3. இருபா விருபது
001 இருபா இருபது
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


பாடல் எண் : 20

உற்றவர் பெற்றவ ரற்றவர் முற்றும்
அற்றவர்க் கற்றவன் அல்லவர்க் கல்லவன்
அந்த மாதி யில்லவன் வந்து
குரக்கு மனத்துக் கொடியேன் பரக்கும்
5 பரப்பைக் குவித்து நிறுத்திப் பிடித்திட்டு
இருள்வெளி யாகும் மருளினை யறுத்து
வந்து புகுதலுஞ் சென்று நீங்கலு
மின்றி யொன்றாய் நின்றஅந் நிலையில்
ஒன்றா காமல் இரண்டா காமல்
10 ஒன்று மிரண்டு மின்றா காமல்
தன்னது பெருமை தாக்கா னாயினும்
என்னது பெருமை யெல்லா மெய்தித்
தன்னை யெனக்குத் தருவதை யன்றியும்
என்னையு மெனக்கே தந்து தன்னது
15 பேரா நந்தப் பெருங்கட லதனுள்
ஆரா வின்ப மளித்துத் தீரா
உள்ளும் புறம்பு மொழிவின்றி நின்ற
வள்ளன்மை காட்டி மலரடி யருளிய
மன்ன னெங்கோன் வார்புனற் பெண்ணை
20 வெண்ணெய் காவலன் மெய்கண்ட தேவன்
அண்ணல் அருளா லயத்தன் நண்ணிய
மலமுத லாயின மாய்க்கும்
உலக வுயிர்க்கெல் லாமொரு கண்ணே .
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

உற்றவர் பெற்றவர் அற்றவர் முற்றம் அற்றவர்க்கற்றவன் அல்லவர்க் கல்லவன் அந்தமாதியில்லவன் வந்து - ஆசாரியனருளிச் செய்த உண்மையிலே பொருந்தினவர்கள் அதனைச் சிந்திக்கப் பெற்றவர்கள் அந்த உண்மையிலே முழுதுந் தன்னைக் கொடுத்துத் தானதுவாய்த் தன் செயலற்றவர்க்குத் தான் அவர் செயலாய் நிற்கிறவன் தானென்றும் அவனென்றும் இரண்டுபட்டவர்களுக்கு வேறுபட்டிருக்கிறவன் தோற்றமும் ஈறும் இல்லாதவன் திருமேனி கொண்டு வந்து; குரக்கு மனத்துக் கொடியேன் பரக்கும் பரப்பைக் குவித்துநிறுத்திப் பிடித்திட்டு - குரங்குபோலே ஓரிடத்து நிலையில்லாத மனத்தையுடைய கொடிய வினையேன் உழன்று திரியும் வருத்தத்தைக் கெடுத்து ஒரு நிலையிலே நிறுத்தி என்னை யடிமை பிடித்து என்னும்படிக் காட்டி; இருள் வெளியாகும் மருளினை யறுத்து - வெளியும் இருளுமாகிய மயக்கத்தைக் கெடுத்து இவை யிரண்டுமல்லவாய் நின்ற நிலை காட்டி; வந்து புகுதலுஞ் சென்று நீங்கலுமின்றி ஒன்றாய் நின்ற அந்நிலையில் - கண்ணிற்படலத்தை ஒருவன் வந்துரித்த விடத்துக் கண்ணொளியைச் சூரியப்பிரகாசம் வந்து கூடவுமில்லை சூரியப்பிரகாசத்திலே கண்ணொளிபோய்க் கூடினதுமில்லையதுபோல, தானும் புதிதாக வந்து பொருந்துதலுங் கூடினவர் சென்று நீங்கிப் போகலும் இல்லாதபடி, ஏகமாய் அப்படி நின்றநிலை தான்; ஒன்றாகாமல் - பொன்னும் பணியும்போல ஒன்றென்னும் மாயாவாதமுமல்லவாய் உடலும் உயிரும்போல வொன்றாய்; இரண்டாகாமல் - இருளும் வெளியும்போல இரண்டாயிருக்கிற பேதவாதமுமல்லவாய் கண்ணும் ஆதித்தனும் போலவிரண்டாய்; ஒன்றுமிரண்டு மின்றாகாமல் - சத்தமும் அத்தமும் (=பொருளும்) இரண்டாயிருந்து பின்பு ஒன்றானதுபோல அன்மாவென்றுஞ் சிவனென்றும் இரண்டாயிருந்து முத்தியில் ஒன்றாமென்னும் பாற்கரியன் மதமுமல்லவாய் ஆன்மாவும் ஆன்மஞானமும்போல இரண்டாயிருந்து ஒன்றாவதாய்; தன்னதுபெருமை தாக்கானாயினும் என்னது பெருமை எல்லா மெய்தி - தனது முதன்மையாகிய பஞ்சகிருத்தியம் எனக்குத் தாரானாயினும் எனக்குப் பெருமையாகிய பாச சாலங்களெல்லாந் தான்முன்னின்று மேற்போட்டுக்கொண்டு தன்னை எனக்குத் தருவதையன்றியும்; என்னையும் எனக்குத் தந்து - தன்னுண்மை யான் பெறுவதன்றி என்னுண்மை யான் பெறும்படித் தந்து; தன்னது பேரானந்தப் பெருங்கடலதனுள் ஆராவின்பம் அளித்து - தனதாகிய பேரானந்தக் கடலுள் அமையாத அமுதம் எனக்குத் தந்து; தீரா உள்ளும் புறம்பும் ஒழிவின்றி நின்ற வள்ளன்மை காட்டி மலரடி யருளிய - நீக்கமற்று உள்ளேனும் புறம்பேனுந் தெரியாதபடி யொழிவற நிறைந்த தலைமையைக் காட்டித் தனது திருவடியைத் தந்த; மன்னன் - ஞானராசா; எங்கோன் - எம்முடைய சுவாமியாயுள்ளவன்; வார்புனற் பெண்ணை வெண்ணை காவலன் மெய்கண்டதேவன் அண்ணல் அருளாலயத்தன் - ஒழுக்கறாத புனல்பொருந்திய பெண்ணையால் சூழப்பட்ட திருவெண்ணெய்நல்லூருக்குத் தலைவனாகிய மெய்கண்டதேவன், சருவான்மாக்களுக்குங் கருத்தா, என்னுடைய உள்ளமே (தன் அருளே?) கோயிலாகக் கொண்டவன்; நண்ணிய மலம் முதலாயின மாய்க்கும் உலக உயிர்க்கெல்லாம் ஒரு கண்ணே - பொருந்திய ஆணவமலத்தை லிங்கமூர்த்தமாய் வந்து கெடாமற் கெடுத்தும் மாயையைக் குருமூர்த்தமாய் வந்து கெடாமற்கெடுத்தும் கன்மத்தைச் சங்கம மூர்த்தமாய் வந்து கெடாமற் கெடுத்தும், இப்படி வந்த மூன்று முதலும் பிரபஞ்சத்துக்கும் ஆன்மாக்களுக்கு மிடமும் ஒரு முதலே யென்றவாறு.

குறிப்புரை:

இச்செய்யுள் கர்த்தா விரிவித்த முறைமை கூறியது.இருபா விருப துரையெழுதி னோன்முன்
ஒருவா விகற்ப முணர்ந்தோன் – அருளுடம்பாம்
பண்புடைய சிற்றம் பலநாடி தாள்பணிவோன்
சண்பைநகர்த் தத்துவநா தன். (குறிப்பு : - அருணந்தி சிவாசாரியார் செய்தருளிய இருபா விருபது, திருவாவடுதுறை நமச்சிவாயத்தம்பிரான் செய்தவிரிவுரையோடு சமாஜத்தின் சித்தாந்த சாத்திர முதற் பதிப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது; இந்தப் பதிப்பில் சீகாழித் தத்துவநாதர் செய்த காண்டிகை யுரை முதன் முதலாக வெளியிடப்படுகிறது. இவர் சிற்றம்பல நாடிகள் சீடரென்பது உரையிறுதியில் காணும் செய்யுளால் விளங்கும். இவரே சிந்தாந்த சாத்திரங்களுள் ஒன்றாகிய உண்மை நெறி விளக்கம் செய்தார் என்பது காலஞ்சென்ற திரு. அனவரதவிநாயகம் பிள்ளையவர்களால் முதற்பதிப்பின் 980-982 பக்கங்களில் தெளிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் எழுதி வைத்திருந்த கையெழுத்துப் பிரதியின் துணை கொண்டு இவ்வுரை இங்கு பதிப்பிக்கப்படுகிறது. - மு. அருணாசலம்)

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
The Primacy of Grace

He is the sole support of them that have given up
Their nexus with their kith and kin, parents and all else.
Others merely wallow, not gaining this supreme support.
He who is beginningless and endless made
His advent, controlled my cruelly-vagarious
And ever-errant manam – verily an intractable monkey -,
Steadied it and did away with its befuddlement
Bred by pervasive murk. Lo, in Him I stood
Poised, denuded of any further commutations,
In advaitic union in which He and I are neither one
Nor two and also neither not one nor not two.
Though He did not make me His equal, He made
Me gain all glory; besides gifting Himself to me,
He gave me to myself. He caused me to get poised
In His vast sea of Bliss, conferring thus on me
The ever-during Bliss that knows no satiety.
He exposed me to His divine munificence by His
Internal and external and uninterrupted abidance
In me; He, my King, crowned me with His flower-feet.
He is Meikanda Deva, the Ruler of Vennainallur
On the banks of the Pennai of ceaseless flow.
The merciful One is entempled in Arullturai.
He, the Queller of Aanava and other malas, is indeed
The soul’s peerless Eye for all the beings in the cosmos.
Translation: Dr. T. N. Ramachandran,Thanjaavoor ,2003

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀉𑀶𑁆𑀶𑀯𑀭𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀶𑁆𑀶𑀯 𑀭𑀶𑁆𑀶𑀯𑀭𑁆 𑀫𑀼𑀶𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆
𑀅𑀶𑁆𑀶𑀯𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀶𑁆𑀶𑀯𑀷𑁆 𑀅𑀮𑁆𑀮𑀯𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀮𑁆𑀮𑀯𑀷𑁆
𑀅𑀦𑁆𑀢 𑀫𑀸𑀢𑀺 𑀬𑀺𑀮𑁆𑀮𑀯𑀷𑁆 𑀯𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀓𑀼𑀭𑀓𑁆𑀓𑀼 𑀫𑀷𑀢𑁆𑀢𑀼𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀝𑀺𑀬𑁂𑀷𑁆 𑀧𑀭𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆
5 𑀧𑀭𑀧𑁆𑀧𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀯𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼 𑀦𑀺𑀶𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺𑀧𑁆 𑀧𑀺𑀝𑀺𑀢𑁆𑀢𑀺𑀝𑁆𑀝𑀼
𑀇𑀭𑀼𑀴𑁆𑀯𑁂𑁆𑀴𑀺 𑀬𑀸𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀭𑀼𑀴𑀺𑀷𑁃 𑀬𑀶𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼
𑀯𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀧𑀼𑀓𑀼𑀢𑀮𑀼𑀜𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀦𑀻𑀗𑁆𑀓𑀮𑀼
𑀫𑀺𑀷𑁆𑀶𑀺 𑀬𑁄𑁆𑀷𑁆𑀶𑀸𑀬𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀅𑀦𑁆 𑀦𑀺𑀮𑁃𑀬𑀺𑀮𑁆
𑀑𑁆𑀷𑁆𑀶𑀸 𑀓𑀸𑀫𑀮𑁆 𑀇𑀭𑀡𑁆𑀝𑀸 𑀓𑀸𑀫𑀮𑁆
10 𑀑𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀫𑀺𑀭𑀡𑁆𑀝𑀼 𑀫𑀺𑀷𑁆𑀶𑀸 𑀓𑀸𑀫𑀮𑁆
𑀢𑀷𑁆𑀷𑀢𑀼 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑁃 𑀢𑀸𑀓𑁆𑀓𑀸 𑀷𑀸𑀬𑀺𑀷𑀼𑀫𑁆
𑀏𑁆𑀷𑁆𑀷𑀢𑀼 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑁃 𑀬𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸 𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀺𑀢𑁆
𑀢𑀷𑁆𑀷𑁃 𑀬𑁂𑁆𑀷𑀓𑁆𑀓𑀼𑀢𑁆 𑀢𑀭𑀼𑀯𑀢𑁃 𑀬𑀷𑁆𑀶𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆
𑀏𑁆𑀷𑁆𑀷𑁃𑀬𑀼 𑀫𑁂𑁆𑀷𑀓𑁆𑀓𑁂 𑀢𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀢𑀷𑁆𑀷𑀢𑀼
15 𑀧𑁂𑀭𑀸 𑀦𑀦𑁆𑀢𑀧𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀝 𑀮𑀢𑀷𑀼𑀴𑁆
𑀆𑀭𑀸 𑀯𑀺𑀷𑁆𑀧 𑀫𑀴𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀢𑁆 𑀢𑀻𑀭𑀸
𑀉𑀴𑁆𑀴𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀼𑀶𑀫𑁆𑀧𑀼 𑀫𑁄𑁆𑀵𑀺𑀯𑀺𑀷𑁆𑀶𑀺 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶
𑀯𑀴𑁆𑀴𑀷𑁆𑀫𑁃 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝𑀺 𑀫𑀮𑀭𑀝𑀺 𑀬𑀭𑀼𑀴𑀺𑀬
𑀫𑀷𑁆𑀷 𑀷𑁂𑁆𑀗𑁆𑀓𑁄𑀷𑁆 𑀯𑀸𑀭𑁆𑀧𑀼𑀷𑀶𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡𑁃
20 𑀯𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡𑁂𑁆𑀬𑁆 𑀓𑀸𑀯𑀮𑀷𑁆 𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀓𑀡𑁆𑀝 𑀢𑁂𑀯𑀷𑁆
𑀅𑀡𑁆𑀡𑀮𑁆 𑀅𑀭𑀼𑀴𑀸 𑀮𑀬𑀢𑁆𑀢𑀷𑁆 𑀦𑀡𑁆𑀡𑀺𑀬
𑀫𑀮𑀫𑀼𑀢 𑀮𑀸𑀬𑀺𑀷 𑀫𑀸𑀬𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆
𑀉𑀮𑀓 𑀯𑀼𑀬𑀺𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑁂𑁆𑀮𑁆 𑀮𑀸𑀫𑁄𑁆𑀭𑀼 𑀓𑀡𑁆𑀡𑁂


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

উট্রৱর্ পেট্রৱ রট্রৱর্ মুট্রুম্
অট্রৱর্ক্ কট্রৱন়্‌ অল্লৱর্ক্ কল্লৱন়্‌
অন্দ মাদি যিল্লৱন়্‌ ৱন্দু
কুরক্কু মন়ত্তুক্ কোডিযেন়্‌ পরক্কুম্
৫ পরপ্পৈক্ কুৱিত্তু নির়ুত্তিপ্ পিডিত্তিট্টু
ইরুৰ‍্ৱেৰি যাহুম্ মরুৰিন়ৈ যর়ুত্তু
ৱন্দু পুহুদলুঞ্ সেণ্ড্রু নীঙ্গলু
মিণ্ড্রি যোণ্ড্রায্ নিণ্ড্রঅন্ নিলৈযিল্
ওণ্ড্রা কামল্ ইরণ্ডা কামল্
১০ ওণ্ড্রু মিরণ্ডু মিণ্ড্রা কামল্
তন়্‌ন়দু পেরুমৈ তাক্কা ন়াযিন়ুম্
এন়্‌ন়দু পেরুমৈ যেল্লা মেয্দিত্
তন়্‌ন়ৈ যেন়ক্কুত্ তরুৱদৈ যণ্ড্রিযুম্
এন়্‌ন়ৈযু মেন়ক্কে তন্দু তন়্‌ন়দু
১৫ পেরা নন্দপ্ পেরুঙ্গড লদন়ুৰ‍্
আরা ৱিন়্‌ব মৰিত্তুত্ তীরা
উৰ‍্ৰুম্ পুর়ম্বু মোৰ়িৱিণ্ড্রি নিণ্ড্র
ৱৰ‍্ৰন়্‌মৈ কাট্টি মলরডি যরুৰিয
মন়্‌ন় ন়েঙ্গোন়্‌ ৱার্বুন়র়্‌ পেণ্ণৈ
২০ ৱেণ্ণেয্ কাৱলন়্‌ মেয্গণ্ড তেৱন়্‌
অণ্ণল্ অরুৰা লযত্তন়্‌ নণ্ণিয
মলমুদ লাযিন় মায্ক্কুম্
উলহ ৱুযির্ক্কেল্ লামোরু কণ্ণে


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

உற்றவர் பெற்றவ ரற்றவர் முற்றும்
அற்றவர்க் கற்றவன் அல்லவர்க் கல்லவன்
அந்த மாதி யில்லவன் வந்து
குரக்கு மனத்துக் கொடியேன் பரக்கும்
5 பரப்பைக் குவித்து நிறுத்திப் பிடித்திட்டு
இருள்வெளி யாகும் மருளினை யறுத்து
வந்து புகுதலுஞ் சென்று நீங்கலு
மின்றி யொன்றாய் நின்றஅந் நிலையில்
ஒன்றா காமல் இரண்டா காமல்
10 ஒன்று மிரண்டு மின்றா காமல்
தன்னது பெருமை தாக்கா னாயினும்
என்னது பெருமை யெல்லா மெய்தித்
தன்னை யெனக்குத் தருவதை யன்றியும்
என்னையு மெனக்கே தந்து தன்னது
15 பேரா நந்தப் பெருங்கட லதனுள்
ஆரா வின்ப மளித்துத் தீரா
உள்ளும் புறம்பு மொழிவின்றி நின்ற
வள்ளன்மை காட்டி மலரடி யருளிய
மன்ன னெங்கோன் வார்புனற் பெண்ணை
20 வெண்ணெய் காவலன் மெய்கண்ட தேவன்
அண்ணல் அருளா லயத்தன் நண்ணிய
மலமுத லாயின மாய்க்கும்
உலக வுயிர்க்கெல் லாமொரு கண்ணே


Open the Thamizhi Section in a New Tab
உற்றவர் பெற்றவ ரற்றவர் முற்றும்
அற்றவர்க் கற்றவன் அல்லவர்க் கல்லவன்
அந்த மாதி யில்லவன் வந்து
குரக்கு மனத்துக் கொடியேன் பரக்கும்
5 பரப்பைக் குவித்து நிறுத்திப் பிடித்திட்டு
இருள்வெளி யாகும் மருளினை யறுத்து
வந்து புகுதலுஞ் சென்று நீங்கலு
மின்றி யொன்றாய் நின்றஅந் நிலையில்
ஒன்றா காமல் இரண்டா காமல்
10 ஒன்று மிரண்டு மின்றா காமல்
தன்னது பெருமை தாக்கா னாயினும்
என்னது பெருமை யெல்லா மெய்தித்
தன்னை யெனக்குத் தருவதை யன்றியும்
என்னையு மெனக்கே தந்து தன்னது
15 பேரா நந்தப் பெருங்கட லதனுள்
ஆரா வின்ப மளித்துத் தீரா
உள்ளும் புறம்பு மொழிவின்றி நின்ற
வள்ளன்மை காட்டி மலரடி யருளிய
மன்ன னெங்கோன் வார்புனற் பெண்ணை
20 வெண்ணெய் காவலன் மெய்கண்ட தேவன்
அண்ணல் அருளா லயத்தன் நண்ணிய
மலமுத லாயின மாய்க்கும்
உலக வுயிர்க்கெல் லாமொரு கண்ணே

Open the Reformed Script Section in a New Tab
उट्रवर् पॆट्रव रट्रवर् मुट्रुम्
अट्रवर्क् कट्रवऩ् अल्लवर्क् कल्लवऩ्
अन्द मादि यिल्लवऩ् वन्दु
कुरक्कु मऩत्तुक् कॊडियेऩ् परक्कुम्
५ परप्पैक् कुवित्तु निऱुत्तिप् पिडित्तिट्टु
इरुळ्वॆळि याहुम् मरुळिऩै यऱुत्तु
वन्दु पुहुदलुञ् सॆण्ड्रु नीङ्गलु
मिण्ड्रि यॊण्ड्राय् निण्ड्रअन् निलैयिल्
ऒण्ड्रा कामल् इरण्डा कामल्
१० ऒण्ड्रु मिरण्डु मिण्ड्रा कामल्
तऩ्ऩदु पॆरुमै ताक्का ऩायिऩुम्
ऎऩ्ऩदु पॆरुमै यॆल्ला मॆय्दित्
तऩ्ऩै यॆऩक्कुत् तरुवदै यण्ड्रियुम्
ऎऩ्ऩैयु मॆऩक्के तन्दु तऩ्ऩदु
१५ पेरा नन्दप् पॆरुङ्गड लदऩुळ्
आरा विऩ्ब मळित्तुत् तीरा
उळ्ळुम् पुऱम्बु मॊऴिविण्ड्रि निण्ड्र
वळ्ळऩ्मै काट्टि मलरडि यरुळिय
मऩ्ऩ ऩॆङ्गोऩ् वार्बुऩऱ् पॆण्णै
२० वॆण्णॆय् कावलऩ् मॆय्गण्ड तेवऩ्
अण्णल् अरुळा लयत्तऩ् नण्णिय
मलमुद लायिऩ माय्क्कुम्
उलह वुयिर्क्कॆल् लामॊरु कण्णे
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಉಟ್ರವರ್ ಪೆಟ್ರವ ರಟ್ರವರ್ ಮುಟ್ರುಂ
ಅಟ್ರವರ್ಕ್ ಕಟ್ರವನ್ ಅಲ್ಲವರ್ಕ್ ಕಲ್ಲವನ್
ಅಂದ ಮಾದಿ ಯಿಲ್ಲವನ್ ವಂದು
ಕುರಕ್ಕು ಮನತ್ತುಕ್ ಕೊಡಿಯೇನ್ ಪರಕ್ಕುಂ
೫ ಪರಪ್ಪೈಕ್ ಕುವಿತ್ತು ನಿಱುತ್ತಿಪ್ ಪಿಡಿತ್ತಿಟ್ಟು
ಇರುಳ್ವೆಳಿ ಯಾಹುಂ ಮರುಳಿನೈ ಯಱುತ್ತು
ವಂದು ಪುಹುದಲುಞ್ ಸೆಂಡ್ರು ನೀಂಗಲು
ಮಿಂಡ್ರಿ ಯೊಂಡ್ರಾಯ್ ನಿಂಡ್ರಅನ್ ನಿಲೈಯಿಲ್
ಒಂಡ್ರಾ ಕಾಮಲ್ ಇರಂಡಾ ಕಾಮಲ್
೧೦ ಒಂಡ್ರು ಮಿರಂಡು ಮಿಂಡ್ರಾ ಕಾಮಲ್
ತನ್ನದು ಪೆರುಮೈ ತಾಕ್ಕಾ ನಾಯಿನುಂ
ಎನ್ನದು ಪೆರುಮೈ ಯೆಲ್ಲಾ ಮೆಯ್ದಿತ್
ತನ್ನೈ ಯೆನಕ್ಕುತ್ ತರುವದೈ ಯಂಡ್ರಿಯುಂ
ಎನ್ನೈಯು ಮೆನಕ್ಕೇ ತಂದು ತನ್ನದು
೧೫ ಪೇರಾ ನಂದಪ್ ಪೆರುಂಗಡ ಲದನುಳ್
ಆರಾ ವಿನ್ಬ ಮಳಿತ್ತುತ್ ತೀರಾ
ಉಳ್ಳುಂ ಪುಱಂಬು ಮೊೞಿವಿಂಡ್ರಿ ನಿಂಡ್ರ
ವಳ್ಳನ್ಮೈ ಕಾಟ್ಟಿ ಮಲರಡಿ ಯರುಳಿಯ
ಮನ್ನ ನೆಂಗೋನ್ ವಾರ್ಬುನಱ್ ಪೆಣ್ಣೈ
೨೦ ವೆಣ್ಣೆಯ್ ಕಾವಲನ್ ಮೆಯ್ಗಂಡ ತೇವನ್
ಅಣ್ಣಲ್ ಅರುಳಾ ಲಯತ್ತನ್ ನಣ್ಣಿಯ
ಮಲಮುದ ಲಾಯಿನ ಮಾಯ್ಕ್ಕುಂ
ಉಲಹ ವುಯಿರ್ಕ್ಕೆಲ್ ಲಾಮೊರು ಕಣ್ಣೇ
Open the Kannada Section in a New Tab
ఉట్రవర్ పెట్రవ రట్రవర్ ముట్రుం
అట్రవర్క్ కట్రవన్ అల్లవర్క్ కల్లవన్
అంద మాది యిల్లవన్ వందు
కురక్కు మనత్తుక్ కొడియేన్ పరక్కుం
5 పరప్పైక్ కువిత్తు నిఱుత్తిప్ పిడిత్తిట్టు
ఇరుళ్వెళి యాహుం మరుళినై యఱుత్తు
వందు పుహుదలుఞ్ సెండ్రు నీంగలు
మిండ్రి యొండ్రాయ్ నిండ్రఅన్ నిలైయిల్
ఒండ్రా కామల్ ఇరండా కామల్
10 ఒండ్రు మిరండు మిండ్రా కామల్
తన్నదు పెరుమై తాక్కా నాయినుం
ఎన్నదు పెరుమై యెల్లా మెయ్దిత్
తన్నై యెనక్కుత్ తరువదై యండ్రియుం
ఎన్నైయు మెనక్కే తందు తన్నదు
15 పేరా నందప్ పెరుంగడ లదనుళ్
ఆరా విన్బ మళిత్తుత్ తీరా
ఉళ్ళుం పుఱంబు మొళివిండ్రి నిండ్ర
వళ్ళన్మై కాట్టి మలరడి యరుళియ
మన్న నెంగోన్ వార్బునఱ్ పెణ్ణై
20 వెణ్ణెయ్ కావలన్ మెయ్గండ తేవన్
అణ్ణల్ అరుళా లయత్తన్ నణ్ణియ
మలముద లాయిన మాయ్క్కుం
ఉలహ వుయిర్క్కెల్ లామొరు కణ్ణే
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

උට්‍රවර් පෙට්‍රව රට්‍රවර් මුට්‍රුම්
අට්‍රවර්ක් කට්‍රවන් අල්ලවර්ක් කල්ලවන්
අන්ද මාදි යිල්ලවන් වන්දු
කුරක්කු මනත්තුක් කොඩියේන් පරක්කුම්
5 පරප්පෛක් කුවිත්තු නිරුත්තිප් පිඩිත්තිට්ටු
ඉරුළ්වෙළි යාහුම් මරුළිනෛ යරුත්තු
වන්දු පුහුදලුඥ් සෙන්‍රු නීංගලු
මින්‍රි යොන්‍රාය් නින්‍රඅන් නිලෛයිල්
ඔන්‍රා කාමල් ඉරණ්ඩා කාමල්
10 ඔන්‍රු මිරණ්ඩු මින්‍රා කාමල්
තන්නදු පෙරුමෛ තාක්කා නායිනුම්
එන්නදු පෙරුමෛ යෙල්ලා මෙය්දිත්
තන්නෛ යෙනක්කුත් තරුවදෛ යන්‍රියුම්
එන්නෛයු මෙනක්කේ තන්දු තන්නදු
15 පේරා නන්දප් පෙරුංගඩ ලදනුළ්
ආරා වින්බ මළිත්තුත් තීරා
උළ්ළුම් පුරම්බු මොළිවින්‍රි නින්‍ර
වළ්ළන්මෛ කාට්ටි මලරඩි යරුළිය
මන්න නෙංගෝන් වාර්බුනර් පෙණ්ණෛ
20 වෙණ්ණෙය් කාවලන් මෙය්හණ්ඩ තේවන්
අණ්ණල් අරුළා ලයත්තන් නණ්ණිය
මලමුද ලායින මාය්ක්කුම්
උලහ වුයිර්ක්කෙල් ලාමොරු කණ්ණේ


Open the Sinhala Section in a New Tab
ഉറ്റവര്‍ പെറ്റവ രറ്റവര്‍ മുറ്റും
അറ്റവര്‍ക് കറ്റവന്‍ അല്ലവര്‍ക് കല്ലവന്‍
അന്ത മാതി യില്ലവന്‍ വന്തു
കുരക്കു മനത്തുക് കൊടിയേന്‍ പരക്കും
5 പരപ്പൈക് കുവിത്തു നിറുത്തിപ് പിടിത്തിട്ടു
ഇരുള്വെളി യാകും മരുളിനൈ യറുത്തു
വന്തു പുകുതലുഞ് ചെന്‍റു നീങ്കലു
മിന്‍റി യൊന്‍റായ് നിന്‍റഅന്‍ നിലൈയില്‍
ഒന്‍റാ കാമല്‍ ഇരണ്ടാ കാമല്‍
10 ഒന്‍റു മിരണ്ടു മിന്‍റാ കാമല്‍
തന്‍നതു പെരുമൈ താക്കാ നായിനും
എന്‍നതു പെരുമൈ യെല്ലാ മെയ്തിത്
തന്‍നൈ യെനക്കുത് തരുവതൈ യന്‍റിയും
എന്‍നൈയു മെനക്കേ തന്തു തന്‍നതു
15 പേരാ നന്തപ് പെരുങ്കട ലതനുള്‍
ആരാ വിന്‍പ മളിത്തുത് തീരാ
ഉള്ളും പുറംപു മൊഴിവിന്‍റി നിന്‍റ
വള്ളന്‍മൈ കാട്ടി മലരടി യരുളിയ
മന്‍ന നെങ്കോന്‍ വാര്‍പുനറ് പെണ്ണൈ
20 വെണ്ണെയ് കാവലന്‍ മെയ്കണ്ട തേവന്‍
അണ്ണല്‍ അരുളാ ലയത്തന്‍ നണ്ണിയ
മലമുത ലായിന മായ്ക്കും
ഉലക വുയിര്‍ക്കെല്‍ ലാമൊരു കണ്ണേ
Open the Malayalam Section in a New Tab
อุรระวะร เปะรระวะ ระรระวะร มุรรุม
อรระวะรก กะรระวะณ อลละวะรก กะลละวะณ
อนถะ มาถิ ยิลละวะณ วะนถุ
กุระกกุ มะณะถถุก โกะดิเยณ ปะระกกุม
5 ปะระปปายก กุวิถถุ นิรุถถิป ปิดิถถิดดุ
อิรุลเวะลิ ยากุม มะรุลิณาย ยะรุถถุ
วะนถุ ปุกุถะลุญ เจะณรุ นีงกะลุ
มิณริ โยะณราย นิณระอน นิลายยิล
โอะณรา กามะล อิระณดา กามะล
10 โอะณรุ มิระณดุ มิณรา กามะล
ถะณณะถุ เปะรุมาย ถากกา ณายิณุม
เอะณณะถุ เปะรุมาย เยะลลา เมะยถิถ
ถะณณาย เยะณะกกุถ ถะรุวะถาย ยะณริยุม
เอะณณายยุ เมะณะกเก ถะนถุ ถะณณะถุ
15 เปรา นะนถะป เปะรุงกะดะ ละถะณุล
อารา วิณปะ มะลิถถุถ ถีรา
อุลลุม ปุระมปุ โมะฬิวิณริ นิณระ
วะลละณมาย กาดดิ มะละระดิ ยะรุลิยะ
มะณณะ เณะงโกณ วารปุณะร เปะณณาย
20 เวะณเณะย กาวะละณ เมะยกะณดะ เถวะณ
อณณะล อรุลา ละยะถถะณ นะณณิยะ
มะละมุถะ ลายิณะ มายกกุม
อุละกะ วุยิรกเกะล ลาโมะรุ กะณเณ
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

အုရ္ရဝရ္ ေပ့ရ္ရဝ ရရ္ရဝရ္ မုရ္ရုမ္
အရ္ရဝရ္က္ ကရ္ရဝန္ အလ္လဝရ္က္ ကလ္လဝန္
အန္ထ မာထိ ယိလ္လဝန္ ဝန္ထု
ကုရက္ကု မနထ္ထုက္ ေကာ့တိေယန္ ပရက္ကုမ္
5 ပရပ္ပဲက္ ကုဝိထ္ထု နိရုထ္ထိပ္ ပိတိထ္ထိတ္တု
အိရုလ္ေဝ့လိ ယာကုမ္ မရုလိနဲ ယရုထ္ထု
ဝန္ထု ပုကုထလုည္ ေစ့န္ရု နီင္ကလု
မိန္ရိ ေယာ့န္ရာယ္ နိန္ရအန္ နိလဲယိလ္
ေအာ့န္ရာ ကာမလ္ အိရန္တာ ကာမလ္
10 ေအာ့န္ရု မိရန္တု မိန္ရာ ကာမလ္
ထန္နထု ေပ့ရုမဲ ထာက္ကာ နာယိနုမ္
ေအ့န္နထု ေပ့ရုမဲ ေယ့လ္လာ ေမ့ယ္ထိထ္
ထန္နဲ ေယ့နက္ကုထ္ ထရုဝထဲ ယန္ရိယုမ္
ေအ့န္နဲယု ေမ့နက္ေက ထန္ထု ထန္နထု
15 ေပရာ နန္ထပ္ ေပ့ရုင္ကတ လထနုလ္
အာရာ ဝိန္ပ မလိထ္ထုထ္ ထီရာ
အုလ္လုမ္ ပုရမ္ပု ေမာ့လိဝိန္ရိ နိန္ရ
ဝလ္လန္မဲ ကာတ္တိ မလရတိ ယရုလိယ
မန္န ေန့င္ေကာန္ ဝာရ္ပုနရ္ ေပ့န္နဲ
20 ေဝ့န္ေန့ယ္ ကာဝလန္ ေမ့ယ္ကန္တ ေထဝန္
အန္နလ္ အရုလာ လယထ္ထန္ နန္နိယ
မလမုထ လာယိန မာယ္က္ကုမ္
အုလက ဝုယိရ္က္ေက့လ္ လာေမာ့ရု ကန္ေန


Open the Burmese Section in a New Tab
ウリ・ラヴァリ・ ペリ・ラヴァ ラリ・ラヴァリ・ ムリ・ルミ・
アリ・ラヴァリ・ク・ カリ・ラヴァニ・ アリ・ラヴァリ・ク・ カリ・ラヴァニ・
アニ・タ マーティ ヤリ・ラヴァニ・ ヴァニ・トゥ
クラク・ク マナタ・トゥク・ コティヤエニ・ パラク・クミ・
5 パラピ・パイク・ クヴィタ・トゥ ニルタ・ティピ・ ピティタ・ティタ・トゥ
イルリ・ヴェリ ヤークミ・ マルリニイ ヤルタ・トゥ
ヴァニ・トゥ プクタルニ・ セニ・ル ニーニ・カル
ミニ・リ ヨニ・ラーヤ・ ニニ・ラアニ・ ニリイヤリ・
オニ・ラー カーマリ・ イラニ・ター カーマリ・
10 オニ・ル ミラニ・トゥ ミニ・ラー カーマリ・
タニ・ナトゥ ペルマイ ターク・カー ナーヤヌミ・
エニ・ナトゥ ペルマイ イェリ・ラー メヤ・ティタ・
タニ・ニイ イェナク・クタ・ タルヴァタイ ヤニ・リユミ・
エニ・ニイユ メナク・ケー タニ・トゥ タニ・ナトゥ
15 ペーラー ナニ・タピ・ ペルニ・カタ ラタヌリ・
アーラー ヴィニ・パ マリタ・トゥタ・ ティーラー
ウリ・ルミ・ プラミ・プ モリヴィニ・リ ニニ・ラ
ヴァリ・ラニ・マイ カータ・ティ マララティ ヤルリヤ
マニ・ナ ネニ・コーニ・ ヴァーリ・プナリ・ ペニ・ナイ
20 ヴェニ・ネヤ・ カーヴァラニ・ メヤ・カニ・タ テーヴァニ・
アニ・ナリ・ アルラア ラヤタ・タニ・ ナニ・ニヤ
マラムタ ラーヤナ マーヤ・ク・クミ・
ウラカ ヴヤリ・ク・ケリ・ ラーモル カニ・ネー
Open the Japanese Section in a New Tab
udrafar bedrafa radrafar mudruM
adrafarg gadrafan allafarg gallafan
anda madi yillafan fandu
guraggu manaddug godiyen baragguM
5 barabbaig gufiddu niruddib bididdiddu
irulfeli yahuM marulinai yaruddu
fandu buhudalun sendru ninggalu
mindri yondray nindraan nilaiyil
ondra gamal iranda gamal
10 ondru mirandu mindra gamal
dannadu berumai dagga nayinuM
ennadu berumai yella meydid
dannai yenaggud darufadai yandriyuM
ennaiyu menagge dandu dannadu
15 bera nandab berunggada ladanul
ara finba maliddud dira
ulluM buraMbu molifindri nindra
fallanmai gaddi malaradi yaruliya
manna nenggon farbunar bennai
20 fenney gafalan meyganda defan
annal arula layaddan nanniya
malamuda layina maygguM
ulaha fuyirggel lamoru ganne
Open the Pinyin Section in a New Tab
اُتْرَوَرْ بيَتْرَوَ رَتْرَوَرْ مُتْرُن
اَتْرَوَرْكْ كَتْرَوَنْ اَلَّوَرْكْ كَلَّوَنْ
اَنْدَ مادِ یِلَّوَنْ وَنْدُ
كُرَكُّ مَنَتُّكْ كُودِیيَۤنْ بَرَكُّن
۵ بَرَبَّيْكْ كُوِتُّ نِرُتِّبْ بِدِتِّتُّ
اِرُضْوٕضِ یاحُن مَرُضِنَيْ یَرُتُّ
وَنْدُ بُحُدَلُنعْ سيَنْدْرُ نِينغْغَلُ
مِنْدْرِ یُونْدْرایْ نِنْدْرَاَنْ نِلَيْیِلْ
اُونْدْرا كامَلْ اِرَنْدا كامَلْ
۱۰ اُونْدْرُ مِرَنْدُ مِنْدْرا كامَلْ
تَنَّْدُ بيَرُمَيْ تاكّا نایِنُن
يَنَّْدُ بيَرُمَيْ یيَلّا ميَیْدِتْ
تَنَّْيْ یيَنَكُّتْ تَرُوَدَيْ یَنْدْرِیُن
يَنَّْيْیُ ميَنَكّيَۤ تَنْدُ تَنَّْدُ
۱۵ بيَۤرا نَنْدَبْ بيَرُنغْغَدَ لَدَنُضْ
آرا وِنْبَ مَضِتُّتْ تِيرا
اُضُّن بُرَنبُ مُوظِوِنْدْرِ نِنْدْرَ
وَضَّنْمَيْ كاتِّ مَلَرَدِ یَرُضِیَ
مَنَّْ نيَنغْغُوۤنْ وَارْبُنَرْ بيَنَّيْ
۲۰ وٕنّيَیْ كاوَلَنْ ميَیْغَنْدَ تيَۤوَنْ
اَنَّلْ اَرُضا لَیَتَّنْ نَنِّیَ
مَلَمُدَ لایِنَ مایْكُّن
اُلَحَ وُیِرْكّيَلْ لامُورُ كَنّيَۤ


Open the Arabic Section in a New Tab
ʷʊt̺t̺ʳʌʋʌr pɛ̝t̺t̺ʳʌʋə rʌt̺t̺ʳʌʋʌr mʊt̺t̺ʳɨm
ˀʌt̺t̺ʳʌʋʌrk kʌt̺t̺ʳʌʋʌn̺ ˀʌllʌʋʌrk kʌllʌʋʌn̺
ˀʌn̪d̪ə mɑ:ðɪ· ɪ̯ɪllʌʋʌn̺ ʋʌn̪d̪ɨ
kʊɾʌkkɨ mʌn̺ʌt̪t̪ɨk ko̞˞ɽɪɪ̯e:n̺ pʌɾʌkkɨm
5 pʌɾʌppʌɪ̯k kʊʋɪt̪t̪ɨ n̺ɪɾɨt̪t̪ɪp pɪ˞ɽɪt̪t̪ɪ˞ʈʈɨ
ʲɪɾɨ˞ɭʋɛ̝˞ɭʼɪ· ɪ̯ɑ:xɨm mʌɾɨ˞ɭʼɪn̺ʌɪ̯ ɪ̯ʌɾɨt̪t̪ɨ
ʋʌn̪d̪ɨ pʊxuðʌlɨɲ sɛ̝n̺d̺ʳɨ n̺i:ŋgʌlɨ
mɪn̺d̺ʳɪ· ɪ̯o̞n̺d̺ʳɑ:ɪ̯ n̺ɪn̺d̺ʳʌˀʌn̺ n̺ɪlʌjɪ̯ɪl
ʷo̞n̺d̺ʳɑ: kɑ:mʌl ʲɪɾʌ˞ɳɖɑ: kɑ:mʌl
10 ʷo̞n̺d̺ʳɨ mɪɾʌ˞ɳɖɨ mɪn̺d̺ʳɑ: kɑ:mʌl
t̪ʌn̺n̺ʌðɨ pɛ̝ɾɨmʌɪ̯ t̪ɑ:kkɑ: n̺ɑ:ɪ̯ɪn̺ɨm
ʲɛ̝n̺n̺ʌðɨ pɛ̝ɾɨmʌɪ̯ ɪ̯ɛ̝llɑ: mɛ̝ɪ̯ðɪt̪
t̪ʌn̺n̺ʌɪ̯ ɪ̯ɛ̝n̺ʌkkɨt̪ t̪ʌɾɨʋʌðʌɪ̯ ɪ̯ʌn̺d̺ʳɪɪ̯ɨm
ʲɛ̝n̺n̺ʌjɪ̯ɨ mɛ̝n̺ʌkke· t̪ʌn̪d̪ɨ t̪ʌn̺n̺ʌðɨ
15 pe:ɾɑ: n̺ʌn̪d̪ʌp pɛ̝ɾɨŋgʌ˞ɽə lʌðʌn̺ɨ˞ɭ
ˀɑ:ɾɑ: ʋɪn̺bə mʌ˞ɭʼɪt̪t̪ɨt̪ t̪i:ɾɑ:
ʷʊ˞ɭɭɨm pʊɾʌmbʉ̩ mo̞˞ɻɪʋɪn̺d̺ʳɪ· n̺ɪn̺d̺ʳʌ
ʋʌ˞ɭɭʌn̺mʌɪ̯ kɑ˞:ʈʈɪ· mʌlʌɾʌ˞ɽɪ· ɪ̯ʌɾɨ˞ɭʼɪɪ̯ʌ
mʌn̺n̺ə n̺ɛ̝ŋgo:n̺ ʋɑ:rβʉ̩n̺ʌr pɛ̝˞ɳɳʌɪ̯
20 ʋɛ̝˞ɳɳɛ̝ɪ̯ kɑ:ʋʌlʌn̺ mɛ̝ɪ̯xʌ˞ɳɖə t̪e:ʋʌn̺
ˀʌ˞ɳɳʌl ˀʌɾɨ˞ɭʼɑ: lʌɪ̯ʌt̪t̪ʌn̺ n̺ʌ˞ɳɳɪɪ̯ʌ
mʌlʌmʉ̩ðə lɑ:ɪ̯ɪn̺ə mɑ:jccɨm
ʷʊlʌxə ʋʉ̩ɪ̯ɪrkkɛ̝l lɑ:mo̞ɾɨ kʌ˞ɳɳe·
Open the IPA Section in a New Tab
uṟṟavar peṟṟava raṟṟavar muṟṟum
aṟṟavark kaṟṟavaṉ allavark kallavaṉ
anta māti yillavaṉ vantu
kurakku maṉattuk koṭiyēṉ parakkum
5 parappaik kuvittu niṟuttip piṭittiṭṭu
iruḷveḷi yākum maruḷiṉai yaṟuttu
vantu pukutaluñ ceṉṟu nīṅkalu
miṉṟi yoṉṟāy niṉṟaan nilaiyil
oṉṟā kāmal iraṇṭā kāmal
10 oṉṟu miraṇṭu miṉṟā kāmal
taṉṉatu perumai tākkā ṉāyiṉum
eṉṉatu perumai yellā meytit
taṉṉai yeṉakkut taruvatai yaṉṟiyum
eṉṉaiyu meṉakkē tantu taṉṉatu
15 pērā nantap peruṅkaṭa lataṉuḷ
ārā viṉpa maḷittut tīrā
uḷḷum puṟampu moḻiviṉṟi niṉṟa
vaḷḷaṉmai kāṭṭi malaraṭi yaruḷiya
maṉṉa ṉeṅkōṉ vārpuṉaṟ peṇṇai
20 veṇṇey kāvalaṉ meykaṇṭa tēvaṉ
aṇṇal aruḷā layattaṉ naṇṇiya
malamuta lāyiṉa māykkum
ulaka vuyirkkel lāmoru kaṇṇē
Open the Diacritic Section in a New Tab
ютрaвaр пэтрaвa рaтрaвaр мютрюм
атрaвaрк катрaвaн аллaвaрк каллaвaн
антa мааты йыллaвaн вaнтю
кюрaккю мaнaттюк котыеaн пaрaккюм
5 пaрaппaык кювыттю нырюттып пытыттыттю
ырюлвэлы яaкюм мaрюлынaы ярюттю
вaнтю пюкютaлюгн сэнрю нингкалю
мынры йонраай нынрaан нылaыйыл
онраа кaмaл ырaнтаа кaмaл
10 онрю мырaнтю мынраа кaмaл
тaннaтю пэрюмaы тааккa наайынюм
эннaтю пэрюмaы еллаа мэйтыт
тaннaы енaккют тaрювaтaы янрыём
эннaыё мэнaккэa тaнтю тaннaтю
15 пэaраа нaнтaп пэрюнгкатa лaтaнюл
аараа вынпa мaлыттют тираа
юллюм пюрaмпю молзывынры нынрa
вaллaнмaы кaтты мaлaрaты ярюлыя
мaннa нэнгкоон ваарпюнaт пэннaы
20 вэннэй кaвaлaн мэйкантa тэaвaн
аннaл арюлаа лaяттaн нaнныя
мaлaмютa лаайынa маайккюм
юлaка вюйырккэл лааморю каннэa
Open the Russian Section in a New Tab
urrawa'r perrawa 'rarrawa'r murrum
arrawa'rk karrawan allawa'rk kallawan
a:ntha mahthi jillawan wa:nthu
ku'rakku manaththuk kodijehn pa'rakkum
5 pa'rappäk kuwiththu :niruththip pidiththiddu
i'ru'lwe'li jahkum ma'ru'linä jaruththu
wa:nthu pukuthalung zenru :nihngkalu
minri jonrahj :ninraa:n :niläjil
onrah kahmal i'ra'ndah kahmal
10 onru mi'ra'ndu minrah kahmal
thannathu pe'rumä thahkkah nahjinum
ennathu pe'rumä jellah mejthith
thannä jenakkuth tha'ruwathä janrijum
ennäju menakkeh tha:nthu thannathu
15 peh'rah :na:nthap pe'rungkada lathanu'l
ah'rah winpa ma'liththuth thih'rah
u'l'lum purampu moshiwinri :ninra
wa'l'lanmä kahddi mala'radi ja'ru'lija
manna nengkohn wah'rpunar pe'n'nä
20 we'n'nej kahwalan mejka'nda thehwan
a'n'nal a'ru'lah lajaththan :na'n'nija
malamutha lahjina mahjkkum
ulaka wuji'rkkel lahmo'ru ka'n'neh
Open the German Section in a New Tab
òrhrhavar pèrhrhava rarhrhavar mòrhrhòm
arhrhavark karhrhavan allavark kallavan
antha maathi yeillavan vanthò
kòrakkò manaththòk kodiyèèn parakkòm
5 parappâik kòviththò nirhòththip pidiththitdò
iròlhvèlhi yaakòm maròlhinâi yarhòththò
vanthò pòkòthalògn çènrhò niingkalò
minrhi yonrhaaiy ninrhaan nilâiyeil
onrhaa kaamal iranhdaa kaamal
10 onrhò miranhdò minrhaa kaamal
thannathò pèròmâi thaakkaa naayeinòm
ènnathò pèròmâi yèllaa mèiythith
thannâi yènakkòth tharòvathâi yanrhiyòm
ènnâiyò mènakkèè thanthò thannathò
15 pèèraa nanthap pèròngkada lathanòlh
aaraa vinpa malhiththòth thiiraa
òlhlhòm pòrhampò mo1zivinrhi ninrha
valhlhanmâi kaatdi malaradi yaròlhiya
manna nèngkoon vaarpònarh pènhnhâi
20 vènhnhèiy kaavalan mèiykanhda thèèvan
anhnhal aròlhaa layaththan nanhnhiya
malamòtha laayeina maaiykkòm
òlaka vòyeirkkèl laamorò kanhnhèè
urhrhavar perhrhava rarhrhavar murhrhum
arhrhavaric carhrhavan allavaric callavan
aintha maathi yiillavan vainthu
curaiccu manaiththuic cotiyieen paraiccum
5 parappaiic cuviiththu nirhuiththip pitiiththiittu
irulhvelhi iyaacum marulhinai yarhuiththu
vainthu pucuthaluign cenrhu niingcalu
minrhi yionrhaayi ninrhaain nilaiyiil
onrhaa caamal irainhtaa caamal
10 onrhu mirainhtu minrhaa caamal
thannathu perumai thaaiccaa naayiinum
ennathu perumai yiellaa meyithiith
thannai yienaiccuith tharuvathai yanrhiyum
ennaiyu menaickee thainthu thannathu
15 peeraa nainthap perungcata lathanulh
aaraa vinpa malhiiththuith thiiraa
ulhlhum purhampu molzivinrhi ninrha
valhlhanmai caaitti malarati yarulhiya
manna nengcoon varpunarh peinhnhai
20 veinhnheyi caavalan meyicainhta theevan
ainhnhal arulhaa layaiththan nainhnhiya
malamutha laayiina maayiiccum
ulaca vuyiirickel laamoru cainhnhee
u'r'ravar pe'r'rava ra'r'ravar mu'r'rum
a'r'ravark ka'r'ravan allavark kallavan
a:ntha maathi yillavan va:nthu
kurakku manaththuk kodiyaen parakkum
5 parappaik kuviththu :ni'ruththip pidiththiddu
iru'lve'li yaakum maru'linai ya'ruththu
va:nthu pukuthalunj sen'ru :neengkalu
min'ri yon'raay :nin'raa:n :nilaiyil
on'raa kaamal ira'ndaa kaamal
10 on'ru mira'ndu min'raa kaamal
thannathu perumai thaakkaa naayinum
ennathu perumai yellaa meythith
thannai yenakkuth tharuvathai yan'riyum
ennaiyu menakkae tha:nthu thannathu
15 paeraa :na:nthap perungkada lathanu'l
aaraa vinpa ma'liththuth theeraa
u'l'lum pu'rampu mozhivin'ri :nin'ra
va'l'lanmai kaaddi malaradi yaru'liya
manna nengkoan vaarpuna'r pe'n'nai
20 ve'n'ney kaavalan meyka'nda thaevan
a'n'nal aru'laa layaththan :na'n'niya
malamutha laayina maaykkum
ulaka vuyirkkel laamoru ka'n'nae
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.