ஏழாம் திருமுறை
100 பதிகங்கள், 1026 பாடல்கள், 84 கோயில்கள்
001 திருவெண்ணெய்நல்லூர்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


பாடல் எண் : 4 பண் : இந்தளம்

முடியேன்இனிப் பிறவேன்பெறின்
    மூவேன்பெற்றம் ஊர்தீ
கொடியேன்பல பொய்யேஉரைப்
    பேனைக்குறிக் கொள்நீ
செடியார்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
    நல்லூரருட் டுறையுள்
அடிகேள்உனக் காளாய்இனி
    அல்லேன்என லாமே
.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

இடபத்தை ஊர்பவனே, ஒளி நிறைந்த பெண்ணை யாற்றின் தென்பால் உள்ள திருவெண்ணெய்நல்லூரின் கண்ணதாகிய அருட்டுறைத் திருக்கோயிலின்கண் எழுந்தருளியிருக்கும் தலைவனே, உனக்கு நான் முன்பே அடியவனாகி, இப்பொழுது, `அடியவன் அல்லேன்` என எதிர்வழக்குப் பேசியது பொருந்துமோ! அப்பொருந்தாமையை அகற்றி என்னை நீ தெளிவித் தருளினமையால், இனி நான் இறக்கவும், மீளப் பிறக்கவும், இவ்வுலகில் வாழப் பெறின் மூப் படைந்து வருந்தவும் ஆற்றேனாகின்றேன். நெறிகோடினேனாகிப் பொய்ம்மைகள் பலவற்றையே பேசுவேனாகிய என்னை நீ வெறாது ஏற்றருள்.

குறிப்புரை:

`முடியேன்` முதலிய எதிர்மறைகள், `தினைத்துணை யேனும் பொறேன் துயராக்கையின் திண்வலையே` (தி.8 திருவா. 6. 39) என்பதுபோல, அவற்றிற்கு ஆற்றாமை குறித்து நின்றன.`ஊர்தி` என்றது, வினைமுதற் பொருண்மையுணர்த்தும் இகர ஈறு தகர வொற்றுப் பெற்று வந்த படர்க்கைப்பெயர். நெறிகோடினமை, திருக் கயிலையில் மாதர்பால் மனம் போக்கினமை. பொய்ம்மைகள் பலவாவன, மாதர் பால் மனம் போக்கினமையை விண்ணப்பியாது முன் போலவே வழிபாட்டில் நின்றமையும், அதனை இறைவன் தானே உணர்ந்து, `நீ விரும்பிய மாதர் இன்பத்தை நுகர்தற்கு நிலவுலகிற் சென்று பிறக்க` என்ற பொழுது, `மையல் மானுட மாய்மயங் கும்வழி- ஐய னேதடுத் தாண்டருள் செய்` (தி.12 பெ.புரா. திருமலை. 28) என்று வேண்டிக் கொண்டதனை மறந்தமையும், அம்மறவி காரணமாக, `உனக்கு ஆளல்லேன்` எனப் பலவாறு முரணிக் கூறினமையும், பிறவுமாம்.மானுடமாய்ப் பிறந்த ஞான்று முன்னை நிகழ்ச்சிகளை மறந்தமையும், அம்மறவியால், `அடியேன் அல்லேன்` எனக் கூறியதும் இயற்கையாக நிகழற்பாலனவாகலின், அவை பொய்ம்மையாயின வாறு என்னையெனின், நம்மனோர் உள்ளத்திற்காயின் அவையேயன்றி மிகப் பெரிய பொய்களும் பொய்யல்லவாம்; சுவாமிகள் உள்ளத்திற்கு அவை பொய்யாகாதொழியா. `தினைத்துணையாங் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையாக் கொள்வர் பழிநாணு வார்` ( குறள் - 433) என்றருளியது, சுவாமிகள் போலும் உயர்ந்தோரை நோக்கியன்றோ! `உரைத்தேனை` என இறந்த காலத்தால் அருளாது, `உரைப் பேனை` என எதிர்காலத்தால் அருளினார், அவைபோலும் செயல்கள் இனி நிகழா என்றல் எவ்வாறு கூடும் என்னும் திருவுள்ளத்தினால். இவ்வாறு, அறியாமையால் பிழை செய்தல் உயிர்கட்கும், அதனை அருளால் பொறுத்துக்கொள்ளுதல் உனக்கும் இயல்பு என்பார், `கொடியேன் பலபொய்யே உரைப்பேனைக் குறிக்கொள்நீ` என்று அருளிச் செய்தார். `தேவா சிறியோம் பிழையைப் பொறுப்பாய் பெரியோனே` (தி.2 ப.64 பா.1) எனவும், `பிழைத்ததெலாம் பொறுத் தருள்செய் பெரியோய்` (தி.6 ப.31 பா.5) எனவும், `வெறுப்பனவே செய்யும் என் சிறுமையைநின் பெருமை யினாற் பொறுப்பவனே` (தி.8 திருவா. 24.2) எனவும் ஆசிரியர் எல்லாரும் இவ்வாறே அருளிச் செய்தல் காண்க.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
శోభాయమానమైన పెణ్ణానది దక్షిణ తీరంలోని వెణ్ణై నల్లూర్ అరుళ్తురై కోవిలలో ఉన్న నంది వాహనుడా! ఓ దేవా! గతంలోనే నీ సేవకుడిని ఇప్పుడు కాదని వాదించడంలో అర్థం లేదు కదా! (చంచలత్వాన్ని పోగొట్టి నా మదిని నీవు పదిల పరచినందున) నాకు మరణం లేదు.
కాబట్టి పునర్జన్మ కూడా నాకు లేదు! మళ్ళీ జన్మించి ఈ లోకం లో జీవించాలని నన్ను నిర్బంధిస్తే ముసలితనం వైపరీత్యాలను నేను తట్టుకో లేను.
దారి తప్పి ,కల్లలాడుతూ బ్రతికాను.
దయతో నన్ను కాపాడవయ్యా!

Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
वृषभारूढ़ प्रभु!
आनन्ददायिनी चंचला पेण्णार नदी के दक्षिणी भाग में स्थित,
तिरुवेण्णैनल्लूर के अरुट्तुरै देवालय में प्रतिष्ठित प्रभु!
मैं पहले से ही बन गया हूँ आपका दास;
अब यह कहना कदापि उचित न होगा कि-
मैं आपका सेवक नहीं हूँ।
तुमने हटाया है नकारात्मक शब्द,
मेरे ऊपर की है कृपा।
मैं मुक्त हुआ हूँ-जन्म-मृत्यु से
इस जग में जीवित रहना पड़े तो भी विचलित न होऊँगा जरा से।
सद्धर्म को छोड़कर असत्य वचन बोलते हैं जो-
उन्हें न करिए दूर द्वेष से,
उन्हें भी स्वीकार कर, प्रदान करिए अपनी कृपा।

रूपान्तरकार डॉ.एन.सुन्दरम, 2007
हे वृषभवाहन! तेजस्विन्या: पिनाकिन्या: दक्षिणे तीरे तिरुवेण्णैनल्लूर्` इत्यत्र देशविशेषे वर्तमान`अरुट्टुरै` इत्याख्ये देवायतने विराजमान! हे मे प्रभो! चिरं तव दासोऽहं `नाहं तव दास:` इति अधुना कथं वक्तुमर्हामि? अत्यन्तं कृपालु:त्वं मम अन्याय्यमिदं वचनं क्षमित्वा मां पुन: तव दासं कृतवानसि। हे दयालो! इत: परम् अहं मर्तुं, मृत्वा पुन: जनितुं, जनित्वा जीवन् संसारदावानलपरितापं वा अनुभोक्तुमक्षम: भवामि। यावदहं संसारेऽस्मिन् वर्ते तावदहं असकृत् बहुधा मिथ्यावादी अपि (कालानुरोधेन) भवेयम्। अथापि त्वं मां मर्षित्वा सवात्सल्यम् अनुग्रहीतुमर्हसि॥

अनुवादक: शङ्करन् वेणुगोपालन् (2011)
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
God in Aruḷtuṟai in Veṇṇai Nallūr on the southern bank of the river Peṇṇai which is full of splendor!
who rides on a bull!
having been your slave before.
Is it proper for me to counter-argue now that I am not your slave?
as you clarified my mind removing the inconsistency I shall not die.
I shall not be born hereafter.
if I am destined to be born and live in this world I am unable to bear the sufferings of old age.
you guard me with special care, me I have gone astray from the right path and talk only lies.
Translation: V.M.Subramanya Aiyar–Courtesy: French Institute of Pondichery / EFEO (2006)


O, Taurus Rider!, I can\'t die, can\'t get re-born,
can\'t age and ail, I simply can\'t.
But I swerved, me, a liar sure, yet, may you take me, target me,
ignore my faults forgiving me!
On glistening Pennai\'s south is Vennainalloor\'s
Arutturai Temple! O, Lord,
Me,unforgettable,unforgotten slave before this birth,now and after,
how can you or I aver I am none of yours?

Translation: S. A. Sankaranarayanan, Kumbakonam, 2016

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀫𑀼𑀝𑀺𑀬𑁂𑀷𑁆𑀇𑀷𑀺𑀧𑁆 𑀧𑀺𑀶𑀯𑁂𑀷𑁆𑀧𑁂𑁆𑀶𑀺𑀷𑁆
𑀫𑀽𑀯𑁂𑀷𑁆𑀧𑁂𑁆𑀶𑁆𑀶𑀫𑁆 𑀊𑀭𑁆𑀢𑀻
𑀓𑁄𑁆𑀝𑀺𑀬𑁂𑀷𑁆𑀧𑀮 𑀧𑁄𑁆𑀬𑁆𑀬𑁂𑀉𑀭𑁃𑀧𑁆
𑀧𑁂𑀷𑁃𑀓𑁆𑀓𑀼𑀶𑀺𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀴𑁆𑀦𑀻
𑀘𑁂𑁆𑀝𑀺𑀬𑀸𑀭𑁆𑀧𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡𑁃𑀢𑁆 𑀢𑁂𑁆𑀷𑁆𑀧𑀸𑀮𑁆𑀯𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡𑁂𑁆𑀬𑁆
𑀦𑀮𑁆𑀮𑀽𑀭𑀭𑀼𑀝𑁆 𑀝𑀼𑀶𑁃𑀬𑀼𑀴𑁆
𑀅𑀝𑀺𑀓𑁂𑀴𑁆𑀉𑀷𑀓𑁆 𑀓𑀸𑀴𑀸𑀬𑁆𑀇𑀷𑀺
𑀅𑀮𑁆𑀮𑁂𑀷𑁆𑀏𑁆𑀷 𑀮𑀸𑀫𑁂


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

মুডিযেন়্‌ইন়িপ্ পির়ৱেন়্‌বের়িন়্‌
মূৱেন়্‌বেট্রম্ ঊর্দী
কোডিযেন়্‌বল পোয্যেউরৈপ্
পেন়ৈক্কুর়িক্ কোৰ‍্নী
সেডিযার্বেণ্ণৈত্ তেন়্‌বাল্ৱেণ্ণেয্
নল্লূররুট্ টুর়ৈযুৰ‍্
অডিহেৰ‍্উন়ক্ কাৰায্ইন়ি
অল্লেন়্‌এন় লামে


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

முடியேன்இனிப் பிறவேன்பெறின்
மூவேன்பெற்றம் ஊர்தீ
கொடியேன்பல பொய்யேஉரைப்
பேனைக்குறிக் கொள்நீ
செடியார்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
நல்லூரருட் டுறையுள்
அடிகேள்உனக் காளாய்இனி
அல்லேன்என லாமே


Open the Thamizhi Section in a New Tab
முடியேன்இனிப் பிறவேன்பெறின்
மூவேன்பெற்றம் ஊர்தீ
கொடியேன்பல பொய்யேஉரைப்
பேனைக்குறிக் கொள்நீ
செடியார்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
நல்லூரருட் டுறையுள்
அடிகேள்உனக் காளாய்இனி
அல்லேன்என லாமே

Open the Reformed Script Section in a New Tab
मुडियेऩ्इऩिप् पिऱवेऩ्बॆऱिऩ्
मूवेऩ्बॆट्रम् ऊर्दी
कॊडियेऩ्बल पॊय्येउरैप्
पेऩैक्कुऱिक् कॊळ्नी
सॆडियार्बॆण्णैत् तॆऩ्बाल्वॆण्णॆय्
नल्लूररुट् टुऱैयुळ्
अडिहेळ्उऩक् काळाय्इऩि
अल्लेऩ्ऎऩ लामे
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಮುಡಿಯೇನ್ಇನಿಪ್ ಪಿಱವೇನ್ಬೆಱಿನ್
ಮೂವೇನ್ಬೆಟ್ರಂ ಊರ್ದೀ
ಕೊಡಿಯೇನ್ಬಲ ಪೊಯ್ಯೇಉರೈಪ್
ಪೇನೈಕ್ಕುಱಿಕ್ ಕೊಳ್ನೀ
ಸೆಡಿಯಾರ್ಬೆಣ್ಣೈತ್ ತೆನ್ಬಾಲ್ವೆಣ್ಣೆಯ್
ನಲ್ಲೂರರುಟ್ ಟುಱೈಯುಳ್
ಅಡಿಹೇಳ್ಉನಕ್ ಕಾಳಾಯ್ಇನಿ
ಅಲ್ಲೇನ್ಎನ ಲಾಮೇ
Open the Kannada Section in a New Tab
ముడియేన్ఇనిప్ పిఱవేన్బెఱిన్
మూవేన్బెట్రం ఊర్దీ
కొడియేన్బల పొయ్యేఉరైప్
పేనైక్కుఱిక్ కొళ్నీ
సెడియార్బెణ్ణైత్ తెన్బాల్వెణ్ణెయ్
నల్లూరరుట్ టుఱైయుళ్
అడిహేళ్ఉనక్ కాళాయ్ఇని
అల్లేన్ఎన లామే
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

මුඩියේන්ඉනිප් පිරවේන්බෙරින්
මූවේන්බෙට්‍රම් ඌර්දී
කොඩියේන්බල පොය්‍යේඋරෛප්
පේනෛක්කුරික් කොළ්නී
සෙඩියාර්බෙණ්ණෛත් තෙන්බාල්වෙණ්ණෙය්
නල්ලූරරුට් ටුරෛයුළ්
අඩිහේළ්උනක් කාළාය්ඉනි
අල්ලේන්එන ලාමේ


Open the Sinhala Section in a New Tab
മുടിയേന്‍ഇനിപ് പിറവേന്‍പെറിന്‍
മൂവേന്‍പെറ്റം ഊര്‍തീ
കൊടിയേന്‍പല പൊയ്യേഉരൈപ്
പേനൈക്കുറിക് കൊള്‍നീ
ചെടിയാര്‍പെണ്ണൈത് തെന്‍പാല്വെണ്ണെയ്
നല്ലൂരരുട് ടുറൈയുള്‍
അടികേള്‍ഉനക് കാളായ്ഇനി
അല്ലേന്‍എന ലാമേ
Open the Malayalam Section in a New Tab
มุดิเยณอิณิป ปิระเวณเปะริณ
มูเวณเปะรระม อูรถี
โกะดิเยณปะละ โปะยเยอุรายป
เปณายกกุริก โกะลนี
เจะดิยารเปะณณายถ เถะณปาลเวะณเณะย
นะลลูระรุด ดุรายยุล
อดิเกลอุณะก กาลายอิณิ
อลเลณเอะณะ ลาเม
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

မုတိေယန္အိနိပ္ ပိရေဝန္ေပ့ရိန္
မူေဝန္ေပ့ရ္ရမ္ အူရ္ထီ
ေကာ့တိေယန္ပလ ေပာ့ယ္ေယအုရဲပ္
ေပနဲက္ကုရိက္ ေကာ့လ္နီ
ေစ့တိယာရ္ေပ့န္နဲထ္ ေထ့န္ပာလ္ေဝ့န္ေန့ယ္
နလ္လူရရုတ္ တုရဲယုလ္
အတိေကလ္အုနက္ ကာလာယ္အိနိ
အလ္ေလန္ေအ့န လာေမ


Open the Burmese Section in a New Tab
ムティヤエニ・イニピ・ ピラヴェーニ・ペリニ・
ムーヴェーニ・ペリ・ラミ・ ウーリ・ティー
コティヤエニ・パラ ポヤ・ヤエウリイピ・
ペーニイク・クリク・ コリ・ニー
セティヤーリ・ペニ・ナイタ・ テニ・パーリ・ヴェニ・ネヤ・
ナリ・ルーラルタ・ トゥリイユリ・
アティケーリ・ウナク・ カーラアヤ・イニ
アリ・レーニ・エナ ラーメー
Open the Japanese Section in a New Tab
mudiyeninib birafenberin
mufenbedraM urdi
godiyenbala boyyeuraib
benaiggurig golni
sediyarbennaid denbalfenney
nallurarud duraiyul
adihelunag galayini
allenena lame
Open the Pinyin Section in a New Tab
مُدِیيَۤنْاِنِبْ بِرَوٕۤنْبيَرِنْ
مُووٕۤنْبيَتْرَن اُورْدِي
كُودِیيَۤنْبَلَ بُویّيَۤاُرَيْبْ
بيَۤنَيْكُّرِكْ كُوضْنِي
سيَدِیارْبيَنَّيْتْ تيَنْبالْوٕنّيَیْ
نَلُّورَرُتْ تُرَيْیُضْ
اَدِحيَۤضْاُنَكْ كاضایْاِنِ
اَلّيَۤنْيَنَ لاميَۤ


Open the Arabic Section in a New Tab
mʊ˞ɽɪɪ̯e:n̺ɪn̺ɪp pɪɾʌʋe:n̺bɛ̝ɾɪn̺
mu:ʋe:n̺bɛ̝t̺t̺ʳʌm ʷu:rði·
ko̞˞ɽɪɪ̯e:n̺bʌlə po̞jɪ̯e:_ɨɾʌɪ̯p
pe:n̺ʌjccɨɾɪk ko̞˞ɭn̺i·
sɛ̝˞ɽɪɪ̯ɑ:rβɛ̝˞ɳɳʌɪ̯t̪ t̪ɛ̝n̺bɑ:lʋɛ̝˞ɳɳɛ̝ɪ̯
n̺ʌllu:ɾʌɾɨ˞ʈ ʈɨɾʌjɪ̯ɨ˞ɭ
ˀʌ˞ɽɪxe˞:ɭʼɨn̺ʌk kɑ˞:ɭʼɑ:ɪ̯ɪn̺ɪ·
ˀʌlle:n̺ɛ̝n̺ə lɑ:me·
Open the IPA Section in a New Tab
muṭiyēṉiṉip piṟavēṉpeṟiṉ
mūvēṉpeṟṟam ūrtī
koṭiyēṉpala poyyēuraip
pēṉaikkuṟik koḷnī
ceṭiyārpeṇṇait teṉpālveṇṇey
nallūraruṭ ṭuṟaiyuḷ
aṭikēḷuṉak kāḷāyiṉi
allēṉeṉa lāmē
Open the Diacritic Section in a New Tab
мютыеaнынып пырaвэaнпэрын
мувэaнпэтрaм урти
котыеaнпaлa пойеaюрaып
пэaнaыккюрык колни
сэтыяaрпэннaыт тэнпаалвэннэй
нaллурaрют тюрaыёл
атыкэaлюнaк кaлаайыны
аллэaнэнa лаамэa
Open the Russian Section in a New Tab
mudijehninip pirawehnperin
muhwehnperram uh'rthih
kodijehnpala pojjehu'räp
pehnäkkurik ko'l:nih
zedijah'rpe'n'näth thenpahlwe'n'nej
:nalluh'ra'rud duräju'l
adikeh'lunak kah'lahjini
allehnena lahmeh
Open the German Section in a New Tab
mòdiyèèninip pirhavèènpèrhin
mövèènpèrhrham örthii
kodiyèènpala poiyyèèòrâip
pèènâikkòrhik kolhnii
çèdiyaarpènhnhâith thènpaalvènhnhèiy
nallöraròt dòrhâiyòlh
adikèèlhònak kaalhaaiyini
allèènèna laamèè
mutiyieeninip pirhaveenperhin
muuveenperhrham uurthii
cotiyieenpala poyiyieeuraip
peenaiiccurhiic colhnii
cetiiyaarpeinhnhaiith thenpaalveinhnheyi
nalluuraruit turhaiyulh
atikeelhunaic caalhaayiini
alleenena laamee
mudiyaeninip pi'ravaenpe'rin
moovaenpe'r'ram oorthee
kodiyaenpala poyyaeuraip
paenaikku'rik ko'l:nee
sediyaarpe'n'naith thenpaalve'n'ney
:nalloorarud du'raiyu'l
adikae'lunak kaa'laayini
allaenena laamae
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.