பதினொன்றாம் திருமுறை
40 பதிகங்கள், 1385 பாடல்கள்
017 நக்கீரதேவ நாயனார் - திருமுருகாற்றுப்படை
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2


பாடல் எண் : 1

உலகம் உவப்ப வலன்ஏர்பு திரிதரு
பலர்புகழ் ஞாயிறு கடற்கண் டாஅங்
கோவற இமைக்குஞ் சேண்விளங் கவிரொளி
உறுநர்த் தாங்கிய மதன்உடை நோன்தாள்
செறுநர்த் தேய்த்த செல்உறழ் தடக்கை 5
மறுவில் கற்பின் வாள்நுதல் கணவன்
கார்கோள் முகந்த கமஞ்சூல் மாமழை
வாள்போழ் விசும்பின் உள்உறை சிதறித்
தலைப்பெயல் தலைஇய தண்ணறுங் கானத்
திருள்படப் பொதுளிய பராஅரை மராஅத் 10
துருள்பூந் தண்தார் புரளும் மார்பினன்
மால்வரை நிவந்த சேண்உயர் வெற்பில்
கிண்கிணி கவைஇய ஒண்செஞ் சீறடிக்
கணைக்கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணைத்தோள்
கோபத் தன்ன தோயாப் பூந்துகில் 15
பல்காசு நிரைத்த சில்காழ் அல்குல்
கைபுனைந் தியற்றாக் கவின்பெறு வனப்பின்
நாவலொடு பெயரிய பொலம்புனை அவிரிழைச்
சேண்இகந்து விளங்கும் செயிர்தீர் மேனித்
துணையோர் ஆய்ந்த இணையீர் ஓதிச் 20
செங்கால் வெட்சிச் சீறிதழ் இடையிடுபு
பைந்தாள் குவளைத் தூஇதழ் கிள்ளித்
தெய்வ உத்தியொடு வலம்புரிவயின் வைத்துத்
திலகம் தைஇய தேங்கமழ் திருநுதல்
மகரப் பகுவாய் தாழமண் ணுறுத்துத் 25
துவர முடித்த துகள்அறு முச்சிப்
பெருந்தண் சண்பகம் செரீஇக் கருந்தகட்
டுளைப்பூ மருதின் ஒள்ளிணர் அட்டிக்
கிளைக்கவின் றெழுதரு கீழ்நீர்ச் செவ்வரும்
பிணைப்புறு பிணையல் வளைஇத் துணைத்தக 30
வண்காது நிறைந்த பிண்டி ஒண்தளிர்
நுண்பூண் ஆகம் திளைப்பத் திண்காழ்
நறுங்குற டுரிஞ்சிய பூங்கேழ்த் தேய்வை
தேங்கமழ் மருதிணர் கடுப்பக் கோங்கின்
குவிமுகிழ் இளமுலைக் கொட்டி விரிமலர் 35
வேங்கை நுண்தா தப்பிக் காண்வர
வெள்ளிற் குறுமுறி கிள்ளுபு தெறியாக்
கோழி ஓங்கிய வென்றடு விறற்கொடி
வாழிய பெரிதென் றேத்திப் பலருடன்
சீர்திகழ் சிலம்பகம் சிலம்பப் பாடிச் 40
சூர்அர மகளிர் ஆடும் சோலை
மந்தியும் அறியா மரன்பயில் அடுக்கத்துச்
சுரும்பு மூசாச் சுடர்ப்பூங் காந்தள்
பெருந்தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன்
பார்முதர் பனிக்கடல் கலங்கஉள் புக்குச் 45
சூர்முதல் தடிந்த சுடரிலை நெடுவேல்
உலறிய கதுப்பின் பிறழ்பல் பேழ்வாய்ச்
சுழல்விழிப் பசுங்கண் சூர்த்த நோக்கின்
கழல்கண் கூகையொடு கடும்பாம்பு தூங்கப்
பெருமுலை அலைக்கும் காதின் பிணர்மோட் 50
டுருகெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்மகள்
குருதி ஆடிய கூருகிர்க் கொடுவிரல்
கண்தொட்டு உண்ட கழிமுடைக் கருந்தலை
ஒண்தொடித் தடக்கையின் ஏந்தி வெருவர
வென்றடு விறற்களம் பாடித்தோள் பெயரா 55
நிணம்தின் வாயள் துணங்கை தூங்க
இருபேர் உருவின் ஒருபேர் யாக்கை
அறுவேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி
அவுணர் நல்வலம் அடங்கக் கவிழ்இணர்
மாமுதல் தடிந்த மறுஇல் கொற்றத் 60
தெய்யா நல்லிசைச் செவ்வேல் சேஎய்

இரவலன் நிலை

சேவடி படரும் செம்மல் உள்ளமொடு
நலம்புரி கொள்கைப் புலம்பிரிந் துறையும்
செவ்வநீ நயந்தனை ஆயின் பலவுடன்
நன்னர் நெஞ்சத் தின்நசை வாய்ப்ப 65
இன்னே பெறுதிநீ முன்னிய வினையே

திருப்பரங்குன்றம்

செருப்புகன் றெடுத்த சேண்உயர் நெடுங்கொடி
வரிப்புனை பந்தொடு பாவை தூங்கப்
பொருநர்த் தேய்த்த போரரு வாயில்
திருவீற் றிருந்த தீதுதீர் நியமத்து 70
மாடம்மலி மறுகின் கூடற் குடவயின்
இருஞ்சேற் றகல்வயல் விரிந்துவாய் அவிழ்ந்த
முள்தாள் தாமரைத் துஞ்சி வைகறைக்
கள்கமழ் நெய்தல் ஊதி எற்படக்
கண்போல் மலர்ந்த காமர் சுனைமலர் 75
அம்சிறை வண்டின் அரிக்கணம் ஒலிக்கும்
குன் றமர்ந் துறைதலும் உரியன்
அதாஅன்று

திருச்சீரலைவாய்

வைந்நுதி பொருத வடுஆழ் வரிநுதல்
வாடா மாலை ஒடையொடு துயல்வரப் 80
படுமணி இரட்டும் மருங்கின் கடுநடைக்
கூற்றத் தன்ன மாற்றரும் மொய்ம்பின்
கால்கிளர்ந் தன்ன வேழம்மேல் கொண்
டைவேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய
முடியொடு விளங்கிய முரண்மிகு திருமணி 85
மின்உறழ் இமைப்பில் சென்னிப் பொற்ப
நகைதாழ்பு துயல்வரூஉம் வகையமை பொலங்குழை
சேண்விளங் கியற்கை வாள்மதி கவைஇ
அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்பத்
தாவில் கொள்கைத் தம்தொழில் முடிமார் 90
மனன்நேர் பெழுதரு வாள்நிற முகனே
மாயிருள் ஞாலம் மறுவின்றி விளங்கப்
பல்கதிர் விரிந்தன்று ஒருமுகம் ஒருமுகம்
ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்தினி தொழுகிக்
காதலின் உவந்து வரங்கொடுத் தன்றே ஒருமுகம் 95
மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ
அந்தணர் வேள்வியோர்க் கும்மே ஒருமுகம்
எஞ்சிய பொருள்களை ஏம்உற நாடித்
திங்கள் போலத் திசைவிளக் கும்மே ஒருமுகம்
செறுநர்த் தேய்த்துச் செல்சமம் முருக்கிக் 100
கறுவுகொள் நெஞ்சமொடு களம்வேட் டன்றே ஒருமுகம்
குறவர் மடமகள் கொடிபோல் நுசுப்பின்
மடவரல் வள்ளியொடு நகையமர்ந் தன்றே ஆங்குஅம்
மூவிரு முகனும் முறைநவின் றொழுகலின்
ஆரம் தாழ்ந்த அம்பகட்டு மார்பில் 105
செம்பொறி வாங்கிய மொய்ம்பில் சுடர்விடுபு
வண்புகழ் நிறைந்து வசிந்துவாங்கு நிமிர்தோள்
விண்செலல் மரபின் ஐயர்க் கேந்தியது ஒருகை
உக்கம் சேர்த்தியது ஒருகை
நலம்பெறு கலிங்கத்துக் குறங்கின்மிசை 110
அசைஇய தொருகை
அங்குசம் கடாவ ஒருகை இருகை
ஐயிரு வட்டமொடு எஃகுவலம் திரிப்ப
ஒருகை மார்பொடு விளங்க
ஒருகை தாரொடு பொலிய ஒருகை 115
கீழ்வீழ் தொடியொடு மீமிசைக் கொட்ப
ஒருகை பாடின் படுமணி இரட்ட
ஒருகை நீல்நிற விசும்பின் மலிதுளி பொழிய
ஒருகை வான்அர மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட
ஆங்கப் 120
பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி
அந்தரப் பல்லியம் கறங்கத் திண்காழ்
வயிர்எழுந் திசைப்ப வால்வளை ஞரல
உரம்தலைக் கொண்ட உரும்இடி முரசமொடு
பல்பொறி மஞ்ஞை வெல்கொடி அகவ 125
விசும் பாறாக விரைசெலல் முன்னி
உலகம் புகழ்ந்த ஒங்குயர் விழுச்சீர்
அலைவாய்ச் சேறலும் நிலைஇய பண்பே
அதாஅன்று

திருஆவினன்குடி

சீரை தைஇய உடுக்கையர் சீரொடு 130
வலம்புரி புரையும் வால்நரை முடியினர்
மாசற விளங்கும் உருவினர் மானின்
உரிவை தைஇய ஊன்கெடு மார்பின்
என்பெழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் நன்பகல்
பலவுடன் கழிந்த உண்டியர் இகலொடு 135
செற்றம் நீக்கிய மனத்தினர் யாவதும்
கற்றோர் அறியா அறிவனர் கற்றோர்க்குத்
தாம்வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு
கடுஞ்சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை
யாவதும் அறியா இயல்பினர் மேவரத் 140
துனியில் காட்சி முனிவர் முன்புகப்
புகைமுகந் தன்ன மாசில் தூவுடை
முகைவாய் அவிழ்ந்த தகைசூழ் ஆகத்துச்
செவிநேர்பு வைத்துச்செய்வுறு திவவின்
நல்லியாழ் நவின்ற நயனுடை நெஞ்சின் 145
மென்மொழி மேவலர் இன்னரம் புளர
நோயின் றியன்ற யாக்கையர் மாவின்
அவிர்தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்தொறும்
பொன்னுரை கடுக்குந் திதலையர் இன்னகைப்
பருமம் தாங்கிய பணிந்தேந் தல்குல் 150
மாசில் மகளிரொடு மறுவின்றி விளங்கக்
கடுவொ டொடுங்கிய தூம்புடை வாலெயிற்
றழலென உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடுந்திறல்
பாம்புபடப் புடைக்கும் பலவரிக் கொழுஞ்சிறைப்
புள்ளணி நீள்கொடிச் செல்வனும் வெள்ளேறு 155
வலவயின் உயரிய பலர்புகழ் திணிதோள்
உமைஅமர்ந்து விளங்கும் இமையா முக்கண்
மூவெயில் முருக்கிய முரண்மிகு செல்வனும்
நூற்றுப்பத் தடுக்கிய நாட்டத்து நூறுபல்
வேள்வி முற்றிய வென்றடு கொற்றத் 160
தீரிரண் டேந்திய மருப்பின் எழில்நடைத்
தாழ்பெருந் தடக்கை உயர்த்த யானை
எருத்தம் ஏறிய திருக்கிளர் செல்வனும்
நாற்பெருந் தெய்வத்து நன்னகர் நிலைஇய
உலகம் காக்கும் ஒன்றுபுரி கொள்கைப் 165
பலர்புகழ் மூவரும் தலைவர்ஆக
ஏமுறு ஞாலம் தன்னில் தோன்றித்
தாமரை பயந்த தாவில் ஊழி
நான்முக ஒருவற் சுட்டிக் காண்வரப்
பகலில் தோன்றும் இகலில் காட்சி 170
நால்வே றியற்கைப் பதினொரு மூவரோ
டொன்பதிற் றிரட்டி உயர்நிலை பெறீஇயர்
மீன்பூத் தன்ன தோன்றலர் மீன்சேர்பு
வளிகிளர்ந்த தன்ன செலவினர் வளியிடைத்
தீயெழுந் தன்ன திறலினர் தீப்பட 175
உரும்இடித் தன்ன குரலினர் விழுமிய
உறுகுறை மருங்கில்தம் பெறுமுறை கொண்மார்
அந்தரக் கொட்பினர் வந்துடன் காணத்
தாவில் கொள்கை மடந்தையொடு சின்னாள்
ஆவி னன்குடி அசைதலும் உரியன் 180
அதா அன்று

திருஏரகம்

இருமூன் றெய்திய இயல்பினின் வழாஅ
திருவர்ச் சுட்டிய பல்வேறு தொல்குடி
அறுநான் கிரட்டி இளமை நல்லியாண்
டாறினில் கழிப்பிய அறன்நவில் கொள்கை 185
மூன்றுவகைக் குறித்த முத்தீச் செல்வத்
திருபிறப் பாளர் பொழுதறிந்து நுவல
ஒன்பது கொண்ட மூன்றுபுரி நுண்ஞாண்
புலராக் காழகம் புல உடீஇ
உச்சி கூப்பிய கையினர் தற்புகழ்ந் 190
தாறெழுத் தடக்கிய அருமறைக் கேள்வி
நாஇயல் மருங்கில் நவிலப் பாடி
விரையுறு நறுமலர் ஏந்திப் பெரிதுவந்
தேரகத் துறைதலும் உரியன்
அதாஅன்று

குன்றுதோறாடல்

பைங்கொடி நறைக்காய் இடையிடுபு வேலன் 195
அம்பொதிப் புட்டில் விரைஇக் குளவியொடு
வெண்கூ தாளந் தொடுத்த கண்ணியன்
நறுஞ்சாந் தணிந்த கேழ்கிளர் மார்பின்
கொடுந்தொழில் வல்வில் கொலைஇய கானவர்
நீடமை விளைந்த தேக்கள் தேறல் 200
குன்றகச் சிறுகுடிக் கிளையுடன் மகிழ்ந்து
தொண்டகச் சிறுபறைக் குரவை அயர
விரல்உளர்ப் பவிழ்ந்த வேறுபடு நறுங்கான்
குண்டுசுனை பூத்த வண்டுபடு கண்ணி
இணைத்த கோதை அணைத்த கூந்தல் 205
முடித்த குல்லை இலையுடை நறும்பூச்
செங்கால் மராஅத்த வால்இணர் இடையிடுபு
சுரும்புணத் தொடுத்த பெருந்தண் மாத்தழை
திருந்துகாழ் அல்குல் திளைப்ப உடீஇ
மயில்கண் டன்ன மடநடை மகளிரொடு 210
செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செவ்வரைச்
செயலைத் தண்தளிர் துயல்வரும் காதினன்
கச்சினன் கழலினன் செச்சைக் கண்ணியன்
குழலன் கோட்டன் குறும்பல் இயத்தன்
தகரன் மஞ்ஞையன் புகரில் சேவல்அம் 215
கொடியன் நெடியன் தொடியணி தோளன்
நரம்பார்த் தன்ன இன்குரல் தொகுதியொடு
குறும்பொறிக் கொண்ட நறுந்தண் சாயல்
மருங்கில் கட்டிய நிலன்நேர்பு துகிலினன்
முழவுறழ் தடக்கையின் இயல ஏந்தி 220
மென்தோள் பல்பிணை தழீஇத் தலைத்தந்து
குன்றுதோ றாடலும் நின்றதன் பண்பே
அதா அன்று

பழமுதிர்சோலை

சிறுதினை மலரொடு விரைஇ மறிஅறுத்து
வாரணக் கொடியொடு வயிற்பட நிறீஇ 225
ஊரூர் கொண்ட சீர்கெழு விழவினும்
ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும்
வேலன் தைஇய வெறி அயர் களனும்
காடும் காவும் கவின்பெறு துருத்தியும்
யாறுங் குளனும் வேறுபல் வைப்பும் 230
சதுக்கமும் சந்தியும் புதுப்பூங் கடம்பும்
மன்றமும் பொதியிலுங் கந்துடை நிலையினும்
மாண்தலைக் கொடியொடு மண்ணி அமைவர
நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐதுரைத்துக்
குடந்தம் பட்டுக் கொழுமலர் சிதறி 235
முரண்கொள் உருவின் இரண்டுடன் உடீஇச்
செந்நூல் யாத்து வெண்பொரி சிதறி
மதவலி நிலைஇய மாத்தாள் கொழுவிடைக்
குருதியொ விரைஇய தூவெள் அரிசி
சில்பலிச் செய்து பல்பிரப்பு இரீஇச் 240
சிறுபசு மஞ்சளொடு நறுவிரை தெளித்துப்
பெருந்தண் கணவீரம் நறுந்தண் மாலை
துணையற அறுத்துத் தூங்க நாற்றி
நளிமலைச் சிலம்பின் நன்னகர் வாழ்த்தி
நறும்புகை எடுத்துக் குறிஞ்சி பாடி 245
இமிழிசை அருவியோ டின்னியம் கறங்க
உருவப் பல்பூத் தூஉய் வெருவரக்
குருதிச் செந்தினை பரப்பிக் குறமகள்
முருகியம் நிறுத்து முரணினர் உட்க
முருகாற்றுப் படுத்த உருகெழு வியல்நகர் 250
ஆடுகளம் சிலம்பப் பாடிப் பலவுடன்
கோடுவாய் வைத்துக் கொடுமணி இயக்கி
ஒடாப் பூட்கைப் பிணிமுகம் வாழ்த்தி
வேண்டுநர் வேண்டியாங்கு எய்தினர் வழிபட
ஆண்டாண் டுறைதலும் அறிந்த வாறே 255
ஆண்டாண் டாயினும் ஆக காண்தக
முந்துநீ கண்டுழி முகனமர்ந் தேத்திக்
கைதொழூஉப் பரவிக் காலுற வணங்கி
நெடும்பெரும் சிமையத்து நீலப் பைஞ்சுனை
ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப 260
அறுவர் பயந்த ஆறமர் செல்வ
ஆல்கெழு கடவுட் புதல்வ மால்வரை
மலைமகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே
வெற்றி வெல்போர்க் கொற்றவை சிறுவ
இழையணி சிறப்பிற் பழையோள் குழவி 265
வானோர் வணங்குவில் தானைத் தலைவ
மாலை மார்ப நூலறி புலவ
செருவில் ஒருவ பொருவிறல் மள்ள
அந்தணர் வெறுக்கை அறிந்தோர் சொல்மலை
மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே 270
வேல்கெழு தடக்கைச் சால்பெரும் செல்வ
குன்றம் கொன்ற குன்றாக் கொற்றத்து
விண்பொரு நெடுவரைக் குறிஞ்சிக் கிழவ
பலர்புகழ் நன்மொழிப் புலவர் ஏறே
அரும்பெறல் மரபிற் பெரும்பெயர் முருக 275
நசையுநர்க் கார்த்தும் இசைபேர் ஆள
அலந்தோர்க் களிக்கும் பொலம்பூண் சேஎய்
மண்டமர் கடந்தநின் வென்ற டகலத்துப்
பரிசிலர்த் தாங்கும் உருகெஎழு நெடுவேள்
பெரியோர் ஏத்தும் பெரும்பெயர் இயவுள் 280
சூர்மருங் கறுத்த மொய்ம்பின் மதவலி
போர்மிகு பொருந குரிசில் எனப்பல
யான்அறி அளவையின் ஏத்தி ஆனாது
நின்அளந் தறிதல் மன்னுயிர்க் கருமையின்
நின்னடி உள்ளி வந்தனன் நின்னொடு 285
புரையுநர் இல்லாப் புலமை யோய்எனக்
குறித்தது மொழியா அளவையில் குறித்துடன்
வேறுபல் உருவில் குறும்பல் கூளியர்
சாறயர் களத்து வீறுபெறத் தோன்றி
அளியன் தானே முதுவாய் இரவலன் 290
வந்தோன் பெருமநின் வண்புகழ் நயந்தென
இனியவும் நல்லவும் நனிபல ஏத்தித்
தெய்வம் சான்ற திறல்விளங் குருவின்
வான்தோய் நிவப்பின் தான்வந் தெய்தி
அணங்குசால் உயர்நிலை தழீஇப் பண்டைத்தன் 295
மணங்கமழ் தெய்வத் திளநலம் காட்டி
அஞ்சல் ஓம்புமதி அறிவல்நின் வரவென
அன்புடை நன்மொழி அளைஇ விளிவுஇன்
றிருள்நிற முந்நீர் வளைஇய உலகத்
தொருநீ யாகித் தோன்ற விழுமிய 300
பெறலரும் பரிசில் நல்கும்மதி பலவுடன்
வேறுபல் துகிலின் நுடங்கி அகில்சுமந்
தாரம் முழுமுதல் உருட்டி வேரல்
பூவுடை அலங்குசினை புலம்ப வேர்கீண்டு
விண்பொரு நெடுவரைப் பரிதியில் தொடுத்த 305
தண்கமழ் அலர்இறால் சிதைய நன்பல
ஆசினி முதுசுளை கலாவ மீமிசை
நாக நறுமலர் உதிர ஊகமொடு
மாமுக முசுக்கலை பனிப்பப் பூநுதல்
இரும்பிடி குளிர்ப்ப வீசிப் பெருங்களிற்று 310
முத்துடை வான்கோடு தழீஇத் தத்துற்று
நன்பொன் மணிநிறம் கிளரப் பொன்கொழியா
வாழை முழுமுதல் துமியத் தாழை
இளநீர் விழுக்குலை உதிரத் தாக்கிக்
கறிக்கொடிக் கருந்துணர் சாயப் பொறிப்புற 315
மடநடை மஞ்ஞை பலவுடன் வெரீஇக்
கோழி வயப்பெடை இரியக் கேழலொ
டிரும்பனை வெளிற்றின் புன்சாய் அன்ன
குரூஉமயிர் யாக்கைக் குடா அடி உளியம்
பெருங்கல் விடர்அளைச் செறியக் கருங்கோட் 320
டாமா நல்ஏறு சிலைப்பச் சேண்நின்
றிழுமென இழிதரும் அருவிப்
பழமுதிர் சோலை மலைகிழ வோனே 323
.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 

பொழிப்புரை:

குறிப்புரை:

அடி.1-
உலகம் - உயிர்த் தொகுதி.
`உவப்ப ஏர்பு வலன் திரிதரு` - என இயைக்க. ஏற்பு - எழுந்து; புறப்பட்டு. `வலன் ஆக` என ஆக்கம் வருவிக்க.
வலமாதல் மேரு மலைக்கு ஆதலின் அதனையும் சொல்லெச்சமாக வருவிக்க.
அடி. 2-
`திரிதரு ஞாயிறு`, பலர்புகழ் ஞாயிறு எனத் தனித்தனி இயைக்க. `பலரும்` என உம்மை விரித்து, `எல்லாச் சமயத்தாரும்` என்பர் நச்சினார்க்கினியர். `ஞாயிற்றைக் கடலிலே கண்டாங்கு`,
அடி. 3-
இமைக்கும் ஒளி என்க. கடல், இங்கே கீழ்க்கடல். எனவே, ஞாயிறு இள ஞாயிறாயிற்று. இமைக்கும் ஒளி - இமைத்துப் பார்க்கப்படும் ஒளி. இமையாது பார்க்கும் சிற்றொளியன்று ஆதலின், இமைத்துப் பார்த்தல் வேண்டுவதாயிற்று.
ஓவு அறச் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி - எவ்விடமும் எஞ்சாத படி, நெடுந்தொலைவான பரப்பு இடத்தும் சென்று விட்டு விட்டு விளங்குகின்ற ஒளி. என்றது முருகனது திருமேனி ஒளியை. `ஒவுஅற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி` ஞாயிறாகிய உவமைக்கும் முருகனாகிய பொருளுக்கும் உரிய பொதுத் தன்மை. `கடல்` என்னும் உவமை மயில் ஊர்தியைக் கருதிக் கூறினமையால் அதன்மேல் இருந்த திருமேனியின் ஒளி` என உரைக்க. அங்ஙனம் உரையாக்கால், வாளா `கண்டாங்கு` என்னாது, `கடற்கண் டாங்கு` என்றதனால் பயன் இன்றாம்.
அடி. 4-
உறுநர் - அடைக்கலமாக அடைந்தோரையெல்லாம். தாங்கிய நோன்தாள் - துன்பக் குழியில் வீழாது தாங்கின வலிய திருவடி. மதன் உடை நோன்தாள் - அறியாமையை உடைத்தெறிகின்ற வலிய திருவடி.
அடி. 5-
செறுநர்த் தேய்த்த கை - அழித்தற்கு உரியவரை அழித்த கை. செல் உறழ்கை - (கைம்மாறு கருதாது வழங்குதலில்) மேகத்தை வென்ற கை. தடக்கை - (முழந்தாள் அளவும்) நீண்ட கை.
அடி. 6-
மறு இல் கற்பின் வாள் நுதல் கணவன் - (பின்முறை வதுவைப் பெருங்குலக் குழத்தியாராகிய வள்ளி நாயகியார்மேல் பொறாமை கொள்ளுதலாகிய) குற்றம் சிறிதும் இல்லாத கற்பினையும், (பொறாமையில்லாமையால் வெகுண்டு வேர்த்தல் இல்லாது எப்பொழுதும் மகிழ்ந்தே பார்த்தலால்) ஒளி மழுங்குதல் இல்லாத நெற்றியினையும் உடைய தெய்வயானையார்க்குக் கணவன்.
(`மறுஇல்` என்றதனானே, வள்ளி நாயகியார்க்குக் கணவன்` என்பது பெற வைத்தமையால் முருகன் தனது இச்சா சத்தி கிரியா சத்திகளால் உலகை ஐந்தொழிற்படுத்தருளுதல் குறிப்பால் உணர்த்தப் பட்டதாம்.)
அடி. 7 -
கார் கோள் முகந்த கமஞ்சூல் மா மழை (9 - தலைப் பெயல் தலைஇய) கடல் நீரை முகந்து நிரம்பிய கருப்பத்தைக் கொண்ட கரிய மேகங்கள் (முதல் மழையைப் பொழிந்து விட்ட).
அடி. 8 -
வாள் போழ் விசும்பு - ஞாயிறு, திங்கள் முதலியவற்றின் ஒளிகள் இருளைக் கிழிக்கின்ற வானம்.
அடி. 8, 9 -
விசும்பில் வள் உறை சிதறி தலைப்பெயல் தலைஇய - வானத்தின்கண் வளமான துளிகளைச் சிதறி, முதல் மழை பொழிந்து விட்ட.
அடி. 9 -
தலைப் பெயல் தலைஇய கானம் - முதல் மழை பொழிந்து விட்டகாடு. தண் நறுங் கானம் - குளிர்ந்த நறுமணம் கமழ்கின்ற காடு.
அடி. 9, 10 -
கானத்து இருள்படப் பொதுளிய மரா - காட்டிடத்து இருள் உண்டாகும்படி தழைத்த மரா மரம்.
அடி. 10, 11-
மராஅத்து பூந்தண்தார் புரளும் மார்பினன் - செங்கடப்ப மரத்தினது பூவால் ஆகிய, குளிர்ந்த தார் புரளுகின்ற மார்பினை உடையவன். பராரை - பருத்த அடிமரம், உருள் - தேரினது உருளைப் போலும் (தார்.)
அடி. 12 -
மால் வரை நிவந்த வெற்பில் - பெரிய மூங்கில் வளர்ந்த மலையில் (உள்ள 41 சோலை), சேண் உயர் - வானுலகளவும் உயர்ந்த (மலை).
அடி. 13 -
கிண்கிணி கவைஇய சீறடி - சிறு சதங்கை சூழ அணிந்த சிறிய பாதங்களை உடைய (41- மகளிர்) ஒள் - ஒளி பொருந்திய (பாதம்) செ- செம்மை நிறத்தவனாகிய ( பாதம்).
அடி. 14-
கணைக்கால் - திரண்ட கால்களையுடைய (41- மகளிர்). வாங்கிய நுசுப்பின் - வளைந்து துவளும் இடையினை யுடைய (41-மகளிர்). பணைத் தோள் - பருத்த தோளினையுடைய (41- மகளிர்). `மூங்கில்போலும் தோள்` என்றும் ஆம்.
அடி. 15-
கோபத்து அன்ன துகில் - `இந்திர கோபம்` என்னும் பூச்சியினது நிறத்தோடு ஒத்த சிவந்த நிறத்தையுடைய உயர்ந்த புடைவையை உடைய (41-மகளிர்). தோயா (த் துகில்) - செயற்கையாக ஏற்றப்படாது இயல்பாகவே சிவந்த (துகில்) பூ (பூக்கள் பொறிக்கப்பட்ட (துகில்)
அடி. 16
பல் காசு நிரைத்த சில்காழ் அல்குல் - பல மணிகளைக் கோத்த வடம் ஏழால் அமைந்த `மேகலை` என்னும் அணிகலனை யுடைய பிருட்டங்களையுடைய (41-மகளிர்). முன்னழகிற்கு வேறுபல இடப்படும் ஆகலின் மேகலை பின் அழகிற்கே இடப்படுவது ஆகும். இம் மணிவடக் கோப்பு வடத்தின் எண்ணிக்கை பற்றி வேறு வேறு பெயரால் சொல்லப்படுகின்றன. அதனை,
எண்கோவை காஞ்சி; எழுகோவை மேகலை;
பண்கொள் கலாபம் பதினாறு - கண்கொள்
பருமம் பதினெட்டு; முப்பத் திரண்டு
விரிசிகை என்றுணரற் பாற்று.
என்னும் வெண்பாவால் விளக்கினார் நச்சினார்க்கினியர். இப் பொருள் சேந்தன் திவாகரம், பிங்கல நிகண்டு, சூடாமணி நிகண்டு களில் சொல்லப்பட்டது.
அடி. 17-
கை புனைந்து இயற்றாக் கவின் பெறு வனப்பின் - சிலர் தம் கைவன்மையால் புனைந்து தோற்றுவியாத அழகாக, இயல்பாற் பெற்ற அழகினையுடைய (41-மகளிர்). `தெய்வ மகளிரது அழகு இயற்கையானது` என்றபடி. `கவினாக` என ஆக்கம் வருவிக்க.
அடி. 18-
நாவலொடு பெயரிய பொலம் புனை அவிர் இழை - நாவலோடு பொருந்தி பொன்னால் (நாவல் - சம்பு. அதனைப் பொருந்திய பெயர் சாம்பூநதம், `பொன் நால்வகைத்து` என வகுத்து, `அவற்றுள் இப்பொன் சிறந்தது` என்பர். `பூவிற்குத் தாமரையே; பொன்னுக்குச் சாம்புநதம்* என்றதும் காண்க.) செய்யப்பட்டன போன்று மிக்கு விளங்குகின்ற அணிகலன்களையுடைய (41- மகளிர்)
அடி. 19-
சேண் இகந்து விளங்கும் மேனி - நெடுந் தொலைவு கடந்தும் விளங்குகின்ற நிறத்தையுடைய (41-மகளிர்) செயிர்தீர் - குற்றம் அற்ற (மறு வற்ற மேனி.)
அடி. 20-
துணையோர் ஆய்ந்த ஓதி - ஆயத்தார் உற்று நோக்கி மெச்சும் தலை மயிரில். இணை - எல்லாம் ஒன்று போல முனை ஒத்துக் கூடிய (தலைமயிர்). ஈர் - இயற்கையில் நெய்ப்பசையையுடைய (தலைமயிர்.)
அடி. 21-
செங்கால் வெட்சிச் சிறு இதழிடை இடுபு - சிவந்த காம்பையுடைய வெட்சிப் பூக்களின் இடையே இட்டு. (சீறிதழ் - ஆகுபெயர்.)
அடி. 22-
பைந் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி - பசுமையான காம்பை உடைய குவளைப் பூவினது இதழ்களைத் தனித் தனியாகக் கிள்ளி எடுத்து.
அடி. 23
தெய்வ உத்தியொடு வலம்புரி வயின் வைத்து - திருமகள் வடிவாகச் செய்யப்பட்ட `உத்தி` என்னும் தலைக்கோலத் துடனே, வலம் புரிச் சங்கு வடிவாகச் செய்யப்பட்ட தலைக்கோலத்தை யும் வைத்தற்குரிய இடத்திலே வைத்து.
அடி. 24, 25
திலகம் தையஇய பகுவாய் மகரம் தாழ மண்ணுறுத்து - திலகம் இட்டு அழகுபடுத்தப்பட்ட நெற்றியிலே, பிளந்த வாயையுடைய சுறாமீன் வடிவாகச் செய்யப்பட்ட தலைக் கோலத்தைத் தொங்கவிட்டு அழகுபடுத்தி. தேம் கமழ் - மணம் கமழ்கின்ற (திருநுதல்)
அடி. 26-
துவர முடித்த முச்சி - முற்றப் பின்னிப் பின் முடியாக முடித் கொண்டையில். துகள் அறும் - குற்றம் அற்ற (முச்சி)
அடி. 27-
சண்பகம் செரீஇ - சண்பகப் பூவைச் செருகி. பெருந்தண் - பெரிய, குளிர்ந்த (சண்பகம்)
அடி. 27, 28-
மருதின் பூ இணர் அட்டி - மருத மரத்தினது பூக்கொத்தினை (ச் சண்பகத்தின் மேலே தோன்ற) வைத்து. கருந் தகட்டு உளைப்பூ - புறத்தில் கரிய புற இதழினையும், அகத்தில் கேசரத்தினையும் உடைய பூக்களை உடைய (மருது). ஒள் - ஒளி பொருந்திய (இணர்).
அடி. 29, 30-
கிளைக் கவின்று எழுதரு செவ்வரும்பு இணைப் புறு பிணையல் வளைஇ - காம்பினின்றும் அழகாய் எழுகின்ற (அம் மருத) சிவந்த அரும்புகளை இணைத்துக் கட்டிய மாலையை (க் கொண்டையைச் சூழ) வளைத்து. கீழ்நீர் - நீர்க்கீழ் (இட்டுவைத்து எடுத்த அரும்பு. பறித்த அரும்பை நீரில் இட்டு வைப்பின் சிவப்புப் பின்னும் மிக அழகு மிகும்.)
அடி. 30, 31, 32-
வண் காது துணைத் தக நிறைந்த பிண்டித் தளிர் ஆகம் திளைப்ப - வளமான காதுகளில் இரண்டும் ஒருபடியாய் ஒத்துத் தோன்றும்படி வைக்கப்பட்டு நிறைந்த அந்த அசோகந்தளிரே மார்பிலும் அணிகலங்களுக்கு இடையே பொருந்தி அசையச் சேர்த்து. (`சேர்த்து` என ஒரு சொல் வருவிக்க. `அந்த` என்றது சாதி பற்றி.)
அடி. 32, 33-
திண் காழ் நறுங் குறடு உரிஞ்சிய பூங்கேழ்த் தேய்வை - திண்ணிய, வயிரத்தையுடைய, நறிய சந்தனக் கட்டையை உரைத்ததனால் உண்டாகிய அழகிய நிறத்தையுடைய சாந்தினை.
அடி. 34-
தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப - மணம் கமழ்கின்ற மருதம் பூவின் கொத்துப்போலத் தோன்றும்படி (கொட்டி).
அடி. 34, 35-
கோங்கின் குவி முகிழ் - கோங்க மரத்தினது குவித்த அரும்புபோலும் (முலை) இள - இளமையான (முலை).
அடி. 35-
முலைக் கொட்டி - கொங்கைகளின்மேல் அள்ளியிட்டு.
அடி. 35, 36-
வேங்கை விரி மலர் நுண் தாது அப்பி - (சந்தனச் சாந்து புலர்வதற்கு அதன்மேலே) வேங்கை மரத்தில் மலர்ந்த மலரினது நுண்ணிய மகரந்தத்தை அப்பி.
அடி. 37-
வெள்ளில் குறு முறி கிள்ளுபு காண் வரத் தெறியா - விளா மரத்தினது குறுந்தளிரைக் கிள்ளி அழகு உண்டாக (விளை யாட்டாக) ஒருவர்மேல் ஒருவர் வீசி.
`வெற்பின்கண் உள்ள சோலை` எனவும், `சூர் அர மகளிர் ஆடும் சோலை` எனவும் இயைத்து, `சோலையையுடைய அடுக்கத்துப் பூத்த காந்தள் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன்` என முடிக்க.
`13, சீறடியையும், 14. கணைக் காலையும் நுசுப்பையும், பணைத் தோளையும், 15. துகிலையும், 16. அல்குலையும், 17. வனப்பையும், 18. இழையையும், 19. மேனியையும் உடைய, 41. சூர் அர மகளிர் 39. பலர் உடனாகி, 20. ஓதியில், 21. வெட்சி இதழின் இடையில், 22. குவளை இதழ்களை இட்டு, 23. (தலையில்)தெய்வ உத்தியொடு வலம்புரி வைத்து, 25. நுதலில் மகரம் தாழ மண்ணுறுத்து, 26. முச்சியில் 27. சண்பகம் செரீஇ, 28. மருதின் இணர் அட்டி, 30. பிணையல் வளைஇ, 32. திளைப்பச் செய்து, 34. தேய்வை 35. முலைக் கொட்டி அப்பி, 37. தெறியா, 39. ஏத்தி, 40. ஆடும் சோலை` என்க.
அடி. 38
கோழி ஓங்கிய (கொடி) - கோழியோடு உயர்ந்த தோன்றும் (கொடி; முருகன் கொடி,) அட்டு வெல் விறல் (கொடி) - கரவாது எதிர் நின்று பொருது வென்று எடுத்த, வெற்றியைக் குறிக்கும் (கொடி,)
அடி. 40-
சீர் திகழ் சிலம்பகம் சிலம்பப் பாடி (ஆடும் சோலை)- அழகு விளங்குகின்ற மலையகத்து ஒலியெழும்படி பாடி (விளை யாடும் சோலை). `அம்மகளிரது உருவம் ஈண்டுள்ளார்க்குக் கட்புல னாகாவிடினும் அவர்கள் பாடும் பாட்டின் ஒலி செவிப் புலன் ஆகும்` என்பது கருத்து.
அடி. 41, -
சூர் அர மகளிர் பலர் உடன் ஆடும் சோலை (அடுக்கம்) - மக்களாய் உள்ளார்க்கு அச்சம் தோன்றும் தெய்வ மகளிர் பலர் ஒன்று சேர்ந்து விளையாடுகின்ற சோலையினையுடைய (சாரல்)
அடி. 42-
மந்தியும் அறியா மரன் பயில் அடுக்கத்து(க் காந்தட் பூ) - மிக உயர்ந்திருத்தலின் மரம் ஏறுதலில் வல்ல குரங்குகளும் உச்சி வரையில் ஏறி அறியாத மரங்கள் நிறைந்த சாரலின்கண் (பூத்த காந்தட் பூ)
அடி. 43, 44-
காந்தட் பெருந்தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன் - காந்தட் பூவால் ஆகிய பெரிய, குளிர்ந்த முடி மாலையைச் சூடிய தலையை உடையவன். சுடர்க் காந்தட் பூ - நெருப்புப் போலும் செங்காந்தட் பூ. சுரும்பும் மூசாக் காந்தட் பூ - நெருப்புப் போறலின் வண்டும் மொய்க்காத காந்தட் பூ. உம்மை, `பிற குற்றங்கள் அணுகாமையே யன்றி` என இறந்தது தழுவிற்று. இனி, `பிற குற்றங்களை விலக்குதல் கூடுமாயினும் வண்டு மூசுதலை விலக்குதல் அரிதாகலின் அக்குற்றமும் இல்லது` எனச் சிறப்பும்மையாகக் கொள்ளுதலும் ஆம்.
அடி. 45, 46-
கடல் கலங்க உள்புக்குத் தடிந்த வேல் - கடல் கலங்கும்படி அதனுள்ளே புகுந்து அழித்த வேற்படையாகிய (61 செவ் வேல்) சூரபன்மா கடலுள் ஒளித்தானாகலின் வேல் கடலுள்ளே புகுந்து அவனை அழித்தது.
அடி. 46-
சூர் முதல் - சூரபன்மாவாகிய தலைவனை.
அடி. 47-
உலறிய கதுப்பின் - எண்ணெய் இன்றிக் காய்ந்த தலைமயிரினையும். பிறழ் பல் பேழ்வாய் - ஒழுங்கில்லாது பல வாறாகப் பிறழ்ந்து காணப்படும் பற்களையுடைய பெரிய வாயையும்.
அடி. 48-
சுழல் விழிப்பசுங்கண் - (எத்திசையையும் வெகுண்டு நோக்குதலால்) சுழலுகின்ற விழியினையுடைய பசிய கண்ணினையும் (`கண்` என்னும் உறுப்பில் உருவத்தைக் கவர்வதே `விழி` எனப் படும்). சூர்த்த நோக்கின் - (அக்கண்களால்) யாவரையும் அச்சுறுத்து கின்ற பார்வையினையும்,
அடி. 49,50-
கழல் கண் கூகையொடு கடும் பாம்பு தூங்கப் பெரு முலை அலைக்கும் காதின் - பிதுங்கிய கண்களையுடைய கூகைகளை (கோட்டான்களை) முடிந்து விட்டுத் தூங்குதலால் பெரிய கொங்கைகளை வருந்தப் பண்ணுகின்ற காதினையும், பிணர் மோட்டு- `சொர சொர` என்னும் உடம்பினையும்,
அடி. 51-
உரு கெழு செலவின் - கண்டவர்கள் அஞ்சுதல் பொருந்திய நடையினையும் உடைய (51- பேய்மகள்.) அஞ்சு வரு - கண்டவர்க்கு அஞ்சுதல் வருதற்குக் காரணமான (பேய் மகள்)
அடி. 51-
பேய் மகள்.
அடி.52, 53-
குருதி ஆடிய கூர் உகிர்க்கொடு விரல் கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை - இரத்தத்திலே தோய்ந்த, கூர்மையான நகங்களையுடைய வளைந்த விரலாலே கண்களை அவள் தோண்டி உண்ட, மிக்க முடை நாற்றத்தையுடைய (கருந்தலை) `3. சேண் விளங்கு அவிர் ஒளியையும், 4. நோன் தாளையும், 5. தடக்கையையும் உடைய கணவனும், 10,11. மராத்துப் பூந்தளிர்தார் புரளும் மார்பினனும், 12. சேண் உயர் வெற்பில் உள்ள, 41. அர மகளிர் ஆடும் சோலையை உடைய 42. அடுக்கத்து 43. காந்தள் 44. கண்ணி மிலைந்த சென்னியனும், 46. சூர் முதல் தடிந்த நெடிய வேலாகிய, 51. பேய் மகள் 56. துணங்கை தூங்கும்படி 59. அவுணர் வலம் அடங்க 60. மா முதல் தடிந்த 61. நல் இசையினையும் உடையவனும் ஆகிய சேய்` என இயைத்துக் கொள்க.
`3. சேண் விளங்கு அவிர் ஒளியையும், 4. நோன் தாளையும், 5. தடக்கையையும் உடைய கணவனும், 10,11. மராத்துப் பூந்தளிர்தார் புரளும் மார்பினனும், 12. சேண் உயர் வெற்பில் உள்ள, 41. அர மகளிர் ஆடும் சோலையை உடைய 42. அடுக்கத்து 43. காந்தள் 44. கண்ணி மிலைந்த சென்னியனும், 46. சூர் முதல் தடிந்த நெடிய வேலாகிய, 51. பேய் மகள் 56. துணங்கை தூங்கும்படி 59. அவுணர் வலம் அடங்க 60. மா முதல் தடிந்த 61. நல் இசையினையும் உடையவனும் ஆகிய சேய்` என இயைத்துக் கொள்க.
அடி. 53-
கருந்தலை.
அடி. 54-
கையின்ஏந்தி,
அடி. 55-
தோள் பெயரா (பெயர்த்து)
அடி. 56-
துணங்கை தூங்க - `துணங்கை` என்னும் கூத்தினை ஆடும்படி (60. மா முதல் தடிந்த) நிணந்தின் வாயள் - (பிணங்களின்) நிணங்களை எடுத்துத் தின்கின்ற வாயினை உடையளாய் (தூங்க) வாயார், முற்றெச்சம்.
அடி. 57, 58, 59-
இரு பேர் உருவின் ஒரு பேர் யாக்கை அறுவேறு வகையின் அவுணர் அஞ்சு வர மண்டி - இருவகையை பெரிய உருவத்தினாலே அத்தன்மையைக் குறிக்கும் ஒரு பெயரை உடைய அவுணர்களது உடம்புகள் அற்று வேறாரும்படி அவர்கட்கு அஞ்சுதல் வர நெருங்கிச் சென்று.
அடி. 59-
நல் வலம் அடங்க - அவர்களது மிக்க வலிமை அற்றுப் போம்படி.
அடி. 59-
-
கவிழ் இணர் - கீழ் நோக்கிய பூக்களின் கொத்துகளை யுடைய (60 - மாமரம்.)
சூரபதுமனுடைய படைகளில் குதிரை முகத்தை உடைய அசுரர்கள் சிறப்புப் பெற்று இருந்தனர்` என்பதும், `அசுரர் அனை வர்க்கும் பாதுகாவலாகத் தென்கடலில் மாமரம் ஒன்று இருந்தது` என்பதும் பழமையான சிவபுராண வரலாறுகள். இவ் அசுரர்களது உடம்பே இங்கு `இருவே றுருவின் ஒருபேர் யாக்கை` எனக் குறிக்கப்பட்டது. இவை கந்த புராணத்தில் காணப்படவில்லை. `குதிரை முகம் உடைய அசுரர்கள்` என்றதை ஒட்டி, `அவ்வாறான உடல் அமைப்பை யுடைய ஒரு பூதம் நக்கீரரை மலைக்குகையில் அடைத்தபொழுது அதனினின்றும்` விடுபட வேண்டியே அவர் திருமுருகாற்றுப் படையைப் பாடினார், என்ற வரலாறு சீகாளத்திப் புராணத்தில் கூறப் பட்டது. அப்பூதத்தின் பெயர் `கற்கி முகாசுரன்` என்பதாகச் சொல்வது உண்டு, கற்கி - குதிரை.
அடி. 60-
மறு இல் கொற்றத்து - குற்றம் இல்லாத வெற்றியையும். (`கொடியோரை அழித்தல் குற்றம் அன்று` என்பது குறித்தபடி.)
அடி. 60, 61-
மா முதல் தடிந்த செவ்வேல் - மா மரத்தை அடியோடு அழித்த சிவந்த வேலையும்.
அடி. 61-
எய்யா நல் இசைசேய் -ஒருவராலும் அளந்தறியப் படாத நல்ல புகழையும் உடைய சேயோன். (முருகன்.)
அடி. 61,62, 64-
சேய் சேவடி படரும் உள்ளமொடு. செலவ - முருகனையே எப்பொழுதும் நினைத்தலால் தலைமை பெற்ற உள்ளத் தோடே செல்லும் செலவை உடைய புலவனே. செம்மல் - தலைமை பெற்ற (உள்ளம்)
அடி. 63, 64-
நலம் புரி கொள்கைப் புலம் பிரிந்து உறையும் - நன்மையை விரும்பும் கோட்பாட்டினால், (அலைவைத் தரும்) புலன் இன்பங்களினின்றும் நீங்கி, (நிலைப்பைத் தரும் இன்பத்திலே) தங்குதலைப் பயனாக உடைய (64 செலவ)
அடி. 64-
நீ நயந்தனையாயின் - அங்ஙனம் உறைதலாகிய பயனை நீ விரும்பியே விட்டாயாயின். பலவுடன் - அப்பயனே யன்றி ஏனைப் பல பயன்களுடனும். (`பலவற்றுடன்` - என்பதில் சாரியை தொகுத்தலாயிற்று.)
அடி. 65, 66-
நன்னர் நெஞ்சத்து இன்னசை வாய்ப்ப நீ முன்னிய வினை இன்னே பெறுதி - நன்றான உனது நெஞ்சத்திலே எழுந்த இனிய விருப்பம் நிறைவுறுதற்பொருட்டு நீ கருதி மேற்கொண்ட வினையாகிய செலவின் பயனை இப்பொழுதே பெறுவாய். (அஃது எங்ஙனம் எனில், முருகனை அவன் இருக்கும் இடத்தில் சென்று பணிதலால், பணிதற்கு அவன் இருக்கும் இடம் எது எனின், ஏனையோர் போல அவன் இருக்குமிடம் ஒன்றன்று; பல. அவை யாவையெனின், ) `வினை` என்றது செலவை. அஃது ஆகுபெயராய் அதன் பயனைக் குறித்து நின்றது.
அடி. 67-
செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடுங் கொடி - (மாற்றரசர் வந்து புரியும்) போரினை ஏற்க விரும்பி, (அதற்கு அடையாளமாக) உயரத் தூக்கிய, வானளாவ உயர்ந்து பறக்கும். நீண்ட கொடியின் பக்கத்திலே கட்டப்பட்ட. (`கொடி` என்பது 68 `பாவை` என்பதனுடன் ஏழாம் வேற்றுமைத் தொகைபடத் தொக்கது)
அடி. 68-
வரிப் புனை பந்தொடு பாவை தூங்க - நூலால் வரிந்து செய்த பந்தையுடைய பாவை (அறுப்பார் இன்மையால்) தூங்கியே கிடக்க. (மாற்று வேந்தரை மகளிராக வைத்து இகழ்தலைக் காட்டும் அடையாளமாகக் கொடியின் பக்கத்தில் பந்தாடுவாளைப் போலப் புனையப்பட்ட பாவை ஒன்று தூங்க விடப்படும். மாற்று வேந்தர் வந்து முற்றுகையிடக் கருதினாராயின் அந்தப் பாவையை முதலிலே அறுத்து வீழ்த்துதல் வேண்டும்.) அங்ஙனம் ஒருவரும் வந்து அதனை அறுத்து வீழ்த்தாமையால் அது தூங்கிக் கொண்டேயிருக்கின்றது. ஆகவே,
அடி. 69-
பொருநர் தேய்த்த போர் அரு வாயில் - போர் செய் பவரை இல்லையாக்கிய காரணத்தால் போர் இல்லாத வாயிலையும்.
அடி. 70-
திரு வீற்றிருந்த - திருமகள் சிறப்புடன் இருக்கப் பெற்றதும். தீது தீர் நியமத்து - குற்றம் அற்ற கடைத் தெருக்களையும்.
அடி. 70-
இரு சேற்று அகல் வயல் - கரிய சேற்றினையுடைய அகன்ற வயல்களில். விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த - முறுக்கு நீங்கி மலர்ந்து, பின்பு வாய் நன்கு மலர்ந்த.
அடி. 71, 72-
மாடம் மலி மறுகின் மேல் மாடங்களோடு கூடின மாளிகைகள் நிறைந்த மற்றைத் தெருக்களையும் உடைய. கூடல் குடவாயின் - மதுரை மாநகரத்திற்கு மேற்கில் உள்ள (77 குன்று)
அடி. 71, -
கூடற் குடவயின் குன்று அமர்ந்து உறைதலும் உரியன் - மதுரை நகரத்திற்கு மேற்கில் உள்ள திருப்பரங்குன்றத்தில் விரும்பி உறைதலையும் அவன் தனக்கு உரிமையாக உடையன். (எனவே, `அங்குச் சென்றாலும் அவனைக் காணலாம்` என்பதாம்.
அடி. 73-
தாமரைத் துஞ்சி - தாமரை மலர்களில் (பகலில் வீழ்ந்து, மாலையில்) அவை கூம்பிவிட்டமையால் இரவெல்லாம் அவற்றினுள்ளே) உறங்கிக் கிடந்த. முள் தாள் - முள்ளையுடைய தண்டினை உடைய (தாமரை)
அடி. 73, 74-
வைகறை நெய்தல் ஊதி - விடியற் காலையில் (பறந்து சென்று) நெய்தற் பூவில் வீழ்ந்து ஊதி. கள் கமழ் - தேன் மணக் கின்ற (நெய்தல்). எல் பட - ஞாயிறு தோன்றியவுடன்.
அடி. 75, 76, 77-
சுனை மலர் ஒலிக்கும் குன்று - சுனையின் கண் மலர்ந்த மலர்களிலே வீழ்ந்து ஆரவாரிக்கின்ற திருப்பரங்குன்றம். கண்போல் மலர்ந்த - சுனைகளினுடைய கண்களைப் போல விளங்க மலர்ந்த (மலர் எனவே, `இவை நீலப்பூ` என்பது பெறப்படும்.) காமர்- (காண்பாரது) விருப்பம் பொருந்துகின்ற (மலர்). (`காமம் மரு` என்பது `காமர்` என மருவிற்று.
அடி. 76-
அம் சிறை வண்டின் அரிக்கணம் - அழகிய சிறகினை யுடைய வண்டுகளாகிய இசைபாடும் கூட்டம்.
அடி. 78-
அதாஅன்று - அதுவன்றியும் இனி `அம்முருகன் தனது ஆறு முகங்களும், பன்னிரண்டு தோள்களும், `கைகளும் விளங்க யானைமேல் ஏறி, வானில் பல வாச்சியங்கள் ஒலிக்கத் திருச்சீரலைவாயை நோக்கி வான் வழியாக செல்லலும் உரியன்` என்பது கூறப்படுகின்றது.
அடி. 79-
வை நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் - கூரிய நுனியை உடைய அங்குசம் குத்தின வடு சூழ்ந்து காணப்படுகின்ற, பல புள்ளிகளையுடைய நெற்றியில். அடி. 80-
வாடா மாலை ஓடையொடு துயல்வர - வாடுதல் இல்லாத பூவாகிய பொன்னால் ஆகிய அரிமாலை நெற்றிப் பட்டத்துடன் இருந்து அசைய.
அடி. 81-
படு மணி இரட்டும் மருங்கின் - இரு பக்கமும் பொருந்தின மணிகள் மாறி மாறி ஒலிக்கின்ற பக்கங்களையும். கடு நடை - வேகமாக நடக்கும் நடையினையும்.
அடி. 82-
கூற்றத்து அன்ன மாற்றரு மொய்ம்பின் வேழம் மேல் கொண்டு - கூற்றுவனைப் போலத் தடுக்க இயலாத வலிமையினையும் உடைய யானையை ஏறி.
அடி. 83-
கால் கிளர்ந்து அன்ன - (ஓடும் வேகத்தால்) காற்று எழுந்தாற் போலக் காணப்படுகின்ற (வேழம்).
அடி. 84, 85-
ஐ வேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திருமணி - ஐந்து வகையான வேறுபட்ட உருவம் உடையனவாகச் செய்யப்பட்ட செயற்பாடுகளெல்லாம் முற்ற முடிந்த முடிகளோடு கூடி விளங்குகின்ற, மாறுபாடு மிக்க நிறங்களை யுடைய மணிகள். (ஐவேறு உரு - தாமம், முகுடம், பதுமம், கிம்புரி, கோடகம் என்பன.)
அடி. 86-
மின் உறழ் இமைப்பின் சென்னிப் பொற்ப- மின்ன லொடு மாறுபட்டு விளங்கும் விளக்கத்துடன் தலையிலே பொலிவு பெற.
அடி. 87-
நகை தாழ்பு துயல் வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை - ஒளியோடு தாழ்ந்து அசைதல் வரும் வகையாக அமைந்த, பொன்னால் இயன்ற மகரக் குழைகள்.
அடி. 88, 89-
சேண் விளங்கு இயற்கை வாள் மதி கவைஇ அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்ப - நெடுந் தொலைவு சென்று விளங்கும் இயல்பினையுடைய ஒளியையுடைய திங்களைச் சூழ்ந்து நீங்காதுள்ள மீன்களைப் போல விட்டு விட்டு விளங்குவனவாய் ஒளியை வீச.
அடி. 90, 91-
தா இல் கொள்கைத் தம் தொழில் முடிமார் மனம் நேர்பு எழுதரு வாள் நிற முகன் - குற்றம் இல்லாத கொள்கையையுடைய தங்கள் தொழிலை முடிப்பவரது மனத்தை ஏற்று அவண் தோன்றுகின்ற ஒளிவீசும் நிறத்தையுடைய முகங்களில் (குற்றம் இல்லாத கொள்கையையுடைய தொழிலாவது தவம். `தவத்தோர் மனத்தை இருத்தற் குரிய இடமாக ஏற்று, அங்கு விளங்கும் முகங்கள்` - என்றபடி. இஃது ஆறு முகங்களையும் பொதுவாகச் சுட்டிச் சொல்லியது).
அடி. 92,93-
ஒரு முகம் மா ஞாலம் இருள் மறு இன்றி விளங்கப் பல் கதிர் விரிந்தன்று - ஒரு முகம் - பெரிய உலகம் இருளாகிய குற்றம் தீர்ந்து ஒளியைப் பெறும்படி பல கதிர்களைப் பரப்புதலை உடைத்தாயிற்று. (`எல்லாச் சுடர்களின் ஒளிகளும் முருகன் அருளிய ஒளியை யுடையனவே` என்றபடி.)
அடி. 93, 94, 95-
ஒரு முகம் ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்து இனிது ஒழுகிக் காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே - மற்றொரு முகம், அன்பர்கள் துதிக்க, அத்துதியை விரும்பி ஏற்று அவர்க்கு ஏற்ப இயங்குதலை உடைத்தாய், அவர்கள் விரும்பிய பொருளை முடிப்பனவாகிய மெய்ம்மொழியை வழங்கியே இருந்தது. (வரம் - விரும்பிய பொருள். அஃது ஆகுபெயராய், அதனை முடிப்பதாகிய சொல்லைக் குறித்தது. ஏகாரத் தேற்றம். இனி வருவனவும் அவை.)
அடி. 95, 96, 97-
ஒரு முகம் மந்திர விதியின் மரபுளி வழா வேள்வி ஓர்க்குமே - மற்றொரு முகம், மந்திரத்தோடு, கூடிய விதி முறைகளினின்றும் வழுவாத வேள்விகள் இனிது முடியும் வண்ணம் நினைந்து நோக்கியே இருக்கும். அந்தணர் வேள்வி. அம் தணர் - அழகிய தட்பத்தை - கருணையை - உடையவர். அக்கருணை காரண மாகச் செய்யப்படும் வேள்வி உலக நலத்தைப் பயக்கும் ஆகலின், அவற்றை முருகன், இனிது முடிய வேண்டுவானாவன். பல வகை வழிபாடுகளும் வேள்விகளே. கருணை காரணமாக உலக நலத்தின் பொருட்டுச் செய்யும் வழிபாடு, `பரார்த்த பூசை` எனப்படும். அவன் ஆன்மார்த்த பூசையைக் காத்தல் இதற்கு முன் கூறிய அதனுள்ளே அடங்கிற்று.
அடி. 97, 98, 99-
ஒரு முகம் எஞ்சிய பொருள்களை ஏம் உற நாடித் திங்கள் போலத் திசை விளக்குமே - மற்றொரு முகம், வேள்வி யொழிந்த பிற பொருள்களையும் அவை பாதுகாவல் பெறும்படி நினைந்து, திங்களைப் போல எல்லாத் திசைகளையும் இடரின்றி விளங்கச் செய்தே இருக்கும்.
அடி. 99, 100, 101-
ஒரு முகம் செறுநர் தேய்த்துச் செல் சமம் முருக்கிக் கறுவுகொள் நெஞ்சமொடு களம் வேட்டன்றே - மற்றொரு முகம். பகைவரை அழித்து நிகழாநின்ற போரினை வெற்றியாக முடித்துப் பின்னும் பகைவர் தோன்றாதவாறு. வெகுள்கின்ற நெஞ்சத் தோடே கள வேள்வி வேட்டேயிருக்கும். (கறுவு - நீடு நிற்கின்ற பகைமை யுணர்வு அது கொடியார் மேலதாதலின் அறமாயிற்று. `தேய்த்து` என்னும் செய்தென் எச்சம் பின் வரும் செல்லுதல் வினைக்கு நிகழ்காலம் உணர்த்தி நின்றது.
அடி. 101, 102, 103-
ஒரு முகம் குறவர் மடமகள் வள்ளியொடு நகை அமர்ந்தன்று - மற்றொரு முகம், குறவர்தம் இளைய மகளாகிய வள்ளியோடு மகிழ்ந்திருத்தலை விரும்பியே இருந்தது. கொடிபோல் நுசுப்பின் - கொடிபோலத் துவள்கின்ற இடையினையுடைய (வள்ளி), மட வரல் - `மடம்` என்னும் குணத்தினது வருகையைப் பொருந்திய வள்ளி. மடமாவது, கொளுத்தக் கொண்டு, கொண்டது விடாமை. இதுபெண்மைகளுள் ஒன்று.)
அடி. 103, 104, 105-
அம்மூவிரு முகனும் ஆங்கு முறை நவின்று ஒழுகலின் - அந்த ஆறு முகங்களும் அவ்வாறான முறைகளில் பயின்று நிகழ்தலால். (119 பன்னிரு கையும் இயற்றி.)
அடி. 105,106-
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் செம்பொறி வாங்கிய - பொன்னரி மாலை தங்கி, அழகிய, விளக்கமான மார்பின் கண் உள்ள செவ்வையான கீற்றுக்களைத் தம்மிடத்தே வருமாறு வாங்கி வைத்துக் கொண்ட (107 தோள் மார்பில் மூன்று கீற்றுக்கள் தோன்றித் தோளளவும் சென்றிருத்தல் சிறந்த ஆடவர்க்கு உள்ள இயல்பாகக் கூறப்படுகின்றது.)
அடி. 106, 107, 108-
மொய்ம்பின் வண்புகழ் நிறைந்து - வலிமை யினாலே வளவிய புகழ் நிறையப் பெற்று. சுடர் விடுபு வாங்கு - ஒளி பொருந்திய படைக்கலங்களை ஏவிப் பகைவர்களது மார்பைப் பிளந்த பின்பு வாங்கிக் கொள்கின்ற (107 தோள்) நிமிர் தோள் - பருத்த தோள்களில் உள்ள. (சுடர், ஆகுபெயர்.)
அடி. 108, 109, 110-
ஒரு கை விண்செலல் மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்தியது. ஒருகை, (உலகம் ஞாயிற்றின் வெம்மையால் அழியாதபடி அதனைத் தாங்கி) எப்பொழுதும் வானத்தில் உலாவிக் கொண்டிருக்கின்ற அறவோர்களைத் தாங்கி உயரச் சென்றது. (நிலமிசை வாழ்நர் அலமரல் தீரத் - தெறுகதிர்க் கனலி வெம்மை தாங்கிக் கால் உணவாகச் சுடரொடு கொட்கும் - `அவிர்சடை முனிவர்` என்றது காண்க.) ஒரு கை உக்கம் சேர்த்தியது - அந்தக் கைக்கு இணையான மற்றொருகை இடையின்கண் வைக்கப்பட்டது. (அதற்குத் தொழில் இன்மையால் வாளா இடையின்கண் வைக்கப்பட்டது. இந்த இருகைகளும் மேல், `மாயிருள் ஞாலம் மறுவின்றி விளங்கப் பல்கதிர் விரிந்தன்று` எனக் கூறிய முகத்திற்கு உரியன.)
அடி. 111, 112, 113-
ஒருகை அங்குசம் கடாவ ஒரு கை நலம் பெறு கலிங்கத்துக் குறங்கின் மிசைஅசைஇயது - மற்றொருவகை யானையைச் செலுத்துதற்கு அங்குசத்தைப் பயன்படுத்த, அதற்கு இணையான மற்றொரு கை அழகைப் பெற்ற உடையின் மேலாய் துடையின்கண் இருத்தப்பட்டது. (வரம் வேண்டினார்க்கு அதனை வழங்கவருமிடத்து யானை மேல் வருவானாகலின், இந்த இருகை களும் காதலின் உவந்து வரங்கொடுக்கும் முகத்திற்கு உரியனவாம்.)
அடி. 114, 115-
ஒரு கை மார்பொடு விளங்க, ஒரு கை தாரொடு பொலிய - மற்றொரு கை, மெய்யுணர்வு வேண்டினார்க்கு, அதனைச் சொல்லாமல் சொல்லும் வகையில் குறிக்கும் அடையாள மாக மார்பின்கண் பொருந்தி விளங்க, அதற்கு இணையான மற்றொரு கை மார்பில் புரளும் தாரொடு சேர்ந்து பொலிந்தது. (மெய்யுணர்வா வது `எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப் பொருள் காண்பது அறிவு` ஆதலின், இந்த இருகைகளும் `எஞ்சிய பொருள்களை ஏமுற நாடித் திங்கள் போலத் திசை விளங்கும் முகத் திற்கு உரியன.)
அடி. 115, 116, 117-
ஒரு கை கீழ் வீழ் தொடியொடு மீ மிசைக் கொட்ப, ஒருகை இன்பாடு படுமணி இரட்ட - மற்றொரு கை, தோளில் அணிந்த வளை மேல் நின்று கீழே கழன்று வீழ்வதுபோல விழ வேள்வித் தீக்கு மேலே உயர்த்தி ஆகுதி பண்ணுதலாலும், முத்திரை கொடுத்தலாலும் சுழல, அதற்கு இணையான மற்றொரு கை இனிய ஓசை தோன்றுகின்ற பூசை மணியை இடையிடையே எடுத்து அடிக்கின்றது. (எனவே, இந்த இரண்டு கைகளும் கள வேள்வி வேட்கும் முகத்திற்கு உரிய ஆதலை அறிந்துகொள்க.)
அடி. 118-
ஒரு கை நீல நிற விசும்பின் மலி துளி பொழிய - மற்றொரு கை நீல நிறத்தை உடையனவாகிய மேகங்களைத் தூண்டி மிகுந்த மழைத்துளிகளைப் பெய்விக்க. (`பொழிவிக்க` என்பதில் பிற வினை விகுதி தொகுக்கப்பட்டது. ஒரு கை வான் அரமகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட - அதற்கு இணையான மற்றொரு கை தேவ மாதர்கட்கு மண மாலையைச் சூட்ட. (இது தன்னை வாழ்க்கைத் தலைவனாகக் கொள்ள விழைந்த மகளிர்க்கு அவரது கருத்து நிரம்புமாறு அருளுதலைக் குறித்தது. எனவே, வதுவை சூட்டுங் கை வள்ளியொடு நகையமர்ந்த முகத்திற்கு ஏற்புடைத்தாதல் தெளிவு. இனி மழை பொழிவிக்கின்ற கையும் மண வாழ்க்கையை ஏற்றோர் இல்லறம் நடத்துதற்கு முதற்கண் வேண்டப்படும் மழை வளத்தைத் தருவதாதலும் தெள்ளிதேயாம்.
அடி. 120, 121-
ஆங்கு அப்பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி - அவ்வாறு அப்பன்னிரண்டு கைகளும் ஆறு முகங்களின் வகையில் பொருந்தும்படி பல தொழிகளைச் செய்து.
அடி. 122-
அந்தரப் பல் இயம் கறங்க - வானுலக வாச்சியங்கள் பலவும் ஒலிக்க.
அடி. 122, 123-
திண் காழ் வயிர் எழுந்த இசைப்ப - திண்ணிய வயிரத்தையுடைய கொம்பு ஒலி நன்கு எழுந்து ஒலிக்க. (`கொம்பு` எனப்படுவது தாரை, இதன் ஓசை வடமொழியில் `சிருங்க நாதம்` எனப்படும்` வால் வளை ஞரல - வெண்மையான சங்கு முழங்க.
அடி. 124-
உரம் தலைக் கொண்ட உரும் இடிமுரசமொடு - வலிமையைத் தன்னகத்துக்கொண்டு இடி இடித்தாற்போலும் முரசொலியுடன்.
அடி. 125-
வெல்கொடி பல் பொறி மஞ்ஞை அகவ - வெல்லென்று எடுத்த கொடியிலே பல புள்ளிகளையுடைய தோகையை உடைய மயில் அகவாநிற்க.
அடி. 126-
விரை செலல் முன்னி - விரையச் செல்லுதலைக் கருதி. விசும்பு ஆறாக - வான் வழியாக.
அடி. 127-
உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழுச் சீர் - உயர்ந் தோர் புகழ்ந்த மிக உயர்ந்த மேலான புகழையுடைய. அலைவாய்ச் சேறலும் நிலைஇய பண்பு - (கடல் அலை மோதும் இடம் ஆதலின்) `அலைவாய்` என்னும் பெயருடைய திருத்தலத்திற்கு அவ்வப் பொழுது சென்று தங்குதலும் அவனுக்கு நிலை பெற்ற குணமாகும் (ஆகவே, அங்குச் சென்றும் அவனைக் காணலாம். 83. `வேழம் மேல்கொண்டு, 85 முடியொடு விளங்கிய திரு மணி 86 சென்னிப் பொற்ப, 88 பொலம் குழை 89 இமைப்ப, 104 மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின், 119 பன்னிருகையும் பாற் பட இயற்றி, 120 பல் இயம் கறங்க, 121 வயிர் இசைப்ப, வளை ஞரல, 122 முரசமொடு 123 மஞ்ஞை அகவ 124 விரை செலல் முன்னி விசும்பு ஆறாக அலைவாய்ச் சேறலும் நிலைஇய பண்பு` என இயைத்து முடிக்க.
அடி. 129-
அதாஅன்று - அதுவன்றியும்.
அடி. 130-
சீரை - மரவுரியை. தைஇய உடுக்கையர் - உடையாக அமைக்கப்பட்டதனை உடுத்தலை உடையவர்களும்.
அடி. 130, 131-
சீரொடு - அழகோடு கூடியதாக. வலம்புரி புரையும் வால் நரை முடியினர் - நிறத்தால் சங்கினோடு ஒப்ப நரைத்த வெள்ளிய நரையான முடியை, வடிவாலும் சங்கு போலத் தோன்றும் படி முடிந்த முடியினை உடையவர்களும்.
அடி. 132-
மாசு அற இமைக்கும் உருவினர் - (பன்முறை நீரின் கண் மூழ்குதலால்) அழுக்குப் போக விளங்கும் மேனியை உடையவர்களும். (`மாண்டார் நீராடி`* என்றார் திருவள்ளுவரும். சமண் முனிவர் இதற்கு மாறாக உடம்பில் மாசு பூசுபவர்கள்)
அடி. 132, 133, 134-
மானின் உரிவை தங்கிய ஊன் கெடு மார்பின் என்பு எழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் - மான் தோலால் போர்க்கப்பட்டதும், தசை வற்றியதும் ஆகிய மார்பில் எலும்புகள் வெளித் தோன்றி அசையும் உடம்பினை உடையவரும்.
அடி. 134, 135-
நன்பகல் பல உடன் கழிந்த உண்டியர் - நோன்பினால் `நல்ல நாள்` எனப்படும் நாள்கள் பல தொடர்ந்து சென்று பின்னர் உண்ணும் உணவை உடையவர்களும். (எனவே, `பல நாள் உண்ணாதவர்கள்` என்றதாம். பட்டினி விட்டுப் பின்பு உண்டல் `பௌர்ணை` எனப்படும்.
அடி. 135, 136-
இகலோடு செற்றம் நீக்கிய மனத்தினர் - யாரிடத்தும் மாறுபாட்டினையும், அது காரணமாக உள்ளத்தில் நிற்கும் பகைமை உணர்வையும் நீக்கின மனத்தை உடையவர்களும்.
அடி. 137-
கற்றோர் யாவதும் அறியா அறிவினர் - கல்வியை முற்றக் கற்றவர்கள் சிறிதும் அறியாத மெய்யறிவினை உடையவர் களும்.
அடி. 137, 138-
கற்றோர்க்குத் தாம் வரம்பாகிய தலைமையர் - `கற்றோர்` என்பவரது பெருமைகட்கெல்லாம் தாம் மேல்வரம்பாகிய தலைமைப்பாட்டினை உடையவர்களும். (`கல்வியைக் கரை கண்டவர்` என்றபடி.)
அடி. 138, 139-
காமமொடு கடுஞ்சினம் கடிந்த காட்சியர் - பலவகை ஆசைகளையும், கடிதாகிய வெகுளியையும் அறவே போக்கின அறிவையுடையவர்களும்.
அடி. 139, 140-
இடும்பை யாவதும் அறியா இயல்பினர் (`இன்பம் விழையாது, இடும்பையை - இது வருதல் இயற்கை 1 - என்று எண்ணி அமைதலால்) உள்ளத்தில் சிறிதா யினும் துன்பம் தோன்றியறியாத இயல்பினை உடையவர்களும்.
அடி. 140, 141-
மேவர துனி இல்காட்சி - யாவருடைய உள்ளமும் விரும்புதல் உண்டாகத் தாம், `எந்நாளும் இன்பமே யன்றித் துன்பம் இல்லை` 2 என மகிழ்ந்திருக்கும் தோற்றத்தினை உடையவர்களும் ஆகிய (முனிவர்கள்)
அடி. 141-
முனிவர் முன்புக - (தங்கள் வேண்டுகோளின் படி) முனிவர்கள் முன்னே புகுத (வருகையை முருகன் மறுக்கா திருத்தற் காக முனிவர்களை முன்னே விடுத்தனர்.)
அடி. 142-
புகை முகந்தன்ன மாசில் தூவுடை - (மென்மையால்) புகையை ஒருங்கியையச் சேர்த்து வைத்தாற் போலும், அழுக்கில்லாத தூய உடையையும்.
அடி. 143-
முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து - (கட்டிய பின்) அரும்புகள் வாய் மலர்கின்ற மாலை சூழ்ந்த மார்பினையும் உடைய (கந்தருவர்) தகைதல் - கட்டுதல். அஃது ஆகுபெயராய், கட்டப்பட்ட மாலையைக் குறித்தது.
அடி. 145, 146-
நல் யாழ் நவின்ற நயன் உடைய நெஞ்சின் மெல்மொழி மேவலர் இன் நரம்பு உளர - நல்லதாகிய யாழினது இசையிலே பயின்ற பயிற்சியால் இளகிய மனத்திலே (வன்சொல்லை விரும்பாது) மென்சொல்லையே விரும்புகின்ற கந்திருவர்கள் இனிய இசையைத் தோற்றுவிக்கின்ற யாழின் நரம்புகளைத் தடவி இசையை இசைத்துக் கொண்டு வரவும்.
அடி. 147-
நோய் இன்று இயன்ற யாக்கையர் - (தேவர் ஆதலின்) மக்கள் யாக்கை போல நோய் உடையன ஆகாது, நோய் இல்லனவாய் அமைந்த உடம்பினையும்.
அடி. 147, 148-
மாவின் அவிர் தளிர் புரையும் மேனியர் - மா மரத்தினது விளக்கமான தளிர்களை ஒத்த நிறத்தினையுடையவரும்.
அடி. 148, 149-
அவிர்தொறும் பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் - விளங்குந்தோறும் பொன்னை உரைத்த உரை விளங்குதல் போலக் காணப்படுகின்ற தேமலையுடையவரும.
அடி. 149,150-
இன் நகைப் பருமம் தாங்கிய அல்குல் - இனிய ஒளியை உடைய பதினெண் கோவை மணிவடங்களைத் தாங்கிய பிருட்டத்தினை உடையவரும் (ஆகிய மகளிர்) பணிந்து ஏந்து அல்குல் - தாழ வேண்டிய பகுதி தாழ்ந்தும், உயர வேண்டும் இடம் உயர்ந்தும் உள்ள (அல்குல் - பிருட்டம்)
அடி. 151-
மாசு இல் மகளிரொடு - (உடம்பிலும், குணத்திலும்) யாதொரு குற்றமும் இல்லாத கந்தருவ மாதரோடு கூடி (இன் நரம்பு உளர` என மேலே கூட்டக)
அடி. 151-
மறு இன்றி விளங்க - (பண்கள் பலவும்) குற்றம் இன்றி வெளிப்படும்படி. `இன் நரம்பு உளர` என மேலே கூட்டுக.
அடி. 152-
கடுவொடு ஒடுங்கிய - நஞ்சுடனே ஒளிந்துள்ள. தூம்பு உடைய எயிறு - உள்துளையில் பொருந்திய பல், வால் - வெள்ளிய எயிறு (எயிற்றினை யுடைய பாம்பு.)
அடி. 154-
அழல் என உயிர்க்கும் - நெருப்புப் போலப் பெரு மூச்செறியும் (பாம்பு) அஞ்சு வரு கடுந் திறல் - கண்டார்க்கு அஞ்சுதல் வருதற்கு ஏதுவாகிய கடுமையான கொலை வன்மையையுடைய (பாம்பு)
அடி. 154-
பாம்பு படப் புடைக்கும் கொடுஞ் சிறை - பாம்புகள் இறக்கும்படி அவைகளை அடிக்கின்ற வளைந்த சிறகு. பல் வரி - பல கோடுகளைப் பொருந்திய. சிறகு (இத்தகைய சிறகினையுடைய புள், கருடன்.)
அடி. 155-
புள் அணி நீள் கொடிச் செல்வனும் - பறவையை அணிந்த நீண்ட கொடியையுடைய தேவனாகிய திருமாலும்.
அடி.155, 156-
வெள் ஏறு வலவயின் உயரிய - வெள்ளிய இடபத்தையுடைய கொடியை வலப்பக்கத்து உயர்த்திக் கொண்ட (செல்வன்) பலர் புகழ் திணி தோள் - (கணபதியும், முருகனும் ஏறி விளையாட இருத்தல் பற்றிப்) பலரும் புகழ்கின்ற `திண்` என்ற தோள்களையுடைய (செல்வன்)
அடி. 157-
உமை அமர்ந்து விளங்கும் - உமையம்மை உடனாக எழுந்தருளி விளங்கும் (செல்வன்) இமையா முக்கண் - இமைத்தல் இல்லாத மூன்று கண்களையுடைய (செல்வன்)
அடி. 158-
மூ எயில் முருக்கிய முரண் மிகு செல்வனும் - திரிபுரத்தை அழித்த ஆற்றல் மிக்க சீகண்ட உருத்திரனும் இப்பெருமான் திருக்கயிலையில் எழுந்தருளியிருப்பவன்.
அடி. 159-
நூற்றுப் பத்து அடுக்கிய நாட்டத்து - நூற்றைப் பத்தாக அடுக்கிய (ஆயிரம் ஆன ) கண்களையுடைய (163 செல்வன்.)
அடி. 159, 160-
நூறு பல் வேள்வி முற்றி - `நூறு` என்னும் எண்ணிக்கையையுடைய பலவாகிய வேள்விகளை வேட்டு முடித்ததனால் பெற்ற (செல்வன் - செல்வத்தையுடையவன். இது பற்றி இவன் `சதமகன்` எனச் சொல்லப்படுவான்.)
அடி. 160-
அட்டு வெல் கொற்றத்து - அசுரர்களை அழித்து வெல்கின்ற வெற்றியையுடைய (செல்வன்)
அடி. 161, 162, 163-
ஏந்திய ஈர் இரண்டு மருப்பின் - வாயில் ஏந்தியுள்ள நான்கு கொம்புகளையும். எழில் நடை - அழகிய நடையினையும். தாழ் பெருந் தடக்கை - நிலத்தளவும், தாழ்கின்ற. பெரிய, வளைந்த கையையும் (தும்பிக்கையையும்) உடைய. உயர்த்த யானை எருத்தம் ஏறிய - யாவராலும் உயர்த்துச் சொல்லப்பட்ட யானையின் பிடரியில் ஏறிவரும் (செல்வன்) திருக்கிளர் செல்வனும்- நல்லூழால் மிகுகின்ற செல்வத்தையுடையவனும். (இந்திரனும்)
அடி. 164-
நால் பெருந் தெய்வத்து - நான்கு திசைகளும் ஞாயிறு, நடுவன், வருணன், திங்கள் ஆகிய பெரிய தேவர்களையுடைய (உலகம்) நல் நகர் நிலைஇய - நல்ல நகரங்கள் பல நிலை பெற்றிருக்கும் (உலகம்).
அடி. 165, 166-
உலகம் காக்கும் ஒன்று புரி கொள்கைப் பலர் புகழ் மூவரும் தலைவர் ஆக - உலகத்தைச் செவ்வன் நடத்துதலாகிய ஒன்றையே விரும்புகின்ற கொள்கை காரணமாகப் பலராலும் போற்றப் படும் `அயன், அரி, அரன்` - என்னும் மூவரும் ஒத்த தலைவாராய் இருக்கவும்.
அடி. 167, 169-
ஞாலம் தன்னில் தோன்றி ஏம் உறும் நான்முக ஒருவன் சுட்டி - (அத்தலைமையை இழந்து) மண்ணுலகில் பிறந்து மயங்குகின்ற பிரமனாகிய ஒருவனை மீட்டல் கருதியே சென்று. (`சென்று` என்பது சொல்லெச்சம்.)
அடி. 168-
தாமரை பயந்த தாஇல் ஊழி - `தாமரை` என்னும் எண்ணினைத் தருகின்ற வருத்தம் இல்லாத ஊழிகளைத் தன் வாழ்நாளாக உடைய நான்முகன் (தாமரை - `பதுமம்` எனப் பெயர் பெற்ற ஒரு பேரெண். நான்முகன் தன் தலைமையையிழந்து மண்ணில் சென்று மயங்கக் காரணம் முருகன் இட்ட சாபம்.
அஃது, அசுரரை அழித்துத் தனது அரசினை நிலைபெறுத்தினமைக்கு நன்றிக் கடனாக இந்திரன் தன் மகளார் தெய்வயானையாரை மணம்புரிவித்த ஞான்று முருகன், `இச் சிறப்பெல்லாம் நமக்கு இவ் வேலால் வந்தன` என்று சொல்லி வேலினைப் பார்க்க, அங்கிருந்த நான்முகன், `இவ்வேலிற்கு இவ்வாற்றல் என்னால் தரப்பட்டது` என்றான். அங்ஙனம் அவன் கூறியது, `எல்லாவற்றையும் படைப்பவன் தான்` - என்னும் செருக்கினாலாம், அதனால் முருகன், `இவன் இத்தலைமையைப் பெற்றது எவ்வாறு` என்பதை மறந்து செருக்குகின்றான் எனச் சினந்து, `நீ உனது சத்திய லோகத்தை விட்டு மண்ணுலகில் புகக்கடவாய்` எனச் சபித்ததே யாம். இது பழம் புராணமாகச் சொல்லப்படுகின்றது.)
அடி. 170-
பகலின் தோன்றும் இகல் இல் காட்சி - பகுத்துக் காண்டலால் காணப்படுகின்ற, தம்முள் மாறுபாடு இல்லாத அறிவினை யுடைய (பதினொருமூவர்.)
அடி. 171-
நால் வேறு இயற்கைப் பதினொரு மூவரோடு - `கதிரவர், உருத்திரர், வசுக்கள், மருத்துவர்` என்னும் நான்கு வேறுபட்ட இயல்பினையுடைய முப்பத்து மூவரும். (`கதிரவர் பன்னிருவர், உருத்திரர் பதினொருவர், வசுக்கள் எண்மர், மருத்துவர் இருவர் ஆக முப்பத்து மூவர்` என்றபடி. இவர்களைப் பரிவாரங் களொடு கூட்டி, `முப்பது முக்கோடியினர்` என்பர்.)
அடி. 172-
ஒன்பதிற்று இரட்டி உயர் நிலை பெறீஇயர் - `பதினெட்டு` என்னும் எண்ணளவாக, உயர்ந்த நிலைகளைப் பெற்ற வரும். `பதினெண் கணத்தவர்` என்றபடி. அவராவார், `தேவர், அசுரர், தானவர், கருடர், கின்னார், கிம்புருடர், யட்சர், வித்தியாதார், அரக்கர், கந்தருவர், சித்தர் சாரணர், பூதர், பைசாசர், தாரகையர், நாகர், ஆகாச வாசிகள், போக பூமியர்` என்பர். இவ்வகை சிறிது வேறுபடவும் கூறப்படும்.
அடி. 173-
மீன் பூத்தன்ன தோன்றலர் - விண்மீன்கள் வெளிப் பட்டு விளங்கினாற்போலும் தோற்றத்தை உடையராயும்.
அடி. 173, 174-
மீன்சேர்பு வளி கிளர்ந்தன்ன செலவினர் - அம்மீன்களை யெல்லாம் பொருந்திக் காற்று எழுந்து வீசினாற் போலும் போக்கினை உடையராயும்.
அடி. 174, 175-
வளியிடைத் தீ எழுந்தன்ன திறலினர் - அக் காற்றினிடையே நெருப்பு ஓங்கினால் ஒத்த வலிமையினை யுடையராயும்.
அடி. 175,176-
தீப் பட உரும் இடித்தன்ன குரலினர் - நெருப்புத் தோன்ற இடி இடித்தாற்போலும் குரலினை உடையராயும்.
அடி. 176,177-
தம் விழுமிய உறுகுறை மருங்கின் பெருமுறை கொண்மார் காண - தங்கள் விழுமிதாகிய பெரிய குறையை இவனிடத் திலே பெறும் முறையாலே பெற்றுக் கொள்வாராய்க் காணும்படி (குறையாவது, நான்முகனோடு முன்புபோலக் கூடி முத்தொழிலை இயற்ற வேண்டுதல்)
அடி. 178-
அந்தரக் கொட்பினர் உடன் வர. வானத்தில் சுழலும் சுழற்சியினை உடையராய் உடன்வர (`வந்து` என்பதனை, `வர` எனத் திரிக்க.
அடி. 179, 180-
ஆவினன்குடி சின்னாள் தா இல் கொள்கை மடந்தையொடு அசைதலும் உரியன் - `திரு ஆவினன்முடி` என்னும் தலத்தில் சில நாள், கெடுதல் இல்லாத கோட்பாட்டினை யுடைய தெய்வயானையாரோடு தங்கியிருத்தலையும் தனக்கு உரித்தாக உடையன். மேற் கூறியவாறு, `முருகனது சாபத்தால் மண்ணிடைப் போந்து மயங்கிக் கிடக்கின்ற. நான்முகனைச் சாப விடுதி செய்து முன்பு போலத் தங்களுடன் இருக்கும்படி மீட்டுக்கொள்ள வேண்டித் திருமாலும், உருத்திரனும், இந்திரனும் முருகனைத் திருவாவினன் குடியில் சென்று, தெய்வயானையாருடன் இருக்கக் கண்டார்` என்க. `நான்முக ஒருவனைச் சுட்டி, புள்ளணி நீள் கொடிச் செல்வனும், மூவெயில் முருக்கிய செல்வனும், நூற்றுப் பத்து அடுக்கிய நாட்டத்துச் செல்வனும், முனிவர் முன்புக, யாழ் நவின்ற நயனுடைய நெஞ்சின் மென்மொழி, மேவலர், மாசில் மகளிரொடு மறு இன்றி விளங்க இன் நரம்பு உளர, நால் வேறு இயற்கைப் பதினொருமூவரும், ஒன்பதிற்றிரட்டி உயர்நிலை பெறீஇயரும். தோன்றலராயும், செலவினராயும், குரலினராயும் கொட்பினராயும் உடன் வர, தம் உறு குறை கொண்மார் காண அசைதலும் உரியன்` என இயைத்து முடிக்க. (எனவே, `அப்பொழுது அங்குச் செல்லினும் அவனைக் காணலாம் என்பதாம். நான்முகனை வீடு செய்த பின்பும் அன்பர் பொருட்டாக முருகன் முன் இருந்த குலத்துடன் ஆவினன் குடியில் இருத்தல் பற்றி, `அங்குச் செல்லினும் காணலாம்` என்பது கூறப்பட்டது.
அடி. 181-
அதாஅன்று - அதுவன்றியும்.
அடி 182,183-
இரு மூன்று எய்திய இயல்பினின் வழாது இருவர் சுட்டிய பல்வேறு தொல்குடி - ஓதல், ஓதுவித்தல், வேட்டல், வேட்பித்தல், ஈதல், ஏற்றல் என ஆறாகப் பொருந்திய ஒழுக்கத்தி னின்னும் வழுவாமையால், `தாய், தந்தை` என்னும் இருவராலும் உயர்த்துக் கூறப்பட்ட, பலவாய் வேறுபட்ட பழைய குடிகளில் பிறந்த (187 இருபிறப்பாளர்.)
அடி. 184-185-
அறு நான்கு இரட்டி இளமை நல்யாண்டு ஆறினில் கழிப்பிய - ஆறாகிய நான்கின் இரட்டியாகிய நாற்பத்தெட்டாகிய, இளமைப் பருவத்தையுடைய நல்ல யாண்டுகளை நன்முறையிலே கழித்த (187 இருபிறப்பாளர்) `நன்முறை` என்றது பிரமசரிய ஒழுக்கத்தை.
அடி. 185-
அறன் நவில் கொள்கை - அறநூல்களில் சொல்லப் பட்ட கொள்கைகளையே தம் தம் கொள்கையாக உடைய (187 இருபிறப்பாளர்)
அடி. 186-
மூன்று வகைக் குறித்த முத் தீச் செல்வத்து - ஆகவனீயம், காருக பத்தியம், தக்கிணாக்கினி` - என மூன்றாகப் பகுக்கப்பட்ட வேள்வித் தீயாகிய செல்வத்தையுடைய.
அடி. 187-
இருபிறப்பாளர். ஆகவனீயம், முதலிய மூன்று தீக்களும் முறையே சதுரம், முக்கோணம், வில் வளைவு ஆகிய வடிவில் அமைக்கப்படும் குண்டங்களில் வளர்க்கப்படும். அவ்வடிவங்கள் முறையே நிலம், நெருப்பு, நீர் என்னும் பூதங்களின் வடிவமாகும், காற்றும், வானமும் கட்புலனாகாப் பொருள்கள் ஆதலின் அவற்றின் வடிவில் தீ யெழாது.)
அடி. 188-187-
ஒன்பது கொண்ட மூன்று புரி நுண் ஞாண் இருபிறப்பாளர் பொழுது அறிந்து - மூன்று நூல்களை ஒன்றாகப் புரித்துப் பின்பு அந்த புரி மூன்றினை ஒன்றாகப் புரித்தமையால் ஒன்பது இழைகளைக் கொண்டபுரி மூன்றினையுடைய நுண்ணிய பூணுலை அணிந்த, உபநயனத்திற்கு முன்னே ஒரு பிறப்பும், உபநயனத்திற்குப் பின்னே ஒரு பிறப்பும் ஆக இருபிறப்புக்களை யுடைய அந்தணர்கள் வழிபாட்டிற்குரிய காலங்களைத் தெரிந்து. அடி. 189-
புலராக் காழகம் புலர உடீஇ - நீரில் தோய்த்து எடுக்கப்பட்டு ஈரம் புலராத உடை, உடம்பிற்றானே புலரும்படி உடுத்து. (உலர்ந்த உடையை உடுத்தலே ஆசாரமாயினும், ஈர உடையை உடுத்தலை ஆசாரமாகக் கொள்ளுதல் மலை நாட்டு வழக்கமாகுதலைக் குறித்தது.)
அடி. 190-
உச்சிக் கூப்பிய கையினர் - தலைமேலே குவித்து வைத்த கைகளை உடையவர்களாய்.
அடி. 191-
ஆறு எழுத்து அடக்கிய கேள்வி - `நமக் குமாராய` என்னும் ஆறு எழுத்துக்களைத் தன்னுள். அடக்கியுள்ள மந்திரத்தை. (ஆறெழுத்து மந்திரத்தை வேறாகச் சிலர் கூறவர். `நாதா குமார நம` என அருணகிரி நாதரும் இம்மந்திரத்தையே வேறோராற்றால் குறித்தார்.)
அடி. 191-
அரு மறை - கேட்டற்கு; அரிதாய்; (மறைத்துச் சொல்லப்படும் கேள்வி)
அடி. 192-
நா இயல் மருங்கில் நவிலப் பாடி (190) தற்புகழ்ந்து (16) நுவல - நாப் புடைபெயரும் அளவாகப் பல முறை கூறித் தன்னைப் புகழ்ந்து தோத்திரங்கள் சொல்ல.
அடி. 193-
விரை உறு நறு மலர் ஏந்தி - மணம் மிக்க நல்ல பூக்களைத் தாங்கி.
அடி. 193-
பெரிது உவந்து (194) ஏரகத்து உறைதலும் உரியன்- அவற்றிற்கெல்லாம் பெரிதும் மகிழ்ந்து `திருவேரகம்` என்னும் தலத்தில் எழுந்தருளியிருத்தலையும் தனக்கு உரிமையாக உடையன். (எனவே, `அங்குச் சென்றாலும் அவனைக் காணலாம்` என்பதாம்). `இருபிறப்பாளர், பொழுதறிந்து, புலராக்காழகம் உடீஇ, நறுமலர் ஏந்தி, உச்சிக் கூப்பிய கையினராய் ஆறு எழுத்து அடக்கி கேள்வியை நா இயல் மருங்கின் பாடித் தற்புகழ்ந்து நுவலப் பெரிது உவந்து ஏரகத்து உறைதலும் உரியன்` என இயைத்து முடிக்க.
அடி. 194-
அதாஅன்று - அதுவன்றியும்.
அடி. 195, 196, 197-
வேலன் - குறிஞ்சி நிலத்துப் பூசாரி. (இவன் `முருகனுடைய வேல்` என்று சொல்லி எப்பொழுதும் வேல் ஒன்றைக் கையில் வைத்திருத்தலால் - வேலன் - எனப் பெயர் பெற்றான். பைங் கொடி நறைக் காய் இடை இடுபு அம்பொதி புட்டில் விரைஇக் குளவி யொடு வெண் கூதாளம் தொடுத்த கண்ணியன் - பச்சைக் கொடியாலே நறிய சாதிக் காய்களை இடையிடையே யிட்டு, அழகிய, உள்ளே பொதிவுடையது போலத் தோன்றும் புட்டில் வடிவாகிய ஏலக்காயையும் கலந்து, காட்டு மல்லிகையுடன் சேர்த்து வெண் தாளி மலரைத் தொடுத்த கண்ணியை உடையவனாய் (கண்ணி - தலையில் அணியும் மாலை.)
அடி. 199-
கொடுந் தொழில் வல்வில் கொலைஇய கானவர் - கொடிய தொழிலை உடைய வலிய வில்லாலே பல விலங்குகளைக் கொன்ற வேட்டுவர்கள்.
அடி. 200-
நீடு அமை விளைந்த தேன்கள் தேறல் - நீண்ட மூங்கிற் குழாய்களில் ஊற்றிப் புதைத்து வைத்ததனால் நன்கு புளிப்பேறின, (அவர்கட்குத்) தேன் போல்வதாகிய கள்ளின் வடித்தெடுத்த தெளிவை.
அடி. 201-
குன்றகச் சிறுகுடிக் கிளையுடன் மகிழ்ந்து - சிறு குன்றுகளின் இடையே உள்ள `சிறுகுடி` எனப் பெயர் பெற்ற ஊரின் கண் தங்கள் சுற்றத்தாருடனே உண்டு மகிழ்ந்து.
அடி. 202-
தொண்டகச் சிறுபறைக் குரவை அயர - `தொண்டகம்` என்னும் அந்நிலத்துச் சிறிய பறையைக் கொட்டி, அக்கொட்டுக்கு ஏற்ப, `குரவை` என்னும் கூத்தினை ஒருபக்கத்திலே ஆட, (பலர் கைகோத்து நின்று ஆடுவது குரவைக் கூத்து.) அடி. 203-
விரல் உளர்ப்ப அவிழ்ந்த வேறுபடு நறுங்கான் - விரலாலே வலிய மலர்த்தினமையால் வேறுபட்ட நறுமணத்தை யுடைய.
அடி. 204-
குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி - ஆழ்ந்த சுனையிலே பூத்த பூக்களால் தொடுக்கப்பட்டு வண்டுகள் மொய்க் கின்ற தலைமாலையையும்.
அடி. 205-
இணைத்த கோதை அணைத்த கூந்தல் - பூக்களை இணைத்துக் கட்டிய மாலையையும் முடித்த கூந்தலினையும்.
அடி. 206-
முடித்த குல்லை - பலகாலும் முடித்துப் பழகிய கஞ்சங் குல்லையினையும். இலை உடை நறும் பூ - இலைகளையுடைய வேறு பல பூக்களையும்.
அடி. 207-
செங்கால் மராத்த வால் இணர் இடை இடுபு - சிவந்த காம்புகளையுடைய, மராமரத்தில் உள்ளனவாகிய, வெண்மையான பூங்கொத்துக்களை இடையிடையே வைத்து.
அடி. 208-
தொடுத்த தழை - தொடுக்கப்பட்ட `தழை` என்னும் உடை, சுரும்பு உண - வண்டுகள் தேனை உண்ணும் படி (தொடுத்த தழை) பெரு தண் மா - பெரிய, குளிர்ந்த, அழகிய (தழை)
அடி. 209-
திருந்து காழ் அல்குல் திளைப்ப உடீஇ - திருத்தமான மணி வடங்களையுடைய பிருட்டத்தினிடத்தே பொருந்தி அசையும்படி உடுத்து.
அடி. 210-
மயில் கண்டன்ன மகளிரொடு - சாயலால் மயிலைக் கண்டாற் போலும் பெண் அடியார்களோடும். மடநடை பெண்மை ஒழுக்கத்தினை உடைய (மகளிர்)
அடி. 211-
செய்யன் - செஞ்சாந்து பூசிச் சிவந்தவனாயும், சிவந்த ஆடையன் - சிவப்பான உடையை உடுத்தவனாயும்,
அடி. 211, 212-
செ அரைச் செயலைத் தண் தளிர் துயல் வரும் காதினன் - சிவந்த அடி மரத்தையுடைய அசோக மரத்தினது குளிர்ந்த தளிர்கள் அசையும் காதுகளையுடையவனாயும்.
அடி. 213-
கச்சினன் - உடையின்மேல் இறுகக் கட்டிய கச்சினை உடையவனாயும். கழலினன் - வீரர் அணியும் கழலினைக் காலில் கட்டியவனாயும் செச்சைக் கண்ணியன் - வெட்சி மாலையை அணிந்தவனாயும். (இங்கு மாலை `கண்ணி` எனப்பட்டது.)
அடி. 214-
குழலன் கோட்டன் குறும் பல் இயத்தன் - குழலையும், கொம்பையும், மற்றும் சில சிறு வாச்சியங்களையும் ஒலிப்பிக்கின்றவனாயும்.
அடி. 215-
தகரன் - ஆட்டுக் கிடாயைப் பின்னே உடையவ னாயும். (இது பலியிடப்படுவது. அன்றி, முருகன் ஊர்தி அடையாளமுமாம்.) மஞ்ஞையன் - மயிலை ஊர்பவனாயும். (இம்மயில், செயல் வல்லோரால் செய்து தரப்பட்டது.)
அடி. 215, 216-
புகர் இல் சேவல் அம் கொடியன் - (ஊர்திக்கு மேலலே பறக்க எடுத்த) குற்றம் இல்லாத கோழிக் கொடியை உடையவ னாயும். நெடியன் - உயரத் துள்ளி ஆடுதலால் நீண்ட உருவம் உடையவனாயும். தொடி அணி தோளன் - தோள்வளையை அணிந்த தோள்களையுடையவனாயும்.
அடி. 217-
நரம்பு ஆர்த்தன்ன இன் குரல் தொகுதியொடு - யாழின் நரம்பு ஒலித்தாற் போல ஒலிக்கும் இனிய குரலைடைய பாடல் மகளிர் கூட்டத்தோடும்.
அடி. 218, 219-
மருங்கின் கட்டிய குறும்பொறிக் கொண்ட நிலன் நேர்பு துகிலனன் - இடையிலே புரளக் கட்டிய, சிறிய புள்ளிகளைக் கொண்ட, நிலத்திற் பொருந்துதலையுடைய துகிலை உடையவனாயும், நறுந் தண் சாயல் - நல்ல மென்மைத் தன்மையை உடைய (துகில், நேர்பு, தொழிற் பெயர்)
அடி. 220-
முழவு உறழ் தடக்கையின் ஏந்தித் தழீஇத் தலைத் தந்து - மத்தளம் போலும் தோளோடு கூடிய பெரிய கைகளில் அவர்களை ஏந்தித் தழுவி முதற்கை கொடுத்து. (முதற் கை கொடுத்தலாவது, முன்னே இவன் கை கொடுக்கப் பின்னே அம்மகளிர் அதனைப் பற்றிக் கொண்டு ஆடுதல்)
அடி. 221-
மெல் தோள் பல் பிணை இயல - மெல்லிய தோள்களையுடைய, மான்போலும் மகளிர் பலர் குரவை யாடி வர.
அடி. 222-
குன்று தோறு ஆடலும் நின்ற தன் பண்பு - மலைகள்தோறும் ஆடும் அவ் ஆடலில் தான் பொருந்தி நிற்றலும் நிலையான அவனது பண்பு. (எனவே, `அவ்வாடல்களிலும் அவனைக் காணலாம்` என்பதாம்.)
கானவர்கள் தேறலை கிளையுடன் மகிழ்ந்து குகரவை அயர, வேலன் கண்ணியனாய், மடநடை மகளிரோடும், இன்குரல் தொகுதி யோடும், செய்யனாயும், ஆடையனாயும், காதினனாயும், கண்ணிய னாயும், குழலனாயும், கோட்டனாயும், இயத்தனாயும், தகரனாயும், மஞ்ஞையனாயும், கொடியனாயும், நெடியனாயும், தோளனாயும், துகிலினனாயும் பல் பிணை இயலத் தடக் கையின் ஏந்தித் தழீஇத் தலைத் தந்து ஆடலும் தன் பண்பு` என இயைத்து முடிக்க.
தன்னை முருகனாகவே எண்ணும் எண்ண வலிமையால் வேலன் ஆடும் ஆடல்களை முருகன் தன்னுடைய ஆடலாகவே ஏற்று அந்நிலத்து மக்களுக்கு அருள்புரிந்து வருதலின், `அந்நிலத்துச் சென்று அவன் வழியாகவும் நீ கருதியதைப் பெறலாம்` என முன்பே அப்பேற்றைப் பெற்ற புலவன் கூறினான்.
அடி. 223-
அதா அன்று - அதுவன்றியும்.
அடி. 224-
சிறு தினை மலரொடு விரைஇ - சிறிய தினை அரிசியைப் பூக்களோடே கலந்து (பரப்பி, இதன்மேல் பிரம்பை, மஞ்சள் பூசிக் குங்குமம் இட்டுப் பூச்சூட்டி நாட்டி வைப்பர். அதனால் இதன் கீழ் பரப்பப்படும் அரிசி `பிரப்பரிசி` எனப்படும் `விரைஇ` என்பதன்பின், `பரப்பி` என்னும் சொல்லெச்சம் வருவிக்க.) மறி அறுத்து - செம்மறியாட்டுக் கிடாயைப் பலியிட்டு. (இவை தீய தெய்வங்களை மகிழ்வித்தற் பொருட்டுச் செய்யப்படுவன.
அடி. 225-
வாரணக் கொடியொடு வயின்பட நிறீஇ - கோழிக் கொடியைக் கோயிலின் முன் உயர்த்துக் கட்டி, அதனையுடைய அவ் விடத்திலே பொருந்தத் தன்னை (முருகனை மந்திரங்களால்) நிறுவி.
அடி. 226-
ஊர் ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும் - ஊர்கள் தோறும் எடுத்த சிறப்புப் பொருந்திய விழாக்களிலும் (அவன் உறைவான்)
அடி. 227-
ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும் - அன்பர்கள் துதிக்க. அதற்குத் தான் விரும்புதல் வருகின்ற இடங்களிலும் (அவன் உறைவான்)
அடி. 228-
வேலன் தைஇய வெறி அயர் களனும் - வேலன் * அணி செய்த வெறியாடு களத்திலும் (வேலன் வேண்டுதலுக்காக அப்பொழுது உறைவான். வெறி - செம்மறியாட்டுக் கிடாய், அதனைப் பலியிட்டு ஆடும் வழிபாடு வெறியாடுதலாகும். அயர்தல் - கொண்டாடுதல். வெறியாடுதல் பெரும்பாலும் அகத்திணை நிகழ்ச்சிக் குரியதாய் வரும். அஃதாவது களவொழுக்கத்தில் தலைவனைக் காண்டல் அருமையால் தலைவி வேறுபாடுற, அதனைச் செவிலியும், நற்றாயும் தெய்வத்தான் ஆயதாகக் கருதி வேலனை அழைத்து வெறியாடுவித்துக் குறிகேட்டல் முதலியன செய்வர். எனினும் சிறுபான்மை வெட்சியாகிய புறத்திணையிலும் வருதல், `வெறியறி சிறப்பின் வெவ்வாய் வேலன் வெறியாட்டயர்ந்த காந்தளும்`* என்னும் தொல்காப்பியக் கட்டளையால் விளங்கும். வீரர் போர்க்குச் செல்லுங்கால் வெற்றி வேண்டிக் கொற்றவையையும், முருகனையும் பரவத்தேவராட்டியைக் கொண்டு வழிபடுதல் பெரும்பான்மை. அதனைக் கண்ணப்ப நாயனார் புராணத்தாலும் அறியலாம்.)
அடி. 229-
காடும் - முல்லை நிலத்திலும் (அவ்விடத்து வேண்டினார் பொருட்டு அவன் உறைவன்.) காவும் - சோலைகளிலும் (அங்கு நிறுவினார் வேண்ட உறைவன்) கவின் பெறு துருத்தியும் - அழகு பெற்ற. யாறு பிளவுபட்டு ஓட அவற்றிடை அமைந்த திடல்களிலும் அவன் விரும்பி உறைவன்)
அடி. 230-
யாறும் - ஆற்றங்கரைகளிலும். (அவன் உறைவான்) குளனும் - குளத்தங் கரைகளிலும் (அவன் உறைவான். வேறு பல் வைப்பும் - தன்மையால் வேறுபட்ட பல சிற்றூர்களிலும் (அவன் உறைவன்)
அடி. 231-
சதுக்கமும் - நான்கு தெருக்கள் ஒன்று கூடுகின்ற சந்திகளிலும் (அவன் உறைவன்) சந்தியும் - (மூன்று தெரு, ஐந்து தெரு கூடுகின்ற) மற்றைச் சந்திகளிலும் (அவன் உறைவான்) புதுப் பூ கடம்பும் - (அவனுக்கு மிக விருப்பமாகிய புதிய பூக்களைப் பூத்துக் குலாவுகின்ற கடப்ப மரங்களின் அடிகளிலும் (அவன் உறைவான்)
அடி. 232-
மன்றமும் - அவை கூடுகின்ற அம்பலமாகிய மர நிழலிலும் (அவன் உறைவான்) பொதியிலும் - வழிப் போவார் தங்குதற் பொருட்டு அறமாக அமைக்கப்பட்ட பொது இல்லங்களிலும் (அவன் உறைவான்) கந்து உடை நிலையிலும் - (தறியை உடைய நிலையங்களிலும்) அவன் உறைவான். தறியாவது சிவலிங்கம். இது வட மொழியில் `தாணு` எனப்படும் இஃது உள்ள நிலையங்களில் முருகன் அம்மை அப்பர்க்குப் பிள்ளையாய் இருப்பான். தறி சிவலிங்கம் ஆதலை `கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காணலாமே` என்னும் அப்பர் திருமொழியால் அறிக. ஆதீண்டு குற்றியுள்ள இடத்தில் முருகனை வழிபடுதல் காணப்படாமையால் `தறி` என்பதற்கு, `ஆ தீண்டு குற்றி` என உரைத்தல் பொருந்துவதன்று,)
அடி. 233-
மாண் தலைக் கொடியொடு அமை வர மண்ணி. மாட்சிமைப்பட்ட, தலைமையையுடைய கோழிக் கொடியோடு பொருந்துதல் வரத் தூய்மை செய்து. (`ஆண்டலை` எனப் பாடம் ஓதி, `ஆண்டலையாவது கோழி` என்று உரைப்பாரும் உளர்.)
அடி. 234-
ஐயவி நெய்யோடு அப்பி - வெண்சிறு கடுகை (மணம் மிகுதற் பொருட்டு) நெய்யோடு கலந்து நிரம்பப் பொருத்தி.
அடி. 234, 235-
ஐது உரைத்துக் குடந்தம் பட்டு - அழகிதாகிய முகமனுரை கூறி உடல் வளைந்து கும்பிட்டு.
அடி. 235-
கொழு மலர் சிதறி - செழிப்பான மலர்களை எங்கும் இறைத்து.
அடி. 236-
முரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ - மாறுபட்ட நிறத்தையுடைய இரண்டு ஆடைகளை (ஒன்றை உடையாக வும், மற்றொன்றை வல்லவாட்டாகவும்) ஒருங்கு உடுத்து.
அடி. 237-
செந்நூல் யாத்து - சிவப்பு நூலைக் கையில் காப்பாகக் கட்டி.
அடி. 237-
வெண் பொரி சிதறி - வெண்மையான பொரிகளை யும் இறைத்து.
அடி. 239, 239, 240-
மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழுவிடைக் குருதியொடு விரைஇய தூவெள் அரிசி சில் பலிச் செய்து - செருக்கும், வலிமையும் நிலை பெற்ற, பருத்த கால்களையுடைய செம்மறியாட்டுக் கிடாயினது இரத்தத்தோடு சேர்த்துப் பிசைந்து, தூய, வெண்மையான அரிசியைச் சிறு படையலாக வைத்து. பல் பிரம்பு இரீஇ - பல இடங்களில் பிரம்புகளை நாட்டி. (பிரம்பு, பிரப்பங் கூடைகளும் ஆம்). அவற்றில் பண்டங்கள் நிரம்பியிருக்கும்.
அடி. 241-
சிறு பசுமஞ்சளொடு நறு விரை தெளித்து - (அரைத்த, சிறிய, பாடம் செய்யப்படாத பச்சை மஞ்சளோடே நல்ல மணம் கலந்த நீரை எங்கும் தெளித்து.
அடி. 242, 243-
பெரு தண் கணவீர நறு தம் மாலை துணை அற அறுத்துத் தூங்க நாற்றி - பெரிய குளிர்ந்த செவ்வலரிப் பூவால் ஆகிய, மணம் கமழும் குளிர்ந்த மாலைகளை ஓர் அளவாக அறும்படி அறுத்து, எங்கும் தூங்கும் படி தூங்க விட்டு. (`துணையாக` என ஆக்கம் வருவிக்க).
அடி. 244-
நளி மலைச் சிலம்பின் நன்னகர் வாழ்த்தி - செறிந்த மலைகளின் எதிரொலியை உடைய தங்கள் நல்ல ஊர்களை, `அவை வாழ்வனவாக` என வாழ்த்தி.
அடி. 245-
நறும் புகை எடுத்து - நறுமணம் கமழும் புகையை உயர எடுத்து.
அடி. 245-
குறிஞ்சி பாடி - குறிஞ்சி, வியாழக் குறிஞ்சி, மேகராகக் குறிஞ்சி, அந்தாளிக் குறிஞ்சி ஆகிய அந்நிலத்துப் பண்களில் பாட்டுக்களைப் பாடி.
அடி. 246-
இமிழ் இசை அருவியோடு இன் இயம் கறங்க `இழும்` என்னும் ஓசையைத் தருகின்ற அருவிகளோடு கூடி இனிய வாச்சியங்களும் ஒலிக்க.
அடி. 247-
பல் உருவப் பூத் தூஉய் - பல நிறங்களையுடைய பூக்களை நிரம்ப இறைத்து.
அடி. 247, 248-
வெருவரக் குருதிச் செந்தினை பரப்பி - கண்டார்க்கு அச்சம் வருமாறு, இரத்தத்தோடு கலந்த செம்மையான தினையைப் பரப்பி வைத்து.
அடி. 248-
குற மகள் - இளையளாகிய குறத்தி. (முதியளாயின் `மூதாட்டி` எனப்படுவாளல்லது வாளா `மகள்` எனப்படாள்.)
அடி. 249-
முருகு இயம் நிறுத்து - முருகனுக்கே உரிய வாச்சியங்களை நிலையாக ஒலிப்பித்து.
அடி. 249, 250-
முரணினர் உட்க முருகாற்றுப் படுத்த உரு கெழுவியல் நகர் - (`தெய்வம் இல்லை` என்று) முரணிக் கூறினவர்கள் நெஞ்சு நடுங்க முருகனை அவ்வழியில் வந்து பொருந்தச் செய்த, (பல வகையாலும்) அச்சம் பொருந்திய, அகன்ற கோயிலின்கண்.
`குறமகள், கொடியொடு அமை வர மண்ணி, அப்பி, சிதறி, சிதறி, பலிச் செய்து, பிரப்பு இரீஇ, விரை தெளித்து, மாலை தூங்க நாற்றி, பூத்தூஉய், தினை பரப்பி, அருவியோடு இயம் கறங்கக் குறிஞ்சி பாடி, நன்னகர் வாழ்த்தி, ஐது உரைத்துக் குடந்தம் பட்டு, உட்க முருகு ஆற்றுப்படுத்த நகர் என இயைத்துக் கொள்க. முருகனை ஆற்றுப் படுத்தலாவது, அவன் அருளால் குறிபார்த்துக் கூறுதலும் ஆவேசிக்க ஆடிக் குறிசொல்லுதலும் போல்வனவற்றால் அவனை மெய்யாகக் காட்டல்.
அடி. 251-
ஆடு களம் சிலம்ப - வெறியாடுகளம் ஒலிக்க. பாடி - அவ்வொலிக்கு இயையத் தாமும் பல பாட்டுக்களைப் பாடி. அடி. 251, 252-
கோடு பல உடன் வாய் வைத்து - கொம்புகள் பலவற்றை ஒரு சேர வாய் வைத்து ஊதி, (`ஊதி` என்பது சொல் லெச்சம்.) கொடு மணி இயக்கி - பேரோசையை உடைய மணியை அடித்து.
அடி. 253, 254-
ஓடாப் பூட்கைப் பிணிமுகம் வாழ்த்தி வழிபட - பின்னிடாத வலியினையுடைய, `பிணிமுகம்` என்னும் பெயரின தாகிய யானை ஊர்தியை, `அது வாழ்வதாக` என்று வாழ்த்தி (அவ் விடத்தும் அவன் உறைதலும் உரியன் வழிபாடு செய்ய.)
மணிமயில் உயரிய மாறா வென்றிப்
பிணிமுக ஊர்தி ஒண்செய் யோனும்
எனப் புறத்திலும் முருகனுக்கு மயிற்கொடியும், `பிணிமுகம்` என்னும் யானை ஊர்தியும் சொல்லப்பட்டன. இனி, `பிணிமுகமாவது மயல்` என்றே கொள்ளலும் ஆம். மேற்கூறிய `சீர் கெழு விழவு` முதலிய இடங்களிலும் (வேண்டுநர் வேண்டியாங்கு எய்தினர் சென்று வழிபடு வாராயினும், பெரும் பான்மை பற்றிக் குறமகள் முருகாற்றுப்படுத்த கோயிலையே அதற்கு உரித்தாகக் கூறினார்.)
அடி. 254-
வேண்டுநர் வேண்டியாங்கு எய்தினர் - பயன்களை விரும்புபவர்கள் விரும்பிய பயன்களை விரும்பியபடியே பெற்றமையால் (சென்று நேர்ச்சிக் கடன் செலுத்துவாராய்)
அடி. 255-
ஆண்டு ஆண்டு உறைதலும் அறிந்த ஆறே - மேற் கூறியவாறு, ஊர் ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழா முதலிய பல இடங் களிலும் அவன் உறைதலை உரியனாதல் நன்கறியப் பட்ட முறைமையே யாம்.
(`வேண்டுநர் வேண்டியாங்கு எய்தினர் வழிபடுதலை இறுதியிற் குறித்த உரு கெழு வியல் நகருக்கே உரித்தாகக் கூறினமை யின், மேற் கூறிய அவை இகந்து படாமைப் பொருட்டு. `ஆண்டு ஆண்டு உறைதலும் அறிந்தவாறே` என வலியுறுத்து ஓதினார்.)
அடி. 256-
ஆண்டு ஆண்டு ஆயினும் ஆக - கூடற் குடவயின் குன்று முதலாக இதுகாறும் கூறி வந்து அவ்வவ்விடங்களிலே யாயினும் ஆக; (உம்மையால், `பிற இடங்களிலே யாயினும் ஆக` இதனால் அவன் உறையும் இடங்களை வரையறுத்துக் கூறுதல் இயலாமை பெறப்பட்டது.)
அடி. 257-
கண்டுழி, முந்து முகன் காண் தக அமர்ந்து ஏத்தி - நீ சென்று கண்ட பொழுது, முதலில் உனது முகம் அவனால் நோக்கப் படத்தக்கதாகும்படி உவகையால் மலர்ந்து, ஒரு துதியைச் சொல்லிப் பின்பு.
அடி. 258-
கை தொழூஉ - கைகளைக் குவித்துக் கும்பிட்டு - பரவி பல துதிகளைப் பாடி. கால் உற வணங்கி - அவனது திருவடிகளிலே உனது தலை பொருந்தும்படி நிலத்திலே வீழ்ந்து பணிந்து.
அடி. 259, 261-
நெடும் பெருஞ் சிமயத்து நீலப் பைஞ்சுனை பயந்த ஆறு அமர் செல்வ - இமைய மலையின்) நெடிய பெரிய சிகரங் கட்கு இடையே உள்ள நீல நிறத்தை உடைய, நாணற் புதர்களால் பசுமை மிக்க சுனையிடத்தே (`சரவணப் பொய்கையில்` என்றபடி.) பெறப்பட்ட, ஆறு உருவம் பொருந்திய செல்வ.
(முருகன் அவதாரம் பழைய புராணங்களில், `உமை வயிற்றில் கரு உண்டாயின் அதனால் உலகிற்குத் தீமை பல உளவாம் - என்று இந்திரன் கருதி, - அது வேண்டா - என்று சிவபெருமானை வேண்டிக் கொண்டமையால், அப்பெருமானது வீரியத்தை இருடியர் எழுவரும் ஏற்று வேள்வித் தீயில் இட்டு அதனை வேள்விப் பிரசாதமாக வாங்கித் தம் மனைவியரிடம் கொடுக்க நினைக்கும் பொழுது அருந்ததி அப்பாற் சென்றமையால், அதனை ஆறு கூறு செய்து ஏனை அறுவர்க்கும் கொடுக்க, அவர்கள் அதனை விழுங்கிச் சூல் முதிர்ந்தவர்களாய்ச் சரவணப் பொய்கையில் ஈன்றமைால் ஆறு குழந்தைகளாய் முருகன் அப்பொய்கையில் தோன்றி, விளையாட்டயர்ந்து இருக்க, அதனையறியாது இந்திரன் வந்து போர் தொடுக்க, முருகன் ஆறு முகங்களும், பன்னிரண்டு கைகளும் கொண்ட ஓர் உருவினனாய் அவனை வென்று, பின்னும் அவ்வுருவத்தையே உடையனாயினான்` எனக் கூறப்பட்டது. அதனால், இங்கும், பரிபாடலிலும் அவ்வாறே கூறப்பட்டது. `இவையெல்லாம் பொருத்தம் அற்றன` என்று, பிற் காலத்தில், `முருகன் அவதாரம் வேறு வகையாகப் புராணங்களில் கூறப்பட்டது` என்பதைக் கந்த புராணத்தால் அறிகின்றோம்.)
அடி. 260-
ஐவருள் ஒருவன் அகம்கை ஏற்ப - ஐம்பூதங்களின் தலைவர்களில் ஒருவனாகிய தீக் கடவுள் சிவபெருமானது வீரியத்தைத் தனது அகங்கையிலே ஏற்றலால்.
அடி. 261-
அறுவர் - இருடியர் பத்தினியர் எழுவருள் அருந்ததி யொழிந்த ஏனை அறுவர்.
அடி. 262-
ஆல் கெழு கடவுள் புதல்வ - ஆல நிழலில் அமர்ந் திருக்கும் கடவுளுக்கு (சிவபெருமானுக்கு) மைந்த!
அடி. 262, 263-
மால் வரை மலைமகள் மகனே - மலைகளி லெல்லாம் மிகப் பெரிய மலையாகிய இமயமலைக்கு மகளான உமைக்கு மகனே! மாற்றோர் கூற்றே - அசுரராகிய பகைவர்க்குக் கூற்றுவனே!
அடி. 264-
வெற்றி வெல் போர்க் கொற்றவை சிறுவ - வேந்தர்க்கு வெற்றியைத் தருபவளும், எப்பொழுதும் வெல்லும் போரையே மேற்கொள்பவளும் ஆகிய கொற்றவைக்கு (துர்க்கைக்கு) மைந்த!
அடி. 265-
இழை அணி சிறப்பின் பழையோள் குழவி - அணிகலங்களை அணிந்த சிறப்பினையுடைய காடுகிழாளுக்கு மைந்த (இவள் `மாயோள்` எனப்படுதல் பற்றி இவளை வடமொழியாளர், `காளி` என்றனர். (வனதுர்க்கையாவாள் இவளே` என்னாது, நச்சினார்க்கினியர் கொற்றவையை `வன துர்க்கை` என்றார்.)
அடி. 266-
வணங்குவில் வானோர் தானைத் தலைவ - தேவர் பொருட்டு. வளைந்த வில்லுடன், அவர்தம் சேனைக்குத் தலைமை பூண்டவ (`தேவ சேனாபதி` என்றதாம்.)
அடி. 267-
மாலை மார்ப - (போர்க் காலத்திலும் அதனால் வருந்துதல் இன்மையால்) இன்பத்திற்கு உரிய தாரினை அணிந் திருக்கும் மார்பை உடையவ, நூல் அறி புலவ - எல்லா நூற்பொருள் களையும் இயல்பிலே அறிந்த அறிவ, அடி. 268-
செருவில் ஒருவ - போர்க்களத்தில் ஈடாவார் இன்றி யிருப்பவ. பொருவிறல் மள்ள - போர் பொருமிடத்து வெற்றியே பெறும் வீர.
அடி. 269-
அந்தணர் வெறுக்கை - அந்தணர்க்கு அவர் பெறும் செல்வமாம் தன்மைய. அறிந்தோர் சொல் மலை - அறிந்தோர் புகழ்ந்து சொல்லும் சொற்களின் திரட்சியானவ.
அடி. 270-
மங்கையர் கணவ - ஒருவரன்றி மங்கையர் இருவர்க்குக் கணவ.
அடி. 270-
மைந்தர் ஏறே - வீரருள் அரியேறு ஒப்பவனே!
அடி.271-
வேல் கெழு தடக்கைச் சால் பெருஞ் செல்வ -வேல் பொருந்திய பெரிய கையால் வந்து நிறையும் பெரிய வெற்றிச் செல்வத்தை உடையவ.
அடி. 272, 273-
குன்றம் கொன்ற குன்றாக் கொற்றத்துக் குறிஞ்சி கிழவ - `கிரௌஞ்சம்` என்னும் மலையை அழித்த குறையாத வெற்றியையுடைய குறிஞ்சிக் கிழவ. விண் பொரு நெடு வரைக் குறிஞ்சி கிழவ - வானத்தை அளாவும் உயர்ந்த மலைகளை யுடைத்தாகிய குறிஞ்சி நிலத்தை உரிமையாக உடையவ. `குறிஞ்சிக் கிழவ` - என்பதில் ககர ஒற்று விரித்தல்.)
அடி. 274-
பலர் புகழ் நல்மொழிப் புலவர் ஏறே - பலரும் புகழ்ந்து சொல்லும் நல்ல சொல்வன்மையையுடைய புலவர்களில் ஆனேறு போல்பவனே! (ஆனேறு புகழும், பெருமிதமும் உடையது.)
அடி. 275-
பெறல் அரு மரபின் முருக - யாவராலும் பெறுதற் கரிய முறைமையினையுடைய முருக. (`முருகன்` என்னும் பெயர்க் காரணத்தை மேல் விளக்குவார்) பெரும் பெயர் - ஒரு மொழிப் பொருளாய் உள்ள (முருக. ஒரு மொழி யாவது, வேதம் முதலிய அனைத்து நூல்களின் பொருள்களையும் அடக்கி நிற்கும் ஒரு சொல். அச்சொல் முருகன் மேலதாயது மேல், `ஆறு எழுத்து அடக்கிய அருமறைக் கேள்வி` என்பதில் சொல்லப்பட்டது.
அடி. 276-
நசையுநர்க்கு ஆர்த்தும் பேர் இசை ஆள - நினது இன்பத்தை நுகர்தலை விரும்பி நின்பால் வந்தவர்க்கு அதனை அருகாதே நுகர்விக்கின்ற பெரும்புகழை ஆளுதலுடையவ.
அடி. 277-
அலந்தோர்க்கு அளிக்கும் சேஎய் - களைகண் காணாது அலமந்து வந்தோர்க்கு இரங்கும் சேஎய்! (அளபெடை விளிப்பொருட்டு.)
அடி. 278, 277-
மண்டு அமர் கடந்த வென்று ஆடு நின் அகலத்துப் பொலம் பூண் - மிகுந்த போர்களைத் தொலைத்த எப்பொழுதும் வென்றே செல்கின்ற நின் மார்பிடத்துப் பொன்னாலாகிய அணிகளையுடைய (சேஎய்.)`
அடி. 279-
பரிசிலர்த் தாங்கும் நெடு வேஎள் - இரவலரை அவர் வேண்டுவன கொடுத்துத் துன்பம் தீர்த்துப் புரக்கின்ற நெடிய வேஎள். (இங்கும் அளபெடை விளிப்பொருட்டு.) உரு கெழு - பகைத்தவர்க்கு அச்சம் தோன்ற நிற்கின்ற (வேஎள்) என இவ்வாறு முதற்கண் சேயனாக வைத்து விளித்தும், பின்பு,
அடி. 280-
பெரியோர் ஏத்தும் பெரும் பெயர் இயவுள் - உயர்ந்தோர் எடுத்துச் சொல்லித் துதிக்கின்ற எண் மிகுந்த பெயர்களை யுடைய இயவுள். (எண் மிகுந்த பெயர்களை `ஆயிரம் பேர்` என்பர். `இயவுள்` என்பதும் `கடவுள்` என்பதனோடு ஒத்த ஒரு பெயர். `இயக்குதலையுடைய பொருள்` என்பது இதன் பொருள். இதற்கு, `தலைவன்` எனப் பொருள் கூறினார் நச்சினார்க்கினியர்.)
அடி. 281, 282-
சூர் மருங்கு அறுத்த மொய்ம்பின் மத வலி போர் மிகு பொருந - சூரபன்மனது கிளையை அழித்த வலிமையாலே, எப்பொழுதம் செருக்கினால் வலிய எழும் போரில் வெற்றியால் மேம்பட்டு விளங்குகின்ற போர் வீர. குரிசில் - தலைவ. என - இவ்வாறு அணியனாக விளித்தும் (ஏத்தி) ஆனாது - அவ்வளவின் அமையாது.
அடி. 282, 283-
யான் அறி அளவையின் பல ஏத்தி - நான் அறிந்த அளவு உனக்குக் கூறிய பலவற்றைச் சொல்லித் (மலர்தூவி) துதித்து (பலவாவன).
அடி. 284, 285-
நின் னளந்தறிதல் மன் உயிர்க்கு அருமையின் நின்அடி உள்ளி வந்தனென் - நினது பெருமையை அளவிட்டு அறிதல் பலவாகிய உயிர்கட்கு இயல்வதன்று ஆகையால் (யானும் நின்னை அளந்தறிய வாராது) நினது திருவடிக்கீழ் உறைதலையே விரும்பி வந்தேன்.
அடி. 285, 286-
நின்னொடு புரையுநர் இல்லாப் புலமை யோய்- நீ நின்னோடு ஒப்பார் இல்லாத பேரறிவினை யுடையாய் (ஆயின்)
அடி. 286, 287-
எனக் குறித்தது மொழியா அளவையின் - என்று இவ்வாறு, நீ கருதிச் சென்ற காரியத்தை எடுத்துச் சொல்லி விண்ணப் பித்தற்கு முன்பே.
அடி. 288, 287-
வேறு பல் உருவின் குறு பல் கூளியர் உடன் குறித்து - வேறு வேறான பலவகைப்பட்ட வடிவங்களையுடைய, குறளாராகிய கூளிச் சுற்றத்தவர் (பூத கணங்கள்) பலர் தாமும் நீ கருதியதையே உடன் கருதி.
அடி. 289-
சாறு அயர் களத்து வீறு பெறத் தோன்றி - (முருகன் இருக்கும் இடம் எல்லாம் விழாக் கொண்டாடும் களமாகவே யிருக்கும் ஆதலால் அவ்வாறு) விழாக் கொண்டாடும் களத்தில் (உனக்காக முருகன் முன்பு) பெருமிதம் பெறத் தோன்றி.
அடி. 290-
முது வாய் இரவலன் - புலமை முதிர்ந்த, வாய்மையை யுடையனாகிய இரவலன் ஒருவன்.
அடி. 290-
தான் அளியனே - அவன் நின்னால் அருள் பண்ணத் தக்கவனே.
அடி. 291-
என - என்று விண்ணப்பிக்க. (`இவ்வாறு அவர் வழியாக அன்றி நீ அவனை நேரே பெறுதல் அரிது` என்றற்கு இது கூறினான்.
அடி. 291-
பெரும - பெருமானே.
அடி. 291-
நின் வள் புகழ் நயந்து - நினது வளவிய புகழைக் கூறுதலையே விரும்பி.
அடி. 292, 291-
இனியவும் நல்லவும் நனி பல ஏத்தி வந்தோன் - கேட்டார்க்கு இனிமை பயப்பனவும், உறுதி பயப்பனவும் ஆகிய அப்புகழ்களைச்சொல்லி நின்னைத் துதித்து வந்துள்ளான்.
அடி. 293, 294-
திறல் தெய்வம் சான்ற விளங்கு உருவம் வான் தோய் நிரப்பின் வந்து எய்தி - (யாவரும் வழிபடும் வழிபாட்டு வடிவத்தில் அவனைக் கண்டு நிற்கின்ற உன் முன்னே, தன்னை நீ நேரே கண்டு, `அவனே` எனத் தெளிதற் பொருட்டு, முதலில்,) தெய்வத்திறம் நிரம்பிய பேரொளியுடன் விளங்குகின்ற வடிவம் வானத்தை அளாவும் உயரத்தொடு கூடியதாய்த் தோன்ற உன்முன் எதிர்வந்து நின்று. (பின்னர்).
அடி. 294-
தான் - தானே.
அடி. 295-
அணங்கு சால் உயர் நிலை தழீஇ - (அச்சத்தால் உனக்குத்) துன்பம் நிறைந்ததாகின்ற அந்தப் பெருநிலையைத் தன்னுள் அடக்கி.
அடி. 295, 296-
பண்டைத் தன் தெய்வத்து மணம் கமழ் இளநலம் காட்டி - தான் அவதரித்த அன்று உளதாகிய, இயல்பாகவே தெய்வ மணம் கமழ்கின்ற, இளமையோடு கூடிய, அழகிய அந்த வடிவத்தையே (நீகண்டு நிற்க) நெடு நேரம் காட்டி. (`முருகு` என்னும் சொல் தரும் மணம், இளமை, அழகு - என்னும் இம்மூன்று பொருளையும் இங்கு எடுத்துக் கூறி, முருகன் அப்பெயர் பெற்ற காரணத்தை விளக்கினார்.)
(மக்கள் யாக்கை இயல்பாகவே முடை நாற்றம் உடைத்தாதல் போலத் தேவ யாக்கை இயல்பாகவே மணம் உடையது. அது பற்றியே சிவபிரான் நக்கீரர் தொடுத்த வழக்கில் `தேவ மாதர் கூந்தலுக்கும் இயற்கையில் மணம் இல்லையோ` என வினாவினார். நக்கீரர் தாம் பிடித்தது பிடியாக, `இல்லை; தேவமாதர் கூந்தலுக்கும் இயற்கை மணம் இல்லை` எனச் சாதித்தார். அப்பால் சிவபெருமான் நீ நாள் தோறும் வழிபடும், அருளே திருமேனியாகிய ஞானப் பூங்கோதைதன் கூந்தலுக்கும் இயற்கை மணம் இல்லையோ` என்றார். `இல்லை., அவ்வம்பிகைதன் கூந்தலுக்கும் செயற்கை மணம் அன்றி, இயற்கை மணம் இல்லை` எனப் பிடிவாதம் பேசினார். `அருளே திருமேனியான அம்பிகை கூந்தலுக்கு, அசுத்தத்திலும் அசுத்தமாய பிரகிருதியில் தோன்றும் மலர்களே நறுமணத்தைத் தரும்` என்றது எத்துணைப் பிடிவாதமான பேச்சு! அவ்வாறு பிடிவாதம் பேசிய நக்கீரர் பிற்காலத்தவர். இத்திருமுருகாற்றுப்படை செய்த நக்கீரர் முற்காலத்தவர். இவர், `முருகன் திருமேனி இயற்கையாகவே தெய்வ மணங் கமழ்வது` என உண்மையைக் கூறினார். இவ்வாறு அன்றி, `பிடிவாதம் பேசிய நக்கீரரே பின்பு திருந்திக் கயிலை யாத்திரை செய்யும் வழியில் திருமுருகாற்றுப் படையை இயற்றினார்` என்றலும் உண்டு.)
அடி. 297, 298-
அறிவல் நின் வரவு; அஞ்சல் ஓம்பு என அன்புடை நன்மொழி அளைஇ - (நின்னை நோக்கி, புலவனே!) `நின் வரவு இன்னது பற்றியது` என்பதனை யான் முன்பே அறிவேன்; அது நினக்குக் கிடைக்குங்கொல், கிடையாதுகொல் என அஞ்சுதலை இனி நீ ஒழிவாயாக` என இவ்வாறான அன்புடைய நல்ல மொழிகளை, உனக்கு வீடுபேற்றை வழங்கும் மொழியோடு கலந்து கூறிப் பின், `கூறி` என்பது சொல்லெச்சம்.
அடி. 299, 300,298-
இருள் நிற முந்நீர் வளைஇய உலகத்து நீ ஒருவன் ஆகி விளிவின்று தோன்ற - இருளின் நிறம் போலும் நிறத்தை யுடைய கடல் நீரால் சூழப்பட்ட நிலவுலகத்தில், வீடு பெற்றமையால் நின்னோடு, ஒப்பார் பிறர் இன்றி நீ ஒருவனுமேயாய் இறப்பின்றித் தோன்றும்படி. (`நீ ஒருவன்` என்பது பின் முன்னாக மாறி நின்றது. இறப்பாவது, சூக்கும தேகம் நிற்கத் தூல தேகம் மாத்திரையே நீங்குவது. வீடெய்துவார்க்குச் சூக்கும தேகமும் தூல தேகத்தோடு ஒரு சேர நீங்குமாகலின் முன்னர்க் கூறிய இறப்பு எய்தாமையை `விளி வின்று` என்றும், அவர் அத்தன்மையராதல் தேகம் உள்ள பொழுதே நிகழும் சில நிகழ்ச்சிகளால் வெளிப்படுதல் பற்றி, `நீ ஒருவனுமேயாகித் தோன்ற` என்றும் கூறினார்.
அடி. 301-
பெறலரும் விழுமிய பரிசில் நல்கும் - (நீ கருதிய,) பலர் பெறுதற்கரிய சீரிய பரிசிலை, (அஃதாவது வீடு பேற்றினை) உனக்கு நல்கியருளுவன். (`மதி` என்னும் முன்னிலை யசை. இங்குப் படர்க்கைக் கண் வந்தது.)
அடி. 302-
பல்வேறு பல உடன் துகிலின் நுடங்கி - வகை பலவாய் வேறுபட்டன பல சேர்ந்த துகிற் கொடிகள் அசைவன போல அசைந்து. (`உடன்` என்பதன் பின் `ஆய` என்பது வருவிக்க.) அகில் சுமந்து - அகிற் கட்டைகளை மேலே கொண்டு.
அடி. 303-
ஆர முதல் முழுது உருட்டி - சந்தன மரமாகிய முதலினை முழுதாக உருட்டிக் கொண்டு.
அடி. 303, 304-
வேரல் பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு - குறு மூங்கில்களின் பூவையுடைய முனைகள் வளர்க்கும் முதல் இன்றித் தனித்து வாடும்படி, (புதருட் சென்று) அவற்றின் வேர்களைப் பெயர்த்துவிட்டு.
அடி. 305, 306-
விண்பொரு நெடு வரைப் பரிதியின் தொடுத்த தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய - வானத்தைக் குத்தும் நெடுமூங்கில் களில் ஞாயிற்று வட்டத்தைப் போல ஈக்களால் தொடுத்துக் கட்டப்பட்ட குளிர்ந்த, மணக்கின்ற விரிந்த தேன் கூடுகள் சிதையவும்.
அடி. 306, 307-
நல் பல ஆசினி முது சுளை கலாவ - நல்ல, பல ஈரப் பலாக்களின் முதிர்ந்த பழம் (வெடித்து உதிர்தலால் அவற்றின்) சுளைகள் வீழ்ந்து உடன் கலக்கவும்.
அடி. 307, 308-
மீமிசை நாக நறு மலர் உதிர - உச்சியில் உள்ள சுரபுன்னை மரங்கள் அதிர்தலால் அவற்றின் நறிய மலர்கள் உதிரவும்.
அடி. 308,309-
ஊகமொடு மா முக முசுக் கலை பனிப்ப- (அங்கு உலாவுகின்ற) கருங்குரங்கின் ஆண்களோடு, கரிய முகத்தையுடைய முசுக் குரங்கின் ஆண்களும் நடுங்கவும்.
அடி. 309, 310-
பூ நுதல் இரும்பிடி குளிர்ப்ப வீசி - அழகிய நெற்றியையுடைய பிடி யானை மெய் குளிரும்படி நீரை இறைத்து.
அடி. 310, 311-
பெருங் களிற்று வான் கோடு தழிஇ - பெரிய ஆண் யானைகளின் வெள்ளிய கொம்புகளை உள் அடக்கி. முத்து, உடை- முத்தினை உடைய (கோடு)
அடி. 312, 311-
நல் பொன் மணி நிறம் கிளர தத்துற்று - நல்ல பொன்னும், மணியும் தம் நிறம் கிளர்ந்து தோன்றக் குதித்துக்கொண்டு பொன் கொழியா - பொற்பொடிகளை அரித்தெடுத்து.
அடி. 313, 314-
வாழை முழு முதல் துமிய தாழை இளநீர் விழுக் குலை உதிர தாக்கி - மலை வாழையாகிய முழுமையான முதல் ஓடியவும், தென்னையது இளநீர்கள் சிறந்த குலைகளினின்று உதிரவும் அவ்விரண்டனையும் மோதி.
அடி. 315-
கறிக் கொடிக் கருந்துணர் சாய - மிளகு கொடியில் உள்ள கரிய கொத்துக்கள் மடியவும்.
அடி. 315, 316, 317-
பொறிப் புற மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ கோழி வயப் பெடை இரிய - புள்ளிகளையுடைய தோகையையும், இளமை தோன்றும் நடையையும் உடைய மயில்கள் பலவும் ஒருங்கு சேர்ந்து அஞ்சிக் கானங் கோழியின் ஓடுதல் வல்ல பெடைகளோடு இடம் தேடி நீங்கவும். (`பெடையோடு`) என உருபு விரிக்க.
அடி. 317, 320-
கேழலோடு வெளிற்றின் இரு, பனை புன் சாய் அன்ன கூரூஉ மயிர் யாக்கை குடா அடி உளியம் பெருங் கல் விடர் அளைச் செறிய - காட்டுப் பன்றியின் ஆண்களோடு, உள்ளே வெளிற்றை யுடைய கரிய பனைமரத்தினது புல்லிய துறும்புகளை ஒத்த, நிறம் வாய்ந்த மயிரினை உடைய உடம்பையும், வளைந்த பாதங்களையும் உடைய கரடிகளும் பெரிய கல் பிளந்துள்ள முழையில் போய் ஒளியவும்.
அடி. 320 321-
கரு கோட்டு ஆமா நல் ஏறு சிலைப்ப - கரிய கொம்புகளையுடைய, ஆமா இனத்து நல்ல எருதுகள் சினந்து முழங்கவும் (321, 322 - சேண் நின்று இழிதரும் அருவி)
`சோய் சேவடி படரும் செம்மல் உள்ளமொடு செல்லும் செலவ, நயந்தனையாயின், அவன் கூடற் குடவயின் குன்று அமர்ந்து உறைதலும் உரியன்; அதாஅன்று, விழுச் சீரலைவாய்ச் சேறலும் உரியன்; அதாஅன்று, ஆவினன் குடி அசைதலும் உரியன்; அதாஅன்று, ஏரகத்து உறைதலும் உரியன்; அதாஅன்று, குன்றுதோறாடலும் நின்ற தன் பண்பு; அதாஅன்று; ஊர் ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவு முதலிய இடங்களில் உறைதலும் உரியன், குறமகள் முருகாற்றுப்படுத்த நகரில் வேண்டுநர் வேண்டியாங்கு எய்தினர் வழிபட உறைதலும் உரியன் இவற்றோடு அவன் ஆண்டு ஆண்டு உறைதலும் அறிந்த ஆறே; ஆண்டு ஆண்டு ஆயினும் ஆக; பிற இடங்களிலாயினும் ஆக; நீ சென்று கண்டுழி, முந்து முகன் அமர்ந்து ஏத்தி, பின் கை தொழூஉப் பரவி, கால் உற வணங்கி, யான் அறிந்து கூறிய அளவான பல பெயர்களால் சேயனாக விளித்தும், அணியனாக விளித்தும் மலர் தூவி ஏத்தி, முடிவில் நின் அளந்து அறிதல் மன் உயிர்க்கு அருமையின் நின் அடி யுள்ளி வந்தனென் - என்று சொல்லி, நீ கருதிச் சென்றதை விண்ணப்பி. அவ்வாறு நீ விண்ணப்பிக்கும் முன்பே கூளியர் களத்துத்தோன்றி, - பெரும,முது வாய் இரவலன் நின் புகழ் நயந்து ஏத்தி வந்துள்ளான்; தான் அளியனே என்று கூறப் பழமுதிர் சோலை மலை கிழவோன் முதற்கண் வான் தோய் நிவப்பின் வந்து எய்தி, பின் அணங்கு சால் உயர் நிலை தழீஇப் பண்டைத் தன் இநலங்காட்டி அன்புடை நன்மொழி அளைஇ, முந்நீர் வளைஇய உலகத்து விளிவின்று நீ ஒருவனே யாகித் தோன்றும்படி பெறவலரும் பரிசில் நல்கும்` என இங்ஙனம் முருகன்பால் சென்று வணங்கித் திருவருள் பெற்றான் ஒரு புலவன் அது பெற விரும்பிச் செல்லும் மற்றொரு புலவனை எதிர்ப்பட்டு அவனை முருகனிடத்தில் ஆற்றுப்படுத்தியவாறாக இயைத்து முடிக்க.
இத்தனி வெண்பாக்கள் பிற்காலத்தவரால் செய்து சேர்க்கப் பட்டவை.
அடி. 321, 322-
சேண் நின்று இழும் என இழிதரும் அருவி - உச்சியினின்றும் `இழும்` என்னும் ஓசை தோன்ற வீழ்கின்ற அருவிகளையுடைய (சோலை மலை.)
அடி. 323-
பழமுதிர் சோலை மலை கிழவோன் - (மேற்கூறிய இடங்களோடு) பழம் முற்றின சோலைகளை மிக உடைமையால், `பழமுதிர் சோலை மலை` என்றே பெயர் பெற்ற மலையையும் தனக்கு உரிமையாக உடைய அம்முருகன் (கூளியர் கூறியவற்றைக் கேட்டு.)
இவற்றின் பொருள் வெளிப்படை.
திருமுருகாற்றுப்படை முற்றிற்று.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
तिरुमुरुगाट्रुप्पडै
तिरुप्परन्गुन्ड्रम्
सर्वैः प्रशस्यमानः लोके सर्वप्राणिनां सन्तोषकरः भानुः महामेरुं प्रदक्षिणं परिभ्रमन् महतोर्णवात् यथा उदैति तथा सर्वदिशाव्यापिप्रभः स्कन्दः प्रकाशते। भानुः बाह्यं तमः व्यपोहति । स्कन्दस्तु आन्तरमपि आणवादि मलत्रयरूपं तमः स्मरणमात्रेण विनाशयति। सूर्यं पश्यतां, समुद्रस्य नैल्यं सूर्यस्य आरुण्यं च यथा मनसि द्योतते, तथा स्कन्दं पश्यतां तस्य वाहनस्य मयूरस्य नैल्यं स्कन्दस्य आरुणयं च मनसि प्रकाशते। तस्य ललितौ बलिष्टौ चरणौ उपासकानां पापजातं अज्ञानं च व्यपोह्य तान् संरक्षतः। तस्य कराः अशनिवत् विरोधिनाशनसमर्थाः। सः अमलपातिव्रत्यभरितायाः कान्तिकान्त ललाटपट्ट शोभमानायाः देवसेनायाः धवः। समुद्रात् जलं पीत्वा जलगर्भः कृष्णमेघः सूर्यचन्द्राभ्यां वितिमिरे वियति स्थित्वा बृहत्वर्षधाराः विशृणाति। प्रावृट्काले प्रथम प्रवर्षेण शीतगन्धयुक्त कानने सान्द्रं प्रवृत्तस्य बृहन्मूलस्य श्वेतकदम्बस्य पुष्पैः रथचक्रवत् विरचिताः शीतवर्तुलमालाः तस्य उरसि चलन्ति। ऊर्ध्वप्रवृद्ध बृहत्वंशयुतस्य वियद्वयापि पर्वतस्य काननेषु देवतात्वेन सर्वेषां भयप्रदाः देवकन्याः परस्परं संगताः सत्यः मनोहर पर्वत प्रदेशेषु प्रतिध्वनिः यथा भवति तथा गायन्ति नृत्यन्ति च । एताः शिञ्जत् मणिमञ्जीरयुत ललितरक्तपादाः अल्पावलग्नाः च। एतासां अंसाः वंशोपमाः। एतासां वस्त्राणि इन्द्रगोपवत् स्वभावतः रक्तानि। नानाविध रत्नप्रोताः सप्तसरयुताः मेखलाः एतासां अवलग्ने विलसन्ति। स्वभावत एव एताः रम्याः एतादृश सौन्दर्यं कृत्रिमेन संपादयितुं अशक्यम्। एतासां कान्तिमन्ति आभरणानि जाम्बूनदेन निर्मितानि। एतासां तनवः निर्दुष्टाः दूरव्यापि प्रभाभरिताश्च। एतासां देवपत्नी सैरन्ध्रयः धगद्धगायमान सीमन्तयुत समे केशसमूहे रक्तवृन्तयुत पुष्पाणां मकरन्दान् विकीर्य मध्ये कुवलय पुष्पाणि निकृन्त्य ग्रथ्नन्ति । श्रीदेवीनामकं शिरोभूषणमपि दक्षिणावर्त शङ्खरूपं उचिते स्थाने स्थापयन्ति। एतासां ललित ललाटे तिमिङ्गिलस्य बिवृतास्यवत् कृतं आभरणमपि लम्बयन्ति। सम्यग्ग्रथित केशे निरागसि चम्पक पुष्पाणि निबध्नन्ति। कृष्णप्रान्त दलयुक्तेन तूलकल्पेन मरुवकेन केशान् अलङ्कुर्वन्ति। अशोकदलैः समैः मांसलितौ कर्णौ भूषयन्ति। विचित्रैः आभरणैः भूषितयोः स्तनयोः सुगन्धि चन्दनं लिम्पन्ति। कपित्थस्य अल्पानि दलानि परस्परं प्रक्षिप्य क्रीडयन्ति ।
अचलः अभिमुखः भूत्वा असुराणां हन्ता सर्वदा सर्वथा विजेता कुक्कुटध्वजः चिरं जीवतु अति आशासते।
एतादृश महिमयुताधित्यकायां मर्कटदुरारोहाः वृक्षाः निबिडिताः। तत्र कान्तपुष्पाणि मधुकरा अपि न चुम्बन्ति। सप्रभा शीतलिता कान्तपुष्पमाला स्कन्दचरणयोः सदा विलसति।
सदा भ्राजमाना पत्राकाराग्रयुता दीर्घा स्कन्दशक्तिः अतिप्राचीन समुद्रस्यापि प्रकम्पयितारं तत्र प्रविश्य विलीनं शूरपद्मं द्विधा अभिनत्। अश्वशिरसं मर्त्यकायं बृहद्वपुषं शूरपद्मं सा शक्तिः भिन्नभिन्नं अकरोत्। असुराणां भयंकरः सः चूतवृक्षः अजनि। पुष्पकदम्बयुक्तः स्कन्दः युद्धदेशं गत्वा तेषां अतःपरं कदापि जयः यथा न भवति तथा शूरं अहनत्।
तस्मिन् युद्धप्रदेशे सम्मिलिताः पिशाच्यः शुष्ककेशाः विकृतदन्ताः महादास्याः चपलतारकाः वसास्यन्दि नेत्राः उलूकसर्पयुक्त भयङ्करस्तनाः बृहत्कर्णाः रक्तस्रावि नखाश्च। स्वनखैः मृतानां असुराणां पूतिगन्धि शवेभ्यः चक्षूंषि उत्पाट्य आखाद्य स्वबृहत्भुजेषु रक्षः शिरांसि निधाय भीभत्साः असुरसमक्षं स्कन्दस्य विजयं गायन्त्यः नृत्यन्त्यश्च विलसन्ति।
एतादृश निर्दुष्ट विजयवान् अनन्तकीर्तिमान् रक्तस्रविशक्तियुतश्च स्कन्दः विराजते। स्कन्दचरण ध्याननिरततः त्वं शुद्धमनसा तत्साक्षात्कारेच्छुः तन्निकटं जिगमिषुश्च असि। सद्गुणानां समवायेन शान्तमनसि स्कन्द साक्षात्कारः यथा भवति तथा अद्यैव यत्नं कुरु। स स्कन्दः इदानीं सन्तुष्टान्तरंगः विराजते पराचले। युद्धे विजयप्रदर्शकः कुक्कुटध्वजः अन्तरिक्षाक्रान्तः उच्चलति। पराजितान् भ्रातृव्यान् स्त्रीवेषधारिणः कृत्वा द्वारे निरुध्य तन्तुनिर्मितं कन्दुकं सालभञ्जिकां च लम्बयन्ति इति सम्प्रदायः । स्कन्देन सर्वे अपि असुराः हताः । अतः एतादृश कन्दुकेन सालभञ्जिकया च किमपि फलं नास्ति। युद्धाभावात् पराचल विपणिवीथ्यां निर्दुष्टायां श्रीदेवी क्रीडति। पराचले सुभगपक्षाः मधुकराः कृष्णसूदयुक्तवने जलजेषु रात्रौ निद्रासुखमनुभूय उषसि मधुस्यन्दि पुष्पेभ्यः विकसद्भ्यः निर्गत्य हींकारं कुर्वन्ति। एतादृश महिमवति पराचले स्कन्दः भक्तान् रक्षति इति तात्पर्यार्थः।
तिरुच्छेन्दूर्
सद्भिः संस्तुते सुखप्रदे प्रथिमप्रभाव यशोयुते जयन्तीपुरे नित्यवासं अभिरोचयामास स्कन्दः । तत्र स्वस्वरूपेण विराजते। विनिमयेन शिञ्जित मणिविकसत् पार्श्वयुते त्वरितगतियुते वैवस्वतस्य अप्रकम्प्य बलमिव बलयुते गजेन्द्रे अंकुश व्रणाहित मस्तके सौवर्णमाला किरीटयुक्तः स्कन्दः आरुह्य विलसति। पञ्चेन्द्रिय प्रयत्नेन निर्मित किरीटे विविध वर्णयुताः मणयः विद्युदिव विलसन्तः स्कन्दस्य उत्तमाङ्गं अलं कुर्वन्ति। स्वभावतः दूरदेशवर्तिनः चन्द्रस्य परितः तं अनपहाय वर्तमानाः तारका इव प्रकाशयुतौ सुवर्णकुणडलौ तस्य कर्णयोः चलन्तौ प्रकाशेते। विषादाव्यतिषक्त मनसां आफलोदयतपसां महतां मनसि प्रादुर्भूय प्रभायुक्तानि स्कन्दस्य मुखानि तापं अपहरन्ति। षण्मुखेषु एकं मुखं अन्धीभूतं जगत् निस्तमस्कं यथाभवति तथा प्रभोत्पादकं वर्तते। एकं मुखं स्तुतानां भक्तानां यथाभिलाषं मधुरं प्रादुर्भूय तेषां प्रेमातिशयेन सन्तुष्य वरं ददाति। एकं मुखं वैदिक मन्त्रैः प्रमादरहितं अनुष्टातृणां ब्राह्मणानां यागेषु उपद्रवः यथा न भवति तथा रक्षणं करोति। एकं मुखं जनानां बुधादिभिः ग्रहीतुं अशक्यं सत् समस्त वस्तूनि यथा सुखप्रदानि भवन्ति तथा अनुगृह्य पूर्णकलचन्द्र इव सर्वासु दिक्षु प्रकाशते। एकं मुखं विरोधिनो विनिहत्य विरोधिभिः परेषु कृतं युद्धं विनाश्य दीर्घक्रोधेन मनसा युद्धं काङ्क्षते । एकं मुखं लतेव अदृश्य मध्यया व्याधयुवत्या भोगं अभिरोचते। एवं तस्य षण्मुखानि स्वस्वक्रियाः यथा नियमं निवर्तयन्ति।
लम्बितमाले ललितमहिमयुक्ते तस्य उरसि उत्तमलक्षणयुक्ताः रेखाः तस्य अंसपर्यन्तं दीर्घाः विराजन्ते। तस्य अंशप्रदेशाः बलिष्टाः सप्रभाः सश्लोकाः वक्राः उन्नताश्च विद्यन्ते। तस्य हस्तेषु अन्यतमः खगामिनां आचारवतां देवर्षाणां रक्षणे जागरूकः भवति। एकः हस्तः कटिनिक्षिप्तः। एकः हस्तः विचित्र वस्त्र धारिणः जानुप्रदेशस्य उपरि निक्षिप्तः। एकः हस्तः अङ्कुशं बिभर्ति। द्वौ हस्तौ आश्चर्यकरं खेटकं शक्तिं च सदा भ्रमयतः। एकः हस्तः उरसि विराजते। एकः हस्तः जपमालया ललितः विद्योतते। उद्यतः एकः हस्तः स्रंसनेन निपतितध्वजेन उपरि बंभ्रमीति। एकः हस्तः मधुरस्वनां घण्टां विनिमयेन सस्वनां करोति। एकः हस्तः कृष्णमेघेभ्यः वृष्टिधाराः संस्रावयति। एकः हस्तः देवकन्यानां कल्याणमालाः प्रतिमोचयति। एवं द्वादश हस्ताः स्वस्वक्रियाः यथानियमं अनुतिष्टन्ति।
फलनि
दुन्दुभिनादनादिते शृङ्गवाद्य रचनयुते श्वेतशङ्खैः शब्दिते अत्यन्त बलिष्ट अशनिकाल्प मुरजवाद्यरवयुते प्रदेशे स्कन्दस्य ध्वजान्तर्गतः मयूरः स्कन्दस्य विजयं स्वकेकाशब्देन उद्घोषयति। तदानीं स्कन्दः आकाशगमनं अवलम्ब्य अत्र आगत्य विश्रान्तिं लभते।
स्कन्दः अकलङ्क पातिव्रत्य भरितया देवसेनया पत्न्या सह अत्र आगत्य मोदते। पद्मजः परार्धद्वयजीवी चतुर्मुखः कदाचित् स्कन्दे अपराधमकरोत्। सः अपराधः विव्रियते।
स्कन्दः असुरान् हत्वा इन्द्रपुत्रीं देवसेनां उदवहत्। तदानीं स्वहस्तस्थितां शक्तिं प्रेक्ष्य एतस्य प्रभावेणैव अस्माभिः एतादृशः विजयः प्राप्तः इत्यवोचत्। तदानीं सन्निहितः ब्रह्मा मत्प्रभावेणैव अस्य आयुधस्य विशेष शक्तिः इति प्रत्यब्रवीत्। तदा स्कन्दः मच्छक्तेः शक्तिप्रदाने किं वा सामर्थ्यं तव विद्यते इति क्रुद्धः “वराकस्त्वं, गच्छ भूलोकं” इत्यशपत्। ब्रह्मणः शापपरिहारार्थं विष्णवादयः भूलोकमागताः इति पौराणी कथा। तथा च विधिशापापनोदनाय अहरिव निर्मोहाः शुद्धमनसः स्वभावचतुष्टय युक्ताः विष्णवादयः त्रयस्त्रिंशत् देवाः अष्टादशप्राणयुक्तैः गणैस्सह वियन्मार्गेण आगताः ।
तेषु अक्रोधमनसः मुनयः अभिलाषेण पुरतः गताः। ते दक्षिणावर्त शङ्खवत् सम्यक् बद्धकेशाः स्यूत वत्कलवाससः शुद्धदेहाः। कृष्णाजिनेन प्रावृत धमनि सन्तताः। चिरकालात्परं पारणवन्तः। अविरुद्धमनसः क्रोधरहिताश्च। सर्वज्ञैरपि अज्ञात बुद्धयः। विज्ञानवतां अग्रगण्याः कामक्रोधरहिताः बुद्धिमन्तः शोकमोहरहित स्वभावाः।
तदानीं प्रेमभरिताः ललितभाषिणः गन्धर्वाः वीणां वादयन्तः अगच्छन्। धूमवत् निर्मलानि वासांसि वसानाः ते फुल्लपुष्प ग्रथितमालोरस्काः। शृतिशुद्धतया निर्मित तन्त्रीयुताः एतेषां वीणाः। एतैस्सह गन्धर्वपत्न्योपि विलसन्ति। एताः निरामय शरीराः चूताङ्कुरवत् ललितवर्णाः। हेमवर्णवलीविभागाः मधुर शिञ्जानयुतां अष्टादशरीतिभरितां मेखलां अवलग्ने सदा भूषयन्ति। सदा निर्मलाश्च विराजन्ते। एवं अनुसरद्भिः एतैस्सह चत्वारः लोकपालाः विष्णुः शिवः साधवः जगद्रक्षणे जागरूकाः सर्वे दैवाश्च अत्र सदा विराजन्ते।
तेषु विषलग्न द्वारयुत श्वेतदन्तानां अग्निरिव उच्छ्वसनं कुर्वतां सर्वेषां भयदानां तीक्ष्ण वीर्यवतां उरगाणां नाशकः बहुरीतियुक्त पक्षयुक्तः गरुडः विष्णोः ध्वजे विराजते। शुक्ल ऋषभध्वजः यस्य दक्षिणपार्श्वे विराजते पृथुयशाः उमार्धशरीरः निमेषरहित नेत्रत्रयः त्रिपुर दाहकः सः परमेश्वरः भक्ताऩ् अनुगृह्णाति। वसुमान् सहस्रनेत्रः शतक्रतुः विरोधिनाशनेन सर्वदा विजेता इन्द्रः चतुर्दन्तस्य पृथुकायस्य ललितगतेः उद्यतेन शुण्डादण्डेन युतस्य ऐरावतस्य मस्तकमारुह्य विराजते।
खे प्रफुल्ल पुष्पवत् राजमान नक्षत्राणीव प्रकाशमानाः वातप्रसारेण च उग्रशब्दाः प्रभूतवातेन ज्वलदग्निकल्पाः अग्न्युत्पादकाशनिवत् सिंहनादं कुर्वन्तः च एते गच्छन्ति एतेषां अनुग्रहाय अत्र स्कन्दः दृष्टिगोचरः सदा सान्निद्यं करोति।
तिरुवेरगम्
स्वामिशैलनाम्नि पुण्यक्षेत्रे स्कन्दः सदा सान्निद्यं करोति। अत्र द्विजाः भूदेवाः उचितकाले स्कन्दं स्तुवन्ति। एते पितृवंशे मातृकुले च प्रशस्त प्रभावयुते वंशे लब्धजन्मानः। एते यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रहरूप षट्सु कर्मसु नियमेन निष्णाताः, अष्टाचत्वारिंशत्वर्षाणि आचरित ब्रह्मचर्याः धर्मज्ञाः धर्मवक्तारश्च। गार्हपत्य दक्षणाग्नि आहवनीय इति अग्नित्रयमेव वसुत्वेन मन्यमानाः अग्न्युपासकाश्च। नवतन्तुयुतं त्रिवृतं यज्ञोपवीतं सदा बिभ्रति। शरीरे आर्द्र वस्त्रं वसानाः शिरस्यञ्जलिमादाय स्कन्दं प्रशंसन्तः “ओं शरवणभव” इति षष्टाक्षरं मन्त्रं सदा उच्चरन्तः सुगन्ध पुष्पैः स्कन्दं पूजयन्ति। एतादृश सपर्यया अतीव हृष्टः स्कन्दः अस्मिन् स्वामिशैले सान्निद्यं करोति।
कुन्रुतोराडल्
प्रति पर्वतं शक्तिहस्तः नर्तनपरः सन् स्कन्दः विलसति, अयमस्य स्वभावः। स्कन्दपूजकस्यापि द्रविड्यां वेलन् इति नाम। सः स्कन्दाविष्टः भक्तानां भावि भव्य कथकः। अयं पूजकोपि शक्तिहस्तः भवति, अतः अस्य वेलन् इति नाम। पर्वतप्रान्तेषु अयं पूजकः वेलन् इति नाम्ना इदानीमपि व्यवह्रियते। पर्वतेषु वधं कृत्वा जीवन्तः दृढधनुषः व्याधः सुगन्धि चन्दन लिप्ताङ्गाः चिरकालं वंशोत्पन्नं मधुरं मधु शाखानगरेषु स्वबन्धुभिस्सह पायं पायं हृष्टाः तोणडकं इति वाद्यं उद्घोषयन्तः नृत्यन्तः विराजन्ते। एतेषां स्त्रियः अङगुलीभिः पुष्पाणि विकासयन्ति। एवं अतीव निम्नेषु ह्रदेषु प्रफुल्लानि पुष्पाणि मधुकरचुम्बितानि चिकुरेषु बध्नन्ति । बद्धकचाश्च शोभन्ते। बहुपर्णान् रक्तवृन्तान् सुगन्धि शुक्ल चूताङ्कुरान् अन्तरालेषु मधुकरयुक्त केतकी पुष्पवत्यः रत्नमेखलायुक्त अवलग्नेषु चलं बध्नन्ति। मन्दगतयः मयूर्य इव एता अपि कुरवै इति नृत्यं कुर्वन्ति।
अल्पांसाः मृगीसदृश्यः एताः वराङ्गनाः स्कन्दोपि स्वपृथुभुजेन गाढमालिङ्ग्य नृत्यति । अयं नागवल्लीलतासु जातीपत्राणि अन्तरालेषु दृढं बध्वा वनमालिकाभिस्सह निबद्ध भङ्गीयुतः रक्ताङ्गः रक्तवस्त्रश्च रक्तमूलयुताशोकवृक्षस्य सुशीतल पल्लवैः चलत्कर्णः। बद्धकचः पादाभरणयुतः पुष्पामालाधारी च । वंशं शृङ्गं च ध्मापयति, तेन मधुरं गानं गायति। छागमयूरवाहनः । निर्मल कुक्कुटध्वजः। अत्युन्नतः अङ्गदालंकृतः च। पुष्पाञ्चितं शीतलं भमौपरिवर्तमानं वस्त्रं सदा बध्नाति। मधुरं गायन्तीभिः स्त्रीभिः सह नृत्यति। एवं प्रति पर्वतं नर्तनपरः। किंच,
फलमुतिर्चोलै
अल्पप्रियङ्गुतण्डुलाऩ् पुष्पैस्सह भगवतः पुरतः प्रसार्य छागं छित्वा कुक्कुटध्वजं उद्यम्य प्रतिग्रामं प्रतिनगरं भक्तैः भक्त्या कृतेषु उत्सवेषु स्कन्दः सान्निद्यं तनोति। दार्वादिभिः निर्मितेषु भागेषु वनेषु वृक्षपरीतेषु प्रदेशेषु नद्याः मध्यवर्तिषु सैकतेषु नदीषु तटागेषु बहुषु स्थलेषु चतुष्पथेषु नूतनकुसुमयुत कदम्बतरुषु ग्राममध्यस्थ तरुमूलेषु रङ्गस्थलेषु पशुनिकषयुतासु तरीषु च स्कन्दः विलासं करोति। किंच, वैरिणां भयं यथा भवति तथा स्वयं प्रादुर्भूय कराल अचलालयेषु स्कन्दः सन्निधत्ते। तत्र व्याध कन्यकाः महिमयुक्त कुक्कुटध्वजान् उछ्रयन्ति। आज्यलिप्तान् गौरसर्षपान् लिम्पन्ति। परैः यथा न श्रूयते तथा मन्त्रानुच्चरन्ति। प्रणामपूर्वकं पुष्पान् विकिरन्ति। चित्राणि वासांसि वसानाः विलसन्ति। रक्त तन्तुभिः रक्षां बध्नन्ति। अत्यन्त बलयुतपादानां पीवरछागानां रक्तमिश्रित श्वेततण्डुलान् बलित्वेन कल्पयन्ति। एषु आलयेषु हरिद्रोदकानि सुगन्धि जलानि च सिञ्चन्ति। शीतलानि महान्ति जपाकुसुमानि समं छित्वा आन्दोलयन्ति, धूपं दर्शयन्ति । कुरुञ्चि गीतानि गायन्ति। मधुर निर्झर रवमिश्रित वाद्यशब्दैः तारतम्य रहितैः नैकवर्णानि पुष्पाणि विकिरन्ति। रक्तमिश्रित प्रियङ्गुधान्यानि विरोधिभीत्यर्थं तत्र तत्र प्रसरन्ति। स्कन्दप्रियाणि वाद्यानि वादयन्ति। गिरिस्थ ग्रामसमुदायः सर्वदा जयतु इति आशासते। गीतं श्रुत्वा महाजनाः यथा हाहाकारं कुर्युः तथा गायन्ति। शृङ्गाणि घण्टाश्च वादयन्ति। अकुण्ठितबलं रोगमुखं नामकं गजं महीकुर्वन्ति। एवं ललनाः शान्तिं कृत्वा स्कन्दं प्रसाद्य तत्प्रसादेन लब्धाभीप्सिताः तं प्रणमन्ति।
स्कन्दः एवं तत्र तत्र सन्निधत्ते। मया एतावदेव ज्ञायते। स्कन्दः पूर्वोक्तेषु स्थलेषु तिष्टतु अथवा अन्यत्रापि स्यात्, त्वं तं यदा पश्यति मधुरमुखेन तं स्तुत्वा अञ्जलिना प्रणम्य तस्य पादौ तव शिरसि यथा पतेतां तथा तं उपश्लोकय।
महेन्द्रः महेश्वरस्य वीर्यं लब्ध्वा सप्तऋषिभ्यः प्रददौ। ते त्रेताग्निषु तत् संस्थाप्य विना अरुन्धतीं ऋषिपत्नीषु प्रददुः। एताः एव षट्कृत्तिकाः। ताः तत् निगीर्य अन्तर्वन्त्यः अभवन्। शरवण सरसि पद्मेषु मूर्तिषट्कत्वेन सुषुविरे इति पौराणिक कथा।
“अग्निना महित, षण्मुख, वटमूलस्य वामदेवस्य प्रियपुत्र, पार्वतीपुत्र, विरोधिनां यमतुल्य, जयप्रद युद्धोत्सुकायाः दुर्गायाः प्रेमपुत्र, आभरणैः अलंकृतायाः महामहिमवत्याः वनदेवतायाः तनूज, मण्डलीकृत देवानां सेनापते, कदम्बमाला भूषितकण्ठ, सर्वज्ञ, युद्धे अतुल्य, जयवर्षयुत वीराणां श्रेष्टतम, ब्राह्मणानां निधिसदृश, मेधाविभिः कृतानां प्रशंसावचसां सङ्घातपर्वत, वल्लीदेवसेनाधव, वीरश्रेष्ट, शक्तिधर, बृहद्भुज, महाधनिक, क्रौञ्चगिरि भेदनेन अकुण्ठितविजय, वियद्व्यापि पर्वतस्थ कुरुञ्चि भूमिपते, सर्वप्रशस्य, पण्डितैः प्रशस्तविभव, विषयिभिः लब्धुमशक्यस्य मोक्षस्य प्रदातः, मुमुक्षूणां मोक्षप्रदानेन लब्धश्लोक, दुष्टैः पीडितानां क्लेशापनयने बद्धदीक्ष, सन्निहित समरेषु लब्ध विजयोरस्क, वरं याचतां भक्तानां समीहित साधक, पापीनां भयप्रद, विद्वद्भिरपि संस्तूयमान देव, समूलमुन्मूलित शूरपद्मकुल, मदवलि नाम्ना प्रसिद्ध, युद्धशूर, अधिपते” इति बहुप्रकारेण मदुक्तरीत्या अनवरतं तं प्रशंस्य “तव महिमाः ज्ञातुं न शक्यते। अतः त्वच्चरण ध्यानपरः अत्र आगतोस्मि” इति त्वदभिलाषितं विज्ञापय।
एवं त्वदभिलाषिते विज्ञापिते सति, बहुरूपाः भूतविशेषाः तस्मिन् महे महिम्ना प्रादुर्भूय, “भगवन्, अयं भवत्कृपापात्रं, स्थिरगम्भरवयोधिकः, कविः, अर्थी सन् भवत्प्रशंसापरः अत्र आगतः” इति मधुर वचोभिः बहुधा प्रशंसन्ति। तदानीं स्कन्दः अप्राकृतशरीरः वियद्व्यापिविग्रहः तत्र प्रादुर्भवति। प्रादुर्भूय भयङ्कर स्वरूपं तिरोधाय सुगन्धयुतं दैवं पुराणं यौवनोपेतं स्वमूर्त्यन्तरं भक्ताय प्रदर्श्य “तवागमनं अहं सम्यक् जानामि, त्यज भयं” इत्यादि प्रेमभरितानि मधुरवचांसि सर्वदा उक्त्वा अनुग्रहीष्यति। “अविनाशि नीलनीर सिन्धुना वलयिते अस्मिन् लोके न त्वत्समोस्ति अन्यः” इति भक्तं बहुधा प्रशंस्य, लब्धुमशक्यम् वरजातं प्रशस्त बुद्धिभिस्सह दत्वा स्कन्दः अत्र सान्निध्यपरः अनुग्रहीष्यति।
स्कन्दपर्वते पतन्तः निर्झराः विचित्रवर्णानि वासांसि इव चलन्तः शोभन्ते। अगरु वृक्षान् स्ववेगेन नीत्वा पतन्ति। चन्दनवृक्षान् भ्रमयन्ति। प्रसूनयुताः वंशशाखाः सशब्दं उन्मूलयन्ति। देवता सान्निद्ययुते उच्छ्रिते पर्वते स्यूत सूर्यबिम्बमिव द्योतमानानि सुशीतलानि सुगन्धीनि मधुगुच्छानि पनसवृक्षशाखाः विनाशयन्ति। पर्वताग्रदेशे पुन्नागपुष्पाणि निर्झरेषु निपत्य प्रकाशन्ते। कृष्णमर्कटाः करालमुखाः मृगविशेषाश्च कम्पन्ते। शोभनललाटा श्यामला करिणी च शिशिरेण प्रकम्पमाना पलायते। सरस्सु वीचयः विविधं विलसन्ति। मत्तगज मस्तकात् निपतितान् मुक्तासारान् श्वेतदन्तांश्च वारिवेगेन नयन्तः मणिप्रभाभिः द्योतत्भिः सुवर्णप्ररोहैः सह निर्झराः उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य पतन्ति। कदलीकाण्डान् उन्मूलयन्ति। नारिकेलवृक्षेषु नारिकेलगुच्छान् पातयन्ति। मरीचिका लताभ्यः कृष्णगुच्छाऩ् न्युब्जीकुर्वन्ति। स्थूलपृषत्यः मधुरमन्दगमनाः मयूरीः भीषयन्ति, कुक्कुटस्त्रीः तर्जयिन्ति। तालफलवत् नीलवर्णं रोमशवपुषं कुटिलगतिं भल्लूकं वराहं च भयात् गुहासु लीनं कुर्वन्ति। कृष्णशृङ्गाः वनमहिषा अपि यथा भयेन पलायन्ते, तथा भयङ्कर शब्देन पतन्तः निर्झराः शोभन्ते। एतादृशस्य पतत्प्रवाहयुत पर्वतस्य पतिः स्कन्दः नः अनुगृह्णातु।
स्कन्दभक्तेन नक्कीरेण कृतं एतत् स्तोत्रं प्रतिदिनं अवनौ पठतां भक्तानां पुरतः स्कन्दः प्रादुर्भय तदभिलषितान् सर्वान् वरान् क्लेशोन्मूलन पूर्वकं दत्वा अनुगृह्णाति।

कुम्भकोण नगरस्थेन पञ्चापकेश शास्त्रिणा भाषान्तरितम्।
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Our Lord of prowess rides astraddle
Upon His mammoth storming with temples
Goad-hit scarred deep, and frontlet badge
Shaking with bells a-tinkle, and wreaths
Of gold, passing swift, invincible Yama-like.
Interlaced quintuple crown of gold
Inlaid with very varied gems
Flashes from His crest; ear-rings auric
Delicate dangle, spindle shaped, twinkle
As stars a-swim ever with the moon.
His fulgurant faces lift up the hearts
Of unblemished ascetics contemplative.
One face orbed many suns radiant
To illume the vast murky world freckle-free.
Face two granted boons glad of love
To devotees that did psalm Him sweet.
The third guarded andhanar’s sacrifices
Done as ordained with mantric chant.
As would a full moon light all airts,
The fourth securely targeted all entia numinous.
The fifth felled the foes in hearty wrath,
Upon war-fields’ ruin as offerings sanguine.
The sixth consorted smiling with Valli young,
Kurava maiden, liana like, waisted slim.
Such beauteous twice-three faced Muruka Lord’s
Are proceedings properly conforming.
On His beauteous large chest, golden chaplets
Grazed. His signeted arms hurled shafts
In fame confirmed, vaulted in act.
One hand escorted the sages soaring
To Heaven, its twin on His waist;
One on the thigh clad in red;
One to wield the elephant-goad.
One with a steely shield, one twirling
A lance; one close to His heart;
One glowing with His garland;
One with bracelet a-twirl signing in war;
Its twin to chime a well intoned campana.
One to make azure sky
Rain aplenty, its twin to garland
The Deific Maiden. Thus the twelve hands
Served deft in face-wise accord.
The celestial drums tapped. Hard
Hornpipes wooden blew, bright conches too;
Rumbled in percussion, tabors thundered;
Ocellied peacock hailed the triumphant flag;
And propelled through the sky-way swiftly,
To reach the world-renowned power-
Site of Alaivaai and abide there as well behooved.
Velan the oracle decked in gamboge,
Cubeb, nutmeg and sprigs of venkootalam,
Jasmine wild, chest beaming bedaubed
With sandal, with fierce kuravas in groups
Wielding fell bows, mead-drunk,
Off bamboo pipes holding honey for long
In company of kin in a low hilly village,
Dances a time-beat with a tabor small.
With maidens of swan-gait as an ostentation
Of peacocks, with tresses plaited close
Netted with bee-laden flowers fresh from pools,
Scent diffused by finger-play,
With fore-laps troubled by zones of cool
Leafy laces of basil and blooms of katampa
And tawny barks of oaken grey,
Sanguine Velan, in his blushing garb,
Red sprigs of Asoka round his ears,
A buckle, an anklet-kazhal,
A scarlet ixora round his neck, piped,
Blew horns, played drums, tended a kid
And peacock, His bantam flag holding high.
The young, tall, shipshape Lord
With bracelets on arms, a redolent veil over,
Which falls behind, His hands
Engaging a bevy of lasses-in-a ring,
Fair gazelles they all,
With lithe arms, delicate voiced as strings plucked,
Danced on Hills, with merits dear.
Free from all ills, ascetics lead,
Robed in bark, locks haloed grey
Like right-whorled conch, mien
Snow-bright flawless cloaked
In deer-skin, chest flat sans fat,
Breast-bone lines visible,
In fast for many days’ stretch,
Heart shunning hate and wrath,
Knowing what the knowers know not;
They are the finest flowers of Wise,
The ultimate, anger-free, lusting none,
Knowing nil woe rancour-less;
They move in front; follow Gandharvas
In smoke-white vest, clean, sweet
Of melic speech, sweet of heart,
Strumming yaazh fretted tuned to ears,
With breasts adorned by blossoms;
Their women in pink of health, hued
As mango-sprigs freckled flavescent
Weighed down by cingulum on fore-laps
Implying mounts beneath the zones
Are aglow in flawless lustre:
Opulent Maal with flag aflutter
Of Gyring Garuda
With curving feathers and claws
To rend the terrible cobra
Venom-fanged hissing fire;
Supreme Siva, in contrast
With His Bull Flag up
Dexterously with arms firm
Praised by all, by all praised
Uma for His Half; eyes three open
That charred the cities triple;
Rich Royal Indra, on Airavatam,
With tusks twice-two curving up
In elegant walk, its trunk long,-
Famed for sacrifices hundred, eyes myriad;
Thus the three of the four greats’
To guard the Good Earth
In descent to raise the lotus-borne
Four faced, aeons-in-charge;
Adityas, Rudras, Vasus, Aswins
Twelve, Eleven, Eight and two
And twice nine ganas starring
In electric florescence, in airy bourne a-twirl
Blazing nimbus, thundering
Came seeking release
Of creator cribbed.
Such was the celestials’ throng
At Tiruaavinankudi where Lord, His spouse
Spotless chaste sported anon.
Classified triple-fire fostering twice-born
At hours proper pronounce virtue’s word
Behooving the hoary ancestry both ways
Swerving not from laid rules of angas six
Through brahmacharya for twice-six-four
Years of discipline aright
They wear holy three-stranded triple thread;
Clean amid waters, staying with joint palms
High in worship they chant the hexad
Sa ra va na bha va, the mystic grammaton
To sate the tongue; offer fragrant flowers
With pollen in delight sheer to Lord
That deigned to dwell in Erakam sure.
For worlds to joy, the myriad-hymn’d sun
Ascends effulgent from the main
And in a wink dispels the murk;
So does He, the spouse of Devasena
Of forehead splendorous, spotless chaste,
With Feet of refuge rend the dark and arms stout quell the foes.
Rolls on His chest a round wreath of blooms
Of fragrant Katamba from dark deep woods
Grown lush in Spring-showers of cumulus-clouds
Bearing waters drawn from all the seas
To pour down from troposphere above sky.
On a tall bamboo-grown hill supernal
Deific maids, dance in an arbor;
On their bright ruddy feet anklet-bells jingle;
Their waists waddle, arms round extend;
Their veil flower-soft is arsenic red;
Bezants gee-string their fore-laps:
Sheer elegance germane, no art nor artifice.
Jewels theirs are of superior Jambu gold;
Their mien of sheen rivals the celestials!
Their tresses soft, by fellow-maids plaited
Are decked in Vetchi and nenuphar
Stalks of green in a divine design
Interspersed with nerium coronarium.
Marked with Tilak fragrant on forehead,
‘Sridevi’ shark depends ornate there.
On to their locks tied is a brooch of buds
Of cool champak clustered close by alata on tuft.
Laced sprays of Asoka nestle
Down their ears aglow with rings
Playing on konku-bud shaped bosoms
Stayed in jewels coated thick with sandal
Honey hued as alata flower;
Over which kino’s pollen are splashed
Talcum moist adding fair;
Leaf-buds of wood apple line
The indenture, hop rebounding breasts.
So adorned, the deific maids praise:
“May the standard of Chanticleer
Flutter in triumph for ever, for ever!”
Sublime hills echo their shaking strain.
Glowing glory-lilies reachless to bees
Grown on hilly tops reachless to monkeys
Wreath the cool crest of our Lord.
The flaming-leaved Lance of the Lord strained
The cold main girt-earth to quell Surapadman.
Chewing flesh, ghouls female dance ‘Tunankai’
With locks arid, mouths buccal, glances green
In lethal wrath, ear-lobes wearing coiled adders
And owls of hooting eyes hanging low
On baggy breasts, bellies big
Leathered tough; they roam frightening the gazers
With fell finger nails blood tipped
Gouging the dead war-men’s eyes; holding their rotten heads
On bracelet-ed arms, shouting battle cries
Over dreaded demons dead, shoulder to shoulder.
The mere lance in Lord’s supreme hold
Cut the twy-hippo-homo mono soma
Of Surapadma in aliters six that charged
And rose as a giant mango branched downward;
Which it felled to end well the evil so hid.
With Lord’s roseate feet in your heart,
If you take to doing good shunning the other,
Ripeness got through births many,
With intent benign sweetly urged,
Right now you attain the fruit sought.
Triumphant standards soaring to the skies
With seamed ball and doll averring wars,
Uncharged on the gates, repelling foes,
Flutter in Kootal West with topless towers.
Situate there is holy Parankunram
Sloping on open fields with slush of till,
Where slim stalked lotus sleep the night,
Lilies at dawn spill melis, likening eyes
Awake with lashes long from grove-pools
At sun’s surge for fair winged bees to buzz.
On that hill proper abides our Lord – Ah!
Translation: S. A. Sankaranarayanan (2007)

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀉𑀮𑀓𑀫𑁆 𑀉𑀯𑀧𑁆𑀧 𑀯𑀮𑀷𑁆𑀏𑀭𑁆𑀧𑀼 𑀢𑀺𑀭𑀺𑀢𑀭𑀼
𑀧𑀮𑀭𑁆𑀧𑀼𑀓𑀵𑁆 𑀜𑀸𑀬𑀺𑀶𑀼 𑀓𑀝𑀶𑁆𑀓𑀡𑁆 𑀝𑀸𑀅𑀗𑁆
𑀓𑁄𑀯𑀶 𑀇𑀫𑁃𑀓𑁆𑀓𑀼𑀜𑁆 𑀘𑁂𑀡𑁆𑀯𑀺𑀴𑀗𑁆 𑀓𑀯𑀺𑀭𑁄𑁆𑀴𑀺
𑀉𑀶𑀼𑀦𑀭𑁆𑀢𑁆 𑀢𑀸𑀗𑁆𑀓𑀺𑀬 𑀫𑀢𑀷𑁆𑀉𑀝𑁃 𑀦𑁄𑀷𑁆𑀢𑀸𑀴𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀶𑀼𑀦𑀭𑁆𑀢𑁆 𑀢𑁂𑀬𑁆𑀢𑁆𑀢 𑀘𑁂𑁆𑀮𑁆𑀉𑀶𑀵𑁆 𑀢𑀝𑀓𑁆𑀓𑁃 5
𑀫𑀶𑀼𑀯𑀺𑀮𑁆 𑀓𑀶𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆 𑀯𑀸𑀴𑁆𑀦𑀼𑀢𑀮𑁆 𑀓𑀡𑀯𑀷𑁆
𑀓𑀸𑀭𑁆𑀓𑁄𑀴𑁆 𑀫𑀼𑀓𑀦𑁆𑀢 𑀓𑀫𑀜𑁆𑀘𑀽𑀮𑁆 𑀫𑀸𑀫𑀵𑁃
𑀯𑀸𑀴𑁆𑀧𑁄𑀵𑁆 𑀯𑀺𑀘𑀼𑀫𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆 𑀉𑀴𑁆𑀉𑀶𑁃 𑀘𑀺𑀢𑀶𑀺𑀢𑁆
𑀢𑀮𑁃𑀧𑁆𑀧𑁂𑁆𑀬𑀮𑁆 𑀢𑀮𑁃𑀇𑀬 𑀢𑀡𑁆𑀡𑀶𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀸𑀷𑀢𑁆
𑀢𑀺𑀭𑀼𑀴𑁆𑀧𑀝𑀧𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀢𑀼𑀴𑀺𑀬 𑀧𑀭𑀸𑀅𑀭𑁃 𑀫𑀭𑀸𑀅𑀢𑁆 10
𑀢𑀼𑀭𑀼𑀴𑁆𑀧𑀽𑀦𑁆 𑀢𑀡𑁆𑀢𑀸𑀭𑁆 𑀧𑀼𑀭𑀴𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀸𑀭𑁆𑀧𑀺𑀷𑀷𑁆
𑀫𑀸𑀮𑁆𑀯𑀭𑁃 𑀦𑀺𑀯𑀦𑁆𑀢 𑀘𑁂𑀡𑁆𑀉𑀬𑀭𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀶𑁆𑀧𑀺𑀮𑁆
𑀓𑀺𑀡𑁆𑀓𑀺𑀡𑀺 𑀓𑀯𑁃𑀇𑀬 𑀑𑁆𑀡𑁆𑀘𑁂𑁆𑀜𑁆 𑀘𑀻𑀶𑀝𑀺𑀓𑁆
𑀓𑀡𑁃𑀓𑁆𑀓𑀸𑀮𑁆 𑀯𑀸𑀗𑁆𑀓𑀺𑀬 𑀦𑀼𑀘𑀼𑀧𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆 𑀧𑀡𑁃𑀢𑁆𑀢𑁄𑀴𑁆
𑀓𑁄𑀧𑀢𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀷 𑀢𑁄𑀬𑀸𑀧𑁆 𑀧𑀽𑀦𑁆𑀢𑀼𑀓𑀺𑀮𑁆 15
𑀧𑀮𑁆𑀓𑀸𑀘𑀼 𑀦𑀺𑀭𑁃𑀢𑁆𑀢 𑀘𑀺𑀮𑁆𑀓𑀸𑀵𑁆 𑀅𑀮𑁆𑀓𑀼𑀮𑁆
𑀓𑁃𑀧𑀼𑀷𑁃𑀦𑁆 𑀢𑀺𑀬𑀶𑁆𑀶𑀸𑀓𑁆 𑀓𑀯𑀺𑀷𑁆𑀧𑁂𑁆𑀶𑀼 𑀯𑀷𑀧𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆
𑀦𑀸𑀯𑀮𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀧𑁂𑁆𑀬𑀭𑀺𑀬 𑀧𑁄𑁆𑀮𑀫𑁆𑀧𑀼𑀷𑁃 𑀅𑀯𑀺𑀭𑀺𑀵𑁃𑀘𑁆
𑀘𑁂𑀡𑁆𑀇𑀓𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀯𑀺𑀴𑀗𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀬𑀺𑀭𑁆𑀢𑀻𑀭𑁆 𑀫𑁂𑀷𑀺𑀢𑁆
𑀢𑀼𑀡𑁃𑀬𑁄𑀭𑁆 𑀆𑀬𑁆𑀦𑁆𑀢 𑀇𑀡𑁃𑀬𑀻𑀭𑁆 𑀑𑀢𑀺𑀘𑁆 20
𑀘𑁂𑁆𑀗𑁆𑀓𑀸𑀮𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀝𑁆𑀘𑀺𑀘𑁆 𑀘𑀻𑀶𑀺𑀢𑀵𑁆 𑀇𑀝𑁃𑀬𑀺𑀝𑀼𑀧𑀼
𑀧𑁃𑀦𑁆𑀢𑀸𑀴𑁆 𑀓𑀼𑀯𑀴𑁃𑀢𑁆 𑀢𑀽𑀇𑀢𑀵𑁆 𑀓𑀺𑀴𑁆𑀴𑀺𑀢𑁆
𑀢𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯 𑀉𑀢𑁆𑀢𑀺𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀯𑀮𑀫𑁆𑀧𑀼𑀭𑀺𑀯𑀬𑀺𑀷𑁆 𑀯𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀢𑁆
𑀢𑀺𑀮𑀓𑀫𑁆 𑀢𑁃𑀇𑀬 𑀢𑁂𑀗𑁆𑀓𑀫𑀵𑁆 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀦𑀼𑀢𑀮𑁆
𑀫𑀓𑀭𑀧𑁆 𑀧𑀓𑀼𑀯𑀸𑀬𑁆 𑀢𑀸𑀵𑀫𑀡𑁆 𑀡𑀼𑀶𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼𑀢𑁆 25
𑀢𑀼𑀯𑀭 𑀫𑀼𑀝𑀺𑀢𑁆𑀢 𑀢𑀼𑀓𑀴𑁆𑀅𑀶𑀼 𑀫𑀼𑀘𑁆𑀘𑀺𑀧𑁆
𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀡𑁆 𑀘𑀡𑁆𑀧𑀓𑀫𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀭𑀻𑀇𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀓𑀝𑁆
𑀝𑀼𑀴𑁃𑀧𑁆𑀧𑀽 𑀫𑀭𑀼𑀢𑀺𑀷𑁆 𑀑𑁆𑀴𑁆𑀴𑀺𑀡𑀭𑁆 𑀅𑀝𑁆𑀝𑀺𑀓𑁆
𑀓𑀺𑀴𑁃𑀓𑁆𑀓𑀯𑀺𑀷𑁆 𑀶𑁂𑁆𑀵𑀼𑀢𑀭𑀼 𑀓𑀻𑀵𑁆𑀦𑀻𑀭𑁆𑀘𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀯𑁆𑀯𑀭𑀼𑀫𑁆
𑀧𑀺𑀡𑁃𑀧𑁆𑀧𑀼𑀶𑀼 𑀧𑀺𑀡𑁃𑀬𑀮𑁆 𑀯𑀴𑁃𑀇𑀢𑁆 𑀢𑀼𑀡𑁃𑀢𑁆𑀢𑀓 30
𑀯𑀡𑁆𑀓𑀸𑀢𑀼 𑀦𑀺𑀶𑁃𑀦𑁆𑀢 𑀧𑀺𑀡𑁆𑀝𑀺 𑀑𑁆𑀡𑁆𑀢𑀴𑀺𑀭𑁆
𑀦𑀼𑀡𑁆𑀧𑀽𑀡𑁆 𑀆𑀓𑀫𑁆 𑀢𑀺𑀴𑁃𑀧𑁆𑀧𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀡𑁆𑀓𑀸𑀵𑁆
𑀦𑀶𑀼𑀗𑁆𑀓𑀼𑀶 𑀝𑀼𑀭𑀺𑀜𑁆𑀘𑀺𑀬 𑀧𑀽𑀗𑁆𑀓𑁂𑀵𑁆𑀢𑁆 𑀢𑁂𑀬𑁆𑀯𑁃
𑀢𑁂𑀗𑁆𑀓𑀫𑀵𑁆 𑀫𑀭𑀼𑀢𑀺𑀡𑀭𑁆 𑀓𑀝𑀼𑀧𑁆𑀧𑀓𑁆 𑀓𑁄𑀗𑁆𑀓𑀺𑀷𑁆
𑀓𑀼𑀯𑀺𑀫𑀼𑀓𑀺𑀵𑁆 𑀇𑀴𑀫𑀼𑀮𑁃𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀝𑁆𑀝𑀺 𑀯𑀺𑀭𑀺𑀫𑀮𑀭𑁆 35
𑀯𑁂𑀗𑁆𑀓𑁃 𑀦𑀼𑀡𑁆𑀢𑀸 𑀢𑀧𑁆𑀧𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀸𑀡𑁆𑀯𑀭
𑀯𑁂𑁆𑀴𑁆𑀴𑀺𑀶𑁆 𑀓𑀼𑀶𑀼𑀫𑀼𑀶𑀺 𑀓𑀺𑀴𑁆𑀴𑀼𑀧𑀼 𑀢𑁂𑁆𑀶𑀺𑀬𑀸𑀓𑁆
𑀓𑁄𑀵𑀺 𑀑𑀗𑁆𑀓𑀺𑀬 𑀯𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀝𑀼 𑀯𑀺𑀶𑀶𑁆𑀓𑁄𑁆𑀝𑀺
𑀯𑀸𑀵𑀺𑀬 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀺𑀢𑁂𑁆𑀷𑁆 𑀶𑁂𑀢𑁆𑀢𑀺𑀧𑁆 𑀧𑀮𑀭𑀼𑀝𑀷𑁆
𑀘𑀻𑀭𑁆𑀢𑀺𑀓𑀵𑁆 𑀘𑀺𑀮𑀫𑁆𑀧𑀓𑀫𑁆 𑀘𑀺𑀮𑀫𑁆𑀧𑀧𑁆 𑀧𑀸𑀝𑀺𑀘𑁆 40
𑀘𑀽𑀭𑁆𑀅𑀭 𑀫𑀓𑀴𑀺𑀭𑁆 𑀆𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀘𑁄𑀮𑁃
𑀫𑀦𑁆𑀢𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀶𑀺𑀬𑀸 𑀫𑀭𑀷𑁆𑀧𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀅𑀝𑀼𑀓𑁆𑀓𑀢𑁆𑀢𑀼𑀘𑁆
𑀘𑀼𑀭𑀼𑀫𑁆𑀧𑀼 𑀫𑀽𑀘𑀸𑀘𑁆 𑀘𑀼𑀝𑀭𑁆𑀧𑁆𑀧𑀽𑀗𑁆 𑀓𑀸𑀦𑁆𑀢𑀴𑁆
𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀡𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀡𑀺 𑀫𑀺𑀮𑁃𑀦𑁆𑀢 𑀘𑁂𑁆𑀷𑁆𑀷𑀺𑀬𑀷𑁆
𑀧𑀸𑀭𑁆𑀫𑀼𑀢𑀭𑁆 𑀧𑀷𑀺𑀓𑁆𑀓𑀝𑀮𑁆 𑀓𑀮𑀗𑁆𑀓𑀉𑀴𑁆 𑀧𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀘𑁆 45
𑀘𑀽𑀭𑁆𑀫𑀼𑀢𑀮𑁆 𑀢𑀝𑀺𑀦𑁆𑀢 𑀘𑀼𑀝𑀭𑀺𑀮𑁃 𑀦𑁂𑁆𑀝𑀼𑀯𑁂𑀮𑁆
𑀉𑀮𑀶𑀺𑀬 𑀓𑀢𑀼𑀧𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆 𑀧𑀺𑀶𑀵𑁆𑀧𑀮𑁆 𑀧𑁂𑀵𑁆𑀯𑀸𑀬𑁆𑀘𑁆
𑀘𑀼𑀵𑀮𑁆𑀯𑀺𑀵𑀺𑀧𑁆 𑀧𑀘𑀼𑀗𑁆𑀓𑀡𑁆 𑀘𑀽𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢 𑀦𑁄𑀓𑁆𑀓𑀺𑀷𑁆
𑀓𑀵𑀮𑁆𑀓𑀡𑁆 𑀓𑀽𑀓𑁃𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀓𑀝𑀼𑀫𑁆𑀧𑀸𑀫𑁆𑀧𑀼 𑀢𑀽𑀗𑁆𑀓𑀧𑁆
𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑀼𑀮𑁃 𑀅𑀮𑁃𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀓𑀸𑀢𑀺𑀷𑁆 𑀧𑀺𑀡𑀭𑁆𑀫𑁄𑀝𑁆 50
𑀝𑀼𑀭𑀼𑀓𑁂𑁆𑀵𑀼 𑀘𑁂𑁆𑀮𑀯𑀺𑀷𑁆 𑀅𑀜𑁆𑀘𑀼𑀯𑀭𑀼 𑀧𑁂𑀬𑁆𑀫𑀓𑀴𑁆
𑀓𑀼𑀭𑀼𑀢𑀺 𑀆𑀝𑀺𑀬 𑀓𑀽𑀭𑀼𑀓𑀺𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀝𑀼𑀯𑀺𑀭𑀮𑁆
𑀓𑀡𑁆𑀢𑁄𑁆𑀝𑁆𑀝𑀼 𑀉𑀡𑁆𑀝 𑀓𑀵𑀺𑀫𑀼𑀝𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀮𑁃
𑀑𑁆𑀡𑁆𑀢𑁄𑁆𑀝𑀺𑀢𑁆 𑀢𑀝𑀓𑁆𑀓𑁃𑀬𑀺𑀷𑁆 𑀏𑀦𑁆𑀢𑀺 𑀯𑁂𑁆𑀭𑀼𑀯𑀭
𑀯𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀝𑀼 𑀯𑀺𑀶𑀶𑁆𑀓𑀴𑀫𑁆 𑀧𑀸𑀝𑀺𑀢𑁆𑀢𑁄𑀴𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀬𑀭𑀸 55
𑀦𑀺𑀡𑀫𑁆𑀢𑀺𑀷𑁆 𑀯𑀸𑀬𑀴𑁆 𑀢𑀼𑀡𑀗𑁆𑀓𑁃 𑀢𑀽𑀗𑁆𑀓
𑀇𑀭𑀼𑀧𑁂𑀭𑁆 𑀉𑀭𑀼𑀯𑀺𑀷𑁆 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀧𑁂𑀭𑁆 𑀬𑀸𑀓𑁆𑀓𑁃
𑀅𑀶𑀼𑀯𑁂𑀶𑀼 𑀯𑀓𑁃𑀬𑀺𑀷𑁆 𑀅𑀜𑁆𑀘𑀼𑀯𑀭 𑀫𑀡𑁆𑀝𑀺
𑀅𑀯𑀼𑀡𑀭𑁆 𑀦𑀮𑁆𑀯𑀮𑀫𑁆 𑀅𑀝𑀗𑁆𑀓𑀓𑁆 𑀓𑀯𑀺𑀵𑁆𑀇𑀡𑀭𑁆
𑀫𑀸𑀫𑀼𑀢𑀮𑁆 𑀢𑀝𑀺𑀦𑁆𑀢 𑀫𑀶𑀼𑀇𑀮𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀶𑁆𑀶𑀢𑁆 60
𑀢𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑀸 𑀦𑀮𑁆𑀮𑀺𑀘𑁃𑀘𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀯𑁆𑀯𑁂𑀮𑁆 𑀘𑁂𑀏𑁆𑀬𑁆

𑀇𑀭𑀯𑀮𑀷𑁆 𑀦𑀺𑀮𑁃

𑀘𑁂𑀯𑀝𑀺 𑀧𑀝𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀫𑁆𑀫𑀮𑁆 𑀉𑀴𑁆𑀴𑀫𑁄𑁆𑀝𑀼
𑀦𑀮𑀫𑁆𑀧𑀼𑀭𑀺 𑀓𑁄𑁆𑀴𑁆𑀓𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀮𑀫𑁆𑀧𑀺𑀭𑀺𑀦𑁆 𑀢𑀼𑀶𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀯𑁆𑀯𑀦𑀻 𑀦𑀬𑀦𑁆𑀢𑀷𑁃 𑀆𑀬𑀺𑀷𑁆 𑀧𑀮𑀯𑀼𑀝𑀷𑁆
𑀦𑀷𑁆𑀷𑀭𑁆 𑀦𑁂𑁆𑀜𑁆𑀘𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀷𑁆𑀦𑀘𑁃 𑀯𑀸𑀬𑁆𑀧𑁆𑀧 65
𑀇𑀷𑁆𑀷𑁂 𑀧𑁂𑁆𑀶𑀼𑀢𑀺𑀦𑀻 𑀫𑀼𑀷𑁆𑀷𑀺𑀬 𑀯𑀺𑀷𑁃𑀬𑁂

𑀢𑀺𑀭𑀼𑀧𑁆𑀧𑀭𑀗𑁆𑀓𑀼𑀷𑁆𑀶𑀫𑁆

𑀘𑁂𑁆𑀭𑀼𑀧𑁆𑀧𑀼𑀓𑀷𑁆 𑀶𑁂𑁆𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢 𑀘𑁂𑀡𑁆𑀉𑀬𑀭𑁆 𑀦𑁂𑁆𑀝𑀼𑀗𑁆𑀓𑁄𑁆𑀝𑀺
𑀯𑀭𑀺𑀧𑁆𑀧𑀼𑀷𑁃 𑀧𑀦𑁆𑀢𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀧𑀸𑀯𑁃 𑀢𑀽𑀗𑁆𑀓𑀧𑁆
𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀦𑀭𑁆𑀢𑁆 𑀢𑁂𑀬𑁆𑀢𑁆𑀢 𑀧𑁄𑀭𑀭𑀼 𑀯𑀸𑀬𑀺𑀮𑁆
𑀢𑀺𑀭𑀼𑀯𑀻𑀶𑁆 𑀶𑀺𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢 𑀢𑀻𑀢𑀼𑀢𑀻𑀭𑁆 𑀦𑀺𑀬𑀫𑀢𑁆𑀢𑀼 70
𑀫𑀸𑀝𑀫𑁆𑀫𑀮𑀺 𑀫𑀶𑀼𑀓𑀺𑀷𑁆 𑀓𑀽𑀝𑀶𑁆 𑀓𑀼𑀝𑀯𑀬𑀺𑀷𑁆
𑀇𑀭𑀼𑀜𑁆𑀘𑁂𑀶𑁆 𑀶𑀓𑀮𑁆𑀯𑀬𑀮𑁆 𑀯𑀺𑀭𑀺𑀦𑁆𑀢𑀼𑀯𑀸𑀬𑁆 𑀅𑀯𑀺𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢
𑀫𑀼𑀴𑁆𑀢𑀸𑀴𑁆 𑀢𑀸𑀫𑀭𑁃𑀢𑁆 𑀢𑀼𑀜𑁆𑀘𑀺 𑀯𑁃𑀓𑀶𑁃𑀓𑁆
𑀓𑀴𑁆𑀓𑀫𑀵𑁆 𑀦𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀮𑁆 𑀊𑀢𑀺 𑀏𑁆𑀶𑁆𑀧𑀝𑀓𑁆
𑀓𑀡𑁆𑀧𑁄𑀮𑁆 𑀫𑀮𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢 𑀓𑀸𑀫𑀭𑁆 𑀘𑀼𑀷𑁃𑀫𑀮𑀭𑁆 75
𑀅𑀫𑁆𑀘𑀺𑀶𑁃 𑀯𑀡𑁆𑀝𑀺𑀷𑁆 𑀅𑀭𑀺𑀓𑁆𑀓𑀡𑀫𑁆 𑀑𑁆𑀮𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆
𑀓𑀼𑀷𑁆 𑀶𑀫𑀭𑁆𑀦𑁆 𑀢𑀼𑀶𑁃𑀢𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀉𑀭𑀺𑀬𑀷𑁆
𑀅𑀢𑀸𑀅𑀷𑁆𑀶𑀼

𑀢𑀺𑀭𑀼𑀘𑁆𑀘𑀻𑀭𑀮𑁃𑀯𑀸𑀬𑁆

𑀯𑁃𑀦𑁆𑀦𑀼𑀢𑀺 𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀢 𑀯𑀝𑀼𑀆𑀵𑁆 𑀯𑀭𑀺𑀦𑀼𑀢𑀮𑁆
𑀯𑀸𑀝𑀸 𑀫𑀸𑀮𑁃 𑀑𑁆𑀝𑁃𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀢𑀼𑀬𑀮𑁆𑀯𑀭𑀧𑁆 80
𑀧𑀝𑀼𑀫𑀡𑀺 𑀇𑀭𑀝𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀺𑀷𑁆 𑀓𑀝𑀼𑀦𑀝𑁃𑀓𑁆
𑀓𑀽𑀶𑁆𑀶𑀢𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀷 𑀫𑀸𑀶𑁆𑀶𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀫𑁄𑁆𑀬𑁆𑀫𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆
𑀓𑀸𑀮𑁆𑀓𑀺𑀴𑀭𑁆𑀦𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀷 𑀯𑁂𑀵𑀫𑁆𑀫𑁂𑀮𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆
𑀝𑁃𑀯𑁂𑀶𑀼 𑀉𑀭𑀼𑀯𑀺𑀷𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯𑀺𑀷𑁃 𑀫𑀼𑀶𑁆𑀶𑀺𑀬
𑀫𑀼𑀝𑀺𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀯𑀺𑀴𑀗𑁆𑀓𑀺𑀬 𑀫𑀼𑀭𑀡𑁆𑀫𑀺𑀓𑀼 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀫𑀡𑀺 85
𑀫𑀺𑀷𑁆𑀉𑀶𑀵𑁆 𑀇𑀫𑁃𑀧𑁆𑀧𑀺𑀮𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀷𑁆𑀷𑀺𑀧𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀶𑁆𑀧
𑀦𑀓𑁃𑀢𑀸𑀵𑁆𑀧𑀼 𑀢𑀼𑀬𑀮𑁆𑀯𑀭𑀽𑀉𑀫𑁆 𑀯𑀓𑁃𑀬𑀫𑁃 𑀧𑁄𑁆𑀮𑀗𑁆𑀓𑀼𑀵𑁃
𑀘𑁂𑀡𑁆𑀯𑀺𑀴𑀗𑁆 𑀓𑀺𑀬𑀶𑁆𑀓𑁃 𑀯𑀸𑀴𑁆𑀫𑀢𑀺 𑀓𑀯𑁃𑀇
𑀅𑀓𑀮𑀸 𑀫𑀻𑀷𑀺𑀷𑁆 𑀅𑀯𑀺𑀭𑁆𑀯𑀷 𑀇𑀫𑁃𑀧𑁆𑀧𑀢𑁆
𑀢𑀸𑀯𑀺𑀮𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀴𑁆𑀓𑁃𑀢𑁆 𑀢𑀫𑁆𑀢𑁄𑁆𑀵𑀺𑀮𑁆 𑀫𑀼𑀝𑀺𑀫𑀸𑀭𑁆 90
𑀫𑀷𑀷𑁆𑀦𑁂𑀭𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀵𑀼𑀢𑀭𑀼 𑀯𑀸𑀴𑁆𑀦𑀺𑀶 𑀫𑀼𑀓𑀷𑁂
𑀫𑀸𑀬𑀺𑀭𑀼𑀴𑁆 𑀜𑀸𑀮𑀫𑁆 𑀫𑀶𑀼𑀯𑀺𑀷𑁆𑀶𑀺 𑀯𑀺𑀴𑀗𑁆𑀓𑀧𑁆
𑀧𑀮𑁆𑀓𑀢𑀺𑀭𑁆 𑀯𑀺𑀭𑀺𑀦𑁆𑀢𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀫𑀼𑀓𑀫𑁆 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀫𑀼𑀓𑀫𑁆
𑀆𑀭𑁆𑀯𑀮𑀭𑁆 𑀏𑀢𑁆𑀢 𑀅𑀫𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢𑀺𑀷𑀺 𑀢𑁄𑁆𑀵𑀼𑀓𑀺𑀓𑁆
𑀓𑀸𑀢𑀮𑀺𑀷𑁆 𑀉𑀯𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀯𑀭𑀗𑁆𑀓𑁄𑁆𑀝𑀼𑀢𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀶𑁂 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀫𑀼𑀓𑀫𑁆 95
𑀫𑀦𑁆𑀢𑀺𑀭 𑀯𑀺𑀢𑀺𑀬𑀺𑀷𑁆 𑀫𑀭𑀧𑀼𑀴𑀺 𑀯𑀵𑀸𑀅
𑀅𑀦𑁆𑀢𑀡𑀭𑁆 𑀯𑁂𑀴𑁆𑀯𑀺𑀬𑁄𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀫𑁆𑀫𑁂 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀫𑀼𑀓𑀫𑁆
𑀏𑁆𑀜𑁆𑀘𑀺𑀬 𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀴𑁆𑀓𑀴𑁃 𑀏𑀫𑁆𑀉𑀶 𑀦𑀸𑀝𑀺𑀢𑁆
𑀢𑀺𑀗𑁆𑀓𑀴𑁆 𑀧𑁄𑀮𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀘𑁃𑀯𑀺𑀴𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀫𑁆𑀫𑁂 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀫𑀼𑀓𑀫𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀶𑀼𑀦𑀭𑁆𑀢𑁆 𑀢𑁂𑀬𑁆𑀢𑁆𑀢𑀼𑀘𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀮𑁆𑀘𑀫𑀫𑁆 𑀫𑀼𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑀺𑀓𑁆 100
𑀓𑀶𑀼𑀯𑀼𑀓𑁄𑁆𑀴𑁆 𑀦𑁂𑁆𑀜𑁆𑀘𑀫𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀓𑀴𑀫𑁆𑀯𑁂𑀝𑁆 𑀝𑀷𑁆𑀶𑁂 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀫𑀼𑀓𑀫𑁆
𑀓𑀼𑀶𑀯𑀭𑁆 𑀫𑀝𑀫𑀓𑀴𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀝𑀺𑀧𑁄𑀮𑁆 𑀦𑀼𑀘𑀼𑀧𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆
𑀫𑀝𑀯𑀭𑀮𑁆 𑀯𑀴𑁆𑀴𑀺𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀦𑀓𑁃𑀬𑀫𑀭𑁆𑀦𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀶𑁂 𑀆𑀗𑁆𑀓𑀼𑀅𑀫𑁆
𑀫𑀽𑀯𑀺𑀭𑀼 𑀫𑀼𑀓𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀼𑀶𑁃𑀦𑀯𑀺𑀷𑁆 𑀶𑁄𑁆𑀵𑀼𑀓𑀮𑀺𑀷𑁆
𑀆𑀭𑀫𑁆 𑀢𑀸𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢 𑀅𑀫𑁆𑀧𑀓𑀝𑁆𑀝𑀼 𑀫𑀸𑀭𑁆𑀧𑀺𑀮𑁆 105
𑀘𑁂𑁆𑀫𑁆𑀧𑁄𑁆𑀶𑀺 𑀯𑀸𑀗𑁆𑀓𑀺𑀬 𑀫𑁄𑁆𑀬𑁆𑀫𑁆𑀧𑀺𑀮𑁆 𑀘𑀼𑀝𑀭𑁆𑀯𑀺𑀝𑀼𑀧𑀼
𑀯𑀡𑁆𑀧𑀼𑀓𑀵𑁆 𑀦𑀺𑀶𑁃𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀯𑀘𑀺𑀦𑁆𑀢𑀼𑀯𑀸𑀗𑁆𑀓𑀼 𑀦𑀺𑀫𑀺𑀭𑁆𑀢𑁄𑀴𑁆
𑀯𑀺𑀡𑁆𑀘𑁂𑁆𑀮𑀮𑁆 𑀫𑀭𑀧𑀺𑀷𑁆 𑀐𑀬𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑁂𑀦𑁆𑀢𑀺𑀬𑀢𑀼 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀓𑁃
𑀉𑀓𑁆𑀓𑀫𑁆 𑀘𑁂𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀺𑀬𑀢𑀼 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀓𑁃
𑀦𑀮𑀫𑁆𑀧𑁂𑁆𑀶𑀼 𑀓𑀮𑀺𑀗𑁆𑀓𑀢𑁆𑀢𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀶𑀗𑁆𑀓𑀺𑀷𑁆𑀫𑀺𑀘𑁃 110
𑀅𑀘𑁃𑀇𑀬 𑀢𑁄𑁆𑀭𑀼𑀓𑁃
𑀅𑀗𑁆𑀓𑀼𑀘𑀫𑁆 𑀓𑀝𑀸𑀯 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀓𑁃 𑀇𑀭𑀼𑀓𑁃
𑀐𑀬𑀺𑀭𑀼 𑀯𑀝𑁆𑀝𑀫𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀏𑁆𑀂𑀓𑀼𑀯𑀮𑀫𑁆 𑀢𑀺𑀭𑀺𑀧𑁆𑀧
𑀑𑁆𑀭𑀼𑀓𑁃 𑀫𑀸𑀭𑁆𑀧𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀯𑀺𑀴𑀗𑁆𑀓
𑀑𑁆𑀭𑀼𑀓𑁃 𑀢𑀸𑀭𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀧𑁄𑁆𑀮𑀺𑀬 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀓𑁃 115
𑀓𑀻𑀵𑁆𑀯𑀻𑀵𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀝𑀺𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀫𑀻𑀫𑀺𑀘𑁃𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀝𑁆𑀧
𑀑𑁆𑀭𑀼𑀓𑁃 𑀧𑀸𑀝𑀺𑀷𑁆 𑀧𑀝𑀼𑀫𑀡𑀺 𑀇𑀭𑀝𑁆𑀝
𑀑𑁆𑀭𑀼𑀓𑁃 𑀦𑀻𑀮𑁆𑀦𑀺𑀶 𑀯𑀺𑀘𑀼𑀫𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆 𑀫𑀮𑀺𑀢𑀼𑀴𑀺 𑀧𑁄𑁆𑀵𑀺𑀬
𑀑𑁆𑀭𑀼𑀓𑁃 𑀯𑀸𑀷𑁆𑀅𑀭 𑀫𑀓𑀴𑀺𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼 𑀯𑀢𑀼𑀯𑁃 𑀘𑀽𑀝𑁆𑀝
𑀆𑀗𑁆𑀓𑀧𑁆 120
𑀧𑀷𑁆𑀷𑀺𑀭𑀼 𑀓𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀸𑀶𑁆𑀧𑀝 𑀇𑀬𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀅𑀦𑁆𑀢𑀭𑀧𑁆 𑀧𑀮𑁆𑀮𑀺𑀬𑀫𑁆 𑀓𑀶𑀗𑁆𑀓𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀡𑁆𑀓𑀸𑀵𑁆
𑀯𑀬𑀺𑀭𑁆𑀏𑁆𑀵𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀺𑀘𑁃𑀧𑁆𑀧 𑀯𑀸𑀮𑁆𑀯𑀴𑁃 𑀜𑀭𑀮
𑀉𑀭𑀫𑁆𑀢𑀮𑁃𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝 𑀉𑀭𑀼𑀫𑁆𑀇𑀝𑀺 𑀫𑀼𑀭𑀘𑀫𑁄𑁆𑀝𑀼
𑀧𑀮𑁆𑀧𑁄𑁆𑀶𑀺 𑀫𑀜𑁆𑀜𑁃 𑀯𑁂𑁆𑀮𑁆𑀓𑁄𑁆𑀝𑀺 𑀅𑀓𑀯 125
𑀯𑀺𑀘𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀸𑀶𑀸𑀓 𑀯𑀺𑀭𑁃𑀘𑁂𑁆𑀮𑀮𑁆 𑀫𑀼𑀷𑁆𑀷𑀺
𑀉𑀮𑀓𑀫𑁆 𑀧𑀼𑀓𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢 𑀑𑁆𑀗𑁆𑀓𑀼𑀬𑀭𑁆 𑀯𑀺𑀵𑀼𑀘𑁆𑀘𑀻𑀭𑁆
𑀅𑀮𑁃𑀯𑀸𑀬𑁆𑀘𑁆 𑀘𑁂𑀶𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀺𑀮𑁃𑀇𑀬 𑀧𑀡𑁆𑀧𑁂
𑀅𑀢𑀸𑀅𑀷𑁆𑀶𑀼

𑀢𑀺𑀭𑀼𑀆𑀯𑀺𑀷𑀷𑁆𑀓𑀼𑀝𑀺

𑀘𑀻𑀭𑁃 𑀢𑁃𑀇𑀬 𑀉𑀝𑀼𑀓𑁆𑀓𑁃𑀬𑀭𑁆 𑀘𑀻𑀭𑁄𑁆𑀝𑀼 130
𑀯𑀮𑀫𑁆𑀧𑀼𑀭𑀺 𑀧𑀼𑀭𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀯𑀸𑀮𑁆𑀦𑀭𑁃 𑀫𑀼𑀝𑀺𑀬𑀺𑀷𑀭𑁆
𑀫𑀸𑀘𑀶 𑀯𑀺𑀴𑀗𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀉𑀭𑀼𑀯𑀺𑀷𑀭𑁆 𑀫𑀸𑀷𑀺𑀷𑁆
𑀉𑀭𑀺𑀯𑁃 𑀢𑁃𑀇𑀬 𑀊𑀷𑁆𑀓𑁂𑁆𑀝𑀼 𑀫𑀸𑀭𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆
𑀏𑁆𑀷𑁆𑀧𑁂𑁆𑀵𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀇𑀬𑀗𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀬𑀸𑀓𑁆𑀓𑁃𑀬𑀭𑁆 𑀦𑀷𑁆𑀧𑀓𑀮𑁆
𑀧𑀮𑀯𑀼𑀝𑀷𑁆 𑀓𑀵𑀺𑀦𑁆𑀢 𑀉𑀡𑁆𑀝𑀺𑀬𑀭𑁆 𑀇𑀓𑀮𑁄𑁆𑀝𑀼 135
𑀘𑁂𑁆𑀶𑁆𑀶𑀫𑁆 𑀦𑀻𑀓𑁆𑀓𑀺𑀬 𑀫𑀷𑀢𑁆𑀢𑀺𑀷𑀭𑁆 𑀬𑀸𑀯𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀓𑀶𑁆𑀶𑁄𑀭𑁆 𑀅𑀶𑀺𑀬𑀸 𑀅𑀶𑀺𑀯𑀷𑀭𑁆 𑀓𑀶𑁆𑀶𑁄𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼𑀢𑁆
𑀢𑀸𑀫𑁆𑀯𑀭𑀫𑁆𑀧𑀼 𑀆𑀓𑀺𑀬 𑀢𑀮𑁃𑀫𑁃𑀬𑀭𑁆 𑀓𑀸𑀫𑀫𑁄𑁆𑀝𑀼
𑀓𑀝𑀼𑀜𑁆𑀘𑀺𑀷𑀫𑁆 𑀓𑀝𑀺𑀦𑁆𑀢 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀘𑀺𑀬𑀭𑁆 𑀇𑀝𑀼𑀫𑁆𑀧𑁃
𑀬𑀸𑀯𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀶𑀺𑀬𑀸 𑀇𑀬𑀮𑁆𑀧𑀺𑀷𑀭𑁆 𑀫𑁂𑀯𑀭𑀢𑁆 140
𑀢𑀼𑀷𑀺𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀘𑀺 𑀫𑀼𑀷𑀺𑀯𑀭𑁆 𑀫𑀼𑀷𑁆𑀧𑀼𑀓𑀧𑁆
𑀧𑀼𑀓𑁃𑀫𑀼𑀓𑀦𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀷 𑀫𑀸𑀘𑀺𑀮𑁆 𑀢𑀽𑀯𑀼𑀝𑁃
𑀫𑀼𑀓𑁃𑀯𑀸𑀬𑁆 𑀅𑀯𑀺𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢 𑀢𑀓𑁃𑀘𑀽𑀵𑁆 𑀆𑀓𑀢𑁆𑀢𑀼𑀘𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀯𑀺𑀦𑁂𑀭𑁆𑀧𑀼 𑀯𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀘𑁆𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯𑀼𑀶𑀼 𑀢𑀺𑀯𑀯𑀺𑀷𑁆
𑀦𑀮𑁆𑀮𑀺𑀬𑀸𑀵𑁆 𑀦𑀯𑀺𑀷𑁆𑀶 𑀦𑀬𑀷𑀼𑀝𑁃 𑀦𑁂𑁆𑀜𑁆𑀘𑀺𑀷𑁆 145
𑀫𑁂𑁆𑀷𑁆𑀫𑁄𑁆𑀵𑀺 𑀫𑁂𑀯𑀮𑀭𑁆 𑀇𑀷𑁆𑀷𑀭𑀫𑁆 𑀧𑀼𑀴𑀭
𑀦𑁄𑀬𑀺𑀷𑁆 𑀶𑀺𑀬𑀷𑁆𑀶 𑀬𑀸𑀓𑁆𑀓𑁃𑀬𑀭𑁆 𑀫𑀸𑀯𑀺𑀷𑁆
𑀅𑀯𑀺𑀭𑁆𑀢𑀴𑀺𑀭𑁆 𑀧𑀼𑀭𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀫𑁂𑀷𑀺𑀬𑀭𑁆 𑀅𑀯𑀺𑀭𑁆𑀢𑁄𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆
𑀧𑁄𑁆𑀷𑁆𑀷𑀼𑀭𑁃 𑀓𑀝𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀺𑀢𑀮𑁃𑀬𑀭𑁆 𑀇𑀷𑁆𑀷𑀓𑁃𑀧𑁆
𑀧𑀭𑀼𑀫𑀫𑁆 𑀢𑀸𑀗𑁆𑀓𑀺𑀬 𑀧𑀡𑀺𑀦𑁆𑀢𑁂𑀦𑁆 𑀢𑀮𑁆𑀓𑀼𑀮𑁆 150
𑀫𑀸𑀘𑀺𑀮𑁆 𑀫𑀓𑀴𑀺𑀭𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀫𑀶𑀼𑀯𑀺𑀷𑁆𑀶𑀺 𑀯𑀺𑀴𑀗𑁆𑀓𑀓𑁆
𑀓𑀝𑀼𑀯𑁄𑁆 𑀝𑁄𑁆𑀝𑀼𑀗𑁆𑀓𑀺𑀬 𑀢𑀽𑀫𑁆𑀧𑀼𑀝𑁃 𑀯𑀸𑀮𑁂𑁆𑀬𑀺𑀶𑁆
𑀶𑀵𑀮𑁂𑁆𑀷 𑀉𑀬𑀺𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀜𑁆𑀘𑀼𑀯𑀭𑀼 𑀓𑀝𑀼𑀦𑁆𑀢𑀺𑀶𑀮𑁆
𑀧𑀸𑀫𑁆𑀧𑀼𑀧𑀝𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀝𑁃𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀮𑀯𑀭𑀺𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀵𑀼𑀜𑁆𑀘𑀺𑀶𑁃𑀧𑁆
𑀧𑀼𑀴𑁆𑀴𑀡𑀺 𑀦𑀻𑀴𑁆𑀓𑁄𑁆𑀝𑀺𑀘𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀮𑁆𑀯𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀴𑁆𑀴𑁂𑀶𑀼 155
𑀯𑀮𑀯𑀬𑀺𑀷𑁆 𑀉𑀬𑀭𑀺𑀬 𑀧𑀮𑀭𑁆𑀧𑀼𑀓𑀵𑁆 𑀢𑀺𑀡𑀺𑀢𑁄𑀴𑁆
𑀉𑀫𑁃𑀅𑀫𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀯𑀺𑀴𑀗𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀫𑁃𑀬𑀸 𑀫𑀼𑀓𑁆𑀓𑀡𑁆
𑀫𑀽𑀯𑁂𑁆𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀫𑀼𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑀺𑀬 𑀫𑀼𑀭𑀡𑁆𑀫𑀺𑀓𑀼 𑀘𑁂𑁆𑀮𑁆𑀯𑀷𑀼𑀫𑁆
𑀦𑀽𑀶𑁆𑀶𑀼𑀧𑁆𑀧𑀢𑁆 𑀢𑀝𑀼𑀓𑁆𑀓𑀺𑀬 𑀦𑀸𑀝𑁆𑀝𑀢𑁆𑀢𑀼 𑀦𑀽𑀶𑀼𑀧𑀮𑁆
𑀯𑁂𑀴𑁆𑀯𑀺 𑀫𑀼𑀶𑁆𑀶𑀺𑀬 𑀯𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀝𑀼 𑀓𑁄𑁆𑀶𑁆𑀶𑀢𑁆 160
𑀢𑀻𑀭𑀺𑀭𑀡𑁆 𑀝𑁂𑀦𑁆𑀢𑀺𑀬 𑀫𑀭𑀼𑀧𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆 𑀏𑁆𑀵𑀺𑀮𑁆𑀦𑀝𑁃𑀢𑁆
𑀢𑀸𑀵𑁆𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀝𑀓𑁆𑀓𑁃 𑀉𑀬𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢 𑀬𑀸𑀷𑁃
𑀏𑁆𑀭𑀼𑀢𑁆𑀢𑀫𑁆 𑀏𑀶𑀺𑀬 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑀺𑀴𑀭𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀮𑁆𑀯𑀷𑀼𑀫𑁆
𑀦𑀸𑀶𑁆𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀦𑁆 𑀢𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯𑀢𑁆𑀢𑀼 𑀦𑀷𑁆𑀷𑀓𑀭𑁆 𑀦𑀺𑀮𑁃𑀇𑀬
𑀉𑀮𑀓𑀫𑁆 𑀓𑀸𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀑𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼𑀧𑀼𑀭𑀺 𑀓𑁄𑁆𑀴𑁆𑀓𑁃𑀧𑁆 165
𑀧𑀮𑀭𑁆𑀧𑀼𑀓𑀵𑁆 𑀫𑀽𑀯𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀢𑀮𑁃𑀯𑀭𑁆𑀆𑀓
𑀏𑀫𑀼𑀶𑀼 𑀜𑀸𑀮𑀫𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀷𑀺𑀮𑁆 𑀢𑁄𑀷𑁆𑀶𑀺𑀢𑁆
𑀢𑀸𑀫𑀭𑁃 𑀧𑀬𑀦𑁆𑀢 𑀢𑀸𑀯𑀺𑀮𑁆 𑀊𑀵𑀺
𑀦𑀸𑀷𑁆𑀫𑀼𑀓 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀯𑀶𑁆 𑀘𑀼𑀝𑁆𑀝𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀸𑀡𑁆𑀯𑀭𑀧𑁆
𑀧𑀓𑀮𑀺𑀮𑁆 𑀢𑁄𑀷𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀓𑀮𑀺𑀮𑁆 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀘𑀺 170
𑀦𑀸𑀮𑁆𑀯𑁂 𑀶𑀺𑀬𑀶𑁆𑀓𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀢𑀺𑀷𑁄𑁆𑀭𑀼 𑀫𑀽𑀯𑀭𑁄
𑀝𑁄𑁆𑀷𑁆𑀧𑀢𑀺𑀶𑁆 𑀶𑀺𑀭𑀝𑁆𑀝𑀺 𑀉𑀬𑀭𑁆𑀦𑀺𑀮𑁃 𑀧𑁂𑁆𑀶𑀻𑀇𑀬𑀭𑁆
𑀫𑀻𑀷𑁆𑀧𑀽𑀢𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀷 𑀢𑁄𑀷𑁆𑀶𑀮𑀭𑁆 𑀫𑀻𑀷𑁆𑀘𑁂𑀭𑁆𑀧𑀼
𑀯𑀴𑀺𑀓𑀺𑀴𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢 𑀢𑀷𑁆𑀷 𑀘𑁂𑁆𑀮𑀯𑀺𑀷𑀭𑁆 𑀯𑀴𑀺𑀬𑀺𑀝𑁃𑀢𑁆
𑀢𑀻𑀬𑁂𑁆𑀵𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀷 𑀢𑀺𑀶𑀮𑀺𑀷𑀭𑁆 𑀢𑀻𑀧𑁆𑀧𑀝 175
𑀉𑀭𑀼𑀫𑁆𑀇𑀝𑀺𑀢𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀷 𑀓𑀼𑀭𑀮𑀺𑀷𑀭𑁆 𑀯𑀺𑀵𑀼𑀫𑀺𑀬
𑀉𑀶𑀼𑀓𑀼𑀶𑁃 𑀫𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀺𑀮𑁆𑀢𑀫𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀶𑀼𑀫𑀼𑀶𑁃 𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀫𑀸𑀭𑁆
𑀅𑀦𑁆𑀢𑀭𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀝𑁆𑀧𑀺𑀷𑀭𑁆 𑀯𑀦𑁆𑀢𑀼𑀝𑀷𑁆 𑀓𑀸𑀡𑀢𑁆
𑀢𑀸𑀯𑀺𑀮𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀴𑁆𑀓𑁃 𑀫𑀝𑀦𑁆𑀢𑁃𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀘𑀺𑀷𑁆𑀷𑀸𑀴𑁆
𑀆𑀯𑀺 𑀷𑀷𑁆𑀓𑀼𑀝𑀺 𑀅𑀘𑁃𑀢𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀉𑀭𑀺𑀬𑀷𑁆 180
𑀅𑀢𑀸 𑀅𑀷𑁆𑀶𑀼

𑀢𑀺𑀭𑀼𑀏𑀭𑀓𑀫𑁆

𑀇𑀭𑀼𑀫𑀽𑀷𑁆 𑀶𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀺𑀬 𑀇𑀬𑀮𑁆𑀧𑀺𑀷𑀺𑀷𑁆 𑀯𑀵𑀸𑀅
𑀢𑀺𑀭𑀼𑀯𑀭𑁆𑀘𑁆 𑀘𑀼𑀝𑁆𑀝𑀺𑀬 𑀧𑀮𑁆𑀯𑁂𑀶𑀼 𑀢𑁄𑁆𑀮𑁆𑀓𑀼𑀝𑀺
𑀅𑀶𑀼𑀦𑀸𑀷𑁆 𑀓𑀺𑀭𑀝𑁆𑀝𑀺 𑀇𑀴𑀫𑁃 𑀦𑀮𑁆𑀮𑀺𑀬𑀸𑀡𑁆
𑀝𑀸𑀶𑀺𑀷𑀺𑀮𑁆 𑀓𑀵𑀺𑀧𑁆𑀧𑀺𑀬 𑀅𑀶𑀷𑁆𑀦𑀯𑀺𑀮𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀴𑁆𑀓𑁃 185
𑀫𑀽𑀷𑁆𑀶𑀼𑀯𑀓𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀶𑀺𑀢𑁆𑀢 𑀫𑀼𑀢𑁆𑀢𑀻𑀘𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀮𑁆𑀯𑀢𑁆
𑀢𑀺𑀭𑀼𑀧𑀺𑀶𑀧𑁆 𑀧𑀸𑀴𑀭𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀵𑀼𑀢𑀶𑀺𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀦𑀼𑀯𑀮
𑀑𑁆𑀷𑁆𑀧𑀢𑀼 𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝 𑀫𑀽𑀷𑁆𑀶𑀼𑀧𑀼𑀭𑀺 𑀦𑀼𑀡𑁆𑀜𑀸𑀡𑁆
𑀧𑀼𑀮𑀭𑀸𑀓𑁆 𑀓𑀸𑀵𑀓𑀫𑁆 𑀧𑀼𑀮 𑀉𑀝𑀻𑀇
𑀉𑀘𑁆𑀘𑀺 𑀓𑀽𑀧𑁆𑀧𑀺𑀬 𑀓𑁃𑀬𑀺𑀷𑀭𑁆 𑀢𑀶𑁆𑀧𑀼𑀓𑀵𑁆𑀦𑁆 190
𑀢𑀸𑀶𑁂𑁆𑀵𑀼𑀢𑁆 𑀢𑀝𑀓𑁆𑀓𑀺𑀬 𑀅𑀭𑀼𑀫𑀶𑁃𑀓𑁆 𑀓𑁂𑀴𑁆𑀯𑀺
𑀦𑀸𑀇𑀬𑀮𑁆 𑀫𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀺𑀮𑁆 𑀦𑀯𑀺𑀮𑀧𑁆 𑀧𑀸𑀝𑀺
𑀯𑀺𑀭𑁃𑀬𑀼𑀶𑀼 𑀦𑀶𑀼𑀫𑀮𑀭𑁆 𑀏𑀦𑁆𑀢𑀺𑀧𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀺𑀢𑀼𑀯𑀦𑁆
𑀢𑁂𑀭𑀓𑀢𑁆 𑀢𑀼𑀶𑁃𑀢𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀉𑀭𑀺𑀬𑀷𑁆
𑀅𑀢𑀸𑀅𑀷𑁆𑀶𑀼

𑀓𑀼𑀷𑁆𑀶𑀼𑀢𑁄𑀶𑀸𑀝𑀮𑁆

𑀧𑁃𑀗𑁆𑀓𑁄𑁆𑀝𑀺 𑀦𑀶𑁃𑀓𑁆𑀓𑀸𑀬𑁆 𑀇𑀝𑁃𑀬𑀺𑀝𑀼𑀧𑀼 𑀯𑁂𑀮𑀷𑁆 195
𑀅𑀫𑁆𑀧𑁄𑁆𑀢𑀺𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀝𑁆𑀝𑀺𑀮𑁆 𑀯𑀺𑀭𑁃𑀇𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀴𑀯𑀺𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼
𑀯𑁂𑁆𑀡𑁆𑀓𑀽 𑀢𑀸𑀴𑀦𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢 𑀓𑀡𑁆𑀡𑀺𑀬𑀷𑁆
𑀦𑀶𑀼𑀜𑁆𑀘𑀸𑀦𑁆 𑀢𑀡𑀺𑀦𑁆𑀢 𑀓𑁂𑀵𑁆𑀓𑀺𑀴𑀭𑁆 𑀫𑀸𑀭𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆
𑀓𑁄𑁆𑀝𑀼𑀦𑁆𑀢𑁄𑁆𑀵𑀺𑀮𑁆 𑀯𑀮𑁆𑀯𑀺𑀮𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀮𑁃𑀇𑀬 𑀓𑀸𑀷𑀯𑀭𑁆
𑀦𑀻𑀝𑀫𑁃 𑀯𑀺𑀴𑁃𑀦𑁆𑀢 𑀢𑁂𑀓𑁆𑀓𑀴𑁆 𑀢𑁂𑀶𑀮𑁆 200
𑀓𑀼𑀷𑁆𑀶𑀓𑀘𑁆 𑀘𑀺𑀶𑀼𑀓𑀼𑀝𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀺𑀴𑁃𑀬𑀼𑀝𑀷𑁆 𑀫𑀓𑀺𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀢𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀓𑀘𑁆 𑀘𑀺𑀶𑀼𑀧𑀶𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀭𑀯𑁃 𑀅𑀬𑀭
𑀯𑀺𑀭𑀮𑁆𑀉𑀴𑀭𑁆𑀧𑁆 𑀧𑀯𑀺𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢 𑀯𑁂𑀶𑀼𑀧𑀝𑀼 𑀦𑀶𑀼𑀗𑁆𑀓𑀸𑀷𑁆
𑀓𑀼𑀡𑁆𑀝𑀼𑀘𑀼𑀷𑁃 𑀧𑀽𑀢𑁆𑀢 𑀯𑀡𑁆𑀝𑀼𑀧𑀝𑀼 𑀓𑀡𑁆𑀡𑀺
𑀇𑀡𑁃𑀢𑁆𑀢 𑀓𑁄𑀢𑁃 𑀅𑀡𑁃𑀢𑁆𑀢 𑀓𑀽𑀦𑁆𑀢𑀮𑁆 205
𑀫𑀼𑀝𑀺𑀢𑁆𑀢 𑀓𑀼𑀮𑁆𑀮𑁃 𑀇𑀮𑁃𑀬𑀼𑀝𑁃 𑀦𑀶𑀼𑀫𑁆𑀧𑀽𑀘𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀗𑁆𑀓𑀸𑀮𑁆 𑀫𑀭𑀸𑀅𑀢𑁆𑀢 𑀯𑀸𑀮𑁆𑀇𑀡𑀭𑁆 𑀇𑀝𑁃𑀬𑀺𑀝𑀼𑀧𑀼
𑀘𑀼𑀭𑀼𑀫𑁆𑀧𑀼𑀡𑀢𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀡𑁆 𑀫𑀸𑀢𑁆𑀢𑀵𑁃
𑀢𑀺𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼𑀓𑀸𑀵𑁆 𑀅𑀮𑁆𑀓𑀼𑀮𑁆 𑀢𑀺𑀴𑁃𑀧𑁆𑀧 𑀉𑀝𑀻𑀇
𑀫𑀬𑀺𑀮𑁆𑀓𑀡𑁆 𑀝𑀷𑁆𑀷 𑀫𑀝𑀦𑀝𑁃 𑀫𑀓𑀴𑀺𑀭𑁄𑁆𑀝𑀼 210
𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑀷𑁆 𑀘𑀺𑀯𑀦𑁆𑀢 𑀆𑀝𑁃𑀬𑀷𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀯𑁆𑀯𑀭𑁃𑀘𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀬𑀮𑁃𑀢𑁆 𑀢𑀡𑁆𑀢𑀴𑀺𑀭𑁆 𑀢𑀼𑀬𑀮𑁆𑀯𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀓𑀸𑀢𑀺𑀷𑀷𑁆
𑀓𑀘𑁆𑀘𑀺𑀷𑀷𑁆 𑀓𑀵𑀮𑀺𑀷𑀷𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀘𑁆𑀘𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀡𑀺𑀬𑀷𑁆
𑀓𑀼𑀵𑀮𑀷𑁆 𑀓𑁄𑀝𑁆𑀝𑀷𑁆 𑀓𑀼𑀶𑀼𑀫𑁆𑀧𑀮𑁆 𑀇𑀬𑀢𑁆𑀢𑀷𑁆
𑀢𑀓𑀭𑀷𑁆 𑀫𑀜𑁆𑀜𑁃𑀬𑀷𑁆 𑀧𑀼𑀓𑀭𑀺𑀮𑁆 𑀘𑁂𑀯𑀮𑁆𑀅𑀫𑁆 215
𑀓𑁄𑁆𑀝𑀺𑀬𑀷𑁆 𑀦𑁂𑁆𑀝𑀺𑀬𑀷𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀝𑀺𑀬𑀡𑀺 𑀢𑁄𑀴𑀷𑁆
𑀦𑀭𑀫𑁆𑀧𑀸𑀭𑁆𑀢𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀷 𑀇𑀷𑁆𑀓𑀼𑀭𑀮𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀓𑀼𑀢𑀺𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼
𑀓𑀼𑀶𑀼𑀫𑁆𑀧𑁄𑁆𑀶𑀺𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝 𑀦𑀶𑀼𑀦𑁆𑀢𑀡𑁆 𑀘𑀸𑀬𑀮𑁆
𑀫𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀺𑀮𑁆 𑀓𑀝𑁆𑀝𑀺𑀬 𑀦𑀺𑀮𑀷𑁆𑀦𑁂𑀭𑁆𑀧𑀼 𑀢𑀼𑀓𑀺𑀮𑀺𑀷𑀷𑁆
𑀫𑀼𑀵𑀯𑀼𑀶𑀵𑁆 𑀢𑀝𑀓𑁆𑀓𑁃𑀬𑀺𑀷𑁆 𑀇𑀬𑀮 𑀏𑀦𑁆𑀢𑀺 220
𑀫𑁂𑁆𑀷𑁆𑀢𑁄𑀴𑁆 𑀧𑀮𑁆𑀧𑀺𑀡𑁃 𑀢𑀵𑀻𑀇𑀢𑁆 𑀢𑀮𑁃𑀢𑁆𑀢𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀓𑀼𑀷𑁆𑀶𑀼𑀢𑁄 𑀶𑀸𑀝𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀢𑀷𑁆 𑀧𑀡𑁆𑀧𑁂
𑀅𑀢𑀸 𑀅𑀷𑁆𑀶𑀼

𑀧𑀵𑀫𑀼𑀢𑀺𑀭𑁆𑀘𑁄𑀮𑁃

𑀘𑀺𑀶𑀼𑀢𑀺𑀷𑁃 𑀫𑀮𑀭𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀯𑀺𑀭𑁃𑀇 𑀫𑀶𑀺𑀅𑀶𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼
𑀯𑀸𑀭𑀡𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀝𑀺𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀯𑀬𑀺𑀶𑁆𑀧𑀝 𑀦𑀺𑀶𑀻𑀇 225
𑀊𑀭𑀽𑀭𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝 𑀘𑀻𑀭𑁆𑀓𑁂𑁆𑀵𑀼 𑀯𑀺𑀵𑀯𑀺𑀷𑀼𑀫𑁆
𑀆𑀭𑁆𑀯𑀮𑀭𑁆 𑀏𑀢𑁆𑀢 𑀫𑁂𑀯𑀭𑀼 𑀦𑀺𑀮𑁃𑀬𑀺𑀷𑀼𑀫𑁆
𑀯𑁂𑀮𑀷𑁆 𑀢𑁃𑀇𑀬 𑀯𑁂𑁆𑀶𑀺 𑀅𑀬𑀭𑁆 𑀓𑀴𑀷𑀼𑀫𑁆
𑀓𑀸𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀓𑀸𑀯𑀼𑀫𑁆 𑀓𑀯𑀺𑀷𑁆𑀧𑁂𑁆𑀶𑀼 𑀢𑀼𑀭𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆
𑀬𑀸𑀶𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀼𑀴𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀯𑁂𑀶𑀼𑀧𑀮𑁆 𑀯𑁃𑀧𑁆𑀧𑀼𑀫𑁆 230
𑀘𑀢𑀼𑀓𑁆𑀓𑀫𑀼𑀫𑁆 𑀘𑀦𑁆𑀢𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀼𑀢𑀼𑀧𑁆𑀧𑀽𑀗𑁆 𑀓𑀝𑀫𑁆𑀧𑀼𑀫𑁆
𑀫𑀷𑁆𑀶𑀫𑀼𑀫𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀢𑀺𑀬𑀺𑀮𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀦𑁆𑀢𑀼𑀝𑁃 𑀦𑀺𑀮𑁃𑀬𑀺𑀷𑀼𑀫𑁆
𑀫𑀸𑀡𑁆𑀢𑀮𑁃𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀝𑀺𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀫𑀡𑁆𑀡𑀺 𑀅𑀫𑁃𑀯𑀭
𑀦𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑁄𑀝𑀼 𑀐𑀬𑀯𑀺 𑀅𑀧𑁆𑀧𑀺 𑀐𑀢𑀼𑀭𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀓𑁆
𑀓𑀼𑀝𑀦𑁆𑀢𑀫𑁆 𑀧𑀝𑁆𑀝𑀼𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀵𑀼𑀫𑀮𑀭𑁆 𑀘𑀺𑀢𑀶𑀺 235
𑀫𑀼𑀭𑀡𑁆𑀓𑁄𑁆𑀴𑁆 𑀉𑀭𑀼𑀯𑀺𑀷𑁆 𑀇𑀭𑀡𑁆𑀝𑀼𑀝𑀷𑁆 𑀉𑀝𑀻𑀇𑀘𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀦𑁆𑀦𑀽𑀮𑁆 𑀬𑀸𑀢𑁆𑀢𑀼 𑀯𑁂𑁆𑀡𑁆𑀧𑁄𑁆𑀭𑀺 𑀘𑀺𑀢𑀶𑀺
𑀫𑀢𑀯𑀮𑀺 𑀦𑀺𑀮𑁃𑀇𑀬 𑀫𑀸𑀢𑁆𑀢𑀸𑀴𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀵𑀼𑀯𑀺𑀝𑁃𑀓𑁆
𑀓𑀼𑀭𑀼𑀢𑀺𑀬𑁄𑁆 𑀯𑀺𑀭𑁃𑀇𑀬 𑀢𑀽𑀯𑁂𑁆𑀴𑁆 𑀅𑀭𑀺𑀘𑀺
𑀘𑀺𑀮𑁆𑀧𑀮𑀺𑀘𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀼 𑀧𑀮𑁆𑀧𑀺𑀭𑀧𑁆𑀧𑀼 𑀇𑀭𑀻𑀇𑀘𑁆 240
𑀘𑀺𑀶𑀼𑀧𑀘𑀼 𑀫𑀜𑁆𑀘𑀴𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀦𑀶𑀼𑀯𑀺𑀭𑁃 𑀢𑁂𑁆𑀴𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀧𑁆
𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀡𑁆 𑀓𑀡𑀯𑀻𑀭𑀫𑁆 𑀦𑀶𑀼𑀦𑁆𑀢𑀡𑁆 𑀫𑀸𑀮𑁃
𑀢𑀼𑀡𑁃𑀬𑀶 𑀅𑀶𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼𑀢𑁆 𑀢𑀽𑀗𑁆𑀓 𑀦𑀸𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀦𑀴𑀺𑀫𑀮𑁃𑀘𑁆 𑀘𑀺𑀮𑀫𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆 𑀦𑀷𑁆𑀷𑀓𑀭𑁆 𑀯𑀸𑀵𑁆𑀢𑁆𑀢𑀺
𑀦𑀶𑀼𑀫𑁆𑀧𑀼𑀓𑁃 𑀏𑁆𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀶𑀺𑀜𑁆𑀘𑀺 𑀧𑀸𑀝𑀺 245
𑀇𑀫𑀺𑀵𑀺𑀘𑁃 𑀅𑀭𑀼𑀯𑀺𑀬𑁄 𑀝𑀺𑀷𑁆𑀷𑀺𑀬𑀫𑁆 𑀓𑀶𑀗𑁆𑀓
𑀉𑀭𑀼𑀯𑀧𑁆 𑀧𑀮𑁆𑀧𑀽𑀢𑁆 𑀢𑀽𑀉𑀬𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀭𑀼𑀯𑀭𑀓𑁆
𑀓𑀼𑀭𑀼𑀢𑀺𑀘𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀦𑁆𑀢𑀺𑀷𑁃 𑀧𑀭𑀧𑁆𑀧𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀶𑀫𑀓𑀴𑁆
𑀫𑀼𑀭𑀼𑀓𑀺𑀬𑀫𑁆 𑀦𑀺𑀶𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼 𑀫𑀼𑀭𑀡𑀺𑀷𑀭𑁆 𑀉𑀝𑁆𑀓
𑀫𑀼𑀭𑀼𑀓𑀸𑀶𑁆𑀶𑀼𑀧𑁆 𑀧𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢 𑀉𑀭𑀼𑀓𑁂𑁆𑀵𑀼 𑀯𑀺𑀬𑀮𑁆𑀦𑀓𑀭𑁆 250
𑀆𑀝𑀼𑀓𑀴𑀫𑁆 𑀘𑀺𑀮𑀫𑁆𑀧𑀧𑁆 𑀧𑀸𑀝𑀺𑀧𑁆 𑀧𑀮𑀯𑀼𑀝𑀷𑁆
𑀓𑁄𑀝𑀼𑀯𑀸𑀬𑁆 𑀯𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀝𑀼𑀫𑀡𑀺 𑀇𑀬𑀓𑁆𑀓𑀺
𑀑𑁆𑀝𑀸𑀧𑁆 𑀧𑀽𑀝𑁆𑀓𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀺𑀡𑀺𑀫𑀼𑀓𑀫𑁆 𑀯𑀸𑀵𑁆𑀢𑁆𑀢𑀺
𑀯𑁂𑀡𑁆𑀝𑀼𑀦𑀭𑁆 𑀯𑁂𑀡𑁆𑀝𑀺𑀬𑀸𑀗𑁆𑀓𑀼 𑀏𑁆𑀬𑁆𑀢𑀺𑀷𑀭𑁆 𑀯𑀵𑀺𑀧𑀝
𑀆𑀡𑁆𑀝𑀸𑀡𑁆 𑀝𑀼𑀶𑁃𑀢𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀶𑀺𑀦𑁆𑀢 𑀯𑀸𑀶𑁂 255
𑀆𑀡𑁆𑀝𑀸𑀡𑁆 𑀝𑀸𑀬𑀺𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀆𑀓 𑀓𑀸𑀡𑁆𑀢𑀓
𑀫𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼𑀦𑀻 𑀓𑀡𑁆𑀝𑀼𑀵𑀺 𑀫𑀼𑀓𑀷𑀫𑀭𑁆𑀦𑁆 𑀢𑁂𑀢𑁆𑀢𑀺𑀓𑁆
𑀓𑁃𑀢𑁄𑁆𑀵𑀽𑀉𑀧𑁆 𑀧𑀭𑀯𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀸𑀮𑀼𑀶 𑀯𑀡𑀗𑁆𑀓𑀺
𑀦𑁂𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀘𑀺𑀫𑁃𑀬𑀢𑁆𑀢𑀼 𑀦𑀻𑀮𑀧𑁆 𑀧𑁃𑀜𑁆𑀘𑀼𑀷𑁃
𑀐𑀯𑀭𑀼𑀴𑁆 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀯𑀷𑁆 𑀅𑀗𑁆𑀓𑁃 𑀏𑀶𑁆𑀧 260
𑀅𑀶𑀼𑀯𑀭𑁆 𑀧𑀬𑀦𑁆𑀢 𑀆𑀶𑀫𑀭𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀮𑁆𑀯
𑀆𑀮𑁆𑀓𑁂𑁆𑀵𑀼 𑀓𑀝𑀯𑀼𑀝𑁆 𑀧𑀼𑀢𑀮𑁆𑀯 𑀫𑀸𑀮𑁆𑀯𑀭𑁃
𑀫𑀮𑁃𑀫𑀓𑀴𑁆 𑀫𑀓𑀷𑁂 𑀫𑀸𑀶𑁆𑀶𑁄𑀭𑁆 𑀓𑀽𑀶𑁆𑀶𑁂
𑀯𑁂𑁆𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀯𑁂𑁆𑀮𑁆𑀧𑁄𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀶𑁆𑀶𑀯𑁃 𑀘𑀺𑀶𑀼𑀯
𑀇𑀵𑁃𑀬𑀡𑀺 𑀘𑀺𑀶𑀧𑁆𑀧𑀺𑀶𑁆 𑀧𑀵𑁃𑀬𑁄𑀴𑁆 𑀓𑀼𑀵𑀯𑀺 265
𑀯𑀸𑀷𑁄𑀭𑁆 𑀯𑀡𑀗𑁆𑀓𑀼𑀯𑀺𑀮𑁆 𑀢𑀸𑀷𑁃𑀢𑁆 𑀢𑀮𑁃𑀯
𑀫𑀸𑀮𑁃 𑀫𑀸𑀭𑁆𑀧 𑀦𑀽𑀮𑀶𑀺 𑀧𑀼𑀮𑀯
𑀘𑁂𑁆𑀭𑀼𑀯𑀺𑀮𑁆 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀯 𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀯𑀺𑀶𑀮𑁆 𑀫𑀴𑁆𑀴
𑀅𑀦𑁆𑀢𑀡𑀭𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀶𑀼𑀓𑁆𑀓𑁃 𑀅𑀶𑀺𑀦𑁆𑀢𑁄𑀭𑁆 𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆𑀫𑀮𑁃
𑀫𑀗𑁆𑀓𑁃𑀬𑀭𑁆 𑀓𑀡𑀯 𑀫𑁃𑀦𑁆𑀢𑀭𑁆 𑀏𑀶𑁂 270
𑀯𑁂𑀮𑁆𑀓𑁂𑁆𑀵𑀼 𑀢𑀝𑀓𑁆𑀓𑁃𑀘𑁆 𑀘𑀸𑀮𑁆𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀮𑁆𑀯
𑀓𑀼𑀷𑁆𑀶𑀫𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀷𑁆𑀶 𑀓𑀼𑀷𑁆𑀶𑀸𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀶𑁆𑀶𑀢𑁆𑀢𑀼
𑀯𑀺𑀡𑁆𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼 𑀦𑁂𑁆𑀝𑀼𑀯𑀭𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀶𑀺𑀜𑁆𑀘𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀺𑀵𑀯
𑀧𑀮𑀭𑁆𑀧𑀼𑀓𑀵𑁆 𑀦𑀷𑁆𑀫𑁄𑁆𑀵𑀺𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀮𑀯𑀭𑁆 𑀏𑀶𑁂
𑀅𑀭𑀼𑀫𑁆𑀧𑁂𑁆𑀶𑀮𑁆 𑀫𑀭𑀧𑀺𑀶𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑁆𑀧𑁂𑁆𑀬𑀭𑁆 𑀫𑀼𑀭𑀼𑀓 275
𑀦𑀘𑁃𑀬𑀼𑀦𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀸𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀘𑁃𑀧𑁂𑀭𑁆 𑀆𑀴
𑀅𑀮𑀦𑁆𑀢𑁄𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀴𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀮𑀫𑁆𑀧𑀽𑀡𑁆 𑀘𑁂𑀏𑁆𑀬𑁆
𑀫𑀡𑁆𑀝𑀫𑀭𑁆 𑀓𑀝𑀦𑁆𑀢𑀦𑀺𑀷𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶 𑀝𑀓𑀮𑀢𑁆𑀢𑀼𑀧𑁆
𑀧𑀭𑀺𑀘𑀺𑀮𑀭𑁆𑀢𑁆 𑀢𑀸𑀗𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀉𑀭𑀼𑀓𑁂𑁆𑀏𑁆𑀵𑀼 𑀦𑁂𑁆𑀝𑀼𑀯𑁂𑀴𑁆
𑀧𑁂𑁆𑀭𑀺𑀬𑁄𑀭𑁆 𑀏𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑁆𑀧𑁂𑁆𑀬𑀭𑁆 𑀇𑀬𑀯𑀼𑀴𑁆 280
𑀘𑀽𑀭𑁆𑀫𑀭𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀶𑀼𑀢𑁆𑀢 𑀫𑁄𑁆𑀬𑁆𑀫𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆 𑀫𑀢𑀯𑀮𑀺
𑀧𑁄𑀭𑁆𑀫𑀺𑀓𑀼 𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀦 𑀓𑀼𑀭𑀺𑀘𑀺𑀮𑁆 𑀏𑁆𑀷𑀧𑁆𑀧𑀮
𑀬𑀸𑀷𑁆𑀅𑀶𑀺 𑀅𑀴𑀯𑁃𑀬𑀺𑀷𑁆 𑀏𑀢𑁆𑀢𑀺 𑀆𑀷𑀸𑀢𑀼
𑀦𑀺𑀷𑁆𑀅𑀴𑀦𑁆 𑀢𑀶𑀺𑀢𑀮𑁆 𑀫𑀷𑁆𑀷𑀼𑀬𑀺𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀫𑁃𑀬𑀺𑀷𑁆
𑀦𑀺𑀷𑁆𑀷𑀝𑀺 𑀉𑀴𑁆𑀴𑀺 𑀯𑀦𑁆𑀢𑀷𑀷𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀷𑁄𑁆𑀝𑀼 285
𑀧𑀼𑀭𑁃𑀬𑀼𑀦𑀭𑁆 𑀇𑀮𑁆𑀮𑀸𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀮𑀫𑁃 𑀬𑁄𑀬𑁆𑀏𑁆𑀷𑀓𑁆
𑀓𑀼𑀶𑀺𑀢𑁆𑀢𑀢𑀼 𑀫𑁄𑁆𑀵𑀺𑀬𑀸 𑀅𑀴𑀯𑁃𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀓𑀼𑀶𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀝𑀷𑁆
𑀯𑁂𑀶𑀼𑀧𑀮𑁆 𑀉𑀭𑀼𑀯𑀺𑀮𑁆 𑀓𑀼𑀶𑀼𑀫𑁆𑀧𑀮𑁆 𑀓𑀽𑀴𑀺𑀬𑀭𑁆
𑀘𑀸𑀶𑀬𑀭𑁆 𑀓𑀴𑀢𑁆𑀢𑀼 𑀯𑀻𑀶𑀼𑀧𑁂𑁆𑀶𑀢𑁆 𑀢𑁄𑀷𑁆𑀶𑀺
𑀅𑀴𑀺𑀬𑀷𑁆 𑀢𑀸𑀷𑁂 𑀫𑀼𑀢𑀼𑀯𑀸𑀬𑁆 𑀇𑀭𑀯𑀮𑀷𑁆 290
𑀯𑀦𑁆𑀢𑁄𑀷𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑀦𑀺𑀷𑁆 𑀯𑀡𑁆𑀧𑀼𑀓𑀵𑁆 𑀦𑀬𑀦𑁆𑀢𑁂𑁆𑀷
𑀇𑀷𑀺𑀬𑀯𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀮𑁆𑀮𑀯𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀷𑀺𑀧𑀮 𑀏𑀢𑁆𑀢𑀺𑀢𑁆
𑀢𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯𑀫𑁆 𑀘𑀸𑀷𑁆𑀶 𑀢𑀺𑀶𑀮𑁆𑀯𑀺𑀴𑀗𑁆 𑀓𑀼𑀭𑀼𑀯𑀺𑀷𑁆
𑀯𑀸𑀷𑁆𑀢𑁄𑀬𑁆 𑀦𑀺𑀯𑀧𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆 𑀢𑀸𑀷𑁆𑀯𑀦𑁆 𑀢𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀺
𑀅𑀡𑀗𑁆𑀓𑀼𑀘𑀸𑀮𑁆 𑀉𑀬𑀭𑁆𑀦𑀺𑀮𑁃 𑀢𑀵𑀻𑀇𑀧𑁆 𑀧𑀡𑁆𑀝𑁃𑀢𑁆𑀢𑀷𑁆 295
𑀫𑀡𑀗𑁆𑀓𑀫𑀵𑁆 𑀢𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀴𑀦𑀮𑀫𑁆 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝𑀺
𑀅𑀜𑁆𑀘𑀮𑁆 𑀑𑀫𑁆𑀧𑀼𑀫𑀢𑀺 𑀅𑀶𑀺𑀯𑀮𑁆𑀦𑀺𑀷𑁆 𑀯𑀭𑀯𑁂𑁆𑀷
𑀅𑀷𑁆𑀧𑀼𑀝𑁃 𑀦𑀷𑁆𑀫𑁄𑁆𑀵𑀺 𑀅𑀴𑁃𑀇 𑀯𑀺𑀴𑀺𑀯𑀼𑀇𑀷𑁆
𑀶𑀺𑀭𑀼𑀴𑁆𑀦𑀺𑀶 𑀫𑀼𑀦𑁆𑀦𑀻𑀭𑁆 𑀯𑀴𑁃𑀇𑀬 𑀉𑀮𑀓𑀢𑁆
𑀢𑁄𑁆𑀭𑀼𑀦𑀻 𑀬𑀸𑀓𑀺𑀢𑁆 𑀢𑁄𑀷𑁆𑀶 𑀯𑀺𑀵𑀼𑀫𑀺𑀬 300
𑀧𑁂𑁆𑀶𑀮𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀭𑀺𑀘𑀺𑀮𑁆 𑀦𑀮𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆𑀫𑀢𑀺 𑀧𑀮𑀯𑀼𑀝𑀷𑁆
𑀯𑁂𑀶𑀼𑀧𑀮𑁆 𑀢𑀼𑀓𑀺𑀮𑀺𑀷𑁆 𑀦𑀼𑀝𑀗𑁆𑀓𑀺 𑀅𑀓𑀺𑀮𑁆𑀘𑀼𑀫𑀦𑁆
𑀢𑀸𑀭𑀫𑁆 𑀫𑀼𑀵𑀼𑀫𑀼𑀢𑀮𑁆 𑀉𑀭𑀼𑀝𑁆𑀝𑀺 𑀯𑁂𑀭𑀮𑁆
𑀧𑀽𑀯𑀼𑀝𑁃 𑀅𑀮𑀗𑁆𑀓𑀼𑀘𑀺𑀷𑁃 𑀧𑀼𑀮𑀫𑁆𑀧 𑀯𑁂𑀭𑁆𑀓𑀻𑀡𑁆𑀝𑀼
𑀯𑀺𑀡𑁆𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼 𑀦𑁂𑁆𑀝𑀼𑀯𑀭𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀭𑀺𑀢𑀺𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢 305
𑀢𑀡𑁆𑀓𑀫𑀵𑁆 𑀅𑀮𑀭𑁆𑀇𑀶𑀸𑀮𑁆 𑀘𑀺𑀢𑁃𑀬 𑀦𑀷𑁆𑀧𑀮
𑀆𑀘𑀺𑀷𑀺 𑀫𑀼𑀢𑀼𑀘𑀼𑀴𑁃 𑀓𑀮𑀸𑀯 𑀫𑀻𑀫𑀺𑀘𑁃
𑀦𑀸𑀓 𑀦𑀶𑀼𑀫𑀮𑀭𑁆 𑀉𑀢𑀺𑀭 𑀊𑀓𑀫𑁄𑁆𑀝𑀼
𑀫𑀸𑀫𑀼𑀓 𑀫𑀼𑀘𑀼𑀓𑁆𑀓𑀮𑁃 𑀧𑀷𑀺𑀧𑁆𑀧𑀧𑁆 𑀧𑀽𑀦𑀼𑀢𑀮𑁆
𑀇𑀭𑀼𑀫𑁆𑀧𑀺𑀝𑀺 𑀓𑀼𑀴𑀺𑀭𑁆𑀧𑁆𑀧 𑀯𑀻𑀘𑀺𑀧𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀴𑀺𑀶𑁆𑀶𑀼 310
𑀫𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼𑀝𑁃 𑀯𑀸𑀷𑁆𑀓𑁄𑀝𑀼 𑀢𑀵𑀻𑀇𑀢𑁆 𑀢𑀢𑁆𑀢𑀼𑀶𑁆𑀶𑀼
𑀦𑀷𑁆𑀧𑁄𑁆𑀷𑁆 𑀫𑀡𑀺𑀦𑀺𑀶𑀫𑁆 𑀓𑀺𑀴𑀭𑀧𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀷𑁆𑀓𑁄𑁆𑀵𑀺𑀬𑀸
𑀯𑀸𑀵𑁃 𑀫𑀼𑀵𑀼𑀫𑀼𑀢𑀮𑁆 𑀢𑀼𑀫𑀺𑀬𑀢𑁆 𑀢𑀸𑀵𑁃
𑀇𑀴𑀦𑀻𑀭𑁆 𑀯𑀺𑀵𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀮𑁃 𑀉𑀢𑀺𑀭𑀢𑁆 𑀢𑀸𑀓𑁆𑀓𑀺𑀓𑁆
𑀓𑀶𑀺𑀓𑁆𑀓𑁄𑁆𑀝𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼𑀡𑀭𑁆 𑀘𑀸𑀬𑀧𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀶𑀺𑀧𑁆𑀧𑀼𑀶 315
𑀫𑀝𑀦𑀝𑁃 𑀫𑀜𑁆𑀜𑁃 𑀧𑀮𑀯𑀼𑀝𑀷𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀭𑀻𑀇𑀓𑁆
𑀓𑁄𑀵𑀺 𑀯𑀬𑀧𑁆𑀧𑁂𑁆𑀝𑁃 𑀇𑀭𑀺𑀬𑀓𑁆 𑀓𑁂𑀵𑀮𑁄𑁆
𑀝𑀺𑀭𑀼𑀫𑁆𑀧𑀷𑁃 𑀯𑁂𑁆𑀴𑀺𑀶𑁆𑀶𑀺𑀷𑁆 𑀧𑀼𑀷𑁆𑀘𑀸𑀬𑁆 𑀅𑀷𑁆𑀷
𑀓𑀼𑀭𑀽𑀉𑀫𑀬𑀺𑀭𑁆 𑀬𑀸𑀓𑁆𑀓𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀝𑀸 𑀅𑀝𑀺 𑀉𑀴𑀺𑀬𑀫𑁆
𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀮𑁆 𑀯𑀺𑀝𑀭𑁆𑀅𑀴𑁃𑀘𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀶𑀺𑀬𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑁄𑀝𑁆 320
𑀝𑀸𑀫𑀸 𑀦𑀮𑁆𑀏𑀶𑀼 𑀘𑀺𑀮𑁃𑀧𑁆𑀧𑀘𑁆 𑀘𑁂𑀡𑁆𑀦𑀺𑀷𑁆
𑀶𑀺𑀵𑀼𑀫𑁂𑁆𑀷 𑀇𑀵𑀺𑀢𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀭𑀼𑀯𑀺𑀧𑁆
𑀧𑀵𑀫𑀼𑀢𑀺𑀭𑁆 𑀘𑁄𑀮𑁃 𑀫𑀮𑁃𑀓𑀺𑀵 𑀯𑁄𑀷𑁂 323


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

উলহম্ উৱপ্প ৱলন়্‌এর্বু তিরিদরু
পলর্বুহৰ়্‌ ঞাযির়ু কডর়্‌কণ্ টাঅঙ্
কোৱর় ইমৈক্কুঞ্ সেণ্ৱিৰঙ্ কৱিরোৰি
উর়ুনর্ত্ তাঙ্গিয মদন়্‌উডৈ নোন়্‌দাৰ‍্
সের়ুনর্ত্ তেয্ত্ত সেল্উর়ৰ়্‌ তডক্কৈ ৫
মর়ুৱিল্ কর়্‌পিন়্‌ ৱাৰ‍্নুদল্ কণৱন়্‌
কার্গোৰ‍্ মুহন্দ কমঞ্জূল্ মামৰ়ৈ
ৱাৰ‍্বোৰ়্‌ ৱিসুম্বিন়্‌ উৰ‍্উর়ৈ সিদর়িত্
তলৈপ্পেযল্ তলৈইয তণ্ণর়ুঙ্ কান়ত্
তিরুৰ‍্বডপ্ পোদুৰিয পরাঅরৈ মরাঅত্ ১০
তুরুৰ‍্বূন্ দণ্দার্ পুরৰুম্ মার্বিন়ন়্‌
মাল্ৱরৈ নিৱন্দ সেণ্উযর্ ৱের়্‌পিল্
কিণ্গিণি কৱৈইয ওণ্সেঞ্ সীর়ডিক্
কণৈক্কাল্ ৱাঙ্গিয নুসুপ্পিন়্‌ পণৈত্তোৰ‍্
কোবত্ তন়্‌ন় তোযাপ্ পূন্দুহিল্ ১৫
পল্গাসু নিরৈত্ত সিল্গাৰ়্‌ অল্গুল্
কৈবুন়ৈন্ দিযট্রাক্ কৱিন়্‌বের়ু ৱন়প্পিন়্‌
নাৱলোডু পেযরিয পোলম্বুন়ৈ অৱিরিৰ়ৈচ্
সেণ্ইহন্দু ৱিৰঙ্গুম্ সেযির্দীর্ মেন়িত্
তুণৈযোর্ আয্ন্দ ইণৈযীর্ ওদিচ্ ২০
সেঙ্গাল্ ৱেট্চিচ্ চীর়িদৰ়্‌ ইডৈযিডুবু
পৈন্দাৰ‍্ কুৱৰৈত্ তূইদৰ়্‌ কিৰ‍্ৰিত্
তেয্ৱ উত্তিযোডু ৱলম্বুরিৱযিন়্‌ ৱৈত্তুত্
তিলহম্ তৈইয তেঙ্গমৰ়্‌ তিরুনুদল্
মহরপ্ পহুৱায্ তাৰ়মণ্ ণুর়ুত্তুত্ ২৫
তুৱর মুডিত্ত তুহৰ‍্অর়ু মুচ্চিপ্
পেরুন্দণ্ সণ্বহম্ সেরীইক্ করুন্দহট্
টুৰৈপ্পূ মরুদিন়্‌ ওৰ‍্ৰিণর্ অট্টিক্
কিৰৈক্কৱিণ্ড্রেৰ়ুদরু কীৰ়্‌নীর্চ্ চেৱ্ৱরুম্
পিণৈপ্পুর়ু পিণৈযল্ ৱৰৈইত্ তুণৈত্তহ ৩০
ৱণ্গাদু নির়ৈন্দ পিণ্ডি ওণ্দৰির্
নুণ্বূণ্ আহম্ তিৰৈপ্পত্ তিণ্গাৰ়্‌
নর়ুঙ্গুর় টুরিঞ্জিয পূঙ্গেৰ়্‌ত্ তেয্ৱৈ
তেঙ্গমৰ়্‌ মরুদিণর্ কডুপ্পক্ কোঙ্গিন়্‌
কুৱিমুহিৰ়্‌ ইৰমুলৈক্ কোট্টি ৱিরিমলর্ ৩৫
ৱেঙ্গৈ নুণ্দা তপ্পিক্ কাণ্ৱর
ৱেৰ‍্ৰির়্‌ কুর়ুমুর়ি কিৰ‍্ৰুবু তের়িযাক্
কোৰ়ি ওঙ্গিয ৱেণ্ড্রডু ৱির়র়্‌কোডি
ৱাৰ়িয পেরিদেণ্ড্রেত্তিপ্ পলরুডন়্‌
সীর্দিহৰ়্‌ সিলম্বহম্ সিলম্বপ্ পাডিচ্ ৪০
সূর্অর মহৰির্ আডুম্ সোলৈ
মন্দিযুম্ অর়িযা মরন়্‌বযিল্ অডুক্কত্তুচ্
সুরুম্বু মূসাচ্ চুডর্প্পূঙ্ কান্দৰ‍্
পেরুন্দণ্ কণ্ণি মিলৈন্দ সেন়্‌ন়িযন়্‌
পার্মুদর্ পন়িক্কডল্ কলঙ্গউৰ‍্ পুক্কুচ্ ৪৫
সূর্মুদল্ তডিন্দ সুডরিলৈ নেডুৱেল্
উলর়িয কদুপ্পিন়্‌ পির়ৰ়্‌বল্ পেৰ়্‌ৱায্চ্
সুৰ়ল্ৱিৰ়িপ্ পসুঙ্গণ্ সূর্ত্ত নোক্কিন়্‌
কৰ়ল্গণ্ কূহৈযোডু কডুম্বাম্বু তূঙ্গপ্
পেরুমুলৈ অলৈক্কুম্ কাদিন়্‌ পিণর্মোট্ ৫০
টুরুহেৰ়ু সেলৱিন়্‌ অঞ্জুৱরু পেয্মহৰ‍্
কুরুদি আডিয কূরুহির্ক্ কোডুৱিরল্
কণ্দোট্টু উণ্ড কৰ়িমুডৈক্ করুন্দলৈ
ওণ্দোডিত্ তডক্কৈযিন়্‌ এন্দি ৱেরুৱর
ৱেণ্ড্রডু ৱির়র়্‌কৰম্ পাডিত্তোৰ‍্ পেযরা ৫৫
নিণম্তিন়্‌ ৱাযৰ‍্ তুণঙ্গৈ তূঙ্গ
ইরুবের্ উরুৱিন়্‌ ওরুবের্ যাক্কৈ
অর়ুৱের়ু ৱহৈযিন়্‌ অঞ্জুৱর মণ্ডি
অৱুণর্ নল্ৱলম্ অডঙ্গক্ কৱিৰ়্‌ইণর্
মামুদল্ তডিন্দ মর়ুইল্ কোট্রত্ ৬০
তেয্যা নল্লিসৈচ্ চেৱ্ৱেল্ সেএয্

ইরৱলন়্‌ নিলৈ

সেৱডি পডরুম্ সেম্মল্ উৰ‍্ৰমোডু
নলম্বুরি কোৰ‍্গৈপ্ পুলম্বিরিন্ দুর়ৈযুম্
সেৱ্ৱনী নযন্দন়ৈ আযিন়্‌ পলৱুডন়্‌
নন়্‌ন়র্ নেঞ্জত্ তিন়্‌নসৈ ৱায্প্প ৬৫
ইন়্‌ন়ে পের়ুদিনী মুন়্‌ন়িয ৱিন়ৈযে

তিরুপ্পরঙ্গুণ্ড্রম্

সেরুপ্পুহণ্ড্রেডুত্ত সেণ্উযর্ নেডুঙ্গোডি
ৱরিপ্পুন়ৈ পন্দোডু পাৱৈ তূঙ্গপ্
পোরুনর্ত্ তেয্ত্ত পোররু ৱাযিল্
তিরুৱীট্রিরুন্দ তীদুদীর্ নিযমত্তু ৭০
মাডম্মলি মর়ুহিন়্‌ কূডর়্‌ কুডৱযিন়্‌
ইরুঞ্জেট্রহল্ৱযল্ ৱিরিন্দুৱায্ অৱিৰ়্‌ন্দ
মুৰ‍্দাৰ‍্ তামরৈত্ তুঞ্জি ৱৈহর়ৈক্
কৰ‍্গমৰ়্‌ নেয্দল্ ঊদি এর়্‌পডক্
কণ্বোল্ মলর্ন্দ কামর্ সুন়ৈমলর্ ৭৫
অম্চির়ৈ ৱণ্ডিন়্‌ অরিক্কণম্ ওলিক্কুম্
কুণ্ড্রমর্ন্ দুর়ৈদলুম্ উরিযন়্‌
অদাঅণ্ড্রু

তিরুচ্চীরলৈৱায্

ৱৈন্নুদি পোরুদ ৱডুআৰ়্‌ ৱরিনুদল্
ৱাডা মালৈ ওডৈযোডু তুযল্ৱরপ্ ৮০
পডুমণি ইরট্টুম্ মরুঙ্গিন়্‌ কডুনডৈক্
কূট্রত্ তন়্‌ন় মাট্ররুম্ মোয্ম্বিন়্‌
কাল্গিৰর্ন্ দন়্‌ন় ৱেৰ়ম্মেল্ কোণ্
টৈৱের়ু উরুৱিন়্‌ সেয্ৱিন়ৈ মুট্রিয
মুডিযোডু ৱিৰঙ্গিয মুরণ্মিহু তিরুমণি ৮৫
মিন়্‌উর়ৰ়্‌ ইমৈপ্পিল্ সেন়্‌ন়িপ্ পোর়্‌প
নহৈদাৰ়্‌বু তুযল্ৱরূউম্ ৱহৈযমৈ পোলঙ্গুৰ়ৈ
সেণ্ৱিৰঙ্ কিযর়্‌কৈ ৱাৰ‍্মদি কৱৈই
অহলা মীন়িন়্‌ অৱির্ৱন় ইমৈপ্পত্
তাৱিল্ কোৰ‍্গৈত্ তম্তোৰ়িল্ মুডিমার্ ৯০
মন়ন়্‌নের্ পেৰ়ুদরু ৱাৰ‍্নির় মুহন়ে
মাযিরুৰ‍্ ঞালম্ মর়ুৱিণ্ড্রি ৱিৰঙ্গপ্
পল্গদির্ ৱিরিন্দণ্ড্রু ওরুমুহম্ ওরুমুহম্
আর্ৱলর্ এত্ত অমর্ন্দিন়ি তোৰ়ুহিক্
কাদলিন়্‌ উৱন্দু ৱরঙ্গোডুত্ তণ্ড্রে ওরুমুহম্ ৯৫
মন্দির ৱিদিযিন়্‌ মরবুৰি ৱৰ়াঅ
অন্দণর্ ৱেৰ‍্ৱিযোর্ক্ কুম্মে ওরুমুহম্
এঞ্জিয পোরুৰ‍্গৰৈ এম্উর় নাডিত্
তিঙ্গৰ‍্ পোলত্ তিসৈৱিৰক্ কুম্মে ওরুমুহম্
সের়ুনর্ত্ তেয্ত্তুচ্ চেল্সমম্ মুরুক্কিক্ ১০০
কর়ুৱুহোৰ‍্ নেঞ্জমোডু কৰম্ৱেট্ টণ্ড্রে ওরুমুহম্
কুর়ৱর্ মডমহৰ‍্ কোডিবোল্ নুসুপ্পিন়্‌
মডৱরল্ ৱৰ‍্ৰিযোডু নহৈযমর্ন্ দণ্ড্রে আঙ্গুঅম্
মূৱিরু মুহন়ুম্ মুর়ৈনৱিণ্ড্রোৰ়ুহলিন়্‌
আরম্ তাৰ়্‌ন্দ অম্বহট্টু মার্বিল্ ১০৫
সেম্বোর়ি ৱাঙ্গিয মোয্ম্বিল্ সুডর্ৱিডুবু
ৱণ্বুহৰ়্‌ নির়ৈন্দু ৱসিন্দুৱাঙ্গু নিমির্দোৰ‍্
ৱিণ্সেলল্ মরবিন়্‌ ঐযর্ক্ কেন্দিযদু ওরুহৈ
উক্কম্ সের্ত্তিযদু ওরুহৈ
নলম্বের়ু কলিঙ্গত্তুক্ কুর়ঙ্গিন়্‌মিসৈ ১১০
অসৈইয তোরুহৈ
অঙ্গুসম্ কডাৱ ওরুহৈ ইরুহৈ
ঐযিরু ৱট্টমোডু এগ্গুৱলম্ তিরিপ্প
ওরুহৈ মার্বোডু ৱিৰঙ্গ
ওরুহৈ তারোডু পোলিয ওরুহৈ ১১৫
কীৰ়্‌ৱীৰ়্‌ তোডিযোডু মীমিসৈক্ কোট্প
ওরুহৈ পাডিন়্‌ পডুমণি ইরট্ট
ওরুহৈ নীল্নির় ৱিসুম্বিন়্‌ মলিদুৰি পোৰ়িয
ওরুহৈ ৱান়্‌অর মহৰির্ক্কু ৱদুৱৈ সূট্ট
আঙ্গপ্ ১২০
পন়্‌ন়িরু কৈযুম্ পার়্‌পড ইযট্রি
অন্দরপ্ পল্লিযম্ কর়ঙ্গত্ তিণ্গাৰ়্‌
ৱযির্এৰ়ুন্ দিসৈপ্প ৱাল্ৱৰৈ ঞরল
উরম্তলৈক্ কোণ্ড উরুম্ইডি মুরসমোডু
পল্বোর়ি মঞ্ঞৈ ৱেল্গোডি অহৱ ১২৫
ৱিসুম্ পার়াহ ৱিরৈসেলল্ মুন়্‌ন়ি
উলহম্ পুহৰ়্‌ন্দ ওঙ্গুযর্ ৱিৰ়ুচ্চীর্
অলৈৱায্চ্ চের়লুম্ নিলৈইয পণ্বে
অদাঅণ্ড্রু

তিরুআৱিন়ন়্‌গুডি

সীরৈ তৈইয উডুক্কৈযর্ সীরোডু ১৩০
ৱলম্বুরি পুরৈযুম্ ৱাল্নরৈ মুডিযিন়র্
মাসর় ৱিৰঙ্গুম্ উরুৱিন়র্ মান়িন়্‌
উরিৱৈ তৈইয ঊন়্‌গেডু মার্বিন়্‌
এন়্‌বেৰ়ুন্দু ইযঙ্গুম্ যাক্কৈযর্ নন়্‌বহল্
পলৱুডন়্‌ কৰ়িন্দ উণ্ডিযর্ ইহলোডু ১৩৫
সেট্রম্ নীক্কিয মন়ত্তিন়র্ যাৱদুম্
কট্রোর্ অর়িযা অর়িৱন়র্ কট্রোর্ক্কুত্
তাম্ৱরম্বু আহিয তলৈমৈযর্ কামমোডু
কডুঞ্জিন়ম্ কডিন্দ কাট্চিযর্ ইডুম্বৈ
যাৱদুম্ অর়িযা ইযল্বিন়র্ মেৱরত্ ১৪০
তুন়িযিল্ কাট্চি মুন়িৱর্ মুন়্‌বুহপ্
পুহৈমুহন্ দন়্‌ন় মাসিল্ তূৱুডৈ
মুহৈৱায্ অৱিৰ়্‌ন্দ তহৈসূৰ়্‌ আহত্তুচ্
সেৱিনের্বু ৱৈত্তুচ্চেয্ৱুর়ু তিৱৱিন়্‌
নল্লিযাৰ়্‌ নৱিণ্ড্র নযন়ুডৈ নেঞ্জিন়্‌ ১৪৫
মেন়্‌মোৰ়ি মেৱলর্ ইন়্‌ন়রম্ পুৰর
নোযিণ্ড্রিযণ্ড্র যাক্কৈযর্ মাৱিন়্‌
অৱির্দৰির্ পুরৈযুম্ মেন়িযর্ অৱির্দোর়ুম্
পোন়্‌ন়ুরৈ কডুক্কুন্ দিদলৈযর্ ইন়্‌ন়হৈপ্
পরুমম্ তাঙ্গিয পণিন্দেন্ দল্গুল্ ১৫০
মাসিল্ মহৰিরোডু মর়ুৱিণ্ড্রি ৱিৰঙ্গক্
কডুৱো টোডুঙ্গিয তূম্বুডৈ ৱালেযির়্‌
র়ৰ়লেন় উযির্ক্কুম্ অঞ্জুৱরু কডুন্দির়ল্
পাম্বুবডপ্ পুডৈক্কুম্ পলৱরিক্ কোৰ়ুঞ্জির়ৈপ্
পুৰ‍্ৰণি নীৰ‍্গোডিচ্ চেল্ৱন়ুম্ ৱেৰ‍্ৰের়ু ১৫৫
ৱলৱযিন়্‌ উযরিয পলর্বুহৰ়্‌ তিণিদোৰ‍্
উমৈঅমর্ন্দু ৱিৰঙ্গুম্ ইমৈযা মুক্কণ্
মূৱেযিল্ মুরুক্কিয মুরণ্মিহু সেল্ৱন়ুম্
নূট্রুপ্পত্ তডুক্কিয নাট্টত্তু নূর়ুবল্
ৱেৰ‍্ৱি মুট্রিয ৱেণ্ড্রডু কোট্রত্ ১৬০
তীরিরণ্ টেন্দিয মরুপ্পিন়্‌ এৰ়িল্নডৈত্
তাৰ়্‌বেরুন্ দডক্কৈ উযর্ত্ত যান়ৈ
এরুত্তম্ এর়িয তিরুক্কিৰর্ সেল্ৱন়ুম্
নার়্‌পেরুন্ দেয্ৱত্তু নন়্‌ন়হর্ নিলৈইয
উলহম্ কাক্কুম্ ওণ্ড্রুবুরি কোৰ‍্গৈপ্ ১৬৫
পলর্বুহৰ়্‌ মূৱরুম্ তলৈৱর্আহ
এমুর়ু ঞালম্ তন়্‌ন়িল্ তোণ্ড্রিত্
তামরৈ পযন্দ তাৱিল্ ঊৰ়ি
নান়্‌মুহ ওরুৱর়্‌ সুট্টিক্ কাণ্ৱরপ্
পহলিল্ তোণ্ড্রুম্ ইহলিল্ কাট্চি ১৭০
নাল্ৱে র়িযর়্‌কৈপ্ পদিন়োরু মূৱরো
টোন়্‌বদিট্রিরট্টি উযর্নিলৈ পের়ীইযর্
মীন়্‌বূত্ তন়্‌ন় তোণ্ড্রলর্ মীন়্‌চের্বু
ৱৰিহিৰর্ন্দ তন়্‌ন় সেলৱিন়র্ ৱৰিযিডৈত্
তীযেৰ়ুন্ দন়্‌ন় তির়লিন়র্ তীপ্পড ১৭৫
উরুম্ইডিত্ তন়্‌ন় কুরলিন়র্ ৱিৰ়ুমিয
উর়ুহুর়ৈ মরুঙ্গিল্দম্ পের়ুমুর়ৈ কোণ্মার্
অন্দরক্ কোট্পিন়র্ ৱন্দুডন়্‌ কাণত্
তাৱিল্ কোৰ‍্গৈ মডন্দৈযোডু সিন়্‌ন়াৰ‍্
আৱি ন়ন়্‌গুডি অসৈদলুম্ উরিযন়্‌ ১৮০
অদা অণ্ড্রু

তিরুএরহম্

ইরুমূণ্ড্রেয্দিয ইযল্বিন়িন়্‌ ৱৰ়াঅ
তিরুৱর্চ্ চুট্টিয পল্ৱের়ু তোল্গুডি
অর়ুনান়্‌ কিরট্টি ইৰমৈ নল্লিযাণ্
টার়িন়িল্ কৰ়িপ্পিয অর়ন়্‌নৱিল্ কোৰ‍্গৈ ১৮৫
মূণ্ড্রুৱহৈক্ কুর়িত্ত মুত্তীচ্ চেল্ৱত্
তিরুবির়প্ পাৰর্ পোৰ়ুদর়িন্দু নুৱল
ওন়্‌বদু কোণ্ড মূণ্ড্রুবুরি নুণ্ঞাণ্
পুলরাক্ কাৰ়হম্ পুল উডীই
উচ্চি কূপ্পিয কৈযিন়র্ তর়্‌পুহৰ়্‌ন্ ১৯০
তার়েৰ়ুত্ তডক্কিয অরুমর়ৈক্ কেৰ‍্ৱি
নাইযল্ মরুঙ্গিল্ নৱিলপ্ পাডি
ৱিরৈযুর়ু নর়ুমলর্ এন্দিপ্ পেরিদুৱন্
তেরহত্ তুর়ৈদলুম্ উরিযন়্‌
অদাঅণ্ড্রু

কুণ্ড্রুদোর়াডল্

পৈঙ্গোডি নর়ৈক্কায্ ইডৈযিডুবু ৱেলন়্‌ ১৯৫
অম্বোদিপ্ পুট্টিল্ ৱিরৈইক্ কুৰৱিযোডু
ৱেণ্গূ তাৰন্ দোডুত্ত কণ্ণিযন়্‌
নর়ুঞ্জান্ দণিন্দ কেৰ়্‌গিৰর্ মার্বিন়্‌
কোডুন্দোৰ়িল্ ৱল্ৱিল্ কোলৈইয কান়ৱর্
নীডমৈ ৱিৰৈন্দ তেক্কৰ‍্ তের়ল্ ২০০
কুণ্ড্রহচ্ চির়ুহুডিক্ কিৰৈযুডন়্‌ মহিৰ়্‌ন্দু
তোণ্ডহচ্ চির়ুবর়ৈক্ কুরৱৈ অযর
ৱিরল্উৰর্প্ পৱিৰ়্‌ন্দ ৱের়ুবডু নর়ুঙ্গান়্‌
কুণ্ডুসুন়ৈ পূত্ত ৱণ্ডুবডু কণ্ণি
ইণৈত্ত কোদৈ অণৈত্ত কূন্দল্ ২০৫
মুডিত্ত কুল্লৈ ইলৈযুডৈ নর়ুম্বূচ্
সেঙ্গাল্ মরাঅত্ত ৱাল্ইণর্ ইডৈযিডুবু
সুরুম্বুণত্ তোডুত্ত পেরুন্দণ্ মাত্তৰ়ৈ
তিরুন্দুহাৰ়্‌ অল্গুল্ তিৰৈপ্প উডীই
মযিল্গণ্ টন়্‌ন় মডনডৈ মহৰিরোডু ২১০
সেয্যন়্‌ সিৱন্দ আডৈযন়্‌ সেৱ্ৱরৈচ্
সেযলৈত্ তণ্দৰির্ তুযল্ৱরুম্ কাদিন়ন়্‌
কচ্চিন়ন়্‌ কৰ়লিন়ন়্‌ সেচ্চৈক্ কণ্ণিযন়্‌
কুৰ়লন়্‌ কোট্টন়্‌ কুর়ুম্বল্ ইযত্তন়্‌
তহরন়্‌ মঞ্ঞৈযন়্‌ পুহরিল্ সেৱল্অম্ ২১৫
কোডিযন়্‌ নেডিযন়্‌ তোডিযণি তোৰন়্‌
নরম্বার্ত্ তন়্‌ন় ইন়্‌গুরল্ তোহুদিযোডু
কুর়ুম্বোর়িক্ কোণ্ড নর়ুন্দণ্ সাযল্
মরুঙ্গিল্ কট্টিয নিলন়্‌নের্বু তুহিলিন়ন়্‌
মুৰ়ৱুর়ৰ়্‌ তডক্কৈযিন়্‌ ইযল এন্দি ২২০
মেন়্‌দোৰ‍্ পল্বিণৈ তৰ়ীইত্ তলৈত্তন্দু
কুণ্ড্রুদো র়াডলুম্ নিণ্ড্রদন়্‌ পণ্বে
অদা অণ্ড্রু

পৰ়মুদির্সোলৈ

সির়ুদিন়ৈ মলরোডু ৱিরৈই মর়িঅর়ুত্তু
ৱারণক্ কোডিযোডু ৱযির়্‌পড নির়ীই ২২৫
ঊরূর্ কোণ্ড সীর্গেৰ়ু ৱিৰ়ৱিন়ুম্
আর্ৱলর্ এত্ত মেৱরু নিলৈযিন়ুম্
ৱেলন়্‌ তৈইয ৱের়ি অযর্ কৰন়ুম্
কাডুম্ কাৱুম্ কৱিন়্‌বের়ু তুরুত্তিযুম্
যার়ুঙ্ কুৰন়ুম্ ৱের়ুবল্ ৱৈপ্পুম্ ২৩০
সদুক্কমুম্ সন্দিযুম্ পুদুপ্পূঙ্ কডম্বুম্
মণ্ড্রমুম্ পোদিযিলুঙ্ কন্দুডৈ নিলৈযিন়ুম্
মাণ্দলৈক্ কোডিযোডু মণ্ণি অমৈৱর
নেয্যোডু ঐযৱি অপ্পি ঐদুরৈত্তুক্
কুডন্দম্ পট্টুক্ কোৰ়ুমলর্ সিদর়ি ২৩৫
মুরণ্গোৰ‍্ উরুৱিন়্‌ ইরণ্ডুডন়্‌ উডীইচ্
সেন্নূল্ যাত্তু ৱেণ্বোরি সিদর়ি
মদৱলি নিলৈইয মাত্তাৰ‍্ কোৰ়ুৱিডৈক্
কুরুদিযো ৱিরৈইয তূৱেৰ‍্ অরিসি
সিল্বলিচ্ চেয্দু পল্বিরপ্পু ইরীইচ্ ২৪০
সির়ুবসু মঞ্জৰোডু নর়ুৱিরৈ তেৰিত্তুপ্
পেরুন্দণ্ কণৱীরম্ নর়ুন্দণ্ মালৈ
তুণৈযর় অর়ুত্তুত্ তূঙ্গ নাট্রি
নৰিমলৈচ্ চিলম্বিন়্‌ নন়্‌ন়হর্ ৱাৰ়্‌ত্তি
নর়ুম্বুহৈ এডুত্তুক্ কুর়িঞ্জি পাডি ২৪৫
ইমিৰ়িসৈ অরুৱিযো টিন়্‌ন়িযম্ কর়ঙ্গ
উরুৱপ্ পল্বূত্ তূউয্ ৱেরুৱরক্
কুরুদিচ্ চেন্দিন়ৈ পরপ্পিক্ কুর়মহৰ‍্
মুরুহিযম্ নির়ুত্তু মুরণিন়র্ উট্ক
মুরুহাট্রুপ্ পডুত্ত উরুহেৰ়ু ৱিযল্নহর্ ২৫০
আডুহৰম্ সিলম্বপ্ পাডিপ্ পলৱুডন়্‌
কোডুৱায্ ৱৈত্তুক্ কোডুমণি ইযক্কি
ওডাপ্ পূট্কৈপ্ পিণিমুহম্ ৱাৰ়্‌ত্তি
ৱেণ্ডুনর্ ৱেণ্ডিযাঙ্গু এয্দিন়র্ ৱৰ়িবড
আণ্ডাণ্ টুর়ৈদলুম্ অর়িন্দ ৱার়ে ২৫৫
আণ্ডাণ্ টাযিন়ুম্ আহ কাণ্দহ
মুন্দুনী কণ্ডুৰ়ি মুহন়মর্ন্ দেত্তিক্
কৈদোৰ়ূউপ্ পরৱিক্ কালুর় ৱণঙ্গি
নেডুম্বেরুম্ সিমৈযত্তু নীলপ্ পৈঞ্জুন়ৈ
ঐৱরুৰ‍্ ওরুৱন়্‌ অঙ্গৈ এর়্‌প ২৬০
অর়ুৱর্ পযন্দ আর়মর্ সেল্ৱ
আল্গেৰ়ু কডৱুট্ পুদল্ৱ মাল্ৱরৈ
মলৈমহৰ‍্ মহন়ে মাট্রোর্ কূট্রে
ৱেট্রি ৱেল্বোর্ক্ কোট্রৱৈ সির়ুৱ
ইৰ়ৈযণি সির়প্পির়্‌ পৰ়ৈযোৰ‍্ কুৰ়ৱি ২৬৫
ৱান়োর্ ৱণঙ্গুৱিল্ তান়ৈত্ তলৈৱ
মালৈ মার্ব নূলর়ি পুলৱ
সেরুৱিল্ ওরুৱ পোরুৱির়ল্ মৰ‍্ৰ
অন্দণর্ ৱের়ুক্কৈ অর়িন্দোর্ সোল্মলৈ
মঙ্গৈযর্ কণৱ মৈন্দর্ এর়ে ২৭০
ৱেল্গেৰ়ু তডক্কৈচ্ চাল্বেরুম্ সেল্ৱ
কুণ্ড্রম্ কোণ্ড্র কুণ্ড্রাক্ কোট্রত্তু
ৱিণ্বোরু নেডুৱরৈক্ কুর়িঞ্জিক্ কিৰ়ৱ
পলর্বুহৰ়্‌ নন়্‌মোৰ়িপ্ পুলৱর্ এর়ে
অরুম্বের়ল্ মরবির়্‌ পেরুম্বেযর্ মুরুহ ২৭৫
নসৈযুনর্ক্ কার্ত্তুম্ ইসৈবের্ আৰ
অলন্দোর্ক্ কৰিক্কুম্ পোলম্বূণ্ সেএয্
মণ্ডমর্ কডন্দনিন়্‌ ৱেণ্ড্র টহলত্তুপ্
পরিসিলর্ত্ তাঙ্গুম্ উরুহেএৰ়ু নেডুৱেৰ‍্
পেরিযোর্ এত্তুম্ পেরুম্বেযর্ ইযৱুৰ‍্ ২৮০
সূর্মরুঙ্ কর়ুত্ত মোয্ম্বিন়্‌ মদৱলি
পোর্মিহু পোরুন কুরিসিল্ এন়প্পল
যান়্‌অর়ি অৰৱৈযিন়্‌ এত্তি আন়াদু
নিন়্‌অৰন্ দর়িদল্ মন়্‌ন়ুযির্ক্ করুমৈযিন়্‌
নিন়্‌ন়ডি উৰ‍্ৰি ৱন্দন়ন়্‌ নিন়্‌ন়োডু ২৮৫
পুরৈযুনর্ ইল্লাপ্ পুলমৈ যোয্এন়ক্
কুর়িত্তদু মোৰ়িযা অৰৱৈযিল্ কুর়িত্তুডন়্‌
ৱের়ুবল্ উরুৱিল্ কুর়ুম্বল্ কূৰিযর্
সার়যর্ কৰত্তু ৱীর়ুবের়ত্ তোণ্ড্রি
অৰিযন়্‌ তান়ে মুদুৱায্ ইরৱলন়্‌ ২৯০
ৱন্দোন়্‌ পেরুমনিন়্‌ ৱণ্বুহৰ়্‌ নযন্দেন়
ইন়িযৱুম্ নল্লৱুম্ নন়িবল এত্তিত্
তেয্ৱম্ সাণ্ড্র তির়ল্ৱিৰঙ্ কুরুৱিন়্‌
ৱান়্‌দোয্ নিৱপ্পিন়্‌ তান়্‌ৱন্ দেয্দি
অণঙ্গুসাল্ উযর্নিলৈ তৰ়ীইপ্ পণ্ডৈত্তন়্‌ ২৯৫
মণঙ্গমৰ়্‌ তেয্ৱত্ তিৰনলম্ কাট্টি
অঞ্জল্ ওম্বুমদি অর়িৱল্নিন়্‌ ৱরৱেন়
অন়্‌বুডৈ নন়্‌মোৰ়ি অৰৈই ৱিৰিৱুইন়্‌
র়িরুৰ‍্নির় মুন্নীর্ ৱৰৈইয উলহত্
তোরুনী যাহিত্ তোণ্ড্র ৱিৰ়ুমিয ৩০০
পের়লরুম্ পরিসিল্ নল্গুম্মদি পলৱুডন়্‌
ৱের়ুবল্ তুহিলিন়্‌ নুডঙ্গি অহিল্সুমন্
তারম্ মুৰ়ুমুদল্ উরুট্টি ৱেরল্
পূৱুডৈ অলঙ্গুসিন়ৈ পুলম্ব ৱের্গীণ্ডু
ৱিণ্বোরু নেডুৱরৈপ্ পরিদিযিল্ তোডুত্ত ৩০৫
তণ্গমৰ়্‌ অলর্ইর়াল্ সিদৈয নন়্‌বল
আসিন়ি মুদুসুৰৈ কলাৱ মীমিসৈ
নাহ নর়ুমলর্ উদির ঊহমোডু
মামুহ মুসুক্কলৈ পন়িপ্পপ্ পূনুদল্
ইরুম্বিডি কুৰির্প্প ৱীসিপ্ পেরুঙ্গৰিট্রু ৩১০
মুত্তুডৈ ৱান়্‌গোডু তৰ়ীইত্ তত্তুট্রু
নন়্‌বোন়্‌ মণিনির়ম্ কিৰরপ্ পোন়্‌গোৰ়িযা
ৱাৰ়ৈ মুৰ়ুমুদল্ তুমিযত্ তাৰ়ৈ
ইৰনীর্ ৱিৰ়ুক্কুলৈ উদিরত্ তাক্কিক্
কর়িক্কোডিক্ করুন্দুণর্ সাযপ্ পোর়িপ্পুর় ৩১৫
মডনডৈ মঞ্ঞৈ পলৱুডন়্‌ ৱেরীইক্
কোৰ়ি ৱযপ্পেডৈ ইরিযক্ কেৰ়লো
টিরুম্বন়ৈ ৱেৰিট্রিন়্‌ পুন়্‌চায্ অন়্‌ন়
কুরূউমযির্ যাক্কৈক্ কুডা অডি উৰিযম্
পেরুঙ্গল্ ৱিডর্অৰৈচ্ চের়িযক্ করুঙ্গোট্ ৩২০
টামা নল্এর়ু সিলৈপ্পচ্ চেণ্নিন়্‌
র়িৰ়ুমেন় ইৰ়িদরুম্ অরুৱিপ্
পৰ়মুদির্ সোলৈ মলৈহিৰ় ৱোন়ে ৩২৩


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

உலகம் உவப்ப வலன்ஏர்பு திரிதரு
பலர்புகழ் ஞாயிறு கடற்கண் டாஅங்
கோவற இமைக்குஞ் சேண்விளங் கவிரொளி
உறுநர்த் தாங்கிய மதன்உடை நோன்தாள்
செறுநர்த் தேய்த்த செல்உறழ் தடக்கை 5
மறுவில் கற்பின் வாள்நுதல் கணவன்
கார்கோள் முகந்த கமஞ்சூல் மாமழை
வாள்போழ் விசும்பின் உள்உறை சிதறித்
தலைப்பெயல் தலைஇய தண்ணறுங் கானத்
திருள்படப் பொதுளிய பராஅரை மராஅத் 10
துருள்பூந் தண்தார் புரளும் மார்பினன்
மால்வரை நிவந்த சேண்உயர் வெற்பில்
கிண்கிணி கவைஇய ஒண்செஞ் சீறடிக்
கணைக்கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணைத்தோள்
கோபத் தன்ன தோயாப் பூந்துகில் 15
பல்காசு நிரைத்த சில்காழ் அல்குல்
கைபுனைந் தியற்றாக் கவின்பெறு வனப்பின்
நாவலொடு பெயரிய பொலம்புனை அவிரிழைச்
சேண்இகந்து விளங்கும் செயிர்தீர் மேனித்
துணையோர் ஆய்ந்த இணையீர் ஓதிச் 20
செங்கால் வெட்சிச் சீறிதழ் இடையிடுபு
பைந்தாள் குவளைத் தூஇதழ் கிள்ளித்
தெய்வ உத்தியொடு வலம்புரிவயின் வைத்துத்
திலகம் தைஇய தேங்கமழ் திருநுதல்
மகரப் பகுவாய் தாழமண் ணுறுத்துத் 25
துவர முடித்த துகள்அறு முச்சிப்
பெருந்தண் சண்பகம் செரீஇக் கருந்தகட்
டுளைப்பூ மருதின் ஒள்ளிணர் அட்டிக்
கிளைக்கவின் றெழுதரு கீழ்நீர்ச் செவ்வரும்
பிணைப்புறு பிணையல் வளைஇத் துணைத்தக 30
வண்காது நிறைந்த பிண்டி ஒண்தளிர்
நுண்பூண் ஆகம் திளைப்பத் திண்காழ்
நறுங்குற டுரிஞ்சிய பூங்கேழ்த் தேய்வை
தேங்கமழ் மருதிணர் கடுப்பக் கோங்கின்
குவிமுகிழ் இளமுலைக் கொட்டி விரிமலர் 35
வேங்கை நுண்தா தப்பிக் காண்வர
வெள்ளிற் குறுமுறி கிள்ளுபு தெறியாக்
கோழி ஓங்கிய வென்றடு விறற்கொடி
வாழிய பெரிதென் றேத்திப் பலருடன்
சீர்திகழ் சிலம்பகம் சிலம்பப் பாடிச் 40
சூர்அர மகளிர் ஆடும் சோலை
மந்தியும் அறியா மரன்பயில் அடுக்கத்துச்
சுரும்பு மூசாச் சுடர்ப்பூங் காந்தள்
பெருந்தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன்
பார்முதர் பனிக்கடல் கலங்கஉள் புக்குச் 45
சூர்முதல் தடிந்த சுடரிலை நெடுவேல்
உலறிய கதுப்பின் பிறழ்பல் பேழ்வாய்ச்
சுழல்விழிப் பசுங்கண் சூர்த்த நோக்கின்
கழல்கண் கூகையொடு கடும்பாம்பு தூங்கப்
பெருமுலை அலைக்கும் காதின் பிணர்மோட் 50
டுருகெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்மகள்
குருதி ஆடிய கூருகிர்க் கொடுவிரல்
கண்தொட்டு உண்ட கழிமுடைக் கருந்தலை
ஒண்தொடித் தடக்கையின் ஏந்தி வெருவர
வென்றடு விறற்களம் பாடித்தோள் பெயரா 55
நிணம்தின் வாயள் துணங்கை தூங்க
இருபேர் உருவின் ஒருபேர் யாக்கை
அறுவேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி
அவுணர் நல்வலம் அடங்கக் கவிழ்இணர்
மாமுதல் தடிந்த மறுஇல் கொற்றத் 60
தெய்யா நல்லிசைச் செவ்வேல் சேஎய்

இரவலன் நிலை

சேவடி படரும் செம்மல் உள்ளமொடு
நலம்புரி கொள்கைப் புலம்பிரிந் துறையும்
செவ்வநீ நயந்தனை ஆயின் பலவுடன்
நன்னர் நெஞ்சத் தின்நசை வாய்ப்ப 65
இன்னே பெறுதிநீ முன்னிய வினையே

திருப்பரங்குன்றம்

செருப்புகன் றெடுத்த சேண்உயர் நெடுங்கொடி
வரிப்புனை பந்தொடு பாவை தூங்கப்
பொருநர்த் தேய்த்த போரரு வாயில்
திருவீற் றிருந்த தீதுதீர் நியமத்து 70
மாடம்மலி மறுகின் கூடற் குடவயின்
இருஞ்சேற் றகல்வயல் விரிந்துவாய் அவிழ்ந்த
முள்தாள் தாமரைத் துஞ்சி வைகறைக்
கள்கமழ் நெய்தல் ஊதி எற்படக்
கண்போல் மலர்ந்த காமர் சுனைமலர் 75
அம்சிறை வண்டின் அரிக்கணம் ஒலிக்கும்
குன் றமர்ந் துறைதலும் உரியன்
அதாஅன்று

திருச்சீரலைவாய்

வைந்நுதி பொருத வடுஆழ் வரிநுதல்
வாடா மாலை ஒடையொடு துயல்வரப் 80
படுமணி இரட்டும் மருங்கின் கடுநடைக்
கூற்றத் தன்ன மாற்றரும் மொய்ம்பின்
கால்கிளர்ந் தன்ன வேழம்மேல் கொண்
டைவேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய
முடியொடு விளங்கிய முரண்மிகு திருமணி 85
மின்உறழ் இமைப்பில் சென்னிப் பொற்ப
நகைதாழ்பு துயல்வரூஉம் வகையமை பொலங்குழை
சேண்விளங் கியற்கை வாள்மதி கவைஇ
அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்பத்
தாவில் கொள்கைத் தம்தொழில் முடிமார் 90
மனன்நேர் பெழுதரு வாள்நிற முகனே
மாயிருள் ஞாலம் மறுவின்றி விளங்கப்
பல்கதிர் விரிந்தன்று ஒருமுகம் ஒருமுகம்
ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்தினி தொழுகிக்
காதலின் உவந்து வரங்கொடுத் தன்றே ஒருமுகம் 95
மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ
அந்தணர் வேள்வியோர்க் கும்மே ஒருமுகம்
எஞ்சிய பொருள்களை ஏம்உற நாடித்
திங்கள் போலத் திசைவிளக் கும்மே ஒருமுகம்
செறுநர்த் தேய்த்துச் செல்சமம் முருக்கிக் 100
கறுவுகொள் நெஞ்சமொடு களம்வேட் டன்றே ஒருமுகம்
குறவர் மடமகள் கொடிபோல் நுசுப்பின்
மடவரல் வள்ளியொடு நகையமர்ந் தன்றே ஆங்குஅம்
மூவிரு முகனும் முறைநவின் றொழுகலின்
ஆரம் தாழ்ந்த அம்பகட்டு மார்பில் 105
செம்பொறி வாங்கிய மொய்ம்பில் சுடர்விடுபு
வண்புகழ் நிறைந்து வசிந்துவாங்கு நிமிர்தோள்
விண்செலல் மரபின் ஐயர்க் கேந்தியது ஒருகை
உக்கம் சேர்த்தியது ஒருகை
நலம்பெறு கலிங்கத்துக் குறங்கின்மிசை 110
அசைஇய தொருகை
அங்குசம் கடாவ ஒருகை இருகை
ஐயிரு வட்டமொடு எஃகுவலம் திரிப்ப
ஒருகை மார்பொடு விளங்க
ஒருகை தாரொடு பொலிய ஒருகை 115
கீழ்வீழ் தொடியொடு மீமிசைக் கொட்ப
ஒருகை பாடின் படுமணி இரட்ட
ஒருகை நீல்நிற விசும்பின் மலிதுளி பொழிய
ஒருகை வான்அர மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட
ஆங்கப் 120
பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி
அந்தரப் பல்லியம் கறங்கத் திண்காழ்
வயிர்எழுந் திசைப்ப வால்வளை ஞரல
உரம்தலைக் கொண்ட உரும்இடி முரசமொடு
பல்பொறி மஞ்ஞை வெல்கொடி அகவ 125
விசும் பாறாக விரைசெலல் முன்னி
உலகம் புகழ்ந்த ஒங்குயர் விழுச்சீர்
அலைவாய்ச் சேறலும் நிலைஇய பண்பே
அதாஅன்று

திருஆவினன்குடி

சீரை தைஇய உடுக்கையர் சீரொடு 130
வலம்புரி புரையும் வால்நரை முடியினர்
மாசற விளங்கும் உருவினர் மானின்
உரிவை தைஇய ஊன்கெடு மார்பின்
என்பெழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் நன்பகல்
பலவுடன் கழிந்த உண்டியர் இகலொடு 135
செற்றம் நீக்கிய மனத்தினர் யாவதும்
கற்றோர் அறியா அறிவனர் கற்றோர்க்குத்
தாம்வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு
கடுஞ்சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை
யாவதும் அறியா இயல்பினர் மேவரத் 140
துனியில் காட்சி முனிவர் முன்புகப்
புகைமுகந் தன்ன மாசில் தூவுடை
முகைவாய் அவிழ்ந்த தகைசூழ் ஆகத்துச்
செவிநேர்பு வைத்துச்செய்வுறு திவவின்
நல்லியாழ் நவின்ற நயனுடை நெஞ்சின் 145
மென்மொழி மேவலர் இன்னரம் புளர
நோயின் றியன்ற யாக்கையர் மாவின்
அவிர்தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்தொறும்
பொன்னுரை கடுக்குந் திதலையர் இன்னகைப்
பருமம் தாங்கிய பணிந்தேந் தல்குல் 150
மாசில் மகளிரொடு மறுவின்றி விளங்கக்
கடுவொ டொடுங்கிய தூம்புடை வாலெயிற்
றழலென உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடுந்திறல்
பாம்புபடப் புடைக்கும் பலவரிக் கொழுஞ்சிறைப்
புள்ளணி நீள்கொடிச் செல்வனும் வெள்ளேறு 155
வலவயின் உயரிய பலர்புகழ் திணிதோள்
உமைஅமர்ந்து விளங்கும் இமையா முக்கண்
மூவெயில் முருக்கிய முரண்மிகு செல்வனும்
நூற்றுப்பத் தடுக்கிய நாட்டத்து நூறுபல்
வேள்வி முற்றிய வென்றடு கொற்றத் 160
தீரிரண் டேந்திய மருப்பின் எழில்நடைத்
தாழ்பெருந் தடக்கை உயர்த்த யானை
எருத்தம் ஏறிய திருக்கிளர் செல்வனும்
நாற்பெருந் தெய்வத்து நன்னகர் நிலைஇய
உலகம் காக்கும் ஒன்றுபுரி கொள்கைப் 165
பலர்புகழ் மூவரும் தலைவர்ஆக
ஏமுறு ஞாலம் தன்னில் தோன்றித்
தாமரை பயந்த தாவில் ஊழி
நான்முக ஒருவற் சுட்டிக் காண்வரப்
பகலில் தோன்றும் இகலில் காட்சி 170
நால்வே றியற்கைப் பதினொரு மூவரோ
டொன்பதிற் றிரட்டி உயர்நிலை பெறீஇயர்
மீன்பூத் தன்ன தோன்றலர் மீன்சேர்பு
வளிகிளர்ந்த தன்ன செலவினர் வளியிடைத்
தீயெழுந் தன்ன திறலினர் தீப்பட 175
உரும்இடித் தன்ன குரலினர் விழுமிய
உறுகுறை மருங்கில்தம் பெறுமுறை கொண்மார்
அந்தரக் கொட்பினர் வந்துடன் காணத்
தாவில் கொள்கை மடந்தையொடு சின்னாள்
ஆவி னன்குடி அசைதலும் உரியன் 180
அதா அன்று

திருஏரகம்

இருமூன் றெய்திய இயல்பினின் வழாஅ
திருவர்ச் சுட்டிய பல்வேறு தொல்குடி
அறுநான் கிரட்டி இளமை நல்லியாண்
டாறினில் கழிப்பிய அறன்நவில் கொள்கை 185
மூன்றுவகைக் குறித்த முத்தீச் செல்வத்
திருபிறப் பாளர் பொழுதறிந்து நுவல
ஒன்பது கொண்ட மூன்றுபுரி நுண்ஞாண்
புலராக் காழகம் புல உடீஇ
உச்சி கூப்பிய கையினர் தற்புகழ்ந் 190
தாறெழுத் தடக்கிய அருமறைக் கேள்வி
நாஇயல் மருங்கில் நவிலப் பாடி
விரையுறு நறுமலர் ஏந்திப் பெரிதுவந்
தேரகத் துறைதலும் உரியன்
அதாஅன்று

குன்றுதோறாடல்

பைங்கொடி நறைக்காய் இடையிடுபு வேலன் 195
அம்பொதிப் புட்டில் விரைஇக் குளவியொடு
வெண்கூ தாளந் தொடுத்த கண்ணியன்
நறுஞ்சாந் தணிந்த கேழ்கிளர் மார்பின்
கொடுந்தொழில் வல்வில் கொலைஇய கானவர்
நீடமை விளைந்த தேக்கள் தேறல் 200
குன்றகச் சிறுகுடிக் கிளையுடன் மகிழ்ந்து
தொண்டகச் சிறுபறைக் குரவை அயர
விரல்உளர்ப் பவிழ்ந்த வேறுபடு நறுங்கான்
குண்டுசுனை பூத்த வண்டுபடு கண்ணி
இணைத்த கோதை அணைத்த கூந்தல் 205
முடித்த குல்லை இலையுடை நறும்பூச்
செங்கால் மராஅத்த வால்இணர் இடையிடுபு
சுரும்புணத் தொடுத்த பெருந்தண் மாத்தழை
திருந்துகாழ் அல்குல் திளைப்ப உடீஇ
மயில்கண் டன்ன மடநடை மகளிரொடு 210
செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செவ்வரைச்
செயலைத் தண்தளிர் துயல்வரும் காதினன்
கச்சினன் கழலினன் செச்சைக் கண்ணியன்
குழலன் கோட்டன் குறும்பல் இயத்தன்
தகரன் மஞ்ஞையன் புகரில் சேவல்அம் 215
கொடியன் நெடியன் தொடியணி தோளன்
நரம்பார்த் தன்ன இன்குரல் தொகுதியொடு
குறும்பொறிக் கொண்ட நறுந்தண் சாயல்
மருங்கில் கட்டிய நிலன்நேர்பு துகிலினன்
முழவுறழ் தடக்கையின் இயல ஏந்தி 220
மென்தோள் பல்பிணை தழீஇத் தலைத்தந்து
குன்றுதோ றாடலும் நின்றதன் பண்பே
அதா அன்று

பழமுதிர்சோலை

சிறுதினை மலரொடு விரைஇ மறிஅறுத்து
வாரணக் கொடியொடு வயிற்பட நிறீஇ 225
ஊரூர் கொண்ட சீர்கெழு விழவினும்
ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும்
வேலன் தைஇய வெறி அயர் களனும்
காடும் காவும் கவின்பெறு துருத்தியும்
யாறுங் குளனும் வேறுபல் வைப்பும் 230
சதுக்கமும் சந்தியும் புதுப்பூங் கடம்பும்
மன்றமும் பொதியிலுங் கந்துடை நிலையினும்
மாண்தலைக் கொடியொடு மண்ணி அமைவர
நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐதுரைத்துக்
குடந்தம் பட்டுக் கொழுமலர் சிதறி 235
முரண்கொள் உருவின் இரண்டுடன் உடீஇச்
செந்நூல் யாத்து வெண்பொரி சிதறி
மதவலி நிலைஇய மாத்தாள் கொழுவிடைக்
குருதியொ விரைஇய தூவெள் அரிசி
சில்பலிச் செய்து பல்பிரப்பு இரீஇச் 240
சிறுபசு மஞ்சளொடு நறுவிரை தெளித்துப்
பெருந்தண் கணவீரம் நறுந்தண் மாலை
துணையற அறுத்துத் தூங்க நாற்றி
நளிமலைச் சிலம்பின் நன்னகர் வாழ்த்தி
நறும்புகை எடுத்துக் குறிஞ்சி பாடி 245
இமிழிசை அருவியோ டின்னியம் கறங்க
உருவப் பல்பூத் தூஉய் வெருவரக்
குருதிச் செந்தினை பரப்பிக் குறமகள்
முருகியம் நிறுத்து முரணினர் உட்க
முருகாற்றுப் படுத்த உருகெழு வியல்நகர் 250
ஆடுகளம் சிலம்பப் பாடிப் பலவுடன்
கோடுவாய் வைத்துக் கொடுமணி இயக்கி
ஒடாப் பூட்கைப் பிணிமுகம் வாழ்த்தி
வேண்டுநர் வேண்டியாங்கு எய்தினர் வழிபட
ஆண்டாண் டுறைதலும் அறிந்த வாறே 255
ஆண்டாண் டாயினும் ஆக காண்தக
முந்துநீ கண்டுழி முகனமர்ந் தேத்திக்
கைதொழூஉப் பரவிக் காலுற வணங்கி
நெடும்பெரும் சிமையத்து நீலப் பைஞ்சுனை
ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப 260
அறுவர் பயந்த ஆறமர் செல்வ
ஆல்கெழு கடவுட் புதல்வ மால்வரை
மலைமகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே
வெற்றி வெல்போர்க் கொற்றவை சிறுவ
இழையணி சிறப்பிற் பழையோள் குழவி 265
வானோர் வணங்குவில் தானைத் தலைவ
மாலை மார்ப நூலறி புலவ
செருவில் ஒருவ பொருவிறல் மள்ள
அந்தணர் வெறுக்கை அறிந்தோர் சொல்மலை
மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே 270
வேல்கெழு தடக்கைச் சால்பெரும் செல்வ
குன்றம் கொன்ற குன்றாக் கொற்றத்து
விண்பொரு நெடுவரைக் குறிஞ்சிக் கிழவ
பலர்புகழ் நன்மொழிப் புலவர் ஏறே
அரும்பெறல் மரபிற் பெரும்பெயர் முருக 275
நசையுநர்க் கார்த்தும் இசைபேர் ஆள
அலந்தோர்க் களிக்கும் பொலம்பூண் சேஎய்
மண்டமர் கடந்தநின் வென்ற டகலத்துப்
பரிசிலர்த் தாங்கும் உருகெஎழு நெடுவேள்
பெரியோர் ஏத்தும் பெரும்பெயர் இயவுள் 280
சூர்மருங் கறுத்த மொய்ம்பின் மதவலி
போர்மிகு பொருந குரிசில் எனப்பல
யான்அறி அளவையின் ஏத்தி ஆனாது
நின்அளந் தறிதல் மன்னுயிர்க் கருமையின்
நின்னடி உள்ளி வந்தனன் நின்னொடு 285
புரையுநர் இல்லாப் புலமை யோய்எனக்
குறித்தது மொழியா அளவையில் குறித்துடன்
வேறுபல் உருவில் குறும்பல் கூளியர்
சாறயர் களத்து வீறுபெறத் தோன்றி
அளியன் தானே முதுவாய் இரவலன் 290
வந்தோன் பெருமநின் வண்புகழ் நயந்தென
இனியவும் நல்லவும் நனிபல ஏத்தித்
தெய்வம் சான்ற திறல்விளங் குருவின்
வான்தோய் நிவப்பின் தான்வந் தெய்தி
அணங்குசால் உயர்நிலை தழீஇப் பண்டைத்தன் 295
மணங்கமழ் தெய்வத் திளநலம் காட்டி
அஞ்சல் ஓம்புமதி அறிவல்நின் வரவென
அன்புடை நன்மொழி அளைஇ விளிவுஇன்
றிருள்நிற முந்நீர் வளைஇய உலகத்
தொருநீ யாகித் தோன்ற விழுமிய 300
பெறலரும் பரிசில் நல்கும்மதி பலவுடன்
வேறுபல் துகிலின் நுடங்கி அகில்சுமந்
தாரம் முழுமுதல் உருட்டி வேரல்
பூவுடை அலங்குசினை புலம்ப வேர்கீண்டு
விண்பொரு நெடுவரைப் பரிதியில் தொடுத்த 305
தண்கமழ் அலர்இறால் சிதைய நன்பல
ஆசினி முதுசுளை கலாவ மீமிசை
நாக நறுமலர் உதிர ஊகமொடு
மாமுக முசுக்கலை பனிப்பப் பூநுதல்
இரும்பிடி குளிர்ப்ப வீசிப் பெருங்களிற்று 310
முத்துடை வான்கோடு தழீஇத் தத்துற்று
நன்பொன் மணிநிறம் கிளரப் பொன்கொழியா
வாழை முழுமுதல் துமியத் தாழை
இளநீர் விழுக்குலை உதிரத் தாக்கிக்
கறிக்கொடிக் கருந்துணர் சாயப் பொறிப்புற 315
மடநடை மஞ்ஞை பலவுடன் வெரீஇக்
கோழி வயப்பெடை இரியக் கேழலொ
டிரும்பனை வெளிற்றின் புன்சாய் அன்ன
குரூஉமயிர் யாக்கைக் குடா அடி உளியம்
பெருங்கல் விடர்அளைச் செறியக் கருங்கோட் 320
டாமா நல்ஏறு சிலைப்பச் சேண்நின்
றிழுமென இழிதரும் அருவிப்
பழமுதிர் சோலை மலைகிழ வோனே 323


Open the Thamizhi Section in a New Tab
உலகம் உவப்ப வலன்ஏர்பு திரிதரு
பலர்புகழ் ஞாயிறு கடற்கண் டாஅங்
கோவற இமைக்குஞ் சேண்விளங் கவிரொளி
உறுநர்த் தாங்கிய மதன்உடை நோன்தாள்
செறுநர்த் தேய்த்த செல்உறழ் தடக்கை 5
மறுவில் கற்பின் வாள்நுதல் கணவன்
கார்கோள் முகந்த கமஞ்சூல் மாமழை
வாள்போழ் விசும்பின் உள்உறை சிதறித்
தலைப்பெயல் தலைஇய தண்ணறுங் கானத்
திருள்படப் பொதுளிய பராஅரை மராஅத் 10
துருள்பூந் தண்தார் புரளும் மார்பினன்
மால்வரை நிவந்த சேண்உயர் வெற்பில்
கிண்கிணி கவைஇய ஒண்செஞ் சீறடிக்
கணைக்கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணைத்தோள்
கோபத் தன்ன தோயாப் பூந்துகில் 15
பல்காசு நிரைத்த சில்காழ் அல்குல்
கைபுனைந் தியற்றாக் கவின்பெறு வனப்பின்
நாவலொடு பெயரிய பொலம்புனை அவிரிழைச்
சேண்இகந்து விளங்கும் செயிர்தீர் மேனித்
துணையோர் ஆய்ந்த இணையீர் ஓதிச் 20
செங்கால் வெட்சிச் சீறிதழ் இடையிடுபு
பைந்தாள் குவளைத் தூஇதழ் கிள்ளித்
தெய்வ உத்தியொடு வலம்புரிவயின் வைத்துத்
திலகம் தைஇய தேங்கமழ் திருநுதல்
மகரப் பகுவாய் தாழமண் ணுறுத்துத் 25
துவர முடித்த துகள்அறு முச்சிப்
பெருந்தண் சண்பகம் செரீஇக் கருந்தகட்
டுளைப்பூ மருதின் ஒள்ளிணர் அட்டிக்
கிளைக்கவின் றெழுதரு கீழ்நீர்ச் செவ்வரும்
பிணைப்புறு பிணையல் வளைஇத் துணைத்தக 30
வண்காது நிறைந்த பிண்டி ஒண்தளிர்
நுண்பூண் ஆகம் திளைப்பத் திண்காழ்
நறுங்குற டுரிஞ்சிய பூங்கேழ்த் தேய்வை
தேங்கமழ் மருதிணர் கடுப்பக் கோங்கின்
குவிமுகிழ் இளமுலைக் கொட்டி விரிமலர் 35
வேங்கை நுண்தா தப்பிக் காண்வர
வெள்ளிற் குறுமுறி கிள்ளுபு தெறியாக்
கோழி ஓங்கிய வென்றடு விறற்கொடி
வாழிய பெரிதென் றேத்திப் பலருடன்
சீர்திகழ் சிலம்பகம் சிலம்பப் பாடிச் 40
சூர்அர மகளிர் ஆடும் சோலை
மந்தியும் அறியா மரன்பயில் அடுக்கத்துச்
சுரும்பு மூசாச் சுடர்ப்பூங் காந்தள்
பெருந்தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன்
பார்முதர் பனிக்கடல் கலங்கஉள் புக்குச் 45
சூர்முதல் தடிந்த சுடரிலை நெடுவேல்
உலறிய கதுப்பின் பிறழ்பல் பேழ்வாய்ச்
சுழல்விழிப் பசுங்கண் சூர்த்த நோக்கின்
கழல்கண் கூகையொடு கடும்பாம்பு தூங்கப்
பெருமுலை அலைக்கும் காதின் பிணர்மோட் 50
டுருகெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்மகள்
குருதி ஆடிய கூருகிர்க் கொடுவிரல்
கண்தொட்டு உண்ட கழிமுடைக் கருந்தலை
ஒண்தொடித் தடக்கையின் ஏந்தி வெருவர
வென்றடு விறற்களம் பாடித்தோள் பெயரா 55
நிணம்தின் வாயள் துணங்கை தூங்க
இருபேர் உருவின் ஒருபேர் யாக்கை
அறுவேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி
அவுணர் நல்வலம் அடங்கக் கவிழ்இணர்
மாமுதல் தடிந்த மறுஇல் கொற்றத் 60
தெய்யா நல்லிசைச் செவ்வேல் சேஎய்

இரவலன் நிலை

சேவடி படரும் செம்மல் உள்ளமொடு
நலம்புரி கொள்கைப் புலம்பிரிந் துறையும்
செவ்வநீ நயந்தனை ஆயின் பலவுடன்
நன்னர் நெஞ்சத் தின்நசை வாய்ப்ப 65
இன்னே பெறுதிநீ முன்னிய வினையே

திருப்பரங்குன்றம்

செருப்புகன் றெடுத்த சேண்உயர் நெடுங்கொடி
வரிப்புனை பந்தொடு பாவை தூங்கப்
பொருநர்த் தேய்த்த போரரு வாயில்
திருவீற் றிருந்த தீதுதீர் நியமத்து 70
மாடம்மலி மறுகின் கூடற் குடவயின்
இருஞ்சேற் றகல்வயல் விரிந்துவாய் அவிழ்ந்த
முள்தாள் தாமரைத் துஞ்சி வைகறைக்
கள்கமழ் நெய்தல் ஊதி எற்படக்
கண்போல் மலர்ந்த காமர் சுனைமலர் 75
அம்சிறை வண்டின் அரிக்கணம் ஒலிக்கும்
குன் றமர்ந் துறைதலும் உரியன்
அதாஅன்று

திருச்சீரலைவாய்

வைந்நுதி பொருத வடுஆழ் வரிநுதல்
வாடா மாலை ஒடையொடு துயல்வரப் 80
படுமணி இரட்டும் மருங்கின் கடுநடைக்
கூற்றத் தன்ன மாற்றரும் மொய்ம்பின்
கால்கிளர்ந் தன்ன வேழம்மேல் கொண்
டைவேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய
முடியொடு விளங்கிய முரண்மிகு திருமணி 85
மின்உறழ் இமைப்பில் சென்னிப் பொற்ப
நகைதாழ்பு துயல்வரூஉம் வகையமை பொலங்குழை
சேண்விளங் கியற்கை வாள்மதி கவைஇ
அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்பத்
தாவில் கொள்கைத் தம்தொழில் முடிமார் 90
மனன்நேர் பெழுதரு வாள்நிற முகனே
மாயிருள் ஞாலம் மறுவின்றி விளங்கப்
பல்கதிர் விரிந்தன்று ஒருமுகம் ஒருமுகம்
ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்தினி தொழுகிக்
காதலின் உவந்து வரங்கொடுத் தன்றே ஒருமுகம் 95
மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ
அந்தணர் வேள்வியோர்க் கும்மே ஒருமுகம்
எஞ்சிய பொருள்களை ஏம்உற நாடித்
திங்கள் போலத் திசைவிளக் கும்மே ஒருமுகம்
செறுநர்த் தேய்த்துச் செல்சமம் முருக்கிக் 100
கறுவுகொள் நெஞ்சமொடு களம்வேட் டன்றே ஒருமுகம்
குறவர் மடமகள் கொடிபோல் நுசுப்பின்
மடவரல் வள்ளியொடு நகையமர்ந் தன்றே ஆங்குஅம்
மூவிரு முகனும் முறைநவின் றொழுகலின்
ஆரம் தாழ்ந்த அம்பகட்டு மார்பில் 105
செம்பொறி வாங்கிய மொய்ம்பில் சுடர்விடுபு
வண்புகழ் நிறைந்து வசிந்துவாங்கு நிமிர்தோள்
விண்செலல் மரபின் ஐயர்க் கேந்தியது ஒருகை
உக்கம் சேர்த்தியது ஒருகை
நலம்பெறு கலிங்கத்துக் குறங்கின்மிசை 110
அசைஇய தொருகை
அங்குசம் கடாவ ஒருகை இருகை
ஐயிரு வட்டமொடு எஃகுவலம் திரிப்ப
ஒருகை மார்பொடு விளங்க
ஒருகை தாரொடு பொலிய ஒருகை 115
கீழ்வீழ் தொடியொடு மீமிசைக் கொட்ப
ஒருகை பாடின் படுமணி இரட்ட
ஒருகை நீல்நிற விசும்பின் மலிதுளி பொழிய
ஒருகை வான்அர மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட
ஆங்கப் 120
பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி
அந்தரப் பல்லியம் கறங்கத் திண்காழ்
வயிர்எழுந் திசைப்ப வால்வளை ஞரல
உரம்தலைக் கொண்ட உரும்இடி முரசமொடு
பல்பொறி மஞ்ஞை வெல்கொடி அகவ 125
விசும் பாறாக விரைசெலல் முன்னி
உலகம் புகழ்ந்த ஒங்குயர் விழுச்சீர்
அலைவாய்ச் சேறலும் நிலைஇய பண்பே
அதாஅன்று

திருஆவினன்குடி

சீரை தைஇய உடுக்கையர் சீரொடு 130
வலம்புரி புரையும் வால்நரை முடியினர்
மாசற விளங்கும் உருவினர் மானின்
உரிவை தைஇய ஊன்கெடு மார்பின்
என்பெழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் நன்பகல்
பலவுடன் கழிந்த உண்டியர் இகலொடு 135
செற்றம் நீக்கிய மனத்தினர் யாவதும்
கற்றோர் அறியா அறிவனர் கற்றோர்க்குத்
தாம்வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு
கடுஞ்சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை
யாவதும் அறியா இயல்பினர் மேவரத் 140
துனியில் காட்சி முனிவர் முன்புகப்
புகைமுகந் தன்ன மாசில் தூவுடை
முகைவாய் அவிழ்ந்த தகைசூழ் ஆகத்துச்
செவிநேர்பு வைத்துச்செய்வுறு திவவின்
நல்லியாழ் நவின்ற நயனுடை நெஞ்சின் 145
மென்மொழி மேவலர் இன்னரம் புளர
நோயின் றியன்ற யாக்கையர் மாவின்
அவிர்தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்தொறும்
பொன்னுரை கடுக்குந் திதலையர் இன்னகைப்
பருமம் தாங்கிய பணிந்தேந் தல்குல் 150
மாசில் மகளிரொடு மறுவின்றி விளங்கக்
கடுவொ டொடுங்கிய தூம்புடை வாலெயிற்
றழலென உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடுந்திறல்
பாம்புபடப் புடைக்கும் பலவரிக் கொழுஞ்சிறைப்
புள்ளணி நீள்கொடிச் செல்வனும் வெள்ளேறு 155
வலவயின் உயரிய பலர்புகழ் திணிதோள்
உமைஅமர்ந்து விளங்கும் இமையா முக்கண்
மூவெயில் முருக்கிய முரண்மிகு செல்வனும்
நூற்றுப்பத் தடுக்கிய நாட்டத்து நூறுபல்
வேள்வி முற்றிய வென்றடு கொற்றத் 160
தீரிரண் டேந்திய மருப்பின் எழில்நடைத்
தாழ்பெருந் தடக்கை உயர்த்த யானை
எருத்தம் ஏறிய திருக்கிளர் செல்வனும்
நாற்பெருந் தெய்வத்து நன்னகர் நிலைஇய
உலகம் காக்கும் ஒன்றுபுரி கொள்கைப் 165
பலர்புகழ் மூவரும் தலைவர்ஆக
ஏமுறு ஞாலம் தன்னில் தோன்றித்
தாமரை பயந்த தாவில் ஊழி
நான்முக ஒருவற் சுட்டிக் காண்வரப்
பகலில் தோன்றும் இகலில் காட்சி 170
நால்வே றியற்கைப் பதினொரு மூவரோ
டொன்பதிற் றிரட்டி உயர்நிலை பெறீஇயர்
மீன்பூத் தன்ன தோன்றலர் மீன்சேர்பு
வளிகிளர்ந்த தன்ன செலவினர் வளியிடைத்
தீயெழுந் தன்ன திறலினர் தீப்பட 175
உரும்இடித் தன்ன குரலினர் விழுமிய
உறுகுறை மருங்கில்தம் பெறுமுறை கொண்மார்
அந்தரக் கொட்பினர் வந்துடன் காணத்
தாவில் கொள்கை மடந்தையொடு சின்னாள்
ஆவி னன்குடி அசைதலும் உரியன் 180
அதா அன்று

திருஏரகம்

இருமூன் றெய்திய இயல்பினின் வழாஅ
திருவர்ச் சுட்டிய பல்வேறு தொல்குடி
அறுநான் கிரட்டி இளமை நல்லியாண்
டாறினில் கழிப்பிய அறன்நவில் கொள்கை 185
மூன்றுவகைக் குறித்த முத்தீச் செல்வத்
திருபிறப் பாளர் பொழுதறிந்து நுவல
ஒன்பது கொண்ட மூன்றுபுரி நுண்ஞாண்
புலராக் காழகம் புல உடீஇ
உச்சி கூப்பிய கையினர் தற்புகழ்ந் 190
தாறெழுத் தடக்கிய அருமறைக் கேள்வி
நாஇயல் மருங்கில் நவிலப் பாடி
விரையுறு நறுமலர் ஏந்திப் பெரிதுவந்
தேரகத் துறைதலும் உரியன்
அதாஅன்று

குன்றுதோறாடல்

பைங்கொடி நறைக்காய் இடையிடுபு வேலன் 195
அம்பொதிப் புட்டில் விரைஇக் குளவியொடு
வெண்கூ தாளந் தொடுத்த கண்ணியன்
நறுஞ்சாந் தணிந்த கேழ்கிளர் மார்பின்
கொடுந்தொழில் வல்வில் கொலைஇய கானவர்
நீடமை விளைந்த தேக்கள் தேறல் 200
குன்றகச் சிறுகுடிக் கிளையுடன் மகிழ்ந்து
தொண்டகச் சிறுபறைக் குரவை அயர
விரல்உளர்ப் பவிழ்ந்த வேறுபடு நறுங்கான்
குண்டுசுனை பூத்த வண்டுபடு கண்ணி
இணைத்த கோதை அணைத்த கூந்தல் 205
முடித்த குல்லை இலையுடை நறும்பூச்
செங்கால் மராஅத்த வால்இணர் இடையிடுபு
சுரும்புணத் தொடுத்த பெருந்தண் மாத்தழை
திருந்துகாழ் அல்குல் திளைப்ப உடீஇ
மயில்கண் டன்ன மடநடை மகளிரொடு 210
செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செவ்வரைச்
செயலைத் தண்தளிர் துயல்வரும் காதினன்
கச்சினன் கழலினன் செச்சைக் கண்ணியன்
குழலன் கோட்டன் குறும்பல் இயத்தன்
தகரன் மஞ்ஞையன் புகரில் சேவல்அம் 215
கொடியன் நெடியன் தொடியணி தோளன்
நரம்பார்த் தன்ன இன்குரல் தொகுதியொடு
குறும்பொறிக் கொண்ட நறுந்தண் சாயல்
மருங்கில் கட்டிய நிலன்நேர்பு துகிலினன்
முழவுறழ் தடக்கையின் இயல ஏந்தி 220
மென்தோள் பல்பிணை தழீஇத் தலைத்தந்து
குன்றுதோ றாடலும் நின்றதன் பண்பே
அதா அன்று

பழமுதிர்சோலை

சிறுதினை மலரொடு விரைஇ மறிஅறுத்து
வாரணக் கொடியொடு வயிற்பட நிறீஇ 225
ஊரூர் கொண்ட சீர்கெழு விழவினும்
ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும்
வேலன் தைஇய வெறி அயர் களனும்
காடும் காவும் கவின்பெறு துருத்தியும்
யாறுங் குளனும் வேறுபல் வைப்பும் 230
சதுக்கமும் சந்தியும் புதுப்பூங் கடம்பும்
மன்றமும் பொதியிலுங் கந்துடை நிலையினும்
மாண்தலைக் கொடியொடு மண்ணி அமைவர
நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐதுரைத்துக்
குடந்தம் பட்டுக் கொழுமலர் சிதறி 235
முரண்கொள் உருவின் இரண்டுடன் உடீஇச்
செந்நூல் யாத்து வெண்பொரி சிதறி
மதவலி நிலைஇய மாத்தாள் கொழுவிடைக்
குருதியொ விரைஇய தூவெள் அரிசி
சில்பலிச் செய்து பல்பிரப்பு இரீஇச் 240
சிறுபசு மஞ்சளொடு நறுவிரை தெளித்துப்
பெருந்தண் கணவீரம் நறுந்தண் மாலை
துணையற அறுத்துத் தூங்க நாற்றி
நளிமலைச் சிலம்பின் நன்னகர் வாழ்த்தி
நறும்புகை எடுத்துக் குறிஞ்சி பாடி 245
இமிழிசை அருவியோ டின்னியம் கறங்க
உருவப் பல்பூத் தூஉய் வெருவரக்
குருதிச் செந்தினை பரப்பிக் குறமகள்
முருகியம் நிறுத்து முரணினர் உட்க
முருகாற்றுப் படுத்த உருகெழு வியல்நகர் 250
ஆடுகளம் சிலம்பப் பாடிப் பலவுடன்
கோடுவாய் வைத்துக் கொடுமணி இயக்கி
ஒடாப் பூட்கைப் பிணிமுகம் வாழ்த்தி
வேண்டுநர் வேண்டியாங்கு எய்தினர் வழிபட
ஆண்டாண் டுறைதலும் அறிந்த வாறே 255
ஆண்டாண் டாயினும் ஆக காண்தக
முந்துநீ கண்டுழி முகனமர்ந் தேத்திக்
கைதொழூஉப் பரவிக் காலுற வணங்கி
நெடும்பெரும் சிமையத்து நீலப் பைஞ்சுனை
ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப 260
அறுவர் பயந்த ஆறமர் செல்வ
ஆல்கெழு கடவுட் புதல்வ மால்வரை
மலைமகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே
வெற்றி வெல்போர்க் கொற்றவை சிறுவ
இழையணி சிறப்பிற் பழையோள் குழவி 265
வானோர் வணங்குவில் தானைத் தலைவ
மாலை மார்ப நூலறி புலவ
செருவில் ஒருவ பொருவிறல் மள்ள
அந்தணர் வெறுக்கை அறிந்தோர் சொல்மலை
மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே 270
வேல்கெழு தடக்கைச் சால்பெரும் செல்வ
குன்றம் கொன்ற குன்றாக் கொற்றத்து
விண்பொரு நெடுவரைக் குறிஞ்சிக் கிழவ
பலர்புகழ் நன்மொழிப் புலவர் ஏறே
அரும்பெறல் மரபிற் பெரும்பெயர் முருக 275
நசையுநர்க் கார்த்தும் இசைபேர் ஆள
அலந்தோர்க் களிக்கும் பொலம்பூண் சேஎய்
மண்டமர் கடந்தநின் வென்ற டகலத்துப்
பரிசிலர்த் தாங்கும் உருகெஎழு நெடுவேள்
பெரியோர் ஏத்தும் பெரும்பெயர் இயவுள் 280
சூர்மருங் கறுத்த மொய்ம்பின் மதவலி
போர்மிகு பொருந குரிசில் எனப்பல
யான்அறி அளவையின் ஏத்தி ஆனாது
நின்அளந் தறிதல் மன்னுயிர்க் கருமையின்
நின்னடி உள்ளி வந்தனன் நின்னொடு 285
புரையுநர் இல்லாப் புலமை யோய்எனக்
குறித்தது மொழியா அளவையில் குறித்துடன்
வேறுபல் உருவில் குறும்பல் கூளியர்
சாறயர் களத்து வீறுபெறத் தோன்றி
அளியன் தானே முதுவாய் இரவலன் 290
வந்தோன் பெருமநின் வண்புகழ் நயந்தென
இனியவும் நல்லவும் நனிபல ஏத்தித்
தெய்வம் சான்ற திறல்விளங் குருவின்
வான்தோய் நிவப்பின் தான்வந் தெய்தி
அணங்குசால் உயர்நிலை தழீஇப் பண்டைத்தன் 295
மணங்கமழ் தெய்வத் திளநலம் காட்டி
அஞ்சல் ஓம்புமதி அறிவல்நின் வரவென
அன்புடை நன்மொழி அளைஇ விளிவுஇன்
றிருள்நிற முந்நீர் வளைஇய உலகத்
தொருநீ யாகித் தோன்ற விழுமிய 300
பெறலரும் பரிசில் நல்கும்மதி பலவுடன்
வேறுபல் துகிலின் நுடங்கி அகில்சுமந்
தாரம் முழுமுதல் உருட்டி வேரல்
பூவுடை அலங்குசினை புலம்ப வேர்கீண்டு
விண்பொரு நெடுவரைப் பரிதியில் தொடுத்த 305
தண்கமழ் அலர்இறால் சிதைய நன்பல
ஆசினி முதுசுளை கலாவ மீமிசை
நாக நறுமலர் உதிர ஊகமொடு
மாமுக முசுக்கலை பனிப்பப் பூநுதல்
இரும்பிடி குளிர்ப்ப வீசிப் பெருங்களிற்று 310
முத்துடை வான்கோடு தழீஇத் தத்துற்று
நன்பொன் மணிநிறம் கிளரப் பொன்கொழியா
வாழை முழுமுதல் துமியத் தாழை
இளநீர் விழுக்குலை உதிரத் தாக்கிக்
கறிக்கொடிக் கருந்துணர் சாயப் பொறிப்புற 315
மடநடை மஞ்ஞை பலவுடன் வெரீஇக்
கோழி வயப்பெடை இரியக் கேழலொ
டிரும்பனை வெளிற்றின் புன்சாய் அன்ன
குரூஉமயிர் யாக்கைக் குடா அடி உளியம்
பெருங்கல் விடர்அளைச் செறியக் கருங்கோட் 320
டாமா நல்ஏறு சிலைப்பச் சேண்நின்
றிழுமென இழிதரும் அருவிப்
பழமுதிர் சோலை மலைகிழ வோனே 323

Open the Reformed Script Section in a New Tab
उलहम् उवप्प वलऩ्एर्बु तिरिदरु
पलर्बुहऴ् ञायिऱु कडऱ्कण् टाअङ्
कोवऱ इमैक्कुञ् सेण्विळङ् कविरॊळि
उऱुनर्त् ताङ्गिय मदऩ्उडै नोऩ्दाळ्
सॆऱुनर्त् तेय्त्त सॆल्उऱऴ् तडक्कै ५
मऱुविल् कऱ्पिऩ् वाळ्नुदल् कणवऩ्
कार्गोळ् मुहन्द कमञ्जूल् मामऴै
वाळ्बोऴ् विसुम्बिऩ् उळ्उऱै सिदऱित्
तलैप्पॆयल् तलैइय तण्णऱुङ् काऩत्
तिरुळ्बडप् पॊदुळिय पराअरै मराअत् १०
तुरुळ्बून् दण्दार् पुरळुम् मार्बिऩऩ्
माल्वरै निवन्द सेण्उयर् वॆऱ्पिल्
किण्गिणि कवैइय ऒण्सॆञ् सीऱडिक्
कणैक्काल् वाङ्गिय नुसुप्पिऩ् पणैत्तोळ्
कोबत् तऩ्ऩ तोयाप् पून्दुहिल् १५
पल्गासु निरैत्त सिल्गाऴ् अल्गुल्
कैबुऩैन् दियट्राक् कविऩ्बॆऱु वऩप्पिऩ्
नावलॊडु पॆयरिय पॊलम्बुऩै अविरिऴैच्
सेण्इहन्दु विळङ्गुम् सॆयिर्दीर् मेऩित्
तुणैयोर् आय्न्द इणैयीर् ओदिच् २०
सॆङ्गाल् वॆट्चिच् चीऱिदऴ् इडैयिडुबु
पैन्दाळ् कुवळैत् तूइदऴ् किळ्ळित्
तॆय्व उत्तियॊडु वलम्बुरिवयिऩ् वैत्तुत्
तिलहम् तैइय तेङ्गमऴ् तिरुनुदल्
महरप् पहुवाय् ताऴमण् णुऱुत्तुत् २५
तुवर मुडित्त तुहळ्अऱु मुच्चिप्
पॆरुन्दण् सण्बहम् सॆरीइक् करुन्दहट्
टुळैप्पू मरुदिऩ् ऒळ्ळिणर् अट्टिक्
किळैक्कविण्ड्रॆऴुदरु कीऴ्नीर्च् चॆव्वरुम्
पिणैप्पुऱु पिणैयल् वळैइत् तुणैत्तह ३०
वण्गादु निऱैन्द पिण्डि ऒण्दळिर्
नुण्बूण् आहम् तिळैप्पत् तिण्गाऴ्
नऱुङ्गुऱ टुरिञ्जिय पूङ्गेऴ्त् तेय्वै
तेङ्गमऴ् मरुदिणर् कडुप्पक् कोङ्गिऩ्
कुविमुहिऴ् इळमुलैक् कॊट्टि विरिमलर् ३५
वेङ्गै नुण्दा तप्पिक् काण्वर
वॆळ्ळिऱ् कुऱुमुऱि किळ्ळुबु तॆऱियाक्
कोऴि ओङ्गिय वॆण्ड्रडु विऱऱ्कॊडि
वाऴिय पॆरिदॆण्ड्रेत्तिप् पलरुडऩ्
सीर्दिहऴ् सिलम्बहम् सिलम्बप् पाडिच् ४०
सूर्अर महळिर् आडुम् सोलै
मन्दियुम् अऱिया मरऩ्बयिल् अडुक्कत्तुच्
सुरुम्बु मूसाच् चुडर्प्पूङ् कान्दळ्
पॆरुन्दण् कण्णि मिलैन्द सॆऩ्ऩियऩ्
पार्मुदर् पऩिक्कडल् कलङ्गउळ् पुक्कुच् ४५
सूर्मुदल् तडिन्द सुडरिलै नॆडुवेल्
उलऱिय कदुप्पिऩ् पिऱऴ्बल् पेऴ्वाय्च्
सुऴल्विऴिप् पसुङ्गण् सूर्त्त नोक्किऩ्
कऴल्गण् कूहैयॊडु कडुम्बाम्बु तूङ्गप्
पॆरुमुलै अलैक्कुम् कादिऩ् पिणर्मोट् ५०
टुरुहॆऴु सॆलविऩ् अञ्जुवरु पेय्महळ्
कुरुदि आडिय कूरुहिर्क् कॊडुविरल्
कण्दॊट्टु उण्ड कऴिमुडैक् करुन्दलै
ऒण्दॊडित् तडक्कैयिऩ् एन्दि वॆरुवर
वॆण्ड्रडु विऱऱ्कळम् पाडित्तोळ् पॆयरा ५५
निणम्तिऩ् वायळ् तुणङ्गै तूङ्ग
इरुबेर् उरुविऩ् ऒरुबेर् याक्कै
अऱुवेऱु वहैयिऩ् अञ्जुवर मण्डि
अवुणर् नल्वलम् अडङ्गक् कविऴ्इणर्
मामुदल् तडिन्द मऱुइल् कॊट्रत् ६०
तॆय्या नल्लिसैच् चॆव्वेल् सेऎय्

इरवलऩ् निलै

सेवडि पडरुम् सॆम्मल् उळ्ळमॊडु
नलम्बुरि कॊळ्गैप् पुलम्बिरिन् दुऱैयुम्
सॆव्वनी नयन्दऩै आयिऩ् पलवुडऩ्
नऩ्ऩर् नॆञ्जत् तिऩ्नसै वाय्प्प ६५
इऩ्ऩे पॆऱुदिनी मुऩ्ऩिय विऩैये

तिरुप्परङ्गुण्ड्रम्

सॆरुप्पुहण्ड्रॆडुत्त सेण्उयर् नॆडुङ्गॊडि
वरिप्पुऩै पन्दॊडु पावै तूङ्गप्
पॊरुनर्त् तेय्त्त पोररु वायिल्
तिरुवीट्रिरुन्द तीदुदीर् नियमत्तु ७०
माडम्मलि मऱुहिऩ् कूडऱ् कुडवयिऩ्
इरुञ्जेट्रहल्वयल् विरिन्दुवाय् अविऴ्न्द
मुळ्दाळ् तामरैत् तुञ्जि वैहऱैक्
कळ्गमऴ् नॆय्दल् ऊदि ऎऱ्पडक्
कण्बोल् मलर्न्द कामर् सुऩैमलर् ७५
अम्चिऱै वण्डिऩ् अरिक्कणम् ऒलिक्कुम्
कुण्ड्रमर्न् दुऱैदलुम् उरियऩ्
अदाअण्ड्रु

तिरुच्चीरलैवाय्

वैन्नुदि पॊरुद वडुआऴ् वरिनुदल्
वाडा मालै ऒडैयॊडु तुयल्वरप् ८०
पडुमणि इरट्टुम् मरुङ्गिऩ् कडुनडैक्
कूट्रत् तऩ्ऩ माट्ररुम् मॊय्म्बिऩ्
काल्गिळर्न् दऩ्ऩ वेऴम्मेल् कॊण्
टैवेऱु उरुविऩ् सॆय्विऩै मुट्रिय
मुडियॊडु विळङ्गिय मुरण्मिहु तिरुमणि ८५
मिऩ्उऱऴ् इमैप्पिल् सॆऩ्ऩिप् पॊऱ्प
नहैदाऴ्बु तुयल्वरूउम् वहैयमै पॊलङ्गुऴै
सेण्विळङ् कियऱ्कै वाळ्मदि कवैइ
अहला मीऩिऩ् अविर्वऩ इमैप्पत्
ताविल् कॊळ्गैत् तम्तॊऴिल् मुडिमार् ९०
मऩऩ्नेर् पॆऴुदरु वाळ्निऱ मुहऩे
मायिरुळ् ञालम् मऱुविण्ड्रि विळङ्गप्
पल्गदिर् विरिन्दण्ड्रु ऒरुमुहम् ऒरुमुहम्
आर्वलर् एत्त अमर्न्दिऩि तॊऴुहिक्
कादलिऩ् उवन्दु वरङ्गॊडुत् तण्ड्रे ऒरुमुहम् ९५
मन्दिर विदियिऩ् मरबुळि वऴाअ
अन्दणर् वेळ्वियोर्क् कुम्मे ऒरुमुहम्
ऎञ्जिय पॊरुळ्गळै एम्उऱ नाडित्
तिङ्गळ् पोलत् तिसैविळक् कुम्मे ऒरुमुहम्
सॆऱुनर्त् तेय्त्तुच् चॆल्समम् मुरुक्किक् १००
कऱुवुहॊळ् नॆञ्जमॊडु कळम्वेट् टण्ड्रे ऒरुमुहम्
कुऱवर् मडमहळ् कॊडिबोल् नुसुप्पिऩ्
मडवरल् वळ्ळियॊडु नहैयमर्न् दण्ड्रे आङ्गुअम्
मूविरु मुहऩुम् मुऱैनविण्ड्रॊऴुहलिऩ्
आरम् ताऴ्न्द अम्बहट्टु मार्बिल् १०५
सॆम्बॊऱि वाङ्गिय मॊय्म्बिल् सुडर्विडुबु
वण्बुहऴ् निऱैन्दु वसिन्दुवाङ्गु निमिर्दोळ्
विण्सॆलल् मरबिऩ् ऐयर्क् केन्दियदु ऒरुहै
उक्कम् सेर्त्तियदु ऒरुहै
नलम्बॆऱु कलिङ्गत्तुक् कुऱङ्गिऩ्मिसै ११०
असैइय तॊरुहै
अङ्गुसम् कडाव ऒरुहै इरुहै
ऐयिरु वट्टमॊडु ऎग्गुवलम् तिरिप्प
ऒरुहै मार्बॊडु विळङ्ग
ऒरुहै तारॊडु पॊलिय ऒरुहै ११५
कीऴ्वीऴ् तॊडियॊडु मीमिसैक् कॊट्प
ऒरुहै पाडिऩ् पडुमणि इरट्ट
ऒरुहै नील्निऱ विसुम्बिऩ् मलिदुळि पॊऴिय
ऒरुहै वाऩ्अर महळिर्क्कु वदुवै सूट्ट
आङ्गप् १२०
पऩ्ऩिरु कैयुम् पाऱ्पड इयट्रि
अन्दरप् पल्लियम् कऱङ्गत् तिण्गाऴ्
वयिर्ऎऴुन् दिसैप्प वाल्वळै ञरल
उरम्तलैक् कॊण्ड उरुम्इडि मुरसमॊडु
पल्बॊऱि मञ्ञै वॆल्गॊडि अहव १२५
विसुम् पाऱाह विरैसॆलल् मुऩ्ऩि
उलहम् पुहऴ्न्द ऒङ्गुयर् विऴुच्चीर्
अलैवाय्च् चेऱलुम् निलैइय पण्बे
अदाअण्ड्रु

तिरुआविऩऩ्गुडि

सीरै तैइय उडुक्कैयर् सीरॊडु १३०
वलम्बुरि पुरैयुम् वाल्नरै मुडियिऩर्
मासऱ विळङ्गुम् उरुविऩर् माऩिऩ्
उरिवै तैइय ऊऩ्गॆडु मार्बिऩ्
ऎऩ्बॆऴुन्दु इयङ्गुम् याक्कैयर् नऩ्बहल्
पलवुडऩ् कऴिन्द उण्डियर् इहलॊडु १३५
सॆट्रम् नीक्किय मऩत्तिऩर् यावदुम्
कट्रोर् अऱिया अऱिवऩर् कट्रोर्क्कुत्
ताम्वरम्बु आहिय तलैमैयर् काममॊडु
कडुञ्जिऩम् कडिन्द काट्चियर् इडुम्बै
यावदुम् अऱिया इयल्बिऩर् मेवरत् १४०
तुऩियिल् काट्चि मुऩिवर् मुऩ्बुहप्
पुहैमुहन् दऩ्ऩ मासिल् तूवुडै
मुहैवाय् अविऴ्न्द तहैसूऴ् आहत्तुच्
सॆविनेर्बु वैत्तुच्चॆय्वुऱु तिवविऩ्
नल्लियाऴ् नविण्ड्र नयऩुडै नॆञ्जिऩ् १४५
मॆऩ्मॊऴि मेवलर् इऩ्ऩरम् पुळर
नोयिण्ड्रियण्ड्र याक्कैयर् माविऩ्
अविर्दळिर् पुरैयुम् मेऩियर् अविर्दॊऱुम्
पॊऩ्ऩुरै कडुक्कुन् दिदलैयर् इऩ्ऩहैप्
परुमम् ताङ्गिय पणिन्देन् दल्गुल् १५०
मासिल् महळिरॊडु मऱुविण्ड्रि विळङ्गक्
कडुवॊ टॊडुङ्गिय तूम्बुडै वालॆयिऱ्
ऱऴलॆऩ उयिर्क्कुम् अञ्जुवरु कडुन्दिऱल्
पाम्बुबडप् पुडैक्कुम् पलवरिक् कॊऴुञ्जिऱैप्
पुळ्ळणि नीळ्गॊडिच् चॆल्वऩुम् वॆळ्ळेऱु १५५
वलवयिऩ् उयरिय पलर्बुहऴ् तिणिदोळ्
उमैअमर्न्दु विळङ्गुम् इमैया मुक्कण्
मूवॆयिल् मुरुक्किय मुरण्मिहु सॆल्वऩुम्
नूट्रुप्पत् तडुक्किय नाट्टत्तु नूऱुबल्
वेळ्वि मुट्रिय वॆण्ड्रडु कॊट्रत् १६०
तीरिरण् टेन्दिय मरुप्पिऩ् ऎऴिल्नडैत्
ताऴ्बॆरुन् दडक्कै उयर्त्त याऩै
ऎरुत्तम् एऱिय तिरुक्किळर् सॆल्वऩुम्
नाऱ्पॆरुन् दॆय्वत्तु नऩ्ऩहर् निलैइय
उलहम् काक्कुम् ऒण्ड्रुबुरि कॊळ्गैप् १६५
पलर्बुहऴ् मूवरुम् तलैवर्आह
एमुऱु ञालम् तऩ्ऩिल् तोण्ड्रित्
तामरै पयन्द ताविल् ऊऴि
नाऩ्मुह ऒरुवऱ् सुट्टिक् काण्वरप्
पहलिल् तोण्ड्रुम् इहलिल् काट्चि १७०
नाल्वे ऱियऱ्कैप् पदिऩॊरु मूवरो
टॊऩ्बदिट्रिरट्टि उयर्निलै पॆऱीइयर्
मीऩ्बूत् तऩ्ऩ तोण्ड्रलर् मीऩ्चेर्बु
वळिहिळर्न्द तऩ्ऩ सॆलविऩर् वळियिडैत्
तीयॆऴुन् दऩ्ऩ तिऱलिऩर् तीप्पड १७५
उरुम्इडित् तऩ्ऩ कुरलिऩर् विऴुमिय
उऱुहुऱै मरुङ्गिल्दम् पॆऱुमुऱै कॊण्मार्
अन्दरक् कॊट्पिऩर् वन्दुडऩ् काणत्
ताविल् कॊळ्गै मडन्दैयॊडु सिऩ्ऩाळ्
आवि ऩऩ्गुडि असैदलुम् उरियऩ् १८०
अदा अण्ड्रु

तिरुएरहम्

इरुमूण्ड्रॆय्दिय इयल्बिऩिऩ् वऴाअ
तिरुवर्च् चुट्टिय पल्वेऱु तॊल्गुडि
अऱुनाऩ् किरट्टि इळमै नल्लियाण्
टाऱिऩिल् कऴिप्पिय अऱऩ्नविल् कॊळ्गै १८५
मूण्ड्रुवहैक् कुऱित्त मुत्तीच् चॆल्वत्
तिरुबिऱप् पाळर् पॊऴुदऱिन्दु नुवल
ऒऩ्बदु कॊण्ड मूण्ड्रुबुरि नुण्ञाण्
पुलराक् काऴहम् पुल उडीइ
उच्चि कूप्पिय कैयिऩर् तऱ्पुहऴ्न् १९०
ताऱॆऴुत् तडक्किय अरुमऱैक् केळ्वि
नाइयल् मरुङ्गिल् नविलप् पाडि
विरैयुऱु नऱुमलर् एन्दिप् पॆरिदुवन्
तेरहत् तुऱैदलुम् उरियऩ्
अदाअण्ड्रु

कुण्ड्रुदोऱाडल्

पैङ्गॊडि नऱैक्काय् इडैयिडुबु वेलऩ् १९५
अम्बॊदिप् पुट्टिल् विरैइक् कुळवियॊडु
वॆण्गू ताळन् दॊडुत्त कण्णियऩ्
नऱुञ्जान् दणिन्द केऴ्गिळर् मार्बिऩ्
कॊडुन्दॊऴिल् वल्विल् कॊलैइय काऩवर्
नीडमै विळैन्द तेक्कळ् तेऱल् २००
कुण्ड्रहच् चिऱुहुडिक् किळैयुडऩ् महिऴ्न्दु
तॊण्डहच् चिऱुबऱैक् कुरवै अयर
विरल्उळर्प् पविऴ्न्द वेऱुबडु नऱुङ्गाऩ्
कुण्डुसुऩै पूत्त वण्डुबडु कण्णि
इणैत्त कोदै अणैत्त कून्दल् २०५
मुडित्त कुल्लै इलैयुडै नऱुम्बूच्
सॆङ्गाल् मराअत्त वाल्इणर् इडैयिडुबु
सुरुम्बुणत् तॊडुत्त पॆरुन्दण् मात्तऴै
तिरुन्दुहाऴ् अल्गुल् तिळैप्प उडीइ
मयिल्गण् टऩ्ऩ मडनडै महळिरॊडु २१०
सॆय्यऩ् सिवन्द आडैयऩ् सॆव्वरैच्
सॆयलैत् तण्दळिर् तुयल्वरुम् कादिऩऩ्
कच्चिऩऩ् कऴलिऩऩ् सॆच्चैक् कण्णियऩ्
कुऴलऩ् कोट्टऩ् कुऱुम्बल् इयत्तऩ्
तहरऩ् मञ्ञैयऩ् पुहरिल् सेवल्अम् २१५
कॊडियऩ् नॆडियऩ् तॊडियणि तोळऩ्
नरम्बार्त् तऩ्ऩ इऩ्गुरल् तॊहुदियॊडु
कुऱुम्बॊऱिक् कॊण्ड नऱुन्दण् सायल्
मरुङ्गिल् कट्टिय निलऩ्नेर्बु तुहिलिऩऩ्
मुऴवुऱऴ् तडक्कैयिऩ् इयल एन्दि २२०
मॆऩ्दोळ् पल्बिणै तऴीइत् तलैत्तन्दु
कुण्ड्रुदो ऱाडलुम् निण्ड्रदऩ् पण्बे
अदा अण्ड्रु

पऴमुदिर्सोलै

सिऱुदिऩै मलरॊडु विरैइ मऱिअऱुत्तु
वारणक् कॊडियॊडु वयिऱ्पड निऱीइ २२५
ऊरूर् कॊण्ड सीर्गॆऴु विऴविऩुम्
आर्वलर् एत्त मेवरु निलैयिऩुम्
वेलऩ् तैइय वॆऱि अयर् कळऩुम्
काडुम् कावुम् कविऩ्बॆऱु तुरुत्तियुम्
याऱुङ् कुळऩुम् वेऱुबल् वैप्पुम् २३०
सदुक्कमुम् सन्दियुम् पुदुप्पूङ् कडम्बुम्
मण्ड्रमुम् पॊदियिलुङ् कन्दुडै निलैयिऩुम्
माण्दलैक् कॊडियॊडु मण्णि अमैवर
नॆय्योडु ऐयवि अप्पि ऐदुरैत्तुक्
कुडन्दम् पट्टुक् कॊऴुमलर् सिदऱि २३५
मुरण्गॊळ् उरुविऩ् इरण्डुडऩ् उडीइच्
सॆन्नूल् यात्तु वॆण्बॊरि सिदऱि
मदवलि निलैइय मात्ताळ् कॊऴुविडैक्
कुरुदियॊ विरैइय तूवॆळ् अरिसि
सिल्बलिच् चॆय्दु पल्बिरप्पु इरीइच् २४०
सिऱुबसु मञ्जळॊडु नऱुविरै तॆळित्तुप्
पॆरुन्दण् कणवीरम् नऱुन्दण् मालै
तुणैयऱ अऱुत्तुत् तूङ्ग नाट्रि
नळिमलैच् चिलम्बिऩ् नऩ्ऩहर् वाऴ्त्ति
नऱुम्बुहै ऎडुत्तुक् कुऱिञ्जि पाडि २४५
इमिऴिसै अरुवियो टिऩ्ऩियम् कऱङ्ग
उरुवप् पल्बूत् तूउय् वॆरुवरक्
कुरुदिच् चॆन्दिऩै परप्पिक् कुऱमहळ्
मुरुहियम् निऱुत्तु मुरणिऩर् उट्क
मुरुहाट्रुप् पडुत्त उरुहॆऴु वियल्नहर् २५०
आडुहळम् सिलम्बप् पाडिप् पलवुडऩ्
कोडुवाय् वैत्तुक् कॊडुमणि इयक्कि
ऒडाप् पूट्कैप् पिणिमुहम् वाऴ्त्ति
वेण्डुनर् वेण्डियाङ्गु ऎय्दिऩर् वऴिबड
आण्डाण् टुऱैदलुम् अऱिन्द वाऱे २५५
आण्डाण् टायिऩुम् आह काण्दह
मुन्दुनी कण्डुऴि मुहऩमर्न् देत्तिक्
कैदॊऴूउप् परविक् कालुऱ वणङ्गि
नॆडुम्बॆरुम् सिमैयत्तु नीलप् पैञ्जुऩै
ऐवरुळ् ऒरुवऩ् अङ्गै एऱ्प २६०
अऱुवर् पयन्द आऱमर् सॆल्व
आल्गॆऴु कडवुट् पुदल्व माल्वरै
मलैमहळ् महऩे माट्रोर् कूट्रे
वॆट्रि वॆल्बोर्क् कॊट्रवै सिऱुव
इऴैयणि सिऱप्पिऱ् पऴैयोळ् कुऴवि २६५
वाऩोर् वणङ्गुविल् ताऩैत् तलैव
मालै मार्ब नूलऱि पुलव
सॆरुविल् ऒरुव पॊरुविऱल् मळ्ळ
अन्दणर् वॆऱुक्कै अऱिन्दोर् सॊल्मलै
मङ्गैयर् कणव मैन्दर् एऱे २७०
वेल्गॆऴु तडक्कैच् चाल्बॆरुम् सॆल्व
कुण्ड्रम् कॊण्ड्र कुण्ड्राक् कॊट्रत्तु
विण्बॊरु नॆडुवरैक् कुऱिञ्जिक् किऴव
पलर्बुहऴ् नऩ्मॊऴिप् पुलवर् एऱे
अरुम्बॆऱल् मरबिऱ् पॆरुम्बॆयर् मुरुह २७५
नसैयुनर्क् कार्त्तुम् इसैबेर् आळ
अलन्दोर्क् कळिक्कुम् पॊलम्बूण् सेऎय्
मण्डमर् कडन्दनिऩ् वॆण्ड्र टहलत्तुप्
परिसिलर्त् ताङ्गुम् उरुहॆऎऴु नॆडुवेळ्
पॆरियोर् एत्तुम् पॆरुम्बॆयर् इयवुळ् २८०
सूर्मरुङ् कऱुत्त मॊय्म्बिऩ् मदवलि
पोर्मिहु पॊरुन कुरिसिल् ऎऩप्पल
याऩ्अऱि अळवैयिऩ् एत्ति आऩादु
निऩ्अळन् दऱिदल् मऩ्ऩुयिर्क् करुमैयिऩ्
निऩ्ऩडि उळ्ळि वन्दऩऩ् निऩ्ऩॊडु २८५
पुरैयुनर् इल्लाप् पुलमै योय्ऎऩक्
कुऱित्तदु मॊऴिया अळवैयिल् कुऱित्तुडऩ्
वेऱुबल् उरुविल् कुऱुम्बल् कूळियर्
साऱयर् कळत्तु वीऱुबॆऱत् तोण्ड्रि
अळियऩ् ताऩे मुदुवाय् इरवलऩ् २९०
वन्दोऩ् पॆरुमनिऩ् वण्बुहऴ् नयन्दॆऩ
इऩियवुम् नल्लवुम् नऩिबल एत्तित्
तॆय्वम् साण्ड्र तिऱल्विळङ् कुरुविऩ्
वाऩ्दोय् निवप्पिऩ् ताऩ्वन् दॆय्दि
अणङ्गुसाल् उयर्निलै तऴीइप् पण्डैत्तऩ् २९५
मणङ्गमऴ् तॆय्वत् तिळनलम् काट्टि
अञ्जल् ओम्बुमदि अऱिवल्निऩ् वरवॆऩ
अऩ्बुडै नऩ्मॊऴि अळैइ विळिवुइऩ्
ऱिरुळ्निऱ मुन्नीर् वळैइय उलहत्
तॊरुनी याहित् तोण्ड्र विऴुमिय ३००
पॆऱलरुम् परिसिल् नल्गुम्मदि पलवुडऩ्
वेऱुबल् तुहिलिऩ् नुडङ्गि अहिल्सुमन्
तारम् मुऴुमुदल् उरुट्टि वेरल्
पूवुडै अलङ्गुसिऩै पुलम्ब वेर्गीण्डु
विण्बॊरु नॆडुवरैप् परिदियिल् तॊडुत्त ३०५
तण्गमऴ् अलर्इऱाल् सिदैय नऩ्बल
आसिऩि मुदुसुळै कलाव मीमिसै
नाह नऱुमलर् उदिर ऊहमॊडु
मामुह मुसुक्कलै पऩिप्पप् पूनुदल्
इरुम्बिडि कुळिर्प्प वीसिप् पॆरुङ्गळिट्रु ३१०
मुत्तुडै वाऩ्गोडु तऴीइत् तत्तुट्रु
नऩ्बॊऩ् मणिनिऱम् किळरप् पॊऩ्गॊऴिया
वाऴै मुऴुमुदल् तुमियत् ताऴै
इळनीर् विऴुक्कुलै उदिरत् ताक्किक्
कऱिक्कॊडिक् करुन्दुणर् सायप् पॊऱिप्पुऱ ३१५
मडनडै मञ्ञै पलवुडऩ् वॆरीइक्
कोऴि वयप्पॆडै इरियक् केऴलॊ
टिरुम्बऩै वॆळिट्रिऩ् पुऩ्चाय् अऩ्ऩ
कुरूउमयिर् याक्कैक् कुडा अडि उळियम्
पॆरुङ्गल् विडर्अळैच् चॆऱियक् करुङ्गोट् ३२०
टामा नल्एऱु सिलैप्पच् चेण्निऩ्
ऱिऴुमॆऩ इऴिदरुम् अरुविप्
पऴमुदिर् सोलै मलैहिऴ वोऩे ३२३

Open the Devanagari Section in a New Tab
ಉಲಹಂ ಉವಪ್ಪ ವಲನ್ಏರ್ಬು ತಿರಿದರು
ಪಲರ್ಬುಹೞ್ ಞಾಯಿಱು ಕಡಱ್ಕಣ್ ಟಾಅಙ್
ಕೋವಱ ಇಮೈಕ್ಕುಞ್ ಸೇಣ್ವಿಳಙ್ ಕವಿರೊಳಿ
ಉಱುನರ್ತ್ ತಾಂಗಿಯ ಮದನ್ಉಡೈ ನೋನ್ದಾಳ್
ಸೆಱುನರ್ತ್ ತೇಯ್ತ್ತ ಸೆಲ್ಉಱೞ್ ತಡಕ್ಕೈ ೫
ಮಱುವಿಲ್ ಕಱ್ಪಿನ್ ವಾಳ್ನುದಲ್ ಕಣವನ್
ಕಾರ್ಗೋಳ್ ಮುಹಂದ ಕಮಂಜೂಲ್ ಮಾಮೞೈ
ವಾಳ್ಬೋೞ್ ವಿಸುಂಬಿನ್ ಉಳ್ಉಱೈ ಸಿದಱಿತ್
ತಲೈಪ್ಪೆಯಲ್ ತಲೈಇಯ ತಣ್ಣಱುಙ್ ಕಾನತ್
ತಿರುಳ್ಬಡಪ್ ಪೊದುಳಿಯ ಪರಾಅರೈ ಮರಾಅತ್ ೧೦
ತುರುಳ್ಬೂನ್ ದಣ್ದಾರ್ ಪುರಳುಂ ಮಾರ್ಬಿನನ್
ಮಾಲ್ವರೈ ನಿವಂದ ಸೇಣ್ಉಯರ್ ವೆಱ್ಪಿಲ್
ಕಿಣ್ಗಿಣಿ ಕವೈಇಯ ಒಣ್ಸೆಞ್ ಸೀಱಡಿಕ್
ಕಣೈಕ್ಕಾಲ್ ವಾಂಗಿಯ ನುಸುಪ್ಪಿನ್ ಪಣೈತ್ತೋಳ್
ಕೋಬತ್ ತನ್ನ ತೋಯಾಪ್ ಪೂಂದುಹಿಲ್ ೧೫
ಪಲ್ಗಾಸು ನಿರೈತ್ತ ಸಿಲ್ಗಾೞ್ ಅಲ್ಗುಲ್
ಕೈಬುನೈನ್ ದಿಯಟ್ರಾಕ್ ಕವಿನ್ಬೆಱು ವನಪ್ಪಿನ್
ನಾವಲೊಡು ಪೆಯರಿಯ ಪೊಲಂಬುನೈ ಅವಿರಿೞೈಚ್
ಸೇಣ್ಇಹಂದು ವಿಳಂಗುಂ ಸೆಯಿರ್ದೀರ್ ಮೇನಿತ್
ತುಣೈಯೋರ್ ಆಯ್ಂದ ಇಣೈಯೀರ್ ಓದಿಚ್ ೨೦
ಸೆಂಗಾಲ್ ವೆಟ್ಚಿಚ್ ಚೀಱಿದೞ್ ಇಡೈಯಿಡುಬು
ಪೈಂದಾಳ್ ಕುವಳೈತ್ ತೂಇದೞ್ ಕಿಳ್ಳಿತ್
ತೆಯ್ವ ಉತ್ತಿಯೊಡು ವಲಂಬುರಿವಯಿನ್ ವೈತ್ತುತ್
ತಿಲಹಂ ತೈಇಯ ತೇಂಗಮೞ್ ತಿರುನುದಲ್
ಮಹರಪ್ ಪಹುವಾಯ್ ತಾೞಮಣ್ ಣುಱುತ್ತುತ್ ೨೫
ತುವರ ಮುಡಿತ್ತ ತುಹಳ್ಅಱು ಮುಚ್ಚಿಪ್
ಪೆರುಂದಣ್ ಸಣ್ಬಹಂ ಸೆರೀಇಕ್ ಕರುಂದಹಟ್
ಟುಳೈಪ್ಪೂ ಮರುದಿನ್ ಒಳ್ಳಿಣರ್ ಅಟ್ಟಿಕ್
ಕಿಳೈಕ್ಕವಿಂಡ್ರೆೞುದರು ಕೀೞ್ನೀರ್ಚ್ ಚೆವ್ವರುಂ
ಪಿಣೈಪ್ಪುಱು ಪಿಣೈಯಲ್ ವಳೈಇತ್ ತುಣೈತ್ತಹ ೩೦
ವಣ್ಗಾದು ನಿಱೈಂದ ಪಿಂಡಿ ಒಣ್ದಳಿರ್
ನುಣ್ಬೂಣ್ ಆಹಂ ತಿಳೈಪ್ಪತ್ ತಿಣ್ಗಾೞ್
ನಱುಂಗುಱ ಟುರಿಂಜಿಯ ಪೂಂಗೇೞ್ತ್ ತೇಯ್ವೈ
ತೇಂಗಮೞ್ ಮರುದಿಣರ್ ಕಡುಪ್ಪಕ್ ಕೋಂಗಿನ್
ಕುವಿಮುಹಿೞ್ ಇಳಮುಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿ ವಿರಿಮಲರ್ ೩೫
ವೇಂಗೈ ನುಣ್ದಾ ತಪ್ಪಿಕ್ ಕಾಣ್ವರ
ವೆಳ್ಳಿಱ್ ಕುಱುಮುಱಿ ಕಿಳ್ಳುಬು ತೆಱಿಯಾಕ್
ಕೋೞಿ ಓಂಗಿಯ ವೆಂಡ್ರಡು ವಿಱಱ್ಕೊಡಿ
ವಾೞಿಯ ಪೆರಿದೆಂಡ್ರೇತ್ತಿಪ್ ಪಲರುಡನ್
ಸೀರ್ದಿಹೞ್ ಸಿಲಂಬಹಂ ಸಿಲಂಬಪ್ ಪಾಡಿಚ್ ೪೦
ಸೂರ್ಅರ ಮಹಳಿರ್ ಆಡುಂ ಸೋಲೈ
ಮಂದಿಯುಂ ಅಱಿಯಾ ಮರನ್ಬಯಿಲ್ ಅಡುಕ್ಕತ್ತುಚ್
ಸುರುಂಬು ಮೂಸಾಚ್ ಚುಡರ್ಪ್ಪೂಙ್ ಕಾಂದಳ್
ಪೆರುಂದಣ್ ಕಣ್ಣಿ ಮಿಲೈಂದ ಸೆನ್ನಿಯನ್
ಪಾರ್ಮುದರ್ ಪನಿಕ್ಕಡಲ್ ಕಲಂಗಉಳ್ ಪುಕ್ಕುಚ್ ೪೫
ಸೂರ್ಮುದಲ್ ತಡಿಂದ ಸುಡರಿಲೈ ನೆಡುವೇಲ್
ಉಲಱಿಯ ಕದುಪ್ಪಿನ್ ಪಿಱೞ್ಬಲ್ ಪೇೞ್ವಾಯ್ಚ್
ಸುೞಲ್ವಿೞಿಪ್ ಪಸುಂಗಣ್ ಸೂರ್ತ್ತ ನೋಕ್ಕಿನ್
ಕೞಲ್ಗಣ್ ಕೂಹೈಯೊಡು ಕಡುಂಬಾಂಬು ತೂಂಗಪ್
ಪೆರುಮುಲೈ ಅಲೈಕ್ಕುಂ ಕಾದಿನ್ ಪಿಣರ್ಮೋಟ್ ೫೦
ಟುರುಹೆೞು ಸೆಲವಿನ್ ಅಂಜುವರು ಪೇಯ್ಮಹಳ್
ಕುರುದಿ ಆಡಿಯ ಕೂರುಹಿರ್ಕ್ ಕೊಡುವಿರಲ್
ಕಣ್ದೊಟ್ಟು ಉಂಡ ಕೞಿಮುಡೈಕ್ ಕರುಂದಲೈ
ಒಣ್ದೊಡಿತ್ ತಡಕ್ಕೈಯಿನ್ ಏಂದಿ ವೆರುವರ
ವೆಂಡ್ರಡು ವಿಱಱ್ಕಳಂ ಪಾಡಿತ್ತೋಳ್ ಪೆಯರಾ ೫೫
ನಿಣಮ್ತಿನ್ ವಾಯಳ್ ತುಣಂಗೈ ತೂಂಗ
ಇರುಬೇರ್ ಉರುವಿನ್ ಒರುಬೇರ್ ಯಾಕ್ಕೈ
ಅಱುವೇಱು ವಹೈಯಿನ್ ಅಂಜುವರ ಮಂಡಿ
ಅವುಣರ್ ನಲ್ವಲಂ ಅಡಂಗಕ್ ಕವಿೞ್ಇಣರ್
ಮಾಮುದಲ್ ತಡಿಂದ ಮಱುಇಲ್ ಕೊಟ್ರತ್ ೬೦
ತೆಯ್ಯಾ ನಲ್ಲಿಸೈಚ್ ಚೆವ್ವೇಲ್ ಸೇಎಯ್

ಇರವಲನ್ ನಿಲೈ

ಸೇವಡಿ ಪಡರುಂ ಸೆಮ್ಮಲ್ ಉಳ್ಳಮೊಡು
ನಲಂಬುರಿ ಕೊಳ್ಗೈಪ್ ಪುಲಂಬಿರಿನ್ ದುಱೈಯುಂ
ಸೆವ್ವನೀ ನಯಂದನೈ ಆಯಿನ್ ಪಲವುಡನ್
ನನ್ನರ್ ನೆಂಜತ್ ತಿನ್ನಸೈ ವಾಯ್ಪ್ಪ ೬೫
ಇನ್ನೇ ಪೆಱುದಿನೀ ಮುನ್ನಿಯ ವಿನೈಯೇ

ತಿರುಪ್ಪರಂಗುಂಡ್ರಂ

ಸೆರುಪ್ಪುಹಂಡ್ರೆಡುತ್ತ ಸೇಣ್ಉಯರ್ ನೆಡುಂಗೊಡಿ
ವರಿಪ್ಪುನೈ ಪಂದೊಡು ಪಾವೈ ತೂಂಗಪ್
ಪೊರುನರ್ತ್ ತೇಯ್ತ್ತ ಪೋರರು ವಾಯಿಲ್
ತಿರುವೀಟ್ರಿರುಂದ ತೀದುದೀರ್ ನಿಯಮತ್ತು ೭೦
ಮಾಡಮ್ಮಲಿ ಮಱುಹಿನ್ ಕೂಡಱ್ ಕುಡವಯಿನ್
ಇರುಂಜೇಟ್ರಹಲ್ವಯಲ್ ವಿರಿಂದುವಾಯ್ ಅವಿೞ್ಂದ
ಮುಳ್ದಾಳ್ ತಾಮರೈತ್ ತುಂಜಿ ವೈಹಱೈಕ್
ಕಳ್ಗಮೞ್ ನೆಯ್ದಲ್ ಊದಿ ಎಱ್ಪಡಕ್
ಕಣ್ಬೋಲ್ ಮಲರ್ಂದ ಕಾಮರ್ ಸುನೈಮಲರ್ ೭೫
ಅಮ್ಚಿಱೈ ವಂಡಿನ್ ಅರಿಕ್ಕಣಂ ಒಲಿಕ್ಕುಂ
ಕುಂಡ್ರಮರ್ನ್ ದುಱೈದಲುಂ ಉರಿಯನ್
ಅದಾಅಂಡ್ರು

ತಿರುಚ್ಚೀರಲೈವಾಯ್

ವೈನ್ನುದಿ ಪೊರುದ ವಡುಆೞ್ ವರಿನುದಲ್
ವಾಡಾ ಮಾಲೈ ಒಡೈಯೊಡು ತುಯಲ್ವರಪ್ ೮೦
ಪಡುಮಣಿ ಇರಟ್ಟುಂ ಮರುಂಗಿನ್ ಕಡುನಡೈಕ್
ಕೂಟ್ರತ್ ತನ್ನ ಮಾಟ್ರರುಂ ಮೊಯ್ಂಬಿನ್
ಕಾಲ್ಗಿಳರ್ನ್ ದನ್ನ ವೇೞಮ್ಮೇಲ್ ಕೊಣ್
ಟೈವೇಱು ಉರುವಿನ್ ಸೆಯ್ವಿನೈ ಮುಟ್ರಿಯ
ಮುಡಿಯೊಡು ವಿಳಂಗಿಯ ಮುರಣ್ಮಿಹು ತಿರುಮಣಿ ೮೫
ಮಿನ್ಉಱೞ್ ಇಮೈಪ್ಪಿಲ್ ಸೆನ್ನಿಪ್ ಪೊಱ್ಪ
ನಹೈದಾೞ್ಬು ತುಯಲ್ವರೂಉಂ ವಹೈಯಮೈ ಪೊಲಂಗುೞೈ
ಸೇಣ್ವಿಳಙ್ ಕಿಯಱ್ಕೈ ವಾಳ್ಮದಿ ಕವೈಇ
ಅಹಲಾ ಮೀನಿನ್ ಅವಿರ್ವನ ಇಮೈಪ್ಪತ್
ತಾವಿಲ್ ಕೊಳ್ಗೈತ್ ತಮ್ತೊೞಿಲ್ ಮುಡಿಮಾರ್ ೯೦
ಮನನ್ನೇರ್ ಪೆೞುದರು ವಾಳ್ನಿಱ ಮುಹನೇ
ಮಾಯಿರುಳ್ ಞಾಲಂ ಮಱುವಿಂಡ್ರಿ ವಿಳಂಗಪ್
ಪಲ್ಗದಿರ್ ವಿರಿಂದಂಡ್ರು ಒರುಮುಹಂ ಒರುಮುಹಂ
ಆರ್ವಲರ್ ಏತ್ತ ಅಮರ್ಂದಿನಿ ತೊೞುಹಿಕ್
ಕಾದಲಿನ್ ಉವಂದು ವರಂಗೊಡುತ್ ತಂಡ್ರೇ ಒರುಮುಹಂ ೯೫
ಮಂದಿರ ವಿದಿಯಿನ್ ಮರಬುಳಿ ವೞಾಅ
ಅಂದಣರ್ ವೇಳ್ವಿಯೋರ್ಕ್ ಕುಮ್ಮೇ ಒರುಮುಹಂ
ಎಂಜಿಯ ಪೊರುಳ್ಗಳೈ ಏಮ್ಉಱ ನಾಡಿತ್
ತಿಂಗಳ್ ಪೋಲತ್ ತಿಸೈವಿಳಕ್ ಕುಮ್ಮೇ ಒರುಮುಹಂ
ಸೆಱುನರ್ತ್ ತೇಯ್ತ್ತುಚ್ ಚೆಲ್ಸಮಂ ಮುರುಕ್ಕಿಕ್ ೧೦೦
ಕಱುವುಹೊಳ್ ನೆಂಜಮೊಡು ಕಳಮ್ವೇಟ್ ಟಂಡ್ರೇ ಒರುಮುಹಂ
ಕುಱವರ್ ಮಡಮಹಳ್ ಕೊಡಿಬೋಲ್ ನುಸುಪ್ಪಿನ್
ಮಡವರಲ್ ವಳ್ಳಿಯೊಡು ನಹೈಯಮರ್ನ್ ದಂಡ್ರೇ ಆಂಗುಅಂ
ಮೂವಿರು ಮುಹನುಂ ಮುಱೈನವಿಂಡ್ರೊೞುಹಲಿನ್
ಆರಂ ತಾೞ್ಂದ ಅಂಬಹಟ್ಟು ಮಾರ್ಬಿಲ್ ೧೦೫
ಸೆಂಬೊಱಿ ವಾಂಗಿಯ ಮೊಯ್ಂಬಿಲ್ ಸುಡರ್ವಿಡುಬು
ವಣ್ಬುಹೞ್ ನಿಱೈಂದು ವಸಿಂದುವಾಂಗು ನಿಮಿರ್ದೋಳ್
ವಿಣ್ಸೆಲಲ್ ಮರಬಿನ್ ಐಯರ್ಕ್ ಕೇಂದಿಯದು ಒರುಹೈ
ಉಕ್ಕಂ ಸೇರ್ತ್ತಿಯದು ಒರುಹೈ
ನಲಂಬೆಱು ಕಲಿಂಗತ್ತುಕ್ ಕುಱಂಗಿನ್ಮಿಸೈ ೧೧೦
ಅಸೈಇಯ ತೊರುಹೈ
ಅಂಗುಸಂ ಕಡಾವ ಒರುಹೈ ಇರುಹೈ
ಐಯಿರು ವಟ್ಟಮೊಡು ಎಗ್ಗುವಲಂ ತಿರಿಪ್ಪ
ಒರುಹೈ ಮಾರ್ಬೊಡು ವಿಳಂಗ
ಒರುಹೈ ತಾರೊಡು ಪೊಲಿಯ ಒರುಹೈ ೧೧೫
ಕೀೞ್ವೀೞ್ ತೊಡಿಯೊಡು ಮೀಮಿಸೈಕ್ ಕೊಟ್ಪ
ಒರುಹೈ ಪಾಡಿನ್ ಪಡುಮಣಿ ಇರಟ್ಟ
ಒರುಹೈ ನೀಲ್ನಿಱ ವಿಸುಂಬಿನ್ ಮಲಿದುಳಿ ಪೊೞಿಯ
ಒರುಹೈ ವಾನ್ಅರ ಮಹಳಿರ್ಕ್ಕು ವದುವೈ ಸೂಟ್ಟ
ಆಂಗಪ್ ೧೨೦
ಪನ್ನಿರು ಕೈಯುಂ ಪಾಱ್ಪಡ ಇಯಟ್ರಿ
ಅಂದರಪ್ ಪಲ್ಲಿಯಂ ಕಱಂಗತ್ ತಿಣ್ಗಾೞ್
ವಯಿರ್ಎೞುನ್ ದಿಸೈಪ್ಪ ವಾಲ್ವಳೈ ಞರಲ
ಉರಮ್ತಲೈಕ್ ಕೊಂಡ ಉರುಮ್ಇಡಿ ಮುರಸಮೊಡು
ಪಲ್ಬೊಱಿ ಮಞ್ಞೈ ವೆಲ್ಗೊಡಿ ಅಹವ ೧೨೫
ವಿಸುಂ ಪಾಱಾಹ ವಿರೈಸೆಲಲ್ ಮುನ್ನಿ
ಉಲಹಂ ಪುಹೞ್ಂದ ಒಂಗುಯರ್ ವಿೞುಚ್ಚೀರ್
ಅಲೈವಾಯ್ಚ್ ಚೇಱಲುಂ ನಿಲೈಇಯ ಪಣ್ಬೇ
ಅದಾಅಂಡ್ರು

ತಿರುಆವಿನನ್ಗುಡಿ

ಸೀರೈ ತೈಇಯ ಉಡುಕ್ಕೈಯರ್ ಸೀರೊಡು ೧೩೦
ವಲಂಬುರಿ ಪುರೈಯುಂ ವಾಲ್ನರೈ ಮುಡಿಯಿನರ್
ಮಾಸಱ ವಿಳಂಗುಂ ಉರುವಿನರ್ ಮಾನಿನ್
ಉರಿವೈ ತೈಇಯ ಊನ್ಗೆಡು ಮಾರ್ಬಿನ್
ಎನ್ಬೆೞುಂದು ಇಯಂಗುಂ ಯಾಕ್ಕೈಯರ್ ನನ್ಬಹಲ್
ಪಲವುಡನ್ ಕೞಿಂದ ಉಂಡಿಯರ್ ಇಹಲೊಡು ೧೩೫
ಸೆಟ್ರಂ ನೀಕ್ಕಿಯ ಮನತ್ತಿನರ್ ಯಾವದುಂ
ಕಟ್ರೋರ್ ಅಱಿಯಾ ಅಱಿವನರ್ ಕಟ್ರೋರ್ಕ್ಕುತ್
ತಾಮ್ವರಂಬು ಆಹಿಯ ತಲೈಮೈಯರ್ ಕಾಮಮೊಡು
ಕಡುಂಜಿನಂ ಕಡಿಂದ ಕಾಟ್ಚಿಯರ್ ಇಡುಂಬೈ
ಯಾವದುಂ ಅಱಿಯಾ ಇಯಲ್ಬಿನರ್ ಮೇವರತ್ ೧೪೦
ತುನಿಯಿಲ್ ಕಾಟ್ಚಿ ಮುನಿವರ್ ಮುನ್ಬುಹಪ್
ಪುಹೈಮುಹನ್ ದನ್ನ ಮಾಸಿಲ್ ತೂವುಡೈ
ಮುಹೈವಾಯ್ ಅವಿೞ್ಂದ ತಹೈಸೂೞ್ ಆಹತ್ತುಚ್
ಸೆವಿನೇರ್ಬು ವೈತ್ತುಚ್ಚೆಯ್ವುಱು ತಿವವಿನ್
ನಲ್ಲಿಯಾೞ್ ನವಿಂಡ್ರ ನಯನುಡೈ ನೆಂಜಿನ್ ೧೪೫
ಮೆನ್ಮೊೞಿ ಮೇವಲರ್ ಇನ್ನರಂ ಪುಳರ
ನೋಯಿಂಡ್ರಿಯಂಡ್ರ ಯಾಕ್ಕೈಯರ್ ಮಾವಿನ್
ಅವಿರ್ದಳಿರ್ ಪುರೈಯುಂ ಮೇನಿಯರ್ ಅವಿರ್ದೊಱುಂ
ಪೊನ್ನುರೈ ಕಡುಕ್ಕುನ್ ದಿದಲೈಯರ್ ಇನ್ನಹೈಪ್
ಪರುಮಂ ತಾಂಗಿಯ ಪಣಿಂದೇನ್ ದಲ್ಗುಲ್ ೧೫೦
ಮಾಸಿಲ್ ಮಹಳಿರೊಡು ಮಱುವಿಂಡ್ರಿ ವಿಳಂಗಕ್
ಕಡುವೊ ಟೊಡುಂಗಿಯ ತೂಂಬುಡೈ ವಾಲೆಯಿಱ್
ಱೞಲೆನ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಂ ಅಂಜುವರು ಕಡುಂದಿಱಲ್
ಪಾಂಬುಬಡಪ್ ಪುಡೈಕ್ಕುಂ ಪಲವರಿಕ್ ಕೊೞುಂಜಿಱೈಪ್
ಪುಳ್ಳಣಿ ನೀಳ್ಗೊಡಿಚ್ ಚೆಲ್ವನುಂ ವೆಳ್ಳೇಱು ೧೫೫
ವಲವಯಿನ್ ಉಯರಿಯ ಪಲರ್ಬುಹೞ್ ತಿಣಿದೋಳ್
ಉಮೈಅಮರ್ಂದು ವಿಳಂಗುಂ ಇಮೈಯಾ ಮುಕ್ಕಣ್
ಮೂವೆಯಿಲ್ ಮುರುಕ್ಕಿಯ ಮುರಣ್ಮಿಹು ಸೆಲ್ವನುಂ
ನೂಟ್ರುಪ್ಪತ್ ತಡುಕ್ಕಿಯ ನಾಟ್ಟತ್ತು ನೂಱುಬಲ್
ವೇಳ್ವಿ ಮುಟ್ರಿಯ ವೆಂಡ್ರಡು ಕೊಟ್ರತ್ ೧೬೦
ತೀರಿರಣ್ ಟೇಂದಿಯ ಮರುಪ್ಪಿನ್ ಎೞಿಲ್ನಡೈತ್
ತಾೞ್ಬೆರುನ್ ದಡಕ್ಕೈ ಉಯರ್ತ್ತ ಯಾನೈ
ಎರುತ್ತಂ ಏಱಿಯ ತಿರುಕ್ಕಿಳರ್ ಸೆಲ್ವನುಂ
ನಾಱ್ಪೆರುನ್ ದೆಯ್ವತ್ತು ನನ್ನಹರ್ ನಿಲೈಇಯ
ಉಲಹಂ ಕಾಕ್ಕುಂ ಒಂಡ್ರುಬುರಿ ಕೊಳ್ಗೈಪ್ ೧೬೫
ಪಲರ್ಬುಹೞ್ ಮೂವರುಂ ತಲೈವರ್ಆಹ
ಏಮುಱು ಞಾಲಂ ತನ್ನಿಲ್ ತೋಂಡ್ರಿತ್
ತಾಮರೈ ಪಯಂದ ತಾವಿಲ್ ಊೞಿ
ನಾನ್ಮುಹ ಒರುವಱ್ ಸುಟ್ಟಿಕ್ ಕಾಣ್ವರಪ್
ಪಹಲಿಲ್ ತೋಂಡ್ರುಂ ಇಹಲಿಲ್ ಕಾಟ್ಚಿ ೧೭೦
ನಾಲ್ವೇ ಱಿಯಱ್ಕೈಪ್ ಪದಿನೊರು ಮೂವರೋ
ಟೊನ್ಬದಿಟ್ರಿರಟ್ಟಿ ಉಯರ್ನಿಲೈ ಪೆಱೀಇಯರ್
ಮೀನ್ಬೂತ್ ತನ್ನ ತೋಂಡ್ರಲರ್ ಮೀನ್ಚೇರ್ಬು
ವಳಿಹಿಳರ್ಂದ ತನ್ನ ಸೆಲವಿನರ್ ವಳಿಯಿಡೈತ್
ತೀಯೆೞುನ್ ದನ್ನ ತಿಱಲಿನರ್ ತೀಪ್ಪಡ ೧೭೫
ಉರುಮ್ಇಡಿತ್ ತನ್ನ ಕುರಲಿನರ್ ವಿೞುಮಿಯ
ಉಱುಹುಱೈ ಮರುಂಗಿಲ್ದಂ ಪೆಱುಮುಱೈ ಕೊಣ್ಮಾರ್
ಅಂದರಕ್ ಕೊಟ್ಪಿನರ್ ವಂದುಡನ್ ಕಾಣತ್
ತಾವಿಲ್ ಕೊಳ್ಗೈ ಮಡಂದೈಯೊಡು ಸಿನ್ನಾಳ್
ಆವಿ ನನ್ಗುಡಿ ಅಸೈದಲುಂ ಉರಿಯನ್ ೧೮೦
ಅದಾ ಅಂಡ್ರು

ತಿರುಏರಹಂ

ಇರುಮೂಂಡ್ರೆಯ್ದಿಯ ಇಯಲ್ಬಿನಿನ್ ವೞಾಅ
ತಿರುವರ್ಚ್ ಚುಟ್ಟಿಯ ಪಲ್ವೇಱು ತೊಲ್ಗುಡಿ
ಅಱುನಾನ್ ಕಿರಟ್ಟಿ ಇಳಮೈ ನಲ್ಲಿಯಾಣ್
ಟಾಱಿನಿಲ್ ಕೞಿಪ್ಪಿಯ ಅಱನ್ನವಿಲ್ ಕೊಳ್ಗೈ ೧೮೫
ಮೂಂಡ್ರುವಹೈಕ್ ಕುಱಿತ್ತ ಮುತ್ತೀಚ್ ಚೆಲ್ವತ್
ತಿರುಬಿಱಪ್ ಪಾಳರ್ ಪೊೞುದಱಿಂದು ನುವಲ
ಒನ್ಬದು ಕೊಂಡ ಮೂಂಡ್ರುಬುರಿ ನುಣ್ಞಾಣ್
ಪುಲರಾಕ್ ಕಾೞಹಂ ಪುಲ ಉಡೀಇ
ಉಚ್ಚಿ ಕೂಪ್ಪಿಯ ಕೈಯಿನರ್ ತಱ್ಪುಹೞ್ನ್ ೧೯೦
ತಾಱೆೞುತ್ ತಡಕ್ಕಿಯ ಅರುಮಱೈಕ್ ಕೇಳ್ವಿ
ನಾಇಯಲ್ ಮರುಂಗಿಲ್ ನವಿಲಪ್ ಪಾಡಿ
ವಿರೈಯುಱು ನಱುಮಲರ್ ಏಂದಿಪ್ ಪೆರಿದುವನ್
ತೇರಹತ್ ತುಱೈದಲುಂ ಉರಿಯನ್
ಅದಾಅಂಡ್ರು

ಕುಂಡ್ರುದೋಱಾಡಲ್

ಪೈಂಗೊಡಿ ನಱೈಕ್ಕಾಯ್ ಇಡೈಯಿಡುಬು ವೇಲನ್ ೧೯೫
ಅಂಬೊದಿಪ್ ಪುಟ್ಟಿಲ್ ವಿರೈಇಕ್ ಕುಳವಿಯೊಡು
ವೆಣ್ಗೂ ತಾಳನ್ ದೊಡುತ್ತ ಕಣ್ಣಿಯನ್
ನಱುಂಜಾನ್ ದಣಿಂದ ಕೇೞ್ಗಿಳರ್ ಮಾರ್ಬಿನ್
ಕೊಡುಂದೊೞಿಲ್ ವಲ್ವಿಲ್ ಕೊಲೈಇಯ ಕಾನವರ್
ನೀಡಮೈ ವಿಳೈಂದ ತೇಕ್ಕಳ್ ತೇಱಲ್ ೨೦೦
ಕುಂಡ್ರಹಚ್ ಚಿಱುಹುಡಿಕ್ ಕಿಳೈಯುಡನ್ ಮಹಿೞ್ಂದು
ತೊಂಡಹಚ್ ಚಿಱುಬಱೈಕ್ ಕುರವೈ ಅಯರ
ವಿರಲ್ಉಳರ್ಪ್ ಪವಿೞ್ಂದ ವೇಱುಬಡು ನಱುಂಗಾನ್
ಕುಂಡುಸುನೈ ಪೂತ್ತ ವಂಡುಬಡು ಕಣ್ಣಿ
ಇಣೈತ್ತ ಕೋದೈ ಅಣೈತ್ತ ಕೂಂದಲ್ ೨೦೫
ಮುಡಿತ್ತ ಕುಲ್ಲೈ ಇಲೈಯುಡೈ ನಱುಂಬೂಚ್
ಸೆಂಗಾಲ್ ಮರಾಅತ್ತ ವಾಲ್ಇಣರ್ ಇಡೈಯಿಡುಬು
ಸುರುಂಬುಣತ್ ತೊಡುತ್ತ ಪೆರುಂದಣ್ ಮಾತ್ತೞೈ
ತಿರುಂದುಹಾೞ್ ಅಲ್ಗುಲ್ ತಿಳೈಪ್ಪ ಉಡೀಇ
ಮಯಿಲ್ಗಣ್ ಟನ್ನ ಮಡನಡೈ ಮಹಳಿರೊಡು ೨೧೦
ಸೆಯ್ಯನ್ ಸಿವಂದ ಆಡೈಯನ್ ಸೆವ್ವರೈಚ್
ಸೆಯಲೈತ್ ತಣ್ದಳಿರ್ ತುಯಲ್ವರುಂ ಕಾದಿನನ್
ಕಚ್ಚಿನನ್ ಕೞಲಿನನ್ ಸೆಚ್ಚೈಕ್ ಕಣ್ಣಿಯನ್
ಕುೞಲನ್ ಕೋಟ್ಟನ್ ಕುಱುಂಬಲ್ ಇಯತ್ತನ್
ತಹರನ್ ಮಞ್ಞೈಯನ್ ಪುಹರಿಲ್ ಸೇವಲ್ಅಂ ೨೧೫
ಕೊಡಿಯನ್ ನೆಡಿಯನ್ ತೊಡಿಯಣಿ ತೋಳನ್
ನರಂಬಾರ್ತ್ ತನ್ನ ಇನ್ಗುರಲ್ ತೊಹುದಿಯೊಡು
ಕುಱುಂಬೊಱಿಕ್ ಕೊಂಡ ನಱುಂದಣ್ ಸಾಯಲ್
ಮರುಂಗಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಯ ನಿಲನ್ನೇರ್ಬು ತುಹಿಲಿನನ್
ಮುೞವುಱೞ್ ತಡಕ್ಕೈಯಿನ್ ಇಯಲ ಏಂದಿ ೨೨೦
ಮೆನ್ದೋಳ್ ಪಲ್ಬಿಣೈ ತೞೀಇತ್ ತಲೈತ್ತಂದು
ಕುಂಡ್ರುದೋ ಱಾಡಲುಂ ನಿಂಡ್ರದನ್ ಪಣ್ಬೇ
ಅದಾ ಅಂಡ್ರು

ಪೞಮುದಿರ್ಸೋಲೈ

ಸಿಱುದಿನೈ ಮಲರೊಡು ವಿರೈಇ ಮಱಿಅಱುತ್ತು
ವಾರಣಕ್ ಕೊಡಿಯೊಡು ವಯಿಱ್ಪಡ ನಿಱೀಇ ೨೨೫
ಊರೂರ್ ಕೊಂಡ ಸೀರ್ಗೆೞು ವಿೞವಿನುಂ
ಆರ್ವಲರ್ ಏತ್ತ ಮೇವರು ನಿಲೈಯಿನುಂ
ವೇಲನ್ ತೈಇಯ ವೆಱಿ ಅಯರ್ ಕಳನುಂ
ಕಾಡುಂ ಕಾವುಂ ಕವಿನ್ಬೆಱು ತುರುತ್ತಿಯುಂ
ಯಾಱುಙ್ ಕುಳನುಂ ವೇಱುಬಲ್ ವೈಪ್ಪುಂ ೨೩೦
ಸದುಕ್ಕಮುಂ ಸಂದಿಯುಂ ಪುದುಪ್ಪೂಙ್ ಕಡಂಬುಂ
ಮಂಡ್ರಮುಂ ಪೊದಿಯಿಲುಙ್ ಕಂದುಡೈ ನಿಲೈಯಿನುಂ
ಮಾಣ್ದಲೈಕ್ ಕೊಡಿಯೊಡು ಮಣ್ಣಿ ಅಮೈವರ
ನೆಯ್ಯೋಡು ಐಯವಿ ಅಪ್ಪಿ ಐದುರೈತ್ತುಕ್
ಕುಡಂದಂ ಪಟ್ಟುಕ್ ಕೊೞುಮಲರ್ ಸಿದಱಿ ೨೩೫
ಮುರಣ್ಗೊಳ್ ಉರುವಿನ್ ಇರಂಡುಡನ್ ಉಡೀಇಚ್
ಸೆನ್ನೂಲ್ ಯಾತ್ತು ವೆಣ್ಬೊರಿ ಸಿದಱಿ
ಮದವಲಿ ನಿಲೈಇಯ ಮಾತ್ತಾಳ್ ಕೊೞುವಿಡೈಕ್
ಕುರುದಿಯೊ ವಿರೈಇಯ ತೂವೆಳ್ ಅರಿಸಿ
ಸಿಲ್ಬಲಿಚ್ ಚೆಯ್ದು ಪಲ್ಬಿರಪ್ಪು ಇರೀಇಚ್ ೨೪೦
ಸಿಱುಬಸು ಮಂಜಳೊಡು ನಱುವಿರೈ ತೆಳಿತ್ತುಪ್
ಪೆರುಂದಣ್ ಕಣವೀರಂ ನಱುಂದಣ್ ಮಾಲೈ
ತುಣೈಯಱ ಅಱುತ್ತುತ್ ತೂಂಗ ನಾಟ್ರಿ
ನಳಿಮಲೈಚ್ ಚಿಲಂಬಿನ್ ನನ್ನಹರ್ ವಾೞ್ತ್ತಿ
ನಱುಂಬುಹೈ ಎಡುತ್ತುಕ್ ಕುಱಿಂಜಿ ಪಾಡಿ ೨೪೫
ಇಮಿೞಿಸೈ ಅರುವಿಯೋ ಟಿನ್ನಿಯಂ ಕಱಂಗ
ಉರುವಪ್ ಪಲ್ಬೂತ್ ತೂಉಯ್ ವೆರುವರಕ್
ಕುರುದಿಚ್ ಚೆಂದಿನೈ ಪರಪ್ಪಿಕ್ ಕುಱಮಹಳ್
ಮುರುಹಿಯಂ ನಿಱುತ್ತು ಮುರಣಿನರ್ ಉಟ್ಕ
ಮುರುಹಾಟ್ರುಪ್ ಪಡುತ್ತ ಉರುಹೆೞು ವಿಯಲ್ನಹರ್ ೨೫೦
ಆಡುಹಳಂ ಸಿಲಂಬಪ್ ಪಾಡಿಪ್ ಪಲವುಡನ್
ಕೋಡುವಾಯ್ ವೈತ್ತುಕ್ ಕೊಡುಮಣಿ ಇಯಕ್ಕಿ
ಒಡಾಪ್ ಪೂಟ್ಕೈಪ್ ಪಿಣಿಮುಹಂ ವಾೞ್ತ್ತಿ
ವೇಂಡುನರ್ ವೇಂಡಿಯಾಂಗು ಎಯ್ದಿನರ್ ವೞಿಬಡ
ಆಂಡಾಣ್ ಟುಱೈದಲುಂ ಅಱಿಂದ ವಾಱೇ ೨೫೫
ಆಂಡಾಣ್ ಟಾಯಿನುಂ ಆಹ ಕಾಣ್ದಹ
ಮುಂದುನೀ ಕಂಡುೞಿ ಮುಹನಮರ್ನ್ ದೇತ್ತಿಕ್
ಕೈದೊೞೂಉಪ್ ಪರವಿಕ್ ಕಾಲುಱ ವಣಂಗಿ
ನೆಡುಂಬೆರುಂ ಸಿಮೈಯತ್ತು ನೀಲಪ್ ಪೈಂಜುನೈ
ಐವರುಳ್ ಒರುವನ್ ಅಂಗೈ ಏಱ್ಪ ೨೬೦
ಅಱುವರ್ ಪಯಂದ ಆಱಮರ್ ಸೆಲ್ವ
ಆಲ್ಗೆೞು ಕಡವುಟ್ ಪುದಲ್ವ ಮಾಲ್ವರೈ
ಮಲೈಮಹಳ್ ಮಹನೇ ಮಾಟ್ರೋರ್ ಕೂಟ್ರೇ
ವೆಟ್ರಿ ವೆಲ್ಬೋರ್ಕ್ ಕೊಟ್ರವೈ ಸಿಱುವ
ಇೞೈಯಣಿ ಸಿಱಪ್ಪಿಱ್ ಪೞೈಯೋಳ್ ಕುೞವಿ ೨೬೫
ವಾನೋರ್ ವಣಂಗುವಿಲ್ ತಾನೈತ್ ತಲೈವ
ಮಾಲೈ ಮಾರ್ಬ ನೂಲಱಿ ಪುಲವ
ಸೆರುವಿಲ್ ಒರುವ ಪೊರುವಿಱಲ್ ಮಳ್ಳ
ಅಂದಣರ್ ವೆಱುಕ್ಕೈ ಅಱಿಂದೋರ್ ಸೊಲ್ಮಲೈ
ಮಂಗೈಯರ್ ಕಣವ ಮೈಂದರ್ ಏಱೇ ೨೭೦
ವೇಲ್ಗೆೞು ತಡಕ್ಕೈಚ್ ಚಾಲ್ಬೆರುಂ ಸೆಲ್ವ
ಕುಂಡ್ರಂ ಕೊಂಡ್ರ ಕುಂಡ್ರಾಕ್ ಕೊಟ್ರತ್ತು
ವಿಣ್ಬೊರು ನೆಡುವರೈಕ್ ಕುಱಿಂಜಿಕ್ ಕಿೞವ
ಪಲರ್ಬುಹೞ್ ನನ್ಮೊೞಿಪ್ ಪುಲವರ್ ಏಱೇ
ಅರುಂಬೆಱಲ್ ಮರಬಿಱ್ ಪೆರುಂಬೆಯರ್ ಮುರುಹ ೨೭೫
ನಸೈಯುನರ್ಕ್ ಕಾರ್ತ್ತುಂ ಇಸೈಬೇರ್ ಆಳ
ಅಲಂದೋರ್ಕ್ ಕಳಿಕ್ಕುಂ ಪೊಲಂಬೂಣ್ ಸೇಎಯ್
ಮಂಡಮರ್ ಕಡಂದನಿನ್ ವೆಂಡ್ರ ಟಹಲತ್ತುಪ್
ಪರಿಸಿಲರ್ತ್ ತಾಂಗುಂ ಉರುಹೆಎೞು ನೆಡುವೇಳ್
ಪೆರಿಯೋರ್ ಏತ್ತುಂ ಪೆರುಂಬೆಯರ್ ಇಯವುಳ್ ೨೮೦
ಸೂರ್ಮರುಙ್ ಕಱುತ್ತ ಮೊಯ್ಂಬಿನ್ ಮದವಲಿ
ಪೋರ್ಮಿಹು ಪೊರುನ ಕುರಿಸಿಲ್ ಎನಪ್ಪಲ
ಯಾನ್ಅಱಿ ಅಳವೈಯಿನ್ ಏತ್ತಿ ಆನಾದು
ನಿನ್ಅಳನ್ ದಱಿದಲ್ ಮನ್ನುಯಿರ್ಕ್ ಕರುಮೈಯಿನ್
ನಿನ್ನಡಿ ಉಳ್ಳಿ ವಂದನನ್ ನಿನ್ನೊಡು ೨೮೫
ಪುರೈಯುನರ್ ಇಲ್ಲಾಪ್ ಪುಲಮೈ ಯೋಯ್ಎನಕ್
ಕುಱಿತ್ತದು ಮೊೞಿಯಾ ಅಳವೈಯಿಲ್ ಕುಱಿತ್ತುಡನ್
ವೇಱುಬಲ್ ಉರುವಿಲ್ ಕುಱುಂಬಲ್ ಕೂಳಿಯರ್
ಸಾಱಯರ್ ಕಳತ್ತು ವೀಱುಬೆಱತ್ ತೋಂಡ್ರಿ
ಅಳಿಯನ್ ತಾನೇ ಮುದುವಾಯ್ ಇರವಲನ್ ೨೯೦
ವಂದೋನ್ ಪೆರುಮನಿನ್ ವಣ್ಬುಹೞ್ ನಯಂದೆನ
ಇನಿಯವುಂ ನಲ್ಲವುಂ ನನಿಬಲ ಏತ್ತಿತ್
ತೆಯ್ವಂ ಸಾಂಡ್ರ ತಿಱಲ್ವಿಳಙ್ ಕುರುವಿನ್
ವಾನ್ದೋಯ್ ನಿವಪ್ಪಿನ್ ತಾನ್ವನ್ ದೆಯ್ದಿ
ಅಣಂಗುಸಾಲ್ ಉಯರ್ನಿಲೈ ತೞೀಇಪ್ ಪಂಡೈತ್ತನ್ ೨೯೫
ಮಣಂಗಮೞ್ ತೆಯ್ವತ್ ತಿಳನಲಂ ಕಾಟ್ಟಿ
ಅಂಜಲ್ ಓಂಬುಮದಿ ಅಱಿವಲ್ನಿನ್ ವರವೆನ
ಅನ್ಬುಡೈ ನನ್ಮೊೞಿ ಅಳೈಇ ವಿಳಿವುಇನ್
ಱಿರುಳ್ನಿಱ ಮುನ್ನೀರ್ ವಳೈಇಯ ಉಲಹತ್
ತೊರುನೀ ಯಾಹಿತ್ ತೋಂಡ್ರ ವಿೞುಮಿಯ ೩೦೦
ಪೆಱಲರುಂ ಪರಿಸಿಲ್ ನಲ್ಗುಮ್ಮದಿ ಪಲವುಡನ್
ವೇಱುಬಲ್ ತುಹಿಲಿನ್ ನುಡಂಗಿ ಅಹಿಲ್ಸುಮನ್
ತಾರಂ ಮುೞುಮುದಲ್ ಉರುಟ್ಟಿ ವೇರಲ್
ಪೂವುಡೈ ಅಲಂಗುಸಿನೈ ಪುಲಂಬ ವೇರ್ಗೀಂಡು
ವಿಣ್ಬೊರು ನೆಡುವರೈಪ್ ಪರಿದಿಯಿಲ್ ತೊಡುತ್ತ ೩೦೫
ತಣ್ಗಮೞ್ ಅಲರ್ಇಱಾಲ್ ಸಿದೈಯ ನನ್ಬಲ
ಆಸಿನಿ ಮುದುಸುಳೈ ಕಲಾವ ಮೀಮಿಸೈ
ನಾಹ ನಱುಮಲರ್ ಉದಿರ ಊಹಮೊಡು
ಮಾಮುಹ ಮುಸುಕ್ಕಲೈ ಪನಿಪ್ಪಪ್ ಪೂನುದಲ್
ಇರುಂಬಿಡಿ ಕುಳಿರ್ಪ್ಪ ವೀಸಿಪ್ ಪೆರುಂಗಳಿಟ್ರು ೩೧೦
ಮುತ್ತುಡೈ ವಾನ್ಗೋಡು ತೞೀಇತ್ ತತ್ತುಟ್ರು
ನನ್ಬೊನ್ ಮಣಿನಿಱಂ ಕಿಳರಪ್ ಪೊನ್ಗೊೞಿಯಾ
ವಾೞೈ ಮುೞುಮುದಲ್ ತುಮಿಯತ್ ತಾೞೈ
ಇಳನೀರ್ ವಿೞುಕ್ಕುಲೈ ಉದಿರತ್ ತಾಕ್ಕಿಕ್
ಕಱಿಕ್ಕೊಡಿಕ್ ಕರುಂದುಣರ್ ಸಾಯಪ್ ಪೊಱಿಪ್ಪುಱ ೩೧೫
ಮಡನಡೈ ಮಞ್ಞೈ ಪಲವುಡನ್ ವೆರೀಇಕ್
ಕೋೞಿ ವಯಪ್ಪೆಡೈ ಇರಿಯಕ್ ಕೇೞಲೊ
ಟಿರುಂಬನೈ ವೆಳಿಟ್ರಿನ್ ಪುನ್ಚಾಯ್ ಅನ್ನ
ಕುರೂಉಮಯಿರ್ ಯಾಕ್ಕೈಕ್ ಕುಡಾ ಅಡಿ ಉಳಿಯಂ
ಪೆರುಂಗಲ್ ವಿಡರ್ಅಳೈಚ್ ಚೆಱಿಯಕ್ ಕರುಂಗೋಟ್ ೩೨೦
ಟಾಮಾ ನಲ್ಏಱು ಸಿಲೈಪ್ಪಚ್ ಚೇಣ್ನಿನ್
ಱಿೞುಮೆನ ಇೞಿದರುಂ ಅರುವಿಪ್
ಪೞಮುದಿರ್ ಸೋಲೈ ಮಲೈಹಿೞ ವೋನೇ ೩೨೩

Open the Kannada Section in a New Tab
ఉలహం ఉవప్ప వలన్ఏర్బు తిరిదరు
పలర్బుహళ్ ఞాయిఱు కడఱ్కణ్ టాఅఙ్
కోవఱ ఇమైక్కుఞ్ సేణ్విళఙ్ కవిరొళి
ఉఱునర్త్ తాంగియ మదన్ఉడై నోన్దాళ్
సెఱునర్త్ తేయ్త్త సెల్ఉఱళ్ తడక్కై 5
మఱువిల్ కఱ్పిన్ వాళ్నుదల్ కణవన్
కార్గోళ్ ముహంద కమంజూల్ మామళై
వాళ్బోళ్ విసుంబిన్ ఉళ్ఉఱై సిదఱిత్
తలైప్పెయల్ తలైఇయ తణ్ణఱుఙ్ కానత్
తిరుళ్బడప్ పొదుళియ పరాఅరై మరాఅత్ 10
తురుళ్బూన్ దణ్దార్ పురళుం మార్బినన్
మాల్వరై నివంద సేణ్ఉయర్ వెఱ్పిల్
కిణ్గిణి కవైఇయ ఒణ్సెఞ్ సీఱడిక్
కణైక్కాల్ వాంగియ నుసుప్పిన్ పణైత్తోళ్
కోబత్ తన్న తోయాప్ పూందుహిల్ 15
పల్గాసు నిరైత్త సిల్గాళ్ అల్గుల్
కైబునైన్ దియట్రాక్ కవిన్బెఱు వనప్పిన్
నావలొడు పెయరియ పొలంబునై అవిరిళైచ్
సేణ్ఇహందు విళంగుం సెయిర్దీర్ మేనిత్
తుణైయోర్ ఆయ్ంద ఇణైయీర్ ఓదిచ్ 20
సెంగాల్ వెట్చిచ్ చీఱిదళ్ ఇడైయిడుబు
పైందాళ్ కువళైత్ తూఇదళ్ కిళ్ళిత్
తెయ్వ ఉత్తియొడు వలంబురివయిన్ వైత్తుత్
తిలహం తైఇయ తేంగమళ్ తిరునుదల్
మహరప్ పహువాయ్ తాళమణ్ ణుఱుత్తుత్ 25
తువర ముడిత్త తుహళ్అఱు ముచ్చిప్
పెరుందణ్ సణ్బహం సెరీఇక్ కరుందహట్
టుళైప్పూ మరుదిన్ ఒళ్ళిణర్ అట్టిక్
కిళైక్కవిండ్రెళుదరు కీళ్నీర్చ్ చెవ్వరుం
పిణైప్పుఱు పిణైయల్ వళైఇత్ తుణైత్తహ 30
వణ్గాదు నిఱైంద పిండి ఒణ్దళిర్
నుణ్బూణ్ ఆహం తిళైప్పత్ తిణ్గాళ్
నఱుంగుఱ టురింజియ పూంగేళ్త్ తేయ్వై
తేంగమళ్ మరుదిణర్ కడుప్పక్ కోంగిన్
కువిముహిళ్ ఇళములైక్ కొట్టి విరిమలర్ 35
వేంగై నుణ్దా తప్పిక్ కాణ్వర
వెళ్ళిఱ్ కుఱుముఱి కిళ్ళుబు తెఱియాక్
కోళి ఓంగియ వెండ్రడు విఱఱ్కొడి
వాళియ పెరిదెండ్రేత్తిప్ పలరుడన్
సీర్దిహళ్ సిలంబహం సిలంబప్ పాడిచ్ 40
సూర్అర మహళిర్ ఆడుం సోలై
మందియుం అఱియా మరన్బయిల్ అడుక్కత్తుచ్
సురుంబు మూసాచ్ చుడర్ప్పూఙ్ కాందళ్
పెరుందణ్ కణ్ణి మిలైంద సెన్నియన్
పార్ముదర్ పనిక్కడల్ కలంగఉళ్ పుక్కుచ్ 45
సూర్ముదల్ తడింద సుడరిలై నెడువేల్
ఉలఱియ కదుప్పిన్ పిఱళ్బల్ పేళ్వాయ్చ్
సుళల్విళిప్ పసుంగణ్ సూర్త్త నోక్కిన్
కళల్గణ్ కూహైయొడు కడుంబాంబు తూంగప్
పెరుములై అలైక్కుం కాదిన్ పిణర్మోట్ 50
టురుహెళు సెలవిన్ అంజువరు పేయ్మహళ్
కురుది ఆడియ కూరుహిర్క్ కొడువిరల్
కణ్దొట్టు ఉండ కళిముడైక్ కరుందలై
ఒణ్దొడిత్ తడక్కైయిన్ ఏంది వెరువర
వెండ్రడు విఱఱ్కళం పాడిత్తోళ్ పెయరా 55
నిణమ్తిన్ వాయళ్ తుణంగై తూంగ
ఇరుబేర్ ఉరువిన్ ఒరుబేర్ యాక్కై
అఱువేఱు వహైయిన్ అంజువర మండి
అవుణర్ నల్వలం అడంగక్ కవిళ్ఇణర్
మాముదల్ తడింద మఱుఇల్ కొట్రత్ 60
తెయ్యా నల్లిసైచ్ చెవ్వేల్ సేఎయ్

ఇరవలన్ నిలై

సేవడి పడరుం సెమ్మల్ ఉళ్ళమొడు
నలంబురి కొళ్గైప్ పులంబిరిన్ దుఱైయుం
సెవ్వనీ నయందనై ఆయిన్ పలవుడన్
నన్నర్ నెంజత్ తిన్నసై వాయ్ప్ప 65
ఇన్నే పెఱుదినీ మున్నియ వినైయే

తిరుప్పరంగుండ్రం

సెరుప్పుహండ్రెడుత్త సేణ్ఉయర్ నెడుంగొడి
వరిప్పునై పందొడు పావై తూంగప్
పొరునర్త్ తేయ్త్త పోరరు వాయిల్
తిరువీట్రిరుంద తీదుదీర్ నియమత్తు 70
మాడమ్మలి మఱుహిన్ కూడఱ్ కుడవయిన్
ఇరుంజేట్రహల్వయల్ విరిందువాయ్ అవిళ్ంద
ముళ్దాళ్ తామరైత్ తుంజి వైహఱైక్
కళ్గమళ్ నెయ్దల్ ఊది ఎఱ్పడక్
కణ్బోల్ మలర్ంద కామర్ సునైమలర్ 75
అమ్చిఱై వండిన్ అరిక్కణం ఒలిక్కుం
కుండ్రమర్న్ దుఱైదలుం ఉరియన్
అదాఅండ్రు

తిరుచ్చీరలైవాయ్

వైన్నుది పొరుద వడుఆళ్ వరినుదల్
వాడా మాలై ఒడైయొడు తుయల్వరప్ 80
పడుమణి ఇరట్టుం మరుంగిన్ కడునడైక్
కూట్రత్ తన్న మాట్రరుం మొయ్ంబిన్
కాల్గిళర్న్ దన్న వేళమ్మేల్ కొణ్
టైవేఱు ఉరువిన్ సెయ్వినై ముట్రియ
ముడియొడు విళంగియ మురణ్మిహు తిరుమణి 85
మిన్ఉఱళ్ ఇమైప్పిల్ సెన్నిప్ పొఱ్ప
నహైదాళ్బు తుయల్వరూఉం వహైయమై పొలంగుళై
సేణ్విళఙ్ కియఱ్కై వాళ్మది కవైఇ
అహలా మీనిన్ అవిర్వన ఇమైప్పత్
తావిల్ కొళ్గైత్ తమ్తొళిల్ ముడిమార్ 90
మనన్నేర్ పెళుదరు వాళ్నిఱ ముహనే
మాయిరుళ్ ఞాలం మఱువిండ్రి విళంగప్
పల్గదిర్ విరిందండ్రు ఒరుముహం ఒరుముహం
ఆర్వలర్ ఏత్త అమర్ందిని తొళుహిక్
కాదలిన్ ఉవందు వరంగొడుత్ తండ్రే ఒరుముహం 95
మందిర విదియిన్ మరబుళి వళాఅ
అందణర్ వేళ్వియోర్క్ కుమ్మే ఒరుముహం
ఎంజియ పొరుళ్గళై ఏమ్ఉఱ నాడిత్
తింగళ్ పోలత్ తిసైవిళక్ కుమ్మే ఒరుముహం
సెఱునర్త్ తేయ్త్తుచ్ చెల్సమం మురుక్కిక్ 100
కఱువుహొళ్ నెంజమొడు కళమ్వేట్ టండ్రే ఒరుముహం
కుఱవర్ మడమహళ్ కొడిబోల్ నుసుప్పిన్
మడవరల్ వళ్ళియొడు నహైయమర్న్ దండ్రే ఆంగుఅం
మూవిరు ముహనుం ముఱైనవిండ్రొళుహలిన్
ఆరం తాళ్ంద అంబహట్టు మార్బిల్ 105
సెంబొఱి వాంగియ మొయ్ంబిల్ సుడర్విడుబు
వణ్బుహళ్ నిఱైందు వసిందువాంగు నిమిర్దోళ్
విణ్సెలల్ మరబిన్ ఐయర్క్ కేందియదు ఒరుహై
ఉక్కం సేర్త్తియదు ఒరుహై
నలంబెఱు కలింగత్తుక్ కుఱంగిన్మిసై 110
అసైఇయ తొరుహై
అంగుసం కడావ ఒరుహై ఇరుహై
ఐయిరు వట్టమొడు ఎగ్గువలం తిరిప్ప
ఒరుహై మార్బొడు విళంగ
ఒరుహై తారొడు పొలియ ఒరుహై 115
కీళ్వీళ్ తొడియొడు మీమిసైక్ కొట్ప
ఒరుహై పాడిన్ పడుమణి ఇరట్ట
ఒరుహై నీల్నిఱ విసుంబిన్ మలిదుళి పొళియ
ఒరుహై వాన్అర మహళిర్క్కు వదువై సూట్ట
ఆంగప్ 120
పన్నిరు కైయుం పాఱ్పడ ఇయట్రి
అందరప్ పల్లియం కఱంగత్ తిణ్గాళ్
వయిర్ఎళున్ దిసైప్ప వాల్వళై ఞరల
ఉరమ్తలైక్ కొండ ఉరుమ్ఇడి మురసమొడు
పల్బొఱి మఞ్ఞై వెల్గొడి అహవ 125
విసుం పాఱాహ విరైసెలల్ మున్ని
ఉలహం పుహళ్ంద ఒంగుయర్ విళుచ్చీర్
అలైవాయ్చ్ చేఱలుం నిలైఇయ పణ్బే
అదాఅండ్రు

తిరుఆవినన్గుడి

సీరై తైఇయ ఉడుక్కైయర్ సీరొడు 130
వలంబురి పురైయుం వాల్నరై ముడియినర్
మాసఱ విళంగుం ఉరువినర్ మానిన్
ఉరివై తైఇయ ఊన్గెడు మార్బిన్
ఎన్బెళుందు ఇయంగుం యాక్కైయర్ నన్బహల్
పలవుడన్ కళింద ఉండియర్ ఇహలొడు 135
సెట్రం నీక్కియ మనత్తినర్ యావదుం
కట్రోర్ అఱియా అఱివనర్ కట్రోర్క్కుత్
తామ్వరంబు ఆహియ తలైమైయర్ కామమొడు
కడుంజినం కడింద కాట్చియర్ ఇడుంబై
యావదుం అఱియా ఇయల్బినర్ మేవరత్ 140
తునియిల్ కాట్చి మునివర్ మున్బుహప్
పుహైముహన్ దన్న మాసిల్ తూవుడై
ముహైవాయ్ అవిళ్ంద తహైసూళ్ ఆహత్తుచ్
సెవినేర్బు వైత్తుచ్చెయ్వుఱు తివవిన్
నల్లియాళ్ నవిండ్ర నయనుడై నెంజిన్ 145
మెన్మొళి మేవలర్ ఇన్నరం పుళర
నోయిండ్రియండ్ర యాక్కైయర్ మావిన్
అవిర్దళిర్ పురైయుం మేనియర్ అవిర్దొఱుం
పొన్నురై కడుక్కున్ దిదలైయర్ ఇన్నహైప్
పరుమం తాంగియ పణిందేన్ దల్గుల్ 150
మాసిల్ మహళిరొడు మఱువిండ్రి విళంగక్
కడువొ టొడుంగియ తూంబుడై వాలెయిఱ్
ఱళలెన ఉయిర్క్కుం అంజువరు కడుందిఱల్
పాంబుబడప్ పుడైక్కుం పలవరిక్ కొళుంజిఱైప్
పుళ్ళణి నీళ్గొడిచ్ చెల్వనుం వెళ్ళేఱు 155
వలవయిన్ ఉయరియ పలర్బుహళ్ తిణిదోళ్
ఉమైఅమర్ందు విళంగుం ఇమైయా ముక్కణ్
మూవెయిల్ మురుక్కియ మురణ్మిహు సెల్వనుం
నూట్రుప్పత్ తడుక్కియ నాట్టత్తు నూఱుబల్
వేళ్వి ముట్రియ వెండ్రడు కొట్రత్ 160
తీరిరణ్ టేందియ మరుప్పిన్ ఎళిల్నడైత్
తాళ్బెరున్ దడక్కై ఉయర్త్త యానై
ఎరుత్తం ఏఱియ తిరుక్కిళర్ సెల్వనుం
నాఱ్పెరున్ దెయ్వత్తు నన్నహర్ నిలైఇయ
ఉలహం కాక్కుం ఒండ్రుబురి కొళ్గైప్ 165
పలర్బుహళ్ మూవరుం తలైవర్ఆహ
ఏముఱు ఞాలం తన్నిల్ తోండ్రిత్
తామరై పయంద తావిల్ ఊళి
నాన్ముహ ఒరువఱ్ సుట్టిక్ కాణ్వరప్
పహలిల్ తోండ్రుం ఇహలిల్ కాట్చి 170
నాల్వే ఱియఱ్కైప్ పదినొరు మూవరో
టొన్బదిట్రిరట్టి ఉయర్నిలై పెఱీఇయర్
మీన్బూత్ తన్న తోండ్రలర్ మీన్చేర్బు
వళిహిళర్ంద తన్న సెలవినర్ వళియిడైత్
తీయెళున్ దన్న తిఱలినర్ తీప్పడ 175
ఉరుమ్ఇడిత్ తన్న కురలినర్ విళుమియ
ఉఱుహుఱై మరుంగిల్దం పెఱుముఱై కొణ్మార్
అందరక్ కొట్పినర్ వందుడన్ కాణత్
తావిల్ కొళ్గై మడందైయొడు సిన్నాళ్
ఆవి నన్గుడి అసైదలుం ఉరియన్ 180
అదా అండ్రు

తిరుఏరహం

ఇరుమూండ్రెయ్దియ ఇయల్బినిన్ వళాఅ
తిరువర్చ్ చుట్టియ పల్వేఱు తొల్గుడి
అఱునాన్ కిరట్టి ఇళమై నల్లియాణ్
టాఱినిల్ కళిప్పియ అఱన్నవిల్ కొళ్గై 185
మూండ్రువహైక్ కుఱిత్త ముత్తీచ్ చెల్వత్
తిరుబిఱప్ పాళర్ పొళుదఱిందు నువల
ఒన్బదు కొండ మూండ్రుబురి నుణ్ఞాణ్
పులరాక్ కాళహం పుల ఉడీఇ
ఉచ్చి కూప్పియ కైయినర్ తఱ్పుహళ్న్ 190
తాఱెళుత్ తడక్కియ అరుమఱైక్ కేళ్వి
నాఇయల్ మరుంగిల్ నవిలప్ పాడి
విరైయుఱు నఱుమలర్ ఏందిప్ పెరిదువన్
తేరహత్ తుఱైదలుం ఉరియన్
అదాఅండ్రు

కుండ్రుదోఱాడల్

పైంగొడి నఱైక్కాయ్ ఇడైయిడుబు వేలన్ 195
అంబొదిప్ పుట్టిల్ విరైఇక్ కుళవియొడు
వెణ్గూ తాళన్ దొడుత్త కణ్ణియన్
నఱుంజాన్ దణింద కేళ్గిళర్ మార్బిన్
కొడుందొళిల్ వల్విల్ కొలైఇయ కానవర్
నీడమై విళైంద తేక్కళ్ తేఱల్ 200
కుండ్రహచ్ చిఱుహుడిక్ కిళైయుడన్ మహిళ్ందు
తొండహచ్ చిఱుబఱైక్ కురవై అయర
విరల్ఉళర్ప్ పవిళ్ంద వేఱుబడు నఱుంగాన్
కుండుసునై పూత్త వండుబడు కణ్ణి
ఇణైత్త కోదై అణైత్త కూందల్ 205
ముడిత్త కుల్లై ఇలైయుడై నఱుంబూచ్
సెంగాల్ మరాఅత్త వాల్ఇణర్ ఇడైయిడుబు
సురుంబుణత్ తొడుత్త పెరుందణ్ మాత్తళై
తిరుందుహాళ్ అల్గుల్ తిళైప్ప ఉడీఇ
మయిల్గణ్ టన్న మడనడై మహళిరొడు 210
సెయ్యన్ సివంద ఆడైయన్ సెవ్వరైచ్
సెయలైత్ తణ్దళిర్ తుయల్వరుం కాదినన్
కచ్చినన్ కళలినన్ సెచ్చైక్ కణ్ణియన్
కుళలన్ కోట్టన్ కుఱుంబల్ ఇయత్తన్
తహరన్ మఞ్ఞైయన్ పుహరిల్ సేవల్అం 215
కొడియన్ నెడియన్ తొడియణి తోళన్
నరంబార్త్ తన్న ఇన్గురల్ తొహుదియొడు
కుఱుంబొఱిక్ కొండ నఱుందణ్ సాయల్
మరుంగిల్ కట్టియ నిలన్నేర్బు తుహిలినన్
ముళవుఱళ్ తడక్కైయిన్ ఇయల ఏంది 220
మెన్దోళ్ పల్బిణై తళీఇత్ తలైత్తందు
కుండ్రుదో ఱాడలుం నిండ్రదన్ పణ్బే
అదా అండ్రు

పళముదిర్సోలై

సిఱుదినై మలరొడు విరైఇ మఱిఅఱుత్తు
వారణక్ కొడియొడు వయిఱ్పడ నిఱీఇ 225
ఊరూర్ కొండ సీర్గెళు విళవినుం
ఆర్వలర్ ఏత్త మేవరు నిలైయినుం
వేలన్ తైఇయ వెఱి అయర్ కళనుం
కాడుం కావుం కవిన్బెఱు తురుత్తియుం
యాఱుఙ్ కుళనుం వేఱుబల్ వైప్పుం 230
సదుక్కముం సందియుం పుదుప్పూఙ్ కడంబుం
మండ్రముం పొదియిలుఙ్ కందుడై నిలైయినుం
మాణ్దలైక్ కొడియొడు మణ్ణి అమైవర
నెయ్యోడు ఐయవి అప్పి ఐదురైత్తుక్
కుడందం పట్టుక్ కొళుమలర్ సిదఱి 235
మురణ్గొళ్ ఉరువిన్ ఇరండుడన్ ఉడీఇచ్
సెన్నూల్ యాత్తు వెణ్బొరి సిదఱి
మదవలి నిలైఇయ మాత్తాళ్ కొళువిడైక్
కురుదియొ విరైఇయ తూవెళ్ అరిసి
సిల్బలిచ్ చెయ్దు పల్బిరప్పు ఇరీఇచ్ 240
సిఱుబసు మంజళొడు నఱువిరై తెళిత్తుప్
పెరుందణ్ కణవీరం నఱుందణ్ మాలై
తుణైయఱ అఱుత్తుత్ తూంగ నాట్రి
నళిమలైచ్ చిలంబిన్ నన్నహర్ వాళ్త్తి
నఱుంబుహై ఎడుత్తుక్ కుఱింజి పాడి 245
ఇమిళిసై అరువియో టిన్నియం కఱంగ
ఉరువప్ పల్బూత్ తూఉయ్ వెరువరక్
కురుదిచ్ చెందినై పరప్పిక్ కుఱమహళ్
మురుహియం నిఱుత్తు మురణినర్ ఉట్క
మురుహాట్రుప్ పడుత్త ఉరుహెళు వియల్నహర్ 250
ఆడుహళం సిలంబప్ పాడిప్ పలవుడన్
కోడువాయ్ వైత్తుక్ కొడుమణి ఇయక్కి
ఒడాప్ పూట్కైప్ పిణిముహం వాళ్త్తి
వేండునర్ వేండియాంగు ఎయ్దినర్ వళిబడ
ఆండాణ్ టుఱైదలుం అఱింద వాఱే 255
ఆండాణ్ టాయినుం ఆహ కాణ్దహ
ముందునీ కండుళి ముహనమర్న్ దేత్తిక్
కైదొళూఉప్ పరవిక్ కాలుఱ వణంగి
నెడుంబెరుం సిమైయత్తు నీలప్ పైంజునై
ఐవరుళ్ ఒరువన్ అంగై ఏఱ్ప 260
అఱువర్ పయంద ఆఱమర్ సెల్వ
ఆల్గెళు కడవుట్ పుదల్వ మాల్వరై
మలైమహళ్ మహనే మాట్రోర్ కూట్రే
వెట్రి వెల్బోర్క్ కొట్రవై సిఱువ
ఇళైయణి సిఱప్పిఱ్ పళైయోళ్ కుళవి 265
వానోర్ వణంగువిల్ తానైత్ తలైవ
మాలై మార్బ నూలఱి పులవ
సెరువిల్ ఒరువ పొరువిఱల్ మళ్ళ
అందణర్ వెఱుక్కై అఱిందోర్ సొల్మలై
మంగైయర్ కణవ మైందర్ ఏఱే 270
వేల్గెళు తడక్కైచ్ చాల్బెరుం సెల్వ
కుండ్రం కొండ్ర కుండ్రాక్ కొట్రత్తు
విణ్బొరు నెడువరైక్ కుఱింజిక్ కిళవ
పలర్బుహళ్ నన్మొళిప్ పులవర్ ఏఱే
అరుంబెఱల్ మరబిఱ్ పెరుంబెయర్ మురుహ 275
నసైయునర్క్ కార్త్తుం ఇసైబేర్ ఆళ
అలందోర్క్ కళిక్కుం పొలంబూణ్ సేఎయ్
మండమర్ కడందనిన్ వెండ్ర టహలత్తుప్
పరిసిలర్త్ తాంగుం ఉరుహెఎళు నెడువేళ్
పెరియోర్ ఏత్తుం పెరుంబెయర్ ఇయవుళ్ 280
సూర్మరుఙ్ కఱుత్త మొయ్ంబిన్ మదవలి
పోర్మిహు పొరున కురిసిల్ ఎనప్పల
యాన్అఱి అళవైయిన్ ఏత్తి ఆనాదు
నిన్అళన్ దఱిదల్ మన్నుయిర్క్ కరుమైయిన్
నిన్నడి ఉళ్ళి వందనన్ నిన్నొడు 285
పురైయునర్ ఇల్లాప్ పులమై యోయ్ఎనక్
కుఱిత్తదు మొళియా అళవైయిల్ కుఱిత్తుడన్
వేఱుబల్ ఉరువిల్ కుఱుంబల్ కూళియర్
సాఱయర్ కళత్తు వీఱుబెఱత్ తోండ్రి
అళియన్ తానే ముదువాయ్ ఇరవలన్ 290
వందోన్ పెరుమనిన్ వణ్బుహళ్ నయందెన
ఇనియవుం నల్లవుం ననిబల ఏత్తిత్
తెయ్వం సాండ్ర తిఱల్విళఙ్ కురువిన్
వాన్దోయ్ నివప్పిన్ తాన్వన్ దెయ్ది
అణంగుసాల్ ఉయర్నిలై తళీఇప్ పండైత్తన్ 295
మణంగమళ్ తెయ్వత్ తిళనలం కాట్టి
అంజల్ ఓంబుమది అఱివల్నిన్ వరవెన
అన్బుడై నన్మొళి అళైఇ విళివుఇన్
ఱిరుళ్నిఱ మున్నీర్ వళైఇయ ఉలహత్
తొరునీ యాహిత్ తోండ్ర విళుమియ 300
పెఱలరుం పరిసిల్ నల్గుమ్మది పలవుడన్
వేఱుబల్ తుహిలిన్ నుడంగి అహిల్సుమన్
తారం ముళుముదల్ ఉరుట్టి వేరల్
పూవుడై అలంగుసినై పులంబ వేర్గీండు
విణ్బొరు నెడువరైప్ పరిదియిల్ తొడుత్త 305
తణ్గమళ్ అలర్ఇఱాల్ సిదైయ నన్బల
ఆసిని ముదుసుళై కలావ మీమిసై
నాహ నఱుమలర్ ఉదిర ఊహమొడు
మాముహ ముసుక్కలై పనిప్పప్ పూనుదల్
ఇరుంబిడి కుళిర్ప్ప వీసిప్ పెరుంగళిట్రు 310
ముత్తుడై వాన్గోడు తళీఇత్ తత్తుట్రు
నన్బొన్ మణినిఱం కిళరప్ పొన్గొళియా
వాళై ముళుముదల్ తుమియత్ తాళై
ఇళనీర్ విళుక్కులై ఉదిరత్ తాక్కిక్
కఱిక్కొడిక్ కరుందుణర్ సాయప్ పొఱిప్పుఱ 315
మడనడై మఞ్ఞై పలవుడన్ వెరీఇక్
కోళి వయప్పెడై ఇరియక్ కేళలొ
టిరుంబనై వెళిట్రిన్ పున్చాయ్ అన్న
కురూఉమయిర్ యాక్కైక్ కుడా అడి ఉళియం
పెరుంగల్ విడర్అళైచ్ చెఱియక్ కరుంగోట్ 320
టామా నల్ఏఱు సిలైప్పచ్ చేణ్నిన్
ఱిళుమెన ఇళిదరుం అరువిప్
పళముదిర్ సోలై మలైహిళ వోనే 323

Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

උලහම් උවප්ප වලන්ඒර්බු තිරිදරු
පලර්බුහළ් ඥායිරු කඩර්කණ් ටාඅඞ්
කෝවර ඉමෛක්කුඥ් සේණ්විළඞ් කවිරොළි
උරුනර්ත් තාංගිය මදන්උඩෛ නෝන්දාළ්
සෙරුනර්ත් තේය්ත්ත සෙල්උරළ් තඩක්කෛ 5
මරුවිල් කර්පින් වාළ්නුදල් කණවන්
කාර්හෝළ් මුහන්ද කමඥ්ජූල් මාමළෛ
වාළ්බෝළ් විසුම්බින් උළ්උරෛ සිදරිත්
තලෛප්පෙයල් තලෛඉය තණ්ණරුඞ් කානත්
තිරුළ්බඩප් පොදුළිය පරාඅරෛ මරාඅත් 10
තුරුළ්බූන් දණ්දාර් පුරළුම් මාර්බිනන්
මාල්වරෛ නිවන්ද සේණ්උයර් වෙර්පිල්
කිණ්හිණි කවෛඉය ඔණ්සෙඥ් සීරඩික්
කණෛක්කාල් වාංගිය නුසුප්පින් පණෛත්තෝළ්
කෝබත් තන්න තෝයාප් පූන්දුහිල් 15
පල්හාසු නිරෛත්ත සිල්හාළ් අල්හුල්
කෛබුනෛන් දියට්‍රාක් කවින්බෙරු වනප්පින්
නාවලොඩු පෙයරිය පොලම්බුනෛ අවිරිළෛච්
සේණ්ඉහන්දු විළංගුම් සෙයිර්දීර් මේනිත්
තුණෛයෝර් ආය්න්ද ඉණෛයීර් ඕදිච් 20
සෙංගාල් වෙට්චිච් චීරිදළ් ඉඩෛයිඩුබු
පෛන්දාළ් කුවළෛත් තූඉදළ් කිළ්ළිත්
තෙය්ව උත්තියොඩු වලම්බුරිවයින් වෛත්තුත්
තිලහම් තෛඉය තේංගමළ් තිරුනුදල්
මහරප් පහුවාය් තාළමණ් ණුරුත්තුත් 25
තුවර මුඩිත්ත තුහළ්අරු මුච්චිප්
පෙරුන්දණ් සණ්බහම් සෙරීඉක් කරුන්දහට්
ටුළෛප්පූ මරුදින් ඔළ්ළිණර් අට්ටික්
කිළෛක්කවින්‍රෙළුදරු කීළ්නීර්ච් චෙව්වරුම්
පිණෛප්පුරු පිණෛයල් වළෛඉත් තුණෛත්තහ 30
වණ්හාදු නිරෛන්ද පිණ්ඩි ඔණ්දළිර්
නුණ්බූණ් ආහම් තිළෛප්පත් තිණ්හාළ්
නරුංගුර ටුරිඥ්ජිය පූංගේළ්ත් තේය්වෛ
තේංගමළ් මරුදිණර් කඩුප්පක් කෝංගින්
කුවිමුහිළ් ඉළමුලෛක් කොට්ටි විරිමලර් 35
වේංගෛ නුණ්දා තප්පික් කාණ්වර
වෙළ්ළිර් කුරුමුරි කිළ්ළුබු තෙරියාක්
කෝළි ඕංගිය වෙන්‍රඩු විරර්කොඩි
වාළිය පෙරිදෙන්‍රේත්තිප් පලරුඩන්
සීර්දිහළ් සිලම්බහම් සිලම්බප් පාඩිච් 40
සූර්අර මහළිර් ආඩුම් සෝලෛ
මන්දියුම් අරියා මරන්බයිල් අඩුක්කත්තුච්
සුරුම්බු මූසාච් චුඩර්ප්පූඞ් කාන්දළ්
පෙරුන්දණ් කණ්ණි මිලෛන්ද සෙන්නියන්
පාර්මුදර් පනික්කඩල් කලංගඋළ් පුක්කුච් 45
සූර්මුදල් තඩින්ද සුඩරිලෛ නෙඩුවේල්
උලරිය කදුප්පින් පිරළ්බල් පේළ්වාය්ච්
සුළල්විළිප් පසුංගණ් සූර්ත්ත නෝක්කින්
කළල්හණ් කූහෛයොඩු කඩුම්බාම්බු තූංගප්
පෙරුමුලෛ අලෛක්කුම් කාදින් පිණර්මෝට් 50
ටුරුහෙළු සෙලවින් අඥ්ජුවරු පේය්මහළ්
කුරුදි ආඩිය කූරුහිර්ක් කොඩුවිරල්
කණ්දොට්ටු උණ්ඩ කළිමුඩෛක් කරුන්දලෛ
ඔණ්දොඩිත් තඩක්කෛයින් ඒන්දි වෙරුවර
වෙන්‍රඩු විරර්කළම් පාඩිත්තෝළ් පෙයරා 55
නිණම්තින් වායළ් තුණංගෛ තූංග
ඉරුබේර් උරුවින් ඔරුබේර් යාක්කෛ
අරුවේරු වහෛයින් අඥ්ජුවර මණ්ඩි
අවුණර් නල්වලම් අඩංගක් කවිළ්ඉණර්
මාමුදල් තඩින්ද මරුඉල් කොට්‍රත් 60
තෙය්‍යා නල්ලිසෛච් චෙව්වේල් සේඑය්

ඉරවලන් නිලෛ

සේවඩි පඩරුම් සෙම්මල් උළ්ළමොඩු
නලම්බුරි කොළ්හෛප් පුලම්බිරින් දුරෛයුම්
සෙව්වනී නයන්දනෛ ආයින් පලවුඩන්
නන්නර් නෙඥ්ජත් තින්නසෛ වාය්ප්ප 65
ඉන්නේ පෙරුදිනී මුන්නිය විනෛයේ

තිරුප්පරංගුන්‍රම්

සෙරුප්පුහන්‍රෙඩුත්ත සේණ්උයර් නෙඩුංගොඩි
වරිප්පුනෛ පන්දොඩු පාවෛ තූංගප්
පොරුනර්ත් තේය්ත්ත පෝරරු වායිල්
තිරුවීට්‍රිරුන්ද තීදුදීර් නියමත්තු 70
මාඩම්මලි මරුහින් කූඩර් කුඩවයින්
ඉරුඥ්ජේට්‍රහල්වයල් විරින්දුවාය් අවිළ්න්ද
මුළ්දාළ් තාමරෛත් තුඥ්ජි වෛහරෛක්
කළ්හමළ් නෙය්දල් ඌදි එර්පඩක්
කණ්බෝල් මලර්න්ද කාමර් සුනෛමලර් 75
අම්චිරෛ වණ්ඩින් අරික්කණම් ඔලික්කුම්
කුන්‍රමර්න් දුරෛදලුම් උරියන්
අදාඅන්‍රු

තිරුච්චීරලෛවාය්

වෛන්නුදි පොරුද වඩුආළ් වරිනුදල්
වාඩා මාලෛ ඔඩෛයොඩු තුයල්වරප් 80
පඩුමණි ඉරට්ටුම් මරුංගින් කඩුනඩෛක්
කූට්‍රත් තන්න මාට්‍රරුම් මොය්ම්බින්
කාල්හිළර්න් දන්න වේළම්මේල් කොණ්
ටෛවේරු උරුවින් සෙය්විනෛ මුට්‍රිය
මුඩියොඩු විළංගිය මුරණ්මිහු තිරුමණි 85
මින්උරළ් ඉමෛප්පිල් සෙන්නිප් පොර්ප
නහෛදාළ්බු තුයල්වරූඋම් වහෛයමෛ පොලංගුළෛ
සේණ්විළඞ් කියර්කෛ වාළ්මදි කවෛඉ
අහලා මීනින් අවිර්වන ඉමෛප්පත්
තාවිල් කොළ්හෛත් තම්තොළිල් මුඩිමාර් 90
මනන්නේර් පෙළුදරු වාළ්නිර මුහනේ
මායිරුළ් ඥාලම් මරුවින්‍රි විළංගප්
පල්හදිර් විරින්දන්‍රු ඔරුමුහම් ඔරුමුහම්
ආර්වලර් ඒත්ත අමර්න්දිනි තොළුහික්
කාදලින් උවන්දු වරංගොඩුත් තන්‍රේ ඔරුමුහම් 95
මන්දිර විදියින් මරබුළි වළාඅ
අන්දණර් වේළ්වියෝර්ක් කුම්මේ ඔරුමුහම්
එඥ්ජිය පොරුළ්හළෛ ඒම්උර නාඩිත්
තිංගළ් පෝලත් තිසෛවිළක් කුම්මේ ඔරුමුහම්
සෙරුනර්ත් තේය්ත්තුච් චෙල්සමම් මුරුක්කික් 100
කරුවුහොළ් නෙඥ්ජමොඩු කළම්වේට් ටන්‍රේ ඔරුමුහම්
කුරවර් මඩමහළ් කොඩිබෝල් නුසුප්පින්
මඩවරල් වළ්ළියොඩු නහෛයමර්න් දන්‍රේ ආංගුඅම්
මූවිරු මුහනුම් මුරෛනවින්‍රොළුහලින්
ආරම් තාළ්න්ද අම්බහට්ටු මාර්බිල් 105
සෙම්බොරි වාංගිය මොය්ම්බිල් සුඩර්විඩුබු
වණ්බුහළ් නිරෛන්දු වසින්දුවාංගු නිමිර්දෝළ්
විණ්සෙලල් මරබින් ඓයර්ක් කේන්දියදු ඔරුහෛ
උක්කම් සේර්ත්තියදු ඔරුහෛ
නලම්බෙරු කලිංගත්තුක් කුරංගින්මිසෛ 110
අසෛඉය තොරුහෛ
අංගුසම් කඩාව ඔරුහෛ ඉරුහෛ
ඓයිරු වට්ටමොඩු එඃගුවලම් තිරිප්ප
ඔරුහෛ මාර්බොඩු විළංග
ඔරුහෛ තාරොඩු පොලිය ඔරුහෛ 115
කීළ්වීළ් තොඩියොඩු මීමිසෛක් කොට්ප
ඔරුහෛ පාඩින් පඩුමණි ඉරට්ට
ඔරුහෛ නීල්නිර විසුම්බින් මලිදුළි පොළිය
ඔරුහෛ වාන්අර මහළිර්ක්කු වදුවෛ සූට්ට
ආංගප් 120
පන්නිරු කෛයුම් පාර්පඩ ඉයට්‍රි
අන්දරප් පල්ලියම් කරංගත් තිණ්හාළ්
වයිර්එළුන් දිසෛප්ප වාල්වළෛ ඥරල
උරම්තලෛක් කොණ්ඩ උරුම්ඉඩි මුරසමොඩු
පල්බොරි මඥ්ඥෛ වෙල්හොඩි අහව 125
විසුම් පාරාහ විරෛසෙලල් මුන්නි
උලහම් පුහළ්න්ද ඔංගුයර් විළුච්චීර්
අලෛවාය්ච් චේරලුම් නිලෛඉය පණ්බේ
අදාඅන්‍රු

තිරුආවිනන්හුඩි

සීරෛ තෛඉය උඩුක්කෛයර් සීරොඩු 130
වලම්බුරි පුරෛයුම් වාල්නරෛ මුඩියිනර්
මාසර විළංගුම් උරුවිනර් මානින්
උරිවෛ තෛඉය ඌන්හෙඩු මාර්බින්
එන්බෙළුන්දු ඉයංගුම් යාක්කෛයර් නන්බහල්
පලවුඩන් කළින්ද උණ්ඩියර් ඉහලොඩු 135
සෙට්‍රම් නීක්කිය මනත්තිනර් යාවදුම්
කට්‍රෝර් අරියා අරිවනර් කට්‍රෝර්ක්කුත්
තාම්වරම්බු ආහිය තලෛමෛයර් කාමමොඩු
කඩුඥ්ජිනම් කඩින්ද කාට්චියර් ඉඩුම්බෛ
යාවදුම් අරියා ඉයල්බිනර් මේවරත් 140
තුනියිල් කාට්චි මුනිවර් මුන්බුහප්
පුහෛමුහන් දන්න මාසිල් තූවුඩෛ
මුහෛවාය් අවිළ්න්ද තහෛසූළ් ආහත්තුච්
සෙවිනේර්බු වෛත්තුච්චෙය්වුරු තිවවින්
නල්ලියාළ් නවින්‍ර නයනුඩෛ නෙඥ්ජින් 145
මෙන්මොළි මේවලර් ඉන්නරම් පුළර
නෝයින්‍රියන්‍ර යාක්කෛයර් මාවින්
අවිර්දළිර් පුරෛයුම් මේනියර් අවිර්දොරුම්
පොන්නුරෛ කඩුක්කුන් දිදලෛයර් ඉන්නහෛප්
පරුමම් තාංගිය පණින්දේන් දල්හුල් 150
මාසිල් මහළිරොඩු මරුවින්‍රි විළංගක්
කඩුවො ටොඩුංගිය තූම්බුඩෛ වාලෙයිර්
රළලෙන උයිර්ක්කුම් අඥ්ජුවරු කඩුන්දිරල්
පාම්බුබඩප් පුඩෛක්කුම් පලවරික් කොළුඥ්ජිරෛප්
පුළ්ළණි නීළ්හොඩිච් චෙල්වනුම් වෙළ්ළේරු 155
වලවයින් උයරිය පලර්බුහළ් තිණිදෝළ්
උමෛඅමර්න්දු විළංගුම් ඉමෛයා මුක්කණ්
මූවෙයිල් මුරුක්කිය මුරණ්මිහු සෙල්වනුම්
නූට්‍රුප්පත් තඩුක්කිය නාට්ටත්තු නූරුබල්
වේළ්වි මුට්‍රිය වෙන්‍රඩු කොට්‍රත් 160
තීරිරණ් ටේන්දිය මරුප්පින් එළිල්නඩෛත්
තාළ්බෙරුන් දඩක්කෛ උයර්ත්ත යානෛ
එරුත්තම් ඒරිය තිරුක්කිළර් සෙල්වනුම්
නාර්පෙරුන් දෙය්වත්තු නන්නහර් නිලෛඉය
උලහම් කාක්කුම් ඔන්‍රුබුරි කොළ්හෛප් 165
පලර්බුහළ් මූවරුම් තලෛවර්ආහ
ඒමුරු ඥාලම් තන්නිල් තෝන්‍රිත්
තාමරෛ පයන්ද තාවිල් ඌළි
නාන්මුහ ඔරුවර් සුට්ටික් කාණ්වරප්
පහලිල් තෝන්‍රුම් ඉහලිල් කාට්චි 170
නාල්වේ රියර්කෛප් පදිනොරු මූවරෝ
ටොන්බදිට්‍රිරට්ටි උයර්නිලෛ පෙරීඉයර්
මීන්බූත් තන්න තෝන්‍රලර් මීන්චේර්බු
වළිහිළර්න්ද තන්න සෙලවිනර් වළියිඩෛත්
තීයෙළුන් දන්න තිරලිනර් තීප්පඩ 175
උරුම්ඉඩිත් තන්න කුරලිනර් විළුමිය
උරුහුරෛ මරුංගිල්දම් පෙරුමුරෛ කොණ්මාර්
අන්දරක් කොට්පිනර් වන්දුඩන් කාණත්
තාවිල් කොළ්හෛ මඩන්දෛයොඩු සින්නාළ්
ආවි නන්හුඩි අසෛදලුම් උරියන් 180
අදා අන්‍රු

තිරුඒරහම්

ඉරුමූන්‍රෙය්දිය ඉයල්බිනින් වළාඅ
තිරුවර්ච් චුට්ටිය පල්වේරු තොල්හුඩි
අරුනාන් කිරට්ටි ඉළමෛ නල්ලියාණ්
ටාරිනිල් කළිප්පිය අරන්නවිල් කොළ්හෛ 185
මූන්‍රුවහෛක් කුරිත්ත මුත්තීච් චෙල්වත්
තිරුබිරප් පාළර් පොළුදරින්දු නුවල
ඔන්බදු කොණ්ඩ මූන්‍රුබුරි නුණ්ඥාණ්
පුලරාක් කාළහම් පුල උඩීඉ
උච්චි කූප්පිය කෛයිනර් තර්පුහළ්න් 190
තාරෙළුත් තඩක්කිය අරුමරෛක් කේළ්වි
නාඉයල් මරුංගිල් නවිලප් පාඩි
විරෛයුරු නරුමලර් ඒන්දිප් පෙරිදුවන්
තේරහත් තුරෛදලුම් උරියන්
අදාඅන්‍රු

කුන්‍රුදෝරාඩල්

පෛංගොඩි නරෛක්කාය් ඉඩෛයිඩුබු වේලන් 195
අම්බොදිප් පුට්ටිල් විරෛඉක් කුළවියොඩු
වෙණ්හූ තාළන් දොඩුත්ත කණ්ණියන්
නරුඥ්ජාන් දණින්ද කේළ්හිළර් මාර්බින්
කොඩුන්දොළිල් වල්විල් කොලෛඉය කානවර්
නීඩමෛ විළෛන්ද තේක්කළ් තේරල් 200
කුන්‍රහච් චිරුහුඩික් කිළෛයුඩන් මහිළ්න්දු
තොණ්ඩහච් චිරුබරෛක් කුරවෛ අයර
විරල්උළර්ප් පවිළ්න්ද වේරුබඩු නරුංගාන්
කුණ්ඩුසුනෛ පූත්ත වණ්ඩුබඩු කණ්ණි
ඉණෛත්ත කෝදෛ අණෛත්ත කූන්දල් 205
මුඩිත්ත කුල්ලෛ ඉලෛයුඩෛ නරුම්බූච්
සෙංගාල් මරාඅත්ත වාල්ඉණර් ඉඩෛයිඩුබු
සුරුම්බුණත් තොඩුත්ත පෙරුන්දණ් මාත්තළෛ
තිරුන්දුහාළ් අල්හුල් තිළෛප්ප උඩීඉ
මයිල්හණ් ටන්න මඩනඩෛ මහළිරොඩු 210
සෙය්‍යන් සිවන්ද ආඩෛයන් සෙව්වරෛච්
සෙයලෛත් තණ්දළිර් තුයල්වරුම් කාදිනන්
කච්චිනන් කළලිනන් සෙච්චෛක් කණ්ණියන්
කුළලන් කෝට්ටන් කුරුම්බල් ඉයත්තන්
තහරන් මඥ්ඥෛයන් පුහරිල් සේවල්අම් 215
කොඩියන් නෙඩියන් තොඩියණි තෝළන්
නරම්බාර්ත් තන්න ඉන්හුරල් තොහුදියොඩු
කුරුම්බොරික් කොණ්ඩ නරුන්දණ් සායල්
මරුංගිල් කට්ටිය නිලන්නේර්බු තුහිලිනන්
මුළවුරළ් තඩක්කෛයින් ඉයල ඒන්දි 220
මෙන්දෝළ් පල්බිණෛ තළීඉත් තලෛත්තන්දු
කුන්‍රුදෝ රාඩලුම් නින්‍රදන් පණ්බේ
අදා අන්‍රු

පළමුදිර්සෝලෛ

සිරුදිනෛ මලරොඩු විරෛඉ මරිඅරුත්තු
වාරණක් කොඩියොඩු වයිර්පඩ නිරීඉ 225
ඌරූර් කොණ්ඩ සීර්හෙළු විළවිනුම්
ආර්වලර් ඒත්ත මේවරු නිලෛයිනුම්
වේලන් තෛඉය වෙරි අයර් කළනුම්
කාඩුම් කාවුම් කවින්බෙරු තුරුත්තියුම්
යාරුඞ් කුළනුම් වේරුබල් වෛප්පුම් 230
සදුක්කමුම් සන්දියුම් පුදුප්පූඞ් කඩම්බුම්
මන්‍රමුම් පොදියිලුඞ් කන්දුඩෛ නිලෛයිනුම්
මාණ්දලෛක් කොඩියොඩු මණ්ණි අමෛවර
නෙය්‍යෝඩු ඓයවි අප්පි ඓදුරෛත්තුක්
කුඩන්දම් පට්ටුක් කොළුමලර් සිදරි 235
මුරණ්හොළ් උරුවින් ඉරණ්ඩුඩන් උඩීඉච්
සෙන්නූල් යාත්තු වෙණ්බොරි සිදරි
මදවලි නිලෛඉය මාත්තාළ් කොළුවිඩෛක්
කුරුදියො විරෛඉය තූවෙළ් අරිසි
සිල්බලිච් චෙය්දු පල්බිරප්පු ඉරීඉච් 240
සිරුබසු මඥ්ජළොඩු නරුවිරෛ තෙළිත්තුප්
පෙරුන්දණ් කණවීරම් නරුන්දණ් මාලෛ
තුණෛයර අරුත්තුත් තූංග නාට්‍රි
නළිමලෛච් චිලම්බින් නන්නහර් වාළ්ත්ති
නරුම්බුහෛ එඩුත්තුක් කුරිඥ්ජි පාඩි 245
ඉමිළිසෛ අරුවියෝ ටින්නියම් කරංග
උරුවප් පල්බූත් තූඋය් වෙරුවරක්
කුරුදිච් චෙන්දිනෛ පරප්පික් කුරමහළ්
මුරුහියම් නිරුත්තු මුරණිනර් උට්ක
මුරුහාට්‍රුප් පඩුත්ත උරුහෙළු වියල්නහර් 250
ආඩුහළම් සිලම්බප් පාඩිප් පලවුඩන්
කෝඩුවාය් වෛත්තුක් කොඩුමණි ඉයක්කි
ඔඩාප් පූට්කෛප් පිණිමුහම් වාළ්ත්ති
වේණ්ඩුනර් වේණ්ඩියාංගු එය්දිනර් වළිබඩ
ආණ්ඩාණ් ටුරෛදලුම් අරින්ද වාරේ 255
ආණ්ඩාණ් ටායිනුම් ආහ කාණ්දහ
මුන්දුනී කණ්ඩුළි මුහනමර්න් දේත්තික්
කෛදොළූඋප් පරවික් කාලුර වණංගි
නෙඩුම්බෙරුම් සිමෛයත්තු නීලප් පෛඥ්ජුනෛ
ඓවරුළ් ඔරුවන් අංගෛ ඒර්ප 260
අරුවර් පයන්ද ආරමර් සෙල්ව
ආල්හෙළු කඩවුට් පුදල්ව මාල්වරෛ
මලෛමහළ් මහනේ මාට්‍රෝර් කූට්‍රේ
වෙට්‍රි වෙල්බෝර්ක් කොට්‍රවෛ සිරුව
ඉළෛයණි සිරප්පිර් පළෛයෝළ් කුළවි 265
වානෝර් වණංගුවිල් තානෛත් තලෛව
මාලෛ මාර්බ නූලරි පුලව
සෙරුවිල් ඔරුව පොරුවිරල් මළ්ළ
අන්දණර් වෙරුක්කෛ අරින්දෝර් සොල්මලෛ
මංගෛයර් කණව මෛන්දර් ඒරේ 270
වේල්හෙළු තඩක්කෛච් චාල්බෙරුම් සෙල්ව
කුන්‍රම් කොන්‍ර කුන්‍රාක් කොට්‍රත්තු
විණ්බොරු නෙඩුවරෛක් කුරිඥ්ජික් කිළව
පලර්බුහළ් නන්මොළිප් පුලවර් ඒරේ
අරුම්බෙරල් මරබිර් පෙරුම්බෙයර් මුරුහ 275
නසෛයුනර්ක් කාර්ත්තුම් ඉසෛබේර් ආළ
අලන්දෝර්ක් කළික්කුම් පොලම්බූණ් සේඑය්
මණ්ඩමර් කඩන්දනින් වෙන්‍ර ටහලත්තුප්
පරිසිලර්ත් තාංගුම් උරුහෙඑළු නෙඩුවේළ්
පෙරියෝර් ඒත්තුම් පෙරුම්බෙයර් ඉයවුළ් 280
සූර්මරුඞ් කරුත්ත මොය්ම්බින් මදවලි
පෝර්මිහු පොරුන කුරිසිල් එනප්පල
යාන්අරි අළවෛයින් ඒත්ති ආනාදු
නින්අළන් දරිදල් මන්නුයිර්ක් කරුමෛයින්
නින්නඩි උළ්ළි වන්දනන් නින්නොඩු 285
පුරෛයුනර් ඉල්ලාප් පුලමෛ යෝය්එනක්
කුරිත්තදු මොළියා අළවෛයිල් කුරිත්තුඩන්
වේරුබල් උරුවිල් කුරුම්බල් කූළියර්
සාරයර් කළත්තු වීරුබෙරත් තෝන්‍රි
අළියන් තානේ මුදුවාය් ඉරවලන් 290
වන්දෝන් පෙරුමනින් වණ්බුහළ් නයන්දෙන
ඉනියවුම් නල්ලවුම් නනිබල ඒත්තිත්
තෙය්වම් සාන්‍ර තිරල්විළඞ් කුරුවින්
වාන්දෝය් නිවප්පින් තාන්වන් දෙය්දි
අණංගුසාල් උයර්නිලෛ තළීඉප් පණ්ඩෛත්තන් 295
මණංගමළ් තෙය්වත් තිළනලම් කාට්ටි
අඥ්ජල් ඕම්බුමදි අරිවල්නින් වරවෙන
අන්බුඩෛ නන්මොළි අළෛඉ විළිවුඉන්
රිරුළ්නිර මුන්නීර් වළෛඉය උලහත්
තොරුනී යාහිත් තෝන්‍ර විළුමිය 300
පෙරලරුම් පරිසිල් නල්හුම්මදි පලවුඩන්
වේරුබල් තුහිලින් නුඩංගි අහිල්සුමන්
තාරම් මුළුමුදල් උරුට්ටි වේරල්
පූවුඩෛ අලංගුසිනෛ පුලම්බ වේර්හීණ්ඩු
විණ්බොරු නෙඩුවරෛප් පරිදියිල් තොඩුත්ත 305
තණ්හමළ් අලර්ඉරාල් සිදෛය නන්බල
ආසිනි මුදුසුළෛ කලාව මීමිසෛ
නාහ නරුමලර් උදිර ඌහමොඩු
මාමුහ මුසුක්කලෛ පනිප්පප් පූනුදල්
ඉරුම්බිඩි කුළිර්ප්ප වීසිප් පෙරුංගළිට්‍රු 310
මුත්තුඩෛ වාන්හෝඩු තළීඉත් තත්තුට්‍රු
නන්බොන් මණිනිරම් කිළරප් පොන්හොළියා
වාළෛ මුළුමුදල් තුමියත් තාළෛ
ඉළනීර් විළුක්කුලෛ උදිරත් තාක්කික්
කරික්කොඩික් කරුන්දුණර් සායප් පොරිප්පුර 315
මඩනඩෛ මඥ්ඥෛ පලවුඩන් වෙරීඉක්
කෝළි වයප්පෙඩෛ ඉරියක් කේළලො
ටිරුම්බනෛ වෙළිට්‍රින් පුන්චාය් අන්න
කුරූඋමයිර් යාක්කෛක් කුඩා අඩි උළියම්
පෙරුංගල් විඩර්අළෛච් චෙරියක් කරුංගෝට් 320
ටාමා නල්ඒරු සිලෛප්පච් චේණ්නින්
රිළුමෙන ඉළිදරුම් අරුවිප්
පළමුදිර් සෝලෛ මලෛහිළ වෝනේ 323


Open the Sinhala Section in a New Tab
ഉലകം ഉവപ്പ വലന്‍ഏര്‍പു തിരിതരു
പലര്‍പുകഴ് ഞായിറു കടറ്കണ്‍ ടാഅങ്
കോവറ ഇമൈക്കുഞ് ചേണ്വിളങ് കവിരൊളി
ഉറുനര്‍ത് താങ്കിയ മതന്‍ഉടൈ നോന്‍താള്‍
ചെറുനര്‍ത് തേയ്ത്ത ചെല്‍ഉറഴ് തടക്കൈ 5
മറുവില്‍ കറ്പിന്‍ വാള്‍നുതല്‍ കണവന്‍
കാര്‍കോള്‍ മുകന്ത കമഞ്ചൂല്‍ മാമഴൈ
വാള്‍പോഴ് വിചുംപിന്‍ ഉള്‍ഉറൈ ചിതറിത്
തലൈപ്പെയല്‍ തലൈഇയ തണ്ണറുങ് കാനത്
തിരുള്‍പടപ് പൊതുളിയ പരാഅരൈ മരാഅത് 10
തുരുള്‍പൂന്‍ തണ്‍താര്‍ പുരളും മാര്‍പിനന്‍
മാല്വരൈ നിവന്ത ചേണ്‍ഉയര്‍ വെറ്പില്‍
കിണ്‍കിണി കവൈഇയ ഒണ്‍ചെഞ് ചീറടിക്
കണൈക്കാല്‍ വാങ്കിയ നുചുപ്പിന്‍ പണൈത്തോള്‍
കോപത് തന്‍ന തോയാപ് പൂന്തുകില്‍ 15
പല്‍കാചു നിരൈത്ത ചില്‍കാഴ് അല്‍കുല്‍
കൈപുനൈന്‍ തിയറ്റാക് കവിന്‍പെറു വനപ്പിന്‍
നാവലൊടു പെയരിയ പൊലംപുനൈ അവിരിഴൈച്
ചേണ്‍ഇകന്തു വിളങ്കും ചെയിര്‍തീര്‍ മേനിത്
തുണൈയോര്‍ ആയ്ന്ത ഇണൈയീര്‍ ഓതിച് 20
ചെങ്കാല്‍ വെട്ചിച് ചീറിതഴ് ഇടൈയിടുപു
പൈന്താള്‍ കുവളൈത് തൂഇതഴ് കിള്ളിത്
തെയ്വ ഉത്തിയൊടു വലംപുരിവയിന്‍ വൈത്തുത്
തിലകം തൈഇയ തേങ്കമഴ് തിരുനുതല്‍
മകരപ് പകുവായ് താഴമണ്‍ ണുറുത്തുത് 25
തുവര മുടിത്ത തുകള്‍അറു മുച്ചിപ്
പെരുന്തണ്‍ ചണ്‍പകം ചെരീഇക് കരുന്തകട്
ടുളൈപ്പൂ മരുതിന്‍ ഒള്ളിണര്‍ അട്ടിക്
കിളൈക്കവിന്‍ റെഴുതരു കീഴ്നീര്‍ച് ചെവ്വരും
പിണൈപ്പുറു പിണൈയല്‍ വളൈഇത് തുണൈത്തക 30
വണ്‍കാതു നിറൈന്ത പിണ്ടി ഒണ്‍തളിര്‍
നുണ്‍പൂണ്‍ ആകം തിളൈപ്പത് തിണ്‍കാഴ്
നറുങ്കുറ ടുരിഞ്ചിയ പൂങ്കേഴ്ത് തേയ്വൈ
തേങ്കമഴ് മരുതിണര്‍ കടുപ്പക് കോങ്കിന്‍
കുവിമുകിഴ് ഇളമുലൈക് കൊട്ടി വിരിമലര്‍ 35
വേങ്കൈ നുണ്‍താ തപ്പിക് കാണ്വര
വെള്ളിറ് കുറുമുറി കിള്ളുപു തെറിയാക്
കോഴി ഓങ്കിയ വെന്‍റടു വിററ്കൊടി
വാഴിയ പെരിതെന്‍ റേത്തിപ് പലരുടന്‍
ചീര്‍തികഴ് ചിലംപകം ചിലംപപ് പാടിച് 40
ചൂര്‍അര മകളിര്‍ ആടും ചോലൈ
മന്തിയും അറിയാ മരന്‍പയില്‍ അടുക്കത്തുച്
ചുരുംപു മൂചാച് ചുടര്‍പ്പൂങ് കാന്തള്‍
പെരുന്തണ്‍ കണ്ണി മിലൈന്ത ചെന്‍നിയന്‍
പാര്‍മുതര്‍ പനിക്കടല്‍ കലങ്കഉള്‍ പുക്കുച് 45
ചൂര്‍മുതല്‍ തടിന്ത ചുടരിലൈ നെടുവേല്‍
ഉലറിയ കതുപ്പിന്‍ പിറഴ്പല്‍ പേഴ്വായ്ച്
ചുഴല്വിഴിപ് പചുങ്കണ്‍ ചൂര്‍ത്ത നോക്കിന്‍
കഴല്‍കണ്‍ കൂകൈയൊടു കടുംപാംപു തൂങ്കപ്
പെരുമുലൈ അലൈക്കും കാതിന്‍ പിണര്‍മോട് 50
ടുരുകെഴു ചെലവിന്‍ അഞ്ചുവരു പേയ്മകള്‍
കുരുതി ആടിയ കൂരുകിര്‍ക് കൊടുവിരല്‍
കണ്‍തൊട്ടു ഉണ്ട കഴിമുടൈക് കരുന്തലൈ
ഒണ്‍തൊടിത് തടക്കൈയിന്‍ ഏന്തി വെരുവര
വെന്‍റടു വിററ്കളം പാടിത്തോള്‍ പെയരാ 55
നിണമ്തിന്‍ വായള്‍ തുണങ്കൈ തൂങ്ക
ഇരുപേര്‍ ഉരുവിന്‍ ഒരുപേര്‍ യാക്കൈ
അറുവേറു വകൈയിന്‍ അഞ്ചുവര മണ്ടി
അവുണര്‍ നല്വലം അടങ്കക് കവിഴ്ഇണര്‍
മാമുതല്‍ തടിന്ത മറുഇല്‍ കൊറ്റത് 60
തെയ്യാ നല്ലിചൈച് ചെവ്വേല്‍ ചേഎയ്

ഇരവലന്‍ നിലൈ

ചേവടി പടരും ചെമ്മല്‍ ഉള്ളമൊടു
നലംപുരി കൊള്‍കൈപ് പുലംപിരിന്‍ തുറൈയും
ചെവ്വനീ നയന്തനൈ ആയിന്‍ പലവുടന്‍
നന്‍നര്‍ നെഞ്ചത് തിന്‍നചൈ വായ്പ്പ 65
ഇന്‍നേ പെറുതിനീ മുന്‍നിയ വിനൈയേ

തിരുപ്പരങ്കുന്‍റം

ചെരുപ്പുകന്‍ റെടുത്ത ചേണ്‍ഉയര്‍ നെടുങ്കൊടി
വരിപ്പുനൈ പന്തൊടു പാവൈ തൂങ്കപ്
പൊരുനര്‍ത് തേയ്ത്ത പോരരു വായില്‍
തിരുവീറ് റിരുന്ത തീതുതീര്‍ നിയമത്തു 70
മാടമ്മലി മറുകിന്‍ കൂടറ് കുടവയിന്‍
ഇരുഞ്ചേറ് റകല്വയല്‍ വിരിന്തുവായ് അവിഴ്ന്ത
മുള്‍താള്‍ താമരൈത് തുഞ്ചി വൈകറൈക്
കള്‍കമഴ് നെയ്തല്‍ ഊതി എറ്പടക്
കണ്‍പോല്‍ മലര്‍ന്ത കാമര്‍ ചുനൈമലര്‍ 75
അമ്ചിറൈ വണ്ടിന്‍ അരിക്കണം ഒലിക്കും
കുന്‍ റമര്‍ന്‍ തുറൈതലും ഉരിയന്‍
അതാഅന്‍റു

തിരുച്ചീരലൈവായ്

വൈന്നുതി പൊരുത വടുആഴ് വരിനുതല്‍
വാടാ മാലൈ ഒടൈയൊടു തുയല്വരപ് 80
പടുമണി ഇരട്ടും മരുങ്കിന്‍ കടുനടൈക്
കൂറ്റത് തന്‍ന മാറ്റരും മൊയ്ംപിന്‍
കാല്‍കിളര്‍ന്‍ തന്‍ന വേഴമ്മേല്‍ കൊണ്‍
ടൈവേറു ഉരുവിന്‍ ചെയ്വിനൈ മുറ്റിയ
മുടിയൊടു വിളങ്കിയ മുരണ്മികു തിരുമണി 85
മിന്‍ഉറഴ് ഇമൈപ്പില്‍ ചെന്‍നിപ് പൊറ്പ
നകൈതാഴ്പു തുയല്വരൂഉം വകൈയമൈ പൊലങ്കുഴൈ
ചേണ്വിളങ് കിയറ്കൈ വാള്‍മതി കവൈഇ
അകലാ മീനിന്‍ അവിര്‍വന ഇമൈപ്പത്
താവില്‍ കൊള്‍കൈത് തമ്തൊഴില്‍ മുടിമാര്‍ 90
മനന്‍നേര്‍ പെഴുതരു വാള്‍നിറ മുകനേ
മായിരുള്‍ ഞാലം മറുവിന്‍റി വിളങ്കപ്
പല്‍കതിര്‍ വിരിന്തന്‍റു ഒരുമുകം ഒരുമുകം
ആര്‍വലര്‍ ഏത്ത അമര്‍ന്തിനി തൊഴുകിക്
കാതലിന്‍ ഉവന്തു വരങ്കൊടുത് തന്‍റേ ഒരുമുകം 95
മന്തിര വിതിയിന്‍ മരപുളി വഴാഅ
അന്തണര്‍ വേള്വിയോര്‍ക് കുമ്മേ ഒരുമുകം
എഞ്ചിയ പൊരുള്‍കളൈ ഏമ്ഉറ നാടിത്
തിങ്കള്‍ പോലത് തിചൈവിളക് കുമ്മേ ഒരുമുകം
ചെറുനര്‍ത് തേയ്ത്തുച് ചെല്‍ചമം മുരുക്കിക് 100
കറുവുകൊള്‍ നെഞ്ചമൊടു കളമ്വേട് ടന്‍റേ ഒരുമുകം
കുറവര്‍ മടമകള്‍ കൊടിപോല്‍ നുചുപ്പിന്‍
മടവരല്‍ വള്ളിയൊടു നകൈയമര്‍ന്‍ തന്‍റേ ആങ്കുഅം
മൂവിരു മുകനും മുറൈനവിന്‍ റൊഴുകലിന്‍
ആരം താഴ്ന്ത അംപകട്ടു മാര്‍പില്‍ 105
ചെംപൊറി വാങ്കിയ മൊയ്ംപില്‍ ചുടര്‍വിടുപു
വണ്‍പുകഴ് നിറൈന്തു വചിന്തുവാങ്കു നിമിര്‍തോള്‍
വിണ്‍ചെലല്‍ മരപിന്‍ ഐയര്‍ക് കേന്തിയതു ഒരുകൈ
ഉക്കം ചേര്‍ത്തിയതു ഒരുകൈ
നലംപെറു കലിങ്കത്തുക് കുറങ്കിന്‍മിചൈ 110
അചൈഇയ തൊരുകൈ
അങ്കുചം കടാവ ഒരുകൈ ഇരുകൈ
ഐയിരു വട്ടമൊടു എഃ¤കുവലം തിരിപ്പ
ഒരുകൈ മാര്‍പൊടു വിളങ്ക
ഒരുകൈ താരൊടു പൊലിയ ഒരുകൈ 115
കീഴ്വീഴ് തൊടിയൊടു മീമിചൈക് കൊട്പ
ഒരുകൈ പാടിന്‍ പടുമണി ഇരട്ട
ഒരുകൈ നീല്‍നിറ വിചുംപിന്‍ മലിതുളി പൊഴിയ
ഒരുകൈ വാന്‍അര മകളിര്‍ക്കു വതുവൈ ചൂട്ട
ആങ്കപ് 120
പന്‍നിരു കൈയും പാറ്പട ഇയറ്റി
അന്തരപ് പല്ലിയം കറങ്കത് തിണ്‍കാഴ്
വയിര്‍എഴുന്‍ തിചൈപ്പ വാല്വളൈ ഞരല
ഉരമ്തലൈക് കൊണ്ട ഉരുമ്ഇടി മുരചമൊടു
പല്‍പൊറി മഞ്ഞൈ വെല്‍കൊടി അകവ 125
വിചും പാറാക വിരൈചെലല്‍ മുന്‍നി
ഉലകം പുകഴ്ന്ത ഒങ്കുയര്‍ വിഴുച്ചീര്‍
അലൈവായ്ച് ചേറലും നിലൈഇയ പണ്‍പേ
അതാഅന്‍റു

തിരുആവിനന്‍കുടി

ചീരൈ തൈഇയ ഉടുക്കൈയര്‍ ചീരൊടു 130
വലംപുരി പുരൈയും വാല്‍നരൈ മുടിയിനര്‍
മാചറ വിളങ്കും ഉരുവിനര്‍ മാനിന്‍
ഉരിവൈ തൈഇയ ഊന്‍കെടു മാര്‍പിന്‍
എന്‍പെഴുന്തു ഇയങ്കും യാക്കൈയര്‍ നന്‍പകല്‍
പലവുടന്‍ കഴിന്ത ഉണ്ടിയര്‍ ഇകലൊടു 135
ചെറ്റം നീക്കിയ മനത്തിനര്‍ യാവതും
കറ്റോര്‍ അറിയാ അറിവനര്‍ കറ്റോര്‍ക്കുത്
താമ്വരംപു ആകിയ തലൈമൈയര്‍ കാമമൊടു
കടുഞ്ചിനം കടിന്ത കാട്ചിയര്‍ ഇടുംപൈ
യാവതും അറിയാ ഇയല്‍പിനര്‍ മേവരത് 140
തുനിയില്‍ കാട്ചി മുനിവര്‍ മുന്‍പുകപ്
പുകൈമുകന്‍ തന്‍ന മാചില്‍ തൂവുടൈ
മുകൈവായ് അവിഴ്ന്ത തകൈചൂഴ് ആകത്തുച്
ചെവിനേര്‍പു വൈത്തുച്ചെയ്വുറു തിവവിന്‍
നല്ലിയാഴ് നവിന്‍റ നയനുടൈ നെഞ്ചിന്‍ 145
മെന്‍മൊഴി മേവലര്‍ ഇന്‍നരം പുളര
നോയിന്‍ റിയന്‍റ യാക്കൈയര്‍ മാവിന്‍
അവിര്‍തളിര്‍ പുരൈയും മേനിയര്‍ അവിര്‍തൊറും
പൊന്‍നുരൈ കടുക്കുന്‍ തിതലൈയര്‍ ഇന്‍നകൈപ്
പരുമം താങ്കിയ പണിന്തേന്‍ തല്‍കുല്‍ 150
മാചില്‍ മകളിരൊടു മറുവിന്‍റി വിളങ്കക്
കടുവൊ ടൊടുങ്കിയ തൂംപുടൈ വാലെയിറ്
റഴലെന ഉയിര്‍ക്കും അഞ്ചുവരു കടുന്തിറല്‍
പാംപുപടപ് പുടൈക്കും പലവരിക് കൊഴുഞ്ചിറൈപ്
പുള്ളണി നീള്‍കൊടിച് ചെല്വനും വെള്ളേറു 155
വലവയിന്‍ ഉയരിയ പലര്‍പുകഴ് തിണിതോള്‍
ഉമൈഅമര്‍ന്തു വിളങ്കും ഇമൈയാ മുക്കണ്‍
മൂവെയില്‍ മുരുക്കിയ മുരണ്മികു ചെല്വനും
നൂറ്റുപ്പത് തടുക്കിയ നാട്ടത്തു നൂറുപല്‍
വേള്വി മുറ്റിയ വെന്‍റടു കൊറ്റത് 160
തീരിരണ്‍ ടേന്തിയ മരുപ്പിന്‍ എഴില്‍നടൈത്
താഴ്പെരുന്‍ തടക്കൈ ഉയര്‍ത്ത യാനൈ
എരുത്തം ഏറിയ തിരുക്കിളര്‍ ചെല്വനും
നാറ്പെരുന്‍ തെയ്വത്തു നന്‍നകര്‍ നിലൈഇയ
ഉലകം കാക്കും ഒന്‍റുപുരി കൊള്‍കൈപ് 165
പലര്‍പുകഴ് മൂവരും തലൈവര്‍ആക
ഏമുറു ഞാലം തന്‍നില്‍ തോന്‍റിത്
താമരൈ പയന്ത താവില്‍ ഊഴി
നാന്‍മുക ഒരുവറ് ചുട്ടിക് കാണ്വരപ്
പകലില്‍ തോന്‍റും ഇകലില്‍ കാട്ചി 170
നാല്വേ റിയറ്കൈപ് പതിനൊരു മൂവരോ
ടൊന്‍പതിറ് റിരട്ടി ഉയര്‍നിലൈ പെറീഇയര്‍
മീന്‍പൂത് തന്‍ന തോന്‍റലര്‍ മീന്‍ചേര്‍പു
വളികിളര്‍ന്ത തന്‍ന ചെലവിനര്‍ വളിയിടൈത്
തീയെഴുന്‍ തന്‍ന തിറലിനര്‍ തീപ്പട 175
ഉരുമ്ഇടിത് തന്‍ന കുരലിനര്‍ വിഴുമിയ
ഉറുകുറൈ മരുങ്കില്‍തം പെറുമുറൈ കൊണ്മാര്‍
അന്തരക് കൊട്പിനര്‍ വന്തുടന്‍ കാണത്
താവില്‍ കൊള്‍കൈ മടന്തൈയൊടു ചിന്‍നാള്‍
ആവി നന്‍കുടി അചൈതലും ഉരിയന്‍ 180
അതാ അന്‍റു

തിരുഏരകം

ഇരുമൂന്‍ റെയ്തിയ ഇയല്‍പിനിന്‍ വഴാഅ
തിരുവര്‍ച് ചുട്ടിയ പല്വേറു തൊല്‍കുടി
അറുനാന്‍ കിരട്ടി ഇളമൈ നല്ലിയാണ്‍
ടാറിനില്‍ കഴിപ്പിയ അറന്‍നവില്‍ കൊള്‍കൈ 185
മൂന്‍റുവകൈക് കുറിത്ത മുത്തീച് ചെല്വത്
തിരുപിറപ് പാളര്‍ പൊഴുതറിന്തു നുവല
ഒന്‍പതു കൊണ്ട മൂന്‍റുപുരി നുണ്‍ഞാണ്‍
പുലരാക് കാഴകം പുല ഉടീഇ
ഉച്ചി കൂപ്പിയ കൈയിനര്‍ തറ്പുകഴ്ന്‍ 190
താറെഴുത് തടക്കിയ അരുമറൈക് കേള്വി
നാഇയല്‍ മരുങ്കില്‍ നവിലപ് പാടി
വിരൈയുറു നറുമലര്‍ ഏന്തിപ് പെരിതുവന്‍
തേരകത് തുറൈതലും ഉരിയന്‍
അതാഅന്‍റു

കുന്‍റുതോറാടല്‍

പൈങ്കൊടി നറൈക്കായ് ഇടൈയിടുപു വേലന്‍ 195
അംപൊതിപ് പുട്ടില്‍ വിരൈഇക് കുളവിയൊടു
വെണ്‍കൂ താളന്‍ തൊടുത്ത കണ്ണിയന്‍
നറുഞ്ചാന്‍ തണിന്ത കേഴ്കിളര്‍ മാര്‍പിന്‍
കൊടുന്തൊഴില്‍ വല്വില്‍ കൊലൈഇയ കാനവര്‍
നീടമൈ വിളൈന്ത തേക്കള്‍ തേറല്‍ 200
കുന്‍റകച് ചിറുകുടിക് കിളൈയുടന്‍ മകിഴ്ന്തു
തൊണ്ടകച് ചിറുപറൈക് കുരവൈ അയര
വിരല്‍ഉളര്‍പ് പവിഴ്ന്ത വേറുപടു നറുങ്കാന്‍
കുണ്ടുചുനൈ പൂത്ത വണ്ടുപടു കണ്ണി
ഇണൈത്ത കോതൈ അണൈത്ത കൂന്തല്‍ 205
മുടിത്ത കുല്ലൈ ഇലൈയുടൈ നറുംപൂച്
ചെങ്കാല്‍ മരാഅത്ത വാല്‍ഇണര്‍ ഇടൈയിടുപു
ചുരുംപുണത് തൊടുത്ത പെരുന്തണ്‍ മാത്തഴൈ
തിരുന്തുകാഴ് അല്‍കുല്‍ തിളൈപ്പ ഉടീഇ
മയില്‍കണ്‍ ടന്‍ന മടനടൈ മകളിരൊടു 210
ചെയ്യന്‍ ചിവന്ത ആടൈയന്‍ ചെവ്വരൈച്
ചെയലൈത് തണ്‍തളിര്‍ തുയല്വരും കാതിനന്‍
കച്ചിനന്‍ കഴലിനന്‍ ചെച്ചൈക് കണ്ണിയന്‍
കുഴലന്‍ കോട്ടന്‍ കുറുംപല്‍ ഇയത്തന്‍
തകരന്‍ മഞ്ഞൈയന്‍ പുകരില്‍ ചേവല്‍അം 215
കൊടിയന്‍ നെടിയന്‍ തൊടിയണി തോളന്‍
നരംപാര്‍ത് തന്‍ന ഇന്‍കുരല്‍ തൊകുതിയൊടു
കുറുംപൊറിക് കൊണ്ട നറുന്തണ്‍ ചായല്‍
മരുങ്കില്‍ കട്ടിയ നിലന്‍നേര്‍പു തുകിലിനന്‍
മുഴവുറഴ് തടക്കൈയിന്‍ ഇയല ഏന്തി 220
മെന്‍തോള്‍ പല്‍പിണൈ തഴീഇത് തലൈത്തന്തു
കുന്‍റുതോ റാടലും നിന്‍റതന്‍ പണ്‍പേ
അതാ അന്‍റു

പഴമുതിര്‍ചോലൈ

ചിറുതിനൈ മലരൊടു വിരൈഇ മറിഅറുത്തു
വാരണക് കൊടിയൊടു വയിറ്പട നിറീഇ 225
ഊരൂര്‍ കൊണ്ട ചീര്‍കെഴു വിഴവിനും
ആര്‍വലര്‍ ഏത്ത മേവരു നിലൈയിനും
വേലന്‍ തൈഇയ വെറി അയര്‍ കളനും
കാടും കാവും കവിന്‍പെറു തുരുത്തിയും
യാറുങ് കുളനും വേറുപല്‍ വൈപ്പും 230
ചതുക്കമും ചന്തിയും പുതുപ്പൂങ് കടംപും
മന്‍റമും പൊതിയിലുങ് കന്തുടൈ നിലൈയിനും
മാണ്‍തലൈക് കൊടിയൊടു മണ്ണി അമൈവര
നെയ്യോടു ഐയവി അപ്പി ഐതുരൈത്തുക്
കുടന്തം പട്ടുക് കൊഴുമലര്‍ ചിതറി 235
മുരണ്‍കൊള്‍ ഉരുവിന്‍ ഇരണ്ടുടന്‍ ഉടീഇച്
ചെന്നൂല്‍ യാത്തു വെണ്‍പൊരി ചിതറി
മതവലി നിലൈഇയ മാത്താള്‍ കൊഴുവിടൈക്
കുരുതിയൊ വിരൈഇയ തൂവെള്‍ അരിചി
ചില്‍പലിച് ചെയ്തു പല്‍പിരപ്പു ഇരീഇച് 240
ചിറുപചു മഞ്ചളൊടു നറുവിരൈ തെളിത്തുപ്
പെരുന്തണ്‍ കണവീരം നറുന്തണ്‍ മാലൈ
തുണൈയറ അറുത്തുത് തൂങ്ക നാറ്റി
നളിമലൈച് ചിലംപിന്‍ നന്‍നകര്‍ വാഴ്ത്തി
നറുംപുകൈ എടുത്തുക് കുറിഞ്ചി പാടി 245
ഇമിഴിചൈ അരുവിയോ ടിന്‍നിയം കറങ്ക
ഉരുവപ് പല്‍പൂത് തൂഉയ് വെരുവരക്
കുരുതിച് ചെന്തിനൈ പരപ്പിക് കുറമകള്‍
മുരുകിയം നിറുത്തു മുരണിനര്‍ ഉട്ക
മുരുകാറ്റുപ് പടുത്ത ഉരുകെഴു വിയല്‍നകര്‍ 250
ആടുകളം ചിലംപപ് പാടിപ് പലവുടന്‍
കോടുവായ് വൈത്തുക് കൊടുമണി ഇയക്കി
ഒടാപ് പൂട്കൈപ് പിണിമുകം വാഴ്ത്തി
വേണ്ടുനര്‍ വേണ്ടിയാങ്കു എയ്തിനര്‍ വഴിപട
ആണ്ടാണ്‍ ടുറൈതലും അറിന്ത വാറേ 255
ആണ്ടാണ്‍ ടായിനും ആക കാണ്‍തക
മുന്തുനീ കണ്ടുഴി മുകനമര്‍ന്‍ തേത്തിക്
കൈതൊഴൂഉപ് പരവിക് കാലുറ വണങ്കി
നെടുംപെരും ചിമൈയത്തു നീലപ് പൈഞ്ചുനൈ
ഐവരുള്‍ ഒരുവന്‍ അങ്കൈ ഏറ്പ 260
അറുവര്‍ പയന്ത ആറമര്‍ ചെല്വ
ആല്‍കെഴു കടവുട് പുതല്വ മാല്വരൈ
മലൈമകള്‍ മകനേ മാറ്റോര്‍ കൂറ്റേ
വെറ്റി വെല്‍പോര്‍ക് കൊറ്റവൈ ചിറുവ
ഇഴൈയണി ചിറപ്പിറ് പഴൈയോള്‍ കുഴവി 265
വാനോര്‍ വണങ്കുവില്‍ താനൈത് തലൈവ
മാലൈ മാര്‍പ നൂലറി പുലവ
ചെരുവില്‍ ഒരുവ പൊരുവിറല്‍ മള്ള
അന്തണര്‍ വെറുക്കൈ അറിന്തോര്‍ ചൊല്‍മലൈ
മങ്കൈയര്‍ കണവ മൈന്തര്‍ ഏറേ 270
വേല്‍കെഴു തടക്കൈച് ചാല്‍പെരും ചെല്വ
കുന്‍റം കൊന്‍റ കുന്‍റാക് കൊറ്റത്തു
വിണ്‍പൊരു നെടുവരൈക് കുറിഞ്ചിക് കിഴവ
പലര്‍പുകഴ് നന്‍മൊഴിപ് പുലവര്‍ ഏറേ
അരുംപെറല്‍ മരപിറ് പെരുംപെയര്‍ മുരുക 275
നചൈയുനര്‍ക് കാര്‍ത്തും ഇചൈപേര്‍ ആള
അലന്തോര്‍ക് കളിക്കും പൊലംപൂണ്‍ ചേഎയ്
മണ്ടമര്‍ കടന്തനിന്‍ വെന്‍റ ടകലത്തുപ്
പരിചിലര്‍ത് താങ്കും ഉരുകെഎഴു നെടുവേള്‍
പെരിയോര്‍ ഏത്തും പെരുംപെയര്‍ ഇയവുള്‍ 280
ചൂര്‍മരുങ് കറുത്ത മൊയ്ംപിന്‍ മതവലി
പോര്‍മികു പൊരുന കുരിചില്‍ എനപ്പല
യാന്‍അറി അളവൈയിന്‍ ഏത്തി ആനാതു
നിന്‍അളന്‍ തറിതല്‍ മന്‍നുയിര്‍ക് കരുമൈയിന്‍
നിന്‍നടി ഉള്ളി വന്തനന്‍ നിന്‍നൊടു 285
പുരൈയുനര്‍ ഇല്ലാപ് പുലമൈ യോയ്എനക്
കുറിത്തതു മൊഴിയാ അളവൈയില്‍ കുറിത്തുടന്‍
വേറുപല്‍ ഉരുവില്‍ കുറുംപല്‍ കൂളിയര്‍
ചാറയര്‍ കളത്തു വീറുപെറത് തോന്‍റി
അളിയന്‍ താനേ മുതുവായ് ഇരവലന്‍ 290
വന്തോന്‍ പെരുമനിന്‍ വണ്‍പുകഴ് നയന്തെന
ഇനിയവും നല്ലവും നനിപല ഏത്തിത്
തെയ്വം ചാന്‍റ തിറല്വിളങ് കുരുവിന്‍
വാന്‍തോയ് നിവപ്പിന്‍ താന്‍വന്‍ തെയ്തി
അണങ്കുചാല്‍ ഉയര്‍നിലൈ തഴീഇപ് പണ്ടൈത്തന്‍ 295
മണങ്കമഴ് തെയ്വത് തിളനലം കാട്ടി
അഞ്ചല്‍ ഓംപുമതി അറിവല്‍നിന്‍ വരവെന
അന്‍പുടൈ നന്‍മൊഴി അളൈഇ വിളിവുഇന്‍
റിരുള്‍നിറ മുന്നീര്‍ വളൈഇയ ഉലകത്
തൊരുനീ യാകിത് തോന്‍റ വിഴുമിയ 300
പെറലരും പരിചില്‍ നല്‍കുമ്മതി പലവുടന്‍
വേറുപല്‍ തുകിലിന്‍ നുടങ്കി അകില്‍ചുമന്‍
താരം മുഴുമുതല്‍ ഉരുട്ടി വേരല്‍
പൂവുടൈ അലങ്കുചിനൈ പുലംപ വേര്‍കീണ്ടു
വിണ്‍പൊരു നെടുവരൈപ് പരിതിയില്‍ തൊടുത്ത 305
തണ്‍കമഴ് അലര്‍ഇറാല്‍ ചിതൈയ നന്‍പല
ആചിനി മുതുചുളൈ കലാവ മീമിചൈ
നാക നറുമലര്‍ ഉതിര ഊകമൊടു
മാമുക മുചുക്കലൈ പനിപ്പപ് പൂനുതല്‍
ഇരുംപിടി കുളിര്‍പ്പ വീചിപ് പെരുങ്കളിറ്റു 310
മുത്തുടൈ വാന്‍കോടു തഴീഇത് തത്തുറ്റു
നന്‍പൊന്‍ മണിനിറം കിളരപ് പൊന്‍കൊഴിയാ
വാഴൈ മുഴുമുതല്‍ തുമിയത് താഴൈ
ഇളനീര്‍ വിഴുക്കുലൈ ഉതിരത് താക്കിക്
കറിക്കൊടിക് കരുന്തുണര്‍ ചായപ് പൊറിപ്പുറ 315
മടനടൈ മഞ്ഞൈ പലവുടന്‍ വെരീഇക്
കോഴി വയപ്പെടൈ ഇരിയക് കേഴലൊ
ടിരുംപനൈ വെളിറ്റിന്‍ പുന്‍ചായ് അന്‍ന
കുരൂഉമയിര്‍ യാക്കൈക് കുടാ അടി ഉളിയം
പെരുങ്കല്‍ വിടര്‍അളൈച് ചെറിയക് കരുങ്കോട് 320
ടാമാ നല്‍ഏറു ചിലൈപ്പച് ചേണ്‍നിന്‍
റിഴുമെന ഇഴിതരും അരുവിപ്
പഴമുതിര്‍ ചോലൈ മലൈകിഴ വോനേ 323

Open the Malayalam Section in a New Tab
อุละกะม อุวะปปะ วะละณเอรปุ ถิริถะรุ
ปะละรปุกะฬ ญายิรุ กะดะรกะณ ดาอง
โกวะระ อิมายกกุญ เจณวิละง กะวิโระลิ
อุรุนะรถ ถางกิยะ มะถะณอุดาย โนณถาล
เจะรุนะรถ เถยถถะ เจะลอุระฬ ถะดะกกาย 5
มะรุวิล กะรปิณ วาลนุถะล กะณะวะณ
การโกล มุกะนถะ กะมะญจูล มามะฬาย
วาลโปฬ วิจุมปิณ อุลอุราย จิถะริถ
ถะลายปเปะยะล ถะลายอิยะ ถะณณะรุง กาณะถ
ถิรุลปะดะป โปะถุลิยะ ปะราอราย มะราอถ 10
ถุรุลปูน ถะณถาร ปุระลุม มารปิณะณ
มาลวะราย นิวะนถะ เจณอุยะร เวะรปิล
กิณกิณิ กะวายอิยะ โอะณเจะญ จีระดิก
กะณายกกาล วางกิยะ นุจุปปิณ ปะณายถโถล
โกปะถ ถะณณะ โถยาป ปูนถุกิล 15
ปะลกาจุ นิรายถถะ จิลกาฬ อลกุล
กายปุณายน ถิยะรราก กะวิณเปะรุ วะณะปปิณ
นาวะโละดุ เปะยะริยะ โปะละมปุณาย อวิริฬายจ
เจณอิกะนถุ วิละงกุม เจะยิรถีร เมณิถ
ถุณายโยร อายนถะ อิณายยีร โอถิจ 20
เจะงกาล เวะดจิจ จีริถะฬ อิดายยิดุปุ
ปายนถาล กุวะลายถ ถูอิถะฬ กิลลิถ
เถะยวะ อุถถิโยะดุ วะละมปุริวะยิณ วายถถุถ
ถิละกะม ถายอิยะ เถงกะมะฬ ถิรุนุถะล
มะกะระป ปะกุวาย ถาฬะมะณ ณุรุถถุถ 25
ถุวะระ มุดิถถะ ถุกะลอรุ มุจจิป
เปะรุนถะณ จะณปะกะม เจะรีอิก กะรุนถะกะด
ดุลายปปู มะรุถิณ โอะลลิณะร อดดิก
กิลายกกะวิณ เระฬุถะรุ กีฬนีรจ เจะววะรุม
ปิณายปปุรุ ปิณายยะล วะลายอิถ ถุณายถถะกะ 30
วะณกาถุ นิรายนถะ ปิณดิ โอะณถะลิร
นุณปูณ อากะม ถิลายปปะถ ถิณกาฬ
นะรุงกุระ ดุริญจิยะ ปูงเกฬถ เถยวาย
เถงกะมะฬ มะรุถิณะร กะดุปปะก โกงกิณ
กุวิมุกิฬ อิละมุลายก โกะดดิ วิริมะละร 35
เวงกาย นุณถา ถะปปิก กาณวะระ
เวะลลิร กุรุมุริ กิลลุปุ เถะริยาก
โกฬิ โองกิยะ เวะณระดุ วิระรโกะดิ
วาฬิยะ เปะริเถะณ เรถถิป ปะละรุดะณ
จีรถิกะฬ จิละมปะกะม จิละมปะป ปาดิจ 40
จูรอระ มะกะลิร อาดุม โจลาย
มะนถิยุม อริยา มะระณปะยิล อดุกกะถถุจ
จุรุมปุ มูจาจ จุดะรปปูง กานถะล
เปะรุนถะณ กะณณิ มิลายนถะ เจะณณิยะณ
ปารมุถะร ปะณิกกะดะล กะละงกะอุล ปุกกุจ 45
จูรมุถะล ถะดินถะ จุดะริลาย เนะดุเวล
อุละริยะ กะถุปปิณ ปิระฬปะล เปฬวายจ
จุฬะลวิฬิป ปะจุงกะณ จูรถถะ โนกกิณ
กะฬะลกะณ กูกายโยะดุ กะดุมปามปุ ถูงกะป
เปะรุมุลาย อลายกกุม กาถิณ ปิณะรโมด 50
ดุรุเกะฬุ เจะละวิณ อญจุวะรุ เปยมะกะล
กุรุถิ อาดิยะ กูรุกิรก โกะดุวิระล
กะณโถะดดุ อุณดะ กะฬิมุดายก กะรุนถะลาย
โอะณโถะดิถ ถะดะกกายยิณ เอนถิ เวะรุวะระ
เวะณระดุ วิระรกะละม ปาดิถโถล เปะยะรา 55
นิณะมถิณ วายะล ถุณะงกาย ถูงกะ
อิรุเปร อุรุวิณ โอะรุเปร ยากกาย
อรุเวรุ วะกายยิณ อญจุวะระ มะณดิ
อวุณะร นะลวะละม อดะงกะก กะวิฬอิณะร
มามุถะล ถะดินถะ มะรุอิล โกะรระถ 60
เถะยยา นะลลิจายจ เจะวเวล เจเอะย

อิระวะละณ นิลาย

เจวะดิ ปะดะรุม เจะมมะล อุลละโมะดุ
นะละมปุริ โกะลกายป ปุละมปิริน ถุรายยุม
เจะววะนี นะยะนถะณาย อายิณ ปะละวุดะณ
นะณณะร เนะญจะถ ถิณนะจาย วายปปะ 65
อิณเณ เปะรุถินี มุณณิยะ วิณายเย

ถิรุปปะระงกุณระม

เจะรุปปุกะณ เระดุถถะ เจณอุยะร เนะดุงโกะดิ
วะริปปุณาย ปะนโถะดุ ปาวาย ถูงกะป
โปะรุนะรถ เถยถถะ โประรุ วายิล
ถิรุวีร ริรุนถะ ถีถุถีร นิยะมะถถุ 70
มาดะมมะลิ มะรุกิณ กูดะร กุดะวะยิณ
อิรุญเจร ระกะลวะยะล วิรินถุวาย อวิฬนถะ
มุลถาล ถามะรายถ ถุญจิ วายกะรายก
กะลกะมะฬ เนะยถะล อูถิ เอะรปะดะก
กะณโปล มะละรนถะ กามะร จุณายมะละร 75
อมจิราย วะณดิณ อริกกะณะม โอะลิกกุม
กุณ ระมะรน ถุรายถะลุม อุริยะณ
อถาอณรุ

ถิรุจจีระลายวาย

วายนนุถิ โปะรุถะ วะดุอาฬ วะรินุถะล
วาดา มาลาย โอะดายโยะดุ ถุยะลวะระป 80
ปะดุมะณิ อิระดดุม มะรุงกิณ กะดุนะดายก
กูรระถ ถะณณะ มารระรุม โมะยมปิณ
กาลกิละรน ถะณณะ เวฬะมเมล โกะณ
ดายเวรุ อุรุวิณ เจะยวิณาย มุรริยะ
มุดิโยะดุ วิละงกิยะ มุระณมิกุ ถิรุมะณิ 85
มิณอุระฬ อิมายปปิล เจะณณิป โปะรปะ
นะกายถาฬปุ ถุยะลวะรูอุม วะกายยะมาย โปะละงกุฬาย
เจณวิละง กิยะรกาย วาลมะถิ กะวายอิ
อกะลา มีณิณ อวิรวะณะ อิมายปปะถ
ถาวิล โกะลกายถ ถะมโถะฬิล มุดิมาร 90
มะณะณเนร เปะฬุถะรุ วาลนิระ มุกะเณ
มายิรุล ญาละม มะรุวิณริ วิละงกะป
ปะลกะถิร วิรินถะณรุ โอะรุมุกะม โอะรุมุกะม
อารวะละร เอถถะ อมะรนถิณิ โถะฬุกิก
กาถะลิณ อุวะนถุ วะระงโกะดุถ ถะณเร โอะรุมุกะม 95
มะนถิระ วิถิยิณ มะระปุลิ วะฬาอ
อนถะณะร เวลวิโยรก กุมเม โอะรุมุกะม
เอะญจิยะ โปะรุลกะลาย เอมอุระ นาดิถ
ถิงกะล โปละถ ถิจายวิละก กุมเม โอะรุมุกะม
เจะรุนะรถ เถยถถุจ เจะลจะมะม มุรุกกิก 100
กะรุวุโกะล เนะญจะโมะดุ กะละมเวด ดะณเร โอะรุมุกะม
กุระวะร มะดะมะกะล โกะดิโปล นุจุปปิณ
มะดะวะระล วะลลิโยะดุ นะกายยะมะรน ถะณเร อางกุอม
มูวิรุ มุกะณุม มุรายนะวิณ โระฬุกะลิณ
อาระม ถาฬนถะ อมปะกะดดุ มารปิล 105
เจะมโปะริ วางกิยะ โมะยมปิล จุดะรวิดุปุ
วะณปุกะฬ นิรายนถุ วะจินถุวางกุ นิมิรโถล
วิณเจะละล มะระปิณ อายยะรก เกนถิยะถุ โอะรุกาย
อุกกะม เจรถถิยะถุ โอะรุกาย
นะละมเปะรุ กะลิงกะถถุก กุระงกิณมิจาย 110
อจายอิยะ โถะรุกาย
องกุจะม กะดาวะ โอะรุกาย อิรุกาย
อายยิรุ วะดดะโมะดุ เอะกกุวะละม ถิริปปะ
โอะรุกาย มารโปะดุ วิละงกะ
โอะรุกาย ถาโระดุ โปะลิยะ โอะรุกาย 115
กีฬวีฬ โถะดิโยะดุ มีมิจายก โกะดปะ
โอะรุกาย ปาดิณ ปะดุมะณิ อิระดดะ
โอะรุกาย นีลนิระ วิจุมปิณ มะลิถุลิ โปะฬิยะ
โอะรุกาย วาณอระ มะกะลิรกกุ วะถุวาย จูดดะ
อางกะป 120
ปะณณิรุ กายยุม ปารปะดะ อิยะรริ
อนถะระป ปะลลิยะม กะระงกะถ ถิณกาฬ
วะยิรเอะฬุน ถิจายปปะ วาลวะลาย ญะระละ
อุระมถะลายก โกะณดะ อุรุมอิดิ มุระจะโมะดุ
ปะลโปะริ มะญญาย เวะลโกะดิ อกะวะ 125
วิจุม ปารากะ วิรายเจะละล มุณณิ
อุละกะม ปุกะฬนถะ โอะงกุยะร วิฬุจจีร
อลายวายจ เจระลุม นิลายอิยะ ปะณเป
อถาอณรุ

ถิรุอาวิณะณกุดิ

จีราย ถายอิยะ อุดุกกายยะร จีโระดุ 130
วะละมปุริ ปุรายยุม วาลนะราย มุดิยิณะร
มาจะระ วิละงกุม อุรุวิณะร มาณิณ
อุริวาย ถายอิยะ อูณเกะดุ มารปิณ
เอะณเปะฬุนถุ อิยะงกุม ยากกายยะร นะณปะกะล
ปะละวุดะณ กะฬินถะ อุณดิยะร อิกะโละดุ 135
เจะรระม นีกกิยะ มะณะถถิณะร ยาวะถุม
กะรโรร อริยา อริวะณะร กะรโรรกกุถ
ถามวะระมปุ อากิยะ ถะลายมายยะร กามะโมะดุ
กะดุญจิณะม กะดินถะ กาดจิยะร อิดุมปาย
ยาวะถุม อริยา อิยะลปิณะร เมวะระถ 140
ถุณิยิล กาดจิ มุณิวะร มุณปุกะป
ปุกายมุกะน ถะณณะ มาจิล ถูวุดาย
มุกายวาย อวิฬนถะ ถะกายจูฬ อากะถถุจ
เจะวิเนรปุ วายถถุจเจะยวุรุ ถิวะวิณ
นะลลิยาฬ นะวิณระ นะยะณุดาย เนะญจิณ 145
เมะณโมะฬิ เมวะละร อิณณะระม ปุละระ
โนยิณ ริยะณระ ยากกายยะร มาวิณ
อวิรถะลิร ปุรายยุม เมณิยะร อวิรโถะรุม
โปะณณุราย กะดุกกุน ถิถะลายยะร อิณณะกายป
ปะรุมะม ถางกิยะ ปะณินเถน ถะลกุล 150
มาจิล มะกะลิโระดุ มะรุวิณริ วิละงกะก
กะดุโวะ โดะดุงกิยะ ถูมปุดาย วาเละยิร
ระฬะเละณะ อุยิรกกุม อญจุวะรุ กะดุนถิระล
ปามปุปะดะป ปุดายกกุม ปะละวะริก โกะฬุญจิรายป
ปุลละณิ นีลโกะดิจ เจะลวะณุม เวะลเลรุ 155
วะละวะยิณ อุยะริยะ ปะละรปุกะฬ ถิณิโถล
อุมายอมะรนถุ วิละงกุม อิมายยา มุกกะณ
มูเวะยิล มุรุกกิยะ มุระณมิกุ เจะลวะณุม
นูรรุปปะถ ถะดุกกิยะ นาดดะถถุ นูรุปะล
เวลวิ มุรริยะ เวะณระดุ โกะรระถ 160
ถีริระณ เดนถิยะ มะรุปปิณ เอะฬิลนะดายถ
ถาฬเปะรุน ถะดะกกาย อุยะรถถะ ยาณาย
เอะรุถถะม เอริยะ ถิรุกกิละร เจะลวะณุม
นารเปะรุน เถะยวะถถุ นะณณะกะร นิลายอิยะ
อุละกะม กากกุม โอะณรุปุริ โกะลกายป 165
ปะละรปุกะฬ มูวะรุม ถะลายวะรอากะ
เอมุรุ ญาละม ถะณณิล โถณริถ
ถามะราย ปะยะนถะ ถาวิล อูฬิ
นาณมุกะ โอะรุวะร จุดดิก กาณวะระป
ปะกะลิล โถณรุม อิกะลิล กาดจิ 170
นาลเว ริยะรกายป ปะถิโณะรุ มูวะโร
โดะณปะถิร ริระดดิ อุยะรนิลาย เปะรีอิยะร
มีณปูถ ถะณณะ โถณระละร มีณเจรปุ
วะลิกิละรนถะ ถะณณะ เจะละวิณะร วะลิยิดายถ
ถีเยะฬุน ถะณณะ ถิระลิณะร ถีปปะดะ 175
อุรุมอิดิถ ถะณณะ กุระลิณะร วิฬุมิยะ
อุรุกุราย มะรุงกิลถะม เปะรุมุราย โกะณมาร
อนถะระก โกะดปิณะร วะนถุดะณ กาณะถ
ถาวิล โกะลกาย มะดะนถายโยะดุ จิณณาล
อาวิ ณะณกุดิ อจายถะลุม อุริยะณ 180
อถา อณรุ

ถิรุเอระกะม

อิรุมูณ เระยถิยะ อิยะลปิณิณ วะฬาอ
ถิรุวะรจ จุดดิยะ ปะลเวรุ โถะลกุดิ
อรุนาณ กิระดดิ อิละมาย นะลลิยาณ
ดาริณิล กะฬิปปิยะ อระณนะวิล โกะลกาย 185
มูณรุวะกายก กุริถถะ มุถถีจ เจะลวะถ
ถิรุปิระป ปาละร โปะฬุถะรินถุ นุวะละ
โอะณปะถุ โกะณดะ มูณรุปุริ นุณญาณ
ปุละราก กาฬะกะม ปุละ อุดีอิ
อุจจิ กูปปิยะ กายยิณะร ถะรปุกะฬน 190
ถาเระฬุถ ถะดะกกิยะ อรุมะรายก เกลวิ
นาอิยะล มะรุงกิล นะวิละป ปาดิ
วิรายยุรุ นะรุมะละร เอนถิป เปะริถุวะน
เถระกะถ ถุรายถะลุม อุริยะณ
อถาอณรุ

กุณรุโถราดะล

ปายงโกะดิ นะรายกกาย อิดายยิดุปุ เวละณ 195
อมโปะถิป ปุดดิล วิรายอิก กุละวิโยะดุ
เวะณกู ถาละน โถะดุถถะ กะณณิยะณ
นะรุญจาน ถะณินถะ เกฬกิละร มารปิณ
โกะดุนโถะฬิล วะลวิล โกะลายอิยะ กาณะวะร
นีดะมาย วิลายนถะ เถกกะล เถระล 200
กุณระกะจ จิรุกุดิก กิลายยุดะณ มะกิฬนถุ
โถะณดะกะจ จิรุปะรายก กุระวาย อยะระ
วิระลอุละรป ปะวิฬนถะ เวรุปะดุ นะรุงกาณ
กุณดุจุณาย ปูถถะ วะณดุปะดุ กะณณิ
อิณายถถะ โกถาย อณายถถะ กูนถะล 205
มุดิถถะ กุลลาย อิลายยุดาย นะรุมปูจ
เจะงกาล มะราอถถะ วาลอิณะร อิดายยิดุปุ
จุรุมปุณะถ โถะดุถถะ เปะรุนถะณ มาถถะฬาย
ถิรุนถุกาฬ อลกุล ถิลายปปะ อุดีอิ
มะยิลกะณ ดะณณะ มะดะนะดาย มะกะลิโระดุ 210
เจะยยะณ จิวะนถะ อาดายยะณ เจะววะรายจ
เจะยะลายถ ถะณถะลิร ถุยะลวะรุม กาถิณะณ
กะจจิณะณ กะฬะลิณะณ เจะจจายก กะณณิยะณ
กุฬะละณ โกดดะณ กุรุมปะล อิยะถถะณ
ถะกะระณ มะญญายยะณ ปุกะริล เจวะลอม 215
โกะดิยะณ เนะดิยะณ โถะดิยะณิ โถละณ
นะระมปารถ ถะณณะ อิณกุระล โถะกุถิโยะดุ
กุรุมโปะริก โกะณดะ นะรุนถะณ จายะล
มะรุงกิล กะดดิยะ นิละณเนรปุ ถุกิลิณะณ
มุฬะวุระฬ ถะดะกกายยิณ อิยะละ เอนถิ 220
เมะณโถล ปะลปิณาย ถะฬีอิถ ถะลายถถะนถุ
กุณรุโถ ราดะลุม นิณระถะณ ปะณเป
อถา อณรุ

ปะฬะมุถิรโจลาย

จิรุถิณาย มะละโระดุ วิรายอิ มะริอรุถถุ
วาระณะก โกะดิโยะดุ วะยิรปะดะ นิรีอิ 225
อูรูร โกะณดะ จีรเกะฬุ วิฬะวิณุม
อารวะละร เอถถะ เมวะรุ นิลายยิณุม
เวละณ ถายอิยะ เวะริ อยะร กะละณุม
กาดุม กาวุม กะวิณเปะรุ ถุรุถถิยุม
ยารุง กุละณุม เวรุปะล วายปปุม 230
จะถุกกะมุม จะนถิยุม ปุถุปปูง กะดะมปุม
มะณระมุม โปะถิยิลุง กะนถุดาย นิลายยิณุม
มาณถะลายก โกะดิโยะดุ มะณณิ อมายวะระ
เนะยโยดุ อายยะวิ อปปิ อายถุรายถถุก
กุดะนถะม ปะดดุก โกะฬุมะละร จิถะริ 235
มุระณโกะล อุรุวิณ อิระณดุดะณ อุดีอิจ
เจะนนูล ยาถถุ เวะณโปะริ จิถะริ
มะถะวะลิ นิลายอิยะ มาถถาล โกะฬุวิดายก
กุรุถิโยะ วิรายอิยะ ถูเวะล อริจิ
จิลปะลิจ เจะยถุ ปะลปิระปปุ อิรีอิจ 240
จิรุปะจุ มะญจะโละดุ นะรุวิราย เถะลิถถุป
เปะรุนถะณ กะณะวีระม นะรุนถะณ มาลาย
ถุณายยะระ อรุถถุถ ถูงกะ นารริ
นะลิมะลายจ จิละมปิณ นะณณะกะร วาฬถถิ
นะรุมปุกาย เอะดุถถุก กุริญจิ ปาดิ 245
อิมิฬิจาย อรุวิโย ดิณณิยะม กะระงกะ
อุรุวะป ปะลปูถ ถูอุย เวะรุวะระก
กุรุถิจ เจะนถิณาย ปะระปปิก กุระมะกะล
มุรุกิยะม นิรุถถุ มุระณิณะร อุดกะ
มุรุการรุป ปะดุถถะ อุรุเกะฬุ วิยะลนะกะร 250
อาดุกะละม จิละมปะป ปาดิป ปะละวุดะณ
โกดุวาย วายถถุก โกะดุมะณิ อิยะกกิ
โอะดาป ปูดกายป ปิณิมุกะม วาฬถถิ
เวณดุนะร เวณดิยางกุ เอะยถิณะร วะฬิปะดะ
อาณดาณ ดุรายถะลุม อรินถะ วาเร 255
อาณดาณ ดายิณุม อากะ กาณถะกะ
มุนถุนี กะณดุฬิ มุกะณะมะรน เถถถิก
กายโถะฬูอุป ปะระวิก กาลุระ วะณะงกิ
เนะดุมเปะรุม จิมายยะถถุ นีละป ปายญจุณาย
อายวะรุล โอะรุวะณ องกาย เอรปะ 260
อรุวะร ปะยะนถะ อาระมะร เจะลวะ
อาลเกะฬุ กะดะวุด ปุถะลวะ มาลวะราย
มะลายมะกะล มะกะเณ มารโรร กูรเร
เวะรริ เวะลโปรก โกะรระวาย จิรุวะ
อิฬายยะณิ จิระปปิร ปะฬายโยล กุฬะวิ 265
วาโณร วะณะงกุวิล ถาณายถ ถะลายวะ
มาลาย มารปะ นูละริ ปุละวะ
เจะรุวิล โอะรุวะ โปะรุวิระล มะลละ
อนถะณะร เวะรุกกาย อรินโถร โจะลมะลาย
มะงกายยะร กะณะวะ มายนถะร เอเร 270
เวลเกะฬุ ถะดะกกายจ จาลเปะรุม เจะลวะ
กุณระม โกะณระ กุณราก โกะรระถถุ
วิณโปะรุ เนะดุวะรายก กุริญจิก กิฬะวะ
ปะละรปุกะฬ นะณโมะฬิป ปุละวะร เอเร
อรุมเปะระล มะระปิร เปะรุมเปะยะร มุรุกะ 275
นะจายยุนะรก การถถุม อิจายเปร อาละ
อละนโถรก กะลิกกุม โปะละมปูณ เจเอะย
มะณดะมะร กะดะนถะนิณ เวะณระ ดะกะละถถุป
ปะริจิละรถ ถางกุม อุรุเกะเอะฬุ เนะดุเวล
เปะริโยร เอถถุม เปะรุมเปะยะร อิยะวุล 280
จูรมะรุง กะรุถถะ โมะยมปิณ มะถะวะลิ
โปรมิกุ โปะรุนะ กุริจิล เอะณะปปะละ
ยาณอริ อละวายยิณ เอถถิ อาณาถุ
นิณอละน ถะริถะล มะณณุยิรก กะรุมายยิณ
นิณณะดิ อุลลิ วะนถะณะณ นิณโณะดุ 285
ปุรายยุนะร อิลลาป ปุละมาย โยยเอะณะก
กุริถถะถุ โมะฬิยา อละวายยิล กุริถถุดะณ
เวรุปะล อุรุวิล กุรุมปะล กูลิยะร
จาระยะร กะละถถุ วีรุเปะระถ โถณริ
อลิยะณ ถาเณ มุถุวาย อิระวะละณ 290
วะนโถณ เปะรุมะนิณ วะณปุกะฬ นะยะนเถะณะ
อิณิยะวุม นะลละวุม นะณิปะละ เอถถิถ
เถะยวะม จาณระ ถิระลวิละง กุรุวิณ
วาณโถย นิวะปปิณ ถาณวะน เถะยถิ
อณะงกุจาล อุยะรนิลาย ถะฬีอิป ปะณดายถถะณ 295
มะณะงกะมะฬ เถะยวะถ ถิละนะละม กาดดิ
อญจะล โอมปุมะถิ อริวะลนิณ วะระเวะณะ
อณปุดาย นะณโมะฬิ อลายอิ วิลิวุอิณ
ริรุลนิระ มุนนีร วะลายอิยะ อุละกะถ
โถะรุนี ยากิถ โถณระ วิฬุมิยะ 300
เปะระละรุม ปะริจิล นะลกุมมะถิ ปะละวุดะณ
เวรุปะล ถุกิลิณ นุดะงกิ อกิลจุมะน
ถาระม มุฬุมุถะล อุรุดดิ เวระล
ปูวุดาย อละงกุจิณาย ปุละมปะ เวรกีณดุ
วิณโปะรุ เนะดุวะรายป ปะริถิยิล โถะดุถถะ 305
ถะณกะมะฬ อละรอิราล จิถายยะ นะณปะละ
อาจิณิ มุถุจุลาย กะลาวะ มีมิจาย
นากะ นะรุมะละร อุถิระ อูกะโมะดุ
มามุกะ มุจุกกะลาย ปะณิปปะป ปูนุถะล
อิรุมปิดิ กุลิรปปะ วีจิป เปะรุงกะลิรรุ 310
มุถถุดาย วาณโกดุ ถะฬีอิถ ถะถถุรรุ
นะณโปะณ มะณินิระม กิละระป โปะณโกะฬิยา
วาฬาย มุฬุมุถะล ถุมิยะถ ถาฬาย
อิละนีร วิฬุกกุลาย อุถิระถ ถากกิก
กะริกโกะดิก กะรุนถุณะร จายะป โปะริปปุระ 315
มะดะนะดาย มะญญาย ปะละวุดะณ เวะรีอิก
โกฬิ วะยะปเปะดาย อิริยะก เกฬะโละ
ดิรุมปะณาย เวะลิรริณ ปุณจาย อณณะ
กุรูอุมะยิร ยากกายก กุดา อดิ อุลิยะม
เปะรุงกะล วิดะรอลายจ เจะริยะก กะรุงโกด 320
ดามา นะลเอรุ จิลายปปะจ เจณนิณ
ริฬุเมะณะ อิฬิถะรุม อรุวิป
ปะฬะมุถิร โจลาย มะลายกิฬะ โวเณ 323

Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

အုလကမ္ အုဝပ္ပ ဝလန္ေအရ္ပု ထိရိထရု
ပလရ္ပုကလ္ ညာယိရု ကတရ္ကန္ တာအင္
ေကာဝရ အိမဲက္ကုည္ ေစန္ဝိလင္ ကဝိေရာ့လိ
အုရုနရ္ထ္ ထာင္ကိယ မထန္အုတဲ ေနာန္ထာလ္
ေစ့ရုနရ္ထ္ ေထယ္ထ္ထ ေစ့လ္အုရလ္ ထတက္ကဲ 5
မရုဝိလ္ ကရ္ပိန္ ဝာလ္နုထလ္ ကနဝန္
ကာရ္ေကာလ္ မုကန္ထ ကမည္စူလ္ မာမလဲ
ဝာလ္ေပာလ္ ဝိစုမ္ပိန္ အုလ္အုရဲ စိထရိထ္
ထလဲပ္ေပ့ယလ္ ထလဲအိယ ထန္နရုင္ ကာနထ္
ထိရုလ္ပတပ္ ေပာ့ထုလိယ ပရာအရဲ မရာအထ္ 10
ထုရုလ္ပူန္ ထန္ထာရ္ ပုရလုမ္ မာရ္ပိနန္
မာလ္ဝရဲ နိဝန္ထ ေစန္အုယရ္ ေဝ့ရ္ပိလ္
ကိန္ကိနိ ကဝဲအိယ ေအာ့န္ေစ့ည္ စီရတိက္
ကနဲက္ကာလ္ ဝာင္ကိယ နုစုပ္ပိန္ ပနဲထ္ေထာလ္
ေကာပထ္ ထန္န ေထာယာပ္ ပူန္ထုကိလ္ 15
ပလ္ကာစု နိရဲထ္ထ စိလ္ကာလ္ အလ္ကုလ္
ကဲပုနဲန္ ထိယရ္ရာက္ ကဝိန္ေပ့ရု ဝနပ္ပိန္
နာဝေလာ့တု ေပ့ယရိယ ေပာ့လမ္ပုနဲ အဝိရိလဲစ္
ေစန္အိကန္ထု ဝိလင္ကုမ္ ေစ့ယိရ္ထီရ္ ေမနိထ္
ထုနဲေယာရ္ အာယ္န္ထ အိနဲယီရ္ ေအာထိစ္ 20
ေစ့င္ကာလ္ ေဝ့တ္စိစ္ စီရိထလ္ အိတဲယိတုပု
ပဲန္ထာလ္ ကုဝလဲထ္ ထူအိထလ္ ကိလ္လိထ္
ေထ့ယ္ဝ အုထ္ထိေယာ့တု ဝလမ္ပုရိဝယိန္ ဝဲထ္ထုထ္
ထိလကမ္ ထဲအိယ ေထင္ကမလ္ ထိရုနုထလ္
မကရပ္ ပကုဝာယ္ ထာလမန္ နုရုထ္ထုထ္ 25
ထုဝရ မုတိထ္ထ ထုကလ္အရု မုစ္စိပ္
ေပ့ရုန္ထန္ စန္ပကမ္ ေစ့ရီအိက္ ကရုန္ထကတ္
တုလဲပ္ပူ မရုထိန္ ေအာ့လ္လိနရ္ အတ္တိက္
ကိလဲက္ကဝိန္ ေရ့လုထရု ကီလ္နီရ္စ္ ေစ့ဝ္ဝရုမ္
ပိနဲပ္ပုရု ပိနဲယလ္ ဝလဲအိထ္ ထုနဲထ္ထက 30
ဝန္ကာထု နိရဲန္ထ ပိန္တိ ေအာ့န္ထလိရ္
နုန္ပူန္ အာကမ္ ထိလဲပ္ပထ္ ထိန္ကာလ္
နရုင္ကုရ တုရိည္စိယ ပူင္ေကလ္ထ္ ေထယ္ဝဲ
ေထင္ကမလ္ မရုထိနရ္ ကတုပ္ပက္ ေကာင္ကိန္
ကုဝိမုကိလ္ အိလမုလဲက္ ေကာ့တ္တိ ဝိရိမလရ္ 35
ေဝင္ကဲ နုန္ထာ ထပ္ပိက္ ကာန္ဝရ
ေဝ့လ္လိရ္ ကုရုမုရိ ကိလ္လုပု ေထ့ရိယာက္
ေကာလိ ေအာင္ကိယ ေဝ့န္ရတု ဝိရရ္ေကာ့တိ
ဝာလိယ ေပ့ရိေထ့န္ ေရထ္ထိပ္ ပလရုတန္
စီရ္ထိကလ္ စိလမ္ပကမ္ စိလမ္ပပ္ ပာတိစ္ 40
စူရ္အရ မကလိရ္ အာတုမ္ ေစာလဲ
မန္ထိယုမ္ အရိယာ မရန္ပယိလ္ အတုက္ကထ္ထုစ္
စုရုမ္ပု မူစာစ္ စုတရ္ပ္ပူင္ ကာန္ထလ္
ေပ့ရုန္ထန္ ကန္နိ မိလဲန္ထ ေစ့န္နိယန္
ပာရ္မုထရ္ ပနိက္ကတလ္ ကလင္ကအုလ္ ပုက္ကုစ္ 45
စူရ္မုထလ္ ထတိန္ထ စုတရိလဲ ေန့တုေဝလ္
အုလရိယ ကထုပ္ပိန္ ပိရလ္ပလ္ ေပလ္ဝာယ္စ္
စုလလ္ဝိလိပ္ ပစုင္ကန္ စူရ္ထ္ထ ေနာက္ကိန္
ကလလ္ကန္ ကူကဲေယာ့တု ကတုမ္ပာမ္ပု ထူင္ကပ္
ေပ့ရုမုလဲ အလဲက္ကုမ္ ကာထိန္ ပိနရ္ေမာတ္ 50
တုရုေက့လု ေစ့လဝိန္ အည္စုဝရု ေပယ္မကလ္
ကုရုထိ အာတိယ ကူရုကိရ္က္ ေကာ့တုဝိရလ္
ကန္ေထာ့တ္တု အုန္တ ကလိမုတဲက္ ကရုန္ထလဲ
ေအာ့န္ေထာ့တိထ္ ထတက္ကဲယိန္ ေအန္ထိ ေဝ့ရုဝရ
ေဝ့န္ရတု ဝိရရ္ကလမ္ ပာတိထ္ေထာလ္ ေပ့ယရာ 55
နိနမ္ထိန္ ဝာယလ္ ထုနင္ကဲ ထူင္က
အိရုေပရ္ အုရုဝိန္ ေအာ့ရုေပရ္ ယာက္ကဲ
အရုေဝရု ဝကဲယိန္ အည္စုဝရ မန္တိ
အဝုနရ္ နလ္ဝလမ္ အတင္ကက္ ကဝိလ္အိနရ္
မာမုထလ္ ထတိန္ထ မရုအိလ္ ေကာ့ရ္ရထ္ 60
ေထ့ယ္ယာ နလ္လိစဲစ္ ေစ့ဝ္ေဝလ္ ေစေအ့ယ္

အိရဝလန္ နိလဲ

ေစဝတိ ပတရုမ္ ေစ့မ္မလ္ အုလ္လေမာ့တု
နလမ္ပုရိ ေကာ့လ္ကဲပ္ ပုလမ္ပိရိန္ ထုရဲယုမ္
ေစ့ဝ္ဝနီ နယန္ထနဲ အာယိန္ ပလဝုတန္
နန္နရ္ ေန့ည္စထ္ ထိန္နစဲ ဝာယ္ပ္ပ 65
အိန္ေန ေပ့ရုထိနီ မုန္နိယ ဝိနဲေယ

ထိရုပ္ပရင္ကုန္ရမ္

ေစ့ရုပ္ပုကန္ ေရ့တုထ္ထ ေစန္အုယရ္ ေန့တုင္ေကာ့တိ
ဝရိပ္ပုနဲ ပန္ေထာ့တု ပာဝဲ ထူင္ကပ္
ေပာ့ရုနရ္ထ္ ေထယ္ထ္ထ ေပာရရု ဝာယိလ္
ထိရုဝီရ္ ရိရုန္ထ ထီထုထီရ္ နိယမထ္ထု 70
မာတမ္မလိ မရုကိန္ ကူတရ္ ကုတဝယိန္
အိရုည္ေစရ္ ရကလ္ဝယလ္ ဝိရိန္ထုဝာယ္ အဝိလ္န္ထ
မုလ္ထာလ္ ထာမရဲထ္ ထုည္စိ ဝဲကရဲက္
ကလ္ကမလ္ ေန့ယ္ထလ္ အူထိ ေအ့ရ္ပတက္
ကန္ေပာလ္ မလရ္န္ထ ကာမရ္ စုနဲမလရ္ 75
အမ္စိရဲ ဝန္တိန္ အရိက္ကနမ္ ေအာ့လိက္ကုမ္
ကုန္ ရမရ္န္ ထုရဲထလုမ္ အုရိယန္
အထာအန္ရု

ထိရုစ္စီရလဲဝာယ္

ဝဲန္နုထိ ေပာ့ရုထ ဝတုအာလ္ ဝရိနုထလ္
ဝာတာ မာလဲ ေအာ့တဲေယာ့တု ထုယလ္ဝရပ္ 80
ပတုမနိ အိရတ္တုမ္ မရုင္ကိန္ ကတုနတဲက္
ကူရ္ရထ္ ထန္န မာရ္ရရုမ္ ေမာ့ယ္မ္ပိန္
ကာလ္ကိလရ္န္ ထန္န ေဝလမ္ေမလ္ ေကာ့န္
တဲေဝရု အုရုဝိန္ ေစ့ယ္ဝိနဲ မုရ္ရိယ
မုတိေယာ့တု ဝိလင္ကိယ မုရန္မိကု ထိရုမနိ 85
မိန္အုရလ္ အိမဲပ္ပိလ္ ေစ့န္နိပ္ ေပာ့ရ္ပ
နကဲထာလ္ပု ထုယလ္ဝရူအုမ္ ဝကဲယမဲ ေပာ့လင္ကုလဲ
ေစန္ဝိလင္ ကိယရ္ကဲ ဝာလ္မထိ ကဝဲအိ
အကလာ မီနိန္ အဝိရ္ဝန အိမဲပ္ပထ္
ထာဝိလ္ ေကာ့လ္ကဲထ္ ထမ္ေထာ့လိလ္ မုတိမာရ္ 90
မနန္ေနရ္ ေပ့လုထရု ဝာလ္နိရ မုကေန
မာယိရုလ္ ညာလမ္ မရုဝိန္ရိ ဝိလင္ကပ္
ပလ္ကထိရ္ ဝိရိန္ထန္ရု ေအာ့ရုမုကမ္ ေအာ့ရုမုကမ္
အာရ္ဝလရ္ ေအထ္ထ အမရ္န္ထိနိ ေထာ့လုကိက္
ကာထလိန္ အုဝန္ထု ဝရင္ေကာ့တုထ္ ထန္ေရ ေအာ့ရုမုကမ္ 95
မန္ထိရ ဝိထိယိန္ မရပုလိ ဝလာအ
အန္ထနရ္ ေဝလ္ဝိေယာရ္က္ ကုမ္ေမ ေအာ့ရုမုကမ္
ေအ့ည္စိယ ေပာ့ရုလ္ကလဲ ေအမ္အုရ နာတိထ္
ထိင္ကလ္ ေပာလထ္ ထိစဲဝိလက္ ကုမ္ေမ ေအာ့ရုမုကမ္
ေစ့ရုနရ္ထ္ ေထယ္ထ္ထုစ္ ေစ့လ္စမမ္ မုရုက္ကိက္ 100
ကရုဝုေကာ့လ္ ေန့ည္စေမာ့တု ကလမ္ေဝတ္ တန္ေရ ေအာ့ရုမုကမ္
ကုရဝရ္ မတမကလ္ ေကာ့တိေပာလ္ နုစုပ္ပိန္
မတဝရလ္ ဝလ္လိေယာ့တု နကဲယမရ္န္ ထန္ေရ အာင္ကုအမ္
မူဝိရု မုကနုမ္ မုရဲနဝိန္ ေရာ့လုကလိန္
အာရမ္ ထာလ္န္ထ အမ္ပကတ္တု မာရ္ပိလ္ 105
ေစ့မ္ေပာ့ရိ ဝာင္ကိယ ေမာ့ယ္မ္ပိလ္ စုတရ္ဝိတုပု
ဝန္ပုကလ္ နိရဲန္ထု ဝစိန္ထုဝာင္ကု နိမိရ္ေထာလ္
ဝိန္ေစ့လလ္ မရပိန္ အဲယရ္က္ ေကန္ထိယထု ေအာ့ရုကဲ
အုက္ကမ္ ေစရ္ထ္ထိယထု ေအာ့ရုကဲ
နလမ္ေပ့ရု ကလိင္ကထ္ထုက္ ကုရင္ကိန္မိစဲ 110
အစဲအိယ ေထာ့ရုကဲ
အင္ကုစမ္ ကတာဝ ေအာ့ရုကဲ အိရုကဲ
အဲယိရု ဝတ္တေမာ့တု ေအ့က္ကုဝလမ္ ထိရိပ္ပ
ေအာ့ရုကဲ မာရ္ေပာ့တု ဝိလင္က
ေအာ့ရုကဲ ထာေရာ့တု ေပာ့လိယ ေအာ့ရုကဲ 115
ကီလ္ဝီလ္ ေထာ့တိေယာ့တု မီမိစဲက္ ေကာ့တ္ပ
ေအာ့ရုကဲ ပာတိန္ ပတုမနိ အိရတ္တ
ေအာ့ရုကဲ နီလ္နိရ ဝိစုမ္ပိန္ မလိထုလိ ေပာ့လိယ
ေအာ့ရုကဲ ဝာန္အရ မကလိရ္က္ကု ဝထုဝဲ စူတ္တ
အာင္ကပ္ 120
ပန္နိရု ကဲယုမ္ ပာရ္ပတ အိယရ္ရိ
အန္ထရပ္ ပလ္လိယမ္ ကရင္ကထ္ ထိန္ကာလ္
ဝယိရ္ေအ့လုန္ ထိစဲပ္ပ ဝာလ္ဝလဲ ညရလ
အုရမ္ထလဲက္ ေကာ့န္တ အုရုမ္အိတိ မုရစေမာ့တု
ပလ္ေပာ့ရိ မည္ညဲ ေဝ့လ္ေကာ့တိ အကဝ 125
ဝိစုမ္ ပာရာက ဝိရဲေစ့လလ္ မုန္နိ
အုလကမ္ ပုကလ္န္ထ ေအာ့င္ကုယရ္ ဝိလုစ္စီရ္
အလဲဝာယ္စ္ ေစရလုမ္ နိလဲအိယ ပန္ေပ
အထာအန္ရု

ထိရုအာဝိနန္ကုတိ

စီရဲ ထဲအိယ အုတုက္ကဲယရ္ စီေရာ့တု 130
ဝလမ္ပုရိ ပုရဲယုမ္ ဝာလ္နရဲ မုတိယိနရ္
မာစရ ဝိလင္ကုမ္ အုရုဝိနရ္ မာနိန္
အုရိဝဲ ထဲအိယ အူန္ေက့တု မာရ္ပိန္
ေအ့န္ေပ့လုန္ထု အိယင္ကုမ္ ယာက္ကဲယရ္ နန္ပကလ္
ပလဝုတန္ ကလိန္ထ အုန္တိယရ္ အိကေလာ့တု 135
ေစ့ရ္ရမ္ နီက္ကိယ မနထ္ထိနရ္ ယာဝထုမ္
ကရ္ေရာရ္ အရိယာ အရိဝနရ္ ကရ္ေရာရ္က္ကုထ္
ထာမ္ဝရမ္ပု အာကိယ ထလဲမဲယရ္ ကာမေမာ့တု
ကတုည္စိနမ္ ကတိန္ထ ကာတ္စိယရ္ အိတုမ္ပဲ
ယာဝထုမ္ အရိယာ အိယလ္ပိနရ္ ေမဝရထ္ 140
ထုနိယိလ္ ကာတ္စိ မုနိဝရ္ မုန္ပုကပ္
ပုကဲမုကန္ ထန္န မာစိလ္ ထူဝုတဲ
မုကဲဝာယ္ အဝိလ္န္ထ ထကဲစူလ္ အာကထ္ထုစ္
ေစ့ဝိေနရ္ပု ဝဲထ္ထုစ္ေစ့ယ္ဝုရု ထိဝဝိန္
နလ္လိယာလ္ နဝိန္ရ နယနုတဲ ေန့ည္စိန္ 145
ေမ့န္ေမာ့လိ ေမဝလရ္ အိန္နရမ္ ပုလရ
ေနာယိန္ ရိယန္ရ ယာက္ကဲယရ္ မာဝိန္
အဝိရ္ထလိရ္ ပုရဲယုမ္ ေမနိယရ္ အဝိရ္ေထာ့ရုမ္
ေပာ့န္နုရဲ ကတုက္ကုန္ ထိထလဲယရ္ အိန္နကဲပ္
ပရုမမ္ ထာင္ကိယ ပနိန္ေထန္ ထလ္ကုလ္ 150
မာစိလ္ မကလိေရာ့တု မရုဝိန္ရိ ဝိလင္ကက္
ကတုေဝာ့ ေတာ့တုင္ကိယ ထူမ္ပုတဲ ဝာေလ့ယိရ္
ရလေလ့န အုယိရ္က္ကုမ္ အည္စုဝရု ကတုန္ထိရလ္
ပာမ္ပုပတပ္ ပုတဲက္ကုမ္ ပလဝရိက္ ေကာ့လုည္စိရဲပ္
ပုလ္လနိ နီလ္ေကာ့တိစ္ ေစ့လ္ဝနုမ္ ေဝ့လ္ေလရု 155
ဝလဝယိန္ အုယရိယ ပလရ္ပုကလ္ ထိနိေထာလ္
အုမဲအမရ္န္ထု ဝိလင္ကုမ္ အိမဲယာ မုက္ကန္
မူေဝ့ယိလ္ မုရုက္ကိယ မုရန္မိကု ေစ့လ္ဝနုမ္
နူရ္ရုပ္ပထ္ ထတုက္ကိယ နာတ္တထ္ထု နူရုပလ္
ေဝလ္ဝိ မုရ္ရိယ ေဝ့န္ရတု ေကာ့ရ္ရထ္ 160
ထီရိရန္ ေတန္ထိယ မရုပ္ပိန္ ေအ့လိလ္နတဲထ္
ထာလ္ေပ့ရုန္ ထတက္ကဲ အုယရ္ထ္ထ ယာနဲ
ေအ့ရုထ္ထမ္ ေအရိယ ထိရုက္ကိလရ္ ေစ့လ္ဝနုမ္
နာရ္ေပ့ရုန္ ေထ့ယ္ဝထ္ထု နန္နကရ္ နိလဲအိယ
အုလကမ္ ကာက္ကုမ္ ေအာ့န္ရုပုရိ ေကာ့လ္ကဲပ္ 165
ပလရ္ပုကလ္ မူဝရုမ္ ထလဲဝရ္အာက
ေအမုရု ညာလမ္ ထန္နိလ္ ေထာန္ရိထ္
ထာမရဲ ပယန္ထ ထာဝိလ္ အူလိ
နာန္မုက ေအာ့ရုဝရ္ စုတ္တိက္ ကာန္ဝရပ္
ပကလိလ္ ေထာန္ရုမ္ အိကလိလ္ ကာတ္စိ 170
နာလ္ေဝ ရိယရ္ကဲပ္ ပထိေနာ့ရု မူဝေရာ
ေတာ့န္ပထိရ္ ရိရတ္တိ အုယရ္နိလဲ ေပ့ရီအိယရ္
မီန္ပူထ္ ထန္န ေထာန္ရလရ္ မီန္ေစရ္ပု
ဝလိကိလရ္န္ထ ထန္န ေစ့လဝိနရ္ ဝလိယိတဲထ္
ထီေယ့လုန္ ထန္န ထိရလိနရ္ ထီပ္ပတ 175
အုရုမ္အိတိထ္ ထန္န ကုရလိနရ္ ဝိလုမိယ
အုရုကုရဲ မရုင္ကိလ္ထမ္ ေပ့ရုမုရဲ ေကာ့န္မာရ္
အန္ထရက္ ေကာ့တ္ပိနရ္ ဝန္ထုတန္ ကာနထ္
ထာဝိလ္ ေကာ့လ္ကဲ မတန္ထဲေယာ့တု စိန္နာလ္
အာဝိ နန္ကုတိ အစဲထလုမ္ အုရိယန္ 180
အထာ အန္ရု

ထိရုေအရကမ္

အိရုမူန္ ေရ့ယ္ထိယ အိယလ္ပိနိန္ ဝလာအ
ထိရုဝရ္စ္ စုတ္တိယ ပလ္ေဝရု ေထာ့လ္ကုတိ
အရုနာန္ ကိရတ္တိ အိလမဲ နလ္လိယာန္
တာရိနိလ္ ကလိပ္ပိယ အရန္နဝိလ္ ေကာ့လ္ကဲ 185
မူန္ရုဝကဲက္ ကုရိထ္ထ မုထ္ထီစ္ ေစ့လ္ဝထ္
ထိရုပိရပ္ ပာလရ္ ေပာ့လုထရိန္ထု နုဝလ
ေအာ့န္ပထု ေကာ့န္တ မူန္ရုပုရိ နုန္ညာန္
ပုလရာက္ ကာလကမ္ ပုလ အုတီအိ
အုစ္စိ ကူပ္ပိယ ကဲယိနရ္ ထရ္ပုကလ္န္ 190
ထာေရ့လုထ္ ထတက္ကိယ အရုမရဲက္ ေကလ္ဝိ
နာအိယလ္ မရုင္ကိလ္ နဝိလပ္ ပာတိ
ဝိရဲယုရု နရုမလရ္ ေအန္ထိပ္ ေပ့ရိထုဝန္
ေထရကထ္ ထုရဲထလုမ္ အုရိယန္
အထာအန္ရု

ကုန္ရုေထာရာတလ္

ပဲင္ေကာ့တိ နရဲက္ကာယ္ အိတဲယိတုပု ေဝလန္ 195
အမ္ေပာ့ထိပ္ ပုတ္တိလ္ ဝိရဲအိက္ ကုလဝိေယာ့တု
ေဝ့န္ကူ ထာလန္ ေထာ့တုထ္ထ ကန္နိယန္
နရုည္စာန္ ထနိန္ထ ေကလ္ကိလရ္ မာရ္ပိန္
ေကာ့တုန္ေထာ့လိလ္ ဝလ္ဝိလ္ ေကာ့လဲအိယ ကာနဝရ္
နီတမဲ ဝိလဲန္ထ ေထက္ကလ္ ေထရလ္ 200
ကုန္ရကစ္ စိရုကုတိက္ ကိလဲယုတန္ မကိလ္န္ထု
ေထာ့န္တကစ္ စိရုပရဲက္ ကုရဝဲ အယရ
ဝိရလ္အုလရ္ပ္ ပဝိလ္န္ထ ေဝရုပတု နရုင္ကာန္
ကုန္တုစုနဲ ပူထ္ထ ဝန္တုပတု ကန္နိ
အိနဲထ္ထ ေကာထဲ အနဲထ္ထ ကူန္ထလ္ 205
မုတိထ္ထ ကုလ္လဲ အိလဲယုတဲ နရုမ္ပူစ္
ေစ့င္ကာလ္ မရာအထ္ထ ဝာလ္အိနရ္ အိတဲယိတုပု
စုရုမ္ပုနထ္ ေထာ့တုထ္ထ ေပ့ရုန္ထန္ မာထ္ထလဲ
ထိရုန္ထုကာလ္ အလ္ကုလ္ ထိလဲပ္ပ အုတီအိ
မယိလ္ကန္ တန္န မတနတဲ မကလိေရာ့တု 210
ေစ့ယ္ယန္ စိဝန္ထ အာတဲယန္ ေစ့ဝ္ဝရဲစ္
ေစ့ယလဲထ္ ထန္ထလိရ္ ထုယလ္ဝရုမ္ ကာထိနန္
ကစ္စိနန္ ကလလိနန္ ေစ့စ္စဲက္ ကန္နိယန္
ကုလလန္ ေကာတ္တန္ ကုရုမ္ပလ္ အိယထ္ထန္
ထကရန္ မည္ညဲယန္ ပုကရိလ္ ေစဝလ္အမ္ 215
ေကာ့တိယန္ ေန့တိယန္ ေထာ့တိယနိ ေထာလန္
နရမ္ပာရ္ထ္ ထန္န အိန္ကုရလ္ ေထာ့ကုထိေယာ့တု
ကုရုမ္ေပာ့ရိက္ ေကာ့န္တ နရုန္ထန္ စာယလ္
မရုင္ကိလ္ ကတ္တိယ နိလန္ေနရ္ပု ထုကိလိနန္
မုလဝုရလ္ ထတက္ကဲယိန္ အိယလ ေအန္ထိ 220
ေမ့န္ေထာလ္ ပလ္ပိနဲ ထလီအိထ္ ထလဲထ္ထန္ထု
ကုန္ရုေထာ ရာတလုမ္ နိန္ရထန္ ပန္ေပ
အထာ အန္ရု

ပလမုထိရ္ေစာလဲ

စိရုထိနဲ မလေရာ့တု ဝိရဲအိ မရိအရုထ္ထု
ဝာရနက္ ေကာ့တိေယာ့တု ဝယိရ္ပတ နိရီအိ 225
အူရူရ္ ေကာ့န္တ စီရ္ေက့လု ဝိလဝိနုမ္
အာရ္ဝလရ္ ေအထ္ထ ေမဝရု နိလဲယိနုမ္
ေဝလန္ ထဲအိယ ေဝ့ရိ အယရ္ ကလနုမ္
ကာတုမ္ ကာဝုမ္ ကဝိန္ေပ့ရု ထုရုထ္ထိယုမ္
ယာရုင္ ကုလနုမ္ ေဝရုပလ္ ဝဲပ္ပုမ္ 230
စထုက္ကမုမ္ စန္ထိယုမ္ ပုထုပ္ပူင္ ကတမ္ပုမ္
မန္ရမုမ္ ေပာ့ထိယိလုင္ ကန္ထုတဲ နိလဲယိနုမ္
မာန္ထလဲက္ ေကာ့တိေယာ့တု မန္နိ အမဲဝရ
ေန့ယ္ေယာတု အဲယဝိ အပ္ပိ အဲထုရဲထ္ထုက္
ကုတန္ထမ္ ပတ္တုက္ ေကာ့လုမလရ္ စိထရိ 235
မုရန္ေကာ့လ္ အုရုဝိန္ အိရန္တုတန္ အုတီအိစ္
ေစ့န္နူလ္ ယာထ္ထု ေဝ့န္ေပာ့ရိ စိထရိ
မထဝလိ နိလဲအိယ မာထ္ထာလ္ ေကာ့လုဝိတဲက္
ကုရုထိေယာ့ ဝိရဲအိယ ထူေဝ့လ္ အရိစိ
စိလ္ပလိစ္ ေစ့ယ္ထု ပလ္ပိရပ္ပု အိရီအိစ္ 240
စိရုပစု မည္စေလာ့တု နရုဝိရဲ ေထ့လိထ္ထုပ္
ေပ့ရုန္ထန္ ကနဝီရမ္ နရုန္ထန္ မာလဲ
ထုနဲယရ အရုထ္ထုထ္ ထူင္က နာရ္ရိ
နလိမလဲစ္ စိလမ္ပိန္ နန္နကရ္ ဝာလ္ထ္ထိ
နရုမ္ပုကဲ ေအ့တုထ္ထုက္ ကုရိည္စိ ပာတိ 245
အိမိလိစဲ အရုဝိေယာ တိန္နိယမ္ ကရင္က
အုရုဝပ္ ပလ္ပူထ္ ထူအုယ္ ေဝ့ရုဝရက္
ကုရုထိစ္ ေစ့န္ထိနဲ ပရပ္ပိက္ ကုရမကလ္
မုရုကိယမ္ နိရုထ္ထု မုရနိနရ္ အုတ္က
မုရုကာရ္ရုပ္ ပတုထ္ထ အုရုေက့လု ဝိယလ္နကရ္ 250
အာတုကလမ္ စိလမ္ပပ္ ပာတိပ္ ပလဝုတန္
ေကာတုဝာယ္ ဝဲထ္ထုက္ ေကာ့တုမနိ အိယက္ကိ
ေအာ့တာပ္ ပူတ္ကဲပ္ ပိနိမုကမ္ ဝာလ္ထ္ထိ
ေဝန္တုနရ္ ေဝန္တိယာင္ကု ေအ့ယ္ထိနရ္ ဝလိပတ
အာန္တာန္ တုရဲထလုမ္ အရိန္ထ ဝာေရ 255
အာန္တာန္ တာယိနုမ္ အာက ကာန္ထက
မုန္ထုနီ ကန္တုလိ မုကနမရ္န္ ေထထ္ထိက္
ကဲေထာ့လူအုပ္ ပရဝိက္ ကာလုရ ဝနင္ကိ
ေန့တုမ္ေပ့ရုမ္ စိမဲယထ္ထု နီလပ္ ပဲည္စုနဲ
အဲဝရုလ္ ေအာ့ရုဝန္ အင္ကဲ ေအရ္ပ 260
အရုဝရ္ ပယန္ထ အာရမရ္ ေစ့လ္ဝ
အာလ္ေက့လု ကတဝုတ္ ပုထလ္ဝ မာလ္ဝရဲ
မလဲမကလ္ မကေန မာရ္ေရာရ္ ကူရ္ေရ
ေဝ့ရ္ရိ ေဝ့လ္ေပာရ္က္ ေကာ့ရ္ရဝဲ စိရုဝ
အိလဲယနိ စိရပ္ပိရ္ ပလဲေယာလ္ ကုလဝိ 265
ဝာေနာရ္ ဝနင္ကုဝိလ္ ထာနဲထ္ ထလဲဝ
မာလဲ မာရ္ပ နူလရိ ပုလဝ
ေစ့ရုဝိလ္ ေအာ့ရုဝ ေပာ့ရုဝိရလ္ မလ္လ
အန္ထနရ္ ေဝ့ရုက္ကဲ အရိန္ေထာရ္ ေစာ့လ္မလဲ
မင္ကဲယရ္ ကနဝ မဲန္ထရ္ ေအေရ 270
ေဝလ္ေက့လု ထတက္ကဲစ္ စာလ္ေပ့ရုမ္ ေစ့လ္ဝ
ကုန္ရမ္ ေကာ့န္ရ ကုန္ရာက္ ေကာ့ရ္ရထ္ထု
ဝိန္ေပာ့ရု ေန့တုဝရဲက္ ကုရိည္စိက္ ကိလဝ
ပလရ္ပုကလ္ နန္ေမာ့လိပ္ ပုလဝရ္ ေအေရ
အရုမ္ေပ့ရလ္ မရပိရ္ ေပ့ရုမ္ေပ့ယရ္ မုရုက 275
နစဲယုနရ္က္ ကာရ္ထ္ထုမ္ အိစဲေပရ္ အာလ
အလန္ေထာရ္က္ ကလိက္ကုမ္ ေပာ့လမ္ပူန္ ေစေအ့ယ္
မန္တမရ္ ကတန္ထနိန္ ေဝ့န္ရ တကလထ္ထုပ္
ပရိစိလရ္ထ္ ထာင္ကုမ္ အုရုေက့ေအ့လု ေန့တုေဝလ္
ေပ့ရိေယာရ္ ေအထ္ထုမ္ ေပ့ရုမ္ေပ့ယရ္ အိယဝုလ္ 280
စူရ္မရုင္ ကရုထ္ထ ေမာ့ယ္မ္ပိန္ မထဝလိ
ေပာရ္မိကု ေပာ့ရုန ကုရိစိလ္ ေအ့နပ္ပလ
ယာန္အရိ အလဝဲယိန္ ေအထ္ထိ အာနာထု
နိန္အလန္ ထရိထလ္ မန္နုယိရ္က္ ကရုမဲယိန္
နိန္နတိ အုလ္လိ ဝန္ထနန္ နိန္ေနာ့တု 285
ပုရဲယုနရ္ အိလ္လာပ္ ပုလမဲ ေယာယ္ေအ့နက္
ကုရိထ္ထထု ေမာ့လိယာ အလဝဲယိလ္ ကုရိထ္ထုတန္
ေဝရုပလ္ အုရုဝိလ္ ကုရုမ္ပလ္ ကူလိယရ္
စာရယရ္ ကလထ္ထု ဝီရုေပ့ရထ္ ေထာန္ရိ
အလိယန္ ထာေန မုထုဝာယ္ အိရဝလန္ 290
ဝန္ေထာန္ ေပ့ရုမနိန္ ဝန္ပုကလ္ နယန္ေထ့န
အိနိယဝုမ္ နလ္လဝုမ္ နနိပလ ေအထ္ထိထ္
ေထ့ယ္ဝမ္ စာန္ရ ထိရလ္ဝိလင္ ကုရုဝိန္
ဝာန္ေထာယ္ နိဝပ္ပိန္ ထာန္ဝန္ ေထ့ယ္ထိ
အနင္ကုစာလ္ အုယရ္နိလဲ ထလီအိပ္ ပန္တဲထ္ထန္ 295
မနင္ကမလ္ ေထ့ယ္ဝထ္ ထိလနလမ္ ကာတ္တိ
အည္စလ္ ေအာမ္ပုမထိ အရိဝလ္နိန္ ဝရေဝ့န
အန္ပုတဲ နန္ေမာ့လိ အလဲအိ ဝိလိဝုအိန္
ရိရုလ္နိရ မုန္နီရ္ ဝလဲအိယ အုလကထ္
ေထာ့ရုနီ ယာကိထ္ ေထာန္ရ ဝိလုမိယ 300
ေပ့ရလရုမ္ ပရိစိလ္ နလ္ကုမ္မထိ ပလဝုတန္
ေဝရုပလ္ ထုကိလိန္ နုတင္ကိ အကိလ္စုမန္
ထာရမ္ မုလုမုထလ္ အုရုတ္တိ ေဝရလ္
ပူဝုတဲ အလင္ကုစိနဲ ပုလမ္ပ ေဝရ္ကီန္တု
ဝိန္ေပာ့ရု ေန့တုဝရဲပ္ ပရိထိယိလ္ ေထာ့တုထ္ထ 305
ထန္ကမလ္ အလရ္အိရာလ္ စိထဲယ နန္ပလ
အာစိနိ မုထုစုလဲ ကလာဝ မီမိစဲ
နာက နရုမလရ္ အုထိရ အူကေမာ့တု
မာမုက မုစုက္ကလဲ ပနိပ္ပပ္ ပူနုထလ္
အိရုမ္ပိတိ ကုလိရ္ပ္ပ ဝီစိပ္ ေပ့ရုင္ကလိရ္ရု 310
မုထ္ထုတဲ ဝာန္ေကာတု ထလီအိထ္ ထထ္ထုရ္ရု
နန္ေပာ့န္ မနိနိရမ္ ကိလရပ္ ေပာ့န္ေကာ့လိယာ
ဝာလဲ မုလုမုထလ္ ထုမိယထ္ ထာလဲ
အိလနီရ္ ဝိလုက္ကုလဲ အုထိရထ္ ထာက္ကိက္
ကရိက္ေကာ့တိက္ ကရုန္ထုနရ္ စာယပ္ ေပာ့ရိပ္ပုရ 315
မတနတဲ မည္ညဲ ပလဝုတန္ ေဝ့ရီအိက္
ေကာလိ ဝယပ္ေပ့တဲ အိရိယက္ ေကလေလာ့
တိရုမ္ပနဲ ေဝ့လိရ္ရိန္ ပုန္စာယ္ အန္န
ကုရူအုမယိရ္ ယာက္ကဲက္ ကုတာ အတိ အုလိယမ္
ေပ့ရုင္ကလ္ ဝိတရ္အလဲစ္ ေစ့ရိယက္ ကရုင္ေကာတ္ 320
တာမာ နလ္ေအရု စိလဲပ္ပစ္ ေစန္နိန္
ရိလုေမ့န အိလိထရုမ္ အရုဝိပ္
ပလမုထိရ္ ေစာလဲ မလဲကိလ ေဝာေန 323


Open the Burmese Section in a New Tab
ウラカミ・ ウヴァピ・パ ヴァラニ・エーリ・プ ティリタル
パラリ・プカリ・ ニャーヤル カタリ・カニ・ ターアニ・
コーヴァラ イマイク・クニ・ セーニ・ヴィラニ・ カヴィロリ
ウルナリ・タ・ ターニ・キヤ マタニ・ウタイ ノーニ・ターリ・
セルナリ・タ・ テーヤ・タ・タ セリ・ウラリ・ タタク・カイ 5
マルヴィリ・ カリ・ピニ・ ヴァーリ・ヌタリ・ カナヴァニ・
カーリ・コーリ・ ムカニ・タ カマニ・チューリ・ マーマリイ
ヴァーリ・ポーリ・ ヴィチュミ・ピニ・ ウリ・ウリイ チタリタ・
タリイピ・ペヤリ・ タリイイヤ タニ・ナルニ・ カーナタ・
ティルリ・パタピ・ ポトゥリヤ パラーアリイ マラーアタ・ 10
トゥルリ・プーニ・ タニ・ターリ・ プラルミ・ マーリ・ピナニ・
マーリ・ヴァリイ ニヴァニ・タ セーニ・ウヤリ・ ヴェリ・ピリ・
キニ・キニ カヴイイヤ オニ・セニ・ チーラティク・
カナイク・カーリ・ ヴァーニ・キヤ ヌチュピ・ピニ・ パナイタ・トーリ・
コーパタ・ タニ・ナ トーヤーピ・ プーニ・トゥキリ・ 15
パリ・カーチュ ニリイタ・タ チリ・カーリ・ アリ・クリ・
カイプニイニ・ ティヤリ・ラーク・ カヴィニ・ペル ヴァナピ・ピニ・
ナーヴァロトゥ ペヤリヤ ポラミ・プニイ アヴィリリイシ・
セーニ・イカニ・トゥ ヴィラニ・クミ・ セヤリ・ティーリ・ メーニタ・
トゥナイョーリ・ アーヤ・ニ・タ イナイヤーリ・ オーティシ・ 20
セニ・カーリ・ ヴェタ・チシ・ チーリタリ・ イタイヤトゥプ
パイニ・ターリ・ クヴァリイタ・ トゥーイタリ・ キリ・リタ・
テヤ・ヴァ ウタ・ティヨトゥ ヴァラミ・プリヴァヤニ・ ヴイタ・トゥタ・
ティラカミ・ タイイヤ テーニ・カマリ・ ティルヌタリ・
マカラピ・ パクヴァーヤ・ ターラマニ・ ヌルタ・トゥタ・ 25
トゥヴァラ ムティタ・タ トゥカリ・アル ムシ・チピ・
ペルニ・タニ・ サニ・パカミ・ セリーイク・ カルニ・タカタ・
トゥリイピ・プー マルティニ・ オリ・リナリ・ アタ・ティク・
キリイク・カヴィニ・ レルタル キーリ・ニーリ・シ・ セヴ・ヴァルミ・
ピナイピ・プル ピナイヤリ・ ヴァリイイタ・ トゥナイタ・タカ 30
ヴァニ・カートゥ ニリイニ・タ ピニ・ティ オニ・タリリ・
ヌニ・プーニ・ アーカミ・ ティリイピ・パタ・ ティニ・カーリ・
ナルニ・クラ トゥリニ・チヤ プーニ・ケーリ・タ・ テーヤ・ヴイ
テーニ・カマリ・ マルティナリ・ カトゥピ・パク・ コーニ・キニ・
クヴィムキリ・ イラムリイク・ コタ・ティ ヴィリマラリ・ 35
ヴェーニ・カイ ヌニ・ター タピ・ピク・ カーニ・ヴァラ
ヴェリ・リリ・ クルムリ キリ・ルプ テリヤーク・
コーリ オーニ・キヤ ヴェニ・ラトゥ ヴィラリ・コティ
ヴァーリヤ ペリテニ・ レータ・ティピ・ パラルタニ・
チーリ・ティカリ・ チラミ・パカミ・ チラミ・パピ・ パーティシ・ 40
チューリ・アラ マカリリ・ アートゥミ・ チョーリイ
マニ・ティユミ・ アリヤー マラニ・パヤリ・ アトゥク・カタ・トゥシ・
チュルミ・プ ムーチャシ・ チュタリ・ピ・プーニ・ カーニ・タリ・
ペルニ・タニ・ カニ・ニ ミリイニ・タ セニ・ニヤニ・
パーリ・ムタリ・ パニク・カタリ・ カラニ・カウリ・ プク・クシ・ 45
チューリ・ムタリ・ タティニ・タ チュタリリイ ネトゥヴェーリ・
ウラリヤ カトゥピ・ピニ・ ピラリ・パリ・ ペーリ・ヴァーヤ・シ・
チュラリ・ヴィリピ・ パチュニ・カニ・ チューリ・タ・タ ノーク・キニ・
カラリ・カニ・ クーカイヨトゥ カトゥミ・パーミ・プ トゥーニ・カピ・
ペルムリイ アリイク・クミ・ カーティニ・ ピナリ・モータ・ 50
トゥルケル セラヴィニ・ アニ・チュヴァル ペーヤ・マカリ・
クルティ アーティヤ クールキリ・ク・ コトゥヴィラリ・
カニ・トタ・トゥ ウニ・タ カリムタイク・ カルニ・タリイ
オニ・トティタ・ タタク・カイヤニ・ エーニ・ティ ヴェルヴァラ
ヴェニ・ラトゥ ヴィラリ・カラミ・ パーティタ・トーリ・ ペヤラー 55
ニナミ・ティニ・ ヴァーヤリ・ トゥナニ・カイ トゥーニ・カ
イルペーリ・ ウルヴィニ・ オルペーリ・ ヤーク・カイ
アルヴェール ヴァカイヤニ・ アニ・チュヴァラ マニ・ティ
アヴナリ・ ナリ・ヴァラミ・ アタニ・カク・ カヴィリ・イナリ・
マームタリ・ タティニ・タ マルイリ・ コリ・ラタ・ 60
テヤ・ヤー ナリ・リサイシ・ セヴ・ヴェーリ・ セーエヤ・

イラヴァラニ・ ニリイ

セーヴァティ パタルミ・ セミ・マリ・ ウリ・ラモトゥ
ナラミ・プリ コリ・カイピ・ プラミ・ピリニ・ トゥリイユミ・
セヴ・ヴァニー ナヤニ・タニイ アーヤニ・ パラヴタニ・
ナニ・ナリ・ ネニ・サタ・ ティニ・ナサイ ヴァーヤ・ピ・パ 65
イニ・ネー ペルティニー ムニ・ニヤ ヴィニイヤエ

ティルピ・パラニ・クニ・ラミ・

セルピ・プカニ・ レトゥタ・タ セーニ・ウヤリ・ ネトゥニ・コティ
ヴァリピ・プニイ パニ・トトゥ パーヴイ トゥーニ・カピ・
ポルナリ・タ・ テーヤ・タ・タ ポーラル ヴァーヤリ・
ティルヴィーリ・ リルニ・タ ティートゥティーリ・ ニヤマタ・トゥ 70
マータミ・マリ マルキニ・ クータリ・ クタヴァヤニ・
イルニ・セーリ・ ラカリ・ヴァヤリ・ ヴィリニ・トゥヴァーヤ・ アヴィリ・ニ・タ
ムリ・ターリ・ ターマリイタ・ トゥニ・チ ヴイカリイク・
カリ・カマリ・ ネヤ・タリ・ ウーティ エリ・パタク・
カニ・ポーリ・ マラリ・ニ・タ カーマリ・ チュニイマラリ・ 75
アミ・チリイ ヴァニ・ティニ・ アリク・カナミ・ オリク・クミ・
クニ・ ラマリ・ニ・ トゥリイタルミ・ ウリヤニ・
アターアニ・ル

ティルシ・チーラリイヴァーヤ・

ヴイニ・ヌティ ポルタ ヴァトゥアーリ・ ヴァリヌタリ・
ヴァーター マーリイ オタイヨトゥ トゥヤリ・ヴァラピ・ 80
パトゥマニ イラタ・トゥミ・ マルニ・キニ・ カトゥナタイク・
クーリ・ラタ・ タニ・ナ マーリ・ラルミ・ モヤ・ミ・ピニ・
カーリ・キラリ・ニ・ タニ・ナ ヴェーラミ・メーリ・ コニ・
タイヴェール ウルヴィニ・ セヤ・ヴィニイ ムリ・リヤ
ムティヨトゥ ヴィラニ・キヤ ムラニ・ミク ティルマニ 85
ミニ・ウラリ・ イマイピ・ピリ・ セニ・ニピ・ ポリ・パ
ナカイターリ・プ トゥヤリ・ヴァルーウミ・ ヴァカイヤマイ ポラニ・クリイ
セーニ・ヴィラニ・ キヤリ・カイ ヴァーリ・マティ カヴイイ
アカラー ミーニニ・ アヴィリ・ヴァナ イマイピ・パタ・
ターヴィリ・ コリ・カイタ・ タミ・トリリ・ ムティマーリ・ 90
マナニ・ネーリ・ ペルタル ヴァーリ・ニラ ムカネー
マーヤルリ・ ニャーラミ・ マルヴィニ・リ ヴィラニ・カピ・
パリ・カティリ・ ヴィリニ・タニ・ル オルムカミ・ オルムカミ・
アーリ・ヴァラリ・ エータ・タ アマリ・ニ・ティニ トルキク・
カータリニ・ ウヴァニ・トゥ ヴァラニ・コトゥタ・ タニ・レー オルムカミ・ 95
マニ・ティラ ヴィティヤニ・ マラプリ ヴァラーア
アニ・タナリ・ ヴェーリ・ヴィョーリ・ク・ クミ・メー オルムカミ・
エニ・チヤ ポルリ・カリイ エーミ・ウラ ナーティタ・
ティニ・カリ・ ポーラタ・ ティサイヴィラク・ クミ・メー オルムカミ・
セルナリ・タ・ テーヤ・タ・トゥシ・ セリ・サマミ・ ムルク・キク・ 100
カルヴコリ・ ネニ・サモトゥ カラミ・ヴェータ・ タニ・レー オルムカミ・
クラヴァリ・ マタマカリ・ コティポーリ・ ヌチュピ・ピニ・
マタヴァラリ・ ヴァリ・リヨトゥ ナカイヤマリ・ニ・ タニ・レー アーニ・クアミ・
ムーヴィル ムカヌミ・ ムリイナヴィニ・ ロルカリニ・
アーラミ・ ターリ・ニ・タ アミ・パカタ・トゥ マーリ・ピリ・ 105
セミ・ポリ ヴァーニ・キヤ モヤ・ミ・ピリ・ チュタリ・ヴィトゥプ
ヴァニ・プカリ・ ニリイニ・トゥ ヴァチニ・トゥヴァーニ・ク ニミリ・トーリ・
ヴィニ・セラリ・ マラピニ・ アヤ・ヤリ・ク・ ケーニ・ティヤトゥ オルカイ
ウク・カミ・ セーリ・タ・ティヤトゥ オルカイ
ナラミ・ペル カリニ・カタ・トゥク・ クラニ・キニ・ミサイ 110
アサイイヤ トルカイ
アニ・クサミ・ カターヴァ オルカイ イルカイ
アヤ・ヤル ヴァタ・タモトゥ エククヴァラミ・ ティリピ・パ
オルカイ マーリ・ポトゥ ヴィラニ・カ
オルカイ ターロトゥ ポリヤ オルカイ 115
キーリ・ヴィーリ・ トティヨトゥ ミーミサイク・ コタ・パ
オルカイ パーティニ・ パトゥマニ イラタ・タ
オルカイ ニーリ・ニラ ヴィチュミ・ピニ・ マリトゥリ ポリヤ
オルカイ ヴァーニ・アラ マカリリ・ク・ク ヴァトゥヴイ チュータ・タ
アーニ・カピ・ 120
パニ・ニル カイユミ・ パーリ・パタ イヤリ・リ
アニ・タラピ・ パリ・リヤミ・ カラニ・カタ・ ティニ・カーリ・
ヴァヤリ・エルニ・ ティサイピ・パ ヴァーリ・ヴァリイ ニャララ
ウラミ・タリイク・ コニ・タ ウルミ・イティ ムラサモトゥ
パリ・ポリ マニ・ニャイ ヴェリ・コティ アカヴァ 125
ヴィチュミ・ パーラーカ ヴィリイセラリ・ ムニ・ニ
ウラカミ・ プカリ・ニ・タ オニ・クヤリ・ ヴィルシ・チーリ・
アリイヴァーヤ・シ・ セーラルミ・ ニリイイヤ パニ・ペー
アターアニ・ル

ティルアーヴィナニ・クティ

チーリイ タイイヤ ウトゥク・カイヤリ・ チーロトゥ 130
ヴァラミ・プリ プリイユミ・ ヴァーリ・ナリイ ムティヤナリ・
マーサラ ヴィラニ・クミ・ ウルヴィナリ・ マーニニ・
ウリヴイ タイイヤ ウーニ・ケトゥ マーリ・ピニ・
エニ・ペルニ・トゥ イヤニ・クミ・ ヤーク・カイヤリ・ ナニ・パカリ・
パラヴタニ・ カリニ・タ ウニ・ティヤリ・ イカロトゥ 135
セリ・ラミ・ ニーク・キヤ マナタ・ティナリ・ ヤーヴァトゥミ・
カリ・ロー.リ・ アリヤー アリヴァナリ・ カリ・ロー.リ・ク・クタ・
ターミ・ヴァラミ・プ アーキヤ タリイマイヤリ・ カーマモトゥ
カトゥニ・チナミ・ カティニ・タ カータ・チヤリ・ イトゥミ・パイ
ヤーヴァトゥミ・ アリヤー イヤリ・ピナリ・ メーヴァラタ・ 140
トゥニヤリ・ カータ・チ ムニヴァリ・ ムニ・プカピ・
プカイムカニ・ タニ・ナ マーチリ・ トゥーヴタイ
ムカイヴァーヤ・ アヴィリ・ニ・タ タカイチューリ・ アーカタ・トゥシ・
セヴィネーリ・プ ヴイタ・トゥシ・セヤ・ヴル ティヴァヴィニ・
ナリ・リヤーリ・ ナヴィニ・ラ ナヤヌタイ ネニ・チニ・ 145
メニ・モリ メーヴァラリ・ イニ・ナラミ・ プララ
ノーヤニ・ リヤニ・ラ ヤーク・カイヤリ・ マーヴィニ・
アヴィリ・タリリ・ プリイユミ・ メーニヤリ・ アヴィリ・トルミ・
ポニ・ヌリイ カトゥク・クニ・ ティタリイヤリ・ イニ・ナカイピ・
パルマミ・ ターニ・キヤ パニニ・テーニ・ タリ・クリ・ 150
マーチリ・ マカリロトゥ マルヴィニ・リ ヴィラニ・カク・
カトゥヴォ トトゥニ・キヤ トゥーミ・プタイ ヴァーレヤリ・
ララレナ ウヤリ・ク・クミ・ アニ・チュヴァル カトゥニ・ティラリ・
パーミ・プパタピ・ プタイク・クミ・ パラヴァリク・ コルニ・チリイピ・
プリ・ラニ ニーリ・コティシ・ セリ・ヴァヌミ・ ヴェリ・レール 155
ヴァラヴァヤニ・ ウヤリヤ パラリ・プカリ・ ティニトーリ・
ウマイアマリ・ニ・トゥ ヴィラニ・クミ・ イマイヤー ムク・カニ・
ムーヴェヤリ・ ムルク・キヤ ムラニ・ミク セリ・ヴァヌミ・
ヌーリ・ルピ・パタ・ タトゥク・キヤ ナータ・タタ・トゥ ヌールパリ・
ヴェーリ・ヴィ ムリ・リヤ ヴェニ・ラトゥ コリ・ラタ・ 160
ティーリラニ・ テーニ・ティヤ マルピ・ピニ・ エリリ・ナタイタ・
ターリ・ペルニ・ タタク・カイ ウヤリ・タ・タ ヤーニイ
エルタ・タミ・ エーリヤ ティルク・キラリ・ セリ・ヴァヌミ・
ナーリ・ペルニ・ テヤ・ヴァタ・トゥ ナニ・ナカリ・ ニリイイヤ
ウラカミ・ カーク・クミ・ オニ・ルプリ コリ・カイピ・ 165
パラリ・プカリ・ ムーヴァルミ・ タリイヴァリ・アーカ
エームル ニャーラミ・ タニ・ニリ・ トーニ・リタ・
ターマリイ パヤニ・タ ターヴィリ・ ウーリ
ナーニ・ムカ オルヴァリ・ チュタ・ティク・ カーニ・ヴァラピ・
パカリリ・ トーニ・ルミ・ イカリリ・ カータ・チ 170
ナーリ・ヴェー リヤリ・カイピ・ パティノル ムーヴァロー
トニ・パティリ・ リラタ・ティ ウヤリ・ニリイ ペリーイヤリ・
ミーニ・プータ・ タニ・ナ トーニ・ララリ・ ミーニ・セーリ・プ
ヴァリキラリ・ニ・タ タニ・ナ セラヴィナリ・ ヴァリヤタイタ・
ティーイェルニ・ タニ・ナ ティラリナリ・ ティーピ・パタ 175
ウルミ・イティタ・ タニ・ナ クラリナリ・ ヴィルミヤ
ウルクリイ マルニ・キリ・タミ・ ペルムリイ コニ・マーリ・
アニ・タラク・ コタ・ピナリ・ ヴァニ・トゥタニ・ カーナタ・
ターヴィリ・ コリ・カイ マタニ・タイヨトゥ チニ・ナーリ・
アーヴィ ナニ・クティ アサイタルミ・ ウリヤニ・ 180
アター アニ・ル

ティルエーラカミ・

イルムーニ・ レヤ・ティヤ イヤリ・ピニニ・ ヴァラーア
ティルヴァリ・シ・ チュタ・ティヤ パリ・ヴェール トリ・クティ
アルナーニ・ キラタ・ティ イラマイ ナリ・リヤーニ・
ターリニリ・ カリピ・ピヤ アラニ・ナヴィリ・ コリ・カイ 185
ムーニ・ルヴァカイク・ クリタ・タ ムタ・ティーシ・ セリ・ヴァタ・
ティルピラピ・ パーラリ・ ポルタリニ・トゥ ヌヴァラ
オニ・パトゥ コニ・タ ムーニ・ルプリ ヌニ・ニャーニ・
プララーク・ カーラカミ・ プラ ウティーイ
ウシ・チ クーピ・ピヤ カイヤナリ・ タリ・プカリ・ニ・ 190
ターレルタ・ タタク・キヤ アルマリイク・ ケーリ・ヴィ
ナーイヤリ・ マルニ・キリ・ ナヴィラピ・ パーティ
ヴィリイユル ナルマラリ・ エーニ・ティピ・ ペリトゥヴァニ・
テーラカタ・ トゥリイタルミ・ ウリヤニ・
アターアニ・ル

クニ・ルトーラータリ・

パイニ・コティ ナリイク・カーヤ・ イタイヤトゥプ ヴェーラニ・ 195
アミ・ポティピ・ プタ・ティリ・ ヴィリイイク・ クラヴィヨトゥ
ヴェニ・クー ターラニ・ トトゥタ・タ カニ・ニヤニ・
ナルニ・チャニ・ タニニ・タ ケーリ・キラリ・ マーリ・ピニ・
コトゥニ・トリリ・ ヴァリ・ヴィリ・ コリイイヤ カーナヴァリ・
ニータマイ ヴィリイニ・タ テーク・カリ・ テーラリ・ 200
クニ・ラカシ・ チルクティク・ キリイユタニ・ マキリ・ニ・トゥ
トニ・タカシ・ チルパリイク・ クラヴイ アヤラ
ヴィラリ・ウラリ・ピ・ パヴィリ・ニ・タ ヴェールパトゥ ナルニ・カーニ・
クニ・トゥチュニイ プータ・タ ヴァニ・トゥパトゥ カニ・ニ
イナイタ・タ コータイ アナイタ・タ クーニ・タリ・ 205
ムティタ・タ クリ・リイ イリイユタイ ナルミ・プーシ・
セニ・カーリ・ マラーアタ・タ ヴァーリ・イナリ・ イタイヤトゥプ
チュルミ・プナタ・ トトゥタ・タ ペルニ・タニ・ マータ・タリイ
ティルニ・トゥカーリ・ アリ・クリ・ ティリイピ・パ ウティーイ
マヤリ・カニ・ タニ・ナ マタナタイ マカリロトゥ 210
セヤ・ヤニ・ チヴァニ・タ アータイヤニ・ セヴ・ヴァリイシ・
セヤリイタ・ タニ・タリリ・ トゥヤリ・ヴァルミ・ カーティナニ・
カシ・チナニ・ カラリナニ・ セシ・サイク・ カニ・ニヤニ・
クララニ・ コータ・タニ・ クルミ・パリ・ イヤタ・タニ・
タカラニ・ マニ・ニャイヤニ・ プカリリ・ セーヴァリ・アミ・ 215
コティヤニ・ ネティヤニ・ トティヤニ トーラニ・
ナラミ・パーリ・タ・ タニ・ナ イニ・クラリ・ トクティヨトゥ
クルミ・ポリク・ コニ・タ ナルニ・タニ・ チャヤリ・
マルニ・キリ・ カタ・ティヤ ニラニ・ネーリ・プ トゥキリナニ・
ムラヴラリ・ タタク・カイヤニ・ イヤラ エーニ・ティ 220
メニ・トーリ・ パリ・ピナイ タリーイタ・ タリイタ・タニ・トゥ
クニ・ルトー ラータルミ・ ニニ・ラタニ・ パニ・ペー
アター アニ・ル

パラムティリ・チョーリイ

チルティニイ マラロトゥ ヴィリイイ マリアルタ・トゥ
ヴァーラナク・ コティヨトゥ ヴァヤリ・パタ ニリーイ 225
ウールーリ・ コニ・タ チーリ・ケル ヴィラヴィヌミ・
アーリ・ヴァラリ・ エータ・タ メーヴァル ニリイヤヌミ・
ヴェーラニ・ タイイヤ ヴェリ アヤリ・ カラヌミ・
カートゥミ・ カーヴミ・ カヴィニ・ペル トゥルタ・ティユミ・
ヤールニ・ クラヌミ・ ヴェールパリ・ ヴイピ・プミ・ 230
サトゥク・カムミ・ サニ・ティユミ・ プトゥピ・プーニ・ カタミ・プミ・
マニ・ラムミ・ ポティヤルニ・ カニ・トゥタイ ニリイヤヌミ・
マーニ・タリイク・ コティヨトゥ マニ・ニ アマイヴァラ
ネヤ・ョートゥ アヤ・ヤヴィ アピ・ピ アヤ・トゥリイタ・トゥク・
クタニ・タミ・ パタ・トゥク・ コルマラリ・ チタリ 235
ムラニ・コリ・ ウルヴィニ・ イラニ・トゥタニ・ ウティーイシ・
セニ・ヌーリ・ ヤータ・トゥ ヴェニ・ポリ チタリ
マタヴァリ ニリイイヤ マータ・ターリ・ コルヴィタイク・
クルティヨ ヴィリイイヤ トゥーヴェリ・ アリチ
チリ・パリシ・ セヤ・トゥ パリ・ピラピ・プ イリーイシ・ 240
チルパチュ マニ・サロトゥ ナルヴィリイ テリタ・トゥピ・
ペルニ・タニ・ カナヴィーラミ・ ナルニ・タニ・ マーリイ
トゥナイヤラ アルタ・トゥタ・ トゥーニ・カ ナーリ・リ
ナリマリイシ・ チラミ・ピニ・ ナニ・ナカリ・ ヴァーリ・タ・ティ
ナルミ・プカイ エトゥタ・トゥク・ クリニ・チ パーティ 245
イミリサイ アルヴィョー ティニ・ニヤミ・ カラニ・カ
ウルヴァピ・ パリ・プータ・ トゥーウヤ・ ヴェルヴァラク・
クルティシ・ セニ・ティニイ パラピ・ピク・ クラマカリ・
ムルキヤミ・ ニルタ・トゥ ムラニナリ・ ウタ・カ
ムルカーリ・ルピ・ パトゥタ・タ ウルケル ヴィヤリ・ナカリ・ 250
アートゥカラミ・ チラミ・パピ・ パーティピ・ パラヴタニ・
コートゥヴァーヤ・ ヴイタ・トゥク・ コトゥマニ イヤク・キ
オターピ・ プータ・カイピ・ ピニムカミ・ ヴァーリ・タ・ティ
ヴェーニ・トゥナリ・ ヴェーニ・ティヤーニ・ク エヤ・ティナリ・ ヴァリパタ
アーニ・ターニ・ トゥリイタルミ・ アリニ・タ ヴァーレー 255
アーニ・ターニ・ ターヤヌミ・ アーカ カーニ・タカ
ムニ・トゥニー カニ・トゥリ ムカナマリ・ニ・ テータ・ティク・
カイトルーウピ・ パラヴィク・ カールラ ヴァナニ・キ
ネトゥミ・ペルミ・ チマイヤタ・トゥ ニーラピ・ パイニ・チュニイ
アヤ・ヴァルリ・ オルヴァニ・ アニ・カイ エーリ・パ 260
アルヴァリ・ パヤニ・タ アーラマリ・ セリ・ヴァ
アーリ・ケル カタヴタ・ プタリ・ヴァ マーリ・ヴァリイ
マリイマカリ・ マカネー マーリ・ロー.リ・ クーリ・レー
ヴェリ・リ ヴェリ・ポーリ・ク・ コリ・ラヴイ チルヴァ
イリイヤニ チラピ・ピリ・ パリイョーリ・ クラヴィ 265
ヴァーノーリ・ ヴァナニ・クヴィリ・ ターニイタ・ タリイヴァ
マーリイ マーリ・パ ヌーラリ プラヴァ
セルヴィリ・ オルヴァ ポルヴィラリ・ マリ・ラ
アニ・タナリ・ ヴェルク・カイ アリニ・トーリ・ チョリ・マリイ
マニ・カイヤリ・ カナヴァ マイニ・タリ・ エーレー 270
ヴェーリ・ケル タタク・カイシ・ チャリ・ペルミ・ セリ・ヴァ
クニ・ラミ・ コニ・ラ クニ・ラーク・ コリ・ラタ・トゥ
ヴィニ・ポル ネトゥヴァリイク・ クリニ・チク・ キラヴァ
パラリ・プカリ・ ナニ・モリピ・ プラヴァリ・ エーレー
アルミ・ペラリ・ マラピリ・ ペルミ・ペヤリ・ ムルカ 275
ナサイユナリ・ク・ カーリ・タ・トゥミ・ イサイペーリ・ アーラ
アラニ・トーリ・ク・ カリク・クミ・ ポラミ・プーニ・ セーエヤ・
マニ・タマリ・ カタニ・タニニ・ ヴェニ・ラ タカラタ・トゥピ・
パリチラリ・タ・ ターニ・クミ・ ウルケエル ネトゥヴェーリ・
ペリョーリ・ エータ・トゥミ・ ペルミ・ペヤリ・ イヤヴリ・ 280
チューリ・マルニ・ カルタ・タ モヤ・ミ・ピニ・ マタヴァリ
ポーリ・ミク ポルナ クリチリ・ エナピ・パラ
ヤーニ・アリ アラヴイヤニ・ エータ・ティ アーナートゥ
ニニ・アラニ・ タリタリ・ マニ・ヌヤリ・ク・ カルマイヤニ・
ニニ・ナティ ウリ・リ ヴァニ・タナニ・ ニニ・ノトゥ 285
プリイユナリ・ イリ・ラーピ・ プラマイ ョーヤ・エナク・
クリタ・タトゥ モリヤー アラヴイヤリ・ クリタ・トゥタニ・
ヴェールパリ・ ウルヴィリ・ クルミ・パリ・ クーリヤリ・
チャラヤリ・ カラタ・トゥ ヴィールペラタ・ トーニ・リ
アリヤニ・ ターネー ムトゥヴァーヤ・ イラヴァラニ・ 290
ヴァニ・トーニ・ ペルマニニ・ ヴァニ・プカリ・ ナヤニ・テナ
イニヤヴミ・ ナリ・ラヴミ・ ナニパラ エータ・ティタ・
テヤ・ヴァミ・ チャニ・ラ ティラリ・ヴィラニ・ クルヴィニ・
ヴァーニ・トーヤ・ ニヴァピ・ピニ・ ターニ・ヴァニ・ テヤ・ティ
アナニ・クチャリ・ ウヤリ・ニリイ タリーイピ・ パニ・タイタ・タニ・ 295
マナニ・カマリ・ テヤ・ヴァタ・ ティラナラミ・ カータ・ティ
アニ・サリ・ オーミ・プマティ アリヴァリ・ニニ・ ヴァラヴェナ
アニ・プタイ ナニ・モリ アリイイ ヴィリヴイニ・
リルリ・ニラ ムニ・ニーリ・ ヴァリイイヤ ウラカタ・
トルニー ヤーキタ・ トーニ・ラ ヴィルミヤ 300
ペララルミ・ パリチリ・ ナリ・クミ・マティ パラヴタニ・
ヴェールパリ・ トゥキリニ・ ヌタニ・キ アキリ・チュマニ・
ターラミ・ ムルムタリ・ ウルタ・ティ ヴェーラリ・
プーヴタイ アラニ・クチニイ プラミ・パ ヴェーリ・キーニ・トゥ
ヴィニ・ポル ネトゥヴァリイピ・ パリティヤリ・ トトゥタ・タ 305
タニ・カマリ・ アラリ・イラーリ・ チタイヤ ナニ・パラ
アーチニ ムトゥチュリイ カラーヴァ ミーミサイ
ナーカ ナルマラリ・ ウティラ ウーカモトゥ
マームカ ムチュク・カリイ パニピ・パピ・ プーヌタリ・
イルミ・ピティ クリリ・ピ・パ ヴィーチピ・ ペルニ・カリリ・ル 310
ムタ・トゥタイ ヴァーニ・コートゥ タリーイタ・ タタ・トゥリ・ル
ナニ・ポニ・ マニニラミ・ キララピ・ ポニ・コリヤー
ヴァーリイ ムルムタリ・ トゥミヤタ・ ターリイ
イラニーリ・ ヴィルク・クリイ ウティラタ・ ターク・キク・
カリク・コティク・ カルニ・トゥナリ・ チャヤピ・ ポリピ・プラ 315
マタナタイ マニ・ニャイ パラヴタニ・ ヴェリーイク・
コーリ ヴァヤピ・ペタイ イリヤク・ ケーラロ
ティルミ・パニイ ヴェリリ・リニ・ プニ・チャヤ・ アニ・ナ
クルーウマヤリ・ ヤーク・カイク・ クター アティ ウリヤミ・
ペルニ・カリ・ ヴィタリ・アリイシ・ セリヤク・ カルニ・コータ・ 320
ターマー ナリ・エール チリイピ・パシ・ セーニ・ニニ・
リルメナ イリタルミ・ アルヴィピ・
パラムティリ・ チョーリイ マリイキラ ヴォーネー 323

Open the Japanese Section in a New Tab
ulahaM ufabba falanerbu diridaru
balarbuhal nayiru gadargan daang
gofara imaiggun senfilang gafiroli
urunard danggiya madanudai nondal
serunard deydda selural dadaggai 5
marufil garbin falnudal ganafan
gargol muhanda gamandul mamalai
falbol fisuMbin ulurai sidarid
dalaibbeyal dalaiiya dannarung ganad
dirulbadab boduliya baraarai maraad 10
durulbun dandar buraluM marbinan
malfarai nifanda senuyar ferbil
gingini gafaiiya onsen siradig
ganaiggal fanggiya nusubbin banaiddol
gobad danna doyab bunduhil 15
balgasu niraidda silgal algul
gaibunain diyadrag gafinberu fanabbin
nafalodu beyariya bolaMbunai afirilaid
senihandu filangguM seyirdir menid
dunaiyor aynda inaiyir odid 20
senggal feddid diridal idaiyidubu
baindal gufalaid duidal gillid
deyfa uddiyodu falaMburifayin faiddud
dilahaM daiiya denggamal dirunudal
maharab bahufay dalaman nuruddud 25
dufara mudidda duhalaru muddib
berundan sanbahaM seriig garundahad
dulaibbu marudin ollinar addig
gilaiggafindreludaru gilnird deffaruM
binaibburu binaiyal falaiid dunaiddaha 30
fangadu nirainda bindi ondalir
nunbun ahaM dilaibbad dingal
narunggura durindiya bunggeld deyfai
denggamal marudinar gadubbag gonggin
gufimuhil ilamulaig goddi firimalar 35
fenggai nunda dabbig ganfara
fellir gurumuri gillubu deriyag
goli onggiya fendradu firargodi
faliya beridendreddib balarudan
sirdihal silaMbahaM silaMbab badid 40
surara mahalir aduM solai
mandiyuM ariya maranbayil aduggaddud
suruMbu musad dudarbbung gandal
berundan ganni milainda senniyan
barmudar baniggadal galanggaul buggud 45
surmudal dadinda sudarilai nedufel
ulariya gadubbin biralbal belfayd
sulalfilib basunggan surdda noggin
galalgan guhaiyodu gaduMbaMbu dunggab
berumulai alaigguM gadin binarmod 50
duruhelu selafin andufaru beymahal
gurudi adiya guruhirg godufiral
gandoddu unda galimudaig garundalai
ondodid dadaggaiyin endi ferufara
fendradu firargalaM badiddol beyara 55
ninamdin fayal dunanggai dungga
iruber urufin oruber yaggai
aruferu fahaiyin andufara mandi
afunar nalfalaM adanggag gafilinar
mamudal dadinda maruil godrad 60
deyya nallisaid deffel seey

irafalan nilai

sefadi badaruM semmal ullamodu
nalaMburi golgaib bulaMbirin duraiyuM
seffani nayandanai ayin balafudan
nannar nendad dinnasai faybba 65
inne berudini munniya finaiye

dirubbaranggundraM

serubbuhandredudda senuyar nedunggodi
faribbunai bandodu bafai dunggab
borunard deydda boraru fayil
dirufidrirunda didudir niyamaddu 70
madammali maruhin gudar gudafayin
irundedrahalfayal firindufay afilnda
muldal damaraid dundi faiharaig
galgamal neydal udi erbadag
ganbol malarnda gamar sunaimalar 75
amdirai fandin arigganaM oligguM
gundramarn duraidaluM uriyan
adaandru

diruddiralaifay

fainnudi boruda fadual farinudal
fada malai odaiyodu duyalfarab 80
badumani iradduM marunggin gadunadaig
gudrad danna madraruM moyMbin
galgilarn danna felammel gon
daiferu urufin seyfinai mudriya
mudiyodu filanggiya muranmihu dirumani 85
minural imaibbil sennib borba
nahaidalbu duyalfaruuM fahaiyamai bolanggulai
senfilang giyargai falmadi gafaii
ahala minin afirfana imaibbad
dafil golgaid damdolil mudimar 90
mananner beludaru falnira muhane
mayirul nalaM marufindri filanggab
balgadir firindandru orumuhaM orumuhaM
arfalar edda amarndini doluhig
gadalin ufandu faranggodud dandre orumuhaM 95
mandira fidiyin marabuli falaa
andanar felfiyorg gumme orumuhaM
endiya borulgalai emura nadid
dinggal bolad disaifilag gumme orumuhaM
serunard deyddud delsamaM muruggig 100
garufuhol nendamodu galamfed dandre orumuhaM
gurafar madamahal godibol nusubbin
madafaral falliyodu nahaiyamarn dandre angguaM
mufiru muhanuM murainafindroluhalin
araM dalnda aMbahaddu marbil 105
seMbori fanggiya moyMbil sudarfidubu
fanbuhal niraindu fasindufanggu nimirdol
finselal marabin aiyarg gendiyadu oruhai
uggaM serddiyadu oruhai
nalaMberu galinggaddug gurangginmisai 110
asaiiya doruhai
anggusaM gadafa oruhai iruhai
aiyiru faddamodu eggufalaM diribba
oruhai marbodu filangga
oruhai darodu boliya oruhai 115
gilfil dodiyodu mimisaig godba
oruhai badin badumani iradda
oruhai nilnira fisuMbin maliduli boliya
oruhai fanara mahalirggu fadufai sudda
anggab 120
banniru gaiyuM barbada iyadri
andarab balliyaM garanggad dingal
fayirelun disaibba falfalai narala
uramdalaig gonda urumidi murasamodu
balbori mannai felgodi ahafa 125
fisuM baraha firaiselal munni
ulahaM buhalnda ongguyar filuddir
alaifayd deraluM nilaiiya banbe
adaandru

diruafinangudi

sirai daiiya uduggaiyar sirodu 130
falaMburi buraiyuM falnarai mudiyinar
masara filangguM urufinar manin
urifai daiiya ungedu marbin
enbelundu iyangguM yaggaiyar nanbahal
balafudan galinda undiyar ihalodu 135
sedraM niggiya manaddinar yafaduM
gadror ariya arifanar gadrorggud
damfaraMbu ahiya dalaimaiyar gamamodu
gadundinaM gadinda gaddiyar iduMbai
yafaduM ariya iyalbinar mefarad 140
duniyil gaddi munifar munbuhab
buhaimuhan danna masil dufudai
muhaifay afilnda dahaisul ahaddud
sefinerbu faidduddeyfuru difafin
nalliyal nafindra nayanudai nendin 145
menmoli mefalar innaraM bulara
noyindriyandra yaggaiyar mafin
afirdalir buraiyuM meniyar afirdoruM
bonnurai gaduggun didalaiyar innahaib
barumaM danggiya baninden dalgul 150
masil mahalirodu marufindri filanggag
gadufo dodunggiya duMbudai faleyir
ralalena uyirgguM andufaru gadundiral
baMbubadab budaigguM balafarig golundiraib
bullani nilgodid delfanuM felleru 155
falafayin uyariya balarbuhal dinidol
umaiamarndu filangguM imaiya muggan
mufeyil muruggiya muranmihu selfanuM
nudrubbad daduggiya naddaddu nurubal
felfi mudriya fendradu godrad 160
diriran dendiya marubbin elilnadaid
dalberun dadaggai uyardda yanai
eruddaM eriya diruggilar selfanuM
narberun deyfaddu nannahar nilaiiya
ulahaM gagguM ondruburi golgaib 165
balarbuhal mufaruM dalaifaraha
emuru nalaM dannil dondrid
damarai bayanda dafil uli
nanmuha orufar suddig ganfarab
bahalil dondruM ihalil gaddi 170
nalfe riyargaib badinoru mufaro
donbadidriraddi uyarnilai beriiyar
minbud danna dondralar minderbu
falihilarnda danna selafinar faliyidaid
diyelun danna diralinar dibbada 175
urumidid danna guralinar filumiya
uruhurai marunggildaM berumurai gonmar
andarag godbinar fandudan ganad
dafil golgai madandaiyodu sinnal
afi nangudi asaidaluM uriyan 180
ada andru

diruerahaM

irumundreydiya iyalbinin falaa
dirufard duddiya balferu dolgudi
arunan giraddi ilamai nalliyan
darinil galibbiya arannafil golgai 185
mundrufahaig guridda muddid delfad
dirubirab balar boludarindu nufala
onbadu gonda mundruburi nunnan
bularag galahaM bula udii
uddi gubbiya gaiyinar darbuhaln 190
darelud dadaggiya arumaraig gelfi
naiyal marunggil nafilab badi
firaiyuru narumalar endib beridufan
derahad duraidaluM uriyan
adaandru

gundrudoradal

bainggodi naraiggay idaiyidubu felan 195
aMbodib buddil firaiig gulafiyodu
fengu dalan dodudda ganniyan
narundan daninda gelgilar marbin
godundolil falfil golaiiya ganafar
nidamai filainda deggal deral 200
gundrahad diruhudig gilaiyudan mahilndu
dondahad dirubaraig gurafai ayara
firalularb bafilnda ferubadu narunggan
gundusunai budda fandubadu ganni
inaidda godai anaidda gundal 205
mudidda gullai ilaiyudai naruMbud
senggal maraadda falinar idaiyidubu
suruMbunad dodudda berundan maddalai
dirunduhal algul dilaibba udii
mayilgan danna madanadai mahalirodu 210
seyyan sifanda adaiyan seffaraid
seyalaid dandalir duyalfaruM gadinan
gaddinan galalinan seddaig ganniyan
gulalan goddan guruMbal iyaddan
daharan mannaiyan buharil sefalaM 215
godiyan nediyan dodiyani dolan
naraMbard danna ingural dohudiyodu
guruMborig gonda narundan sayal
marunggil gaddiya nilannerbu duhilinan
mulafural dadaggaiyin iyala endi 220
mendol balbinai daliid dalaiddandu
gundrudo radaluM nindradan banbe
ada andru

balamudirsolai

sirudinai malarodu firaii mariaruddu
faranag godiyodu fayirbada nirii 225
urur gonda sirgelu filafinuM
arfalar edda mefaru nilaiyinuM
felan daiiya feri ayar galanuM
gaduM gafuM gafinberu duruddiyuM
yarung gulanuM ferubal faibbuM 230
saduggamuM sandiyuM budubbung gadaMbuM
mandramuM bodiyilung gandudai nilaiyinuM
mandalaig godiyodu manni amaifara
neyyodu aiyafi abbi aiduraiddug
gudandaM baddug golumalar sidari 235
murangol urufin irandudan udiid
sennul yaddu fenbori sidari
madafali nilaiiya maddal golufidaig
gurudiyo firaiiya dufel arisi
silbalid deydu balbirabbu iriid 240
sirubasu mandalodu narufirai deliddub
berundan ganafiraM narundan malai
dunaiyara aruddud dungga nadri
nalimalaid dilaMbin nannahar falddi
naruMbuhai eduddug gurindi badi 245
imilisai arufiyo dinniyaM garangga
urufab balbud duuy ferufarag
gurudid dendinai barabbig guramahal
muruhiyaM niruddu muraninar udga
muruhadrub badudda uruhelu fiyalnahar 250
aduhalaM silaMbab badib balafudan
godufay faiddug godumani iyaggi
odab budgaib binimuhaM falddi
fendunar fendiyanggu eydinar falibada
andan duraidaluM arinda fare 255
andan dayinuM aha gandaha
munduni ganduli muhanamarn deddig
gaidoluub barafig galura fananggi
neduMberuM simaiyaddu nilab baindunai
aifarul orufan anggai erba 260
arufar bayanda aramar selfa
algelu gadafud budalfa malfarai
malaimahal mahane madror gudre
fedri felborg godrafai sirufa
ilaiyani sirabbir balaiyol gulafi 265
fanor fananggufil danaid dalaifa
malai marba nulari bulafa
serufil orufa borufiral malla
andanar feruggai arindor solmalai
manggaiyar ganafa maindar ere 270
felgelu dadaggaid dalberuM selfa
gundraM gondra gundrag godraddu
finboru nedufaraig gurindig gilafa
balarbuhal nanmolib bulafar ere
aruMberal marabir beruMbeyar muruha 275
nasaiyunarg gardduM isaiber ala
alandorg galigguM bolaMbun seey
mandamar gadandanin fendra dahaladdub
barisilard dangguM uruheelu nedufel
beriyor edduM beruMbeyar iyaful 280
surmarung garudda moyMbin madafali
bormihu boruna gurisil enabbala
yanari alafaiyin eddi anadu
ninalan daridal mannuyirg garumaiyin
ninnadi ulli fandanan ninnodu 285
buraiyunar illab bulamai yoyenag
guriddadu moliya alafaiyil guriddudan
ferubal urufil guruMbal guliyar
sarayar galaddu firuberad dondri
aliyan dane mudufay irafalan 290
fandon berumanin fanbuhal nayandena
iniyafuM nallafuM nanibala eddid
deyfaM sandra diralfilang gurufin
fandoy nifabbin danfan deydi
ananggusal uyarnilai daliib bandaiddan 295
mananggamal deyfad dilanalaM gaddi
andal oMbumadi arifalnin farafena
anbudai nanmoli alaii filifuin
rirulnira munnir falaiiya ulahad
doruni yahid dondra filumiya 300
beralaruM barisil nalgummadi balafudan
ferubal duhilin nudanggi ahilsuman
daraM mulumudal uruddi feral
bufudai alanggusinai bulaMba fergindu
finboru nedufaraib baridiyil dodudda 305
dangamal alariral sidaiya nanbala
asini mudusulai galafa mimisai
naha narumalar udira uhamodu
mamuha musuggalai banibbab bunudal
iruMbidi gulirbba fisib berunggalidru 310
muddudai fangodu daliid daddudru
nanbon maniniraM gilarab bongoliya
falai mulumudal dumiyad dalai
ilanir filuggulai udirad daggig
gariggodig garundunar sayab boribbura 315
madanadai mannai balafudan feriig
goli fayabbedai iriyag gelalo
diruMbanai felidrin bunday anna
guruumayir yaggaig guda adi uliyaM
berunggal fidaralaid deriyag garunggod 320
dama naleru silaibbad dennin
rilumena ilidaruM arufib
balamudir solai malaihila fone 323

Open the Pinyin Section in a New Tab
اُلَحَن اُوَبَّ وَلَنْيَۤرْبُ تِرِدَرُ
بَلَرْبُحَظْ نعایِرُ كَدَرْكَنْ تااَنغْ
كُوۤوَرَ اِمَيْكُّنعْ سيَۤنْوِضَنغْ كَوِرُوضِ
اُرُنَرْتْ تانغْغِیَ مَدَنْاُدَيْ نُوۤنْداضْ
سيَرُنَرْتْ تيَۤیْتَّ سيَلْاُرَظْ تَدَكَّيْ ۵
مَرُوِلْ كَرْبِنْ وَاضْنُدَلْ كَنَوَنْ
كارْغُوۤضْ مُحَنْدَ كَمَنعْجُولْ مامَظَيْ
وَاضْبُوۤظْ وِسُنبِنْ اُضْاُرَيْ سِدَرِتْ
تَلَيْبّيَیَلْ تَلَيْاِیَ تَنَّرُنغْ كانَتْ
تِرُضْبَدَبْ بُودُضِیَ بَرااَرَيْ مَرااَتْ ۱۰
تُرُضْبُونْ دَنْدارْ بُرَضُن مارْبِنَنْ
مالْوَرَيْ نِوَنْدَ سيَۤنْاُیَرْ وٕرْبِلْ
كِنْغِنِ كَوَيْاِیَ اُونْسيَنعْ سِيرَدِكْ
كَنَيْكّالْ وَانغْغِیَ نُسُبِّنْ بَنَيْتُّوۤضْ
كُوۤبَتْ تَنَّْ تُوۤیابْ بُونْدُحِلْ ۱۵
بَلْغاسُ نِرَيْتَّ سِلْغاظْ اَلْغُلْ
كَيْبُنَيْنْ دِیَتْراكْ كَوِنْبيَرُ وَنَبِّنْ
ناوَلُودُ بيَیَرِیَ بُولَنبُنَيْ اَوِرِظَيْتشْ
سيَۤنْاِحَنْدُ وِضَنغْغُن سيَیِرْدِيرْ ميَۤنِتْ
تُنَيْیُوۤرْ آیْنْدَ اِنَيْیِيرْ اُوۤدِتشْ ۲۰
سيَنغْغالْ وٕتْتشِتشْ تشِيرِدَظْ اِدَيْیِدُبُ
بَيْنْداضْ كُوَضَيْتْ تُوَاِدَظْ كِضِّتْ
تيَیْوَ اُتِّیُودُ وَلَنبُرِوَیِنْ وَيْتُّتْ
تِلَحَن تَيْاِیَ تيَۤنغْغَمَظْ تِرُنُدَلْ
مَحَرَبْ بَحُوَایْ تاظَمَنْ نُرُتُّتْ ۲۵
تُوَرَ مُدِتَّ تُحَضْاَرُ مُتشِّبْ
بيَرُنْدَنْ سَنْبَحَن سيَرِياِكْ كَرُنْدَحَتْ
تُضَيْبُّو مَرُدِنْ اُوضِّنَرْ اَتِّكْ
كِضَيْكَّوِنْدْريَظُدَرُ كِيظْنِيرْتشْ تشيَوَّرُن
بِنَيْبُّرُ بِنَيْیَلْ وَضَيْاِتْ تُنَيْتَّحَ ۳۰
وَنْغادُ نِرَيْنْدَ بِنْدِ اُونْدَضِرْ
نُنْبُونْ آحَن تِضَيْبَّتْ تِنْغاظْ
نَرُنغْغُرَ تُرِنعْجِیَ بُونغْغيَۤظْتْ تيَۤیْوَيْ
تيَۤنغْغَمَظْ مَرُدِنَرْ كَدُبَّكْ كُوۤنغْغِنْ
كُوِمُحِظْ اِضَمُلَيْكْ كُوتِّ وِرِمَلَرْ ۳۵
وٕۤنغْغَيْ نُنْدا تَبِّكْ كانْوَرَ
وٕضِّرْ كُرُمُرِ كِضُّبُ تيَرِیاكْ
كُوۤظِ اُوۤنغْغِیَ وٕنْدْرَدُ وِرَرْكُودِ
وَاظِیَ بيَرِديَنْدْريَۤتِّبْ بَلَرُدَنْ
سِيرْدِحَظْ سِلَنبَحَن سِلَنبَبْ بادِتشْ ۴۰
سُورْاَرَ مَحَضِرْ آدُن سُوۤلَيْ
مَنْدِیُن اَرِیا مَرَنْبَیِلْ اَدُكَّتُّتشْ
سُرُنبُ مُوساتشْ تشُدَرْبُّونغْ كانْدَضْ
بيَرُنْدَنْ كَنِّ مِلَيْنْدَ سيَنِّْیَنْ
بارْمُدَرْ بَنِكَّدَلْ كَلَنغْغَاُضْ بُكُّتشْ ۴۵
سُورْمُدَلْ تَدِنْدَ سُدَرِلَيْ نيَدُوٕۤلْ
اُلَرِیَ كَدُبِّنْ بِرَظْبَلْ بيَۤظْوَایْتشْ
سُظَلْوِظِبْ بَسُنغْغَنْ سُورْتَّ نُوۤكِّنْ
كَظَلْغَنْ كُوحَيْیُودُ كَدُنبانبُ تُونغْغَبْ
بيَرُمُلَيْ اَلَيْكُّن كادِنْ بِنَرْمُوۤتْ ۵۰
تُرُحيَظُ سيَلَوِنْ اَنعْجُوَرُ بيَۤیْمَحَضْ
كُرُدِ آدِیَ كُورُحِرْكْ كُودُوِرَلْ
كَنْدُوتُّ اُنْدَ كَظِمُدَيْكْ كَرُنْدَلَيْ
اُونْدُودِتْ تَدَكَّيْیِنْ يَۤنْدِ وٕرُوَرَ
وٕنْدْرَدُ وِرَرْكَضَن بادِتُّوۤضْ بيَیَرا ۵۵
نِنَمْتِنْ وَایَضْ تُنَنغْغَيْ تُونغْغَ
اِرُبيَۤرْ اُرُوِنْ اُورُبيَۤرْ یاكَّيْ
اَرُوٕۤرُ وَحَيْیِنْ اَنعْجُوَرَ مَنْدِ
اَوُنَرْ نَلْوَلَن اَدَنغْغَكْ كَوِظْاِنَرْ
مامُدَلْ تَدِنْدَ مَرُاِلْ كُوتْرَتْ ۶۰
تيَیّا نَلِّسَيْتشْ تشيَوّيَۤلْ سيَۤيَیْ

اِرَوَلَنْ نِلَيْ

سيَۤوَدِ بَدَرُن سيَمَّلْ اُضَّمُودُ
نَلَنبُرِ كُوضْغَيْبْ بُلَنبِرِنْ دُرَيْیُن
سيَوَّنِي نَیَنْدَنَيْ آیِنْ بَلَوُدَنْ
نَنَّْرْ نيَنعْجَتْ تِنْنَسَيْ وَایْبَّ ۶۵
اِنّْيَۤ بيَرُدِنِي مُنِّْیَ وِنَيْیيَۤ

تِرُبَّرَنغْغُنْدْرَن

سيَرُبُّحَنْدْريَدُتَّ سيَۤنْاُیَرْ نيَدُنغْغُودِ
وَرِبُّنَيْ بَنْدُودُ باوَيْ تُونغْغَبْ
بُورُنَرْتْ تيَۤیْتَّ بُوۤرَرُ وَایِلْ
تِرُوِيتْرِرُنْدَ تِيدُدِيرْ نِیَمَتُّ ۷۰
مادَمَّلِ مَرُحِنْ كُودَرْ كُدَوَیِنْ
اِرُنعْجيَۤتْرَحَلْوَیَلْ وِرِنْدُوَایْ اَوِظْنْدَ
مُضْداضْ تامَرَيْتْ تُنعْجِ وَيْحَرَيْكْ
كَضْغَمَظْ نيَیْدَلْ اُودِ يَرْبَدَكْ
كَنْبُوۤلْ مَلَرْنْدَ كامَرْ سُنَيْمَلَرْ ۷۵
اَمْتشِرَيْ وَنْدِنْ اَرِكَّنَن اُولِكُّن
كُنْدْرَمَرْنْ دُرَيْدَلُن اُرِیَنْ
اَدااَنْدْرُ

تِرُتشِّيرَلَيْوَایْ

وَيْنُّدِ بُورُدَ وَدُآظْ وَرِنُدَلْ
وَادا مالَيْ اُودَيْیُودُ تُیَلْوَرَبْ ۸۰
بَدُمَنِ اِرَتُّن مَرُنغْغِنْ كَدُنَدَيْكْ
كُوتْرَتْ تَنَّْ ماتْرَرُن مُویْنبِنْ
كالْغِضَرْنْ دَنَّْ وٕۤظَمّيَۤلْ كُونْ
تَيْوٕۤرُ اُرُوِنْ سيَیْوِنَيْ مُتْرِیَ
مُدِیُودُ وِضَنغْغِیَ مُرَنْمِحُ تِرُمَنِ ۸۵
مِنْاُرَظْ اِمَيْبِّلْ سيَنِّْبْ بُورْبَ
نَحَيْداظْبُ تُیَلْوَرُوَاُن وَحَيْیَمَيْ بُولَنغْغُظَيْ
سيَۤنْوِضَنغْ كِیَرْكَيْ وَاضْمَدِ كَوَيْاِ
اَحَلا مِينِنْ اَوِرْوَنَ اِمَيْبَّتْ
تاوِلْ كُوضْغَيْتْ تَمْتُوظِلْ مُدِمارْ ۹۰
مَنَنْنيَۤرْ بيَظُدَرُ وَاضْنِرَ مُحَنيَۤ
مایِرُضْ نعالَن مَرُوِنْدْرِ وِضَنغْغَبْ
بَلْغَدِرْ وِرِنْدَنْدْرُ اُورُمُحَن اُورُمُحَن
آرْوَلَرْ يَۤتَّ اَمَرْنْدِنِ تُوظُحِكْ
كادَلِنْ اُوَنْدُ وَرَنغْغُودُتْ تَنْدْريَۤ اُورُمُحَن ۹۵
مَنْدِرَ وِدِیِنْ مَرَبُضِ وَظااَ
اَنْدَنَرْ وٕۤضْوِیُوۤرْكْ كُمّيَۤ اُورُمُحَن
يَنعْجِیَ بُورُضْغَضَيْ يَۤمْاُرَ نادِتْ
تِنغْغَضْ بُوۤلَتْ تِسَيْوِضَكْ كُمّيَۤ اُورُمُحَن
سيَرُنَرْتْ تيَۤیْتُّتشْ تشيَلْسَمَن مُرُكِّكْ ۱۰۰
كَرُوُحُوضْ نيَنعْجَمُودُ كَضَمْوٕۤتْ تَنْدْريَۤ اُورُمُحَن
كُرَوَرْ مَدَمَحَضْ كُودِبُوۤلْ نُسُبِّنْ
مَدَوَرَلْ وَضِّیُودُ نَحَيْیَمَرْنْ دَنْدْريَۤ آنغْغُاَن
مُووِرُ مُحَنُن مُرَيْنَوِنْدْرُوظُحَلِنْ
آرَن تاظْنْدَ اَنبَحَتُّ مارْبِلْ ۱۰۵
سيَنبُورِ وَانغْغِیَ مُویْنبِلْ سُدَرْوِدُبُ
وَنْبُحَظْ نِرَيْنْدُ وَسِنْدُوَانغْغُ نِمِرْدُوۤضْ
وِنْسيَلَلْ مَرَبِنْ اَيْیَرْكْ كيَۤنْدِیَدُ اُورُحَيْ
اُكَّن سيَۤرْتِّیَدُ اُورُحَيْ
نَلَنبيَرُ كَلِنغْغَتُّكْ كُرَنغْغِنْمِسَيْ ۱۱۰
اَسَيْاِیَ تُورُحَيْ
اَنغْغُسَن كَداوَ اُورُحَيْ اِرُحَيْ
اَيْیِرُ وَتَّمُودُ يَغُّوَلَن تِرِبَّ
اُورُحَيْ مارْبُودُ وِضَنغْغَ
اُورُحَيْ تارُودُ بُولِیَ اُورُحَيْ ۱۱۵
كِيظْوِيظْ تُودِیُودُ مِيمِسَيْكْ كُوتْبَ
اُورُحَيْ بادِنْ بَدُمَنِ اِرَتَّ
اُورُحَيْ نِيلْنِرَ وِسُنبِنْ مَلِدُضِ بُوظِیَ
اُورُحَيْ وَانْاَرَ مَحَضِرْكُّ وَدُوَيْ سُوتَّ
آنغْغَبْ ۱۲۰
بَنِّْرُ كَيْیُن بارْبَدَ اِیَتْرِ
اَنْدَرَبْ بَلِّیَن كَرَنغْغَتْ تِنْغاظْ
وَیِرْيَظُنْ دِسَيْبَّ وَالْوَضَيْ نعَرَلَ
اُرَمْتَلَيْكْ كُونْدَ اُرُمْاِدِ مُرَسَمُودُ
بَلْبُورِ مَنعَّيْ وٕلْغُودِ اَحَوَ ۱۲۵
وِسُن باراحَ وِرَيْسيَلَلْ مُنِّْ
اُلَحَن بُحَظْنْدَ اُونغْغُیَرْ وِظُتشِّيرْ
اَلَيْوَایْتشْ تشيَۤرَلُن نِلَيْاِیَ بَنْبيَۤ
اَدااَنْدْرُ

تِرُآوِنَنْغُدِ

سِيرَيْ تَيْاِیَ اُدُكَّيْیَرْ سِيرُودُ ۱۳۰
وَلَنبُرِ بُرَيْیُن وَالْنَرَيْ مُدِیِنَرْ
ماسَرَ وِضَنغْغُن اُرُوِنَرْ مانِنْ
اُرِوَيْ تَيْاِیَ اُونْغيَدُ مارْبِنْ
يَنْبيَظُنْدُ اِیَنغْغُن یاكَّيْیَرْ نَنْبَحَلْ
بَلَوُدَنْ كَظِنْدَ اُنْدِیَرْ اِحَلُودُ ۱۳۵
سيَتْرَن نِيكِّیَ مَنَتِّنَرْ یاوَدُن
كَتْرُوۤرْ اَرِیا اَرِوَنَرْ كَتْرُوۤرْكُّتْ
تامْوَرَنبُ آحِیَ تَلَيْمَيْیَرْ كامَمُودُ
كَدُنعْجِنَن كَدِنْدَ كاتْتشِیَرْ اِدُنبَيْ
یاوَدُن اَرِیا اِیَلْبِنَرْ ميَۤوَرَتْ ۱۴۰
تُنِیِلْ كاتْتشِ مُنِوَرْ مُنْبُحَبْ
بُحَيْمُحَنْ دَنَّْ ماسِلْ تُووُدَيْ
مُحَيْوَایْ اَوِظْنْدَ تَحَيْسُوظْ آحَتُّتشْ
سيَوِنيَۤرْبُ وَيْتُّتشّيَیْوُرُ تِوَوِنْ
نَلِّیاظْ نَوِنْدْرَ نَیَنُدَيْ نيَنعْجِنْ ۱۴۵
ميَنْمُوظِ ميَۤوَلَرْ اِنَّْرَن بُضَرَ
نُوۤیِنْدْرِیَنْدْرَ یاكَّيْیَرْ ماوِنْ
اَوِرْدَضِرْ بُرَيْیُن ميَۤنِیَرْ اَوِرْدُورُن
بُونُّْرَيْ كَدُكُّنْ دِدَلَيْیَرْ اِنَّْحَيْبْ
بَرُمَن تانغْغِیَ بَنِنْديَۤنْ دَلْغُلْ ۱۵۰
ماسِلْ مَحَضِرُودُ مَرُوِنْدْرِ وِضَنغْغَكْ
كَدُوُو تُودُنغْغِیَ تُونبُدَيْ وَاليَیِرْ
رَظَليَنَ اُیِرْكُّن اَنعْجُوَرُ كَدُنْدِرَلْ
بانبُبَدَبْ بُدَيْكُّن بَلَوَرِكْ كُوظُنعْجِرَيْبْ
بُضَّنِ نِيضْغُودِتشْ تشيَلْوَنُن وٕضّيَۤرُ ۱۵۵
وَلَوَیِنْ اُیَرِیَ بَلَرْبُحَظْ تِنِدُوۤضْ
اُمَيْاَمَرْنْدُ وِضَنغْغُن اِمَيْیا مُكَّنْ
مُووٕیِلْ مُرُكِّیَ مُرَنْمِحُ سيَلْوَنُن
نُوتْرُبَّتْ تَدُكِّیَ ناتَّتُّ نُورُبَلْ
وٕۤضْوِ مُتْرِیَ وٕنْدْرَدُ كُوتْرَتْ ۱۶۰
تِيرِرَنْ تيَۤنْدِیَ مَرُبِّنْ يَظِلْنَدَيْتْ
تاظْبيَرُنْ دَدَكَّيْ اُیَرْتَّ یانَيْ
يَرُتَّن يَۤرِیَ تِرُكِّضَرْ سيَلْوَنُن
نارْبيَرُنْ ديَیْوَتُّ نَنَّْحَرْ نِلَيْاِیَ
اُلَحَن كاكُّن اُونْدْرُبُرِ كُوضْغَيْبْ ۱۶۵
بَلَرْبُحَظْ مُووَرُن تَلَيْوَرْآحَ
يَۤمُرُ نعالَن تَنِّْلْ تُوۤنْدْرِتْ
تامَرَيْ بَیَنْدَ تاوِلْ اُوظِ
نانْمُحَ اُورُوَرْ سُتِّكْ كانْوَرَبْ
بَحَلِلْ تُوۤنْدْرُن اِحَلِلْ كاتْتشِ ۱۷۰
نالْوٕۤ رِیَرْكَيْبْ بَدِنُورُ مُووَرُوۤ
تُونْبَدِتْرِرَتِّ اُیَرْنِلَيْ بيَرِياِیَرْ
مِينْبُوتْ تَنَّْ تُوۤنْدْرَلَرْ مِينْتشيَۤرْبُ
وَضِحِضَرْنْدَ تَنَّْ سيَلَوِنَرْ وَضِیِدَيْتْ
تِيیيَظُنْ دَنَّْ تِرَلِنَرْ تِيبَّدَ ۱۷۵
اُرُمْاِدِتْ تَنَّْ كُرَلِنَرْ وِظُمِیَ
اُرُحُرَيْ مَرُنغْغِلْدَن بيَرُمُرَيْ كُونْمارْ
اَنْدَرَكْ كُوتْبِنَرْ وَنْدُدَنْ كانَتْ
تاوِلْ كُوضْغَيْ مَدَنْدَيْیُودُ سِنّْاضْ
آوِ نَنْغُدِ اَسَيْدَلُن اُرِیَنْ ۱۸۰
اَدا اَنْدْرُ

تِرُيَۤرَحَن

اِرُمُونْدْريَیْدِیَ اِیَلْبِنِنْ وَظااَ
تِرُوَرْتشْ تشُتِّیَ بَلْوٕۤرُ تُولْغُدِ
اَرُنانْ كِرَتِّ اِضَمَيْ نَلِّیانْ
تارِنِلْ كَظِبِّیَ اَرَنْنَوِلْ كُوضْغَيْ ۱۸۵
مُونْدْرُوَحَيْكْ كُرِتَّ مُتِّيتشْ تشيَلْوَتْ
تِرُبِرَبْ باضَرْ بُوظُدَرِنْدُ نُوَلَ
اُونْبَدُ كُونْدَ مُونْدْرُبُرِ نُنْنعانْ
بُلَراكْ كاظَحَن بُلَ اُدِياِ
اُتشِّ كُوبِّیَ كَيْیِنَرْ تَرْبُحَظْنْ ۱۹۰
تاريَظُتْ تَدَكِّیَ اَرُمَرَيْكْ كيَۤضْوِ
نااِیَلْ مَرُنغْغِلْ نَوِلَبْ بادِ
وِرَيْیُرُ نَرُمَلَرْ يَۤنْدِبْ بيَرِدُوَنْ
تيَۤرَحَتْ تُرَيْدَلُن اُرِیَنْ
اَدااَنْدْرُ

كُنْدْرُدُوۤرادَلْ

بَيْنغْغُودِ نَرَيْكّایْ اِدَيْیِدُبُ وٕۤلَنْ ۱۹۵
اَنبُودِبْ بُتِّلْ وِرَيْاِكْ كُضَوِیُودُ
وٕنْغُو تاضَنْ دُودُتَّ كَنِّیَنْ
نَرُنعْجانْ دَنِنْدَ كيَۤظْغِضَرْ مارْبِنْ
كُودُنْدُوظِلْ وَلْوِلْ كُولَيْاِیَ كانَوَرْ
نِيدَمَيْ وِضَيْنْدَ تيَۤكَّضْ تيَۤرَلْ ۲۰۰
كُنْدْرَحَتشْ تشِرُحُدِكْ كِضَيْیُدَنْ مَحِظْنْدُ
تُونْدَحَتشْ تشِرُبَرَيْكْ كُرَوَيْ اَیَرَ
وِرَلْاُضَرْبْ بَوِظْنْدَ وٕۤرُبَدُ نَرُنغْغانْ
كُنْدُسُنَيْ بُوتَّ وَنْدُبَدُ كَنِّ
اِنَيْتَّ كُوۤدَيْ اَنَيْتَّ كُونْدَلْ ۲۰۵
مُدِتَّ كُلَّيْ اِلَيْیُدَيْ نَرُنبُوتشْ
سيَنغْغالْ مَرااَتَّ وَالْاِنَرْ اِدَيْیِدُبُ
سُرُنبُنَتْ تُودُتَّ بيَرُنْدَنْ ماتَّظَيْ
تِرُنْدُحاظْ اَلْغُلْ تِضَيْبَّ اُدِياِ
مَیِلْغَنْ تَنَّْ مَدَنَدَيْ مَحَضِرُودُ ۲۱۰
سيَیَّنْ سِوَنْدَ آدَيْیَنْ سيَوَّرَيْتشْ
سيَیَلَيْتْ تَنْدَضِرْ تُیَلْوَرُن كادِنَنْ
كَتشِّنَنْ كَظَلِنَنْ سيَتشَّيْكْ كَنِّیَنْ
كُظَلَنْ كُوۤتَّنْ كُرُنبَلْ اِیَتَّنْ
تَحَرَنْ مَنعَّيْیَنْ بُحَرِلْ سيَۤوَلْاَن ۲۱۵
كُودِیَنْ نيَدِیَنْ تُودِیَنِ تُوۤضَنْ
نَرَنبارْتْ تَنَّْ اِنْغُرَلْ تُوحُدِیُودُ
كُرُنبُورِكْ كُونْدَ نَرُنْدَنْ سایَلْ
مَرُنغْغِلْ كَتِّیَ نِلَنْنيَۤرْبُ تُحِلِنَنْ
مُظَوُرَظْ تَدَكَّيْیِنْ اِیَلَ يَۤنْدِ ۲۲۰
ميَنْدُوۤضْ بَلْبِنَيْ تَظِياِتْ تَلَيْتَّنْدُ
كُنْدْرُدُوۤ رادَلُن نِنْدْرَدَنْ بَنْبيَۤ
اَدا اَنْدْرُ

بَظَمُدِرْسُوۤلَيْ

سِرُدِنَيْ مَلَرُودُ وِرَيْاِ مَرِاَرُتُّ
وَارَنَكْ كُودِیُودُ وَیِرْبَدَ نِرِياِ ۲۲۵
اُورُورْ كُونْدَ سِيرْغيَظُ وِظَوِنُن
آرْوَلَرْ يَۤتَّ ميَۤوَرُ نِلَيْیِنُن
وٕۤلَنْ تَيْاِیَ وٕرِ اَیَرْ كَضَنُن
كادُن كاوُن كَوِنْبيَرُ تُرُتِّیُن
یارُنغْ كُضَنُن وٕۤرُبَلْ وَيْبُّن ۲۳۰
سَدُكَّمُن سَنْدِیُن بُدُبُّونغْ كَدَنبُن
مَنْدْرَمُن بُودِیِلُنغْ كَنْدُدَيْ نِلَيْیِنُن
مانْدَلَيْكْ كُودِیُودُ مَنِّ اَمَيْوَرَ
نيَیُّوۤدُ اَيْیَوِ اَبِّ اَيْدُرَيْتُّكْ
كُدَنْدَن بَتُّكْ كُوظُمَلَرْ سِدَرِ ۲۳۵
مُرَنْغُوضْ اُرُوِنْ اِرَنْدُدَنْ اُدِياِتشْ
سيَنُّولْ یاتُّ وٕنْبُورِ سِدَرِ
مَدَوَلِ نِلَيْاِیَ ماتّاضْ كُوظُوِدَيْكْ
كُرُدِیُو وِرَيْاِیَ تُووٕضْ اَرِسِ
سِلْبَلِتشْ تشيَیْدُ بَلْبِرَبُّ اِرِياِتشْ ۲۴۰
سِرُبَسُ مَنعْجَضُودُ نَرُوِرَيْ تيَضِتُّبْ
بيَرُنْدَنْ كَنَوِيرَن نَرُنْدَنْ مالَيْ
تُنَيْیَرَ اَرُتُّتْ تُونغْغَ ناتْرِ
نَضِمَلَيْتشْ تشِلَنبِنْ نَنَّْحَرْ وَاظْتِّ
نَرُنبُحَيْ يَدُتُّكْ كُرِنعْجِ بادِ ۲۴۵
اِمِظِسَيْ اَرُوِیُوۤ تِنِّْیَن كَرَنغْغَ
اُرُوَبْ بَلْبُوتْ تُوَاُیْ وٕرُوَرَكْ
كُرُدِتشْ تشيَنْدِنَيْ بَرَبِّكْ كُرَمَحَضْ
مُرُحِیَن نِرُتُّ مُرَنِنَرْ اُتْكَ
مُرُحاتْرُبْ بَدُتَّ اُرُحيَظُ وِیَلْنَحَرْ ۲۵۰
آدُحَضَن سِلَنبَبْ بادِبْ بَلَوُدَنْ
كُوۤدُوَایْ وَيْتُّكْ كُودُمَنِ اِیَكِّ
اُودابْ بُوتْكَيْبْ بِنِمُحَن وَاظْتِّ
وٕۤنْدُنَرْ وٕۤنْدِیانغْغُ يَیْدِنَرْ وَظِبَدَ
آنْدانْ تُرَيْدَلُن اَرِنْدَ وَاريَۤ ۲۵۵
آنْدانْ تایِنُن آحَ كانْدَحَ
مُنْدُنِي كَنْدُظِ مُحَنَمَرْنْ ديَۤتِّكْ
كَيْدُوظُوَاُبْ بَرَوِكْ كالُرَ وَنَنغْغِ
نيَدُنبيَرُن سِمَيْیَتُّ نِيلَبْ بَيْنعْجُنَيْ
اَيْوَرُضْ اُورُوَنْ اَنغْغَيْ يَۤرْبَ ۲۶۰
اَرُوَرْ بَیَنْدَ آرَمَرْ سيَلْوَ
آلْغيَظُ كَدَوُتْ بُدَلْوَ مالْوَرَيْ
مَلَيْمَحَضْ مَحَنيَۤ ماتْرُوۤرْ كُوتْريَۤ
وٕتْرِ وٕلْبُوۤرْكْ كُوتْرَوَيْ سِرُوَ
اِظَيْیَنِ سِرَبِّرْ بَظَيْیُوۤضْ كُظَوِ ۲۶۵
وَانُوۤرْ وَنَنغْغُوِلْ تانَيْتْ تَلَيْوَ
مالَيْ مارْبَ نُولَرِ بُلَوَ
سيَرُوِلْ اُورُوَ بُورُوِرَلْ مَضَّ
اَنْدَنَرْ وٕرُكَّيْ اَرِنْدُوۤرْ سُولْمَلَيْ
مَنغْغَيْیَرْ كَنَوَ مَيْنْدَرْ يَۤريَۤ ۲۷۰
وٕۤلْغيَظُ تَدَكَّيْتشْ تشالْبيَرُن سيَلْوَ
كُنْدْرَن كُونْدْرَ كُنْدْراكْ كُوتْرَتُّ
وِنْبُورُ نيَدُوَرَيْكْ كُرِنعْجِكْ كِظَوَ
بَلَرْبُحَظْ نَنْمُوظِبْ بُلَوَرْ يَۤريَۤ
اَرُنبيَرَلْ مَرَبِرْ بيَرُنبيَیَرْ مُرُحَ ۲۷۵
نَسَيْیُنَرْكْ كارْتُّن اِسَيْبيَۤرْ آضَ
اَلَنْدُوۤرْكْ كَضِكُّن بُولَنبُونْ سيَۤيَیْ
مَنْدَمَرْ كَدَنْدَنِنْ وٕنْدْرَ تَحَلَتُّبْ
بَرِسِلَرْتْ تانغْغُن اُرُحيَيَظُ نيَدُوٕۤضْ
بيَرِیُوۤرْ يَۤتُّن بيَرُنبيَیَرْ اِیَوُضْ ۲۸۰
سُورْمَرُنغْ كَرُتَّ مُویْنبِنْ مَدَوَلِ
بُوۤرْمِحُ بُورُنَ كُرِسِلْ يَنَبَّلَ
یانْاَرِ اَضَوَيْیِنْ يَۤتِّ آنادُ
نِنْاَضَنْ دَرِدَلْ مَنُّْیِرْكْ كَرُمَيْیِنْ
نِنَّْدِ اُضِّ وَنْدَنَنْ نِنُّْودُ ۲۸۵
بُرَيْیُنَرْ اِلّابْ بُلَمَيْ یُوۤیْيَنَكْ
كُرِتَّدُ مُوظِیا اَضَوَيْیِلْ كُرِتُّدَنْ
وٕۤرُبَلْ اُرُوِلْ كُرُنبَلْ كُوضِیَرْ
سارَیَرْ كَضَتُّ وِيرُبيَرَتْ تُوۤنْدْرِ
اَضِیَنْ تانيَۤ مُدُوَایْ اِرَوَلَنْ ۲۹۰
وَنْدُوۤنْ بيَرُمَنِنْ وَنْبُحَظْ نَیَنْديَنَ
اِنِیَوُن نَلَّوُن نَنِبَلَ يَۤتِّتْ
تيَیْوَن سانْدْرَ تِرَلْوِضَنغْ كُرُوِنْ
وَانْدُوۤیْ نِوَبِّنْ تانْوَنْ ديَیْدِ
اَنَنغْغُسالْ اُیَرْنِلَيْ تَظِياِبْ بَنْدَيْتَّنْ ۲۹۵
مَنَنغْغَمَظْ تيَیْوَتْ تِضَنَلَن كاتِّ
اَنعْجَلْ اُوۤنبُمَدِ اَرِوَلْنِنْ وَرَوٕنَ
اَنْبُدَيْ نَنْمُوظِ اَضَيْاِ وِضِوُاِنْ
رِرُضْنِرَ مُنِّيرْ وَضَيْاِیَ اُلَحَتْ
تُورُنِي یاحِتْ تُوۤنْدْرَ وِظُمِیَ ۳۰۰
بيَرَلَرُن بَرِسِلْ نَلْغُمَّدِ بَلَوُدَنْ
وٕۤرُبَلْ تُحِلِنْ نُدَنغْغِ اَحِلْسُمَنْ
تارَن مُظُمُدَلْ اُرُتِّ وٕۤرَلْ
بُووُدَيْ اَلَنغْغُسِنَيْ بُلَنبَ وٕۤرْغِينْدُ
وِنْبُورُ نيَدُوَرَيْبْ بَرِدِیِلْ تُودُتَّ ۳۰۵
تَنْغَمَظْ اَلَرْاِرالْ سِدَيْیَ نَنْبَلَ
آسِنِ مُدُسُضَيْ كَلاوَ مِيمِسَيْ
ناحَ نَرُمَلَرْ اُدِرَ اُوحَمُودُ
مامُحَ مُسُكَّلَيْ بَنِبَّبْ بُونُدَلْ
اِرُنبِدِ كُضِرْبَّ وِيسِبْ بيَرُنغْغَضِتْرُ ۳۱۰
مُتُّدَيْ وَانْغُوۤدُ تَظِياِتْ تَتُّتْرُ
نَنْبُونْ مَنِنِرَن كِضَرَبْ بُونْغُوظِیا
وَاظَيْ مُظُمُدَلْ تُمِیَتْ تاظَيْ
اِضَنِيرْ وِظُكُّلَيْ اُدِرَتْ تاكِّكْ
كَرِكُّودِكْ كَرُنْدُنَرْ سایَبْ بُورِبُّرَ ۳۱۵
مَدَنَدَيْ مَنعَّيْ بَلَوُدَنْ وٕرِياِكْ
كُوۤظِ وَیَبّيَدَيْ اِرِیَكْ كيَۤظَلُو
تِرُنبَنَيْ وٕضِتْرِنْ بُنْتشایْ اَنَّْ
كُرُوَاُمَیِرْ یاكَّيْكْ كُدا اَدِ اُضِیَن
بيَرُنغْغَلْ وِدَرْاَضَيْتشْ تشيَرِیَكْ كَرُنغْغُوۤتْ ۳۲۰
تاما نَلْيَۤرُ سِلَيْبَّتشْ تشيَۤنْنِنْ
رِظُميَنَ اِظِدَرُن اَرُوِبْ
بَظَمُدِرْ سُوۤلَيْ مَلَيْحِظَ وُوۤنيَۤ ۳۲۳Open the Arabic Section in a New Tab
ʷʊlʌxʌm ʷʊʋʌppə ʋʌlʌn̺e:rβʉ̩ t̪ɪɾɪðʌɾɨ
pʌlʌrβʉ̩xʌ˞ɻ ɲɑ:ɪ̯ɪɾɨ kʌ˞ɽʌrkʌ˞ɳ ʈɑ:ˀʌŋ
ko:ʋʌɾə ʲɪmʌjccɨɲ se˞:ɳʋɪ˞ɭʼʌŋ kʌʋɪɾo̞˞ɭʼɪ
ʷʊɾʊn̺ʌrt̪ t̪ɑ:ŋʲgʲɪɪ̯ə mʌðʌn̺ɨ˞ɽʌɪ̯ n̺o:n̪d̪ɑ˞:ɭ
sɛ̝ɾɨn̺ʌrt̪ t̪e:ɪ̯t̪t̪ə sɛ̝lɨɾʌ˞ɻ t̪ʌ˞ɽʌkkʌɪ̯ 5
mʌɾɨʋɪl kʌrpɪn̺ ʋɑ˞:ɭn̺ɨðʌl kʌ˞ɳʼʌʋʌn̺
kɑ:rɣo˞:ɭ mʊxʌn̪d̪ə kʌmʌɲʤu:l mɑ:mʌ˞ɻʌɪ̯
ʋɑ˞:ɭβo˞:ɻ ʋɪsɨmbɪn̺ ʷʊ˞ɭʼɨɾʌɪ̯ sɪðʌɾɪt̪
t̪ʌlʌɪ̯ppɛ̝ɪ̯ʌl t̪ʌlʌɪ̯ɪɪ̯ə t̪ʌ˞ɳɳʌɾɨŋ kɑ:n̺ʌt̪
t̪ɪɾɨ˞ɭβʌ˞ɽʌp po̞ðɨ˞ɭʼɪɪ̯ə pʌɾɑ:ˀʌɾʌɪ̯ mʌɾɑ:ˀʌt̪ 10
t̪ɨɾɨ˞ɭβu:n̺ t̪ʌ˞ɳt̪ɑ:r pʊɾʌ˞ɭʼɨm mɑ:rβɪn̺ʌn̺
mɑ:lʋʌɾʌɪ̯ n̺ɪʋʌn̪d̪ə se˞:ɳʼɨɪ̯ʌr ʋɛ̝rpɪl
kɪ˞ɳgʲɪ˞ɳʼɪ· kʌʋʌɪ̯ɪɪ̯ə ʷo̞˞ɳʧɛ̝ɲ si:ɾʌ˞ɽɪk
kʌ˞ɳʼʌjccɑ:l ʋɑ:ŋʲgʲɪɪ̯ə n̺ɨsuppɪn̺ pʌ˞ɳʼʌɪ̯t̪t̪o˞:ɭ
ko:βʌt̪ t̪ʌn̺n̺ə t̪o:ɪ̯ɑ:p pu:n̪d̪ɨçɪl 15
pʌlxɑ:sɨ n̺ɪɾʌɪ̯t̪t̪ə sɪlxɑ˞:ɻ ˀʌlxɨl
kʌɪ̯βʉ̩n̺ʌɪ̯n̺ t̪ɪɪ̯ʌt̺t̺ʳɑ:k kʌʋɪn̺bɛ̝ɾɨ ʋʌn̺ʌppɪn̺
n̺ɑ:ʋʌlo̞˞ɽɨ pɛ̝ɪ̯ʌɾɪɪ̯ə po̞lʌmbʉ̩n̺ʌɪ̯ ˀʌʋɪɾɪ˞ɻʌɪ̯ʧ
se˞:ɳʼɪxʌn̪d̪ɨ ʋɪ˞ɭʼʌŋgɨm sɛ̝ɪ̯ɪrði:r me:n̺ɪt̪
t̪ɨ˞ɳʼʌjɪ̯o:r ˀɑ:ɪ̯n̪d̪ə ʲɪ˞ɳʼʌjɪ̯i:r ʷo:ðɪʧ 20
sɛ̝ŋgɑ:l ʋɛ̝˞ʈʧɪʧ ʧi:ɾɪðʌ˞ɻ ʲɪ˞ɽʌjɪ̯ɪ˞ɽɨβʉ̩
pʌɪ̯n̪d̪ɑ˞:ɭ kʊʋʌ˞ɭʼʌɪ̯t̪ t̪u:ʲɪðʌ˞ɻ kɪ˞ɭɭɪt̪
t̪ɛ̝ɪ̯ʋə ʷʊt̪t̪ɪɪ̯o̞˞ɽɨ ʋʌlʌmbʉ̩ɾɪʋʌɪ̯ɪn̺ ʋʌɪ̯t̪t̪ɨt̪
t̪ɪlʌxʌm t̪ʌɪ̯ɪɪ̯ə t̪e:ŋgʌmʌ˞ɻ t̪ɪɾɨn̺ɨðʌl
mʌxʌɾʌp pʌxɨʋɑ:ɪ̯ t̪ɑ˞:ɻʌmʌ˞ɳ ɳɨɾɨt̪t̪ɨt̪ 25
t̪ɨʋʌɾə mʊ˞ɽɪt̪t̪ə t̪ɨxʌ˞ɭʼʌɾɨ mʊʧʧɪp
pɛ̝ɾɨn̪d̪ʌ˞ɳ sʌ˞ɳbʌxʌm sɛ̝ɾi:ʲɪk kʌɾɨn̪d̪ʌxʌ˞ʈ
ʈɨ˞ɭʼʌɪ̯ppu· mʌɾɨðɪn̺ ʷo̞˞ɭɭɪ˞ɳʼʌr ˀʌ˞ʈʈɪk
kɪ˞ɭʼʌjccʌʋɪn̺ rɛ̝˞ɻɨðʌɾɨ ki˞:ɻn̺i:rʧ ʧɛ̝ʊ̯ʋʌɾɨm
pɪ˞ɳʼʌɪ̯ppʉ̩ɾɨ pɪ˞ɳʼʌjɪ̯ʌl ʋʌ˞ɭʼʌɪ̯ɪt̪ t̪ɨ˞ɳʼʌɪ̯t̪t̪ʌxə 30
ʋʌ˞ɳgɑ:ðɨ n̺ɪɾʌɪ̯n̪d̪ə pɪ˞ɳɖɪ· ʷo̞˞ɳt̪ʌ˞ɭʼɪr
n̺ɨ˞ɳbu˞:ɳ ˀɑ:xʌm t̪ɪ˞ɭʼʌɪ̯ppʌt̪ t̪ɪ˞ɳgɑ˞:ɻ
n̺ʌɾɨŋgɨɾə ʈɨɾɪɲʤɪɪ̯ə pu:ŋge˞:ɻt̪ t̪e:ɪ̯ʋʌɪ̯
t̪e:ŋgʌmʌ˞ɻ mʌɾɨðɪ˞ɳʼʌr kʌ˞ɽɨppʌk ko:ŋʲgʲɪn̺
kʊʋɪmʉ̩çɪ˞ɻ ʲɪ˞ɭʼʌmʉ̩lʌɪ̯k ko̞˞ʈʈɪ· ʋɪɾɪmʌlʌr 35
ʋe:ŋgʌɪ̯ n̺ɨ˞ɳt̪ɑ: t̪ʌppɪk kɑ˞:ɳʋʌɾʌ
ʋɛ̝˞ɭɭɪr kʊɾʊmʊɾɪ· kɪ˞ɭɭɨβʉ̩ t̪ɛ̝ɾɪɪ̯ɑ:k
ko˞:ɻɪ· ʷo:ŋʲgʲɪɪ̯ə ʋɛ̝n̺d̺ʳʌ˞ɽɨ ʋɪɾʌrko̞˞ɽɪ
ʋɑ˞:ɻɪɪ̯ə pɛ̝ɾɪðɛ̝n̺ re:t̪t̪ɪp pʌlʌɾɨ˞ɽʌn̺
si:rðɪxʌ˞ɻ sɪlʌmbʌxʌm sɪlʌmbʌp pɑ˞:ɽɪʧ 40
su:ɾʌɾə mʌxʌ˞ɭʼɪr ˀɑ˞:ɽɨm so:lʌɪ̯
mʌn̪d̪ɪɪ̯ɨm ˀʌɾɪɪ̯ɑ: mʌɾʌn̺bʌɪ̯ɪl ˀʌ˞ɽɨkkʌt̪t̪ɨʧ
sʊɾʊmbʉ̩ mu:sɑ:ʧ ʧɨ˞ɽʌrppu:ŋ kɑ:n̪d̪ʌ˞ɭ
pɛ̝ɾɨn̪d̪ʌ˞ɳ kʌ˞ɳɳɪ· mɪlʌɪ̯n̪d̪ə sɛ̝n̺n̺ɪɪ̯ʌn̺
pɑ:rmʉ̩ðʌr pʌn̺ɪkkʌ˞ɽʌl kʌlʌŋgʌ_ɨ˞ɭ pʊkkʊʧ 45
su:rmʉ̩ðʌl t̪ʌ˞ɽɪn̪d̪ə sʊ˞ɽʌɾɪlʌɪ̯ n̺ɛ̝˞ɽɨʋe:l
ʷʊlʌɾɪɪ̯ə kʌðɨppɪn̺ pɪɾʌ˞ɻβʌl pe˞:ɻʋɑ:ɪ̯ʧ
sʊ˞ɻʌlʋɪ˞ɻɪp pʌsɨŋgʌ˞ɳ su:rt̪t̪ə n̺o:kkʲɪn̺
kʌ˞ɻʌlxʌ˞ɳ ku:xʌjɪ̯o̞˞ɽɨ kʌ˞ɽɨmbɑ:mbʉ̩ t̪u:ŋgʌp
pɛ̝ɾɨmʉ̩lʌɪ̯ ˀʌlʌjccɨm kɑ:ðɪn̺ pɪ˞ɳʼʌrmo˞:ʈ 50
ʈɨɾɨxɛ̝˞ɻɨ sɛ̝lʌʋɪn̺ ˀʌɲʤɨʋʌɾɨ pe:ɪ̯mʌxʌ˞ɭ
kʊɾʊðɪ· ˀɑ˞:ɽɪɪ̯ə ku:ɾʊçɪrk ko̞˞ɽɨʋɪɾʌl
kʌ˞ɳt̪o̞˞ʈʈɨ ʷʊ˞ɳɖə kʌ˞ɻɪmʉ̩˞ɽʌɪ̯k kʌɾɨn̪d̪ʌlʌɪ̯
ʷo̞˞ɳt̪o̞˞ɽɪt̪ t̪ʌ˞ɽʌkkʌjɪ̯ɪn̺ ʲe:n̪d̪ɪ· ʋɛ̝ɾɨʋʌɾʌ
ʋɛ̝n̺d̺ʳʌ˞ɽɨ ʋɪɾʌrkʌ˞ɭʼʌm pɑ˞:ɽɪt̪t̪o˞:ɭ pɛ̝ɪ̯ʌɾɑ: 55
n̺ɪ˞ɳʼʌmt̪ɪn̺ ʋɑ:ɪ̯ʌ˞ɭ t̪ɨ˞ɳʼʌŋgʌɪ̯ t̪u:ŋgʌ
ʲɪɾɨβe:r ʷʊɾʊʋɪn̺ ʷo̞ɾɨβe:r ɪ̯ɑ:kkʌɪ̯
ˀʌɾɨʋe:ɾɨ ʋʌxʌjɪ̯ɪn̺ ˀʌɲʤɨʋʌɾə mʌ˞ɳɖɪ
ˀʌʋʉ̩˞ɳʼʌr n̺ʌlʋʌlʌm ˀʌ˞ɽʌŋgʌk kʌʋɪ˞ɻɪ˞ɳʼʌr
mɑ:mʉ̩ðʌl t̪ʌ˞ɽɪn̪d̪ə mʌɾɨʲɪl ko̞t̺t̺ʳʌt̪ 60
t̪ɛ̝jɪ̯ɑ: n̺ʌllɪsʌɪ̯ʧ ʧɛ̝ʊ̯ʋe:l se:ʲɛ̝ɪ̯

ʲɪɾʌʋʌlʌn̺ n̺ɪlʌɪ̯

se:ʋʌ˞ɽɪ· pʌ˞ɽʌɾɨm sɛ̝mmʌl ʷʊ˞ɭɭʌmo̞˞ɽɨ
n̺ʌlʌmbʉ̩ɾɪ· ko̞˞ɭxʌɪ̯p pʊlʌmbɪɾɪn̺ t̪ɨɾʌjɪ̯ɨm
sɛ̝ʊ̯ʋʌn̺i· n̺ʌɪ̯ʌn̪d̪ʌn̺ʌɪ̯ ˀɑ:ɪ̯ɪn̺ pʌlʌʋʉ̩˞ɽʌn̺
n̺ʌn̺n̺ʌr n̺ɛ̝ɲʤʌt̪ t̪ɪn̺n̺ʌsʌɪ̯ ʋɑ:ɪ̯ppə 65
ʲɪn̺n̺e· pɛ̝ɾɨðɪn̺i· mʊn̺n̺ɪɪ̯ə ʋɪn̺ʌjɪ̯e·

t̪ɪɾɨppʌɾʌŋgɨn̺d̺ʳʌm

sɛ̝ɾɨppʉ̩xʌn̺ rɛ̝˞ɽɨt̪t̪ə se˞:ɳʼɨɪ̯ʌr n̺ɛ̝˞ɽɨŋgo̞˞ɽɪ
ʋʌɾɪppʉ̩n̺ʌɪ̯ pʌn̪d̪o̞˞ɽɨ pɑ:ʋʌɪ̯ t̪u:ŋgʌp
po̞ɾɨn̺ʌrt̪ t̪e:ɪ̯t̪t̪ə po:ɾʌɾɨ ʋɑ:ɪ̯ɪl
t̪ɪɾɨʋi:r rɪɾɨn̪d̪ə t̪i:ðɨði:r n̺ɪɪ̯ʌmʌt̪t̪ɨ 70
mɑ˞:ɽʌmmʌlɪ· mʌɾɨçɪn̺ ku˞:ɽʌr kʊ˞ɽʌʋʌɪ̯ɪn̺
ʲɪɾɨɲʤe:r rʌxʌlʋʌɪ̯ʌl ʋɪɾɪn̪d̪ɨʋɑ:ɪ̯ ˀʌʋɪ˞ɻn̪d̪ʌ
mʊ˞ɭðɑ˞:ɭ t̪ɑ:mʌɾʌɪ̯t̪ t̪ɨɲʤɪ· ʋʌɪ̯xʌɾʌɪ̯k
kʌ˞ɭxʌmʌ˞ɻ n̺ɛ̝ɪ̯ðʌl ʷu:ðɪ· ʲɛ̝rpʌ˞ɽʌk
kʌ˞ɳbo:l mʌlʌrn̪d̪ə kɑ:mʌr sʊn̺ʌɪ̯mʌlʌr 75
ˀʌmʧɪɾʌɪ̯ ʋʌ˞ɳɖɪn̺ ˀʌɾɪkkʌ˞ɳʼʌm ʷo̞lɪkkɨm
kʊn̺ rʌmʌrn̺ t̪ɨɾʌɪ̯ðʌlɨm ʷʊɾɪɪ̯ʌn̺
ˀʌðɑ:ˀʌn̺d̺ʳɨ

t̪ɪɾɨʧʧi:ɾʌlʌɪ̯ʋɑ:ɪ̯

ʋʌɪ̯n̺n̺ɨðɪ· po̞ɾɨðə ʋʌ˞ɽɨˀɑ˞:ɻ ʋʌɾɪn̺ɨðʌl
ʋɑ˞:ɽɑ: mɑ:lʌɪ̯ ʷo̞˞ɽʌjɪ̯o̞˞ɽɨ t̪ɨɪ̯ʌlʋʌɾʌp 80
pʌ˞ɽɨmʌ˞ɳʼɪ· ʲɪɾʌ˞ʈʈɨm mʌɾɨŋʲgʲɪn̺ kʌ˞ɽɨn̺ʌ˞ɽʌɪ̯k
ku:t̺t̺ʳʌt̪ t̪ʌn̺n̺ə mɑ:t̺t̺ʳʌɾɨm mo̞ɪ̯mbɪn̺
kɑ:lgʲɪ˞ɭʼʌrn̺ t̪ʌn̺n̺ə ʋe˞:ɻʌmme:l ko̞˞ɳ
ʈʌɪ̯ʋe:ɾɨ ʷʊɾʊʋɪn̺ sɛ̝ɪ̯ʋɪn̺ʌɪ̯ mʊt̺t̺ʳɪɪ̯ʌ
mʊ˞ɽɪɪ̯o̞˞ɽɨ ʋɪ˞ɭʼʌŋʲgʲɪɪ̯ə mʊɾʌ˞ɳmɪxɨ t̪ɪɾɨmʌ˞ɳʼɪ· 85
mɪn̺ɨɾʌ˞ɻ ʲɪmʌɪ̯ppɪl sɛ̝n̺n̺ɪp po̞rpʌ
n̺ʌxʌɪ̯ðɑ˞:ɻβʉ̩ t̪ɨɪ̯ʌlʋʌɾu:_ʊm ʋʌxʌjɪ̯ʌmʌɪ̯ po̞lʌŋgɨ˞ɻʌɪ̯
se˞:ɳʋɪ˞ɭʼʌŋ kɪɪ̯ʌrkʌɪ̯ ʋɑ˞:ɭmʌðɪ· kʌʋʌɪ̯ɪ
ˀʌxʌlɑ: mi:n̺ɪn̺ ˀʌʋɪrʋʌn̺ə ʲɪmʌɪ̯ppʌt̪
t̪ɑ:ʋɪl ko̞˞ɭxʌɪ̯t̪ t̪ʌmt̪o̞˞ɻɪl mʊ˞ɽɪmɑ:r 90
mʌn̺ʌn̺n̺e:r pɛ̝˞ɻɨðʌɾɨ ʋɑ˞:ɭn̺ɪɾə mʊxʌn̺e:
mɑ:ɪ̯ɪɾɨ˞ɭ ɲɑ:lʌm mʌɾɨʋɪn̺d̺ʳɪ· ʋɪ˞ɭʼʌŋgʌp
pʌlxʌðɪr ʋɪɾɪn̪d̪ʌn̺d̺ʳɨ ʷo̞ɾɨmʉ̩xʌm ʷo̞ɾɨmʉ̩xʌm
ˀɑ:rʋʌlʌr ʲe:t̪t̪ə ˀʌmʌrn̪d̪ɪn̺ɪ· t̪o̞˞ɻɨçɪk
kɑ:ðʌlɪn̺ ʷʊʋʌn̪d̪ɨ ʋʌɾʌŋgo̞˞ɽɨt̪ t̪ʌn̺d̺ʳe· ʷo̞ɾɨmʉ̩xʌm 95
mʌn̪d̪ɪɾə ʋɪðɪɪ̯ɪn̺ mʌɾʌβʉ̩˞ɭʼɪ· ʋʌ˞ɻɑ:ˀʌ
ˀʌn̪d̪ʌ˞ɳʼʌr ʋe˞:ɭʋɪɪ̯o:rk kʊmme· ʷo̞ɾɨmʉ̩xʌm
ʲɛ̝ɲʤɪɪ̯ə po̞ɾɨ˞ɭxʌ˞ɭʼʌɪ̯ ʲe:mʉ̩ɾə n̺ɑ˞:ɽɪt̪
t̪ɪŋgʌ˞ɭ po:lʌt̪ t̪ɪsʌɪ̯ʋɪ˞ɭʼʌk kʊmme· ʷo̞ɾɨmʉ̩xʌm
sɛ̝ɾɨn̺ʌrt̪ t̪e:ɪ̯t̪t̪ɨʧ ʧɛ̝lsʌmʌm mʊɾʊkkʲɪk 100
kʌɾɨʋʉ̩xo̞˞ɭ n̺ɛ̝ɲʤʌmo̞˞ɽɨ kʌ˞ɭʼʌmʋe˞:ʈ ʈʌn̺d̺ʳe· ʷo̞ɾɨmʉ̩xʌm
kʊɾʌʋʌr mʌ˞ɽʌmʌxʌ˞ɭ ko̞˞ɽɪβo:l n̺ɨsuppɪn̺
mʌ˞ɽʌʋʌɾʌl ʋʌ˞ɭɭɪɪ̯o̞˞ɽɨ n̺ʌxʌjɪ̯ʌmʌrn̺ t̪ʌn̺d̺ʳe· ˀɑ:ŋgɨˀʌm
mu:ʋɪɾɨ mʊxʌn̺ɨm mʊɾʌɪ̯n̺ʌʋɪn̺ ro̞˞ɻɨxʌlɪn̺
ˀɑ:ɾʌm t̪ɑ˞:ɻn̪d̪ə ˀʌmbʌxʌ˞ʈʈɨ mɑ:rβɪl 105
sɛ̝mbo̞ɾɪ· ʋɑ:ŋʲgʲɪɪ̯ə mo̞ɪ̯mbɪl sʊ˞ɽʌrʋɪ˞ɽɨβʉ̩
ʋʌ˞ɳbʉ̩xʌ˞ɻ n̺ɪɾʌɪ̯n̪d̪ɨ ʋʌsɪn̪d̪ɨʋɑ:ŋgɨ n̺ɪmɪrðo˞:ɭ
ʋɪ˞ɳʧɛ̝lʌl mʌɾʌβɪn̺ ˀʌjɪ̯ʌrk ke:n̪d̪ɪɪ̯ʌðɨ ʷo̞ɾɨxʌɪ̯
ʷʊkkʌm se:rt̪t̪ɪɪ̯ʌðɨ ʷo̞ɾɨxʌɪ̯
n̺ʌlʌmbɛ̝ɾɨ kʌlɪŋgʌt̪t̪ɨk kʊɾʌŋʲgʲɪn̺mɪsʌɪ̯ 110
ˀʌsʌɪ̯ɪɪ̯ə t̪o̞ɾɨxʌɪ̯
ˀʌŋgɨsʌm kʌ˞ɽɑ:ʋə ʷo̞ɾɨxʌɪ̯ ʲɪɾɨxʌɪ̯
ˀʌjɪ̯ɪɾɨ ʋʌ˞ʈʈʌmo̞˞ɽɨ ʲɛ̝Kkɨʋʌlʌm t̪ɪɾɪppʌ
ʷo̞ɾɨxʌɪ̯ mɑ:rβo̞˞ɽɨ ʋɪ˞ɭʼʌŋgʌ
ʷo̞ɾɨxʌɪ̯ t̪ɑ:ɾo̞˞ɽɨ po̞lɪɪ̯ə ʷo̞ɾɨxʌɪ̯ 115
ki˞:ɻʋi˞:ɻ t̪o̞˞ɽɪɪ̯o̞˞ɽɨ mi:mɪsʌɪ̯k ko̞˞ʈpʌ
ʷo̞ɾɨxʌɪ̯ pɑ˞:ɽɪn̺ pʌ˞ɽɨmʌ˞ɳʼɪ· ʲɪɾʌ˞ʈʈə
ʷo̞ɾɨxʌɪ̯ n̺i:ln̺ɪɾə ʋɪsɨmbɪn̺ mʌlɪðɨ˞ɭʼɪ· po̞˞ɻɪɪ̯ʌ
ʷo̞ɾɨxʌɪ̯ ʋɑ:n̺ʌɾə mʌxʌ˞ɭʼɪrkkɨ ʋʌðɨʋʌɪ̯ su˞:ʈʈʌ
ˀɑ:ŋgʌp 120
pʌn̺n̺ɪɾɨ kʌjɪ̯ɨm pɑ:rpʌ˞ɽə ʲɪɪ̯ʌt̺t̺ʳɪ
ˀʌn̪d̪ʌɾʌp pʌllɪɪ̯ʌm kʌɾʌŋgʌt̪ t̪ɪ˞ɳgɑ˞:ɻ
ʋʌɪ̯ɪɾɛ̝˞ɻɨn̺ t̪ɪsʌɪ̯ppə ʋɑ:lʋʌ˞ɭʼʌɪ̯ ɲʌɾʌlʌ
ʷʊɾʌmt̪ʌlʌɪ̯k ko̞˞ɳɖə ʷʊɾʊmɪ˞ɽɪ· mʊɾʌsʌmo̞˞ɽɨ
pʌlβo̞ɾɪ· mʌɲɲʌɪ̯ ʋɛ̝lxo̞˞ɽɪ· ˀʌxʌʋə 125
ʋɪsɨm pɑ:ɾɑ:xə ʋɪɾʌɪ̯ʧɛ̝lʌl mʊn̺n̺ɪ
ʷʊlʌxʌm pʊxʌ˞ɻn̪d̪ə ʷo̞ŋgɨɪ̯ʌr ʋɪ˞ɻɨʧʧi:r
ˀʌlʌɪ̯ʋɑ:ɪ̯ʧ ʧe:ɾʌlɨm n̺ɪlʌɪ̯ɪɪ̯ə pʌ˞ɳbe:
ˀʌðɑ:ˀʌn̺d̺ʳɨ

t̪ɪɾɨˀɑ:ʋɪn̺ʌn̺gɨ˞ɽɪ

si:ɾʌɪ̯ t̪ʌɪ̯ɪɪ̯ə ʷʊ˞ɽʊkkʌjɪ̯ʌr si:ɾo̞˞ɽɨ 130
ʋʌlʌmbʉ̩ɾɪ· pʊɾʌjɪ̯ɨm ʋɑ:ln̺ʌɾʌɪ̯ mʊ˞ɽɪɪ̯ɪn̺ʌr
mɑ:sʌɾə ʋɪ˞ɭʼʌŋgɨm ʷʊɾʊʋɪn̺ʌr mɑ:n̺ɪn̺
ʷʊɾɪʋʌɪ̯ t̪ʌɪ̯ɪɪ̯ə ʷu:n̺gɛ̝˞ɽɨ mɑ:rβɪn̺
ʲɛ̝n̺bɛ̝˞ɻɨn̪d̪ɨ ʲɪɪ̯ʌŋgɨm ɪ̯ɑ:kkʌjɪ̯ʌr n̺ʌn̺bʌxʌl
pʌlʌʋʉ̩˞ɽʌn̺ kʌ˞ɻɪn̪d̪ə ʷʊ˞ɳɖɪɪ̯ʌr ʲɪxʌlo̞˞ɽɨ 135
sɛ̝t̺t̺ʳʌm n̺i:kkʲɪɪ̯ə mʌn̺ʌt̪t̪ɪn̺ʌr ɪ̯ɑ:ʋʌðɨm
kʌt̺t̺ʳo:r ˀʌɾɪɪ̯ɑ: ˀʌɾɪʋʌn̺ʌr kʌt̺t̺ʳo:rkkɨt̪
t̪ɑ:mʋʌɾʌmbʉ̩ ˀɑ:çɪɪ̯ə t̪ʌlʌɪ̯mʌjɪ̯ʌr kɑ:mʌmo̞˞ɽɨ
kʌ˞ɽɨɲʤɪn̺ʌm kʌ˞ɽɪn̪d̪ə kɑ˞:ʈʧɪɪ̯ʌr ʲɪ˞ɽɨmbʌɪ̯
ɪ̯ɑ:ʋʌðɨm ˀʌɾɪɪ̯ɑ: ʲɪɪ̯ʌlβɪn̺ʌr me:ʋʌɾʌt̪ 140
t̪ɨn̺ɪɪ̯ɪl kɑ˞:ʈʧɪ· mʊn̺ɪʋʌr mʊn̺bʉ̩xʌp
pʊxʌɪ̯mʉ̩xʌn̺ t̪ʌn̺n̺ə mɑ:sɪl t̪u:ʋʉ̩˞ɽʌɪ̯
mʊxʌɪ̯ʋɑ:ɪ̯ ˀʌʋɪ˞ɻn̪d̪ə t̪ʌxʌɪ̯ʧu˞:ɻ ˀɑ:xʌt̪t̪ɨʧ
sɛ̝ʋɪn̺e:rβʉ̩ ʋʌɪ̯t̪t̪ɨʧʧɛ̝ɪ̯ʋʉ̩ɾɨ t̪ɪʋʌʋɪn̺
n̺ʌllɪɪ̯ɑ˞:ɻ n̺ʌʋɪn̺d̺ʳə n̺ʌɪ̯ʌn̺ɨ˞ɽʌɪ̯ n̺ɛ̝ɲʤɪn̺ 145
mɛ̝n̺mo̞˞ɻɪ· me:ʋʌlʌr ʲɪn̺n̺ʌɾʌm pʊ˞ɭʼʌɾʌ
n̺o:ɪ̯ɪn̺ rɪɪ̯ʌn̺d̺ʳə ɪ̯ɑ:kkʌjɪ̯ʌr mɑ:ʋɪn̺
ˀʌʋɪrðʌ˞ɭʼɪr pʊɾʌjɪ̯ɨm me:n̺ɪɪ̯ʌr ˀʌʋɪrðo̞ɾɨm
po̞n̺n̺ɨɾʌɪ̯ kʌ˞ɽɨkkɨn̺ t̪ɪðʌlʌjɪ̯ʌr ʲɪn̺n̺ʌxʌɪ̯β
pʌɾɨmʌm t̪ɑ:ŋʲgʲɪɪ̯ə pʌ˞ɳʼɪn̪d̪e:n̺ t̪ʌlxɨl 150
mɑ:sɪl mʌxʌ˞ɭʼɪɾo̞˞ɽɨ mʌɾɨʋɪn̺d̺ʳɪ· ʋɪ˞ɭʼʌŋgʌk
kʌ˞ɽɨʋo̞ ʈo̞˞ɽɨŋʲgʲɪɪ̯ə t̪u:mbʉ̩˞ɽʌɪ̯ ʋɑ:lɛ̝ɪ̯ɪr
rʌ˞ɻʌlɛ̝n̺ə ʷʊɪ̯ɪrkkɨm ˀʌɲʤɨʋʌɾɨ kʌ˞ɽɨn̪d̪ɪɾʌl
pɑ:mbʉ̩βʌ˞ɽʌp pʊ˞ɽʌjccɨm pʌlʌʋʌɾɪk ko̞˞ɻɨɲʤɪɾʌɪ̯β
pʊ˞ɭɭʌ˞ɳʼɪ· n̺i˞:ɭxo̞˞ɽɪʧ ʧɛ̝lʋʌn̺ɨm ʋɛ̝˞ɭɭe:ɾɨ 155
ʋʌlʌʋʌɪ̯ɪn̺ ʷʊɪ̯ʌɾɪɪ̯ə pʌlʌrβʉ̩xʌ˞ɻ t̪ɪ˞ɳʼɪðo˞:ɭ
ʷʊmʌɪ̯ʌmʌrn̪d̪ɨ ʋɪ˞ɭʼʌŋgɨm ʲɪmʌjɪ̯ɑ: mʊkkʌ˞ɳ
mu:ʋɛ̝ɪ̯ɪl mʊɾʊkkʲɪɪ̯ə mʊɾʌ˞ɳmɪxɨ sɛ̝lʋʌn̺ɨm
n̺u:t̺t̺ʳɨppʌt̪ t̪ʌ˞ɽɨkkʲɪɪ̯ə n̺ɑ˞:ʈʈʌt̪t̪ɨ n̺u:ɾʊβʌl
ʋe˞:ɭʋɪ· mʊt̺t̺ʳɪɪ̯ə ʋɛ̝n̺d̺ʳʌ˞ɽɨ ko̞t̺t̺ʳʌt̪ 160
t̪i:ɾɪɾʌ˞ɳ ʈe:n̪d̪ɪɪ̯ə mʌɾɨppɪn̺ ʲɛ̝˞ɻɪln̺ʌ˞ɽʌɪ̯t̪
t̪ɑ˞:ɻβɛ̝ɾɨn̺ t̪ʌ˞ɽʌkkʌɪ̯ ʷʊɪ̯ʌrt̪t̪ə ɪ̯ɑ:n̺ʌɪ̯
ʲɛ̝ɾɨt̪t̪ʌm ʲe:ɾɪɪ̯ə t̪ɪɾɨkkʲɪ˞ɭʼʌr sɛ̝lʋʌn̺ɨm
n̺ɑ:rpɛ̝ɾɨn̺ t̪ɛ̝ɪ̯ʋʌt̪t̪ɨ n̺ʌn̺n̺ʌxʌr n̺ɪlʌɪ̯ɪɪ̯ʌ
ʷʊlʌxʌm kɑ:kkɨm ʷo̞n̺d̺ʳɨβʉ̩ɾɪ· ko̞˞ɭxʌɪ̯p 165
pʌlʌrβʉ̩xʌ˞ɻ mu:ʋʌɾɨm t̪ʌlʌɪ̯ʋʌɾɑ:xʌ
ʲe:mʉ̩ɾɨ ɲɑ:lʌm t̪ʌn̺n̺ɪl t̪o:n̺d̺ʳɪt̪
t̪ɑ:mʌɾʌɪ̯ pʌɪ̯ʌn̪d̪ə t̪ɑ:ʋɪl ʷu˞:ɻɪ
n̺ɑ:n̺mʉ̩xə ʷo̞ɾɨʋʌr sʊ˞ʈʈɪk kɑ˞:ɳʋʌɾʌp
pʌxʌlɪl t̪o:n̺d̺ʳɨm ʲɪxʌlɪl kɑ˞:ʈʧɪ· 170
n̺ɑ:lʋe· rɪɪ̯ʌrkʌɪ̯p pʌðɪn̺o̞ɾɨ mu:ʋʌɾo:
ʈo̞n̺bʌðɪr rɪɾʌ˞ʈʈɪ· ʷʊɪ̯ʌrn̺ɪlʌɪ̯ pɛ̝ɾi:ʲɪɪ̯ʌr
mi:n̺bu:t̪ t̪ʌn̺n̺ə t̪o:n̺d̺ʳʌlʌr mi:n̺ʧe:rβʉ̩
ʋʌ˞ɭʼɪçɪ˞ɭʼʌrn̪d̪ə t̪ʌn̺n̺ə sɛ̝lʌʋɪn̺ʌr ʋʌ˞ɭʼɪɪ̯ɪ˞ɽʌɪ̯t̪
t̪i:ɪ̯ɛ̝˞ɻɨn̺ t̪ʌn̺n̺ə t̪ɪɾʌlɪn̺ʌr t̪i:ppʌ˞ɽə 175
ʷʊɾʊmɪ˞ɽɪt̪ t̪ʌn̺n̺ə kʊɾʌlɪn̺ʌr ʋɪ˞ɻɨmɪɪ̯ʌ
ʷʊɾʊxuɾʌɪ̯ mʌɾɨŋʲgʲɪlðʌm pɛ̝ɾɨmʉ̩ɾʌɪ̯ ko̞˞ɳmɑ:r
ˀʌn̪d̪ʌɾʌk ko̞˞ʈpɪn̺ʌr ʋʌn̪d̪ɨ˞ɽʌn̺ kɑ˞:ɳʼʌt̪
t̪ɑ:ʋɪl ko̞˞ɭxʌɪ̯ mʌ˞ɽʌn̪d̪ʌjɪ̯o̞˞ɽɨ sɪn̺n̺ɑ˞:ɭ
ˀɑ:ʋɪ· n̺ʌn̺gɨ˞ɽɪ· ˀʌsʌɪ̯ðʌlɨm ʷʊɾɪɪ̯ʌn̺ 180
ˀʌðɑ: ˀʌn̺d̺ʳɨ

t̪ɪɾɨʲe:ɾʌxʌm

ʲɪɾɨmu:n̺ rɛ̝ɪ̯ðɪɪ̯ə ʲɪɪ̯ʌlβɪn̺ɪn̺ ʋʌ˞ɻɑ:ˀʌ
t̪ɪɾɨʋʌrʧ ʧɨ˞ʈʈɪɪ̯ə pʌlʋe:ɾɨ t̪o̞lxɨ˞ɽɪ
ˀʌɾɨn̺ɑ:n̺ kɪɾʌ˞ʈʈɪ· ʲɪ˞ɭʼʌmʌɪ̯ n̺ʌllɪɪ̯ɑ˞:ɳ
ʈɑ:ɾɪn̺ɪl kʌ˞ɻɪppɪɪ̯ə ˀʌɾʌn̺n̺ʌʋɪl ko̞˞ɭxʌɪ̯ 185
mu:n̺d̺ʳɨʋʌxʌɪ̯k kʊɾɪt̪t̪ə mʊt̪t̪i:ʧ ʧɛ̝lʋʌt̪
t̪ɪɾɨβɪɾʌp pɑ˞:ɭʼʌr po̞˞ɻɨðʌɾɪn̪d̪ɨ n̺ɨʋʌlʌ
ʷo̞n̺bʌðɨ ko̞˞ɳɖə mu:n̺d̺ʳɨβʉ̩ɾɪ· n̺ɨ˞ɳɲɑ˞:ɳ
pʊlʌɾɑ:k kɑ˞:ɻʌxʌm pʊlə ʷʊ˞ɽi:ʲɪ
ʷʊʧʧɪ· ku:ppɪɪ̯ə kʌjɪ̯ɪn̺ʌr t̪ʌrpʉ̩xʌ˞ɻn̺ 190
t̪ɑ:ɾɛ̝˞ɻɨt̪ t̪ʌ˞ɽʌkkʲɪɪ̯ə ˀʌɾɨmʌɾʌɪ̯k ke˞:ɭʋɪ
n̺ɑ:ʲɪɪ̯ʌl mʌɾɨŋʲgʲɪl n̺ʌʋɪlʌp pɑ˞:ɽɪ
ʋɪɾʌjɪ̯ɨɾɨ n̺ʌɾɨmʌlʌr ʲe:n̪d̪ɪp pɛ̝ɾɪðɨʋʌn̺
t̪e:ɾʌxʌt̪ t̪ɨɾʌɪ̯ðʌlɨm ʷʊɾɪɪ̯ʌn̺
ˀʌðɑ:ˀʌn̺d̺ʳɨ

kʊn̺d̺ʳɨðo:ɾɑ˞:ɽʌl

pʌɪ̯ŋgo̞˞ɽɪ· n̺ʌɾʌjccɑ:ɪ̯ ʲɪ˞ɽʌjɪ̯ɪ˞ɽɨβʉ̩ ʋe:lʌn̺ 195
ˀʌmbo̞ðɪp pʊ˞ʈʈɪl ʋɪɾʌɪ̯ɪk kʊ˞ɭʼʌʋɪɪ̯o̞˞ɽɨ
ʋɛ̝˞ɳgu· t̪ɑ˞:ɭʼʌn̺ t̪o̞˞ɽɨt̪t̪ə kʌ˞ɳɳɪɪ̯ʌn̺
n̺ʌɾɨɲʤɑ:n̺ t̪ʌ˞ɳʼɪn̪d̪ə ke˞:ɻgʲɪ˞ɭʼʌr mɑ:rβɪn̺
ko̞˞ɽɨn̪d̪o̞˞ɻɪl ʋʌlʋɪl ko̞lʌɪ̯ɪɪ̯ə kɑ:n̺ʌʋʌr
n̺i˞:ɽʌmʌɪ̯ ʋɪ˞ɭʼʌɪ̯n̪d̪ə t̪e:kkʌ˞ɭ t̪e:ɾʌl 200
kʊn̺d̺ʳʌxʌʧ ʧɪɾɨxuɽɪk kɪ˞ɭʼʌjɪ̯ɨ˞ɽʌn̺ mʌçɪ˞ɻn̪d̪ɨ
t̪o̞˞ɳɖʌxʌʧ ʧɪɾɨβʌɾʌɪ̯k kʊɾʌʋʌɪ̯ ˀʌɪ̯ʌɾʌ
ʋɪɾʌlɨ˞ɭʼʌrp pʌʋɪ˞ɻn̪d̪ə ʋe:ɾɨβʌ˞ɽɨ n̺ʌɾɨŋgɑ:n̺
kʊ˞ɳɖɨsun̺ʌɪ̯ pu:t̪t̪ə ʋʌ˞ɳɖɨβʌ˞ɽɨ kʌ˞ɳɳɪ
ʲɪ˞ɳʼʌɪ̯t̪t̪ə ko:ðʌɪ̯ ˀʌ˞ɳʼʌɪ̯t̪t̪ə ku:n̪d̪ʌl 205
mʊ˞ɽɪt̪t̪ə kʊllʌɪ̯ ʲɪlʌjɪ̯ɨ˞ɽʌɪ̯ n̺ʌɾɨmbu:ʧ
sɛ̝ŋgɑ:l mʌɾɑ:ˀʌt̪t̪ə ʋɑ:lɪ˞ɳʼʌr ʲɪ˞ɽʌjɪ̯ɪ˞ɽɨβʉ̩
sʊɾʊmbʊ˞ɳʼʌt̪ t̪o̞˞ɽɨt̪t̪ə pɛ̝ɾɨn̪d̪ʌ˞ɳ mɑ:t̪t̪ʌ˞ɻʌɪ̯
t̪ɪɾɨn̪d̪ɨxɑ˞:ɻ ˀʌlxɨl t̪ɪ˞ɭʼʌɪ̯ppə ʷʊ˞ɽi:ʲɪ
mʌɪ̯ɪlxʌ˞ɳ ʈʌn̺n̺ə mʌ˞ɽʌn̺ʌ˞ɽʌɪ̯ mʌxʌ˞ɭʼɪɾo̞˞ɽɨ 210
sɛ̝jɪ̯ʌn̺ sɪʋʌn̪d̪ə ˀɑ˞:ɽʌjɪ̯ʌn̺ sɛ̝ʊ̯ʋʌɾʌɪ̯ʧ
sɛ̝ɪ̯ʌlʌɪ̯t̪ t̪ʌ˞ɳt̪ʌ˞ɭʼɪr t̪ɨɪ̯ʌlʋʌɾɨm kɑ:ðɪn̺ʌn̺
kʌʧʧɪn̺ʌn̺ kʌ˞ɻʌlɪn̺ʌn̺ sɛ̝ʧʧʌɪ̯k kʌ˞ɳɳɪɪ̯ʌn̺
kʊ˞ɻʌlʌn̺ ko˞:ʈʈʌn̺ kʊɾʊmbʌl ʲɪɪ̯ʌt̪t̪ʌn̺
t̪ʌxʌɾʌn̺ mʌɲɲʌjɪ̯ʌn̺ pʊxʌɾɪl se:ʋʌlʌm 215
ko̞˞ɽɪɪ̯ʌn̺ n̺ɛ̝˞ɽɪɪ̯ʌn̺ t̪o̞˞ɽɪɪ̯ʌ˞ɳʼɪ· t̪o˞:ɭʼʌn̺
n̺ʌɾʌmbɑ:rt̪ t̪ʌn̺n̺ə ʲɪn̺gɨɾʌl t̪o̞xɨðɪɪ̯o̞˞ɽɨ
kʊɾʊmbo̞ɾɪk ko̞˞ɳɖə n̺ʌɾɨn̪d̪ʌ˞ɳ sɑ:ɪ̯ʌl
mʌɾɨŋʲgʲɪl kʌ˞ʈʈɪɪ̯ə n̺ɪlʌn̺n̺e:rβʉ̩ t̪ɨçɪlɪn̺ʌn̺
mʊ˞ɻʌʋʉ̩ɾʌ˞ɻ t̪ʌ˞ɽʌkkʌjɪ̯ɪn̺ ʲɪɪ̯ʌlə ʲe:n̪d̪ɪ· 220
mɛ̝n̪d̪o˞:ɭ pʌlβɪ˞ɳʼʌɪ̯ t̪ʌ˞ɻi:ʲɪt̪ t̪ʌlʌɪ̯t̪t̪ʌn̪d̪ɨ
kʊn̺d̺ʳɨðo· rɑ˞:ɽʌlɨm n̺ɪn̺d̺ʳʌðʌn̺ pʌ˞ɳbe·
ˀʌðɑ: ˀʌn̺d̺ʳɨ

pʌ˞ɻʌmʉ̩ðɪrʧo:lʌɪ̯

sɪɾɨðɪn̺ʌɪ̯ mʌlʌɾo̞˞ɽɨ ʋɪɾʌɪ̯ɪ· mʌɾɪˀʌɾɨt̪t̪ɨ
ʋɑ:ɾʌ˞ɳʼʌk ko̞˞ɽɪɪ̯o̞˞ɽɨ ʋʌɪ̯ɪrpʌ˞ɽə n̺ɪɾi:_ɪ· 225
ʷu:ɾu:r ko̞˞ɳɖə si:rɣɛ̝˞ɻɨ ʋɪ˞ɻʌʋɪn̺ɨm
ˀɑ:rʋʌlʌr ʲe:t̪t̪ə me:ʋʌɾɨ n̺ɪlʌjɪ̯ɪn̺ɨm
ʋe:lʌn̺ t̪ʌɪ̯ɪɪ̯ə ʋɛ̝ɾɪ· ˀʌɪ̯ʌr kʌ˞ɭʼʌn̺ɨm
kɑ˞:ɽɨm kɑ:ʋʉ̩m kʌʋɪn̺bɛ̝ɾɨ t̪ɨɾɨt̪t̪ɪɪ̯ɨm
ɪ̯ɑ:ɾɨŋ kʊ˞ɭʼʌn̺ɨm ʋe:ɾɨβʌl ʋʌɪ̯ppʉ̩m 230
sʌðɨkkʌmʉ̩m sʌn̪d̪ɪɪ̯ɨm pʊðʊppu:ŋ kʌ˞ɽʌmbʉ̩m
mʌn̺d̺ʳʌmʉ̩m po̞ðɪɪ̯ɪlɨŋ kʌn̪d̪ɨ˞ɽʌɪ̯ n̺ɪlʌjɪ̯ɪn̺ɨm
mɑ˞:ɳt̪ʌlʌɪ̯k ko̞˞ɽɪɪ̯o̞˞ɽɨ mʌ˞ɳɳɪ· ˀʌmʌɪ̯ʋʌɾʌ
n̺ɛ̝jɪ̯o˞:ɽɨ ˀʌjɪ̯ʌʋɪ· ˀʌppɪ· ˀʌɪ̯ðɨɾʌɪ̯t̪t̪ɨk
kʊ˞ɽʌn̪d̪ʌm pʌ˞ʈʈɨk ko̞˞ɻɨmʌlʌr sɪðʌɾɪ· 235
mʊɾʌ˞ɳgo̞˞ɭ ʷʊɾʊʋɪn̺ ʲɪɾʌ˞ɳɖɨ˞ɽʌn̺ ʷʊ˞ɽi:ʲɪʧ
sɛ̝n̺n̺u:l ɪ̯ɑ:t̪t̪ɨ ʋɛ̝˞ɳbo̞ɾɪ· sɪðʌɾɪ
mʌðʌʋʌlɪ· n̺ɪlʌɪ̯ɪɪ̯ə mɑ:t̪t̪ɑ˞:ɭ ko̞˞ɻɨʋɪ˞ɽʌɪ̯k
kʊɾʊðɪɪ̯o̞ ʋɪɾʌɪ̯ɪɪ̯ə t̪u:ʋɛ̝˞ɭ ˀʌɾɪsɪ
sɪlβʌlɪʧ ʧɛ̝ɪ̯ðɨ pʌlβɪɾʌppʉ̩ ʲɪɾi:ʲɪʧ 240
sɪɾɨβʌsɨ mʌɲʤʌ˞ɭʼo̞˞ɽɨ n̺ʌɾɨʋɪɾʌɪ̯ t̪ɛ̝˞ɭʼɪt̪t̪ɨp
pɛ̝ɾɨn̪d̪ʌ˞ɳ kʌ˞ɳʼʌʋi:ɾʌm n̺ʌɾɨn̪d̪ʌ˞ɳ mɑ:lʌɪ̯
t̪ɨ˞ɳʼʌjɪ̯ʌɾə ˀʌɾɨt̪t̪ɨt̪ t̪u:ŋgə n̺ɑ:t̺t̺ʳɪ
n̺ʌ˞ɭʼɪmʌlʌɪ̯ʧ ʧɪlʌmbɪn̺ n̺ʌn̺n̺ʌxʌr ʋɑ˞:ɻt̪t̪ɪ
n̺ʌɾɨmbʉ̩xʌɪ̯ ʲɛ̝˞ɽɨt̪t̪ɨk kʊɾɪɲʤɪ· pɑ˞:ɽɪ· 245
ʲɪmɪ˞ɻɪsʌɪ̯ ˀʌɾɨʋɪɪ̯o· ʈɪn̺n̺ɪɪ̯ʌm kʌɾʌŋgʌ
ʷʊɾʊʋʌp pʌlβu:t̪ t̪u:_ʊɪ̯ ʋɛ̝ɾɨʋʌɾʌk
kʊɾʊðɪʧ ʧɛ̝n̪d̪ɪn̺ʌɪ̯ pʌɾʌppɪk kʊɾʌmʌxʌ˞ɭ
mʊɾʊçɪɪ̯ʌm n̺ɪɾɨt̪t̪ɨ mʊɾʌ˞ɳʼɪn̺ʌr ʷʊ˞ʈkʌ
mʊɾʊxɑ:t̺t̺ʳɨp pʌ˞ɽɨt̪t̪ə ʷʊɾʊxɛ̝˞ɻɨ ʋɪɪ̯ʌln̺ʌxʌr 250
ˀɑ˞:ɽɨxʌ˞ɭʼʌm sɪlʌmbʌp pɑ˞:ɽɪp pʌlʌʋʉ̩˞ɽʌn̺
ko˞:ɽɨʋɑ:ɪ̯ ʋʌɪ̯t̪t̪ɨk ko̞˞ɽɨmʌ˞ɳʼɪ· ʲɪɪ̯ʌkkʲɪ
ʷo̞˞ɽɑ:p pu˞:ʈkʌɪ̯p pɪ˞ɳʼɪmʉ̩xʌm ʋɑ˞:ɻt̪t̪ɪ
ʋe˞:ɳɖɨn̺ʌr ʋe˞:ɳɖɪɪ̯ɑ:ŋgɨ ʲɛ̝ɪ̯ðɪn̺ʌr ʋʌ˞ɻɪβʌ˞ɽʌ
ˀɑ˞:ɳɖɑ˞:ɳ ʈɨɾʌɪ̯ðʌlɨm ˀʌɾɪn̪d̪ə ʋɑ:ɾe· 255
ˀɑ˞:ɳɖɑ˞:ɳ ʈɑ:ɪ̯ɪn̺ɨm ˀɑ:xə kɑ˞:ɳt̪ʌxʌ
mʊn̪d̪ɨn̺i· kʌ˞ɳɖɨ˞ɻɪ· mʊxʌn̺ʌmʌrn̺ t̪e:t̪t̪ɪk
kʌɪ̯ðo̞˞ɻu:_ʊp pʌɾʌʋɪk kɑ:lɨɾə ʋʌ˞ɳʼʌŋʲgʲɪ
n̺ɛ̝˞ɽɨmbɛ̝ɾɨm sɪmʌjɪ̯ʌt̪t̪ɨ n̺i:lʌp pʌɪ̯ɲʤɨn̺ʌɪ̯
ˀʌɪ̯ʋʌɾɨ˞ɭ ʷo̞ɾɨʋʌn̺ ˀʌŋgʌɪ̯ ʲe:rpə 260
ˀʌɾɨʋʌr pʌɪ̯ʌn̪d̪ə ˀɑ:ɾʌmʌr sɛ̝lʋʌ
ˀɑ:lxɛ̝˞ɻɨ kʌ˞ɽʌʋʉ̩˞ʈ pʊðʌlʋə mɑ:lʋʌɾʌɪ̯
mʌlʌɪ̯mʌxʌ˞ɭ mʌxʌn̺e· mɑ:t̺t̺ʳo:r ku:t̺t̺ʳe:
ʋɛ̝t̺t̺ʳɪ· ʋɛ̝lβo:rk ko̞t̺t̺ʳʌʋʌɪ̯ sɪɾɨʋʌ
ʲɪ˞ɻʌjɪ̯ʌ˞ɳʼɪ· sɪɾʌppɪr pʌ˞ɻʌjɪ̯o˞:ɭ kʊ˞ɻʌʋɪ· 265
ʋɑ:n̺o:r ʋʌ˞ɳʼʌŋgɨʋɪl t̪ɑ:n̺ʌɪ̯t̪ t̪ʌlʌɪ̯ʋʌ
mɑ:lʌɪ̯ mɑ:rβə n̺u:lʌɾɪ· pʊlʌʋʌ
sɛ̝ɾɨʋɪl ʷo̞ɾɨʋə po̞ɾɨʋɪɾʌl mʌ˞ɭɭʌ
ˀʌn̪d̪ʌ˞ɳʼʌr ʋɛ̝ɾɨkkʌɪ̯ ˀʌɾɪn̪d̪o:r so̞lmʌlʌɪ̯
mʌŋgʌjɪ̯ʌr kʌ˞ɳʼʌʋə mʌɪ̯n̪d̪ʌr ʲe:ɾe· 270
ʋe:lxɛ̝˞ɻɨ t̪ʌ˞ɽʌkkʌɪ̯ʧ ʧɑ:lβɛ̝ɾɨm sɛ̝lʋʌ
kʊn̺d̺ʳʌm ko̞n̺d̺ʳə kʊn̺d̺ʳɑ:k ko̞t̺t̺ʳʌt̪t̪ɨ
ʋɪ˞ɳbo̞ɾɨ n̺ɛ̝˞ɽɨʋʌɾʌɪ̯k kʊɾɪɲʤɪk kɪ˞ɻʌʋʌ
pʌlʌrβʉ̩xʌ˞ɻ n̺ʌn̺mo̞˞ɻɪp pʊlʌʋʌr ʲe:ɾe:
ˀʌɾɨmbɛ̝ɾʌl mʌɾʌβɪr pɛ̝ɾɨmbɛ̝ɪ̯ʌr mʊɾʊxə 275
n̺ʌsʌjɪ̯ɨn̺ʌrk kɑ:rt̪t̪ɨm ʲɪsʌɪ̯βe:r ˀɑ˞:ɭʼʌ
ˀʌlʌn̪d̪o:rk kʌ˞ɭʼɪkkɨm po̞lʌmbu˞:ɳ se:ʲɛ̝ɪ̯
mʌ˞ɳɖʌmʌr kʌ˞ɽʌn̪d̪ʌn̺ɪn̺ ʋɛ̝n̺d̺ʳə ʈʌxʌlʌt̪t̪ɨp
pʌɾɪsɪlʌrt̪ t̪ɑ:ŋgɨm ʷʊɾʊxɛ̝ʲɛ̝˞ɻɨ n̺ɛ̝˞ɽɨʋe˞:ɭ
pɛ̝ɾɪɪ̯o:r ʲe:t̪t̪ɨm pɛ̝ɾɨmbɛ̝ɪ̯ʌr ʲɪɪ̯ʌʋʉ̩˞ɭ 280
su:rmʌɾɨŋ kʌɾɨt̪t̪ə mo̞ɪ̯mbɪn̺ mʌðʌʋʌlɪ
po:rmɪxɨ po̞ɾɨn̺ə kʊɾɪsɪl ʲɛ̝n̺ʌppʌlʌ
ɪ̯ɑ:n̺ʌɾɪ· ˀʌ˞ɭʼʌʋʌjɪ̯ɪn̺ ʲe:t̪t̪ɪ· ˀɑ:n̺ɑ:ðɨ
n̺ɪn̺ʌ˞ɭʼʌn̺ t̪ʌɾɪðʌl mʌn̺n̺ɨɪ̯ɪrk kʌɾɨmʌjɪ̯ɪn̺
n̺ɪn̺n̺ʌ˞ɽɪ· ʷʊ˞ɭɭɪ· ʋʌn̪d̪ʌn̺ʌn̺ n̺ɪn̺n̺o̞˞ɽɨ 285
pʊɾʌjɪ̯ɨn̺ʌr ʲɪllɑ:p pʊlʌmʌɪ̯ ɪ̯o:ɪ̯ɛ̝n̺ʌk
kʊɾɪt̪t̪ʌðɨ mo̞˞ɻɪɪ̯ɑ: ˀʌ˞ɭʼʌʋʌjɪ̯ɪl kʊɾɪt̪t̪ɨ˞ɽʌn̺
ʋe:ɾɨβʌl ʷʊɾʊʋɪl kʊɾʊmbʌl ku˞:ɭʼɪɪ̯ʌr
sɑ:ɾʌɪ̯ʌr kʌ˞ɭʼʌt̪t̪ɨ ʋi:ɾɨβɛ̝ɾʌt̪ t̪o:n̺d̺ʳɪ
ˀʌ˞ɭʼɪɪ̯ʌn̺ t̪ɑ:n̺e· mʊðʊʋɑ:ɪ̯ ʲɪɾʌʋʌlʌn̺ 290
ʋʌn̪d̪o:n̺ pɛ̝ɾɨmʌn̺ɪn̺ ʋʌ˞ɳbʉ̩xʌ˞ɻ n̺ʌɪ̯ʌn̪d̪ɛ̝n̺ʌ
ʲɪn̺ɪɪ̯ʌʋʉ̩m n̺ʌllʌʋʉ̩m n̺ʌn̺ɪβʌlə ʲe:t̪t̪ɪt̪
t̪ɛ̝ɪ̯ʋʌm sɑ:n̺d̺ʳə t̪ɪɾʌlʋɪ˞ɭʼʌŋ kʊɾʊʋɪn̺
ʋɑ:n̪d̪o:ɪ̯ n̺ɪʋʌppɪn̺ t̪ɑ:n̺ʋʌn̺ t̪ɛ̝ɪ̯ðɪ
ˀʌ˞ɳʼʌŋgɨsɑ:l ʷʊɪ̯ʌrn̺ɪlʌɪ̯ t̪ʌ˞ɻi:ʲɪp pʌ˞ɳɖʌɪ̯t̪t̪ʌn̺ 295
mʌ˞ɳʼʌŋgʌmʌ˞ɻ t̪ɛ̝ɪ̯ʋʌt̪ t̪ɪ˞ɭʼʌn̺ʌlʌm kɑ˞:ʈʈɪ
ˀʌɲʤʌl ʷo:mbʉ̩mʌðɪ· ˀʌɾɪʋʌln̺ɪn̺ ʋʌɾʌʋɛ̝n̺ʌ
ˀʌn̺bʉ̩˞ɽʌɪ̯ n̺ʌn̺mo̞˞ɻɪ· ˀʌ˞ɭʼʌɪ̯ɪ· ʋɪ˞ɭʼɪʋʉ̩ʲɪn̺
rɪɾɨ˞ɭn̺ɪɾə mʊn̺n̺i:r ʋʌ˞ɭʼʌɪ̯ɪɪ̯ə ʷʊlʌxʌt̪
t̪o̞ɾɨn̺i· ɪ̯ɑ:çɪt̪ t̪o:n̺d̺ʳə ʋɪ˞ɻɨmɪɪ̯ə 300
pɛ̝ɾʌlʌɾɨm pʌɾɪsɪl n̺ʌlxɨmmʌðɪ· pʌlʌʋʉ̩˞ɽʌn̺
ʋe:ɾɨβʌl t̪ɨçɪlɪn̺ n̺ɨ˞ɽʌŋʲgʲɪ· ˀʌçɪlsɨmʌn̺
t̪ɑ:ɾʌm mʊ˞ɻʊmʊðʌl ʷʊɾʊ˞ʈʈɪ· ʋe:ɾʌl
pu:ʋʉ̩˞ɽʌɪ̯ ˀʌlʌŋgɨsɪn̺ʌɪ̯ pʊlʌmbə ʋe:rgʲi˞:ɳɖɨ
ʋɪ˞ɳbo̞ɾɨ n̺ɛ̝˞ɽɨʋʌɾʌɪ̯p pʌɾɪðɪɪ̯ɪl t̪o̞˞ɽɨt̪t̪ə 305
t̪ʌ˞ɳgʌmʌ˞ɻ ˀʌlʌɾɪɾɑ:l sɪðʌjɪ̯ə n̺ʌn̺bʌlʌ
ˀɑ:sɪn̺ɪ· mʊðʊsuɭʼʌɪ̯ kʌlɑ:ʋə mi:mɪsʌɪ̯
n̺ɑ:xə n̺ʌɾɨmʌlʌr ʷʊðɪɾə ʷu:xʌmo̞˞ɽɨ
mɑ:mʉ̩xə mʊsukkʌlʌɪ̯ pʌn̺ɪppʌp pu:n̺ɨðʌl
ʲɪɾɨmbɪ˞ɽɪ· kʊ˞ɭʼɪrppə ʋi:sɪp pɛ̝ɾɨŋgʌ˞ɭʼɪt̺t̺ʳɨ 310
mʊt̪t̪ɨ˞ɽʌɪ̯ ʋɑ:n̺go˞:ɽɨ t̪ʌ˞ɻi:ʲɪt̪ t̪ʌt̪t̪ɨt̺t̺ʳɨ
n̺ʌn̺bo̞n̺ mʌ˞ɳʼɪn̺ɪɾʌm kɪ˞ɭʼʌɾʌp po̞n̺go̞˞ɻɪɪ̯ɑ:
ʋɑ˞:ɻʌɪ̯ mʊ˞ɻʊmʊðʌl t̪ɨmɪɪ̯ʌt̪ t̪ɑ˞:ɻʌɪ̯
ʲɪ˞ɭʼʌn̺i:r ʋɪ˞ɻɨkkɨlʌɪ̯ ʷʊðɪɾʌt̪ t̪ɑ:kkʲɪk
kʌɾɪkko̞˞ɽɪk kʌɾɨn̪d̪ɨ˞ɳʼʌr sɑ:ɪ̯ʌp po̞ɾɪppʉ̩ɾə 315
mʌ˞ɽʌn̺ʌ˞ɽʌɪ̯ mʌɲɲʌɪ̯ pʌlʌʋʉ̩˞ɽʌn̺ ʋɛ̝ɾi:ʲɪk
ko˞:ɻɪ· ʋʌɪ̯ʌppɛ̝˞ɽʌɪ̯ ʲɪɾɪɪ̯ʌk ke˞:ɻʌlo̞
ʈɪɾɨmbʌn̺ʌɪ̯ ʋɛ̝˞ɭʼɪt̺t̺ʳɪn̺ pʊn̺ʧɑ:ɪ̯ ˀʌn̺n̺ʌ
kʊɾu:_ʊmʌɪ̯ɪr ɪ̯ɑ:kkʌɪ̯k kʊ˞ɽɑ: ˀʌ˞ɽɪ· ʷʊ˞ɭʼɪɪ̯ʌm
pɛ̝ɾɨŋgʌl ʋɪ˞ɽʌɾʌ˞ɭʼʌɪ̯ʧ ʧɛ̝ɾɪɪ̯ʌk kʌɾɨŋgo˞:ʈ 320
ʈɑ:mɑ: n̺ʌle:ɾɨ sɪlʌɪ̯ppʌʧ ʧe˞:ɳn̺ɪn̺
rɪ˞ɻɨmɛ̝n̺ə ʲɪ˞ɻɪðʌɾɨm ˀʌɾɨʋɪp
pʌ˞ɻʌmʉ̩ðɪr so:lʌɪ̯ mʌlʌɪ̯gʲɪ˞ɻə ʋo:n̺e· 323

Open the IPA Section in a New Tab
ulakam uvappa valaṉērpu tiritaru
palarpukaḻ ñāyiṟu kaṭaṟkaṇ ṭāaṅ
kōvaṟa imaikkuñ cēṇviḷaṅ kaviroḷi
uṟunart tāṅkiya mataṉuṭai nōṉtāḷ
ceṟunart tēytta celuṟaḻ taṭakkai 5
maṟuvil kaṟpiṉ vāḷnutal kaṇavaṉ
kārkōḷ mukanta kamañcūl māmaḻai
vāḷpōḻ vicumpiṉ uḷuṟai citaṟit
talaippeyal talaiiya taṇṇaṟuṅ kāṉat
tiruḷpaṭap potuḷiya parāarai marāat 10
turuḷpūn taṇtār puraḷum mārpiṉaṉ
mālvarai nivanta cēṇuyar veṟpil
kiṇkiṇi kavaiiya oṇceñ cīṟaṭik
kaṇaikkāl vāṅkiya nucuppiṉ paṇaittōḷ
kōpat taṉṉa tōyāp pūntukil 15
palkācu niraitta cilkāḻ alkul
kaipuṉain tiyaṟṟāk kaviṉpeṟu vaṉappiṉ
nāvaloṭu peyariya polampuṉai aviriḻaic
cēṇikantu viḷaṅkum ceyirtīr mēṉit
tuṇaiyōr āynta iṇaiyīr ōtic 20
ceṅkāl veṭcic cīṟitaḻ iṭaiyiṭupu
paintāḷ kuvaḷait tūitaḻ kiḷḷit
teyva uttiyoṭu valampurivayiṉ vaittut
tilakam taiiya tēṅkamaḻ tirunutal
makarap pakuvāy tāḻamaṇ ṇuṟuttut 25
tuvara muṭitta tukaḷaṟu muccip
peruntaṇ caṇpakam cerīik karuntakaṭ
ṭuḷaippū marutiṉ oḷḷiṇar aṭṭik
kiḷaikkaviṉ ṟeḻutaru kīḻnīrc cevvarum
piṇaippuṟu piṇaiyal vaḷaiit tuṇaittaka 30
vaṇkātu niṟainta piṇṭi oṇtaḷir
nuṇpūṇ ākam tiḷaippat tiṇkāḻ
naṟuṅkuṟa ṭuriñciya pūṅkēḻt tēyvai
tēṅkamaḻ marutiṇar kaṭuppak kōṅkiṉ
kuvimukiḻ iḷamulaik koṭṭi virimalar 35
vēṅkai nuṇtā tappik kāṇvara
veḷḷiṟ kuṟumuṟi kiḷḷupu teṟiyāk
kōḻi ōṅkiya veṉṟaṭu viṟaṟkoṭi
vāḻiya periteṉ ṟēttip palaruṭaṉ
cīrtikaḻ cilampakam cilampap pāṭic 40
cūrara makaḷir āṭum cōlai
mantiyum aṟiyā maraṉpayil aṭukkattuc
curumpu mūcāc cuṭarppūṅ kāntaḷ
peruntaṇ kaṇṇi milainta ceṉṉiyaṉ
pārmutar paṉikkaṭal kalaṅkauḷ pukkuc 45
cūrmutal taṭinta cuṭarilai neṭuvēl
ulaṟiya katuppiṉ piṟaḻpal pēḻvāyc
cuḻalviḻip pacuṅkaṇ cūrtta nōkkiṉ
kaḻalkaṇ kūkaiyoṭu kaṭumpāmpu tūṅkap
perumulai alaikkum kātiṉ piṇarmōṭ 50
ṭurukeḻu celaviṉ añcuvaru pēymakaḷ
kuruti āṭiya kūrukirk koṭuviral
kaṇtoṭṭu uṇṭa kaḻimuṭaik karuntalai
oṇtoṭit taṭakkaiyiṉ ēnti veruvara
veṉṟaṭu viṟaṟkaḷam pāṭittōḷ peyarā 55
niṇamtiṉ vāyaḷ tuṇaṅkai tūṅka
irupēr uruviṉ orupēr yākkai
aṟuvēṟu vakaiyiṉ añcuvara maṇṭi
avuṇar nalvalam aṭaṅkak kaviḻiṇar
māmutal taṭinta maṟuil koṟṟat 60
teyyā nallicaic cevvēl cēey

iravalaṉ nilai

cēvaṭi paṭarum cemmal uḷḷamoṭu
nalampuri koḷkaip pulampirin tuṟaiyum
cevvanī nayantaṉai āyiṉ palavuṭaṉ
naṉṉar neñcat tiṉnacai vāyppa 65
iṉṉē peṟutinī muṉṉiya viṉaiyē

tirupparaṅkuṉṟam

ceruppukaṉ ṟeṭutta cēṇuyar neṭuṅkoṭi
varippuṉai pantoṭu pāvai tūṅkap
porunart tēytta pōraru vāyil
tiruvīṟ ṟirunta tītutīr niyamattu 70
māṭammali maṟukiṉ kūṭaṟ kuṭavayiṉ
iruñcēṟ ṟakalvayal virintuvāy aviḻnta
muḷtāḷ tāmarait tuñci vaikaṟaik
kaḷkamaḻ neytal ūti eṟpaṭak
kaṇpōl malarnta kāmar cuṉaimalar 75
amciṟai vaṇṭiṉ arikkaṇam olikkum
kuṉ ṟamarn tuṟaitalum uriyaṉ
atāaṉṟu

tiruccīralaivāy

vainnuti poruta vaṭuāḻ varinutal
vāṭā mālai oṭaiyoṭu tuyalvarap 80
paṭumaṇi iraṭṭum maruṅkiṉ kaṭunaṭaik
kūṟṟat taṉṉa māṟṟarum moympiṉ
kālkiḷarn taṉṉa vēḻammēl koṇ
ṭaivēṟu uruviṉ ceyviṉai muṟṟiya
muṭiyoṭu viḷaṅkiya muraṇmiku tirumaṇi 85
miṉuṟaḻ imaippil ceṉṉip poṟpa
nakaitāḻpu tuyalvarūum vakaiyamai polaṅkuḻai
cēṇviḷaṅ kiyaṟkai vāḷmati kavaii
akalā mīṉiṉ avirvaṉa imaippat
tāvil koḷkait tamtoḻil muṭimār 90
maṉaṉnēr peḻutaru vāḷniṟa mukaṉē
māyiruḷ ñālam maṟuviṉṟi viḷaṅkap
palkatir virintaṉṟu orumukam orumukam
ārvalar ētta amarntiṉi toḻukik
kātaliṉ uvantu varaṅkoṭut taṉṟē orumukam 95
mantira vitiyiṉ marapuḷi vaḻāa
antaṇar vēḷviyōrk kummē orumukam
eñciya poruḷkaḷai ēmuṟa nāṭit
tiṅkaḷ pōlat ticaiviḷak kummē orumukam
ceṟunart tēyttuc celcamam murukkik 100
kaṟuvukoḷ neñcamoṭu kaḷamvēṭ ṭaṉṟē orumukam
kuṟavar maṭamakaḷ koṭipōl nucuppiṉ
maṭavaral vaḷḷiyoṭu nakaiyamarn taṉṟē āṅkuam
mūviru mukaṉum muṟainaviṉ ṟoḻukaliṉ
āram tāḻnta ampakaṭṭu mārpil 105
cempoṟi vāṅkiya moympil cuṭarviṭupu
vaṇpukaḻ niṟaintu vacintuvāṅku nimirtōḷ
viṇcelal marapiṉ aiyark kēntiyatu orukai
ukkam cērttiyatu orukai
nalampeṟu kaliṅkattuk kuṟaṅkiṉmicai 110
acaiiya torukai
aṅkucam kaṭāva orukai irukai
aiyiru vaṭṭamoṭu eḵkuvalam tirippa
orukai mārpoṭu viḷaṅka
orukai tāroṭu poliya orukai 115
kīḻvīḻ toṭiyoṭu mīmicaik koṭpa
orukai pāṭiṉ paṭumaṇi iraṭṭa
orukai nīlniṟa vicumpiṉ malituḷi poḻiya
orukai vāṉara makaḷirkku vatuvai cūṭṭa
āṅkap 120
paṉṉiru kaiyum pāṟpaṭa iyaṟṟi
antarap palliyam kaṟaṅkat tiṇkāḻ
vayireḻun ticaippa vālvaḷai ñarala
uramtalaik koṇṭa urumiṭi muracamoṭu
palpoṟi maññai velkoṭi akava 125
vicum pāṟāka viraicelal muṉṉi
ulakam pukaḻnta oṅkuyar viḻuccīr
alaivāyc cēṟalum nilaiiya paṇpē
atāaṉṟu

tiruāviṉaṉkuṭi

cīrai taiiya uṭukkaiyar cīroṭu 130
valampuri puraiyum vālnarai muṭiyiṉar
mācaṟa viḷaṅkum uruviṉar māṉiṉ
urivai taiiya ūṉkeṭu mārpiṉ
eṉpeḻuntu iyaṅkum yākkaiyar naṉpakal
palavuṭaṉ kaḻinta uṇṭiyar ikaloṭu 135
ceṟṟam nīkkiya maṉattiṉar yāvatum
kaṟṟōr aṟiyā aṟivaṉar kaṟṟōrkkut
tāmvarampu ākiya talaimaiyar kāmamoṭu
kaṭuñciṉam kaṭinta kāṭciyar iṭumpai
yāvatum aṟiyā iyalpiṉar mēvarat 140
tuṉiyil kāṭci muṉivar muṉpukap
pukaimukan taṉṉa mācil tūvuṭai
mukaivāy aviḻnta takaicūḻ ākattuc
cevinērpu vaittucceyvuṟu tivaviṉ
nalliyāḻ naviṉṟa nayaṉuṭai neñciṉ 145
meṉmoḻi mēvalar iṉṉaram puḷara
nōyiṉ ṟiyaṉṟa yākkaiyar māviṉ
avirtaḷir puraiyum mēṉiyar avirtoṟum
poṉṉurai kaṭukkun titalaiyar iṉṉakaip
parumam tāṅkiya paṇintēn talkul 150
mācil makaḷiroṭu maṟuviṉṟi viḷaṅkak
kaṭuvo ṭoṭuṅkiya tūmpuṭai vāleyiṟ
ṟaḻaleṉa uyirkkum añcuvaru kaṭuntiṟal
pāmpupaṭap puṭaikkum palavarik koḻuñciṟaip
puḷḷaṇi nīḷkoṭic celvaṉum veḷḷēṟu 155
valavayiṉ uyariya palarpukaḻ tiṇitōḷ
umaiamarntu viḷaṅkum imaiyā mukkaṇ
mūveyil murukkiya muraṇmiku celvaṉum
nūṟṟuppat taṭukkiya nāṭṭattu nūṟupal
vēḷvi muṟṟiya veṉṟaṭu koṟṟat 160
tīriraṇ ṭēntiya maruppiṉ eḻilnaṭait
tāḻperun taṭakkai uyartta yāṉai
eruttam ēṟiya tirukkiḷar celvaṉum
nāṟperun teyvattu naṉṉakar nilaiiya
ulakam kākkum oṉṟupuri koḷkaip 165
palarpukaḻ mūvarum talaivarāka
ēmuṟu ñālam taṉṉil tōṉṟit
tāmarai payanta tāvil ūḻi
nāṉmuka oruvaṟ cuṭṭik kāṇvarap
pakalil tōṉṟum ikalil kāṭci 170
nālvē ṟiyaṟkaip patiṉoru mūvarō
ṭoṉpatiṟ ṟiraṭṭi uyarnilai peṟīiyar
mīṉpūt taṉṉa tōṉṟalar mīṉcērpu
vaḷikiḷarnta taṉṉa celaviṉar vaḷiyiṭait
tīyeḻun taṉṉa tiṟaliṉar tīppaṭa 175
urumiṭit taṉṉa kuraliṉar viḻumiya
uṟukuṟai maruṅkiltam peṟumuṟai koṇmār
antarak koṭpiṉar vantuṭaṉ kāṇat
tāvil koḷkai maṭantaiyoṭu ciṉṉāḷ
āvi ṉaṉkuṭi acaitalum uriyaṉ 180
atā aṉṟu

tiruērakam

irumūṉ ṟeytiya iyalpiṉiṉ vaḻāa
tiruvarc cuṭṭiya palvēṟu tolkuṭi
aṟunāṉ kiraṭṭi iḷamai nalliyāṇ
ṭāṟiṉil kaḻippiya aṟaṉnavil koḷkai 185
mūṉṟuvakaik kuṟitta muttīc celvat
tirupiṟap pāḷar poḻutaṟintu nuvala
oṉpatu koṇṭa mūṉṟupuri nuṇñāṇ
pularāk kāḻakam pula uṭīi
ucci kūppiya kaiyiṉar taṟpukaḻn 190
tāṟeḻut taṭakkiya arumaṟaik kēḷvi
nāiyal maruṅkil navilap pāṭi
viraiyuṟu naṟumalar ēntip perituvan
tērakat tuṟaitalum uriyaṉ
atāaṉṟu

kuṉṟutōṟāṭal

paiṅkoṭi naṟaikkāy iṭaiyiṭupu vēlaṉ 195
ampotip puṭṭil viraiik kuḷaviyoṭu
veṇkū tāḷan toṭutta kaṇṇiyaṉ
naṟuñcān taṇinta kēḻkiḷar mārpiṉ
koṭuntoḻil valvil kolaiiya kāṉavar
nīṭamai viḷainta tēkkaḷ tēṟal 200
kuṉṟakac ciṟukuṭik kiḷaiyuṭaṉ makiḻntu
toṇṭakac ciṟupaṟaik kuravai ayara
viraluḷarp paviḻnta vēṟupaṭu naṟuṅkāṉ
kuṇṭucuṉai pūtta vaṇṭupaṭu kaṇṇi
iṇaitta kōtai aṇaitta kūntal 205
muṭitta kullai ilaiyuṭai naṟumpūc
ceṅkāl marāatta vāliṇar iṭaiyiṭupu
curumpuṇat toṭutta peruntaṇ māttaḻai
tiruntukāḻ alkul tiḷaippa uṭīi
mayilkaṇ ṭaṉṉa maṭanaṭai makaḷiroṭu 210
ceyyaṉ civanta āṭaiyaṉ cevvaraic
ceyalait taṇtaḷir tuyalvarum kātiṉaṉ
kacciṉaṉ kaḻaliṉaṉ ceccaik kaṇṇiyaṉ
kuḻalaṉ kōṭṭaṉ kuṟumpal iyattaṉ
takaraṉ maññaiyaṉ pukaril cēvalam 215
koṭiyaṉ neṭiyaṉ toṭiyaṇi tōḷaṉ
narampārt taṉṉa iṉkural tokutiyoṭu
kuṟumpoṟik koṇṭa naṟuntaṇ cāyal
maruṅkil kaṭṭiya nilaṉnērpu tukiliṉaṉ
muḻavuṟaḻ taṭakkaiyiṉ iyala ēnti 220
meṉtōḷ palpiṇai taḻīit talaittantu
kuṉṟutō ṟāṭalum niṉṟataṉ paṇpē
atā aṉṟu

paḻamutircōlai

ciṟutiṉai malaroṭu viraii maṟiaṟuttu
vāraṇak koṭiyoṭu vayiṟpaṭa niṟīi 225
ūrūr koṇṭa cīrkeḻu viḻaviṉum
ārvalar ētta mēvaru nilaiyiṉum
vēlaṉ taiiya veṟi ayar kaḷaṉum
kāṭum kāvum kaviṉpeṟu turuttiyum
yāṟuṅ kuḷaṉum vēṟupal vaippum 230
catukkamum cantiyum putuppūṅ kaṭampum
maṉṟamum potiyiluṅ kantuṭai nilaiyiṉum
māṇtalaik koṭiyoṭu maṇṇi amaivara
neyyōṭu aiyavi appi aituraittuk
kuṭantam paṭṭuk koḻumalar citaṟi 235
muraṇkoḷ uruviṉ iraṇṭuṭaṉ uṭīic
cennūl yāttu veṇpori citaṟi
matavali nilaiiya māttāḷ koḻuviṭaik
kurutiyo viraiiya tūveḷ arici
cilpalic ceytu palpirappu irīic 240
ciṟupacu mañcaḷoṭu naṟuvirai teḷittup
peruntaṇ kaṇavīram naṟuntaṇ mālai
tuṇaiyaṟa aṟuttut tūṅka nāṟṟi
naḷimalaic cilampiṉ naṉṉakar vāḻtti
naṟumpukai eṭuttuk kuṟiñci pāṭi 245
imiḻicai aruviyō ṭiṉṉiyam kaṟaṅka
uruvap palpūt tūuy veruvarak
kurutic centiṉai parappik kuṟamakaḷ
murukiyam niṟuttu muraṇiṉar uṭka
murukāṟṟup paṭutta urukeḻu viyalnakar 250
āṭukaḷam cilampap pāṭip palavuṭaṉ
kōṭuvāy vaittuk koṭumaṇi iyakki
oṭāp pūṭkaip piṇimukam vāḻtti
vēṇṭunar vēṇṭiyāṅku eytiṉar vaḻipaṭa
āṇṭāṇ ṭuṟaitalum aṟinta vāṟē 255
āṇṭāṇ ṭāyiṉum āka kāṇtaka
muntunī kaṇṭuḻi mukaṉamarn tēttik
kaitoḻūup paravik kāluṟa vaṇaṅki
neṭumperum cimaiyattu nīlap paiñcuṉai
aivaruḷ oruvaṉ aṅkai ēṟpa 260
aṟuvar payanta āṟamar celva
ālkeḻu kaṭavuṭ putalva mālvarai
malaimakaḷ makaṉē māṟṟōr kūṟṟē
veṟṟi velpōrk koṟṟavai ciṟuva
iḻaiyaṇi ciṟappiṟ paḻaiyōḷ kuḻavi 265
vāṉōr vaṇaṅkuvil tāṉait talaiva
mālai mārpa nūlaṟi pulava
ceruvil oruva poruviṟal maḷḷa
antaṇar veṟukkai aṟintōr colmalai
maṅkaiyar kaṇava maintar ēṟē 270
vēlkeḻu taṭakkaic cālperum celva
kuṉṟam koṉṟa kuṉṟāk koṟṟattu
viṇporu neṭuvaraik kuṟiñcik kiḻava
palarpukaḻ naṉmoḻip pulavar ēṟē
arumpeṟal marapiṟ perumpeyar muruka 275
nacaiyunark kārttum icaipēr āḷa
alantōrk kaḷikkum polampūṇ cēey
maṇṭamar kaṭantaniṉ veṉṟa ṭakalattup
paricilart tāṅkum urukeeḻu neṭuvēḷ
periyōr ēttum perumpeyar iyavuḷ 280
cūrmaruṅ kaṟutta moympiṉ matavali
pōrmiku poruna kuricil eṉappala
yāṉaṟi aḷavaiyiṉ ētti āṉātu
niṉaḷan taṟital maṉṉuyirk karumaiyiṉ
niṉṉaṭi uḷḷi vantaṉaṉ niṉṉoṭu 285
puraiyunar illāp pulamai yōyeṉak
kuṟittatu moḻiyā aḷavaiyil kuṟittuṭaṉ
vēṟupal uruvil kuṟumpal kūḷiyar
cāṟayar kaḷattu vīṟupeṟat tōṉṟi
aḷiyaṉ tāṉē mutuvāy iravalaṉ 290
vantōṉ perumaniṉ vaṇpukaḻ nayanteṉa
iṉiyavum nallavum naṉipala ēttit
teyvam cāṉṟa tiṟalviḷaṅ kuruviṉ
vāṉtōy nivappiṉ tāṉvan teyti
aṇaṅkucāl uyarnilai taḻīip paṇṭaittaṉ 295
maṇaṅkamaḻ teyvat tiḷanalam kāṭṭi
añcal ōmpumati aṟivalniṉ varaveṉa
aṉpuṭai naṉmoḻi aḷaii viḷivuiṉ
ṟiruḷniṟa munnīr vaḷaiiya ulakat
torunī yākit tōṉṟa viḻumiya 300
peṟalarum paricil nalkummati palavuṭaṉ
vēṟupal tukiliṉ nuṭaṅki akilcuman
tāram muḻumutal uruṭṭi vēral
pūvuṭai alaṅkuciṉai pulampa vērkīṇṭu
viṇporu neṭuvaraip paritiyil toṭutta 305
taṇkamaḻ alariṟāl citaiya naṉpala
āciṉi mutucuḷai kalāva mīmicai
nāka naṟumalar utira ūkamoṭu
māmuka mucukkalai paṉippap pūnutal
irumpiṭi kuḷirppa vīcip peruṅkaḷiṟṟu 310
muttuṭai vāṉkōṭu taḻīit tattuṟṟu
naṉpoṉ maṇiniṟam kiḷarap poṉkoḻiyā
vāḻai muḻumutal tumiyat tāḻai
iḷanīr viḻukkulai utirat tākkik
kaṟikkoṭik karuntuṇar cāyap poṟippuṟa 315
maṭanaṭai maññai palavuṭaṉ verīik
kōḻi vayappeṭai iriyak kēḻalo
ṭirumpaṉai veḷiṟṟiṉ puṉcāy aṉṉa
kurūumayir yākkaik kuṭā aṭi uḷiyam
peruṅkal viṭaraḷaic ceṟiyak karuṅkōṭ 320
ṭāmā nalēṟu cilaippac cēṇniṉ
ṟiḻumeṉa iḻitarum aruvip
paḻamutir cōlai malaikiḻa vōṉē 323

Open the Diacritic Section in a New Tab
юлaкам ювaппa вaлaнэaрпю тырытaрю
пaлaрпюкалз гнaaйырю катaткан тааанг
коовaрa ымaыккюгн сэaнвылaнг кавыролы
юрюнaрт таангкыя мaтaнютaы ноонтаал
сэрюнaрт тэaйттa сэлюрaлз тaтaккaы 5
мaрювыл катпын ваалнютaл канaвaн
кaркоол мюкантa камaгнсул маамaлзaы
ваалпоолз высюмпын юлюрaы сытaрыт
тaлaыппэял тaлaыыя тaннaрюнг кaнaт
тырюлпaтaп потюлыя пaрааарaы мaрааат 10
тюрюлпун тaнтаар пюрaлюм маарпынaн
маалвaрaы нывaнтa сэaнюяр вэтпыл
кынкыны кавaыыя онсэгн сирaтык
канaыккaл ваангкыя нюсюппын пaнaыттоол
коопaт тaннa тоояaп пунтюкыл 15
пaлкaсю нырaыттa сылкaлз алкюл
кaыпюнaын тыятраак кавынпэрю вaнaппын
наавaлотю пэярыя полaмпюнaы авырылзaыч
сэaныкантю вылaнгкюм сэйыртир мэaныт
тюнaыйоор аайнтa ынaыйир оотыч 20
сэнгкaл вэтсыч сирытaлз ытaыйытюпю
пaынтаал кювaлaыт туытaлз кыллыт
тэйвa юттыйотю вaлaмпюрывaйын вaыттют
тылaкам тaыыя тэaнгкамaлз тырюнютaл
мaкарaп пaкюваай таалзaмaн нюрюттют 25
тювaрa мютыттa тюкаларю мючсып
пэрюнтaн сaнпaкам сэриык карюнтaкат
тюлaыппу мaрютын оллынaр аттык
кылaыккавын рэлзютaрю килзнирч сэввaрюм
пынaыппюрю пынaыял вaлaыыт тюнaыттaка 30
вaнкaтю нырaынтa пынты онтaлыр
нюнпун аакам тылaыппaт тынкaлз
нaрюнгкюрa тюрыгнсыя пунгкэaлзт тэaйвaы
тэaнгкамaлз мaрютынaр катюппaк коонгкын
кювымюкылз ылaмюлaык котты вырымaлaр 35
вэaнгкaы нюнтаа тaппык кaнвaрa
вэллыт кюрюмюры кыллюпю тэрыяaк
коолзы оонгкыя вэнрaтю вырaткоты
ваалзыя пэрытэн рэaттып пaлaрютaн
сиртыкалз сылaмпaкам сылaмпaп паатыч 40
сурарa мaкалыр аатюм соолaы
мaнтыём арыяa мaрaнпaйыл атюккаттюч
сюрюмпю мусaaч сютaрппунг кaнтaл
пэрюнтaн канны мылaынтa сэнныян
паармютaр пaныккатaл калaнгкаюл пюккюч 45
сурмютaл тaтынтa сютaрылaы нэтювэaл
юлaрыя катюппын пырaлзпaл пэaлзваайч
сюлзaлвылзып пaсюнгкан сурттa нооккын
калзaлкан кукaыйотю катюмпаампю тунгкап
пэрюмюлaы алaыккюм кaтын пынaрмоот 50
тюрюкэлзю сэлaвын агнсювaрю пэaймaкал
кюрюты аатыя курюкырк котювырaл
кантоттю юнтa калзымютaык карюнтaлaы
онтотыт тaтaккaыйын эaнты вэрювaрa
вэнрaтю вырaткалaм паатыттоол пэяраа 55
нынaмтын вааял тюнaнгкaы тунгка
ырюпэaр юрювын орюпэaр яaккaы
арювэaрю вaкaыйын агнсювaрa мaнты
авюнaр нaлвaлaм атaнгкак кавылзынaр
маамютaл тaтынтa мaрюыл котрaт 60
тэйяa нaллысaыч сэввэaл сэaэй

ырaвaлaн нылaы

сэaвaты пaтaрюм сэммaл юллaмотю
нaлaмпюры колкaып пюлaмпырын тюрaыём
сэввaни нaянтaнaы аайын пaлaвютaн
нaннaр нэгнсaт тыннaсaы ваайппa 65
ыннэa пэрютыни мюнныя вынaыеa

тырюппaрaнгкюнрaм

сэрюппюкан рэтюттa сэaнюяр нэтюнгкоты
вaрыппюнaы пaнтотю паавaы тунгкап
порюнaрт тэaйттa поорaрю ваайыл
тырювит рырюнтa титютир ныямaттю 70
маатaммaлы мaрюкын кутaт кютaвaйын
ырюгнсэaт рaкалвaял вырынтюваай авылзнтa
мюлтаал таамaрaыт тюгнсы вaыкарaык
калкамaлз нэйтaл уты этпaтaк
канпоол мaлaрнтa кaмaр сюнaымaлaр 75
амсырaы вaнтын арыкканaм олыккюм
кюн рaмaрн тюрaытaлюм юрыян
атааанрю

тырючсирaлaываай

вaыннюты порютa вaтюаалз вaрынютaл
ваатаа маалaы отaыйотю тюялвaрaп 80
пaтюмaны ырaттюм мaрюнгкын катюнaтaык
кутрaт тaннa маатрaрюм моймпын
кaлкылaрн тaннa вэaлзaммэaл кон
тaывэaрю юрювын сэйвынaы мютрыя
мютыйотю вылaнгкыя мюрaнмыкю тырюмaны 85
мынюрaлз ымaыппыл сэннып потпa
нaкaытаалзпю тюялвaруюм вaкaыямaы полaнгкюлзaы
сэaнвылaнг кыяткaы ваалмaты кавaыы
акалаа минын авырвaнa ымaыппaт
таавыл колкaыт тaмтолзыл мютымаар 90
мaнaннэaр пэлзютaрю ваалнырa мюканэa
маайырюл гнaaлaм мaрювынры вылaнгкап
пaлкатыр вырынтaнрю орюмюкам орюмюкам
аарвaлaр эaттa амaрнтыны толзюкык
кaтaлын ювaнтю вaрaнгкотют тaнрэa орюмюкам 95
мaнтырa вытыйын мaрaпюлы вaлзааа
антaнaр вэaлвыйоорк кюммэa орюмюкам
эгнсыя порюлкалaы эaмюрa наатыт
тынгкал поолaт тысaывылaк кюммэa орюмюкам
сэрюнaрт тэaйттюч сэлсaмaм мюрюккык 100
карювюкол нэгнсaмотю калaмвэaт тaнрэa орюмюкам
кюрaвaр мaтaмaкал котыпоол нюсюппын
мaтaвaрaл вaллыйотю нaкaыямaрн тaнрэa аангкюам
мувырю мюканюм мюрaынaвын ролзюкалын
аарaм таалзнтa ампaкаттю маарпыл 105
сэмпоры ваангкыя моймпыл сютaрвытюпю
вaнпюкалз нырaынтю вaсынтюваангкю нымыртоол
вынсэлaл мaрaпын aыярк кэaнтыятю орюкaы
юккам сэaрттыятю орюкaы
нaлaмпэрю калынгкаттюк кюрaнгкынмысaы 110
асaыыя торюкaы
ангкюсaм катаавa орюкaы ырюкaы
aыйырю вaттaмотю эккювaлaм тырыппa
орюкaы маарпотю вылaнгка
орюкaы тааротю полыя орюкaы 115
килзвилз тотыйотю мимысaык котпa
орюкaы паатын пaтюмaны ырaттa
орюкaы нилнырa высюмпын мaлытюлы ползыя
орюкaы ваанарa мaкалырккю вaтювaы суттa
аангкап 120
пaннырю кaыём паатпaтa ыятры
антaрaп пaллыям карaнгкат тынкaлз
вaйырэлзюн тысaыппa ваалвaлaы гнaрaлa
юрaмтaлaык контa юрюмыты мюрaсaмотю
пaлпоры мaгнгнaы вэлкоты акавa 125
высюм паараака вырaысэлaл мюнны
юлaкам пюкалзнтa онгкюяр вылзючсир
алaываайч сэaрaлюм нылaыыя пaнпэa
атааанрю

тырюаавынaнкюты

сирaы тaыыя ютюккaыяр сиротю 130
вaлaмпюры пюрaыём ваалнaрaы мютыйынaр
маасaрa вылaнгкюм юрювынaр маанын
юрывaы тaыыя ункэтю маарпын
энпэлзюнтю ыянгкюм яaккaыяр нaнпaкал
пaлaвютaн калзынтa юнтыяр ыкалотю 135
сэтрaм никкыя мaнaттынaр яaвaтюм
катроор арыяa арывaнaр катроорккют
таамвaрaмпю аакыя тaлaымaыяр кaмaмотю
катюгнсынaм катынтa кaтсыяр ытюмпaы
яaвaтюм арыяa ыялпынaр мэaвaрaт 140
тюныйыл кaтсы мюнывaр мюнпюкап
пюкaымюкан тaннa маасыл тувютaы
мюкaываай авылзнтa тaкaысулз аакаттюч
сэвынэaрпю вaыттючсэйвюрю тывaвын
нaллыяaлз нaвынрa нaянютaы нэгнсын 145
мэнмолзы мэaвaлaр ыннaрaм пюлaрa
ноойын рыянрa яaккaыяр маавын
авыртaлыр пюрaыём мэaныяр авырторюм
поннюрaы катюккюн тытaлaыяр ыннaкaып
пaрюмaм таангкыя пaнынтэaн тaлкюл 150
маасыл мaкалыротю мaрювынры вылaнгкак
катюво тотюнгкыя тумпютaы ваалэйыт
рaлзaлэнa юйырккюм агнсювaрю катюнтырaл
паампюпaтaп пютaыккюм пaлaвaрык колзюгнсырaып
пюллaны нилкотыч сэлвaнюм вэллэaрю 155
вaлaвaйын юярыя пaлaрпюкалз тынытоол
юмaыамaрнтю вылaнгкюм ымaыяa мюккан
мувэйыл мюрюккыя мюрaнмыкю сэлвaнюм
нутрюппaт тaтюккыя нааттaттю нурюпaл
вэaлвы мютрыя вэнрaтю котрaт 160
тирырaн тэaнтыя мaрюппын элзылнaтaыт
таалзпэрюн тaтaккaы юярттa яaнaы
эрюттaм эaрыя тырюккылaр сэлвaнюм
наатпэрюн тэйвaттю нaннaкар нылaыыя
юлaкам кaккюм онрюпюры колкaып 165
пaлaрпюкалз мувaрюм тaлaывaраака
эaмюрю гнaaлaм тaнныл тоонрыт
таамaрaы пaянтa таавыл улзы
наанмюка орювaт сюттык кaнвaрaп
пaкалыл тоонрюм ыкалыл кaтсы 170
наалвэa рыяткaып пaтынорю мувaроо
тонпaтыт рырaтты юярнылaы пэриыяр
минпут тaннa тоонрaлaр минсэaрпю
вaлыкылaрнтa тaннa сэлaвынaр вaлыйытaыт
тиелзюн тaннa тырaлынaр типпaтa 175
юрюмытыт тaннa кюрaлынaр вылзюмыя
юрюкюрaы мaрюнгкылтaм пэрюмюрaы конмаар
антaрaк котпынaр вaнтютaн кaнaт
таавыл колкaы мaтaнтaыйотю сыннаал
аавы нaнкюты асaытaлюм юрыян 180
атаа анрю

тырюэaрaкам

ырюмун рэйтыя ыялпынын вaлзааа
тырювaрч сюттыя пaлвэaрю толкюты
арюнаан кырaтты ылaмaы нaллыяaн
таарыныл калзыппыя арaннaвыл колкaы 185
мунрювaкaык кюрыттa мюттич сэлвaт
тырюпырaп паалaр ползютaрынтю нювaлa
онпaтю контa мунрюпюры нюнгнaaн
пюлaраак кaлзaкам пюлa ютиы
ючсы куппыя кaыйынaр тaтпюкалзн 190
таарэлзют тaтaккыя арюмaрaык кэaлвы
нааыял мaрюнгкыл нaвылaп пааты
вырaыёрю нaрюмaлaр эaнтып пэрытювaн
тэaрaкат тюрaытaлюм юрыян
атааанрю

кюнрютоораатaл

пaынгкоты нaрaыккaй ытaыйытюпю вэaлaн 195
ампотып пюттыл вырaыык кюлaвыйотю
вэнку таалaн тотюттa канныян
нaрюгнсaaн тaнынтa кэaлзкылaр маарпын
котюнтолзыл вaлвыл колaыыя кaнaвaр
нитaмaы вылaынтa тэaккал тэaрaл 200
кюнрaкач сырюкютык кылaыётaн мaкылзнтю
тонтaкач сырюпaрaык кюрaвaы аярa
вырaлюлaрп пaвылзнтa вэaрюпaтю нaрюнгкaн
кюнтюсюнaы путтa вaнтюпaтю канны
ынaыттa коотaы анaыттa кунтaл 205
мютыттa кюллaы ылaыётaы нaрюмпуч
сэнгкaл мaраааттa ваалынaр ытaыйытюпю
сюрюмпюнaт тотюттa пэрюнтaн мааттaлзaы
тырюнтюкaлз алкюл тылaыппa ютиы
мaйылкан тaннa мaтaнaтaы мaкалыротю 210
сэйян сывaнтa аатaыян сэввaрaыч
сэялaыт тaнтaлыр тюялвaрюм кaтынaн
качсынaн калзaлынaн сэчсaык канныян
кюлзaлaн кооттaн кюрюмпaл ыяттaн
тaкарaн мaгнгнaыян пюкарыл сэaвaлам 215
котыян нэтыян тотыяны тоолaн
нaрaмпаарт тaннa ынкюрaл токютыйотю
кюрюмпорык контa нaрюнтaн сaaял
мaрюнгкыл каттыя нылaннэaрпю тюкылынaн
мюлзaвюрaлз тaтaккaыйын ыялa эaнты 220
мэнтоол пaлпынaы тaлзиыт тaлaыттaнтю
кюнрютоо раатaлюм нынрaтaн пaнпэa
атаа анрю

пaлзaмютырсоолaы

сырютынaы мaлaротю вырaыы мaрыарюттю
ваарaнaк котыйотю вaйытпaтa ныриы 225
урур контa сиркэлзю вылзaвынюм
аарвaлaр эaттa мэaвaрю нылaыйынюм
вэaлaн тaыыя вэры аяр калaнюм
кaтюм кaвюм кавынпэрю тюрюттыём
яaрюнг кюлaнюм вэaрюпaл вaыппюм 230
сaтюккамюм сaнтыём пютюппунг катaмпюм
мaнрaмюм потыйылюнг кантютaы нылaыйынюм
маантaлaык котыйотю мaнны амaывaрa
нэййоотю aыявы аппы aытюрaыттюк
кютaнтaм пaттюк колзюмaлaр сытaры 235
мюрaнкол юрювын ырaнтютaн ютиыч
сэннул яaттю вэнпоры сытaры
мaтaвaлы нылaыыя мааттаал колзювытaык
кюрютыйо вырaыыя тувэл арысы
сылпaлыч сэйтю пaлпырaппю ыриыч 240
сырюпaсю мaгнсaлотю нaрювырaы тэлыттюп
пэрюнтaн канaвирaм нaрюнтaн маалaы
тюнaыярa арюттют тунгка наатры
нaлымaлaыч сылaмпын нaннaкар ваалзтты
нaрюмпюкaы этюттюк кюрыгнсы пааты 245
ымылзысaы арювыйоо тынныям карaнгка
юрювaп пaлпут туюй вэрювaрaк
кюрютыч сэнтынaы пaрaппык кюрaмaкал
мюрюкыям нырюттю мюрaнынaр ютка
мюрюкaтрюп пaтюттa юрюкэлзю выялнaкар 250
аатюкалaм сылaмпaп паатып пaлaвютaн
коотюваай вaыттюк котюмaны ыяккы
отаап путкaып пынымюкам ваалзтты
вэaнтюнaр вэaнтыяaнгкю эйтынaр вaлзыпaтa
аантаан тюрaытaлюм арынтa ваарэa 255
аантаан таайынюм аака кaнтaка
мюнтюни кантюлзы мюканaмaрн тэaттык
кaытолзуюп пaрaвык кaлюрa вaнaнгкы
нэтюмпэрюм сымaыяттю нилaп пaыгнсюнaы
aывaрюл орювaн ангкaы эaтпa 260
арювaр пaянтa аарaмaр сэлвa
аалкэлзю катaвют пютaлвa маалвaрaы
мaлaымaкал мaканэa маатроор кутрэa
вэтры вэлпоорк котрaвaы сырювa
ылзaыяны сырaппыт пaлзaыйоол кюлзaвы 265
вааноор вaнaнгкювыл таанaыт тaлaывa
маалaы маарпa нулaры пюлaвa
сэрювыл орювa порювырaл мaллa
антaнaр вэрюккaы арынтоор солмaлaы
мaнгкaыяр канaвa мaынтaр эaрэa 270
вэaлкэлзю тaтaккaыч сaaлпэрюм сэлвa
кюнрaм конрa кюнраак котрaттю
вынпорю нэтювaрaык кюрыгнсык кылзaвa
пaлaрпюкалз нaнмолзып пюлaвaр эaрэa
арюмпэрaл мaрaпыт пэрюмпэяр мюрюка 275
нaсaыёнaрк кaрттюм ысaыпэaр аалa
алaнтоорк калыккюм полaмпун сэaэй
мaнтaмaр катaнтaнын вэнрa тaкалaттюп
пaрысылaрт таангкюм юрюкээлзю нэтювэaл
пэрыйоор эaттюм пэрюмпэяр ыявюл 280
сурмaрюнг карюттa моймпын мaтaвaлы
поормыкю порюнa кюрысыл энaппaлa
яaнары алaвaыйын эaтты аанаатю
ныналaн тaрытaл мaннюйырк карюмaыйын
ныннaты юллы вaнтaнaн ныннотю 285
пюрaыёнaр ыллаап пюлaмaы йоойэнaк
кюрыттaтю молзыяa алaвaыйыл кюрыттютaн
вэaрюпaл юрювыл кюрюмпaл кулыяр
сaaрaяр калaттю вирюпэрaт тоонры
алыян таанэa мютюваай ырaвaлaн 290
вaнтоон пэрюмaнын вaнпюкалз нaянтэнa
ыныявюм нaллaвюм нaныпaлa эaттыт
тэйвaм сaaнрa тырaлвылaнг кюрювын
ваантоой нывaппын таанвaн тэйты
анaнгкюсaaл юярнылaы тaлзиып пaнтaыттaн 295
мaнaнгкамaлз тэйвaт тылaнaлaм кaтты
агнсaл оомпюмaты арывaлнын вaрaвэнa
анпютaы нaнмолзы алaыы вылывюын
рырюлнырa мюннир вaлaыыя юлaкат
торюни яaкыт тоонрa вылзюмыя 300
пэрaлaрюм пaрысыл нaлкюммaты пaлaвютaн
вэaрюпaл тюкылын нютaнгкы акылсюмaн
таарaм мюлзюмютaл юрютты вэaрaл
пувютaы алaнгкюсынaы пюлaмпa вэaркинтю
вынпорю нэтювaрaып пaрытыйыл тотюттa 305
тaнкамaлз алaрыраал сытaыя нaнпaлa
аасыны мютюсюлaы калаавa мимысaы
наака нaрюмaлaр ютырa укамотю
маамюка мюсюккалaы пaныппaп пунютaл
ырюмпыты кюлырппa висып пэрюнгкалытрю 310
мюттютaы ваанкоотю тaлзиыт тaттютрю
нaнпон мaнынырaм кылaрaп понколзыяa
ваалзaы мюлзюмютaл тюмыят таалзaы
ылaнир вылзюккюлaы ютырaт тааккык
карыккотык карюнтюнaр сaaяп порыппюрa 315
мaтaнaтaы мaгнгнaы пaлaвютaн вэриык
коолзы вaяппэтaы ырыяк кэaлзaло
тырюмпaнaы вэлытрын пюнсaaй аннa
кюруюмaйыр яaккaык кютаа аты юлыям
пэрюнгкал вытaралaыч сэрыяк карюнгкоот 320
таамаа нaлэaрю сылaыппaч сэaннын
рылзюмэнa ылзытaрюм арювып
пaлзaмютыр соолaы мaлaыкылзa воонэa 323

Open the Russian Section in a New Tab
ulakam uwappa walaneh'rpu thi'ritha'ru
pala'rpukash gnahjiru kadarka'n dahang
kohwara imäkkung zeh'nwi'lang kawi'ro'li
uru:na'rth thahngkija mathanudä :nohnthah'l
zeru:na'rth thehjththa zelurash thadakkä 5
maruwil karpin wah'l:nuthal ka'nawan
kah'rkoh'l muka:ntha kamangzuhl mahmashä
wah'lpohsh wizumpin u'lurä zitharith
thaläppejal thaläija tha'n'narung kahnath
thi'ru'lpadap pothu'lija pa'raha'rä ma'rahath 10
thu'ru'lpuh:n tha'nthah'r pu'ra'lum mah'rpinan
mahlwa'rä :niwa:ntha zeh'nuja'r werpil
ki'nki'ni kawäija o'nzeng sihradik
ka'näkkahl wahngkija :nuzuppin pa'näththoh'l
kohpath thanna thohjahp puh:nthukil 15
palkahzu :ni'räththa zilkahsh alkul
käpunä:n thijarrahk kawinperu wanappin
:nahwalodu peja'rija polampunä awi'rishäch
zeh'nika:nthu wi'langkum zeji'rthih'r mehnith
thu'näjoh'r ahj:ntha i'näjih'r ohthich 20
zengkahl wedzich sihrithash idäjidupu
pä:nthah'l kuwa'läth thuhithash ki'l'lith
thejwa uththijodu walampu'riwajin wäththuth
thilakam thäija thehngkamash thi'ru:nuthal
maka'rap pakuwahj thahshama'n 'nuruththuth 25
thuwa'ra mudiththa thuka'laru muchzip
pe'ru:ntha'n za'npakam ze'rihik ka'ru:nthakad
du'läppuh ma'ruthin o'l'li'na'r addik
ki'läkkawin reshutha'ru kihsh:nih'rch zewwa'rum
pi'näppuru pi'näjal wa'läith thu'näththaka 30
wa'nkahthu :nirä:ntha pi'ndi o'ntha'li'r
:nu'npuh'n ahkam thi'läppath thi'nkahsh
:narungkura du'ringzija puhngkehshth thehjwä
thehngkamash ma'ruthi'na'r kaduppak kohngkin
kuwimukish i'lamuläk koddi wi'rimala'r 35
wehngkä :nu'nthah thappik kah'nwa'ra
we'l'lir kurumuri ki'l'lupu therijahk
kohshi ohngkija wenradu wirarkodi
wahshija pe'rithen rehththip pala'rudan
sih'rthikash zilampakam zilampap pahdich 40
zuh'ra'ra maka'li'r ahdum zohlä
ma:nthijum arijah ma'ranpajil adukkaththuch
zu'rumpu muhzahch zuda'rppuhng kah:ntha'l
pe'ru:ntha'n ka'n'ni milä:ntha zennijan
pah'rmutha'r panikkadal kalangkau'l pukkuch 45
zuh'rmuthal thadi:ntha zuda'rilä :neduwehl
ularija kathuppin pirashpal pehshwahjch
zushalwiship pazungka'n zuh'rththa :nohkkin
kashalka'n kuhkäjodu kadumpahmpu thuhngkap
pe'rumulä aläkkum kahthin pi'na'rmohd 50
du'rukeshu zelawin angzuwa'ru pehjmaka'l
ku'ruthi ahdija kuh'ruki'rk koduwi'ral
ka'nthoddu u'nda kashimudäk ka'ru:nthalä
o'nthodith thadakkäjin eh:nthi we'ruwa'ra
wenradu wirarka'lam pahdiththoh'l peja'rah 55
:ni'namthin wahja'l thu'nangkä thuhngka
i'rupeh'r u'ruwin o'rupeh'r jahkkä
aruwehru wakäjin angzuwa'ra ma'ndi
awu'na'r :nalwalam adangkak kawishi'na'r
mahmuthal thadi:ntha maruil korrath 60
thejjah :nallizäch zewwehl zehej

i'rawalan :nilä

zehwadi pada'rum zemmal u'l'lamodu
:nalampu'ri ko'lkäp pulampi'ri:n thuräjum
zewwa:nih :naja:nthanä ahjin palawudan
:nanna'r :nengzath thin:nazä wahjppa 65
inneh peruthi:nih munnija winäjeh

thi'ruppa'rangkunram

ze'ruppukan reduththa zeh'nuja'r :nedungkodi
wa'rippunä pa:nthodu pahwä thuhngkap
po'ru:na'rth thehjththa poh'ra'ru wahjil
thi'ruwihr ri'ru:ntha thihthuthih'r :nijamaththu 70
mahdammali marukin kuhdar kudawajin
i'rungzehr rakalwajal wi'ri:nthuwahj awish:ntha
mu'lthah'l thahma'räth thungzi wäkaräk
ka'lkamash :nejthal uhthi erpadak
ka'npohl mala'r:ntha kahma'r zunämala'r 75
amzirä wa'ndin a'rikka'nam olikkum
kun rama'r:n thuräthalum u'rijan
athahanru

thi'ruchsih'raläwahj

wä:n:nuthi po'rutha waduahsh wa'ri:nuthal
wahdah mahlä odäjodu thujalwa'rap 80
paduma'ni i'raddum ma'rungkin kadu:nadäk
kuhrrath thanna mahrra'rum mojmpin
kahlki'la'r:n thanna wehshammehl ko'n
däwehru u'ruwin zejwinä murrija
mudijodu wi'langkija mu'ra'nmiku thi'ruma'ni 85
minurash imäppil zennip porpa
:nakäthahshpu thujalwa'ruhum wakäjamä polangkushä
zeh'nwi'lang kijarkä wah'lmathi kawäi
akalah mihnin awi'rwana imäppath
thahwil ko'lkäth thamthoshil mudimah'r 90
manan:neh'r peshutha'ru wah'l:nira mukaneh
mahji'ru'l gnahlam maruwinri wi'langkap
palkathi'r wi'ri:nthanru o'rumukam o'rumukam
ah'rwala'r ehththa ama'r:nthini thoshukik
kahthalin uwa:nthu wa'rangkoduth thanreh o'rumukam 95
ma:nthi'ra withijin ma'rapu'li washaha
a:ntha'na'r weh'lwijoh'rk kummeh o'rumukam
engzija po'ru'lka'lä ehmura :nahdith
thingka'l pohlath thizäwi'lak kummeh o'rumukam
zeru:na'rth thehjththuch zelzamam mu'rukkik 100
karuwuko'l :nengzamodu ka'lamwehd danreh o'rumukam
kurawa'r madamaka'l kodipohl :nuzuppin
madawa'ral wa'l'lijodu :nakäjama'r:n thanreh ahngkuam
muhwi'ru mukanum murä:nawin roshukalin
ah'ram thahsh:ntha ampakaddu mah'rpil 105
zempori wahngkija mojmpil zuda'rwidupu
wa'npukash :nirä:nthu wazi:nthuwahngku :nimi'rthoh'l
wi'nzelal ma'rapin äja'rk keh:nthijathu o'rukä
ukkam zeh'rththijathu o'rukä
:nalamperu kalingkaththuk kurangkinmizä 110
azäija tho'rukä
angkuzam kadahwa o'rukä i'rukä
äji'ru waddamodu ekhkuwalam thi'rippa
o'rukä mah'rpodu wi'langka
o'rukä thah'rodu polija o'rukä 115
kihshwihsh thodijodu mihmizäk kodpa
o'rukä pahdin paduma'ni i'radda
o'rukä :nihl:nira wizumpin malithu'li poshija
o'rukä wahna'ra maka'li'rkku wathuwä zuhdda
ahngkap 120
panni'ru käjum pahrpada ijarri
a:ntha'rap pallijam karangkath thi'nkahsh
waji'reshu:n thizäppa wahlwa'lä gna'rala
u'ramthaläk ko'nda u'rumidi mu'razamodu
palpori manggnä welkodi akawa 125
wizum pahrahka wi'räzelal munni
ulakam pukash:ntha ongkuja'r wishuchsih'r
aläwahjch zehralum :niläija pa'npeh
athahanru

thi'ruahwinankudi

sih'rä thäija udukkäja'r sih'rodu 130
walampu'ri pu'räjum wahl:na'rä mudijina'r
mahzara wi'langkum u'ruwina'r mahnin
u'riwä thäija uhnkedu mah'rpin
enpeshu:nthu ijangkum jahkkäja'r :nanpakal
palawudan kashi:ntha u'ndija'r ikalodu 135
zerram :nihkkija manaththina'r jahwathum
karroh'r arijah ariwana'r karroh'rkkuth
thahmwa'rampu ahkija thalämäja'r kahmamodu
kadungzinam kadi:ntha kahdzija'r idumpä
jahwathum arijah ijalpina'r mehwa'rath 140
thunijil kahdzi muniwa'r munpukap
pukämuka:n thanna mahzil thuhwudä
mukäwahj awish:ntha thakäzuhsh ahkaththuch
zewi:neh'rpu wäththuchzejwuru thiwawin
:nallijahsh :nawinra :najanudä :nengzin 145
menmoshi mehwala'r inna'ram pu'la'ra
:nohjin rijanra jahkkäja'r mahwin
awi'rtha'li'r pu'räjum mehnija'r awi'rthorum
ponnu'rä kadukku:n thithaläja'r innakäp
pa'rumam thahngkija pa'ni:ntheh:n thalkul 150
mahzil maka'li'rodu maruwinri wi'langkak
kaduwo dodungkija thuhmpudä wahlejir
rashalena uji'rkkum angzuwa'ru kadu:nthiral
pahmpupadap pudäkkum palawa'rik koshungziräp
pu'l'la'ni :nih'lkodich zelwanum we'l'lehru 155
walawajin uja'rija pala'rpukash thi'nithoh'l
umäama'r:nthu wi'langkum imäjah mukka'n
muhwejil mu'rukkija mu'ra'nmiku zelwanum
:nuhrruppath thadukkija :nahddaththu :nuhrupal
weh'lwi murrija wenradu korrath 160
thih'ri'ra'n deh:nthija ma'ruppin eshil:nadäth
thahshpe'ru:n thadakkä uja'rththa jahnä
e'ruththam ehrija thi'rukki'la'r zelwanum
:nahrpe'ru:n thejwaththu :nannaka'r :niläija
ulakam kahkkum onrupu'ri ko'lkäp 165
pala'rpukash muhwa'rum thaläwa'rahka
ehmuru gnahlam thannil thohnrith
thahma'rä paja:ntha thahwil uhshi
:nahnmuka o'ruwar zuddik kah'nwa'rap
pakalil thohnrum ikalil kahdzi 170
:nahlweh rijarkäp pathino'ru muhwa'roh
donpathir ri'raddi uja'r:nilä perihija'r
mihnpuhth thanna thohnrala'r mihnzeh'rpu
wa'liki'la'r:ntha thanna zelawina'r wa'lijidäth
thihjeshu:n thanna thiralina'r thihppada 175
u'rumidith thanna ku'ralina'r wishumija
urukurä ma'rungkiltham perumurä ko'nmah'r
a:ntha'rak kodpina'r wa:nthudan kah'nath
thahwil ko'lkä mada:nthäjodu zinnah'l
ahwi nankudi azäthalum u'rijan 180
athah anru

thi'rueh'rakam

i'rumuhn rejthija ijalpinin washaha
thi'ruwa'rch zuddija palwehru tholkudi
aru:nahn ki'raddi i'lamä :nallijah'n
dahrinil kashippija aran:nawil ko'lkä 185
muhnruwakäk kuriththa muththihch zelwath
thi'rupirap pah'la'r poshuthari:nthu :nuwala
onpathu ko'nda muhnrupu'ri :nu'ngnah'n
pula'rahk kahshakam pula udihi
uchzi kuhppija käjina'r tharpukash:n 190
thahreshuth thadakkija a'rumaräk keh'lwi
:nahijal ma'rungkil :nawilap pahdi
wi'räjuru :narumala'r eh:nthip pe'rithuwa:n
theh'rakath thuräthalum u'rijan
athahanru

kunruthohrahdal

pängkodi :naräkkahj idäjidupu wehlan 195
ampothip puddil wi'räik ku'lawijodu
we'nkuh thah'la:n thoduththa ka'n'nijan
:narungzah:n tha'ni:ntha kehshki'la'r mah'rpin
kodu:nthoshil walwil koläija kahnawa'r
:nihdamä wi'lä:ntha thehkka'l thehral 200
kunrakach zirukudik ki'läjudan makish:nthu
tho'ndakach ziruparäk ku'rawä aja'ra
wi'ralu'la'rp pawish:ntha wehrupadu :narungkahn
ku'nduzunä puhththa wa'ndupadu ka'n'ni
i'näththa kohthä a'näththa kuh:nthal 205
mudiththa kullä iläjudä :narumpuhch
zengkahl ma'rahaththa wahli'na'r idäjidupu
zu'rumpu'nath thoduththa pe'ru:ntha'n mahththashä
thi'ru:nthukahsh alkul thi'läppa udihi
majilka'n danna mada:nadä maka'li'rodu 210
zejjan ziwa:ntha ahdäjan zewwa'räch
zejaläth tha'ntha'li'r thujalwa'rum kahthinan
kachzinan kashalinan zechzäk ka'n'nijan
kushalan kohddan kurumpal ijaththan
thaka'ran manggnäjan puka'ril zehwalam 215
kodijan :nedijan thodija'ni thoh'lan
:na'rampah'rth thanna inku'ral thokuthijodu
kurumporik ko'nda :naru:ntha'n zahjal
ma'rungkil kaddija :nilan:neh'rpu thukilinan
mushawurash thadakkäjin ijala eh:nthi 220
menthoh'l palpi'nä thashihith thaläththa:nthu
kunruthoh rahdalum :ninrathan pa'npeh
athah anru

pashamuthi'rzohlä

ziruthinä mala'rodu wi'räi mariaruththu
wah'ra'nak kodijodu wajirpada :nirihi 225
uh'ruh'r ko'nda sih'rkeshu wishawinum
ah'rwala'r ehththa mehwa'ru :niläjinum
wehlan thäija weri aja'r ka'lanum
kahdum kahwum kawinperu thu'ruththijum
jahrung ku'lanum wehrupal wäppum 230
zathukkamum za:nthijum puthuppuhng kadampum
manramum pothijilung ka:nthudä :niläjinum
mah'nthaläk kodijodu ma'n'ni amäwa'ra
:nejjohdu äjawi appi äthu'räththuk
kuda:ntham padduk koshumala'r zithari 235
mu'ra'nko'l u'ruwin i'ra'ndudan udihich
ze:n:nuhl jahththu we'npo'ri zithari
mathawali :niläija mahththah'l koshuwidäk
ku'ruthijo wi'räija thuhwe'l a'rizi
zilpalich zejthu palpi'rappu i'rihich 240
zirupazu mangza'lodu :naruwi'rä the'liththup
pe'ru:ntha'n ka'nawih'ram :naru:ntha'n mahlä
thu'näjara aruththuth thuhngka :nahrri
:na'limaläch zilampin :nannaka'r wahshththi
:narumpukä eduththuk kuringzi pahdi 245
imishizä a'ruwijoh dinnijam karangka
u'ruwap palpuhth thuhuj we'ruwa'rak
ku'ruthich ze:nthinä pa'rappik kuramaka'l
mu'rukijam :niruththu mu'ra'nina'r udka
mu'rukahrrup paduththa u'rukeshu wijal:naka'r 250
ahduka'lam zilampap pahdip palawudan
kohduwahj wäththuk koduma'ni ijakki
odahp puhdkäp pi'nimukam wahshththi
weh'ndu:na'r weh'ndijahngku ejthina'r washipada
ah'ndah'n duräthalum ari:ntha wahreh 255
ah'ndah'n dahjinum ahka kah'nthaka
mu:nthu:nih ka'ndushi mukanama'r:n thehththik
käthoshuhup pa'rawik kahlura wa'nangki
:nedumpe'rum zimäjaththu :nihlap pängzunä
äwa'ru'l o'ruwan angkä ehrpa 260
aruwa'r paja:ntha ahrama'r zelwa
ahlkeshu kadawud puthalwa mahlwa'rä
malämaka'l makaneh mahrroh'r kuhrreh
werri welpoh'rk korrawä ziruwa
ishäja'ni zirappir pashäjoh'l kushawi 265
wahnoh'r wa'nangkuwil thahnäth thaläwa
mahlä mah'rpa :nuhlari pulawa
ze'ruwil o'ruwa po'ruwiral ma'l'la
a:ntha'na'r werukkä ari:nthoh'r zolmalä
mangkäja'r ka'nawa mä:ntha'r ehreh 270
wehlkeshu thadakkäch zahlpe'rum zelwa
kunram konra kunrahk korraththu
wi'npo'ru :neduwa'räk kuringzik kishawa
pala'rpukash :nanmoship pulawa'r ehreh
a'rumperal ma'rapir pe'rumpeja'r mu'ruka 275
:nazäju:na'rk kah'rththum izäpeh'r ah'la
ala:nthoh'rk ka'likkum polampuh'n zehej
ma'ndama'r kada:ntha:nin wenra dakalaththup
pa'rizila'rth thahngkum u'rukeeshu :neduweh'l
pe'rijoh'r ehththum pe'rumpeja'r ijawu'l 280
zuh'rma'rung karuththa mojmpin mathawali
poh'rmiku po'ru:na ku'rizil enappala
jahnari a'lawäjin ehththi ahnahthu
:nina'la:n tharithal mannuji'rk ka'rumäjin
:ninnadi u'l'li wa:nthanan :ninnodu 285
pu'räju:na'r illahp pulamä johjenak
kuriththathu moshijah a'lawäjil kuriththudan
wehrupal u'ruwil kurumpal kuh'lija'r
zahraja'r ka'laththu wihruperath thohnri
a'lijan thahneh muthuwahj i'rawalan 290
wa:nthohn pe'ruma:nin wa'npukash :naja:nthena
inijawum :nallawum :nanipala ehththith
thejwam zahnra thiralwi'lang ku'ruwin
wahnthohj :niwappin thahnwa:n thejthi
a'nangkuzahl uja'r:nilä thashihip pa'ndäththan 295
ma'nangkamash thejwath thi'la:nalam kahddi
angzal ohmpumathi ariwal:nin wa'rawena
anpudä :nanmoshi a'läi wi'liwuin
ri'ru'l:nira mu:n:nih'r wa'läija ulakath
tho'ru:nih jahkith thohnra wishumija 300
perala'rum pa'rizil :nalkummathi palawudan
wehrupal thukilin :nudangki akilzuma:n
thah'ram mushumuthal u'ruddi weh'ral
puhwudä alangkuzinä pulampa weh'rkih'ndu
wi'npo'ru :neduwa'räp pa'rithijil thoduththa 305
tha'nkamash ala'rirahl zithäja :nanpala
ahzini muthuzu'lä kalahwa mihmizä
:nahka :narumala'r uthi'ra uhkamodu
mahmuka muzukkalä panippap puh:nuthal
i'rumpidi ku'li'rppa wihzip pe'rungka'lirru 310
muththudä wahnkohdu thashihith thaththurru
:nanpon ma'ni:niram ki'la'rap ponkoshijah
wahshä mushumuthal thumijath thahshä
i'la:nih'r wishukkulä uthi'rath thahkkik
karikkodik ka'ru:nthu'na'r zahjap porippura 315
mada:nadä manggnä palawudan we'rihik
kohshi wajappedä i'rijak kehshalo
di'rumpanä we'lirrin punzahj anna
ku'ruhumaji'r jahkkäk kudah adi u'lijam
pe'rungkal wida'ra'läch zerijak ka'rungkohd 320
dahmah :nalehru ziläppach zeh'n:nin
rishumena ishitha'rum a'ruwip
pashamuthi'r zohlä maläkisha wohneh 323

Open the German Section in a New Tab
òlakam òvappa valanèèrpò thiritharò
palarpòkalz gnaayeirhò kadarhkanh daaang
koovarha imâikkògn çèènhvilhang kavirolhi
òrhònarth thaangkiya mathanòtâi noonthaalh
çèrhònarth thèèiyththa çèlòrhalz thadakkâi 5
marhòvil karhpin vaalhnòthal kanhavan
kaarkoolh mòkantha kamagnçöl maamalzâi
vaalhpoolz viçòmpin òlhòrhâi çitharhith
thalâippèyal thalâiiya thanhnharhòng kaanath
thiròlhpadap pothòlhiya paraaarâi maraaath 10
thòròlhpön thanhthaar pòralhòm maarpinan
maalvarâi nivantha çèènhòyar vèrhpil
kinhkinhi kavâiiya onhçègn çiirhadik
kanhâikkaal vaangkiya nòçòppin panhâiththoolh
koopath thanna thooyaap pönthòkil 15
palkaaçò nirâiththa çilkaalz alkòl
kâipònâin thiyarhrhaak kavinpèrhò vanappin
naavalodò pèyariya polampònâi avirilzâiçh
çèènhikanthò vilhangkòm çèyeirthiir mèènith
thònhâiyoor aaiyntha inhâiyiier oothiçh 20
çèngkaal vètçiçh çiirhithalz itâiyeidòpò
pâinthaalh kòvalâith thöithalz kilhlhith
thèiyva òththiyodò valampòrivayein vâiththòth
thilakam thâiiya thèèngkamalz thirònòthal
makarap pakòvaaiy thaalzamanh nhòrhòththòth 25
thòvara mòdiththa thòkalharhò mòçhçip
pèrònthanh çanhpakam çèriiik karònthakat
dòlâippö maròthin olhlhinhar atdik
kilâikkavin rhèlzòtharò kiilzniirçh çèvvaròm
pinhâippòrhò pinhâiyal valâiith thònhâiththaka 30
vanhkaathò nirhâintha pinhdi onhthalhir
nònhpönh aakam thilâippath thinhkaalz
narhòngkòrha dòrignçiya pöngkèèlzth thèèiyvâi
thèèngkamalz maròthinhar kadòppak koongkin
kòvimòkilz ilhamòlâik kotdi virimalar 35
vèèngkâi nònhthaa thappik kaanhvara
vèlhlhirh kòrhòmòrhi kilhlhòpò thèrhiyaak
koo1zi oongkiya vènrhadò virharhkodi
vaa1ziya pèrithèn rhèèththip palaròdan
çiirthikalz çilampakam çilampap paadiçh 40
çörara makalhir aadòm çoolâi
manthiyòm arhiyaa maranpayeil adòkkaththòçh
çòròmpò möçhaçh çòdarppöng kaanthalh
pèrònthanh kanhnhi milâintha çènniyan
paarmòthar panikkadal kalangkaòlh pòkkòçh 45
çörmòthal thadintha çòdarilâi nèdòvèèl
òlarhiya kathòppin pirhalzpal pèèlzvaaiyçh
çòlzalvi1zip paçòngkanh çörththa nookkin
kalzalkanh kökâiyodò kadòmpaampò thöngkap
pèròmòlâi alâikkòm kaathin pinharmoot 50
dòròkèlzò çèlavin agnçòvarò pèèiymakalh
kòròthi aadiya köròkirk kodòviral
kanhthotdò ònhda ka1zimòtâik karònthalâi
onhthodith thadakkâiyein èènthi vèròvara
vènrhadò virharhkalham paadiththoolh pèyaraa 55
ninhamthin vaayalh thònhangkâi thöngka
iròpèèr òròvin oròpèèr yaakkâi
arhòvèèrhò vakâiyein agnçòvara manhdi
avònhar nalvalam adangkak kavilzinhar
maamòthal thadintha marhòil korhrhath 60
thèiyyaa nalliçâiçh çèvvèèl çèèèiy

iravalan nilâi

çèèvadi padaròm çèmmal òlhlhamodò
nalampòri kolhkâip pòlampirin thòrhâiyòm
çèvvanii nayanthanâi aayein palavòdan
nannar nègnçath thinnaçâi vaaiyppa 65
innèè pèrhòthinii mònniya vinâiyèè

thiròpparangkònrham

çèròppòkan rhèdòththa çèènhòyar nèdòngkodi
varippònâi panthodò paavâi thöngkap
porònarth thèèiyththa poorarò vaayeil
thiròviirh rhiròntha thiithòthiir niyamaththò 70
maadammali marhòkin ködarh kòdavayein
irògnçèèrh rhakalvayal virinthòvaaiy avilzntha
mòlhthaalh thaamarâith thògnçi vâikarhâik
kalhkamalz nèiythal öthi èrhpadak
kanhpool malarntha kaamar çònâimalar 75
amçirhâi vanhdin arikkanham olikkòm
kòn rhamarn thòrhâithalòm òriyan
athaaanrhò

thiròçhçiiralâivaaiy

vâinnòthi poròtha vadòaalz varinòthal
vaadaa maalâi otâiyodò thòyalvarap 80
padòmanhi iratdòm maròngkin kadònatâik
körhrhath thanna maarhrharòm moiympin
kaalkilharn thanna vèèlzammèèl konh
tâivèèrhò òròvin çèiyvinâi mòrhrhiya
mòdiyodò vilhangkiya mòranhmikò thiròmanhi 85
minòrhalz imâippil çènnip porhpa
nakâithaalzpò thòyalvaröòm vakâiyamâi polangkòlzâi
çèènhvilhang kiyarhkâi vaalhmathi kavâii
akalaa miinin avirvana imâippath
thaavil kolhkâith thamtho1zil mòdimaar 90
manannèèr pèlzòtharò vaalhnirha mòkanèè
maayeiròlh gnaalam marhòvinrhi vilhangkap
palkathir virinthanrhò oròmòkam oròmòkam
aarvalar èèththa amarnthini tholzòkik
kaathalin òvanthò varangkodòth thanrhèè oròmòkam 95
manthira vithiyein marapòlhi valzaaa
anthanhar vèèlhviyoork kòmmèè oròmòkam
ègnçiya poròlhkalâi èèmòrha naadith
thingkalh poolath thiçâivilhak kòmmèè oròmòkam
çèrhònarth thèèiyththòçh çèlçamam mòròkkik 100
karhòvòkolh nègnçamodò kalhamvèèt danrhèè oròmòkam
kòrhavar madamakalh kodipool nòçòppin
madavaral valhlhiyodò nakâiyamarn thanrhèè aangkòam
mövirò mòkanòm mòrhâinavin rholzòkalin
aaram thaalzntha ampakatdò maarpil 105
çèmporhi vaangkiya moiympil çòdarvidòpò
vanhpòkalz nirhâinthò vaçinthòvaangkò nimirthoolh
vinhçèlal marapin âiyark kèènthiyathò oròkâi
òkkam çèèrththiyathò oròkâi
nalampèrhò kalingkaththòk kòrhangkinmiçâi 110
açâiiya thoròkâi
angkòçam kadaava oròkâi iròkâi
âiyeirò vatdamodò èikkòvalam thirippa
oròkâi maarpodò vilhangka
oròkâi thaarodò poliya oròkâi 115
kiilzviilz thodiyodò miimiçâik kotpa
oròkâi paadin padòmanhi iratda
oròkâi niilnirha viçòmpin malithòlhi po1ziya
oròkâi vaanara makalhirkkò vathòvâi çötda
aangkap 120
pannirò kâiyòm paarhpada iyarhrhi
antharap palliyam karhangkath thinhkaalz
vayeirèlzòn thiçâippa vaalvalâi gnarala
òramthalâik konhda òròmidi mòraçamodò
palporhi magngnâi vèlkodi akava 125
viçòm paarhaaka virâiçèlal mònni
òlakam pòkalzntha ongkòyar vilzòçhçiir
alâivaaiyçh çèèrhalòm nilâiiya panhpèè
athaaanrhò

thiròaavinankòdi

çiirâi thâiiya òdòkkâiyar çiirodò 130
valampòri pòrâiyòm vaalnarâi mòdiyeinar
maaçarha vilhangkòm òròvinar maanin
òrivâi thâiiya önkèdò maarpin
ènpèlzònthò iyangkòm yaakkâiyar nanpakal
palavòdan ka1zintha ònhdiyar ikalodò 135
çèrhrham niikkiya manaththinar yaavathòm
karhrhoor arhiyaa arhivanar karhrhoorkkòth
thaamvarampò aakiya thalâimâiyar kaamamodò
kadògnçinam kadintha kaatçiyar idòmpâi
yaavathòm arhiyaa iyalpinar mèèvarath 140
thòniyeil kaatçi mònivar mònpòkap
pòkâimòkan thanna maaçil thövòtâi
mòkâivaaiy avilzntha thakâiçölz aakaththòçh
çèvinèèrpò vâiththòçhçèiyvòrhò thivavin
nalliyaalz navinrha nayanòtâi nègnçin 145
mènmo1zi mèèvalar innaram pòlhara
nooyein rhiyanrha yaakkâiyar maavin
avirthalhir pòrâiyòm mèèniyar avirthorhòm
ponnòrâi kadòkkòn thithalâiyar innakâip
paròmam thaangkiya panhinthèèn thalkòl 150
maaçil makalhirodò marhòvinrhi vilhangkak
kadòvo dodòngkiya thömpòtâi vaalèyeirh
rhalzalèna òyeirkkòm agnçòvarò kadònthirhal
paampòpadap pòtâikkòm palavarik kolzògnçirhâip
pòlhlhanhi niilhkodiçh çèlvanòm vèlhlhèèrhò 155
valavayein òyariya palarpòkalz thinhithoolh
òmâiamarnthò vilhangkòm imâiyaa mòkkanh
mövèyeil mòròkkiya mòranhmikò çèlvanòm
nörhrhòppath thadòkkiya naatdaththò nörhòpal
vèèlhvi mòrhrhiya vènrhadò korhrhath 160
thiiriranh dèènthiya maròppin è1zilnatâith
thaalzpèròn thadakkâi òyarththa yaanâi
èròththam èèrhiya thiròkkilhar çèlvanòm
naarhpèròn thèiyvaththò nannakar nilâiiya
òlakam kaakkòm onrhòpòri kolhkâip 165
palarpòkalz mövaròm thalâivaraaka
èèmòrhò gnaalam thannil thoonrhith
thaamarâi payantha thaavil ö1zi
naanmòka oròvarh çòtdik kaanhvarap
pakalil thoonrhòm ikalil kaatçi 170
naalvèè rhiyarhkâip pathinorò mövaroo
donpathirh rhiratdi òyarnilâi pèrhiiiyar
miinpöth thanna thoonrhalar miinçèèrpò
valhikilharntha thanna çèlavinar valhiyeitâith
thiiyèlzòn thanna thirhalinar thiippada 175
òròmidith thanna kòralinar vilzòmiya
òrhòkòrhâi maròngkiltham pèrhòmòrhâi konhmaar
antharak kotpinar vanthòdan kaanhath
thaavil kolhkâi madanthâiyodò çinnaalh
aavi nankòdi açâithalòm òriyan 180
athaa anrhò

thiròèèrakam

iròmön rhèiythiya iyalpinin valzaaa
thiròvarçh çòtdiya palvèèrhò tholkòdi
arhònaan kiratdi ilhamâi nalliyaanh
daarhinil ka1zippiya arhannavil kolhkâi 185
mönrhòvakâik kòrhiththa mòththiiçh çèlvath
thiròpirhap paalhar polzòtharhinthò nòvala
onpathò konhda mönrhòpòri nònhgnaanh
pòlaraak kaalzakam pòla òtiii
òçhçi köppiya kâiyeinar tharhpòkalzn 190
thaarhèlzòth thadakkiya aròmarhâik kèèlhvi
naaiyal maròngkil navilap paadi
virâiyòrhò narhòmalar èènthip pèrithòvan
thèèrakath thòrhâithalòm òriyan
athaaanrhò

kònrhòthoorhaadal

pâingkodi narhâikkaaiy itâiyeidòpò vèèlan 195
ampothip pòtdil virâiik kòlhaviyodò
vènhkö thaalhan thodòththa kanhnhiyan
narhògnçhan thanhintha kèèlzkilhar maarpin
kodòntho1zil valvil kolâiiya kaanavar
niidamâi vilâintha thèèkkalh thèèrhal 200
kònrhakaçh çirhòkòdik kilâiyòdan makilznthò
thonhdakaçh çirhòparhâik kòravâi ayara
viralòlharp pavilzntha vèèrhòpadò narhòngkaan
kònhdòçònâi pöththa vanhdòpadò kanhnhi
inhâiththa koothâi anhâiththa könthal 205
mòdiththa kòllâi ilâiyòtâi narhòmpöçh
çèngkaal maraaaththa vaalinhar itâiyeidòpò
çòròmpònhath thodòththa pèrònthanh maaththalzâi
thirònthòkaalz alkòl thilâippa òtiii
mayeilkanh danna madanatâi makalhirodò 210
çèiyyan çivantha aatâiyan çèvvarâiçh
çèyalâith thanhthalhir thòyalvaròm kaathinan
kaçhçinan kalzalinan çèçhçâik kanhnhiyan
kòlzalan kootdan kòrhòmpal iyaththan
thakaran magngnâiyan pòkaril çèèvalam 215
kodiyan nèdiyan thodiyanhi thoolhan
narampaarth thanna inkòral thokòthiyodò
kòrhòmporhik konhda narhònthanh çhayal
maròngkil katdiya nilannèèrpò thòkilinan
mòlzavòrhalz thadakkâiyein iyala èènthi 220
mènthoolh palpinhâi thalziiith thalâiththanthò
kònrhòthoo rhaadalòm ninrhathan panhpèè
athaa anrhò

palzamòthirçoolâi

çirhòthinâi malarodò virâii marhiarhòththò
vaaranhak kodiyodò vayeirhpada nirhiii 225
örör konhda çiirkèlzò vilzavinòm
aarvalar èèththa mèèvarò nilâiyeinòm
vèèlan thâiiya vèrhi ayar kalhanòm
kaadòm kaavòm kavinpèrhò thòròththiyòm
yaarhòng kòlhanòm vèèrhòpal vâippòm 230
çathòkkamòm çanthiyòm pòthòppöng kadampòm
manrhamòm pothiyeilòng kanthòtâi nilâiyeinòm
maanhthalâik kodiyodò manhnhi amâivara
nèiyyoodò âiyavi appi âithòrâiththòk
kòdantham patdòk kolzòmalar çitharhi 235
mòranhkolh òròvin iranhdòdan òtiiiçh
çènnöl yaaththò vènhpori çitharhi
mathavali nilâiiya maaththaalh kolzòvitâik
kòròthiyo virâiiya thövèlh ariçi
çilpaliçh çèiythò palpirappò iriiiçh 240
çirhòpaçò magnçalhodò narhòvirâi thèlhiththòp
pèrònthanh kanhaviiram narhònthanh maalâi
thònhâiyarha arhòththòth thöngka naarhrhi
nalhimalâiçh çilampin nannakar vaalzththi
narhòmpòkâi èdòththòk kòrhignçi paadi 245
imi1ziçâi aròviyoo dinniyam karhangka
òròvap palpöth thöòiy vèròvarak
kòròthiçh çènthinâi parappik kòrhamakalh
mòròkiyam nirhòththò mòranhinar òtka
mòròkaarhrhòp padòththa òròkèlzò viyalnakar 250
aadòkalham çilampap paadip palavòdan
koodòvaaiy vâiththòk kodòmanhi iyakki
odaap pötkâip pinhimòkam vaalzththi
vèènhdònar vèènhdiyaangkò èiythinar va1zipada
aanhdaanh dòrhâithalòm arhintha vaarhèè 255
aanhdaanh daayeinòm aaka kaanhthaka
mònthònii kanhdò1zi mòkanamarn thèèththik
kâitholzöòp paravik kaalòrha vanhangki
nèdòmpèròm çimâiyaththò niilap pâignçònâi
âivaròlh oròvan angkâi èèrhpa 260
arhòvar payantha aarhamar çèlva
aalkèlzò kadavòt pòthalva maalvarâi
malâimakalh makanèè maarhrhoor körhrhèè
vèrhrhi vèlpoork korhrhavâi çirhòva
ilzâiyanhi çirhappirh palzâiyoolh kòlzavi 265
vaanoor vanhangkòvil thaanâith thalâiva
maalâi maarpa nölarhi pòlava
çèròvil oròva poròvirhal malhlha
anthanhar vèrhòkkâi arhinthoor çolmalâi
mangkâiyar kanhava mâinthar èèrhèè 270
vèèlkèlzò thadakkâiçh çhalpèròm çèlva
kònrham konrha kònrhaak korhrhaththò
vinhporò nèdòvarâik kòrhignçik kilzava
palarpòkalz nanmo1zip pòlavar èèrhèè
aròmpèrhal marapirh pèròmpèyar mòròka 275
naçâiyònark kaarththòm içâipèèr aalha
alanthoork kalhikkòm polampönh çèèèiy
manhdamar kadanthanin vènrha dakalaththòp
pariçilarth thaangkòm òròkèèlzò nèdòvèèlh
pèriyoor èèththòm pèròmpèyar iyavòlh 280
çörmaròng karhòththa moiympin mathavali
poormikò poròna kòriçil ènappala
yaanarhi alhavâiyein èèththi aanaathò
ninalhan tharhithal mannòyeirk karòmâiyein
ninnadi òlhlhi vanthanan ninnodò 285
pòrâiyònar illaap pòlamâi yooiyènak
kòrhiththathò mo1ziyaa alhavâiyeil kòrhiththòdan
vèèrhòpal òròvil kòrhòmpal kölhiyar
çharhayar kalhaththò viirhòpèrhath thoonrhi
alhiyan thaanèè mòthòvaaiy iravalan 290
vanthoon pèròmanin vanhpòkalz nayanthèna
iniyavòm nallavòm nanipala èèththith
thèiyvam çhanrha thirhalvilhang kòròvin
vaanthooiy nivappin thaanvan thèiythi
anhangkòçhal òyarnilâi thalziiip panhtâiththan 295
manhangkamalz thèiyvath thilhanalam kaatdi
agnçal oompòmathi arhivalnin varavèna
anpòtâi nanmo1zi alâii vilhivòin
rhiròlhnirha mònniir valâiiya òlakath
thorònii yaakith thoonrha vilzòmiya 300
pèrhalaròm pariçil nalkòmmathi palavòdan
vèèrhòpal thòkilin nòdangki akilçòman
thaaram mòlzòmòthal òròtdi vèèral
pövòtâi alangkòçinâi pòlampa vèèrkiinhdò
vinhporò nèdòvarâip parithiyeil thodòththa 305
thanhkamalz alarirhaal çithâiya nanpala
aaçini mòthòçòlâi kalaava miimiçâi
naaka narhòmalar òthira ökamodò
maamòka mòçòkkalâi panippap pönòthal
iròmpidi kòlhirppa viiçip pèròngkalhirhrhò 310
mòththòtâi vaankoodò thalziiith thaththòrhrhò
nanpon manhinirham kilharap ponko1ziyaa
vaalzâi mòlzòmòthal thòmiyath thaalzâi
ilhaniir vilzòkkòlâi òthirath thaakkik
karhikkodik karònthònhar çhayap porhippòrha 315
madanatâi magngnâi palavòdan vèriiik
koo1zi vayappètâi iriyak kèèlzalo
diròmpanâi vèlhirhrhin pònçhaiy anna
kòröòmayeir yaakkâik kòdaa adi òlhiyam
pèròngkal vidaralâiçh çèrhiyak karòngkoot 320
daamaa nalèèrhò çilâippaçh çèènhnin
rhilzòmèna i1zitharòm aròvip
palzamòthir çoolâi malâikilza voonèè 323
ulacam uvappa valaneerpu thiritharu
palarpucalz gnaayiirhu catarhcainh taaang
coovarha imaiiccuign ceeinhvilhang cavirolhi
urhunarith thaangciya mathanutai noonthaalh
cerhunarith theeyiiththa celurhalz thataickai 5
marhuvil carhpin valhnuthal canhavan
caarcoolh mucaintha camaignchuol maamalzai
valhpoolz visumpin ulhurhai ceitharhiith
thalaippeyal thalaiiya thainhnharhung caanaith
thirulhpatap pothulhiya paraaarai maraaaith 10
thurulhpuuin thainhthaar puralhum maarpinan
maalvarai nivaintha ceeinhuyar verhpil
ciinhcinhi cavaiiya oinhceign ceiirhatiic
canhaiiccaal vangciya nusuppin panhaiiththoolh
coopaith thanna thooiyaap puuinthucil 15
palcaasu niraiiththa ceilcaalz alcul
kaipunaiin thiyarhrhaaic cavinperhu vanappin
naavalotu peyariya polampunai avirilzaic
ceeinhicainthu vilhangcum ceyiirthiir meeniith
thunhaiyoor aayiintha inhaiyiir oothic 20
cengcaal veitceic ceiirhithalz itaiyiitupu
paiinthaalh cuvalhaiith thuuithalz cilhlhiith
theyiva uiththiyiotu valampurivayiin vaiiththuith
thilacam thaiiya theengcamalz thirunuthal
macarap pacuvayi thaalzamainh ṇhurhuiththuith 25
thuvara mutiiththa thucalharhu mucceip
peruinthainh ceainhpacam ceriiiic caruinthacait
tulhaippuu maruthin olhlhinhar aittiic
cilhaiiccavin rhelzutharu ciilzniirc cevvarum
pinhaippurhu pinhaiyal valhaiiith thunhaiiththaca 30
vainhcaathu nirhaiintha piinhti oinhthalhir
nuinhpuuinh aacam thilhaippaith thiinhcaalz
narhungcurha turiignceiya puungkeelzith theeyivai
theengcamalz maruthinhar catuppaic coongcin
cuvimucilz ilhamulaiic coitti virimalar 35
veengkai nuinhthaa thappiic caainhvara
velhlhirh curhumurhi cilhlhupu therhiiyaaic
coolzi oongciya venrhatu virharhcoti
valziya perithen rheeiththip palarutan
ceiirthicalz ceilampacam ceilampap paatic 40
chuorara macalhir aatum cioolai
mainthiyum arhiiyaa maranpayiil atuiccaiththuc
surumpu muusaac sutarppuung caainthalh
peruinthainh cainhnhi milaiintha cenniyan
paarmuthar paniiccatal calangcaulh puiccuc 45
chuormuthal thatiintha sutarilai netuveel
ularhiya cathuppin pirhalzpal peelzvayic
sulzalvilzip pasungcainh chuoriththa nooiccin
calzalcainh cuukaiyiotu catumpaampu thuungcap
perumulai alaiiccum caathin pinharmooit 50
turukelzu celavin aignsuvaru peeyimacalh
curuthi aatiya cuuruciric cotuviral
cainhthoittu uinhta calzimutaiic caruinthalai
oinhthotiith thataickaiyiin eeinthi veruvara
venrhatu virharhcalham paatiiththoolh peyaraa 55
ninhamthin vayalh thunhangkai thuungca
irupeer uruvin orupeer iyaaickai
arhuveerhu vakaiyiin aignsuvara mainhti
avunhar nalvalam atangcaic cavilzinhar
maamuthal thatiintha marhuil corhrhaith 60
theyiiyaa nalliceaic cevveel ceeeyi

iravalan nilai

ceevati patarum cemmal ulhlhamotu
nalampuri colhkaip pulampiriin thurhaiyum
cevvanii nayainthanai aayiin palavutan
nannar neignceaith thinnaceai vayippa 65
innee perhuthinii munniya vinaiyiee

thirupparangcunrham

ceruppucan rhetuiththa ceeinhuyar netungcoti
varippunai painthotu paavai thuungcap
porunarith theeyiiththa pooraru vayiil
thiruviirh rhiruintha thiithuthiir niyamaiththu 70
maatammali marhucin cuutarh cutavayiin
iruignceerh rhacalvayal viriinthuvayi avilzintha
mulhthaalh thaamaraiith thuigncei vaicarhaiic
calhcamalz neyithal uuthi erhpataic
cainhpool malarintha caamar sunaimalar 75
amceirhai vainhtin ariiccanham oliiccum
cun rhamarin thurhaithalum uriyan
athaaanrhu

thirucceiiralaivayi

vaiinnuthi porutha vatuaalz varinuthal
vataa maalai otaiyiotu thuyalvarap 80
patumanhi iraittum marungcin catunataiic
cuurhrhaith thanna maarhrharum moyimpin
caalcilharin thanna veelzammeel coinh
taiveerhu uruvin ceyivinai murhrhiya
mutiyiotu vilhangciya murainhmicu thirumanhi 85
minurhalz imaippil cennip porhpa
nakaithaalzpu thuyalvaruuum vakaiyamai polangculzai
ceeinhvilhang ciyarhkai valhmathi cavaii
acalaa miinin avirvana imaippaith
thaavil colhkaiith thamtholzil mutimaar 90
mananneer pelzutharu valhnirha mucanee
maayiirulh gnaalam marhuvinrhi vilhangcap
palcathir viriinthanrhu orumucam orumucam
aarvalar eeiththa amarinthini tholzuciic
caathalin uvainthu varangcotuith thanrhee orumucam 95
mainthira vithiyiin marapulhi valzaaa
ainthanhar veelhviyooric cummee orumucam
eignceiya porulhcalhai eemurha naatiith
thingcalh poolaith thiceaivilhaic cummee orumucam
cerhunarith theeyiiththuc celceamam muruicciic 100
carhuvucolh neignceamotu calhamveeit tanrhee orumucam
curhavar matamacalh cotipool nusuppin
matavaral valhlhiyiotu nakaiyamarin thanrhee aangcuam
muuviru mucanum murhainavin rholzucalin
aaram thaalzintha ampacaittu maarpil 105
cemporhi vangciya moyimpil sutarvitupu
vainhpucalz nirhaiinthu vaceiinthuvangcu nimirthoolh
viinhcelal marapin aiyaric keeinthiyathu orukai
uiccam ceeriththiyathu orukai
nalamperhu calingcaiththuic curhangcinmiceai 110
aceaiiya thorukai
angcuceam cataava orukai irukai
aiyiiru vaittamotu eakcuvalam thirippa
orukai maarpotu vilhangca
orukai thaarotu poliya orukai 115
ciilzviilz thotiyiotu miimiceaiic coitpa
orukai paatin patumanhi iraitta
orukai niilnirha visumpin malithulhi polziya
orukai vanara macalhiriccu vathuvai chuoitta
aangcap 120
panniru kaiyum paarhpata iyarhrhi
aintharap palliyam carhangcaith thiinhcaalz
vayiirelzuin thiceaippa valvalhai gnarala
uramthalaiic coinhta urumiti muraceamotu
palporhi maigngnai velcoti acava 125
visum paarhaaca viraicelal munni
ulacam pucalzintha ongcuyar vilzucceiir
alaivayic ceerhalum nilaiiya painhpee
athaaanrhu

thiruaavinancuti

ceiirai thaiiya utuickaiyar ceiirotu 130
valampuri puraiyum valnarai mutiyiinar
maacearha vilhangcum uruvinar maanin
urivai thaiiya uunketu maarpin
enpelzuinthu iyangcum iyaaickaiyar nanpacal
palavutan calziintha uinhtiyar icalotu 135
cerhrham niiicciya manaiththinar iyaavathum
carhrhoor arhiiyaa arhivanar carhrhooriccuith
thaamvarampu aaciya thalaimaiyar caamamotu
catuignceinam catiintha caaitceiyar itumpai
iyaavathum arhiiyaa iyalpinar meevaraith 140
thuniyiil caaitcei munivar munpucap
pukaimucain thanna maaceil thuuvutai
mukaivayi avilzintha thakaichuolz aacaiththuc
cevineerpu vaiiththucceyivurhu thivavin
nalliiyaalz navinrha nayanutai neigncein 145
menmolzi meevalar innaram pulhara
nooyiin rhiyanrha iyaaickaiyar maavin
avirthalhir puraiyum meeniyar avirthorhum
ponnurai catuiccuin thithalaiyar innakaip
parumam thaangciya panhiintheein thalcul 150
maaceil macalhirotu marhuvinrhi vilhangcaic
catuvo totungciya thuumputai valeyiirh
rhalzalena uyiiriccum aignsuvaru catuinthirhal
paampupatap putaiiccum palavariic colzuignceirhaip
pulhlhanhi niilhcotic celvanum velhlheerhu 155
valavayiin uyariya palarpucalz thinhithoolh
umaiamarinthu vilhangcum imaiiyaa muiccainh
muuveyiil muruicciya murainhmicu celvanum
nuurhrhuppaith thatuicciya naaittaiththu nuurhupal
veelhvi murhrhiya venrhatu corhrhaith 160
thiirirainh teeinthiya maruppin elzilnataiith
thaalzperuin thataickai uyariththa iyaanai
eruiththam eerhiya thiruiccilhar celvanum
naarhperuin theyivaiththu nannacar nilaiiya
ulacam caaiccum onrhupuri colhkaip 165
palarpucalz muuvarum thalaivaraaca
eemurhu gnaalam thannil thoonrhiith
thaamarai payaintha thaavil uulzi
naanmuca oruvarh suittiic caainhvarap
pacalil thoonrhum icalil caaitcei 170
naalvee rhiyarhkaip pathinoru muuvaroo
tonpathirh rhiraitti uyarnilai perhiiiyar
miinpuuith thanna thoonrhalar miinceerpu
valhicilharintha thanna celavinar valhiyiitaiith
thiiyielzuin thanna thirhalinar thiippata 175
urumitiith thanna curalinar vilzumiya
urhucurhai marungciltham perhumurhai coinhmaar
aintharaic coitpinar vainthutan caanhaith
thaavil colhkai matainthaiyiotu ceinnaalh
aavi nancuti aceaithalum uriyan 180
athaa anrhu

thirueeracam

irumuun rheyithiya iyalpinin valzaaa
thiruvarc suittiya palveerhu tholcuti
arhunaan ciraitti ilhamai nalliiyaainh
taarhinil calzippiya arhannavil colhkai 185
muunrhuvakaiic curhiiththa muiththiic celvaith
thirupirhap paalhar polzutharhiinthu nuvala
onpathu coinhta muunrhupuri nuinhgnaainh
pularaaic caalzacam pula utiii
uccei cuuppiya kaiyiinar tharhpucalzin 190
thaarhelzuith thataicciya arumarhaiic keelhvi
naaiyal marungcil navilap paati
viraiyurhu narhumalar eeinthip perithuvain
theeracaith thurhaithalum uriyan
athaaanrhu

cunrhuthoorhaatal

paingcoti narhaiiccaayi itaiyiitupu veelan 195
ampothip puittil viraiiic culhaviyiotu
veinhcuu thaalhain thotuiththa cainhnhiyan
narhuignsaain thanhiintha keelzcilhar maarpin
cotuintholzil valvil colaiiya caanavar
niitamai vilhaiintha theeiccalh theerhal 200
cunrhacac ceirhucutiic cilhaiyutan macilzinthu
thoinhtacac ceirhuparhaiic curavai ayara
viralulharp pavilzintha veerhupatu narhungcaan
cuinhtusunai puuiththa vainhtupatu cainhnhi
inhaiiththa coothai anhaiiththa cuuinthal 205
mutiiththa cullai ilaiyutai narhumpuuc
cengcaal maraaaiththa valinhar itaiyiitupu
surumpunhaith thotuiththa peruinthainh maaiththalzai
thiruinthucaalz alcul thilhaippa utiii
mayiilcainh tanna matanatai macalhirotu 210
ceyiyan ceivaintha aataiyan cevvaraic
ceyalaiith thainhthalhir thuyalvarum caathinan
cacceinan calzalinan cecceaiic cainhnhiyan
culzalan cooittan curhumpal iyaiththan
thacaran maigngnaiyan pucaril ceevalam 215
cotiyan netiyan thotiyanhi thoolhan
narampaarith thanna incural thocuthiyiotu
curhumporhiic coinhta narhuinthainh saayal
marungcil caittiya nilanneerpu thucilinan
mulzavurhalz thataickaiyiin iyala eeinthi 220
menthoolh palpinhai thalziiiith thalaiiththainthu
cunrhuthoo rhaatalum ninrhathan painhpee
athaa anrhu

palzamuthircioolai

ceirhuthinai malarotu viraii marhiarhuiththu
varanhaic cotiyiotu vayiirhpata nirhiii 225
uuruur coinhta ceiirkelzu vilzavinum
aarvalar eeiththa meevaru nilaiyiinum
veelan thaiiya verhi ayar calhanum
caatum caavum cavinperhu thuruiththiyum
iyaarhung culhanum veerhupal vaippum 230
ceathuiccamum ceainthiyum puthuppuung catampum
manrhamum pothiyiilung cainthutai nilaiyiinum
maainhthalaiic cotiyiotu mainhnhi amaivara
neyiyootu aiyavi appi aithuraiiththuic
cutaintham paittuic colzumalar ceitharhi 235
murainhcolh uruvin irainhtutan utiiic
ceinnuul iyaaiththu veinhpori ceitharhi
mathavali nilaiiya maaiththaalh colzuvitaiic
curuthiyio viraiiya thuuvelh aricei
ceilpalic ceyithu palpirappu iriiic 240
ceirhupasu maigncealhotu narhuvirai thelhiiththup
peruinthainh canhaviiram narhuinthainh maalai
thunhaiyarha arhuiththuith thuungca naarhrhi
nalhimalaic ceilampin nannacar valziththi
narhumpukai etuiththuic curhiigncei paati 245
imilziceai aruviyoo tinniyam carhangca
uruvap palpuuith thuuuyi veruvaraic
curuthic ceinthinai parappiic curhamacalh
muruciyam nirhuiththu muranhinar uitca
murucaarhrhup patuiththa urukelzu viyalnacar 250
aatucalham ceilampap paatip palavutan
cootuvayi vaiiththuic cotumanhi iyaicci
otaap puuitkaip pinhimucam valziththi
veeinhtunar veeinhtiiyaangcu eyithinar valzipata
aainhtaainh turhaithalum arhiintha varhee 255
aainhtaainh taayiinum aaca caainhthaca
muinthunii cainhtulzi mucanamarin theeiththiic
kaitholzuuup paraviic caalurha vanhangci
netumperum ceimaiyaiththu niilap paiignsunai
aivarulh oruvan angkai eerhpa 260
arhuvar payaintha aarhamar celva
aalkelzu catavuit puthalva maalvarai
malaimacalh macanee maarhrhoor cuurhrhee
verhrhi velpooric corhrhavai ceirhuva
ilzaiyanhi ceirhappirh palzaiyoolh culzavi 265
vanoor vanhangcuvil thaanaiith thalaiva
maalai maarpa nuularhi pulava
ceruvil oruva poruvirhal malhlha
ainthanhar verhuickai arhiinthoor ciolmalai
mangkaiyar canhava maiinthar eerhee 270
veelkelzu thataickaic saalperum celva
cunrham conrha cunrhaaic corhrhaiththu
viinhporu netuvaraiic curhiignceiic cilzava
palarpucalz nanmolzip pulavar eerhee
arumperhal marapirh perumpeyar muruca 275
naceaiyunaric caariththum iceaipeer aalha
alainthooric calhiiccum polampuuinh ceeeyi
mainhtamar catainthanin venrha tacalaiththup
pariceilarith thaangcum urukeelzu netuveelh
periyoor eeiththum perumpeyar iyavulh 280
chuormarung carhuiththa moyimpin mathavali
poormicu poruna curiceil enappala
iyaanarhi alhavaiyiin eeiththi aanaathu
ninalhain tharhithal mannuyiiric carumaiyiin
ninnati ulhlhi vainthanan ninnotu 285
puraiyunar illaap pulamai yooyienaic
curhiiththathu molziiyaa alhavaiyiil curhiiththutan
veerhupal uruvil curhumpal cuulhiyar
saarhayar calhaiththu viirhuperhaith thoonrhi
alhiyan thaanee muthuvayi iravalan 290
vainthoon perumanin vainhpucalz nayainthena
iniyavum nallavum nanipala eeiththiith
theyivam saanrha thirhalvilhang curuvin
vanthooyi nivappin thaanvain theyithi
anhangcusaal uyarnilai thalziiip painhtaiiththan 295
manhangcamalz theyivaith thilhanalam caaitti
aignceal oompumathi arhivalnin varavena
anputai nanmolzi alhaii vilhivuin
rhirulhnirha muinniir valhaiiya ulacaith
thorunii iyaaciith thoonrha vilzumiya 300
perhalarum pariceil nalcummathi palavutan
veerhupal thucilin nutangci acilsumain
thaaram mulzumuthal uruitti veeral
puuvutai alangcuceinai pulampa veerciiinhtu
viinhporu netuvaraip parithiyiil thotuiththa 305
thainhcamalz alarirhaal ceithaiya nanpala
aaceini muthusulhai calaava miimiceai
naaca narhumalar uthira uucamotu
maamuca musuiccalai panippap puunuthal
irumpiti culhirppa viiceip perungcalhirhrhu 310
muiththutai vancootu thalziiiith thaiththurhrhu
nanpon manhinirham cilharap poncolziiyaa
valzai mulzumuthal thumiyaith thaalzai
ilhaniir vilzuicculai uthiraith thaaicciic
carhiiccotiic caruinthunhar saayap porhippurha 315
matanatai maigngnai palavutan veriiiic
coolzi vayappetai iriyaic keelzalo
tirumpanai velhirhrhin punsaayi anna
curuuumayiir iyaaickaiic cutaa ati ulhiyam
perungcal vitaralhaic cerhiyaic carungcooit 320
taamaa naleerhu ceilaippac ceeinhnin
rhilzumena ilzitharum aruvip
palzamuthir cioolai malaicilza voonee 323
ulakam uvappa valanaerpu thiritharu
palarpukazh gnaayi'ru kada'rka'n daaang
koava'ra imaikkunj sae'nvi'lang kaviro'li
u'ru:narth thaangkiya mathanudai :noanthaa'l
se'ru:narth thaeyththa selu'razh thadakkai 5
ma'ruvil ka'rpin vaa'l:nuthal ka'navan
kaarkoa'l muka:ntha kamanjsool maamazhai
vaa'lpoazh visumpin u'lu'rai sitha'rith
thalaippeyal thalaiiya tha'n'na'rung kaanath
thiru'lpadap pothu'liya paraaarai maraaath 10
thuru'lpoo:n tha'nthaar pura'lum maarpinan
maalvarai :niva:ntha sae'nuyar ve'rpil
ki'nki'ni kavaiiya o'nsenj see'radik
ka'naikkaal vaangkiya :nusuppin pa'naiththoa'l
koapath thanna thoayaap poo:nthukil 15
palkaasu :niraiththa silkaazh alkul
kaipunai:n thiya'r'raak kavinpe'ru vanappin
:naavalodu peyariya polampunai avirizhaich
sae'nika:nthu vi'langkum seyirtheer maenith
thu'naiyoar aay:ntha i'naiyeer oathich 20
sengkaal vedchich see'rithazh idaiyidupu
pai:nthaa'l kuva'laith thooithazh ki'l'lith
theyva uththiyodu valampurivayin vaiththuth
thilakam thaiiya thaengkamazh thiru:nuthal
makarap pakuvaay thaazhama'n 'nu'ruththuth 25
thuvara mudiththa thuka'la'ru muchchip
peru:ntha'n sa'npakam sereeik karu:nthakad
du'laippoo maruthin o'l'li'nar addik
ki'laikkavin 'rezhutharu keezh:neerch sevvarum
pi'naippu'ru pi'naiyal va'laiith thu'naiththaka 30
va'nkaathu :ni'rai:ntha pi'ndi o'ntha'lir
:nu'npoo'n aakam thi'laippath thi'nkaazh
:na'rungku'ra durinjsiya poongkaezhth thaeyvai
thaengkamazh maruthi'nar kaduppak koangkin
kuvimukizh i'lamulaik koddi virimalar 35
vaengkai :nu'nthaa thappik kaa'nvara
ve'l'li'r ku'rumu'ri ki'l'lupu the'riyaak
koazhi oangkiya ven'radu vi'ra'rkodi
vaazhiya perithen 'raeththip palarudan
seerthikazh silampakam silampap paadich 40
soorara maka'lir aadum soalai
ma:nthiyum a'riyaa maranpayil adukkaththuch
surumpu moosaach sudarppoong kaa:ntha'l
peru:ntha'n ka'n'ni milai:ntha senniyan
paarmuthar panikkadal kalangkau'l pukkuch 45
soormuthal thadi:ntha sudarilai :neduvael
ula'riya kathuppin pi'razhpal paezhvaaych
suzhalvizhip pasungka'n soorththa :noakkin
kazhalka'n kookaiyodu kadumpaampu thoongkap
perumulai alaikkum kaathin pi'narmoad 50
durukezhu selavin anjsuvaru paeymaka'l
kuruthi aadiya koorukirk koduviral
ka'nthoddu u'nda kazhimudaik karu:nthalai
o'nthodith thadakkaiyin ae:nthi veruvara
ven'radu vi'ra'rka'lam paadiththoa'l peyaraa 55
:ni'namthin vaaya'l thu'nangkai thoongka
irupaer uruvin orupaer yaakkai
a'ruvae'ru vakaiyin anjsuvara ma'ndi
avu'nar :nalvalam adangkak kavizhi'nar
maamuthal thadi:ntha ma'ruil ko'r'rath 60
theyyaa :nallisaich sevvael saeey

iravalan :nilai

saevadi padarum semmal u'l'lamodu
:nalampuri ko'lkaip pulampiri:n thu'raiyum
sevva:nee :naya:nthanai aayin palavudan
:nannar :nenjsath thin:nasai vaayppa 65
innae pe'ruthi:nee munniya vinaiyae

thirupparangkun'ram

seruppukan 'reduththa sae'nuyar :nedungkodi
varippunai pa:nthodu paavai thoongkap
poru:narth thaeyththa poararu vaayil
thiruvee'r 'riru:ntha theethutheer :niyamaththu 70
maadammali ma'rukin kooda'r kudavayin
irunjsae'r 'rakalvayal viri:nthuvaay avizh:ntha
mu'lthaa'l thaamaraith thunjsi vaika'raik
ka'lkamazh :neythal oothi e'rpadak
ka'npoal malar:ntha kaamar sunaimalar 75
amsi'rai va'ndin arikka'nam olikkum
kun 'ramar:n thu'raithalum uriyan
athaaan'ru

thiruchcheeralaivaay

vai:n:nuthi porutha vaduaazh vari:nuthal
vaadaa maalai odaiyodu thuyalvarap 80
paduma'ni iraddum marungkin kadu:nadaik
koo'r'rath thanna maa'r'rarum moympin
kaalki'lar:n thanna vaezhammael ko'n
daivae'ru uruvin seyvinai mu'r'riya
mudiyodu vi'langkiya mura'nmiku thiruma'ni 85
minu'razh imaippil sennip po'rpa
:nakaithaazhpu thuyalvarooum vakaiyamai polangkuzhai
sae'nvi'lang kiya'rkai vaa'lmathi kavaii
akalaa meenin avirvana imaippath
thaavil ko'lkaith thamthozhil mudimaar 90
manan:naer pezhutharu vaa'l:ni'ra mukanae
maayiru'l gnaalam ma'ruvin'ri vi'langkap
palkathir viri:nthan'ru orumukam orumukam
aarvalar aeththa amar:nthini thozhukik
kaathalin uva:nthu varangkoduth than'rae orumukam 95
ma:nthira vithiyin marapu'li vazhaaa
a:ntha'nar vae'lviyoark kummae orumukam
enjsiya poru'lka'lai aemu'ra :naadith
thingka'l poalath thisaivi'lak kummae orumukam
se'ru:narth thaeyththuch selsamam murukkik 100
ka'ruvuko'l :nenjsamodu ka'lamvaed dan'rae orumukam
ku'ravar madamaka'l kodipoal :nusuppin
madavaral va'l'liyodu :nakaiyamar:n than'rae aangkuam
mooviru mukanum mu'rai:navin 'rozhukalin
aaram thaazh:ntha ampakaddu maarpil 105
sempo'ri vaangkiya moympil sudarvidupu
va'npukazh :ni'rai:nthu vasi:nthuvaangku :nimirthoa'l
vi'nselal marapin aiyark kae:nthiyathu orukai
ukkam saerththiyathu orukai
:nalampe'ru kalingkaththuk ku'rangkinmisai 110
asaiiya thorukai
angkusam kadaava orukai irukai
aiyiru vaddamodu e:hkuvalam thirippa
orukai maarpodu vi'langka
orukai thaarodu poliya orukai 115
keezhveezh thodiyodu meemisaik kodpa
orukai paadin paduma'ni iradda
orukai :neel:ni'ra visumpin malithu'li pozhiya
orukai vaanara maka'lirkku vathuvai soodda
aangkap 120
panniru kaiyum paa'rpada iya'r'ri
a:ntharap palliyam ka'rangkath thi'nkaazh
vayirezhu:n thisaippa vaalva'lai gnarala
uramthalaik ko'nda urumidi murasamodu
palpo'ri manjgnai velkodi akava 125
visum paa'raaka viraiselal munni
ulakam pukazh:ntha ongkuyar vizhuchcheer
alaivaaych sae'ralum :nilaiiya pa'npae
athaaan'ru

thiruaavinankudi

seerai thaiiya udukkaiyar seerodu 130
valampuri puraiyum vaal:narai mudiyinar
maasa'ra vi'langkum uruvinar maanin
urivai thaiiya oonkedu maarpin
enpezhu:nthu iyangkum yaakkaiyar :nanpakal
palavudan kazhi:ntha u'ndiyar ikalodu 135
se'r'ram :neekkiya manaththinar yaavathum
ka'r'roar a'riyaa a'rivanar ka'r'roarkkuth
thaamvarampu aakiya thalaimaiyar kaamamodu
kadunjsinam kadi:ntha kaadchiyar idumpai
yaavathum a'riyaa iyalpinar maevarath 140
thuniyil kaadchi munivar munpukap
pukaimuka:n thanna maasil thoovudai
mukaivaay avizh:ntha thakaisoozh aakaththuch
sevi:naerpu vaiththuchcheyvu'ru thivavin
:nalliyaazh :navin'ra :nayanudai :nenjsin 145
menmozhi maevalar innaram pu'lara
:noayin 'riyan'ra yaakkaiyar maavin
avirtha'lir puraiyum maeniyar avirtho'rum
ponnurai kadukku:n thithalaiyar innakaip
parumam thaangkiya pa'ni:nthae:n thalkul 150
maasil maka'lirodu ma'ruvin'ri vi'langkak
kaduvo dodungkiya thoompudai vaaleyi'r
'razhalena uyirkkum anjsuvaru kadu:nthi'ral
paampupadap pudaikkum palavarik kozhunjsi'raip
pu'l'la'ni :nee'lkodich selvanum ve'l'lae'ru 155
valavayin uyariya palarpukazh thi'nithoa'l
umaiamar:nthu vi'langkum imaiyaa mukka'n
mooveyil murukkiya mura'nmiku selvanum
:noo'r'ruppath thadukkiya :naaddaththu :noo'rupal
vae'lvi mu'r'riya ven'radu ko'r'rath 160
theerira'n dae:nthiya maruppin ezhil:nadaith
thaazhperu:n thadakkai uyarththa yaanai
eruththam ae'riya thirukki'lar selvanum
:naa'rperu:n theyvaththu :nannakar :nilaiiya
ulakam kaakkum on'rupuri ko'lkaip 165
palarpukazh moovarum thalaivaraaka
aemu'ru gnaalam thannil thoan'rith
thaamarai paya:ntha thaavil oozhi
:naanmuka oruva'r suddik kaa'nvarap
pakalil thoan'rum ikalil kaadchi 170
:naalvae 'riya'rkaip pathinoru moovaroa
donpathi'r 'riraddi uyar:nilai pe'reeiyar
meenpooth thanna thoan'ralar meensaerpu
va'liki'lar:ntha thanna selavinar va'liyidaith
theeyezhu:n thanna thi'ralinar theeppada 175
urumidith thanna kuralinar vizhumiya
u'ruku'rai marungkiltham pe'rumu'rai ko'nmaar
a:ntharak kodpinar va:nthudan kaa'nath
thaavil ko'lkai mada:nthaiyodu sinnaa'l
aavi nankudi asaithalum uriyan 180
athaa an'ru

thiruaerakam

irumoon 'reythiya iyalpinin vazhaaa
thiruvarch suddiya palvae'ru tholkudi
a'ru:naan kiraddi i'lamai :nalliyaa'n
daa'rinil kazhippiya a'ran:navil ko'lkai 185
moon'ruvakaik ku'riththa muththeech selvath
thirupi'rap paa'lar pozhutha'ri:nthu :nuvala
onpathu ko'nda moon'rupuri :nu'ngnaa'n
pularaak kaazhakam pula udeei
uchchi kooppiya kaiyinar tha'rpukazh:n 190
thaa'rezhuth thadakkiya aruma'raik kae'lvi
:naaiyal marungkil :navilap paadi
viraiyu'ru :na'rumalar ae:nthip perithuva:n
thaerakath thu'raithalum uriyan
athaaan'ru

kun'ruthoa'raadal

paingkodi :na'raikkaay idaiyidupu vaelan 195
ampothip puddil viraiik ku'laviyodu
ve'nkoo thaa'la:n thoduththa ka'n'niyan
:na'runjsaa:n tha'ni:ntha kaezhki'lar maarpin
kodu:nthozhil valvil kolaiiya kaanavar
:needamai vi'lai:ntha thaekka'l thae'ral 200
kun'rakach si'rukudik ki'laiyudan makizh:nthu
tho'ndakach si'rupa'raik kuravai ayara
viralu'larp pavizh:ntha vae'rupadu :na'rungkaan
ku'ndusunai pooththa va'ndupadu ka'n'ni
i'naiththa koathai a'naiththa koo:nthal 205
mudiththa kullai ilaiyudai :na'rumpooch
sengkaal maraaaththa vaali'nar idaiyidupu
surumpu'nath thoduththa peru:ntha'n maaththazhai
thiru:nthukaazh alkul thi'laippa udeei
mayilka'n danna mada:nadai maka'lirodu 210
seyyan siva:ntha aadaiyan sevvaraich
seyalaith tha'ntha'lir thuyalvarum kaathinan
kachchinan kazhalinan sechchaik ka'n'niyan
kuzhalan koaddan ku'rumpal iyaththan
thakaran manjgnaiyan pukaril saevalam 215
kodiyan :nediyan thodiya'ni thoa'lan
:narampaarth thanna inkural thokuthiyodu
ku'rumpo'rik ko'nda :na'ru:ntha'n saayal
marungkil kaddiya :nilan:naerpu thukilinan
muzhavu'razh thadakkaiyin iyala ae:nthi 220
menthoa'l palpi'nai thazheeith thalaiththa:nthu
kun'ruthoa 'raadalum :nin'rathan pa'npae
athaa an'ru

pazhamuthirsoalai

si'ruthinai malarodu viraii ma'ria'ruththu
vaara'nak kodiyodu vayi'rpada :ni'reei 225
ooroor ko'nda seerkezhu vizhavinum
aarvalar aeththa maevaru :nilaiyinum
vaelan thaiiya ve'ri ayar ka'lanum
kaadum kaavum kavinpe'ru thuruththiyum
yaa'rung ku'lanum vae'rupal vaippum 230
sathukkamum sa:nthiyum puthuppoong kadampum
man'ramum pothiyilung ka:nthudai :nilaiyinum
maa'nthalaik kodiyodu ma'n'ni amaivara
:neyyoadu aiyavi appi aithuraiththuk
kuda:ntham padduk kozhumalar sitha'ri 235
mura'nko'l uruvin ira'ndudan udeeich
se:n:nool yaaththu ve'npori sitha'ri
mathavali :nilaiiya maaththaa'l kozhuvidaik
kuruthiyo viraiiya thoove'l arisi
silpalich seythu palpirappu ireeich 240
si'rupasu manjsa'lodu :na'ruvirai the'liththup
peru:ntha'n ka'naveeram :na'ru:ntha'n maalai
thu'naiya'ra a'ruththuth thoongka :naa'r'ri
:na'limalaich silampin :nannakar vaazhththi
:na'rumpukai eduththuk ku'rinjsi paadi 245
imizhisai aruviyoa dinniyam ka'rangka
uruvap palpooth thoouy veruvarak
kuruthich se:nthinai parappik ku'ramaka'l
murukiyam :ni'ruththu mura'ninar udka
murukaa'r'rup paduththa urukezhu viyal:nakar 250
aaduka'lam silampap paadip palavudan
koaduvaay vaiththuk koduma'ni iyakki
odaap poodkaip pi'nimukam vaazhththi
vae'ndu:nar vae'ndiyaangku eythinar vazhipada
aa'ndaa'n du'raithalum a'ri:ntha vaa'rae 255
aa'ndaa'n daayinum aaka kaa'nthaka
mu:nthu:nee ka'nduzhi mukanamar:n thaeththik
kaithozhooup paravik kaalu'ra va'nangki
:nedumperum simaiyaththu :neelap painjsunai
aivaru'l oruvan angkai ae'rpa 260
a'ruvar paya:ntha aa'ramar selva
aalkezhu kadavud puthalva maalvarai
malaimaka'l makanae maa'r'roar koo'r'rae
ve'r'ri velpoark ko'r'ravai si'ruva
izhaiya'ni si'rappi'r pazhaiyoa'l kuzhavi 265
vaanoar va'nangkuvil thaanaith thalaiva
maalai maarpa :noola'ri pulava
seruvil oruva poruvi'ral ma'l'la
a:ntha'nar ve'rukkai a'ri:nthoar solmalai
mangkaiyar ka'nava mai:nthar ae'rae 270
vaelkezhu thadakkaich saalperum selva
kun'ram kon'ra kun'raak ko'r'raththu
vi'nporu :neduvaraik ku'rinjsik kizhava
palarpukazh :nanmozhip pulavar ae'rae
arumpe'ral marapi'r perumpeyar muruka 275
:nasaiyu:nark kaarththum isaipaer aa'la
ala:nthoark ka'likkum polampoo'n saeey
ma'ndamar kada:ntha:nin ven'ra dakalaththup
parisilarth thaangkum urukeezhu :neduvae'l
periyoar aeththum perumpeyar iyavu'l 280
soormarung ka'ruththa moympin mathavali
poarmiku poru:na kurisil enappala
yaana'ri a'lavaiyin aeththi aanaathu
:nina'la:n tha'rithal mannuyirk karumaiyin
:ninnadi u'l'li va:nthanan :ninnodu 285
puraiyu:nar illaap pulamai yoayenak
ku'riththathu mozhiyaa a'lavaiyil ku'riththudan
vae'rupal uruvil ku'rumpal koo'liyar
saa'rayar ka'laththu vee'rupe'rath thoan'ri
a'liyan thaanae muthuvaay iravalan 290
va:nthoan peruma:nin va'npukazh :naya:nthena
iniyavum :nallavum :nanipala aeththith
theyvam saan'ra thi'ralvi'lang kuruvin
vaanthoay :nivappin thaanva:n theythi
a'nangkusaal uyar:nilai thazheeip pa'ndaiththan 295
ma'nangkamazh theyvath thi'la:nalam kaaddi
anjsal oampumathi a'rival:nin varavena
anpudai :nanmozhi a'laii vi'livuin
'riru'l:ni'ra mu:n:neer va'laiiya ulakath
thoru:nee yaakith thoan'ra vizhumiya 300
pe'ralarum parisil :nalkummathi palavudan
vae'rupal thukilin :nudangki akilsuma:n
thaaram muzhumuthal uruddi vaeral
poovudai alangkusinai pulampa vaerkee'ndu
vi'nporu :neduvaraip parithiyil thoduththa 305
tha'nkamazh alari'raal sithaiya :nanpala
aasini muthusu'lai kalaava meemisai
:naaka :na'rumalar uthira ookamodu
maamuka musukkalai panippap poo:nuthal
irumpidi ku'lirppa veesip perungka'li'r'ru 310
muththudai vaankoadu thazheeith thaththu'r'ru
:nanpon ma'ni:ni'ram ki'larap ponkozhiyaa
vaazhai muzhumuthal thumiyath thaazhai
i'la:neer vizhukkulai uthirath thaakkik
ka'rikkodik karu:nthu'nar saayap po'rippu'ra 315
mada:nadai manjgnai palavudan vereeik
koazhi vayappedai iriyak kaezhalo
dirumpanai ve'li'r'rin punsaay anna
kurooumayir yaakkaik kudaa adi u'liyam
perungkal vidara'laich se'riyak karungkoad 320
daamaa :nalae'ru silaippach sae'n:nin
'rizhumena izhitharum aruvip
pazhamuthir soalai malaikizha voanae 323

Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.