பதினொன்றாம் திருமுறை
40 பதிகங்கள், 1385 பாடல்கள்
018 நக்கீரதேவ நாயனார் - திருக்கண்ணப்ப தேவர் திருமறம்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1


பாடல் எண் : 1

திருக்கண் ணப்பன் செய்தவத் திறத்து
விருப்புடைத் தம்ம விரிகடல் உலகே பிறந்தது
தேன்அழித் தூனுண் கானவர் குலத்தே திரிவது
பொருபுலி குமுறும் பொருப்பிடைக் காடே வளர்ப்பது
செங்கண் நாயொடு தீவகம் பலவே பயில்வது
வெந்திறற் சிலையொடு வேல்வாள் முதலிய
அந்தமில் படைக்கலம் அவையே உறைவது
குறைதசை பயின்று குடம்பல நிரைத்துக்
கறைமலி படைக்கலங் கலந்த புல்லொடு
பீலி மேய்ந்தவை பிரிந்த வெள்ளிடை

வாலிய புலித்தோல் மறைப்ப வெள்வார்
இரவும் பகலும் இகழா முயற்றியொடும்
அடைத்த தேனும் வல்நாய் விட்டும்
சிலைவிடு கணையிலும் திண்சுரி கையிலும்
பலகிளை யவையொடும் பதைப்பப் படுத்துத்
தொல்லுயிர் கொல்லுந் தொழிலே வடிவே
மறப்புலி கடித்த வன்திரள் முன்கை
திறற்படை கிழித்த திண்வரை அகலம்
எயிற்றெண்கு கவர்ந்த இருந்தண் நெற்றி
அயிற்கோட் டேனம் எடுத்தெழு குறங்கு

செடித்தெழு குஞ்சி செந்நிறத் துறுகண்
கடுத்தெழும் வெவ்வுரை அவ்வாய்க் கருநிறத்
தடுபடை பிரியாக் கொடுவிற லதுவே மனமே
மிகக்கொலை புரியும் வேட்டையில் உயிர்கள்
அகப்படு துயருக் ககனமர்ந் ததுவே இதுவக்
கானத் தலைவன் தன்மை கண்ணுதல்
வானத் தலைவன் மலைமகள் பங்கன்
எண்ணரும் பெருமை இமையவர் இறைஞ்சும்
புண்ணிய பாதப் பொற்பார் மலரிணை
தாய்க்கண் கன்றெனச் சென்றுகண் டல்லது

வாய்க்கிடும் உண்டி வழக்கறி யானே அதாஅன்று
கட்டழல் விரித்த கனற்கதிர் உச்சியிற்
சுட்டடி இடுந்தொறுஞ் சுறுக்கொளும் சுரத்து
முதுமரம் நிரந்த முட்பயில் வளாகத்து
எதிரினங் கடவிய வேட்டையில் விரும்பி
எழுப்பிய விருகத் தினங்களை மறுக்குறத்
தன்நாய் கடித்திரித் திடவடிக் கணைதொடுத்து
எய்து துணித்திடும் துணித்த விடக்கினை
விறகினிற் கடைந்த வெங்கனல் காய்ச்சி
நறுவிய இறைச்சி நல்லது சுவைகண்டு

அண்ணற் கமிர்தென்று அதுவேறு அமைத்துத்
தண்ணறுஞ் சுனைநீர் தன்வாய்க் குடத்தால்
மஞ்சன மாக முகந்து மலரெனக்
குஞ்சியில் துவர்க்குலை செருகிக் குனிசிலை
கடுங்கணை அதனொடும் ஏந்திக் கனல்விழிக்
கடுங்குரல் நாய்பின் தொடர யாவரும்
வெருக்கோ ளுற்ற வெங்கடும் பகலில்
திருக்கா ளத்தி எய்தி சிவற்கு
வழிபடக் கடவ மறையோன் முன்னம்
துகிலிடைச் சுற்றியில் தூநீர் ஆட்டி

நல்லன விரைமலர் நறும்புகை விளக்கவி
சொல்லின பரிசிற் சுருங்கலன் பூவும்
பட்ட மாலையும் தூக்கமும் அலங்கரித்
தருச்சனை செய்தாங் கவனடி இறைஞ்சித்
திருந்த முத்திரை சிறப்பொடும் காட்டி
மந்திரம் எண்ணி வலம்இடம் வந்து
விடைகொண் டேகின பின்தொழில்
பூசனை தன்னைப் புக்கொரு காலில்
தொடுசெருப் படியால் நீக்கி வாயில்
இடுபுனல் மேனியில் ஆட்டித் தன்தலைத்

தங்கிய துவர்ப்பூ ஏற்றி இறைச்சியில்
பெரிதும் போனகம் படைத்துப் பிரானைக்
கண்டுகண் டுள்ளங் கசிந்து காதலில்
கொண்டதோர் கூத்துமுன் ஆடிக் குரைகழல்
அன்பொடும் இறுக இறைஞ்சி ஆரா
அன்பொடு கானகம் அடையும் அடைந்த
அற்றை அயலினிற் கழித்தாங் கிரவியும்
உதித்த போழ்தத் துள்நீர் மூழ்கி
ஆத ரிக்கும் அந்தணன் வந்து
சீரார் சிவற்குத் தான்முன் செய்வதோர்

பொற்புடைப் பூசனை காணான் முடிமிசை
ஏற்றிய துவர்கண் டொழியான் மறித்தும்
இவ்வா றருச்சனை செய்பவர் யாவர்கொல் என்று
கரந்திருந்து அவன்அக் கானவன் வரவினைப்
பரந்த காட்டிடைப் பார்த்து நடுக்குற்று
வந்தவன் செய்து போயின வண்ணம்
சிந்தையிற் பொறாது சேர்விடம் புக்கு
மற்றை நாளுமவ் வழிப்பட் டிறைவ
உற்றது கேட்டருள் உன்தனக் கழகா
நாடொறும் நான்செய் பூசனை தன்னை

ஈங்கொரு வேடுவன்
நாயொடும் புகுந்து மிதித் துழக்கித்
தொடுசெருப் படியால் நீக்கி வாயில்
இடுபுனல் மேனியில் ஆட்டித் தன்தலை
தங்கிய சருகிலை உதிர்த்தோர் இறைச்சியை
நின்திருக் கோயிலில் இட்டுப் போமது
என்றும் உன்தனக் கினிதே எனையுருக்
காணில் கொன்றிடும் யாவ ராலும்
விலக்குறுங் குணத்தன் அல்லன் என்உன்
திருக்குறிப் பென்றவன் சென்ற அல்லிடைக்

கனவில் ஆதரிக்கும் அந்தணன் தனக்குச்
சீரார் திருக்கா ளத்தியுள் அப்பன்
பிறையணி இலங்கு பின்னுபுன் சடைமுடிக்
கறையணி மிடற்றுக் கனல்மழுத் தடக்கை
நெற்றி நாட்டத்து நிறைநீற் றாக
ஒற்றை மால்விடை உமையொரு மருங்கில்
திருவுருக் காட்டி அருளிப்
புரிவொடு பூசனை செய்யும்
குனிசிலை வேடன் குணமவை ஆவன
உரிமையிற் சிறந்தநன் மாதவன் என்றுணர்

அவனுகந் தியங்கிய இடம்முனி வனமதுவே அவன்
செருப்படி யாவன விருப்புறு துவலே
எழிலவன் வாயது தூயபொற் குடமே
அதனில் தங்குநீர் கங்கையின் புனலே
புனற்கிடு மாமணி அவன் நிறைப் பல்லே
அதற்கிடு தூமலர் அவனது நாவே
உப்புனல் விடும்பொழு துரிஞ்சிய மீசைப்
புன்மயிர் குசையினும் நம்முடிக் கினிதே அவன்தலை
தங்கிய சருகிலை தருப்பையிற் பொதிந்த
அங்குலி கற்பகத் தலரே அவனுகந்

திட்ட இறைச்சி எனக்குநன் மாதவர்
இட்ட நெய்பால் அவியே
இதுவெனக் குனக்கவன்
கலந்ததோர் அன்பு காட்டுவன் நாளை
நலந்திகழ் அருச்சனை செய்தாங் கிருவென்று
இறைவன் எழுந் தருளினன்
அருளலும் மறையவன் அறிவுற் றெழுந்து
மனமிகக் கூசி வைகறைக் குளித்துத்
தான்முன் செய்வதோர்
பொற்புடைப் பூசனை புகழ்தரச் செய்து

தோன்றா வண்ணம் இருந்தன னாக இரவியும்
வான்தனி முகட்டில் வந்தழல் சிந்தக்
கடும்பகல் வேட்டையிற் காதலித் தடிந்த
உடம்பொடு சிலைகணை உடைத்தோல் செருப்புத்
தொடர்ந்த நாயொடு தோன்றினன் தோன்றலும்
செல்வன் திருக்கா ளத்தியுள் அப்பன்
திருமேனியின் மூன்று கண்ணாய்
ஆங்கொரு கண்ணில் உதிரம்
ஒழியா தொழுக இருந்தன னாகப்
பார்த்து நடுக்குற்றுப் பதைத்து மனஞ்சுழன்று

வாய்ப்புனல் சிந்தக் கண்ணீர் அருவக்
கையில் ஊனொடு கணைசிலை சிந்த
நிலம்படப் புரண்டு நெடிதினில் தேறிச்
சிலைக்கொடும் படைகடி தெடுத்திது படுத்தவர்
அடுத்தவிவ் வனத்துளர் எனத்திரிந் தாஅங்கு
இன்மை கண்டு நன்மையில்
தக்கன மருந்துகள் பிழியவும் பிழிதொறும்
நெக்கிழி குருதியைக் கண்டுநிலை தளர்ந்தென்
அத்தனுக் கடுத்ததென் அத்தனுக் கடுத்ததென் என்
றன்பொடுங் கனற்றி

இத்தனை தரிக்கிலன் இதுதனைக் கண்டஎன்
கண்தனை இடந்து கடவுள்தன் கண்ணுறு
புண்ணில் அப்பியும் காண்பன் என்றொரு கண்ணிடைக்
கணையது மடுத்துக் கையில் வாங்கி
அணைதர அப்பினன் அப்பலுங் குருதி
நிற்பதொத் துருப்பெறக் கண்டுநெஞ் சுகந்து
மற்றைக் கண்ணிலும் வடிக்கணை மடுத்தனன் மடுத்தலும்
நில்லுகண் ணப்ப நில்லுகண் ணப்பஎன்
அன்புடைத் தோன்றல் நில்லுகண் ணப்பஎன்
றின்னுரை அதனொடும் எழிற்சிவ லிங்கம்

தன்னிடைப் பிறந்த தடமலர்க் கையால்
அன்னவன் தன்கை அம்பொடும் அகப்படப்பிடித்
தருளினன் அருளலும்
விண்மிசை வானவர்
மலர்மழை பொழிந்தனர் வளையொலி படகம்
துந்துபி கறங்கின தொல்சீர் முனிவரும்
ஏத்தினர் இன்னிசை வல்லே
சிவகதி பெற்றனன் திருக்கண் ணப்பனே

தனி வெண்பா

தத்தையாம் தாய்தந்தை நாகனாம் தன்பிறப்புப்
பொத்தப்பி நாட்டுடுப்பூர் வேடுவனாம் - தித்திக்கும்
திண்ணப்ப னாஞ்சிறுபேர் செய்தவத்தாற் காளத்திக்
கண்ணப்ப னாய்நின்றான் காண்

.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 

பொழிப்புரை:

பொழிப்புரையை எழுதவில்லை

குறிப்புரை:

மறம் - வீரம்.
இது மறக்குடியில் பிறந்தவர்கட்கு இயல்பாக உளதாகும்.
ஆயினும் அந்த மறம் பெரும் பான்மையும் பொருளாகிய அரசுரிமை பற்றியும், சிறுபான்மை அறம் பற்றியும் பலரிடம் நிகழ்ந்தமை, நிகழ்கின்றமை கண்கூடு.
ஆயினும் மறக் குடியில் பிறந்த கண்ணப்ப தேவர் மேற்காட்டிய அனைத்தினும் மேலான பத்தித்துறையில் இணையில்லாத மறம் உடையராய் இருந் தமையைச் சிறப்பித்தலால் இப்பாடல் `திருக்கண்ணப்ப தேவர் திருமறம்`- எனப்பட்டது.
அடுத்து வரும் கல்லாட தேவ நாயனார் அருளிச்செய்த திருமறத்திற்கும் இது பொருந்தும்.
அடி - 1, 2: `திறத்து உலகே விருப்புடைத்து` என இயைக்க உலகு - உயிர்த் தொகை.
`சில பகுதிகள் மட்டும் அல்ல, முழுதும் என்பது விளக்கலின் ஏகாரம், தேற்றப் பொருட்டாய் தவத் திறத்தது பெருமையை விளக்கி நின்றது.
அம்ம, வியப்பிடைச் சொல்.
அடி - 2, 3, 4: ``பிறந்தது`` என்பது அத்தொழில் மேலும், ``திரிவது`` என்பது அதற்குரிய இடத்தின்மேலும் நின்றன.
பொருப்பு- மலை.
`பொருப்புக்களை இடையிலே உடைய காடு` என்க.
அடி - 4, 5, 6, 7: ``வளர்ப்பது, பயில்வது`` என்னும் ஒருமைகள் அவ்வத்தொழில்மேல் நின்றன.
எனவே, நாய் முதலாகக் கூறியன செயப்படுபொருள் வினை முதல்போலக் கூறப்பட்டனவாம்.
தீவகம்- பார்வை மிருகம்.
சிலை - வில்.
அடி - 7, 10: `உறைவது வெள்ளிடை` என்க.
வெள்ளிடை - வெளியான இடம்: பொத்தற் குடிசை.
``உறைவது`` என்பது, அதற் குரிய இடத்தின்மேல் நின்றது.
அடி - 8: பயிலல் - பலவிடத்து இருத்தல்.
குடம் - கட்குடம்.
பல நிறைத்து, கலந்த வெள்ளிடை` என்க.
அடி - 10: பீலி - மயில் இறகு.
மேய்ந்து - வேயப்பட்டு `பின்பு அவை பிரிந்துபோன வெள்ளிடை` என்க.
அடி - 11: ``மறைப்ப`` என்றது, `அற்றம் மறைப்ப` என்றபடி.
எனவே, `புலித்தோலே உடை` என்றதாம்.
வாலிய - தூய.
(அதன்மேல் மாசுபடியாது` என்பதாம்.
``வார்`` என்பது ஆகுபெயராய், வலையைக் குறித்தது.
அடி - 11, 12: `வாரினை இகழாது, இரவும், பகலும் முயலும் முயற்றி` என்க.
முயற்றி - முயற்சி.
அடி - 13: அடைத்த - மூங்கிற் குழாய் முதலியவற்றில் நிறைத்த.
``அடைத் தேனும்`` என்றார் பின்னும், `தேன் அடைத்தலும்` என்பதே கருத்தென்க.
அடி - 14: சுரிகை - உடைவாள்.
அடி - 15: கிளை, விலங்குகளின் சுற்றம்.
`கிளையாகிய அவை` என்க.
`அவற்றொடும்` என்பதில் சாரியை தொகுக்கப்பட்டது.
படுத்து - வீழ்த்து.
அடி - 16: தொன்மறைக் காட்டில் வாழும் வாழ்வு பற்றிக் கூறப் பட்டது.
`தேன் அடைத்தலும், கொல்லலும் தொழிலே` என்க.
`கொல்லுக தொழிலே` என்பது பாடம் அன்று.
``வடிவே`` என்னும் பிரிநிலை ஏகாரம், எழுவாய்ப் பொருள் தோற்றி நின்றது.
அடி 17, 21: முன்கை முதலிய சினைகளையே `வடிவு` என்னும் முதலாக உபசரித்துக் கூறினார்.
அவையும் அவ்வாறு கூறற்கு இயைபுடைமை பற்றி.
மறம் - வீரம்.
`கடித்த முன்கை.
திரள் முன்கை` என்க.
படை - படைக்கலம்.
அவை வெட்சிக் காலத்தில் கரந்தையார் விடுத்தனவும்.
கரந்தைக் காலத்தில் வெட்சியார் விடுத்தனவுமாம்.
இவற்றைக் கண்ணப்பர் அறியார் ஆயினும் இனம் குறித்தற்கு இவற்றைக் கூறினார்.
திண் வரை அகலம் - தெளிவாக ஆழ்ந்து விளங்கும் கீற்றுக்களையுடைய மார்பு.
எயிற்று - எயிற்றால்.
எண்கு - கரடி.
கவர்ந்த - கடிந்த.
இரு - பெரிய.
தண்மை வியர்வையால் வந்தது.
அன்ன - அந்தக் கரடிகளே, அயில் கோட்டு - கூர்மையான பற்களால்.
எடுத்து எழு குறங்கு - குத்தி யெடுத்த துடை.
செடித்து எழு குஞ்சி - செடிகளின் தன்மையை உடையனவாய், (அடர்ந்து, குறுகி) வளர்ந்த தலைமயிர்.
`செந் நிறத்தை உறு கண்` என்க.
ஐயுருபு சாரியை நிற்கத் தான் தொகுத்தலை இலேசினால் கொள்க.
* அடி - 22: கடுத்து - சினந்து.
`கரு நிற அவ்வாய்` - என்னும் இரண்டாவதன் தொகை பின் முன்னாக மாறி நின்றது.
`உரையை யுடைய அந்த வாய்` என்க.
அடி - 23: அடு படை - கொல்லும் படைஞர்.
பிரியா விறல் - பிரிந்து போகாமைக்கு ஏதுவான விறற் சொல்.
விறல் - வெற்றி.
அஃது ஆகுபெயராய் அதனையுடைய சொல்லைக் குறித்தது.
விறலது - விறலையுடையது.
`அவ்வாய் விறலது` என்க.
இங்ஙனமாயினும் விறலதுவாகிய வாய்` என்றதே.
இதுகாறும் வடிவே கூறப்பட்டது.
கருத்து, இவற்றால் எஞ்ஞான்றும் வேட்டையே தொழிலாய் ஈடுபடுதல் குறிக்கப்பட்டது.
இதன்பின் `ஆகியன` என்பது வருவிக்க.
அடி - 23, 24, 25: அகப்படுதுயர் - அகப்படுதலால் உண்டாகும் துன்பம்.
அகன் அமர்தல் - உள்ளுற விரும்புதல்.
அமர்ந்தது - வினை யாலணையும் பெயர்.
இது வடிவியல்பு கூறிய பின் வேட்டை யொழிந்தபொழுதும் மனத்தியல்பு அது வேயாதல் கூறியது.
அடி - 25, 26: ``இது அக் கானகத் தலைவன் தன்மை`` என்றது, `கண்ணப்ப தேவரது பிறப்பும், அவருக்கு வாய்த்த சூழ் நிலைகளும் திருவருளோடு சிறிதும் இயைபில்லனவாயினமை மேலும், அதற்கு மாறானவையாயும் இருந்தன` என்பதனை முடித்துக் கூறியவாறு.
கானம் - காடு.
காட்டில் வாழும் வேடுவர்களைக் `காடு` என உபச ரித்துக் கூறினார்.
``அக்கானத் தலைவன்`` எனச் சுட்டிக் கூறிய அவ் அனுவாதத்தானே, முதற்கண், `கானத் தலைவன் ஒருவன் இருந்தான்; அவன் பிறந்தது` என எடுத்தக் கொண்டு உரைத்தல் கருத்தாதல் பெறப் பட்டது.
அடி - 26, 27: ``கண்ணுதல்`` முதலிய மூன்றும் ஒரு பொருள் மேல் வந்த பல பெயர்களாய்ச் `சிவன்` என்னும் அளவாய் நின்றன.
`பங்கன் பாதம்` (29) என இயையும்.
இங்கும், ``கண்ணுதல்`` என்ப தற்கு முன்னே, `அவன்` என்னும் எழுவாய் வருவித்துக்கொள்க.
அடி - 28, 29: `பெருமைப் பாதம், இறைஞ்சும் பாதம் புண்ணியப் பாதம்` என்றபடி.
பொற்பு ஆர் - அழகு நிறைந்த.
`மலரிணையைக் (30) கண்டல்லது` என இயையும்.
அடி - 30, 31: தாய்க்கண் கன்று - தாய்ப் பசுவினிடம் செல்லும் கன்று.
இஃது ஆரா அன்பினால் விரைந்தோடிச் செல்லுதலாகிய பண்பும், தொழிலும் பற்றி வந்த உவமை.
கண்டல்லது உண்டி வழக்கறி யான்`` என்றதனால், `கண்டு வழிபட்ட பின்பே உண்ணும் நியமம் உடையரானார்` என்பது பெறப்பட்டது.
ஆயினும் சேக்கிழார், `கண்ணப்பர் காளத்தி நாதரைக் கண்டபின் ஊண் உறக்கம் இன்றியே யிருந்தார்` என்பது படக் கூறினார்.
அடி - 32-41: இப்பகுதி கண்ணப்பர் வேட்டையாடி ஊன் அமுது அமைத்தலைக் கூறியது.
கட்டு அழல் - வலுவான தீ.
கனற் கதிர் - ஞாயிறு.
சுட்டு - சுடுதலால்.
`உச்சியில் நின்று சுடுதலால்` என்க.
சுறுக்கொள்ளுதல் - சுறுக்கெனக் கால்கள் வெம்மை கொள்ளுதல்.
சுரம் - பாலை நிலம்.
நிரந்தரம் - எப்பொழுதும்.
பயில் - நிறைந்த.
வளாகம் - ஓர் இடம்.
எதிர் இனம் கடவிய - எதிர்ப்படுகின்ற விலங்கினத்தை நாள்தோறும் வெருட்டிப் பழகிய.
எழுப்பிய - நாயைக் குரைப்பித்தும், தாம் அதட்டியும் அவை உள்ள இடத்தினின்றும் வெளிப்பட்டு ஓடும்படி எழுப்பிய.
விருகம் - மிருகம்.
மறுக்கு உற - வருத்தம் எய்தும்படி.
`மறுகு` என்னும் முதனிலை `மறுக்கு` எனத் திரிந்து பெயராயிற்று.
இஃது அம்முப் பெற்று, மறுக்கம்` என வரும்.
இரித்திட - துரத்திட.
வடிக் கணை - கூராக வடித்தலைப் பெற்ற அம்பு.
துணித்திடும் - துண்டாக்க வெட்டுவான்.
நறுவிய - நன்றாகத் திருத்திய.
`சுவை கண்டு, நல்லது தெரிந்து அது வேறு அமைத்து` என ஒருசொல் வருவித்து இயைக்க.
நல்லது, சாதியொருமை.
`நல்லது வேறு அமைத்து` என்றதனால், `நல்லது அல்லாததைத் தனக்கு வைத்தான்` என்பது பெறப்பட்டது.
அடி - 42, 43, 44: இப்பகுதி கண்ணப்பர் வழிபாட்டிற்கு ஆவன வற்றை அமைத்துகொண்டவாற்றைக் கூறியது.
``வாய்க் குடம்`` என்றது, `வாய்தானே பயனால் குடமாயிற்று` என்றபடி.
இஃது உருவகம் அன்று.
குஞ்சி - தலைமயிர்.
துவர்க் குலை - சிவந்த தளிர்க் கொத்து.
``மலர் என`` என்றதனால், இலையே கொண்டு சென்றமை பெறப்படும்.
`சிலை (45) ஏந்தி`` என்க.
அடி - 45, 46: விழியையும், குரலையும் உடைய நாய்` என்க.
கரு - பெரிய.
அடி - 46, 47, 48: `தொடரக் கடும் பகலில் திருக்காளத்தி எய்தி என்க.
``காளத்தி`` என்றது அங்குள்ள மலையையும்.
``அச் சிவன்`` என்றது, அம்மலையில் உள்ள சிவலிங்கத்தையு மாம்.
`எய்திய சிவன்` என்பது பாடம் அன்று.
அடி - 48-57: இப்பகுதி அருச்சகர் பூசை செய்த முறைகளைக் கூறியது.
`மறையோன் சிவற்கு ஆட்டி, அருங்கலன், அலங்கரித்து, செய்து, இறைஞ்சி, காட்டி, வந்து, விடை கொண்டு ஏகினபின்` என்க.
வழிபடக் கடவ மறையோன் - வழிபாட்டினைக் கடமையாகக் கொண்ட அந்தணன்; அருச்சகன்.
இவர் பெயர் `சிவகோசரியார்` என்பதாகப் பெரியபுராணத்தில் அறிகின்றோம்.
அதற்கு மேற்கோள் அடுத்துவரும் திருமறம்.
துகிலை - வத்திரத்தை.
இடை சுற்றியது - நீரை வடித்தெடுத்தற்பொருட்டு.
`சுற்றி` என்பது பாடம் அன்று.
`மலர், புகை, விளக்கு, அவி இவைகள் ஆகமங்களில் சொல்லிய முறையிற் சிறிதும் சுருங்கலனாய்` என்க.
அவி - நிவேதனம்.
பொருள்களது சுருக்கம் அவற்றைப் படைப்பான்மேல் ஏற்றப்பட்டது.
பரிசு - தன்மை.
பூ - விடுபூக்கள்.
பட்ட மாலை - நெற்றியில் விளங்கச் சாத்தும் இண்டை.
தூக்கம் - தொங்கவிடும் மாலை.
`ஆகியவற்றால் அலங்கரித்து` என ஒரு சொல் வருவிக்க.
``முத்திரை காட்டி`` என்றதனால், செய்யப்பட்ட வழிபாடு ஆகம முறை வழிபாடாதல் குறிக்கப்பட்டது.
ஆகவே, ``மந்திரம்`` என்றதும் ஆகம மந்திரங்களேயாயின.
இவற்றால் `அருச்சகர் ஆதிசைவர்` என்பதும், அவரை, `மறையோர்` என்றல் வழக்கு என்பதும் கொள்ளக் கிடந்தன.
`வலமாகவும், இடமாகவும்` என ஆக்கம் விரிக்க.
வலமாக வருதல் போகத்தையும், இடமாக வருதல் மோட்சத்தையும் தருவன ஆதல் பற்றி, இரண்டையும் செய்தார் என்க.
``விடைகொண்டு எகின பின்`` என்றதனால், பெருமானிடம் அருச்சகர் வழிபாடு முடித்து இல்லம் செல்லும் பொழுது விடை பெறுதலும் மரபாயிற்று.
விடையை, `உத்தரவு` என்பர், ``விடை கொண்டு``* எனச் சேக்கிழாரும் கூறினார்.
அடி - 57, 66: புக்கு - புகுந்து.
இதனை மேல் ``பின்`` (57) என்றதன் பின்னர்க் கூட்டுக.
இதனால், மேல், ``எய்தி`` (48) என்றது,- அருச்சகர் போயின பின் எய்தி என்றதாம் என விளக்கியவாறு.
தொழிற் பூசனை - நாள்தோறும் நடைபெறக் கடவதாக அமைக்கப்பட்ட வழிபாடு.
`வழிபாடு` என்பது இங்கு அதனால் தோன்றிக் காணப்பட்ட பொருள்களைக் குறித்தது.
தொடு - தொட்ட; அணிந்த.
அடி - அடிப்புறம்.
``துவர்ப் பூ`` என்றதற்கு, மேல், (39) ``துவர்க் குலை`` என்றது பார்க்க.
`இறைச்சியின் போனகம் பெரிதும் படைத்து` என இயைக்க.
``பெரிதும்`` என்றது, `வேண்டுமளவும்` என்றபடி.
``பிரானைக் கண்டு`` `தரிசித்து` என்றபடி.
``கண்டு கண்டு`` என்னும் அடுக்கு.
ஆராமையால் நெடு நேரம் தரிசித்தமையைக் குறித்தது.
கொண்டது - தான் அறிந்தது.
அன்பு மீதூரப் பெற்றவழிக் கூத்துத் தானே நிகழும் ஆதலின், ``தலையாரக் கும்பிட்டுக் கூத்தும் ஆடி`` * என்றாற்போலக் கூறக் கேட்டிலாராயினும் ஆடினார் என்க.
ஆரா அன்பு - நிரம்பாத (தமது செயல்களை `இவ்வளவு போதும்` என்று நினையாத) அன்பு.
``இறைஞ்சிக் கானகம் அடையும்`` என்றதனால்.
`இராப் பொழுதில் காட்டில் ஓரிடத்தில் இருப்பார்`` என்றதாயிற்று.
எனவே, `இங்ஙனம் சில நாள்கள் சென்றன` என்பது போதர சேக்கிழார், `இரவெல்லாம் இறைவற்குக் காவல் புரிந்தார்` என்றார்.
அதுவும் அடுத்துவரும் திருமறத்தில் குறிப்பால் பெறப்படுகின்றது.
அடி - 69: ஆதரிக்கும் அந்தணன் - அன்பு செய்யும் அந்தணன்; `அவ் அந்தணன்` எனச் சுட்டு வருவித்துரைக்க.
`இனி அவ்வந்தணன் செய்தன ஆவன` என எடுத்துக்கொண்டு உரைத்தல் கருத்து என்க.
அடி - 66-90: அடைந்த அற்றை - தாம் (அருச்சகர்) திரும்பித் தம் இடத்தை அடைந்த அந்த நாளை, (இரவுப் பொழுதை).
``அயல்`` என்றது, அந்தக் காட்டில் அவர் கொண்டிருந்த தவச் சாலையை.
``தணிந்த மனத் திருமுனிவர் தபோவனத்தினிடைச் சார்ந்தார்`` * என்ற சேக்கிழார் திருமொழியைக் காண்க.
உதித்த போழ்தத்துள் - உதயமான அந்த நேரத்திற்கு முன்பே.
பொற்பு - அழகு.
அஃதாவது முறை தவறாது செய்யப்பட்டது.
இங்கும் ``பூசனை`` என்றது அது நிகழ்ந்தமையை உணர்த்தும் அடையாளங்களை.
துவர் - தளிர்களை.
`சாத்தினவன் அன்பினால்தான் செய்திருக்க வேண்டும்` என்னும் கருத்தால் அவற்றை உடனே எடுத்தெறியவில்லை.
மறித்தும் - நாம் பூசைசெய்து போன பின்பும்.
`இவ்வாறு செய்தவன் யாவன்` என அறிவாராய்ச் சிறிது நேரம் ஒளிந்திருந்து பார்த்தவர் கண்ணப்பர் வருகையைக் கண்டு நடுங்கிப் பின் அவர் செய்தவற்றையெல்லாம் பார்த்துவிட்டுத் தம் இடத்திற்குச் சென்று விட்டார்.
செல்லும் முன் பவித்திர பூசையைச் செய்ய வேண்டுவது தம் கடமை` எனக் கொண்டு அவ்வாறு செய்து சென்றார் என்பது பின்பு அவர், ``நாள் தொறும் நான்செய் பூசனை தன்னை`` எனக் கூறினமையால் விளங்கும்.
``போயின வண்ணம்`` என்பதன்பின் `கண்டு` என ஒருசொல் வருவிக்க.
`ஈங்கொரு வேடுவன்` என்பது முதல் ``இட்டுப்போம் அது`` என்பது முடிய உள்ளவை சிவகோசரியார் கண்ணப்பர் செய்தவைகளையெல்லாம்.
ஊகித்தறிந்து இறைவன்பால் எடுத்துக் கூறி முறையிட்டுக் கொண்டது.
`உனக்கு அழகா இவை?` என்க.
``என்றும்`` என்பதற்கு, `என்றாயினும்` என உரைக்க.
`இவ்வாறான செயல் என்றா யினும் உனக்கு இனிதாகுமோ` என்றபடி.
``இனிதே`` என்னும் ஏகாரம் வினாப் பொருட்டு.
`என் உன் திருக்குறிப்பு` என்க.
`என்னுந் திருக் குறிப்பு` என்பது பாடம் அன்று.
``என்று அவன் சென்ற`` என்ற அநு வாதத்தால், `என்று முறையிட்டுவிட்டு அவன் சென்றான்` என்பது பெறப்பட்டது.
அடி - 90-116: அல் - இரவு `அந்தணன் தனக்குக் கனவில்` என்க.
``பிறை யணி`` என்பது முதல், ``மருங்கின்`` என்பது முடிய உள்ள பகுதி இறைவன் திருவுரு வருணனை ``முடி மிடற்றுக் கை நாட்டத்து ஆக விடை மருங்கு`` என்பன பலபெயர் உம்மைத் தொகையாய் ஒரு சொல் நீர்மைப்பட்டு, ``திருவுரு`` என்பதனோடு இரண்டாவதன் உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகையாகத் தொக்கன.
இரண்டாவதன் பெயர்த் தொகையாகலின், சிலவிடத்துச் சாரியை களையும் பெற்றது.
ஆகம் - மார்பு.
அஃது உம்மைத் தொகை நிலைப் புணர்ச்சியில் மகர ஈறு கெட்டு நின்றது.
``உமையொடு`` என்பதில், கூடிய` என ஒருசொல் வருவிக்க.
மருங்கு - பக்கம்.
``காட்டியருளி`` என்பது ஒருசொல்.
புரிவு - விருப்பம்; கருணை `குணம்` என அடை யின்றிக் கூறியவழி அது நற்குணத்தையே குறிக்கும்.
அஃது இங்கு ஆகுபெயராய் அதனால் விளைந்த சிறப்புக்களைக் குறித்தது.
`அவன் வேடன் அல்லன்; மா தவன்` என்க.
முனி வனம் - முனிவனுக்கு உரித்தாயவனம்.
அது, பகுதிப் பொருள் விகுதி.
துவல் - தளிர்.
புனற்கு - புனற்கண்; உருபு மயக்கம்.
மா மணி - உயர்ந்த இரத்தினங்கள்.
அதற்கு - புனற்கு.
``உப்புனல்`` என்பதில் உகரச் சுட்டு மேலிடம் பற்றி வந்தது.
உரிஞ்சுதல் - உராய்தல், `உரிநுதல்` என்றல் பழைய வழக்கு.
புன் மயர் - கீழ்மையையுடைய மயிர்.
குசை - தருப்பை.
வழிபாட்டினை ஏற்பவற்றில் சிறப்புடையன திருவடிகளேயாதலின்.
``நம் அடிக்கு`` என அவற்றையே கூறினார்.
தருப்பையின் பொதிந்த - தருப்பையால் நிரம்பிய.
`செய்யப்பட்டு முடிந்த` என்றபடி.
அங்குலி- மோதிரம்; பவித்திரம், `பவித்திரத்தோடு பொருந்த எடுத்துத் தூவப் பட்ட அலர்; மலர்` என்க.
நல் மாதவர் - சைவ முனிவர்.
அவர் செய்யும் வேள்வியில் அவிசாய் அமைவன நெய், பால், தயிர் அல்லது ஊனாகாமை பற்றி.
``நல் மா தவர் இட்ட அவி ஊன் அவையே`` என்னாது, ``நெய் பால் அவியே`` - என்றார்.
``இது`` என்றது, கூறப் பட்ட அனைத்தையும் தொகுத்து, `இந்நிலைமை` என்றவாறு.
`எனக்கு இந்நிலைமை` என இறைவன் கூறியதனால், `ஏனையோர் பலர்க்கும் அவையெல்லாம் மிக இழிந்தனவாம்` என்றதாயிற்று.
எனவே, `அன்போடு கூடிய வழி எவையும் பூசையாம்` என்பதும், `அன்போடு கூடாதவழி எதுவும் பூசையாகாது` என்பதும் கூறப்பட்டனவாம்.
இவை பற்றியே.
நெக்கு நெக்கு நினைபவர் நெஞ்சுளே
புக்கு நிற்கும்பொன் னார்சடைப் புண்ணியன்;
பொக்கம் மிக்கவர் பூவும்நீ ரும் கண்டு
நக்கு நிற்கும் அவர்தம்மை நாணியே
உள்ளம் உள்கலந் தேத்தவல் லார்க்கலால்
கள்ளம் உள்ளவ ருக்கருள் வான்அலன்;
வெள்ள மும்அர வும்விர வும்சடை
வள்ள லாகிய வான்மியூ ரீசனே
யாவ ராயினும் அன்ப ரன்றி
அறியொ ணாமலர்ச் சோதியான்
ஆரேனும் அன்புசெயின் அங்கே தலைப்படுங்காண்
ஆரேனும் காணா அரன்
அன்பேஎன் அன்பேஎன்று அன்பால் அழுதரற்றி
அன்பே அன்பாக அறிவழியும் - அன்பன்றித்
தீர்த்தம், தியானம், சிவார்ச்சனைகள் செய்வனவும்
சாத்தும் பழமன்றே தான்
என்றாற்போலும் தோத்திர சாத்திரங்கள் எழுந்தன.
இவ்வாற்றால் கண்ணப்பர் இட்ட பொருள்கள் பொருளால் இழிந்தனவே யாயினும் அவரது அன்பாகிய தகுதியால் அவை திவ்வியப் பொருள்கள் தரும் இனிமையை இறைவற்குத் தந்தன.
இதனானே அன்பின்றி யிடுவன திவ்வியமேயாயினும் இறைவற்கு அவை மிக இழிந்தனவேயாய் வெறுப்பைத் தருதல் பெறப்படும்.
இம்முறை உலகியலிலும் உள ஆதலை நினைக.
அடி - 117, 121: இப்பகுதி கனவு கண்ட பின் சிவகோசரியார் செய்தவற்றைக் கூறியது.
கூசியது.
தாம் உண்மையறியாது வெறுத்ததை நினைந்து.
``குளித்து`` என்றது உபலக்கணம் ஆதலின், `பிற கடன்களை முடித்து` என்பதும் கொள்க.
இதன் பின் `சென்று` என ஒருசொல் வருவிக்க.
அடி - 121, 125: இப்பகுதி கண்ணப்பர் காளத்தியப்பர்பால் வந்த நிலைமையைக் கூறியது.
``இரவி அழல் சிந்த`` என்றது, உச்சிப்போது ஆயினமையைக் குறித்தது.
தடிந்த உடும்பு - கொல்லப்பட்ட உடும்பு.
அது பாகமாக்கப்படவில்லை.
இறைவற்கு நகை தோற்றுவிக்க அன்பினால் கொண்டு வரப்பட்டது.
அடி - 125, 129: ``தான்`` என்பதை ஒழித்து ஓதுவதும், ஒரு கண்ணிலும் உம்மை சேர்த்து ஓதுவதும் பாடங்கள் அல்ல.
அடி - 130-147: இப்பகுதி இறைவன் கண்ணப்பரது அன்பைச் சிவகோசரியார்க்குக் காட்டுதற் பொருட்டுச் செய்ததையும், அதனால் கண்ணப்பர்பால் நிகழ்ந்த அருஞ் செயல்களையும் கூறியது.
நெக்கு நெக்கு இழிதல் - தடைகளைக் கடந்து கடந்து ஒழுகுதல்.
கனற்றி - துயரத்தால் மனம் புழுங்கி அரற்றி.
இத்தனை தரிக்கிலன் - இவ்வளவு பெருந் துன்பத்தைக் காண இனி நான் பொறேன், ``அப்பியும்`` என்னும் உம்மை, இதுவே இப்பொழுது இதற்கு இதுவே முடிவான மருந்து என்று எண்ணியதையும், ``காண்பன்`` என்றது `செய்து பார்ப் போம்; பின்பு ஆகட்டும்` என்று துணிவு கொண்டதையும் குறித்தன.
ஐயமாயவழியும் செய்யத் துணிந்தது, அவரது அளவிலா ஆர்வத்தைக் காட்டுகின்றது.
நிற்பது ஒத்து - நிற்பது போன்று.
என்றது, `கண்ணை அப்பியதனால் குருதி நிற்கவில்லை; ஒழுகவிட்ட குருதியை இதனை அடுத்து `நாயனார் தமது மற்றைக் கண்ணிலும் வடிக்கணை மடுத்தார்` எனக் கூறியதனால், `இறைவன் குருதி நின்ற கண் நிற்க.
தனது மற்றைக் கண்ணில் குருதியை ஒழுக விட்டான்` என்பது உய்த்துணர வைக்கப்பட்டதாம்.
அங்ஙனம் அல்லாக்கால் முன்பு, ``ஆங்கு ஒருகண் உதிரம் ஒழுக நின்றனன்`` என்றது பழுதாம் ஆகலின்.
அடி - 148-158: இவ் இறுதிப் பகுதி இறைவன் கண்ணப்பரது அரிய செயலை ஆற்றமாட்டாது விரைந்து அவருக்கு அருள் புரிந்தமையைக் கூறியது.
அன்புடைத் தோன்றல் - அன்பராயினார் எல்லாரினும் தலையாயவன்.
``தோன்றல்`` என்றதும் விளி.
இறுதியிலும், ``திருக்கண்ணப்பனே`` என்றது, தொடக்கத்திற் குறித்த அப்பெயரை அதற்குரிய காரணத்தை விளக்கிக் கூறி முடித்தவாறு.
தனி வெண்பா, பெரியபுராணத்தை ஓதி உணர்ந்த பிற்காலத் தவரால் செய்து சேர்க்கப்பட்டது.
நக்கீரதேவ நாயனார் அருளிய
திருக்கண்ணப்ப தேவர் திருமறம் முற்றிற்று.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • Burmese/ பர்மியம்
 • Assamese/ அசாமியம்
 • English / ஆங்கிலம்
భూలోకంలో తిరు కన్నప్ప ప్రదర్శించిన ధీరత్వం నభూతో నభవిష్యతి. వృత్తి రీత్యా అతడు వేటగాడు. కురవడు. క్రూర మృగాలు సంచరించే వనాలలో నివసించేవాడు. సూక్ష్మ దృష్టి గలిగిన కుక్కలను ఇతర జంతువులను అతడు పెంచుకొన్నాడు.అతడు విలువిద్యను కత్తియుద్ధాన్ని మరి కొన్ని వృత్తి మెలుకువలను చక్కగా నేర్చాడు. చిన్న గుడిసెలో వసించాడు.
మంచి దేహ ధారుడ్యం గలిగిన వాడు. విల్లంబులతో వేటాడి జంతువులను చంపడమే అతని వృత్తి. అతని ముందు చేతిని పులి కవ్విన మచ్చ, కఠినమైన ఆయుధాలు చీల్చినట్లు కనబడే అతని వక్షం దృఢమైనది. కూరైన పళ్ళతో ఎలుగుబంటి కరిచినట్లు కనిపించే నల్లని మచ్చలు గలిగిన ముఖమతనిది. అడివి పంది దాని కోరతో కుమ్మిన గుర్తు అతని తొడమీద కనిపిస్తుంది. చెట్టులాగా విరబోసిన తల వెంట్రుకలు వానివి. ఎర్రని కన్నులు గలిగిన నల్లని రూపు వాడిది. అతనిది దుర్భాషలాడే తత్వం. అతడెప్పుడు ఒక పెద్ద పటాలంతో కలిసి తిరిగేవాడు. కనికరం/జాలి/ దయ ఆవగింజంతైన వారికి ఉండదు. మూడోకన్ను గలిగిన, దేవనాయకుడు,ఉమనువామభాగంలో అర్ధనారిగా గలిగిన వాడును అయిన శివుని ‘లేగదూడ ఆవు దగ్గరికి వెళ్ళినట్లు’ వెళ్ళి తిన్నడు నిత్యం పూజించి కాని వేటకు వెళ్ళడు. అగ్నిలాంటి మిట్ట మధ్యాహ్న ఎండలో కాళ్ళు కాల అగమ్యమైన దారులుగల ఆడవిలో వేటాడే టప్పుడు వారు మళ్ళించిన మృగాలను కుక్కలు తరుముకొని పోయి ఇరుకున పడవేయ, వారు వాటిని చంపుతారు. ఆ మాంసాన్ని కాల్చి రుచి చూసి అదే శివునికి నైవేధ్యంపెట్ట (అమృతం) తగినదని నిర్ణయించి దాన్ని ప్రత్యేకంగాఎత్తిపెట్టి, తీపు నీటిని కుండ అనే అతని నోటినిండా నింపుకొని పువ్వులను కోసి అతని కొప్పులో ఇముడ్చు కొని విల్లంబులతో వెనుక కుక్కలు అనుసరించ మిట్ట మధ్యాహ్న వేళ శివుని పూజించ బయలుదేరి
‘ఆ గుడిలో నిత్యం పూజ చేసే శివ గోచరి లింగానికి తిరు మంజనం చేసి, వస్త్రం కట్టి, వాసన పువ్వులను పెట్టి, ధూప దీపాలను చూపించి, మంత్రాలు చెప్పి అలంకారాలు చేసి, శివునికి చూపించాల్సిన ముద్రలు చూపించి వెళ్ళిన' తరువాత
తిన్నడు తాను పూజచేయ దలచి తన కాలి చెప్పుతో లింగం తలమీది పువ్వులను ఆకులను చెరిపి, నోట తెచ్చి నీటిని లింగం మీద మంజనం చేసేటట్లు ఊసి, తన తలలో చెక్కి ఉన్న పువ్వులను ఎత్తి లింగం మీద పెట్టి, మాంసాన్ని ముందర నైవేధ్యంగా పెట్టి లింగానే గుడ్లప్పగించి చూస్తూ, ఆపై పరవశించి ఆడి, లింగాన్ని కౌగలించుకొని, నమస్కరించి వీడ్కోలు పొంది అడివిలోనికి వెళ్ళాడు. రాత్రి గడిచింది.
పగలు వచ్చింది. శివగోచరి మమూలుగా తానుచేసే పూజను చేయ పోయి నప్పుడు అక్కడకనిపించే అసభ్య స్థితిని చూసి ‘ఈ విధంగా అర్చన చేసే దెవరో?'అని అను కొంటున్నప్పుడు అడవిలోనుండి ఒక వేటగాడు ఆటుగా రావడం కనిపించగానే అతనికి వణుకు పుట్టింది. వచ్చిన వేటగాడు చేసి వెళ్ళినది చూసి ఆతనికి మనస్సు నొవ్వ సంకటమై, తన ఇంటికి వచ్చి, మరు దినం కూడా అలాగే జరుగగా’ దేవా! నేను చెప్పే వాటిని విని కృప చూపు. ఈ చేష్టలు నీకు అందంగా ఉన్నాయా? నిత్యం నేను చేసే పూజా స్థలంలో వీడవడో కుక్కలతో వచ్చి చెప్పుల కాళ్లతో ఈ పవిత్ర స్థలాన్ని త్రొక్కి అసభ్య అసహ్య ఆనాగరిక మైన తీరులో ప్రవర్తించి వెల్తున్నాడు. వీడు చేసే పూజ నీకిష్టమా? నన్ను వాడు నేరుగా చూశా డంటే చంపేస్తాడు. వాడు అన్ని విధాల క్రూరుడు. ఇదే నా నివేదన'అని శివగోచరి నివేదించి వెళ్ళగా...
ఆరోజు రాత్రి శివగోచరికి కలలో కాళహస్తి అప్పడు వృషభ వాహనుడు త్రినేత్రుడు కనిపించి’ ఆ వేటగాడు ప్రేమాతిశయంతో చేసే పూజ ఎటువంటిది తెలుసా? వాడు మునీశ్వరులకు సాటి అయిన వాడు. వాడుండే చోటు తపస్సు చేసే మునీశ్వరులుండే ఆశ్రమం. వాడి చెప్పు దెబ్బ నేనిష్ట పడిన మంచి పువ్వే. వాని నోరు పవిత్ర కుంభం. అందున్నది గంగాజలమే. వాడి పళ్ళు నవరత్నాలు. వాడు ఊసే నీరు కల్ప వృక్ష పువ్వులు పడిన నీరే. వాడు ఇష్ట పడి పెట్టిన మాంసం నాకు పవిత్ర హవిస్సు అవుతుంది. వాడి ప్రేమాభిమానాన్ని నీకు నేను రేపు చూపిస్తాను. నీవు వాడు చేసే పూజను మరుగున ఉండి చూడు' అని చెప్పినంతనే ఆ కల వీగిపోతుంది.
మరునాడు శివ గోచరి యధా ప్రకారం వెళ్ళి పూజా కార్య క్రమాన్ని ముగించి ఒక మరుగైన చోట దాగి ఉండినాడు. తిన్నడు కూడా యధాప్రకారం అక్కడికి వచ్చాడు. నీలకంఠుని ఒక కంటిలో రక్తం నిలువక కారుతుండడం చూశాడు. వాడికి వణుకు పుట్టింది. ఆవేదన కలిగింది. నోట నీరు కార కన్నీరు పెల్లుబక చేతనుండిన విల్లంబులను పారవేసి, నేలమీద పడి దొర్లుతూ పిమ్మట కొంత సేపటికి తెప్పరిల్లి, ఇంతటి పని చేసిన వారెవరు?ఈ అడవిలో వారుంటారా?అని అటు ఇటు చూసి ఎవరు కనిపించక పోవడం గమనించి పచ్చని ఆకులు త్రెంపి వాటిని నలిపి ఆ పసరును శివుని కంటిలో పిండినాడు. రక్తం నిలువక కారడంచూసి ‘నా దేవునికి ఏమి జరిగింది?' అని పలు మార్లు ప్రేమతో ఏడ్చి ‘దీన్ని నేనెలా ఓర్చుకొనేది? ఏమి చేసేది?'అని విలపిస్తూ ఏమి చేయాలో తెలియక నిలుచుండి నప్పుడు’ ఆ! కనుగొంటిని. కన్నుకు కన్ను మందు. నాకన్నును పెకలించి దేవుని కంటిలో అమర్చుతాను.. ‘అని చెప్పి ఒక బాణంతో తన కన్నునుపెకలించి దేవుని కంట అమర్చినాడు.. వెంటనే రక్తం నిలిచింది, తిన్నడు అపరిమితా నందాన్ని పొందాడు. అయినా మరో కంటిలో రక్తం కారడం చూశాడు. దాన్ని చూసిన తిన్నడు ఒక బాణాన్ని చేతబట్టి తన రెండో కన్నును కూడా పెకలించడానికి సిద్ధపడి నప్పుడు శివుడాతని చేతులను పట్టుకొని ‘నిలుపు కన్నప్పా నిలుపు కన్నప్పా'అని మధురంగా చెప్పి అడ్డగించి నిలిచాడు.
ఆ సమయంలో దేవతలు సంతోషించి పువ్వుల వర్షాన్ని కురిపించారు. పటాహాలు దుందుభులు మ్రోగాయి. మునీశ్వరులు స్తుతించారుతిన్నడనే పేరు మరుగున బడి) తిరు కణ్ణప్పరై ఆ తరువాత శివ గతిని పొందాడు.
తల్లి పేరు దత్త, తండ్రిపేరు నాగడు. పుట్టినది బొత్తప్పి నాడు. ఊరు ఉడుప్పూరు. కులం వేడువరు. వాడి అసలు పేరు తిన్నడు. పూర్వ జన్మ సుకృతాల వల్ల కాళహస్తి కణ్ణప్పడుగా వెలశాడు. శివగతి పొందాడు.

అనువాదము: పేరా. మునైవర్ వి మునిరత్తినం నాయుడు (2013)
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
In love of Tirukkannappan’s askesis
In this wide sea-girt world, be it known
He born in hunter-clan quaffing honey
Smashing hives, roamed in wild-Tiger reserve
Of hilly woods, with red-eyed whelps, rearing keen beasts.
Learnt he to wield varied weaponry of bow, lance
Swords and numberless arms and dwelt in a hut
Roofed with fantail of ocelli and grass sickled
With a tint of blood, with the know-how of wild
Calls, with brimful pots. His bright down-the-waist
Line forking was clad in Tiger hyde.
Night and day with blameless effort, living on honey,
A pack of hounds leading, wielding a bow and a quiver
Of darts, and a sword on the hilt, he wit his fellows
Did solely hunt animals very many;
Hunting alone his living for him.
His fair mien bore such scars as the bite
Of a wild Tiger on his round fore-arm firm,
As wound-marks tearing up the rock like chest.
Grizzly bear’s curved tooth-mark on cool forehead,
Laps tough ligatured for spear-tusk’d wild boar to repose,
Locks of hair growing lush like plants, eyes red and sharp
Angry young words fair readily from the tongue, dark
Mien with infallible weaponry concorporate, was all he.
His heart cruel was meet with the hunted games
Woeful grief. Such was the trait of the guard of that woods.
Metopic eyed Lord of the celestials with mountain-girl on left
With numberless glories hailed by Devas as sacrosanct one
Of auric holy feet, he would, like a calf resort
To her cow, go, see and then only eat. Practice this was
Of his. Nor is this all said. Furthermore,
In the hot blazing noon-day sun, on the arid
Zone where time-old thorny shrubs and plants grew,
He went a-hunting the forest beasts, his hounds
Cornering them, darting and downing them and roasted
Their flesh in fires churned out of five-woods
Smelling fresh, tasting good and reserved choice
Portions of the same of good relish and kept them
Separate for offering to the Lord as ambrosial dish
In proper serve, deeming it fit,
He, of immense love, for Lord did so on, so forth.
He fetched cool spa – waters in mouthfuls as in pitchless;
Picked the wild flowers stuck them to his tuft;
Took the curve bow and darts in quivers;
Let the hounds fiery eyed, barking as wilderness;
At a bright fearsome nonce when all lair’d aloof,
He went to worship Civa abiding at holy Kaalatti
Right before Sivagochariyaar would perform the pooja
And waited in advance unseen. Godspeed!
Sivagochariyaar bathed the linga, in waters pure; robed it round;
Decked it with delicate fragrant blooms; smoked
Woody incense; showed flames; offered the holy
Food; chanted mantras, in intonation proper;
Made it look ornate; gestured aagamically;
Performed circum-ambulations and then
Moved out, all signals-mantric
Hovering there as if. Thereafter
Kannappar, desiring to perform pooja,
With his sandal-foot removed the flowers and leaves
On the crest of Lord, bathed Civa again
With his mouthfuls of waters in spate;
Decked the Lord’s top with the flowers
He had in his tuft; offered the meat
As a meal before His holy mien; eyed Him keenly
In love exceeding danced in joy, embracing the dancer
Hugging Him close, bowed, took leaf, retired to his woods.
Next dawn as it uprose, after immersion in waters
Sacred, Andhanar (Sivagochariyaar) as routinely ordained
Went to perform the daily pooja; saw to his shock
The disshevelled scene; brooked not; seeing
The untoward blooms and filth on the crest
Exclaimed in anguish: who did such all?
As he wondered, he found a hunter in the woods
Coming close to the sanctum
And trembled in fear and guilt unknown.
Unable to take to heart the hunter’s misdeeds
And consequent desecration,
He retired home; again on next day
The same he saw, fated as if and in remorse
Appealed to Lord: “O, king, listen to me, and grace.
Does this all become you? Disregarding my worship
Daily a hunter with his dog has come;
Spoilt the precincts holy; trod on
The enholied spot; with sandaled – foot removed
The blooms; washed you in spittle;
His hair-borne buds he offered your crest;
Meat-pieces chewed by him he gave you as eat;
Such offerings would you accept, as pooja.
Would it all be really fair for you?
If he saw me kill me he would. Incorrigible he!
This indeed is my hint of angst” – lamented he.
During that night, in the dream-state of that Brahmin
Priest, Lord of holy Kaalatti with His crescented crest,
With stained, laced neck, power-armed with fires,
With eye on forehead, besmeared mien with holy ash,
Aboard the Taurus mount with Uma concorporate
Showed up His Holy form
Gracing the troubled andhanar, and voiced:
“Do you know how great is that hunter’s worship
Done with due love and devoutment?
He is of great askesis pure and proper.
His dwelling is the forest the choice of sages
Doing askesis. His sandal-foot is the flower
I want. His mouth is an auric crucible pure.
The waters in there are ganga’s. His row of teeth
Are but gems nine. His tongue
Is the pristine flower for the gems holy.
The spat-waters from off his mouth
Touched by moustache are verily holy
As those falling from ‘Darba’ grass with
A touch of pure-ring and Kalpaka flower
Fragrant full. His loving offering
Of meat is havis given by goodly ascetics
Mixed with ghee and milk
To you show I shall his love
Immense tomorrow. May you watch
His ways of worship, biding hid from behind”.
So wiled the Lord Kaalatti, gracing
And vanished not in vain
Andhana-priest, by gnosis touched
Woke-up, shamed in guilt; went to bathe
At dawn and did onward pooja
And remained hid in hiding hidden.
As sun-rays spread and woke all up to scorch,
In that mid-day hot-hunt, Tinnan gamed
His choice ignana, with bow, arrow, hyde, sandals
And hounds trailing.
From the opulent Kaalatti-Lord’s triple eyes, -
Blood came forth from one eye unchecked.
Tinnan saw, trembled, in palpitant fear,
With mind atwirl, tears welled up
From his eyes, his mouthful waters hardly held;
Flesh – meat in his hand, and bow and darts
Falling from grasp, to a scatter,
He fell on the floor, rolled in grief
Gaining heart somehow, thought over;
“Who could have done this to the Lord!
Could that one abide in this wood? No!”
With none of such kind known, he brought
Herbal leaves and squeezed them on to the bleeding eye
Bleeding stopless. He sagged sad, ‘what has befallen
My father?’ Thus he oftentimes sobbed. ‘How can I bear
This offence?’ ‘What can I do, helpless’. Thus he, stood
Bemused, nonplussed in anguish. Of a sudden
Struck by a clue: ‘An eye for an eye’.
Let me gouge mine and fix it on to His!
Saying so, with an arrow, he had his removed
And applied it already to the Lord’s
As Tinnan did so the bleeding stopped.
He was joyed. Lo, from the other eye
Blood oozed thereof. (He farried not in worry)
Again as before, with another fresh dart
Tried to gouge his other eye. Lord’s flower-soft
Arms stayed him: ‘Stay kannappa, stay kannappa’.
By then, but then, the celestials showered
Flowers on Lord and His loving devotee
Bangles jingled; Patakam and Tuntupi played loud.
Ancient sages esteemed hailed
Tinnan kannappa; with such renown
Attained he the adytum of Civa.
Mother is Tattai; father Naakan; born was he
In Pottapi land; his village is uduppur.
Clanwise his is hunter’s; christened Tinnan
By ancient askesis turned Kannappan.

Tiruccirrambalam.
Translation: S. A. Sankaranarayanan (2007)

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
 • Assamese
  அசாமியம்
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀢𑀺𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑀡𑁆 𑀡𑀧𑁆𑀧𑀷𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀯𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀶𑀢𑁆𑀢𑀼
𑀯𑀺𑀭𑀼𑀧𑁆𑀧𑀼𑀝𑁃𑀢𑁆 𑀢𑀫𑁆𑀫 𑀯𑀺𑀭𑀺𑀓𑀝𑀮𑁆 𑀉𑀮𑀓𑁂 𑀧𑀺𑀶𑀦𑁆𑀢𑀢𑀼
𑀢𑁂𑀷𑁆𑀅𑀵𑀺𑀢𑁆 𑀢𑀽𑀷𑀼𑀡𑁆 𑀓𑀸𑀷𑀯𑀭𑁆 𑀓𑀼𑀮𑀢𑁆𑀢𑁂 𑀢𑀺𑀭𑀺𑀯𑀢𑀼
𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀧𑀼𑀮𑀺 𑀓𑀼𑀫𑀼𑀶𑀼𑀫𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀧𑁆𑀧𑀺𑀝𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀸𑀝𑁂 𑀯𑀴𑀭𑁆𑀧𑁆𑀧𑀢𑀼
𑀘𑁂𑁆𑀗𑁆𑀓𑀡𑁆 𑀦𑀸𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀢𑀻𑀯𑀓𑀫𑁆 𑀧𑀮𑀯𑁂 𑀧𑀬𑀺𑀮𑁆𑀯𑀢𑀼
𑀯𑁂𑁆𑀦𑁆𑀢𑀺𑀶𑀶𑁆 𑀘𑀺𑀮𑁃𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀯𑁂𑀮𑁆𑀯𑀸𑀴𑁆 𑀫𑀼𑀢𑀮𑀺𑀬
𑀅𑀦𑁆𑀢𑀫𑀺𑀮𑁆 𑀧𑀝𑁃𑀓𑁆𑀓𑀮𑀫𑁆 𑀅𑀯𑁃𑀬𑁂 𑀉𑀶𑁃𑀯𑀢𑀼
𑀓𑀼𑀶𑁃𑀢𑀘𑁃 𑀧𑀬𑀺𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀓𑀼𑀝𑀫𑁆𑀧𑀮 𑀦𑀺𑀭𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀓𑁆
𑀓𑀶𑁃𑀫𑀮𑀺 𑀧𑀝𑁃𑀓𑁆𑀓𑀮𑀗𑁆 𑀓𑀮𑀦𑁆𑀢 𑀧𑀼𑀮𑁆𑀮𑁄𑁆𑀝𑀼
𑀧𑀻𑀮𑀺 𑀫𑁂𑀬𑁆𑀦𑁆𑀢𑀯𑁃 𑀧𑀺𑀭𑀺𑀦𑁆𑀢 𑀯𑁂𑁆𑀴𑁆𑀴𑀺𑀝𑁃

𑀯𑀸𑀮𑀺𑀬 𑀧𑀼𑀮𑀺𑀢𑁆𑀢𑁄𑀮𑁆 𑀫𑀶𑁃𑀧𑁆𑀧 𑀯𑁂𑁆𑀴𑁆𑀯𑀸𑀭𑁆
𑀇𑀭𑀯𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀓𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀓𑀵𑀸 𑀫𑀼𑀬𑀶𑁆𑀶𑀺𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆
𑀅𑀝𑁃𑀢𑁆𑀢 𑀢𑁂𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀯𑀮𑁆𑀦𑀸𑀬𑁆 𑀯𑀺𑀝𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆
𑀘𑀺𑀮𑁃𑀯𑀺𑀝𑀼 𑀓𑀡𑁃𑀬𑀺𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀢𑀺𑀡𑁆𑀘𑀼𑀭𑀺 𑀓𑁃𑀬𑀺𑀮𑀼𑀫𑁆
𑀧𑀮𑀓𑀺𑀴𑁃 𑀬𑀯𑁃𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀢𑁃𑀧𑁆𑀧𑀧𑁆 𑀧𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼𑀢𑁆
𑀢𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑀼𑀬𑀺𑀭𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑀼𑀦𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀵𑀺𑀮𑁂 𑀯𑀝𑀺𑀯𑁂
𑀫𑀶𑀧𑁆𑀧𑀼𑀮𑀺 𑀓𑀝𑀺𑀢𑁆𑀢 𑀯𑀷𑁆𑀢𑀺𑀭𑀴𑁆 𑀫𑀼𑀷𑁆𑀓𑁃
𑀢𑀺𑀶𑀶𑁆𑀧𑀝𑁃 𑀓𑀺𑀵𑀺𑀢𑁆𑀢 𑀢𑀺𑀡𑁆𑀯𑀭𑁃 𑀅𑀓𑀮𑀫𑁆
𑀏𑁆𑀬𑀺𑀶𑁆𑀶𑁂𑁆𑀡𑁆𑀓𑀼 𑀓𑀯𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢 𑀇𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀡𑁆 𑀦𑁂𑁆𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀅𑀬𑀺𑀶𑁆𑀓𑁄𑀝𑁆 𑀝𑁂𑀷𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢𑁂𑁆𑀵𑀼 𑀓𑀼𑀶𑀗𑁆𑀓𑀼

𑀘𑁂𑁆𑀝𑀺𑀢𑁆𑀢𑁂𑁆𑀵𑀼 𑀓𑀼𑀜𑁆𑀘𑀺 𑀘𑁂𑁆𑀦𑁆𑀦𑀺𑀶𑀢𑁆 𑀢𑀼𑀶𑀼𑀓𑀡𑁆
𑀓𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢𑁂𑁆𑀵𑀼𑀫𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀯𑁆𑀯𑀼𑀭𑁃 𑀅𑀯𑁆𑀯𑀸𑀬𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀦𑀺𑀶𑀢𑁆
𑀢𑀝𑀼𑀧𑀝𑁃 𑀧𑀺𑀭𑀺𑀬𑀸𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀝𑀼𑀯𑀺𑀶 𑀮𑀢𑀼𑀯𑁂 𑀫𑀷𑀫𑁂
𑀫𑀺𑀓𑀓𑁆𑀓𑁄𑁆𑀮𑁃 𑀧𑀼𑀭𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀯𑁂𑀝𑁆𑀝𑁃𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀉𑀬𑀺𑀭𑁆𑀓𑀴𑁆
𑀅𑀓𑀧𑁆𑀧𑀝𑀼 𑀢𑀼𑀬𑀭𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀓𑀷𑀫𑀭𑁆𑀦𑁆 𑀢𑀢𑀼𑀯𑁂 𑀇𑀢𑀼𑀯𑀓𑁆
𑀓𑀸𑀷𑀢𑁆 𑀢𑀮𑁃𑀯𑀷𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀫𑁃 𑀓𑀡𑁆𑀡𑀼𑀢𑀮𑁆
𑀯𑀸𑀷𑀢𑁆 𑀢𑀮𑁃𑀯𑀷𑁆 𑀫𑀮𑁃𑀫𑀓𑀴𑁆 𑀧𑀗𑁆𑀓𑀷𑁆
𑀏𑁆𑀡𑁆𑀡𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑁃 𑀇𑀫𑁃𑀬𑀯𑀭𑁆 𑀇𑀶𑁃𑀜𑁆𑀘𑀼𑀫𑁆
𑀧𑀼𑀡𑁆𑀡𑀺𑀬 𑀧𑀸𑀢𑀧𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀶𑁆𑀧𑀸𑀭𑁆 𑀫𑀮𑀭𑀺𑀡𑁃
𑀢𑀸𑀬𑁆𑀓𑁆𑀓𑀡𑁆 𑀓𑀷𑁆𑀶𑁂𑁆𑀷𑀘𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼𑀓𑀡𑁆 𑀝𑀮𑁆𑀮𑀢𑀼

𑀯𑀸𑀬𑁆𑀓𑁆𑀓𑀺𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀉𑀡𑁆𑀝𑀺 𑀯𑀵𑀓𑁆𑀓𑀶𑀺 𑀬𑀸𑀷𑁂 𑀅𑀢𑀸𑀅𑀷𑁆𑀶𑀼
𑀓𑀝𑁆𑀝𑀵𑀮𑁆 𑀯𑀺𑀭𑀺𑀢𑁆𑀢 𑀓𑀷𑀶𑁆𑀓𑀢𑀺𑀭𑁆 𑀉𑀘𑁆𑀘𑀺𑀬𑀺𑀶𑁆
𑀘𑀼𑀝𑁆𑀝𑀝𑀺 𑀇𑀝𑀼𑀦𑁆𑀢𑁄𑁆𑀶𑀼𑀜𑁆 𑀘𑀼𑀶𑀼𑀓𑁆𑀓𑁄𑁆𑀴𑀼𑀫𑁆 𑀘𑀼𑀭𑀢𑁆𑀢𑀼
𑀫𑀼𑀢𑀼𑀫𑀭𑀫𑁆 𑀦𑀺𑀭𑀦𑁆𑀢 𑀫𑀼𑀝𑁆𑀧𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀯𑀴𑀸𑀓𑀢𑁆𑀢𑀼
𑀏𑁆𑀢𑀺𑀭𑀺𑀷𑀗𑁆 𑀓𑀝𑀯𑀺𑀬 𑀯𑁂𑀝𑁆𑀝𑁃𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀯𑀺𑀭𑀼𑀫𑁆𑀧𑀺
𑀏𑁆𑀵𑀼𑀧𑁆𑀧𑀺𑀬 𑀯𑀺𑀭𑀼𑀓𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀷𑀗𑁆𑀓𑀴𑁃 𑀫𑀶𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀶𑀢𑁆
𑀢𑀷𑁆𑀦𑀸𑀬𑁆 𑀓𑀝𑀺𑀢𑁆𑀢𑀺𑀭𑀺𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀝𑀯𑀝𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀡𑁃𑀢𑁄𑁆𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼
𑀏𑁆𑀬𑁆𑀢𑀼 𑀢𑀼𑀡𑀺𑀢𑁆𑀢𑀺𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀢𑀼𑀡𑀺𑀢𑁆𑀢 𑀯𑀺𑀝𑀓𑁆𑀓𑀺𑀷𑁃
𑀯𑀺𑀶𑀓𑀺𑀷𑀺𑀶𑁆 𑀓𑀝𑁃𑀦𑁆𑀢 𑀯𑁂𑁆𑀗𑁆𑀓𑀷𑀮𑁆 𑀓𑀸𑀬𑁆𑀘𑁆𑀘𑀺
𑀦𑀶𑀼𑀯𑀺𑀬 𑀇𑀶𑁃𑀘𑁆𑀘𑀺 𑀦𑀮𑁆𑀮𑀢𑀼 𑀘𑀼𑀯𑁃𑀓𑀡𑁆𑀝𑀼

𑀅𑀡𑁆𑀡𑀶𑁆 𑀓𑀫𑀺𑀭𑁆𑀢𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀅𑀢𑀼𑀯𑁂𑀶𑀼 𑀅𑀫𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀢𑁆
𑀢𑀡𑁆𑀡𑀶𑀼𑀜𑁆 𑀘𑀼𑀷𑁃𑀦𑀻𑀭𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀯𑀸𑀬𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀝𑀢𑁆𑀢𑀸𑀮𑁆
𑀫𑀜𑁆𑀘𑀷 𑀫𑀸𑀓 𑀫𑀼𑀓𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀫𑀮𑀭𑁂𑁆𑀷𑀓𑁆
𑀓𑀼𑀜𑁆𑀘𑀺𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀢𑀼𑀯𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼𑀮𑁃 𑀘𑁂𑁆𑀭𑀼𑀓𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀷𑀺𑀘𑀺𑀮𑁃
𑀓𑀝𑀼𑀗𑁆𑀓𑀡𑁃 𑀅𑀢𑀷𑁄𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀏𑀦𑁆𑀢𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀷𑀮𑁆𑀯𑀺𑀵𑀺𑀓𑁆
𑀓𑀝𑀼𑀗𑁆𑀓𑀼𑀭𑀮𑁆 𑀦𑀸𑀬𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀝𑀭 𑀬𑀸𑀯𑀭𑀼𑀫𑁆
𑀯𑁂𑁆𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑁄 𑀴𑀼𑀶𑁆𑀶 𑀯𑁂𑁆𑀗𑁆𑀓𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀓𑀮𑀺𑀮𑁆
𑀢𑀺𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑀸 𑀴𑀢𑁆𑀢𑀺 𑀏𑁆𑀬𑁆𑀢𑀺 𑀘𑀺𑀯𑀶𑁆𑀓𑀼
𑀯𑀵𑀺𑀧𑀝𑀓𑁆 𑀓𑀝𑀯 𑀫𑀶𑁃𑀬𑁄𑀷𑁆 𑀫𑀼𑀷𑁆𑀷𑀫𑁆
𑀢𑀼𑀓𑀺𑀮𑀺𑀝𑁃𑀘𑁆 𑀘𑀼𑀶𑁆𑀶𑀺𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀢𑀽𑀦𑀻𑀭𑁆 𑀆𑀝𑁆𑀝𑀺

𑀦𑀮𑁆𑀮𑀷 𑀯𑀺𑀭𑁃𑀫𑀮𑀭𑁆 𑀦𑀶𑀼𑀫𑁆𑀧𑀼𑀓𑁃 𑀯𑀺𑀴𑀓𑁆𑀓𑀯𑀺
𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑀺𑀷 𑀧𑀭𑀺𑀘𑀺𑀶𑁆 𑀘𑀼𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀮𑀷𑁆 𑀧𑀽𑀯𑀼𑀫𑁆
𑀧𑀝𑁆𑀝 𑀫𑀸𑀮𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀢𑀽𑀓𑁆𑀓𑀫𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀮𑀗𑁆𑀓𑀭𑀺𑀢𑁆
𑀢𑀭𑀼𑀘𑁆𑀘𑀷𑁃 𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀸𑀗𑁆 𑀓𑀯𑀷𑀝𑀺 𑀇𑀶𑁃𑀜𑁆𑀘𑀺𑀢𑁆
𑀢𑀺𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢 𑀫𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺𑀭𑁃 𑀘𑀺𑀶𑀧𑁆𑀧𑁄𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝𑀺
𑀫𑀦𑁆𑀢𑀺𑀭𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀡𑁆𑀡𑀺 𑀯𑀮𑀫𑁆𑀇𑀝𑀫𑁆 𑀯𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀯𑀺𑀝𑁃𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆 𑀝𑁂𑀓𑀺𑀷 𑀧𑀺𑀷𑁆𑀢𑁄𑁆𑀵𑀺𑀮𑁆
𑀧𑀽𑀘𑀷𑁃 𑀢𑀷𑁆𑀷𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀓𑁆𑀓𑁄𑁆𑀭𑀼 𑀓𑀸𑀮𑀺𑀮𑁆
𑀢𑁄𑁆𑀝𑀼𑀘𑁂𑁆𑀭𑀼𑀧𑁆 𑀧𑀝𑀺𑀬𑀸𑀮𑁆 𑀦𑀻𑀓𑁆𑀓𑀺 𑀯𑀸𑀬𑀺𑀮𑁆
𑀇𑀝𑀼𑀧𑀼𑀷𑀮𑁆 𑀫𑁂𑀷𑀺𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀆𑀝𑁆𑀝𑀺𑀢𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀢𑀮𑁃𑀢𑁆

𑀢𑀗𑁆𑀓𑀺𑀬 𑀢𑀼𑀯𑀭𑁆𑀧𑁆𑀧𑀽 𑀏𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀇𑀶𑁃𑀘𑁆𑀘𑀺𑀬𑀺𑀮𑁆
𑀧𑁂𑁆𑀭𑀺𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀧𑁄𑀷𑀓𑀫𑁆 𑀧𑀝𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀧𑁆 𑀧𑀺𑀭𑀸𑀷𑁃𑀓𑁆
𑀓𑀡𑁆𑀝𑀼𑀓𑀡𑁆 𑀝𑀼𑀴𑁆𑀴𑀗𑁆 𑀓𑀘𑀺𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀓𑀸𑀢𑀮𑀺𑀮𑁆
𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀢𑁄𑀭𑁆 𑀓𑀽𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑀼𑀷𑁆 𑀆𑀝𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀭𑁃𑀓𑀵𑀮𑁆
𑀅𑀷𑁆𑀧𑁄𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀶𑀼𑀓 𑀇𑀶𑁃𑀜𑁆𑀘𑀺 𑀆𑀭𑀸
𑀅𑀷𑁆𑀧𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀓𑀸𑀷𑀓𑀫𑁆 𑀅𑀝𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀝𑁃𑀦𑁆𑀢
𑀅𑀶𑁆𑀶𑁃 𑀅𑀬𑀮𑀺𑀷𑀺𑀶𑁆 𑀓𑀵𑀺𑀢𑁆𑀢𑀸𑀗𑁆 𑀓𑀺𑀭𑀯𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆
𑀉𑀢𑀺𑀢𑁆𑀢 𑀧𑁄𑀵𑁆𑀢𑀢𑁆 𑀢𑀼𑀴𑁆𑀦𑀻𑀭𑁆 𑀫𑀽𑀵𑁆𑀓𑀺
𑀆𑀢 𑀭𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀦𑁆𑀢𑀡𑀷𑁆 𑀯𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀘𑀻𑀭𑀸𑀭𑁆 𑀘𑀺𑀯𑀶𑁆𑀓𑀼𑀢𑁆 𑀢𑀸𑀷𑁆𑀫𑀼𑀷𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯𑀢𑁄𑀭𑁆

𑀧𑁄𑁆𑀶𑁆𑀧𑀼𑀝𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀽𑀘𑀷𑁃 𑀓𑀸𑀡𑀸𑀷𑁆 𑀫𑀼𑀝𑀺𑀫𑀺𑀘𑁃
𑀏𑀶𑁆𑀶𑀺𑀬 𑀢𑀼𑀯𑀭𑁆𑀓𑀡𑁆 𑀝𑁄𑁆𑀵𑀺𑀬𑀸𑀷𑁆 𑀫𑀶𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀇𑀯𑁆𑀯𑀸 𑀶𑀭𑀼𑀘𑁆𑀘𑀷𑁃 𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀧𑀯𑀭𑁆 𑀬𑀸𑀯𑀭𑁆𑀓𑁄𑁆𑀮𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼
𑀓𑀭𑀦𑁆𑀢𑀺𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀅𑀯𑀷𑁆𑀅𑀓𑁆 𑀓𑀸𑀷𑀯𑀷𑁆 𑀯𑀭𑀯𑀺𑀷𑁃𑀧𑁆
𑀧𑀭𑀦𑁆𑀢 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝𑀺𑀝𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀸𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀼 𑀦𑀝𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀶𑁆𑀶𑀼
𑀯𑀦𑁆𑀢𑀯𑀷𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀼 𑀧𑁄𑀬𑀺𑀷 𑀯𑀡𑁆𑀡𑀫𑁆
𑀘𑀺𑀦𑁆𑀢𑁃𑀬𑀺𑀶𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀶𑀸𑀢𑀼 𑀘𑁂𑀭𑁆𑀯𑀺𑀝𑀫𑁆 𑀧𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼
𑀫𑀶𑁆𑀶𑁃 𑀦𑀸𑀴𑀼𑀫𑀯𑁆 𑀯𑀵𑀺𑀧𑁆𑀧𑀝𑁆 𑀝𑀺𑀶𑁃𑀯
𑀉𑀶𑁆𑀶𑀢𑀼 𑀓𑁂𑀝𑁆𑀝𑀭𑀼𑀴𑁆 𑀉𑀷𑁆𑀢𑀷𑀓𑁆 𑀓𑀵𑀓𑀸
𑀦𑀸𑀝𑁄𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀸𑀷𑁆𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆 𑀧𑀽𑀘𑀷𑁃 𑀢𑀷𑁆𑀷𑁃

𑀈𑀗𑁆𑀓𑁄𑁆𑀭𑀼 𑀯𑁂𑀝𑀼𑀯𑀷𑁆
𑀦𑀸𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀼𑀓𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀫𑀺𑀢𑀺𑀢𑁆 𑀢𑀼𑀵𑀓𑁆𑀓𑀺𑀢𑁆
𑀢𑁄𑁆𑀝𑀼𑀘𑁂𑁆𑀭𑀼𑀧𑁆 𑀧𑀝𑀺𑀬𑀸𑀮𑁆 𑀦𑀻𑀓𑁆𑀓𑀺 𑀯𑀸𑀬𑀺𑀮𑁆
𑀇𑀝𑀼𑀧𑀼𑀷𑀮𑁆 𑀫𑁂𑀷𑀺𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀆𑀝𑁆𑀝𑀺𑀢𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀢𑀮𑁃
𑀢𑀗𑁆𑀓𑀺𑀬 𑀘𑀭𑀼𑀓𑀺𑀮𑁃 𑀉𑀢𑀺𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑁄𑀭𑁆 𑀇𑀶𑁃𑀘𑁆𑀘𑀺𑀬𑁃
𑀦𑀺𑀷𑁆𑀢𑀺𑀭𑀼𑀓𑁆 𑀓𑁄𑀬𑀺𑀮𑀺𑀮𑁆 𑀇𑀝𑁆𑀝𑀼𑀧𑁆 𑀧𑁄𑀫𑀢𑀼
𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆 𑀉𑀷𑁆𑀢𑀷𑀓𑁆 𑀓𑀺𑀷𑀺𑀢𑁂 𑀏𑁆𑀷𑁃𑀬𑀼𑀭𑀼𑀓𑁆
𑀓𑀸𑀡𑀺𑀮𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀷𑁆𑀶𑀺𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀬𑀸𑀯 𑀭𑀸𑀮𑀼𑀫𑁆
𑀯𑀺𑀮𑀓𑁆𑀓𑀼𑀶𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀼𑀡𑀢𑁆𑀢𑀷𑁆 𑀅𑀮𑁆𑀮𑀷𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀉𑀷𑁆
𑀢𑀺𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀶𑀺𑀧𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀯𑀷𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶 𑀅𑀮𑁆𑀮𑀺𑀝𑁃𑀓𑁆

𑀓𑀷𑀯𑀺𑀮𑁆 𑀆𑀢𑀭𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀦𑁆𑀢𑀡𑀷𑁆 𑀢𑀷𑀓𑁆𑀓𑀼𑀘𑁆
𑀘𑀻𑀭𑀸𑀭𑁆 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑀸 𑀴𑀢𑁆𑀢𑀺𑀬𑀼𑀴𑁆 𑀅𑀧𑁆𑀧𑀷𑁆
𑀧𑀺𑀶𑁃𑀬𑀡𑀺 𑀇𑀮𑀗𑁆𑀓𑀼 𑀧𑀺𑀷𑁆𑀷𑀼𑀧𑀼𑀷𑁆 𑀘𑀝𑁃𑀫𑀼𑀝𑀺𑀓𑁆
𑀓𑀶𑁃𑀬𑀡𑀺 𑀫𑀺𑀝𑀶𑁆𑀶𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀷𑀮𑁆𑀫𑀵𑀼𑀢𑁆 𑀢𑀝𑀓𑁆𑀓𑁃
𑀦𑁂𑁆𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀦𑀸𑀝𑁆𑀝𑀢𑁆𑀢𑀼 𑀦𑀺𑀶𑁃𑀦𑀻𑀶𑁆 𑀶𑀸𑀓
𑀑𑁆𑀶𑁆𑀶𑁃 𑀫𑀸𑀮𑁆𑀯𑀺𑀝𑁃 𑀉𑀫𑁃𑀬𑁄𑁆𑀭𑀼 𑀫𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀺𑀮𑁆
𑀢𑀺𑀭𑀼𑀯𑀼𑀭𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝𑀺 𑀅𑀭𑀼𑀴𑀺𑀧𑁆
𑀧𑀼𑀭𑀺𑀯𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀧𑀽𑀘𑀷𑁃 𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑀼𑀫𑁆
𑀓𑀼𑀷𑀺𑀘𑀺𑀮𑁃 𑀯𑁂𑀝𑀷𑁆 𑀓𑀼𑀡𑀫𑀯𑁃 𑀆𑀯𑀷
𑀉𑀭𑀺𑀫𑁃𑀬𑀺𑀶𑁆 𑀘𑀺𑀶𑀦𑁆𑀢𑀦𑀷𑁆 𑀫𑀸𑀢𑀯𑀷𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼𑀡𑀭𑁆

𑀅𑀯𑀷𑀼𑀓𑀦𑁆 𑀢𑀺𑀬𑀗𑁆𑀓𑀺𑀬 𑀇𑀝𑀫𑁆𑀫𑀼𑀷𑀺 𑀯𑀷𑀫𑀢𑀼𑀯𑁂 𑀅𑀯𑀷𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀭𑀼𑀧𑁆𑀧𑀝𑀺 𑀬𑀸𑀯𑀷 𑀯𑀺𑀭𑀼𑀧𑁆𑀧𑀼𑀶𑀼 𑀢𑀼𑀯𑀮𑁂
𑀏𑁆𑀵𑀺𑀮𑀯𑀷𑁆 𑀯𑀸𑀬𑀢𑀼 𑀢𑀽𑀬𑀧𑁄𑁆𑀶𑁆 𑀓𑀼𑀝𑀫𑁂
𑀅𑀢𑀷𑀺𑀮𑁆 𑀢𑀗𑁆𑀓𑀼𑀦𑀻𑀭𑁆 𑀓𑀗𑁆𑀓𑁃𑀬𑀺𑀷𑁆 𑀧𑀼𑀷𑀮𑁂
𑀧𑀼𑀷𑀶𑁆𑀓𑀺𑀝𑀼 𑀫𑀸𑀫𑀡𑀺 𑀅𑀯𑀷𑁆 𑀦𑀺𑀶𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀮𑁆𑀮𑁂
𑀅𑀢𑀶𑁆𑀓𑀺𑀝𑀼 𑀢𑀽𑀫𑀮𑀭𑁆 𑀅𑀯𑀷𑀢𑀼 𑀦𑀸𑀯𑁂
𑀉𑀧𑁆𑀧𑀼𑀷𑀮𑁆 𑀯𑀺𑀝𑀼𑀫𑁆𑀧𑁄𑁆𑀵𑀼 𑀢𑀼𑀭𑀺𑀜𑁆𑀘𑀺𑀬 𑀫𑀻𑀘𑁃𑀧𑁆
𑀧𑀼𑀷𑁆𑀫𑀬𑀺𑀭𑁆 𑀓𑀼𑀘𑁃𑀬𑀺𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀫𑁆𑀫𑀼𑀝𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀺𑀷𑀺𑀢𑁂 𑀅𑀯𑀷𑁆𑀢𑀮𑁃
𑀢𑀗𑁆𑀓𑀺𑀬 𑀘𑀭𑀼𑀓𑀺𑀮𑁃 𑀢𑀭𑀼𑀧𑁆𑀧𑁃𑀬𑀺𑀶𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀢𑀺𑀦𑁆𑀢
𑀅𑀗𑁆𑀓𑀼𑀮𑀺 𑀓𑀶𑁆𑀧𑀓𑀢𑁆 𑀢𑀮𑀭𑁂 𑀅𑀯𑀷𑀼𑀓𑀦𑁆

𑀢𑀺𑀝𑁆𑀝 𑀇𑀶𑁃𑀘𑁆𑀘𑀺 𑀏𑁆𑀷𑀓𑁆𑀓𑀼𑀦𑀷𑁆 𑀫𑀸𑀢𑀯𑀭𑁆
𑀇𑀝𑁆𑀝 𑀦𑁂𑁆𑀬𑁆𑀧𑀸𑀮𑁆 𑀅𑀯𑀺𑀬𑁂
𑀇𑀢𑀼𑀯𑁂𑁆𑀷𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀷𑀓𑁆𑀓𑀯𑀷𑁆
𑀓𑀮𑀦𑁆𑀢𑀢𑁄𑀭𑁆 𑀅𑀷𑁆𑀧𑀼 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝𑀼𑀯𑀷𑁆 𑀦𑀸𑀴𑁃
𑀦𑀮𑀦𑁆𑀢𑀺𑀓𑀵𑁆 𑀅𑀭𑀼𑀘𑁆𑀘𑀷𑁃 𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀸𑀗𑁆 𑀓𑀺𑀭𑀼𑀯𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼
𑀇𑀶𑁃𑀯𑀷𑁆 𑀏𑁆𑀵𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀭𑀼𑀴𑀺𑀷𑀷𑁆
𑀅𑀭𑀼𑀴𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀶𑁃𑀬𑀯𑀷𑁆 𑀅𑀶𑀺𑀯𑀼𑀶𑁆 𑀶𑁂𑁆𑀵𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀫𑀷𑀫𑀺𑀓𑀓𑁆 𑀓𑀽𑀘𑀺 𑀯𑁃𑀓𑀶𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀴𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀢𑁆
𑀢𑀸𑀷𑁆𑀫𑀼𑀷𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯𑀢𑁄𑀭𑁆
𑀧𑁄𑁆𑀶𑁆𑀧𑀼𑀝𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀽𑀘𑀷𑁃 𑀧𑀼𑀓𑀵𑁆𑀢𑀭𑀘𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀼

𑀢𑁄𑀷𑁆𑀶𑀸 𑀯𑀡𑁆𑀡𑀫𑁆 𑀇𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀷 𑀷𑀸𑀓 𑀇𑀭𑀯𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆
𑀯𑀸𑀷𑁆𑀢𑀷𑀺 𑀫𑀼𑀓𑀝𑁆𑀝𑀺𑀮𑁆 𑀯𑀦𑁆𑀢𑀵𑀮𑁆 𑀘𑀺𑀦𑁆𑀢𑀓𑁆
𑀓𑀝𑀼𑀫𑁆𑀧𑀓𑀮𑁆 𑀯𑁂𑀝𑁆𑀝𑁃𑀬𑀺𑀶𑁆 𑀓𑀸𑀢𑀮𑀺𑀢𑁆 𑀢𑀝𑀺𑀦𑁆𑀢
𑀉𑀝𑀫𑁆𑀧𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀘𑀺𑀮𑁃𑀓𑀡𑁃 𑀉𑀝𑁃𑀢𑁆𑀢𑁄𑀮𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀭𑀼𑀧𑁆𑀧𑀼𑀢𑁆
𑀢𑁄𑁆𑀝𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢 𑀦𑀸𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀢𑁄𑀷𑁆𑀶𑀺𑀷𑀷𑁆 𑀢𑁄𑀷𑁆𑀶𑀮𑀼𑀫𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀮𑁆𑀯𑀷𑁆 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑀸 𑀴𑀢𑁆𑀢𑀺𑀬𑀼𑀴𑁆 𑀅𑀧𑁆𑀧𑀷𑁆
𑀢𑀺𑀭𑀼𑀫𑁂𑀷𑀺𑀬𑀺𑀷𑁆 𑀫𑀽𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀓𑀡𑁆𑀡𑀸𑀬𑁆
𑀆𑀗𑁆𑀓𑁄𑁆𑀭𑀼 𑀓𑀡𑁆𑀡𑀺𑀮𑁆 𑀉𑀢𑀺𑀭𑀫𑁆
𑀑𑁆𑀵𑀺𑀬𑀸 𑀢𑁄𑁆𑀵𑀼𑀓 𑀇𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀷 𑀷𑀸𑀓𑀧𑁆
𑀧𑀸𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀼 𑀦𑀝𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀶𑁆𑀶𑀼𑀧𑁆 𑀧𑀢𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼 𑀫𑀷𑀜𑁆𑀘𑀼𑀵𑀷𑁆𑀶𑀼

𑀯𑀸𑀬𑁆𑀧𑁆𑀧𑀼𑀷𑀮𑁆 𑀘𑀺𑀦𑁆𑀢𑀓𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀡𑀻𑀭𑁆 𑀅𑀭𑀼𑀯𑀓𑁆
𑀓𑁃𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀊𑀷𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀓𑀡𑁃𑀘𑀺𑀮𑁃 𑀘𑀺𑀦𑁆𑀢
𑀦𑀺𑀮𑀫𑁆𑀧𑀝𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀭𑀡𑁆𑀝𑀼 𑀦𑁂𑁆𑀝𑀺𑀢𑀺𑀷𑀺𑀮𑁆 𑀢𑁂𑀶𑀺𑀘𑁆
𑀘𑀺𑀮𑁃𑀓𑁆𑀓𑁄𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀝𑁃𑀓𑀝𑀺 𑀢𑁂𑁆𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺𑀢𑀼 𑀧𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢𑀯𑀭𑁆
𑀅𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢𑀯𑀺𑀯𑁆 𑀯𑀷𑀢𑁆𑀢𑀼𑀴𑀭𑁆 𑀏𑁆𑀷𑀢𑁆𑀢𑀺𑀭𑀺𑀦𑁆 𑀢𑀸𑀅𑀗𑁆𑀓𑀼
𑀇𑀷𑁆𑀫𑁃 𑀓𑀡𑁆𑀝𑀼 𑀦𑀷𑁆𑀫𑁃𑀬𑀺𑀮𑁆
𑀢𑀓𑁆𑀓𑀷 𑀫𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼𑀓𑀴𑁆 𑀧𑀺𑀵𑀺𑀬𑀯𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀺𑀵𑀺𑀢𑁄𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆
𑀦𑁂𑁆𑀓𑁆𑀓𑀺𑀵𑀺 𑀓𑀼𑀭𑀼𑀢𑀺𑀬𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀝𑀼𑀦𑀺𑀮𑁃 𑀢𑀴𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢𑁂𑁆𑀷𑁆
𑀅𑀢𑁆𑀢𑀷𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢𑀢𑁂𑁆𑀷𑁆 𑀅𑀢𑁆𑀢𑀷𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢𑀢𑁂𑁆𑀷𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆
𑀶𑀷𑁆𑀧𑁄𑁆𑀝𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀷𑀶𑁆𑀶𑀺

𑀇𑀢𑁆𑀢𑀷𑁃 𑀢𑀭𑀺𑀓𑁆𑀓𑀺𑀮𑀷𑁆 𑀇𑀢𑀼𑀢𑀷𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀝𑀏𑁆𑀷𑁆
𑀓𑀡𑁆𑀢𑀷𑁃 𑀇𑀝𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀓𑀝𑀯𑀼𑀴𑁆𑀢𑀷𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀡𑀼𑀶𑀼
𑀧𑀼𑀡𑁆𑀡𑀺𑀮𑁆 𑀅𑀧𑁆𑀧𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀓𑀸𑀡𑁆𑀧𑀷𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑁄𑁆𑀭𑀼 𑀓𑀡𑁆𑀡𑀺𑀝𑁃𑀓𑁆
𑀓𑀡𑁃𑀬𑀢𑀼 𑀫𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼𑀓𑁆 𑀓𑁃𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀯𑀸𑀗𑁆𑀓𑀺
𑀅𑀡𑁃𑀢𑀭 𑀅𑀧𑁆𑀧𑀺𑀷𑀷𑁆 𑀅𑀧𑁆𑀧𑀮𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀼𑀭𑀼𑀢𑀺
𑀦𑀺𑀶𑁆𑀧𑀢𑁄𑁆𑀢𑁆 𑀢𑀼𑀭𑀼𑀧𑁆𑀧𑁂𑁆𑀶𑀓𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀝𑀼𑀦𑁂𑁆𑀜𑁆 𑀘𑀼𑀓𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀫𑀶𑁆𑀶𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀡𑀺𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀯𑀝𑀺𑀓𑁆𑀓𑀡𑁃 𑀫𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢𑀷𑀷𑁆 𑀫𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢𑀮𑀼𑀫𑁆
𑀦𑀺𑀮𑁆𑀮𑀼𑀓𑀡𑁆 𑀡𑀧𑁆𑀧 𑀦𑀺𑀮𑁆𑀮𑀼𑀓𑀡𑁆 𑀡𑀧𑁆𑀧𑀏𑁆𑀷𑁆
𑀅𑀷𑁆𑀧𑀼𑀝𑁃𑀢𑁆 𑀢𑁄𑀷𑁆𑀶𑀮𑁆 𑀦𑀺𑀮𑁆𑀮𑀼𑀓𑀡𑁆 𑀡𑀧𑁆𑀧𑀏𑁆𑀷𑁆
𑀶𑀺𑀷𑁆𑀷𑀼𑀭𑁃 𑀅𑀢𑀷𑁄𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀵𑀺𑀶𑁆𑀘𑀺𑀯 𑀮𑀺𑀗𑁆𑀓𑀫𑁆

𑀢𑀷𑁆𑀷𑀺𑀝𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀺𑀶𑀦𑁆𑀢 𑀢𑀝𑀫𑀮𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑁃𑀬𑀸𑀮𑁆
𑀅𑀷𑁆𑀷𑀯𑀷𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀓𑁃 𑀅𑀫𑁆𑀧𑁄𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀓𑀧𑁆𑀧𑀝𑀧𑁆𑀧𑀺𑀝𑀺𑀢𑁆
𑀢𑀭𑀼𑀴𑀺𑀷𑀷𑁆 𑀅𑀭𑀼𑀴𑀮𑀼𑀫𑁆
𑀯𑀺𑀡𑁆𑀫𑀺𑀘𑁃 𑀯𑀸𑀷𑀯𑀭𑁆
𑀫𑀮𑀭𑁆𑀫𑀵𑁃 𑀧𑁄𑁆𑀵𑀺𑀦𑁆𑀢𑀷𑀭𑁆 𑀯𑀴𑁃𑀬𑁄𑁆𑀮𑀺 𑀧𑀝𑀓𑀫𑁆
𑀢𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼𑀧𑀺 𑀓𑀶𑀗𑁆𑀓𑀺𑀷 𑀢𑁄𑁆𑀮𑁆𑀘𑀻𑀭𑁆 𑀫𑀼𑀷𑀺𑀯𑀭𑀼𑀫𑁆
𑀏𑀢𑁆𑀢𑀺𑀷𑀭𑁆 𑀇𑀷𑁆𑀷𑀺𑀘𑁃 𑀯𑀮𑁆𑀮𑁂
𑀘𑀺𑀯𑀓𑀢𑀺 𑀧𑁂𑁆𑀶𑁆𑀶𑀷𑀷𑁆 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑀡𑁆 𑀡𑀧𑁆𑀧𑀷𑁂

𑀢𑀷𑀺 𑀯𑁂𑁆𑀡𑁆𑀧𑀸

𑀢𑀢𑁆𑀢𑁃𑀬𑀸𑀫𑁆 𑀢𑀸𑀬𑁆𑀢𑀦𑁆𑀢𑁃 𑀦𑀸𑀓𑀷𑀸𑀫𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀧𑀺𑀶𑀧𑁆𑀧𑀼𑀧𑁆
𑀧𑁄𑁆𑀢𑁆𑀢𑀧𑁆𑀧𑀺 𑀦𑀸𑀝𑁆𑀝𑀼𑀝𑀼𑀧𑁆𑀧𑀽𑀭𑁆 𑀯𑁂𑀝𑀼𑀯𑀷𑀸𑀫𑁆 - 𑀢𑀺𑀢𑁆𑀢𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆
𑀢𑀺𑀡𑁆𑀡𑀧𑁆𑀧 𑀷𑀸𑀜𑁆𑀘𑀺𑀶𑀼𑀧𑁂𑀭𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀯𑀢𑁆𑀢𑀸𑀶𑁆 𑀓𑀸𑀴𑀢𑁆𑀢𑀺𑀓𑁆
𑀓𑀡𑁆𑀡𑀧𑁆𑀧 𑀷𑀸𑀬𑁆𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀸𑀷𑁆 𑀓𑀸𑀡𑁆


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

তিরুক্কণ্ ণপ্পন়্‌ সেয্দৱত্ তির়ত্তু
ৱিরুপ্পুডৈত্ তম্ম ৱিরিহডল্ উলহে পির়ন্দদু
তেন়্‌অৰ়িত্ তূন়ুণ্ কান়ৱর্ কুলত্তে তিরিৱদু
পোরুবুলি কুমুর়ুম্ পোরুপ্পিডৈক্ কাডে ৱৰর্প্পদু
সেঙ্গণ্ নাযোডু তীৱহম্ পলৱে পযিল্ৱদু
ৱেন্দির়র়্‌ সিলৈযোডু ৱেল্ৱাৰ‍্ মুদলিয
অন্দমিল্ পডৈক্কলম্ অৱৈযে উর়ৈৱদু
কুর়ৈদসৈ পযিণ্ড্রু কুডম্বল নিরৈত্তুক্
কর়ৈমলি পডৈক্কলঙ্ কলন্দ পুল্লোডু
পীলি মেয্ন্দৱৈ পিরিন্দ ৱেৰ‍্ৰিডৈ

ৱালিয পুলিত্তোল্ মর়ৈপ্প ৱেৰ‍্ৱার্
ইরৱুম্ পহলুম্ ইহৰ়া মুযট্রিযোডুম্
অডৈত্ত তেন়ুম্ ৱল্নায্ ৱিট্টুম্
সিলৈৱিডু কণৈযিলুম্ তিণ্সুরি কৈযিলুম্
পলহিৰৈ যৱৈযোডুম্ পদৈপ্পপ্ পডুত্তুত্
তোল্লুযির্ কোল্লুন্ দোৰ়িলে ৱডিৱে
মর়প্পুলি কডিত্ত ৱন়্‌দিরৰ‍্ মুন়্‌গৈ
তির়র়্‌পডৈ কিৰ়িত্ত তিণ্ৱরৈ অহলম্
এযিট্রেণ্গু কৱর্ন্দ ইরুন্দণ্ নেট্রি
অযির়্‌কোট্ টেন়ম্ এডুত্তেৰ়ু কুর়ঙ্গু

সেডিত্তেৰ়ু কুঞ্জি সেন্নির়ত্ তুর়ুহণ্
কডুত্তেৰ়ুম্ ৱেৱ্ৱুরৈ অৱ্ৱায্ক্ করুনির়ত্
তডুবডৈ পিরিযাক্ কোডুৱির় লদুৱে মন়মে
মিহক্কোলৈ পুরিযুম্ ৱেট্টৈযিল্ উযির্গৰ‍্
অহপ্পডু তুযরুক্ কহন়মর্ন্ দদুৱে ইদুৱক্
কান়ত্ তলৈৱন়্‌ তন়্‌মৈ কণ্ণুদল্
ৱান়ত্ তলৈৱন়্‌ মলৈমহৰ‍্ পঙ্গন়্‌
এণ্ণরুম্ পেরুমৈ ইমৈযৱর্ ইর়ৈঞ্জুম্
পুণ্ণিয পাদপ্ পোর়্‌পার্ মলরিণৈ
তায্ক্কণ্ কণ্ড্রেন়চ্ চেণ্ড্রুহণ্ টল্লদু

ৱায্ক্কিডুম্ উণ্ডি ৱৰ়ক্কর়ি যান়ে অদাঅণ্ড্রু
কট্টৰ়ল্ ৱিরিত্ত কন়র়্‌কদির্ উচ্চিযির়্‌
সুট্টডি ইডুন্দোর়ুঞ্ সুর়ুক্কোৰুম্ সুরত্তু
মুদুমরম্ নিরন্দ মুট্পযিল্ ৱৰাহত্তু
এদিরিন়ঙ্ কডৱিয ৱেট্টৈযিল্ ৱিরুম্বি
এৰ়ুপ্পিয ৱিরুহত্ তিন়ঙ্গৰৈ মর়ুক্কুর়ত্
তন়্‌নায্ কডিত্তিরিত্ তিডৱডিক্ কণৈদোডুত্তু
এয্দু তুণিত্তিডুম্ তুণিত্ত ৱিডক্কিন়ৈ
ৱির়হিন়ির়্‌ কডৈন্দ ৱেঙ্গন়ল্ কায্চ্চি
নর়ুৱিয ইর়ৈচ্চি নল্লদু সুৱৈহণ্ডু

অণ্ণর়্‌ কমির্দেণ্ড্রু অদুৱের়ু অমৈত্তুত্
তণ্ণর়ুঞ্ সুন়ৈনীর্ তন়্‌ৱায্ক্ কুডত্তাল্
মঞ্জন় মাহ মুহন্দু মলরেন়ক্
কুঞ্জিযিল্ তুৱর্ক্কুলৈ সেরুহিক্ কুন়িসিলৈ
কডুঙ্গণৈ অদন়োডুম্ এন্দিক্ কন়ল্ৱিৰ়িক্
কডুঙ্গুরল্ নায্বিন়্‌ তোডর যাৱরুম্
ৱেরুক্কো ৰুট্র ৱেঙ্গডুম্ পহলিল্
তিরুক্কা ৰত্তি এয্দি সিৱর়্‌কু
ৱৰ়িবডক্ কডৱ মর়ৈযোন়্‌ মুন়্‌ন়ম্
তুহিলিডৈচ্ চুট্রিযিল্ তূনীর্ আট্টি

নল্লন় ৱিরৈমলর্ নর়ুম্বুহৈ ৱিৰক্কৱি
সোল্লিন় পরিসির়্‌ সুরুঙ্গলন়্‌ পূৱুম্
পট্ট মালৈযুম্ তূক্কমুম্ অলঙ্গরিত্
তরুচ্চন়ৈ সেয্দাঙ্ কৱন়ডি ইর়ৈঞ্জিত্
তিরুন্দ মুত্তিরৈ সির়প্পোডুম্ কাট্টি
মন্দিরম্ এণ্ণি ৱলম্ইডম্ ৱন্দু
ৱিডৈহোণ্ টেহিন় পিন়্‌দোৰ়িল্
পূসন়ৈ তন়্‌ন়ৈপ্ পুক্কোরু কালিল্
তোডুসেরুপ্ পডিযাল্ নীক্কি ৱাযিল্
ইডুবুন়ল্ মেন়িযিল্ আট্টিত্ তন়্‌দলৈত্

তঙ্গিয তুৱর্প্পূ এট্রি ইর়ৈচ্চিযিল্
পেরিদুম্ পোন়হম্ পডৈত্তুপ্ পিরান়ৈক্
কণ্ডুহণ্ টুৰ‍্ৰঙ্ কসিন্দু কাদলিল্
কোণ্ডদোর্ কূত্তুমুন়্‌ আডিক্ কুরৈহৰ়ল্
অন়্‌বোডুম্ ইর়ুহ ইর়ৈঞ্জি আরা
অন়্‌বোডু কান়হম্ অডৈযুম্ অডৈন্দ
অট্রৈ অযলিন়ির়্‌ কৰ়িত্তাঙ্ কিরৱিযুম্
উদিত্ত পোৰ়্‌দত্ তুৰ‍্নীর্ মূৰ়্‌গি
আদ রিক্কুম্ অন্দণন়্‌ ৱন্দু
সীরার্ সিৱর়্‌কুত্ তান়্‌মুন়্‌ সেয্ৱদোর্

পোর়্‌পুডৈপ্ পূসন়ৈ কাণান়্‌ মুডিমিসৈ
এট্রিয তুৱর্গণ্ টোৰ়িযান়্‌ মর়িত্তুম্
ইৱ্ৱা র়রুচ্চন়ৈ সেয্বৱর্ যাৱর্গোল্ এণ্ড্রু
করন্দিরুন্দু অৱন়্‌অক্ কান়ৱন়্‌ ৱরৱিন়ৈপ্
পরন্দ কাট্টিডৈপ্ পার্ত্তু নডুক্কুট্রু
ৱন্দৱন়্‌ সেয্দু পোযিন় ৱণ্ণম্
সিন্দৈযির়্‌ পোর়াদু সের্ৱিডম্ পুক্কু
মট্রৈ নাৰুমৱ্ ৱৰ়িপ্পট্ টির়ৈৱ
উট্রদু কেট্টরুৰ‍্ উন়্‌দন়ক্ কৰ়হা
নাডোর়ুম্ নান়্‌চেয্ পূসন়ৈ তন়্‌ন়ৈ

ঈঙ্গোরু ৱেডুৱন়্‌
নাযোডুম্ পুহুন্দু মিদিত্ তুৰ়ক্কিত্
তোডুসেরুপ্ পডিযাল্ নীক্কি ৱাযিল্
ইডুবুন়ল্ মেন়িযিল্ আট্টিত্ তন়্‌দলৈ
তঙ্গিয সরুহিলৈ উদির্ত্তোর্ ইর়ৈচ্চিযৈ
নিন়্‌দিরুক্ কোযিলিল্ ইট্টুপ্ পোমদু
এণ্ড্রুম্ উন়্‌দন়ক্ কিন়িদে এন়ৈযুরুক্
কাণিল্ কোণ্ড্রিডুম্ যাৱ রালুম্
ৱিলক্কুর়ুঙ্ কুণত্তন়্‌ অল্লন়্‌ এন়্‌উন়্‌
তিরুক্কুর়িপ্ পেণ্ড্রৱন়্‌ সেণ্ড্র অল্লিডৈক্

কন়ৱিল্ আদরিক্কুম্ অন্দণন়্‌ তন়ক্কুচ্
সীরার্ তিরুক্কা ৰত্তিযুৰ‍্ অপ্পন়্‌
পির়ৈযণি ইলঙ্গু পিন়্‌ন়ুবুন়্‌ সডৈমুডিক্
কর়ৈযণি মিডট্রুক্ কন়ল্মৰ়ুত্ তডক্কৈ
নেট্রি নাট্টত্তু নির়ৈনীট্রাহ
ওট্রৈ মাল্ৱিডৈ উমৈযোরু মরুঙ্গিল্
তিরুৱুরুক্ কাট্টি অরুৰিপ্
পুরিৱোডু পূসন়ৈ সেয্যুম্
কুন়িসিলৈ ৱেডন়্‌ কুণমৱৈ আৱন়
উরিমৈযির়্‌ সির়ন্দনন়্‌ মাদৱন়্‌ এণ্ড্রুণর্

অৱন়ুহন্ দিযঙ্গিয ইডম্মুন়ি ৱন়মদুৱে অৱন়্‌
সেরুপ্পডি যাৱন় ৱিরুপ্পুর়ু তুৱলে
এৰ়িলৱন়্‌ ৱাযদু তূযবোর়্‌ কুডমে
অদন়িল্ তঙ্গুনীর্ কঙ্গৈযিন়্‌ পুন়লে
পুন়র়্‌কিডু মামণি অৱন়্‌ নির়ৈপ্ পল্লে
অদর়্‌কিডু তূমলর্ অৱন়দু নাৱে
উপ্পুন়ল্ ৱিডুম্বোৰ়ু তুরিঞ্জিয মীসৈপ্
পুন়্‌মযির্ কুসৈযিন়ুম্ নম্মুডিক্ কিন়িদে অৱন়্‌দলৈ
তঙ্গিয সরুহিলৈ তরুপ্পৈযির়্‌ পোদিন্দ
অঙ্গুলি কর়্‌পহত্ তলরে অৱন়ুহন্

তিট্ট ইর়ৈচ্চি এন়ক্কুনন়্‌ মাদৱর্
ইট্ট নেয্বাল্ অৱিযে
ইদুৱেন়ক্ কুন়ক্কৱন়্‌
কলন্দদোর্ অন়্‌বু কাট্টুৱন়্‌ নাৰৈ
নলন্দিহৰ়্‌ অরুচ্চন়ৈ সেয্দাঙ্ কিরুৱেণ্ড্রু
ইর়ৈৱন়্‌ এৰ়ুন্ দরুৰিন়ন়্‌
অরুৰলুম্ মর়ৈযৱন়্‌ অর়িৱুট্রেৰ়ুন্দু
মন়মিহক্ কূসি ৱৈহর়ৈক্ কুৰিত্তুত্
তান়্‌মুন়্‌ সেয্ৱদোর্
পোর়্‌পুডৈপ্ পূসন়ৈ পুহৰ়্‌দরচ্ চেয্দু

তোণ্ড্রা ৱণ্ণম্ ইরুন্দন় ন়াহ ইরৱিযুম্
ৱান়্‌দন়ি মুহট্টিল্ ৱন্দৰ়ল্ সিন্দক্
কডুম্বহল্ ৱেট্টৈযির়্‌ কাদলিত্ তডিন্দ
উডম্বোডু সিলৈহণৈ উডৈত্তোল্ সেরুপ্পুত্
তোডর্ন্দ নাযোডু তোণ্ড্রিন়ন়্‌ তোণ্ড্রলুম্
সেল্ৱন়্‌ তিরুক্কা ৰত্তিযুৰ‍্ অপ্পন়্‌
তিরুমেন়িযিন়্‌ মূণ্ড্রু কণ্ণায্
আঙ্গোরু কণ্ণিল্ উদিরম্
ওৰ়িযা তোৰ়ুহ ইরুন্দন় ন়াহপ্
পার্ত্তু নডুক্কুট্রুপ্ পদৈত্তু মন়ঞ্জুৰ়ণ্ড্রু

ৱায্প্পুন়ল্ সিন্দক্ কণ্ণীর্ অরুৱক্
কৈযিল্ ঊন়োডু কণৈসিলৈ সিন্দ
নিলম্বডপ্ পুরণ্ডু নেডিদিন়িল্ তের়িচ্
সিলৈক্কোডুম্ পডৈহডি তেডুত্তিদু পডুত্তৱর্
অডুত্তৱিৱ্ ৱন়ত্তুৰর্ এন়ত্তিরিন্ দাঅঙ্গু
ইন়্‌মৈ কণ্ডু নন়্‌মৈযিল্
তক্কন় মরুন্দুহৰ‍্ পিৰ়িযৱুম্ পিৰ়িদোর়ুম্
নেক্কিৰ়ি কুরুদিযৈক্ কণ্ডুনিলৈ তৰর্ন্দেন়্‌
অত্তন়ুক্ কডুত্তদেন়্‌ অত্তন়ুক্ কডুত্তদেন়্‌ এন়্‌
র়ন়্‌বোডুঙ্ কন়ট্রি

ইত্তন়ৈ তরিক্কিলন়্‌ ইদুদন়ৈক্ কণ্ডএন়্‌
কণ্দন়ৈ ইডন্দু কডৱুৰ‍্দন়্‌ কণ্ণুর়ু
পুণ্ণিল্ অপ্পিযুম্ কাণ্বন়্‌ এণ্ড্রোরু কণ্ণিডৈক্
কণৈযদু মডুত্তুক্ কৈযিল্ ৱাঙ্গি
অণৈদর অপ্পিন়ন়্‌ অপ্পলুঙ্ কুরুদি
নির়্‌পদোত্ তুরুপ্পের়ক্ কণ্ডুনেঞ্ সুহন্দু
মট্রৈক্ কণ্ণিলুম্ ৱডিক্কণৈ মডুত্তন়ন়্‌ মডুত্তলুম্
নিল্লুহণ্ ণপ্প নিল্লুহণ্ ণপ্পএন়্‌
অন়্‌বুডৈত্ তোণ্ড্রল্ নিল্লুহণ্ ণপ্পএন়্‌
র়িন়্‌ন়ুরৈ অদন়োডুম্ এৰ়ির়্‌চিৱ লিঙ্গম্

তন়্‌ন়িডৈপ্ পির়ন্দ তডমলর্ক্ কৈযাল্
অন়্‌ন়ৱন়্‌ তন়্‌গৈ অম্বোডুম্ অহপ্পডপ্পিডিত্
তরুৰিন়ন়্‌ অরুৰলুম্
ৱিণ্মিসৈ ৱান়ৱর্
মলর্মৰ়ৈ পোৰ়িন্দন়র্ ৱৰৈযোলি পডহম্
তুন্দুবি কর়ঙ্গিন় তোল্সীর্ মুন়িৱরুম্
এত্তিন়র্ ইন়্‌ন়িসৈ ৱল্লে
সিৱহদি পেট্রন়ন়্‌ তিরুক্কণ্ ণপ্পন়ে

তন়ি ৱেণ্বা

তত্তৈযাম্ তায্দন্দৈ নাহন়াম্ তন়্‌বির়প্পুপ্
পোত্তপ্পি নাট্টুডুপ্পূর্ ৱেডুৱন়াম্ - তিত্তিক্কুম্
তিণ্ণপ্প ন়াঞ্জির়ুবের্ সেয্দৱত্তার়্‌ কাৰত্তিক্
কণ্ণপ্প ন়ায্নিণ্ড্রান়্‌ কাণ্


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

திருக்கண் ணப்பன் செய்தவத் திறத்து
விருப்புடைத் தம்ம விரிகடல் உலகே பிறந்தது
தேன்அழித் தூனுண் கானவர் குலத்தே திரிவது
பொருபுலி குமுறும் பொருப்பிடைக் காடே வளர்ப்பது
செங்கண் நாயொடு தீவகம் பலவே பயில்வது
வெந்திறற் சிலையொடு வேல்வாள் முதலிய
அந்தமில் படைக்கலம் அவையே உறைவது
குறைதசை பயின்று குடம்பல நிரைத்துக்
கறைமலி படைக்கலங் கலந்த புல்லொடு
பீலி மேய்ந்தவை பிரிந்த வெள்ளிடை

வாலிய புலித்தோல் மறைப்ப வெள்வார்
இரவும் பகலும் இகழா முயற்றியொடும்
அடைத்த தேனும் வல்நாய் விட்டும்
சிலைவிடு கணையிலும் திண்சுரி கையிலும்
பலகிளை யவையொடும் பதைப்பப் படுத்துத்
தொல்லுயிர் கொல்லுந் தொழிலே வடிவே
மறப்புலி கடித்த வன்திரள் முன்கை
திறற்படை கிழித்த திண்வரை அகலம்
எயிற்றெண்கு கவர்ந்த இருந்தண் நெற்றி
அயிற்கோட் டேனம் எடுத்தெழு குறங்கு

செடித்தெழு குஞ்சி செந்நிறத் துறுகண்
கடுத்தெழும் வெவ்வுரை அவ்வாய்க் கருநிறத்
தடுபடை பிரியாக் கொடுவிற லதுவே மனமே
மிகக்கொலை புரியும் வேட்டையில் உயிர்கள்
அகப்படு துயருக் ககனமர்ந் ததுவே இதுவக்
கானத் தலைவன் தன்மை கண்ணுதல்
வானத் தலைவன் மலைமகள் பங்கன்
எண்ணரும் பெருமை இமையவர் இறைஞ்சும்
புண்ணிய பாதப் பொற்பார் மலரிணை
தாய்க்கண் கன்றெனச் சென்றுகண் டல்லது

வாய்க்கிடும் உண்டி வழக்கறி யானே அதாஅன்று
கட்டழல் விரித்த கனற்கதிர் உச்சியிற்
சுட்டடி இடுந்தொறுஞ் சுறுக்கொளும் சுரத்து
முதுமரம் நிரந்த முட்பயில் வளாகத்து
எதிரினங் கடவிய வேட்டையில் விரும்பி
எழுப்பிய விருகத் தினங்களை மறுக்குறத்
தன்நாய் கடித்திரித் திடவடிக் கணைதொடுத்து
எய்து துணித்திடும் துணித்த விடக்கினை
விறகினிற் கடைந்த வெங்கனல் காய்ச்சி
நறுவிய இறைச்சி நல்லது சுவைகண்டு

அண்ணற் கமிர்தென்று அதுவேறு அமைத்துத்
தண்ணறுஞ் சுனைநீர் தன்வாய்க் குடத்தால்
மஞ்சன மாக முகந்து மலரெனக்
குஞ்சியில் துவர்க்குலை செருகிக் குனிசிலை
கடுங்கணை அதனொடும் ஏந்திக் கனல்விழிக்
கடுங்குரல் நாய்பின் தொடர யாவரும்
வெருக்கோ ளுற்ற வெங்கடும் பகலில்
திருக்கா ளத்தி எய்தி சிவற்கு
வழிபடக் கடவ மறையோன் முன்னம்
துகிலிடைச் சுற்றியில் தூநீர் ஆட்டி

நல்லன விரைமலர் நறும்புகை விளக்கவி
சொல்லின பரிசிற் சுருங்கலன் பூவும்
பட்ட மாலையும் தூக்கமும் அலங்கரித்
தருச்சனை செய்தாங் கவனடி இறைஞ்சித்
திருந்த முத்திரை சிறப்பொடும் காட்டி
மந்திரம் எண்ணி வலம்இடம் வந்து
விடைகொண் டேகின பின்தொழில்
பூசனை தன்னைப் புக்கொரு காலில்
தொடுசெருப் படியால் நீக்கி வாயில்
இடுபுனல் மேனியில் ஆட்டித் தன்தலைத்

தங்கிய துவர்ப்பூ ஏற்றி இறைச்சியில்
பெரிதும் போனகம் படைத்துப் பிரானைக்
கண்டுகண் டுள்ளங் கசிந்து காதலில்
கொண்டதோர் கூத்துமுன் ஆடிக் குரைகழல்
அன்பொடும் இறுக இறைஞ்சி ஆரா
அன்பொடு கானகம் அடையும் அடைந்த
அற்றை அயலினிற் கழித்தாங் கிரவியும்
உதித்த போழ்தத் துள்நீர் மூழ்கி
ஆத ரிக்கும் அந்தணன் வந்து
சீரார் சிவற்குத் தான்முன் செய்வதோர்

பொற்புடைப் பூசனை காணான் முடிமிசை
ஏற்றிய துவர்கண் டொழியான் மறித்தும்
இவ்வா றருச்சனை செய்பவர் யாவர்கொல் என்று
கரந்திருந்து அவன்அக் கானவன் வரவினைப்
பரந்த காட்டிடைப் பார்த்து நடுக்குற்று
வந்தவன் செய்து போயின வண்ணம்
சிந்தையிற் பொறாது சேர்விடம் புக்கு
மற்றை நாளுமவ் வழிப்பட் டிறைவ
உற்றது கேட்டருள் உன்தனக் கழகா
நாடொறும் நான்செய் பூசனை தன்னை

ஈங்கொரு வேடுவன்
நாயொடும் புகுந்து மிதித் துழக்கித்
தொடுசெருப் படியால் நீக்கி வாயில்
இடுபுனல் மேனியில் ஆட்டித் தன்தலை
தங்கிய சருகிலை உதிர்த்தோர் இறைச்சியை
நின்திருக் கோயிலில் இட்டுப் போமது
என்றும் உன்தனக் கினிதே எனையுருக்
காணில் கொன்றிடும் யாவ ராலும்
விலக்குறுங் குணத்தன் அல்லன் என்உன்
திருக்குறிப் பென்றவன் சென்ற அல்லிடைக்

கனவில் ஆதரிக்கும் அந்தணன் தனக்குச்
சீரார் திருக்கா ளத்தியுள் அப்பன்
பிறையணி இலங்கு பின்னுபுன் சடைமுடிக்
கறையணி மிடற்றுக் கனல்மழுத் தடக்கை
நெற்றி நாட்டத்து நிறைநீற் றாக
ஒற்றை மால்விடை உமையொரு மருங்கில்
திருவுருக் காட்டி அருளிப்
புரிவொடு பூசனை செய்யும்
குனிசிலை வேடன் குணமவை ஆவன
உரிமையிற் சிறந்தநன் மாதவன் என்றுணர்

அவனுகந் தியங்கிய இடம்முனி வனமதுவே அவன்
செருப்படி யாவன விருப்புறு துவலே
எழிலவன் வாயது தூயபொற் குடமே
அதனில் தங்குநீர் கங்கையின் புனலே
புனற்கிடு மாமணி அவன் நிறைப் பல்லே
அதற்கிடு தூமலர் அவனது நாவே
உப்புனல் விடும்பொழு துரிஞ்சிய மீசைப்
புன்மயிர் குசையினும் நம்முடிக் கினிதே அவன்தலை
தங்கிய சருகிலை தருப்பையிற் பொதிந்த
அங்குலி கற்பகத் தலரே அவனுகந்

திட்ட இறைச்சி எனக்குநன் மாதவர்
இட்ட நெய்பால் அவியே
இதுவெனக் குனக்கவன்
கலந்ததோர் அன்பு காட்டுவன் நாளை
நலந்திகழ் அருச்சனை செய்தாங் கிருவென்று
இறைவன் எழுந் தருளினன்
அருளலும் மறையவன் அறிவுற் றெழுந்து
மனமிகக் கூசி வைகறைக் குளித்துத்
தான்முன் செய்வதோர்
பொற்புடைப் பூசனை புகழ்தரச் செய்து

தோன்றா வண்ணம் இருந்தன னாக இரவியும்
வான்தனி முகட்டில் வந்தழல் சிந்தக்
கடும்பகல் வேட்டையிற் காதலித் தடிந்த
உடம்பொடு சிலைகணை உடைத்தோல் செருப்புத்
தொடர்ந்த நாயொடு தோன்றினன் தோன்றலும்
செல்வன் திருக்கா ளத்தியுள் அப்பன்
திருமேனியின் மூன்று கண்ணாய்
ஆங்கொரு கண்ணில் உதிரம்
ஒழியா தொழுக இருந்தன னாகப்
பார்த்து நடுக்குற்றுப் பதைத்து மனஞ்சுழன்று

வாய்ப்புனல் சிந்தக் கண்ணீர் அருவக்
கையில் ஊனொடு கணைசிலை சிந்த
நிலம்படப் புரண்டு நெடிதினில் தேறிச்
சிலைக்கொடும் படைகடி தெடுத்திது படுத்தவர்
அடுத்தவிவ் வனத்துளர் எனத்திரிந் தாஅங்கு
இன்மை கண்டு நன்மையில்
தக்கன மருந்துகள் பிழியவும் பிழிதொறும்
நெக்கிழி குருதியைக் கண்டுநிலை தளர்ந்தென்
அத்தனுக் கடுத்ததென் அத்தனுக் கடுத்ததென் என்
றன்பொடுங் கனற்றி

இத்தனை தரிக்கிலன் இதுதனைக் கண்டஎன்
கண்தனை இடந்து கடவுள்தன் கண்ணுறு
புண்ணில் அப்பியும் காண்பன் என்றொரு கண்ணிடைக்
கணையது மடுத்துக் கையில் வாங்கி
அணைதர அப்பினன் அப்பலுங் குருதி
நிற்பதொத் துருப்பெறக் கண்டுநெஞ் சுகந்து
மற்றைக் கண்ணிலும் வடிக்கணை மடுத்தனன் மடுத்தலும்
நில்லுகண் ணப்ப நில்லுகண் ணப்பஎன்
அன்புடைத் தோன்றல் நில்லுகண் ணப்பஎன்
றின்னுரை அதனொடும் எழிற்சிவ லிங்கம்

தன்னிடைப் பிறந்த தடமலர்க் கையால்
அன்னவன் தன்கை அம்பொடும் அகப்படப்பிடித்
தருளினன் அருளலும்
விண்மிசை வானவர்
மலர்மழை பொழிந்தனர் வளையொலி படகம்
துந்துபி கறங்கின தொல்சீர் முனிவரும்
ஏத்தினர் இன்னிசை வல்லே
சிவகதி பெற்றனன் திருக்கண் ணப்பனே

தனி வெண்பா

தத்தையாம் தாய்தந்தை நாகனாம் தன்பிறப்புப்
பொத்தப்பி நாட்டுடுப்பூர் வேடுவனாம் - தித்திக்கும்
திண்ணப்ப னாஞ்சிறுபேர் செய்தவத்தாற் காளத்திக்
கண்ணப்ப னாய்நின்றான் காண்


Open the Thamizhi Section in a New Tab
திருக்கண் ணப்பன் செய்தவத் திறத்து
விருப்புடைத் தம்ம விரிகடல் உலகே பிறந்தது
தேன்அழித் தூனுண் கானவர் குலத்தே திரிவது
பொருபுலி குமுறும் பொருப்பிடைக் காடே வளர்ப்பது
செங்கண் நாயொடு தீவகம் பலவே பயில்வது
வெந்திறற் சிலையொடு வேல்வாள் முதலிய
அந்தமில் படைக்கலம் அவையே உறைவது
குறைதசை பயின்று குடம்பல நிரைத்துக்
கறைமலி படைக்கலங் கலந்த புல்லொடு
பீலி மேய்ந்தவை பிரிந்த வெள்ளிடை

வாலிய புலித்தோல் மறைப்ப வெள்வார்
இரவும் பகலும் இகழா முயற்றியொடும்
அடைத்த தேனும் வல்நாய் விட்டும்
சிலைவிடு கணையிலும் திண்சுரி கையிலும்
பலகிளை யவையொடும் பதைப்பப் படுத்துத்
தொல்லுயிர் கொல்லுந் தொழிலே வடிவே
மறப்புலி கடித்த வன்திரள் முன்கை
திறற்படை கிழித்த திண்வரை அகலம்
எயிற்றெண்கு கவர்ந்த இருந்தண் நெற்றி
அயிற்கோட் டேனம் எடுத்தெழு குறங்கு

செடித்தெழு குஞ்சி செந்நிறத் துறுகண்
கடுத்தெழும் வெவ்வுரை அவ்வாய்க் கருநிறத்
தடுபடை பிரியாக் கொடுவிற லதுவே மனமே
மிகக்கொலை புரியும் வேட்டையில் உயிர்கள்
அகப்படு துயருக் ககனமர்ந் ததுவே இதுவக்
கானத் தலைவன் தன்மை கண்ணுதல்
வானத் தலைவன் மலைமகள் பங்கன்
எண்ணரும் பெருமை இமையவர் இறைஞ்சும்
புண்ணிய பாதப் பொற்பார் மலரிணை
தாய்க்கண் கன்றெனச் சென்றுகண் டல்லது

வாய்க்கிடும் உண்டி வழக்கறி யானே அதாஅன்று
கட்டழல் விரித்த கனற்கதிர் உச்சியிற்
சுட்டடி இடுந்தொறுஞ் சுறுக்கொளும் சுரத்து
முதுமரம் நிரந்த முட்பயில் வளாகத்து
எதிரினங் கடவிய வேட்டையில் விரும்பி
எழுப்பிய விருகத் தினங்களை மறுக்குறத்
தன்நாய் கடித்திரித் திடவடிக் கணைதொடுத்து
எய்து துணித்திடும் துணித்த விடக்கினை
விறகினிற் கடைந்த வெங்கனல் காய்ச்சி
நறுவிய இறைச்சி நல்லது சுவைகண்டு

அண்ணற் கமிர்தென்று அதுவேறு அமைத்துத்
தண்ணறுஞ் சுனைநீர் தன்வாய்க் குடத்தால்
மஞ்சன மாக முகந்து மலரெனக்
குஞ்சியில் துவர்க்குலை செருகிக் குனிசிலை
கடுங்கணை அதனொடும் ஏந்திக் கனல்விழிக்
கடுங்குரல் நாய்பின் தொடர யாவரும்
வெருக்கோ ளுற்ற வெங்கடும் பகலில்
திருக்கா ளத்தி எய்தி சிவற்கு
வழிபடக் கடவ மறையோன் முன்னம்
துகிலிடைச் சுற்றியில் தூநீர் ஆட்டி

நல்லன விரைமலர் நறும்புகை விளக்கவி
சொல்லின பரிசிற் சுருங்கலன் பூவும்
பட்ட மாலையும் தூக்கமும் அலங்கரித்
தருச்சனை செய்தாங் கவனடி இறைஞ்சித்
திருந்த முத்திரை சிறப்பொடும் காட்டி
மந்திரம் எண்ணி வலம்இடம் வந்து
விடைகொண் டேகின பின்தொழில்
பூசனை தன்னைப் புக்கொரு காலில்
தொடுசெருப் படியால் நீக்கி வாயில்
இடுபுனல் மேனியில் ஆட்டித் தன்தலைத்

தங்கிய துவர்ப்பூ ஏற்றி இறைச்சியில்
பெரிதும் போனகம் படைத்துப் பிரானைக்
கண்டுகண் டுள்ளங் கசிந்து காதலில்
கொண்டதோர் கூத்துமுன் ஆடிக் குரைகழல்
அன்பொடும் இறுக இறைஞ்சி ஆரா
அன்பொடு கானகம் அடையும் அடைந்த
அற்றை அயலினிற் கழித்தாங் கிரவியும்
உதித்த போழ்தத் துள்நீர் மூழ்கி
ஆத ரிக்கும் அந்தணன் வந்து
சீரார் சிவற்குத் தான்முன் செய்வதோர்

பொற்புடைப் பூசனை காணான் முடிமிசை
ஏற்றிய துவர்கண் டொழியான் மறித்தும்
இவ்வா றருச்சனை செய்பவர் யாவர்கொல் என்று
கரந்திருந்து அவன்அக் கானவன் வரவினைப்
பரந்த காட்டிடைப் பார்த்து நடுக்குற்று
வந்தவன் செய்து போயின வண்ணம்
சிந்தையிற் பொறாது சேர்விடம் புக்கு
மற்றை நாளுமவ் வழிப்பட் டிறைவ
உற்றது கேட்டருள் உன்தனக் கழகா
நாடொறும் நான்செய் பூசனை தன்னை

ஈங்கொரு வேடுவன்
நாயொடும் புகுந்து மிதித் துழக்கித்
தொடுசெருப் படியால் நீக்கி வாயில்
இடுபுனல் மேனியில் ஆட்டித் தன்தலை
தங்கிய சருகிலை உதிர்த்தோர் இறைச்சியை
நின்திருக் கோயிலில் இட்டுப் போமது
என்றும் உன்தனக் கினிதே எனையுருக்
காணில் கொன்றிடும் யாவ ராலும்
விலக்குறுங் குணத்தன் அல்லன் என்உன்
திருக்குறிப் பென்றவன் சென்ற அல்லிடைக்

கனவில் ஆதரிக்கும் அந்தணன் தனக்குச்
சீரார் திருக்கா ளத்தியுள் அப்பன்
பிறையணி இலங்கு பின்னுபுன் சடைமுடிக்
கறையணி மிடற்றுக் கனல்மழுத் தடக்கை
நெற்றி நாட்டத்து நிறைநீற் றாக
ஒற்றை மால்விடை உமையொரு மருங்கில்
திருவுருக் காட்டி அருளிப்
புரிவொடு பூசனை செய்யும்
குனிசிலை வேடன் குணமவை ஆவன
உரிமையிற் சிறந்தநன் மாதவன் என்றுணர்

அவனுகந் தியங்கிய இடம்முனி வனமதுவே அவன்
செருப்படி யாவன விருப்புறு துவலே
எழிலவன் வாயது தூயபொற் குடமே
அதனில் தங்குநீர் கங்கையின் புனலே
புனற்கிடு மாமணி அவன் நிறைப் பல்லே
அதற்கிடு தூமலர் அவனது நாவே
உப்புனல் விடும்பொழு துரிஞ்சிய மீசைப்
புன்மயிர் குசையினும் நம்முடிக் கினிதே அவன்தலை
தங்கிய சருகிலை தருப்பையிற் பொதிந்த
அங்குலி கற்பகத் தலரே அவனுகந்

திட்ட இறைச்சி எனக்குநன் மாதவர்
இட்ட நெய்பால் அவியே
இதுவெனக் குனக்கவன்
கலந்ததோர் அன்பு காட்டுவன் நாளை
நலந்திகழ் அருச்சனை செய்தாங் கிருவென்று
இறைவன் எழுந் தருளினன்
அருளலும் மறையவன் அறிவுற் றெழுந்து
மனமிகக் கூசி வைகறைக் குளித்துத்
தான்முன் செய்வதோர்
பொற்புடைப் பூசனை புகழ்தரச் செய்து

தோன்றா வண்ணம் இருந்தன னாக இரவியும்
வான்தனி முகட்டில் வந்தழல் சிந்தக்
கடும்பகல் வேட்டையிற் காதலித் தடிந்த
உடம்பொடு சிலைகணை உடைத்தோல் செருப்புத்
தொடர்ந்த நாயொடு தோன்றினன் தோன்றலும்
செல்வன் திருக்கா ளத்தியுள் அப்பன்
திருமேனியின் மூன்று கண்ணாய்
ஆங்கொரு கண்ணில் உதிரம்
ஒழியா தொழுக இருந்தன னாகப்
பார்த்து நடுக்குற்றுப் பதைத்து மனஞ்சுழன்று

வாய்ப்புனல் சிந்தக் கண்ணீர் அருவக்
கையில் ஊனொடு கணைசிலை சிந்த
நிலம்படப் புரண்டு நெடிதினில் தேறிச்
சிலைக்கொடும் படைகடி தெடுத்திது படுத்தவர்
அடுத்தவிவ் வனத்துளர் எனத்திரிந் தாஅங்கு
இன்மை கண்டு நன்மையில்
தக்கன மருந்துகள் பிழியவும் பிழிதொறும்
நெக்கிழி குருதியைக் கண்டுநிலை தளர்ந்தென்
அத்தனுக் கடுத்ததென் அத்தனுக் கடுத்ததென் என்
றன்பொடுங் கனற்றி

இத்தனை தரிக்கிலன் இதுதனைக் கண்டஎன்
கண்தனை இடந்து கடவுள்தன் கண்ணுறு
புண்ணில் அப்பியும் காண்பன் என்றொரு கண்ணிடைக்
கணையது மடுத்துக் கையில் வாங்கி
அணைதர அப்பினன் அப்பலுங் குருதி
நிற்பதொத் துருப்பெறக் கண்டுநெஞ் சுகந்து
மற்றைக் கண்ணிலும் வடிக்கணை மடுத்தனன் மடுத்தலும்
நில்லுகண் ணப்ப நில்லுகண் ணப்பஎன்
அன்புடைத் தோன்றல் நில்லுகண் ணப்பஎன்
றின்னுரை அதனொடும் எழிற்சிவ லிங்கம்

தன்னிடைப் பிறந்த தடமலர்க் கையால்
அன்னவன் தன்கை அம்பொடும் அகப்படப்பிடித்
தருளினன் அருளலும்
விண்மிசை வானவர்
மலர்மழை பொழிந்தனர் வளையொலி படகம்
துந்துபி கறங்கின தொல்சீர் முனிவரும்
ஏத்தினர் இன்னிசை வல்லே
சிவகதி பெற்றனன் திருக்கண் ணப்பனே

தனி வெண்பா

தத்தையாம் தாய்தந்தை நாகனாம் தன்பிறப்புப்
பொத்தப்பி நாட்டுடுப்பூர் வேடுவனாம் - தித்திக்கும்
திண்ணப்ப னாஞ்சிறுபேர் செய்தவத்தாற் காளத்திக்
கண்ணப்ப னாய்நின்றான் காண்


Open the Reformed Script Section in a New Tab
तिरुक्कण् णप्पऩ् सॆय्दवत् तिऱत्तु
विरुप्पुडैत् तम्म विरिहडल् उलहे पिऱन्ददु
तेऩ्अऴित् तूऩुण् काऩवर् कुलत्ते तिरिवदु
पॊरुबुलि कुमुऱुम् पॊरुप्पिडैक् काडे वळर्प्पदु
सॆङ्गण् नायॊडु तीवहम् पलवे पयिल्वदु
वॆन्दिऱऱ् सिलैयॊडु वेल्वाळ् मुदलिय
अन्दमिल् पडैक्कलम् अवैये उऱैवदु
कुऱैदसै पयिण्ड्रु कुडम्बल निरैत्तुक्
कऱैमलि पडैक्कलङ् कलन्द पुल्लॊडु
पीलि मेय्न्दवै पिरिन्द वॆळ्ळिडै

वालिय पुलित्तोल् मऱैप्प वॆळ्वार्
इरवुम् पहलुम् इहऴा मुयट्रियॊडुम्
अडैत्त तेऩुम् वल्नाय् विट्टुम्
सिलैविडु कणैयिलुम् तिण्सुरि कैयिलुम्
पलहिळै यवैयॊडुम् पदैप्पप् पडुत्तुत्
तॊल्लुयिर् कॊल्लुन् दॊऴिले वडिवे
मऱप्पुलि कडित्त वऩ्दिरळ् मुऩ्गै
तिऱऱ्पडै किऴित्त तिण्वरै अहलम्
ऎयिट्रॆण्गु कवर्न्द इरुन्दण् नॆट्रि
अयिऱ्कोट् टेऩम् ऎडुत्तॆऴु कुऱङ्गु

सॆडित्तॆऴु कुञ्जि सॆन्निऱत् तुऱुहण्
कडुत्तॆऴुम् वॆव्वुरै अव्वाय्क् करुनिऱत्
तडुबडै पिरियाक् कॊडुविऱ लदुवे मऩमे
मिहक्कॊलै पुरियुम् वेट्टैयिल् उयिर्गळ्
अहप्पडु तुयरुक् कहऩमर्न् ददुवे इदुवक्
काऩत् तलैवऩ् तऩ्मै कण्णुदल्
वाऩत् तलैवऩ् मलैमहळ् पङ्गऩ्
ऎण्णरुम् पॆरुमै इमैयवर् इऱैञ्जुम्
पुण्णिय पादप् पॊऱ्पार् मलरिणै
ताय्क्कण् कण्ड्रॆऩच् चॆण्ड्रुहण् टल्लदु

वाय्क्किडुम् उण्डि वऴक्कऱि याऩे अदाअण्ड्रु
कट्टऴल् विरित्त कऩऱ्कदिर् उच्चियिऱ्
सुट्टडि इडुन्दॊऱुञ् सुऱुक्कॊळुम् सुरत्तु
मुदुमरम् निरन्द मुट्पयिल् वळाहत्तु
ऎदिरिऩङ् कडविय वेट्टैयिल् विरुम्बि
ऎऴुप्पिय विरुहत् तिऩङ्गळै मऱुक्कुऱत्
तऩ्नाय् कडित्तिरित् तिडवडिक् कणैदॊडुत्तु
ऎय्दु तुणित्तिडुम् तुणित्त विडक्किऩै
विऱहिऩिऱ् कडैन्द वॆङ्गऩल् काय्च्चि
नऱुविय इऱैच्चि नल्लदु सुवैहण्डु

अण्णऱ् कमिर्दॆण्ड्रु अदुवेऱु अमैत्तुत्
तण्णऱुञ् सुऩैनीर् तऩ्वाय्क् कुडत्ताल्
मञ्जऩ माह मुहन्दु मलरॆऩक्
कुञ्जियिल् तुवर्क्कुलै सॆरुहिक् कुऩिसिलै
कडुङ्गणै अदऩॊडुम् एन्दिक् कऩल्विऴिक्
कडुङ्गुरल् नाय्बिऩ् तॊडर यावरुम्
वॆरुक्को ळुट्र वॆङ्गडुम् पहलिल्
तिरुक्का ळत्ति ऎय्दि सिवऱ्कु
वऴिबडक् कडव मऱैयोऩ् मुऩ्ऩम्
तुहिलिडैच् चुट्रियिल् तूनीर् आट्टि

नल्लऩ विरैमलर् नऱुम्बुहै विळक्कवि
सॊल्लिऩ परिसिऱ् सुरुङ्गलऩ् पूवुम्
पट्ट मालैयुम् तूक्कमुम् अलङ्गरित्
तरुच्चऩै सॆय्दाङ् कवऩडि इऱैञ्जित्
तिरुन्द मुत्तिरै सिऱप्पॊडुम् काट्टि
मन्दिरम् ऎण्णि वलम्इडम् वन्दु
विडैहॊण् टेहिऩ पिऩ्दॊऴिल्
पूसऩै तऩ्ऩैप् पुक्कॊरु कालिल्
तॊडुसॆरुप् पडियाल् नीक्कि वायिल्
इडुबुऩल् मेऩियिल् आट्टित् तऩ्दलैत्

तङ्गिय तुवर्प्पू एट्रि इऱैच्चियिल्
पॆरिदुम् पोऩहम् पडैत्तुप् पिराऩैक्
कण्डुहण् टुळ्ळङ् कसिन्दु कादलिल्
कॊण्डदोर् कूत्तुमुऩ् आडिक् कुरैहऴल्
अऩ्बॊडुम् इऱुह इऱैञ्जि आरा
अऩ्बॊडु काऩहम् अडैयुम् अडैन्द
अट्रै अयलिऩिऱ् कऴित्ताङ् किरवियुम्
उदित्त पोऴ्दत् तुळ्नीर् मूऴ्गि
आद रिक्कुम् अन्दणऩ् वन्दु
सीरार् सिवऱ्कुत् ताऩ्मुऩ् सॆय्वदोर्

पॊऱ्पुडैप् पूसऩै काणाऩ् मुडिमिसै
एट्रिय तुवर्गण् टॊऴियाऩ् मऱित्तुम्
इव्वा ऱरुच्चऩै सॆय्बवर् यावर्गॊल् ऎण्ड्रु
करन्दिरुन्दु अवऩ्अक् काऩवऩ् वरविऩैप्
परन्द काट्टिडैप् पार्त्तु नडुक्कुट्रु
वन्दवऩ् सॆय्दु पोयिऩ वण्णम्
सिन्दैयिऱ् पॊऱादु सेर्विडम् पुक्कु
मट्रै नाळुमव् वऴिप्पट् टिऱैव
उट्रदु केट्टरुळ् उऩ्दऩक् कऴहा
नाडॊऱुम् नाऩ्चॆय् पूसऩै तऩ्ऩै

ईङ्गॊरु वेडुवऩ्
नायॊडुम् पुहुन्दु मिदित् तुऴक्कित्
तॊडुसॆरुप् पडियाल् नीक्कि वायिल्
इडुबुऩल् मेऩियिल् आट्टित् तऩ्दलै
तङ्गिय सरुहिलै उदिर्त्तोर् इऱैच्चियै
निऩ्दिरुक् कोयिलिल् इट्टुप् पोमदु
ऎण्ड्रुम् उऩ्दऩक् किऩिदे ऎऩैयुरुक्
काणिल् कॊण्ड्रिडुम् याव रालुम्
विलक्कुऱुङ् कुणत्तऩ् अल्लऩ् ऎऩ्उऩ्
तिरुक्कुऱिप् पॆण्ड्रवऩ् सॆण्ड्र अल्लिडैक्

कऩविल् आदरिक्कुम् अन्दणऩ् तऩक्कुच्
सीरार् तिरुक्का ळत्तियुळ् अप्पऩ्
पिऱैयणि इलङ्गु पिऩ्ऩुबुऩ् सडैमुडिक्
कऱैयणि मिडट्रुक् कऩल्मऴुत् तडक्कै
नॆट्रि नाट्टत्तु निऱैनीट्राह
ऒट्रै माल्विडै उमैयॊरु मरुङ्गिल्
तिरुवुरुक् काट्टि अरुळिप्
पुरिवॊडु पूसऩै सॆय्युम्
कुऩिसिलै वेडऩ् कुणमवै आवऩ
उरिमैयिऱ् सिऱन्दनऩ् मादवऩ् ऎण्ड्रुणर्

अवऩुहन् दियङ्गिय इडम्मुऩि वऩमदुवे अवऩ्
सॆरुप्पडि यावऩ विरुप्पुऱु तुवले
ऎऴिलवऩ् वायदु तूयबॊऱ् कुडमे
अदऩिल् तङ्गुनीर् कङ्गैयिऩ् पुऩले
पुऩऱ्किडु मामणि अवऩ् निऱैप् पल्ले
अदऱ्किडु तूमलर् अवऩदु नावे
उप्पुऩल् विडुम्बॊऴु तुरिञ्जिय मीसैप्
पुऩ्मयिर् कुसैयिऩुम् नम्मुडिक् किऩिदे अवऩ्दलै
तङ्गिय सरुहिलै तरुप्पैयिऱ् पॊदिन्द
अङ्गुलि कऱ्पहत् तलरे अवऩुहन्

तिट्ट इऱैच्चि ऎऩक्कुनऩ् मादवर्
इट्ट नॆय्बाल् अविये
इदुवॆऩक् कुऩक्कवऩ्
कलन्ददोर् अऩ्बु काट्टुवऩ् नाळै
नलन्दिहऴ् अरुच्चऩै सॆय्दाङ् किरुवॆण्ड्रु
इऱैवऩ् ऎऴुन् दरुळिऩऩ्
अरुळलुम् मऱैयवऩ् अऱिवुट्रॆऴुन्दु
मऩमिहक् कूसि वैहऱैक् कुळित्तुत्
ताऩ्मुऩ् सॆय्वदोर्
पॊऱ्पुडैप् पूसऩै पुहऴ्दरच् चॆय्दु

तोण्ड्रा वण्णम् इरुन्दऩ ऩाह इरवियुम्
वाऩ्दऩि मुहट्टिल् वन्दऴल् सिन्दक्
कडुम्बहल् वेट्टैयिऱ् कादलित् तडिन्द
उडम्बॊडु सिलैहणै उडैत्तोल् सॆरुप्पुत्
तॊडर्न्द नायॊडु तोण्ड्रिऩऩ् तोण्ड्रलुम्
सॆल्वऩ् तिरुक्का ळत्तियुळ् अप्पऩ्
तिरुमेऩियिऩ् मूण्ड्रु कण्णाय्
आङ्गॊरु कण्णिल् उदिरम्
ऒऴिया तॊऴुह इरुन्दऩ ऩाहप्
पार्त्तु नडुक्कुट्रुप् पदैत्तु मऩञ्जुऴण्ड्रु

वाय्प्पुऩल् सिन्दक् कण्णीर् अरुवक्
कैयिल् ऊऩॊडु कणैसिलै सिन्द
निलम्बडप् पुरण्डु नॆडिदिऩिल् तेऱिच्
सिलैक्कॊडुम् पडैहडि तॆडुत्तिदु पडुत्तवर्
अडुत्तविव् वऩत्तुळर् ऎऩत्तिरिन् दाअङ्गु
इऩ्मै कण्डु नऩ्मैयिल्
तक्कऩ मरुन्दुहळ् पिऴियवुम् पिऴिदॊऱुम्
नॆक्किऴि कुरुदियैक् कण्डुनिलै तळर्न्दॆऩ्
अत्तऩुक् कडुत्तदॆऩ् अत्तऩुक् कडुत्तदॆऩ् ऎऩ्
ऱऩ्बॊडुङ् कऩट्रि

इत्तऩै तरिक्किलऩ् इदुदऩैक् कण्डऎऩ्
कण्दऩै इडन्दु कडवुळ्दऩ् कण्णुऱु
पुण्णिल् अप्पियुम् काण्बऩ् ऎण्ड्रॊरु कण्णिडैक्
कणैयदु मडुत्तुक् कैयिल् वाङ्गि
अणैदर अप्पिऩऩ् अप्पलुङ् कुरुदि
निऱ्पदॊत् तुरुप्पॆऱक् कण्डुनॆञ् सुहन्दु
मट्रैक् कण्णिलुम् वडिक्कणै मडुत्तऩऩ् मडुत्तलुम्
निल्लुहण् णप्प निल्लुहण् णप्पऎऩ्
अऩ्बुडैत् तोण्ड्रल् निल्लुहण् णप्पऎऩ्
ऱिऩ्ऩुरै अदऩॊडुम् ऎऴिऱ्चिव लिङ्गम्

तऩ्ऩिडैप् पिऱन्द तडमलर्क् कैयाल्
अऩ्ऩवऩ् तऩ्गै अम्बॊडुम् अहप्पडप्पिडित्
तरुळिऩऩ् अरुळलुम्
विण्मिसै वाऩवर्
मलर्मऴै पॊऴिन्दऩर् वळैयॊलि पडहम्
तुन्दुबि कऱङ्गिऩ तॊल्सीर् मुऩिवरुम्
एत्तिऩर् इऩ्ऩिसै वल्ले
सिवहदि पॆट्रऩऩ् तिरुक्कण् णप्पऩे

तऩि वॆण्बा

तत्तैयाम् ताय्दन्दै नाहऩाम् तऩ्बिऱप्पुप्
पॊत्तप्पि नाट्टुडुप्पूर् वेडुवऩाम् - तित्तिक्कुम्
तिण्णप्प ऩाञ्जिऱुबेर् सॆय्दवत्ताऱ् काळत्तिक्
कण्णप्प ऩाय्निण्ड्राऩ् काण्


Open the Devanagari Section in a New Tab
ತಿರುಕ್ಕಣ್ ಣಪ್ಪನ್ ಸೆಯ್ದವತ್ ತಿಱತ್ತು
ವಿರುಪ್ಪುಡೈತ್ ತಮ್ಮ ವಿರಿಹಡಲ್ ಉಲಹೇ ಪಿಱಂದದು
ತೇನ್ಅೞಿತ್ ತೂನುಣ್ ಕಾನವರ್ ಕುಲತ್ತೇ ತಿರಿವದು
ಪೊರುಬುಲಿ ಕುಮುಱುಂ ಪೊರುಪ್ಪಿಡೈಕ್ ಕಾಡೇ ವಳರ್ಪ್ಪದು
ಸೆಂಗಣ್ ನಾಯೊಡು ತೀವಹಂ ಪಲವೇ ಪಯಿಲ್ವದು
ವೆಂದಿಱಱ್ ಸಿಲೈಯೊಡು ವೇಲ್ವಾಳ್ ಮುದಲಿಯ
ಅಂದಮಿಲ್ ಪಡೈಕ್ಕಲಂ ಅವೈಯೇ ಉಱೈವದು
ಕುಱೈದಸೈ ಪಯಿಂಡ್ರು ಕುಡಂಬಲ ನಿರೈತ್ತುಕ್
ಕಱೈಮಲಿ ಪಡೈಕ್ಕಲಙ್ ಕಲಂದ ಪುಲ್ಲೊಡು
ಪೀಲಿ ಮೇಯ್ಂದವೈ ಪಿರಿಂದ ವೆಳ್ಳಿಡೈ

ವಾಲಿಯ ಪುಲಿತ್ತೋಲ್ ಮಱೈಪ್ಪ ವೆಳ್ವಾರ್
ಇರವುಂ ಪಹಲುಂ ಇಹೞಾ ಮುಯಟ್ರಿಯೊಡುಂ
ಅಡೈತ್ತ ತೇನುಂ ವಲ್ನಾಯ್ ವಿಟ್ಟುಂ
ಸಿಲೈವಿಡು ಕಣೈಯಿಲುಂ ತಿಣ್ಸುರಿ ಕೈಯಿಲುಂ
ಪಲಹಿಳೈ ಯವೈಯೊಡುಂ ಪದೈಪ್ಪಪ್ ಪಡುತ್ತುತ್
ತೊಲ್ಲುಯಿರ್ ಕೊಲ್ಲುನ್ ದೊೞಿಲೇ ವಡಿವೇ
ಮಱಪ್ಪುಲಿ ಕಡಿತ್ತ ವನ್ದಿರಳ್ ಮುನ್ಗೈ
ತಿಱಱ್ಪಡೈ ಕಿೞಿತ್ತ ತಿಣ್ವರೈ ಅಹಲಂ
ಎಯಿಟ್ರೆಣ್ಗು ಕವರ್ಂದ ಇರುಂದಣ್ ನೆಟ್ರಿ
ಅಯಿಱ್ಕೋಟ್ ಟೇನಂ ಎಡುತ್ತೆೞು ಕುಱಂಗು

ಸೆಡಿತ್ತೆೞು ಕುಂಜಿ ಸೆನ್ನಿಱತ್ ತುಱುಹಣ್
ಕಡುತ್ತೆೞುಂ ವೆವ್ವುರೈ ಅವ್ವಾಯ್ಕ್ ಕರುನಿಱತ್
ತಡುಬಡೈ ಪಿರಿಯಾಕ್ ಕೊಡುವಿಱ ಲದುವೇ ಮನಮೇ
ಮಿಹಕ್ಕೊಲೈ ಪುರಿಯುಂ ವೇಟ್ಟೈಯಿಲ್ ಉಯಿರ್ಗಳ್
ಅಹಪ್ಪಡು ತುಯರುಕ್ ಕಹನಮರ್ನ್ ದದುವೇ ಇದುವಕ್
ಕಾನತ್ ತಲೈವನ್ ತನ್ಮೈ ಕಣ್ಣುದಲ್
ವಾನತ್ ತಲೈವನ್ ಮಲೈಮಹಳ್ ಪಂಗನ್
ಎಣ್ಣರುಂ ಪೆರುಮೈ ಇಮೈಯವರ್ ಇಱೈಂಜುಂ
ಪುಣ್ಣಿಯ ಪಾದಪ್ ಪೊಱ್ಪಾರ್ ಮಲರಿಣೈ
ತಾಯ್ಕ್ಕಣ್ ಕಂಡ್ರೆನಚ್ ಚೆಂಡ್ರುಹಣ್ ಟಲ್ಲದು

ವಾಯ್ಕ್ಕಿಡುಂ ಉಂಡಿ ವೞಕ್ಕಱಿ ಯಾನೇ ಅದಾಅಂಡ್ರು
ಕಟ್ಟೞಲ್ ವಿರಿತ್ತ ಕನಱ್ಕದಿರ್ ಉಚ್ಚಿಯಿಱ್
ಸುಟ್ಟಡಿ ಇಡುಂದೊಱುಞ್ ಸುಱುಕ್ಕೊಳುಂ ಸುರತ್ತು
ಮುದುಮರಂ ನಿರಂದ ಮುಟ್ಪಯಿಲ್ ವಳಾಹತ್ತು
ಎದಿರಿನಙ್ ಕಡವಿಯ ವೇಟ್ಟೈಯಿಲ್ ವಿರುಂಬಿ
ಎೞುಪ್ಪಿಯ ವಿರುಹತ್ ತಿನಂಗಳೈ ಮಱುಕ್ಕುಱತ್
ತನ್ನಾಯ್ ಕಡಿತ್ತಿರಿತ್ ತಿಡವಡಿಕ್ ಕಣೈದೊಡುತ್ತು
ಎಯ್ದು ತುಣಿತ್ತಿಡುಂ ತುಣಿತ್ತ ವಿಡಕ್ಕಿನೈ
ವಿಱಹಿನಿಱ್ ಕಡೈಂದ ವೆಂಗನಲ್ ಕಾಯ್ಚ್ಚಿ
ನಱುವಿಯ ಇಱೈಚ್ಚಿ ನಲ್ಲದು ಸುವೈಹಂಡು

ಅಣ್ಣಱ್ ಕಮಿರ್ದೆಂಡ್ರು ಅದುವೇಱು ಅಮೈತ್ತುತ್
ತಣ್ಣಱುಞ್ ಸುನೈನೀರ್ ತನ್ವಾಯ್ಕ್ ಕುಡತ್ತಾಲ್
ಮಂಜನ ಮಾಹ ಮುಹಂದು ಮಲರೆನಕ್
ಕುಂಜಿಯಿಲ್ ತುವರ್ಕ್ಕುಲೈ ಸೆರುಹಿಕ್ ಕುನಿಸಿಲೈ
ಕಡುಂಗಣೈ ಅದನೊಡುಂ ಏಂದಿಕ್ ಕನಲ್ವಿೞಿಕ್
ಕಡುಂಗುರಲ್ ನಾಯ್ಬಿನ್ ತೊಡರ ಯಾವರುಂ
ವೆರುಕ್ಕೋ ಳುಟ್ರ ವೆಂಗಡುಂ ಪಹಲಿಲ್
ತಿರುಕ್ಕಾ ಳತ್ತಿ ಎಯ್ದಿ ಸಿವಱ್ಕು
ವೞಿಬಡಕ್ ಕಡವ ಮಱೈಯೋನ್ ಮುನ್ನಂ
ತುಹಿಲಿಡೈಚ್ ಚುಟ್ರಿಯಿಲ್ ತೂನೀರ್ ಆಟ್ಟಿ

ನಲ್ಲನ ವಿರೈಮಲರ್ ನಱುಂಬುಹೈ ವಿಳಕ್ಕವಿ
ಸೊಲ್ಲಿನ ಪರಿಸಿಱ್ ಸುರುಂಗಲನ್ ಪೂವುಂ
ಪಟ್ಟ ಮಾಲೈಯುಂ ತೂಕ್ಕಮುಂ ಅಲಂಗರಿತ್
ತರುಚ್ಚನೈ ಸೆಯ್ದಾಙ್ ಕವನಡಿ ಇಱೈಂಜಿತ್
ತಿರುಂದ ಮುತ್ತಿರೈ ಸಿಱಪ್ಪೊಡುಂ ಕಾಟ್ಟಿ
ಮಂದಿರಂ ಎಣ್ಣಿ ವಲಮ್ಇಡಂ ವಂದು
ವಿಡೈಹೊಣ್ ಟೇಹಿನ ಪಿನ್ದೊೞಿಲ್
ಪೂಸನೈ ತನ್ನೈಪ್ ಪುಕ್ಕೊರು ಕಾಲಿಲ್
ತೊಡುಸೆರುಪ್ ಪಡಿಯಾಲ್ ನೀಕ್ಕಿ ವಾಯಿಲ್
ಇಡುಬುನಲ್ ಮೇನಿಯಿಲ್ ಆಟ್ಟಿತ್ ತನ್ದಲೈತ್

ತಂಗಿಯ ತುವರ್ಪ್ಪೂ ಏಟ್ರಿ ಇಱೈಚ್ಚಿಯಿಲ್
ಪೆರಿದುಂ ಪೋನಹಂ ಪಡೈತ್ತುಪ್ ಪಿರಾನೈಕ್
ಕಂಡುಹಣ್ ಟುಳ್ಳಙ್ ಕಸಿಂದು ಕಾದಲಿಲ್
ಕೊಂಡದೋರ್ ಕೂತ್ತುಮುನ್ ಆಡಿಕ್ ಕುರೈಹೞಲ್
ಅನ್ಬೊಡುಂ ಇಱುಹ ಇಱೈಂಜಿ ಆರಾ
ಅನ್ಬೊಡು ಕಾನಹಂ ಅಡೈಯುಂ ಅಡೈಂದ
ಅಟ್ರೈ ಅಯಲಿನಿಱ್ ಕೞಿತ್ತಾಙ್ ಕಿರವಿಯುಂ
ಉದಿತ್ತ ಪೋೞ್ದತ್ ತುಳ್ನೀರ್ ಮೂೞ್ಗಿ
ಆದ ರಿಕ್ಕುಂ ಅಂದಣನ್ ವಂದು
ಸೀರಾರ್ ಸಿವಱ್ಕುತ್ ತಾನ್ಮುನ್ ಸೆಯ್ವದೋರ್

ಪೊಱ್ಪುಡೈಪ್ ಪೂಸನೈ ಕಾಣಾನ್ ಮುಡಿಮಿಸೈ
ಏಟ್ರಿಯ ತುವರ್ಗಣ್ ಟೊೞಿಯಾನ್ ಮಱಿತ್ತುಂ
ಇವ್ವಾ ಱರುಚ್ಚನೈ ಸೆಯ್ಬವರ್ ಯಾವರ್ಗೊಲ್ ಎಂಡ್ರು
ಕರಂದಿರುಂದು ಅವನ್ಅಕ್ ಕಾನವನ್ ವರವಿನೈಪ್
ಪರಂದ ಕಾಟ್ಟಿಡೈಪ್ ಪಾರ್ತ್ತು ನಡುಕ್ಕುಟ್ರು
ವಂದವನ್ ಸೆಯ್ದು ಪೋಯಿನ ವಣ್ಣಂ
ಸಿಂದೈಯಿಱ್ ಪೊಱಾದು ಸೇರ್ವಿಡಂ ಪುಕ್ಕು
ಮಟ್ರೈ ನಾಳುಮವ್ ವೞಿಪ್ಪಟ್ ಟಿಱೈವ
ಉಟ್ರದು ಕೇಟ್ಟರುಳ್ ಉನ್ದನಕ್ ಕೞಹಾ
ನಾಡೊಱುಂ ನಾನ್ಚೆಯ್ ಪೂಸನೈ ತನ್ನೈ

ಈಂಗೊರು ವೇಡುವನ್
ನಾಯೊಡುಂ ಪುಹುಂದು ಮಿದಿತ್ ತುೞಕ್ಕಿತ್
ತೊಡುಸೆರುಪ್ ಪಡಿಯಾಲ್ ನೀಕ್ಕಿ ವಾಯಿಲ್
ಇಡುಬುನಲ್ ಮೇನಿಯಿಲ್ ಆಟ್ಟಿತ್ ತನ್ದಲೈ
ತಂಗಿಯ ಸರುಹಿಲೈ ಉದಿರ್ತ್ತೋರ್ ಇಱೈಚ್ಚಿಯೈ
ನಿನ್ದಿರುಕ್ ಕೋಯಿಲಿಲ್ ಇಟ್ಟುಪ್ ಪೋಮದು
ಎಂಡ್ರುಂ ಉನ್ದನಕ್ ಕಿನಿದೇ ಎನೈಯುರುಕ್
ಕಾಣಿಲ್ ಕೊಂಡ್ರಿಡುಂ ಯಾವ ರಾಲುಂ
ವಿಲಕ್ಕುಱುಙ್ ಕುಣತ್ತನ್ ಅಲ್ಲನ್ ಎನ್ಉನ್
ತಿರುಕ್ಕುಱಿಪ್ ಪೆಂಡ್ರವನ್ ಸೆಂಡ್ರ ಅಲ್ಲಿಡೈಕ್

ಕನವಿಲ್ ಆದರಿಕ್ಕುಂ ಅಂದಣನ್ ತನಕ್ಕುಚ್
ಸೀರಾರ್ ತಿರುಕ್ಕಾ ಳತ್ತಿಯುಳ್ ಅಪ್ಪನ್
ಪಿಱೈಯಣಿ ಇಲಂಗು ಪಿನ್ನುಬುನ್ ಸಡೈಮುಡಿಕ್
ಕಱೈಯಣಿ ಮಿಡಟ್ರುಕ್ ಕನಲ್ಮೞುತ್ ತಡಕ್ಕೈ
ನೆಟ್ರಿ ನಾಟ್ಟತ್ತು ನಿಱೈನೀಟ್ರಾಹ
ಒಟ್ರೈ ಮಾಲ್ವಿಡೈ ಉಮೈಯೊರು ಮರುಂಗಿಲ್
ತಿರುವುರುಕ್ ಕಾಟ್ಟಿ ಅರುಳಿಪ್
ಪುರಿವೊಡು ಪೂಸನೈ ಸೆಯ್ಯುಂ
ಕುನಿಸಿಲೈ ವೇಡನ್ ಕುಣಮವೈ ಆವನ
ಉರಿಮೈಯಿಱ್ ಸಿಱಂದನನ್ ಮಾದವನ್ ಎಂಡ್ರುಣರ್

ಅವನುಹನ್ ದಿಯಂಗಿಯ ಇಡಮ್ಮುನಿ ವನಮದುವೇ ಅವನ್
ಸೆರುಪ್ಪಡಿ ಯಾವನ ವಿರುಪ್ಪುಱು ತುವಲೇ
ಎೞಿಲವನ್ ವಾಯದು ತೂಯಬೊಱ್ ಕುಡಮೇ
ಅದನಿಲ್ ತಂಗುನೀರ್ ಕಂಗೈಯಿನ್ ಪುನಲೇ
ಪುನಱ್ಕಿಡು ಮಾಮಣಿ ಅವನ್ ನಿಱೈಪ್ ಪಲ್ಲೇ
ಅದಱ್ಕಿಡು ತೂಮಲರ್ ಅವನದು ನಾವೇ
ಉಪ್ಪುನಲ್ ವಿಡುಂಬೊೞು ತುರಿಂಜಿಯ ಮೀಸೈಪ್
ಪುನ್ಮಯಿರ್ ಕುಸೈಯಿನುಂ ನಮ್ಮುಡಿಕ್ ಕಿನಿದೇ ಅವನ್ದಲೈ
ತಂಗಿಯ ಸರುಹಿಲೈ ತರುಪ್ಪೈಯಿಱ್ ಪೊದಿಂದ
ಅಂಗುಲಿ ಕಱ್ಪಹತ್ ತಲರೇ ಅವನುಹನ್

ತಿಟ್ಟ ಇಱೈಚ್ಚಿ ಎನಕ್ಕುನನ್ ಮಾದವರ್
ಇಟ್ಟ ನೆಯ್ಬಾಲ್ ಅವಿಯೇ
ಇದುವೆನಕ್ ಕುನಕ್ಕವನ್
ಕಲಂದದೋರ್ ಅನ್ಬು ಕಾಟ್ಟುವನ್ ನಾಳೈ
ನಲಂದಿಹೞ್ ಅರುಚ್ಚನೈ ಸೆಯ್ದಾಙ್ ಕಿರುವೆಂಡ್ರು
ಇಱೈವನ್ ಎೞುನ್ ದರುಳಿನನ್
ಅರುಳಲುಂ ಮಱೈಯವನ್ ಅಱಿವುಟ್ರೆೞುಂದು
ಮನಮಿಹಕ್ ಕೂಸಿ ವೈಹಱೈಕ್ ಕುಳಿತ್ತುತ್
ತಾನ್ಮುನ್ ಸೆಯ್ವದೋರ್
ಪೊಱ್ಪುಡೈಪ್ ಪೂಸನೈ ಪುಹೞ್ದರಚ್ ಚೆಯ್ದು

ತೋಂಡ್ರಾ ವಣ್ಣಂ ಇರುಂದನ ನಾಹ ಇರವಿಯುಂ
ವಾನ್ದನಿ ಮುಹಟ್ಟಿಲ್ ವಂದೞಲ್ ಸಿಂದಕ್
ಕಡುಂಬಹಲ್ ವೇಟ್ಟೈಯಿಱ್ ಕಾದಲಿತ್ ತಡಿಂದ
ಉಡಂಬೊಡು ಸಿಲೈಹಣೈ ಉಡೈತ್ತೋಲ್ ಸೆರುಪ್ಪುತ್
ತೊಡರ್ಂದ ನಾಯೊಡು ತೋಂಡ್ರಿನನ್ ತೋಂಡ್ರಲುಂ
ಸೆಲ್ವನ್ ತಿರುಕ್ಕಾ ಳತ್ತಿಯುಳ್ ಅಪ್ಪನ್
ತಿರುಮೇನಿಯಿನ್ ಮೂಂಡ್ರು ಕಣ್ಣಾಯ್
ಆಂಗೊರು ಕಣ್ಣಿಲ್ ಉದಿರಂ
ಒೞಿಯಾ ತೊೞುಹ ಇರುಂದನ ನಾಹಪ್
ಪಾರ್ತ್ತು ನಡುಕ್ಕುಟ್ರುಪ್ ಪದೈತ್ತು ಮನಂಜುೞಂಡ್ರು

ವಾಯ್ಪ್ಪುನಲ್ ಸಿಂದಕ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಅರುವಕ್
ಕೈಯಿಲ್ ಊನೊಡು ಕಣೈಸಿಲೈ ಸಿಂದ
ನಿಲಂಬಡಪ್ ಪುರಂಡು ನೆಡಿದಿನಿಲ್ ತೇಱಿಚ್
ಸಿಲೈಕ್ಕೊಡುಂ ಪಡೈಹಡಿ ತೆಡುತ್ತಿದು ಪಡುತ್ತವರ್
ಅಡುತ್ತವಿವ್ ವನತ್ತುಳರ್ ಎನತ್ತಿರಿನ್ ದಾಅಂಗು
ಇನ್ಮೈ ಕಂಡು ನನ್ಮೈಯಿಲ್
ತಕ್ಕನ ಮರುಂದುಹಳ್ ಪಿೞಿಯವುಂ ಪಿೞಿದೊಱುಂ
ನೆಕ್ಕಿೞಿ ಕುರುದಿಯೈಕ್ ಕಂಡುನಿಲೈ ತಳರ್ಂದೆನ್
ಅತ್ತನುಕ್ ಕಡುತ್ತದೆನ್ ಅತ್ತನುಕ್ ಕಡುತ್ತದೆನ್ ಎನ್
ಱನ್ಬೊಡುಙ್ ಕನಟ್ರಿ

ಇತ್ತನೈ ತರಿಕ್ಕಿಲನ್ ಇದುದನೈಕ್ ಕಂಡಎನ್
ಕಣ್ದನೈ ಇಡಂದು ಕಡವುಳ್ದನ್ ಕಣ್ಣುಱು
ಪುಣ್ಣಿಲ್ ಅಪ್ಪಿಯುಂ ಕಾಣ್ಬನ್ ಎಂಡ್ರೊರು ಕಣ್ಣಿಡೈಕ್
ಕಣೈಯದು ಮಡುತ್ತುಕ್ ಕೈಯಿಲ್ ವಾಂಗಿ
ಅಣೈದರ ಅಪ್ಪಿನನ್ ಅಪ್ಪಲುಙ್ ಕುರುದಿ
ನಿಱ್ಪದೊತ್ ತುರುಪ್ಪೆಱಕ್ ಕಂಡುನೆಞ್ ಸುಹಂದು
ಮಟ್ರೈಕ್ ಕಣ್ಣಿಲುಂ ವಡಿಕ್ಕಣೈ ಮಡುತ್ತನನ್ ಮಡುತ್ತಲುಂ
ನಿಲ್ಲುಹಣ್ ಣಪ್ಪ ನಿಲ್ಲುಹಣ್ ಣಪ್ಪಎನ್
ಅನ್ಬುಡೈತ್ ತೋಂಡ್ರಲ್ ನಿಲ್ಲುಹಣ್ ಣಪ್ಪಎನ್
ಱಿನ್ನುರೈ ಅದನೊಡುಂ ಎೞಿಱ್ಚಿವ ಲಿಂಗಂ

ತನ್ನಿಡೈಪ್ ಪಿಱಂದ ತಡಮಲರ್ಕ್ ಕೈಯಾಲ್
ಅನ್ನವನ್ ತನ್ಗೈ ಅಂಬೊಡುಂ ಅಹಪ್ಪಡಪ್ಪಿಡಿತ್
ತರುಳಿನನ್ ಅರುಳಲುಂ
ವಿಣ್ಮಿಸೈ ವಾನವರ್
ಮಲರ್ಮೞೈ ಪೊೞಿಂದನರ್ ವಳೈಯೊಲಿ ಪಡಹಂ
ತುಂದುಬಿ ಕಱಂಗಿನ ತೊಲ್ಸೀರ್ ಮುನಿವರುಂ
ಏತ್ತಿನರ್ ಇನ್ನಿಸೈ ವಲ್ಲೇ
ಸಿವಹದಿ ಪೆಟ್ರನನ್ ತಿರುಕ್ಕಣ್ ಣಪ್ಪನೇ

ತನಿ ವೆಣ್ಬಾ

ತತ್ತೈಯಾಂ ತಾಯ್ದಂದೈ ನಾಹನಾಂ ತನ್ಬಿಱಪ್ಪುಪ್
ಪೊತ್ತಪ್ಪಿ ನಾಟ್ಟುಡುಪ್ಪೂರ್ ವೇಡುವನಾಂ - ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಂ
ತಿಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಂಜಿಱುಬೇರ್ ಸೆಯ್ದವತ್ತಾಱ್ ಕಾಳತ್ತಿಕ್
ಕಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ನಿಂಡ್ರಾನ್ ಕಾಣ್


Open the Kannada Section in a New Tab
తిరుక్కణ్ ణప్పన్ సెయ్దవత్ తిఱత్తు
విరుప్పుడైత్ తమ్మ విరిహడల్ ఉలహే పిఱందదు
తేన్అళిత్ తూనుణ్ కానవర్ కులత్తే తిరివదు
పొరుబులి కుముఱుం పొరుప్పిడైక్ కాడే వళర్ప్పదు
సెంగణ్ నాయొడు తీవహం పలవే పయిల్వదు
వెందిఱఱ్ సిలైయొడు వేల్వాళ్ ముదలియ
అందమిల్ పడైక్కలం అవైయే ఉఱైవదు
కుఱైదసై పయిండ్రు కుడంబల నిరైత్తుక్
కఱైమలి పడైక్కలఙ్ కలంద పుల్లొడు
పీలి మేయ్ందవై పిరింద వెళ్ళిడై

వాలియ పులిత్తోల్ మఱైప్ప వెళ్వార్
ఇరవుం పహలుం ఇహళా ముయట్రియొడుం
అడైత్త తేనుం వల్నాయ్ విట్టుం
సిలైవిడు కణైయిలుం తిణ్సురి కైయిలుం
పలహిళై యవైయొడుం పదైప్పప్ పడుత్తుత్
తొల్లుయిర్ కొల్లున్ దొళిలే వడివే
మఱప్పులి కడిత్త వన్దిరళ్ మున్గై
తిఱఱ్పడై కిళిత్త తిణ్వరై అహలం
ఎయిట్రెణ్గు కవర్ంద ఇరుందణ్ నెట్రి
అయిఱ్కోట్ టేనం ఎడుత్తెళు కుఱంగు

సెడిత్తెళు కుంజి సెన్నిఱత్ తుఱుహణ్
కడుత్తెళుం వెవ్వురై అవ్వాయ్క్ కరునిఱత్
తడుబడై పిరియాక్ కొడువిఱ లదువే మనమే
మిహక్కొలై పురియుం వేట్టైయిల్ ఉయిర్గళ్
అహప్పడు తుయరుక్ కహనమర్న్ దదువే ఇదువక్
కానత్ తలైవన్ తన్మై కణ్ణుదల్
వానత్ తలైవన్ మలైమహళ్ పంగన్
ఎణ్ణరుం పెరుమై ఇమైయవర్ ఇఱైంజుం
పుణ్ణియ పాదప్ పొఱ్పార్ మలరిణై
తాయ్క్కణ్ కండ్రెనచ్ చెండ్రుహణ్ టల్లదు

వాయ్క్కిడుం ఉండి వళక్కఱి యానే అదాఅండ్రు
కట్టళల్ విరిత్త కనఱ్కదిర్ ఉచ్చియిఱ్
సుట్టడి ఇడుందొఱుఞ్ సుఱుక్కొళుం సురత్తు
ముదుమరం నిరంద ముట్పయిల్ వళాహత్తు
ఎదిరినఙ్ కడవియ వేట్టైయిల్ విరుంబి
ఎళుప్పియ విరుహత్ తినంగళై మఱుక్కుఱత్
తన్నాయ్ కడిత్తిరిత్ తిడవడిక్ కణైదొడుత్తు
ఎయ్దు తుణిత్తిడుం తుణిత్త విడక్కినై
విఱహినిఱ్ కడైంద వెంగనల్ కాయ్చ్చి
నఱువియ ఇఱైచ్చి నల్లదు సువైహండు

అణ్ణఱ్ కమిర్దెండ్రు అదువేఱు అమైత్తుత్
తణ్ణఱుఞ్ సునైనీర్ తన్వాయ్క్ కుడత్తాల్
మంజన మాహ ముహందు మలరెనక్
కుంజియిల్ తువర్క్కులై సెరుహిక్ కునిసిలై
కడుంగణై అదనొడుం ఏందిక్ కనల్విళిక్
కడుంగురల్ నాయ్బిన్ తొడర యావరుం
వెరుక్కో ళుట్ర వెంగడుం పహలిల్
తిరుక్కా ళత్తి ఎయ్ది సివఱ్కు
వళిబడక్ కడవ మఱైయోన్ మున్నం
తుహిలిడైచ్ చుట్రియిల్ తూనీర్ ఆట్టి

నల్లన విరైమలర్ నఱుంబుహై విళక్కవి
సొల్లిన పరిసిఱ్ సురుంగలన్ పూవుం
పట్ట మాలైయుం తూక్కముం అలంగరిత్
తరుచ్చనై సెయ్దాఙ్ కవనడి ఇఱైంజిత్
తిరుంద ముత్తిరై సిఱప్పొడుం కాట్టి
మందిరం ఎణ్ణి వలమ్ఇడం వందు
విడైహొణ్ టేహిన పిన్దొళిల్
పూసనై తన్నైప్ పుక్కొరు కాలిల్
తొడుసెరుప్ పడియాల్ నీక్కి వాయిల్
ఇడుబునల్ మేనియిల్ ఆట్టిత్ తన్దలైత్

తంగియ తువర్ప్పూ ఏట్రి ఇఱైచ్చియిల్
పెరిదుం పోనహం పడైత్తుప్ పిరానైక్
కండుహణ్ టుళ్ళఙ్ కసిందు కాదలిల్
కొండదోర్ కూత్తుమున్ ఆడిక్ కురైహళల్
అన్బొడుం ఇఱుహ ఇఱైంజి ఆరా
అన్బొడు కానహం అడైయుం అడైంద
అట్రై అయలినిఱ్ కళిత్తాఙ్ కిరవియుం
ఉదిత్త పోళ్దత్ తుళ్నీర్ మూళ్గి
ఆద రిక్కుం అందణన్ వందు
సీరార్ సివఱ్కుత్ తాన్మున్ సెయ్వదోర్

పొఱ్పుడైప్ పూసనై కాణాన్ ముడిమిసై
ఏట్రియ తువర్గణ్ టొళియాన్ మఱిత్తుం
ఇవ్వా ఱరుచ్చనై సెయ్బవర్ యావర్గొల్ ఎండ్రు
కరందిరుందు అవన్అక్ కానవన్ వరవినైప్
పరంద కాట్టిడైప్ పార్త్తు నడుక్కుట్రు
వందవన్ సెయ్దు పోయిన వణ్ణం
సిందైయిఱ్ పొఱాదు సేర్విడం పుక్కు
మట్రై నాళుమవ్ వళిప్పట్ టిఱైవ
ఉట్రదు కేట్టరుళ్ ఉన్దనక్ కళహా
నాడొఱుం నాన్చెయ్ పూసనై తన్నై

ఈంగొరు వేడువన్
నాయొడుం పుహుందు మిదిత్ తుళక్కిత్
తొడుసెరుప్ పడియాల్ నీక్కి వాయిల్
ఇడుబునల్ మేనియిల్ ఆట్టిత్ తన్దలై
తంగియ సరుహిలై ఉదిర్త్తోర్ ఇఱైచ్చియై
నిన్దిరుక్ కోయిలిల్ ఇట్టుప్ పోమదు
ఎండ్రుం ఉన్దనక్ కినిదే ఎనైయురుక్
కాణిల్ కొండ్రిడుం యావ రాలుం
విలక్కుఱుఙ్ కుణత్తన్ అల్లన్ ఎన్ఉన్
తిరుక్కుఱిప్ పెండ్రవన్ సెండ్ర అల్లిడైక్

కనవిల్ ఆదరిక్కుం అందణన్ తనక్కుచ్
సీరార్ తిరుక్కా ళత్తియుళ్ అప్పన్
పిఱైయణి ఇలంగు పిన్నుబున్ సడైముడిక్
కఱైయణి మిడట్రుక్ కనల్మళుత్ తడక్కై
నెట్రి నాట్టత్తు నిఱైనీట్రాహ
ఒట్రై మాల్విడై ఉమైయొరు మరుంగిల్
తిరువురుక్ కాట్టి అరుళిప్
పురివొడు పూసనై సెయ్యుం
కునిసిలై వేడన్ కుణమవై ఆవన
ఉరిమైయిఱ్ సిఱందనన్ మాదవన్ ఎండ్రుణర్

అవనుహన్ దియంగియ ఇడమ్ముని వనమదువే అవన్
సెరుప్పడి యావన విరుప్పుఱు తువలే
ఎళిలవన్ వాయదు తూయబొఱ్ కుడమే
అదనిల్ తంగునీర్ కంగైయిన్ పునలే
పునఱ్కిడు మామణి అవన్ నిఱైప్ పల్లే
అదఱ్కిడు తూమలర్ అవనదు నావే
ఉప్పునల్ విడుంబొళు తురింజియ మీసైప్
పున్మయిర్ కుసైయినుం నమ్ముడిక్ కినిదే అవన్దలై
తంగియ సరుహిలై తరుప్పైయిఱ్ పొదింద
అంగులి కఱ్పహత్ తలరే అవనుహన్

తిట్ట ఇఱైచ్చి ఎనక్కునన్ మాదవర్
ఇట్ట నెయ్బాల్ అవియే
ఇదువెనక్ కునక్కవన్
కలందదోర్ అన్బు కాట్టువన్ నాళై
నలందిహళ్ అరుచ్చనై సెయ్దాఙ్ కిరువెండ్రు
ఇఱైవన్ ఎళున్ దరుళినన్
అరుళలుం మఱైయవన్ అఱివుట్రెళుందు
మనమిహక్ కూసి వైహఱైక్ కుళిత్తుత్
తాన్మున్ సెయ్వదోర్
పొఱ్పుడైప్ పూసనై పుహళ్దరచ్ చెయ్దు

తోండ్రా వణ్ణం ఇరుందన నాహ ఇరవియుం
వాన్దని ముహట్టిల్ వందళల్ సిందక్
కడుంబహల్ వేట్టైయిఱ్ కాదలిత్ తడింద
ఉడంబొడు సిలైహణై ఉడైత్తోల్ సెరుప్పుత్
తొడర్ంద నాయొడు తోండ్రినన్ తోండ్రలుం
సెల్వన్ తిరుక్కా ళత్తియుళ్ అప్పన్
తిరుమేనియిన్ మూండ్రు కణ్ణాయ్
ఆంగొరు కణ్ణిల్ ఉదిరం
ఒళియా తొళుహ ఇరుందన నాహప్
పార్త్తు నడుక్కుట్రుప్ పదైత్తు మనంజుళండ్రు

వాయ్ప్పునల్ సిందక్ కణ్ణీర్ అరువక్
కైయిల్ ఊనొడు కణైసిలై సింద
నిలంబడప్ పురండు నెడిదినిల్ తేఱిచ్
సిలైక్కొడుం పడైహడి తెడుత్తిదు పడుత్తవర్
అడుత్తవివ్ వనత్తుళర్ ఎనత్తిరిన్ దాఅంగు
ఇన్మై కండు నన్మైయిల్
తక్కన మరుందుహళ్ పిళియవుం పిళిదొఱుం
నెక్కిళి కురుదియైక్ కండునిలై తళర్ందెన్
అత్తనుక్ కడుత్తదెన్ అత్తనుక్ కడుత్తదెన్ ఎన్
ఱన్బొడుఙ్ కనట్రి

ఇత్తనై తరిక్కిలన్ ఇదుదనైక్ కండఎన్
కణ్దనై ఇడందు కడవుళ్దన్ కణ్ణుఱు
పుణ్ణిల్ అప్పియుం కాణ్బన్ ఎండ్రొరు కణ్ణిడైక్
కణైయదు మడుత్తుక్ కైయిల్ వాంగి
అణైదర అప్పినన్ అప్పలుఙ్ కురుది
నిఱ్పదొత్ తురుప్పెఱక్ కండునెఞ్ సుహందు
మట్రైక్ కణ్ణిలుం వడిక్కణై మడుత్తనన్ మడుత్తలుం
నిల్లుహణ్ ణప్ప నిల్లుహణ్ ణప్పఎన్
అన్బుడైత్ తోండ్రల్ నిల్లుహణ్ ణప్పఎన్
ఱిన్నురై అదనొడుం ఎళిఱ్చివ లింగం

తన్నిడైప్ పిఱంద తడమలర్క్ కైయాల్
అన్నవన్ తన్గై అంబొడుం అహప్పడప్పిడిత్
తరుళినన్ అరుళలుం
విణ్మిసై వానవర్
మలర్మళై పొళిందనర్ వళైయొలి పడహం
తుందుబి కఱంగిన తొల్సీర్ మునివరుం
ఏత్తినర్ ఇన్నిసై వల్లే
సివహది పెట్రనన్ తిరుక్కణ్ ణప్పనే

తని వెణ్బా

తత్తైయాం తాయ్దందై నాహనాం తన్బిఱప్పుప్
పొత్తప్పి నాట్టుడుప్పూర్ వేడువనాం - తిత్తిక్కుం
తిణ్ణప్ప నాంజిఱుబేర్ సెయ్దవత్తాఱ్ కాళత్తిక్
కణ్ణప్ప నాయ్నిండ్రాన్ కాణ్


Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

තිරුක්කණ් ණප්පන් සෙය්දවත් තිරත්තු
විරුප්පුඩෛත් තම්ම විරිහඩල් උලහේ පිරන්දදු
තේන්අළිත් තූනුණ් කානවර් කුලත්තේ තිරිවදු
පොරුබුලි කුමුරුම් පොරුප්පිඩෛක් කාඩේ වළර්ප්පදු
සෙංගණ් නායොඩු තීවහම් පලවේ පයිල්වදු
වෙන්දිරර් සිලෛයොඩු වේල්වාළ් මුදලිය
අන්දමිල් පඩෛක්කලම් අවෛයේ උරෛවදු
කුරෛදසෛ පයින්‍රු කුඩම්බල නිරෛත්තුක්
කරෛමලි පඩෛක්කලඞ් කලන්ද පුල්ලොඩු
පීලි මේය්න්දවෛ පිරින්ද වෙළ්ළිඩෛ

වාලිය පුලිත්තෝල් මරෛප්ප වෙළ්වාර්
ඉරවුම් පහලුම් ඉහළා මුයට්‍රියොඩුම්
අඩෛත්ත තේනුම් වල්නාය් විට්ටුම්
සිලෛවිඩු කණෛයිලුම් තිණ්සුරි කෛයිලුම්
පලහිළෛ යවෛයොඩුම් පදෛප්පප් පඩුත්තුත්
තොල්ලුයිර් කොල්ලුන් දොළිලේ වඩිවේ
මරප්පුලි කඩිත්ත වන්දිරළ් මුන්හෛ
තිරර්පඩෛ කිළිත්ත තිණ්වරෛ අහලම්
එයිට්‍රෙණ්හු කවර්න්ද ඉරුන්දණ් නෙට්‍රි
අයිර්කෝට් ටේනම් එඩුත්තෙළු කුරංගු

සෙඩිත්තෙළු කුඥ්ජි සෙන්නිරත් තුරුහණ්
කඩුත්තෙළුම් වෙව්වුරෛ අව්වාය්ක් කරුනිරත්
තඩුබඩෛ පිරියාක් කොඩුවිර ලදුවේ මනමේ
මිහක්කොලෛ පුරියුම් වේට්ටෛයිල් උයිර්හළ්
අහප්පඩු තුයරුක් කහනමර්න් දදුවේ ඉදුවක්
කානත් තලෛවන් තන්මෛ කණ්ණුදල්
වානත් තලෛවන් මලෛමහළ් පංගන්
එණ්ණරුම් පෙරුමෛ ඉමෛයවර් ඉරෛඥ්ජුම්
පුණ්ණිය පාදප් පොර්පාර් මලරිණෛ
තාය්ක්කණ් කන්‍රෙනච් චෙන්‍රුහණ් ටල්ලදු

වාය්ක්කිඩුම් උණ්ඩි වළක්කරි යානේ අදාඅන්‍රු
කට්ටළල් විරිත්ත කනර්කදිර් උච්චියිර්
සුට්ටඩි ඉඩුන්දොරුඥ් සුරුක්කොළුම් සුරත්තු
මුදුමරම් නිරන්ද මුට්පයිල් වළාහත්තු
එදිරිනඞ් කඩවිය වේට්ටෛයිල් විරුම්බි
එළුප්පිය විරුහත් තිනංගළෛ මරුක්කුරත්
තන්නාය් කඩිත්තිරිත් තිඩවඩික් කණෛදොඩුත්තු
එය්දු තුණිත්තිඩුම් තුණිත්ත විඩක්කිනෛ
විරහිනිර් කඩෛන්ද වෙංගනල් කාය්ච්චි
නරුවිය ඉරෛච්චි නල්ලදු සුවෛහණ්ඩු

අණ්ණර් කමිර්දෙන්‍රු අදුවේරු අමෛත්තුත්
තණ්ණරුඥ් සුනෛනීර් තන්වාය්ක් කුඩත්තාල්
මඥ්ජන මාහ මුහන්දු මලරෙනක්
කුඥ්ජියිල් තුවර්ක්කුලෛ සෙරුහික් කුනිසිලෛ
කඩුංගණෛ අදනොඩුම් ඒන්දික් කනල්විළික්
කඩුංගුරල් නාය්බින් තොඩර යාවරුම්
වෙරුක්කෝ ළුට්‍ර වෙංගඩුම් පහලිල්
තිරුක්කා ළත්ති එය්දි සිවර්කු
වළිබඩක් කඩව මරෛයෝන් මුන්නම්
තුහිලිඩෛච් චුට්‍රියිල් තූනීර් ආට්ටි

නල්ලන විරෛමලර් නරුම්බුහෛ විළක්කවි
සොල්ලින පරිසිර් සුරුංගලන් පූවුම්
පට්ට මාලෛයුම් තූක්කමුම් අලංගරිත්
තරුච්චනෛ සෙය්දාඞ් කවනඩි ඉරෛඥ්ජිත්
තිරුන්ද මුත්තිරෛ සිරප්පොඩුම් කාට්ටි
මන්දිරම් එණ්ණි වලම්ඉඩම් වන්දු
විඩෛහොණ් ටේහින පින්දොළිල්
පූසනෛ තන්නෛප් පුක්කොරු කාලිල්
තොඩුසෙරුප් පඩියාල් නීක්කි වායිල්
ඉඩුබුනල් මේනියිල් ආට්ටිත් තන්දලෛත්

තංගිය තුවර්ප්පූ ඒට්‍රි ඉරෛච්චියිල්
පෙරිදුම් පෝනහම් පඩෛත්තුප් පිරානෛක්
කණ්ඩුහණ් ටුළ්ළඞ් කසින්දු කාදලිල්
කොණ්ඩදෝර් කූත්තුමුන් ආඩික් කුරෛහළල්
අන්බොඩුම් ඉරුහ ඉරෛඥ්ජි ආරා
අන්බොඩු කානහම් අඩෛයුම් අඩෛන්ද
අට්‍රෛ අයලිනිර් කළිත්තාඞ් කිරවියුම්
උදිත්ත පෝළ්දත් තුළ්නීර් මූළ්හි
ආද රික්කුම් අන්දණන් වන්දු
සීරාර් සිවර්කුත් තාන්මුන් සෙය්වදෝර්

පොර්පුඩෛප් පූසනෛ කාණාන් මුඩිමිසෛ
ඒට්‍රිය තුවර්හණ් ටොළියාන් මරිත්තුම්
ඉව්වා රරුච්චනෛ සෙය්බවර් යාවර්හොල් එන්‍රු
කරන්දිරුන්දු අවන්අක් කානවන් වරවිනෛප්
පරන්ද කාට්ටිඩෛප් පාර්ත්තු නඩුක්කුට්‍රු
වන්දවන් සෙය්දු පෝයින වණ්ණම්
සින්දෛයිර් පොරාදු සේර්විඩම් පුක්කු
මට්‍රෛ නාළුමව් වළිප්පට් ටිරෛව
උට්‍රදු කේට්ටරුළ් උන්දනක් කළහා
නාඩොරුම් නාන්චෙය් පූසනෛ තන්නෛ

ඊංගොරු වේඩුවන්
නායොඩුම් පුහුන්දු මිදිත් තුළක්කිත්
තොඩුසෙරුප් පඩියාල් නීක්කි වායිල්
ඉඩුබුනල් මේනියිල් ආට්ටිත් තන්දලෛ
තංගිය සරුහිලෛ උදිර්ත්තෝර් ඉරෛච්චියෛ
නින්දිරුක් කෝයිලිල් ඉට්ටුප් පෝමදු
එන්‍රුම් උන්දනක් කිනිදේ එනෛයුරුක්
කාණිල් කොන්‍රිඩුම් යාව රාලුම්
විලක්කුරුඞ් කුණත්තන් අල්ලන් එන්උන්
තිරුක්කුරිප් පෙන්‍රවන් සෙන්‍ර අල්ලිඩෛක්

කනවිල් ආදරික්කුම් අන්දණන් තනක්කුච්
සීරාර් තිරුක්කා ළත්තියුළ් අප්පන්
පිරෛයණි ඉලංගු පින්නුබුන් සඩෛමුඩික්
කරෛයණි මිඩට්‍රුක් කනල්මළුත් තඩක්කෛ
නෙට්‍රි නාට්ටත්තු නිරෛනීට්‍රාහ
ඔට්‍රෛ මාල්විඩෛ උමෛයොරු මරුංගිල්
තිරුවුරුක් කාට්ටි අරුළිප්
පුරිවොඩු පූසනෛ සෙය්‍යුම්
කුනිසිලෛ වේඩන් කුණමවෛ ආවන
උරිමෛයිර් සිරන්දනන් මාදවන් එන්‍රුණර්

අවනුහන් දියංගිය ඉඩම්මුනි වනමදුවේ අවන්
සෙරුප්පඩි යාවන විරුප්පුරු තුවලේ
එළිලවන් වායදු තූයබොර් කුඩමේ
අදනිල් තංගුනීර් කංගෛයින් පුනලේ
පුනර්කිඩු මාමණි අවන් නිරෛප් පල්ලේ
අදර්කිඩු තූමලර් අවනදු නාවේ
උප්පුනල් විඩුම්බොළු තුරිඥ්ජිය මීසෛප්
පුන්මයිර් කුසෛයිනුම් නම්මුඩික් කිනිදේ අවන්දලෛ
තංගිය සරුහිලෛ තරුප්පෛයිර් පොදින්ද
අංගුලි කර්පහත් තලරේ අවනුහන්

තිට්ට ඉරෛච්චි එනක්කුනන් මාදවර්
ඉට්ට නෙය්බාල් අවියේ
ඉදුවෙනක් කුනක්කවන්
කලන්දදෝර් අන්බු කාට්ටුවන් නාළෛ
නලන්දිහළ් අරුච්චනෛ සෙය්දාඞ් කිරුවෙන්‍රු
ඉරෛවන් එළුන් දරුළිනන්
අරුළලුම් මරෛයවන් අරිවුට්‍රෙළුන්දු
මනමිහක් කූසි වෛහරෛක් කුළිත්තුත්
තාන්මුන් සෙය්වදෝර්
පොර්පුඩෛප් පූසනෛ පුහළ්දරච් චෙය්දු

තෝන්‍රා වණ්ණම් ඉරුන්දන නාහ ඉරවියුම්
වාන්දනි මුහට්ටිල් වන්දළල් සින්දක්
කඩුම්බහල් වේට්ටෛයිර් කාදලිත් තඩින්ද
උඩම්බොඩු සිලෛහණෛ උඩෛත්තෝල් සෙරුප්පුත්
තොඩර්න්ද නායොඩු තෝන්‍රිනන් තෝන්‍රලුම්
සෙල්වන් තිරුක්කා ළත්තියුළ් අප්පන්
තිරුමේනියින් මූන්‍රු කණ්ණාය්
ආංගොරු කණ්ණිල් උදිරම්
ඔළියා තොළුහ ඉරුන්දන නාහප්
පාර්ත්තු නඩුක්කුට්‍රුප් පදෛත්තු මනඥ්ජුළන්‍රු

වාය්ප්පුනල් සින්දක් කණ්ණීර් අරුවක්
කෛයිල් ඌනොඩු කණෛසිලෛ සින්ද
නිලම්බඩප් පුරණ්ඩු නෙඩිදිනිල් තේරිච්
සිලෛක්කොඩුම් පඩෛහඩි තෙඩුත්තිදු පඩුත්තවර්
අඩුත්තවිව් වනත්තුළර් එනත්තිරින් දාඅංගු
ඉන්මෛ කණ්ඩු නන්මෛයිල්
තක්කන මරුන්දුහළ් පිළියවුම් පිළිදොරුම්
නෙක්කිළි කුරුදියෛක් කණ්ඩුනිලෛ තළර්න්දෙන්
අත්තනුක් කඩුත්තදෙන් අත්තනුක් කඩුත්තදෙන් එන්
රන්බොඩුඞ් කනට්‍රි

ඉත්තනෛ තරික්කිලන් ඉදුදනෛක් කණ්ඩඑන්
කණ්දනෛ ඉඩන්දු කඩවුළ්දන් කණ්ණුරු
පුණ්ණිල් අප්පියුම් කාණ්බන් එන්‍රොරු කණ්ණිඩෛක්
කණෛයදු මඩුත්තුක් කෛයිල් වාංගි
අණෛදර අප්පිනන් අප්පලුඞ් කුරුදි
නිර්පදොත් තුරුප්පෙරක් කණ්ඩුනෙඥ් සුහන්දු
මට්‍රෛක් කණ්ණිලුම් වඩික්කණෛ මඩුත්තනන් මඩුත්තලුම්
නිල්ලුහණ් ණප්ප නිල්ලුහණ් ණප්පඑන්
අන්බුඩෛත් තෝන්‍රල් නිල්ලුහණ් ණප්පඑන්
රින්නුරෛ අදනොඩුම් එළිර්චිව ලිංගම්

තන්නිඩෛප් පිරන්ද තඩමලර්ක් කෛයාල්
අන්නවන් තන්හෛ අම්බොඩුම් අහප්පඩප්පිඩිත්
තරුළිනන් අරුළලුම්
විණ්මිසෛ වානවර්
මලර්මළෛ පොළින්දනර් වළෛයොලි පඩහම්
තුන්දුබි කරංගින තොල්සීර් මුනිවරුම්
ඒත්තිනර් ඉන්නිසෛ වල්ලේ
සිවහදි පෙට්‍රනන් තිරුක්කණ් ණප්පනේ

තනි වෙණ්බා

තත්තෛයාම් තාය්දන්දෛ නාහනාම් තන්බිරප්පුප්
පොත්තප්පි නාට්ටුඩුප්පූර් වේඩුවනාම් - තිත්තික්කුම්
තිණ්ණප්ප නාඥ්ජිරුබේර් සෙය්දවත්තාර් කාළත්තික්
කණ්ණප්ප නාය්නින්‍රාන් කාණ්


Open the Sinhala Section in a New Tab
തിരുക്കണ്‍ ണപ്പന്‍ ചെയ്തവത് തിറത്തു
വിരുപ്പുടൈത് തമ്മ വിരികടല്‍ ഉലകേ പിറന്തതു
തേന്‍അഴിത് തൂനുണ്‍ കാനവര്‍ കുലത്തേ തിരിവതു
പൊരുപുലി കുമുറും പൊരുപ്പിടൈക് കാടേ വളര്‍പ്പതു
ചെങ്കണ്‍ നായൊടു തീവകം പലവേ പയില്വതു
വെന്തിററ് ചിലൈയൊടു വേല്വാള്‍ മുതലിയ
അന്തമില്‍ പടൈക്കലം അവൈയേ ഉറൈവതു
കുറൈതചൈ പയിന്‍റു കുടംപല നിരൈത്തുക്
കറൈമലി പടൈക്കലങ് കലന്ത പുല്ലൊടു
പീലി മേയ്ന്തവൈ പിരിന്ത വെള്ളിടൈ

വാലിയ പുലിത്തോല്‍ മറൈപ്പ വെള്വാര്‍
ഇരവും പകലും ഇകഴാ മുയറ്റിയൊടും
അടൈത്ത തേനും വല്‍നായ് വിട്ടും
ചിലൈവിടു കണൈയിലും തിണ്‍ചുരി കൈയിലും
പലകിളൈ യവൈയൊടും പതൈപ്പപ് പടുത്തുത്
തൊല്ലുയിര്‍ കൊല്ലുന്‍ തൊഴിലേ വടിവേ
മറപ്പുലി കടിത്ത വന്‍തിരള്‍ മുന്‍കൈ
തിററ്പടൈ കിഴിത്ത തിണ്വരൈ അകലം
എയിറ്റെണ്‍കു കവര്‍ന്ത ഇരുന്തണ്‍ നെറ്റി
അയിറ്കോട് ടേനം എടുത്തെഴു കുറങ്കു

ചെടിത്തെഴു കുഞ്ചി ചെന്നിറത് തുറുകണ്‍
കടുത്തെഴും വെവ്വുരൈ അവ്വായ്ക് കരുനിറത്
തടുപടൈ പിരിയാക് കൊടുവിറ ലതുവേ മനമേ
മികക്കൊലൈ പുരിയും വേട്ടൈയില്‍ ഉയിര്‍കള്‍
അകപ്പടു തുയരുക് കകനമര്‍ന്‍ തതുവേ ഇതുവക്
കാനത് തലൈവന്‍ തന്‍മൈ കണ്ണുതല്‍
വാനത് തലൈവന്‍ മലൈമകള്‍ പങ്കന്‍
എണ്ണരും പെരുമൈ ഇമൈയവര്‍ ഇറൈഞ്ചും
പുണ്ണിയ പാതപ് പൊറ്പാര്‍ മലരിണൈ
തായ്ക്കണ്‍ കന്‍റെനച് ചെന്‍റുകണ്‍ ടല്ലതു

വായ്ക്കിടും ഉണ്ടി വഴക്കറി യാനേ അതാഅന്‍റു
കട്ടഴല്‍ വിരിത്ത കനറ്കതിര്‍ ഉച്ചിയിറ്
ചുട്ടടി ഇടുന്തൊറുഞ് ചുറുക്കൊളും ചുരത്തു
മുതുമരം നിരന്ത മുട്പയില്‍ വളാകത്തു
എതിരിനങ് കടവിയ വേട്ടൈയില്‍ വിരുംപി
എഴുപ്പിയ വിരുകത് തിനങ്കളൈ മറുക്കുറത്
തന്‍നായ് കടിത്തിരിത് തിടവടിക് കണൈതൊടുത്തു
എയ്തു തുണിത്തിടും തുണിത്ത വിടക്കിനൈ
വിറകിനിറ് കടൈന്ത വെങ്കനല്‍ കായ്ച്ചി
നറുവിയ ഇറൈച്ചി നല്ലതു ചുവൈകണ്ടു

അണ്ണറ് കമിര്‍തെന്‍റു അതുവേറു അമൈത്തുത്
തണ്ണറുഞ് ചുനൈനീര്‍ തന്‍വായ്ക് കുടത്താല്‍
മഞ്ചന മാക മുകന്തു മലരെനക്
കുഞ്ചിയില്‍ തുവര്‍ക്കുലൈ ചെരുകിക് കുനിചിലൈ
കടുങ്കണൈ അതനൊടും ഏന്തിക് കനല്വിഴിക്
കടുങ്കുരല്‍ നായ്പിന്‍ തൊടര യാവരും
വെരുക്കോ ളുറ്റ വെങ്കടും പകലില്‍
തിരുക്കാ ളത്തി എയ്തി ചിവറ്കു
വഴിപടക് കടവ മറൈയോന്‍ മുന്‍നം
തുകിലിടൈച് ചുറ്റിയില്‍ തൂനീര്‍ ആട്ടി

നല്ലന വിരൈമലര്‍ നറുംപുകൈ വിളക്കവി
ചൊല്ലിന പരിചിറ് ചുരുങ്കലന്‍ പൂവും
പട്ട മാലൈയും തൂക്കമും അലങ്കരിത്
തരുച്ചനൈ ചെയ്താങ് കവനടി ഇറൈഞ്ചിത്
തിരുന്ത മുത്തിരൈ ചിറപ്പൊടും കാട്ടി
മന്തിരം എണ്ണി വലമ്ഇടം വന്തു
വിടൈകൊണ്‍ ടേകിന പിന്‍തൊഴില്‍
പൂചനൈ തന്‍നൈപ് പുക്കൊരു കാലില്‍
തൊടുചെരുപ് പടിയാല്‍ നീക്കി വായില്‍
ഇടുപുനല്‍ മേനിയില്‍ ആട്ടിത് തന്‍തലൈത്

തങ്കിയ തുവര്‍പ്പൂ ഏറ്റി ഇറൈച്ചിയില്‍
പെരിതും പോനകം പടൈത്തുപ് പിരാനൈക്
കണ്ടുകണ്‍ ടുള്ളങ് കചിന്തു കാതലില്‍
കൊണ്ടതോര്‍ കൂത്തുമുന്‍ ആടിക് കുരൈകഴല്‍
അന്‍പൊടും ഇറുക ഇറൈഞ്ചി ആരാ
അന്‍പൊടു കാനകം അടൈയും അടൈന്ത
അറ്റൈ അയലിനിറ് കഴിത്താങ് കിരവിയും
ഉതിത്ത പോഴ്തത് തുള്‍നീര്‍ മൂഴ്കി
ആത രിക്കും അന്തണന്‍ വന്തു
ചീരാര്‍ ചിവറ്കുത് താന്‍മുന്‍ ചെയ്വതോര്‍

പൊറ്പുടൈപ് പൂചനൈ കാണാന്‍ മുടിമിചൈ
ഏറ്റിയ തുവര്‍കണ്‍ ടൊഴിയാന്‍ മറിത്തും
ഇവ്വാ റരുച്ചനൈ ചെയ്പവര്‍ യാവര്‍കൊല്‍ എന്‍റു
കരന്തിരുന്തു അവന്‍അക് കാനവന്‍ വരവിനൈപ്
പരന്ത കാട്ടിടൈപ് പാര്‍ത്തു നടുക്കുറ്റു
വന്തവന്‍ ചെയ്തു പോയിന വണ്ണം
ചിന്തൈയിറ് പൊറാതു ചേര്‍വിടം പുക്കു
മറ്റൈ നാളുമവ് വഴിപ്പട് ടിറൈവ
ഉറ്റതു കേട്ടരുള്‍ ഉന്‍തനക് കഴകാ
നാടൊറും നാന്‍ചെയ് പൂചനൈ തന്‍നൈ

ഈങ്കൊരു വേടുവന്‍
നായൊടും പുകുന്തു മിതിത് തുഴക്കിത്
തൊടുചെരുപ് പടിയാല്‍ നീക്കി വായില്‍
ഇടുപുനല്‍ മേനിയില്‍ ആട്ടിത് തന്‍തലൈ
തങ്കിയ ചരുകിലൈ ഉതിര്‍ത്തോര്‍ ഇറൈച്ചിയൈ
നിന്‍തിരുക് കോയിലില്‍ ഇട്ടുപ് പോമതു
എന്‍റും ഉന്‍തനക് കിനിതേ എനൈയുരുക്
കാണില്‍ കൊന്‍റിടും യാവ രാലും
വിലക്കുറുങ് കുണത്തന്‍ അല്ലന്‍ എന്‍ഉന്‍
തിരുക്കുറിപ് പെന്‍റവന്‍ ചെന്‍റ അല്ലിടൈക്

കനവില്‍ ആതരിക്കും അന്തണന്‍ തനക്കുച്
ചീരാര്‍ തിരുക്കാ ളത്തിയുള്‍ അപ്പന്‍
പിറൈയണി ഇലങ്കു പിന്‍നുപുന്‍ ചടൈമുടിക്
കറൈയണി മിടറ്റുക് കനല്‍മഴുത് തടക്കൈ
നെറ്റി നാട്ടത്തു നിറൈനീറ് റാക
ഒറ്റൈ മാല്വിടൈ ഉമൈയൊരു മരുങ്കില്‍
തിരുവുരുക് കാട്ടി അരുളിപ്
പുരിവൊടു പൂചനൈ ചെയ്യും
കുനിചിലൈ വേടന്‍ കുണമവൈ ആവന
ഉരിമൈയിറ് ചിറന്തനന്‍ മാതവന്‍ എന്‍റുണര്‍

അവനുകന്‍ തിയങ്കിയ ഇടമ്മുനി വനമതുവേ അവന്‍
ചെരുപ്പടി യാവന വിരുപ്പുറു തുവലേ
എഴിലവന്‍ വായതു തൂയപൊറ് കുടമേ
അതനില്‍ തങ്കുനീര്‍ കങ്കൈയിന്‍ പുനലേ
പുനറ്കിടു മാമണി അവന്‍ നിറൈപ് പല്ലേ
അതറ്കിടു തൂമലര്‍ അവനതു നാവേ
ഉപ്പുനല്‍ വിടുംപൊഴു തുരിഞ്ചിയ മീചൈപ്
പുന്‍മയിര്‍ കുചൈയിനും നമ്മുടിക് കിനിതേ അവന്‍തലൈ
തങ്കിയ ചരുകിലൈ തരുപ്പൈയിറ് പൊതിന്ത
അങ്കുലി കറ്പകത് തലരേ അവനുകന്‍

തിട്ട ഇറൈച്ചി എനക്കുനന്‍ മാതവര്‍
ഇട്ട നെയ്പാല്‍ അവിയേ
ഇതുവെനക് കുനക്കവന്‍
കലന്തതോര്‍ അന്‍പു കാട്ടുവന്‍ നാളൈ
നലന്തികഴ് അരുച്ചനൈ ചെയ്താങ് കിരുവെന്‍റു
ഇറൈവന്‍ എഴുന്‍ തരുളിനന്‍
അരുളലും മറൈയവന്‍ അറിവുറ് റെഴുന്തു
മനമികക് കൂചി വൈകറൈക് കുളിത്തുത്
താന്‍മുന്‍ ചെയ്വതോര്‍
പൊറ്പുടൈപ് പൂചനൈ പുകഴ്തരച് ചെയ്തു

തോന്‍റാ വണ്ണം ഇരുന്തന നാക ഇരവിയും
വാന്‍തനി മുകട്ടില്‍ വന്തഴല്‍ ചിന്തക്
കടുംപകല്‍ വേട്ടൈയിറ് കാതലിത് തടിന്ത
ഉടംപൊടു ചിലൈകണൈ ഉടൈത്തോല്‍ ചെരുപ്പുത്
തൊടര്‍ന്ത നായൊടു തോന്‍റിനന്‍ തോന്‍റലും
ചെല്വന്‍ തിരുക്കാ ളത്തിയുള്‍ അപ്പന്‍
തിരുമേനിയിന്‍ മൂന്‍റു കണ്ണായ്
ആങ്കൊരു കണ്ണില്‍ ഉതിരം
ഒഴിയാ തൊഴുക ഇരുന്തന നാകപ്
പാര്‍ത്തു നടുക്കുറ്റുപ് പതൈത്തു മനഞ്ചുഴന്‍റു

വായ്പ്പുനല്‍ ചിന്തക് കണ്ണീര്‍ അരുവക്
കൈയില്‍ ഊനൊടു കണൈചിലൈ ചിന്ത
നിലംപടപ് പുരണ്ടു നെടിതിനില്‍ തേറിച്
ചിലൈക്കൊടും പടൈകടി തെടുത്തിതു പടുത്തവര്‍
അടുത്തവിവ് വനത്തുളര്‍ എനത്തിരിന്‍ താഅങ്കു
ഇന്‍മൈ കണ്ടു നന്‍മൈയില്‍
തക്കന മരുന്തുകള്‍ പിഴിയവും പിഴിതൊറും
നെക്കിഴി കുരുതിയൈക് കണ്ടുനിലൈ തളര്‍ന്തെന്‍
അത്തനുക് കടുത്തതെന്‍ അത്തനുക് കടുത്തതെന്‍ എന്‍
റന്‍പൊടുങ് കനറ്റി

ഇത്തനൈ തരിക്കിലന്‍ ഇതുതനൈക് കണ്ടഎന്‍
കണ്‍തനൈ ഇടന്തു കടവുള്‍തന്‍ കണ്ണുറു
പുണ്ണില്‍ അപ്പിയും കാണ്‍പന്‍ എന്‍റൊരു കണ്ണിടൈക്
കണൈയതു മടുത്തുക് കൈയില്‍ വാങ്കി
അണൈതര അപ്പിനന്‍ അപ്പലുങ് കുരുതി
നിറ്പതൊത് തുരുപ്പെറക് കണ്ടുനെഞ് ചുകന്തു
മറ്റൈക് കണ്ണിലും വടിക്കണൈ മടുത്തനന്‍ മടുത്തലും
നില്ലുകണ്‍ ണപ്പ നില്ലുകണ്‍ ണപ്പഎന്‍
അന്‍പുടൈത് തോന്‍റല്‍ നില്ലുകണ്‍ ണപ്പഎന്‍
റിന്‍നുരൈ അതനൊടും എഴിറ്ചിവ ലിങ്കം

തന്‍നിടൈപ് പിറന്ത തടമലര്‍ക് കൈയാല്‍
അന്‍നവന്‍ തന്‍കൈ അംപൊടും അകപ്പടപ്പിടിത്
തരുളിനന്‍ അരുളലും
വിണ്മിചൈ വാനവര്‍
മലര്‍മഴൈ പൊഴിന്തനര്‍ വളൈയൊലി പടകം
തുന്തുപി കറങ്കിന തൊല്‍ചീര്‍ മുനിവരും
ഏത്തിനര്‍ ഇന്‍നിചൈ വല്ലേ
ചിവകതി പെറ്റനന്‍ തിരുക്കണ്‍ ണപ്പനേ

തനി വെണ്‍പാ

തത്തൈയാം തായ്തന്തൈ നാകനാം തന്‍പിറപ്പുപ്
പൊത്തപ്പി നാട്ടുടുപ്പൂര്‍ വേടുവനാം - തിത്തിക്കും
തിണ്ണപ്പ നാഞ്ചിറുപേര്‍ ചെയ്തവത്താറ് കാളത്തിക്
കണ്ണപ്പ നായ്നിന്‍റാന്‍ കാണ്‍


Open the Malayalam Section in a New Tab
ถิรุกกะณ ณะปปะณ เจะยถะวะถ ถิระถถุ
วิรุปปุดายถ ถะมมะ วิริกะดะล อุละเก ปิระนถะถุ
เถณอฬิถ ถูณุณ กาณะวะร กุละถเถ ถิริวะถุ
โปะรุปุลิ กุมุรุม โปะรุปปิดายก กาเด วะละรปปะถุ
เจะงกะณ นาโยะดุ ถีวะกะม ปะละเว ปะยิลวะถุ
เวะนถิระร จิลายโยะดุ เวลวาล มุถะลิยะ
อนถะมิล ปะดายกกะละม อวายเย อุรายวะถุ
กุรายถะจาย ปะยิณรุ กุดะมปะละ นิรายถถุก
กะรายมะลิ ปะดายกกะละง กะละนถะ ปุลโละดุ
ปีลิ เมยนถะวาย ปิรินถะ เวะลลิดาย

วาลิยะ ปุลิถโถล มะรายปปะ เวะลวาร
อิระวุม ปะกะลุม อิกะฬา มุยะรริโยะดุม
อดายถถะ เถณุม วะลนาย วิดดุม
จิลายวิดุ กะณายยิลุม ถิณจุริ กายยิลุม
ปะละกิลาย ยะวายโยะดุม ปะถายปปะป ปะดุถถุถ
โถะลลุยิร โกะลลุน โถะฬิเล วะดิเว
มะระปปุลิ กะดิถถะ วะณถิระล มุณกาย
ถิระรปะดาย กิฬิถถะ ถิณวะราย อกะละม
เอะยิรเระณกุ กะวะรนถะ อิรุนถะณ เนะรริ
อยิรโกด เดณะม เอะดุถเถะฬุ กุระงกุ

เจะดิถเถะฬุ กุญจิ เจะนนิระถ ถุรุกะณ
กะดุถเถะฬุม เวะววุราย อววายก กะรุนิระถ
ถะดุปะดาย ปิริยาก โกะดุวิระ ละถุเว มะณะเม
มิกะกโกะลาย ปุริยุม เวดดายยิล อุยิรกะล
อกะปปะดุ ถุยะรุก กะกะณะมะรน ถะถุเว อิถุวะก
กาณะถ ถะลายวะณ ถะณมาย กะณณุถะล
วาณะถ ถะลายวะณ มะลายมะกะล ปะงกะณ
เอะณณะรุม เปะรุมาย อิมายยะวะร อิรายญจุม
ปุณณิยะ ปาถะป โปะรปาร มะละริณาย
ถายกกะณ กะณเระณะจ เจะณรุกะณ ดะลละถุ

วายกกิดุม อุณดิ วะฬะกกะริ ยาเณ อถาอณรุ
กะดดะฬะล วิริถถะ กะณะรกะถิร อุจจิยิร
จุดดะดิ อิดุนโถะรุญ จุรุกโกะลุม จุระถถุ
มุถุมะระม นิระนถะ มุดปะยิล วะลากะถถุ
เอะถิริณะง กะดะวิยะ เวดดายยิล วิรุมปิ
เอะฬุปปิยะ วิรุกะถ ถิณะงกะลาย มะรุกกุระถ
ถะณนาย กะดิถถิริถ ถิดะวะดิก กะณายโถะดุถถุ
เอะยถุ ถุณิถถิดุม ถุณิถถะ วิดะกกิณาย
วิระกิณิร กะดายนถะ เวะงกะณะล กายจจิ
นะรุวิยะ อิรายจจิ นะลละถุ จุวายกะณดุ

อณณะร กะมิรเถะณรุ อถุเวรุ อมายถถุถ
ถะณณะรุญ จุณายนีร ถะณวายก กุดะถถาล
มะญจะณะ มากะ มุกะนถุ มะละเระณะก
กุญจิยิล ถุวะรกกุลาย เจะรุกิก กุณิจิลาย
กะดุงกะณาย อถะโณะดุม เอนถิก กะณะลวิฬิก
กะดุงกุระล นายปิณ โถะดะระ ยาวะรุม
เวะรุกโก ลุรระ เวะงกะดุม ปะกะลิล
ถิรุกกา ละถถิ เอะยถิ จิวะรกุ
วะฬิปะดะก กะดะวะ มะรายโยณ มุณณะม
ถุกิลิดายจ จุรริยิล ถูนีร อาดดิ

นะลละณะ วิรายมะละร นะรุมปุกาย วิละกกะวิ
โจะลลิณะ ปะริจิร จุรุงกะละณ ปูวุม
ปะดดะ มาลายยุม ถูกกะมุม อละงกะริถ
ถะรุจจะณาย เจะยถาง กะวะณะดิ อิรายญจิถ
ถิรุนถะ มุถถิราย จิระปโปะดุม กาดดิ
มะนถิระม เอะณณิ วะละมอิดะม วะนถุ
วิดายโกะณ เดกิณะ ปิณโถะฬิล
ปูจะณาย ถะณณายป ปุกโกะรุ กาลิล
โถะดุเจะรุป ปะดิยาล นีกกิ วายิล
อิดุปุณะล เมณิยิล อาดดิถ ถะณถะลายถ

ถะงกิยะ ถุวะรปปู เอรริ อิรายจจิยิล
เปะริถุม โปณะกะม ปะดายถถุป ปิราณายก
กะณดุกะณ ดุลละง กะจินถุ กาถะลิล
โกะณดะโถร กูถถุมุณ อาดิก กุรายกะฬะล
อณโปะดุม อิรุกะ อิรายญจิ อารา
อณโปะดุ กาณะกะม อดายยุม อดายนถะ
อรราย อยะลิณิร กะฬิถถาง กิระวิยุม
อุถิถถะ โปฬถะถ ถุลนีร มูฬกิ
อาถะ ริกกุม อนถะณะณ วะนถุ
จีราร จิวะรกุถ ถาณมุณ เจะยวะโถร

โปะรปุดายป ปูจะณาย กาณาณ มุดิมิจาย
เอรริยะ ถุวะรกะณ โดะฬิยาณ มะริถถุม
อิววา ระรุจจะณาย เจะยปะวะร ยาวะรโกะล เอะณรุ
กะระนถิรุนถุ อวะณอก กาณะวะณ วะระวิณายป
ปะระนถะ กาดดิดายป ปารถถุ นะดุกกุรรุ
วะนถะวะณ เจะยถุ โปยิณะ วะณณะม
จินถายยิร โปะราถุ เจรวิดะม ปุกกุ
มะรราย นาลุมะว วะฬิปปะด ดิรายวะ
อุรระถุ เกดดะรุล อุณถะณะก กะฬะกา
นาโดะรุม นาณเจะย ปูจะณาย ถะณณาย

อีงโกะรุ เวดุวะณ
นาโยะดุม ปุกุนถุ มิถิถ ถุฬะกกิถ
โถะดุเจะรุป ปะดิยาล นีกกิ วายิล
อิดุปุณะล เมณิยิล อาดดิถ ถะณถะลาย
ถะงกิยะ จะรุกิลาย อุถิรถโถร อิรายจจิยาย
นิณถิรุก โกยิลิล อิดดุป โปมะถุ
เอะณรุม อุณถะณะก กิณิเถ เอะณายยุรุก
กาณิล โกะณริดุม ยาวะ ราลุม
วิละกกุรุง กุณะถถะณ อลละณ เอะณอุณ
ถิรุกกุริป เปะณระวะณ เจะณระ อลลิดายก

กะณะวิล อาถะริกกุม อนถะณะณ ถะณะกกุจ
จีราร ถิรุกกา ละถถิยุล อปปะณ
ปิรายยะณิ อิละงกุ ปิณณุปุณ จะดายมุดิก
กะรายยะณิ มิดะรรุก กะณะลมะฬุถ ถะดะกกาย
เนะรริ นาดดะถถุ นิรายนีร รากะ
โอะรราย มาลวิดาย อุมายโยะรุ มะรุงกิล
ถิรุวุรุก กาดดิ อรุลิป
ปุริโวะดุ ปูจะณาย เจะยยุม
กุณิจิลาย เวดะณ กุณะมะวาย อาวะณะ
อุริมายยิร จิระนถะนะณ มาถะวะณ เอะณรุณะร

อวะณุกะน ถิยะงกิยะ อิดะมมุณิ วะณะมะถุเว อวะณ
เจะรุปปะดิ ยาวะณะ วิรุปปุรุ ถุวะเล
เอะฬิละวะณ วายะถุ ถูยะโปะร กุดะเม
อถะณิล ถะงกุนีร กะงกายยิณ ปุณะเล
ปุณะรกิดุ มามะณิ อวะณ นิรายป ปะลเล
อถะรกิดุ ถูมะละร อวะณะถุ นาเว
อุปปุณะล วิดุมโปะฬุ ถุริญจิยะ มีจายป
ปุณมะยิร กุจายยิณุม นะมมุดิก กิณิเถ อวะณถะลาย
ถะงกิยะ จะรุกิลาย ถะรุปปายยิร โปะถินถะ
องกุลิ กะรปะกะถ ถะละเร อวะณุกะน

ถิดดะ อิรายจจิ เอะณะกกุนะณ มาถะวะร
อิดดะ เนะยปาล อวิเย
อิถุเวะณะก กุณะกกะวะณ
กะละนถะโถร อณปุ กาดดุวะณ นาลาย
นะละนถิกะฬ อรุจจะณาย เจะยถาง กิรุเวะณรุ
อิรายวะณ เอะฬุน ถะรุลิณะณ
อรุละลุม มะรายยะวะณ อริวุร เระฬุนถุ
มะณะมิกะก กูจิ วายกะรายก กุลิถถุถ
ถาณมุณ เจะยวะโถร
โปะรปุดายป ปูจะณาย ปุกะฬถะระจ เจะยถุ

โถณรา วะณณะม อิรุนถะณะ ณากะ อิระวิยุม
วาณถะณิ มุกะดดิล วะนถะฬะล จินถะก
กะดุมปะกะล เวดดายยิร กาถะลิถ ถะดินถะ
อุดะมโปะดุ จิลายกะณาย อุดายถโถล เจะรุปปุถ
โถะดะรนถะ นาโยะดุ โถณริณะณ โถณระลุม
เจะลวะณ ถิรุกกา ละถถิยุล อปปะณ
ถิรุเมณิยิณ มูณรุ กะณณาย
อางโกะรุ กะณณิล อุถิระม
โอะฬิยา โถะฬุกะ อิรุนถะณะ ณากะป
ปารถถุ นะดุกกุรรุป ปะถายถถุ มะณะญจุฬะณรุ

วายปปุณะล จินถะก กะณณีร อรุวะก
กายยิล อูโณะดุ กะณายจิลาย จินถะ
นิละมปะดะป ปุระณดุ เนะดิถิณิล เถริจ
จิลายกโกะดุม ปะดายกะดิ เถะดุถถิถุ ปะดุถถะวะร
อดุถถะวิว วะณะถถุละร เอะณะถถิริน ถาองกุ
อิณมาย กะณดุ นะณมายยิล
ถะกกะณะ มะรุนถุกะล ปิฬิยะวุม ปิฬิโถะรุม
เนะกกิฬิ กุรุถิยายก กะณดุนิลาย ถะละรนเถะณ
อถถะณุก กะดุถถะเถะณ อถถะณุก กะดุถถะเถะณ เอะณ
ระณโปะดุง กะณะรริ

อิถถะณาย ถะริกกิละณ อิถุถะณายก กะณดะเอะณ
กะณถะณาย อิดะนถุ กะดะวุลถะณ กะณณุรุ
ปุณณิล อปปิยุม กาณปะณ เอะณโระรุ กะณณิดายก
กะณายยะถุ มะดุถถุก กายยิล วางกิ
อณายถะระ อปปิณะณ อปปะลุง กุรุถิ
นิรปะโถะถ ถุรุปเปะระก กะณดุเนะญ จุกะนถุ
มะรรายก กะณณิลุม วะดิกกะณาย มะดุถถะณะณ มะดุถถะลุม
นิลลุกะณ ณะปปะ นิลลุกะณ ณะปปะเอะณ
อณปุดายถ โถณระล นิลลุกะณ ณะปปะเอะณ
ริณณุราย อถะโณะดุม เอะฬิรจิวะ ลิงกะม

ถะณณิดายป ปิระนถะ ถะดะมะละรก กายยาล
อณณะวะณ ถะณกาย อมโปะดุม อกะปปะดะปปิดิถ
ถะรุลิณะณ อรุละลุม
วิณมิจาย วาณะวะร
มะละรมะฬาย โปะฬินถะณะร วะลายโยะลิ ปะดะกะม
ถุนถุปิ กะระงกิณะ โถะลจีร มุณิวะรุม
เอถถิณะร อิณณิจาย วะลเล
จิวะกะถิ เปะรระณะณ ถิรุกกะณ ณะปปะเณ

ถะณิ เวะณปา

ถะถถายยาม ถายถะนถาย นากะณาม ถะณปิระปปุป
โปะถถะปปิ นาดดุดุปปูร เวดุวะณาม - ถิถถิกกุม
ถิณณะปปะ ณาญจิรุเปร เจะยถะวะถถาร กาละถถิก
กะณณะปปะ ณายนิณราณ กาณ


Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ထိရုက္ကန္ နပ္ပန္ ေစ့ယ္ထဝထ္ ထိရထ္ထု
ဝိရုပ္ပုတဲထ္ ထမ္မ ဝိရိကတလ္ အုလေက ပိရန္ထထု
ေထန္အလိထ္ ထူနုန္ ကာနဝရ္ ကုလထ္ေထ ထိရိဝထု
ေပာ့ရုပုလိ ကုမုရုမ္ ေပာ့ရုပ္ပိတဲက္ ကာေတ ဝလရ္ပ္ပထု
ေစ့င္ကန္ နာေယာ့တု ထီဝကမ္ ပလေဝ ပယိလ္ဝထု
ေဝ့န္ထိရရ္ စိလဲေယာ့တု ေဝလ္ဝာလ္ မုထလိယ
အန္ထမိလ္ ပတဲက္ကလမ္ အဝဲေယ အုရဲဝထု
ကုရဲထစဲ ပယိန္ရု ကုတမ္ပလ နိရဲထ္ထုက္
ကရဲမလိ ပတဲက္ကလင္ ကလန္ထ ပုလ္ေလာ့တု
ပီလိ ေမယ္န္ထဝဲ ပိရိန္ထ ေဝ့လ္လိတဲ

ဝာလိယ ပုလိထ္ေထာလ္ မရဲပ္ပ ေဝ့လ္ဝာရ္
အိရဝုမ္ ပကလုမ္ အိကလာ မုယရ္ရိေယာ့တုမ္
အတဲထ္ထ ေထနုမ္ ဝလ္နာယ္ ဝိတ္တုမ္
စိလဲဝိတု ကနဲယိလုမ္ ထိန္စုရိ ကဲယိလုမ္
ပလကိလဲ ယဝဲေယာ့တုမ္ ပထဲပ္ပပ္ ပတုထ္ထုထ္
ေထာ့လ္လုယိရ္ ေကာ့လ္လုန္ ေထာ့လိေလ ဝတိေဝ
မရပ္ပုလိ ကတိထ္ထ ဝန္ထိရလ္ မုန္ကဲ
ထိရရ္ပတဲ ကိလိထ္ထ ထိန္ဝရဲ အကလမ္
ေအ့ယိရ္ေရ့န္ကု ကဝရ္န္ထ အိရုန္ထန္ ေန့ရ္ရိ
အယိရ္ေကာတ္ ေတနမ္ ေအ့တုထ္ေထ့လု ကုရင္ကု

ေစ့တိထ္ေထ့လု ကုည္စိ ေစ့န္နိရထ္ ထုရုကန္
ကတုထ္ေထ့လုမ္ ေဝ့ဝ္ဝုရဲ အဝ္ဝာယ္က္ ကရုနိရထ္
ထတုပတဲ ပိရိယာက္ ေကာ့တုဝိရ လထုေဝ မနေမ
မိကက္ေကာ့လဲ ပုရိယုမ္ ေဝတ္တဲယိလ္ အုယိရ္ကလ္
အကပ္ပတု ထုယရုက္ ကကနမရ္န္ ထထုေဝ အိထုဝက္
ကာနထ္ ထလဲဝန္ ထန္မဲ ကန္နုထလ္
ဝာနထ္ ထလဲဝန္ မလဲမကလ္ ပင္ကန္
ေအ့န္နရုမ္ ေပ့ရုမဲ အိမဲယဝရ္ အိရဲည္စုမ္
ပုန္နိယ ပာထပ္ ေပာ့ရ္ပာရ္ မလရိနဲ
ထာယ္က္ကန္ ကန္ေရ့နစ္ ေစ့န္ရုကန္ တလ္လထု

ဝာယ္က္ကိတုမ္ အုန္တိ ဝလက္ကရိ ယာေန အထာအန္ရု
ကတ္တလလ္ ဝိရိထ္ထ ကနရ္ကထိရ္ အုစ္စိယိရ္
စုတ္တတိ အိတုန္ေထာ့ရုည္ စုရုက္ေကာ့လုမ္ စုရထ္ထု
မုထုမရမ္ နိရန္ထ မုတ္ပယိလ္ ဝလာကထ္ထု
ေအ့ထိရိနင္ ကတဝိယ ေဝတ္တဲယိလ္ ဝိရုမ္ပိ
ေအ့လုပ္ပိယ ဝိရုကထ္ ထိနင္ကလဲ မရုက္ကုရထ္
ထန္နာယ္ ကတိထ္ထိရိထ္ ထိတဝတိက္ ကနဲေထာ့တုထ္ထု
ေအ့ယ္ထု ထုနိထ္ထိတုမ္ ထုနိထ္ထ ဝိတက္ကိနဲ
ဝိရကိနိရ္ ကတဲန္ထ ေဝ့င္ကနလ္ ကာယ္စ္စိ
နရုဝိယ အိရဲစ္စိ နလ္လထု စုဝဲကန္တု

အန္နရ္ ကမိရ္ေထ့န္ရု အထုေဝရု အမဲထ္ထုထ္
ထန္နရုည္ စုနဲနီရ္ ထန္ဝာယ္က္ ကုတထ္ထာလ္
မည္စန မာက မုကန္ထု မလေရ့နက္
ကုည္စိယိလ္ ထုဝရ္က္ကုလဲ ေစ့ရုကိက္ ကုနိစိလဲ
ကတုင္ကနဲ အထေနာ့တုမ္ ေအန္ထိက္ ကနလ္ဝိလိက္
ကတုင္ကုရလ္ နာယ္ပိန္ ေထာ့တရ ယာဝရုမ္
ေဝ့ရုက္ေကာ လုရ္ရ ေဝ့င္ကတုမ္ ပကလိလ္
ထိရုက္ကာ လထ္ထိ ေအ့ယ္ထိ စိဝရ္ကု
ဝလိပတက္ ကတဝ မရဲေယာန္ မုန္နမ္
ထုကိလိတဲစ္ စုရ္ရိယိလ္ ထူနီရ္ အာတ္တိ

နလ္လန ဝိရဲမလရ္ နရုမ္ပုကဲ ဝိလက္ကဝိ
ေစာ့လ္လိန ပရိစိရ္ စုရုင္ကလန္ ပူဝုမ္
ပတ္တ မာလဲယုမ္ ထူက္ကမုမ္ အလင္ကရိထ္
ထရုစ္စနဲ ေစ့ယ္ထာင္ ကဝနတိ အိရဲည္စိထ္
ထိရုန္ထ မုထ္ထိရဲ စိရပ္ေပာ့တုမ္ ကာတ္တိ
မန္ထိရမ္ ေအ့န္နိ ဝလမ္အိတမ္ ဝန္ထု
ဝိတဲေကာ့န္ ေတကိန ပိန္ေထာ့လိလ္
ပူစနဲ ထန္နဲပ္ ပုက္ေကာ့ရု ကာလိလ္
ေထာ့တုေစ့ရုပ္ ပတိယာလ္ နီက္ကိ ဝာယိလ္
အိတုပုနလ္ ေမနိယိလ္ အာတ္တိထ္ ထန္ထလဲထ္

ထင္ကိယ ထုဝရ္ပ္ပူ ေအရ္ရိ အိရဲစ္စိယိလ္
ေပ့ရိထုမ္ ေပာနကမ္ ပတဲထ္ထုပ္ ပိရာနဲက္
ကန္တုကန္ တုလ္လင္ ကစိန္ထု ကာထလိလ္
ေကာ့န္တေထာရ္ ကူထ္ထုမုန္ အာတိက္ ကုရဲကလလ္
အန္ေပာ့တုမ္ အိရုက အိရဲည္စိ အာရာ
အန္ေပာ့တု ကာနကမ္ အတဲယုမ္ အတဲန္ထ
အရ္ရဲ အယလိနိရ္ ကလိထ္ထာင္ ကိရဝိယုမ္
အုထိထ္ထ ေပာလ္ထထ္ ထုလ္နီရ္ မူလ္ကိ
အာထ ရိက္ကုမ္ အန္ထနန္ ဝန္ထု
စီရာရ္ စိဝရ္ကုထ္ ထာန္မုန္ ေစ့ယ္ဝေထာရ္

ေပာ့ရ္ပုတဲပ္ ပူစနဲ ကာနာန္ မုတိမိစဲ
ေအရ္ရိယ ထုဝရ္ကန္ ေတာ့လိယာန္ မရိထ္ထုမ္
အိဝ္ဝာ ရရုစ္စနဲ ေစ့ယ္ပဝရ္ ယာဝရ္ေကာ့လ္ ေအ့န္ရု
ကရန္ထိရုန္ထု အဝန္အက္ ကာနဝန္ ဝရဝိနဲပ္
ပရန္ထ ကာတ္တိတဲပ္ ပာရ္ထ္ထု နတုက္ကုရ္ရု
ဝန္ထဝန္ ေစ့ယ္ထု ေပာယိန ဝန္နမ္
စိန္ထဲယိရ္ ေပာ့ရာထု ေစရ္ဝိတမ္ ပုက္ကု
မရ္ရဲ နာလုမဝ္ ဝလိပ္ပတ္ တိရဲဝ
အုရ္ရထု ေကတ္တရုလ္ အုန္ထနက္ ကလကာ
နာေတာ့ရုမ္ နာန္ေစ့ယ္ ပူစနဲ ထန္နဲ

အီင္ေကာ့ရု ေဝတုဝန္
နာေယာ့တုမ္ ပုကုန္ထု မိထိထ္ ထုလက္ကိထ္
ေထာ့တုေစ့ရုပ္ ပတိယာလ္ နီက္ကိ ဝာယိလ္
အိတုပုနလ္ ေမနိယိလ္ အာတ္တိထ္ ထန္ထလဲ
ထင္ကိယ စရုကိလဲ အုထိရ္ထ္ေထာရ္ အိရဲစ္စိယဲ
နိန္ထိရုက္ ေကာယိလိလ္ အိတ္တုပ္ ေပာမထု
ေအ့န္ရုမ္ အုန္ထနက္ ကိနိေထ ေအ့နဲယုရုက္
ကာနိလ္ ေကာ့န္ရိတုမ္ ယာဝ ရာလုမ္
ဝိလက္ကုရုင္ ကုနထ္ထန္ အလ္လန္ ေအ့န္အုန္
ထိရုက္ကုရိပ္ ေပ့န္ရဝန္ ေစ့န္ရ အလ္လိတဲက္

ကနဝိလ္ အာထရိက္ကုမ္ အန္ထနန္ ထနက္ကုစ္
စီရာရ္ ထိရုက္ကာ လထ္ထိယုလ္ အပ္ပန္
ပိရဲယနိ အိလင္ကု ပိန္နုပုန္ စတဲမုတိက္
ကရဲယနိ မိတရ္ရုက္ ကနလ္မလုထ္ ထတက္ကဲ
ေန့ရ္ရိ နာတ္တထ္ထု နိရဲနီရ္ ရာက
ေအာ့ရ္ရဲ မာလ္ဝိတဲ အုမဲေယာ့ရု မရုင္ကိလ္
ထိရုဝုရုက္ ကာတ္တိ အရုလိပ္
ပုရိေဝာ့တု ပူစနဲ ေစ့ယ္ယုမ္
ကုနိစိလဲ ေဝတန္ ကုနမဝဲ အာဝန
အုရိမဲယိရ္ စိရန္ထနန္ မာထဝန္ ေအ့န္ရုနရ္

အဝနုကန္ ထိယင္ကိယ အိတမ္မုနိ ဝနမထုေဝ အဝန္
ေစ့ရုပ္ပတိ ယာဝန ဝိရုပ္ပုရု ထုဝေလ
ေအ့လိလဝန္ ဝာယထု ထူယေပာ့ရ္ ကုတေမ
အထနိလ္ ထင္ကုနီရ္ ကင္ကဲယိန္ ပုနေလ
ပုနရ္ကိတု မာမနိ အဝန္ နိရဲပ္ ပလ္ေလ
အထရ္ကိတု ထူမလရ္ အဝနထု နာေဝ
အုပ္ပုနလ္ ဝိတုမ္ေပာ့လု ထုရိည္စိယ မီစဲပ္
ပုန္မယိရ္ ကုစဲယိနုမ္ နမ္မုတိက္ ကိနိေထ အဝန္ထလဲ
ထင္ကိယ စရုကိလဲ ထရုပ္ပဲယိရ္ ေပာ့ထိန္ထ
အင္ကုလိ ကရ္ပကထ္ ထလေရ အဝနုကန္

ထိတ္တ အိရဲစ္စိ ေအ့နက္ကုနန္ မာထဝရ္
အိတ္တ ေန့ယ္ပာလ္ အဝိေယ
အိထုေဝ့နက္ ကုနက္ကဝန္
ကလန္ထေထာရ္ အန္ပု ကာတ္တုဝန္ နာလဲ
နလန္ထိကလ္ အရုစ္စနဲ ေစ့ယ္ထာင္ ကိရုေဝ့န္ရု
အိရဲဝန္ ေအ့လုန္ ထရုလိနန္
အရုလလုမ္ မရဲယဝန္ အရိဝုရ္ ေရ့လုန္ထု
မနမိကက္ ကူစိ ဝဲကရဲက္ ကုလိထ္ထုထ္
ထာန္မုန္ ေစ့ယ္ဝေထာရ္
ေပာ့ရ္ပုတဲပ္ ပူစနဲ ပုကလ္ထရစ္ ေစ့ယ္ထု

ေထာန္ရာ ဝန္နမ္ အိရုန္ထန နာက အိရဝိယုမ္
ဝာန္ထနိ မုကတ္တိလ္ ဝန္ထလလ္ စိန္ထက္
ကတုမ္ပကလ္ ေဝတ္တဲယိရ္ ကာထလိထ္ ထတိန္ထ
အုတမ္ေပာ့တု စိလဲကနဲ အုတဲထ္ေထာလ္ ေစ့ရုပ္ပုထ္
ေထာ့တရ္န္ထ နာေယာ့တု ေထာန္ရိနန္ ေထာန္ရလုမ္
ေစ့လ္ဝန္ ထိရုက္ကာ လထ္ထိယုလ္ အပ္ပန္
ထိရုေမနိယိန္ မူန္ရု ကန္နာယ္
အာင္ေကာ့ရု ကန္နိလ္ အုထိရမ္
ေအာ့လိယာ ေထာ့လုက အိရုန္ထန နာကပ္
ပာရ္ထ္ထု နတုက္ကုရ္ရုပ္ ပထဲထ္ထု မနည္စုလန္ရု

ဝာယ္ပ္ပုနလ္ စိန္ထက္ ကန္နီရ္ အရုဝက္
ကဲယိလ္ အူေနာ့တု ကနဲစိလဲ စိန္ထ
နိလမ္ပတပ္ ပုရန္တု ေန့တိထိနိလ္ ေထရိစ္
စိလဲက္ေကာ့တုမ္ ပတဲကတိ ေထ့တုထ္ထိထု ပတုထ္ထဝရ္
အတုထ္ထဝိဝ္ ဝနထ္ထုလရ္ ေအ့နထ္ထိရိန္ ထာအင္ကု
အိန္မဲ ကန္တု နန္မဲယိလ္
ထက္ကန မရုန္ထုကလ္ ပိလိယဝုမ္ ပိလိေထာ့ရုမ္
ေန့က္ကိလိ ကုရုထိယဲက္ ကန္တုနိလဲ ထလရ္န္ေထ့န္
အထ္ထနုက္ ကတုထ္ထေထ့န္ အထ္ထနုက္ ကတုထ္ထေထ့န္ ေအ့န္
ရန္ေပာ့တုင္ ကနရ္ရိ

အိထ္ထနဲ ထရိက္ကိလန္ အိထုထနဲက္ ကန္တေအ့န္
ကန္ထနဲ အိတန္ထု ကတဝုလ္ထန္ ကန္နုရု
ပုန္နိလ္ အပ္ပိယုမ္ ကာန္ပန္ ေအ့န္ေရာ့ရု ကန္နိတဲက္
ကနဲယထု မတုထ္ထုက္ ကဲယိလ္ ဝာင္ကိ
အနဲထရ အပ္ပိနန္ အပ္ပလုင္ ကုရုထိ
နိရ္ပေထာ့ထ္ ထုရုပ္ေပ့ရက္ ကန္တုေန့ည္ စုကန္ထု
မရ္ရဲက္ ကန္နိလုမ္ ဝတိက္ကနဲ မတုထ္ထနန္ မတုထ္ထလုမ္
နိလ္လုကန္ နပ္ပ နိလ္လုကန္ နပ္ပေအ့န္
အန္ပုတဲထ္ ေထာန္ရလ္ နိလ္လုကန္ နပ္ပေအ့န္
ရိန္နုရဲ အထေနာ့တုမ္ ေအ့လိရ္စိဝ လိင္ကမ္

ထန္နိတဲပ္ ပိရန္ထ ထတမလရ္က္ ကဲယာလ္
အန္နဝန္ ထန္ကဲ အမ္ေပာ့တုမ္ အကပ္ပတပ္ပိတိထ္
ထရုလိနန္ အရုလလုမ္
ဝိန္မိစဲ ဝာနဝရ္
မလရ္မလဲ ေပာ့လိန္ထနရ္ ဝလဲေယာ့လိ ပတကမ္
ထုန္ထုပိ ကရင္ကိန ေထာ့လ္စီရ္ မုနိဝရုမ္
ေအထ္ထိနရ္ အိန္နိစဲ ဝလ္ေလ
စိဝကထိ ေပ့ရ္ရနန္ ထိရုက္ကန္ နပ္ပေန

ထနိ ေဝ့န္ပာ

ထထ္ထဲယာမ္ ထာယ္ထန္ထဲ နာကနာမ္ ထန္ပိရပ္ပုပ္
ေပာ့ထ္ထပ္ပိ နာတ္တုတုပ္ပူရ္ ေဝတုဝနာမ္ - ထိထ္ထိက္ကုမ္
ထိန္နပ္ပ နာည္စိရုေပရ္ ေစ့ယ္ထဝထ္ထာရ္ ကာလထ္ထိက္
ကန္နပ္ပ နာယ္နိန္ရာန္ ကာန္


Open the Burmese Section in a New Tab
ティルク・カニ・ ナピ・パニ・ セヤ・タヴァタ・ ティラタ・トゥ
ヴィルピ・プタイタ・ タミ・マ ヴィリカタリ・ ウラケー ピラニ・タトゥ
テーニ・アリタ・ トゥーヌニ・ カーナヴァリ・ クラタ・テー ティリヴァトゥ
ポルプリ クムルミ・ ポルピ・ピタイク・ カーテー ヴァラリ・ピ・パトゥ
セニ・カニ・ ナーヨトゥ ティーヴァカミ・ パラヴェー パヤリ・ヴァトゥ
ヴェニ・ティラリ・ チリイヨトゥ ヴェーリ・ヴァーリ・ ムタリヤ
アニ・タミリ・ パタイク・カラミ・ アヴイヤエ ウリイヴァトゥ
クリイタサイ パヤニ・ル クタミ・パラ ニリイタ・トゥク・
カリイマリ パタイク・カラニ・ カラニ・タ プリ・ロトゥ
ピーリ メーヤ・ニ・タヴイ ピリニ・タ ヴェリ・リタイ

ヴァーリヤ プリタ・トーリ・ マリイピ・パ ヴェリ・ヴァーリ・
イラヴミ・ パカルミ・ イカラー ムヤリ・リヨトゥミ・
アタイタ・タ テーヌミ・ ヴァリ・ナーヤ・ ヴィタ・トゥミ・
チリイヴィトゥ カナイヤルミ・ ティニ・チュリ カイヤルミ・
パラキリイ ヤヴイヨトゥミ・ パタイピ・パピ・ パトゥタ・トゥタ・
トリ・ルヤリ・ コリ・ルニ・ トリレー ヴァティヴェー
マラピ・プリ カティタ・タ ヴァニ・ティラリ・ ムニ・カイ
ティラリ・パタイ キリタ・タ ティニ・ヴァリイ アカラミ・
エヤリ・レニ・ク カヴァリ・ニ・タ イルニ・タニ・ ネリ・リ
アヤリ・コータ・ テーナミ・ エトゥタ・テル クラニ・ク

セティタ・テル クニ・チ セニ・ニラタ・ トゥルカニ・
カトゥタ・テルミ・ ヴェヴ・ヴリイ アヴ・ヴァーヤ・ク・ カルニラタ・
タトゥパタイ ピリヤーク・ コトゥヴィラ ラトゥヴェー マナメー
ミカク・コリイ プリユミ・ ヴェータ・タイヤリ・ ウヤリ・カリ・
アカピ・パトゥ トゥヤルク・ カカナマリ・ニ・ タトゥヴェー イトゥヴァク・
カーナタ・ タリイヴァニ・ タニ・マイ カニ・ヌタリ・
ヴァーナタ・ タリイヴァニ・ マリイマカリ・ パニ・カニ・
エニ・ナルミ・ ペルマイ イマイヤヴァリ・ イリイニ・チュミ・
プニ・ニヤ パータピ・ ポリ・パーリ・ マラリナイ
ターヤ・ク・カニ・ カニ・レナシ・ セニ・ルカニ・ タリ・ラトゥ

ヴァーヤ・ク・キトゥミ・ ウニ・ティ ヴァラク・カリ ヤーネー アターアニ・ル
カタ・タラリ・ ヴィリタ・タ カナリ・カティリ・ ウシ・チヤリ・
チュタ・タティ イトゥニ・トルニ・ チュルク・コルミ・ チュラタ・トゥ
ムトゥマラミ・ ニラニ・タ ムタ・パヤリ・ ヴァラアカタ・トゥ
エティリナニ・ カタヴィヤ ヴェータ・タイヤリ・ ヴィルミ・ピ
エルピ・ピヤ ヴィルカタ・ ティナニ・カリイ マルク・クラタ・
タニ・ナーヤ・ カティタ・ティリタ・ ティタヴァティク・ カナイトトゥタ・トゥ
エヤ・トゥ トゥニタ・ティトゥミ・ トゥニタ・タ ヴィタク・キニイ
ヴィラキニリ・ カタイニ・タ ヴェニ・カナリ・ カーヤ・シ・チ
ナルヴィヤ イリイシ・チ ナリ・ラトゥ チュヴイカニ・トゥ

アニ・ナリ・ カミリ・テニ・ル アトゥヴェール アマイタ・トゥタ・
タニ・ナルニ・ チュニイニーリ・ タニ・ヴァーヤ・ク・ クタタ・ターリ・
マニ・サナ マーカ ムカニ・トゥ マラレナク・
クニ・チヤリ・ トゥヴァリ・ク・クリイ セルキク・ クニチリイ
カトゥニ・カナイ アタノトゥミ・ エーニ・ティク・ カナリ・ヴィリク・
カトゥニ・クラリ・ ナーヤ・ピニ・ トタラ ヤーヴァルミ・
ヴェルク・コー ルリ・ラ ヴェニ・カトゥミ・ パカリリ・
ティルク・カー ラタ・ティ エヤ・ティ チヴァリ・ク
ヴァリパタク・ カタヴァ マリイョーニ・ ムニ・ナミ・
トゥキリタイシ・ チュリ・リヤリ・ トゥーニーリ・ アータ・ティ

ナリ・ラナ ヴィリイマラリ・ ナルミ・プカイ ヴィラク・カヴィ
チョリ・リナ パリチリ・ チュルニ・カラニ・ プーヴミ・
パタ・タ マーリイユミ・ トゥーク・カムミ・ アラニ・カリタ・
タルシ・サニイ セヤ・ターニ・ カヴァナティ イリイニ・チタ・
ティルニ・タ ムタ・ティリイ チラピ・ポトゥミ・ カータ・ティ
マニ・ティラミ・ エニ・ニ ヴァラミ・イタミ・ ヴァニ・トゥ
ヴィタイコニ・ テーキナ ピニ・トリリ・
プーサニイ タニ・ニイピ・ プク・コル カーリリ・
トトゥセルピ・ パティヤーリ・ ニーク・キ ヴァーヤリ・
イトゥプナリ・ メーニヤリ・ アータ・ティタ・ タニ・タリイタ・

タニ・キヤ トゥヴァリ・ピ・プー エーリ・リ イリイシ・チヤリ・
ペリトゥミ・ ポーナカミ・ パタイタ・トゥピ・ ピラーニイク・
カニ・トゥカニ・ トゥリ・ラニ・ カチニ・トゥ カータリリ・
コニ・タトーリ・ クータ・トゥムニ・ アーティク・ クリイカラリ・
アニ・ポトゥミ・ イルカ イリイニ・チ アーラー
アニ・ポトゥ カーナカミ・ アタイユミ・ アタイニ・タ
アリ・リイ アヤリニリ・ カリタ・ターニ・ キラヴィユミ・
ウティタ・タ ポーリ・タタ・ トゥリ・ニーリ・ ムーリ・キ
アータ リク・クミ・ アニ・タナニ・ ヴァニ・トゥ
チーラーリ・ チヴァリ・クタ・ ターニ・ムニ・ セヤ・ヴァトーリ・

ポリ・プタイピ・ プーサニイ カーナーニ・ ムティミサイ
エーリ・リヤ トゥヴァリ・カニ・ トリヤーニ・ マリタ・トゥミ・
イヴ・ヴァー ラルシ・サニイ セヤ・パヴァリ・ ヤーヴァリ・コリ・ エニ・ル
カラニ・ティルニ・トゥ アヴァニ・アク・ カーナヴァニ・ ヴァラヴィニイピ・
パラニ・タ カータ・ティタイピ・ パーリ・タ・トゥ ナトゥク・クリ・ル
ヴァニ・タヴァニ・ セヤ・トゥ ポーヤナ ヴァニ・ナミ・
チニ・タイヤリ・ ポラートゥ セーリ・ヴィタミ・ プク・ク
マリ・リイ ナールマヴ・ ヴァリピ・パタ・ ティリイヴァ
ウリ・ラトゥ ケータ・タルリ・ ウニ・タナク・ カラカー
ナートルミ・ ナーニ・セヤ・ プーサニイ タニ・ニイ

イーニ・コル ヴェートゥヴァニ・
ナーヨトゥミ・ プクニ・トゥ ミティタ・ トゥラク・キタ・
トトゥセルピ・ パティヤーリ・ ニーク・キ ヴァーヤリ・
イトゥプナリ・ メーニヤリ・ アータ・ティタ・ タニ・タリイ
タニ・キヤ サルキリイ ウティリ・タ・トーリ・ イリイシ・チヤイ
ニニ・ティルク・ コーヤリリ・ イタ・トゥピ・ ポーマトゥ
エニ・ルミ・ ウニ・タナク・ キニテー エニイユルク・
カーニリ・ コニ・リトゥミ・ ヤーヴァ ラールミ・
ヴィラク・クルニ・ クナタ・タニ・ アリ・ラニ・ エニ・ウニ・
ティルク・クリピ・ ペニ・ラヴァニ・ セニ・ラ アリ・リタイク・

カナヴィリ・ アータリク・クミ・ アニ・タナニ・ タナク・クシ・
チーラーリ・ ティルク・カー ラタ・ティユリ・ アピ・パニ・
ピリイヤニ イラニ・ク ピニ・ヌプニ・ サタイムティク・
カリイヤニ ミタリ・ルク・ カナリ・マルタ・ タタク・カイ
ネリ・リ ナータ・タタ・トゥ ニリイニーリ・ ラーカ
オリ・リイ マーリ・ヴィタイ ウマイヨル マルニ・キリ・
ティルヴルク・ カータ・ティ アルリピ・
プリヴォトゥ プーサニイ セヤ・ユミ・
クニチリイ ヴェータニ・ クナマヴイ アーヴァナ
ウリマイヤリ・ チラニ・タナニ・ マータヴァニ・ エニ・ルナリ・

アヴァヌカニ・ ティヤニ・キヤ イタミ・ムニ ヴァナマトゥヴェー アヴァニ・
セルピ・パティ ヤーヴァナ ヴィルピ・プル トゥヴァレー
エリラヴァニ・ ヴァーヤトゥ トゥーヤポリ・ クタメー
アタニリ・ タニ・クニーリ・ カニ・カイヤニ・ プナレー
プナリ・キトゥ マーマニ アヴァニ・ ニリイピ・ パリ・レー
アタリ・キトゥ トゥーマラリ・ アヴァナトゥ ナーヴェー
ウピ・プナリ・ ヴィトゥミ・ポル トゥリニ・チヤ ミーサイピ・
プニ・マヤリ・ クサイヤヌミ・ ナミ・ムティク・ キニテー アヴァニ・タリイ
タニ・キヤ サルキリイ タルピ・パイヤリ・ ポティニ・タ
アニ・クリ カリ・パカタ・ タラレー アヴァヌカニ・

ティタ・タ イリイシ・チ エナク・クナニ・ マータヴァリ・
イタ・タ ネヤ・パーリ・ アヴィヤエ
イトゥヴェナク・ クナク・カヴァニ・
カラニ・タトーリ・ アニ・プ カータ・トゥヴァニ・ ナーリイ
ナラニ・ティカリ・ アルシ・サニイ セヤ・ターニ・ キルヴェニ・ル
イリイヴァニ・ エルニ・ タルリナニ・
アルラルミ・ マリイヤヴァニ・ アリヴリ・ レルニ・トゥ
マナミカク・ クーチ ヴイカリイク・ クリタ・トゥタ・
ターニ・ムニ・ セヤ・ヴァトーリ・
ポリ・プタイピ・ プーサニイ プカリ・タラシ・ セヤ・トゥ

トーニ・ラー ヴァニ・ナミ・ イルニ・タナ ナーカ イラヴィユミ・
ヴァーニ・タニ ムカタ・ティリ・ ヴァニ・タラリ・ チニ・タク・
カトゥミ・パカリ・ ヴェータ・タイヤリ・ カータリタ・ タティニ・タ
ウタミ・ポトゥ チリイカナイ ウタイタ・トーリ・ セルピ・プタ・
トタリ・ニ・タ ナーヨトゥ トーニ・リナニ・ トーニ・ラルミ・
セリ・ヴァニ・ ティルク・カー ラタ・ティユリ・ アピ・パニ・
ティルメーニヤニ・ ムーニ・ル カニ・ナーヤ・
アーニ・コル カニ・ニリ・ ウティラミ・
オリヤー トルカ イルニ・タナ ナーカピ・
パーリ・タ・トゥ ナトゥク・クリ・ルピ・ パタイタ・トゥ マナニ・チュラニ・ル

ヴァーヤ・ピ・プナリ・ チニ・タク・ カニ・ニーリ・ アルヴァク・
カイヤリ・ ウーノトゥ カナイチリイ チニ・タ
ニラミ・パタピ・ プラニ・トゥ ネティティニリ・ テーリシ・
チリイク・コトゥミ・ パタイカティ テトゥタ・ティトゥ パトゥタ・タヴァリ・
アトゥタ・タヴィヴ・ ヴァナタ・トゥラリ・ エナタ・ティリニ・ ターアニ・ク
イニ・マイ カニ・トゥ ナニ・マイヤリ・
タク・カナ マルニ・トゥカリ・ ピリヤヴミ・ ピリトルミ・
ネク・キリ クルティヤイク・ カニ・トゥニリイ タラリ・ニ・テニ・
アタ・タヌク・ カトゥタ・タテニ・ アタ・タヌク・ カトゥタ・タテニ・ エニ・
ラニ・ポトゥニ・ カナリ・リ

イタ・タニイ タリク・キラニ・ イトゥタニイク・ カニ・タエニ・
カニ・タニイ イタニ・トゥ カタヴリ・タニ・ カニ・ヌル
プニ・ニリ・ アピ・ピユミ・ カーニ・パニ・ エニ・ロル カニ・ニタイク・
カナイヤトゥ マトゥタ・トゥク・ カイヤリ・ ヴァーニ・キ
アナイタラ アピ・ピナニ・ アピ・パルニ・ クルティ
ニリ・パトタ・ トゥルピ・ペラク・ カニ・トゥネニ・ チュカニ・トゥ
マリ・リイク・ カニ・ニルミ・ ヴァティク・カナイ マトゥタ・タナニ・ マトゥタ・タルミ・
ニリ・ルカニ・ ナピ・パ ニリ・ルカニ・ ナピ・パエニ・
アニ・プタイタ・ トーニ・ラリ・ ニリ・ルカニ・ ナピ・パエニ・
リニ・ヌリイ アタノトゥミ・ エリリ・チヴァ リニ・カミ・

タニ・ニタイピ・ ピラニ・タ タタマラリ・ク・ カイヤーリ・
アニ・ナヴァニ・ タニ・カイ アミ・ポトゥミ・ アカピ・パタピ・ピティタ・
タルリナニ・ アルラルミ・
ヴィニ・ミサイ ヴァーナヴァリ・
マラリ・マリイ ポリニ・タナリ・ ヴァリイヨリ パタカミ・
トゥニ・トゥピ カラニ・キナ トリ・チーリ・ ムニヴァルミ・
エータ・ティナリ・ イニ・ニサイ ヴァリ・レー
チヴァカティ ペリ・ラナニ・ ティルク・カニ・ ナピ・パネー

タニ ヴェニ・パー

タタ・タイヤーミ・ ターヤ・タニ・タイ ナーカナーミ・ タニ・ピラピ・プピ・
ポタ・タピ・ピ ナータ・トゥトゥピ・プーリ・ ヴェートゥヴァナーミ・ - ティタ・ティク・クミ・
ティニ・ナピ・パ ナーニ・チルペーリ・ セヤ・タヴァタ・ターリ・ カーラタ・ティク・
カニ・ナピ・パ ナーヤ・ニニ・ラーニ・ カーニ・


Open the Japanese Section in a New Tab
diruggan nabban seydafad diraddu
firubbudaid damma firihadal ulahe birandadu
denalid dunun ganafar guladde dirifadu
borubuli gumuruM borubbidaig gade falarbbadu
senggan nayodu difahaM balafe bayilfadu
fendirar silaiyodu felfal mudaliya
andamil badaiggalaM afaiye uraifadu
guraidasai bayindru gudaMbala niraiddug
garaimali badaiggalang galanda bullodu
bili meyndafai birinda fellidai

faliya buliddol maraibba felfar
irafuM bahaluM ihala muyadriyoduM
adaidda denuM falnay fidduM
silaifidu ganaiyiluM dinsuri gaiyiluM
balahilai yafaiyoduM badaibbab baduddud
dolluyir gollun dolile fadife
marabbuli gadidda fandiral mungai
dirarbadai gilidda dinfarai ahalaM
eyidrengu gafarnda irundan nedri
ayirgod denaM eduddelu guranggu

sediddelu gundi sennirad duruhan
gaduddeluM feffurai affayg garunirad
dadubadai biriyag godufira ladufe maname
mihaggolai buriyuM feddaiyil uyirgal
ahabbadu duyarug gahanamarn dadufe idufag
ganad dalaifan danmai gannudal
fanad dalaifan malaimahal banggan
ennaruM berumai imaiyafar irainduM
bunniya badab borbar malarinai
dayggan gandrenad dendruhan dalladu

fayggiduM undi falaggari yane adaandru
gaddalal firidda ganargadir uddiyir
suddadi idundorun suruggoluM suraddu
mudumaraM niranda mudbayil falahaddu
edirinang gadafiya feddaiyil firuMbi
elubbiya firuhad dinanggalai maruggurad
dannay gadiddirid didafadig ganaidoduddu
eydu duniddiduM dunidda fidagginai
firahinir gadainda fengganal gayddi
narufiya iraiddi nalladu sufaihandu

annar gamirdendru aduferu amaiddud
dannarun sunainir danfayg gudaddal
mandana maha muhandu malarenag
gundiyil dufarggulai seruhig gunisilai
gadungganai adanoduM endig ganalfilig
gadunggural naybin dodara yafaruM
feruggo ludra fenggaduM bahalil
dirugga laddi eydi sifargu
falibadag gadafa maraiyon munnaM
duhilidaid dudriyil dunir addi

nallana firaimalar naruMbuhai filaggafi
sollina barisir surunggalan bufuM
badda malaiyuM duggamuM alanggarid
daruddanai seydang gafanadi iraindid
dirunda muddirai sirabboduM gaddi
mandiraM enni falamidaM fandu
fidaihon dehina bindolil
busanai dannaib buggoru galil
doduserub badiyal niggi fayil
idubunal meniyil addid dandalaid

danggiya dufarbbu edri iraiddiyil
beriduM bonahaM badaiddub biranaig
ganduhan dullang gasindu gadalil
gondador guddumun adig guraihalal
anboduM iruha iraindi ara
anbodu ganahaM adaiyuM adainda
adrai ayalinir galiddang girafiyuM
udidda boldad dulnir mulgi
ada rigguM andanan fandu
sirar sifargud danmun seyfador

borbudaib busanai ganan mudimisai
edriya dufargan doliyan maridduM
iffa raruddanai seybafar yafargol endru
garandirundu afanag ganafan farafinaib
baranda gaddidaib barddu naduggudru
fandafan seydu boyina fannaM
sindaiyir boradu serfidaM buggu
madrai nalumaf falibbad diraifa
udradu geddarul undanag galaha
nadoruM nandey busanai dannai

inggoru fedufan
nayoduM buhundu midid dulaggid
doduserub badiyal niggi fayil
idubunal meniyil addid dandalai
danggiya saruhilai udirddor iraiddiyai
nindirug goyilil iddub bomadu
endruM undanag ginide enaiyurug
ganil gondriduM yafa raluM
filaggurung gunaddan allan enun
diruggurib bendrafan sendra allidaig

ganafil adarigguM andanan danaggud
sirar dirugga laddiyul abban
biraiyani ilanggu binnubun sadaimudig
garaiyani midadrug ganalmalud dadaggai
nedri naddaddu nirainidraha
odrai malfidai umaiyoru marunggil
dirufurug gaddi arulib
burifodu busanai seyyuM
gunisilai fedan gunamafai afana
urimaiyir sirandanan madafan endrunar

afanuhan diyanggiya idammuni fanamadufe afan
serubbadi yafana firubburu dufale
elilafan fayadu duyabor gudame
adanil danggunir ganggaiyin bunale
bunargidu mamani afan niraib balle
adargidu dumalar afanadu nafe
ubbunal fiduMbolu durindiya misaib
bunmayir gusaiyinuM nammudig ginide afandalai
danggiya saruhilai darubbaiyir bodinda
angguli garbahad dalare afanuhan

didda iraiddi enaggunan madafar
idda neybal afiye
idufenag gunaggafan
galandador anbu gaddufan nalai
nalandihal aruddanai seydang girufendru
iraifan elun darulinan
arulaluM maraiyafan arifudrelundu
manamihag gusi faiharaig guliddud
danmun seyfador
borbudaib busanai buhaldarad deydu

dondra fannaM irundana naha irafiyuM
fandani muhaddil fandalal sindag
gaduMbahal feddaiyir gadalid dadinda
udaMbodu silaihanai udaiddol serubbud
dodarnda nayodu dondrinan dondraluM
selfan dirugga laddiyul abban
dirumeniyin mundru gannay
anggoru gannil udiraM
oliya doluha irundana nahab
barddu naduggudrub badaiddu manandulandru

faybbunal sindag gannir arufag
gaiyil unodu ganaisilai sinda
nilaMbadab burandu nedidinil derid
silaiggoduM badaihadi deduddidu baduddafar
aduddafif fanaddular enaddirin daanggu
inmai gandu nanmaiyil
daggana marunduhal biliyafuM bilidoruM
neggili gurudiyaig gandunilai dalarnden
addanug gaduddaden addanug gaduddaden en
ranbodung ganadri

iddanai dariggilan idudanaig gandaen
gandanai idandu gadafuldan gannuru
bunnil abbiyuM ganban endroru gannidaig
ganaiyadu maduddug gaiyil fanggi
anaidara abbinan abbalung gurudi
nirbadod durubberag gandunen suhandu
madraig ganniluM fadigganai maduddanan maduddaluM
nilluhan nabba nilluhan nabbaen
anbudaid dondral nilluhan nabbaen
rinnurai adanoduM elirdifa linggaM

dannidaib biranda dadamalarg gaiyal
annafan dangai aMboduM ahabbadabbidid
darulinan arulaluM
finmisai fanafar
malarmalai bolindanar falaiyoli badahaM
dundubi garanggina dolsir munifaruM
eddinar innisai falle
sifahadi bedranan diruggan nabbane

dani fenba
daddaiyaM daydandai nahanaM danbirabbub
boddabbi naddudubbur fedufanaM - diddigguM
dinnabba nandiruber seydafaddar galaddig
gannabba naynindran gan


Open the Pinyin Section in a New Tab
تِرُكَّنْ نَبَّنْ سيَیْدَوَتْ تِرَتُّ
وِرُبُّدَيْتْ تَمَّ وِرِحَدَلْ اُلَحيَۤ بِرَنْدَدُ
تيَۤنْاَظِتْ تُونُنْ كانَوَرْ كُلَتّيَۤ تِرِوَدُ
بُورُبُلِ كُمُرُن بُورُبِّدَيْكْ كاديَۤ وَضَرْبَّدُ
سيَنغْغَنْ نایُودُ تِيوَحَن بَلَوٕۤ بَیِلْوَدُ
وٕنْدِرَرْ سِلَيْیُودُ وٕۤلْوَاضْ مُدَلِیَ
اَنْدَمِلْ بَدَيْكَّلَن اَوَيْیيَۤ اُرَيْوَدُ
كُرَيْدَسَيْ بَیِنْدْرُ كُدَنبَلَ نِرَيْتُّكْ
كَرَيْمَلِ بَدَيْكَّلَنغْ كَلَنْدَ بُلُّودُ
بِيلِ ميَۤیْنْدَوَيْ بِرِنْدَ وٕضِّدَيْ

وَالِیَ بُلِتُّوۤلْ مَرَيْبَّ وٕضْوَارْ
اِرَوُن بَحَلُن اِحَظا مُیَتْرِیُودُن
اَدَيْتَّ تيَۤنُن وَلْنایْ وِتُّن
سِلَيْوِدُ كَنَيْیِلُن تِنْسُرِ كَيْیِلُن
بَلَحِضَيْ یَوَيْیُودُن بَدَيْبَّبْ بَدُتُّتْ
تُولُّیِرْ كُولُّنْ دُوظِليَۤ وَدِوٕۤ
مَرَبُّلِ كَدِتَّ وَنْدِرَضْ مُنْغَيْ
تِرَرْبَدَيْ كِظِتَّ تِنْوَرَيْ اَحَلَن
يَیِتْريَنْغُ كَوَرْنْدَ اِرُنْدَنْ نيَتْرِ
اَیِرْكُوۤتْ تيَۤنَن يَدُتّيَظُ كُرَنغْغُ

سيَدِتّيَظُ كُنعْجِ سيَنِّرَتْ تُرُحَنْ
كَدُتّيَظُن وٕوُّرَيْ اَوّایْكْ كَرُنِرَتْ
تَدُبَدَيْ بِرِیاكْ كُودُوِرَ لَدُوٕۤ مَنَميَۤ
مِحَكُّولَيْ بُرِیُن وٕۤتَّيْیِلْ اُیِرْغَضْ
اَحَبَّدُ تُیَرُكْ كَحَنَمَرْنْ دَدُوٕۤ اِدُوَكْ
كانَتْ تَلَيْوَنْ تَنْمَيْ كَنُّدَلْ
وَانَتْ تَلَيْوَنْ مَلَيْمَحَضْ بَنغْغَنْ
يَنَّرُن بيَرُمَيْ اِمَيْیَوَرْ اِرَيْنعْجُن
بُنِّیَ بادَبْ بُورْبارْ مَلَرِنَيْ
تایْكَّنْ كَنْدْريَنَتشْ تشيَنْدْرُحَنْ تَلَّدُ

وَایْكِّدُن اُنْدِ وَظَكَّرِ یانيَۤ اَدااَنْدْرُ
كَتَّظَلْ وِرِتَّ كَنَرْكَدِرْ اُتشِّیِرْ
سُتَّدِ اِدُنْدُورُنعْ سُرُكُّوضُن سُرَتُّ
مُدُمَرَن نِرَنْدَ مُتْبَیِلْ وَضاحَتُّ
يَدِرِنَنغْ كَدَوِیَ وٕۤتَّيْیِلْ وِرُنبِ
يَظُبِّیَ وِرُحَتْ تِنَنغْغَضَيْ مَرُكُّرَتْ
تَنْنایْ كَدِتِّرِتْ تِدَوَدِكْ كَنَيْدُودُتُّ
يَیْدُ تُنِتِّدُن تُنِتَّ وِدَكِّنَيْ
وِرَحِنِرْ كَدَيْنْدَ وٕنغْغَنَلْ كایْتشِّ
نَرُوِیَ اِرَيْتشِّ نَلَّدُ سُوَيْحَنْدُ

اَنَّرْ كَمِرْديَنْدْرُ اَدُوٕۤرُ اَمَيْتُّتْ
تَنَّرُنعْ سُنَيْنِيرْ تَنْوَایْكْ كُدَتّالْ
مَنعْجَنَ ماحَ مُحَنْدُ مَلَريَنَكْ
كُنعْجِیِلْ تُوَرْكُّلَيْ سيَرُحِكْ كُنِسِلَيْ
كَدُنغْغَنَيْ اَدَنُودُن يَۤنْدِكْ كَنَلْوِظِكْ
كَدُنغْغُرَلْ نایْبِنْ تُودَرَ یاوَرُن
وٕرُكُّوۤ ضُتْرَ وٕنغْغَدُن بَحَلِلْ
تِرُكّا ضَتِّ يَیْدِ سِوَرْكُ
وَظِبَدَكْ كَدَوَ مَرَيْیُوۤنْ مُنَّْن
تُحِلِدَيْتشْ تشُتْرِیِلْ تُونِيرْ آتِّ

نَلَّنَ وِرَيْمَلَرْ نَرُنبُحَيْ وِضَكَّوِ
سُولِّنَ بَرِسِرْ سُرُنغْغَلَنْ بُووُن
بَتَّ مالَيْیُن تُوكَّمُن اَلَنغْغَرِتْ
تَرُتشَّنَيْ سيَیْدانغْ كَوَنَدِ اِرَيْنعْجِتْ
تِرُنْدَ مُتِّرَيْ سِرَبُّودُن كاتِّ
مَنْدِرَن يَنِّ وَلَمْاِدَن وَنْدُ
وِدَيْحُونْ تيَۤحِنَ بِنْدُوظِلْ
بُوسَنَيْ تَنَّْيْبْ بُكُّورُ كالِلْ
تُودُسيَرُبْ بَدِیالْ نِيكِّ وَایِلْ
اِدُبُنَلْ ميَۤنِیِلْ آتِّتْ تَنْدَلَيْتْ

تَنغْغِیَ تُوَرْبُّو يَۤتْرِ اِرَيْتشِّیِلْ
بيَرِدُن بُوۤنَحَن بَدَيْتُّبْ بِرانَيْكْ
كَنْدُحَنْ تُضَّنغْ كَسِنْدُ كادَلِلْ
كُونْدَدُوۤرْ كُوتُّمُنْ آدِكْ كُرَيْحَظَلْ
اَنْبُودُن اِرُحَ اِرَيْنعْجِ آرا
اَنْبُودُ كانَحَن اَدَيْیُن اَدَيْنْدَ
اَتْرَيْ اَیَلِنِرْ كَظِتّانغْ كِرَوِیُن
اُدِتَّ بُوۤظْدَتْ تُضْنِيرْ مُوظْغِ
آدَ رِكُّن اَنْدَنَنْ وَنْدُ
سِيرارْ سِوَرْكُتْ تانْمُنْ سيَیْوَدُوۤرْ

بُورْبُدَيْبْ بُوسَنَيْ كانانْ مُدِمِسَيْ
يَۤتْرِیَ تُوَرْغَنْ تُوظِیانْ مَرِتُّن
اِوّا رَرُتشَّنَيْ سيَیْبَوَرْ یاوَرْغُولْ يَنْدْرُ
كَرَنْدِرُنْدُ اَوَنْاَكْ كانَوَنْ وَرَوِنَيْبْ
بَرَنْدَ كاتِّدَيْبْ بارْتُّ نَدُكُّتْرُ
وَنْدَوَنْ سيَیْدُ بُوۤیِنَ وَنَّن
سِنْدَيْیِرْ بُورادُ سيَۤرْوِدَن بُكُّ
مَتْرَيْ ناضُمَوْ وَظِبَّتْ تِرَيْوَ
اُتْرَدُ كيَۤتَّرُضْ اُنْدَنَكْ كَظَحا
نادُورُن نانْتشيَیْ بُوسَنَيْ تَنَّْيْ

اِينغْغُورُ وٕۤدُوَنْ
نایُودُن بُحُنْدُ مِدِتْ تُظَكِّتْ
تُودُسيَرُبْ بَدِیالْ نِيكِّ وَایِلْ
اِدُبُنَلْ ميَۤنِیِلْ آتِّتْ تَنْدَلَيْ
تَنغْغِیَ سَرُحِلَيْ اُدِرْتُّوۤرْ اِرَيْتشِّیَيْ
نِنْدِرُكْ كُوۤیِلِلْ اِتُّبْ بُوۤمَدُ
يَنْدْرُن اُنْدَنَكْ كِنِديَۤ يَنَيْیُرُكْ
كانِلْ كُونْدْرِدُن یاوَ رالُن
وِلَكُّرُنغْ كُنَتَّنْ اَلَّنْ يَنْاُنْ
تِرُكُّرِبْ بيَنْدْرَوَنْ سيَنْدْرَ اَلِّدَيْكْ

كَنَوِلْ آدَرِكُّن اَنْدَنَنْ تَنَكُّتشْ
سِيرارْ تِرُكّا ضَتِّیُضْ اَبَّنْ
بِرَيْیَنِ اِلَنغْغُ بِنُّْبُنْ سَدَيْمُدِكْ
كَرَيْیَنِ مِدَتْرُكْ كَنَلْمَظُتْ تَدَكَّيْ
نيَتْرِ ناتَّتُّ نِرَيْنِيتْراحَ
اُوتْرَيْ مالْوِدَيْ اُمَيْیُورُ مَرُنغْغِلْ
تِرُوُرُكْ كاتِّ اَرُضِبْ
بُرِوُودُ بُوسَنَيْ سيَیُّن
كُنِسِلَيْ وٕۤدَنْ كُنَمَوَيْ آوَنَ
اُرِمَيْیِرْ سِرَنْدَنَنْ مادَوَنْ يَنْدْرُنَرْ

اَوَنُحَنْ دِیَنغْغِیَ اِدَمُّنِ وَنَمَدُوٕۤ اَوَنْ
سيَرُبَّدِ یاوَنَ وِرُبُّرُ تُوَليَۤ
يَظِلَوَنْ وَایَدُ تُویَبُورْ كُدَميَۤ
اَدَنِلْ تَنغْغُنِيرْ كَنغْغَيْیِنْ بُنَليَۤ
بُنَرْكِدُ مامَنِ اَوَنْ نِرَيْبْ بَلّيَۤ
اَدَرْكِدُ تُومَلَرْ اَوَنَدُ ناوٕۤ
اُبُّنَلْ وِدُنبُوظُ تُرِنعْجِیَ مِيسَيْبْ
بُنْمَیِرْ كُسَيْیِنُن نَمُّدِكْ كِنِديَۤ اَوَنْدَلَيْ
تَنغْغِیَ سَرُحِلَيْ تَرُبَّيْیِرْ بُودِنْدَ
اَنغْغُلِ كَرْبَحَتْ تَلَريَۤ اَوَنُحَنْ

تِتَّ اِرَيْتشِّ يَنَكُّنَنْ مادَوَرْ
اِتَّ نيَیْبالْ اَوِیيَۤ
اِدُوٕنَكْ كُنَكَّوَنْ
كَلَنْدَدُوۤرْ اَنْبُ كاتُّوَنْ ناضَيْ
نَلَنْدِحَظْ اَرُتشَّنَيْ سيَیْدانغْ كِرُوٕنْدْرُ
اِرَيْوَنْ يَظُنْ دَرُضِنَنْ
اَرُضَلُن مَرَيْیَوَنْ اَرِوُتْريَظُنْدُ
مَنَمِحَكْ كُوسِ وَيْحَرَيْكْ كُضِتُّتْ
تانْمُنْ سيَیْوَدُوۤرْ
بُورْبُدَيْبْ بُوسَنَيْ بُحَظْدَرَتشْ تشيَیْدُ

تُوۤنْدْرا وَنَّن اِرُنْدَنَ ناحَ اِرَوِیُن
وَانْدَنِ مُحَتِّلْ وَنْدَظَلْ سِنْدَكْ
كَدُنبَحَلْ وٕۤتَّيْیِرْ كادَلِتْ تَدِنْدَ
اُدَنبُودُ سِلَيْحَنَيْ اُدَيْتُّوۤلْ سيَرُبُّتْ
تُودَرْنْدَ نایُودُ تُوۤنْدْرِنَنْ تُوۤنْدْرَلُن
سيَلْوَنْ تِرُكّا ضَتِّیُضْ اَبَّنْ
تِرُميَۤنِیِنْ مُونْدْرُ كَنّایْ
آنغْغُورُ كَنِّلْ اُدِرَن
اُوظِیا تُوظُحَ اِرُنْدَنَ ناحَبْ
بارْتُّ نَدُكُّتْرُبْ بَدَيْتُّ مَنَنعْجُظَنْدْرُ

وَایْبُّنَلْ سِنْدَكْ كَنِّيرْ اَرُوَكْ
كَيْیِلْ اُونُودُ كَنَيْسِلَيْ سِنْدَ
نِلَنبَدَبْ بُرَنْدُ نيَدِدِنِلْ تيَۤرِتشْ
سِلَيْكُّودُن بَدَيْحَدِ تيَدُتِّدُ بَدُتَّوَرْ
اَدُتَّوِوْ وَنَتُّضَرْ يَنَتِّرِنْ دااَنغْغُ
اِنْمَيْ كَنْدُ نَنْمَيْیِلْ
تَكَّنَ مَرُنْدُحَضْ بِظِیَوُن بِظِدُورُن
نيَكِّظِ كُرُدِیَيْكْ كَنْدُنِلَيْ تَضَرْنْديَنْ
اَتَّنُكْ كَدُتَّديَنْ اَتَّنُكْ كَدُتَّديَنْ يَنْ
رَنْبُودُنغْ كَنَتْرِ

اِتَّنَيْ تَرِكِّلَنْ اِدُدَنَيْكْ كَنْدَيَنْ
كَنْدَنَيْ اِدَنْدُ كَدَوُضْدَنْ كَنُّرُ
بُنِّلْ اَبِّیُن كانْبَنْ يَنْدْرُورُ كَنِّدَيْكْ
كَنَيْیَدُ مَدُتُّكْ كَيْیِلْ وَانغْغِ
اَنَيْدَرَ اَبِّنَنْ اَبَّلُنغْ كُرُدِ
نِرْبَدُوتْ تُرُبّيَرَكْ كَنْدُنيَنعْ سُحَنْدُ
مَتْرَيْكْ كَنِّلُن وَدِكَّنَيْ مَدُتَّنَنْ مَدُتَّلُن
نِلُّحَنْ نَبَّ نِلُّحَنْ نَبَّيَنْ
اَنْبُدَيْتْ تُوۤنْدْرَلْ نِلُّحَنْ نَبَّيَنْ
رِنُّْرَيْ اَدَنُودُن يَظِرْتشِوَ لِنغْغَن

تَنِّْدَيْبْ بِرَنْدَ تَدَمَلَرْكْ كَيْیالْ
اَنَّْوَنْ تَنْغَيْ اَنبُودُن اَحَبَّدَبِّدِتْ
تَرُضِنَنْ اَرُضَلُن
وِنْمِسَيْ وَانَوَرْ
مَلَرْمَظَيْ بُوظِنْدَنَرْ وَضَيْیُولِ بَدَحَن
تُنْدُبِ كَرَنغْغِنَ تُولْسِيرْ مُنِوَرُن
يَۤتِّنَرْ اِنِّْسَيْ وَلّيَۤ
سِوَحَدِ بيَتْرَنَنْ تِرُكَّنْ نَبَّنيَۤ

تَنِ وٕنْبا

تَتَّيْیان تایْدَنْدَيْ ناحَنان تَنْبِرَبُّبْ
بُوتَّبِّ ناتُّدُبُّورْ وٕۤدُوَنان - تِتِّكُّن
تِنَّبَّ نانعْجِرُبيَۤرْ سيَیْدَوَتّارْ كاضَتِّكْ
كَنَّبَّ نایْنِنْدْرانْ كانْ
Open the Arabic Section in a New Tab
t̪ɪɾɨkkʌ˞ɳ ɳʌppʌn̺ sɛ̝ɪ̯ðʌʋʌt̪ t̪ɪɾʌt̪t̪ɨ
ʋɪɾɨppʉ̩˞ɽʌɪ̯t̪ t̪ʌmmə ʋɪɾɪxʌ˞ɽʌl ʷʊlʌxe· pɪɾʌn̪d̪ʌðɨ
t̪e:n̺ʌ˞ɻɪt̪ t̪u:n̺ɨ˞ɳ kɑ:n̺ʌʋʌr kʊlʌt̪t̪e· t̪ɪɾɪʋʌðɨ
po̞ɾɨβʉ̩lɪ· kʊmʊɾɨm po̞ɾɨppɪ˞ɽʌɪ̯k kɑ˞:ɽe· ʋʌ˞ɭʼʌrppʌðɨ
ʧɛ̝ŋgʌ˞ɳ n̺ɑ:ɪ̯o̞˞ɽɨ t̪i:ʋʌxʌm pʌlʌʋe· pʌɪ̯ɪlʋʌðɨ
ʋɛ̝n̪d̪ɪɾʌr sɪlʌjɪ̯o̞˞ɽɨ ʋe:lʋɑ˞:ɭ mʊðʌlɪɪ̯ʌ
ʌn̪d̪ʌmɪl pʌ˞ɽʌjccʌlʌm ˀʌʋʌjɪ̯e· ʷʊɾʌɪ̯ʋʌðɨ
kɨɾʌɪ̯ðʌsʌɪ̯ pʌɪ̯ɪn̺d̺ʳɨ kʊ˞ɽʌmbʌlə n̺ɪɾʌɪ̯t̪t̪ɨk
kʌɾʌɪ̯mʌlɪ· pʌ˞ɽʌjccʌlʌŋ kʌlʌn̪d̪ə pʊllo̞˞ɽɨ
pi:lɪ· me:ɪ̯n̪d̪ʌʋʌɪ̯ pɪɾɪn̪d̪ə ʋɛ̝˞ɭɭɪ˞ɽʌɪ̯

ʋɑ:lɪɪ̯ə pʊlɪt̪t̪o:l mʌɾʌɪ̯ppə ʋɛ̝˞ɭʋɑ:r
ʲɪɾʌʋʉ̩m pʌxʌlɨm ʲɪxʌ˞ɻɑ: mʊɪ̯ʌt̺t̺ʳɪɪ̯o̞˞ɽɨm
ˀʌ˞ɽʌɪ̯t̪t̪ə t̪e:n̺ɨm ʋʌln̺ɑ:ɪ̯ ʋɪ˞ʈʈɨm
sɪlʌɪ̯ʋɪ˞ɽɨ kʌ˞ɳʼʌjɪ̯ɪlɨm t̪ɪ˞ɳʧɨɾɪ· kʌjɪ̯ɪlɨm
pʌlʌçɪ˞ɭʼʌɪ̯ ɪ̯ʌʋʌjɪ̯o̞˞ɽɨm pʌðʌɪ̯ppʌp pʌ˞ɽɨt̪t̪ɨt̪
t̪o̞llɨɪ̯ɪr ko̞llɨn̺ t̪o̞˞ɻɪle· ʋʌ˞ɽɪʋe:
mʌɾʌppʉ̩lɪ· kʌ˞ɽɪt̪t̪ə ʋʌn̪d̪ɪɾʌ˞ɭ mʊn̺gʌɪ̯
t̪ɪɾʌrpʌ˞ɽʌɪ̯ kɪ˞ɻɪt̪t̪ə t̪ɪ˞ɳʋʌɾʌɪ̯ ˀʌxʌlʌm
ʲɛ̝ɪ̯ɪt̺t̺ʳɛ̝˞ɳgɨ kʌʋʌrn̪d̪ə ʲɪɾɨn̪d̪ʌ˞ɳ n̺ɛ̝t̺t̺ʳɪ
ˀʌɪ̯ɪrko˞:ʈ ʈe:n̺ʌm ʲɛ̝˞ɽɨt̪t̪ɛ̝˞ɻɨ kʊɾʌŋgɨ

sɛ̝˞ɽɪt̪t̪ɛ̝˞ɻɨ kʊɲʤɪ· sɛ̝n̺n̺ɪɾʌt̪ t̪ɨɾɨxʌ˞ɳ
kʌ˞ɽɨt̪t̪ɛ̝˞ɻɨm ʋɛ̝ʊ̯ʋʉ̩ɾʌɪ̯ ˀʌʊ̯ʋɑ:ɪ̯k kʌɾɨn̺ɪɾʌt̪
t̪ʌ˞ɽɨβʌ˞ɽʌɪ̯ pɪɾɪɪ̯ɑ:k ko̞˞ɽɨʋɪɾə lʌðɨʋe· mʌn̺ʌme:
mɪxʌkko̞lʌɪ̯ pʊɾɪɪ̯ɨm ʋe˞:ʈʈʌjɪ̯ɪl ʷʊɪ̯ɪrɣʌ˞ɭ
ˀʌxʌppʌ˞ɽɨ t̪ɨɪ̯ʌɾɨk kʌxʌn̺ʌmʌrn̺ t̪ʌðɨʋe· ʲɪðɨʋʌk
kɑ:n̺ʌt̪ t̪ʌlʌɪ̯ʋʌn̺ t̪ʌn̺mʌɪ̯ kʌ˞ɳɳɨðʌl
ʋɑ:n̺ʌt̪ t̪ʌlʌɪ̯ʋʌn̺ mʌlʌɪ̯mʌxʌ˞ɭ pʌŋgʌn̺
ʲɛ̝˞ɳɳʌɾɨm pɛ̝ɾɨmʌɪ̯ ʲɪmʌjɪ̯ʌʋʌr ʲɪɾʌɪ̯ɲʤɨm
pʊ˞ɳɳɪɪ̯ə pɑ:ðʌp po̞rpɑ:r mʌlʌɾɪ˞ɳʼʌɪ̯
t̪ɑ:jccʌ˞ɳ kʌn̺d̺ʳɛ̝n̺ʌʧ ʧɛ̝n̺d̺ʳɨxʌ˞ɳ ʈʌllʌðɨ

ʋɑ:jccɪ˞ɽɨm ʷʊ˞ɳɖɪ· ʋʌ˞ɻʌkkʌɾɪ· ɪ̯ɑ:n̺e· ˀʌðɑ:ˀʌn̺d̺ʳɨ
kʌ˞ʈʈʌ˞ɻʌl ʋɪɾɪt̪t̪ə kʌn̺ʌrkʌðɪr ʷʊʧʧɪɪ̯ɪr
sʊ˞ʈʈʌ˞ɽɪ· ʲɪ˞ɽɨn̪d̪o̞ɾɨɲ sʊɾʊkko̞˞ɭʼɨm sʊɾʌt̪t̪ɨ
mʊðʊmʌɾʌm n̺ɪɾʌn̪d̪ə mʊ˞ʈpʌɪ̯ɪl ʋʌ˞ɭʼɑ:xʌt̪t̪ɨ
ʲɛ̝ðɪɾɪn̺ʌŋ kʌ˞ɽʌʋɪɪ̯ə ʋe˞:ʈʈʌjɪ̯ɪl ʋɪɾɨmbɪ
ʲɛ̝˞ɻɨppɪɪ̯ə ʋɪɾɨxʌt̪ t̪ɪn̺ʌŋgʌ˞ɭʼʌɪ̯ mʌɾɨkkɨɾʌt̪
t̪ʌn̺n̺ɑ:ɪ̯ kʌ˞ɽɪt̪t̪ɪɾɪt̪ t̪ɪ˞ɽʌʋʌ˞ɽɪk kʌ˞ɳʼʌɪ̯ðo̞˞ɽɨt̪t̪ɨ
ʲɛ̝ɪ̯ðɨ t̪ɨ˞ɳʼɪt̪t̪ɪ˞ɽɨm t̪ɨ˞ɳʼɪt̪t̪ə ʋɪ˞ɽʌkkʲɪn̺ʌɪ̯
ʋɪɾʌçɪn̺ɪr kʌ˞ɽʌɪ̯n̪d̪ə ʋɛ̝ŋgʌn̺ʌl kɑ:ɪ̯ʧʧɪ
n̺ʌɾɨʋɪɪ̯ə ʲɪɾʌɪ̯ʧʧɪ· n̺ʌllʌðɨ sʊʋʌɪ̯xʌ˞ɳɖɨ

ˀʌ˞ɳɳʌr kʌmɪrðɛ̝n̺d̺ʳɨ ˀʌðɨʋe:ɾɨ ˀʌmʌɪ̯t̪t̪ɨt̪
t̪ʌ˞ɳɳʌɾɨɲ sʊn̺ʌɪ̯n̺i:r t̪ʌn̺ʋɑ:ɪ̯k kʊ˞ɽʌt̪t̪ɑ:l
mʌɲʤʌn̺ə mɑ:xə mʊxʌn̪d̪ɨ mʌlʌɾɛ̝n̺ʌk
kʊɲʤɪɪ̯ɪl t̪ɨʋʌrkkɨlʌɪ̯ sɛ̝ɾɨçɪk kʊn̺ɪsɪlʌɪ̯
kʌ˞ɽɨŋgʌ˞ɳʼʌɪ̯ ˀʌðʌn̺o̞˞ɽɨm ʲe:n̪d̪ɪk kʌn̺ʌlʋɪ˞ɻɪk
kʌ˞ɽɨŋgɨɾʌl n̺ɑ:ɪ̯βɪn̺ t̪o̞˞ɽʌɾə ɪ̯ɑ:ʋʌɾɨm
ʋɛ̝ɾɨkko· ɭɨt̺t̺ʳə ʋɛ̝ŋgʌ˞ɽɨm pʌxʌlɪl
t̪ɪɾɨkkɑ: ɭʌt̪t̪ɪ· ʲɛ̝ɪ̯ðɪ· sɪʋʌrkɨ
ʋʌ˞ɻɪβʌ˞ɽʌk kʌ˞ɽʌʋə mʌɾʌjɪ̯o:n̺ mʊn̺n̺ʌm
t̪ɨçɪlɪ˞ɽʌɪ̯ʧ ʧɨt̺t̺ʳɪɪ̯ɪl t̪u:n̺i:r ˀɑ˞:ʈʈɪ

n̺ʌllʌn̺ə ʋɪɾʌɪ̯mʌlʌr n̺ʌɾɨmbʉ̩xʌɪ̯ ʋɪ˞ɭʼʌkkʌʋɪ
so̞llɪn̺ə pʌɾɪsɪr sʊɾʊŋgʌlʌn̺ pu:ʋʉ̩m
pʌ˞ʈʈə mɑ:lʌjɪ̯ɨm t̪u:kkʌmʉ̩m ˀʌlʌŋgʌɾɪt̪
t̪ʌɾɨʧʧʌn̺ʌɪ̯ sɛ̝ɪ̯ðɑ:ŋ kʌʋʌn̺ʌ˞ɽɪ· ʲɪɾʌɪ̯ɲʤɪt̪
t̪ɪɾɨn̪d̪ə mʊt̪t̪ɪɾʌɪ̯ sɪɾʌppo̞˞ɽɨm kɑ˞:ʈʈɪ
mʌn̪d̪ɪɾʌm ʲɛ̝˞ɳɳɪ· ʋʌlʌmɪ˞ɽʌm ʋʌn̪d̪ɨ
ʋɪ˞ɽʌɪ̯xo̞˞ɳ ʈe:çɪn̺ə pɪn̪d̪o̞˞ɻɪl
pu:sʌn̺ʌɪ̯ t̪ʌn̺n̺ʌɪ̯p pʊkko̞ɾɨ kɑ:lɪl
t̪o̞˞ɽɨsɛ̝ɾɨp pʌ˞ɽɪɪ̯ɑ:l n̺i:kkʲɪ· ʋɑ:ɪ̯ɪl
ʲɪ˞ɽɨβʉ̩n̺ʌl me:n̺ɪɪ̯ɪl ˀɑ˞:ʈʈɪt̪ t̪ʌn̪d̪ʌlʌɪ̯t̪

t̪ʌŋʲgʲɪɪ̯ə t̪ɨʋʌrppu· ʲe:t̺t̺ʳɪ· ʲɪɾʌɪ̯ʧʧɪɪ̯ɪl
pɛ̝ɾɪðɨm po:n̺ʌxʌm pʌ˞ɽʌɪ̯t̪t̪ɨp pɪɾɑ:n̺ʌɪ̯k
kʌ˞ɳɖɨxʌ˞ɳ ʈɨ˞ɭɭʌŋ kʌsɪn̪d̪ɨ kɑ:ðʌlɪl
ko̞˞ɳɖʌðo:r ku:t̪t̪ɨmʉ̩n̺ ˀɑ˞:ɽɪk kʊɾʌɪ̯xʌ˞ɻʌl
ˀʌn̺bo̞˞ɽɨm ʲɪɾɨxə ʲɪɾʌɪ̯ɲʤɪ· ˀɑ:ɾɑ:
ˀʌn̺bo̞˞ɽɨ kɑ:n̺ʌxʌm ˀʌ˞ɽʌjɪ̯ɨm ˀʌ˞ɽʌɪ̯n̪d̪ʌ
ˀʌt̺t̺ʳʌɪ̯ ˀʌɪ̯ʌlɪn̺ɪr kʌ˞ɻɪt̪t̪ɑ:ŋ kɪɾʌʋɪɪ̯ɨm
ʷʊðɪt̪t̪ə po˞:ɻðʌt̪ t̪ɨ˞ɭn̺i:r mu˞:ɻgʲɪ
ˀɑ:ðə rɪkkɨm ˀʌn̪d̪ʌ˞ɳʼʌn̺ ʋʌn̪d̪ɨ
si:ɾɑ:r sɪʋʌrkɨt̪ t̪ɑ:n̺mʉ̩n̺ sɛ̝ɪ̯ʋʌðo:r

po̞rpʉ̩˞ɽʌɪ̯p pu:sʌn̺ʌɪ̯ kɑ˞:ɳʼɑ:n̺ mʊ˞ɽɪmɪsʌɪ̯
ʲe:t̺t̺ʳɪɪ̯ə t̪ɨʋʌrɣʌ˞ɳ ʈo̞˞ɻɪɪ̯ɑ:n̺ mʌɾɪt̪t̪ɨm
ʲɪʊ̯ʋɑ: rʌɾɨʧʧʌn̺ʌɪ̯ sɛ̝ɪ̯βʌʋʌr ɪ̯ɑ:ʋʌrɣo̞l ʲɛ̝n̺d̺ʳɨ
kʌɾʌn̪d̪ɪɾɨn̪d̪ɨ ˀʌʋʌn̺ʌk kɑ:n̺ʌʋʌn̺ ʋʌɾʌʋɪn̺ʌɪ̯β
pʌɾʌn̪d̪ə kɑ˞:ʈʈɪ˞ɽʌɪ̯p pɑ:rt̪t̪ɨ n̺ʌ˞ɽɨkkɨt̺t̺ʳɨ
ʋʌn̪d̪ʌʋʌn̺ sɛ̝ɪ̯ðɨ po:ɪ̯ɪn̺ə ʋʌ˞ɳɳʌm
sɪn̪d̪ʌjɪ̯ɪr po̞ɾɑ:ðɨ se:rʋɪ˞ɽʌm pʊkkʊ
mʌt̺t̺ʳʌɪ̯ n̺ɑ˞:ɭʼɨmʌʋ ʋʌ˞ɻɪppʌ˞ʈ ʈɪɾʌɪ̯ʋʌ
ʷʊt̺t̺ʳʌðɨ ke˞:ʈʈʌɾɨ˞ɭ ʷʊn̪d̪ʌn̺ʌk kʌ˞ɻʌxɑ:
n̺ɑ˞:ɽo̞ɾɨm n̺ɑ:n̺ʧɛ̝ɪ̯ pu:sʌn̺ʌɪ̯ t̪ʌn̺n̺ʌɪ̯

ʲi:ŋgo̞ɾɨ ʋe˞:ɽɨʋʌn̺
n̺ɑ:ɪ̯o̞˞ɽɨm pʊxun̪d̪ɨ mɪðɪt̪ t̪ɨ˞ɻʌkkʲɪt̪
t̪o̞˞ɽɨsɛ̝ɾɨp pʌ˞ɽɪɪ̯ɑ:l n̺i:kkʲɪ· ʋɑ:ɪ̯ɪl
ʲɪ˞ɽɨβʉ̩n̺ʌl me:n̺ɪɪ̯ɪl ˀɑ˞:ʈʈɪt̪ t̪ʌn̪d̪ʌlʌɪ̯
t̪ʌŋʲgʲɪɪ̯ə sʌɾɨçɪlʌɪ̯ ʷʊðɪrt̪t̪o:r ʲɪɾʌɪ̯ʧʧɪɪ̯ʌɪ̯
n̺ɪn̪d̪ɪɾɨk ko:ɪ̯ɪlɪl ʲɪ˞ʈʈɨp po:mʌðɨ
ʲɛ̝n̺d̺ʳɨm ʷʊn̪d̪ʌn̺ʌk kɪn̺ɪðe· ʲɛ̝n̺ʌjɪ̯ɨɾɨk
kɑ˞:ɳʼɪl ko̞n̺d̺ʳɪ˞ɽɨm ɪ̯ɑ:ʋə rɑ:lɨm
ʋɪlʌkkɨɾɨŋ kʊ˞ɳʼʌt̪t̪ʌn̺ ˀʌllʌn̺ ʲɛ̝n̺ɨn̺
t̪ɪɾɨkkɨɾɪp pɛ̝n̺d̺ʳʌʋʌn̺ sɛ̝n̺d̺ʳə ˀʌllɪ˞ɽʌɪ̯k

kʌn̺ʌʋɪl ˀɑ:ðʌɾɪkkɨm ˀʌn̪d̪ʌ˞ɳʼʌn̺ t̪ʌn̺ʌkkɨʧ
si:ɾɑ:r t̪ɪɾɨkkɑ: ɭʌt̪t̪ɪɪ̯ɨ˞ɭ ˀʌppʌn̺
pɪɾʌjɪ̯ʌ˞ɳʼɪ· ʲɪlʌŋgɨ pɪn̺n̺ɨβʉ̩n̺ sʌ˞ɽʌɪ̯mʉ̩˞ɽɪk
kʌɾʌjɪ̯ʌ˞ɳʼɪ· mɪ˞ɽʌt̺t̺ʳɨk kʌn̺ʌlmʌ˞ɻɨt̪ t̪ʌ˞ɽʌkkʌɪ̯
n̺ɛ̝t̺t̺ʳɪ· n̺ɑ˞:ʈʈʌt̪t̪ɨ n̺ɪɾʌɪ̯n̺i:r rɑ:xʌ
ʷo̞t̺t̺ʳʌɪ̯ mɑ:lʋɪ˞ɽʌɪ̯ ʷʊmʌjɪ̯o̞ɾɨ mʌɾɨŋʲgʲɪl
t̪ɪɾɨʋʉ̩ɾɨk kɑ˞:ʈʈɪ· ˀʌɾɨ˞ɭʼɪp
pʊɾɪʋo̞˞ɽɨ pu:sʌn̺ʌɪ̯ sɛ̝jɪ̯ɨm
kʊn̺ɪsɪlʌɪ̯ ʋe˞:ɽʌn̺ kʊ˞ɳʼʌmʌʋʌɪ̯ ˀɑ:ʋʌn̺ʌ
ʷʊɾɪmʌjɪ̯ɪr sɪɾʌn̪d̪ʌn̺ʌn̺ mɑ:ðʌʋʌn̺ ʲɛ̝n̺d̺ʳɨ˞ɳʼʌr

ˀʌʋʌn̺ɨxʌn̺ t̪ɪɪ̯ʌŋʲgʲɪɪ̯ə ʲɪ˞ɽʌmmʉ̩n̺ɪ· ʋʌn̺ʌmʌðɨʋe· ˀʌʋʌn̺
sɛ̝ɾɨppʌ˞ɽɪ· ɪ̯ɑ:ʋʌn̺ə ʋɪɾɨppʉ̩ɾɨ t̪ɨʋʌle:
ʲɛ̝˞ɻɪlʌʋʌn̺ ʋɑ:ɪ̯ʌðɨ t̪u:ɪ̯ʌβo̞r kʊ˞ɽʌme:
ˀʌðʌn̺ɪl t̪ʌŋgɨn̺i:r kʌŋgʌjɪ̯ɪn̺ pʊn̺ʌle:
pʊn̺ʌrkɪ˞ɽɨ mɑ:mʌ˞ɳʼɪ· ˀʌʋʌn̺ n̺ɪɾʌɪ̯p pʌlle:
ˀʌðʌrkɪ˞ɽɨ t̪u:mʌlʌr ˀʌʋʌn̺ʌðɨ n̺ɑ:ʋe:
ʷʊppʊn̺ʌl ʋɪ˞ɽɨmbo̞˞ɻɨ t̪ɨɾɪɲʤɪɪ̯ə mi:sʌɪ̯β
pʊn̺mʌɪ̯ɪr kʊsʌjɪ̯ɪn̺ɨm n̺ʌmmʉ̩˞ɽɪk kɪn̺ɪðe· ˀʌʋʌn̪d̪ʌlʌɪ̯
t̪ʌŋʲgʲɪɪ̯ə sʌɾɨçɪlʌɪ̯ t̪ʌɾɨppʌjɪ̯ɪr po̞ðɪn̪d̪ʌ
ˀʌŋgɨlɪ· kʌrpʌxʌt̪ t̪ʌlʌɾe· ˀʌʋʌn̺ɨxʌn̺

t̪ɪ˞ʈʈə ʲɪɾʌɪ̯ʧʧɪ· ʲɛ̝n̺ʌkkɨn̺ʌn̺ mɑ:ðʌʋʌr
ʲɪ˞ʈʈə n̺ɛ̝ɪ̯βɑ:l ˀʌʋɪɪ̯e:
ʲɪðɨʋɛ̝n̺ʌk kʊn̺ʌkkʌʋʌn̺
kʌlʌn̪d̪ʌðo:r ˀʌn̺bʉ̩ kɑ˞:ʈʈɨʋʌn̺ n̺ɑ˞:ɭʼʌɪ̯
n̺ʌlʌn̪d̪ɪxʌ˞ɻ ˀʌɾɨʧʧʌn̺ʌɪ̯ sɛ̝ɪ̯ðɑ:ŋ kɪɾɨʋɛ̝n̺d̺ʳɨ
ʲɪɾʌɪ̯ʋʌn̺ ʲɛ̝˞ɻɨn̺ t̪ʌɾɨ˞ɭʼɪn̺ʌn̺
ˀʌɾɨ˞ɭʼʌlɨm mʌɾʌjɪ̯ʌʋʌn̺ ˀʌɾɪʋʉ̩r rɛ̝˞ɻɨn̪d̪ɨ
mʌn̺ʌmɪxʌk ku:sɪ· ʋʌɪ̯xʌɾʌɪ̯k kʊ˞ɭʼɪt̪t̪ɨt̪
t̪ɑ:n̺mʉ̩n̺ sɛ̝ɪ̯ʋʌðo:r
po̞rpʉ̩˞ɽʌɪ̯p pu:sʌn̺ʌɪ̯ pʊxʌ˞ɻðʌɾʌʧ ʧɛ̝ɪ̯ðɨ

t̪o:n̺d̺ʳɑ: ʋʌ˞ɳɳʌm ʲɪɾɨn̪d̪ʌn̺ə n̺ɑ:xə ʲɪɾʌʋɪɪ̯ɨm
ʋɑ:n̪d̪ʌn̺ɪ· mʊxʌ˞ʈʈɪl ʋʌn̪d̪ʌ˞ɻʌl sɪn̪d̪ʌk
kʌ˞ɽɨmbʌxʌl ʋe˞:ʈʈʌjɪ̯ɪr kɑ:ðʌlɪt̪ t̪ʌ˞ɽɪn̪d̪ʌ
ʷʊ˞ɽʌmbo̞˞ɽɨ sɪlʌɪ̯xʌ˞ɳʼʌɪ̯ ʷʊ˞ɽʌɪ̯t̪t̪o:l sɛ̝ɾɨppʉ̩t̪
t̪o̞˞ɽʌrn̪d̪ə n̺ɑ:ɪ̯o̞˞ɽɨ t̪o:n̺d̺ʳɪn̺ʌn̺ t̪o:n̺d̺ʳʌlɨm
sɛ̝lʋʌn̺ t̪ɪɾɨkkɑ: ɭʌt̪t̪ɪɪ̯ɨ˞ɭ ˀʌppʌn̺
t̪ɪɾɨme:n̺ɪɪ̯ɪn̺ mu:n̺d̺ʳɨ kʌ˞ɳɳɑ:ɪ̯
ˀɑ:ŋgo̞ɾɨ kʌ˞ɳɳɪl ʷʊðɪɾʌm
ʷo̞˞ɻɪɪ̯ɑ: t̪o̞˞ɻɨxə ʲɪɾɨn̪d̪ʌn̺ə n̺ɑ:xʌp
pɑ:rt̪t̪ɨ n̺ʌ˞ɽɨkkɨt̺t̺ʳɨp pʌðʌɪ̯t̪t̪ɨ mʌn̺ʌɲʤɨ˞ɻʌn̺d̺ʳɨ

ʋɑ:ɪ̯ppʉ̩n̺ʌl sɪn̪d̪ʌk kʌ˞ɳɳi:r ˀʌɾɨʋʌk
kʌjɪ̯ɪl ʷu:n̺o̞˞ɽɨ kʌ˞ɳʼʌɪ̯ʧɪlʌɪ̯ sɪn̪d̪ʌ
n̺ɪlʌmbʌ˞ɽʌp pʊɾʌ˞ɳɖɨ n̺ɛ̝˞ɽɪðɪn̺ɪl t̪e:ɾɪʧ
sɪlʌjcco̞˞ɽɨm pʌ˞ɽʌɪ̯xʌ˞ɽɪ· t̪ɛ̝˞ɽɨt̪t̪ɪðɨ pʌ˞ɽɨt̪t̪ʌʋʌr
ˀʌ˞ɽɨt̪t̪ʌʋɪʋ ʋʌn̺ʌt̪t̪ɨ˞ɭʼʌr ʲɛ̝n̺ʌt̪t̪ɪɾɪn̺ t̪ɑ:ˀʌŋgɨ
ʲɪn̺mʌɪ̯ kʌ˞ɳɖɨ n̺ʌn̺mʌjɪ̯ɪl
t̪ʌkkʌn̺ə mʌɾɨn̪d̪ɨxʌ˞ɭ pɪ˞ɻɪɪ̯ʌʋʉ̩m pɪ˞ɻɪðo̞ɾɨm
n̺ɛ̝kkʲɪ˞ɻɪ· kʊɾʊðɪɪ̯ʌɪ̯k kʌ˞ɳɖɨn̺ɪlʌɪ̯ t̪ʌ˞ɭʼʌrn̪d̪ɛ̝n̺
ˀʌt̪t̪ʌn̺ɨk kʌ˞ɽɨt̪t̪ʌðɛ̝n̺ ˀʌt̪t̪ʌn̺ɨk kʌ˞ɽɨt̪t̪ʌðɛ̝n̺ ʲɛ̝n̺
rʌn̺bo̞˞ɽɨŋ kʌn̺ʌt̺t̺ʳɪ

ʲɪt̪t̪ʌn̺ʌɪ̯ t̪ʌɾɪkkʲɪlʌn̺ ʲɪðɨðʌn̺ʌɪ̯k kʌ˞ɳɖʌʲɛ̝n̺
kʌ˞ɳt̪ʌn̺ʌɪ̯ ʲɪ˞ɽʌn̪d̪ɨ kʌ˞ɽʌʋʉ̩˞ɭðʌn̺ kʌ˞ɳɳɨɾɨ
pʊ˞ɳɳɪl ˀʌppɪɪ̯ɨm kɑ˞:ɳbʌn̺ ʲɛ̝n̺d̺ʳo̞ɾɨ kʌ˞ɳɳɪ˞ɽʌɪ̯k
kʌ˞ɳʼʌjɪ̯ʌðɨ mʌ˞ɽɨt̪t̪ɨk kʌjɪ̯ɪl ʋɑ:ŋʲgʲɪ
ˀʌ˞ɳʼʌɪ̯ðʌɾə ˀʌppɪn̺ʌn̺ ˀʌppʌlɨŋ kʊɾʊðɪ
n̺ɪrpʌðo̞t̪ t̪ɨɾɨppɛ̝ɾʌk kʌ˞ɳɖɨn̺ɛ̝ɲ sʊxʌn̪d̪ɨ
mʌt̺t̺ʳʌɪ̯k kʌ˞ɳɳɪlɨm ʋʌ˞ɽɪkkʌ˞ɳʼʌɪ̯ mʌ˞ɽɨt̪t̪ʌn̺ʌn̺ mʌ˞ɽɨt̪t̪ʌlɨm
n̺ɪllɨxʌ˞ɳ ɳʌppə n̺ɪllɨxʌ˞ɳ ɳʌppʌʲɛ̝n̺
ˀʌn̺bʉ̩˞ɽʌɪ̯t̪ t̪o:n̺d̺ʳʌl n̺ɪllɨxʌ˞ɳ ɳʌppʌʲɛ̝n̺
rɪn̺n̺ɨɾʌɪ̯ ˀʌðʌn̺o̞˞ɽɨm ʲɛ̝˞ɻɪrʧɪʋə lɪŋgʌm

t̪ʌn̺n̺ɪ˞ɽʌɪ̯p pɪɾʌn̪d̪ə t̪ʌ˞ɽʌmʌlʌrk kʌjɪ̯ɑ:l
ˀʌn̺n̺ʌʋʌn̺ t̪ʌn̺gʌɪ̯ ˀʌmbo̞˞ɽɨm ˀʌxʌppʌ˞ɽʌppɪ˞ɽɪt̪
t̪ʌɾɨ˞ɭʼɪn̺ʌn̺ ˀʌɾɨ˞ɭʼʌlɨm
ʋɪ˞ɳmɪsʌɪ̯ ʋɑ:n̺ʌʋʌr
mʌlʌrmʌ˞ɻʌɪ̯ po̞˞ɻɪn̪d̪ʌn̺ʌr ʋʌ˞ɭʼʌjɪ̯o̞lɪ· pʌ˞ɽʌxʌm
t̪ɨn̪d̪ɨβɪ· kʌɾʌŋʲgʲɪn̺ə t̪o̞lsi:r mʊn̺ɪʋʌɾɨm
ʲe:t̪t̪ɪn̺ʌr ʲɪn̺n̺ɪsʌɪ̯ ʋʌlle:
sɪʋʌxʌðɪ· pɛ̝t̺t̺ʳʌn̺ʌn̺ t̪ɪɾɨkkʌ˞ɳ ɳʌppʌn̺e:

t̪ʌn̺ɪ· ʋɛ̝˞ɳbɑ:
t̪ʌt̪t̪ʌjɪ̯ɑ:m t̪ɑ:ɪ̯ðʌn̪d̪ʌɪ̯ n̺ɑ:xʌn̺ɑ:m t̪ʌn̺bɪɾʌppʉ̩p
po̞t̪t̪ʌppɪ· n̺ɑ˞:ʈʈɨ˞ɽɨppu:r ʋe˞:ɽɨʋʌn̺ɑ:m - t̪ɪt̪t̪ɪkkɨm
t̪ɪ˞ɳɳʌppə n̺ɑ:ɲʤɪɾɨβe:r sɛ̝ɪ̯ðʌʋʌt̪t̪ɑ:r kɑ˞:ɭʼʌt̪t̪ɪk
kʌ˞ɳɳʌppə n̺ɑ:ɪ̯n̺ɪn̺d̺ʳɑ:n̺ kɑ˞:ɳ


Open the IPA Section in a New Tab
tirukkaṇ ṇappaṉ ceytavat tiṟattu
viruppuṭait tamma virikaṭal ulakē piṟantatu
tēṉaḻit tūṉuṇ kāṉavar kulattē tirivatu
porupuli kumuṟum poruppiṭaik kāṭē vaḷarppatu
ceṅkaṇ nāyoṭu tīvakam palavē payilvatu
ventiṟaṟ cilaiyoṭu vēlvāḷ mutaliya
antamil paṭaikkalam avaiyē uṟaivatu
kuṟaitacai payiṉṟu kuṭampala niraittuk
kaṟaimali paṭaikkalaṅ kalanta pulloṭu
pīli mēyntavai pirinta veḷḷiṭai

vāliya pulittōl maṟaippa veḷvār
iravum pakalum ikaḻā muyaṟṟiyoṭum
aṭaitta tēṉum valnāy viṭṭum
cilaiviṭu kaṇaiyilum tiṇcuri kaiyilum
palakiḷai yavaiyoṭum pataippap paṭuttut
tolluyir kollun toḻilē vaṭivē
maṟappuli kaṭitta vaṉtiraḷ muṉkai
tiṟaṟpaṭai kiḻitta tiṇvarai akalam
eyiṟṟeṇku kavarnta iruntaṇ neṟṟi
ayiṟkōṭ ṭēṉam eṭutteḻu kuṟaṅku

ceṭitteḻu kuñci cenniṟat tuṟukaṇ
kaṭutteḻum vevvurai avvāyk karuniṟat
taṭupaṭai piriyāk koṭuviṟa latuvē maṉamē
mikakkolai puriyum vēṭṭaiyil uyirkaḷ
akappaṭu tuyaruk kakaṉamarn tatuvē ituvak
kāṉat talaivaṉ taṉmai kaṇṇutal
vāṉat talaivaṉ malaimakaḷ paṅkaṉ
eṇṇarum perumai imaiyavar iṟaiñcum
puṇṇiya pātap poṟpār malariṇai
tāykkaṇ kaṉṟeṉac ceṉṟukaṇ ṭallatu

vāykkiṭum uṇṭi vaḻakkaṟi yāṉē atāaṉṟu
kaṭṭaḻal viritta kaṉaṟkatir ucciyiṟ
cuṭṭaṭi iṭuntoṟuñ cuṟukkoḷum curattu
mutumaram niranta muṭpayil vaḷākattu
etiriṉaṅ kaṭaviya vēṭṭaiyil virumpi
eḻuppiya virukat tiṉaṅkaḷai maṟukkuṟat
taṉnāy kaṭittirit tiṭavaṭik kaṇaitoṭuttu
eytu tuṇittiṭum tuṇitta viṭakkiṉai
viṟakiṉiṟ kaṭainta veṅkaṉal kāycci
naṟuviya iṟaicci nallatu cuvaikaṇṭu

aṇṇaṟ kamirteṉṟu atuvēṟu amaittut
taṇṇaṟuñ cuṉainīr taṉvāyk kuṭattāl
mañcaṉa māka mukantu malareṉak
kuñciyil tuvarkkulai cerukik kuṉicilai
kaṭuṅkaṇai ataṉoṭum ēntik kaṉalviḻik
kaṭuṅkural nāypiṉ toṭara yāvarum
verukkō ḷuṟṟa veṅkaṭum pakalil
tirukkā ḷatti eyti civaṟku
vaḻipaṭak kaṭava maṟaiyōṉ muṉṉam
tukiliṭaic cuṟṟiyil tūnīr āṭṭi

nallaṉa viraimalar naṟumpukai viḷakkavi
colliṉa pariciṟ curuṅkalaṉ pūvum
paṭṭa mālaiyum tūkkamum alaṅkarit
taruccaṉai ceytāṅ kavaṉaṭi iṟaiñcit
tirunta muttirai ciṟappoṭum kāṭṭi
mantiram eṇṇi valamiṭam vantu
viṭaikoṇ ṭēkiṉa piṉtoḻil
pūcaṉai taṉṉaip pukkoru kālil
toṭucerup paṭiyāl nīkki vāyil
iṭupuṉal mēṉiyil āṭṭit taṉtalait

taṅkiya tuvarppū ēṟṟi iṟaicciyil
peritum pōṉakam paṭaittup pirāṉaik
kaṇṭukaṇ ṭuḷḷaṅ kacintu kātalil
koṇṭatōr kūttumuṉ āṭik kuraikaḻal
aṉpoṭum iṟuka iṟaiñci ārā
aṉpoṭu kāṉakam aṭaiyum aṭainta
aṟṟai ayaliṉiṟ kaḻittāṅ kiraviyum
utitta pōḻtat tuḷnīr mūḻki
āta rikkum antaṇaṉ vantu
cīrār civaṟkut tāṉmuṉ ceyvatōr

poṟpuṭaip pūcaṉai kāṇāṉ muṭimicai
ēṟṟiya tuvarkaṇ ṭoḻiyāṉ maṟittum
ivvā ṟaruccaṉai ceypavar yāvarkol eṉṟu
karantiruntu avaṉak kāṉavaṉ varaviṉaip
paranta kāṭṭiṭaip pārttu naṭukkuṟṟu
vantavaṉ ceytu pōyiṉa vaṇṇam
cintaiyiṟ poṟātu cērviṭam pukku
maṟṟai nāḷumav vaḻippaṭ ṭiṟaiva
uṟṟatu kēṭṭaruḷ uṉtaṉak kaḻakā
nāṭoṟum nāṉcey pūcaṉai taṉṉai

īṅkoru vēṭuvaṉ
nāyoṭum pukuntu mitit tuḻakkit
toṭucerup paṭiyāl nīkki vāyil
iṭupuṉal mēṉiyil āṭṭit taṉtalai
taṅkiya carukilai utirttōr iṟaicciyai
niṉtiruk kōyilil iṭṭup pōmatu
eṉṟum uṉtaṉak kiṉitē eṉaiyuruk
kāṇil koṉṟiṭum yāva rālum
vilakkuṟuṅ kuṇattaṉ allaṉ eṉuṉ
tirukkuṟip peṉṟavaṉ ceṉṟa alliṭaik

kaṉavil ātarikkum antaṇaṉ taṉakkuc
cīrār tirukkā ḷattiyuḷ appaṉ
piṟaiyaṇi ilaṅku piṉṉupuṉ caṭaimuṭik
kaṟaiyaṇi miṭaṟṟuk kaṉalmaḻut taṭakkai
neṟṟi nāṭṭattu niṟainīṟ ṟāka
oṟṟai mālviṭai umaiyoru maruṅkil
tiruvuruk kāṭṭi aruḷip
purivoṭu pūcaṉai ceyyum
kuṉicilai vēṭaṉ kuṇamavai āvaṉa
urimaiyiṟ ciṟantanaṉ mātavaṉ eṉṟuṇar

avaṉukan tiyaṅkiya iṭammuṉi vaṉamatuvē avaṉ
ceruppaṭi yāvaṉa viruppuṟu tuvalē
eḻilavaṉ vāyatu tūyapoṟ kuṭamē
ataṉil taṅkunīr kaṅkaiyiṉ puṉalē
puṉaṟkiṭu māmaṇi avaṉ niṟaip pallē
ataṟkiṭu tūmalar avaṉatu nāvē
uppuṉal viṭumpoḻu turiñciya mīcaip
puṉmayir kucaiyiṉum nammuṭik kiṉitē avaṉtalai
taṅkiya carukilai taruppaiyiṟ potinta
aṅkuli kaṟpakat talarē avaṉukan

tiṭṭa iṟaicci eṉakkunaṉ mātavar
iṭṭa neypāl aviyē
ituveṉak kuṉakkavaṉ
kalantatōr aṉpu kāṭṭuvaṉ nāḷai
nalantikaḻ aruccaṉai ceytāṅ kiruveṉṟu
iṟaivaṉ eḻun taruḷiṉaṉ
aruḷalum maṟaiyavaṉ aṟivuṟ ṟeḻuntu
maṉamikak kūci vaikaṟaik kuḷittut
tāṉmuṉ ceyvatōr
poṟpuṭaip pūcaṉai pukaḻtarac ceytu

tōṉṟā vaṇṇam iruntaṉa ṉāka iraviyum
vāṉtaṉi mukaṭṭil vantaḻal cintak
kaṭumpakal vēṭṭaiyiṟ kātalit taṭinta
uṭampoṭu cilaikaṇai uṭaittōl cerupput
toṭarnta nāyoṭu tōṉṟiṉaṉ tōṉṟalum
celvaṉ tirukkā ḷattiyuḷ appaṉ
tirumēṉiyiṉ mūṉṟu kaṇṇāy
āṅkoru kaṇṇil utiram
oḻiyā toḻuka iruntaṉa ṉākap
pārttu naṭukkuṟṟup pataittu maṉañcuḻaṉṟu

vāyppuṉal cintak kaṇṇīr aruvak
kaiyil ūṉoṭu kaṇaicilai cinta
nilampaṭap puraṇṭu neṭitiṉil tēṟic
cilaikkoṭum paṭaikaṭi teṭuttitu paṭuttavar
aṭuttaviv vaṉattuḷar eṉattirin tāaṅku
iṉmai kaṇṭu naṉmaiyil
takkaṉa maruntukaḷ piḻiyavum piḻitoṟum
nekkiḻi kurutiyaik kaṇṭunilai taḷarnteṉ
attaṉuk kaṭuttateṉ attaṉuk kaṭuttateṉ eṉ
ṟaṉpoṭuṅ kaṉaṟṟi

ittaṉai tarikkilaṉ itutaṉaik kaṇṭaeṉ
kaṇtaṉai iṭantu kaṭavuḷtaṉ kaṇṇuṟu
puṇṇil appiyum kāṇpaṉ eṉṟoru kaṇṇiṭaik
kaṇaiyatu maṭuttuk kaiyil vāṅki
aṇaitara appiṉaṉ appaluṅ kuruti
niṟpatot turuppeṟak kaṇṭuneñ cukantu
maṟṟaik kaṇṇilum vaṭikkaṇai maṭuttaṉaṉ maṭuttalum
nillukaṇ ṇappa nillukaṇ ṇappaeṉ
aṉpuṭait tōṉṟal nillukaṇ ṇappaeṉ
ṟiṉṉurai ataṉoṭum eḻiṟciva liṅkam

taṉṉiṭaip piṟanta taṭamalark kaiyāl
aṉṉavaṉ taṉkai ampoṭum akappaṭappiṭit
taruḷiṉaṉ aruḷalum
viṇmicai vāṉavar
malarmaḻai poḻintaṉar vaḷaiyoli paṭakam
tuntupi kaṟaṅkiṉa tolcīr muṉivarum
ēttiṉar iṉṉicai vallē
civakati peṟṟaṉaṉ tirukkaṇ ṇappaṉē

taṉi veṇpā

tattaiyām tāytantai nākaṉām taṉpiṟappup
pottappi nāṭṭuṭuppūr vēṭuvaṉām - tittikkum
tiṇṇappa ṉāñciṟupēr ceytavattāṟ kāḷattik
kaṇṇappa ṉāyniṉṟāṉ kāṇ


Open the Diacritic Section in a New Tab
тырюккан нaппaн сэйтaвaт тырaттю
вырюппютaыт тaммa вырыкатaл юлaкэa пырaнтaтю
тэaналзыт тунюн кaнaвaр кюлaттэa тырывaтю
порюпюлы кюмюрюм порюппытaык кaтэa вaлaрппaтю
сэнгкан наайотю тивaкам пaлaвэa пaйылвaтю
вэнтырaт сылaыйотю вэaлваал мютaлыя
антaмыл пaтaыккалaм авaыеa юрaывaтю
кюрaытaсaы пaйынрю кютaмпaлa нырaыттюк
карaымaлы пaтaыккалaнг калaнтa пюллотю
пилы мэaйнтaвaы пырынтa вэллытaы

ваалыя пюлыттоол мaрaыппa вэлваар
ырaвюм пaкалюм ыкалзаа мюятрыйотюм
атaыттa тэaнюм вaлнаай выттюм
сылaывытю канaыйылюм тынсюры кaыйылюм
пaлaкылaы явaыйотюм пaтaыппaп пaтюттют
толлюйыр коллюн толзылэa вaтывэa
мaрaппюлы катыттa вaнтырaл мюнкaы
тырaтпaтaы кылзыттa тынвaрaы акалaм
эйытрэнкю кавaрнтa ырюнтaн нэтры
айыткоот тэaнaм этюттэлзю кюрaнгкю

сэтыттэлзю кюгнсы сэннырaт тюрюкан
катюттэлзюм вэввюрaы авваайк карюнырaт
тaтюпaтaы пырыяaк котювырa лaтювэa мaнaмэa
мыкакколaы пюрыём вэaттaыйыл юйыркал
акаппaтю тюярюк каканaмaрн тaтювэa ытювaк
кaнaт тaлaывaн тaнмaы каннютaл
ваанaт тaлaывaн мaлaымaкал пaнгкан
эннaрюм пэрюмaы ымaыявaр ырaыгнсюм
пюнныя паатaп потпаар мaлaрынaы
таайккан канрэнaч сэнрюкан тaллaтю

ваайккытюм юнты вaлзaккары яaнэa атааанрю
каттaлзaл вырыттa канaткатыр ючсыйыт
сюттaты ытюнторюгн сюрюкколюм сюрaттю
мютюмaрaм нырaнтa мютпaйыл вaлаакаттю
этырынaнг катaвыя вэaттaыйыл вырюмпы
элзюппыя вырюкат тынaнгкалaы мaрюккюрaт
тaннаай катыттырыт тытaвaтык канaытотюттю
эйтю тюныттытюм тюныттa вытaккынaы
вырaкыныт катaынтa вэнгканaл кaйчсы
нaрювыя ырaычсы нaллaтю сювaыкантю

аннaт камыртэнрю атювэaрю амaыттют
тaннaрюгн сюнaынир тaнваайк кютaттаал
мaгнсaнa маака мюкантю мaлaрэнaк
кюгнсыйыл тювaрккюлaы сэрюкык кюнысылaы
катюнгканaы атaнотюм эaнтык канaлвылзык
катюнгкюрaл наайпын тотaрa яaвaрюм
вэрюккоо лютрa вэнгкатюм пaкалыл
тырюккa лaтты эйты сывaткю
вaлзыпaтaк катaвa мaрaыйоон мюннaм
тюкылытaыч сютрыйыл тунир аатты

нaллaнa вырaымaлaр нaрюмпюкaы вылaккавы
соллынa пaрысыт сюрюнгкалaн пувюм
пaттa маалaыём туккамюм алaнгкарыт
тaрючсaнaы сэйтаанг кавaнaты ырaыгнсыт
тырюнтa мюттырaы сырaппотюм кaтты
мaнтырaм энны вaлaмытaм вaнтю
вытaыкон тэaкынa пынтолзыл
пусaнaы тaннaып пюккорю кaлыл
тотюсэрюп пaтыяaл никкы ваайыл
ытюпюнaл мэaныйыл ааттыт тaнтaлaыт

тaнгкыя тювaрппу эaтры ырaычсыйыл
пэрытюм поонaкам пaтaыттюп пыраанaык
кантюкан тюллaнг касынтю кaтaлыл
контaтоор куттюмюн аатык кюрaыкалзaл
анпотюм ырюка ырaыгнсы аараа
анпотю кaнaкам атaыём атaынтa
атрaы аялыныт калзыттаанг кырaвыём
ютыттa поолзтaт тюлнир мулзкы
аатa рыккюм антaнaн вaнтю
сираар сывaткют таанмюн сэйвaтоор

потпютaып пусaнaы кaнаан мютымысaы
эaтрыя тювaркан толзыяaн мaрыттюм
ывваа рaрючсaнaы сэйпaвaр яaвaркол энрю
карaнтырюнтю авaнак кaнaвaн вaрaвынaып
пaрaнтa кaттытaып паарттю нaтюккютрю
вaнтaвaн сэйтю поойынa вaннaм
сынтaыйыт пораатю сэaрвытaм пюккю
мaтрaы наалюмaв вaлзыппaт тырaывa
ютрaтю кэaттaрюл юнтaнaк калзaкa
нааторюм наансэй пусaнaы тaннaы

ингкорю вэaтювaн
наайотюм пюкюнтю мытыт тюлзaккыт
тотюсэрюп пaтыяaл никкы ваайыл
ытюпюнaл мэaныйыл ааттыт тaнтaлaы
тaнгкыя сaрюкылaы ютырттоор ырaычсыйaы
нынтырюк коойылыл ыттюп поомaтю
энрюм юнтaнaк кынытэa энaыёрюк
кaныл конрытюм яaвa раалюм
вылaккюрюнг кюнaттaн аллaн энюн
тырюккюрып пэнрaвaн сэнрa аллытaык

канaвыл аатaрыккюм антaнaн тaнaккюч
сираар тырюккa лaттыёл аппaн
пырaыяны ылaнгкю пыннюпюн сaтaымютык
карaыяны мытaтрюк канaлмaлзют тaтaккaы
нэтры нааттaттю нырaынит раака
отрaы маалвытaы юмaыйорю мaрюнгкыл
тырювюрюк кaтты арюлып
пюрывотю пусaнaы сэйём
кюнысылaы вэaтaн кюнaмaвaы аавaнa
юрымaыйыт сырaнтaнaн маатaвaн энрюнaр

авaнюкан тыянгкыя ытaммюны вaнaмaтювэa авaн
сэрюппaты яaвaнa вырюппюрю тювaлэa
элзылaвaн вааятю туяпот кютaмэa
атaныл тaнгкюнир кангкaыйын пюнaлэa
пюнaткытю маамaны авaн нырaып пaллэa
атaткытю тумaлaр авaнaтю наавэa
юппюнaл вытюмползю тюрыгнсыя мисaып
пюнмaйыр кюсaыйынюм нaммютык кынытэa авaнтaлaы
тaнгкыя сaрюкылaы тaрюппaыйыт потынтa
ангкюлы катпaкат тaлaрэa авaнюкан

тыттa ырaычсы энaккюнaн маатaвaр
ыттa нэйпаал авыеa
ытювэнaк кюнaккавaн
калaнтaтоор анпю кaттювaн наалaы
нaлaнтыкалз арючсaнaы сэйтаанг кырювэнрю
ырaывaн элзюн тaрюлынaн
арюлaлюм мaрaыявaн арывют рэлзюнтю
мaнaмыкак кусы вaыкарaык кюлыттют
таанмюн сэйвaтоор
потпютaып пусaнaы пюкалзтaрaч сэйтю

тоонраа вaннaм ырюнтaнa наака ырaвыём
ваантaны мюкаттыл вaнтaлзaл сынтaк
катюмпaкал вэaттaыйыт кaтaлыт тaтынтa
ютaмпотю сылaыканaы ютaыттоол сэрюппют
тотaрнтa наайотю тоонрынaн тоонрaлюм
сэлвaн тырюккa лaттыёл аппaн
тырюмэaныйын мунрю каннаай
аангкорю канныл ютырaм
олзыяa толзюка ырюнтaнa наакап
паарттю нaтюккютрюп пaтaыттю мaнaгнсюлзaнрю

ваайппюнaл сынтaк каннир арювaк
кaыйыл унотю канaысылaы сынтa
нылaмпaтaп пюрaнтю нэтытыныл тэaрыч
сылaыккотюм пaтaыкаты тэтюттытю пaтюттaвaр
атюттaвыв вaнaттюлaр энaттырын тааангкю
ынмaы кантю нaнмaыйыл
тaкканa мaрюнтюкал пылзыявюм пылзыторюм
нэккылзы кюрютыйaык кантюнылaы тaлaрнтэн
аттaнюк катюттaтэн аттaнюк катюттaтэн эн
рaнпотюнг канaтры

ыттaнaы тaрыккылaн ытютaнaык кантaэн
кантaнaы ытaнтю катaвюлтaн каннюрю
пюнныл аппыём кaнпaн энрорю каннытaык
канaыятю мaтюттюк кaыйыл ваангкы
анaытaрa аппынaн аппaлюнг кюрюты
нытпaтот тюрюппэрaк кантюнэгн сюкантю
мaтрaык каннылюм вaтыкканaы мaтюттaнaн мaтюттaлюм
ныллюкан нaппa ныллюкан нaппaэн
анпютaыт тоонрaл ныллюкан нaппaэн
рыннюрaы атaнотюм элзытсывa лынгкам

тaннытaып пырaнтa тaтaмaлaрк кaыяaл
аннaвaн тaнкaы ампотюм акаппaтaппытыт
тaрюлынaн арюлaлюм
вынмысaы ваанaвaр
мaлaрмaлзaы ползынтaнaр вaлaыйолы пaтaкам
тюнтюпы карaнгкынa толсир мюнывaрюм
эaттынaр ыннысaы вaллэa
сывaкаты пэтрaнaн тырюккан нaппaнэa

тaны вэнпаа

тaттaыяaм таайтaнтaы нааканаам тaнпырaппюп
поттaппы нааттютюппур вэaтювaнаам - тыттыккюм
тыннaппa наагнсырюпэaр сэйтaвaттаат кaлaттык
каннaппa наайнынраан кaн


Open the Russian Section in a New Tab
thi'rukka'n 'nappan zejthawath thiraththu
wi'ruppudäth thamma wi'rikadal ulakeh pira:nthathu
thehnashith thuhnu'n kahnawa'r kulaththeh thi'riwathu
po'rupuli kumurum po'ruppidäk kahdeh wa'la'rppathu
zengka'n :nahjodu thihwakam palaweh pajilwathu
we:nthirar ziläjodu wehlwah'l muthalija
a:nthamil padäkkalam awäjeh uräwathu
kuräthazä pajinru kudampala :ni'räththuk
karämali padäkkalang kala:ntha pullodu
pihli mehj:nthawä pi'ri:ntha we'l'lidä

wahlija puliththohl maräppa we'lwah'r
i'rawum pakalum ikashah mujarrijodum
adäththa thehnum wal:nahj widdum
ziläwidu ka'näjilum thi'nzu'ri käjilum
palaki'lä jawäjodum pathäppap paduththuth
tholluji'r kollu:n thoshileh wadiweh
marappuli kadiththa wanthi'ra'l munkä
thirarpadä kishiththa thi'nwa'rä akalam
ejirre'nku kawa'r:ntha i'ru:ntha'n :nerri
ajirkohd dehnam eduththeshu kurangku

zediththeshu kungzi ze:n:nirath thuruka'n
kaduththeshum wewwu'rä awwahjk ka'ru:nirath
thadupadä pi'rijahk koduwira lathuweh manameh
mikakkolä pu'rijum wehddäjil uji'rka'l
akappadu thuja'ruk kakanama'r:n thathuweh ithuwak
kahnath thaläwan thanmä ka'n'nuthal
wahnath thaläwan malämaka'l pangkan
e'n'na'rum pe'rumä imäjawa'r irängzum
pu'n'nija pahthap porpah'r mala'ri'nä
thahjkka'n kanrenach zenruka'n dallathu

wahjkkidum u'ndi washakkari jahneh athahanru
kaddashal wi'riththa kanarkathi'r uchzijir
zuddadi idu:nthorung zurukko'lum zu'raththu
muthuma'ram :ni'ra:ntha mudpajil wa'lahkaththu
ethi'rinang kadawija wehddäjil wi'rumpi
eshuppija wi'rukath thinangka'lä marukkurath
than:nahj kadiththi'rith thidawadik ka'näthoduththu
ejthu thu'niththidum thu'niththa widakkinä
wirakinir kadä:ntha wengkanal kahjchzi
:naruwija irächzi :nallathu zuwäka'ndu

a'n'nar kami'rthenru athuwehru amäththuth
tha'n'narung zunä:nih'r thanwahjk kudaththahl
mangzana mahka muka:nthu mala'renak
kungzijil thuwa'rkkulä ze'rukik kunizilä
kadungka'nä athanodum eh:nthik kanalwishik
kadungku'ral :nahjpin thoda'ra jahwa'rum
we'rukkoh 'lurra wengkadum pakalil
thi'rukkah 'laththi ejthi ziwarku
washipadak kadawa maräjohn munnam
thukilidäch zurrijil thuh:nih'r ahddi

:nallana wi'rämala'r :narumpukä wi'lakkawi
zollina pa'rizir zu'rungkalan puhwum
padda mahläjum thuhkkamum alangka'rith
tha'ruchzanä zejthahng kawanadi irängzith
thi'ru:ntha muththi'rä zirappodum kahddi
ma:nthi'ram e'n'ni walamidam wa:nthu
widäko'n dehkina pinthoshil
puhzanä thannäp pukko'ru kahlil
thoduze'rup padijahl :nihkki wahjil
idupunal mehnijil ahddith thanthaläth

thangkija thuwa'rppuh ehrri irächzijil
pe'rithum pohnakam padäththup pi'rahnäk
ka'nduka'n du'l'lang kazi:nthu kahthalil
ko'ndathoh'r kuhththumun ahdik ku'räkashal
anpodum iruka irängzi ah'rah
anpodu kahnakam adäjum adä:ntha
arrä ajalinir kashiththahng ki'rawijum
uthiththa pohshthath thu'l:nih'r muhshki
ahtha 'rikkum a:ntha'nan wa:nthu
sih'rah'r ziwarkuth thahnmun zejwathoh'r

porpudäp puhzanä kah'nahn mudimizä
ehrrija thuwa'rka'n doshijahn mariththum
iwwah ra'ruchzanä zejpawa'r jahwa'rkol enru
ka'ra:nthi'ru:nthu awanak kahnawan wa'rawinäp
pa'ra:ntha kahddidäp pah'rththu :nadukkurru
wa:nthawan zejthu pohjina wa'n'nam
zi:nthäjir porahthu zeh'rwidam pukku
marrä :nah'lumaw washippad diräwa
urrathu kehdda'ru'l unthanak kashakah
:nahdorum :nahnzej puhzanä thannä

ihngko'ru wehduwan
:nahjodum puku:nthu mithith thushakkith
thoduze'rup padijahl :nihkki wahjil
idupunal mehnijil ahddith thanthalä
thangkija za'rukilä uthi'rththoh'r irächzijä
:ninthi'ruk kohjilil iddup pohmathu
enrum unthanak kinitheh enäju'ruk
kah'nil konridum jahwa 'rahlum
wilakkurung ku'naththan allan enun
thi'rukkurip penrawan zenra allidäk

kanawil ahtha'rikkum a:ntha'nan thanakkuch
sih'rah'r thi'rukkah 'laththiju'l appan
piräja'ni ilangku pinnupun zadämudik
karäja'ni midarruk kanalmashuth thadakkä
:nerri :nahddaththu :nirä:nihr rahka
orrä mahlwidä umäjo'ru ma'rungkil
thi'ruwu'ruk kahddi a'ru'lip
pu'riwodu puhzanä zejjum
kunizilä wehdan ku'namawä ahwana
u'rimäjir zira:ntha:nan mahthawan enru'na'r

awanuka:n thijangkija idammuni wanamathuweh awan
ze'ruppadi jahwana wi'ruppuru thuwaleh
eshilawan wahjathu thuhjapor kudameh
athanil thangku:nih'r kangkäjin punaleh
punarkidu mahma'ni awan :niräp palleh
atharkidu thuhmala'r awanathu :nahweh
uppunal widumposhu thu'ringzija mihzäp
punmaji'r kuzäjinum :nammudik kinitheh awanthalä
thangkija za'rukilä tha'ruppäjir pothi:ntha
angkuli karpakath thala'reh awanuka:n

thidda irächzi enakku:nan mahthawa'r
idda :nejpahl awijeh
ithuwenak kunakkawan
kala:nthathoh'r anpu kahdduwan :nah'lä
:nala:nthikash a'ruchzanä zejthahng ki'ruwenru
iräwan eshu:n tha'ru'linan
a'ru'lalum maräjawan ariwur reshu:nthu
manamikak kuhzi wäkaräk ku'liththuth
thahnmun zejwathoh'r
porpudäp puhzanä pukashtha'rach zejthu

thohnrah wa'n'nam i'ru:nthana nahka i'rawijum
wahnthani mukaddil wa:nthashal zi:nthak
kadumpakal wehddäjir kahthalith thadi:ntha
udampodu ziläka'nä udäththohl ze'rupputh
thoda'r:ntha :nahjodu thohnrinan thohnralum
zelwan thi'rukkah 'laththiju'l appan
thi'rumehnijin muhnru ka'n'nahj
ahngko'ru ka'n'nil uthi'ram
oshijah thoshuka i'ru:nthana nahkap
pah'rththu :nadukkurrup pathäththu manangzushanru

wahjppunal zi:nthak ka'n'nih'r a'ruwak
käjil uhnodu ka'näzilä zi:ntha
:nilampadap pu'ra'ndu :nedithinil thehrich
ziläkkodum padäkadi theduththithu paduththawa'r
aduththawiw wanaththu'la'r enaththi'ri:n thahangku
inmä ka'ndu :nanmäjil
thakkana ma'ru:nthuka'l pishijawum pishithorum
:nekkishi ku'ruthijäk ka'ndu:nilä tha'la'r:nthen
aththanuk kaduththathen aththanuk kaduththathen en
ranpodung kanarri

iththanä tha'rikkilan ithuthanäk ka'ndaen
ka'nthanä ida:nthu kadawu'lthan ka'n'nuru
pu'n'nil appijum kah'npan enro'ru ka'n'nidäk
ka'näjathu maduththuk käjil wahngki
a'nätha'ra appinan appalung ku'ruthi
:nirpathoth thu'rupperak ka'ndu:neng zuka:nthu
marräk ka'n'nilum wadikka'nä maduththanan maduththalum
:nilluka'n 'nappa :nilluka'n 'nappaen
anpudäth thohnral :nilluka'n 'nappaen
rinnu'rä athanodum eshirziwa lingkam

thannidäp pira:ntha thadamala'rk käjahl
annawan thankä ampodum akappadappidith
tha'ru'linan a'ru'lalum
wi'nmizä wahnawa'r
mala'rmashä poshi:nthana'r wa'läjoli padakam
thu:nthupi karangkina tholsih'r muniwa'rum
ehththina'r innizä walleh
ziwakathi perranan thi'rukka'n 'nappaneh

thani we'npah

thaththäjahm thahjtha:nthä :nahkanahm thanpirappup
poththappi :nahdduduppuh'r wehduwanahm - thiththikkum
thi'n'nappa nahngzirupeh'r zejthawaththahr kah'laththik
ka'n'nappa nahj:ninrahn kah'n


Open the German Section in a New Tab
thiròkkanh nhappan çèiythavath thirhaththò
viròppòtâith thamma virikadal òlakèè pirhanthathò
thèèna1zith thönònh kaanavar kòlaththèè thirivathò
poròpòli kòmòrhòm poròppitâik kaadèè valharppathò
çèngkanh naayodò thiivakam palavèè payeilvathò
vènthirharh çilâiyodò vèèlvaalh mòthaliya
anthamil patâikkalam avâiyèè òrhâivathò
kòrhâithaçâi payeinrhò kòdampala nirâiththòk
karhâimali patâikkalang kalantha pòllodò
piili mèèiynthavâi pirintha vèlhlhitâi

vaaliya pòliththool marhâippa vèlhvaar
iravòm pakalòm ikalzaa mòyarhrhiyodòm
atâiththa thèènòm valnaaiy vitdòm
çilâividò kanhâiyeilòm thinhçòri kâiyeilòm
palakilâi yavâiyodòm pathâippap padòththòth
thollòyeir kollòn tho1zilèè vadivèè
marhappòli kadiththa vanthiralh mònkâi
thirharhpatâi ki1ziththa thinhvarâi akalam
èyeirhrhènhkò kavarntha irònthanh nèrhrhi
ayeirhkoot dèènam èdòththèlzò kòrhangkò

çèdiththèlzò kògnçi çènnirhath thòrhòkanh
kadòththèlzòm vèvvòrâi avvaaiyk karònirhath
thadòpatâi piriyaak kodòvirha lathòvèè manamèè
mikakkolâi pòriyòm vèèttâiyeil òyeirkalh
akappadò thòyaròk kakanamarn thathòvèè ithòvak
kaanath thalâivan thanmâi kanhnhòthal
vaanath thalâivan malâimakalh pangkan
ènhnharòm pèròmâi imâiyavar irhâignçòm
pònhnhiya paathap porhpaar malarinhâi
thaaiykkanh kanrhènaçh çènrhòkanh dallathò

vaaiykkidòm ònhdi valzakkarhi yaanèè athaaanrhò
katdalzal viriththa kanarhkathir òçhçiyeirh
çòtdadi idònthorhògn çòrhòkkolhòm çòraththò
mòthòmaram nirantha mòtpayeil valhaakaththò
èthirinang kadaviya vèèttâiyeil viròmpi
èlzòppiya viròkath thinangkalâi marhòkkòrhath
thannaaiy kadiththirith thidavadik kanhâithodòththò
èiythò thònhiththidòm thònhiththa vidakkinâi
virhakinirh katâintha vèngkanal kaaiyçhçi
narhòviya irhâiçhçi nallathò çòvâikanhdò

anhnharh kamirthènrhò athòvèèrhò amâiththòth
thanhnharhògn çònâiniir thanvaaiyk kòdaththaal
magnçana maaka mòkanthò malarènak
kògnçiyeil thòvarkkòlâi çèròkik kòniçilâi
kadòngkanhâi athanodòm èènthik kanalvi1zik
kadòngkòral naaiypin thodara yaavaròm
vèròkkoo lhòrhrha vèngkadòm pakalil
thiròkkaa lhaththi èiythi çivarhkò
va1zipadak kadava marhâiyoon mònnam
thòkilitâiçh çòrhrhiyeil thöniir aatdi

nallana virâimalar narhòmpòkâi vilhakkavi
çollina pariçirh çòròngkalan pövòm
patda maalâiyòm thökkamòm alangkarith
tharòçhçanâi çèiythaang kavanadi irhâignçith
thiròntha mòththirâi çirhappodòm kaatdi
manthiram ènhnhi valamidam vanthò
vitâikonh dèèkina pintho1zil
pöçanâi thannâip pòkkorò kaalil
thodòçèròp padiyaal niikki vaayeil
idòpònal mèèniyeil aatdith thanthalâith

thangkiya thòvarppö èèrhrhi irhâiçhçiyeil
pèrithòm poonakam patâiththòp piraanâik
kanhdòkanh dòlhlhang kaçinthò kaathalil
konhdathoor köththòmòn aadik kòrâikalzal
anpodòm irhòka irhâignçi aaraa
anpodò kaanakam atâiyòm atâintha
arhrhâi ayalinirh ka1ziththaang kiraviyòm
òthiththa poolzthath thòlhniir mölzki
aatha rikkòm anthanhan vanthò
çiiraar çivarhkòth thaanmòn çèiyvathoor

porhpòtâip pöçanâi kaanhaan mòdimiçâi
èèrhrhiya thòvarkanh do1ziyaan marhiththòm
ivvaa rharòçhçanâi çèiypavar yaavarkol ènrhò
karanthirònthò avanak kaanavan varavinâip
parantha kaatditâip paarththò nadòkkòrhrhò
vanthavan çèiythò pooyeina vanhnham
çinthâiyeirh porhaathò çèèrvidam pòkkò
marhrhâi naalhòmav va1zippat dirhâiva
òrhrhathò kèètdaròlh ònthanak kalzakaa
naadorhòm naançèiy pöçanâi thannâi

iingkorò vèèdòvan
naayodòm pòkònthò mithith thòlzakkith
thodòçèròp padiyaal niikki vaayeil
idòpònal mèèniyeil aatdith thanthalâi
thangkiya çaròkilâi òthirththoor irhâiçhçiyâi
ninthiròk kooyeilil itdòp poomathò
ènrhòm ònthanak kinithèè ènâiyòròk
kaanhil konrhidòm yaava raalòm
vilakkòrhòng kònhaththan allan ènòn
thiròkkòrhip pènrhavan çènrha allitâik

kanavil aatharikkòm anthanhan thanakkòçh
çiiraar thiròkkaa lhaththiyòlh appan
pirhâiyanhi ilangkò pinnòpòn çatâimòdik
karhâiyanhi midarhrhòk kanalmalzòth thadakkâi
nèrhrhi naatdaththò nirhâiniirh rhaaka
orhrhâi maalvitâi òmâiyorò maròngkil
thiròvòròk kaatdi aròlhip
pòrivodò pöçanâi çèiyyòm
kòniçilâi vèèdan kònhamavâi aavana
òrimâiyeirh çirhanthanan maathavan ènrhònhar

avanòkan thiyangkiya idammòni vanamathòvèè avan
çèròppadi yaavana viròppòrhò thòvalèè
è1zilavan vaayathò thöyaporh kòdamèè
athanil thangkòniir kangkâiyein pònalèè
pònarhkidò maamanhi avan nirhâip pallèè
atharhkidò thömalar avanathò naavèè
òppònal vidòmpolzò thòrignçiya miiçâip
pònmayeir kòçâiyeinòm nammòdik kinithèè avanthalâi
thangkiya çaròkilâi tharòppâiyeirh pothintha
angkòli karhpakath thalarèè avanòkan

thitda irhâiçhçi ènakkònan maathavar
itda nèiypaal aviyèè
ithòvènak kònakkavan
kalanthathoor anpò kaatdòvan naalâi
nalanthikalz aròçhçanâi çèiythaang kiròvènrhò
irhâivan èlzòn tharòlhinan
aròlhalòm marhâiyavan arhivòrh rhèlzònthò
manamikak köçi vâikarhâik kòlhiththòth
thaanmòn çèiyvathoor
porhpòtâip pöçanâi pòkalztharaçh çèiythò

thoonrhaa vanhnham irònthana naaka iraviyòm
vaanthani mòkatdil vanthalzal çinthak
kadòmpakal vèèttâiyeirh kaathalith thadintha
òdampodò çilâikanhâi òtâiththool çèròppòth
thodarntha naayodò thoonrhinan thoonrhalòm
çèlvan thiròkkaa lhaththiyòlh appan
thiròmèèniyein mönrhò kanhnhaaiy
aangkorò kanhnhil òthiram
o1ziyaa tholzòka irònthana naakap
paarththò nadòkkòrhrhòp pathâiththò managnçòlzanrhò

vaaiyppònal çinthak kanhnhiir aròvak
kâiyeil önodò kanhâiçilâi çintha
nilampadap pòranhdò nèdithinil thèèrhiçh
çilâikkodòm patâikadi thèdòththithò padòththavar
adòththaviv vanaththòlhar ènaththirin thaaangkò
inmâi kanhdò nanmâiyeil
thakkana marònthòkalh pi1ziyavòm pi1zithorhòm
nèkki1zi kòròthiyâik kanhdònilâi thalharnthèn
aththanòk kadòththathèn aththanòk kadòththathèn èn
rhanpodòng kanarhrhi

iththanâi tharikkilan ithòthanâik kanhdaèn
kanhthanâi idanthò kadavòlhthan kanhnhòrhò
pònhnhil appiyòm kaanhpan ènrhorò kanhnhitâik
kanhâiyathò madòththòk kâiyeil vaangki
anhâithara appinan appalòng kòròthi
nirhpathoth thòròppèrhak kanhdònègn çòkanthò
marhrhâik kanhnhilòm vadikkanhâi madòththanan madòththalòm
nillòkanh nhappa nillòkanh nhappaèn
anpòtâith thoonrhal nillòkanh nhappaèn
rhinnòrâi athanodòm è1zirhçiva lingkam

thannitâip pirhantha thadamalark kâiyaal
annavan thankâi ampodòm akappadappidith
tharòlhinan aròlhalòm
vinhmiçâi vaanavar
malarmalzâi po1zinthanar valâiyoli padakam
thònthòpi karhangkina tholçiir mònivaròm
èèththinar inniçâi vallèè
çivakathi pèrhrhanan thiròkkanh nhappanèè

thani vènhpaa

thaththâiyaam thaaiythanthâi naakanaam thanpirhappòp
poththappi naatdòdòppör vèèdòvanaam - thiththikkòm
thinhnhappa naagnçirhòpèèr çèiythavaththaarh kaalhaththik
kanhnhappa naaiyninrhaan kaanh

thiruiccainh nhappan ceyithavaith thirhaiththu
virupputaiith thamma viricatal ulakee pirhainthathu
theenalziith thuunuinh caanavar culaiththee thirivathu
porupuli cumurhum poruppitaiic caatee valharppathu
cengcainh naayiotu thiivacam palavee payiilvathu
veinthirharh ceilaiyiotu veelvalh muthaliya
ainthamil pataiiccalam avaiyiee urhaivathu
curhaithaceai payiinrhu cutampala niraiiththuic
carhaimali pataiiccalang calaintha pullotu
piili meeyiinthavai piriintha velhlhitai

valiya puliiththool marhaippa velhvar
iravum pacalum icalzaa muyarhrhiyiotum
ataiiththa theenum valnaayi viittum
ceilaivitu canhaiyiilum thiinhsuri kaiyiilum
palacilhai yavaiyiotum pathaippap patuiththuith
tholluyiir colluin tholzilee vativee
marhappuli catiiththa vanthiralh munkai
thirharhpatai cilziiththa thiinhvarai acalam
eyiirhrheinhcu cavarintha iruinthainh nerhrhi
ayiirhcooit teenam etuiththelzu curhangcu

cetiiththelzu cuigncei ceinnirhaith thurhucainh
catuiththelzum vevvurai avvayiic carunirhaith
thatupatai piriiyaaic cotuvirha lathuvee manamee
micaiccolai puriyum veeittaiyiil uyiircalh
acappatu thuyaruic cacanamarin thathuvee ithuvaic
caanaith thalaivan thanmai cainhṇhuthal
vanaith thalaivan malaimacalh pangcan
einhnharum perumai imaiyavar irhaiignsum
puinhnhiya paathap porhpaar malarinhai
thaayiiccainh canrhenac cenrhucainh tallathu

vayiiccitum uinhti valzaiccarhi iyaanee athaaanrhu
caittalzal viriiththa canarhcathir ucceiyiirh
suittati ituinthorhuign surhuiccolhum suraiththu
muthumaram niraintha muitpayiil valhaacaiththu
ethirinang cataviya veeittaiyiil virumpi
elzuppiya virucaith thinangcalhai marhuiccurhaith
thannaayi catiiththiriith thitavatiic canhaithotuiththu
eyithu thunhiiththitum thunhiiththa vitaiccinai
virhacinirh cataiintha vengcanal caayiccei
narhuviya irhaiccei nallathu suvaicainhtu

ainhnharh camirthenrhu athuveerhu amaiiththuith
thainhnharhuign sunainiir thanvayiic cutaiththaal
maignceana maaca mucainthu malarenaic
cuignceiyiil thuvaricculai ceruciic cuniceilai
catungcanhai athanotum eeinthiic canalvilziic
catungcural naayipin thotara iyaavarum
veruiccoo lhurhrha vengcatum pacalil
thiruiccaa lhaiththi eyithi ceivarhcu
valzipataic catava marhaiyoon munnam
thucilitaic surhrhiyiil thuuniir aaitti

nallana viraimalar narhumpukai vilhaiccavi
ciollina pariceirh surungcalan puuvum
paitta maalaiyum thuuiccamum alangcariith
tharucceanai ceyithaang cavanati irhaiignceiith
thiruintha muiththirai ceirhappotum caaitti
mainthiram einhnhi valamitam vainthu
vitaicoinh teecina pintholzil
puuceanai thannaip puiccoru caalil
thotucerup patiiyaal niiicci vayiil
itupunal meeniyiil aaittiith thanthalaiith

thangciya thuvarppuu eerhrhi irhaicceiyiil
perithum poonacam pataiiththup piraanaiic
cainhtucainh tulhlhang caceiinthu caathalil
coinhtathoor cuuiththumun aatiic curaicalzal
anpotum irhuca irhaiigncei aaraa
anpotu caanacam ataiyum ataiintha
arhrhai ayalinirh calziiththaang ciraviyum
uthiiththa poolzthaith thulhniir muulzci
aatha riiccum ainthanhan vainthu
ceiiraar ceivarhcuith thaanmun ceyivathoor

porhputaip puuceanai caanhaan mutimiceai
eerhrhiya thuvarcainh tolziiyaan marhiiththum
ivva rharucceanai ceyipavar iyaavarcol enrhu
carainthiruinthu avanaic caanavan varavinaip
paraintha caaittitaip paariththu natuiccurhrhu
vainthavan ceyithu pooyiina vainhnham
ceiinthaiyiirh porhaathu ceervitam puiccu
marhrhai naalhumav valzippait tirhaiva
urhrhathu keeittarulh unthanaic calzacaa
naatorhum naanceyi puuceanai thannai

iingcoru veetuvan
naayiotum pucuinthu mithiith thulzaicciith
thotucerup patiiyaal niiicci vayiil
itupunal meeniyiil aaittiith thanthalai
thangciya cearucilai uthiriththoor irhaicceiyiai
ninthiruic cooyiilil iittup poomathu
enrhum unthanaic cinithee enaiyuruic
caanhil conrhitum iyaava raalum
vilaiccurhung cunhaiththan allan enun
thiruiccurhip penrhavan cenrha allitaiic

canavil aathariiccum ainthanhan thanaiccuc
ceiiraar thiruiccaa lhaiththiyulh appan
pirhaiyanhi ilangcu pinnupun ceataimutiic
carhaiyanhi mitarhrhuic canalmalzuith thataickai
nerhrhi naaittaiththu nirhainiirh rhaaca
orhrhai maalvitai umaiyioru marungcil
thiruvuruic caaitti arulhip
purivotu puuceanai ceyiyum
cuniceilai veetan cunhamavai aavana
urimaiyiirh ceirhainthanan maathavan enrhunhar

avanucain thiyangciya itammuni vanamathuvee avan
ceruppati iyaavana viruppurhu thuvalee
elzilavan vayathu thuuyaporh cutamee
athanil thangcuniir cangkaiyiin punalee
punarhcitu maamanhi avan nirhaip pallee
atharhcitu thuumalar avanathu naavee
uppunal vitumpolzu thuriignceiya miiceaip
punmayiir cuceaiyiinum nammutiic cinithee avanthalai
thangciya cearucilai tharuppaiyiirh pothiintha
angculi carhpacaith thalaree avanucain

thiitta irhaiccei enaiccunan maathavar
iitta neyipaal aviyiee
ithuvenaic cunaiccavan
calainthathoor anpu caaittuvan naalhai
nalainthicalz arucceanai ceyithaang ciruvenrhu
irhaivan elzuin tharulhinan
arulhalum marhaiyavan arhivurh rhelzuinthu
manamicaic cuucei vaicarhaiic culhiiththuith
thaanmun ceyivathoor
porhputaip puuceanai pucalztharac ceyithu

thoonrhaa vainhnham iruinthana naaca iraviyum
vanthani mucaittil vainthalzal ceiinthaic
catumpacal veeittaiyiirh caathaliith thatiintha
utampotu ceilaicanhai utaiiththool ceruppuith
thotarintha naayiotu thoonrhinan thoonrhalum
celvan thiruiccaa lhaiththiyulh appan
thirumeeniyiin muunrhu cainhnhaayi
aangcoru cainhnhil uthiram
olziiyaa tholzuca iruinthana naacap
paariththu natuiccurhrhup pathaiiththu manaignsulzanrhu

vayippunal ceiinthaic cainhnhiir aruvaic
kaiyiil uunotu canhaiceilai ceiintha
nilampatap purainhtu netithinil theerhic
ceilaiiccotum pataicati thetuiththithu patuiththavar
atuiththaviv vanaiththulhar enaiththiriin thaaangcu
inmai cainhtu nanmaiyiil
thaiccana maruinthucalh pilziyavum pilzithorhum
neiccilzi curuthiyiaiic cainhtunilai thalharinthen
aiththanuic catuiththathen aiththanuic catuiththathen en
rhanpotung canarhrhi

iiththanai thariiccilan ithuthanaiic cainhtaen
cainhthanai itainthu catavulhthan cainhṇhurhu
puinhnhil appiyum caainhpan enrhoru cainhnhitaiic
canhaiyathu matuiththuic kaiyiil vangci
anhaithara appinan appalung curuthi
nirhpathoith thurupperhaic cainhtuneign sucainthu
marhrhaiic cainhnhilum vatiiccanhai matuiththanan matuiththalum
nillucainh nhappa nillucainh nhappaen
anputaiith thoonrhal nillucainh nhappaen
rhinnurai athanotum elzirhceiva lingcam

thannitaip pirhaintha thatamalaric kaiiyaal
annavan thankai ampotum acappatappitiith
tharulhinan arulhalum
viinhmiceai vanavar
malarmalzai polziinthanar valhaiyioli patacam
thuinthupi carhangcina tholceiir munivarum
eeiththinar inniceai vallee
ceivacathi perhrhanan thiruiccainh nhappanee

thani veinhpaa

thaiththaiiyaam thaayithainthai naacanaam thanpirhappup
poiththappi naaittutuppuur veetuvanaam - thiiththiiccum
thiinhnhappa naaignceirhupeer ceyithavaiththaarh caalhaiththiic
cainhnhappa naayininrhaan caainh

thirukka'n 'nappan seythavath thi'raththu
viruppudaith thamma virikadal ulakae pi'ra:nthathu
thaenazhith thoonu'n kaanavar kulaththae thirivathu
porupuli kumu'rum poruppidaik kaadae va'larppathu
sengka'n :naayodu theevakam palavae payilvathu
ve:nthi'ra'r silaiyodu vaelvaa'l muthaliya
a:nthamil padaikkalam avaiyae u'raivathu
ku'raithasai payin'ru kudampala :niraiththuk
ka'raimali padaikkalang kala:ntha pullodu
peeli maey:nthavai piri:ntha ve'l'lidai

vaaliya puliththoal ma'raippa ve'lvaar
iravum pakalum ikazhaa muya'r'riyodum
adaiththa thaenum val:naay viddum
silaividu ka'naiyilum thi'nsuri kaiyilum
palaki'lai yavaiyodum pathaippap paduththuth
tholluyir kollu:n thozhilae vadivae
ma'rappuli kadiththa vanthira'l munkai
thi'ra'rpadai kizhiththa thi'nvarai akalam
eyi'r're'nku kavar:ntha iru:ntha'n :ne'r'ri
ayi'rkoad daenam eduththezhu ku'rangku

sediththezhu kunjsi se:n:ni'rath thu'ruka'n
kaduththezhum vevvurai avvaayk karu:ni'rath
thadupadai piriyaak koduvi'ra lathuvae manamae
mikakkolai puriyum vaeddaiyil uyirka'l
akappadu thuyaruk kakanamar:n thathuvae ithuvak
kaanath thalaivan thanmai ka'n'nuthal
vaanath thalaivan malaimaka'l pangkan
e'n'narum perumai imaiyavar i'rainjsum
pu'n'niya paathap po'rpaar malari'nai
thaaykka'n kan'renach sen'ruka'n dallathu

vaaykkidum u'ndi vazhakka'ri yaanae athaaan'ru
kaddazhal viriththa kana'rkathir uchchiyi'r
suddadi idu:ntho'runj su'rukko'lum suraththu
muthumaram :nira:ntha mudpayil va'laakaththu
ethirinang kadaviya vaeddaiyil virumpi
ezhuppiya virukath thinangka'lai ma'rukku'rath
than:naay kadiththirith thidavadik ka'naithoduththu
eythu thu'niththidum thu'niththa vidakkinai
vi'rakini'r kadai:ntha vengkanal kaaychchi
:na'ruviya i'raichchi :nallathu suvaika'ndu

a'n'na'r kamirthen'ru athuvae'ru amaiththuth
tha'n'na'runj sunai:neer thanvaayk kudaththaal
manjsana maaka muka:nthu malarenak
kunjsiyil thuvarkkulai serukik kunisilai
kadungka'nai athanodum ae:nthik kanalvizhik
kadungkural :naaypin thodara yaavarum
verukkoa 'lu'r'ra vengkadum pakalil
thirukkaa 'laththi eythi siva'rku
vazhipadak kadava ma'raiyoan munnam
thukilidaich su'r'riyil thoo:neer aaddi

:nallana viraimalar :na'rumpukai vi'lakkavi
sollina parisi'r surungkalan poovum
padda maalaiyum thookkamum alangkarith
tharuchchanai seythaang kavanadi i'rainjsith
thiru:ntha muththirai si'rappodum kaaddi
ma:nthiram e'n'ni valamidam va:nthu
vidaiko'n daekina pinthozhil
poosanai thannaip pukkoru kaalil
thoduserup padiyaal :neekki vaayil
idupunal maeniyil aaddith thanthalaith

thangkiya thuvarppoo ae'r'ri i'raichchiyil
perithum poanakam padaiththup piraanaik
ka'nduka'n du'l'lang kasi:nthu kaathalil
ko'ndathoar kooththumun aadik kuraikazhal
anpodum i'ruka i'rainjsi aaraa
anpodu kaanakam adaiyum adai:ntha
a'r'rai ayalini'r kazhiththaang kiraviyum
uthiththa poazhthath thu'l:neer moozhki
aatha rikkum a:ntha'nan va:nthu
seeraar siva'rkuth thaanmun seyvathoar

po'rpudaip poosanai kaa'naan mudimisai
ae'r'riya thuvarka'n dozhiyaan ma'riththum
ivvaa 'raruchchanai seypavar yaavarkol en'ru
kara:nthiru:nthu avanak kaanavan varavinaip
para:ntha kaaddidaip paarththu :nadukku'r'ru
va:nthavan seythu poayina va'n'nam
si:nthaiyi'r po'raathu saervidam pukku
ma'r'rai :naa'lumav vazhippad di'raiva
u'r'rathu kaeddaru'l unthanak kazhakaa
:naado'rum :naansey poosanai thannai

eengkoru vaeduvan
:naayodum puku:nthu mithith thuzhakkith
thoduserup padiyaal :neekki vaayil
idupunal maeniyil aaddith thanthalai
thangkiya sarukilai uthirththoar i'raichchiyai
:ninthiruk koayilil iddup poamathu
en'rum unthanak kinithae enaiyuruk
kaa'nil kon'ridum yaava raalum
vilakku'rung ku'naththan allan enun
thirukku'rip pen'ravan sen'ra allidaik

kanavil aatharikkum a:ntha'nan thanakkuch
seeraar thirukkaa 'laththiyu'l appan
pi'raiya'ni ilangku pinnupun sadaimudik
ka'raiya'ni mida'r'ruk kanalmazhuth thadakkai
:ne'r'ri :naaddaththu :ni'rai:nee'r 'raaka
o'r'rai maalvidai umaiyoru marungkil
thiruvuruk kaaddi aru'lip
purivodu poosanai seyyum
kunisilai vaedan ku'namavai aavana
urimaiyi'r si'ra:ntha:nan maathavan en'ru'nar

avanuka:n thiyangkiya idammuni vanamathuvae avan
seruppadi yaavana viruppu'ru thuvalae
ezhilavan vaayathu thooyapo'r kudamae
athanil thangku:neer kangkaiyin punalae
puna'rkidu maama'ni avan :ni'raip pallae
atha'rkidu thoomalar avanathu :naavae
uppunal vidumpozhu thurinjsiya meesaip
punmayir kusaiyinum :nammudik kinithae avanthalai
thangkiya sarukilai tharuppaiyi'r pothi:ntha
angkuli ka'rpakath thalarae avanuka:n

thidda i'raichchi enakku:nan maathavar
idda :neypaal aviyae
ithuvenak kunakkavan
kala:nthathoar anpu kaadduvan :naa'lai
:nala:nthikazh aruchchanai seythaang kiruven'ru
i'raivan ezhu:n tharu'linan
aru'lalum ma'raiyavan a'rivu'r 'rezhu:nthu
manamikak koosi vaika'raik ku'liththuth
thaanmun seyvathoar
po'rpudaip poosanai pukazhtharach seythu

thoan'raa va'n'nam iru:nthana naaka iraviyum
vaanthani mukaddil va:nthazhal si:nthak
kadumpakal vaeddaiyi'r kaathalith thadi:ntha
udampodu silaika'nai udaiththoal serupputh
thodar:ntha :naayodu thoan'rinan thoan'ralum
selvan thirukkaa 'laththiyu'l appan
thirumaeniyin moon'ru ka'n'naay
aangkoru ka'n'nil uthiram
ozhiyaa thozhuka iru:nthana naakap
paarththu :nadukku'r'rup pathaiththu mananjsuzhan'ru

vaayppunal si:nthak ka'n'neer aruvak
kaiyil oonodu ka'naisilai si:ntha
:nilampadap pura'ndu :nedithinil thae'rich
silaikkodum padaikadi theduththithu paduththavar
aduththaviv vanaththu'lar enaththiri:n thaaangku
inmai ka'ndu :nanmaiyil
thakkana maru:nthuka'l pizhiyavum pizhitho'rum
:nekkizhi kuruthiyaik ka'ndu:nilai tha'lar:nthen
aththanuk kaduththathen aththanuk kaduththathen en
'ranpodung kana'r'ri

iththanai tharikkilan ithuthanaik ka'ndaen
ka'nthanai ida:nthu kadavu'lthan ka'n'nu'ru
pu'n'nil appiyum kaa'npan en'roru ka'n'nidaik
ka'naiyathu maduththuk kaiyil vaangki
a'naithara appinan appalung kuruthi
:ni'rpathoth thuruppe'rak ka'ndu:nenj suka:nthu
ma'r'raik ka'n'nilum vadikka'nai maduththanan maduththalum
:nilluka'n 'nappa :nilluka'n 'nappaen
anpudaith thoan'ral :nilluka'n 'nappaen
'rinnurai athanodum ezhi'rsiva lingkam

thannidaip pi'ra:ntha thadamalark kaiyaal
annavan thankai ampodum akappadappidith
tharu'linan aru'lalum
vi'nmisai vaanavar
malarmazhai pozhi:nthanar va'laiyoli padakam
thu:nthupi ka'rangkina tholseer munivarum
aeththinar innisai vallae
sivakathi pe'r'ranan thirukka'n 'nappanae

thani ve'npaa

thaththaiyaam thaaytha:nthai :naakanaam thanpi'rappup
poththappi :naadduduppoor vaeduvanaam - thiththikkum
thi'n'nappa naanjsi'rupaer seythavaththaa'r kaa'laththik
ka'n'nappa naay:nin'raan kaa'n


Open the English Section in a New Tab
তিৰুক্কণ্ ণপ্পন্ চেয়্তৱত্ তিৰত্তু
ৱিৰুপ্পুটৈত্ তম্ম ৱিৰিকতল্ উলকে পিৰণ্ততু
তেন্অলীত্ তূনূণ্ কানৱৰ্ কুলত্তে তিৰিৱতু
পোৰুপুলি কুমুৰূম্ পোৰুপ্পিটৈক্ কাটে ৱলৰ্প্পতু
চেঙকণ্ ণায়ʼটু তীৱকম্ পলৱে পয়িল্ৱতু
ৱেণ্তিৰৰ্ চিলৈয়ʼটু ৱেল্ৱাল্ মুতলিয়
অণ্তমিল্ পটৈক্কলম্ অৱৈয়ে উৰৈৱতু
কুৰৈতচৈ পয়িন্ৰূ কুতম্পল ণিৰৈত্তুক্
কৰৈমলি পটৈক্কলঙ কলণ্ত পুল্লোটু
পীলি মেয়্ণ্তৱৈ পিৰিণ্ত ৱেল্লিটৈ

ৱালিয় পুলিত্তোল্ মৰৈপ্প ৱেল্ৱাৰ্
ইৰৱুম্ পকলুম্ ইকলা মুয়ৰ্ৰিয়ʼটুম্
অটৈত্ত তেনূম্ ৱল্ণায়্ ৱিইটটুম্
চিলৈৱিটু কণৈয়িলুম্ তিণ্চুৰি কৈয়িলুম্
পলকিলৈ য়ৱৈয়ʼটুম্ পতৈপ্পপ্ পটুত্তুত্
তোল্লুয়িৰ্ কোল্লুণ্ তোলীলে ৱটিৱে
মৰপ্পুলি কটিত্ত ৱন্তিৰল্ মুন্কৈ
তিৰৰ্পটৈ কিলীত্ত তিণ্ৱৰৈ অকলম্
এয়িৰ্ৰেণ্কু কৱৰ্ণ্ত ইৰুণ্তণ্ ণেৰ্ৰি
অয়িৰ্কোইট টেনম্ এটুত্তেলু কুৰঙকু

চেটিত্তেলু কুঞ্চি চেণ্ণিৰত্ তুৰূকণ্
কটুত্তেলুম্ ৱেৱ্ৱুৰৈ অৱ্ৱায়্ক্ কৰুণিৰত্
তটুপটৈ পিৰিয়াক্ কোটুৱিৰ লতুৱে মনমে
মিকক্কোলৈ পুৰিয়ুম্ ৱেইটটৈয়িল্ উয়িৰ্কল্
অকপ্পটু তুয়ৰুক্ ককনমৰ্ণ্ ততুৱে ইতুৱক্
কানত্ তলৈৱন্ তন্মৈ কণ্ণুতল্
ৱানত্ তলৈৱন্ মলৈমকল্ পঙকন্
এণ্ণৰুম্ পেৰুমৈ ইমৈয়ৱৰ্ ইৰৈঞ্চুম্
পুণ্ণায় পাতপ্ পোৰ্পাৰ্ মলৰিণৈ
তায়্ক্কণ্ কন্ৰেনচ্ চেন্ৰূকণ্ তল্লতু

ৱায়্ক্কিটুম্ উণ্টি ৱলক্কৰি য়ানে অতাঅন্ৰূ
কইটতলল্ ৱিৰিত্ত কনৰ্কতিৰ্ উচ্চিয়িৰ্
চুইটতটি ইটুণ্তোৰূঞ্ চুৰূক্কোলুম্ চুৰত্তু
মুতুমৰম্ ণিৰণ্ত মুইটপয়িল্ ৱলাকত্তু
এতিৰিনঙ কতৱিয় ৱেইটটৈয়িল্ ৱিৰুম্পি
এলুপ্পিয় ৱিৰুকত্ তিনঙকলৈ মৰূক্কুৰত্
তন্ণায়্ কটিত্তিৰিত্ তিতৱটিক্ কণৈতোটুত্তু
এয়্তু তুণাত্তিটুম্ তুণাত্ত ৱিতক্কিনৈ
ৱিৰকিনিৰ্ কটৈণ্ত ৱেঙকনল্ কায়্চ্চি
ণৰূৱিয় ইৰৈচ্চি ণল্লতু চুৱৈকণ্টু

অণ্ণৰ্ কমিৰ্তেন্ৰূ অতুৱেৰূ অমৈত্তুত্
তণ্ণৰূঞ্ চুনৈণীৰ্ তন্ৱায়্ক্ কুতত্তাল্
মঞ্চন মাক মুকণ্তু মলৰেনক্
কুঞ্চিয়িল্ তুৱৰ্ক্কুলৈ চেৰুকিক্ কুনিচিলৈ
কটুঙকণৈ অতনোটুম্ এণ্তিক্ কনল্ৱিলীক্
কটুঙকুৰল্ ণায়্পিন্ তোতৰ য়াৱৰুম্
ৱেৰুক্কো লুৰ্ৰ ৱেঙকটুম্ পকলিল্
তিৰুক্কা লত্তি এয়্তি চিৱৰ্কু
ৱলীপতক্ কতৱ মৰৈয়োন্ মুন্নম্
তুকিলিটৈচ্ চুৰ্ৰিয়িল্ তূণীৰ্ আইটটি

ণল্লন ৱিৰৈমলৰ্ ণৰূম্পুকৈ ৱিলক্কৱি
চোল্লিন পৰিচিৰ্ চুৰুঙকলন্ পূৱুম্
পইটত মালৈয়ুম্ তূক্কমুম্ অলঙকৰিত্
তৰুচ্চনৈ চেয়্তাঙ কৱনটি ইৰৈঞ্চিত্
তিৰুণ্ত মুত্তিৰৈ চিৰপ্পোটুম্ কাইটটি
মণ্তিৰম্ এণ্ণা ৱলম্ইতম্ ৱণ্তু
ৱিটৈকোণ্ টেকিন পিন্তোলীল্
পূচনৈ তন্নৈপ্ পুক্কোৰু কালিল্
তোটুচেৰুপ্ পটিয়াল্ ণীক্কি ৱায়িল্
ইটুপুনল্ মেনিয়িল্ আইটটিত্ তন্তলৈত্

তঙকিয় তুৱৰ্প্পূ এৰ্ৰি ইৰৈচ্চিয়িল্
পেৰিতুম্ পোনকম্ পটৈত্তুপ্ পিৰানৈক্
কণ্টুকণ্ টুল্লঙ কচিণ্তু কাতলিল্
কোণ্ততোৰ্ কূত্তুমুন্ আটিক্ কুৰৈকলল্
অন্পোটুম্ ইৰূক ইৰৈঞ্চি আৰা
অন্পোটু কানকম্ অটৈয়ুম্ অটৈণ্ত
অৰ্ৰৈ অয়লিনিৰ্ কলীত্তাঙ কিৰৱিয়ুম্
উতিত্ত পোইলতত্ তুল্ণীৰ্ মূইলকি
আত ৰিক্কুম্ অণ্তণন্ ৱণ্তু
চীৰাৰ্ চিৱৰ্কুত্ তান্মুন্ চেয়্ৱতোৰ্

পোৰ্পুটৈপ্ পূচনৈ কানান্ মুটিমিচৈ
এৰ্ৰিয় তুৱৰ্কণ্ টোলীয়ান্ মৰিত্তুম্
ইৱ্ৱা ৰৰুচ্চনৈ চেয়্পৱৰ্ য়াৱৰ্কোল্ এন্ৰূ
কৰণ্তিৰুণ্তু অৱন্অক্ কানৱন্ ৱৰৱিনৈপ্
পৰণ্ত কাইটটিটৈপ্ পাৰ্ত্তু ণটুক্কুৰ্ৰূ
ৱণ্তৱন্ চেয়্তু পোয়িন ৱণ্ণম্
চিণ্তৈয়িৰ্ পোৰাতু চেৰ্ৱিতম্ পুক্কু
মৰ্ৰৈ ণালুমৱ্ ৱলীপ্পইট টিৰৈৱ
উৰ্ৰতু কেইটতৰুল্ উন্তনক্ কলকা
ণাটোৰূম্ ণান্চেয়্ পূচনৈ তন্নৈ

পীঙকোৰু ৱেটুৱন্
ণায়ʼটুম্ পুকুণ্তু মিতিত্ তুলক্কিত্
তোটুচেৰুপ্ পটিয়াল্ ণীক্কি ৱায়িল্
ইটুপুনল্ মেনিয়িল্ আইটটিত্ তন্তলৈ
তঙকিয় চৰুকিলৈ উতিৰ্ত্তোৰ্ ইৰৈচ্চিয়ৈ
ণিন্তিৰুক্ কোয়িলিল্ ইইটটুপ্ পোমতু
এন্ৰূম্ উন্তনক্ কিনিতে এনৈয়ুৰুক্
কাণাল্ কোন্ৰিটুম্ য়াৱ ৰালুম্
ৱিলক্কুৰূঙ কুণত্তন্ অল্লন্ এন্উন্
তিৰুক্কুৰিপ্ পেন্ৰৱন্ চেন্ৰ অল্লিটৈক্

কনৱিল্ আতৰিক্কুম্ অণ্তণন্ তনক্কুচ্
চীৰাৰ্ তিৰুক্কা লত্তিয়ুল্ অপ্পন্
পিৰৈয়ণা ইলঙকু পিন্নূপুন্ চটৈমুটিক্
কৰৈয়ণা মিতৰ্ৰূক্ কনল্মলুত্ ততক্কৈ
ণেৰ্ৰি ণাইটতত্তু ণিৰৈণীৰ্ ৰাক
ওৰ্ৰৈ মাল্ৱিটৈ উমৈয়ʼৰু মৰুঙকিল্
তিৰুৱুৰুক্ কাইটটি অৰুলিপ্
পুৰিৱোটু পূচনৈ চেয়্য়ুম্
কুনিচিলৈ ৱেতন্ কুণমৱৈ আৱন
উৰিমৈয়িৰ্ চিৰণ্তণন্ মাতৱন্ এন্ৰূণৰ্

অৱনূকণ্ তিয়ঙকিয় ইতম্মুনি ৱনমতুৱে অৱন্
চেৰুপ্পটি য়াৱন ৱিৰুপ্পুৰূ তুৱলে
এলীলৱন্ ৱায়তু তূয়পোৰ্ কুতমে
অতনিল্ তঙকুণীৰ্ কঙকৈয়িন্ পুনলে
পুনৰ্কিটু মামণা অৱন্ ণিৰৈপ্ পল্লে
অতৰ্কিটু তূমলৰ্ অৱনতু ণাৱে
উপ্পুনল্ ৱিটুম্পোলু তুৰিঞ্চিয় মীচৈপ্
পুন্ময়িৰ্ কুচৈয়িনূম্ ণম্মুটিক্ কিনিতে অৱন্তলৈ
তঙকিয় চৰুকিলৈ তৰুপ্পৈয়িৰ্ পোতিণ্ত
অঙকুলি কৰ্পকত্ তলৰে অৱনূকণ্

তিইটত ইৰৈচ্চি এনক্কুণন্ মাতৱৰ্
ইইটত ণেয়্পাল্ অৱিয়ে
ইতুৱেনক্ কুনক্কৱন্
কলণ্ততোৰ্ অন্পু কাইটটুৱন্ ণালৈ
ণলণ্তিকইল অৰুচ্চনৈ চেয়্তাঙ কিৰুৱেন্ৰূ
ইৰৈৱন্ এলুণ্ তৰুলিনন্
অৰুললুম্ মৰৈয়ৱন্ অৰিৱুৰ্ ৰেলুণ্তু
মনমিকক্ কূচি ৱৈকৰৈক্ কুলিত্তুত্
তান্মুন্ চেয়্ৱতোৰ্
পোৰ্পুটৈপ্ পূচনৈ পুকইলতৰচ্ চেয়্তু

তোন্ৰা ৱণ্ণম্ ইৰুণ্তন নাক ইৰৱিয়ুম্
ৱান্তনি মুকইটটিল্ ৱণ্তলল্ চিণ্তক্
কটুম্পকল্ ৱেইটটৈয়িৰ্ কাতলিত্ তটিণ্ত
উতম্পোটু চিলৈকণৈ উটৈত্তোল্ চেৰুপ্পুত্
তোতৰ্ণ্ত ণায়ʼটু তোন্ৰিনন্ তোন্ৰলুম্
চেল্ৱন্ তিৰুক্কা লত্তিয়ুল্ অপ্পন্
তিৰুমেনিয়িন্ মূন্ৰূ কণ্নায়্
আঙকোৰু কণ্ণাল্ উতিৰম্
ওলীয়া তোলুক ইৰুণ্তন নাকপ্
পাৰ্ত্তু ণটুক্কুৰ্ৰূপ্ পতৈত্তু মনঞ্চুলন্ৰূ

ৱায়্প্পুনল্ চিণ্তক্ কণ্ণীৰ্ অৰুৱক্
কৈয়িল্ ঊনোটু কণৈচিলৈ চিণ্ত
ণিলম্পতপ্ পুৰণ্টু ণেটিতিনিল্ তেৰিচ্
চিলৈক্কোটুম্ পটৈকটি তেটুত্তিতু পটুত্তৱৰ্
অটুত্তৱিৱ্ ৱনত্তুলৰ্ এনত্তিৰিণ্ তাঅঙকু
ইন্মৈ কণ্টু ণন্মৈয়িল্
তক্কন মৰুণ্তুকল্ পিলীয়ৱুম্ পিলীতোৰূম্
ণেক্কিলী কুৰুতিয়ৈক্ কণ্টুণিলৈ তলৰ্ণ্তেন্
অত্তনূক্ কটুত্ততেন্ অত্তনূক্ কটুত্ততেন্ এন্
ৰন্পোটুঙ কনৰ্ৰি

ইত্তনৈ তৰিক্কিলন্ ইতুতনৈক্ কণ্তএন্
কণ্তনৈ ইতণ্তু কতৱুল্তন্ কণ্ণুৰূ
পুণ্ণাল্ অপ্পিয়ুম্ কাণ্পন্ এন্ৰোৰু কণ্ণাটৈক্
কণৈয়তু মটুত্তুক্ কৈয়িল্ ৱাঙকি
অণৈতৰ অপ্পিনন্ অপ্পলুঙ কুৰুতি
ণিৰ্পতোত্ তুৰুপ্পেৰক্ কণ্টুণেঞ্ চুকণ্তু
মৰ্ৰৈক্ কণ্ণালুম্ ৱটিক্কণৈ মটুত্তনন্ মটুত্তলুম্
ণিল্লুকণ্ ণপ্প ণিল্লুকণ্ ণপ্পএন্
অন্পুটৈত্ তোন্ৰল্ ণিল্লুকণ্ ণপ্পএন্
ৰিন্নূৰৈ অতনোটুম্ এলীৰ্চিৱ লিঙকম্

তন্নিটৈপ্ পিৰণ্ত ততমলৰ্ক্ কৈয়াল্
অন্নৱন্ তন্কৈ অম্পোটুম্ অকপ্পতপ্পিটিত্
তৰুলিনন্ অৰুললুম্
ৱিণ্মিচৈ ৱানৱৰ্
মলৰ্মলৈ পোলীণ্তনৰ্ ৱলৈয়ʼলি পতকম্
তুণ্তুপি কৰঙকিন তোল্চীৰ্ মুনিৱৰুম্
এত্তিনৰ্ ইন্নিচৈ ৱল্লে
চিৱকতি পেৰ্ৰনন্ তিৰুক্কণ্ ণপ্পনে

তনি ৱেণ্পা

তত্তৈয়াম্ তায়্তণ্তৈ ণাকনাম্ তন্পিৰপ্পুপ্
পোত্তপ্পি ণাইটটুটুপ্পূৰ্ ৱেটুৱনাম্ - তিত্তিক্কুম্
তিণ্ণপ্প নাঞ্চিৰূপেৰ্ চেয়্তৱত্তাৰ্ কালত্তিক্
কণ্ণপ্প নায়্ণিন্ৰান্ কাণ্

 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.