 75
புண்ணும் இருவினையும் போய்அகல - வண்ணமலர்க்
கைத்தலத்தை வைத்தருளிக் கல்லாய நெஞ்சுருக்கி
மெய்த்தகைமை யெல்லாம் விரித்தோதி - ஒத்தொழுகும்
சேண்ஆர் இருள்வடிவும் செங்கதிரோன் பால்நிற்பக்
காணா தொழியும் கணக்கேபோல் - ஆணவத்தின்
ஆதி குறையாமல் என்பால் அணுகாமல்
நீதி நிறுத்தும் நிலைபோற்றி - மேதக்கோர்
செய்யுஞ் சரியை திகழ்கிரியா யோகத்தால்
எய்துஞ்சீர் முத்திபதம் எய்துவித்து - மெய்யன்பாற்
காணத் தகுவார்கள் கண்டால் தமைப்பின்பு 80
நாணத் தகும்ஞான நன்னெறியை - வீணே
எனக்குத் தரவேண்டி எல்லாப் பொருட்கும்
மனக்கும் மலரயன்மால் வானோர் - நினைப்பினுக்குந்
தூரம்போ லேயணிய சுந்தரத்தாள் என்தலைமேல்
ஆரும் படிதந் தருள்செய்த - பேராளன்
தந்தபொருள் ஏதென்னில் தான்வேறு நான்வேறாய்
வந்து புணரா வழக்காக்கி - முந்திஎன்றன்
உள்ளம்என்றும் நீங்கா தொளித்திருந்து தோன்றிநிற்குங்
கள்ளம்இன்று காட்டும் கழல்போற்றி - வள்ளமையால்
தன்னைத் தெரிவித்துத் தன்றாளி னுட்கிடந்த 85
என்னைத் தெரிவித்த எல்லையின்கண் - மின்ஆரும்
வண்ணம் உருவம் மருவுங் குணமயக்கம்
எண்ணுங் கலைகாலம் எப்பொருளும் - முன்னம்எனக்(கு)
இல்லாமை காட்டிப்பின் பெய்தியவா காட்டிஇனிச்
செல்லாமை காட்டுஞ் செயல்போற்றி - எல்லாம்போய்த்
தம்மைத் தெளிந்தாராய்த் தாமே பொருளாகி
எம்மைப் புறங்கூறி இன்புற்றுச் - செம்மை
அவிகாரம் பேசும் அகம்பிரமக் காரர்
வெளியாம் இருளில் விடாதே - ஒளியாய்நீ
நின்ற நிலையே நிகழ்த்தி ஒருபொருள்வே 90
றின்றி யமையாமை எடுத்தோதி - ஒன்றாகச்
சாதித்துத் தம்மைச் சிவமாக்கி இப்பிறவிப்
பேதந் தனில்இன்பப் பேதமுறாப் - பாதகரோ(டு)
ஏகமாய்ப் போகாமல் எவ்விடத்துங் காட்சிதந்து
போகமாம் பொற்றாளி னுட்புணர்த்தி - ஆதியுடன்
நிற்க அழியா நிலைஇதுவே என்றருளி
ஒக்க வியாபகந்தன் னுட்காட்டி - மிக்கோங்கும்
ஆநந்த மாக்கடலில் ஆரா அமுதளித்துத்
தான்வந்து செய்யுந் தகுதியினால் - ஊன்உயிர்தான்
முன்கண்ட காலத்தும் நீங்காத முன்னோனை 95
என்கொண்டு போற்றிசைப்பேன் யான்


Open the Thamizhi Section in a New Tab
பூமன்னு நான்முகத்தோன் புத்தேளிர் ஆங்கவர்கோன்
மாமன்னு சோதி மணிமார்பன் - நாமன்னும்
வேதம்வே தாந்தம் விளக்கஞ்செய் விந்துவுடன்
நாதம்நா தாந்தம் நடுவேதம் - போதத்தால்
ஆமளவும் தேட அளவிறந்த அப்பாலைச்
சேம ஒளிஎவருந் தேறும்வகை - மாமணிசூழ்
மன்றுள் நிறைந்து பிறவி வழக்கறுக்க
நின்ற நிருத்த நிலைபோற்றி - குன்றாத
பல்லுயிர்வெவ் வேறு படைத்தும் அவைகாத்தும் 5
எல்லை இளைப்பொழிய விட்டுவைத்துந் - தொல்லையுறும்
அந்தம் அடிநடுவென் றெண்ண அளவிறந்து
வந்த பெரிய வழிபோற்றி - முந்துற்ற
நெல்லுக் குமிதவிடு நீடுசெம்பிற் காளிதமுந்
தொல்லைக் கடல்தோன்றத் தோன்றவரும் - எல்லாம்
ஒருபுடைய யொப்பாய்த்தான் உள்ளவா றுண்டாய்
அருவமாய் எவ்வுயிரும் ஆர்த்தே - உருவுடைய
மாமணியை உள்ளடக்கும் மாநாகம் வன்னிதனைத்
தான்அடக்குங் காட்டத் தகுதியும்போல் - ஞானத்தின்
கண்ணை மறைத்த கடியதொழி லாணவத்தால் 10
எண்ணுஞ் செயல்மாண்ட எவ்வுயிர்க்கும் - உள்நாடிக்
கட்புலனாற் காணார்தம் கைக்கொடுத்த கோலேபோற்
பொற்புடைய மாயைப் புணர்ப்பின்கண் - முற்பால்
தனுகரண மும்புவன முந்தந் தவற்றால்
மனமுதலால் வந்தவிகா ரத்தால் - வினையிரண்டுங்
காட்டி அதனாற் பிறப்பாக்கிக் கைக்கொண்டும்
மீட்டறிவு காட்டும் வினைபோற்றி - நாட்டுகின்ற
எப்பிறப்பும் முற்செய் இருவினையால் நிச்சயித்துப்
பொற்புடைய தந்தைதாய் போகத்துட் - கர்ப்பமாய்ப்
புல்லிற் பனிபோற் புகுந்திவலைக் குட்படுங்கால் 15
எல்லைப் படாஉதரத் தீண்டியதீப் - பல்வகையால்
அங்கே கிடந்த அநாதியுயிர் தம்பசியால்
எங்கேனு மாக எடுக்குமென - வெங்கும்பிக்
காயக் கருக்குழியிற் காத்திருந்துங் காமியத்துக்
கேயக்கை கால்முதலாய் எவ்வுறுப்பும் - ஆசறவே
செய்து திருத்திப்பின் பியோகிருத்தி முன்புக்க
வையவழி யேகொண் டணைகின்ற - பொய்யாத
வல்லபமே போற்றியம் மாயக்கால் தான்மறைப்ப
நல்ல அறிவொழிந்து நன்குதீ - தொல்லையுறா
அக்காலந் தன்னில் பசியையறி வித்தழுவித்(து) 20
உக்காவி சோரத்தாய் உள்நடுங்கி - மிக்கோங்குஞ்
சிந்தை உருக முலையுருகுந் தீஞ்சுவைப்பால்
வந்துமடுப் பக்கண்டு வாழ்ந்திருப்பப் - பந்தித்த
பாசப் பெருங்கயிற்றாற் பல்லுயிரும் பாலிக்க
நேசத்தை வைத்த நெறிபோற்றி - ஆசற்ற
பாளைப் பசும்பதத்தும் பாலனாம் அப்பதத்தும்
நாளுக்கு நாட்சகல ஞானத்து - மூள்வித்துக்
கொண்டாள ஆளக் கருவிகொடுத் தொக்கநின்று
பண்டாரி யான படிபோற்றி - தண்டாத
புன்புலால் போர்த்த புழுக்குரம்பை மாமனையில் 25
அன்புசேர் கின்றனகட் டைந்தாக்கி - முன்புள்ள
உண்மை நிலைமை ஒருகால் அகலாது
திண்மை மலத்தாற் சிறையாக்கிக் - கண்மறைத்து
மூலஅருங் கட்டில்உயிர் மூடமாய் உட்கிடப்பக்
கால நியதி யதுகாட்டி - மேலோங்கு
முந்திவியன் கட்டில்உயிர் சேர்த்துக் கலைவித்தை
யந்த அராக மவைமுன்பு - தந்த
தொழிலறி விச்சை துணையாக மானின்
எழிலுடைய முக்குணமும் எய்தி - மருளோடு
மன்னும் இதயத்திற் சித்தத்தாற் கண்டபொருள் 30
இன்ன பொருளென் றியம்பவொண்ணா - அந்நிலைபோய்க்
கண்டவியன் கட்டிற் கருவிகள்ஈ ரைந்தொழியக்
கொண்டுநிய மித்தற்றை நாட்கொடுப்பப் - பண்டை
இருவினையால் முன்புள்ள இன்பத்துன் பங்கள்
மருவும்வகை அங்கே மருவி - உருவுடன்நின்(று)
ஓங்கு நுதலாய ஓலக்க மண்டபத்திற்
போங்கருவி யெல்லாம் புகுந்தீண்டி - நீங்காத
முன்னை மலத்திருளுள் மூடா வகையகத்துட்
டுன்னும்இருள் நீக்குஞ் சுடரேபோல் - அந்நிலையே
சூக்கஞ் சுடருருவிற் பெய்து தொழிற்குரிய 35
ராக்கிப் பணித்த அறம்போற்றி - வேட்கைமிகும்
உண்டிப் பொருட்டால் ஒருகால் அவியாது
மண்டிஎரி யும்பெருந்தீ மாற்றுதற்குத் - திண்டிறல்சேர்
வல்லார்கள் வல்ல வகையாற் றொழில்புரித
லெல்லாம் உடனே ஒருங்கிசைந்து - சொல்காலை
முட்டாமற் செய்வினைக்கு முற்செய்வினைக் குஞ்செலவு
பட்டோலை தீட்டும் படிபோற்றி - நட்டோங்கும்
இந்நிலைமை மானுடருக் கேயன்றி எண்ணிலா
மன்னுயிர்க்கும் இந்த வழக்கேயாய் - முன்னுடைய
நாள்நாள் வரையில் உடல்பிரித்து நல்வினைக்கண் 40
வாணாளின் மாலாய் அயனாகி - நீள்நாகர்
வானாடர் கோமுதலாய் வந்த பெரும்பதத்து
நானா விதத்தால் நலம்பெறுநாள் - தான்மாள
வெற்றிக் கடுந்தூதர் வேகத் துடன்வந்து
பற்றித்தம் வெங்குருவின் பாற்காட்ட - இற்றைக்கும்
இல்லையோ பாவி பிறவாமை என்றெடுத்து
நல்லதோர் இன்சொல் நடுவாகச் - சொல்லிஇவர்
செய்திக்குத் தக்க செயலுறுத்து வீர்என்று
வெய்துற் றுரைக்க விடைகொண்டு - மையல்தருஞ்
செக்கி னிடைத்திரித்துந் தீவாயி லிட்டெரித்துந் 45
தக்கநெருப் புத்தூண் தழுவுவித்தும் - மிக்கோங்கு
நாராசங் காய்ச்சிச் செவிமடுத்தும் நாஅரிந்தும்
ஈராஉன் ஊனைத்தின் என்றடித்தும் - பேராமல்
அங்காழ் நரகத் தழுத்துவித்தும் பின்னுந்தம்
வெங்கோபம் மாறாத வேட்கையராய் - இங்கொருநாள்
எண்ணிமுதற் காணாத இன்னற் கடுநரகம்
பன்னெடுநாட் செல்லும் பணிகொண்டு - முன்நாடிக்
கண்டு கடன்கழித்தல் காரியமாம் என்றெண்ணிக்
கொண்டுவரு நோயின் குறிப்பறிவார் - மண்டெரியிற்
காய்ச்சிச் சுடவறுக்கக் கண்ணுரிக்க நன்னிதியம் 50
ஈய்த்துத்தாய் தந்தைதமர் இன்புறுதல் - வாய்த்தநெறி
ஓடியதே ரின்கீழ் உயிர்போன கன்றாலே
நீடுபெரும் பாவம் இன்றே நீங்குமென - நாடித்தன்
மைந்தனையும் ஊர்ந்தோன் வழக்கே வழக்காக
நஞ்சனைய சிந்தை நமன்தூதர் - வெஞ்சினத்தால்
அல்ல லுறுத்தும் அருநரகங் கண்டுநிற்க
வல்ல கருணை மறம்போற்றி - பல்லுயிர்க்கும்
இன்ன வகையால் இருவினைக்கண் நின்றருத்தி
முன்னைமுத லென்ன முதலில்லோன் - நல்வினைக்கண்
எல்லா உலகும் எடுப்புண் டெடுப்புண்டு 55
செல்காலம் பின்நரகஞ் சேராமே - நல்லநெறி
எய்துவதோர் காலம்தன் அன்பரைக்கண் டின்புறுதல்
உய்யும் நெறிசிறிதே உண்டாக்கிப் - பையவே
மட்டாய் மலராய் வருநாளில் முன்னைநாள்
மொட்டாய் உருவாம் முறைபோலக் - கிட்டியதோர்
நல்ல பிறப்பிற் பிறப்பித்து நாடும்வினை
எல்லை யிரண்டும் இடையொப்பிற் - பல்பிறவி
அத்தமதி லன்றோ அளவென்று பார்த்திருந்து
சத்தி பதிக்கும் தரம்போற்றி - முத்திதரு
நன்னெறிவிஞ் ஞானகலர் நாடுமலம் ஒன்றினையும் 60
அந்நிலையே உள்நின் றறுத்தருளிப் - பின்அன்பு
மேவா விளங்கும் பிரளயா கலருக்குத்
தேவாய் மலகன்மந் தீர்த்தருளிப் - பூவலயந்
தன்னின்று நீங்காச் சகலர்க் கவர்போல
முன்நின்று மும்மலந்தீர்த் தாட்கொள்கை - அன்னவனுக்
காதிகுண மாதலினால் ஆடுந் திருத்தொழிலுஞ்
சோதி மணிமிடற்றுச் சுந்தரமும் - பாதியாம்
பச்சை யிடமும் பவளத் திருச்சடைமேல்
வைச்ச நதியும் மதிக்கொழுந்தும் அச்சமற
ஆடும் அரவும் அழகார் திருநுதல்மேல் 65
நீடுருவ வன்னி நெடுங்கண்ணுங் - கேடிலயங்
கூட்டுந் தமருகமுங் கோல எரியகலும்
பூட்டரவக் கச்சும் புலியதளும் - வீட்டின்ப
வெள்ளத் தழுத்தி விடுந்தாளி னும்அடியார்
உள்ளத்தி னும்பிரியா ஒண்சிலம்பும் - கள்ளவினை
வென்று பிறப்பறுக்கச் சாத்தியவீ ரக்கழலும்
ஒன்றும்உருத் தோன்றாமல் உள்ளடக்கி - என்றும்
இறவாத இன்பத் தெமைஇருத்த வேண்டிப்
பிறவா இன்பத் தெமைஇருத்த வேண்டிப்
பிறவா முதல்வன் பிறந்து - நறவாருந்
தாருலா வும்புயத்துச் சம்பந்த நாதனென்று 70
பேரிலா நாதன்ஒரு பேர்புனைந்து - பாரோர்தம்
உண்டி உறக்கம் பயம்இன்பம் ஒத்தொழுகிக்
கொண்டு மகிழ்ந்த குணம்போற்றி - மிண்டாய
ஆறு சமயப் பொருளும்அறி வித்தவற்றிற்
பேறின்மை எங்களுக்கே பேறாக்கித் - தேறாத
சித்தந் தெளியத் திருமேனி கொண்டுவரும்
அத்தகைமை தானே அமையாமல் - வித்தகமாஞ்
சைவ நெறியிற் சமய முதலாக
எய்தும் அபிடேகம் எய்துவித்துச் - செய்யதிருக்
கண்ணருளால் நோக்கிக் கடியபிறப் பாற்பட்ட 75
புண்ணும் இருவினையும் போய்அகல - வண்ணமலர்க்
கைத்தலத்தை வைத்தருளிக் கல்லாய நெஞ்சுருக்கி
மெய்த்தகைமை யெல்லாம் விரித்தோதி - ஒத்தொழுகும்
சேண்ஆர் இருள்வடிவும் செங்கதிரோன் பால்நிற்பக்
காணா தொழியும் கணக்கேபோல் - ஆணவத்தின்
ஆதி குறையாமல் என்பால் அணுகாமல்
நீதி நிறுத்தும் நிலைபோற்றி - மேதக்கோர்
செய்யுஞ் சரியை திகழ்கிரியா யோகத்தால்
எய்துஞ்சீர் முத்திபதம் எய்துவித்து - மெய்யன்பாற்
காணத் தகுவார்கள் கண்டால் தமைப்பின்பு 80
நாணத் தகும்ஞான நன்னெறியை - வீணே
எனக்குத் தரவேண்டி எல்லாப் பொருட்கும்
மனக்கும் மலரயன்மால் வானோர் - நினைப்பினுக்குந்
தூரம்போ லேயணிய சுந்தரத்தாள் என்தலைமேல்
ஆரும் படிதந் தருள்செய்த - பேராளன்
தந்தபொருள் ஏதென்னில் தான்வேறு நான்வேறாய்
வந்து புணரா வழக்காக்கி - முந்திஎன்றன்
உள்ளம்என்றும் நீங்கா தொளித்திருந்து தோன்றிநிற்குங்
கள்ளம்இன்று காட்டும் கழல்போற்றி - வள்ளமையால்
தன்னைத் தெரிவித்துத் தன்றாளி னுட்கிடந்த 85
என்னைத் தெரிவித்த எல்லையின்கண் - மின்ஆரும்
வண்ணம் உருவம் மருவுங் குணமயக்கம்
எண்ணுங் கலைகாலம் எப்பொருளும் - முன்னம்எனக்(கு)
இல்லாமை காட்டிப்பின் பெய்தியவா காட்டிஇனிச்
செல்லாமை காட்டுஞ் செயல்போற்றி - எல்லாம்போய்த்
தம்மைத் தெளிந்தாராய்த் தாமே பொருளாகி
எம்மைப் புறங்கூறி இன்புற்றுச் - செம்மை
அவிகாரம் பேசும் அகம்பிரமக் காரர்
வெளியாம் இருளில் விடாதே - ஒளியாய்நீ
நின்ற நிலையே நிகழ்த்தி ஒருபொருள்வே 90
றின்றி யமையாமை எடுத்தோதி - ஒன்றாகச்
சாதித்துத் தம்மைச் சிவமாக்கி இப்பிறவிப்
பேதந் தனில்இன்பப் பேதமுறாப் - பாதகரோ(டு)
ஏகமாய்ப் போகாமல் எவ்விடத்துங் காட்சிதந்து
போகமாம் பொற்றாளி னுட்புணர்த்தி - ஆதியுடன்
நிற்க அழியா நிலைஇதுவே என்றருளி
ஒக்க வியாபகந்தன் னுட்காட்டி - மிக்கோங்கும்
ஆநந்த மாக்கடலில் ஆரா அமுதளித்துத்
தான்வந்து செய்யுந் தகுதியினால் - ஊன்உயிர்தான்
முன்கண்ட காலத்தும் நீங்காத முன்னோனை 95
என்கொண்டு போற்றிசைப்பேன் யான்

Open the Reformed Script Section in a New Tab
पूमऩ्ऩु नाऩ्मुहत्तोऩ् पुत्तेळिर् आङ्गवर्गोऩ्
मामऩ्ऩु सोदि मणिमार्बऩ् - नामऩ्ऩुम्
वेदम्वे तान्दम् विळक्कञ्जॆय् विन्दुवुडऩ्
नादम्ना तान्दम् नडुवेदम् - पोदत्ताल्
आमळवुम् तेड अळविऱन्द अप्पालैच्
सेम ऒळिऎवरुन् देऱुम्वहै - मामणिसूऴ्
मण्ड्रुळ् निऱैन्दु पिऱवि वऴक्कऱुक्क
निण्ड्र निरुत्त निलैबोट्रि - कुण्ड्राद
पल्लुयिर्वॆव् वेऱु पडैत्तुम् अवैहात्तुम् ५
ऎल्लै इळैप्पॊऴिय विट्टुवैत्तुन् - तॊल्लैयुऱुम्
अन्दम् अडिनडुवॆण्ड्रॆण्ण अळविऱन्दु
वन्द पॆरिय वऴिबोट्रि - मुन्दुट्र
नॆल्लुक् कुमिदविडु नीडुसॆम्बिऱ् काळिदमुन्
तॊल्लैक् कडल्दोण्ड्रत् तोण्ड्रवरुम् - ऎल्लाम्
ऒरुबुडैय यॊप्पाय्त्ताऩ् उळ्ळवा ऱुण्डाय्
अरुवमाय् ऎव्वुयिरुम् आर्त्ते - उरुवुडैय
मामणियै उळ्ळडक्कुम् मानाहम् वऩ्ऩिदऩैत्
ताऩ्अडक्कुङ् काट्टत् तहुदियुम्बोल् - ञाऩत्तिऩ्
कण्णै मऱैत्त कडियदॊऴि लाणवत्ताल् १०
ऎण्णुञ् सॆयल्माण्ड ऎव्वुयिर्क्कुम् - उळ्नाडिक्
कट्पुलऩाऱ् काणार्दम् कैक्कॊडुत्त कोलेबोऱ्
पॊऱ्पुडैय मायैप् पुणर्प्पिऩ्गण् - मुऱ्पाल्
तऩुहरण मुम्बुवऩ मुन्दन् दवट्राल्
मऩमुदलाल् वन्दविहा रत्ताल् - विऩैयिरण्डुङ्
काट्टि अदऩाऱ् पिऱप्पाक्किक् कैक्कॊण्डुम्
मीट्टऱिवु काट्टुम् विऩैबोट्रि - नाट्टुहिण्ड्र
ऎप्पिऱप्पुम् मुऱ्चॆय् इरुविऩैयाल् निच्चयित्तुप्
पॊऱ्पुडैय तन्दैदाय् पोहत्तुट् - कर्प्पमाय्प्
पुल्लिऱ् पऩिबोऱ् पुहुन्दिवलैक् कुट्पडुङ्गाल् १५
ऎल्लैप् पडाउदरत् तीण्डियदीप् - पल्वहैयाल्
अङ्गे किडन्द अनादियुयिर् तम्बसियाल्
ऎङ्गेऩु माह ऎडुक्कुमॆऩ - वॆङ्गुम्बिक्
कायक् करुक्कुऴियिऱ् कात्तिरुन्दुङ् कामियत्तुक्
केयक्कै काल्मुदलाय् ऎव्वुऱुप्पुम् - आसऱवे
सॆय्दु तिरुत्तिप्पिऩ् पियोहिरुत्ति मुऩ्बुक्क
वैयवऴि येहॊण् टणैहिण्ड्र - पॊय्याद
वल्लबमे पोट्रियम् मायक्काल् ताऩ्मऱैप्प
नल्ल अऱिवॊऴिन्दु नऩ्गुदी - तॊल्लैयुऱा
अक्कालन् दऩ्ऩिल् पसियैयऱि वित्तऴुवित्(तु) २०
उक्कावि सोरत्ताय् उळ्नडुङ्गि - मिक्कोङ्गुञ्
सिन्दै उरुह मुलैयुरुहुन् दीञ्जुवैप्पाल्
वन्दुमडुप् पक्कण्डु वाऴ्न्दिरुप्पप् - पन्दित्त
पासप् पॆरुङ्गयिट्राऱ् पल्लुयिरुम् पालिक्क
नेसत्तै वैत्त नॆऱिबोट्रि - आसट्र
पाळैप् पसुम्बदत्तुम् पालऩाम् अप्पदत्तुम्
नाळुक्कु नाट्चहल ञाऩत्तु - मूळ्वित्तुक्
कॊण्डाळ आळक् करुविहॊडुत् तॊक्कनिण्ड्रु
पण्डारि याऩ पडिबोट्रि - तण्डाद
पुऩ्बुलाल् पोर्त्त पुऴुक्कुरम्बै मामऩैयिल् २५
अऩ्बुसेर् किण्ड्रऩहट् टैन्दाक्कि - मुऩ्बुळ्ळ
उण्मै निलैमै ऒरुहाल् अहलादु
तिण्मै मलत्ताऱ् सिऱैयाक्किक् - कण्मऱैत्तु
मूलअरुङ् कट्टिल्उयिर् मूडमाय् उट्किडप्पक्
काल नियदि यदुहाट्टि - मेलोङ्गु
मुन्दिवियऩ् कट्टिल्उयिर् सेर्त्तुक् कलैवित्तै
यन्द अराह मवैमुऩ्बु - तन्द
तॊऴिलऱि विच्चै तुणैयाह माऩिऩ्
ऎऴिलुडैय मुक्कुणमुम् ऎय्दि - मरुळोडु
मऩ्ऩुम् इदयत्तिऱ् सित्तत्ताऱ् कण्डबॊरुळ् ३०
इऩ्ऩ पॊरुळॆण्ड्रियम्बवॊण्णा - अन्निलैबोय्क्
कण्डवियऩ् कट्टिऱ् करुविहळ्ई रैन्दॊऴियक्
कॊण्डुनिय मित्तट्रै नाट्कॊडुप्पप् - पण्डै
इरुविऩैयाल् मुऩ्बुळ्ळ इऩ्बत्तुऩ् पङ्गळ्
मरुवुम्वहै अङ्गे मरुवि - उरुवुडऩ्निऩ्(ऱु)
ओङ्गु नुदलाय ओलक्क मण्डबत्तिऱ्
पोङ्गरुवि यॆल्लाम् पुहुन्दीण्डि - नीङ्गाद
मुऩ्ऩै मलत्तिरुळुळ् मूडा वहैयहत्तुट्
टुऩ्ऩुम्इरुळ् नीक्कुञ् सुडरेबोल् - अन्निलैये
सूक्कञ् सुडरुरुविऱ् पॆय्दु तॊऴिऱ्कुरिय ३५
राक्किप् पणित्त अऱम्बोट्रि - वेट्कैमिहुम्
उण्डिप् पॊरुट्टाल् ऒरुहाल् अवियादु
मण्डिऎरि युम्बॆरुन्दी माट्रुदऱ्कुत् - तिण्डिऱल्सेर्
वल्लार्गळ् वल्ल वहैयाट्रॊऴिल्बुरिद
लॆल्लाम् उडऩे ऒरुङ्गिसैन्दु - सॊल्गालै
मुट्टामऱ् सॆय्विऩैक्कु मुऱ्चॆय्विऩैक् कुञ्जॆलवु
पट्टोलै तीट्टुम् पडिबोट्रि - नट्टोङ्गुम्
इन्निलैमै माऩुडरुक् केयण्ड्रि ऎण्णिला
मऩ्ऩुयिर्क्कुम् इन्द वऴक्केयाय् - मुऩ्ऩुडैय
नाळ्नाळ् वरैयिल् उडल्बिरित्तु नल्विऩैक्कण् ४०
वाणाळिऩ् मालाय् अयऩाहि - नीळ्नाहर्
वाऩाडर् कोमुदलाय् वन्द पॆरुम्बदत्तु
नाऩा विदत्ताल् नलम्बॆऱुनाळ् - ताऩ्माळ
वॆट्रिक् कडुन्दूदर् वेहत् तुडऩ्वन्दु
पट्रित्तम् वॆङ्गुरुविऩ् पाऱ्काट्ट - इट्रैक्कुम्
इल्लैयो पावि पिऱवामै ऎण्ड्रॆडुत्तु
नल्लदोर् इऩ्चॊल् नडुवाहच् - सॊल्लिइवर्
सॆय्दिक्कुत् तक्क सॆयलुऱुत्तु वीर्ऎण्ड्रु
वॆय्दुट्रुरैक्क विडैहॊण्डु - मैयल्दरुञ्
सॆक्कि ऩिडैत्तिरित्तुन् दीवायि लिट्टॆरित्तुन् ४५
तक्कनॆरुप् पुत्तूण् तऴुवुवित्तुम् - मिक्कोङ्गु
नारासङ् काय्च्चिच् चॆविमडुत्तुम् नाअरिन्दुम्
ईराउऩ् ऊऩैत्तिऩ् ऎण्ड्रडित्तुम् - पेरामल्
अङ्गाऴ् नरहत् तऴुत्तुवित्तुम् पिऩ्ऩुन्दम्
वॆङ्गोबम् माऱाद वेट्कैयराय् - इङ्गॊरुनाळ्
ऎण्णिमुदऱ् काणाद इऩ्ऩऱ् कडुनरहम्
पऩ्ऩॆडुनाट् सॆल्लुम् पणिहॊण्डु - मुऩ्नाडिक्
कण्डु कडऩ्गऴित्तल् कारियमाम् ऎण्ड्रॆण्णिक्
कॊण्डुवरु नोयिऩ् कुऱिप्पऱिवार् - मण्डॆरियिऱ्
काय्च्चिच् चुडवऱुक्कक् कण्णुरिक्क नऩ्ऩिदियम् ५०
ईय्त्तुत्ताय् तन्दैदमर् इऩ्बुऱुदल् - वाय्त्तनॆऱि
ओडियदे रिऩ्गीऴ् उयिर्बोऩ कण्ड्राले
नीडुबॆरुम् पावम् इण्ड्रे नीङ्गुमॆऩ - नाडित्तऩ्
मैन्दऩैयुम् ऊर्न्दोऩ् वऴक्के वऴक्काह
नञ्जऩैय सिन्दै नमऩ्दूदर् - वॆञ्जिऩत्ताल्
अल्ल लुऱुत्तुम् अरुनरहङ् कण्डुनिऱ्क
वल्ल करुणै मऱम्बोट्रि - पल्लुयिर्क्कुम्
इऩ्ऩ वहैयाल् इरुविऩैक्कण् निण्ड्ररुत्ति
मुऩ्ऩैमुद लॆऩ्ऩ मुदलिल्लोऩ् - नल्विऩैक्कण्
ऎल्ला उलहुम् ऎडुप्पुण् टॆडुप्पुण्डु ५५
सॆल्गालम् पिऩ्नरहञ् सेरामे - नल्लनॆऱि
ऎय्दुवदोर् कालम्तऩ् अऩ्बरैक्कण् टिऩ्बुऱुदल्
उय्युम् नॆऱिसिऱिदे उण्डाक्किप् - पैयवे
मट्टाय् मलराय् वरुनाळिल् मुऩ्ऩैनाळ्
मॊट्टाय् उरुवाम् मुऱैबोलक् - किट्टियदोर्
नल्ल पिऱप्पिऱ् पिऱप्पित्तु नाडुम्विऩै
ऎल्लै यिरण्डुम् इडैयॊप्पिऱ् - पल्बिऱवि
अत्तमदि लण्ड्रो अळवॆण्ड्रु पार्त्तिरुन्दु
सत्ति पदिक्कुम् तरम्बोट्रि - मुत्तिदरु
नऩ्ऩॆऱिविञ् ञाऩहलर् नाडुमलम् ऒण्ड्रिऩैयुम् ६०
अन्निलैये उळ्निण्ड्रऱुत्तरुळिप् - पिऩ्अऩ्बु
मेवा विळङ्गुम् पिरळया कलरुक्कुत्
तेवाय् मलहऩ्मन् दीर्त्तरुळिप् - पूवलयन्
तऩ्ऩिण्ड्रु नीङ्गाच् चहलर्क् कवर्बोल
मुऩ्निण्ड्रु मुम्मलन्दीर्त् ताट्कॊळ्गै - अऩ्ऩवऩुक्
कादिहुण मादलिऩाल् आडुन् दिरुत्तॊऴिलुञ्
सोदि मणिमिडट्रुच् चुन्दरमुम् - पादियाम्
पच्चै यिडमुम् पवळत् तिरुच्चडैमेल्
वैच्च नदियुम् मदिक्कॊऴुन्दुम् अच्चमऱ
आडुम् अरवुम् अऴहार् तिरुनुदल्मेल् ६५
नीडुरुव वऩ्ऩि नॆडुङ्गण्णुङ् - केडिलयङ्
कूट्टुन् दमरुहमुङ् कोल ऎरियहलुम्
पूट्टरवक् कच्चुम् पुलियदळुम् - वीट्टिऩ्ब
वॆळ्ळत् तऴुत्ति विडुन्दाळि ऩुम्अडियार्
उळ्ळत्ति ऩुम्बिरिया ऒण्सिलम्बुम् - कळ्ळविऩै
वॆण्ड्रु पिऱप्पऱुक्कच् चात्तियवी रक्कऴलुम्
ऒण्ड्रुम्उरुत् तोण्ड्रामल् उळ्ळडक्कि - ऎण्ड्रुम्
इऱवाद इऩ्बत् तॆमैइरुत्त वेण्डिप्
पिऱवा इऩ्बत् तॆमैइरुत्त वेण्डिप्
पिऱवा मुदल्वऩ् पिऱन्दु - नऱवारुन्
तारुला वुम्बुयत्तुच् चम्बन्द नादऩॆण्ड्रु ७०
पेरिला नादऩ्ऒरु पेर्बुऩैन्दु - पारोर्दम्
उण्डि उऱक्कम् पयम्इऩ्बम् ऒत्तॊऴुहिक्
कॊण्डु महिऴ्न्द कुणम्बोट्रि - मिण्डाय
आऱु समयप् पॊरुळुम्अऱि वित्तवट्रिऱ्
पेऱिऩ्मै ऎङ्गळुक्के पेऱाक्कित् - तेऱाद
सित्तन् दॆळियत् तिरुमेऩि कॊण्डुवरुम्
अत्तहैमै ताऩे अमैयामल् - वित्तहमाञ्
सैव नॆऱियिऱ् समय मुदलाह
ऎय्दुम् अबिडेहम् ऎय्दुवित्तुच् - सॆय्यदिरुक्
कण्णरुळाल् नोक्किक् कडियबिऱप् पाऱ्पट्ट ७५
पुण्णुम् इरुविऩैयुम् पोय्अहल - वण्णमलर्क्
कैत्तलत्तै वैत्तरुळिक् कल्लाय नॆञ्जुरुक्कि
मॆय्त्तहैमै यॆल्लाम् विरित्तोदि - ऒत्तॊऴुहुम्
सेण्आर् इरुळ्वडिवुम् सॆङ्गदिरोऩ् पाल्निऱ्पक्
काणा तॊऴियुम् कणक्केबोल् - आणवत्तिऩ्
आदि कुऱैयामल् ऎऩ्बाल् अणुहामल्
नीदि निऱुत्तुम् निलैबोट्रि - मेदक्कोर्
सॆय्युञ् सरियै तिहऴ्गिरिया योहत्ताल्
ऎय्दुञ्जीर् मुत्तिबदम् ऎय्दुवित्तु - मॆय्यऩ्बाऱ्
काणत् तहुवार्गळ् कण्डाल् तमैप्पिऩ्बु ८०
नाणत् तहुम्ञाऩ नऩ्ऩॆऱियै - वीणे
ऎऩक्कुत् तरवेण्डि ऎल्लाप् पॊरुट्कुम्
मऩक्कुम् मलरयऩ्माल् वाऩोर् - निऩैप्पिऩुक्कुन्
तूरम्बो लेयणिय सुन्दरत्ताळ् ऎऩ्दलैमेल्
आरुम् पडिदन् दरुळ्सॆय्द - पेराळऩ्
तन्दबॊरुळ् एदॆऩ्ऩिल् ताऩ्वेऱु नाऩ्वेऱाय्
वन्दु पुणरा वऴक्काक्कि - मुन्दिऎण्ड्रऩ्
उळ्ळम्ऎण्ड्रुम् नीङ्गा तॊळित्तिरुन्दु तोण्ड्रिनिऱ्कुङ्
कळ्ळम्इण्ड्रु काट्टुम् कऴल्बोट्रि - वळ्ळमैयाल्
तऩ्ऩैत् तॆरिवित्तुत् तण्ड्राळि ऩुट्किडन्द ८५
ऎऩ्ऩैत् तॆरिवित्त ऎल्लैयिऩ्गण् - मिऩ्आरुम्
वण्णम् उरुवम् मरुवुङ् कुणमयक्कम्
ऎण्णुङ् कलैहालम् ऎप्पॊरुळुम् - मुऩ्ऩम्ऎऩक्(कु)
इल्लामै काट्टिप्पिऩ् पॆय्दियवा काट्टिइऩिच्
सॆल्लामै काट्टुञ् सॆयल्बोट्रि - ऎल्लाम्बोय्त्
तम्मैत् तॆळिन्दाराय्त् तामे पॊरुळाहि
ऎम्मैप् पुऱङ्गूऱि इऩ्बुट्रुच् - सॆम्मै
अविहारम् पेसुम् अहम्बिरमक् कारर्
वॆळियाम् इरुळिल् विडादे - ऒळियाय्नी
निण्ड्र निलैये निहऴ्त्ति ऒरुबॊरुळ्वे ९०
ऱिण्ड्रि यमैयामै ऎडुत्तोदि - ऒण्ड्राहच्
सादित्तुत् तम्मैच् चिवमाक्कि इप्पिऱविप्
पेदन् दऩिल्इऩ्बप् पेदमुऱाप् - पादहरो(टु)
एहमाय्प् पोहामल् ऎव्विडत्तुङ् काट्चिदन्दु
पोहमाम् पॊट्राळि ऩुट्पुणर्त्ति - आदियुडऩ्
निऱ्क अऴिया निलैइदुवे ऎण्ड्ररुळि
ऒक्क वियाबहन्दऩ् ऩुट्काट्टि - मिक्कोङ्गुम्
आनन्द माक्कडलिल् आरा अमुदळित्तुत्
ताऩ्वन्दु सॆय्युन् दहुदियिऩाल् - ऊऩ्उयिर्दाऩ्
मुऩ्गण्ड कालत्तुम् नीङ्गाद मुऩ्ऩोऩै ९५
ऎऩ्गॊण्डु पोट्रिसैप्पेऩ् याऩ्
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಪೂಮನ್ನು ನಾನ್ಮುಹತ್ತೋನ್ ಪುತ್ತೇಳಿರ್ ಆಂಗವರ್ಗೋನ್
ಮಾಮನ್ನು ಸೋದಿ ಮಣಿಮಾರ್ಬನ್ - ನಾಮನ್ನುಂ
ವೇದಮ್ವೇ ತಾಂದಂ ವಿಳಕ್ಕಂಜೆಯ್ ವಿಂದುವುಡನ್
ನಾದಮ್ನಾ ತಾಂದಂ ನಡುವೇದಂ - ಪೋದತ್ತಾಲ್
ಆಮಳವುಂ ತೇಡ ಅಳವಿಱಂದ ಅಪ್ಪಾಲೈಚ್
ಸೇಮ ಒಳಿಎವರುನ್ ದೇಱುಮ್ವಹೈ - ಮಾಮಣಿಸೂೞ್
ಮಂಡ್ರುಳ್ ನಿಱೈಂದು ಪಿಱವಿ ವೞಕ್ಕಱುಕ್ಕ
ನಿಂಡ್ರ ನಿರುತ್ತ ನಿಲೈಬೋಟ್ರಿ - ಕುಂಡ್ರಾದ
ಪಲ್ಲುಯಿರ್ವೆವ್ ವೇಱು ಪಡೈತ್ತುಂ ಅವೈಹಾತ್ತುಂ ೫
ಎಲ್ಲೈ ಇಳೈಪ್ಪೊೞಿಯ ವಿಟ್ಟುವೈತ್ತುನ್ - ತೊಲ್ಲೈಯುಱುಂ
ಅಂದಂ ಅಡಿನಡುವೆಂಡ್ರೆಣ್ಣ ಅಳವಿಱಂದು
ವಂದ ಪೆರಿಯ ವೞಿಬೋಟ್ರಿ - ಮುಂದುಟ್ರ
ನೆಲ್ಲುಕ್ ಕುಮಿದವಿಡು ನೀಡುಸೆಂಬಿಱ್ ಕಾಳಿದಮುನ್
ತೊಲ್ಲೈಕ್ ಕಡಲ್ದೋಂಡ್ರತ್ ತೋಂಡ್ರವರುಂ - ಎಲ್ಲಾಂ
ಒರುಬುಡೈಯ ಯೊಪ್ಪಾಯ್ತ್ತಾನ್ ಉಳ್ಳವಾ ಱುಂಡಾಯ್
ಅರುವಮಾಯ್ ಎವ್ವುಯಿರುಂ ಆರ್ತ್ತೇ - ಉರುವುಡೈಯ
ಮಾಮಣಿಯೈ ಉಳ್ಳಡಕ್ಕುಂ ಮಾನಾಹಂ ವನ್ನಿದನೈತ್
ತಾನ್ಅಡಕ್ಕುಙ್ ಕಾಟ್ಟತ್ ತಹುದಿಯುಂಬೋಲ್ - ಞಾನತ್ತಿನ್
ಕಣ್ಣೈ ಮಱೈತ್ತ ಕಡಿಯದೊೞಿ ಲಾಣವತ್ತಾಲ್ ೧೦
ಎಣ್ಣುಞ್ ಸೆಯಲ್ಮಾಂಡ ಎವ್ವುಯಿರ್ಕ್ಕುಂ - ಉಳ್ನಾಡಿಕ್
ಕಟ್ಪುಲನಾಱ್ ಕಾಣಾರ್ದಂ ಕೈಕ್ಕೊಡುತ್ತ ಕೋಲೇಬೋಱ್
ಪೊಱ್ಪುಡೈಯ ಮಾಯೈಪ್ ಪುಣರ್ಪ್ಪಿನ್ಗಣ್ - ಮುಱ್ಪಾಲ್
ತನುಹರಣ ಮುಂಬುವನ ಮುಂದನ್ ದವಟ್ರಾಲ್
ಮನಮುದಲಾಲ್ ವಂದವಿಹಾ ರತ್ತಾಲ್ - ವಿನೈಯಿರಂಡುಙ್
ಕಾಟ್ಟಿ ಅದನಾಱ್ ಪಿಱಪ್ಪಾಕ್ಕಿಕ್ ಕೈಕ್ಕೊಂಡುಂ
ಮೀಟ್ಟಱಿವು ಕಾಟ್ಟುಂ ವಿನೈಬೋಟ್ರಿ - ನಾಟ್ಟುಹಿಂಡ್ರ
ಎಪ್ಪಿಱಪ್ಪುಂ ಮುಱ್ಚೆಯ್ ಇರುವಿನೈಯಾಲ್ ನಿಚ್ಚಯಿತ್ತುಪ್
ಪೊಱ್ಪುಡೈಯ ತಂದೈದಾಯ್ ಪೋಹತ್ತುಟ್ - ಕರ್ಪ್ಪಮಾಯ್ಪ್
ಪುಲ್ಲಿಱ್ ಪನಿಬೋಱ್ ಪುಹುಂದಿವಲೈಕ್ ಕುಟ್ಪಡುಂಗಾಲ್ ೧೫
ಎಲ್ಲೈಪ್ ಪಡಾಉದರತ್ ತೀಂಡಿಯದೀಪ್ - ಪಲ್ವಹೈಯಾಲ್
ಅಂಗೇ ಕಿಡಂದ ಅನಾದಿಯುಯಿರ್ ತಂಬಸಿಯಾಲ್
ಎಂಗೇನು ಮಾಹ ಎಡುಕ್ಕುಮೆನ - ವೆಂಗುಂಬಿಕ್
ಕಾಯಕ್ ಕರುಕ್ಕುೞಿಯಿಱ್ ಕಾತ್ತಿರುಂದುಙ್ ಕಾಮಿಯತ್ತುಕ್
ಕೇಯಕ್ಕೈ ಕಾಲ್ಮುದಲಾಯ್ ಎವ್ವುಱುಪ್ಪುಂ - ಆಸಱವೇ
ಸೆಯ್ದು ತಿರುತ್ತಿಪ್ಪಿನ್ ಪಿಯೋಹಿರುತ್ತಿ ಮುನ್ಬುಕ್ಕ
ವೈಯವೞಿ ಯೇಹೊಣ್ ಟಣೈಹಿಂಡ್ರ - ಪೊಯ್ಯಾದ
ವಲ್ಲಬಮೇ ಪೋಟ್ರಿಯಂ ಮಾಯಕ್ಕಾಲ್ ತಾನ್ಮಱೈಪ್ಪ
ನಲ್ಲ ಅಱಿವೊೞಿಂದು ನನ್ಗುದೀ - ತೊಲ್ಲೈಯುಱಾ
ಅಕ್ಕಾಲನ್ ದನ್ನಿಲ್ ಪಸಿಯೈಯಱಿ ವಿತ್ತೞುವಿತ್(ತು) ೨೦
ಉಕ್ಕಾವಿ ಸೋರತ್ತಾಯ್ ಉಳ್ನಡುಂಗಿ - ಮಿಕ್ಕೋಂಗುಞ್
ಸಿಂದೈ ಉರುಹ ಮುಲೈಯುರುಹುನ್ ದೀಂಜುವೈಪ್ಪಾಲ್
ವಂದುಮಡುಪ್ ಪಕ್ಕಂಡು ವಾೞ್ಂದಿರುಪ್ಪಪ್ - ಪಂದಿತ್ತ
ಪಾಸಪ್ ಪೆರುಂಗಯಿಟ್ರಾಱ್ ಪಲ್ಲುಯಿರುಂ ಪಾಲಿಕ್ಕ
ನೇಸತ್ತೈ ವೈತ್ತ ನೆಱಿಬೋಟ್ರಿ - ಆಸಟ್ರ
ಪಾಳೈಪ್ ಪಸುಂಬದತ್ತುಂ ಪಾಲನಾಂ ಅಪ್ಪದತ್ತುಂ
ನಾಳುಕ್ಕು ನಾಟ್ಚಹಲ ಞಾನತ್ತು - ಮೂಳ್ವಿತ್ತುಕ್
ಕೊಂಡಾಳ ಆಳಕ್ ಕರುವಿಹೊಡುತ್ ತೊಕ್ಕನಿಂಡ್ರು
ಪಂಡಾರಿ ಯಾನ ಪಡಿಬೋಟ್ರಿ - ತಂಡಾದ
ಪುನ್ಬುಲಾಲ್ ಪೋರ್ತ್ತ ಪುೞುಕ್ಕುರಂಬೈ ಮಾಮನೈಯಿಲ್ ೨೫
ಅನ್ಬುಸೇರ್ ಕಿಂಡ್ರನಹಟ್ ಟೈಂದಾಕ್ಕಿ - ಮುನ್ಬುಳ್ಳ
ಉಣ್ಮೈ ನಿಲೈಮೈ ಒರುಹಾಲ್ ಅಹಲಾದು
ತಿಣ್ಮೈ ಮಲತ್ತಾಱ್ ಸಿಱೈಯಾಕ್ಕಿಕ್ - ಕಣ್ಮಱೈತ್ತು
ಮೂಲಅರುಙ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಉಯಿರ್ ಮೂಡಮಾಯ್ ಉಟ್ಕಿಡಪ್ಪಕ್
ಕಾಲ ನಿಯದಿ ಯದುಹಾಟ್ಟಿ - ಮೇಲೋಂಗು
ಮುಂದಿವಿಯನ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಉಯಿರ್ ಸೇರ್ತ್ತುಕ್ ಕಲೈವಿತ್ತೈ
ಯಂದ ಅರಾಹ ಮವೈಮುನ್ಬು - ತಂದ
ತೊೞಿಲಱಿ ವಿಚ್ಚೈ ತುಣೈಯಾಹ ಮಾನಿನ್
ಎೞಿಲುಡೈಯ ಮುಕ್ಕುಣಮುಂ ಎಯ್ದಿ - ಮರುಳೋಡು
ಮನ್ನುಂ ಇದಯತ್ತಿಱ್ ಸಿತ್ತತ್ತಾಱ್ ಕಂಡಬೊರುಳ್ ೩೦
ಇನ್ನ ಪೊರುಳೆಂಡ್ರಿಯಂಬವೊಣ್ಣಾ - ಅನ್ನಿಲೈಬೋಯ್ಕ್
ಕಂಡವಿಯನ್ ಕಟ್ಟಿಱ್ ಕರುವಿಹಳ್ಈ ರೈಂದೊೞಿಯಕ್
ಕೊಂಡುನಿಯ ಮಿತ್ತಟ್ರೈ ನಾಟ್ಕೊಡುಪ್ಪಪ್ - ಪಂಡೈ
ಇರುವಿನೈಯಾಲ್ ಮುನ್ಬುಳ್ಳ ಇನ್ಬತ್ತುನ್ ಪಂಗಳ್
ಮರುವುಮ್ವಹೈ ಅಂಗೇ ಮರುವಿ - ಉರುವುಡನ್ನಿನ್(ಱು)
ಓಂಗು ನುದಲಾಯ ಓಲಕ್ಕ ಮಂಡಬತ್ತಿಱ್
ಪೋಂಗರುವಿ ಯೆಲ್ಲಾಂ ಪುಹುಂದೀಂಡಿ - ನೀಂಗಾದ
ಮುನ್ನೈ ಮಲತ್ತಿರುಳುಳ್ ಮೂಡಾ ವಹೈಯಹತ್ತುಟ್
ಟುನ್ನುಮ್ಇರುಳ್ ನೀಕ್ಕುಞ್ ಸುಡರೇಬೋಲ್ - ಅನ್ನಿಲೈಯೇ
ಸೂಕ್ಕಞ್ ಸುಡರುರುವಿಱ್ ಪೆಯ್ದು ತೊೞಿಱ್ಕುರಿಯ ೩೫
ರಾಕ್ಕಿಪ್ ಪಣಿತ್ತ ಅಱಂಬೋಟ್ರಿ - ವೇಟ್ಕೈಮಿಹುಂ
ಉಂಡಿಪ್ ಪೊರುಟ್ಟಾಲ್ ಒರುಹಾಲ್ ಅವಿಯಾದು
ಮಂಡಿಎರಿ ಯುಂಬೆರುಂದೀ ಮಾಟ್ರುದಱ್ಕುತ್ - ತಿಂಡಿಱಲ್ಸೇರ್
ವಲ್ಲಾರ್ಗಳ್ ವಲ್ಲ ವಹೈಯಾಟ್ರೊೞಿಲ್ಬುರಿದ
ಲೆಲ್ಲಾಂ ಉಡನೇ ಒರುಂಗಿಸೈಂದು - ಸೊಲ್ಗಾಲೈ
ಮುಟ್ಟಾಮಱ್ ಸೆಯ್ವಿನೈಕ್ಕು ಮುಱ್ಚೆಯ್ವಿನೈಕ್ ಕುಂಜೆಲವು
ಪಟ್ಟೋಲೈ ತೀಟ್ಟುಂ ಪಡಿಬೋಟ್ರಿ - ನಟ್ಟೋಂಗುಂ
ಇನ್ನಿಲೈಮೈ ಮಾನುಡರುಕ್ ಕೇಯಂಡ್ರಿ ಎಣ್ಣಿಲಾ
ಮನ್ನುಯಿರ್ಕ್ಕುಂ ಇಂದ ವೞಕ್ಕೇಯಾಯ್ - ಮುನ್ನುಡೈಯ
ನಾಳ್ನಾಳ್ ವರೈಯಿಲ್ ಉಡಲ್ಬಿರಿತ್ತು ನಲ್ವಿನೈಕ್ಕಣ್ ೪೦
ವಾಣಾಳಿನ್ ಮಾಲಾಯ್ ಅಯನಾಹಿ - ನೀಳ್ನಾಹರ್
ವಾನಾಡರ್ ಕೋಮುದಲಾಯ್ ವಂದ ಪೆರುಂಬದತ್ತು
ನಾನಾ ವಿದತ್ತಾಲ್ ನಲಂಬೆಱುನಾಳ್ - ತಾನ್ಮಾಳ
ವೆಟ್ರಿಕ್ ಕಡುಂದೂದರ್ ವೇಹತ್ ತುಡನ್ವಂದು
ಪಟ್ರಿತ್ತಂ ವೆಂಗುರುವಿನ್ ಪಾಱ್ಕಾಟ್ಟ - ಇಟ್ರೈಕ್ಕುಂ
ಇಲ್ಲೈಯೋ ಪಾವಿ ಪಿಱವಾಮೈ ಎಂಡ್ರೆಡುತ್ತು
ನಲ್ಲದೋರ್ ಇನ್ಚೊಲ್ ನಡುವಾಹಚ್ - ಸೊಲ್ಲಿಇವರ್
ಸೆಯ್ದಿಕ್ಕುತ್ ತಕ್ಕ ಸೆಯಲುಱುತ್ತು ವೀರ್ಎಂಡ್ರು
ವೆಯ್ದುಟ್ರುರೈಕ್ಕ ವಿಡೈಹೊಂಡು - ಮೈಯಲ್ದರುಞ್
ಸೆಕ್ಕಿ ನಿಡೈತ್ತಿರಿತ್ತುನ್ ದೀವಾಯಿ ಲಿಟ್ಟೆರಿತ್ತುನ್ ೪೫
ತಕ್ಕನೆರುಪ್ ಪುತ್ತೂಣ್ ತೞುವುವಿತ್ತುಂ - ಮಿಕ್ಕೋಂಗು
ನಾರಾಸಙ್ ಕಾಯ್ಚ್ಚಿಚ್ ಚೆವಿಮಡುತ್ತುಂ ನಾಅರಿಂದುಂ
ಈರಾಉನ್ ಊನೈತ್ತಿನ್ ಎಂಡ್ರಡಿತ್ತುಂ - ಪೇರಾಮಲ್
ಅಂಗಾೞ್ ನರಹತ್ ತೞುತ್ತುವಿತ್ತುಂ ಪಿನ್ನುಂದಂ
ವೆಂಗೋಬಂ ಮಾಱಾದ ವೇಟ್ಕೈಯರಾಯ್ - ಇಂಗೊರುನಾಳ್
ಎಣ್ಣಿಮುದಱ್ ಕಾಣಾದ ಇನ್ನಱ್ ಕಡುನರಹಂ
ಪನ್ನೆಡುನಾಟ್ ಸೆಲ್ಲುಂ ಪಣಿಹೊಂಡು - ಮುನ್ನಾಡಿಕ್
ಕಂಡು ಕಡನ್ಗೞಿತ್ತಲ್ ಕಾರಿಯಮಾಂ ಎಂಡ್ರೆಣ್ಣಿಕ್
ಕೊಂಡುವರು ನೋಯಿನ್ ಕುಱಿಪ್ಪಱಿವಾರ್ - ಮಂಡೆರಿಯಿಱ್
ಕಾಯ್ಚ್ಚಿಚ್ ಚುಡವಱುಕ್ಕಕ್ ಕಣ್ಣುರಿಕ್ಕ ನನ್ನಿದಿಯಂ ೫೦
ಈಯ್ತ್ತುತ್ತಾಯ್ ತಂದೈದಮರ್ ಇನ್ಬುಱುದಲ್ - ವಾಯ್ತ್ತನೆಱಿ
ಓಡಿಯದೇ ರಿನ್ಗೀೞ್ ಉಯಿರ್ಬೋನ ಕಂಡ್ರಾಲೇ
ನೀಡುಬೆರುಂ ಪಾವಂ ಇಂಡ್ರೇ ನೀಂಗುಮೆನ - ನಾಡಿತ್ತನ್
ಮೈಂದನೈಯುಂ ಊರ್ಂದೋನ್ ವೞಕ್ಕೇ ವೞಕ್ಕಾಹ
ನಂಜನೈಯ ಸಿಂದೈ ನಮನ್ದೂದರ್ - ವೆಂಜಿನತ್ತಾಲ್
ಅಲ್ಲ ಲುಱುತ್ತುಂ ಅರುನರಹಙ್ ಕಂಡುನಿಱ್ಕ
ವಲ್ಲ ಕರುಣೈ ಮಱಂಬೋಟ್ರಿ - ಪಲ್ಲುಯಿರ್ಕ್ಕುಂ
ಇನ್ನ ವಹೈಯಾಲ್ ಇರುವಿನೈಕ್ಕಣ್ ನಿಂಡ್ರರುತ್ತಿ
ಮುನ್ನೈಮುದ ಲೆನ್ನ ಮುದಲಿಲ್ಲೋನ್ - ನಲ್ವಿನೈಕ್ಕಣ್
ಎಲ್ಲಾ ಉಲಹುಂ ಎಡುಪ್ಪುಣ್ ಟೆಡುಪ್ಪುಂಡು ೫೫
ಸೆಲ್ಗಾಲಂ ಪಿನ್ನರಹಞ್ ಸೇರಾಮೇ - ನಲ್ಲನೆಱಿ
ಎಯ್ದುವದೋರ್ ಕಾಲಮ್ತನ್ ಅನ್ಬರೈಕ್ಕಣ್ ಟಿನ್ಬುಱುದಲ್
ಉಯ್ಯುಂ ನೆಱಿಸಿಱಿದೇ ಉಂಡಾಕ್ಕಿಪ್ - ಪೈಯವೇ
ಮಟ್ಟಾಯ್ ಮಲರಾಯ್ ವರುನಾಳಿಲ್ ಮುನ್ನೈನಾಳ್
ಮೊಟ್ಟಾಯ್ ಉರುವಾಂ ಮುಱೈಬೋಲಕ್ - ಕಿಟ್ಟಿಯದೋರ್
ನಲ್ಲ ಪಿಱಪ್ಪಿಱ್ ಪಿಱಪ್ಪಿತ್ತು ನಾಡುಮ್ವಿನೈ
ಎಲ್ಲೈ ಯಿರಂಡುಂ ಇಡೈಯೊಪ್ಪಿಱ್ - ಪಲ್ಬಿಱವಿ
ಅತ್ತಮದಿ ಲಂಡ್ರೋ ಅಳವೆಂಡ್ರು ಪಾರ್ತ್ತಿರುಂದು
ಸತ್ತಿ ಪದಿಕ್ಕುಂ ತರಂಬೋಟ್ರಿ - ಮುತ್ತಿದರು
ನನ್ನೆಱಿವಿಞ್ ಞಾನಹಲರ್ ನಾಡುಮಲಂ ಒಂಡ್ರಿನೈಯುಂ ೬೦
ಅನ್ನಿಲೈಯೇ ಉಳ್ನಿಂಡ್ರಱುತ್ತರುಳಿಪ್ - ಪಿನ್ಅನ್ಬು
ಮೇವಾ ವಿಳಂಗುಂ ಪಿರಳಯಾ ಕಲರುಕ್ಕುತ್
ತೇವಾಯ್ ಮಲಹನ್ಮನ್ ದೀರ್ತ್ತರುಳಿಪ್ - ಪೂವಲಯನ್
ತನ್ನಿಂಡ್ರು ನೀಂಗಾಚ್ ಚಹಲರ್ಕ್ ಕವರ್ಬೋಲ
ಮುನ್ನಿಂಡ್ರು ಮುಮ್ಮಲಂದೀರ್ತ್ ತಾಟ್ಕೊಳ್ಗೈ - ಅನ್ನವನುಕ್
ಕಾದಿಹುಣ ಮಾದಲಿನಾಲ್ ಆಡುನ್ ದಿರುತ್ತೊೞಿಲುಞ್
ಸೋದಿ ಮಣಿಮಿಡಟ್ರುಚ್ ಚುಂದರಮುಂ - ಪಾದಿಯಾಂ
ಪಚ್ಚೈ ಯಿಡಮುಂ ಪವಳತ್ ತಿರುಚ್ಚಡೈಮೇಲ್
ವೈಚ್ಚ ನದಿಯುಂ ಮದಿಕ್ಕೊೞುಂದುಂ ಅಚ್ಚಮಱ
ಆಡುಂ ಅರವುಂ ಅೞಹಾರ್ ತಿರುನುದಲ್ಮೇಲ್ ೬೫
ನೀಡುರುವ ವನ್ನಿ ನೆಡುಂಗಣ್ಣುಙ್ - ಕೇಡಿಲಯಙ್
ಕೂಟ್ಟುನ್ ದಮರುಹಮುಙ್ ಕೋಲ ಎರಿಯಹಲುಂ
ಪೂಟ್ಟರವಕ್ ಕಚ್ಚುಂ ಪುಲಿಯದಳುಂ - ವೀಟ್ಟಿನ್ಬ
ವೆಳ್ಳತ್ ತೞುತ್ತಿ ವಿಡುಂದಾಳಿ ನುಮ್ಅಡಿಯಾರ್
ಉಳ್ಳತ್ತಿ ನುಂಬಿರಿಯಾ ಒಣ್ಸಿಲಂಬುಂ - ಕಳ್ಳವಿನೈ
ವೆಂಡ್ರು ಪಿಱಪ್ಪಱುಕ್ಕಚ್ ಚಾತ್ತಿಯವೀ ರಕ್ಕೞಲುಂ
ಒಂಡ್ರುಮ್ಉರುತ್ ತೋಂಡ್ರಾಮಲ್ ಉಳ್ಳಡಕ್ಕಿ - ಎಂಡ್ರುಂ
ಇಱವಾದ ಇನ್ಬತ್ ತೆಮೈಇರುತ್ತ ವೇಂಡಿಪ್
ಪಿಱವಾ ಇನ್ಬತ್ ತೆಮೈಇರುತ್ತ ವೇಂಡಿಪ್
ಪಿಱವಾ ಮುದಲ್ವನ್ ಪಿಱಂದು - ನಱವಾರುನ್
ತಾರುಲಾ ವುಂಬುಯತ್ತುಚ್ ಚಂಬಂದ ನಾದನೆಂಡ್ರು ೭೦
ಪೇರಿಲಾ ನಾದನ್ಒರು ಪೇರ್ಬುನೈಂದು - ಪಾರೋರ್ದಂ
ಉಂಡಿ ಉಱಕ್ಕಂ ಪಯಮ್ಇನ್ಬಂ ಒತ್ತೊೞುಹಿಕ್
ಕೊಂಡು ಮಹಿೞ್ಂದ ಕುಣಂಬೋಟ್ರಿ - ಮಿಂಡಾಯ
ಆಱು ಸಮಯಪ್ ಪೊರುಳುಮ್ಅಱಿ ವಿತ್ತವಟ್ರಿಱ್
ಪೇಱಿನ್ಮೈ ಎಂಗಳುಕ್ಕೇ ಪೇಱಾಕ್ಕಿತ್ - ತೇಱಾದ
ಸಿತ್ತನ್ ದೆಳಿಯತ್ ತಿರುಮೇನಿ ಕೊಂಡುವರುಂ
ಅತ್ತಹೈಮೈ ತಾನೇ ಅಮೈಯಾಮಲ್ - ವಿತ್ತಹಮಾಞ್
ಸೈವ ನೆಱಿಯಿಱ್ ಸಮಯ ಮುದಲಾಹ
ಎಯ್ದುಂ ಅಬಿಡೇಹಂ ಎಯ್ದುವಿತ್ತುಚ್ - ಸೆಯ್ಯದಿರುಕ್
ಕಣ್ಣರುಳಾಲ್ ನೋಕ್ಕಿಕ್ ಕಡಿಯಬಿಱಪ್ ಪಾಱ್ಪಟ್ಟ ೭೫
ಪುಣ್ಣುಂ ಇರುವಿನೈಯುಂ ಪೋಯ್ಅಹಲ - ವಣ್ಣಮಲರ್ಕ್
ಕೈತ್ತಲತ್ತೈ ವೈತ್ತರುಳಿಕ್ ಕಲ್ಲಾಯ ನೆಂಜುರುಕ್ಕಿ
ಮೆಯ್ತ್ತಹೈಮೈ ಯೆಲ್ಲಾಂ ವಿರಿತ್ತೋದಿ - ಒತ್ತೊೞುಹುಂ
ಸೇಣ್ಆರ್ ಇರುಳ್ವಡಿವುಂ ಸೆಂಗದಿರೋನ್ ಪಾಲ್ನಿಱ್ಪಕ್
ಕಾಣಾ ತೊೞಿಯುಂ ಕಣಕ್ಕೇಬೋಲ್ - ಆಣವತ್ತಿನ್
ಆದಿ ಕುಱೈಯಾಮಲ್ ಎನ್ಬಾಲ್ ಅಣುಹಾಮಲ್
ನೀದಿ ನಿಱುತ್ತುಂ ನಿಲೈಬೋಟ್ರಿ - ಮೇದಕ್ಕೋರ್
ಸೆಯ್ಯುಞ್ ಸರಿಯೈ ತಿಹೞ್ಗಿರಿಯಾ ಯೋಹತ್ತಾಲ್
ಎಯ್ದುಂಜೀರ್ ಮುತ್ತಿಬದಂ ಎಯ್ದುವಿತ್ತು - ಮೆಯ್ಯನ್ಬಾಱ್
ಕಾಣತ್ ತಹುವಾರ್ಗಳ್ ಕಂಡಾಲ್ ತಮೈಪ್ಪಿನ್ಬು ೮೦
ನಾಣತ್ ತಹುಮ್ಞಾನ ನನ್ನೆಱಿಯೈ - ವೀಣೇ
ಎನಕ್ಕುತ್ ತರವೇಂಡಿ ಎಲ್ಲಾಪ್ ಪೊರುಟ್ಕುಂ
ಮನಕ್ಕುಂ ಮಲರಯನ್ಮಾಲ್ ವಾನೋರ್ - ನಿನೈಪ್ಪಿನುಕ್ಕುನ್
ತೂರಂಬೋ ಲೇಯಣಿಯ ಸುಂದರತ್ತಾಳ್ ಎನ್ದಲೈಮೇಲ್
ಆರುಂ ಪಡಿದನ್ ದರುಳ್ಸೆಯ್ದ - ಪೇರಾಳನ್
ತಂದಬೊರುಳ್ ಏದೆನ್ನಿಲ್ ತಾನ್ವೇಱು ನಾನ್ವೇಱಾಯ್
ವಂದು ಪುಣರಾ ವೞಕ್ಕಾಕ್ಕಿ - ಮುಂದಿಎಂಡ್ರನ್
ಉಳ್ಳಮ್ಎಂಡ್ರುಂ ನೀಂಗಾ ತೊಳಿತ್ತಿರುಂದು ತೋಂಡ್ರಿನಿಱ್ಕುಙ್
ಕಳ್ಳಮ್ಇಂಡ್ರು ಕಾಟ್ಟುಂ ಕೞಲ್ಬೋಟ್ರಿ - ವಳ್ಳಮೈಯಾಲ್
ತನ್ನೈತ್ ತೆರಿವಿತ್ತುತ್ ತಂಡ್ರಾಳಿ ನುಟ್ಕಿಡಂದ ೮೫
ಎನ್ನೈತ್ ತೆರಿವಿತ್ತ ಎಲ್ಲೈಯಿನ್ಗಣ್ - ಮಿನ್ಆರುಂ
ವಣ್ಣಂ ಉರುವಂ ಮರುವುಙ್ ಕುಣಮಯಕ್ಕಂ
ಎಣ್ಣುಙ್ ಕಲೈಹಾಲಂ ಎಪ್ಪೊರುಳುಂ - ಮುನ್ನಮ್ಎನಕ್(ಕು)
ಇಲ್ಲಾಮೈ ಕಾಟ್ಟಿಪ್ಪಿನ್ ಪೆಯ್ದಿಯವಾ ಕಾಟ್ಟಿಇನಿಚ್
ಸೆಲ್ಲಾಮೈ ಕಾಟ್ಟುಞ್ ಸೆಯಲ್ಬೋಟ್ರಿ - ಎಲ್ಲಾಂಬೋಯ್ತ್
ತಮ್ಮೈತ್ ತೆಳಿಂದಾರಾಯ್ತ್ ತಾಮೇ ಪೊರುಳಾಹಿ
ಎಮ್ಮೈಪ್ ಪುಱಂಗೂಱಿ ಇನ್ಬುಟ್ರುಚ್ - ಸೆಮ್ಮೈ
ಅವಿಹಾರಂ ಪೇಸುಂ ಅಹಂಬಿರಮಕ್ ಕಾರರ್
ವೆಳಿಯಾಂ ಇರುಳಿಲ್ ವಿಡಾದೇ - ಒಳಿಯಾಯ್ನೀ
ನಿಂಡ್ರ ನಿಲೈಯೇ ನಿಹೞ್ತ್ತಿ ಒರುಬೊರುಳ್ವೇ ೯೦
ಱಿಂಡ್ರಿ ಯಮೈಯಾಮೈ ಎಡುತ್ತೋದಿ - ಒಂಡ್ರಾಹಚ್
ಸಾದಿತ್ತುತ್ ತಮ್ಮೈಚ್ ಚಿವಮಾಕ್ಕಿ ಇಪ್ಪಿಱವಿಪ್
ಪೇದನ್ ದನಿಲ್ಇನ್ಬಪ್ ಪೇದಮುಱಾಪ್ - ಪಾದಹರೋ(ಟು)
ಏಹಮಾಯ್ಪ್ ಪೋಹಾಮಲ್ ಎವ್ವಿಡತ್ತುಙ್ ಕಾಟ್ಚಿದಂದು
ಪೋಹಮಾಂ ಪೊಟ್ರಾಳಿ ನುಟ್ಪುಣರ್ತ್ತಿ - ಆದಿಯುಡನ್
ನಿಱ್ಕ ಅೞಿಯಾ ನಿಲೈಇದುವೇ ಎಂಡ್ರರುಳಿ
ಒಕ್ಕ ವಿಯಾಬಹಂದನ್ ನುಟ್ಕಾಟ್ಟಿ - ಮಿಕ್ಕೋಂಗುಂ
ಆನಂದ ಮಾಕ್ಕಡಲಿಲ್ ಆರಾ ಅಮುದಳಿತ್ತುತ್
ತಾನ್ವಂದು ಸೆಯ್ಯುನ್ ದಹುದಿಯಿನಾಲ್ - ಊನ್ಉಯಿರ್ದಾನ್
ಮುನ್ಗಂಡ ಕಾಲತ್ತುಂ ನೀಂಗಾದ ಮುನ್ನೋನೈ ೯೫
ಎನ್ಗೊಂಡು ಪೋಟ್ರಿಸೈಪ್ಪೇನ್ ಯಾನ್
Open the Kannada Section in a New Tab
పూమన్ను నాన్ముహత్తోన్ పుత్తేళిర్ ఆంగవర్గోన్
మామన్ను సోది మణిమార్బన్ - నామన్నుం
వేదమ్వే తాందం విళక్కంజెయ్ విందువుడన్
నాదమ్నా తాందం నడువేదం - పోదత్తాల్
ఆమళవుం తేడ అళవిఱంద అప్పాలైచ్
సేమ ఒళిఎవరున్ దేఱుమ్వహై - మామణిసూళ్
మండ్రుళ్ నిఱైందు పిఱవి వళక్కఱుక్క
నిండ్ర నిరుత్త నిలైబోట్రి - కుండ్రాద
పల్లుయిర్వెవ్ వేఱు పడైత్తుం అవైహాత్తుం 5
ఎల్లై ఇళైప్పొళియ విట్టువైత్తున్ - తొల్లైయుఱుం
అందం అడినడువెండ్రెణ్ణ అళవిఱందు
వంద పెరియ వళిబోట్రి - ముందుట్ర
నెల్లుక్ కుమిదవిడు నీడుసెంబిఱ్ కాళిదమున్
తొల్లైక్ కడల్దోండ్రత్ తోండ్రవరుం - ఎల్లాం
ఒరుబుడైయ యొప్పాయ్త్తాన్ ఉళ్ళవా ఱుండాయ్
అరువమాయ్ ఎవ్వుయిరుం ఆర్త్తే - ఉరువుడైయ
మామణియై ఉళ్ళడక్కుం మానాహం వన్నిదనైత్
తాన్అడక్కుఙ్ కాట్టత్ తహుదియుంబోల్ - ఞానత్తిన్
కణ్ణై మఱైత్త కడియదొళి లాణవత్తాల్ 10
ఎణ్ణుఞ్ సెయల్మాండ ఎవ్వుయిర్క్కుం - ఉళ్నాడిక్
కట్పులనాఱ్ కాణార్దం కైక్కొడుత్త కోలేబోఱ్
పొఱ్పుడైయ మాయైప్ పుణర్ప్పిన్గణ్ - ముఱ్పాల్
తనుహరణ ముంబువన ముందన్ దవట్రాల్
మనముదలాల్ వందవిహా రత్తాల్ - వినైయిరండుఙ్
కాట్టి అదనాఱ్ పిఱప్పాక్కిక్ కైక్కొండుం
మీట్టఱివు కాట్టుం వినైబోట్రి - నాట్టుహిండ్ర
ఎప్పిఱప్పుం ముఱ్చెయ్ ఇరువినైయాల్ నిచ్చయిత్తుప్
పొఱ్పుడైయ తందైదాయ్ పోహత్తుట్ - కర్ప్పమాయ్ప్
పుల్లిఱ్ పనిబోఱ్ పుహుందివలైక్ కుట్పడుంగాల్ 15
ఎల్లైప్ పడాఉదరత్ తీండియదీప్ - పల్వహైయాల్
అంగే కిడంద అనాదియుయిర్ తంబసియాల్
ఎంగేను మాహ ఎడుక్కుమెన - వెంగుంబిక్
కాయక్ కరుక్కుళియిఱ్ కాత్తిరుందుఙ్ కామియత్తుక్
కేయక్కై కాల్ముదలాయ్ ఎవ్వుఱుప్పుం - ఆసఱవే
సెయ్దు తిరుత్తిప్పిన్ పియోహిరుత్తి మున్బుక్క
వైయవళి యేహొణ్ టణైహిండ్ర - పొయ్యాద
వల్లబమే పోట్రియం మాయక్కాల్ తాన్మఱైప్ప
నల్ల అఱివొళిందు నన్గుదీ - తొల్లైయుఱా
అక్కాలన్ దన్నిల్ పసియైయఱి విత్తళువిత్(తు) 20
ఉక్కావి సోరత్తాయ్ ఉళ్నడుంగి - మిక్కోంగుఞ్
సిందై ఉరుహ ములైయురుహున్ దీంజువైప్పాల్
వందుమడుప్ పక్కండు వాళ్ందిరుప్పప్ - పందిత్త
పాసప్ పెరుంగయిట్రాఱ్ పల్లుయిరుం పాలిక్క
నేసత్తై వైత్త నెఱిబోట్రి - ఆసట్ర
పాళైప్ పసుంబదత్తుం పాలనాం అప్పదత్తుం
నాళుక్కు నాట్చహల ఞానత్తు - మూళ్విత్తుక్
కొండాళ ఆళక్ కరువిహొడుత్ తొక్కనిండ్రు
పండారి యాన పడిబోట్రి - తండాద
పున్బులాల్ పోర్త్త పుళుక్కురంబై మామనైయిల్ 25
అన్బుసేర్ కిండ్రనహట్ టైందాక్కి - మున్బుళ్ళ
ఉణ్మై నిలైమై ఒరుహాల్ అహలాదు
తిణ్మై మలత్తాఱ్ సిఱైయాక్కిక్ - కణ్మఱైత్తు
మూలఅరుఙ్ కట్టిల్ఉయిర్ మూడమాయ్ ఉట్కిడప్పక్
కాల నియది యదుహాట్టి - మేలోంగు
ముందివియన్ కట్టిల్ఉయిర్ సేర్త్తుక్ కలైవిత్తై
యంద అరాహ మవైమున్బు - తంద
తొళిలఱి విచ్చై తుణైయాహ మానిన్
ఎళిలుడైయ ముక్కుణముం ఎయ్ది - మరుళోడు
మన్నుం ఇదయత్తిఱ్ సిత్తత్తాఱ్ కండబొరుళ్ 30
ఇన్న పొరుళెండ్రియంబవొణ్ణా - అన్నిలైబోయ్క్
కండవియన్ కట్టిఱ్ కరువిహళ్ఈ రైందొళియక్
కొండునియ మిత్తట్రై నాట్కొడుప్పప్ - పండై
ఇరువినైయాల్ మున్బుళ్ళ ఇన్బత్తున్ పంగళ్
మరువుమ్వహై అంగే మరువి - ఉరువుడన్నిన్(ఱు)
ఓంగు నుదలాయ ఓలక్క మండబత్తిఱ్
పోంగరువి యెల్లాం పుహుందీండి - నీంగాద
మున్నై మలత్తిరుళుళ్ మూడా వహైయహత్తుట్
టున్నుమ్ఇరుళ్ నీక్కుఞ్ సుడరేబోల్ - అన్నిలైయే
సూక్కఞ్ సుడరురువిఱ్ పెయ్దు తొళిఱ్కురియ 35
రాక్కిప్ పణిత్త అఱంబోట్రి - వేట్కైమిహుం
ఉండిప్ పొరుట్టాల్ ఒరుహాల్ అవియాదు
మండిఎరి యుంబెరుందీ మాట్రుదఱ్కుత్ - తిండిఱల్సేర్
వల్లార్గళ్ వల్ల వహైయాట్రొళిల్బురిద
లెల్లాం ఉడనే ఒరుంగిసైందు - సొల్గాలై
ముట్టామఱ్ సెయ్వినైక్కు ముఱ్చెయ్వినైక్ కుంజెలవు
పట్టోలై తీట్టుం పడిబోట్రి - నట్టోంగుం
ఇన్నిలైమై మానుడరుక్ కేయండ్రి ఎణ్ణిలా
మన్నుయిర్క్కుం ఇంద వళక్కేయాయ్ - మున్నుడైయ
నాళ్నాళ్ వరైయిల్ ఉడల్బిరిత్తు నల్వినైక్కణ్ 40
వాణాళిన్ మాలాయ్ అయనాహి - నీళ్నాహర్
వానాడర్ కోముదలాయ్ వంద పెరుంబదత్తు
నానా విదత్తాల్ నలంబెఱునాళ్ - తాన్మాళ
వెట్రిక్ కడుందూదర్ వేహత్ తుడన్వందు
పట్రిత్తం వెంగురువిన్ పాఱ్కాట్ట - ఇట్రైక్కుం
ఇల్లైయో పావి పిఱవామై ఎండ్రెడుత్తు
నల్లదోర్ ఇన్చొల్ నడువాహచ్ - సొల్లిఇవర్
సెయ్దిక్కుత్ తక్క సెయలుఱుత్తు వీర్ఎండ్రు
వెయ్దుట్రురైక్క విడైహొండు - మైయల్దరుఞ్
సెక్కి నిడైత్తిరిత్తున్ దీవాయి లిట్టెరిత్తున్ 45
తక్కనెరుప్ పుత్తూణ్ తళువువిత్తుం - మిక్కోంగు
నారాసఙ్ కాయ్చ్చిచ్ చెవిమడుత్తుం నాఅరిందుం
ఈరాఉన్ ఊనైత్తిన్ ఎండ్రడిత్తుం - పేరామల్
అంగాళ్ నరహత్ తళుత్తువిత్తుం పిన్నుందం
వెంగోబం మాఱాద వేట్కైయరాయ్ - ఇంగొరునాళ్
ఎణ్ణిముదఱ్ కాణాద ఇన్నఱ్ కడునరహం
పన్నెడునాట్ సెల్లుం పణిహొండు - మున్నాడిక్
కండు కడన్గళిత్తల్ కారియమాం ఎండ్రెణ్ణిక్
కొండువరు నోయిన్ కుఱిప్పఱివార్ - మండెరియిఱ్
కాయ్చ్చిచ్ చుడవఱుక్కక్ కణ్ణురిక్క నన్నిదియం 50
ఈయ్త్తుత్తాయ్ తందైదమర్ ఇన్బుఱుదల్ - వాయ్త్తనెఱి
ఓడియదే రిన్గీళ్ ఉయిర్బోన కండ్రాలే
నీడుబెరుం పావం ఇండ్రే నీంగుమెన - నాడిత్తన్
మైందనైయుం ఊర్ందోన్ వళక్కే వళక్కాహ
నంజనైయ సిందై నమన్దూదర్ - వెంజినత్తాల్
అల్ల లుఱుత్తుం అరునరహఙ్ కండునిఱ్క
వల్ల కరుణై మఱంబోట్రి - పల్లుయిర్క్కుం
ఇన్న వహైయాల్ ఇరువినైక్కణ్ నిండ్రరుత్తి
మున్నైముద లెన్న ముదలిల్లోన్ - నల్వినైక్కణ్
ఎల్లా ఉలహుం ఎడుప్పుణ్ టెడుప్పుండు 55
సెల్గాలం పిన్నరహఞ్ సేరామే - నల్లనెఱి
ఎయ్దువదోర్ కాలమ్తన్ అన్బరైక్కణ్ టిన్బుఱుదల్
ఉయ్యుం నెఱిసిఱిదే ఉండాక్కిప్ - పైయవే
మట్టాయ్ మలరాయ్ వరునాళిల్ మున్నైనాళ్
మొట్టాయ్ ఉరువాం ముఱైబోలక్ - కిట్టియదోర్
నల్ల పిఱప్పిఱ్ పిఱప్పిత్తు నాడుమ్వినై
ఎల్లై యిరండుం ఇడైయొప్పిఱ్ - పల్బిఱవి
అత్తమది లండ్రో అళవెండ్రు పార్త్తిరుందు
సత్తి పదిక్కుం తరంబోట్రి - ముత్తిదరు
నన్నెఱివిఞ్ ఞానహలర్ నాడుమలం ఒండ్రినైయుం 60
అన్నిలైయే ఉళ్నిండ్రఱుత్తరుళిప్ - పిన్అన్బు
మేవా విళంగుం పిరళయా కలరుక్కుత్
తేవాయ్ మలహన్మన్ దీర్త్తరుళిప్ - పూవలయన్
తన్నిండ్రు నీంగాచ్ చహలర్క్ కవర్బోల
మున్నిండ్రు ముమ్మలందీర్త్ తాట్కొళ్గై - అన్నవనుక్
కాదిహుణ మాదలినాల్ ఆడున్ దిరుత్తొళిలుఞ్
సోది మణిమిడట్రుచ్ చుందరముం - పాదియాం
పచ్చై యిడముం పవళత్ తిరుచ్చడైమేల్
వైచ్చ నదియుం మదిక్కొళుందుం అచ్చమఱ
ఆడుం అరవుం అళహార్ తిరునుదల్మేల్ 65
నీడురువ వన్ని నెడుంగణ్ణుఙ్ - కేడిలయఙ్
కూట్టున్ దమరుహముఙ్ కోల ఎరియహలుం
పూట్టరవక్ కచ్చుం పులియదళుం - వీట్టిన్బ
వెళ్ళత్ తళుత్తి విడుందాళి నుమ్అడియార్
ఉళ్ళత్తి నుంబిరియా ఒణ్సిలంబుం - కళ్ళవినై
వెండ్రు పిఱప్పఱుక్కచ్ చాత్తియవీ రక్కళలుం
ఒండ్రుమ్ఉరుత్ తోండ్రామల్ ఉళ్ళడక్కి - ఎండ్రుం
ఇఱవాద ఇన్బత్ తెమైఇరుత్త వేండిప్
పిఱవా ఇన్బత్ తెమైఇరుత్త వేండిప్
పిఱవా ముదల్వన్ పిఱందు - నఱవారున్
తారులా వుంబుయత్తుచ్ చంబంద నాదనెండ్రు 70
పేరిలా నాదన్ఒరు పేర్బునైందు - పారోర్దం
ఉండి ఉఱక్కం పయమ్ఇన్బం ఒత్తొళుహిక్
కొండు మహిళ్ంద కుణంబోట్రి - మిండాయ
ఆఱు సమయప్ పొరుళుమ్అఱి విత్తవట్రిఱ్
పేఱిన్మై ఎంగళుక్కే పేఱాక్కిత్ - తేఱాద
సిత్తన్ దెళియత్ తిరుమేని కొండువరుం
అత్తహైమై తానే అమైయామల్ - విత్తహమాఞ్
సైవ నెఱియిఱ్ సమయ ముదలాహ
ఎయ్దుం అబిడేహం ఎయ్దువిత్తుచ్ - సెయ్యదిరుక్
కణ్ణరుళాల్ నోక్కిక్ కడియబిఱప్ పాఱ్పట్ట 75
పుణ్ణుం ఇరువినైయుం పోయ్అహల - వణ్ణమలర్క్
కైత్తలత్తై వైత్తరుళిక్ కల్లాయ నెంజురుక్కి
మెయ్త్తహైమై యెల్లాం విరిత్తోది - ఒత్తొళుహుం
సేణ్ఆర్ ఇరుళ్వడివుం సెంగదిరోన్ పాల్నిఱ్పక్
కాణా తొళియుం కణక్కేబోల్ - ఆణవత్తిన్
ఆది కుఱైయామల్ ఎన్బాల్ అణుహామల్
నీది నిఱుత్తుం నిలైబోట్రి - మేదక్కోర్
సెయ్యుఞ్ సరియై తిహళ్గిరియా యోహత్తాల్
ఎయ్దుంజీర్ ముత్తిబదం ఎయ్దువిత్తు - మెయ్యన్బాఱ్
కాణత్ తహువార్గళ్ కండాల్ తమైప్పిన్బు 80
నాణత్ తహుమ్ఞాన నన్నెఱియై - వీణే
ఎనక్కుత్ తరవేండి ఎల్లాప్ పొరుట్కుం
మనక్కుం మలరయన్మాల్ వానోర్ - నినైప్పినుక్కున్
తూరంబో లేయణియ సుందరత్తాళ్ ఎన్దలైమేల్
ఆరుం పడిదన్ దరుళ్సెయ్ద - పేరాళన్
తందబొరుళ్ ఏదెన్నిల్ తాన్వేఱు నాన్వేఱాయ్
వందు పుణరా వళక్కాక్కి - ముందిఎండ్రన్
ఉళ్ళమ్ఎండ్రుం నీంగా తొళిత్తిరుందు తోండ్రినిఱ్కుఙ్
కళ్ళమ్ఇండ్రు కాట్టుం కళల్బోట్రి - వళ్ళమైయాల్
తన్నైత్ తెరివిత్తుత్ తండ్రాళి నుట్కిడంద 85
ఎన్నైత్ తెరివిత్త ఎల్లైయిన్గణ్ - మిన్ఆరుం
వణ్ణం ఉరువం మరువుఙ్ కుణమయక్కం
ఎణ్ణుఙ్ కలైహాలం ఎప్పొరుళుం - మున్నమ్ఎనక్(కు)
ఇల్లామై కాట్టిప్పిన్ పెయ్దియవా కాట్టిఇనిచ్
సెల్లామై కాట్టుఞ్ సెయల్బోట్రి - ఎల్లాంబోయ్త్
తమ్మైత్ తెళిందారాయ్త్ తామే పొరుళాహి
ఎమ్మైప్ పుఱంగూఱి ఇన్బుట్రుచ్ - సెమ్మై
అవిహారం పేసుం అహంబిరమక్ కారర్
వెళియాం ఇరుళిల్ విడాదే - ఒళియాయ్నీ
నిండ్ర నిలైయే నిహళ్త్తి ఒరుబొరుళ్వే 90
ఱిండ్రి యమైయామై ఎడుత్తోది - ఒండ్రాహచ్
సాదిత్తుత్ తమ్మైచ్ చివమాక్కి ఇప్పిఱవిప్
పేదన్ దనిల్ఇన్బప్ పేదముఱాప్ - పాదహరో(టు)
ఏహమాయ్ప్ పోహామల్ ఎవ్విడత్తుఙ్ కాట్చిదందు
పోహమాం పొట్రాళి నుట్పుణర్త్తి - ఆదియుడన్
నిఱ్క అళియా నిలైఇదువే ఎండ్రరుళి
ఒక్క వియాబహందన్ నుట్కాట్టి - మిక్కోంగుం
ఆనంద మాక్కడలిల్ ఆరా అముదళిత్తుత్
తాన్వందు సెయ్యున్ దహుదియినాల్ - ఊన్ఉయిర్దాన్
మున్గండ కాలత్తుం నీంగాద మున్నోనై 95
ఎన్గొండు పోట్రిసైప్పేన్ యాన్
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

පූමන්නු නාන්මුහත්තෝන් පුත්තේළිර් ආංගවර්හෝන්
මාමන්නු සෝදි මණිමාර්බන් - නාමන්නුම්
වේදම්වේ තාන්දම් විළක්කඥ්ජෙය් වින්දුවුඩන්
නාදම්නා තාන්දම් නඩුවේදම් - පෝදත්තාල්
ආමළවුම් තේඩ අළවිරන්ද අප්පාලෛච්
සේම ඔළිඑවරුන් දේරුම්වහෛ - මාමණිසූළ්
මන්‍රුළ් නිරෛන්දු පිරවි වළක්කරුක්ක
නින්‍ර නිරුත්ත නිලෛබෝට්‍රි - කුන්‍රාද
පල්ලුයිර්වෙව් වේරු පඩෛත්තුම් අවෛහාත්තුම් 5
එල්ලෛ ඉළෛප්පොළිය විට්ටුවෛත්තුන් - තොල්ලෛයුරුම්
අන්දම් අඩිනඩුවෙන්‍රෙණ්ණ අළවිරන්දු
වන්ද පෙරිය වළිබෝට්‍රි - මුන්දුට්‍ර
නෙල්ලුක් කුමිදවිඩු නීඩුසෙම්බිර් කාළිදමුන්
තොල්ලෛක් කඩල්දෝන්‍රත් තෝන්‍රවරුම් - එල්ලාම්
ඔරුබුඩෛය යොප්පාය්ත්තාන් උළ්ළවා රුණ්ඩාය්
අරුවමාය් එව්වුයිරුම් ආර්ත්තේ - උරුවුඩෛය
මාමණියෛ උළ්ළඩක්කුම් මානාහම් වන්නිදනෛත්
තාන්අඩක්කුඞ් කාට්ටත් තහුදියුම්බෝල් - ඥානත්තින්
කණ්ණෛ මරෛත්ත කඩියදොළි ලාණවත්තාල් 10
එණ්ණුඥ් සෙයල්මාණ්ඩ එව්වුයිර්ක්කුම් - උළ්නාඩික්
කට්පුලනාර් කාණාර්දම් කෛක්කොඩුත්ත කෝලේබෝර්
පොර්පුඩෛය මායෛප් පුණර්ප්පින්හණ් - මුර්පාල්
තනුහරණ මුම්බුවන මුන්දන් දවට්‍රාල්
මනමුදලාල් වන්දවිහා රත්තාල් - විනෛයිරණ්ඩුඞ්
කාට්ටි අදනාර් පිරප්පාක්කික් කෛක්කොණ්ඩුම්
මීට්ටරිවු කාට්ටුම් විනෛබෝට්‍රි - නාට්ටුහින්‍ර
එප්පිරප්පුම් මුර්චෙය් ඉරුවිනෛයාල් නිච්චයිත්තුප්
පොර්පුඩෛය තන්දෛදාය් පෝහත්තුට් - කර්ප්පමාය්ප්
පුල්ලිර් පනිබෝර් පුහුන්දිවලෛක් කුට්පඩුංගාල් 15
එල්ලෛප් පඩාඋදරත් තීණ්ඩියදීප් - පල්වහෛයාල්
අංගේ කිඩන්ද අනාදියුයිර් තම්බසියාල්
එංගේනු මාහ එඩුක්කුමෙන - වෙංගුම්බික්
කායක් කරුක්කුළියිර් කාත්තිරුන්දුඞ් කාමියත්තුක්
කේයක්කෛ කාල්මුදලාය් එව්වුරුප්පුම් - ආසරවේ
සෙය්දු තිරුත්තිප්පින් පියෝහිරුත්ති මුන්බුක්ක
වෛයවළි යේහොණ් ටණෛහින්‍ර - පොය්‍යාද
වල්ලබමේ පෝට්‍රියම් මායක්කාල් තාන්මරෛප්ප
නල්ල අරිවොළින්දු නන්හුදී - තොල්ලෛයුරා
අක්කාලන් දන්නිල් පසියෛයරි විත්තළුවිත්(තු) 20
උක්කාවි සෝරත්තාය් උළ්නඩුංගි - මික්කෝංගුඥ්
සින්දෛ උරුහ මුලෛයුරුහුන් දීඥ්ජුවෛප්පාල්
වන්දුමඩුප් පක්කණ්ඩු වාළ්න්දිරුප්පප් - පන්දිත්ත
පාසප් පෙරුංගයිට්‍රාර් පල්ලුයිරුම් පාලික්ක
නේසත්තෛ වෛත්ත නෙරිබෝට්‍රි - ආසට්‍ර
පාළෛප් පසුම්බදත්තුම් පාලනාම් අප්පදත්තුම්
නාළුක්කු නාට්චහල ඥානත්තු - මූළ්විත්තුක්
කොණ්ඩාළ ආළක් කරුවිහොඩුත් තොක්කනින්‍රු
පණ්ඩාරි යාන පඩිබෝට්‍රි - තණ්ඩාද
පුන්බුලාල් පෝර්ත්ත පුළුක්කුරම්බෛ මාමනෛයිල් 25
අන්බුසේර් කින්‍රනහට් ටෛන්දාක්කි - මුන්බුළ්ළ
උණ්මෛ නිලෛමෛ ඔරුහාල් අහලාදු
තිණ්මෛ මලත්තාර් සිරෛයාක්කික් - කණ්මරෛත්තු
මූලඅරුඞ් කට්ටිල්උයිර් මූඩමාය් උට්කිඩප්පක්
කාල නියදි යදුහාට්ටි - මේලෝංගු
මුන්දිවියන් කට්ටිල්උයිර් සේර්ත්තුක් කලෛවිත්තෛ
යන්ද අරාහ මවෛමුන්බු - තන්ද
තොළිලරි විච්චෛ තුණෛයාහ මානින්
එළිලුඩෛය මුක්කුණමුම් එය්දි - මරුළෝඩු
මන්නුම් ඉදයත්තිර් සිත්තත්තාර් කණ්ඩබොරුළ් 30
ඉන්න පොරුළෙන්‍රියම්බවොණ්ණා - අන්නිලෛබෝය්ක්
කණ්ඩවියන් කට්ටිර් කරුවිහළ්ඊ රෛන්දොළියක්
කොණ්ඩුනිය මිත්තට්‍රෛ නාට්කොඩුප්පප් - පණ්ඩෛ
ඉරුවිනෛයාල් මුන්බුළ්ළ ඉන්බත්තුන් පංගළ්
මරුවුම්වහෛ අංගේ මරුවි - උරුවුඩන්නින්(රු)
ඕංගු නුදලාය ඕලක්ක මණ්ඩබත්තිර්
පෝංගරුවි යෙල්ලාම් පුහුන්දීණ්ඩි - නීංගාද
මුන්නෛ මලත්තිරුළුළ් මූඩා වහෛයහත්තුට්
ටුන්නුම්ඉරුළ් නීක්කුඥ් සුඩරේබෝල් - අන්නිලෛයේ
සූක්කඥ් සුඩරුරුවිර් පෙය්දු තොළිර්කුරිය 35
රාක්කිප් පණිත්ත අරම්බෝට්‍රි - වේට්කෛමිහුම්
උණ්ඩිප් පොරුට්ටාල් ඔරුහාල් අවියාදු
මණ්ඩිඑරි යුම්බෙරුන්දී මාට්‍රුදර්කුත් - තිණ්ඩිරල්සේර්
වල්ලාර්හළ් වල්ල වහෛයාට්‍රොළිල්බුරිද
ලෙල්ලාම් උඩනේ ඔරුංගිසෛන්දු - සොල්හාලෛ
මුට්ටාමර් සෙය්විනෛක්කු මුර්චෙය්විනෛක් කුඥ්ජෙලවු
පට්ටෝලෛ තීට්ටුම් පඩිබෝට්‍රි - නට්ටෝංගුම්
ඉන්නිලෛමෛ මානුඩරුක් කේයන්‍රි එණ්ණිලා
මන්නුයිර්ක්කුම් ඉන්ද වළක්කේයාය් - මුන්නුඩෛය
නාළ්නාළ් වරෛයිල් උඩල්බිරිත්තු නල්විනෛක්කණ් 40
වාණාළින් මාලාය් අයනාහි - නීළ්නාහර්
වානාඩර් කෝමුදලාය් වන්ද පෙරුම්බදත්තු
නානා විදත්තාල් නලම්බෙරුනාළ් - තාන්මාළ
වෙට්‍රික් කඩුන්දූදර් වේහත් තුඩන්වන්දු
පට්‍රිත්තම් වෙංගුරුවින් පාර්කාට්ට - ඉට්‍රෛක්කුම්
ඉල්ලෛයෝ පාවි පිරවාමෛ එන්‍රෙඩුත්තු
නල්ලදෝර් ඉන්චොල් නඩුවාහච් - සොල්ලිඉවර්
සෙය්දික්කුත් තක්ක සෙයලුරුත්තු වීර්එන්‍රු
වෙය්දුට්‍රුරෛක්ක විඩෛහොණ්ඩු - මෛයල්දරුඥ්
සෙක්කි නිඩෛත්තිරිත්තුන් දීවායි ලිට්ටෙරිත්තුන් 45
තක්කනෙරුප් පුත්තූණ් තළුවුවිත්තුම් - මික්කෝංගු
නාරාසඞ් කාය්ච්චිච් චෙවිමඩුත්තුම් නාඅරින්දුම්
ඊරාඋන් ඌනෛත්තින් එන්‍රඩිත්තුම් - පේරාමල්
අංගාළ් නරහත් තළුත්තුවිත්තුම් පින්නුන්දම්
වෙංගෝබම් මාරාද වේට්කෛයරාය් - ඉංගොරුනාළ්
එණ්ණිමුදර් කාණාද ඉන්නර් කඩුනරහම්
පන්නෙඩුනාට් සෙල්ලුම් පණිහොණ්ඩු - මුන්නාඩික්
කණ්ඩු කඩන්හළිත්තල් කාරියමාම් එන්‍රෙණ්ණික්
කොණ්ඩුවරු නෝයින් කුරිප්පරිවාර් - මණ්ඩෙරියිර්
කාය්ච්චිච් චුඩවරුක්කක් කණ්ණුරික්ක නන්නිදියම් 50
ඊය්ත්තුත්තාය් තන්දෛදමර් ඉන්බුරුදල් - වාය්ත්තනෙරි
ඕඩියදේ රින්හීළ් උයිර්බෝන කන්‍රාලේ
නීඩුබෙරුම් පාවම් ඉන්‍රේ නීංගුමෙන - නාඩිත්තන්
මෛන්දනෛයුම් ඌර්න්දෝන් වළක්කේ වළක්කාහ
නඥ්ජනෛය සින්දෛ නමන්දූදර් - වෙඥ්ජිනත්තාල්
අල්ල ලුරුත්තුම් අරුනරහඞ් කණ්ඩුනිර්ක
වල්ල කරුණෛ මරම්බෝට්‍රි - පල්ලුයිර්ක්කුම්
ඉන්න වහෛයාල් ඉරුවිනෛක්කණ් නින්‍රරුත්ති
මුන්නෛමුද ලෙන්න මුදලිල්ලෝන් - නල්විනෛක්කණ්
එල්ලා උලහුම් එඩුප්පුණ් ටෙඩුප්පුණ්ඩු 55
සෙල්හාලම් පින්නරහඥ් සේරාමේ - නල්ලනෙරි
එය්දුවදෝර් කාලම්තන් අන්බරෛක්කණ් ටින්බුරුදල්
උය්‍යුම් නෙරිසිරිදේ උණ්ඩාක්කිප් - පෛයවේ
මට්ටාය් මලරාය් වරුනාළිල් මුන්නෛනාළ්
මොට්ටාය් උරුවාම් මුරෛබෝලක් - කිට්ටියදෝර්
නල්ල පිරප්පිර් පිරප්පිත්තු නාඩුම්විනෛ
එල්ලෛ යිරණ්ඩුම් ඉඩෛයොප්පිර් - පල්බිරවි
අත්තමදි ලන්‍රෝ අළවෙන්‍රු පාර්ත්තිරුන්දු
සත්ති පදික්කුම් තරම්බෝට්‍රි - මුත්තිදරු
නන්නෙරිවිඥ් ඥානහලර් නාඩුමලම් ඔන්‍රිනෛයුම් 60
අන්නිලෛයේ උළ්නින්‍රරුත්තරුළිප් - පින්අන්බු
මේවා විළංගුම් පිරළයා කලරුක්කුත්
තේවාය් මලහන්මන් දීර්ත්තරුළිප් - පූවලයන්
තන්නින්‍රු නීංගාච් චහලර්ක් කවර්බෝල
මුන්නින්‍රු මුම්මලන්දීර්ත් තාට්කොළ්හෛ - අන්නවනුක්
කාදිහුණ මාදලිනාල් ආඩුන් දිරුත්තොළිලුඥ්
සෝදි මණිමිඩට්‍රුච් චුන්දරමුම් - පාදියාම්
පච්චෛ යිඩමුම් පවළත් තිරුච්චඩෛමේල්
වෛච්ච නදියුම් මදික්කොළුන්දුම් අච්චමර
ආඩුම් අරවුම් අළහාර් තිරුනුදල්මේල් 65
නීඩුරුව වන්නි නෙඩුංගණ්ණුඞ් - කේඩිලයඞ්
කූට්ටුන් දමරුහමුඞ් කෝල එරියහලුම්
පූට්ටරවක් කච්චුම් පුලියදළුම් - වීට්ටින්බ
වෙළ්ළත් තළුත්ති විඩුන්දාළි නුම්අඩියාර්
උළ්ළත්ති නුම්බිරියා ඔණ්සිලම්බුම් - කළ්ළවිනෛ
වෙන්‍රු පිරප්පරුක්කච් චාත්තියවී රක්කළලුම්
ඔන්‍රුම්උරුත් තෝන්‍රාමල් උළ්ළඩක්කි - එන්‍රුම්
ඉරවාද ඉන්බත් තෙමෛඉරුත්ත වේණ්ඩිප්
පිරවා ඉන්බත් තෙමෛඉරුත්ත වේණ්ඩිප්
පිරවා මුදල්වන් පිරන්දු - නරවාරුන්
තාරුලා වුම්බුයත්තුච් චම්බන්ද නාදනෙන්‍රු 70
පේරිලා නාදන්ඔරු පේර්බුනෛන්දු - පාරෝර්දම්
උණ්ඩි උරක්කම් පයම්ඉන්බම් ඔත්තොළුහික්
කොණ්ඩු මහිළ්න්ද කුණම්බෝට්‍රි - මිණ්ඩාය
ආරු සමයප් පොරුළුම්අරි විත්තවට්‍රිර්
පේරින්මෛ එංගළුක්කේ පේරාක්කිත් - තේරාද
සිත්තන් දෙළියත් තිරුමේනි කොණ්ඩුවරුම්
අත්තහෛමෛ තානේ අමෛයාමල් - විත්තහමාඥ්
සෛව නෙරියිර් සමය මුදලාහ
එය්දුම් අබිඩේහම් එය්දුවිත්තුච් - සෙය්‍යදිරුක්
කණ්ණරුළාල් නෝක්කික් කඩියබිරප් පාර්පට්ට 75
පුණ්ණුම් ඉරුවිනෛයුම් පෝය්අහල - වණ්ණමලර්ක්
කෛත්තලත්තෛ වෛත්තරුළික් කල්ලාය නෙඥ්ජුරුක්කි
මෙය්ත්තහෛමෛ යෙල්ලාම් විරිත්තෝදි - ඔත්තොළුහුම්
සේණ්ආර් ඉරුළ්වඩිවුම් සෙංගදිරෝන් පාල්නිර්පක්
කාණා තොළියුම් කණක්කේබෝල් - ආණවත්තින්
ආදි කුරෛයාමල් එන්බාල් අණුහාමල්
නීදි නිරුත්තුම් නිලෛබෝට්‍රි - මේදක්කෝර්
සෙය්‍යුඥ් සරියෛ තිහළ්හිරියා යෝහත්තාල්
එය්දුඥ්ජීර් මුත්තිබදම් එය්දුවිත්තු - මෙය්‍යන්බාර්
කාණත් තහුවාර්හළ් කණ්ඩාල් තමෛප්පින්බු 80
නාණත් තහුම්ඥාන නන්නෙරියෛ - වීණේ
එනක්කුත් තරවේණ්ඩි එල්ලාප් පොරුට්කුම්
මනක්කුම් මලරයන්මාල් වානෝර් - නිනෛප්පිනුක්කුන්
තූරම්බෝ ලේයණිය සුන්දරත්තාළ් එන්දලෛමේල්
ආරුම් පඩිදන් දරුළ්සෙය්ද - පේරාළන්
තන්දබොරුළ් ඒදෙන්නිල් තාන්වේරු නාන්වේරාය්
වන්දු පුණරා වළක්කාක්කි - මුන්දිඑන්‍රන්
උළ්ළම්එන්‍රුම් නීංගා තොළිත්තිරුන්දු තෝන්‍රිනිර්කුඞ්
කළ්ළම්ඉන්‍රු කාට්ටුම් කළල්බෝට්‍රි - වළ්ළමෛයාල්
තන්නෛත් තෙරිවිත්තුත් තන්‍රාළි නුට්කිඩන්ද 85
එන්නෛත් තෙරිවිත්ත එල්ලෛයින්හණ් - මින්ආරුම්
වණ්ණම් උරුවම් මරුවුඞ් කුණමයක්කම්
එණ්ණුඞ් කලෛහාලම් එප්පොරුළුම් - මුන්නම්එනක්(කු)
ඉල්ලාමෛ කාට්ටිප්පින් පෙය්දියවා කාට්ටිඉනිච්
සෙල්ලාමෛ කාට්ටුඥ් සෙයල්බෝට්‍රි - එල්ලාම්බෝය්ත්
තම්මෛත් තෙළින්දාරාය්ත් තාමේ පොරුළාහි
එම්මෛප් පුරංගූරි ඉන්බුට්‍රුච් - සෙම්මෛ
අවිහාරම් පේසුම් අහම්බිරමක් කාරර්
වෙළියාම් ඉරුළිල් විඩාදේ - ඔළියාය්නී
නින්‍ර නිලෛයේ නිහළ්ත්ති ඔරුබොරුළ්වේ 90
රින්‍රි යමෛයාමෛ එඩුත්තෝදි - ඔන්‍රාහච්
සාදිත්තුත් තම්මෛච් චිවමාක්කි ඉප්පිරවිප්
පේදන් දනිල්ඉන්බප් පේදමුරාප් - පාදහරෝ(ටු)
ඒහමාය්ප් පෝහාමල් එව්විඩත්තුඞ් කාට්චිදන්දු
පෝහමාම් පොට්‍රාළි නුට්පුණර්ත්ති - ආදියුඩන්
නිර්ක අළියා නිලෛඉදුවේ එන්‍රරුළි
ඔක්ක වියාබහන්දන් නුට්කාට්ටි - මික්කෝංගුම්
ආනන්ද මාක්කඩලිල් ආරා අමුදළිත්තුත්
තාන්වන්දු සෙය්‍යුන් දහුදියිනාල් - ඌන්උයිර්දාන්
මුන්හණ්ඩ කාලත්තුම් නීංගාද මුන්නෝනෛ 95
එන්හොණ්ඩු පෝට්‍රිසෛප්පේන් යාන්


Open the Sinhala Section in a New Tab
പൂമന്‍നു നാന്‍മുകത്തോന്‍ പുത്തേളിര്‍ ആങ്കവര്‍കോന്‍
മാമന്‍നു ചോതി മണിമാര്‍പന്‍ - നാമന്‍നും
വേതമ്വേ താന്തം വിളക്കഞ്ചെയ് വിന്തുവുടന്‍
നാതമ്നാ താന്തം നടുവേതം - പോതത്താല്‍
ആമളവും തേട അളവിറന്ത അപ്പാലൈച്
ചേമ ഒളിഎവരുന്‍ തേറുമ്വകൈ - മാമണിചൂഴ്
മന്‍റുള്‍ നിറൈന്തു പിറവി വഴക്കറുക്ക
നിന്‍റ നിരുത്ത നിലൈപോറ്റി - കുന്‍റാത
പല്ലുയിര്‍വെവ് വേറു പടൈത്തും അവൈകാത്തും 5
എല്ലൈ ഇളൈപ്പൊഴിയ വിട്ടുവൈത്തുന്‍ - തൊല്ലൈയുറും
അന്തം അടിനടുവെന്‍ റെണ്ണ അളവിറന്തു
വന്ത പെരിയ വഴിപോറ്റി - മുന്തുറ്റ
നെല്ലുക് കുമിതവിടു നീടുചെംപിറ് കാളിതമുന്‍
തൊല്ലൈക് കടല്‍തോന്‍റത് തോന്‍റവരും - എല്ലാം
ഒരുപുടൈയ യൊപ്പായ്ത്താന്‍ ഉള്ളവാ റുണ്ടായ്
അരുവമായ് എവ്വുയിരും ആര്‍ത്തേ - ഉരുവുടൈയ
മാമണിയൈ ഉള്ളടക്കും മാനാകം വന്‍നിതനൈത്
താന്‍അടക്കുങ് കാട്ടത് തകുതിയുംപോല്‍ - ഞാനത്തിന്‍
കണ്ണൈ മറൈത്ത കടിയതൊഴി ലാണവത്താല്‍ 10
എണ്ണുഞ് ചെയല്‍മാണ്ട എവ്വുയിര്‍ക്കും - ഉള്‍നാടിക്
കട്പുലനാറ് കാണാര്‍തം കൈക്കൊടുത്ത കോലേപോറ്
പൊറ്പുടൈയ മായൈപ് പുണര്‍പ്പിന്‍കണ്‍ - മുറ്പാല്‍
തനുകരണ മുംപുവന മുന്തന്‍ തവറ്റാല്‍
മനമുതലാല്‍ വന്തവികാ രത്താല്‍ - വിനൈയിരണ്ടുങ്
കാട്ടി അതനാറ് പിറപ്പാക്കിക് കൈക്കൊണ്ടും
മീട്ടറിവു കാട്ടും വിനൈപോറ്റി - നാട്ടുകിന്‍റ
എപ്പിറപ്പും മുറ്ചെയ് ഇരുവിനൈയാല്‍ നിച്ചയിത്തുപ്
പൊറ്പുടൈയ തന്തൈതായ് പോകത്തുട് - കര്‍പ്പമായ്പ്
പുല്ലിറ് പനിപോറ് പുകുന്തിവലൈക് കുട്പടുങ്കാല്‍ 15
എല്ലൈപ് പടാഉതരത് തീണ്ടിയതീപ് - പല്വകൈയാല്‍
അങ്കേ കിടന്ത അനാതിയുയിര്‍ തംപചിയാല്‍
എങ്കേനു മാക എടുക്കുമെന - വെങ്കുംപിക്
കായക് കരുക്കുഴിയിറ് കാത്തിരുന്തുങ് കാമിയത്തുക്
കേയക്കൈ കാല്‍മുതലായ് എവ്വുറുപ്പും - ആചറവേ
ചെയ്തു തിരുത്തിപ്പിന്‍ പിയോകിരുത്തി മുന്‍പുക്ക
വൈയവഴി യേകൊണ്‍ ടണൈകിന്‍റ - പൊയ്യാത
വല്ലപമേ പോറ്റിയം മായക്കാല്‍ താന്‍മറൈപ്പ
നല്ല അറിവൊഴിന്തു നന്‍കുതീ - തൊല്ലൈയുറാ
അക്കാലന്‍ തന്‍നില്‍ പചിയൈയറി വിത്തഴുവിത്(തു) 20
ഉക്കാവി ചോരത്തായ് ഉള്‍നടുങ്കി - മിക്കോങ്കുഞ്
ചിന്തൈ ഉരുക മുലൈയുരുകുന്‍ തീഞ്ചുവൈപ്പാല്‍
വന്തുമടുപ് പക്കണ്ടു വാഴ്ന്തിരുപ്പപ് - പന്തിത്ത
പാചപ് പെരുങ്കയിറ്റാറ് പല്ലുയിരും പാലിക്ക
നേചത്തൈ വൈത്ത നെറിപോറ്റി - ആചറ്റ
പാളൈപ് പചുംപതത്തും പാലനാം അപ്പതത്തും
നാളുക്കു നാട്ചകല ഞാനത്തു - മൂള്വിത്തുക്
കൊണ്ടാള ആളക് കരുവികൊടുത് തൊക്കനിന്‍റു
പണ്ടാരി യാന പടിപോറ്റി - തണ്ടാത
പുന്‍പുലാല്‍ പോര്‍ത്ത പുഴുക്കുരംപൈ മാമനൈയില്‍ 25
അന്‍പുചേര്‍ കിന്‍റനകട് ടൈന്താക്കി - മുന്‍പുള്ള
ഉണ്മൈ നിലൈമൈ ഒരുകാല്‍ അകലാതു
തിണ്മൈ മലത്താറ് ചിറൈയാക്കിക് - കണ്മറൈത്തു
മൂലഅരുങ് കട്ടില്‍ഉയിര്‍ മൂടമായ് ഉട്കിടപ്പക്
കാല നിയതി യതുകാട്ടി - മേലോങ്കു
മുന്തിവിയന്‍ കട്ടില്‍ഉയിര്‍ ചേര്‍ത്തുക് കലൈവിത്തൈ
യന്ത അരാക മവൈമുന്‍പു - തന്ത
തൊഴിലറി വിച്ചൈ തുണൈയാക മാനിന്‍
എഴിലുടൈയ മുക്കുണമും എയ്തി - മരുളോടു
മന്‍നും ഇതയത്തിറ് ചിത്തത്താറ് കണ്ടപൊരുള്‍ 30
ഇന്‍ന പൊരുളെന്‍ റിയംപവൊണ്ണാ - അന്നിലൈപോയ്ക്
കണ്ടവിയന്‍ കട്ടിറ് കരുവികള്‍ഈ രൈന്തൊഴിയക്
കൊണ്ടുനിയ മിത്തറ്റൈ നാട്കൊടുപ്പപ് - പണ്ടൈ
ഇരുവിനൈയാല്‍ മുന്‍പുള്ള ഇന്‍പത്തുന്‍ പങ്കള്‍
മരുവുമ്വകൈ അങ്കേ മരുവി - ഉരുവുടന്‍നിന്‍(റു)
ഓങ്കു നുതലായ ഓലക്ക മണ്ടപത്തിറ്
പോങ്കരുവി യെല്ലാം പുകുന്തീണ്ടി - നീങ്കാത
മുന്‍നൈ മലത്തിരുളുള്‍ മൂടാ വകൈയകത്തുട്
ടുന്‍നുമ്ഇരുള്‍ നീക്കുഞ് ചുടരേപോല്‍ - അന്നിലൈയേ
ചൂക്കഞ് ചുടരുരുവിറ് പെയ്തു തൊഴിറ്കുരിയ 35
രാക്കിപ് പണിത്ത അറംപോറ്റി - വേട്കൈമികും
ഉണ്ടിപ് പൊരുട്ടാല്‍ ഒരുകാല്‍ അവിയാതു
മണ്ടിഎരി യുംപെരുന്തീ മാറ്റുതറ്കുത് - തിണ്ടിറല്‍ചേര്‍
വല്ലാര്‍കള്‍ വല്ല വകൈയാറ് റൊഴില്‍പുരിത
ലെല്ലാം ഉടനേ ഒരുങ്കിചൈന്തു - ചൊല്‍കാലൈ
മുട്ടാമറ് ചെയ്വിനൈക്കു മുറ്ചെയ്വിനൈക് കുഞ്ചെലവു
പട്ടോലൈ തീട്ടും പടിപോറ്റി - നട്ടോങ്കും
ഇന്നിലൈമൈ മാനുടരുക് കേയന്‍റി എണ്ണിലാ
മന്‍നുയിര്‍ക്കും ഇന്ത വഴക്കേയായ് - മുന്‍നുടൈയ
നാള്‍നാള്‍ വരൈയില്‍ ഉടല്‍പിരിത്തു നല്വിനൈക്കണ്‍ 40
വാണാളിന്‍ മാലായ് അയനാകി - നീള്‍നാകര്‍
വാനാടര്‍ കോമുതലായ് വന്ത പെരുംപതത്തു
നാനാ വിതത്താല്‍ നലംപെറുനാള്‍ - താന്‍മാള
വെറ്റിക് കടുന്തൂതര്‍ വേകത് തുടന്‍വന്തു
പറ്റിത്തം വെങ്കുരുവിന്‍ പാറ്കാട്ട - ഇറ്റൈക്കും
ഇല്ലൈയോ പാവി പിറവാമൈ എന്‍റെടുത്തു
നല്ലതോര്‍ ഇന്‍ചൊല്‍ നടുവാകച് - ചൊല്ലിഇവര്‍
ചെയ്തിക്കുത് തക്ക ചെയലുറുത്തു വീര്‍എന്‍റു
വെയ്തുറ് റുരൈക്ക വിടൈകൊണ്ടു - മൈയല്‍തരുഞ്
ചെക്കി നിടൈത്തിരിത്തുന്‍ തീവായി ലിട്ടെരിത്തുന്‍ 45
തക്കനെരുപ് പുത്തൂണ്‍ തഴുവുവിത്തും - മിക്കോങ്കു
നാരാചങ് കായ്ച്ചിച് ചെവിമടുത്തും നാഅരിന്തും
ഈരാഉന്‍ ഊനൈത്തിന്‍ എന്‍റടിത്തും - പേരാമല്‍
അങ്കാഴ് നരകത് തഴുത്തുവിത്തും പിന്‍നുന്തം
വെങ്കോപം മാറാത വേട്കൈയരായ് - ഇങ്കൊരുനാള്‍
എണ്ണിമുതറ് കാണാത ഇന്‍നറ് കടുനരകം
പന്‍നെടുനാട് ചെല്ലും പണികൊണ്ടു - മുന്‍നാടിക്
കണ്ടു കടന്‍കഴിത്തല്‍ കാരിയമാം എന്‍റെണ്ണിക്
കൊണ്ടുവരു നോയിന്‍ കുറിപ്പറിവാര്‍ - മണ്ടെരിയിറ്
കായ്ച്ചിച് ചുടവറുക്കക് കണ്ണുരിക്ക നന്‍നിതിയം 50
ഈയ്ത്തുത്തായ് തന്തൈതമര്‍ ഇന്‍പുറുതല്‍ - വായ്ത്തനെറി
ഓടിയതേ രിന്‍കീഴ് ഉയിര്‍പോന കന്‍റാലേ
നീടുപെരും പാവം ഇന്‍റേ നീങ്കുമെന - നാടിത്തന്‍
മൈന്തനൈയും ഊര്‍ന്തോന്‍ വഴക്കേ വഴക്കാക
നഞ്ചനൈയ ചിന്തൈ നമന്‍തൂതര്‍ - വെഞ്ചിനത്താല്‍
അല്ല ലുറുത്തും അരുനരകങ് കണ്ടുനിറ്ക
വല്ല കരുണൈ മറംപോറ്റി - പല്ലുയിര്‍ക്കും
ഇന്‍ന വകൈയാല്‍ ഇരുവിനൈക്കണ്‍ നിന്‍റരുത്തി
മുന്‍നൈമുത ലെന്‍ന മുതലില്ലോന്‍ - നല്വിനൈക്കണ്‍
എല്ലാ ഉലകും എടുപ്പുണ്‍ ടെടുപ്പുണ്ടു 55
ചെല്‍കാലം പിന്‍നരകഞ് ചേരാമേ - നല്ലനെറി
എയ്തുവതോര്‍ കാലമ്തന്‍ അന്‍പരൈക്കണ്‍ ടിന്‍പുറുതല്‍
ഉയ്യും നെറിചിറിതേ ഉണ്ടാക്കിപ് - പൈയവേ
മട്ടായ് മലരായ് വരുനാളില്‍ മുന്‍നൈനാള്‍
മൊട്ടായ് ഉരുവാം മുറൈപോലക് - കിട്ടിയതോര്‍
നല്ല പിറപ്പിറ് പിറപ്പിത്തു നാടുമ്വിനൈ
എല്ലൈ യിരണ്ടും ഇടൈയൊപ്പിറ് - പല്‍പിറവി
അത്തമതി ലന്‍റോ അളവെന്‍റു പാര്‍ത്തിരുന്തു
ചത്തി പതിക്കും തരംപോറ്റി - മുത്തിതരു
നന്‍നെറിവിഞ് ഞാനകലര്‍ നാടുമലം ഒന്‍റിനൈയും 60
അന്നിലൈയേ ഉള്‍നിന്‍ ററുത്തരുളിപ് - പിന്‍അന്‍പു
മേവാ വിളങ്കും പിരളയാ കലരുക്കുത്
തേവായ് മലകന്‍മന്‍ തീര്‍ത്തരുളിപ് - പൂവലയന്‍
തന്‍നിന്‍റു നീങ്കാച് ചകലര്‍ക് കവര്‍പോല
മുന്‍നിന്‍റു മുമ്മലന്തീര്‍ത് താട്കൊള്‍കൈ - അന്‍നവനുക്
കാതികുണ മാതലിനാല്‍ ആടുന്‍ തിരുത്തൊഴിലുഞ്
ചോതി മണിമിടറ്റുച് ചുന്തരമും - പാതിയാം
പച്ചൈ യിടമും പവളത് തിരുച്ചടൈമേല്‍
വൈച്ച നതിയും മതിക്കൊഴുന്തും അച്ചമറ
ആടും അരവും അഴകാര്‍ തിരുനുതല്‍മേല്‍ 65
നീടുരുവ വന്‍നി നെടുങ്കണ്ണുങ് - കേടിലയങ്
കൂട്ടുന്‍ തമരുകമുങ് കോല എരിയകലും
പൂട്ടരവക് കച്ചും പുലിയതളും - വീട്ടിന്‍പ
വെള്ളത് തഴുത്തി വിടുന്താളി നുമ്അടിയാര്‍
ഉള്ളത്തി നുംപിരിയാ ഒണ്‍ചിലംപും - കള്ളവിനൈ
വെന്‍റു പിറപ്പറുക്കച് ചാത്തിയവീ രക്കഴലും
ഒന്‍റുമ്ഉരുത് തോന്‍റാമല്‍ ഉള്ളടക്കി - എന്‍റും
ഇറവാത ഇന്‍പത് തെമൈഇരുത്ത വേണ്ടിപ്
പിറവാ ഇന്‍പത് തെമൈഇരുത്ത വേണ്ടിപ്
പിറവാ മുതല്വന്‍ പിറന്തു - നറവാരുന്‍
താരുലാ വുംപുയത്തുച് ചംപന്ത നാതനെന്‍റു 70
പേരിലാ നാതന്‍ഒരു പേര്‍പുനൈന്തു - പാരോര്‍തം
ഉണ്ടി ഉറക്കം പയമ്ഇന്‍പം ഒത്തൊഴുകിക്
കൊണ്ടു മകിഴ്ന്ത കുണംപോറ്റി - മിണ്ടായ
ആറു ചമയപ് പൊരുളുമ്അറി വിത്തവറ്റിറ്
പേറിന്‍മൈ എങ്കളുക്കേ പേറാക്കിത് - തേറാത
ചിത്തന്‍ തെളിയത് തിരുമേനി കൊണ്ടുവരും
അത്തകൈമൈ താനേ അമൈയാമല്‍ - വിത്തകമാഞ്
ചൈവ നെറിയിറ് ചമയ മുതലാക
എയ്തും അപിടേകം എയ്തുവിത്തുച് - ചെയ്യതിരുക്
കണ്ണരുളാല്‍ നോക്കിക് കടിയപിറപ് പാറ്പട്ട 75
പുണ്ണും ഇരുവിനൈയും പോയ്അകല - വണ്ണമലര്‍ക്
കൈത്തലത്തൈ വൈത്തരുളിക് കല്ലായ നെഞ്ചുരുക്കി
മെയ്ത്തകൈമൈ യെല്ലാം വിരിത്തോതി - ഒത്തൊഴുകും
ചേണ്‍ആര്‍ ഇരുള്വടിവും ചെങ്കതിരോന്‍ പാല്‍നിറ്പക്
കാണാ തൊഴിയും കണക്കേപോല്‍ - ആണവത്തിന്‍
ആതി കുറൈയാമല്‍ എന്‍പാല്‍ അണുകാമല്‍
നീതി നിറുത്തും നിലൈപോറ്റി - മേതക്കോര്‍
ചെയ്യുഞ് ചരിയൈ തികഴ്കിരിയാ യോകത്താല്‍
എയ്തുഞ്ചീര്‍ മുത്തിപതം എയ്തുവിത്തു - മെയ്യന്‍പാറ്
കാണത് തകുവാര്‍കള്‍ കണ്ടാല്‍ തമൈപ്പിന്‍പു 80
നാണത് തകുമ്ഞാന നന്‍നെറിയൈ - വീണേ
എനക്കുത് തരവേണ്ടി എല്ലാപ് പൊരുട്കും
മനക്കും മലരയന്‍മാല്‍ വാനോര്‍ - നിനൈപ്പിനുക്കുന്‍
തൂരംപോ ലേയണിയ ചുന്തരത്താള്‍ എന്‍തലൈമേല്‍
ആരും പടിതന്‍ തരുള്‍ചെയ്ത - പേരാളന്‍
തന്തപൊരുള്‍ ഏതെന്‍നില്‍ താന്‍വേറു നാന്‍വേറായ്
വന്തു പുണരാ വഴക്കാക്കി - മുന്തിഎന്‍റന്‍
ഉള്ളമ്എന്‍റും നീങ്കാ തൊളിത്തിരുന്തു തോന്‍റിനിറ്കുങ്
കള്ളമ്ഇന്‍റു കാട്ടും കഴല്‍പോറ്റി - വള്ളമൈയാല്‍
തന്‍നൈത് തെരിവിത്തുത് തന്‍റാളി നുട്കിടന്ത 85
എന്‍നൈത് തെരിവിത്ത എല്ലൈയിന്‍കണ്‍ - മിന്‍ആരും
വണ്ണം ഉരുവം മരുവുങ് കുണമയക്കം
എണ്ണുങ് കലൈകാലം എപ്പൊരുളും - മുന്‍നമ്എനക്(കു)
ഇല്ലാമൈ കാട്ടിപ്പിന്‍ പെയ്തിയവാ കാട്ടിഇനിച്
ചെല്ലാമൈ കാട്ടുഞ് ചെയല്‍പോറ്റി - എല്ലാംപോയ്ത്
തമ്മൈത് തെളിന്താരായ്ത് താമേ പൊരുളാകി
എമ്മൈപ് പുറങ്കൂറി ഇന്‍പുറ്റുച് - ചെമ്മൈ
അവികാരം പേചും അകംപിരമക് കാരര്‍
വെളിയാം ഇരുളില്‍ വിടാതേ - ഒളിയായ്നീ
നിന്‍റ നിലൈയേ നികഴ്ത്തി ഒരുപൊരുള്വേ 90
റിന്‍റി യമൈയാമൈ എടുത്തോതി - ഒന്‍റാകച്
ചാതിത്തുത് തമ്മൈച് ചിവമാക്കി ഇപ്പിറവിപ്
പേതന്‍ തനില്‍ഇന്‍പപ് പേതമുറാപ് - പാതകരോ(ടു)
ഏകമായ്പ് പോകാമല്‍ എവ്വിടത്തുങ് കാട്ചിതന്തു
പോകമാം പൊറ്റാളി നുട്പുണര്‍ത്തി - ആതിയുടന്‍
നിറ്ക അഴിയാ നിലൈഇതുവേ എന്‍റരുളി
ഒക്ക വിയാപകന്തന്‍ നുട്കാട്ടി - മിക്കോങ്കും
ആനന്ത മാക്കടലില്‍ ആരാ അമുതളിത്തുത്
താന്‍വന്തു ചെയ്യുന്‍ തകുതിയിനാല്‍ - ഊന്‍ഉയിര്‍താന്‍
മുന്‍കണ്ട കാലത്തും നീങ്കാത മുന്‍നോനൈ 95
എന്‍കൊണ്ടു പോറ്റിചൈപ്പേന്‍ യാന്‍
Open the Malayalam Section in a New Tab
ปูมะณณุ นาณมุกะถโถณ ปุถเถลิร อางกะวะรโกณ
มามะณณุ โจถิ มะณิมารปะณ - นามะณณุม
เวถะมเว ถานถะม วิละกกะญเจะย วินถุวุดะณ
นาถะมนา ถานถะม นะดุเวถะม - โปถะถถาล
อามะละวุม เถดะ อละวิระนถะ อปปาลายจ
เจมะ โอะลิเอะวะรุน เถรุมวะกาย - มามะณิจูฬ
มะณรุล นิรายนถุ ปิระวิ วะฬะกกะรุกกะ
นิณระ นิรุถถะ นิลายโปรริ - กุณราถะ
ปะลลุยิรเวะว เวรุ ปะดายถถุม อวายกาถถุม 5
เอะลลาย อิลายปโปะฬิยะ วิดดุวายถถุน - โถะลลายยุรุม
อนถะม อดินะดุเวะณ เระณณะ อละวิระนถุ
วะนถะ เปะริยะ วะฬิโปรริ - มุนถุรระ
เนะลลุก กุมิถะวิดุ นีดุเจะมปิร กาลิถะมุน
โถะลลายก กะดะลโถณระถ โถณระวะรุม - เอะลลาม
โอะรุปุดายยะ โยะปปายถถาณ อุลละวา รุณดาย
อรุวะมาย เอะววุยิรุม อารถเถ - อุรุวุดายยะ
มามะณิยาย อุลละดะกกุม มานากะม วะณณิถะณายถ
ถาณอดะกกุง กาดดะถ ถะกุถิยุมโปล - ญาณะถถิณ
กะณณาย มะรายถถะ กะดิยะโถะฬิ ลาณะวะถถาล 10
เอะณณุญ เจะยะลมาณดะ เอะววุยิรกกุม - อุลนาดิก
กะดปุละณาร กาณารถะม กายกโกะดุถถะ โกเลโปร
โปะรปุดายยะ มายายป ปุณะรปปิณกะณ - มุรปาล
ถะณุกะระณะ มุมปุวะณะ มุนถะน ถะวะรราล
มะณะมุถะลาล วะนถะวิกา ระถถาล - วิณายยิระณดุง
กาดดิ อถะณาร ปิระปปากกิก กายกโกะณดุม
มีดดะริวุ กาดดุม วิณายโปรริ - นาดดุกิณระ
เอะปปิระปปุม มุรเจะย อิรุวิณายยาล นิจจะยิถถุป
โปะรปุดายยะ ถะนถายถาย โปกะถถุด - กะรปปะมายป
ปุลลิร ปะณิโปร ปุกุนถิวะลายก กุดปะดุงกาล 15
เอะลลายป ปะดาอุถะระถ ถีณดิยะถีป - ปะลวะกายยาล
องเก กิดะนถะ อนาถิยุยิร ถะมปะจิยาล
เอะงเกณุ มากะ เอะดุกกุเมะณะ - เวะงกุมปิก
กายะก กะรุกกุฬิยิร กาถถิรุนถุง กามิยะถถุก
เกยะกกาย กาลมุถะลาย เอะววุรุปปุม - อาจะระเว
เจะยถุ ถิรุถถิปปิณ ปิโยกิรุถถิ มุณปุกกะ
วายยะวะฬิ เยโกะณ ดะณายกิณระ - โปะยยาถะ
วะลละปะเม โปรริยะม มายะกกาล ถาณมะรายปปะ
นะลละ อริโวะฬินถุ นะณกุถี - โถะลลายยุรา
อกกาละน ถะณณิล ปะจิยายยะริ วิถถะฬุวิถ(ถุ) 20
อุกกาวิ โจระถถาย อุลนะดุงกิ - มิกโกงกุญ
จินถาย อุรุกะ มุลายยุรุกุน ถีญจุวายปปาล
วะนถุมะดุป ปะกกะณดุ วาฬนถิรุปปะป - ปะนถิถถะ
ปาจะป เปะรุงกะยิรราร ปะลลุยิรุม ปาลิกกะ
เนจะถถาย วายถถะ เนะริโปรริ - อาจะรระ
ปาลายป ปะจุมปะถะถถุม ปาละณาม อปปะถะถถุม
นาลุกกุ นาดจะกะละ ญาณะถถุ - มูลวิถถุก
โกะณดาละ อาละก กะรุวิโกะดุถ โถะกกะนิณรุ
ปะณดาริ ยาณะ ปะดิโปรริ - ถะณดาถะ
ปุณปุลาล โปรถถะ ปุฬุกกุระมปาย มามะณายยิล 25
อณปุเจร กิณระณะกะด ดายนถากกิ - มุณปุลละ
อุณมาย นิลายมาย โอะรุกาล อกะลาถุ
ถิณมาย มะละถถาร จิรายยากกิก - กะณมะรายถถุ
มูละอรุง กะดดิลอุยิร มูดะมาย อุดกิดะปปะก
กาละ นิยะถิ ยะถุกาดดิ - เมโลงกุ
มุนถิวิยะณ กะดดิลอุยิร เจรถถุก กะลายวิถถาย
ยะนถะ อรากะ มะวายมุณปุ - ถะนถะ
โถะฬิละริ วิจจาย ถุณายยากะ มาณิณ
เอะฬิลุดายยะ มุกกุณะมุม เอะยถิ - มะรุโลดุ
มะณณุม อิถะยะถถิร จิถถะถถาร กะณดะโปะรุล 30
อิณณะ โปะรุเละณ ริยะมปะโวะณณา - อนนิลายโปยก
กะณดะวิยะณ กะดดิร กะรุวิกะลอี รายนโถะฬิยะก
โกะณดุนิยะ มิถถะรราย นาดโกะดุปปะป - ปะณดาย
อิรุวิณายยาล มุณปุลละ อิณปะถถุณ ปะงกะล
มะรุวุมวะกาย องเก มะรุวิ - อุรุวุดะณนิณ(รุ)
โองกุ นุถะลายะ โอละกกะ มะณดะปะถถิร
โปงกะรุวิ เยะลลาม ปุกุนถีณดิ - นีงกาถะ
มุณณาย มะละถถิรุลุล มูดา วะกายยะกะถถุด
ดุณณุมอิรุล นีกกุญ จุดะเรโปล - อนนิลายเย
จูกกะญ จุดะรุรุวิร เปะยถุ โถะฬิรกุริยะ 35
รากกิป ปะณิถถะ อระมโปรริ - เวดกายมิกุม
อุณดิป โปะรุดดาล โอะรุกาล อวิยาถุ
มะณดิเอะริ ยุมเปะรุนถี มารรุถะรกุถ - ถิณดิระลเจร
วะลลารกะล วะลละ วะกายยาร โระฬิลปุริถะ
เละลลาม อุดะเณ โอะรุงกิจายนถุ - โจะลกาลาย
มุดดามะร เจะยวิณายกกุ มุรเจะยวิณายก กุญเจะละวุ
ปะดโดลาย ถีดดุม ปะดิโปรริ - นะดโดงกุม
อินนิลายมาย มาณุดะรุก เกยะณริ เอะณณิลา
มะณณุยิรกกุม อินถะ วะฬะกเกยาย - มุณณุดายยะ
นาลนาล วะรายยิล อุดะลปิริถถุ นะลวิณายกกะณ 40
วาณาลิณ มาลาย อยะณากิ - นีลนากะร
วาณาดะร โกมุถะลาย วะนถะ เปะรุมปะถะถถุ
นาณา วิถะถถาล นะละมเปะรุนาล - ถาณมาละ
เวะรริก กะดุนถูถะร เวกะถ ถุดะณวะนถุ
ปะรริถถะม เวะงกุรุวิณ ปารกาดดะ - อิรรายกกุม
อิลลายโย ปาวิ ปิระวามาย เอะณเระดุถถุ
นะลละโถร อิณโจะล นะดุวากะจ - โจะลลิอิวะร
เจะยถิกกุถ ถะกกะ เจะยะลุรุถถุ วีรเอะณรุ
เวะยถุร รุรายกกะ วิดายโกะณดุ - มายยะลถะรุญ
เจะกกิ ณิดายถถิริถถุน ถีวายิ ลิดเดะริถถุน 45
ถะกกะเนะรุป ปุถถูณ ถะฬุวุวิถถุม - มิกโกงกุ
นาราจะง กายจจิจ เจะวิมะดุถถุม นาอรินถุม
อีราอุณ อูณายถถิณ เอะณระดิถถุม - เปรามะล
องกาฬ นะระกะถ ถะฬุถถุวิถถุม ปิณณุนถะม
เวะงโกปะม มาราถะ เวดกายยะราย - อิงโกะรุนาล
เอะณณิมุถะร กาณาถะ อิณณะร กะดุนะระกะม
ปะณเณะดุนาด เจะลลุม ปะณิโกะณดุ - มุณนาดิก
กะณดุ กะดะณกะฬิถถะล การิยะมาม เอะณเระณณิก
โกะณดุวะรุ โนยิณ กุริปปะริวาร - มะณเดะริยิร
กายจจิจ จุดะวะรุกกะก กะณณุริกกะ นะณณิถิยะม 50
อียถถุถถาย ถะนถายถะมะร อิณปุรุถะล - วายถถะเนะริ
โอดิยะเถ ริณกีฬ อุยิรโปณะ กะณราเล
นีดุเปะรุม ปาวะม อิณเร นีงกุเมะณะ - นาดิถถะณ
มายนถะณายยุม อูรนโถณ วะฬะกเก วะฬะกกากะ
นะญจะณายยะ จินถาย นะมะณถูถะร - เวะญจิณะถถาล
อลละ ลุรุถถุม อรุนะระกะง กะณดุนิรกะ
วะลละ กะรุณาย มะระมโปรริ - ปะลลุยิรกกุม
อิณณะ วะกายยาล อิรุวิณายกกะณ นิณระรุถถิ
มุณณายมุถะ เละณณะ มุถะลิลโลณ - นะลวิณายกกะณ
เอะลลา อุละกุม เอะดุปปุณ เดะดุปปุณดุ 55
เจะลกาละม ปิณนะระกะญ เจราเม - นะลละเนะริ
เอะยถุวะโถร กาละมถะณ อณปะรายกกะณ ดิณปุรุถะล
อุยยุม เนะริจิริเถ อุณดากกิป - ปายยะเว
มะดดาย มะละราย วะรุนาลิล มุณณายนาล
โมะดดาย อุรุวาม มุรายโปละก - กิดดิยะโถร
นะลละ ปิระปปิร ปิระปปิถถุ นาดุมวิณาย
เอะลลาย ยิระณดุม อิดายโยะปปิร - ปะลปิระวิ
อถถะมะถิ ละณโร อละเวะณรุ ปารถถิรุนถุ
จะถถิ ปะถิกกุม ถะระมโปรริ - มุถถิถะรุ
นะณเณะริวิญ ญาณะกะละร นาดุมะละม โอะณริณายยุม 60
อนนิลายเย อุลนิณ ระรุถถะรุลิป - ปิณอณปุ
เมวา วิละงกุม ปิระละยา กะละรุกกุถ
เถวาย มะละกะณมะน ถีรถถะรุลิป - ปูวะละยะน
ถะณณิณรุ นีงกาจ จะกะละรก กะวะรโปละ
มุณนิณรุ มุมมะละนถีรถ ถาดโกะลกาย - อณณะวะณุก
กาถิกุณะ มาถะลิณาล อาดุน ถิรุถโถะฬิลุญ
โจถิ มะณิมิดะรรุจ จุนถะระมุม - ปาถิยาม
ปะจจาย ยิดะมุม ปะวะละถ ถิรุจจะดายเมล
วายจจะ นะถิยุม มะถิกโกะฬุนถุม อจจะมะระ
อาดุม อระวุม อฬะการ ถิรุนุถะลเมล 65
นีดุรุวะ วะณณิ เนะดุงกะณณุง - เกดิละยะง
กูดดุน ถะมะรุกะมุง โกละ เอะริยะกะลุม
ปูดดะระวะก กะจจุม ปุลิยะถะลุม - วีดดิณปะ
เวะลละถ ถะฬุถถิ วิดุนถาลิ ณุมอดิยาร
อุลละถถิ ณุมปิริยา โอะณจิละมปุม - กะลละวิณาย
เวะณรุ ปิระปปะรุกกะจ จาถถิยะวี ระกกะฬะลุม
โอะณรุมอุรุถ โถณรามะล อุลละดะกกิ - เอะณรุม
อิระวาถะ อิณปะถ เถะมายอิรุถถะ เวณดิป
ปิระวา อิณปะถ เถะมายอิรุถถะ เวณดิป
ปิระวา มุถะลวะณ ปิระนถุ - นะระวารุน
ถารุลา วุมปุยะถถุจ จะมปะนถะ นาถะเณะณรุ 70
เปริลา นาถะณโอะรุ เปรปุณายนถุ - ปาโรรถะม
อุณดิ อุระกกะม ปะยะมอิณปะม โอะถโถะฬุกิก
โกะณดุ มะกิฬนถะ กุณะมโปรริ - มิณดายะ
อารุ จะมะยะป โปะรุลุมอริ วิถถะวะรริร
เปริณมาย เอะงกะลุกเก เปรากกิถ - เถราถะ
จิถถะน เถะลิยะถ ถิรุเมณิ โกะณดุวะรุม
อถถะกายมาย ถาเณ อมายยามะล - วิถถะกะมาญ
จายวะ เนะริยิร จะมะยะ มุถะลากะ
เอะยถุม อปิเดกะม เอะยถุวิถถุจ - เจะยยะถิรุก
กะณณะรุลาล โนกกิก กะดิยะปิระป ปารปะดดะ 75
ปุณณุม อิรุวิณายยุม โปยอกะละ - วะณณะมะละรก
กายถถะละถถาย วายถถะรุลิก กะลลายะ เนะญจุรุกกิ
เมะยถถะกายมาย เยะลลาม วิริถโถถิ - โอะถโถะฬุกุม
เจณอาร อิรุลวะดิวุม เจะงกะถิโรณ ปาลนิรปะก
กาณา โถะฬิยุม กะณะกเกโปล - อาณะวะถถิณ
อาถิ กุรายยามะล เอะณปาล อณุกามะล
นีถิ นิรุถถุม นิลายโปรริ - เมถะกโกร
เจะยยุญ จะริยาย ถิกะฬกิริยา โยกะถถาล
เอะยถุญจีร มุถถิปะถะม เอะยถุวิถถุ - เมะยยะณปาร
กาณะถ ถะกุวารกะล กะณดาล ถะมายปปิณปุ 80
นาณะถ ถะกุมญาณะ นะณเณะริยาย - วีเณ
เอะณะกกุถ ถะระเวณดิ เอะลลาป โปะรุดกุม
มะณะกกุม มะละระยะณมาล วาโณร - นิณายปปิณุกกุน
ถูระมโป เลยะณิยะ จุนถะระถถาล เอะณถะลายเมล
อารุม ปะดิถะน ถะรุลเจะยถะ - เปราละณ
ถะนถะโปะรุล เอเถะณณิล ถาณเวรุ นาณเวราย
วะนถุ ปุณะรา วะฬะกกากกิ - มุนถิเอะณระณ
อุลละมเอะณรุม นีงกา โถะลิถถิรุนถุ โถณรินิรกุง
กะลละมอิณรุ กาดดุม กะฬะลโปรริ - วะลละมายยาล
ถะณณายถ เถะริวิถถุถ ถะณราลิ ณุดกิดะนถะ 85
เอะณณายถ เถะริวิถถะ เอะลลายยิณกะณ - มิณอารุม
วะณณะม อุรุวะม มะรุวุง กุณะมะยะกกะม
เอะณณุง กะลายกาละม เอะปโปะรุลุม - มุณณะมเอะณะก(กุ)
อิลลามาย กาดดิปปิณ เปะยถิยะวา กาดดิอิณิจ
เจะลลามาย กาดดุญ เจะยะลโปรริ - เอะลลามโปยถ
ถะมมายถ เถะลินถารายถ ถาเม โปะรุลากิ
เอะมมายป ปุระงกูริ อิณปุรรุจ - เจะมมาย
อวิการะม เปจุม อกะมปิระมะก การะร
เวะลิยาม อิรุลิล วิดาเถ - โอะลิยายนี
นิณระ นิลายเย นิกะฬถถิ โอะรุโปะรุลเว 90
ริณริ ยะมายยามาย เอะดุถโถถิ - โอะณรากะจ
จาถิถถุถ ถะมมายจ จิวะมากกิ อิปปิระวิป
เปถะน ถะณิลอิณปะป เปถะมุราป - ปาถะกะโร(ดุ)
เอกะมายป โปกามะล เอะววิดะถถุง กาดจิถะนถุ
โปกะมาม โปะรราลิ ณุดปุณะรถถิ - อาถิยุดะณ
นิรกะ อฬิยา นิลายอิถุเว เอะณระรุลิ
โอะกกะ วิยาปะกะนถะณ ณุดกาดดิ - มิกโกงกุม
อานะนถะ มากกะดะลิล อารา อมุถะลิถถุถ
ถาณวะนถุ เจะยยุน ถะกุถิยิณาล - อูณอุยิรถาณ
มุณกะณดะ กาละถถุม นีงกาถะ มุณโณณาย 95
เอะณโกะณดุ โปรริจายปเปณ ยาณ
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ပူမန္နု နာန္မုကထ္ေထာန္ ပုထ္ေထလိရ္ အာင္ကဝရ္ေကာန္
မာမန္နု ေစာထိ မနိမာရ္ပန္ - နာမန္နုမ္
ေဝထမ္ေဝ ထာန္ထမ္ ဝိလက္ကည္ေစ့ယ္ ဝိန္ထုဝုတန္
နာထမ္နာ ထာန္ထမ္ နတုေဝထမ္ - ေပာထထ္ထာလ္
အာမလဝုမ္ ေထတ အလဝိရန္ထ အပ္ပာလဲစ္
ေစမ ေအာ့လိေအ့ဝရုန္ ေထရုမ္ဝကဲ - မာမနိစူလ္
မန္ရုလ္ နိရဲန္ထု ပိရဝိ ဝလက္ကရုက္က
နိန္ရ နိရုထ္ထ နိလဲေပာရ္ရိ - ကုန္ရာထ
ပလ္လုယိရ္ေဝ့ဝ္ ေဝရု ပတဲထ္ထုမ္ အဝဲကာထ္ထုမ္ 5
ေအ့လ္လဲ အိလဲပ္ေပာ့လိယ ဝိတ္တုဝဲထ္ထုန္ - ေထာ့လ္လဲယုရုမ္
အန္ထမ္ အတိနတုေဝ့န္ ေရ့န္န အလဝိရန္ထု
ဝန္ထ ေပ့ရိယ ဝလိေပာရ္ရိ - မုန္ထုရ္ရ
ေန့လ္လုက္ ကုမိထဝိတု နီတုေစ့မ္ပိရ္ ကာလိထမုန္
ေထာ့လ္လဲက္ ကတလ္ေထာန္ရထ္ ေထာန္ရဝရုမ္ - ေအ့လ္လာမ္
ေအာ့ရုပုတဲယ ေယာ့ပ္ပာယ္ထ္ထာန္ အုလ္လဝာ ရုန္တာယ္
အရုဝမာယ္ ေအ့ဝ္ဝုယိရုမ္ အာရ္ထ္ေထ - အုရုဝုတဲယ
မာမနိယဲ အုလ္လတက္ကုမ္ မာနာကမ္ ဝန္နိထနဲထ္
ထာန္အတက္ကုင္ ကာတ္တထ္ ထကုထိယုမ္ေပာလ္ - ညာနထ္ထိန္
ကန္နဲ မရဲထ္ထ ကတိယေထာ့လိ လာနဝထ္ထာလ္ 10
ေအ့န္နုည္ ေစ့ယလ္မာန္တ ေအ့ဝ္ဝုယိရ္က္ကုမ္ - အုလ္နာတိက္
ကတ္ပုလနာရ္ ကာနာရ္ထမ္ ကဲက္ေကာ့တုထ္ထ ေကာေလေပာရ္
ေပာ့ရ္ပုတဲယ မာယဲပ္ ပုနရ္ပ္ပိန္ကန္ - မုရ္ပာလ္
ထနုကရန မုမ္ပုဝန မုန္ထန္ ထဝရ္ရာလ္
မနမုထလာလ္ ဝန္ထဝိကာ ရထ္ထာလ္ - ဝိနဲယိရန္တုင္
ကာတ္တိ အထနာရ္ ပိရပ္ပာက္ကိက္ ကဲက္ေကာ့န္တုမ္
မီတ္တရိဝု ကာတ္တုမ္ ဝိနဲေပာရ္ရိ - နာတ္တုကိန္ရ
ေအ့ပ္ပိရပ္ပုမ္ မုရ္ေစ့ယ္ အိရုဝိနဲယာလ္ နိစ္စယိထ္ထုပ္
ေပာ့ရ္ပုတဲယ ထန္ထဲထာယ္ ေပာကထ္ထုတ္ - ကရ္ပ္ပမာယ္ပ္
ပုလ္လိရ္ ပနိေပာရ္ ပုကုန္ထိဝလဲက္ ကုတ္ပတုင္ကာလ္ 15
ေအ့လ္လဲပ္ ပတာအုထရထ္ ထီန္တိယထီပ္ - ပလ္ဝကဲယာလ္
အင္ေက ကိတန္ထ အနာထိယုယိရ္ ထမ္ပစိယာလ္
ေအ့င္ေကနု မာက ေအ့တုက္ကုေမ့န - ေဝ့င္ကုမ္ပိက္
ကာယက္ ကရုက္ကုလိယိရ္ ကာထ္ထိရုန္ထုင္ ကာမိယထ္ထုက္
ေကယက္ကဲ ကာလ္မုထလာယ္ ေအ့ဝ္ဝုရုပ္ပုမ္ - အာစရေဝ
ေစ့ယ္ထု ထိရုထ္ထိပ္ပိန္ ပိေယာကိရုထ္ထိ မုန္ပုက္က
ဝဲယဝလိ ေယေကာ့န္ တနဲကိန္ရ - ေပာ့ယ္ယာထ
ဝလ္လပေမ ေပာရ္ရိယမ္ မာယက္ကာလ္ ထာန္မရဲပ္ပ
နလ္လ အရိေဝာ့လိန္ထု နန္ကုထီ - ေထာ့လ္လဲယုရာ
အက္ကာလန္ ထန္နိလ္ ပစိယဲယရိ ဝိထ္ထလုဝိထ္(ထု) 20
အုက္ကာဝိ ေစာရထ္ထာယ္ အုလ္နတုင္ကိ - မိက္ေကာင္ကုည္
စိန္ထဲ အုရုက မုလဲယုရုကုန္ ထီည္စုဝဲပ္ပာလ္
ဝန္ထုမတုပ္ ပက္ကန္တု ဝာလ္န္ထိရုပ္ပပ္ - ပန္ထိထ္ထ
ပာစပ္ ေပ့ရုင္ကယိရ္ရာရ္ ပလ္လုယိရုမ္ ပာလိက္က
ေနစထ္ထဲ ဝဲထ္ထ ေန့ရိေပာရ္ရိ - အာစရ္ရ
ပာလဲပ္ ပစုမ္ပထထ္ထုမ္ ပာလနာမ္ အပ္ပထထ္ထုမ္
နာလုက္ကု နာတ္စကလ ညာနထ္ထု - မူလ္ဝိထ္ထုက္
ေကာ့န္တာလ အာလက္ ကရုဝိေကာ့တုထ္ ေထာ့က္ကနိန္ရု
ပန္တာရိ ယာန ပတိေပာရ္ရိ - ထန္တာထ
ပုန္ပုလာလ္ ေပာရ္ထ္ထ ပုလုက္ကုရမ္ပဲ မာမနဲယိလ္ 25
အန္ပုေစရ္ ကိန္ရနကတ္ တဲန္ထာက္ကိ - မုန္ပုလ္လ
အုန္မဲ နိလဲမဲ ေအာ့ရုကာလ္ အကလာထု
ထိန္မဲ မလထ္ထာရ္ စိရဲယာက္ကိက္ - ကန္မရဲထ္ထု
မူလအရုင္ ကတ္တိလ္အုယိရ္ မူတမာယ္ အုတ္ကိတပ္ပက္
ကာလ နိယထိ ယထုကာတ္တိ - ေမေလာင္ကု
မုန္ထိဝိယန္ ကတ္တိလ္အုယိရ္ ေစရ္ထ္ထုက္ ကလဲဝိထ္ထဲ
ယန္ထ အရာက မဝဲမုန္ပု - ထန္ထ
ေထာ့လိလရိ ဝိစ္စဲ ထုနဲယာက မာနိန္
ေအ့လိလုတဲယ မုက္ကုနမုမ္ ေအ့ယ္ထိ - မရုေလာတု
မန္နုမ္ အိထယထ္ထိရ္ စိထ္ထထ္ထာရ္ ကန္တေပာ့ရုလ္ 30
အိန္န ေပာ့ရုေလ့န္ ရိယမ္ပေဝာ့န္နာ - အန္နိလဲေပာယ္က္
ကန္တဝိယန္ ကတ္တိရ္ ကရုဝိကလ္အီ ရဲန္ေထာ့လိယက္
ေကာ့န္တုနိယ မိထ္ထရ္ရဲ နာတ္ေကာ့တုပ္ပပ္ - ပန္တဲ
အိရုဝိနဲယာလ္ မုန္ပုလ္လ အိန္ပထ္ထုန္ ပင္ကလ္
မရုဝုမ္ဝကဲ အင္ေက မရုဝိ - အုရုဝုတန္နိန္(ရု)
ေအာင္ကု နုထလာယ ေအာလက္က မန္တပထ္ထိရ္
ေပာင္ကရုဝိ ေယ့လ္လာမ္ ပုကုန္ထီန္တိ - နီင္ကာထ
မုန္နဲ မလထ္ထိရုလုလ္ မူတာ ဝကဲယကထ္ထုတ္
တုန္နုမ္အိရုလ္ နီက္ကုည္ စုတေရေပာလ္ - အန္နိလဲေယ
စူက္ကည္ စုတရုရုဝိရ္ ေပ့ယ္ထု ေထာ့လိရ္ကုရိယ 35
ရာက္ကိပ္ ပနိထ္ထ အရမ္ေပာရ္ရိ - ေဝတ္ကဲမိကုမ္
အုန္တိပ္ ေပာ့ရုတ္တာလ္ ေအာ့ရုကာလ္ အဝိယာထု
မန္တိေအ့ရိ ယုမ္ေပ့ရုန္ထီ မာရ္ရုထရ္ကုထ္ - ထိန္တိရလ္ေစရ္
ဝလ္လာရ္ကလ္ ဝလ္လ ဝကဲယာရ္ ေရာ့လိလ္ပုရိထ
ေလ့လ္လာမ္ အုတေန ေအာ့ရုင္ကိစဲန္ထု - ေစာ့လ္ကာလဲ
မုတ္တာမရ္ ေစ့ယ္ဝိနဲက္ကု မုရ္ေစ့ယ္ဝိနဲက္ ကုည္ေစ့လဝု
ပတ္ေတာလဲ ထီတ္တုမ္ ပတိေပာရ္ရိ - နတ္ေတာင္ကုမ္
အိန္နိလဲမဲ မာနုတရုက္ ေကယန္ရိ ေအ့န္နိလာ
မန္နုယိရ္က္ကုမ္ အိန္ထ ဝလက္ေကယာယ္ - မုန္နုတဲယ
နာလ္နာလ္ ဝရဲယိလ္ အုတလ္ပိရိထ္ထု နလ္ဝိနဲက္ကန္ 40
ဝာနာလိန္ မာလာယ္ အယနာကိ - နီလ္နာကရ္
ဝာနာတရ္ ေကာမုထလာယ္ ဝန္ထ ေပ့ရုမ္ပထထ္ထု
နာနာ ဝိထထ္ထာလ္ နလမ္ေပ့ရုနာလ္ - ထာန္မာလ
ေဝ့ရ္ရိက္ ကတုန္ထူထရ္ ေဝကထ္ ထုတန္ဝန္ထု
ပရ္ရိထ္ထမ္ ေဝ့င္ကုရုဝိန္ ပာရ္ကာတ္တ - အိရ္ရဲက္ကုမ္
အိလ္လဲေယာ ပာဝိ ပိရဝာမဲ ေအ့န္ေရ့တုထ္ထု
နလ္လေထာရ္ အိန္ေစာ့လ္ နတုဝာကစ္ - ေစာ့လ္လိအိဝရ္
ေစ့ယ္ထိက္ကုထ္ ထက္က ေစ့ယလုရုထ္ထု ဝီရ္ေအ့န္ရု
ေဝ့ယ္ထုရ္ ရုရဲက္က ဝိတဲေကာ့န္တု - မဲယလ္ထရုည္
ေစ့က္ကိ နိတဲထ္ထိရိထ္ထုန္ ထီဝာယိ လိတ္ေတ့ရိထ္ထုန္ 45
ထက္ကေန့ရုပ္ ပုထ္ထူန္ ထလုဝုဝိထ္ထုမ္ - မိက္ေကာင္ကု
နာရာစင္ ကာယ္စ္စိစ္ ေစ့ဝိမတုထ္ထုမ္ နာအရိန္ထုမ္
အီရာအုန္ အူနဲထ္ထိန္ ေအ့န္ရတိထ္ထုမ္ - ေပရာမလ္
အင္ကာလ္ နရကထ္ ထလုထ္ထုဝိထ္ထုမ္ ပိန္နုန္ထမ္
ေဝ့င္ေကာပမ္ မာရာထ ေဝတ္ကဲယရာယ္ - အိင္ေကာ့ရုနာလ္
ေအ့န္နိမုထရ္ ကာနာထ အိန္နရ္ ကတုနရကမ္
ပန္ေန့တုနာတ္ ေစ့လ္လုမ္ ပနိေကာ့န္တု - မုန္နာတိက္
ကန္တု ကတန္ကလိထ္ထလ္ ကာရိယမာမ္ ေအ့န္ေရ့န္နိက္
ေကာ့န္တုဝရု ေနာယိန္ ကုရိပ္ပရိဝာရ္ - မန္ေတ့ရိယိရ္
ကာယ္စ္စိစ္ စုတဝရုက္ကက္ ကန္နုရိက္က နန္နိထိယမ္ 50
အီယ္ထ္ထုထ္ထာယ္ ထန္ထဲထမရ္ အိန္ပုရုထလ္ - ဝာယ္ထ္ထေန့ရိ
ေအာတိယေထ ရိန္ကီလ္ အုယိရ္ေပာန ကန္ရာေလ
နီတုေပ့ရုမ္ ပာဝမ္ အိန္ေရ နီင္ကုေမ့န - နာတိထ္ထန္
မဲန္ထနဲယုမ္ အူရ္န္ေထာန္ ဝလက္ေက ဝလက္ကာက
နည္စနဲယ စိန္ထဲ နမန္ထူထရ္ - ေဝ့ည္စိနထ္ထာလ္
အလ္လ လုရုထ္ထုမ္ အရုနရကင္ ကန္တုနိရ္က
ဝလ္လ ကရုနဲ မရမ္ေပာရ္ရိ - ပလ္လုယိရ္က္ကုမ္
အိန္န ဝကဲယာလ္ အိရုဝိနဲက္ကန္ နိန္ရရုထ္ထိ
မုန္နဲမုထ ေလ့န္န မုထလိလ္ေလာန္ - နလ္ဝိနဲက္ကန္
ေအ့လ္လာ အုလကုမ္ ေအ့တုပ္ပုန္ ေတ့တုပ္ပုန္တု 55
ေစ့လ္ကာလမ္ ပိန္နရကည္ ေစရာေမ - နလ္လေန့ရိ
ေအ့ယ္ထုဝေထာရ္ ကာလမ္ထန္ အန္ပရဲက္ကန္ တိန္ပုရုထလ္
အုယ္ယုမ္ ေန့ရိစိရိေထ အုန္တာက္ကိပ္ - ပဲယေဝ
မတ္တာယ္ မလရာယ္ ဝရုနာလိလ္ မုန္နဲနာလ္
ေမာ့တ္တာယ္ အုရုဝာမ္ မုရဲေပာလက္ - ကိတ္တိယေထာရ္
နလ္လ ပိရပ္ပိရ္ ပိရပ္ပိထ္ထု နာတုမ္ဝိနဲ
ေအ့လ္လဲ ယိရန္တုမ္ အိတဲေယာ့ပ္ပိရ္ - ပလ္ပိရဝိ
အထ္ထမထိ လန္ေရာ အလေဝ့န္ရု ပာရ္ထ္ထိရုန္ထု
စထ္ထိ ပထိက္ကုမ္ ထရမ္ေပာရ္ရိ - မုထ္ထိထရု
နန္ေန့ရိဝိည္ ညာနကလရ္ နာတုမလမ္ ေအာ့န္ရိနဲယုမ္ 60
အန္နိလဲေယ အုလ္နိန္ ရရုထ္ထရုလိပ္ - ပိန္အန္ပု
ေမဝာ ဝိလင္ကုမ္ ပိရလယာ ကလရုက္ကုထ္
ေထဝာယ္ မလကန္မန္ ထီရ္ထ္ထရုလိပ္ - ပူဝလယန္
ထန္နိန္ရု နီင္ကာစ္ စကလရ္က္ ကဝရ္ေပာလ
မုန္နိန္ရု မုမ္မလန္ထီရ္ထ္ ထာတ္ေကာ့လ္ကဲ - အန္နဝနုက္
ကာထိကုန မာထလိနာလ္ အာတုန္ ထိရုထ္ေထာ့လိလုည္
ေစာထိ မနိမိတရ္ရုစ္ စုန္ထရမုမ္ - ပာထိယာမ္
ပစ္စဲ ယိတမုမ္ ပဝလထ္ ထိရုစ္စတဲေမလ္
ဝဲစ္စ နထိယုမ္ မထိက္ေကာ့လုန္ထုမ္ အစ္စမရ
အာတုမ္ အရဝုမ္ အလကာရ္ ထိရုနုထလ္ေမလ္ 65
နီတုရုဝ ဝန္နိ ေန့တုင္ကန္နုင္ - ေကတိလယင္
ကူတ္တုန္ ထမရုကမုင္ ေကာလ ေအ့ရိယကလုမ္
ပူတ္တရဝက္ ကစ္စုမ္ ပုလိယထလုမ္ - ဝီတ္တိန္ပ
ေဝ့လ္လထ္ ထလုထ္ထိ ဝိတုန္ထာလိ နုမ္အတိယာရ္
အုလ္လထ္ထိ နုမ္ပိရိယာ ေအာ့န္စိလမ္ပုမ္ - ကလ္လဝိနဲ
ေဝ့န္ရု ပိရပ္ပရုက္ကစ္ စာထ္ထိယဝီ ရက္ကလလုမ္
ေအာ့န္ရုမ္အုရုထ္ ေထာန္ရာမလ္ အုလ္လတက္ကိ - ေအ့န္ရုမ္
အိရဝာထ အိန္ပထ္ ေထ့မဲအိရုထ္ထ ေဝန္တိပ္
ပိရဝာ အိန္ပထ္ ေထ့မဲအိရုထ္ထ ေဝန္တိပ္
ပိရဝာ မုထလ္ဝန္ ပိရန္ထု - နရဝာရုန္
ထာရုလာ ဝုမ္ပုယထ္ထုစ္ စမ္ပန္ထ နာထေန့န္ရု 70
ေပရိလာ နာထန္ေအာ့ရု ေပရ္ပုနဲန္ထု - ပာေရာရ္ထမ္
အုန္တိ အုရက္ကမ္ ပယမ္အိန္ပမ္ ေအာ့ထ္ေထာ့လုကိက္
ေကာ့န္တု မကိလ္န္ထ ကုနမ္ေပာရ္ရိ - မိန္တာယ
အာရု စမယပ္ ေပာ့ရုလုမ္အရိ ဝိထ္ထဝရ္ရိရ္
ေပရိန္မဲ ေအ့င္ကလုက္ေက ေပရာက္ကိထ္ - ေထရာထ
စိထ္ထန္ ေထ့လိယထ္ ထိရုေမနိ ေကာ့န္တုဝရုမ္
အထ္ထကဲမဲ ထာေန အမဲယာမလ္ - ဝိထ္ထကမာည္
စဲဝ ေန့ရိယိရ္ စမယ မုထလာက
ေအ့ယ္ထုမ္ အပိေတကမ္ ေအ့ယ္ထုဝိထ္ထုစ္ - ေစ့ယ္ယထိရုက္
ကန္နရုလာလ္ ေနာက္ကိက္ ကတိယပိရပ္ ပာရ္ပတ္တ 75
ပုန္နုမ္ အိရုဝိနဲယုမ္ ေပာယ္အကလ - ဝန္နမလရ္က္
ကဲထ္ထလထ္ထဲ ဝဲထ္ထရုလိက္ ကလ္လာယ ေန့ည္စုရုက္ကိ
ေမ့ယ္ထ္ထကဲမဲ ေယ့လ္လာမ္ ဝိရိထ္ေထာထိ - ေအာ့ထ္ေထာ့လုကုမ္
ေစန္အာရ္ အိရုလ္ဝတိဝုမ္ ေစ့င္ကထိေရာန္ ပာလ္နိရ္ပက္
ကာနာ ေထာ့လိယုမ္ ကနက္ေကေပာလ္ - အာနဝထ္ထိန္
အာထိ ကုရဲယာမလ္ ေအ့န္ပာလ္ အနုကာမလ္
နီထိ နိရုထ္ထုမ္ နိလဲေပာရ္ရိ - ေမထက္ေကာရ္
ေစ့ယ္ယုည္ စရိယဲ ထိကလ္ကိရိယာ ေယာကထ္ထာလ္
ေအ့ယ္ထုည္စီရ္ မုထ္ထိပထမ္ ေအ့ယ္ထုဝိထ္ထု - ေမ့ယ္ယန္ပာရ္
ကာနထ္ ထကုဝာရ္ကလ္ ကန္တာလ္ ထမဲပ္ပိန္ပု 80
နာနထ္ ထကုမ္ညာန နန္ေန့ရိယဲ - ဝီေန
ေအ့နက္ကုထ္ ထရေဝန္တိ ေအ့လ္လာပ္ ေပာ့ရုတ္ကုမ္
မနက္ကုမ္ မလရယန္မာလ္ ဝာေနာရ္ - နိနဲပ္ပိနုက္ကုန္
ထူရမ္ေပာ ေလယနိယ စုန္ထရထ္ထာလ္ ေအ့န္ထလဲေမလ္
အာရုမ္ ပတိထန္ ထရုလ္ေစ့ယ္ထ - ေပရာလန္
ထန္ထေပာ့ရုလ္ ေအေထ့န္နိလ္ ထာန္ေဝရု နာန္ေဝရာယ္
ဝန္ထု ပုနရာ ဝလက္ကာက္ကိ - မုန္ထိေအ့န္ရန္
အုလ္လမ္ေအ့န္ရုမ္ နီင္ကာ ေထာ့လိထ္ထိရုန္ထု ေထာန္ရိနိရ္ကုင္
ကလ္လမ္အိန္ရု ကာတ္တုမ္ ကလလ္ေပာရ္ရိ - ဝလ္လမဲယာလ္
ထန္နဲထ္ ေထ့ရိဝိထ္ထုထ္ ထန္ရာလိ နုတ္ကိတန္ထ 85
ေအ့န္နဲထ္ ေထ့ရိဝိထ္ထ ေအ့လ္လဲယိန္ကန္ - မိန္အာရုမ္
ဝန္နမ္ အုရုဝမ္ မရုဝုင္ ကုနမယက္ကမ္
ေအ့န္နုင္ ကလဲကာလမ္ ေအ့ပ္ေပာ့ရုလုမ္ - မုန္နမ္ေအ့နက္(ကု)
အိလ္လာမဲ ကာတ္တိပ္ပိန္ ေပ့ယ္ထိယဝာ ကာတ္တိအိနိစ္
ေစ့လ္လာမဲ ကာတ္တုည္ ေစ့ယလ္ေပာရ္ရိ - ေအ့လ္လာမ္ေပာယ္ထ္
ထမ္မဲထ္ ေထ့လိန္ထာရာယ္ထ္ ထာေမ ေပာ့ရုလာကိ
ေအ့မ္မဲပ္ ပုရင္ကူရိ အိန္ပုရ္ရုစ္ - ေစ့မ္မဲ
အဝိကာရမ္ ေပစုမ္ အကမ္ပိရမက္ ကာရရ္
ေဝ့လိယာမ္ အိရုလိလ္ ဝိတာေထ - ေအာ့လိယာယ္နီ
နိန္ရ နိလဲေယ နိကလ္ထ္ထိ ေအာ့ရုေပာ့ရုလ္ေဝ 90
ရိန္ရိ ယမဲယာမဲ ေအ့တုထ္ေထာထိ - ေအာ့န္ရာကစ္
စာထိထ္ထုထ္ ထမ္မဲစ္ စိဝမာက္ကိ အိပ္ပိရဝိပ္
ေပထန္ ထနိလ္အိန္ပပ္ ေပထမုရာပ္ - ပာထကေရာ(တု)
ေအကမာယ္ပ္ ေပာကာမလ္ ေအ့ဝ္ဝိတထ္ထုင္ ကာတ္စိထန္ထု
ေပာကမာမ္ ေပာ့ရ္ရာလိ နုတ္ပုနရ္ထ္ထိ - အာထိယုတန္
နိရ္က အလိယာ နိလဲအိထုေဝ ေအ့န္ရရုလိ
ေအာ့က္က ဝိယာပကန္ထန္ နုတ္ကာတ္တိ - မိက္ေကာင္ကုမ္
အာနန္ထ မာက္ကတလိလ္ အာရာ အမုထလိထ္ထုထ္
ထာန္ဝန္ထု ေစ့ယ္ယုန္ ထကုထိယိနာလ္ - အူန္အုယိရ္ထာန္
မုန္ကန္တ ကာလထ္ထုမ္ နီင္ကာထ မုန္ေနာနဲ 95
ေအ့န္ေကာ့န္တု ေပာရ္ရိစဲပ္ေပန္ ယာန္


Open the Burmese Section in a New Tab
プーマニ・ヌ ナーニ・ムカタ・トーニ・ プタ・テーリリ・ アーニ・カヴァリ・コーニ・
マーマニ・ヌ チョーティ マニマーリ・パニ・ - ナーマニ・ヌミ・
ヴェータミ・ヴェー ターニ・タミ・ ヴィラク・カニ・セヤ・ ヴィニ・トゥヴタニ・
ナータミ・ナー ターニ・タミ・ ナトゥヴェータミ・ - ポータタ・ターリ・
アーマラヴミ・ テータ アラヴィラニ・タ アピ・パーリイシ・
セーマ オリエヴァルニ・ テールミ・ヴァカイ - マーマニチューリ・
マニ・ルリ・ ニリイニ・トゥ ピラヴィ ヴァラク・カルク・カ
ニニ・ラ ニルタ・タ ニリイポーリ・リ - クニ・ラータ
パリ・ルヤリ・ヴェヴ・ ヴェール パタイタ・トゥミ・ アヴイカータ・トゥミ・ 5
エリ・リイ イリイピ・ポリヤ ヴィタ・トゥヴイタ・トゥニ・ - トリ・リイユルミ・
アニ・タミ・ アティナトゥヴェニ・ レニ・ナ アラヴィラニ・トゥ
ヴァニ・タ ペリヤ ヴァリポーリ・リ - ムニ・トゥリ・ラ
ネリ・ルク・ クミタヴィトゥ ニートゥセミ・ピリ・ カーリタムニ・
トリ・リイク・ カタリ・トーニ・ラタ・ トーニ・ラヴァルミ・ - エリ・ラーミ・
オルプタイヤ ヨピ・パーヤ・タ・ターニ・ ウリ・ラヴァー ルニ・ターヤ・
アルヴァマーヤ・ エヴ・ヴヤルミ・ アーリ・タ・テー - ウルヴタイヤ
マーマニヤイ ウリ・ラタク・クミ・ マーナーカミ・ ヴァニ・ニタニイタ・
ターニ・アタク・クニ・ カータ・タタ・ タクティユミ・ポーリ・ - ニャーナタ・ティニ・
カニ・ナイ マリイタ・タ カティヤトリ ラーナヴァタ・ターリ・ 10
エニ・ヌニ・ セヤリ・マーニ・タ エヴ・ヴヤリ・ク・クミ・ - ウリ・ナーティク・
カタ・プラナーリ・ カーナーリ・タミ・ カイク・コトゥタ・タ コーレーポーリ・
ポリ・プタイヤ マーヤイピ・ プナリ・ピ・ピニ・カニ・ - ムリ・パーリ・
タヌカラナ ムミ・プヴァナ ムニ・タニ・ タヴァリ・ラーリ・
マナムタラーリ・ ヴァニ・タヴィカー ラタ・ターリ・ - ヴィニイヤラニ・トゥニ・
カータ・ティ アタナーリ・ ピラピ・パーク・キク・ カイク・コニ・トゥミ・
ミータ・タリヴ カータ・トゥミ・ ヴィニイポーリ・リ - ナータ・トゥキニ・ラ
エピ・ピラピ・プミ・ ムリ・セヤ・ イルヴィニイヤーリ・ ニシ・サヤタ・トゥピ・
ポリ・プタイヤ タニ・タイターヤ・ ポーカタ・トゥタ・ - カリ・ピ・パマーヤ・ピ・
プリ・リリ・ パニポーリ・ プクニ・ティヴァリイク・ クタ・パトゥニ・カーリ・ 15
エリ・リイピ・ パターウタラタ・ ティーニ・ティヤティーピ・ - パリ・ヴァカイヤーリ・
アニ・ケー キタニ・タ アナーティユヤリ・ タミ・パチヤーリ・
エニ・ケーヌ マーカ エトゥク・クメナ - ヴェニ・クミ・ピク・
カーヤク・ カルク・クリヤリ・ カータ・ティルニ・トゥニ・ カーミヤタ・トゥク・
ケーヤク・カイ カーリ・ムタラーヤ・ エヴ・ヴルピ・プミ・ - アーサラヴェー
セヤ・トゥ ティルタ・ティピ・ピニ・ ピョーキルタ・ティ ムニ・プク・カ
ヴイヤヴァリ ヤエコニ・ タナイキニ・ラ - ポヤ・ヤータ
ヴァリ・ラパメー ポーリ・リヤミ・ マーヤク・カーリ・ ターニ・マリイピ・パ
ナリ・ラ アリヴォリニ・トゥ ナニ・クティー - トリ・リイユラー
アク・カーラニ・ タニ・ニリ・ パチヤイヤリ ヴィタ・タルヴィタ・(トゥ) 20
ウク・カーヴィ チョーラタ・ターヤ・ ウリ・ナトゥニ・キ - ミク・コーニ・クニ・
チニ・タイ ウルカ ムリイユルクニ・ ティーニ・チュヴイピ・パーリ・
ヴァニ・トゥマトゥピ・ パク・カニ・トゥ ヴァーリ・ニ・ティルピ・パピ・ - パニ・ティタ・タ
パーサピ・ ペルニ・カヤリ・ラーリ・ パリ・ルヤルミ・ パーリク・カ
ネーサタ・タイ ヴイタ・タ ネリポーリ・リ - アーサリ・ラ
パーリイピ・ パチュミ・パタタ・トゥミ・ パーラナーミ・ アピ・パタタ・トゥミ・
ナールク・ク ナータ・サカラ ニャーナタ・トゥ - ムーリ・ヴィタ・トゥク・
コニ・ターラ アーラク・ カルヴィコトゥタ・ トク・カニニ・ル
パニ・ターリ ヤーナ パティポーリ・リ - タニ・タータ
プニ・プラーリ・ ポーリ・タ・タ プルク・クラミ・パイ マーマニイヤリ・ 25
アニ・プセーリ・ キニ・ラナカタ・ タイニ・ターク・キ - ムニ・プリ・ラ
ウニ・マイ ニリイマイ オルカーリ・ アカラートゥ
ティニ・マイ マラタ・ターリ・ チリイヤーク・キク・ - カニ・マリイタ・トゥ
ムーラアルニ・ カタ・ティリ・ウヤリ・ ムータマーヤ・ ウタ・キタピ・パク・
カーラ ニヤティ ヤトゥカータ・ティ - メーローニ・ク
ムニ・ティヴィヤニ・ カタ・ティリ・ウヤリ・ セーリ・タ・トゥク・ カリイヴィタ・タイ
ヤニ・タ アラーカ マヴイムニ・プ - タニ・タ
トリラリ ヴィシ・サイ トゥナイヤーカ マーニニ・
エリルタイヤ ムク・クナムミ・ エヤ・ティ - マルロートゥ
マニ・ヌミ・ イタヤタ・ティリ・ チタ・タタ・ターリ・ カニ・タポルリ・ 30
イニ・ナ ポルレニ・ リヤミ・パヴォニ・ナー - アニ・ニリイポーヤ・ク・
カニ・タヴィヤニ・ カタ・ティリ・ カルヴィカリ・イー リイニ・トリヤク・
コニ・トゥニヤ ミタ・タリ・リイ ナータ・コトゥピ・パピ・ - パニ・タイ
イルヴィニイヤーリ・ ムニ・プリ・ラ イニ・パタ・トゥニ・ パニ・カリ・
マルヴミ・ヴァカイ アニ・ケー マルヴィ - ウルヴタニ・ニニ・(ル)
オーニ・ク ヌタラーヤ オーラク・カ マニ・タパタ・ティリ・
ポーニ・カルヴィ イェリ・ラーミ・ プクニ・ティーニ・ティ - ニーニ・カータ
ムニ・ニイ マラタ・ティルルリ・ ムーター ヴァカイヤカタ・トゥタ・
トゥニ・ヌミ・イルリ・ ニーク・クニ・ チュタレーポーリ・ - アニ・ニリイヤエ
チューク・カニ・ チュタルルヴィリ・ ペヤ・トゥ トリリ・クリヤ 35
ラーク・キピ・ パニタ・タ アラミ・ポーリ・リ - ヴェータ・カイミクミ・
ウニ・ティピ・ ポルタ・ターリ・ オルカーリ・ アヴィヤートゥ
マニ・ティエリ ユミ・ペルニ・ティー マーリ・ルタリ・クタ・ - ティニ・ティラリ・セーリ・
ヴァリ・ラーリ・カリ・ ヴァリ・ラ ヴァカイヤーリ・ ロリリ・プリタ
レリ・ラーミ・ ウタネー オルニ・キサイニ・トゥ - チョリ・カーリイ
ムタ・ターマリ・ セヤ・ヴィニイク・ク ムリ・セヤ・ヴィニイク・ クニ・セラヴ
パタ・トーリイ ティータ・トゥミ・ パティポーリ・リ - ナタ・トーニ・クミ・
イニ・ニリイマイ マーヌタルク・ ケーヤニ・リ エニ・ニラー
マニ・ヌヤリ・ク・クミ・ イニ・タ ヴァラク・ケーヤーヤ・ - ムニ・ヌタイヤ
ナーリ・ナーリ・ ヴァリイヤリ・ ウタリ・ピリタ・トゥ ナリ・ヴィニイク・カニ・ 40
ヴァーナーリニ・ マーラーヤ・ アヤナーキ - ニーリ・ナーカリ・
ヴァーナータリ・ コームタラーヤ・ ヴァニ・タ ペルミ・パタタ・トゥ
ナーナー ヴィタタ・ターリ・ ナラミ・ペルナーリ・ - ターニ・マーラ
ヴェリ・リク・ カトゥニ・トゥータリ・ ヴェーカタ・ トゥタニ・ヴァニ・トゥ
パリ・リタ・タミ・ ヴェニ・クルヴィニ・ パーリ・カータ・タ - イリ・リイク・クミ・
イリ・リイョー パーヴィ ピラヴァーマイ エニ・レトゥタ・トゥ
ナリ・ラトーリ・ イニ・チョリ・ ナトゥヴァーカシ・ - チョリ・リイヴァリ・
セヤ・ティク・クタ・ タク・カ セヤルルタ・トゥ ヴィーリ・エニ・ル
ヴェヤ・トゥリ・ ルリイク・カ ヴィタイコニ・トゥ - マイヤリ・タルニ・
セク・キ ニタイタ・ティリタ・トゥニ・ ティーヴァーヤ リタ・テリタ・トゥニ・ 45
タク・カネルピ・ プタ・トゥーニ・ タルヴヴィタ・トゥミ・ - ミク・コーニ・ク
ナーラーサニ・ カーヤ・シ・チシ・ セヴィマトゥタ・トゥミ・ ナーアリニ・トゥミ・
イーラーウニ・ ウーニイタ・ティニ・ エニ・ラティタ・トゥミ・ - ペーラーマリ・
アニ・カーリ・ ナラカタ・ タルタ・トゥヴィタ・トゥミ・ ピニ・ヌニ・タミ・
ヴェニ・コーパミ・ マーラータ ヴェータ・カイヤラーヤ・ - イニ・コルナーリ・
エニ・ニムタリ・ カーナータ イニ・ナリ・ カトゥナラカミ・
パニ・ネトゥナータ・ セリ・ルミ・ パニコニ・トゥ - ムニ・ナーティク・
カニ・トゥ カタニ・カリタ・タリ・ カーリヤマーミ・ エニ・レニ・ニク・
コニ・トゥヴァル ノーヤニ・ クリピ・パリヴァーリ・ - マニ・テリヤリ・
カーヤ・シ・チシ・ チュタヴァルク・カク・ カニ・ヌリク・カ ナニ・ニティヤミ・ 50
イーヤ・タ・トゥタ・ターヤ・ タニ・タイタマリ・ イニ・プルタリ・ - ヴァーヤ・タ・タネリ
オーティヤテー リニ・キーリ・ ウヤリ・ポーナ カニ・ラーレー
ニートゥペルミ・ パーヴァミ・ イニ・レー ニーニ・クメナ - ナーティタ・タニ・
マイニ・タニイユミ・ ウーリ・ニ・トーニ・ ヴァラク・ケー ヴァラク・カーカ
ナニ・サニイヤ チニ・タイ ナマニ・トゥータリ・ - ヴェニ・チナタ・ターリ・
アリ・ラ ルルタ・トゥミ・ アルナラカニ・ カニ・トゥニリ・カ
ヴァリ・ラ カルナイ マラミ・ポーリ・リ - パリ・ルヤリ・ク・クミ・
イニ・ナ ヴァカイヤーリ・ イルヴィニイク・カニ・ ニニ・ラルタ・ティ
ムニ・ニイムタ レニ・ナ ムタリリ・ローニ・ - ナリ・ヴィニイク・カニ・
エリ・ラー ウラクミ・ エトゥピ・プニ・ テトゥピ・プニ・トゥ 55
セリ・カーラミ・ ピニ・ナラカニ・ セーラーメー - ナリ・ラネリ
エヤ・トゥヴァトーリ・ カーラミ・タニ・ アニ・パリイク・カニ・ ティニ・プルタリ・
ウヤ・ユミ・ ネリチリテー ウニ・ターク・キピ・ - パイヤヴェー
マタ・ターヤ・ マララーヤ・ ヴァルナーリリ・ ムニ・ニイナーリ・
モタ・ターヤ・ ウルヴァーミ・ ムリイポーラク・ - キタ・ティヤトーリ・
ナリ・ラ ピラピ・ピリ・ ピラピ・ピタ・トゥ ナートゥミ・ヴィニイ
エリ・リイ ヤラニ・トゥミ・ イタイヨピ・ピリ・ - パリ・ピラヴィ
アタ・タマティ ラニ・ロー. アラヴェニ・ル パーリ・タ・ティルニ・トゥ
サタ・ティ パティク・クミ・ タラミ・ポーリ・リ - ムタ・ティタル
ナニ・ネリヴィニ・ ニャーナカラリ・ ナートゥマラミ・ オニ・リニイユミ・ 60
アニ・ニリイヤエ ウリ・ニニ・ ラルタ・タルリピ・ - ピニ・アニ・プ
メーヴァー ヴィラニ・クミ・ ピララヤー カラルク・クタ・
テーヴァーヤ・ マラカニ・マニ・ ティーリ・タ・タルリピ・ - プーヴァラヤニ・
タニ・ニニ・ル ニーニ・カーシ・ サカラリ・ク・ カヴァリ・ポーラ
ムニ・ニニ・ル ムミ・マラニ・ティーリ・タ・ タータ・コリ・カイ - アニ・ナヴァヌク・
カーティクナ マータリナーリ・ アートゥニ・ ティルタ・トリルニ・
チョーティ マニミタリ・ルシ・ チュニ・タラムミ・ - パーティヤーミ・
パシ・サイ ヤタムミ・ パヴァラタ・ ティルシ・サタイメーリ・
ヴイシ・サ ナティユミ・ マティク・コルニ・トゥミ・ アシ・サマラ
アートゥミ・ アラヴミ・ アラカーリ・ ティルヌタリ・メーリ・ 65
ニートゥルヴァ ヴァニ・ニ ネトゥニ・カニ・ヌニ・ - ケーティラヤニ・
クータ・トゥニ・ タマルカムニ・ コーラ エリヤカルミ・
プータ・タラヴァク・ カシ・チュミ・ プリヤタルミ・ - ヴィータ・ティニ・パ
ヴェリ・ラタ・ タルタ・ティ ヴィトゥニ・ターリ ヌミ・アティヤーリ・
ウリ・ラタ・ティ ヌミ・ピリヤー オニ・チラミ・プミ・ - カリ・ラヴィニイ
ヴェニ・ル ピラピ・パルク・カシ・ チャタ・ティヤヴィー ラク・カラルミ・
オニ・ルミ・ウルタ・ トーニ・ラーマリ・ ウリ・ラタク・キ - エニ・ルミ・
イラヴァータ イニ・パタ・ テマイイルタ・タ ヴェーニ・ティピ・
ピラヴァー イニ・パタ・ テマイイルタ・タ ヴェーニ・ティピ・
ピラヴァー ムタリ・ヴァニ・ ピラニ・トゥ - ナラヴァールニ・
タールラー ヴミ・プヤタ・トゥシ・ サミ・パニ・タ ナータネニ・ル 70
ペーリラー ナータニ・オル ペーリ・プニイニ・トゥ - パーローリ・タミ・
ウニ・ティ ウラク・カミ・ パヤミ・イニ・パミ・ オタ・トルキク・
コニ・トゥ マキリ・ニ・タ クナミ・ポーリ・リ - ミニ・ターヤ
アール サマヤピ・ ポルルミ・アリ ヴィタ・タヴァリ・リリ・
ペーリニ・マイ エニ・カルク・ケー ペーラーク・キタ・ - テーラータ
チタ・タニ・ テリヤタ・ ティルメーニ コニ・トゥヴァルミ・
アタ・タカイマイ ターネー アマイヤーマリ・ - ヴィタ・タカマーニ・
サイヴァ ネリヤリ・ サマヤ ムタラーカ
エヤ・トゥミ・ アピテーカミ・ エヤ・トゥヴィタ・トゥシ・ - セヤ・ヤティルク・
カニ・ナルラアリ・ ノーク・キク・ カティヤピラピ・ パーリ・パタ・タ 75
プニ・ヌミ・ イルヴィニイユミ・ ポーヤ・アカラ - ヴァニ・ナマラリ・ク・
カイタ・タラタ・タイ ヴイタ・タルリク・ カリ・ラーヤ ネニ・チュルク・キ
メヤ・タ・タカイマイ イェリ・ラーミ・ ヴィリタ・トーティ - オタ・トルクミ・
セーニ・アーリ・ イルリ・ヴァティヴミ・ セニ・カティローニ・ パーリ・ニリ・パク・
カーナー トリユミ・ カナク・ケーポーリ・ - アーナヴァタ・ティニ・
アーティ クリイヤーマリ・ エニ・パーリ・ アヌカーマリ・
ニーティ ニルタ・トゥミ・ ニリイポーリ・リ - メータク・コーリ・
セヤ・ユニ・ サリヤイ ティカリ・キリヤー ョーカタ・ターリ・
エヤ・トゥニ・チーリ・ ムタ・ティパタミ・ エヤ・トゥヴィタ・トゥ - メヤ・ヤニ・パーリ・
カーナタ・ タクヴァーリ・カリ・ カニ・ターリ・ タマイピ・ピニ・プ 80
ナーナタ・ タクミ・ニャーナ ナニ・ネリヤイ - ヴィーネー
エナク・クタ・ タラヴェーニ・ティ エリ・ラーピ・ ポルタ・クミ・
マナク・クミ・ マララヤニ・マーリ・ ヴァーノーリ・ - ニニイピ・ピヌク・クニ・
トゥーラミ・ポー レーヤニヤ チュニ・タラタ・ターリ・ エニ・タリイメーリ・
アールミ・ パティタニ・ タルリ・セヤ・タ - ペーラーラニ・
タニ・タポルリ・ エーテニ・ニリ・ ターニ・ヴェール ナーニ・ヴェーラーヤ・
ヴァニ・トゥ プナラー ヴァラク・カーク・キ - ムニ・ティエニ・ラニ・
ウリ・ラミ・エニ・ルミ・ ニーニ・カー トリタ・ティルニ・トゥ トーニ・リニリ・クニ・
カリ・ラミ・イニ・ル カータ・トゥミ・ カラリ・ポーリ・リ - ヴァリ・ラマイヤーリ・
タニ・ニイタ・ テリヴィタ・トゥタ・ タニ・ラーリ ヌタ・キタニ・タ 85
エニ・ニイタ・ テリヴィタ・タ エリ・リイヤニ・カニ・ - ミニ・アールミ・
ヴァニ・ナミ・ ウルヴァミ・ マルヴニ・ クナマヤク・カミ・
エニ・ヌニ・ カリイカーラミ・ エピ・ポルルミ・ - ムニ・ナミ・エナク・(ク)
イリ・ラーマイ カータ・ティピ・ピニ・ ペヤ・ティヤヴァー カータ・ティイニシ・
セリ・ラーマイ カータ・トゥニ・ セヤリ・ポーリ・リ - エリ・ラーミ・ポーヤ・タ・
タミ・マイタ・ テリニ・ターラーヤ・タ・ ターメー ポルラアキ
エミ・マイピ・ プラニ・クーリ イニ・プリ・ルシ・ - セミ・マイ
アヴィカーラミ・ ペーチュミ・ アカミ・ピラマク・ カーラリ・
ヴェリヤーミ・ イルリリ・ ヴィターテー - オリヤーヤ・ニー
ニニ・ラ ニリイヤエ ニカリ・タ・ティ オルポルリ・ヴェー 90
リニ・リ ヤマイヤーマイ エトゥタ・トーティ - オニ・ラーカシ・
チャティタ・トゥタ・ タミ・マイシ・ チヴァマーク・キ イピ・ピラヴィピ・
ペータニ・ タニリ・イニ・パピ・ ペータムラーピ・ - パータカロー(トゥ)
エーカマーヤ・ピ・ ポーカーマリ・ エヴ・ヴィタタ・トゥニ・ カータ・チタニ・トゥ
ポーカマーミ・ ポリ・ラーリ ヌタ・プナリ・タ・ティ - アーティユタニ・
ニリ・カ アリヤー ニリイイトゥヴェー エニ・ラルリ
オク・カ ヴィヤーパカニ・タニ・ ヌタ・カータ・ティ - ミク・コーニ・クミ・
アーナニ・タ マーク・カタリリ・ アーラー アムタリタ・トゥタ・
ターニ・ヴァニ・トゥ セヤ・ユニ・ タクティヤナーリ・ - ウーニ・ウヤリ・ターニ・
ムニ・カニ・タ カーラタ・トゥミ・ ニーニ・カータ ムニ・ノーニイ 95
エニ・コニ・トゥ ポーリ・リサイピ・ペーニ・ ヤーニ・
Open the Japanese Section in a New Tab
bumannu nanmuhaddon buddelir anggafargon
mamannu sodi manimarban - namannuM
fedamfe dandaM filaggandey findufudan
nadamna dandaM nadufedaM - bodaddal
amalafuM deda alafiranda abbalaid
sema oliefarun derumfahai - mamanisul
mandrul niraindu birafi falaggarugga
nindra nirudda nilaibodri - gundrada
balluyirfef feru badaidduM afaihadduM 5
ellai ilaibboliya fiddufaiddun - dollaiyuruM
andaM adinadufendrenna alafirandu
fanda beriya falibodri - mundudra
nellug gumidafidu niduseMbir galidamun
dollaig gadaldondrad dondrafaruM - ellaM
orubudaiya yobbayddan ullafa runday
arufamay effuyiruM ardde - urufudaiya
mamaniyai ulladagguM manahaM fannidanaid
danadaggung gaddad dahudiyuMbol - nanaddin
gannai maraidda gadiyadoli lanafaddal 10
ennun seyalmanda effuyirgguM - ulnadig
gadbulanar ganardaM gaiggodudda golebor
borbudaiya mayaib bunarbbingan - murbal
danuharana muMbufana mundan dafadral
manamudalal fandafiha raddal - finaiyirandung
gaddi adanar birabbaggig gaiggonduM
middarifu gadduM finaibodri - nadduhindra
ebbirabbuM murdey irufinaiyal niddayiddub
borbudaiya dandaiday bohaddud - garbbamayb
bullir banibor buhundifalaig gudbadunggal 15
ellaib badaudarad dindiyadib - balfahaiyal
angge gidanda anadiyuyir daMbasiyal
enggenu maha eduggumena - fengguMbig
gayag garugguliyir gaddirundung gamiyaddug
geyaggai galmudalay effurubbuM - asarafe
seydu diruddibbin biyohiruddi munbugga
faiyafali yehon danaihindra - boyyada
fallabame bodriyaM mayaggal danmaraibba
nalla arifolindu nangudi - dollaiyura
aggalan dannil basiyaiyari fiddalufid(du) 20
uggafi soradday ulnadunggi - miggonggun
sindai uruha mulaiyuruhun dindufaibbal
fandumadub baggandu falndirubbab - bandidda
basab berunggayidrar balluyiruM baligga
nesaddai faidda neribodri - asadra
balaib basuMbadadduM balanaM abbadadduM
naluggu naddahala nanaddu - mulfiddug
gondala alag garufihodud dogganindru
bandari yana badibodri - dandada
bunbulal bordda bulugguraMbai mamanaiyil 25
anbuser gindranahad daindaggi - munbulla
unmai nilaimai oruhal ahaladu
dinmai maladdar siraiyaggig - ganmaraiddu
mulaarung gaddiluyir mudamay udgidabbag
gala niyadi yaduhaddi - melonggu
mundifiyan gaddiluyir serddug galaifiddai
yanda araha mafaimunbu - danda
dolilari fiddai dunaiyaha manin
eliludaiya muggunamuM eydi - marulodu
mannuM idayaddir siddaddar gandaborul 30
inna borulendriyaMbafonna - annilaiboyg
gandafiyan gaddir garufihali raindoliyag
gonduniya middadrai nadgodubbab - bandai
irufinaiyal munbulla inbaddun banggal
marufumfahai angge marufi - urufudannin(ru)
onggu nudalaya olagga mandabaddir
bonggarufi yellaM buhundindi - ninggada
munnai maladdirulul muda fahaiyahaddud
dunnumirul niggun sudarebol - annilaiye
suggan sudarurufir beydu dolirguriya 35
raggib banidda araMbodri - fedgaimihuM
undib boruddal oruhal afiyadu
mandieri yuMberundi madrudargud - dindiralser
fallargal falla fahaiyadrolilburida
lellaM udane orunggisaindu - solgalai
muddamar seyfinaiggu murdeyfinaig gundelafu
baddolai didduM badibodri - naddongguM
innilaimai manudarug geyandri ennila
mannuyirgguM inda falaggeyay - munnudaiya
nalnal faraiyil udalbiriddu nalfinaiggan 40
fanalin malay ayanahi - nilnahar
fanadar gomudalay fanda beruMbadaddu
nana fidaddal nalaMberunal - danmala
fedrig gadundudar fehad dudanfandu
badriddaM fenggurufin bargadda - idraigguM
illaiyo bafi birafamai endreduddu
nallador indol nadufahad - solliifar
seydiggud dagga seyaluruddu firendru
feydudruraigga fidaihondu - maiyaldarun
seggi nidaiddiriddun difayi lidderiddun 45
dagganerub buddun dalufufidduM - miggonggu
narasang gayddid defimadudduM naarinduM
iraun unaiddin endradidduM - beramal
anggal narahad daluddufidduM binnundaM
fenggobaM marada fedgaiyaray - inggorunal
ennimudar ganada innar gadunarahaM
bannedunad selluM banihondu - munnadig
gandu gadangaliddal gariyamaM endrennig
gondufaru noyin guribbarifar - manderiyir
gayddid dudafaruggag gannurigga nannidiyaM 50
iyddudday dandaidamar inburudal - fayddaneri
odiyade ringil uyirbona gandrale
niduberuM bafaM indre ninggumena - nadiddan
maindanaiyuM urndon falagge falaggaha
nandanaiya sindai namandudar - fendinaddal
alla lurudduM arunarahang gandunirga
falla garunai maraMbodri - balluyirgguM
inna fahaiyal irufinaiggan nindraruddi
munnaimuda lenna mudalillon - nalfinaiggan
ella ulahuM edubbun dedubbundu 55
selgalaM binnarahan serame - nallaneri
eydufador galamdan anbaraiggan dinburudal
uyyuM nerisiride undaggib - baiyafe
madday malaray farunalil munnainal
modday urufaM muraibolag - giddiyador
nalla birabbir birabbiddu nadumfinai
ellai yiranduM idaiyobbir - balbirafi
addamadi landro alafendru barddirundu
saddi badigguM daraMbodri - muddidaru
nannerifin nanahalar nadumalaM ondrinaiyuM 60
annilaiye ulnindraruddarulib - binanbu
mefa filangguM biralaya galaruggud
defay malahanman dirddarulib - bufalayan
dannindru ninggad dahalarg gafarbola
munnindru mummalandird dadgolgai - annafanug
gadihuna madalinal adun diruddolilun
sodi manimidadrud dundaramuM - badiyaM
baddai yidamuM bafalad diruddadaimel
faidda nadiyuM madiggolunduM addamara
aduM arafuM alahar dirunudalmel 65
nidurufa fanni nedunggannung - gedilayang
guddun damaruhamung gola eriyahaluM
buddarafag gadduM buliyadaluM - fiddinba
fellad daluddi fidundali numadiyar
ulladdi nuMbiriya onsilaMbuM - gallafinai
fendru birabbaruggad daddiyafi raggalaluM
ondrumurud dondramal ulladaggi - endruM
irafada inbad demaiirudda fendib
birafa inbad demaiirudda fendib
birafa mudalfan birandu - narafarun
darula fuMbuyaddud daMbanda nadanendru 70
berila nadanoru berbunaindu - barordaM
undi uraggaM bayaminbaM oddoluhig
gondu mahilnda gunaMbodri - mindaya
aru samayab borulumari fiddafadrir
berinmai enggalugge beraggid - derada
siddan deliyad dirumeni gondufaruM
addahaimai dane amaiyamal - fiddahaman
saifa neriyir samaya mudalaha
eyduM abidehaM eydufiddud - seyyadirug
gannarulal noggig gadiyabirab barbadda 75
bunnuM irufinaiyuM boyahala - fannamalarg
gaiddaladdai faiddarulig gallaya nenduruggi
meyddahaimai yellaM firiddodi - oddoluhuM
senar irulfadifuM senggadiron balnirbag
gana doliyuM ganaggebol - anafaddin
adi guraiyamal enbal anuhamal
nidi nirudduM nilaibodri - medaggor
seyyun sariyai dihalgiriya yohaddal
eydundir muddibadaM eydufiddu - meyyanbar
ganad dahufargal gandal damaibbinbu 80
nanad dahumnana nanneriyai - fine
enaggud darafendi ellab borudguM
managguM malarayanmal fanor - ninaibbinuggun
duraMbo leyaniya sundaraddal endalaimel
aruM badidan darulseyda - beralan
dandaborul edennil danferu nanferay
fandu bunara falaggaggi - mundiendran
ullamendruM ningga doliddirundu dondrinirgung
gallamindru gadduM galalbodri - fallamaiyal
dannaid derifiddud dandrali nudgidanda 85
ennaid derifidda ellaiyingan - minaruM
fannaM urufaM marufung gunamayaggaM
ennung galaihalaM ebboruluM - munnamenag(gu)
illamai gaddibbin beydiyafa gaddiinid
sellamai gaddun seyalbodri - ellaMboyd
dammaid delindarayd dame borulahi
emmaib burangguri inbudrud - semmai
afiharaM besuM ahaMbiramag garar
feliyaM irulil fidade - oliyayni
nindra nilaiye nihalddi oruborulfe 90
rindri yamaiyamai eduddodi - ondrahad
sadiddud dammaid difamaggi ibbirafib
bedan danilinbab bedamurab - badaharo(du)
ehamayb bohamal effidaddung gaddidandu
bohamaM bodrali nudbunarddi - adiyudan
nirga aliya nilaiidufe endraruli
ogga fiyabahandan nudgaddi - miggongguM
ananda maggadalil ara amudaliddud
danfandu seyyun dahudiyinal - unuyirdan
munganda galadduM ninggada munnonai 95
engondu bodrisaibben yan
Open the Pinyin Section in a New Tab
بُومَنُّْ نانْمُحَتُّوۤنْ بُتّيَۤضِرْ آنغْغَوَرْغُوۤنْ
مامَنُّْ سُوۤدِ مَنِمارْبَنْ - نامَنُّْن
وٕۤدَمْوٕۤ تانْدَن وِضَكَّنعْجيَیْ وِنْدُوُدَنْ
نادَمْنا تانْدَن نَدُوٕۤدَن - بُوۤدَتّالْ
آمَضَوُن تيَۤدَ اَضَوِرَنْدَ اَبّالَيْتشْ
سيَۤمَ اُوضِيَوَرُنْ ديَۤرُمْوَحَيْ - مامَنِسُوظْ
مَنْدْرُضْ نِرَيْنْدُ بِرَوِ وَظَكَّرُكَّ
نِنْدْرَ نِرُتَّ نِلَيْبُوۤتْرِ - كُنْدْرادَ
بَلُّیِرْوٕوْ وٕۤرُ بَدَيْتُّن اَوَيْحاتُّن ۵
يَلَّيْ اِضَيْبُّوظِیَ وِتُّوَيْتُّنْ - تُولَّيْیُرُن
اَنْدَن اَدِنَدُوٕنْدْريَنَّ اَضَوِرَنْدُ
وَنْدَ بيَرِیَ وَظِبُوۤتْرِ - مُنْدُتْرَ
نيَلُّكْ كُمِدَوِدُ نِيدُسيَنبِرْ كاضِدَمُنْ
تُولَّيْكْ كَدَلْدُوۤنْدْرَتْ تُوۤنْدْرَوَرُن - يَلّان
اُورُبُدَيْیَ یُوبّایْتّانْ اُضَّوَا رُنْدایْ
اَرُوَمایْ يَوُّیِرُن آرْتّيَۤ - اُرُوُدَيْیَ
مامَنِیَيْ اُضَّدَكُّن ماناحَن وَنِّْدَنَيْتْ
تانْاَدَكُّنغْ كاتَّتْ تَحُدِیُنبُوۤلْ - نعانَتِّنْ
كَنَّيْ مَرَيْتَّ كَدِیَدُوظِ لانَوَتّالْ ۱۰
يَنُّنعْ سيَیَلْمانْدَ يَوُّیِرْكُّن - اُضْنادِكْ
كَتْبُلَنارْ كانارْدَن كَيْكُّودُتَّ كُوۤليَۤبُوۤرْ
بُورْبُدَيْیَ مایَيْبْ بُنَرْبِّنْغَنْ - مُرْبالْ
تَنُحَرَنَ مُنبُوَنَ مُنْدَنْ دَوَتْرالْ
مَنَمُدَلالْ وَنْدَوِحا رَتّالْ - وِنَيْیِرَنْدُنغْ
كاتِّ اَدَنارْ بِرَبّاكِّكْ كَيْكُّونْدُن
مِيتَّرِوُ كاتُّن وِنَيْبُوۤتْرِ - ناتُّحِنْدْرَ
يَبِّرَبُّن مُرْتشيَیْ اِرُوِنَيْیالْ نِتشَّیِتُّبْ
بُورْبُدَيْیَ تَنْدَيْدایْ بُوۤحَتُّتْ - كَرْبَّمایْبْ
بُلِّرْ بَنِبُوۤرْ بُحُنْدِوَلَيْكْ كُتْبَدُنغْغالْ ۱۵
يَلَّيْبْ بَدااُدَرَتْ تِينْدِیَدِيبْ - بَلْوَحَيْیالْ
اَنغْغيَۤ كِدَنْدَ اَنادِیُیِرْ تَنبَسِیالْ
يَنغْغيَۤنُ ماحَ يَدُكُّميَنَ - وٕنغْغُنبِكْ
كایَكْ كَرُكُّظِیِرْ كاتِّرُنْدُنغْ كامِیَتُّكْ
كيَۤیَكَّيْ كالْمُدَلایْ يَوُّرُبُّن - آسَرَوٕۤ
سيَیْدُ تِرُتِّبِّنْ بِیُوۤحِرُتِّ مُنْبُكَّ
وَيْیَوَظِ یيَۤحُونْ تَنَيْحِنْدْرَ - بُویّادَ
وَلَّبَميَۤ بُوۤتْرِیَن مایَكّالْ تانْمَرَيْبَّ
نَلَّ اَرِوُوظِنْدُ نَنْغُدِي - تُولَّيْیُرا
اَكّالَنْ دَنِّْلْ بَسِیَيْیَرِ وِتَّظُوِتْ(تُ) ۲۰
اُكّاوِ سُوۤرَتّایْ اُضْنَدُنغْغِ - مِكُّوۤنغْغُنعْ
سِنْدَيْ اُرُحَ مُلَيْیُرُحُنْ دِينعْجُوَيْبّالْ
وَنْدُمَدُبْ بَكَّنْدُ وَاظْنْدِرُبَّبْ - بَنْدِتَّ
باسَبْ بيَرُنغْغَیِتْرارْ بَلُّیِرُن بالِكَّ
نيَۤسَتَّيْ وَيْتَّ نيَرِبُوۤتْرِ - آسَتْرَ
باضَيْبْ بَسُنبَدَتُّن بالَنان اَبَّدَتُّن
ناضُكُّ ناتْتشَحَلَ نعانَتُّ - مُوضْوِتُّكْ
كُونْداضَ آضَكْ كَرُوِحُودُتْ تُوكَّنِنْدْرُ
بَنْدارِ یانَ بَدِبُوۤتْرِ - تَنْدادَ
بُنْبُلالْ بُوۤرْتَّ بُظُكُّرَنبَيْ مامَنَيْیِلْ ۲۵
اَنْبُسيَۤرْ كِنْدْرَنَحَتْ تَيْنْداكِّ - مُنْبُضَّ
اُنْمَيْ نِلَيْمَيْ اُورُحالْ اَحَلادُ
تِنْمَيْ مَلَتّارْ سِرَيْیاكِّكْ - كَنْمَرَيْتُّ
مُولَاَرُنغْ كَتِّلْاُیِرْ مُودَمایْ اُتْكِدَبَّكْ
كالَ نِیَدِ یَدُحاتِّ - ميَۤلُوۤنغْغُ
مُنْدِوِیَنْ كَتِّلْاُیِرْ سيَۤرْتُّكْ كَلَيْوِتَّيْ
یَنْدَ اَراحَ مَوَيْمُنْبُ - تَنْدَ
تُوظِلَرِ وِتشَّيْ تُنَيْیاحَ مانِنْ
يَظِلُدَيْیَ مُكُّنَمُن يَیْدِ - مَرُضُوۤدُ
مَنُّْن اِدَیَتِّرْ سِتَّتّارْ كَنْدَبُورُضْ ۳۰
اِنَّْ بُورُضيَنْدْرِیَنبَوُونّا - اَنِّلَيْبُوۤیْكْ
كَنْدَوِیَنْ كَتِّرْ كَرُوِحَضْاِي رَيْنْدُوظِیَكْ
كُونْدُنِیَ مِتَّتْرَيْ ناتْكُودُبَّبْ - بَنْدَيْ
اِرُوِنَيْیالْ مُنْبُضَّ اِنْبَتُّنْ بَنغْغَضْ
مَرُوُمْوَحَيْ اَنغْغيَۤ مَرُوِ - اُرُوُدَنْنِنْ(رُ)
اُوۤنغْغُ نُدَلایَ اُوۤلَكَّ مَنْدَبَتِّرْ
بُوۤنغْغَرُوِ یيَلّان بُحُنْدِينْدِ - نِينغْغادَ
مُنَّْيْ مَلَتِّرُضُضْ مُودا وَحَيْیَحَتُّتْ
تُنُّْمْاِرُضْ نِيكُّنعْ سُدَريَۤبُوۤلْ - اَنِّلَيْیيَۤ
سُوكَّنعْ سُدَرُرُوِرْ بيَیْدُ تُوظِرْكُرِیَ ۳۵
راكِّبْ بَنِتَّ اَرَنبُوۤتْرِ - وٕۤتْكَيْمِحُن
اُنْدِبْ بُورُتّالْ اُورُحالْ اَوِیادُ
مَنْدِيَرِ یُنبيَرُنْدِي ماتْرُدَرْكُتْ - تِنْدِرَلْسيَۤرْ
وَلّارْغَضْ وَلَّ وَحَيْیاتْرُوظِلْبُرِدَ
ليَلّان اُدَنيَۤ اُورُنغْغِسَيْنْدُ - سُولْغالَيْ
مُتّامَرْ سيَیْوِنَيْكُّ مُرْتشيَیْوِنَيْكْ كُنعْجيَلَوُ
بَتُّوۤلَيْ تِيتُّن بَدِبُوۤتْرِ - نَتُّوۤنغْغُن
اِنِّلَيْمَيْ مانُدَرُكْ كيَۤیَنْدْرِ يَنِّلا
مَنُّْیِرْكُّن اِنْدَ وَظَكّيَۤیایْ - مُنُّْدَيْیَ
ناضْناضْ وَرَيْیِلْ اُدَلْبِرِتُّ نَلْوِنَيْكَّنْ ۴۰
وَاناضِنْ مالایْ اَیَناحِ - نِيضْناحَرْ
وَانادَرْ كُوۤمُدَلایْ وَنْدَ بيَرُنبَدَتُّ
نانا وِدَتّالْ نَلَنبيَرُناضْ - تانْماضَ
وٕتْرِكْ كَدُنْدُودَرْ وٕۤحَتْ تُدَنْوَنْدُ
بَتْرِتَّن وٕنغْغُرُوِنْ بارْكاتَّ - اِتْرَيْكُّن
اِلَّيْیُوۤ باوِ بِرَوَامَيْ يَنْدْريَدُتُّ
نَلَّدُوۤرْ اِنْتشُولْ نَدُوَاحَتشْ - سُولِّاِوَرْ
سيَیْدِكُّتْ تَكَّ سيَیَلُرُتُّ وِيرْيَنْدْرُ
وٕیْدُتْرُرَيْكَّ وِدَيْحُونْدُ - مَيْیَلْدَرُنعْ
سيَكِّ نِدَيْتِّرِتُّنْ دِيوَایِ لِتّيَرِتُّنْ ۴۵
تَكَّنيَرُبْ بُتُّونْ تَظُوُوِتُّن - مِكُّوۤنغْغُ
ناراسَنغْ كایْتشِّتشْ تشيَوِمَدُتُّن نااَرِنْدُن
اِيرااُنْ اُونَيْتِّنْ يَنْدْرَدِتُّن - بيَۤرامَلْ
اَنغْغاظْ نَرَحَتْ تَظُتُّوِتُّن بِنُّْنْدَن
وٕنغْغُوۤبَن مارادَ وٕۤتْكَيْیَرایْ - اِنغْغُورُناضْ
يَنِّمُدَرْ كانادَ اِنَّْرْ كَدُنَرَحَن
بَنّْيَدُناتْ سيَلُّن بَنِحُونْدُ - مُنْنادِكْ
كَنْدُ كَدَنْغَظِتَّلْ كارِیَمان يَنْدْريَنِّكْ
كُونْدُوَرُ نُوۤیِنْ كُرِبَّرِوَارْ - مَنْديَرِیِرْ
كایْتشِّتشْ تشُدَوَرُكَّكْ كَنُّرِكَّ نَنِّْدِیَن ۵۰
اِيیْتُّتّایْ تَنْدَيْدَمَرْ اِنْبُرُدَلْ - وَایْتَّنيَرِ
اُوۤدِیَديَۤ رِنْغِيظْ اُیِرْبُوۤنَ كَنْدْراليَۤ
نِيدُبيَرُن باوَن اِنْدْريَۤ نِينغْغُميَنَ - نادِتَّنْ
مَيْنْدَنَيْیُن اُورْنْدُوۤنْ وَظَكّيَۤ وَظَكّاحَ
نَنعْجَنَيْیَ سِنْدَيْ نَمَنْدُودَرْ - وٕنعْجِنَتّالْ
اَلَّ لُرُتُّن اَرُنَرَحَنغْ كَنْدُنِرْكَ
وَلَّ كَرُنَيْ مَرَنبُوۤتْرِ - بَلُّیِرْكُّن
اِنَّْ وَحَيْیالْ اِرُوِنَيْكَّنْ نِنْدْرَرُتِّ
مُنَّْيْمُدَ ليَنَّْ مُدَلِلُّوۤنْ - نَلْوِنَيْكَّنْ
يَلّا اُلَحُن يَدُبُّنْ تيَدُبُّنْدُ ۵۵
سيَلْغالَن بِنْنَرَحَنعْ سيَۤراميَۤ - نَلَّنيَرِ
يَیْدُوَدُوۤرْ كالَمْتَنْ اَنْبَرَيْكَّنْ تِنْبُرُدَلْ
اُیُّن نيَرِسِرِديَۤ اُنْداكِّبْ - بَيْیَوٕۤ
مَتّایْ مَلَرایْ وَرُناضِلْ مُنَّْيْناضْ
مُوتّایْ اُرُوَان مُرَيْبُوۤلَكْ - كِتِّیَدُوۤرْ
نَلَّ بِرَبِّرْ بِرَبِّتُّ نادُمْوِنَيْ
يَلَّيْ یِرَنْدُن اِدَيْیُوبِّرْ - بَلْبِرَوِ
اَتَّمَدِ لَنْدْرُوۤ اَضَوٕنْدْرُ بارْتِّرُنْدُ
سَتِّ بَدِكُّن تَرَنبُوۤتْرِ - مُتِّدَرُ
نَنّْيَرِوِنعْ نعانَحَلَرْ نادُمَلَن اُونْدْرِنَيْیُن ۶۰
اَنِّلَيْیيَۤ اُضْنِنْدْرَرُتَّرُضِبْ - بِنْاَنْبُ
ميَۤوَا وِضَنغْغُن بِرَضَیا كَلَرُكُّتْ
تيَۤوَایْ مَلَحَنْمَنْ دِيرْتَّرُضِبْ - بُووَلَیَنْ
تَنِّْنْدْرُ نِينغْغاتشْ تشَحَلَرْكْ كَوَرْبُوۤلَ
مُنْنِنْدْرُ مُمَّلَنْدِيرْتْ تاتْكُوضْغَيْ - اَنَّْوَنُكْ
كادِحُنَ مادَلِنالْ آدُنْ دِرُتُّوظِلُنعْ
سُوۤدِ مَنِمِدَتْرُتشْ تشُنْدَرَمُن - بادِیان
بَتشَّيْ یِدَمُن بَوَضَتْ تِرُتشَّدَيْميَۤلْ
وَيْتشَّ نَدِیُن مَدِكُّوظُنْدُن اَتشَّمَرَ
آدُن اَرَوُن اَظَحارْ تِرُنُدَلْميَۤلْ ۶۵
نِيدُرُوَ وَنِّْ نيَدُنغْغَنُّنغْ - كيَۤدِلَیَنغْ
كُوتُّنْ دَمَرُحَمُنغْ كُوۤلَ يَرِیَحَلُن
بُوتَّرَوَكْ كَتشُّن بُلِیَدَضُن - وِيتِّنْبَ
وٕضَّتْ تَظُتِّ وِدُنْداضِ نُمْاَدِیارْ
اُضَّتِّ نُنبِرِیا اُونْسِلَنبُن - كَضَّوِنَيْ
وٕنْدْرُ بِرَبَّرُكَّتشْ تشاتِّیَوِي رَكَّظَلُن
اُونْدْرُمْاُرُتْ تُوۤنْدْرامَلْ اُضَّدَكِّ - يَنْدْرُن
اِرَوَادَ اِنْبَتْ تيَمَيْاِرُتَّ وٕۤنْدِبْ
بِرَوَا اِنْبَتْ تيَمَيْاِرُتَّ وٕۤنْدِبْ
بِرَوَا مُدَلْوَنْ بِرَنْدُ - نَرَوَارُنْ
تارُلا وُنبُیَتُّتشْ تشَنبَنْدَ نادَنيَنْدْرُ ۷۰
بيَۤرِلا نادَنْاُورُ بيَۤرْبُنَيْنْدُ - بارُوۤرْدَن
اُنْدِ اُرَكَّن بَیَمْاِنْبَن اُوتُّوظُحِكْ
كُونْدُ مَحِظْنْدَ كُنَنبُوۤتْرِ - مِنْدایَ
آرُ سَمَیَبْ بُورُضُمْاَرِ وِتَّوَتْرِرْ
بيَۤرِنْمَيْ يَنغْغَضُكّيَۤ بيَۤراكِّتْ - تيَۤرادَ
سِتَّنْ ديَضِیَتْ تِرُميَۤنِ كُونْدُوَرُن
اَتَّحَيْمَيْ تانيَۤ اَمَيْیامَلْ - وِتَّحَمانعْ
سَيْوَ نيَرِیِرْ سَمَیَ مُدَلاحَ
يَیْدُن اَبِديَۤحَن يَیْدُوِتُّتشْ - سيَیَّدِرُكْ
كَنَّرُضالْ نُوۤكِّكْ كَدِیَبِرَبْ بارْبَتَّ ۷۵
بُنُّن اِرُوِنَيْیُن بُوۤیْاَحَلَ - وَنَّمَلَرْكْ
كَيْتَّلَتَّيْ وَيْتَّرُضِكْ كَلّایَ نيَنعْجُرُكِّ
ميَیْتَّحَيْمَيْ یيَلّان وِرِتُّوۤدِ - اُوتُّوظُحُن
سيَۤنْآرْ اِرُضْوَدِوُن سيَنغْغَدِرُوۤنْ بالْنِرْبَكْ
كانا تُوظِیُن كَنَكّيَۤبُوۤلْ - آنَوَتِّنْ
آدِ كُرَيْیامَلْ يَنْبالْ اَنُحامَلْ
نِيدِ نِرُتُّن نِلَيْبُوۤتْرِ - ميَۤدَكُّوۤرْ
سيَیُّنعْ سَرِیَيْ تِحَظْغِرِیا یُوۤحَتّالْ
يَیْدُنعْجِيرْ مُتِّبَدَن يَیْدُوِتُّ - ميَیَّنْبارْ
كانَتْ تَحُوَارْغَضْ كَنْدالْ تَمَيْبِّنْبُ ۸۰
نانَتْ تَحُمْنعانَ نَنّْيَرِیَيْ - وِينيَۤ
يَنَكُّتْ تَرَوٕۤنْدِ يَلّابْ بُورُتْكُن
مَنَكُّن مَلَرَیَنْمالْ وَانُوۤرْ - نِنَيْبِّنُكُّنْ
تُورَنبُوۤ ليَۤیَنِیَ سُنْدَرَتّاضْ يَنْدَلَيْميَۤلْ
آرُن بَدِدَنْ دَرُضْسيَیْدَ - بيَۤراضَنْ
تَنْدَبُورُضْ يَۤديَنِّْلْ تانْوٕۤرُ نانْوٕۤرایْ
وَنْدُ بُنَرا وَظَكّاكِّ - مُنْدِيَنْدْرَنْ
اُضَّمْيَنْدْرُن نِينغْغا تُوضِتِّرُنْدُ تُوۤنْدْرِنِرْكُنغْ
كَضَّمْاِنْدْرُ كاتُّن كَظَلْبُوۤتْرِ - وَضَّمَيْیالْ
تَنَّْيْتْ تيَرِوِتُّتْ تَنْدْراضِ نُتْكِدَنْدَ ۸۵
يَنَّْيْتْ تيَرِوِتَّ يَلَّيْیِنْغَنْ - مِنْآرُن
وَنَّن اُرُوَن مَرُوُنغْ كُنَمَیَكَّن
يَنُّنغْ كَلَيْحالَن يَبُّورُضُن - مُنَّْمْيَنَكْ(كُ)
اِلّامَيْ كاتِّبِّنْ بيَیْدِیَوَا كاتِّاِنِتشْ
سيَلّامَيْ كاتُّنعْ سيَیَلْبُوۤتْرِ - يَلّانبُوۤیْتْ
تَمَّيْتْ تيَضِنْدارایْتْ تاميَۤ بُورُضاحِ
يَمَّيْبْ بُرَنغْغُورِ اِنْبُتْرُتشْ - سيَمَّيْ
اَوِحارَن بيَۤسُن اَحَنبِرَمَكْ كارَرْ
وٕضِیان اِرُضِلْ وِداديَۤ - اُوضِیایْنِي
نِنْدْرَ نِلَيْیيَۤ نِحَظْتِّ اُورُبُورُضْوٕۤ ۹۰
رِنْدْرِ یَمَيْیامَيْ يَدُتُّوۤدِ - اُونْدْراحَتشْ
سادِتُّتْ تَمَّيْتشْ تشِوَماكِّ اِبِّرَوِبْ
بيَۤدَنْ دَنِلْاِنْبَبْ بيَۤدَمُرابْ - بادَحَرُوۤ(تُ)
يَۤحَمایْبْ بُوۤحامَلْ يَوِّدَتُّنغْ كاتْتشِدَنْدُ
بُوۤحَمان بُوتْراضِ نُتْبُنَرْتِّ - آدِیُدَنْ
نِرْكَ اَظِیا نِلَيْاِدُوٕۤ يَنْدْرَرُضِ
اُوكَّ وِیابَحَنْدَنْ نُتْكاتِّ - مِكُّوۤنغْغُن
آنَنْدَ ماكَّدَلِلْ آرا اَمُدَضِتُّتْ
تانْوَنْدُ سيَیُّنْ دَحُدِیِنالْ - اُونْاُیِرْدانْ
مُنْغَنْدَ كالَتُّن نِينغْغادَ مُنُّْوۤنَيْ ۹۵
يَنْغُونْدُ بُوۤتْرِسَيْبّيَۤنْ یانْ


Open the Arabic Section in a New Tab
pu:mʌn̺n̺ɨ n̺ɑ:n̺mʉ̩xʌt̪t̪o:n̺ pʊt̪t̪e˞:ɭʼɪr ˀɑ:ŋgʌʋʌrɣo:n̺
mɑ:mʌn̺n̺ɨ so:ðɪ· mʌ˞ɳʼɪmɑ:rβʌn̺ - n̺ɑ:mʌn̺n̺ɨm
ʋe:ðʌmʋe· t̪ɑ:n̪d̪ʌm ʋɪ˞ɭʼʌkkʌɲʤɛ̝ɪ̯ ʋɪn̪d̪ɨʋʉ̩˞ɽʌn̺
n̺ɑ:ðʌmn̺ɑ: t̪ɑ:n̪d̪ʌm n̺ʌ˞ɽɨʋe:ðʌm - po:ðʌt̪t̪ɑ:l
ˀɑ:mʌ˞ɭʼʌʋʉ̩m t̪e˞:ɽə ˀʌ˞ɭʼʌʋɪɾʌn̪d̪ə ˀʌppɑ:lʌɪ̯ʧ
se:mə ʷo̞˞ɭʼɪʲɛ̝ʋʌɾɨn̺ t̪e:ɾɨmʋʌxʌɪ̯ - mɑ:mʌ˞ɳʼɪsu˞:ɻ
mʌn̺d̺ʳɨ˞ɭ n̺ɪɾʌɪ̯n̪d̪ɨ pɪɾʌʋɪ· ʋʌ˞ɻʌkkʌɾɨkkʌ
n̺ɪn̺d̺ʳə n̺ɪɾɨt̪t̪ə n̺ɪlʌɪ̯βo:t̺t̺ʳɪ· - kʊn̺d̺ʳɑ:ðʌ
pʌllɨɪ̯ɪrʋɛ̝ʋ ʋe:ɾɨ pʌ˞ɽʌɪ̯t̪t̪ɨm ˀʌʋʌɪ̯xɑ:t̪t̪ɨm 5
ʲɛ̝llʌɪ̯ ʲɪ˞ɭʼʌɪ̯ppo̞˞ɻɪɪ̯ə ʋɪ˞ʈʈɨʋʌɪ̯t̪t̪ɨn̺ - t̪o̞llʌjɪ̯ɨɾɨm
ˀʌn̪d̪ʌm ˀʌ˞ɽɪn̺ʌ˞ɽɨʋɛ̝n̺ rɛ̝˞ɳɳə ˀʌ˞ɭʼʌʋɪɾʌn̪d̪ɨ
ʋʌn̪d̪ə pɛ̝ɾɪɪ̯ə ʋʌ˞ɻɪβo:t̺t̺ʳɪ· - mʊn̪d̪ɨt̺t̺ʳʌ
n̺ɛ̝llɨk kʊmɪðʌʋɪ˞ɽɨ n̺i˞:ɽɨsɛ̝mbɪr kɑ˞:ɭʼɪðʌmʉ̩n̺
t̪o̞llʌɪ̯k kʌ˞ɽʌlðo:n̺d̺ʳʌt̪ t̪o:n̺d̺ʳʌʋʌɾɨm - ʲɛ̝llɑ:m
ʷo̞ɾɨβʉ̩˞ɽʌjɪ̯ə ɪ̯o̞ppɑ:ɪ̯t̪t̪ɑ:n̺ ʷʊ˞ɭɭʌʋɑ: rʊ˞ɳɖɑ:ɪ̯
ˀʌɾɨʋʌmɑ:ɪ̯ ʲɛ̝ʊ̯ʋʉ̩ɪ̯ɪɾɨm ˀɑ:rt̪t̪e· - ʷʊɾʊʋʊ˞ɽʌjɪ̯ʌ
mɑ:mʌ˞ɳʼɪɪ̯ʌɪ̯ ʷʊ˞ɭɭʌ˞ɽʌkkɨm mɑ:n̺ɑ:xʌm ʋʌn̺n̺ɪðʌn̺ʌɪ̯t̪
t̪ɑ:n̺ʌ˞ɽʌkkɨŋ kɑ˞:ʈʈʌt̪ t̪ʌxɨðɪɪ̯ɨmbo:l - ɲɑ:n̺ʌt̪t̪ɪn̺
kʌ˞ɳɳʌɪ̯ mʌɾʌɪ̯t̪t̪ə kʌ˞ɽɪɪ̯ʌðo̞˞ɻɪ· lɑ˞:ɳʼʌʋʌt̪t̪ɑ:l 10
ʲɛ̝˞ɳɳɨɲ sɛ̝ɪ̯ʌlmɑ˞:ɳɖə ʲɛ̝ʊ̯ʋʉ̩ɪ̯ɪrkkɨm - ʷʊ˞ɭn̺ɑ˞:ɽɪk
kʌ˞ʈpʉ̩lʌn̺ɑ:r kɑ˞:ɳʼɑ:rðʌm kʌjcco̞˞ɽɨt̪t̪ə ko:le:βo:r
po̞rpʉ̩˞ɽʌjɪ̯ə mɑ:ɪ̯ʌɪ̯p pʊ˞ɳʼʌrppɪn̺gʌ˞ɳ - mʊrpɑ:l
t̪ʌn̺ɨxʌɾʌ˞ɳʼə mʊmbʊʋʌn̺ə mʊn̪d̪ʌn̺ t̪ʌʋʌt̺t̺ʳɑ:l
mʌn̺ʌmʉ̩ðʌlɑ:l ʋʌn̪d̪ʌʋɪxɑ: rʌt̪t̪ɑ:l - ʋɪn̺ʌjɪ̯ɪɾʌ˞ɳɖɨŋ
kɑ˞:ʈʈɪ· ˀʌðʌn̺ɑ:r pɪɾʌppɑ:kkʲɪk kʌjcco̞˞ɳɖɨm
mi˞:ʈʈʌɾɪʋʉ̩ kɑ˞:ʈʈɨm ʋɪn̺ʌɪ̯βo:t̺t̺ʳɪ· - n̺ɑ˞:ʈʈɨçɪn̺d̺ʳʌ
ʲɛ̝ppɪɾʌppʉ̩m mʊrʧɛ̝ɪ̯ ʲɪɾɨʋɪn̺ʌjɪ̯ɑ:l n̺ɪʧʧʌɪ̯ɪt̪t̪ɨp
po̞rpʉ̩˞ɽʌjɪ̯ə t̪ʌn̪d̪ʌɪ̯ðɑ:ɪ̯ po:xʌt̪t̪ɨ˞ʈ - kʌrppʌmɑ:ɪ̯β
pʊllɪr pʌn̺ɪβo:r pʊxun̪d̪ɪʋʌlʌɪ̯k kʊ˞ʈpʌ˞ɽɨŋgɑ:l 15
ʲɛ̝llʌɪ̯p pʌ˞ɽɑ:_ɨðʌɾʌt̪ t̪i˞:ɳɖɪɪ̯ʌði:p - pʌlʋʌxʌjɪ̯ɑ:l
ˀʌŋge· kɪ˞ɽʌn̪d̪ə ˀʌn̺ɑ:ðɪɪ̯ɨɪ̯ɪr t̪ʌmbʌsɪɪ̯ɑ:l
ʲɛ̝ŋge:n̺ɨ mɑ:xə ʲɛ̝˞ɽɨkkɨmɛ̝n̺ə - ʋɛ̝ŋgɨmbɪk
kɑ:ɪ̯ʌk kʌɾɨkkɨ˞ɻɪɪ̯ɪr kɑ:t̪t̪ɪɾɨn̪d̪ɨŋ kɑ:mɪɪ̯ʌt̪t̪ɨk
ke:ɪ̯ʌkkʌɪ̯ kɑ:lmʉ̩ðʌlɑ:ɪ̯ ʲɛ̝ʊ̯ʋʉ̩ɾɨppʉ̩m - ˀɑ:sʌɾʌʋe:
sɛ̝ɪ̯ðɨ t̪ɪɾɨt̪t̪ɪppɪn̺ pɪɪ̯o:çɪɾɨt̪t̪ɪ· mʊn̺bʉ̩kkʌ
ʋʌjɪ̯ʌʋʌ˞ɻɪ· ɪ̯e:xo̞˞ɳ ʈʌ˞ɳʼʌɪ̯gʲɪn̺d̺ʳə - po̞jɪ̯ɑ:ðʌ
ʋʌllʌβʌme· po:t̺t̺ʳɪɪ̯ʌm mɑ:ɪ̯ʌkkɑ:l t̪ɑ:n̺mʌɾʌɪ̯ppʌ
n̺ʌllə ˀʌɾɪʋo̞˞ɻɪn̪d̪ɨ n̺ʌn̺gɨði· - t̪o̞llʌjɪ̯ɨɾɑ:
ˀʌkkɑ:lʌn̺ t̪ʌn̺n̺ɪl pʌsɪɪ̯ʌjɪ̯ʌɾɪ· ʋɪt̪t̪ʌ˞ɻɨʋɪt̪(t̪ɨ) 20
ʷʊkkɑ:ʋɪ· so:ɾʌt̪t̪ɑ:ɪ̯ ʷʊ˞ɭn̺ʌ˞ɽɨŋʲgʲɪ· - mɪkko:ŋgɨɲ
sɪn̪d̪ʌɪ̯ ʷʊɾʊxə mʊlʌjɪ̯ɨɾɨxun̺ t̪i:ɲʤɨʋʌɪ̯ppɑ:l
ʋʌn̪d̪ɨmʌ˞ɽɨp pʌkkʌ˞ɳɖɨ ʋɑ˞:ɻn̪d̪ɪɾɨppʌp - pʌn̪d̪ɪt̪t̪ʌ
pɑ:sʌp pɛ̝ɾɨŋgʌɪ̯ɪt̺t̺ʳɑ:r pʌllɨɪ̯ɪɾɨm pɑ:lɪkkʌ
n̺e:sʌt̪t̪ʌɪ̯ ʋʌɪ̯t̪t̪ə n̺ɛ̝ɾɪβo:t̺t̺ʳɪ· - ˀɑ:sʌt̺t̺ʳʌ
pɑ˞:ɭʼʌɪ̯p pʌsɨmbʌðʌt̪t̪ɨm pɑ:lʌn̺ɑ:m ˀʌppʌðʌt̪t̪ɨm
n̺ɑ˞:ɭʼɨkkɨ n̺ɑ˞:ʈʧʌxʌlə ɲɑ:n̺ʌt̪t̪ɨ - mu˞:ɭʋɪt̪t̪ɨk
ko̞˞ɳɖɑ˞:ɭʼə ˀɑ˞:ɭʼʌk kʌɾɨʋɪxo̞˞ɽɨt̪ t̪o̞kkʌn̺ɪn̺d̺ʳɨ
pʌ˞ɳɖɑ:ɾɪ· ɪ̯ɑ:n̺ə pʌ˞ɽɪβo:t̺t̺ʳɪ· - t̪ʌ˞ɳɖɑ:ðʌ
pʊn̺bʉ̩lɑ:l po:rt̪t̪ə pʊ˞ɻʊkkɨɾʌmbʌɪ̯ mɑ:mʌn̺ʌjɪ̯ɪl 25
ˀʌn̺bʉ̩se:r kɪn̺d̺ʳʌn̺ʌxʌ˞ʈ ʈʌɪ̯n̪d̪ɑ:kkʲɪ· - mʊn̺bʉ̩˞ɭɭʌ
ʷʊ˞ɳmʌɪ̯ n̺ɪlʌɪ̯mʌɪ̯ ʷo̞ɾɨxɑ:l ˀʌxʌlɑ:ðɨ
t̪ɪ˞ɳmʌɪ̯ mʌlʌt̪t̪ɑ:r sɪɾʌjɪ̯ɑ:kkʲɪk - kʌ˞ɳmʌɾʌɪ̯t̪t̪ɨ
mu:lʌˀʌɾɨŋ kʌ˞ʈʈɪlɨɪ̯ɪr mu˞:ɽʌmɑ:ɪ̯ ʷʊ˞ʈkɪ˞ɽʌppʌk
kɑ:lə n̺ɪɪ̯ʌðɪ· ɪ̯ʌðɨxɑ˞:ʈʈɪ· - me:lo:ŋgɨ
mʊn̪d̪ɪʋɪɪ̯ʌn̺ kʌ˞ʈʈɪlɨɪ̯ɪr se:rt̪t̪ɨk kʌlʌɪ̯ʋɪt̪t̪ʌɪ̯
ɪ̯ʌn̪d̪ə ˀʌɾɑ:xə mʌʋʌɪ̯mʉ̩n̺bʉ̩ - t̪ʌn̪d̪ʌ
t̪o̞˞ɻɪlʌɾɪ· ʋɪʧʧʌɪ̯ t̪ɨ˞ɳʼʌjɪ̯ɑ:xə mɑ:n̺ɪn̺
ʲɛ̝˞ɻɪlɨ˞ɽʌjɪ̯ə mʊkkʊ˞ɳʼʌmʉ̩m ʲɛ̝ɪ̯ðɪ· - mʌɾɨ˞ɭʼo˞:ɽɨ
mʌn̺n̺ɨm ʲɪðʌɪ̯ʌt̪t̪ɪr sɪt̪t̪ʌt̪t̪ɑ:r kʌ˞ɳɖʌβo̞ɾɨ˞ɭ 30
ʲɪn̺n̺ə po̞ɾɨ˞ɭʼɛ̝n̺ rɪɪ̯ʌmbʌʋo̞˞ɳɳɑ: - ˀʌn̺n̺ɪlʌɪ̯βo:ɪ̯k
kʌ˞ɳɖʌʋɪɪ̯ʌn̺ kʌ˞ʈʈɪr kʌɾɨʋɪxʌ˞ɭʼi· rʌɪ̯n̪d̪o̞˞ɻɪɪ̯ʌk
ko̞˞ɳɖɨn̺ɪɪ̯ə mɪt̪t̪ʌt̺t̺ʳʌɪ̯ n̺ɑ˞:ʈko̞˞ɽɨppʌp - pʌ˞ɳɖʌɪ̯
ʲɪɾɨʋɪn̺ʌjɪ̯ɑ:l mʊn̺bʉ̩˞ɭɭə ʲɪn̺bʌt̪t̪ɨn̺ pʌŋgʌ˞ɭ
mʌɾɨʋʉ̩mʋʌxʌɪ̯ ˀʌŋge· mʌɾɨʋɪ· - ʷʊɾʊʋʊ˞ɽʌn̺n̺ɪn̺(rɨ)
ʷo:ŋgɨ n̺ɨðʌlɑ:ɪ̯ə ʷo:lʌkkə mʌ˞ɳɖʌβʌt̪t̪ɪr
po:ŋgʌɾɨʋɪ· ɪ̯ɛ̝llɑ:m pʊxun̪d̪i˞:ɳɖɪ· - n̺i:ŋgɑ:ðʌ
mʊn̺n̺ʌɪ̯ mʌlʌt̪t̪ɪɾɨ˞ɭʼɨ˞ɭ mu˞:ɽɑ: ʋʌxʌjɪ̯ʌxʌt̪t̪ɨ˞ʈ
ʈɨn̺n̺ɨmɪɾɨ˞ɭ n̺i:kkɨɲ sʊ˞ɽʌɾe:βo:l - ˀʌn̺n̺ɪlʌjɪ̯e:
su:kkʌɲ sʊ˞ɽʌɾɨɾɨʋɪr pɛ̝ɪ̯ðɨ t̪o̞˞ɻɪrkɨɾɪɪ̯ə 35
rɑ:kkʲɪp pʌ˞ɳʼɪt̪t̪ə ˀʌɾʌmbo:t̺t̺ʳɪ· - ʋe˞:ʈkʌɪ̯mɪxɨm
ʷʊ˞ɳɖɪp po̞ɾɨ˞ʈʈɑ:l ʷo̞ɾɨxɑ:l ˀʌʋɪɪ̯ɑ:ðɨ
mʌ˞ɳɖɪʲɛ̝ɾɪ· ɪ̯ɨmbɛ̝ɾɨn̪d̪i· mɑ:t̺t̺ʳɨðʌrkɨt̪ - t̪ɪ˞ɳɖɪɾʌlse:r
ʋʌllɑ:rɣʌ˞ɭ ʋʌllə ʋʌxʌjɪ̯ɑ:r ro̞˞ɻɪlβʉ̩ɾɪðʌ
lɛ̝llɑ:m ʷʊ˞ɽʌn̺e· ʷo̞ɾɨŋʲgʲɪsʌɪ̯n̪d̪ɨ - so̞lxɑ:lʌɪ̯
mʊ˞ʈʈɑ:mʌr sɛ̝ɪ̯ʋɪn̺ʌjccɨ mʊrʧɛ̝ɪ̯ʋɪn̺ʌɪ̯k kʊɲʤɛ̝lʌʋʉ̩
pʌ˞ʈʈo:lʌɪ̯ t̪i˞:ʈʈɨm pʌ˞ɽɪβo:t̺t̺ʳɪ· - n̺ʌ˞ʈʈo:ŋgɨm
ʲɪn̺n̺ɪlʌɪ̯mʌɪ̯ mɑ:n̺ɨ˞ɽʌɾɨk ke:ɪ̯ʌn̺d̺ʳɪ· ʲɛ̝˞ɳɳɪlɑ:
mʌn̺n̺ɨɪ̯ɪrkkɨm ʲɪn̪d̪ə ʋʌ˞ɻʌkke:ɪ̯ɑ:ɪ̯ - mʊn̺n̺ɨ˞ɽʌjɪ̯ʌ
n̺ɑ˞:ɭn̺ɑ˞:ɭ ʋʌɾʌjɪ̯ɪl ʷʊ˞ɽʌlβɪɾɪt̪t̪ɨ n̺ʌlʋɪn̺ʌjccʌ˞ɳ 40
ʋɑ˞:ɳʼɑ˞:ɭʼɪn̺ mɑ:lɑ:ɪ̯ ˀʌɪ̯ʌn̺ɑ:çɪ· - n̺i˞:ɭn̺ɑ:xʌr
ʋɑ:n̺ɑ˞:ɽʌr ko:mʉ̩ðʌlɑ:ɪ̯ ʋʌn̪d̪ə pɛ̝ɾɨmbʌðʌt̪t̪ɨ
n̺ɑ:n̺ɑ: ʋɪðʌt̪t̪ɑ:l n̺ʌlʌmbɛ̝ɾɨn̺ɑ˞:ɭ - t̪ɑ:n̺mɑ˞:ɭʼʌ
ʋɛ̝t̺t̺ʳɪk kʌ˞ɽɨn̪d̪u:ðʌr ʋe:xʌt̪ t̪ɨ˞ɽʌn̺ʋʌn̪d̪ɨ
pʌt̺t̺ʳɪt̪t̪ʌm ʋɛ̝ŋgɨɾɨʋɪn̺ pɑ:rkɑ˞:ʈʈə - ʲɪt̺t̺ʳʌjccɨm
ʲɪllʌjɪ̯o· pɑ:ʋɪ· pɪɾʌʋɑ:mʌɪ̯ ʲɛ̝n̺d̺ʳɛ̝˞ɽɨt̪t̪ɨ
n̺ʌllʌðo:r ʲɪn̺ʧo̞l n̺ʌ˞ɽɨʋɑ:xʌʧ - so̞llɪʲɪʋʌr
sɛ̝ɪ̯ðɪkkɨt̪ t̪ʌkkə sɛ̝ɪ̯ʌlɨɾɨt̪t̪ɨ ʋi:ɾɛ̝n̺d̺ʳɨ
ʋɛ̝ɪ̯ðɨr rʊɾʌjccə ʋɪ˞ɽʌɪ̯xo̞˞ɳɖɨ - mʌjɪ̯ʌlðʌɾɨɲ
sɛ̝kkʲɪ· n̺ɪ˞ɽʌɪ̯t̪t̪ɪɾɪt̪t̪ɨn̺ t̪i:ʋɑ:ɪ̯ɪ· lɪ˞ʈʈɛ̝ɾɪt̪t̪ɨn̺ 45
t̪ʌkkʌn̺ɛ̝ɾɨp pʊt̪t̪u˞:ɳ t̪ʌ˞ɻɨʋʉ̩ʋɪt̪t̪ɨm - mɪkko:ŋgɨ
n̺ɑ:ɾɑ:sʌŋ kɑ:ɪ̯ʧʧɪʧ ʧɛ̝ʋɪmʌ˞ɽɨt̪t̪ɨm n̺ɑ:ˀʌɾɪn̪d̪ɨm
ʲi:ɾɑ:_ɨn̺ ʷu:n̺ʌɪ̯t̪t̪ɪn̺ ʲɛ̝n̺d̺ʳʌ˞ɽɪt̪t̪ɨm - pe:ɾɑ:mʌl
ˀʌŋgɑ˞:ɻ n̺ʌɾʌxʌt̪ t̪ʌ˞ɻɨt̪t̪ɨʋɪt̪t̪ɨm pɪn̺n̺ɨn̪d̪ʌm
ʋɛ̝ŋgo:βʌm mɑ:ɾɑ:ðə ʋe˞:ʈkʌjɪ̯ʌɾɑ:ɪ̯ - ʲɪŋgo̞ɾɨn̺ɑ˞:ɭ
ʲɛ̝˞ɳɳɪmʉ̩ðʌr kɑ˞:ɳʼɑ:ðə ʲɪn̺n̺ʌr kʌ˞ɽɨn̺ʌɾʌxʌm
pʌn̺n̺ɛ̝˞ɽɨn̺ɑ˞:ʈ sɛ̝llɨm pʌ˞ɳʼɪxo̞˞ɳɖɨ - mʊn̺n̺ɑ˞:ɽɪk
kʌ˞ɳɖɨ kʌ˞ɽʌn̺gʌ˞ɻɪt̪t̪ʌl kɑ:ɾɪɪ̯ʌmɑ:m ʲɛ̝n̺d̺ʳɛ̝˞ɳɳɪk
ko̞˞ɳɖɨʋʌɾɨ n̺o:ɪ̯ɪn̺ kʊɾɪppʌɾɪʋɑ:r - mʌ˞ɳɖɛ̝ɾɪɪ̯ɪr
kɑ:ɪ̯ʧʧɪʧ ʧɨ˞ɽʌʋʌɾɨkkʌk kʌ˞ɳɳɨɾɪkkə n̺ʌn̺n̺ɪðɪɪ̯ʌm 50
ʲi:ɪ̯t̪t̪ɨt̪t̪ɑ:ɪ̯ t̪ʌn̪d̪ʌɪ̯ðʌmʌr ʲɪn̺bʉ̩ɾɨðʌl - ʋɑ:ɪ̯t̪t̪ʌn̺ɛ̝ɾɪ
ʷo˞:ɽɪɪ̯ʌðe· rɪn̺gʲi˞:ɻ ʷʊɪ̯ɪrβo:n̺ə kʌn̺d̺ʳɑ:le:
n̺i˞:ɽɨβɛ̝ɾɨm pɑ:ʋʌm ʲɪn̺d̺ʳe· n̺i:ŋgɨmɛ̝n̺ə - n̺ɑ˞:ɽɪt̪t̪ʌn̺
mʌɪ̯n̪d̪ʌn̺ʌjɪ̯ɨm ʷu:rn̪d̪o:n̺ ʋʌ˞ɻʌkke· ʋʌ˞ɻʌkkɑ:xʌ
n̺ʌɲʤʌn̺ʌjɪ̯ə sɪn̪d̪ʌɪ̯ n̺ʌmʌn̪d̪u:ðʌr - ʋɛ̝ɲʤɪn̺ʌt̪t̪ɑ:l
ˀʌllə lʊɾʊt̪t̪ɨm ˀʌɾɨn̺ʌɾʌxʌŋ kʌ˞ɳɖɨn̺ɪrkʌ
ʋʌllə kʌɾɨ˞ɳʼʌɪ̯ mʌɾʌmbo:t̺t̺ʳɪ· - pʌllɨɪ̯ɪrkkɨm
ʲɪn̺n̺ə ʋʌxʌjɪ̯ɑ:l ʲɪɾɨʋɪn̺ʌjccʌ˞ɳ n̺ɪn̺d̺ʳʌɾɨt̪t̪ɪ
mʊn̺n̺ʌɪ̯mʉ̩ðə lɛ̝n̺n̺ə mʊðʌlɪllo:n̺ - n̺ʌlʋɪn̺ʌjccʌ˞ɳ
ʲɛ̝llɑ: ʷʊlʌxɨm ʲɛ̝˞ɽɨppʉ̩˞ɳ ʈɛ̝˞ɽɨppʉ̩˞ɳɖɨ 55
sɛ̝lxɑ:lʌm pɪn̺n̺ʌɾʌxʌɲ se:ɾɑ:me· - n̺ʌllʌn̺ɛ̝ɾɪ
ʲɛ̝ɪ̯ðɨʋʌðo:r kɑ:lʌmt̪ʌn̺ ˀʌn̺bʌɾʌjccʌ˞ɳ ʈɪn̺bʉ̩ɾɨðʌl
ʷʊjɪ̯ɨm n̺ɛ̝ɾɪsɪɾɪðe· ʷʊ˞ɳɖɑ:kkʲɪp - pʌjɪ̯ʌʋe:
mʌ˞ʈʈɑ:ɪ̯ mʌlʌɾɑ:ɪ̯ ʋʌɾɨn̺ɑ˞:ɭʼɪl mʊn̺n̺ʌɪ̯n̺ɑ˞:ɭ
mo̞˞ʈʈɑ:ɪ̯ ʷʊɾʊʋɑ:m mʊɾʌɪ̯βo:lʌk - kɪ˞ʈʈɪɪ̯ʌðo:r
n̺ʌllə pɪɾʌppɪr pɪɾʌppɪt̪t̪ɨ n̺ɑ˞:ɽɨmʋɪn̺ʌɪ̯
ʲɛ̝llʌɪ̯ ɪ̯ɪɾʌ˞ɳɖɨm ʲɪ˞ɽʌjɪ̯o̞ppɪr - pʌlβɪɾʌʋɪ
ˀʌt̪t̪ʌmʌðɪ· lʌn̺d̺ʳo· ˀʌ˞ɭʼʌʋɛ̝n̺d̺ʳɨ pɑ:rt̪t̪ɪɾɨn̪d̪ɨ
sʌt̪t̪ɪ· pʌðɪkkɨm t̪ʌɾʌmbo:t̺t̺ʳɪ· - mʊt̪t̪ɪðʌɾɨ
n̺ʌn̺n̺ɛ̝ɾɪʋɪɲ ɲɑ:n̺ʌxʌlʌr n̺ɑ˞:ɽɨmʌlʌm ʷo̞n̺d̺ʳɪn̺ʌjɪ̯ɨm 60
ˀʌn̺n̺ɪlʌjɪ̯e· ʷʊ˞ɭn̺ɪn̺ rʌɾɨt̪t̪ʌɾɨ˞ɭʼɪp - pɪn̺ʌn̺bʉ̩
me:ʋɑ: ʋɪ˞ɭʼʌŋgɨm pɪɾʌ˞ɭʼʌɪ̯ɑ: kʌlʌɾɨkkɨt̪
t̪e:ʋɑ:ɪ̯ mʌlʌxʌn̺mʌn̺ t̪i:rt̪t̪ʌɾɨ˞ɭʼɪp - pu:ʋʌlʌɪ̯ʌn̺
t̪ʌn̺n̺ɪn̺d̺ʳɨ n̺i:ŋgɑ:ʧ ʧʌxʌlʌrk kʌʋʌrβo:lʌ
mʊn̺n̺ɪn̺d̺ʳɨ mʊmmʌlʌn̪d̪i:rt̪ t̪ɑ˞:ʈko̞˞ɭxʌɪ̯ - ˀʌn̺n̺ʌʋʌn̺ɨk
kɑ:ðɪxɨ˞ɳʼə mɑ:ðʌlɪn̺ɑ:l ˀɑ˞:ɽɨn̺ t̪ɪɾɨt̪t̪o̞˞ɻɪlɨɲ
so:ðɪ· mʌ˞ɳʼɪmɪ˞ɽʌt̺t̺ʳɨʧ ʧɨn̪d̪ʌɾʌmʉ̩m - pɑ:ðɪɪ̯ɑ:m
pʌʧʧʌɪ̯ ɪ̯ɪ˞ɽʌmʉ̩m pʌʋʌ˞ɭʼʌt̪ t̪ɪɾɨʧʧʌ˞ɽʌɪ̯me:l
ʋʌɪ̯ʧʧə n̺ʌðɪɪ̯ɨm mʌðɪkko̞˞ɻɨn̪d̪ɨm ˀʌʧʧʌmʌɾʌ
ˀɑ˞:ɽɨm ˀʌɾʌʋʉ̩m ˀʌ˞ɻʌxɑ:r t̪ɪɾɨn̺ɨðʌlme:l 65
n̺i˞:ɽɨɾɨʋə ʋʌn̺n̺ɪ· n̺ɛ̝˞ɽɨŋgʌ˞ɳɳɨŋ - ke˞:ɽɪlʌɪ̯ʌŋ
ku˞:ʈʈɨn̺ t̪ʌmʌɾɨxʌmʉ̩ŋ ko:lə ʲɛ̝ɾɪɪ̯ʌxʌlɨm
pu˞:ʈʈʌɾʌʋʌk kʌʧʧɨm pʊlɪɪ̯ʌðʌ˞ɭʼɨm - ʋi˞:ʈʈɪn̺bʌ
ʋɛ̝˞ɭɭʌt̪ t̪ʌ˞ɻɨt̪t̪ɪ· ʋɪ˞ɽɨn̪d̪ɑ˞:ɭʼɪ· n̺ɨmʌ˞ɽɪɪ̯ɑ:r
ʷʊ˞ɭɭʌt̪t̪ɪ· n̺ɨmbɪɾɪɪ̯ɑ: ʷo̞˞ɳʧɪlʌmbʉ̩m - kʌ˞ɭɭʌʋɪn̺ʌɪ̯
ʋɛ̝n̺d̺ʳɨ pɪɾʌppʌɾɨkkʌʧ ʧɑ:t̪t̪ɪɪ̯ʌʋi· rʌkkʌ˞ɻʌlɨm
ʷo̞n̺d̺ʳɨmʉ̩ɾɨt̪ t̪o:n̺d̺ʳɑ:mʌl ʷʊ˞ɭɭʌ˞ɽʌkkʲɪ· - ʲɛ̝n̺d̺ʳɨm
ʲɪɾʌʋɑ:ðə ʲɪn̺bʌt̪ t̪ɛ̝mʌɪ̯ɪɾɨt̪t̪ə ʋe˞:ɳɖɪp
pɪɾʌʋɑ: ʲɪn̺bʌt̪ t̪ɛ̝mʌɪ̯ɪɾɨt̪t̪ə ʋe˞:ɳɖɪp
pɪɾʌʋɑ: mʊðʌlʋʌn̺ pɪɾʌn̪d̪ɨ - n̺ʌɾʌʋɑ:ɾɨn̺
t̪ɑ:ɾɨlɑ: ʋʉ̩mbʉ̩ɪ̯ʌt̪t̪ɨʧ ʧʌmbʌn̪d̪ə n̺ɑ:ðʌn̺ɛ̝n̺d̺ʳɨ 70
pe:ɾɪlɑ: n̺ɑ:ðʌn̺o̞ɾɨ pe:rβʉ̩n̺ʌɪ̯n̪d̪ɨ - pɑ:ɾo:rðʌm
ʷʊ˞ɳɖɪ· ʷʊɾʌkkʌm pʌɪ̯ʌmɪn̺bʌm ʷo̞t̪t̪o̞˞ɻɨçɪk
ko̞˞ɳɖɨ mʌçɪ˞ɻn̪d̪ə kʊ˞ɳʼʌmbo:t̺t̺ʳɪ· - mɪ˞ɳɖɑ:ɪ̯ʌ
ˀɑ:ɾɨ sʌmʌɪ̯ʌp po̞ɾɨ˞ɭʼɨmʌɾɪ· ʋɪt̪t̪ʌʋʌt̺t̺ʳɪr
pe:ɾɪn̺mʌɪ̯ ʲɛ̝ŋgʌ˞ɭʼɨkke· pe:ɾɑ:kkʲɪt̪ - t̪e:ɾɑ:ðʌ
sɪt̪t̪ʌn̺ t̪ɛ̝˞ɭʼɪɪ̯ʌt̪ t̪ɪɾɨme:n̺ɪ· ko̞˞ɳɖɨʋʌɾɨm
ˀʌt̪t̪ʌxʌɪ̯mʌɪ̯ t̪ɑ:n̺e· ˀʌmʌjɪ̯ɑ:mʌl - ʋɪt̪t̪ʌxʌmɑ:ɲ
sʌɪ̯ʋə n̺ɛ̝ɾɪɪ̯ɪr sʌmʌɪ̯ə mʊðʌlɑ:xʌ
ʲɛ̝ɪ̯ðɨm ˀʌβɪ˞ɽe:xʌm ʲɛ̝ɪ̯ðɨʋɪt̪t̪ɨʧ - sɛ̝jɪ̯ʌðɪɾɨk
kʌ˞ɳɳʌɾɨ˞ɭʼɑ:l n̺o:kkʲɪk kʌ˞ɽɪɪ̯ʌβɪɾʌp pɑ:rpʌ˞ʈʈə 75
pʊ˞ɳɳɨm ʲɪɾɨʋɪn̺ʌjɪ̯ɨm po:ɪ̯ʌxʌlə - ʋʌ˞ɳɳʌmʌlʌrk
kʌɪ̯t̪t̪ʌlʌt̪t̪ʌɪ̯ ʋʌɪ̯t̪t̪ʌɾɨ˞ɭʼɪk kʌllɑ:ɪ̯ə n̺ɛ̝ɲʤɨɾɨkkʲɪ
mɛ̝ɪ̯t̪t̪ʌxʌɪ̯mʌɪ̯ ɪ̯ɛ̝llɑ:m ʋɪɾɪt̪t̪o:ðɪ· - ʷo̞t̪t̪o̞˞ɻɨxum
se˞:ɳʼɑ:r ʲɪɾɨ˞ɭʋʌ˞ɽɪʋʉ̩m sɛ̝ŋgʌðɪɾo:n̺ pɑ:ln̺ɪrpʌk
kɑ˞:ɳʼɑ: t̪o̞˞ɻɪɪ̯ɨm kʌ˞ɳʼʌkke:βo:l - ˀɑ˞:ɳʼʌʋʌt̪t̪ɪn̺
ˀɑ:ðɪ· kʊɾʌjɪ̯ɑ:mʌl ʲɛ̝n̺bɑ:l ˀʌ˞ɳʼɨxɑ:mʌl
n̺i:ðɪ· n̺ɪɾɨt̪t̪ɨm n̺ɪlʌɪ̯βo:t̺t̺ʳɪ· - me:ðʌkko:r
sɛ̝jɪ̯ɨɲ sʌɾɪɪ̯ʌɪ̯ t̪ɪxʌ˞ɻgʲɪɾɪɪ̯ɑ: ɪ̯o:xʌt̪t̪ɑ:l
ʲɛ̝ɪ̯ðɨɲʤi:r mʊt̪t̪ɪβʌðʌm ʲɛ̝ɪ̯ðɨʋɪt̪t̪ɨ - mɛ̝jɪ̯ʌn̺bɑ:r
kɑ˞:ɳʼʌt̪ t̪ʌxɨʋɑ:rɣʌ˞ɭ kʌ˞ɳɖɑ:l t̪ʌmʌɪ̯ppɪn̺bʉ̩ 80
n̺ɑ˞:ɳʼʌt̪ t̪ʌxɨmɲɑ:n̺ə n̺ʌn̺n̺ɛ̝ɾɪɪ̯ʌɪ̯ - ʋi˞:ɳʼe:
ʲɛ̝n̺ʌkkɨt̪ t̪ʌɾʌʋe˞:ɳɖɪ· ʲɛ̝llɑ:p po̞ɾɨ˞ʈkɨm
mʌn̺ʌkkɨm mʌlʌɾʌɪ̯ʌn̺mɑ:l ʋɑ:n̺o:r - n̺ɪn̺ʌɪ̯ppɪn̺ɨkkɨn̺
t̪u:ɾʌmbo· le:ɪ̯ʌ˞ɳʼɪɪ̯ə sʊn̪d̪ʌɾʌt̪t̪ɑ˞:ɭ ʲɛ̝n̪d̪ʌlʌɪ̯me:l
ˀɑ:ɾɨm pʌ˞ɽɪðʌn̺ t̪ʌɾɨ˞ɭʧɛ̝ɪ̯ðə - pe:ɾɑ˞:ɭʼʌn̺
t̪ʌn̪d̪ʌβo̞ɾɨ˞ɭ ʲe:ðɛ̝n̺n̺ɪl t̪ɑ:n̺ʋe:ɾɨ n̺ɑ:n̺ʋe:ɾɑ:ɪ̯
ʋʌn̪d̪ɨ pʊ˞ɳʼʌɾɑ: ʋʌ˞ɻʌkkɑ:kkʲɪ· - mʊn̪d̪ɪʲɛ̝n̺d̺ʳʌn̺
ʷʊ˞ɭɭʌmɛ̝n̺d̺ʳɨm n̺i:ŋgɑ: t̪o̞˞ɭʼɪt̪t̪ɪɾɨn̪d̪ɨ t̪o:n̺d̺ʳɪn̺ɪrkɨŋ
kʌ˞ɭɭʌmɪn̺d̺ʳɨ kɑ˞:ʈʈɨm kʌ˞ɻʌlβo:t̺t̺ʳɪ· - ʋʌ˞ɭɭʌmʌjɪ̯ɑ:l
t̪ʌn̺n̺ʌɪ̯t̪ t̪ɛ̝ɾɪʋɪt̪t̪ɨt̪ t̪ʌn̺d̺ʳɑ˞:ɭʼɪ· n̺ɨ˞ʈkɪ˞ɽʌn̪d̪ə 85
ʲɛ̝n̺n̺ʌɪ̯t̪ t̪ɛ̝ɾɪʋɪt̪t̪ə ʲɛ̝llʌjɪ̯ɪn̺gʌ˞ɳ - mɪn̺ɑ:ɾɨm
ʋʌ˞ɳɳʌm ʷʊɾʊʋʌm mʌɾɨʋʉ̩ŋ kʊ˞ɳʼʌmʌɪ̯ʌkkʌm
ʲɛ̝˞ɳɳɨŋ kʌlʌɪ̯xɑ:lʌm ʲɛ̝ppo̞ɾɨ˞ɭʼɨm - mʊn̺n̺ʌmɛ̝n̺ʌk(kɨ)
ʲɪllɑ:mʌɪ̯ kɑ˞:ʈʈɪppɪn̺ pɛ̝ɪ̯ðɪɪ̯ʌʋɑ: kɑ˞:ʈʈɪʲɪn̺ɪʧ
sɛ̝llɑ:mʌɪ̯ kɑ˞:ʈʈɨɲ sɛ̝ɪ̯ʌlβo:t̺t̺ʳɪ· - ʲɛ̝llɑ:mbo:ɪ̯t̪
t̪ʌmmʌɪ̯t̪ t̪ɛ̝˞ɭʼɪn̪d̪ɑ:ɾɑ:ɪ̯t̪ t̪ɑ:me· po̞ɾɨ˞ɭʼɑ:çɪ
ʲɛ̝mmʌɪ̯p pʊɾʌŋgu:ɾɪ· ʲɪn̺bʉ̩t̺t̺ʳɨʧ - sɛ̝mmʌɪ̯
ˀʌʋɪxɑ:ɾʌm pe:sɨm ˀʌxʌmbɪɾʌmʌk kɑ:ɾʌr
ʋɛ̝˞ɭʼɪɪ̯ɑ:m ʲɪɾɨ˞ɭʼɪl ʋɪ˞ɽɑ:ðe· - ʷo̞˞ɭʼɪɪ̯ɑ:ɪ̯n̺i:
n̺ɪn̺d̺ʳə n̺ɪlʌjɪ̯e· n̺ɪxʌ˞ɻt̪t̪ɪ· ʷo̞ɾɨβo̞ɾɨ˞ɭʋe· 90
rɪn̺d̺ʳɪ· ɪ̯ʌmʌjɪ̯ɑ:mʌɪ̯ ʲɛ̝˞ɽɨt̪t̪o:ðɪ· - ʷo̞n̺d̺ʳɑ:xʌʧ
sɑ:ðɪt̪t̪ɨt̪ t̪ʌmmʌɪ̯ʧ ʧɪʋʌmɑ:kkʲɪ· ʲɪppɪɾʌʋɪp
pe:ðʌn̺ t̪ʌn̺ɪlɪn̺bʌp pe:ðʌmʉ̩ɾɑ:p - pɑ:ðʌxʌɾo:(ʈɨ)
ʲe:xʌmɑ:ɪ̯p po:xɑ:mʌl ʲɛ̝ʊ̯ʋɪ˞ɽʌt̪t̪ɨŋ kɑ˞:ʈʧɪðʌn̪d̪ɨ
po:xʌmɑ:m po̞t̺t̺ʳɑ˞:ɭʼɪ· n̺ɨ˞ʈpʉ̩˞ɳʼʌrt̪t̪ɪ· - ˀɑ:ðɪɪ̯ɨ˞ɽʌn̺
n̺ɪrkə ˀʌ˞ɻɪɪ̯ɑ: n̺ɪlʌɪ̯ɪðɨʋe· ʲɛ̝n̺d̺ʳʌɾɨ˞ɭʼɪ
ʷo̞kkə ʋɪɪ̯ɑ:βʌxʌn̪d̪ʌn̺ n̺ɨ˞ʈkɑ˞:ʈʈɪ· - mɪkko:ŋgɨm
ˀɑ:n̺ʌn̪d̪ə mɑ:kkʌ˞ɽʌlɪl ˀɑ:ɾɑ: ˀʌmʉ̩ðʌ˞ɭʼɪt̪t̪ɨt̪
t̪ɑ:n̺ʋʌn̪d̪ɨ sɛ̝jɪ̯ɨn̺ t̪ʌxɨðɪɪ̯ɪn̺ɑ:l - ʷu:n̺ɨɪ̯ɪrðɑ:n̺
mʊn̺gʌ˞ɳɖə kɑ:lʌt̪t̪ɨm n̺i:ŋgɑ:ðə mʊn̺n̺o:n̺ʌɪ̯ 95
ʲɛ̝n̺go̞˞ɳɖɨ po:t̺t̺ʳɪsʌɪ̯ppe:n̺ ɪ̯ɑ:n̺
Open the IPA Section in a New Tab
pūmaṉṉu nāṉmukattōṉ puttēḷir āṅkavarkōṉ
māmaṉṉu cōti maṇimārpaṉ - nāmaṉṉum
vētamvē tāntam viḷakkañcey vintuvuṭaṉ
nātamnā tāntam naṭuvētam - pōtattāl
āmaḷavum tēṭa aḷaviṟanta appālaic
cēma oḷievarun tēṟumvakai - māmaṇicūḻ
maṉṟuḷ niṟaintu piṟavi vaḻakkaṟukka
niṉṟa nirutta nilaipōṟṟi - kuṉṟāta
palluyirvev vēṟu paṭaittum avaikāttum 5
ellai iḷaippoḻiya viṭṭuvaittun - tollaiyuṟum
antam aṭinaṭuveṉ ṟeṇṇa aḷaviṟantu
vanta periya vaḻipōṟṟi - muntuṟṟa
nelluk kumitaviṭu nīṭucempiṟ kāḷitamun
tollaik kaṭaltōṉṟat tōṉṟavarum - ellām
orupuṭaiya yoppāyttāṉ uḷḷavā ṟuṇṭāy
aruvamāy evvuyirum ārttē - uruvuṭaiya
māmaṇiyai uḷḷaṭakkum mānākam vaṉṉitaṉait
tāṉaṭakkuṅ kāṭṭat takutiyumpōl - ñāṉattiṉ
kaṇṇai maṟaitta kaṭiyatoḻi lāṇavattāl 10
eṇṇuñ ceyalmāṇṭa evvuyirkkum - uḷnāṭik
kaṭpulaṉāṟ kāṇārtam kaikkoṭutta kōlēpōṟ
poṟpuṭaiya māyaip puṇarppiṉkaṇ - muṟpāl
taṉukaraṇa mumpuvaṉa muntan tavaṟṟāl
maṉamutalāl vantavikā rattāl - viṉaiyiraṇṭuṅ
kāṭṭi ataṉāṟ piṟappākkik kaikkoṇṭum
mīṭṭaṟivu kāṭṭum viṉaipōṟṟi - nāṭṭukiṉṟa
eppiṟappum muṟcey iruviṉaiyāl niccayittup
poṟpuṭaiya tantaitāy pōkattuṭ - karppamāyp
pulliṟ paṉipōṟ pukuntivalaik kuṭpaṭuṅkāl 15
ellaip paṭāutarat tīṇṭiyatīp - palvakaiyāl
aṅkē kiṭanta anātiyuyir tampaciyāl
eṅkēṉu māka eṭukkumeṉa - veṅkumpik
kāyak karukkuḻiyiṟ kāttiruntuṅ kāmiyattuk
kēyakkai kālmutalāy evvuṟuppum - ācaṟavē
ceytu tiruttippiṉ piyōkirutti muṉpukka
vaiyavaḻi yēkoṇ ṭaṇaikiṉṟa - poyyāta
vallapamē pōṟṟiyam māyakkāl tāṉmaṟaippa
nalla aṟivoḻintu naṉkutī - tollaiyuṟā
akkālan taṉṉil paciyaiyaṟi vittaḻuvit(tu) 20
ukkāvi cōrattāy uḷnaṭuṅki - mikkōṅkuñ
cintai uruka mulaiyurukun tīñcuvaippāl
vantumaṭup pakkaṇṭu vāḻntiruppap - pantitta
pācap peruṅkayiṟṟāṟ palluyirum pālikka
nēcattai vaitta neṟipōṟṟi - ācaṟṟa
pāḷaip pacumpatattum pālaṉām appatattum
nāḷukku nāṭcakala ñāṉattu - mūḷvittuk
koṇṭāḷa āḷak karuvikoṭut tokkaniṉṟu
paṇṭāri yāṉa paṭipōṟṟi - taṇṭāta
puṉpulāl pōrtta puḻukkurampai māmaṉaiyil 25
aṉpucēr kiṉṟaṉakaṭ ṭaintākki - muṉpuḷḷa
uṇmai nilaimai orukāl akalātu
tiṇmai malattāṟ ciṟaiyākkik - kaṇmaṟaittu
mūlaaruṅ kaṭṭiluyir mūṭamāy uṭkiṭappak
kāla niyati yatukāṭṭi - mēlōṅku
muntiviyaṉ kaṭṭiluyir cērttuk kalaivittai
yanta arāka mavaimuṉpu - tanta
toḻilaṟi viccai tuṇaiyāka māṉiṉ
eḻiluṭaiya mukkuṇamum eyti - maruḷōṭu
maṉṉum itayattiṟ cittattāṟ kaṇṭaporuḷ 30
iṉṉa poruḷeṉ ṟiyampavoṇṇā - annilaipōyk
kaṇṭaviyaṉ kaṭṭiṟ karuvikaḷī raintoḻiyak
koṇṭuniya mittaṟṟai nāṭkoṭuppap - paṇṭai
iruviṉaiyāl muṉpuḷḷa iṉpattuṉ paṅkaḷ
maruvumvakai aṅkē maruvi - uruvuṭaṉniṉ(ṟu)
ōṅku nutalāya ōlakka maṇṭapattiṟ
pōṅkaruvi yellām pukuntīṇṭi - nīṅkāta
muṉṉai malattiruḷuḷ mūṭā vakaiyakattuṭ
ṭuṉṉumiruḷ nīkkuñ cuṭarēpōl - annilaiyē
cūkkañ cuṭaruruviṟ peytu toḻiṟkuriya 35
rākkip paṇitta aṟampōṟṟi - vēṭkaimikum
uṇṭip poruṭṭāl orukāl aviyātu
maṇṭieri yumperuntī māṟṟutaṟkut - tiṇṭiṟalcēr
vallārkaḷ valla vakaiyāṟ ṟoḻilpurita
lellām uṭaṉē oruṅkicaintu - colkālai
muṭṭāmaṟ ceyviṉaikku muṟceyviṉaik kuñcelavu
paṭṭōlai tīṭṭum paṭipōṟṟi - naṭṭōṅkum
innilaimai māṉuṭaruk kēyaṉṟi eṇṇilā
maṉṉuyirkkum inta vaḻakkēyāy - muṉṉuṭaiya
nāḷnāḷ varaiyil uṭalpirittu nalviṉaikkaṇ 40
vāṇāḷiṉ mālāy ayaṉāki - nīḷnākar
vāṉāṭar kōmutalāy vanta perumpatattu
nāṉā vitattāl nalampeṟunāḷ - tāṉmāḷa
veṟṟik kaṭuntūtar vēkat tuṭaṉvantu
paṟṟittam veṅkuruviṉ pāṟkāṭṭa - iṟṟaikkum
illaiyō pāvi piṟavāmai eṉṟeṭuttu
nallatōr iṉcol naṭuvākac - colliivar
ceytikkut takka ceyaluṟuttu vīreṉṟu
veytuṟ ṟuraikka viṭaikoṇṭu - maiyaltaruñ
cekki ṉiṭaittirittun tīvāyi liṭṭerittun 45
takkanerup puttūṇ taḻuvuvittum - mikkōṅku
nārācaṅ kāyccic cevimaṭuttum nāarintum
īrāuṉ ūṉaittiṉ eṉṟaṭittum - pērāmal
aṅkāḻ narakat taḻuttuvittum piṉṉuntam
veṅkōpam māṟāta vēṭkaiyarāy - iṅkorunāḷ
eṇṇimutaṟ kāṇāta iṉṉaṟ kaṭunarakam
paṉṉeṭunāṭ cellum paṇikoṇṭu - muṉnāṭik
kaṇṭu kaṭaṉkaḻittal kāriyamām eṉṟeṇṇik
koṇṭuvaru nōyiṉ kuṟippaṟivār - maṇṭeriyiṟ
kāyccic cuṭavaṟukkak kaṇṇurikka naṉṉitiyam 50
īyttuttāy tantaitamar iṉpuṟutal - vāyttaneṟi
ōṭiyatē riṉkīḻ uyirpōṉa kaṉṟālē
nīṭuperum pāvam iṉṟē nīṅkumeṉa - nāṭittaṉ
maintaṉaiyum ūrntōṉ vaḻakkē vaḻakkāka
nañcaṉaiya cintai namaṉtūtar - veñciṉattāl
alla luṟuttum arunarakaṅ kaṇṭuniṟka
valla karuṇai maṟampōṟṟi - palluyirkkum
iṉṉa vakaiyāl iruviṉaikkaṇ niṉṟarutti
muṉṉaimuta leṉṉa mutalillōṉ - nalviṉaikkaṇ
ellā ulakum eṭuppuṇ ṭeṭuppuṇṭu 55
celkālam piṉnarakañ cērāmē - nallaneṟi
eytuvatōr kālamtaṉ aṉparaikkaṇ ṭiṉpuṟutal
uyyum neṟiciṟitē uṇṭākkip - paiyavē
maṭṭāy malarāy varunāḷil muṉṉaināḷ
moṭṭāy uruvām muṟaipōlak - kiṭṭiyatōr
nalla piṟappiṟ piṟappittu nāṭumviṉai
ellai yiraṇṭum iṭaiyoppiṟ - palpiṟavi
attamati laṉṟō aḷaveṉṟu pārttiruntu
catti patikkum tarampōṟṟi - muttitaru
naṉṉeṟiviñ ñāṉakalar nāṭumalam oṉṟiṉaiyum 60
annilaiyē uḷniṉ ṟaṟuttaruḷip - piṉaṉpu
mēvā viḷaṅkum piraḷayā kalarukkut
tēvāy malakaṉman tīrttaruḷip - pūvalayan
taṉṉiṉṟu nīṅkāc cakalark kavarpōla
muṉniṉṟu mummalantīrt tāṭkoḷkai - aṉṉavaṉuk
kātikuṇa mātaliṉāl āṭun tiruttoḻiluñ
cōti maṇimiṭaṟṟuc cuntaramum - pātiyām
paccai yiṭamum pavaḷat tiruccaṭaimēl
vaicca natiyum matikkoḻuntum accamaṟa
āṭum aravum aḻakār tirunutalmēl 65
nīṭuruva vaṉṉi neṭuṅkaṇṇuṅ - kēṭilayaṅ
kūṭṭun tamarukamuṅ kōla eriyakalum
pūṭṭaravak kaccum puliyataḷum - vīṭṭiṉpa
veḷḷat taḻutti viṭuntāḷi ṉumaṭiyār
uḷḷatti ṉumpiriyā oṇcilampum - kaḷḷaviṉai
veṉṟu piṟappaṟukkac cāttiyavī rakkaḻalum
oṉṟumurut tōṉṟāmal uḷḷaṭakki - eṉṟum
iṟavāta iṉpat temaiirutta vēṇṭip
piṟavā iṉpat temaiirutta vēṇṭip
piṟavā mutalvaṉ piṟantu - naṟavārun
tārulā vumpuyattuc campanta nātaṉeṉṟu 70
pērilā nātaṉoru pērpuṉaintu - pārōrtam
uṇṭi uṟakkam payamiṉpam ottoḻukik
koṇṭu makiḻnta kuṇampōṟṟi - miṇṭāya
āṟu camayap poruḷumaṟi vittavaṟṟiṟ
pēṟiṉmai eṅkaḷukkē pēṟākkit - tēṟāta
cittan teḷiyat tirumēṉi koṇṭuvarum
attakaimai tāṉē amaiyāmal - vittakamāñ
caiva neṟiyiṟ camaya mutalāka
eytum apiṭēkam eytuvittuc - ceyyatiruk
kaṇṇaruḷāl nōkkik kaṭiyapiṟap pāṟpaṭṭa 75
puṇṇum iruviṉaiyum pōyakala - vaṇṇamalark
kaittalattai vaittaruḷik kallāya neñcurukki
meyttakaimai yellām virittōti - ottoḻukum
cēṇār iruḷvaṭivum ceṅkatirōṉ pālniṟpak
kāṇā toḻiyum kaṇakkēpōl - āṇavattiṉ
āti kuṟaiyāmal eṉpāl aṇukāmal
nīti niṟuttum nilaipōṟṟi - mētakkōr
ceyyuñ cariyai tikaḻkiriyā yōkattāl
eytuñcīr muttipatam eytuvittu - meyyaṉpāṟ
kāṇat takuvārkaḷ kaṇṭāl tamaippiṉpu 80
nāṇat takumñāṉa naṉṉeṟiyai - vīṇē
eṉakkut taravēṇṭi ellāp poruṭkum
maṉakkum malarayaṉmāl vāṉōr - niṉaippiṉukkun
tūrampō lēyaṇiya cuntarattāḷ eṉtalaimēl
ārum paṭitan taruḷceyta - pērāḷaṉ
tantaporuḷ ēteṉṉil tāṉvēṟu nāṉvēṟāy
vantu puṇarā vaḻakkākki - muntieṉṟaṉ
uḷḷameṉṟum nīṅkā toḷittiruntu tōṉṟiniṟkuṅ
kaḷḷamiṉṟu kāṭṭum kaḻalpōṟṟi - vaḷḷamaiyāl
taṉṉait terivittut taṉṟāḷi ṉuṭkiṭanta 85
eṉṉait terivitta ellaiyiṉkaṇ - miṉārum
vaṇṇam uruvam maruvuṅ kuṇamayakkam
eṇṇuṅ kalaikālam epporuḷum - muṉṉameṉak(ku)
illāmai kāṭṭippiṉ peytiyavā kāṭṭiiṉic
cellāmai kāṭṭuñ ceyalpōṟṟi - ellāmpōyt
tammait teḷintārāyt tāmē poruḷāki
emmaip puṟaṅkūṟi iṉpuṟṟuc - cemmai
avikāram pēcum akampiramak kārar
veḷiyām iruḷil viṭātē - oḷiyāynī
niṉṟa nilaiyē nikaḻtti oruporuḷvē 90
ṟiṉṟi yamaiyāmai eṭuttōti - oṉṟākac
cātittut tammaic civamākki ippiṟavip
pētan taṉiliṉpap pētamuṟāp - pātakarō(ṭu)
ēkamāyp pōkāmal evviṭattuṅ kāṭcitantu
pōkamām poṟṟāḷi ṉuṭpuṇartti - ātiyuṭaṉ
niṟka aḻiyā nilaiituvē eṉṟaruḷi
okka viyāpakantaṉ ṉuṭkāṭṭi - mikkōṅkum
ānanta mākkaṭalil ārā amutaḷittut
tāṉvantu ceyyun takutiyiṉāl - ūṉuyirtāṉ
muṉkaṇṭa kālattum nīṅkāta muṉṉōṉai 95
eṉkoṇṭu pōṟṟicaippēṉ yāṉ
Open the Diacritic Section in a New Tab
пумaнню наанмюкаттоон пюттэaлыр аангкавaркоон
маамaнню сооты мaнымаарпaн - наамaннюм
вэaтaмвэa таантaм вылaккагнсэй вынтювютaн
наатaмнаа таантaм нaтювэaтaм - поотaттаал
аамaлaвюм тэaтa алaвырaнтa аппаалaыч
сэaмa олыэвaрюн тэaрюмвaкaы - маамaнысулз
мaнрюл нырaынтю пырaвы вaлзaккарюкка
нынрa нырюттa нылaыпоотры - кюнраатa
пaллюйырвэв вэaрю пaтaыттюм авaыкaттюм 5
эллaы ылaыпползыя выттювaыттюн - толлaыёрюм
антaм атынaтювэн рэннa алaвырaнтю
вaнтa пэрыя вaлзыпоотры - мюнтютрa
нэллюк кюмытaвытю нитюсэмпыт кaлытaмюн
толлaык катaлтоонрaт тоонрaвaрюм - эллаам
орюпютaыя йоппаайттаан юллaваа рюнтаай
арювaмаай эввюйырюм аарттэa - юрювютaыя
маамaныйaы юллaтaккюм маанаакам вaннытaнaыт
таанатaккюнг кaттaт тaкютыёмпоол - гнaaнaттын
каннaы мaрaыттa катыятолзы лаанaвaттаал 10
эннюгн сэялмаантa эввюйырккюм - юлнаатык
катпюлaнаат кaнаартaм кaыккотюттa коолэaпоот
потпютaыя маайaып пюнaрппынкан - мютпаал
тaнюкарaнa мюмпювaнa мюнтaн тaвaтраал
мaнaмютaлаал вaнтaвыкa рaттаал - вынaыйырaнтюнг
кaтты атaнаат пырaппааккык кaыкконтюм
миттaрывю кaттюм вынaыпоотры - нааттюкынрa
эппырaппюм мютсэй ырювынaыяaл нычсaйыттюп
потпютaыя тaнтaытаай поокаттют - карппaмаайп
пюллыт пaныпоот пюкюнтывaлaык кютпaтюнгкaл 15
эллaып пaтааютaрaт тинтыятип - пaлвaкaыяaл
ангкэa кытaнтa анаатыёйыр тaмпaсыяaл
энгкэaню маака этюккюмэнa - вэнгкюмпык
кaяк карюккюлзыйыт кaттырюнтюнг кaмыяттюк
кэaяккaы кaлмютaлаай эввюрюппюм - аасaрaвэa
сэйтю тырюттыппын пыйоокырютты мюнпюкка
вaыявaлзы еaкон тaнaыкынрa - пойяaтa
вaллaпaмэa поотрыям мааяккaл таанмaрaыппa
нaллa арыволзынтю нaнкюти - толлaыёраа
аккaлaн тaнныл пaсыйaыяры выттaлзювыт(тю) 20
юккaвы соорaттаай юлнaтюнгкы - мыккоонгкюгн
сынтaы юрюка мюлaыёрюкюн тигнсювaыппаал
вaнтюмaтюп пaккантю ваалзнтырюппaп - пaнтыттa
паасaп пэрюнгкайытраат пaллюйырюм паалыкка
нэaсaттaы вaыттa нэрыпоотры - аасaтрa
паалaып пaсюмпaтaттюм паалaнаам аппaтaттюм
наалюккю наатсaкалa гнaaнaттю - мулвыттюк
контаалa аалaк карювыкотют токканынрю
пaнтаары яaнa пaтыпоотры - тaнтаатa
пюнпюлаал поорттa пюлзюккюрaмпaы маамaнaыйыл 25
анпюсэaр кынрaнaкат тaынтааккы - мюнпюллa
юнмaы нылaымaы орюкaл акалаатю
тынмaы мaлaттаат сырaыяaккык - канмaрaыттю
мулaарюнг каттылюйыр мутaмаай юткытaппaк
кaлa ныяты ятюкaтты - мэaлоонгкю
мюнтывыян каттылюйыр сэaрттюк калaывыттaы
янтa араака мaвaымюнпю - тaнтa
толзылaры вычсaы тюнaыяaка маанын
элзылютaыя мюккюнaмюм эйты - мaрюлоотю
мaннюм ытaяттыт сыттaттаат кантaпорюл 30
ыннa порюлэн рыямпaвоннаа - аннылaыпоойк
кантaвыян каттыт карювыкали рaынтолзыяк
контюныя мыттaтрaы нааткотюппaп - пaнтaы
ырювынaыяaл мюнпюллa ынпaттюн пaнгкал
мaрювюмвaкaы ангкэa мaрювы - юрювютaннын(рю)
оонгкю нютaлаая оолaкка мaнтaпaттыт
поонгкарювы еллаам пюкюнтинты - нингкaтa
мюннaы мaлaттырюлюл мутаа вaкaыякаттют
тюннюмырюл никкюгн сютaрэaпоол - аннылaыеa
суккагн сютaрюрювыт пэйтю толзыткюрыя 35
рааккып пaныттa арaмпоотры - вэaткaымыкюм
юнтып порюттаал орюкaл авыяaтю
мaнтыэры ёмпэрюнти маатрютaткют - тынтырaлсэaр
вaллааркал вaллa вaкaыяaт ролзылпюрытa
лэллаам ютaнэa орюнгкысaынтю - солкaлaы
мюттаамaт сэйвынaыккю мютсэйвынaык кюгнсэлaвю
пaттоолaы титтюм пaтыпоотры - нaттоонгкюм
ыннылaымaы маанютaрюк кэaянры эннылаа
мaннюйырккюм ынтa вaлзaккэaяaй - мюннютaыя
наалнаал вaрaыйыл ютaлпырыттю нaлвынaыккан 40
ваанаалын маалаай аянаакы - нилнаакар
ваанаатaр коомютaлаай вaнтa пэрюмпaтaттю
наанаа вытaттаал нaлaмпэрюнаал - таанмаалa
вэтрык катюнтутaр вэaкат тютaнвaнтю
пaтрыттaм вэнгкюрювын пааткaттa - ытрaыккюм
ыллaыйоо паавы пырaваамaы энрэтюттю
нaллaтоор ынсол нaтюваакач - соллыывaр
сэйтыккют тaкка сэялюрюттю вирэнрю
вэйтют рюрaыкка вытaыконтю - мaыялтaрюгн
сэккы нытaыттырыттюн тиваайы лыттэрыттюн 45
тaкканэрюп пюттун тaлзювювыттюм - мыккоонгкю
наараасaнг кaйчсыч сэвымaтюттюм нааарынтюм
ирааюн унaыттын энрaтыттюм - пэaраамaл
ангкaлз нaрaкат тaлзюттювыттюм пыннюнтaм
вэнгкоопaм маараатa вэaткaыяраай - ынгкорюнаал
эннымютaт кaнаатa ыннaт катюнaрaкам
пaннэтюнаат сэллюм пaныконтю - мюннаатык
кантю катaнкалзыттaл кaрыямаам энрэннык
контювaрю ноойын кюрыппaрываар - мaнтэрыйыт
кaйчсыч сютaвaрюккак каннюрыкка нaннытыям 50
ийттюттаай тaнтaытaмaр ынпюрютaл - ваайттaнэры
оотыятэa рынкилз юйырпоонa канраалэa
нитюпэрюм паавaм ынрэa нингкюмэнa - наатыттaн
мaынтaнaыём урнтоон вaлзaккэa вaлзaккaка
нaгнсaнaыя сынтaы нaмaнтутaр - вэгнсынaттаал
аллa люрюттюм арюнaрaканг кантюнытка
вaллa карюнaы мaрaмпоотры - пaллюйырккюм
ыннa вaкaыяaл ырювынaыккан нынрaрютты
мюннaымютa лэннa мютaлыллоон - нaлвынaыккан
эллаа юлaкюм этюппюн тэтюппюнтю 55
сэлкaлaм пыннaрaкагн сэaраамэa - нaллaнэры
эйтювaтоор кaлaмтaн анпaрaыккан тынпюрютaл
юйём нэрысырытэa юнтааккып - пaыявэa
мaттаай мaлaраай вaрюнаалыл мюннaынаал
моттаай юрюваам мюрaыпоолaк - кыттыятоор
нaллa пырaппыт пырaппыттю наатюмвынaы
эллaы йырaнтюм ытaыйоппыт - пaлпырaвы
аттaмaты лaнроо алaвэнрю паарттырюнтю
сaтты пaтыккюм тaрaмпоотры - мюттытaрю
нaннэрывыгн гнaaнaкалaр наатюмaлaм онрынaыём 60
аннылaыеa юлнын рaрюттaрюлып - пынанпю
мэaваа вылaнгкюм пырaлaяa калaрюккют
тэaваай мaлaканмaн тирттaрюлып - пувaлaян
тaннынрю нингкaч сaкалaрк кавaрпоолa
мюннынрю мюммaлaнтирт таатколкaы - аннaвaнюк
кaтыкюнa маатaлынаал аатюн тырюттолзылюгн
сооты мaнымытaтрюч сюнтaрaмюм - паатыяaм
пaчсaы йытaмюм пaвaлaт тырючсaтaымэaл
вaычсa нaтыём мaтыкколзюнтюм ачсaмaрa
аатюм арaвюм алзaкaр тырюнютaлмэaл 65
нитюрювa вaнны нэтюнгканнюнг - кэaтылaянг
куттюн тaмaрюкамюнг коолa эрыякалюм
путтaрaвaк качсюм пюлыятaлюм - виттынпa
вэллaт тaлзютты вытюнтаалы нюматыяaр
юллaтты нюмпырыяa онсылaмпюм - каллaвынaы
вэнрю пырaппaрюккач сaaттыяви рaккалзaлюм
онрюмюрют тоонраамaл юллaтaккы - энрюм
ырaваатa ынпaт тэмaыырюттa вэaнтып
пырaваа ынпaт тэмaыырюттa вэaнтып
пырaваа мютaлвaн пырaнтю - нaрaваарюн
таарюлаа вюмпюяттюч сaмпaнтa наатaнэнрю 70
пэaрылаа наатaнорю пэaрпюнaынтю - паароортaм
юнты юрaккам пaямынпaм оттолзюкык
контю мaкылзнтa кюнaмпоотры - мынтаая
аарю сaмaяп порюлюмары выттaвaтрыт
пэaрынмaы энгкалюккэa пэaрааккыт - тэaраатa
сыттaн тэлыят тырюмэaны контювaрюм
аттaкaымaы таанэa амaыяaмaл - выттaкамаагн
сaывa нэрыйыт сaмaя мютaлаака
эйтюм апытэaкам эйтювыттюч - сэйятырюк
каннaрюлаал нооккык катыяпырaп паатпaттa 75
пюннюм ырювынaыём поойакалa - вaннaмaлaрк
кaыттaлaттaы вaыттaрюлык каллаая нэгнсюрюккы
мэйттaкaымaы еллаам вырыттооты - оттолзюкюм
сэaнаар ырюлвaтывюм сэнгкатыроон паалнытпaк
кaнаа толзыём канaккэaпоол - аанaвaттын
ааты кюрaыяaмaл энпаал анюкaмaл
ниты нырюттюм нылaыпоотры - мэaтaккоор
сэйёгн сaрыйaы тыкалзкырыяa йоокаттаал
эйтюгнсир мюттыпaтaм эйтювыттю - мэйянпаат
кaнaт тaкювааркал кантаал тaмaыппынпю 80
наанaт тaкюмгнaaнa нaннэрыйaы - винэa
энaккют тaрaвэaнты эллаап порюткюм
мaнaккюм мaлaрaянмаал вааноор - нынaыппынюккюн
турaмпоо лэaяныя сюнтaрaттаал энтaлaымэaл
аарюм пaтытaн тaрюлсэйтa - пэaраалaн
тaнтaпорюл эaтэнныл таанвэaрю наанвэaраай
вaнтю пюнaраа вaлзaккaккы - мюнтыэнрaн
юллaмэнрюм нингкa толыттырюнтю тоонрыныткюнг
каллaмынрю кaттюм калзaлпоотры - вaллaмaыяaл
тaннaыт тэрывыттют тaнраалы нюткытaнтa 85
эннaыт тэрывыттa эллaыйынкан - мынаарюм
вaннaм юрювaм мaрювюнг кюнaмaяккам
эннюнг калaыкaлaм эппорюлюм - мюннaмэнaк(кю)
ыллаамaы кaттыппын пэйтыяваа кaттыыныч
сэллаамaы кaттюгн сэялпоотры - эллаампоойт
тaммaыт тэлынтаараайт таамэa порюлаакы
эммaып пюрaнгкуры ынпютрюч - сэммaы
авыкaрaм пэaсюм акампырaмaк кaрaр
вэлыяaм ырюлыл вытаатэa - олыяaйни
нынрa нылaыеa ныкалзтты орюпорюлвэa 90
рынры ямaыяaмaы этюттооты - онраакач
сaaтыттют тaммaыч сывaмааккы ыппырaвып
пэaтaн тaнылынпaп пэaтaмюраап - паатaкароо(тю)
эaкамаайп поокaмaл эввытaттюнг кaтсытaнтю
поокамаам потраалы нютпюнaртты - аатыётaн
нытка алзыяa нылaыытювэa энрaрюлы
окка выяaпaкантaн нюткaтты - мыккоонгкюм
аанaнтa мааккатaлыл аараа амютaлыттют
таанвaнтю сэйён тaкютыйынаал - унюйыртаан
мюнкантa кaлaттюм нингкaтa мюнноонaы 95
энконтю поотрысaыппэaн яaн
Open the Russian Section in a New Tab
puhmannu :nahnmukaththohn puththeh'li'r ahngkawa'rkohn
mahmannu zohthi ma'nimah'rpan - :nahmannum
wehthamweh thah:ntham wi'lakkangzej wi:nthuwudan
:nahtham:nah thah:ntham :naduwehtham - pohthaththahl
ahma'lawum thehda a'lawira:ntha appahläch
zehma o'liewa'ru:n thehrumwakä - mahma'nizuhsh
manru'l :nirä:nthu pirawi washakkarukka
:ninra :ni'ruththa :niläpohrri - kunrahtha
palluji'rwew wehru padäththum awäkahththum 5
ellä i'läpposhija widduwäththu:n - tholläjurum
a:ntham adi:naduwen re'n'na a'lawira:nthu
wa:ntha pe'rija washipohrri - mu:nthurra
:nelluk kumithawidu :nihduzempir kah'lithamu:n
tholläk kadalthohnrath thohnrawa'rum - ellahm
o'rupudäja joppahjththahn u'l'lawah ru'ndahj
a'ruwamahj ewwuji'rum ah'rththeh - u'ruwudäja
mahma'nijä u'l'ladakkum mah:nahkam wannithanäth
thahnadakkung kahddath thakuthijumpohl - gnahnaththin
ka'n'nä maräththa kadijathoshi lah'nawaththahl 10
e'n'nung zejalmah'nda ewwuji'rkkum - u'l:nahdik
kadpulanahr kah'nah'rtham käkkoduththa kohlehpohr
porpudäja mahjäp pu'na'rppinka'n - murpahl
thanuka'ra'na mumpuwana mu:ntha:n thawarrahl
manamuthalahl wa:nthawikah 'raththahl - winäji'ra'ndung
kahddi athanahr pirappahkkik käkko'ndum
mihddariwu kahddum winäpohrri - :nahddukinra
eppirappum murzej i'ruwinäjahl :nichzajiththup
porpudäja tha:nthäthahj pohkaththud - ka'rppamahjp
pullir panipohr puku:nthiwaläk kudpadungkahl 15
elläp padahutha'rath thih'ndijathihp - palwakäjahl
angkeh kida:ntha a:nahthijuji'r thampazijahl
engkehnu mahka edukkumena - wengkumpik
kahjak ka'rukkushijir kahththi'ru:nthung kahmijaththuk
kehjakkä kahlmuthalahj ewwuruppum - ahzaraweh
zejthu thi'ruththippin pijohki'ruththi munpukka
wäjawashi jehko'n da'näkinra - pojjahtha
wallapameh pohrrijam mahjakkahl thahnmaräppa
:nalla ariwoshi:nthu :nankuthih - tholläjurah
akkahla:n thannil pazijäjari withthashuwith(thu) 20
ukkahwi zoh'raththahj u'l:nadungki - mikkohngkung
zi:nthä u'ruka muläju'ruku:n thihngzuwäppahl
wa:nthumadup pakka'ndu wahsh:nthi'ruppap - pa:nthiththa
pahzap pe'rungkajirrahr palluji'rum pahlikka
:nehzaththä wäththa :neripohrri - ahzarra
pah'läp pazumpathaththum pahlanahm appathaththum
:nah'lukku :nahdzakala gnahnaththu - muh'lwiththuk
ko'ndah'la ah'lak ka'ruwikoduth thokka:ninru
pa'ndah'ri jahna padipohrri - tha'ndahtha
punpulahl poh'rththa pushukku'rampä mahmanäjil 25
anpuzeh'r kinranakad dä:nthahkki - munpu'l'la
u'nmä :nilämä o'rukahl akalahthu
thi'nmä malaththahr ziräjahkkik - ka'nmaräththu
muhlaa'rung kaddiluji'r muhdamahj udkidappak
kahla :nijathi jathukahddi - mehlohngku
mu:nthiwijan kaddiluji'r zeh'rththuk kaläwiththä
ja:ntha a'rahka mawämunpu - tha:ntha
thoshilari wichzä thu'näjahka mahnin
eshiludäja mukku'namum ejthi - ma'ru'lohdu
mannum ithajaththir ziththaththahr ka'ndapo'ru'l 30
inna po'ru'len rijampawo'n'nah - a:n:niläpohjk
ka'ndawijan kaddir ka'ruwika'lih 'rä:nthoshijak
ko'ndu:nija miththarrä :nahdkoduppap - pa'ndä
i'ruwinäjahl munpu'l'la inpaththun pangka'l
ma'ruwumwakä angkeh ma'ruwi - u'ruwudan:nin(ru)
ohngku :nuthalahja ohlakka ma'ndapaththir
pohngka'ruwi jellahm puku:nthih'ndi - :nihngkahtha
munnä malaththi'ru'lu'l muhdah wakäjakaththud
dunnumi'ru'l :nihkkung zuda'rehpohl - a:n:niläjeh
zuhkkang zuda'ru'ruwir pejthu thoshirku'rija 35
'rahkkip pa'niththa arampohrri - wehdkämikum
u'ndip po'ruddahl o'rukahl awijahthu
ma'ndie'ri jumpe'ru:nthih mahrrutharkuth - thi'ndiralzeh'r
wallah'rka'l walla wakäjahr roshilpu'ritha
lellahm udaneh o'rungkizä:nthu - zolkahlä
muddahmar zejwinäkku murzejwinäk kungzelawu
paddohlä thihddum padipohrri - :naddohngkum
i:n:nilämä mahnuda'ruk kehjanri e'n'nilah
mannuji'rkkum i:ntha washakkehjahj - munnudäja
:nah'l:nah'l wa'räjil udalpi'riththu :nalwinäkka'n 40
wah'nah'lin mahlahj ajanahki - :nih'l:nahka'r
wahnahda'r kohmuthalahj wa:ntha pe'rumpathaththu
:nahnah withaththahl :nalamperu:nah'l - thahnmah'la
werrik kadu:nthuhtha'r wehkath thudanwa:nthu
parriththam wengku'ruwin pahrkahdda - irräkkum
illäjoh pahwi pirawahmä enreduththu
:nallathoh'r inzol :naduwahkach - zolliiwa'r
zejthikkuth thakka zejaluruththu wih'renru
wejthur ru'räkka widäko'ndu - mäjaltha'rung
zekki nidäththi'riththu:n thihwahji lidde'riththu:n 45
thakka:ne'rup puththuh'n thashuwuwiththum - mikkohngku
:nah'rahzang kahjchzich zewimaduththum :naha'ri:nthum
ih'rahun uhnäththin enradiththum - peh'rahmal
angkahsh :na'rakath thashuththuwiththum pinnu:ntham
wengkohpam mahrahtha wehdkäja'rahj - ingko'ru:nah'l
e'n'nimuthar kah'nahtha innar kadu:na'rakam
pannedu:nahd zellum pa'niko'ndu - mun:nahdik
ka'ndu kadankashiththal kah'rijamahm enre'n'nik
ko'nduwa'ru :nohjin kurippariwah'r - ma'nde'rijir
kahjchzich zudawarukkak ka'n'nu'rikka :nannithijam 50
ihjththuththahj tha:nthäthama'r inpuruthal - wahjththa:neri
ohdijatheh 'rinkihsh uji'rpohna kanrahleh
:nihdupe'rum pahwam inreh :nihngkumena - :nahdiththan
mä:nthanäjum uh'r:nthohn washakkeh washakkahka
:nangzanäja zi:nthä :namanthuhtha'r - wengzinaththahl
alla luruththum a'ru:na'rakang ka'ndu:nirka
walla ka'ru'nä marampohrri - palluji'rkkum
inna wakäjahl i'ruwinäkka'n :ninra'ruththi
munnämutha lenna muthalillohn - :nalwinäkka'n
ellah ulakum eduppu'n deduppu'ndu 55
zelkahlam pin:na'rakang zeh'rahmeh - :nalla:neri
ejthuwathoh'r kahlamthan anpa'räkka'n dinpuruthal
ujjum :neriziritheh u'ndahkkip - päjaweh
maddahj mala'rahj wa'ru:nah'lil munnä:nah'l
moddahj u'ruwahm muräpohlak - kiddijathoh'r
:nalla pirappir pirappiththu :nahdumwinä
ellä ji'ra'ndum idäjoppir - palpirawi
aththamathi lanroh a'lawenru pah'rththi'ru:nthu
zaththi pathikkum tha'rampohrri - muththitha'ru
:nanneriwing gnahnakala'r :nahdumalam onrinäjum 60
a:n:niläjeh u'l:nin raruththa'ru'lip - pinanpu
mehwah wi'langkum pi'ra'lajah kala'rukkuth
thehwahj malakanma:n thih'rththa'ru'lip - puhwalaja:n
thanninru :nihngkahch zakala'rk kawa'rpohla
mun:ninru mummala:nthih'rth thahdko'lkä - annawanuk
kahthiku'na mahthalinahl ahdu:n thi'ruththoshilung
zohthi ma'nimidarruch zu:ntha'ramum - pahthijahm
pachzä jidamum pawa'lath thi'ruchzadämehl
wächza :nathijum mathikkoshu:nthum achzamara
ahdum a'rawum ashakah'r thi'ru:nuthalmehl 65
:nihdu'ruwa wanni :nedungka'n'nung - kehdilajang
kuhddu:n thama'rukamung kohla e'rijakalum
puhdda'rawak kachzum pulijatha'lum - wihddinpa
we'l'lath thashuththi widu:nthah'li numadijah'r
u'l'laththi numpi'rijah o'nzilampum - ka'l'lawinä
wenru pirapparukkach zahththijawih 'rakkashalum
onrumu'ruth thohnrahmal u'l'ladakki - enrum
irawahtha inpath themäi'ruththa weh'ndip
pirawah inpath themäi'ruththa weh'ndip
pirawah muthalwan pira:nthu - :narawah'ru:n
thah'rulah wumpujaththuch zampa:ntha :nahthanenru 70
peh'rilah :nahthano'ru peh'rpunä:nthu - pah'roh'rtham
u'ndi urakkam pajaminpam oththoshukik
ko'ndu makish:ntha ku'nampohrri - mi'ndahja
ahru zamajap po'ru'lumari withthawarrir
pehrinmä engka'lukkeh pehrahkkith - thehrahtha
ziththa:n the'lijath thi'rumehni ko'nduwa'rum
aththakämä thahneh amäjahmal - withthakamahng
zäwa :nerijir zamaja muthalahka
ejthum apidehkam ejthuwiththuch - zejjathi'ruk
ka'n'na'ru'lahl :nohkkik kadijapirap pahrpadda 75
pu'n'num i'ruwinäjum pohjakala - wa'n'namala'rk
käththalaththä wäththa'ru'lik kallahja :nengzu'rukki
mejththakämä jellahm wi'riththohthi - oththoshukum
zeh'nah'r i'ru'lwadiwum zengkathi'rohn pahl:nirpak
kah'nah thoshijum ka'nakkehpohl - ah'nawaththin
ahthi kuräjahmal enpahl a'nukahmal
:nihthi :niruththum :niläpohrri - mehthakkoh'r
zejjung za'rijä thikashki'rijah johkaththahl
ejthungsih'r muththipatham ejthuwiththu - mejjanpahr
kah'nath thakuwah'rka'l ka'ndahl thamäppinpu 80
:nah'nath thakumgnahna :nannerijä - wih'neh
enakkuth tha'raweh'ndi ellahp po'rudkum
manakkum mala'rajanmahl wahnoh'r - :ninäppinukku:n
thuh'rampoh lehja'nija zu:ntha'raththah'l enthalämehl
ah'rum paditha:n tha'ru'lzejtha - peh'rah'lan
tha:nthapo'ru'l ehthennil thahnwehru :nahnwehrahj
wa:nthu pu'na'rah washakkahkki - mu:nthienran
u'l'lamenrum :nihngkah tho'liththi'ru:nthu thohnri:nirkung
ka'l'laminru kahddum kashalpohrri - wa'l'lamäjahl
thannäth the'riwiththuth thanrah'li nudkida:ntha 85
ennäth the'riwiththa elläjinka'n - minah'rum
wa'n'nam u'ruwam ma'ruwung ku'namajakkam
e'n'nung kaläkahlam eppo'ru'lum - munnamenak(ku)
illahmä kahddippin pejthijawah kahddiinich
zellahmä kahddung zejalpohrri - ellahmpohjth
thammäth the'li:nthah'rahjth thahmeh po'ru'lahki
emmäp purangkuhri inpurruch - zemmä
awikah'ram pehzum akampi'ramak kah'ra'r
we'lijahm i'ru'lil widahtheh - o'lijahj:nih
:ninra :niläjeh :nikashththi o'rupo'ru'lweh 90
rinri jamäjahmä eduththohthi - onrahkach
zahthiththuth thammäch ziwamahkki ippirawip
pehtha:n thanilinpap pehthamurahp - pahthaka'roh(du)
ehkamahjp pohkahmal ewwidaththung kahdzitha:nthu
pohkamahm porrah'li nudpu'na'rththi - ahthijudan
:nirka ashijah :niläithuweh enra'ru'li
okka wijahpaka:nthan nudkahddi - mikkohngkum
ah:na:ntha mahkkadalil ah'rah amutha'liththuth
thahnwa:nthu zejju:n thakuthijinahl - uhnuji'rthahn
munka'nda kahlaththum :nihngkahtha munnohnä 95
enko'ndu pohrrizäppehn jahn
Open the German Section in a New Tab
pömannò naanmòkaththoon pòththèèlhir aangkavarkoon
maamannò çoothi manhimaarpan - naamannòm
vèèthamvèè thaantham vilhakkagnçèiy vinthòvòdan
naathamnaa thaantham nadòvèètham - poothaththaal
aamalhavòm thèèda alhavirhantha appaalâiçh
çèèma olhièvaròn thèèrhòmvakâi - maamanhiçölz
manrhòlh nirhâinthò pirhavi valzakkarhòkka
ninrha niròththa nilâipoorhrhi - kònrhaatha
pallòyeirvèv vèèrhò patâiththòm avâikaaththòm 5
èllâi ilâippo1ziya vitdòvâiththòn - thollâiyòrhòm
antham adinadòvèn rhènhnha alhavirhanthò
vantha pèriya va1zipoorhrhi - mònthòrhrha
nèllòk kòmithavidò niidòçèmpirh kaalhithamòn
thollâik kadalthoonrhath thoonrhavaròm - èllaam
oròpòtâiya yoppaaiyththaan òlhlhavaa rhònhdaaiy
aròvamaaiy èvvòyeiròm aarththèè - òròvòtâiya
maamanhiyâi òlhlhadakkòm maanaakam vannithanâith
thaanadakkòng kaatdath thakòthiyòmpool - gnaanaththin
kanhnhâi marhâiththa kadiyatho1zi laanhavaththaal 10
ènhnhògn çèyalmaanhda èvvòyeirkkòm - òlhnaadik
katpòlanaarh kaanhaartham kâikkodòththa koolèèpoorh
porhpòtâiya maayâip pònharppinkanh - mòrhpaal
thanòkaranha mòmpòvana mònthan thavarhrhaal
manamòthalaal vanthavikaa raththaal - vinâiyeiranhdòng
kaatdi athanaarh pirhappaakkik kâikkonhdòm
miitdarhivò kaatdòm vinâipoorhrhi - naatdòkinrha
èppirhappòm mòrhçèiy iròvinâiyaal niçhçayeiththòp
porhpòtâiya thanthâithaaiy pookaththòt - karppamaaiyp
pòllirh panipoorh pòkònthivalâik kòtpadòngkaal 15
èllâip padaaòtharath thiinhdiyathiip - palvakâiyaal
angkèè kidantha anaathiyòyeir thampaçiyaal
èngkèènò maaka èdòkkòmèna - vèngkòmpik
kaayak karòkkò1ziyeirh kaaththirònthòng kaamiyaththòk
kèèyakkâi kaalmòthalaaiy èvvòrhòppòm - aaçarhavèè
çèiythò thiròththippin piyookiròththi mònpòkka
vâiyava1zi yèèkonh danhâikinrha - poiyyaatha
vallapamèè poorhrhiyam maayakkaal thaanmarhâippa
nalla arhivo1zinthò nankòthii - thollâiyòrhaa
akkaalan thannil paçiyâiyarhi viththalzòvith(thò) 20
òkkaavi çooraththaaiy òlhnadòngki - mikkoongkògn
çinthâi òròka mòlâiyòròkòn thiignçòvâippaal
vanthòmadòp pakkanhdò vaalznthiròppap - panthiththa
paaçap pèròngkayeirhrhaarh pallòyeiròm paalikka
nèèçaththâi vâiththa nèrhipoorhrhi - aaçarhrha
paalâip paçòmpathaththòm paalanaam appathaththòm
naalhòkkò naatçakala gnaanaththò - mölhviththòk
konhdaalha aalhak karòvikodòth thokkaninrhò
panhdaari yaana padipoorhrhi - thanhdaatha
pònpòlaal poorththa pòlzòkkòrampâi maamanâiyeil 25
anpòçèèr kinrhanakat tâinthaakki - mònpòlhlha
ònhmâi nilâimâi oròkaal akalaathò
thinhmâi malaththaarh çirhâiyaakkik - kanhmarhâiththò
mölaaròng katdilòyeir mödamaaiy òtkidappak
kaala niyathi yathòkaatdi - mèèloongkò
mònthiviyan katdilòyeir çèèrththòk kalâiviththâi
yantha araaka mavâimònpò - thantha
tho1zilarhi viçhçâi thònhâiyaaka maanin
è1zilòtâiya mòkkònhamòm èiythi - maròlhoodò
mannòm ithayaththirh çiththaththaarh kanhdaporòlh 30
inna poròlhèn rhiyampavonhnhaa - annilâipooiyk
kanhdaviyan katdirh karòvikalhii râintho1ziyak
konhdòniya miththarhrhâi naatkodòppap - panhtâi
iròvinâiyaal mònpòlhlha inpaththòn pangkalh
maròvòmvakâi angkèè maròvi - òròvòdannin(rhò)
oongkò nòthalaaya oolakka manhdapaththirh
poongkaròvi yèllaam pòkònthiinhdi - niingkaatha
mònnâi malaththiròlhòlh mödaa vakâiyakaththòt
dònnòmiròlh niikkògn çòdarèèpool - annilâiyèè
çökkagn çòdaròròvirh pèiythò tho1zirhkòriya 35
raakkip panhiththa arhampoorhrhi - vèètkâimikòm
ònhdip poròtdaal oròkaal aviyaathò
manhdièri yòmpèrònthii maarhrhòtharhkòth - thinhdirhalçèèr
vallaarkalh valla vakâiyaarh rho1zilpòritha
lèllaam òdanèè oròngkiçâinthò - çolkaalâi
mòtdaamarh çèiyvinâikkò mòrhçèiyvinâik kògnçèlavò
pattoolâi thiitdòm padipoorhrhi - nattoongkòm
innilâimâi maanòdaròk kèèyanrhi ènhnhilaa
mannòyeirkkòm intha valzakkèèyaaiy - mònnòtâiya
naalhnaalh varâiyeil òdalpiriththò nalvinâikkanh 40
vaanhaalhin maalaaiy ayanaaki - niilhnaakar
vaanaadar koomòthalaaiy vantha pèròmpathaththò
naanaa vithaththaal nalampèrhònaalh - thaanmaalha
vèrhrhik kadònthöthar vèèkath thòdanvanthò
parhrhiththam vèngkòròvin paarhkaatda - irhrhâikkòm
illâiyoo paavi pirhavaamâi ènrhèdòththò
nallathoor inçol nadòvaakaçh - çolliivar
çèiythikkòth thakka çèyalòrhòththò viirènrhò
vèiythòrh rhòrâikka vitâikonhdò - mâiyaltharògn
çèkki nitâiththiriththòn thiivaayei littèriththòn 45
thakkanèròp pòththönh thalzòvòviththòm - mikkoongkò
naaraaçang kaaiyçhçiçh çèvimadòththòm naaarinthòm
iiraaòn önâiththin ènrhadiththòm - pèèraamal
angkaalz narakath thalzòththòviththòm pinnòntham
vèngkoopam maarhaatha vèètkâiyaraaiy - ingkorònaalh
ènhnhimòtharh kaanhaatha innarh kadònarakam
pannèdònaat çèllòm panhikonhdò - mònnaadik
kanhdò kadanka1ziththal kaariyamaam ènrhènhnhik
konhdòvarò nooyein kòrhipparhivaar - manhtèriyeirh
kaaiyçhçiçh çòdavarhòkkak kanhnhòrikka nannithiyam 50
iiiyththòththaaiy thanthâithamar inpòrhòthal - vaaiyththanèrhi
oodiyathèè rinkiilz òyeirpoona kanrhaalèè
niidòpèròm paavam inrhèè niingkòmèna - naadiththan
mâinthanâiyòm örnthoon valzakkèè valzakkaaka
nagnçanâiya çinthâi namanthöthar - vègnçinaththaal
alla lòrhòththòm arònarakang kanhdònirhka
valla karònhâi marhampoorhrhi - pallòyeirkkòm
inna vakâiyaal iròvinâikkanh ninrharòththi
mònnâimòtha lènna mòthalilloon - nalvinâikkanh
èllaa òlakòm èdòppònh tèdòppònhdò 55
çèlkaalam pinnarakagn çèèraamèè - nallanèrhi
èiythòvathoor kaalamthan anparâikkanh dinpòrhòthal
òiyyòm nèrhiçirhithèè ònhdaakkip - pâiyavèè
matdaaiy malaraaiy varònaalhil mònnâinaalh
motdaaiy òròvaam mòrhâipoolak - kitdiyathoor
nalla pirhappirh pirhappiththò naadòmvinâi
èllâi yeiranhdòm itâiyoppirh - palpirhavi
aththamathi lanrhoo alhavènrhò paarththirònthò
çaththi pathikkòm tharampoorhrhi - mòththitharò
nannèrhivign gnaanakalar naadòmalam onrhinâiyòm 60
annilâiyèè òlhnin rharhòththaròlhip - pinanpò
mèèvaa vilhangkòm piralhayaa kalaròkkòth
thèèvaaiy malakanman thiirththaròlhip - pövalayan
thanninrhò niingkaaçh çakalark kavarpoola
mònninrhò mòmmalanthiirth thaatkolhkâi - annavanòk
kaathikònha maathalinaal aadòn thiròththo1zilògn
çoothi manhimidarhrhòçh çòntharamòm - paathiyaam
paçhçâi yeidamòm pavalhath thiròçhçatâimèèl
vâiçhça nathiyòm mathikkolzònthòm açhçamarha
aadòm aravòm alzakaar thirònòthalmèèl 65
niidòròva vanni nèdòngkanhnhòng - kèèdilayang
kötdòn thamaròkamòng koola èriyakalòm
pötdaravak kaçhçòm pòliyathalhòm - viitdinpa
vèlhlhath thalzòththi vidònthaalhi nòmadiyaar
òlhlhaththi nòmpiriyaa onhçilampòm - kalhlhavinâi
vènrhò pirhapparhòkkaçh çhaththiyavii rakkalzalòm
onrhòmòròth thoonrhaamal òlhlhadakki - ènrhòm
irhavaatha inpath thèmâiiròththa vèènhdip
pirhavaa inpath thèmâiiròththa vèènhdip
pirhavaa mòthalvan pirhanthò - narhavaaròn
thaaròlaa vòmpòyaththòçh çampantha naathanènrhò 70
pèèrilaa naathanorò pèèrpònâinthò - paaroortham
ònhdi òrhakkam payaminpam oththolzòkik
konhdò makilzntha kònhampoorhrhi - minhdaaya
aarhò çamayap poròlhòmarhi viththavarhrhirh
pèèrhinmâi èngkalhòkkèè pèèrhaakkith - thèèrhaatha
çiththan thèlhiyath thiròmèèni konhdòvaròm
aththakâimâi thaanèè amâiyaamal - viththakamaagn
çâiva nèrhiyeirh çamaya mòthalaaka
èiythòm apidèèkam èiythòviththòçh - çèiyyathiròk
kanhnharòlhaal nookkik kadiyapirhap paarhpatda 75
pònhnhòm iròvinâiyòm pooiyakala - vanhnhamalark
kâiththalaththâi vâiththaròlhik kallaaya nègnçòròkki
mèiyththakâimâi yèllaam viriththoothi - oththolzòkòm
çèènhaar iròlhvadivòm çèngkathiroon paalnirhpak
kaanhaa tho1ziyòm kanhakkèèpool - aanhavaththin
aathi kòrhâiyaamal ènpaal anhòkaamal
niithi nirhòththòm nilâipoorhrhi - mèèthakkoor
çèiyyògn çariyâi thikalzkiriyaa yookaththaal
èiythògnçiir mòththipatham èiythòviththò - mèiyyanpaarh
kaanhath thakòvaarkalh kanhdaal thamâippinpò 80
naanhath thakòmgnaana nannèrhiyâi - viinhèè
ènakkòth tharavèènhdi èllaap poròtkòm
manakkòm malarayanmaal vaanoor - ninâippinòkkòn
thörampoo lèèyanhiya çòntharaththaalh ènthalâimèèl
aaròm padithan tharòlhçèiytha - pèèraalhan
thanthaporòlh èèthènnil thaanvèèrhò naanvèèrhaaiy
vanthò pònharaa valzakkaakki - mònthiènrhan
òlhlhamènrhòm niingkaa tholhiththirònthò thoonrhinirhkòng
kalhlhaminrhò kaatdòm kalzalpoorhrhi - valhlhamâiyaal
thannâith thèriviththòth thanrhaalhi nòtkidantha 85
ènnâith thèriviththa èllâiyeinkanh - minaaròm
vanhnham òròvam maròvòng kònhamayakkam
ènhnhòng kalâikaalam èpporòlhòm - mònnamènak(kò)
illaamâi kaatdippin pèiythiyavaa kaatdiiniçh
çèllaamâi kaatdògn çèyalpoorhrhi - èllaampooiyth
thammâith thèlhinthaaraaiyth thaamèè poròlhaaki
èmmâip pòrhangkörhi inpòrhrhòçh - çèmmâi
avikaaram pèèçòm akampiramak kaarar
vèlhiyaam iròlhil vidaathèè - olhiyaaiynii
ninrha nilâiyèè nikalzththi oròporòlhvèè 90
rhinrhi yamâiyaamâi èdòththoothi - onrhaakaçh
çhathiththòth thammâiçh çivamaakki ippirhavip
pèèthan thanilinpap pèèthamòrhaap - paathakaroo(dò)
èèkamaaiyp pookaamal èvvidaththòng kaatçithanthò
pookamaam porhrhaalhi nòtpònharththi - aathiyòdan
nirhka a1ziyaa nilâiithòvèè ènrharòlhi
okka viyaapakanthan nòtkaatdi - mikkoongkòm
aanantha maakkadalil aaraa amòthalhiththòth
thaanvanthò çèiyyòn thakòthiyeinaal - önòyeirthaan
mònkanhda kaalaththòm niingkaatha mònnoonâi 95
ènkonhdò poorhrhiçâippèèn yaan
puumannu naanmucaiththoon puiththeelhir aangcavarcoon
maamannu cioothi manhimaarpan - naamannum
veethamvee thaaintham vilhaiccaignceyi viinthuvutan
naathamnaa thaaintham natuveetham - poothaiththaal
aamalhavum theeta alhavirhaintha appaalaic
ceema olhievaruin theerhumvakai - maamanhichuolz
manrhulh nirhaiinthu pirhavi valzaiccarhuicca
ninrha niruiththa nilaipoorhrhi - cunrhaatha
palluyiirvev veerhu pataiiththum avaicaaiththum 5
ellai ilhaippolziya viittuvaiiththuin - thollaiyurhum
aintham atinatuven rheinhnha alhavirhainthu
vaintha periya valzipoorhrhi - muinthurhrha
nelluic cumithavitu niitucempirh caalhithamuin
thollaiic catalthoonrhaith thoonrhavarum - ellaam
oruputaiya yioppaayiiththaan ulhlhava rhuinhtaayi
aruvamaayi evvuyiirum aariththee - uruvutaiya
maamanhiyiai ulhlhataiccum maanaacam vannithanaiith
thaanataiccung caaittaith thacuthiyumpool - gnaanaiththin
cainhnhai marhaiiththa catiyatholzi laanhavaiththaal 10
einhṇhuign ceyalmaainhta evvuyiiriccum - ulhnaatiic
caitpulanaarh caanhaartham kaiiccotuiththa cooleepoorh
porhputaiya maayiaip punharppincainh - murhpaal
thanucaranha mumpuvana muinthain thavarhrhaal
manamuthalaal vainthavicaa raiththaal - vinaiyiirainhtung
caaitti athanaarh pirhappaaicciic kaiiccoinhtum
miiittarhivu caaittum vinaipoorhrhi - naaittucinrha
eppirhappum murhceyi iruvinaiiyaal nicceayiiiththup
porhputaiya thainthaithaayi poocaiththuit - carppamaayip
pullirh panipoorh pucuinthivalaiic cuitpatungcaal 15
ellaip pataautharaith thiiinhtiyathiip - palvakaiiyaal
angkee citaintha anaathiyuyiir thampaceiiyaal
engkeenu maaca etuiccumena - vengcumpiic
caayaic caruicculziyiirh caaiththiruinthung caamiyaiththuic
keeyaickai caalmuthalaayi evvurhuppum - aacearhavee
ceyithu thiruiththippin piyoociruiththi munpuicca
vaiyavalzi yieecoinh tanhaicinrha - poyiiyaatha
vallapamee poorhrhiyam maayaiccaal thaanmarhaippa
nalla arhivolziinthu nancuthii - thollaiyurhaa
aiccaalain thannil paceiyiaiyarhi viiththalzuviith(thu) 20
uiccaavi ciooraiththaayi ulhnatungci - miiccoongcuign
ceiinthai uruca mulaiyurucuin thiiignsuvaippaal
vainthumatup paiccainhtu valzinthiruppap - painthiiththa
paaceap perungcayiirhrhaarh palluyiirum paaliicca
neeceaiththai vaiiththa nerhipoorhrhi - aacearhrha
paalhaip pasumpathaiththum paalanaam appathaiththum
naalhuiccu naaitceacala gnaanaiththu - muulhviiththuic
coinhtaalha aalhaic caruvicotuith thoiccaninrhu
painhtaari iyaana patipoorhrhi - thainhtaatha
punpulaal pooriththa pulzuiccurampai maamanaiyiil 25
anpuceer cinrhanacait taiinthaaicci - munpulhlha
uinhmai nilaimai orucaal acalaathu
thiinhmai malaiththaarh ceirhaiiyaaicciic - cainhmarhaiiththu
muulaarung caittiluyiir muutamaayi uitcitappaic
caala niyathi yathucaaitti - meeloongcu
muinthiviyan caittiluyiir ceeriththuic calaiviiththai
yaintha araaca mavaimunpu - thaintha
tholzilarhi vicceai thunhaiiyaaca maanin
elzilutaiya muiccunhamum eyithi - marulhootu
mannum ithayaiththirh ceiiththaiththaarh cainhtaporulh 30
inna porulhen rhiyampavoinhnhaa - ainnilaipooyiic
cainhtaviyan caittirh caruvicalhii raiintholziyaic
coinhtuniya miiththarhrhai naaitcotuppap - painhtai
iruvinaiiyaal munpulhlha inpaiththun pangcalh
maruvumvakai angkee maruvi - uruvutannin(rhu)
oongcu nuthalaaya oolaicca mainhtapaiththirh
poongcaruvi yiellaam pucuinthiiinhti - niingcaatha
munnai malaiththirulhulh muutaa vakaiyacaiththuit
tunnumirulh niiiccuign sutareepool - ainnilaiyiee
chuoiccaign sutaruruvirh peyithu tholzirhcuriya 35
raaiccip panhiiththa arhampoorhrhi - veeitkaimicum
uinhtip poruittaal orucaal aviiyaathu
mainhtieri yumperuinthii maarhrhutharhcuith - thiinhtirhalceer
vallaarcalh valla vakaiiyaarh rholzilpuritha
lellaam utanee orungciceaiinthu - ciolcaalai
muittaamarh ceyivinaiiccu murhceyivinaiic cuigncelavu
paittoolai thiiittum patipoorhrhi - naittoongcum
iinnilaimai maanutaruic keeyanrhi einhnhilaa
mannuyiiriccum iintha valzaickeeiyaayi - munnutaiya
naalhnaalh varaiyiil utalpiriiththu nalvinaiiccainh 40
vanhaalhin maalaayi ayanaaci - niilhnaacar
vanaatar coomuthalaayi vaintha perumpathaiththu
naanaa vithaiththaal nalamperhunaalh - thaanmaalha
verhrhiic catuinthuuthar veecaith thutanvainthu
parhrhiiththam vengcuruvin paarhcaaitta - irhrhaiiccum
illaiyoo paavi pirhavamai enrhetuiththu
nallathoor inciol natuvacac - ciolliivar
ceyithiiccuith thaicca ceyalurhuiththu viirenrhu
veyithurh rhuraiicca vitaicoinhtu - maiyaltharuign
ceicci nitaiiththiriiththuin thiivayii liitteriiththuin 45
thaiccanerup puiththuuinh thalzuvuviiththum - miiccoongcu
naaraaceang caayicceic cevimatuiththum naaariinthum
iiraaun uunaiiththin enrhatiiththum - peeraamal
angcaalz naracaith thalzuiththuviiththum pinnuintham
vengcoopam maarhaatha veeitkaiyaraayi - ingcorunaalh
einhnhimutharh caanhaatha innarh catunaracam
pannetunaait cellum panhicoinhtu - munnaatiic
cainhtu catancalziiththal caariyamaam enrheinhnhiic
coinhtuvaru nooyiin curhipparhivar - mainhteriyiirh
caayicceic sutavarhuiccaic cainhṇhuriicca nannithiyam 50
iiyiiththuiththaayi thainthaithamar inpurhuthal - vayiiththanerhi
ootiyathee rinciilz uyiirpoona canrhaalee
niituperum paavam inrhee niingcumena - naatiiththan
maiinthanaiyum uurinthoon valzaickee valzaiccaaca
naignceanaiya ceiinthai namanthuuthar - veignceinaiththaal
alla lurhuiththum arunaracang cainhtunirhca
valla carunhai marhampoorhrhi - palluyiiriccum
inna vakaiiyaal iruvinaiiccainh ninrharuiththi
munnaimutha lenna muthalilloon - nalvinaiiccainh
ellaa ulacum etuppuinh tetuppuinhtu 55
celcaalam pinnaracaign ceeraamee - nallanerhi
eyithuvathoor caalamthan anparaiiccainh tinpurhuthal
uyiyum nerhiceirhithee uinhtaaiccip - paiyavee
maittaayi malaraayi varunaalhil munnainaalh
moittaayi uruvam murhaipoolaic - ciittiyathoor
nalla pirhappirh pirhappiiththu naatumvinai
ellai yiirainhtum itaiyioppirh - palpirhavi
aiththamathi lanrhoo alhavenrhu paariththiruinthu
ceaiththi pathiiccum tharampoorhrhi - muiththitharu
nannerhiviign gnaanacalar naatumalam onrhinaiyum 60
ainnilaiyiee ulhnin rharhuiththarulhip - pinanpu
meeva vilhangcum piralhaiyaa calaruiccuith
theevayi malacanmain thiiriththarulhip - puuvalayain
thanninrhu niingcaac ceacalaric cavarpoola
munninrhu mummalainthiirith thaaitcolhkai - annavanuic
caathicunha maathalinaal aatuin thiruiththolziluign
cioothi manhimitarhrhuc suintharamum - paathiiyaam
pacceai yiitamum pavalhaith thirucceataimeel
vaiccea nathiyum mathiiccolzuinthum acceamarha
aatum aravum alzacaar thirunuthalmeel 65
niituruva vanni netungcainhṇhung - keetilayang
cuuittuin thamarucamung coola eriyacalum
puuittaravaic cacsum puliyathalhum - viiittinpa
velhlhaith thalzuiththi vituinthaalhi numatiiyaar
ulhlhaiththi numpiriiyaa oinhceilampum - calhlhavinai
venrhu pirhapparhuiccac saaiththiyavii raiccalzalum
onrhumuruith thoonrhaamal ulhlhataicci - enrhum
irhavatha inpaith themaiiruiththa veeinhtip
pirhava inpaith themaiiruiththa veeinhtip
pirhava muthalvan pirhainthu - narhavaruin
thaarulaa vumpuyaiththuc ceampaintha naathanenrhu 70
peerilaa naathanoru peerpunaiinthu - paaroortham
uinhti urhaiccam payaminpam oiththolzuciic
coinhtu macilzintha cunhampoorhrhi - miinhtaaya
aarhu ceamayap porulhumarhi viiththavarhrhirh
peerhinmai engcalhuickee peerhaaicciith - theerhaatha
ceiiththain thelhiyaith thirumeeni coinhtuvarum
aiththakaimai thaanee amaiiyaamal - viiththacamaaign
ceaiva nerhiyiirh ceamaya muthalaaca
eyithum apiteecam eyithuviiththuc - ceyiyathiruic
cainhnharulhaal nooicciic catiyapirhap paarhpaitta 75
puinhṇhum iruvinaiyum pooyiacala - vainhnhamalaric
kaiiththalaiththai vaiiththarulhiic callaaya neignsuruicci
meyiiththakaimai yiellaam viriiththoothi - oiththolzucum
ceeinhaar irulhvativum cengcathiroon paalnirhpaic
caanhaa tholziyum canhaickeepool - aanhavaiththin
aathi curhaiiyaamal enpaal aṇhucaamal
niithi nirhuiththum nilaipoorhrhi - meethaiccoor
ceyiyuign ceariyiai thicalzciriiyaa yoocaiththaal
eyithuignceiir muiththipatham eyithuviiththu - meyiyanpaarh
caanhaith thacuvarcalh cainhtaal thamaippinpu 80
naanhaith thacumgnaana nannerhiyiai - viinhee
enaiccuith tharaveeinhti ellaap poruitcum
manaiccum malarayanmaal vanoor - ninaippinuiccuin
thuurampoo leeyanhiya suintharaiththaalh enthalaimeel
aarum patithain tharulhceyitha - peeraalhan
thainthaporulh eethennil thaanveerhu naanveerhaayi
vainthu punharaa valzaiccaaicci - muinthienrhan
ulhlhamenrhum niingcaa tholhiiththiruinthu thoonrhinirhcung
calhlhaminrhu caaittum calzalpoorhrhi - valhlhamaiiyaal
thannaiith theriviiththuith thanrhaalhi nuitcitaintha 85
ennaiith theriviiththa ellaiyiincainh - minaarum
vainhnham uruvam maruvung cunhamayaiccam
einhṇhung calaicaalam epporulhum - munnamenaic(cu)
illaamai caaittippin peyithiyava caaittiinic
cellaamai caaittuign ceyalpoorhrhi - ellaampooyiith
thammaiith thelhiinthaaraayiith thaamee porulhaaci
emmaip purhangcuurhi inpurhrhuc - cemmai
avicaaram peesum acampiramaic caarar
velhiiyaam irulhil vitaathee - olhiiyaayinii
ninrha nilaiyiee nicalziththi oruporulhvee 90
rhinrhi yamaiiyaamai etuiththoothi - onrhaacac
saathiiththuith thammaic ceivamaaicci ippirhavip
peethain thanilinpap peethamurhaap - paathacaroo(tu)
eecamaayip poocaamal evvitaiththung caaitceithainthu
poocamaam porhrhaalhi nuitpunhariththi - aathiyutan
nirhca alziiyaa nilaiithuvee enrharulhi
oicca viiyaapacainthan nuitcaaitti - miiccoongcum
aanaintha maaiccatalil aaraa amuthalhiiththuith
thaanvainthu ceyiyuin thacuthiyiinaal - uunuyiirthaan
muncainhta caalaiththum niingcaatha munnoonai 95
encoinhtu poorhrhiceaippeen iyaan
poomannu :naanmukaththoan puththae'lir aangkavarkoan
maamannu soathi ma'nimaarpan - :naamannum
vaethamvae thaa:ntham vi'lakkanjsey vi:nthuvudan
:naatham:naa thaa:ntham :naduvaetham - poathaththaal
aama'lavum thaeda a'lavi'ra:ntha appaalaich
saema o'lievaru:n thae'rumvakai - maama'nisoozh
man'ru'l :ni'rai:nthu pi'ravi vazhakka'rukka
:nin'ra :niruththa :nilaipoa'r'ri - kun'raatha
palluyirvev vae'ru padaiththum avaikaaththum 5
ellai i'laippozhiya vidduvaiththu:n - thollaiyu'rum
a:ntham adi:naduven 're'n'na a'lavi'ra:nthu
va:ntha periya vazhipoa'r'ri - mu:nthu'r'ra
:nelluk kumithavidu :needusempi'r kaa'lithamu:n
thollaik kadalthoan'rath thoan'ravarum - ellaam
orupudaiya yoppaayththaan u'l'lavaa 'ru'ndaay
aruvamaay evvuyirum aarththae - uruvudaiya
maama'niyai u'l'ladakkum maa:naakam vannithanaith
thaanadakkung kaaddath thakuthiyumpoal - gnaanaththin
ka'n'nai ma'raiththa kadiyathozhi laa'navaththaal 10
e'n'nunj seyalmaa'nda evvuyirkkum - u'l:naadik
kadpulanaa'r kaa'naartham kaikkoduththa koalaepoa'r
po'rpudaiya maayaip pu'narppinka'n - mu'rpaal
thanukara'na mumpuvana mu:ntha:n thava'r'raal
manamuthalaal va:nthavikaa raththaal - vinaiyira'ndung
kaaddi athanaa'r pi'rappaakkik kaikko'ndum
meedda'rivu kaaddum vinaipoa'r'ri - :naaddukin'ra
eppi'rappum mu'rsey iruvinaiyaal :nichchayiththup
po'rpudaiya tha:nthaithaay poakaththud - karppamaayp
pulli'r panipoa'r puku:nthivalaik kudpadungkaal 15
ellaip padaautharath thee'ndiyatheep - palvakaiyaal
angkae kida:ntha a:naathiyuyir thampasiyaal
engkaenu maaka edukkumena - vengkumpik
kaayak karukkuzhiyi'r kaaththiru:nthung kaamiyaththuk
kaeyakkai kaalmuthalaay evvu'ruppum - aasa'ravae
seythu thiruththippin piyoakiruththi munpukka
vaiyavazhi yaeko'n da'naikin'ra - poyyaatha
vallapamae poa'r'riyam maayakkaal thaanma'raippa
:nalla a'rivozhi:nthu :nankuthee - thollaiyu'raa
akkaala:n thannil pasiyaiya'ri viththazhuvith(thu) 20
ukkaavi soaraththaay u'l:nadungki - mikkoangkunj
si:nthai uruka mulaiyuruku:n theenjsuvaippaal
va:nthumadup pakka'ndu vaazh:nthiruppap - pa:nthiththa
paasap perungkayi'r'raa'r palluyirum paalikka
:naesaththai vaiththa :ne'ripoa'r'ri - aasa'r'ra
paa'laip pasumpathaththum paalanaam appathaththum
:naa'lukku :naadchakala gnaanaththu - moo'lviththuk
ko'ndaa'la aa'lak karuvikoduth thokka:nin'ru
pa'ndaari yaana padipoa'r'ri - tha'ndaatha
punpulaal poarththa puzhukkurampai maamanaiyil 25
anpusaer kin'ranakad dai:nthaakki - munpu'l'la
u'nmai :nilaimai orukaal akalaathu
thi'nmai malaththaa'r si'raiyaakkik - ka'nma'raiththu
moolaarung kaddiluyir moodamaay udkidappak
kaala :niyathi yathukaaddi - maeloangku
mu:nthiviyan kaddiluyir saerththuk kalaiviththai
ya:ntha araaka mavaimunpu - tha:ntha
thozhila'ri vichchai thu'naiyaaka maanin
ezhiludaiya mukku'namum eythi - maru'loadu
mannum ithayaththi'r siththaththaa'r ka'ndaporu'l 30
inna poru'len 'riyampavo'n'naa - a:n:nilaipoayk
ka'ndaviyan kaddi'r karuvika'lee rai:nthozhiyak
ko'ndu:niya miththa'r'rai :naadkoduppap - pa'ndai
iruvinaiyaal munpu'l'la inpaththun pangka'l
maruvumvakai angkae maruvi - uruvudan:nin('ru)
oangku :nuthalaaya oalakka ma'ndapaththi'r
poangkaruvi yellaam puku:nthee'ndi - :neengkaatha
munnai malaththiru'lu'l moodaa vakaiyakaththud
dunnumiru'l :neekkunj sudaraepoal - a:n:nilaiyae
sookkanj sudaruruvi'r peythu thozhi'rkuriya 35
raakkip pa'niththa a'rampoa'r'ri - vaedkaimikum
u'ndip poruddaal orukaal aviyaathu
ma'ndieri yumperu:nthee maa'r'rutha'rkuth - thi'ndi'ralsaer
vallaarka'l valla vakaiyaa'r 'rozhilpuritha
lellaam udanae orungkisai:nthu - solkaalai
muddaama'r seyvinaikku mu'rseyvinaik kunjselavu
paddoalai theeddum padipoa'r'ri - :naddoangkum
i:n:nilaimai maanudaruk kaeyan'ri e'n'nilaa
mannuyirkkum i:ntha vazhakkaeyaay - munnudaiya
:naa'l:naa'l varaiyil udalpiriththu :nalvinaikka'n 40
vaa'naa'lin maalaay ayanaaki - :nee'l:naakar
vaanaadar koamuthalaay va:ntha perumpathaththu
:naanaa vithaththaal :nalampe'ru:naa'l - thaanmaa'la
ve'r'rik kadu:nthoothar vaekath thudanva:nthu
pa'r'riththam vengkuruvin paa'rkaadda - i'r'raikkum
illaiyoa paavi pi'ravaamai en'reduththu
:nallathoar insol :naduvaakach - solliivar
seythikkuth thakka seyalu'ruththu veeren'ru
veythu'r 'ruraikka vidaiko'ndu - maiyaltharunj
sekki nidaiththiriththu:n theevaayi lidderiththu:n 45
thakka:nerup puththoo'n thazhuvuviththum - mikkoangku
:naaraasang kaaychchich sevimaduththum :naaari:nthum
eeraaun oonaiththin en'radiththum - paeraamal
angkaazh :narakath thazhuththuviththum pinnu:ntham
vengkoapam maa'raatha vaedkaiyaraay - ingkoru:naa'l
e'n'nimutha'r kaa'naatha inna'r kadu:narakam
pannedu:naad sellum pa'niko'ndu - mun:naadik
ka'ndu kadankazhiththal kaariyamaam en're'n'nik
ko'nduvaru :noayin ku'rippa'rivaar - ma'nderiyi'r
kaaychchich sudava'rukkak ka'n'nurikka :nannithiyam 50
eeyththuththaay tha:nthaithamar inpu'ruthal - vaayththa:ne'ri
oadiyathae rinkeezh uyirpoana kan'raalae
:needuperum paavam in'rae :neengkumena - :naadiththan
mai:nthanaiyum oor:nthoan vazhakkae vazhakkaaka
:nanjsanaiya si:nthai :namanthoothar - venjsinaththaal
alla lu'ruththum aru:narakang ka'ndu:ni'rka
valla karu'nai ma'rampoa'r'ri - palluyirkkum
inna vakaiyaal iruvinaikka'n :nin'raruththi
munnaimutha lenna muthalilloan - :nalvinaikka'n
ellaa ulakum eduppu'n deduppu'ndu 55
selkaalam pin:narakanj saeraamae - :nalla:ne'ri
eythuvathoar kaalamthan anparaikka'n dinpu'ruthal
uyyum :ne'risi'rithae u'ndaakkip - paiyavae
maddaay malaraay varu:naa'lil munnai:naa'l
moddaay uruvaam mu'raipoalak - kiddiyathoar
:nalla pi'rappi'r pi'rappiththu :naadumvinai
ellai yira'ndum idaiyoppi'r - palpi'ravi
aththamathi lan'roa a'laven'ru paarththiru:nthu
saththi pathikkum tharampoa'r'ri - muththitharu
:nanne'rivinj gnaanakalar :naadumalam on'rinaiyum 60
a:n:nilaiyae u'l:nin 'ra'ruththaru'lip - pinanpu
maevaa vi'langkum pira'layaa kalarukkuth
thaevaay malakanma:n theerththaru'lip - poovalaya:n
thannin'ru :neengkaach sakalark kavarpoala
mun:nin'ru mummala:ntheerth thaadko'lkai - annavanuk
kaathiku'na maathalinaal aadu:n thiruththozhilunj
soathi ma'nimida'r'ruch su:ntharamum - paathiyaam
pachchai yidamum pava'lath thiruchchadaimael
vaichcha :nathiyum mathikkozhu:nthum achchama'ra
aadum aravum azhakaar thiru:nuthalmael 65
:needuruva vanni :nedungka'n'nung - kaedilayang
kooddu:n thamarukamung koala eriyakalum
pooddaravak kachchum puliyatha'lum - veeddinpa
ve'l'lath thazhuththi vidu:nthaa'li numadiyaar
u'l'laththi numpiriyaa o'nsilampum - ka'l'lavinai
ven'ru pi'rappa'rukkach saaththiyavee rakkazhalum
on'rumuruth thoan'raamal u'l'ladakki - en'rum
i'ravaatha inpath themaiiruththa vae'ndip
pi'ravaa inpath themaiiruththa vae'ndip
pi'ravaa muthalvan pi'ra:nthu - :na'ravaaru:n
thaarulaa vumpuyaththuch sampa:ntha :naathanen'ru 70
paerilaa :naathanoru paerpunai:nthu - paaroartham
u'ndi u'rakkam payaminpam oththozhukik
ko'ndu makizh:ntha ku'nampoa'r'ri - mi'ndaaya
aa'ru samayap poru'luma'ri viththava'r'ri'r
pae'rinmai engka'lukkae pae'raakkith - thae'raatha
siththa:n the'liyath thirumaeni ko'nduvarum
aththakaimai thaanae amaiyaamal - viththakamaanj
saiva :ne'riyi'r samaya muthalaaka
eythum apidaekam eythuviththuch - seyyathiruk
ka'n'naru'laal :noakkik kadiyapi'rap paa'rpadda 75
pu'n'num iruvinaiyum poayakala - va'n'namalark
kaiththalaththai vaiththaru'lik kallaaya :nenjsurukki
meyththakaimai yellaam viriththoathi - oththozhukum
sae'naar iru'lvadivum sengkathiroan paal:ni'rpak
kaa'naa thozhiyum ka'nakkaepoal - aa'navaththin
aathi ku'raiyaamal enpaal a'nukaamal
:neethi :ni'ruththum :nilaipoa'r'ri - maethakkoar
seyyunj sariyai thikazhkiriyaa yoakaththaal
eythunjseer muththipatham eythuviththu - meyyanpaa'r
kaa'nath thakuvaarka'l ka'ndaal thamaippinpu 80
:naa'nath thakumgnaana :nanne'riyai - vee'nae
enakkuth tharavae'ndi ellaap porudkum
manakkum malarayanmaal vaanoar - :ninaippinukku:n
thoorampoa laeya'niya su:ntharaththaa'l enthalaimael
aarum paditha:n tharu'lseytha - paeraa'lan
tha:nthaporu'l aethennil thaanvae'ru :naanvae'raay
va:nthu pu'naraa vazhakkaakki - mu:nthien'ran
u'l'lamen'rum :neengkaa tho'liththiru:nthu thoan'ri:ni'rkung
ka'l'lamin'ru kaaddum kazhalpoa'r'ri - va'l'lamaiyaal
thannaith theriviththuth than'raa'li nudkida:ntha 85
ennaith theriviththa ellaiyinka'n - minaarum
va'n'nam uruvam maruvung ku'namayakkam
e'n'nung kalaikaalam epporu'lum - munnamenak(ku)
illaamai kaaddippin peythiyavaa kaaddiinich
sellaamai kaaddunj seyalpoa'r'ri - ellaampoayth
thammaith the'li:nthaaraayth thaamae poru'laaki
emmaip pu'rangkoo'ri inpu'r'ruch - semmai
avikaaram paesum akampiramak kaarar
ve'liyaam iru'lil vidaathae - o'liyaay:nee
:nin'ra :nilaiyae :nikazhththi oruporu'lvae 90
'rin'ri yamaiyaamai eduththoathi - on'raakach
saathiththuth thammaich sivamaakki ippi'ravip
paetha:n thanilinpap paethamu'raap - paathakaroa(du)
aekamaayp poakaamal evvidaththung kaadchitha:nthu
poakamaam po'r'raa'li nudpu'narththi - aathiyudan
:ni'rka azhiyaa :nilaiithuvae en'raru'li
okka viyaapaka:nthan nudkaaddi - mikkoangkum
aa:na:ntha maakkadalil aaraa amutha'liththuth
thaanva:nthu seyyu:n thakuthiyinaal - oonuyirthaan
munka'nda kaalaththum :neengkaatha munnoanai 95
enko'ndu poa'r'risaippaen yaan
Open the English Section in a New Tab
পূমন্নূ ণান্মুকত্তোন্ পুত্তেলিৰ্ আঙকৱৰ্কোন্
মামন্নূ চোতি মণামাৰ্পন্ - ণামন্নূম্
ৱেতম্ৱে তাণ্তম্ ৱিলক্কঞ্চেয়্ ৱিণ্তুৱুতন্
ণাতম্ণা তাণ্তম্ ণটুৱেতম্ - পোতত্তাল্
আমলৱুম্ তেত অলৱিৰণ্ত অপ্পালৈচ্
চেম ওলিএৱৰুণ্ তেৰূম্ৱকৈ - মামণাচূইল
মন্ৰূল্ ণিৰৈণ্তু পিৰৱি ৱলক্কৰূক্ক
ণিন্ৰ ণিৰুত্ত ণিলৈপোৰ্ৰি - কুন্ৰাত
পল্লুয়িৰ্ৱেৱ্ ৱেৰূ পটৈত্তুম্ অৱৈকাত্তুম্ 5
এল্লৈ ইলৈপ্পোলীয় ৱিইটটুৱৈত্তুণ্ - তোল্লৈয়ুৰূম্
অণ্তম্ অটিণটুৱেন্ ৰেণ্ণ অলৱিৰণ্তু
ৱণ্ত পেৰিয় ৱলীপোৰ্ৰি - মুণ্তুৰ্ৰ
ণেল্লুক্ কুমিতৱিটু ণীটুচেম্পিৰ্ কালিতমুণ্
তোল্লৈক্ কতল্তোন্ৰত্ তোন্ৰৱৰুম্ - এল্লাম্
ওৰুপুটৈয় য়ʼপ্পায়্ত্তান্ উল্লৱা ৰূণ্টায়্
অৰুৱমায়্ এৱ্ৱুয়িৰুম্ আৰ্ত্তে - উৰুৱুটৈয়
মামণায়ৈ উল্লতক্কুম্ মাণাকম্ ৱন্নিতনৈত্
তান্অতক্কুঙ কাইটতত্ তকুতিয়ুম্পোল্ - ঞানত্তিন্
কণ্ণৈ মৰৈত্ত কটিয়তোলী লাণৱত্তাল্ 10
এণ্ণুঞ্ চেয়ল্মাণ্ত এৱ্ৱুয়িৰ্ক্কুম্ - উল্ণাটিক্
কইটপুলনাৰ্ কানাৰ্তম্ কৈক্কোটুত্ত কোলেপোৰ্
পোৰ্পুটৈয় মায়ৈপ্ পুণৰ্প্পিন্কণ্ - মুৰ্পাল্
তনূকৰণ মুম্পুৱন মুণ্তণ্ তৱৰ্ৰাল্
মনমুতলাল্ ৱণ্তৱিকা ৰত্তাল্ - ৱিনৈয়িৰণ্টুঙ
কাইটটি অতনাৰ্ পিৰপ্পাক্কিক্ কৈক্কোণ্টুম্
মীইটতৰিৱু কাইটটুম্ ৱিনৈপোৰ্ৰি - ণাইটটুকিন্ৰ
এপ্পিৰপ্পুম্ মুৰ্চেয়্ ইৰুৱিনৈয়াল্ ণিচ্চয়িত্তুপ্
পোৰ্পুটৈয় তণ্তৈতায়্ পোকত্তুইট - কৰ্প্পমায়্প্
পুল্লিৰ্ পনিপোৰ্ পুকুণ্তিৱলৈক্ কুইটপটুঙকাল্ 15
এল্লৈপ্ পটাউতৰত্ তীণ্টিয়তীপ্ - পল্ৱকৈয়াল্
অঙকে কিতণ্ত অণাতিয়ুয়িৰ্ তম্পচিয়াল্
এঙকেনূ মাক এটুক্কুমেন - ৱেঙকুম্পিক্
কায়ক্ কৰুক্কুলীয়িৰ্ কাত্তিৰুণ্তুঙ কামিয়ত্তুক্
কেয়ক্কৈ কাল্মুতলায়্ এৱ্ৱুৰূপ্পুম্ - আচৰৱে
চেয়্তু তিৰুত্তিপ্পিন্ পিয়োকিৰুত্তি মুন্পুক্ক
ৱৈয়ৱলী য়েকোণ্ তণৈকিন্ৰ - পোয়্য়াত
ৱল্লপমে পোৰ্ৰিয়ম্ মায়ক্কাল্ তান্মৰৈপ্প
ণল্ল অৰিৱোলীণ্তু ণন্কুতী - তোল্লৈয়ুৰা
অক্কালণ্ তন্নিল্ পচিয়ৈয়ৰি ৱিত্তলুৱিত্(তু) 20
উক্কাৱি চোৰত্তায়্ উল্ণটুঙকি - মিক্কোঙকুঞ্
চিণ্তৈ উৰুক মুলৈয়ুৰুকুণ্ তীঞ্চুৱৈপ্পাল্
ৱণ্তুমটুপ্ পক্কণ্টু ৱাইলণ্তিৰুপ্পপ্ - পণ্তিত্ত
পাচপ্ পেৰুঙকয়িৰ্ৰাৰ্ পল্লুয়িৰুম্ পালিক্ক
নেচত্তৈ ৱৈত্ত ণেৰিপোৰ্ৰি - আচৰ্ৰ
পালৈপ্ পচুম্পতত্তুম্ পালনাম্ অপ্পতত্তুম্
ণালুক্কু ণাইটচকল ঞানত্তু - মূল্ৱিত্তুক্
কোণ্টাল আলক্ কৰুৱিকোটুত্ তোক্কণিন্ৰূ
পণ্টাৰি য়ান পটিপোৰ্ৰি - তণ্টাত
পুন্পুলাল্ পোৰ্ত্ত পুলুক্কুৰম্পৈ মামনৈয়িল্ 25
অন্পুচেৰ্ কিন্ৰনকইট টৈণ্তাক্কি - মুন্পুল্ল
উণ্মৈ ণিলৈমৈ ওৰুকাল্ অকলাতু
তিণ্মৈ মলত্তাৰ্ চিৰৈয়াক্কিক্ - কণ্মৰৈত্তু
মূলঅৰুঙ কইটটিল্উয়িৰ্ মূতমায়্ উইটকিতপ্পক্
কাল ণিয়তি য়তুকাইটটি - মেলোঙকু
মুণ্তিৱিয়ন্ কইটটিল্উয়িৰ্ চেৰ্ত্তুক্ কলৈৱিত্তৈ
য়ণ্ত অৰাক মৱৈমুন্পু - তণ্ত
তোলীলৰি ৱিচ্চৈ তুণৈয়াক মানিন্
এলীলুটৈয় মুক্কুণমুম্ এয়্তি - মৰুলোটু
মন্নূম্ ইতয়ত্তিৰ্ চিত্তত্তাৰ্ কণ্তপোৰুল্ 30
ইন্ন পোৰুলেন্ ৰিয়ম্পৱোণ্না - অণ্ণিলৈপোয়্ক্
কণ্তৱিয়ন্ কইটটিৰ্ কৰুৱিকল্পী ৰৈণ্তোলীয়ক্
কোণ্টুণিয় মিত্তৰ্ৰৈ ণাইটকোটুপ্পপ্ - পণ্টৈ
ইৰুৱিনৈয়াল্ মুন্পুল্ল ইন্পত্তুন্ পঙকল্
মৰুৱুম্ৱকৈ অঙকে মৰুৱি - উৰুৱুতন্ণিন্(ৰূ)
ওঙকু ণূতলায় ওলক্ক মণ্তপত্তিৰ্
পোঙকৰুৱি য়েল্লাম্ পুকুণ্তীণ্টি - ণীঙকাত
মুন্নৈ মলত্তিৰুলুল্ মূটা ৱকৈয়কত্তুইট
টুন্নূম্ইৰুল্ ণীক্কুঞ্ চুতৰেপোল্ - অণ্ণিলৈয়ে
চূক্কঞ্ চুতৰুৰুৱিৰ্ পেয়্তু তোলীৰ্কুৰিয় 35
ৰাক্কিপ্ পণাত্ত অৰম্পোৰ্ৰি - ৱেইটকৈমিকুম্
উণ্টিপ্ পোৰুইটটাল্ ওৰুকাল্ অৱিয়াতু
মণ্টিএৰি য়ুম্পেৰুণ্তী মাৰ্ৰূতৰ্কুত্ - তিণ্টিৰল্চেৰ্
ৱল্লাৰ্কল্ ৱল্ল ৱকৈয়াৰ্ ৰোলীল্পুৰিত
লেল্লাম্ উতনে ওৰুঙকিচৈণ্তু - চোল্কালৈ
মুইটটামৰ্ চেয়্ৱিনৈক্কু মুৰ্চেয়্ৱিনৈক্ কুঞ্চেলৱু
পইটটোলৈ তীইটটুম্ পটিপোৰ্ৰি - ণইটটোঙকুম্
ইণ্ণিলৈমৈ মানূতৰুক্ কেয়ন্ৰি এণ্ণালা
মন্নূয়িৰ্ক্কুম্ ইণ্ত ৱলক্কেয়ায়্ - মুন্নূটৈয়
ণাল্ণাল্ ৱৰৈয়িল্ উতল্পিৰিত্তু ণল্ৱিনৈক্কণ্ 40
ৱানালিন্ মালায়্ অয়নাকি - ণীল্ণাকৰ্
ৱানাতৰ্ কোমুতলায়্ ৱণ্ত পেৰুম্পতত্তু
ণানা ৱিতত্তাল্ ণলম্পেৰূণাল্ - তান্মাল
ৱেৰ্ৰিক্ কটুণ্তূতৰ্ ৱেকত্ তুতন্ৱণ্তু
পৰ্ৰিত্তম্ ৱেঙকুৰুৱিন্ পাৰ্কাইটত - ইৰ্ৰৈক্কুম্
ইল্লৈয়ো পাৱি পিৰৱামৈ এন্ৰেটুত্তু
ণল্লতোৰ্ ইন্চোল্ ণটুৱাকচ্ - চোল্লিইৱৰ্
চেয়্তিক্কুত্ তক্ক চেয়লুৰূত্তু ৱীৰ্এন্ৰূ
ৱেয়্তুৰ্ ৰূৰৈক্ক ৱিটৈকোণ্টু - মৈয়ল্তৰুঞ্
চেক্কি নিটৈত্তিৰিত্তুণ্ তীৱায়ি লিইটটেৰিত্তুণ্ 45
তক্কণেৰুপ্ পুত্তূণ্ তলুৱুৱিত্তুম্ - মিক্কোঙকু
ণাৰাচঙ কায়্চ্চিচ্ চেৱিমটুত্তুম্ ণাঅৰিণ্তুম্
পীৰাউন্ ঊনৈত্তিন্ এন্ৰটিত্তুম্ - পেৰামল্
অঙকাইল ণৰকত্ তলুত্তুৱিত্তুম্ পিন্নূণ্তম্
ৱেঙকোপম্ মাৰাত ৱেইটকৈয়ৰায়্ - ইঙকোৰুণাল্
এণ্ণামুতৰ্ কানাত ইন্নৰ্ কটুণৰকম্
পন্নেটুণাইট চেল্লুম্ পণাকোণ্টু - মুন্ণাটিক্
কণ্টু কতন্কলীত্তল্ কাৰিয়মাম্ এন্ৰেণ্ণাক্
কোণ্টুৱৰু ণোয়িন্ কুৰিপ্পৰিৱাৰ্ - মণ্টেৰিয়িৰ্
কায়্চ্চিচ্ চুতৱৰূক্কক্ কণ্ণুৰিক্ক ণন্নিতিয়ম্ 50
পীয়্ত্তুত্তায়্ তণ্তৈতমৰ্ ইন্পুৰূতল্ - ৱায়্ত্তণেৰি
ওটিয়তে ৰিন্কিইল উয়িৰ্পোন কন্ৰালে
ণীটুপেৰুম্ পাৱম্ ইন্ৰে ণীঙকুমেন - ণাটিত্তন্
মৈণ্তনৈয়ুম্ ঊৰ্ণ্তোন্ ৱলক্কে ৱলক্কাক
ণঞ্চনৈয় চিণ্তৈ ণমন্তূতৰ্ - ৱেঞ্চিনত্তাল্
অল্ল লুৰূত্তুম্ অৰুণৰকঙ কণ্টুণিৰ্ক
ৱল্ল কৰুণৈ মৰম্পোৰ্ৰি - পল্লুয়িৰ্ক্কুম্
ইন্ন ৱকৈয়াল্ ইৰুৱিনৈক্কণ্ ণিন্ৰৰুত্তি
মুন্নৈমুত লেন্ন মুতলিল্লোন্ - ণল্ৱিনৈক্কণ্
এল্লা উলকুম্ এটুপ্পুণ্ টেটুপ্পুণ্টু 55
চেল্কালম্ পিন্ণৰকঞ্ চেৰামে - ণল্লণেৰি
এয়্তুৱতোৰ্ কালম্তন্ অন্পৰৈক্কণ্ টিন্পুৰূতল্
উয়্য়ুম্ ণেৰিচিৰিতে উণ্টাক্কিপ্ - পৈয়ৱে
মইটটায়্ মলৰায়্ ৱৰুণালিল্ মুন্নৈণাল্
মোইটটায়্ উৰুৱাম্ মুৰৈপোলক্ - কিইটটিয়তোৰ্
ণল্ল পিৰপ্পিৰ্ পিৰপ্পিত্তু ণাটুম্ৱিনৈ
এল্লৈ য়িৰণ্টুম্ ইটৈয়ʼপ্পিৰ্ - পল্পিৰৱি
অত্তমতি লন্ৰো অলৱেন্ৰূ পাৰ্ত্তিৰুণ্তু
চত্তি পতিক্কুম্ তৰম্পোৰ্ৰি - মুত্তিতৰু
ণন্নেৰিৱিঞ্ ঞানকলৰ্ ণাটুমলম্ ওন্ৰিনৈয়ুম্ 60
অণ্ণিলৈয়ে উল্ণিন্ ৰৰূত্তৰুলিপ্ - পিন্অন্পু
মেৱা ৱিলঙকুম্ পিৰলয়া কলৰুক্কুত্
তেৱায়্ মলকন্মণ্ তীৰ্ত্তৰুলিপ্ - পূৱলয়ণ্
তন্নিন্ৰূ ণীঙকাচ্ চকলৰ্ক্ কৱৰ্পোল
মুন্ণিন্ৰূ মুম্মলণ্তীৰ্ত্ তাইটকোল্কৈ - অন্নৱনূক্
কাতিকুণ মাতলিনাল্ আটুণ্ তিৰুত্তোলীলুঞ্
চোতি মণামিতৰ্ৰূচ্ চুণ্তৰমুম্ - পাতিয়াম্
পচ্চৈ য়িতমুম্ পৱলত্ তিৰুচ্চটৈমেল্
ৱৈচ্চ ণতিয়ুম্ মতিক্কোলুণ্তুম্ অচ্চমৰ
আটুম্ অৰৱুম্ অলকাৰ্ তিৰুণূতল্মেল্ 65
ণীটুৰুৱ ৱন্নি ণেটুঙকণ্ণুঙ - কেটিলয়ঙ
কূইটটুণ্ তমৰুকমুঙ কোল এৰিয়কলুম্
পূইটতৰৱক্ কচ্চুম্ পুলিয়তলুম্ - ৱীইটটিন্প
ৱেল্লত্ তলুত্তি ৱিটুণ্তালি নূম্অটিয়াৰ্
উল্লত্তি নূম্পিৰিয়া ওণ্চিলম্পুম্ - কল্লৱিনৈ
ৱেন্ৰূ পিৰপ্পৰূক্কচ্ চাত্তিয়ৱী ৰক্কললুম্
ওন্ৰূম্উৰুত্ তোন্ৰামল্ উল্লতক্কি - এন্ৰূম্
ইৰৱাত ইন্পত্ তেমৈইৰুত্ত ৱেণ্টিপ্
পিৰৱা ইন্পত্ তেমৈইৰুত্ত ৱেণ্টিপ্
পিৰৱা মুতল্ৱন্ পিৰণ্তু - ণৰৱাৰুণ্
তাৰুলা ৱুম্পুয়ত্তুচ্ চম্পণ্ত ণাতনেন্ৰূ 70
পেৰিলা ণাতন্ওৰু পেৰ্পুনৈণ্তু - পাৰোৰ্তম্
উণ্টি উৰক্কম্ পয়ম্ইন্পম্ ওত্তোলুকিক্
কোণ্টু মকিইলণ্ত কুণম্পোৰ্ৰি - মিণ্টায়
আৰূ চময়প্ পোৰুলুম্অৰি ৱিত্তৱৰ্ৰিৰ্
পেৰিন্মৈ এঙকলুক্কে পেৰাক্কিত্ - তেৰাত
চিত্তণ্ তেলিয়ত্ তিৰুমেনি কোণ্টুৱৰুম্
অত্তকৈমৈ তানে অমৈয়ামল্ - ৱিত্তকমাঞ্
চৈৱ ণেৰিয়িৰ্ চময় মুতলাক
এয়্তুম্ অপিটেকম্ এয়্তুৱিত্তুচ্ - চেয়্য়তিৰুক্
কণ্ণৰুলাল্ ণোক্কিক্ কটিয়পিৰপ্ পাৰ্পইটত 75
পুণ্ণুম্ ইৰুৱিনৈয়ুম্ পোয়্অকল - ৱণ্ণমলৰ্ক্
কৈত্তলত্তৈ ৱৈত্তৰুলিক্ কল্লায় ণেঞ্চুৰুক্কি
মেয়্ত্তকৈমৈ য়েল্লাম্ ৱিৰিত্তোতি - ওত্তোলুকুম্
চেণ্আৰ্ ইৰুল্ৱটিৱুম্ চেঙকতিৰোন্ পাল্ণিৰ্পক্
কানা তোলীয়ুম্ কণক্কেপোল্ - আণৱত্তিন্
আতি কুৰৈয়ামল্ এন্পাল্ অণুকামল্
ণীতি ণিৰূত্তুম্ ণিলৈপোৰ্ৰি - মেতক্কোৰ্
চেয়্য়ুঞ্ চৰিয়ৈ তিকইলকিৰিয়া য়োকত্তাল্
এয়্তুঞ্চীৰ্ মুত্তিপতম্ এয়্তুৱিত্তু - মেয়্য়ন্পাৰ্
কাণত্ তকুৱাৰ্কল্ কণ্টাল্ তমৈপ্পিন্পু 80
ণাণত্ তকুম্ঞান ণন্নেৰিয়ৈ - ৱীণে
এনক্কুত্ তৰৱেণ্টি এল্লাপ্ পোৰুইটকুম্
মনক্কুম্ মলৰয়ন্মাল্ ৱানোৰ্ - ণিনৈপ্পিনূক্কুণ্
তূৰম্পো লেয়ণায় চুণ্তৰত্তাল্ এন্তলৈমেল্
আৰুম্ পটিতণ্ তৰুল্চেয়্ত - পেৰালন্
তণ্তপোৰুল্ এতেন্নিল্ তান্ৱেৰূ ণান্ৱেৰায়্
ৱণ্তু পুণৰা ৱলক্কাক্কি - মুণ্তিএন্ৰন্
উল্লম্এন্ৰূম্ ণীঙকা তোলিত্তিৰুণ্তু তোন্ৰিণিৰ্কুঙ
কল্লম্ইন্ৰূ কাইটটুম্ কলল্পোৰ্ৰি - ৱল্লমৈয়াল্
তন্নৈত্ তেৰিৱিত্তুত্ তন্ৰালি নূইটকিতণ্ত 85
এন্নৈত্ তেৰিৱিত্ত এল্লৈয়িন্কণ্ - মিন্আৰুম্
ৱণ্ণম্ উৰুৱম্ মৰুৱুঙ কুণময়ক্কম্
এণ্ণুঙ কলৈকালম্ এপ্পোৰুলুম্ - মুন্নম্এনক্(কু)
ইল্লামৈ কাইটটিপ্পিন্ পেয়্তিয়ৱা কাইটটিইনিচ্
চেল্লামৈ কাইটটুঞ্ চেয়ল্পোৰ্ৰি - এল্লাম্পোয়্ত্
তম্মৈত্ তেলিণ্তাৰায়্ত্ তামে পোৰুলাকি
এম্মৈপ্ পুৰঙকূৰি ইন্পুৰ্ৰূচ্ - চেম্মৈ
অৱিকাৰম্ পেচুম্ অকম্পিৰমক্ কাৰৰ্
ৱেলিয়াম্ ইৰুলিল্ ৱিটাতে - ওলিয়ায়্ণী
ণিন্ৰ ণিলৈয়ে ণিকইলত্তি ওৰুপোৰুল্ৱে 90
ৰিন্ৰি য়মৈয়ামৈ এটুত্তোতি - ওন্ৰাকচ্
চাতিত্তুত্ তম্মৈচ্ চিৱমাক্কি ইপ্পিৰৱিপ্
পেতণ্ তনিল্ইন্পপ্ পেতমুৰাপ্ - পাতকৰো(টু)
একমায়্প্ পোকামল্ এৱ্ৱিতত্তুঙ কাইটচিতণ্তু
পোকমাম্ পোৰ্ৰালি নূইটপুণৰ্ত্তি - আতিয়ুতন্
ণিৰ্ক অলীয়া ণিলৈইতুৱে এন্ৰৰুলি
ওক্ক ৱিয়াপকণ্তন্ নূইটকাইটটি - মিক্কোঙকুম্
আণণ্ত মাক্কতলিল্ আৰা অমুতলিত্তুত্
তান্ৱণ্তু চেয়্য়ুণ্ তকুতিয়িনাল্ - ঊন্উয়িৰ্তান্
মুন্কণ্ত কালত্তুম্ ণীঙকাত মুন্নোনৈ 95
এন্কোণ্টু পোৰ্ৰিচৈপ্পেন্ য়ান্
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.